masz ciekawy temat - zadzwoñ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "masz ciekawy temat - zadzwoñ"

Transkrypt

1 wtorek, 09 maja 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ ,50 z³ 9prd462 a1 RD0376 wtorek 09 maja 2006 r. Nr 10/149/2006 Rok IV tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC Motocyklista nie yje Œmieræ na torach Do tragicznego wypadku dosz³o w poniedzia- ³ek, 1 maja na przejeÿdzie kolejowym ko³o Rostarzewa (gmina Rakoniewice). W wypadku œmieræ na miejscu poniós³ 28- letni mê czyzna, mieszkaniec jednej z miejscowoœci spod Jeleniej Góry. W godzinach przedpo udniowych motocyklista wjecha wprost pod jad cy szynobus. Policja z Grodziska Wielkopolskiego bada okoliczno ci zdarzenia. Jak si dowiedzieli my, przyczyn wypadku by a najprawdopodobniej nadmierna pr dko z jak jecha motocyklista. Miejsce wypadku zabezpieczyli policjanci do czasu zako czenia czynno ci prokuratorskich, zorganizowane zosta y objazdy. Jak relacjonuj obserwatorzy zdarzenia obraz wypadku by makabryczny, szcz tki cia a motocyklisty by y porozrzucane. Post powanie badaj ce okoliczno ci zdarzenia jest w toku. PRACA poszukujê osób do szlifowania figur ogrodowych (emeryci, rencisci) praca w Wolsztynie tel. (068) od kom pbo1823 b2 BO pbo1973 b1 BO01964 Przyjmê tapicerów od zaraz Dobre warunki p³acowe Po okresie próbnym gwarantowana umowa o pracê Zainteresowanych przyjmiemy na kurs nauki na tapicera Wolsztyn, ul. Przemys³owa 10 Conformo Sp. z o.o tel. (068) kom abo1896 a2 BO pbo1917 c2 BO pbo1868 b2 BO pbo1366 b2 BO pbo511 b3 BO pbo1868 b2 BO btu1803 b1 TU01792 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN, ZB SZYNEK

2 str. 2 wtorek, 09 maja bnt1977 b2 NT btu1827 b2 TU01816 we wtorek 9 maja, Bo ydar, Grzegorz, w rod 10 maja, Izydor, Antonia, w czwartek 11 maja, Franciszek, Mira, w pi tek 12 maja, Dominik, Pankracy, w sobot 13 maja, Gloria, Robert, w niedziel 14 maja, Dobies aw, Bonifacy, w poniedzia ek 15 maja, Zofia, Nadzieja, we wtorek 16 maja, Andrzej, Wie czys aw, w rod 17 maja, S awomir, Weronika, w czwartek 18 maja, Eryk, Aleksander, w pi tek 19 maja, Iwa,Piotr, w sobot 20 maja, Bazyli, Bernardyn, w niedziel 21 maja, Wiktor, Kryspin, w poniedzia ek 22 maja, Helena, Wies aw. STACJA ST PALIW 10bbo1387 b2 BO01492 ON 3,65 z³ PB 3,85 z³ czynna codziennie od 7.00 do 21 w weekend od 7.00 do Krê o³y (SKR KR) WYDAWCY: Janusz Korsun - tel S³awomir Adamczak - tel ADRES DO KORESPONDENCJI WOLSZTYN, ul. Lipowa (stare targowisko) REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do piatku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa (stare targowisko) tel./fax (068) REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Waldemar Górny tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski Wydawca: Wasz Dzieñ s.c., Wolsztyn, ul. Lipowa (stare targowisko) Redaktor Naczelny: Gerard Tomiak tel Redaktor prowadz¹cy: Rozalia Kaczmarek tel Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. 10cbo1888 c4 BO01880

3 wtorek, 09 maja 2006 str. 3 Wolsztyn. Odpowied na list czytelnika z poprzedniego numeru Wstyd! Stragany,, kurz... A MO E JEDNAK COŒ WIÊCEJ?!! Czy rz d wreszcie porz dzi? Wygrani przegrani...,,jeste my organizatorami Dni Ziemi Wolszty skiej od 14 lat i mo e rzeczywi cie popadamy w rutyn, ale mo emy te stwierdzi z ca a stanowczo ci, e znamy potrzeby naszego spo ecze stwa, cho nigdy nie jeste my w stanie dogodzi wszystkim, a bezpodstawna krytyka po prostu odbiera nam ch ci do dalszej pracy. zy faktycznie by y pó roku temu w Wolsztynie, ale wst p kosztowa 35z i mo e roz alonego Wolsztynianina sta na bilet, ale jest jeszcze ogó spo- ecze stwa, który musia by wybiera czy kupi np. dziecku buty, czy pój na koncert i wyda 70z za dwie osoby. Nie podobaj si Panu wyst py naszych dzieci? Te dni s w a nie po to, eby pochwali si naszym m odym pokoleniem. Nauczy dzieci, e od najm odszych lat mo na co zrobi dla swojej ma ej Ojczyzny. Prosz porozmawia z rodzicami, dziadkami i z tymi dzie mi, jak wa nym wydarzeniem dla nich jest wyst p na ta- kiej du ej scenie w parku przed du publiczno ci. Obserwuj c trem tych dzieci i to jak prze- ywaj ka dy sukces lub ma e potkni cie uwa am, e nie mo- emy im tego odebra!!! Wyst py dzieci i m odzie y to przecie nie wszystko w naszym programie. Mamy równie nowe: Piknik NIVEA- B kitne agle, Regaty eglarskie na Jeziorze Wolszty skim, zlot motocyklistów, II Wystaw Gospodarcz, otwarcie wystawy malarskiej Jules de Corte- artysty malarza z Holandii. Mi o ników sportu na pewno zadawala proponowany przez nas blok imprez. II Turniej Pi ki R cznej Pla- owej zosta wpisany w rozgrywki ogólnopolskie organizowane przez Zwi zek Pi ki R cznej w Polsce. Nie b d tutaj wymienia wszystkich imprez, bo my l, ze Roz alony Wolsztynianin doskonale zna program, skoro tak dobitnie go skrytykowa. Je li uwa a Pan, e nie ma w tegorocznym programie obchodów Dni Ziemi Wolszty skiej nic godnego polecenia to dlaczego dziwi pana fakt, e trwaj one tylko 3 dni??? Mo e w tej sytuacji 3 dni to za du o? Uwa am, e my jako organizatorzy nie mamy si czego wstydzi, a Pan je li ma odwag nas krytykowa to mo e powinien mie te tyle odwagi, eby si podpisa. Drzwi Wolszty skiego Domu Kultury stoj otworem dla wszystkich. Zapraszam Pana do nas. Mo e rzeczywi cie ma Pan lepsze propozycje, które rozwa ymy i wykorzystamy w przysz ym roku. Mo e dla Pana to, co robimy to nic, ale dla wyst puj cych dzieci, dla wszystkich, którzy przyjd na koncert ez to wielka sprawa. W a nie dla nich jeste- my i dla nich pracujemy 3 dni i 2 noce, nie dla tych, którzy stoj z boku i krytykuj z siebie nie daj c nic. W imieniu organizatorów XIV Dni Ziemi Wolszty skiej- Bogumi a Adamczak Autograf dla czytelników Specjalnie dla czytelników naszej gazety, gwiazda tegorocznych obchodów Dni Ziemi Wolszty skiej - zespó zy, zadedykowa autograf. Mamy rz d wi kszo ciowy. Pewnie nie taki, jakiego si spodziewali my, ale jest. Najbardziej oczywi cie ucieszeni z tego faktu s liderzy partii, bo w ko cu uda o si im porozumie, nieco mniej pewnie wyborcy. Nie ma co tu ukrywa ; wielu z nas czuje si po prostu oszukanymi. Co tak naprawd wa ne jest w polskiej demokracji? Co si liczy? Kto, ma co do gadania w polityce? Kto powinien rz dzi Polsk? Wydaje si, e odpowied na to pytanie jest prosta. No jak, kto ma rz dzi? Ci, którzy wygrali wybory. A jakie by y wyniki wyborów parlamentarnych, wszyscy przecie wiemy. Wgra y zdecydowanie dwie partie: Prawo i Sprawiedliwo oraz Platforma Obywatelska. Reszta - polityczni maruderzy, ci, którzy nie ciesz si spo ecznym zaufaniem, nie mog stanowi godnej reprezentacji w parlamencie, maj po kilkana- cie albo kilkadziesi t mandatów i tyle. Teraz okaza o si, e w ma o ci tkwi wielko. Wicepremierami zostali Andrzej Lepper(Samoobrona) oraz Roman Giertych(LPR), obejmuj c równie resorty rolnictwa-pierwszy z nich i edukacji - drugi. Czy kto twierdzi, e marzenia si nie spe niaj? Spe niaj si, a jak e! Dwaj z nich - moim zdaniem, jedni z najbardziej kontrowersyjnych polityków - zasiadaj w rz dowych awach. Przegl daj c sobotni pras, nie znalaz em optymistycznych komentarzy, pozytywnych opinii i sza u rado ci z zastanej sytuacji. Równie telewizyjni i radiowi komentatorzy nie okazywali entuzjazmu z tego, e Lepper i Giertych dostali teki. By mo e kupi em nieodpowiedni pras, s ucha em nie tych stacji telewizyjnych i radiowych, no ale có. Wol obiektywn - w miar - ocen sytuacji, ni ws uchiwanie si w tuby nacjonalistyczno-populistyczno-antyliberalne w najgorszym dziennikarskim wydaniu. Opcje s dwie; jedna, która nie daje szans temu rz dowi, który i tak jest do mocno sk ócony i druga, która te szanse daje. A im wi ksze szanse na to, e taki uk ad parlamentarny przetrwa, tym mniejsze szanse dla rozwoju naszego pa stwa. Bo jakie mamy mie szanse, b d c wol narodu (nie musz chyba przypomina unijnego referendum) w Unii Europejskiej, kiedy decydowa o polskiej polityce, rolnictwie i edukacji - vide ostatnie nominacje ministerialne - b d zagorzali przeciwnicy prozachodniej i proameryka skiej polityki, anylibera- owie i piewcy renegocjacji traktatu unijnego, co w ich ustach znaczy po prostu wyprowadzenie Polski z UE. Szkoda, e tak atwo po ykamy haczyki tego prymitywnego populizmu. Ciekawi mnie, co stanie si teraz? atwo przecie krzycze z sejmowej trybuny pod publiczk, gdy si jest w opozycji. Inaczej jednak rzecz ma si, gdy to ONI b d musieli si t umaczy i realizowa zapowiadane wcze nie w programach wyborczych obietnice. Có si stanie? Mrzonki to tylko i czcze gadanie czy realne punkty mo liwego do realizacji programu? Po yjemy-zobaczymy. Jako nauczyciela z zawodu, martwi mnie to, kto t dzia k ma teraz kierowa. Profesor Stefan Niesio owski, znany z niecodziennych komentarzy, powiedzia, e z nominacj Giertycha na stanowisko ministra edukacji jest tak, jakby dyrektorem filharmonii zosta g uchy na jedno ucho. Mam nadziej, e nowy minister nie b dzie g uchy i b dzie ws uchiwa si w g osy rodowisk o wiatowych. B dzie reagowa na g osy fachowców, praktyków, m drych nauczycieli i do wiadczonych wychowawców. I nie chodzi mi o to, eby ich s ysza, tylko o to, eby s ucha. Nie s jednak optymistyczne pierwsze reakcje; m odzie protestuje, politycy porozumiewawczo kiwaj g owami, nauczyciele nie s zadowoleni, uczniowie zdezorientowani, bo tak naprawd nie wiedz, co si dzieje i co b dzie. Strasz nas liderami M odzie y Wszechpolskiej w ministerstwie, gdy jest to naturalne zaplecze Giertycha. Obiecuje si diametralne zmiany w szko ach, prac nad dyscyplin, wprowadzenie wychowywania poprzez system nagród i kar, bezwzgl dno i bezkompromisowo, zmiany w podr cznikach i w programach nauczania. Co b dzie? Nie wiadomo. Kto za to zap aci? My wszyscy i nie my l tu tylko i wy cznie o pieni dzach. Wi c nie ycz temu rz dowi powodzenia. Gerard Tomiak

4 str. 4 wtorek, 09 maja 2006 Karpicko Uwaga na radia W niedziel, 30 kwietnia, w Karpicku mia o miejsce w amanie do samochodu osobowego. Nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach samochodu PEUGEOT w ama si do jego wn trza, a nast pnie dokona kradzie y radioodtwarzacza samochodowego JVC, którego warto oszacowano na z. Post powanie w tej sprawie prowadzi wolszty ska policja. Stary Widzim. Wolsztyn Promilowi kierowcy W niedziel, 30 kwietnia, policjanci Zespo u Patrolowo- Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, zatrzymali do kontroli w Starym Widzimiu 32- letniego m czyzn kieruj cego samochodem marki Fiat 126p. Wynik badania alkometrem wskaza, i kontrolowany mia 2,39 promila alkoholu. Tego samego dnia policjanci Referatu Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kieruj cego samochodem marki DAEWOO ESPERO. Poddany badaniu 26- letni m czyzna uzyska wynik badania alkometrem 0,27 promila alkoholu. Boruja W³amanie z kradzie ¹ W poniedzia ek, 1 maja, w Buruji nieznany sprawca w ama si do samochodu osobowego. Po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach samochodu VW GOLF, z odziej w ama si do jego wn trza a nast pnie dokona kradzie y radioodtwarzacza samochodowego warto ci oko o 700 z. Postepowanie w tej sprawie prowadzi wolszty ska policja. Boruja Radio i aparat Straty w kwocie oko o z otych poniós w a- ciciel auta, który sta zaparkowany w Boruji. Oko o trzeciej w nocy nieznany jeszcze policji sprawca po uprzednim wyj ciu uszczelki i usuni ciu szyby samochodu VW GOLF w ama si do jego wn trza a nast pnie dokona kradzie y radioodtwarzacza samochodowego i aparatu cyfrowego. Post powanie maj ce na celu ustalenie sprawcy kradzie y trwa. Sulechów Ukradli sprzêt We wtorek, 2 maja, nieznani sprawcy w amali si do sklepu ze sprz tem RTV w Sulechowie przy ulicy Okr nej. Z odzieje dostali si do hali sprzeda owej po uprzednim wy amaniu k ódki i wybiciu szyby. Ich upem pad mi dzy innymi dekoder telewizji cyfrowej, sprz t DVD oraz sprz t muzyczny- nag a niaj cy. Warto strat oszacowano na z otych. Z odziei szuka policji. CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn zabra g os, zwróci uwag na rzeczy, sytuacj ludzi, ale przede wszystkim uzyska odpowied na nurtuj ce ich pytania. W miar swoich mo liwo ci postaramy si w kolejnych numerach udzieli odpowiedzi i wyja nie w poruszonych kwestiach. Redakcja Siedleckie siwki lepsze od chorzemiñskich Co si dzieje w Chorzeminie? Co z tradycyjnymi Siwkami? Z roku na rok coraz mniej przebiera ców.. Czy by nie by o ch tnych do kultywowania tradycji? Od kilku ju lat ca a rodzina zje d a si do mnie na wi ta w a nie ze wzgl du na to, i niedaleki Chorzemin oferuje wi teczn atrakcj, która jest nie lada gratk dla go ci z odleg ych terenów Polski. Do wiadczenie kilku lat pozwala mi na pewne porównanie i niestety nie wypada ono korzystnie.. Poziom spada. W tym roku, oprócz chorzemi skiej propozycji, równie Siedlec przedstawi swoj. By em mile zaskoczony. Jestem pe en uznania dla gminy Siedlec. Czy by wi c siedleckie Siwki wypar y chorzemi skie? Mam jednak nadziej, e tak si nie stanie, a tegoroczn sytuacj mo na uzna za pewnego rodzaju niedyspozycj, która nie powtórzy si w przysz ym roku. Mieszkaniec gminy Wolsztyn Nietrafiony pomys³ Od kilku dni na placu starego targowiska od strony ulicy Gajewskich miejsce stoj cych pojemników na mieci obsadzone zosta o krzewami. Z pewno ci estetycznie to wygl da, ale to raczej chybiony pomys. Dowodów na to nie trzeba daleko szuka... na utwardzonym pod o u stoj pojemniki miedzy innymi na plastik, szk o i metale. Cz sto ludzie przywo mieci wózkiem, obecnie nie ma mo liwo- ci aby podjecha do kub ów. Zostawiono bowiem metrowe przej cie, reszt obsadzono krzewami. Jak wiat wiatem, ludzie dadz sobie rad - po prostu udepcz swoje cie ki- ze szkod dla wie o posadzonych sadzonek. Zleceniodawca obsadzenia raczej nie przemy la swojego pomys u... a szkoda, bo to marnotrawstwo! Zastanawia mnie powód pojawienia si krzewów- mo e to sposób na podkre lenie ekologicznego wymiaru segregacji mieci w na- Redakcj naszej gazety kilkakrotnie informowano o z ym stanie placów zabaw na terenie osiedli w rejonie ulicy S owackiego. Publikujemy list, który jest reprezentatywny w stosunku do uwag czytelników: Nie rozumiem, dlaczego spó dzielnia stan p acy zabaw traktuje jak rzecz niewa n - takie w a nie odnios am wra enie interweniuj c u w adz spó dzielni. Us ysza am równie, e moja opinia (osoby na emeryturze) nie jest tu wa na, bo place s dla dzieci.. Zastanawiam si wi c, czy interwencja dziecka by aby wa niejsza? Mo e ca y oddzia przedszkolny ma ych mieszka ców osiedla nale a oby wys a z transparentami pod siedzib spó dzielni? Uwa am równie, e opinia, i place s tylko dla dzieci jest nietrafiona. Place zabaw s nie tylko dla dzieci! S dla wszystkich! Równie dla rodziców jak i emerytów, którzy na skwerze w otoczeniu zieleni ch tnie sp dz s oneczny dzie. Schludno i dba o o takie miejsca powinna by spraw priorytetow dla administratora, bo to przecie wizytówka i - co wa ne -uk on w stron mieszka ców, dla których niejednokrotnie place zabaw s enklaw przyrody mieszkalnych klatek miejskiej zabudowy. Wolszty ska emerytka Ile ludzi, tyle zda... ale w listach i telefonach do redakcji bardzo cz sto pojawia y si negatywne opinie o Dniach Wolsztyna. Co si nie podoba o (oprócz pogody)? Zaskoczy wybór gwiazdy g ównego, du ego koncertu. W zesz ym roku na witeziance odby si koncert grupy zy, wi c dla wielu by o du ym zaskoczeniem, e na g ównym koncercie w parku znowu za piewa ten sam zespó. Po co powiela wykorzystany ju pomys? Nie wiadomo. Kolejna dra liwa kwestia to termin imprezy. Starsi wiekiem (cho nie tylko), g ównie ze wzgl du na tradycj obchodów wi ta narodowego, rozczarowani byli, i 3 maja w parku nic si nie dzia o. Dawniej Dni Wolsztyna odbywa y si w terminie 1-3 maja. I to przez szereg lat. Kto zmienia tradycj? I po co? Nast pny problem to schematyczno obchodów Dni Ziemi Wolszty skiej. Od wczesnego popo- udnia w parku wyst py szkó, wieczorem gwiazda, biesiada, dyskoteka. Parowozy to niemal jedyna atrakcja, któ- szym mie cie? Je eli to faktyczna przes anka, to tez uwa- am chybiona. Ju w ród ledwo zasadzonych krzewów wida lady ludzkich stóp- wi c udeptywanie wygodnych cie- ek ju si rozpocz o... spacerowiczka z Wolsztyna Spó³dzielnia nie dba o place Dni Wolsztyna zdaniem Czytelników Plac zabaw w parku doczeka si remontu, miejmy nadziej, e te na osiedlach spotka taki sam los. Czytelnicy o najwiêkszej imprezie w naszym mieœcie... ra... jest atrakcj. Rok w rok to samo. Ani jeden punkt w programie si nie zmieni. -W adze powinny zwróci uwag na to, e Dni Wolsztyna sta y si atrakcj wy cznie dla dzieci, które w tym czasie id do weso ego miasteczka i maj okazj naje si waty cukrowej- ironizuje jedna z Czytelniczek, prosz c o anonimowo. A co z reszt? Czy nie lepiej urozmaici program przygotowuj c cho jedno popo udnie z piosenkami z dawnych lat, eby starsi mieszka cy oprócz ha asu i kurzu mogli poczu klimat Dni Ziemi Wolszty skiej? Alex

5 gowo (gm. Sulechów) Ukrad³ kurtkê Du wyobra ni wykaza si z odziej, który w ama si do samochodu osobowego marki Opel Kadet w gowie. Nieznany sprawca do, e w ama si do auta zaparkowanego na podwórku, to z wn trza auta ukrad wy cznie kurtk. Post powanie maj ce na celu ustalenie z odzieja prowadz funkcjonariusze policji Komisariatu w Sulechowie. Majowy weekend Policyjnym okiem Dni Ziemi Wolszty skiej i d ugi weekend ju za nami. Czas na podsumowanie i ocen tego okresu z policyjnego punktu widzenia. Oto gar statystyk i faktów- mówi nadkom. Mariusz Piosik. - W zakresie bezpiecze stwa w ruchu drogowym w okresie od 28 kwietnia do 03 maja na drogach powiatu wolszty skiego zanotowano 1 wypadek drogowy i 3 kolizje. Nikt na szcz cie nie zgin, dwie osoby zosta- y ranne ( w tym jedno dziecko w wieku 7 miesi cy ). Zatrzymano 9 nietrze wych kieruj cych pojazdami. W tym samym okresie stwierdzono 7 kradzie y z w amaniami (w tym a 6 do samochodów), 3 kradzie- e, 2 uszkodzenia mienia i 1 pobicie. Policjanci Komendy Powiatowej Ppolicki w Wolsztynie i jednostek podleg ych przeprowadzili 22 interwencje, w tym 11 domowych i 11 w miejscach publicznych. Uj to 1 osob poszukiwan. Nie zanotowano powa niejszych zdarze i zak óce porz dku w trakcie zabaw i festynów odbywaj cych si na wie ym powietrzu. Nadal martwi beztroska i brawura kierowców prowadz cych na dwóch gazach - dyskusja nad tym problemem trwa w ca ym kraju. Zwi kszony ruch turystyczny jak zawsze kusi amatorów szybkiego zarobku cudzym kosztem zaparkowane pojazdy cz sto padaj atwym upem w amywaczy. Warto o tym pami ta i wybiera do parkowania swego auta miejsca bezpieczne: dobrze o wietlone, ruchliwe i unika pozostawiania w pojazdach cennych rzeczy. Tegoroczny majowy weekend nie odbiega od dotychczasowych w kontek- cie liczby zaistnia ych zdarze wr cz przeciwnie, z roku na rok notujemy ich generalnie coraz mniej. To dobry znak i pozytywna prognoza na przysz y rok.- mówi nadkom. Mariusz Piosik. Wolsztyn Zgin¹³ potrfel W sobot, 29 kietnia nie mia szcz cia odwiedzajacy Wolsztyn turysta, któremu skradziono portfel wraz z pieni dzmi i dokumentami. szkod z tego tytu u poniós mieszkaniec Bydgoszczy. Postepowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Wolsztyn Obezw³adniony i zatrzymany W poniedzia ek, 1 maja, oko o godziny 1.35 w nocy, policjanci Referatu Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kieruj cego samochodem FIAT DUCATO. Kierowca odmówi poddaniu sie badaniu na zawarto alkoholu w wydychanym powietrzu i stawia czynny opór. Policjanci zmuszeni byli obezw adni m czyzn, który nastepnie zosta zatrzymany- pobrano mu krew celem sprawdzenia stanu trze wo- ci. Postepowanie w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Stare Str cze (gm. S awa.) Trzeci w tek WINNI POLICJANCI - NIEWINNI Powodowo- ody. Wypadli z drogi Poniedzia³ek, 1 maja, nie by³ szczêœliwym dniem dla mieszkañców W³oc³awka, którzy jechali drog¹ K- 32, na odcinku z Powodowa do odynia. W godzinach popo³udniowych, samochód, którym jecha³o ma³ eñstwo z siedmiomiesiêcznym dzieckiem, wypad³ z drogi, uderzy³ w drzewo, a nastêpnie dachowa³. Kierowca samochodu, 21 letni m czyzna, nie dozna obra e. Mniej szcz cia mia a 21- letnia kobieta, któr z urazem mózgowo czaszkowym przetransportowano mig owcem do szpitala wojewódzkiego. W wypadku ucierpia- o równie dziecko- ch opczyk mia rozci t g ow. Nieznane s jeszcze okoliczno ci zdarzenia, obecnie bada je policja. Post powanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. wtorek, 09 maja 2006 str. 5 Œmig³owcem do szpitala Rostarzewo.Wygl da o gro nie Czo³ówka z Tir-em Do gro nie wygl daj cego wypadku dosz o w czwartek, 4 maja, w Rostarzewie, niedaleko ratusza. Jad ca od strony Rakoniewic mieszkanka powiatu wolszty skiego nie zachowa a nale ytej ostro no ci i wjecha a wprost pod nadje d aj cego z przeciwka ci arowego MAN-a. Na szcze cie TIR wyje d a w a nie zza zakr tu, okr aj c ratusz rostarzewskiego rynku i pr dko z jak si porusza by a niewielka, co z pewno ci zmniejszy o skutki zderzenia. Ze wst pnych ustale wynika, e kieruj ca Mercedesem klasy A najprawdopodobniej zasn a za kierownic lub zas ab a i zjecha- a na przeciwleg y pas ruchu. Przyczyn takiego stanu rzeczy mog o by te o lepiaj e s o ce, które o tej porze dnia wieci kierowcom jad cym od wschodniej strony akurat prosto w oczy. Przód Mercedesa zosta doszcz tnie zniszczony, a kieruj ca nim przewieziona do szpitala z obra eniami twarzy. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili si stra acy z Rakoniewic ze specjalistycznym sprz tem. Policjanci z grodziskiej KPP ustalali okoliczno ci i przyczyn wypadku. Stra acy z Rostarzewa zorganizowali objazdy, bowiem przez kilkadziesi t minut krajówka Pozna -Zielona Góra by a w tym miejscu nieprzejezdna. Dok adne okoliczno ci wypadku badaj policjanci z Grodziska Wlkp. GT Sulechów Zniewa y³ policjanta Nie ulega³o w¹tpliwoœci, e sposób przeprowadzenia interwencji przez funkcjonariuszy z komisariatu Wschowskiego w dn. 5 stycznia 2006 r.w Starym Str¹czu by³ wysoce naganny. Policjanci pomagali przest pcom. Komendant Powiatowej Policji we Wschowie -m. Insp. Bronis aw Szulko by zgodny, nawet przeprosi -przynajmniej taka by a reakcja na skarg skierowan do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie. Materia y z post powania wyja niaj cego, przeprowadzonego przez Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie trafi y na biurko prokuratora. Jak ju uprzednio pisali my, koz em ofiarnym mia by oficer dy urny, pe ni cy w tym czasie s u b. Tylko jak si w ko cu okaza o, pan policjant jad cy oznakowanym radiowozem, nie podj interwencji, wr cz zlekcewa y zg oszenie, nie powiadomi o zaj ciu of. Dy urnego, ok ama prze o onych. Prokurator prawdy nie dochodzi, postanowi ledztwo umorzy. Porównuj c tre skargi na policjantów i uzasadnienia mo na zauwa y wiele niezgodno ci. Uzasadnienie Postanowienia wydaje si by stekiem bzdur, nie trzymaj cych si kupy, wymy lonych na obron nieudolnych policjantów. Z. Komolka Przód Mercedesa zosta zniszczony. Niewielka pr dko, z jak poruszaj si w tym miejscu pojazdy z pewno ci uratowa a ycie kieruj cej A-kals. Skutki wypadku usuwali stra acy.policja na miejscu bada a okoliczno ci tego zdarzenia. W poniedzia ek wieczorem, 1 maja, w Sulechowie policjanci zatrzymali do kontroli 28- letniego m czyzn mieszka ca Sulechowa. M czyzna podczas kontroli zniewa y i naruszy nietykalno osobist funkcjonariusza. Jak si okaza o m czyzna by nietrze wy, zosta przewieziony do izby wytrze wie. Czyn m czyzny okre la art. 222 KK, który mówi o tym, e: Kto narusza nietykalno cielesn funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w zwi zku z pe nieniem obowi zków s u bowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 3.

6 str. 6 wtorek, 09 maja 2006 Przem t. IX Zjazd Zarz du Oddzia u Gminnego Zwi zku OSP Wybrali nowy zarz¹d Pod koniec kwietnia odby³ siê IX Zjazd Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych Przemêt. - Obradom przewodniczy³ druh Józef Pauch. Swoj¹ obecnoœci¹ na ZjeŸdzie zaszczycili zaproszeni goœcie: Zbigniew Artwiñski Sekretarz Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych w Wolsztynie, Kazimierz Wojciski - Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie, Dorota Gorzelniak - Wójt Gminy Przemêt, Komendant Miejsko - Gminny Wolsztyn Druh Nowak i Jaros³aw Fr¹ckowiak - Kierownik Posterunku Policji Przemêt- informuje gmina. Podczas zjazdu wybrano nowy zarz d, w sklad którego weszli: Jan Knop - Prezes, Dorota Gorzelniak - Wiceprezes, Józef Pauch - Wiceprezes, Jaros aw Tomaszewski - Komendant Gminny Stra y Po arnych, W adys awa Michalska - Sekretarz, Leszek Anglart - Skarbnik. Cz onkami Prezydium zostali: Marian Skibi ski, Zdzis aw Ka mierczak, Jerzy Dominiak, natomiast jako cz onkowie Pod koniec kwietnia na kanale w Ma³ej Wsi odby³a siê VII Edycja Miêdzynarodowych Zawodów Wêdkarskich, w której wziêli udzia³ funkcjonariusze policji i pracownicy cywilni komend i komisariatów z Gostynia, Koœciana, nowego Tomyœla, Rawicza, Konina, Grodziska Wlkp., Wielichowa, Poznania i Wolsztyna. Uczestnicy zawodów przez kilka godzin walczyli o jak najlepszy wynik. Efektem kilkugodzinnego owienia by o z owienie kg ryb. Najlepiej podczas zawodów wypad Jaros aw Ciszewski z Poznania, który otrzyma puchar wiece marsza ka Sejmu RP. Puchar za drugie miejsce, którego fundatorem by Pose na Sejm RP Stanis aw w sk ad Zarz du weszli przedstawiciele wybrani na zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w swoich jednostkach. Wybrano tak- e Komisje Rewizyjn, w sk adzie: Przewodnicz cy - Marian Bajon, Wiceprzewodnicz cy - Jacek Piotrowski, Sekretarz - Roman Olejniczak Cz onkowie: Piotr Kokornaczyk, Krzysztof Nadolny. Zdecydowano tak e, i delegatami na Zjazd Powiatowy, który odb dzie si 8 pa dziernika 2006 roku, b d : Marian Bajon z OSP Radomierz, Czes aw Foterek z OSP B otnica, Zdzis aw Ka mierczak z OSP Kluczewo, Stefan Matysik z OSP Nowa Wie, Roman Olejniczak z OSP Bucz, Stanis aw Piotrowski z OSP Przem t, Krzysztof Rzyski z OSP Kaszczor, Zbigniew ciga a z OSP Radomierz Na przedstawicieli do Zarz du Oddzia u Powiatowego wybrano natomiast: Jana Knop - Prezes Zarz du, Dorot Gorzelnik - Wiceprezes Zarz du, Józefa Paucha - Wiceprezes Zarz du, Jerzego Dominiaka - Cz onek Prezydium Zarz du, Zdzis awa Ka mierczaka - Cz onek Prezydium Zarz du, Mariana Skibi skiego - Cz onek Prezydum Zarz duoraz Józefa Olbi skiego z OSP Perkowo. Opr. Wolsztyn. VII Edycja Mi dzynarodowych Zawodów W dkarskich Policyjne wêdkowanie Piosik, zdoby Piotrz Szewczykrównie z Poznania. Na trzeciej pozycji uplasowa si Andrzej Przyby a- pracownik wolszty skiej komendy, który otrzyma puchar Starosty Wolszty skiego. W Klasyfikacji dru ynowej, najlepiej spisa a si dru yna z Poznania w sk adzie: Jaros aw Ciszewski, Piotr Szewczyk i Tomasz W c awiak. Drugie miejsce zaj a ko- cia ska dru yna w sk adzie: Marian Dudziak, Przemys aw Ma kowiak, Tomasz Jagodzi ski. Trzecia lokata przypad a wolszty skiej dru- ynie w sk adzie: Tomasz Kostrzy ski, Jan Fila i Andrzej Przyby a. cznie w zawodach wzi - o udzia 47 osób. Zawody mog si poszczyci tradycj, która z pewno- ci doczeka si swojej kontynuacji. Uczestnicy zawodów ju snuli plany na nast pny rok. Wielkopolska. Wspólne wiczenia na granicy powiatów Po ar,, wypadek i ratownictwo wodne W œrodê, 26 kwietnia, Komenda Powiatowa Pañstwowej Powiatowej Stra y Po arnej w Wolsztynie, Grodzisku WLKP oraz Nowym Tomyœlu przeprowadzi³y wspólne æwiczenia na granicy powiatów. wiczenia sk ada y si z trzech za o e. I - po ar lasu w Nadle- nictwie Grodzisk Wlkp.; II - zderzenie dwóch samochodów osobowych z cystern przewo c etylin wmiejscowo ci Boruja; III - ratowanie ton cych osób na jeziorze ku nickim. - Celem wicze by o doskonalenie wspó dzia ania i przygotowania jednostek ochrony przeciwpozarowej z terenu powiatu wolszty skiego, grodziskiego inowotomyskiego oraz podmiotów wspó dzia ajacych do prowadzenia dzia a podczas po aru lasu, wypadków drogowych z udzia em substancji niebezpiecznych oraz zdarze na akwenach wodnych. Realizacj powy szych celów zaanga owanych by y 20 pojazdów z jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych z trzech powiatów, 6 pojazdów z Jednostek Ra- W czwartek, 27 kwietnia, w Buczu odby³y siê Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym. Turniej ten ma ju swoj¹ tradycjê, co roku organizowany jest na terenie innej gminy powiatu wolsztyñskiego. Ma on charakter prewencyjnoedukacyjny. Nad prawid owym jego przebiegiem czuwaj funkcjonariusze Komendy powiatowej Policji w Wolsztynie- policjanci Referatu ruchu drogowego. Dodatkowo w jego organizacji pomagaj równie samorz dy poszczególnych gmin i zarz d powiatu. - Podstawowym celem turnieju jest szeroko rozumiane dzia anie na rzecz poprawy stanu bezpiecze stwa ruchu drogowego, w tym bezpiecze stwa dzieci i m odzie y szkolnej, a nadto popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania sie po drogach, kszta towania partnerskich zachowa wobec innych uczestników ruchu. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiej tno ci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a tak e popularyzowanie roweru, jako rodka transportu, a tak e rekreacji i sportu- informuje nadkom. Mariusz Pio- towniczo-ga niczych PSP, s u by le ne Nadle nictwa Grodzisk WLkp. i Wolsztyn, Pogotowie Ratunkowe z Wolsztyna i Policja z Wolsztyna. cznie w wiczeniach uczestniczy o ok. 180 osób. - informuje rzecznik prasowy wolszty skiej stra y, S awomir nita. - wiczenia obserwowali V-ce Starosta Jan Kusiak, Burmistrz Miasta Wolsztyna Andrzej Rogozinski, V-ce Wójt Siedlca Hieronim Birk, przedstawiciele Nadle nictwa. Po zako czeniu wicze dokonano krótkiego podsumowania. Organizacj tego typu wicze uznano za celowe.- dodaje S. nita. Powiat Wolsztyn. Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiecze stwa w Ruchu Drogowym Pod okiem policji sik. - Turniej sk ada si z dwóch etapów: cz ci teoretycznej - testu wiedzy oraz praktycznej - toru przeszkód i rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dla szkó gimnazjalnych i dla szkó podstawowych. W tegorocznych eliminacjach powiatowych udzia wzi y reprezentacje gimnazjów z Obry, K b owa, Siedlca, Kaszczoru, Przemetu i Bucza oraz szkó podstawowych: SP nr 3 z Wolsztyna oraz z Kopanicy, Siedlca, Kaszczoru, Przemetu, Bucza i Wroniaw. Nad prawid owym przebiegiem turnieju czuwali s dziowie - policjanci referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.- informuje M. Piosik. W kategorii szkó podstawowych zwyci y a reprezentacja Szko y Podstawowej Nr 3 z Wolsztyna pod opiek Waldemara Warciarka w sk adzie: Jerzy B k, Micha Makowski i Krystian W oszczyk. W kategorii szkó gimnazjalnych zwyci zcami okaza a sie dru- yna Gimnazjum z Siedlca, pod opiek Krzysztofa Suszka, w sk adzie: Patryk Brychcy, Jerzy Buczkowski i Adrian Rzepa. Wymienione szko y b d reprezentowa y powiat wolszty ski w finale wojewódzkim w Koninie. - Dzi ki wymiernej pomocy i zaanga owaniu przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, Urz du Miasta w Wolsztynie oraz Urz dów Gmin w Przem cie i Siedlcu zapewniono w konkursie cenne nagrody: cz onkowie zwyci skich dru yn otrzymali rowery górskie, miejsca drugie uhonorowano fotograficznymi aparatami cyfrowymi,a trzecie odtwarzaczami muzycznymi MP3 i walkietalkie. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki w postaci toreb turystycznych na rower, elementów odblaskowych i osprz tu rowerowego. Oprócz niew tpliwych emocji zwi zanych z rywalizacj turniejowi towarzyszy a atmosfera dobrej zabawy.- informuje M. Piosik.

7 wtorek, 09 maja 2006 str. 7 Kargowa. Wypadek w centrum Potr¹ci³ kobietê W pi¹tek, 28 kwietnia, w centrum Kargowej, przy ulicy Rynek dosz³o do wypadku. Na przejœciu dla pieszych oko³o godziny zosta³a potr¹cona 78- letnia kobieta. Sprawc wypadku by 27- letni mieszkaniec Trzebiechowa. Kobieta trafi a do szpitala z rozleg ymi pot uczeniami i z aman miednic oraz nog. Post powanie w tej sprawie prowadz funkcjonariusze policji Komisariatu w Sulechowie. Wolsztyn- Stary Widzim. Wyszed bez szwanku Kierowa³ alkohol... O du ym szczêœciu mo e mówiæ 34- letni mieszkaniec Wolsztyna, który w czwartek 27 kwietnia jecha³ drog¹ z Wolsztyna do Starego Widzimia. Prowadzony przez niego samochód osobowy Ford Escord wjecha³ w drzewo. Na miejsce zdarzenia natychmiast przyjecha a karetka pogotowie, stra po arna i policja. Mimo makabrycznie wygl daj cego wraku samochodu, kierowca wyszed z wypadku prawie bez szwanku. Przyczyny zdarzenia bada policja, jednak najprawdopodobniej istotny jest tutaj fakt, i kierowca mia w sobie 2,14 promila alkoholu- to wynik badania alkomatem na miejscu zdarzenia. Przetransportowano go do szpitala i pobrano krew do bada. Usuwanie skutków wypadku trwa o kilkadziesi t minut, ruchem kierowa a policja. Spraw pijanego kierowcy zajmie si s d grodzki. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj równie fakt, i kierowca jad c nietrze wy tak ruchliw drog móg wyrz dzi o wiele wi cej z ego. S awa. SKUTKI NIEOSTRO NO CI!!! TRZY OSOBY W SZPITALU W sobotê, 29 kwietnia, od rana, przez trzy godziny by³ ograniczony ruch na drodze ze S³awy w kierunku Konotopu, w miejscowoœci Lubogoszcz. Na skrzy- owaniu dróg zderzy³y siê dwa samochody. Audi A4 z przyczep za adowany sadzonkami iglaków i ró nych krzewów jad cy z kierunku wsi Gola, spieszy si do S awy na targ. Wymusi pierwsze stwo na jad cym, z du pr dko ci Audi A6 z kierunku S awy. A 6 trafi o, na szcz cie, pomi dzy A4 a przyczep. Uderzenie by o tak wielkie, e zosta wyrwany hak holowniczy a przyczepk odrzuci o kilkadziesi t metrów. ycie kierowcy i pasa erom A 6 uratowa y poduszki powietrzne, mimo to trzy osoby odwieziono do szpitala, jedn z nich, w stanie ci kim przetransportowano helikopterem. Z. Komolka Boruja Nawet maszynka W rod, 3 maja mia o miejsce w amanie do samochodu osobowego marki Polonez Caro w miejscowo ci Boruja. Nieznany sprawca w ama si do wn trza pojazdu i skrad pozostawione w nim dokumenty oraz... maszynk do strzy enia w osów, której warto oszacowano na 50 z otych. Post powanie w tej sprawie prowadzi policja. Karpicko Burda w dyskotece W srod, 3 maja, na terenie dyskoteki,,paka w Karpicku dosz o do awantury. W bójce ucierpia 18- letni ch opak, który zosta pobity przez czterech innych m odych m czyzn. Pobity ch opak trafi do wolszty skiego szpitala z ranami t uczonymi g owy i tu owia. Awanturników szuka policja. Chobienice Okradziono BMW W pi tek, 28 kwietnia w Chobienicach, nieznany sprawca w ama sie do samochodu osobowego marki BMW. Z odziej najpierw wybi szybe w drzwiach a nastepnie ukrad radioodtwarzacz. Warto strat oszacowano na oko o 500 z. Sprawa zajmuj sie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Wolsztyn. Wroniawy. Powodowo Promile na drodze Dni wolne od pracy sprzyjaj alkoholowemu relaksowi. wiadcz o tym policyjne statystyki, w których sobota, 29 kwietnia, odcisn a wyra ne znami zatrzyma kierowców jad cych z promilami w organizmie. Ju oko o godziny we Wroniawach, policjanci Referatu Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kieruj cego rowerem, 46- letniego mieszka ca tej miejscowo ci. Wynik badania alkometrem wskaza, i m czyzna by nietrze wymia 1,49 promila alkoholu w organizmie. Oko o godziny w Wolsztynie na ulicy Fabrycznej, funkcjonariusze policji zatrzymali do kontroli drogowej kieruj cego samochodem- 20- letniego mieszka ca Berzyny. M czyzna jadacy samochodem osobowym marki VW GOLF poddany zosta badaniu alkomatem. Uzyska wynik 1,02 promila alkoholu. Oko o godziny na trasie Wolsztyn- Powodowo policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie otrzymali telefoniczne zg oszenie o samochodzie marki Fiat 126P, który nagle, jad c drog K-32 zjecha na przeciwleg y pas ruchu i wjecha do rowu. Kieruj cy nie odniós obra e, podano mu alkotest, który wykaza, i kieruj cy mia w sobie 1,86 promila alkoholu.

8 str. 8 wtorek, 09 maja 2006 REKLAMA - REKLAMA - REKLAMA - REKLAMA - REKLAMA - REKLAMA Policealna Szko a Detektywów i pracowników Ochrony O CHIKARA Przysz³oœciowa szko³a Szko³a rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1998r. Posiada uprawnienia szko³y publicznej. Na terenie kraju funkcjonuje w sieci O«CHIKARA 20 szkó. Szko- a realizuje autorski program nauczania zatwierdzony przez MEN oraz Komendanta G ównego Policji. Szko opu ci o ju ponad 280 absolwentów. Absolwenci szko y mog ubiega si o licencj drugiego stopnia pracownika ochrony bez zdawania egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej Policji. W programie nauczania realizowane s m.in. takie przedmioty jak : prawo karne i procesowe, psychologia, kryminologia i kryminalistyka, antyterroryzm i detektywistyka, ochrona osób oraz bardzo mocno rozbudowany blok sportowy i samoobrona, techniki interwencyjne, elementy judo, kick-boxing, szkolenie strzeleckie cznie z wykonywaniem strzela z ró nego rodzaju broni palnej. Szko a wydaje w asne skrypty do nauczanych przedmiotów w ramach wydawnictwa sieci O«CHI- KARA w tym Vademecum-licencja detektywa. Szko a organizuje w Brzedni ko o Dolska obozy integracyjnosportowe, w trakcie których s uchacze praktycznie zapoznaj si ze sportami walki, szko przetrwania, strzelaniem z broni palnej, elementami skoków spadochronowych, paintbol, jazd na k adach. S uchacze szko y mog zdobywa po przeszkoleniu oraz odbyciu skoków spadochronowych odznak Skoczek Spadochronowy S u b Ochrony. Od roku szkolnego 2003/2004 autorski program nauczania zosta poszerzony o elementy przedmiotu detektywistyka, który przygotuje s uchaczy do egzaminu na licencj detektywa przed komisj powo an przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Od kilku lat w szkole podejmuje nauk wiele dziewcz t, które doskonale sprawdzaj si w zawodzie pracownika ochrony. Szko a gwarantuje wysoki poziom nauczania realizowany przez do- wiadczonych wyk adowców. Absolwenci szko y otrzymuj K b owo. Dzie Wiosny w Europie w gminie Wolsztyn. Aktywne gimnazjum! Nawi¹zuj¹c do programu Dnia Wiosny w Europie, mo na powiedzieæ, e gimnazjaliœci z Kêb³owa aktywnie w nim uczestniczyli, a wyrazy uznania i podziêkowania za wytrwa³oœæ i w dzia³aniu i przygotowanie m³odzie y nale ¹ siê opiekunowi Klubu Europejskiego - Arturowi oziñskiemu. 21 marca br. w Gimnazjum w K b owie odby si pod patronatem Burmistrza Wolsztyna - Andrzeja Rogozinskiego Gminny Konkurs Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej. Zwyci y Adrian Kotlarski przed Agnieszk Rozynek (oboje z Gimnazjum w K b owie), trzecie miejsce zaj Mateusz Sita z Gimnazjum w Obrze. Dla uczestników konkursu zorganizowano warsztaty Szanse i mo liwo- ci m odzie y w UE, które przeprowadzi a pani Agata Rogozi ska, studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, stypendystka programu Socrates. Z sylwetk przysz ego patrona szko y Krzysztofa egockiego zapozna gimnazjali- M odzie z K b owa podczas wideokonferencji. dodatkowo nieodp atnie za wiadczenia o uko czeniu szkolenia dla kierowników oraz cz onków s u b porz dkowych do spraw bezpiecze stwa imprez masowych. Szko a uczestniczy w realizacji programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci II - realizuj c program Wymiany i sta e. stów pan Edward Laskowski. Warto nadmieni, i w marcu w gimnazjach naszej gminy odby- y si lekcje europejskie, które przeprowadzi a Marianna Wegner, wolontariuszka z Polskiej Fundacji Roberta Schumana.. Uczniowie z K b owa wzi li udzia w konkursie Podró po Europie, w ramach którego opracowali w j zyku polskim i angielskim stron internetow o Królestwie Danii. W drugim z konkursów Mój pomys na Parad Schumana przygotowany przez gimnazjalistów projekt PAROWÓZ EURO- PEJSKI otrzyma wyró nienie. 25 kwietnia na zaproszenie portalu edukacyjnego Interklasa m odzie wzi a udzia w wideokonferencjach z przebywaj cymi w Brukseli pos ami do Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu z pani Gra yn Staniszewsk uczniowie pytali o przysz o UE, jej granice, czy systemy edukacyjne. Obecny kszta t UE, jej geograficzne granice, nie stanowi ograniczenia dla samej organizacji - powiedzia a pani pose. Zamierzeniem UE jest zaproszenie do wspó pracy wszystkich europejskich pa stw, nie znaczy to jednak, e w przysz o ci nie jest mo liwy dalszy rozwój UE. Oczywi cie wówczas organizacja musia aby zmieni nie tylko swoj nazw, ale i pewne za o enia. Je li natomiast chodzi o ujednolicenie systemów kszta cenia w celu atwiejszego podejmowania nauki w ró nych krajach, to pani pose zaprzeczy a istnieniu takich projektów. Szko a jest instytucj szczególn, na kszta t której ma wp yw wiele czynników. Dlatego te nie ma mo liwo ci ani adnej ch ci ze strony pa stw cz onkowskich, aby ujednolici systemy szkolne. W spotkaniu z prof. Bronis awem Geremkiem uczniowie dowiedzieli si, e poziom ycia w Polsce, w wyniku ró nych historycznych zawirowa, to oko o 45% poziomu innych krajów UE. Trudno jest nadrobi takie opó nienia. Potrzeba do tego solidarnej pomocy innych pa stw. Unia Europejska powsta a po to, aby zamiast konfliktów gospodarczych istnia a mi dzy nami wspó praca. UE to wielka szansa dla m odych (podró owanie, studiowanie, praca). Uczniowie wspomnieli o pojawiaj cej si w mediach zasadzie dwóch pr dko ci. Pan profesor przyzna, e wzbudza ona w nim wiele w tpliwo ci. Obawia si, e mo e by bardzo szkodliwa dla krajów mniej rozwini tych, m.in. dla Polski. Bowiem w momencie gdy pot niejsze kraje UE pójd w asnym torem, pozosta e mog mie du y problem z nad eniem. O wiele lepsza jest zasada wspó pracy. Na koniec spotkania prof. Geremek zach ci wszystkich do intensywnego poznawania j zyków obcych. Je li nie zna si j zyka, jest si wy czonym z ycia UE. Po raz kolejny do wiadczono, e dzi ki nowoczesnym technologi wiat staje si coraz bli szy. Ostatnim akcentem Dnia Wiosny jest zorganizowanie 11 maja wspólnie z Pa stwow Szko Muzyczn w Wolsztynie konkursu i koncertu po wi conego W. A. Ostatnia sesja Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice, by a okazj do odebrania przez burmistrza Rakoniewic, Jerzego Józefa Sieradzana, z r k Franciszka Gwardziska, redaktora dutygodnika Nasze Powiaty, pucharu i dyplomu Promocyj- Dzie Wiosny w Europie W miesi cu marcu 2005 r. rozpocz a dzia alno Wy sza Szko- a Bezpiecze stwa z siedzib w Poznaniu powo ana dla kontynuowania nauki na poziomie licencjackim dla absolwentów sieci szkó O«CHIKARA na dwóch kierunkach nauczania : -pedagogika : specjalno - edukacja dla bezpiecze stwa -zarz dzanie i marketing : specjalno - zarz dzanie bezpiecze stwa oraz ubezpieczenia W ka dym roku szkolnym najlepszy absolwent naszej szko y ma zagwarantowan mo liwo podj cia studiów w WSB w Poznaniu bezp atnie Szko a udziela pomocy w zdobyciu zatrudnienia. Przyjd, zobacz lub wejd na strony internetowe: Zadzwo Mozartowi, z okazji 250 rocznicy jego urodzin. Mi o ników muzyki zapraszamy 11 maja o godz. 17:00 do Wolszty skiego Domu Kultury. >V < Rakoniewice.Nagroda dla gminy Promocyjny samorz¹d na Gmina. Rakoniewicki samorz d zaj drugie miejsce w tegorocznej edycji konkursu. Pierwsze miejsce zaj a gmina Wolsztyn. Warto doda, e w konkursie organizaowanym przez dwutygodnik F. Gwardzika udzia wzi o 25 gmin. GT Na zdj ciu buristrz J.J. Sieradzan z pucharem, przewodnicz ca Rady Miejskiej, Aleksandra Tomaszewska z dyplomem i organizator konkursu - F.Gwardzik.

9 Wolsztyn. Zniszczona Figura Czytelnicy alarmuj¹: Najœwiêtsza Maria Panna Zniszczona Mimo piêknego skweru z magnoliami, które w³aœnie kwitn¹, sama nie jest w najlepszej formie. Figura Najœwiêtszej Marii Panny od lat nie by³a poddana renowacji. Umiejscowiona w centralnym punkcie Wolsztyna, u zbiegu ulic Roberta Kocha, Lipowej, Wschowskiej i Gajewskich- na Placu Ko- ciuszki, jest na pewno ozdob i wyrazem pami ci mieszka ców. Na prze omie wieku XVIII i XIX sta tam pomnik cesarza Wilhelma. Postawienie w tym miejscu Jej wizerunku by o wi c nie tylko przejawem nowego okresu w historii naszego miasta i ca ej Polski, ale równie oddaniem Wolsztyna i jego mieszka ców pod opiek Matki Bo ej. -Obecnie mimo naprawd sprzyjaj cych warunkóww a nie na Placu Ko ciuszki rozkwit a magnolia, Figura nie wygl da dobrze- mówi pan Zdzis aw. Prosz si dobrze przyjrze : od lat nie by a remontowana... a to przecie nie tylko zabytek, ale te symbol. Kto odpowiada za stan Figuryw adze miejskie czy ko cielne? Szkoda by oby zaniedbywa tak kwesti i pozwoli na dalsze niszczenie patronki Wolsztyna... Kto zatem przywróci Jej dawn wietno? Alex W dniach czerwca br. w ramach Dni Kargowej odbêd¹ siê Targi Gospodarczo - Turystycznye w hali namiotowej, w której stoiska przeznaczone s¹ dla wystawców podmiotów gospodarczych, gospodarstw agroturystycznych z Gminy Kargowa i gmin Regionu Koz³a) oraz bêdzie wydany folder zawieraj¹cy krótkie informacje o firmie: dane teleadresowe, rodzaj dzia³alnoœci, 1 zdjêcie lub logo. - Informujemy, i mo na sk ada karty zg osze : uczestnictwa w Targach oraz zg oszenia swojej firmy do folderu, który b dzie wydany na t okazj. Prosimy o dostarczenie wype nionych i podpisanych kart zg osze wraz z dyskietk lub p yt zawieraj c dane firmy, zdj cie lub logo w nieprzekraczalnym terminie do r. do Urz du Miejskiego w Kargowej, pokój nr 1 i 2 lub przes anie drog elektroniczn. Karty zg osze mo na pobra ze strony internetowej lub w wymienionych pokojach w Urz dzie /ilo zg osze ograniczona/. Wszelkie inne informacje prosimy kierowa Dooko a pi kne magnolie... ale g ówna posta skweru, czyli sama Figura N.M.P. wymaga renowacji. Kargowa. Targi Gospodarczo - Turystyczne Zg³oœ swój udzia³ pod nr telefonów w. 31, w.48 lub lub Zamówienie stoiska do prezentacji oraz umieszenie danych w folderze jest bezp atne.- informuje gmina. Targi Gospodarczo-Turystyczne stanowi realizacj projektu, na który gmina Kargowa z o y- a wniosek. Projekt jest dofinansowany przez Uni Europejsk w ramach Funduszy Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej INTER- REG IIIA Euroregionu Sprewa- Nysa- Bóbr. - Informujemy równie, e na stronie uruchomiono modu bazy danych firm. Wszystkie osoby, które prowadz dzia alno gospodarcz na terenie Gminy Kargowa i gmin Regionu Koz a zapraszamy na nasz stron i zach camy do wpisywania si do nowopowsta ej bazy danych /modu bazy danych firm znajduje si na stronie g ównej/.- informuje gmina. W sobotê, 29 kwietnia, Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Wolsztynie zorganizowa³ przy Parowozowni Jarmark Rêkodzielnictwa i Tradycyjnych Wyrobów Regionalnych. - Oprócz stoiska Powiatu Wolszty skiego, na którym prezentowano materia y promuj ce walory turystyczno gospodarcze Ziemi Wolszty skiej w Jarmarku udzia wzi li: Powiat Dahme Spreewald Niemcy promuj cy lokalne produkty ywno ciowe oraz r kodzie o Rejon Soleczniki lokalne artyku y ywno ciowe oraz ceramika Ko a Gospody Wiejskich z Wroniaw i Nowej D browy prezentuj c na swoich stoiskach doskona e potrawy lokalne z pieczarek i szparagów oraz ciasta, nale niki z ró nymi nadzieniami, ziemniaki z gzikiem, go bki w kapu cie i szasz yki z ziemniaków. Wielu amatorów dobrego jedzenia uraczy o si doskona ymi przysmakami. Zaprezentowali si równie W a ciciele Pa acu Popowo Stare z ca oroczn ofert rekreacyjno kulturalno gastronomiczn, Firma De Zim z Soko owic z prezentacj pi knych ubiorów i akcesoriów je dzieckich, Towarzystwo Kultury Ziemi Wolszty skiej, na którego stoisku swoje prace prezentowa y malarki Panie Teresa Wyrwa i Maria Szklarska, hafciarki Maria i Patrycja Mieszkowskie oraz wytwórca bi uterii koralikowej Pan Dariusz Go biewski. Biuro Wspierania Turystyki Regionalnej Pana Krzysztofa Olejniczaka zaprezentowa o swoj ofert, Pracownia Witra y VIT ROM Romana Piechockiego wystawiaj c pi kne witra e i pokazuj c technik wykonania, Marian Murek z Górska, znany rze biarz przedstawi swoje rze by i p a- wtorek, 09 maja 2006 str. 9 Wolsztyn. Jarmark R kodzielnictwa i Tradycyjnych Wyrobów Regionalnych Tradycja wœród parowozów Powiat Wolsztyn Pracownicy maj¹ prawa! Starosta Wolszty ski Ryszard Kurp i Prezes Wolszty skiej Izby Gospodarczej Jerzy Gintrowicz serdecznie zapraszaj pracodawców z naszego powiatu na spotkanie po wi cone zagadnieniom z zakresu prawa pracy. Spotkanie odb dzie si w rod, 10 maja o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. - W spotkaniu wezm udzia, przy wspó pracy ze Starostwem i Wolszty sk Izb Gospodarcz, pan Krzysztof Fiklewicz Okr gowy Inspektor Pracy w Poznaniu i pan Jacek Strzy ewski - G ówny Specjalista i Rzecznik Prasowy Okr gowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Celem spotkania b dzie przede wszystkim wskazanie przyk adów wykrocze przeciwko prawom pracownika stwierdzanych podczas kontroli Inspektorów Okr gowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Uczestnicy spotkania uzyskaj wiedz pozwalaj c na unikni cie w przysz o ci narusze prawa pracy.- informuje starostwo. - Program obejmuje najcz - ciej ujawniane naruszenia przepisów prawa pracy w szczególno ci dotycz ce nawi zywania i rozwi zywania umów o prac, wynagrodze za prac, czasu pracy, odpowiedzialno ci materialnej pracowników a tak e przepisów BHP. Podczas spotkania przewiduje si równie dyskusj, odpowiedzi na pytania i konsultacje. Udzia w spotkaniu jest bezp atny. Czas trwania spotkania: ok. 2 godzin. Prosimy zainteresowane firmy o telefoniczne potwierdzenie udzia u w spotkaniu (kontakt: Ewa Zieli ska, tel.: , w terminie do r. Pa stwowa Inspekcja Pracy prowadzi program Bezpiecze stwo pracy w ma ych zak adach, dzi ki któremu mo na uzyska Dyplom Pa stwowej Inspekcji Pracy. Udzia w programie pozwala przy fachowej pomocy inspektorów pracy, bez represyjnego charakteru, ograniczy lub wyeliminowa zagro enia, dokona oceny przestrzegania przepisów prawa pracy w zak adzie. Gwarantowane s bezp atne szkolenia, materia y szkoleniowe i profesjonalna pomoc inspektorów pracy. Szczegó owe informacje dotycz ce programu na stronie: Informujemy równie, e istnieje mo liwo udzia u kadry kierowniczej i s u b BHP ma ych i rednich przedsi biorstw w dwudniowych szkoleniach Szkolenie kadr Ma ych i rednich Przedsi biorstw w zakresie wdra ania norm BHP, skorze by z drewna lipowego.w trakcie Jarmarku dodatkow atrakcj by y wyst py kapeli Zespo u Pie ni i Ta ca K b owo i dudziarzy Pana Leonarda liwy- informuje starostwo. wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej. Koszt udzia u w szkoleniu to ok. 100z. Program szkole obejmuje regulacje prawne w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy, zasady zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy w M P, zarz dzanie ryzykiem zawodowym w M P oraz bezpiecze stwo techniczne maszyn i urz dze. Wi cej informacji na temat szkole na stronie: Zak ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasi skiego Katowice,tel.: (032) , Terminy szkole : r. w Poznaniu Zak ad Doskonalenia Zawodowego Centrum Kszta cenia w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/ Pozna Tel.: , Fax: , informuje starostwo. Opr.

10 str. 10 wtorek, 09 maja 2006 Rakoniewice.Odnowiona biblioteka Multimedialnie i czysto W pi¹tek, 28 kwietnia, uroczyœcie otwarta zosta³a odnowiona bibliotek publiczna w Rakoniewicach. Pomalowane ciany, wymieniona pod oga, nowe tablice og oszeniowe, biurka, komputery z dost pem do internetu itd, to tylko niektóre z elementów, które zosta y odniowione lub nowo zakupione do biblioteki. Dyrektor biblioteki z zadowoleniem i satysfacj mówi a o pracach, które wykonane zosta- y w pomieszczeniach bibliotecznych. Do pe ni szcz cia brakuje jeszcze tylko wymiany stolarki okiennej i nowych rega ów na ksi ki. Na otwarcie zaproszeni zostali go cie; m.in. bibliotekarki z terenu gminy Rakoniewice, samorz dowcy z burmistrzem na czele, przedstawiciele mediów. Odnowiona ksi nica z pewno ci ucieszy nie tylko moli ksi kowych, ale równie tych czytelników, dla których nieobcym ju medium jest komputer i wiedza zawarta na stronach WWW. GT Sulechów.Gimnazjada Historyczna Pod koniec kwietnia z inicjatywy Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego rozegrano drugi etap konkursu pn. Gimnazjada Historyczna. Impreza odby³ siê w hali widowiskowo- sportowej przy Zespole Szkó³ w Sulechowie. W pierwszy etapie do 31 marca br. przeprowadzono eliminacje w gimnazjach Gminy Sulechów. w tej cz ci konkursu ka da ze szkó wy oni a trzech uczniów, którzy reprezentowali szko w etapie fina- owym. Do wspó zawodnictwa zg osi y si dru yny z: - Zespo u Szkó Gimnazjum nr 3 w Sulechowie w sk adzie: Wojciech Konwisarz (kl. III b), Patryk Niesu owski (kl. III g)i Mariusz Kondratowicz(kl. I b); - Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw a II w Sulechowie w sk adzie: Daniel Stachu a (kl. II f), Kornelia Kouhan (kl. I a) i Karolina Molsa (kl. I e.); - I Prywatne Gimnazjum w Brzeziu k. Sulechowa w sk adzie: Katarzyna Kamionka (kl. II), Wiktoria Andrzejewska (kl. I) i Artur Drzyma a (kl. I); - Gimnazjum w Pomorsku w sk adzie: Patryk Kopciuch (kl. I a), Gabriela Brzuska (kl. I b)i Agata Prus (kl. I b.). Prowadz cym imprez by Przy stanowiskch komputerowych w bibliotece w Rakoniewicach na pierwszym planie burmistrz, z lewej - przegl daj ca zasoby ksi kowe skarbnik gminy -Teresa Kmiecik, z prawej - Przewodnicz ca Rady Aleksandra Tomaszewska i dalej - wiceburmistrz, Krystyna Pietrzak. Historyczne zmagania Przemys aw Miko ajczyk (cz onek zarz du STH), a nad przebiegiem konkursu czuwa o jury w sk adzie: Grzegorz Augustyniak (przewodnicz cy, skarbnik STH), Barbara Majewska- Durda (nauczycielka z LO w Sulechowie), Ewa Przyby a- M y ska (dyrektor Szko y Podstawowej w Cigacicach), Jolanta Rymaszewska, Leon Okowi ski (cz onek STH), Marian Janusz (prezes zarz du STH), Marek Ma kowiak (wiceprezes zarz du STH), Andrzej Kowalski (sekretarz STH), Roman Zawalny (cz onek STH). Cz I drugiego etapu Gimnazjady sk ada a si z pyta dotycz cych historii Sulechowa i okolic. Pytano m. in. o wysoko wie- y sulechowskiej fary, z jakiego budulca wykonano pierwszy ratusz w Sulechowie, o nazwy sulechowskich bram miejskich, jak nazywa si sulechowski plac zamkowy w XVII i XVIII w., jakie brytyjskie miasto jest partnerem Sulechowa. Zadaniem w cz ci II ka dej z dru yn by o zaprojektowanie tarczy szko y. Projekt musia nawi zywa do patrona szko y, a w przypadku jego braku mia nawi zywa do ulicy lub miejscowo ci, w której szko a si znajduje. Cz III - Zgadnij, gdzie jeste? mia a na celu odgadni cie nazw wspó czesnych ulic patrz c na wy wietlane zdj cia starych fotografii. W cz ci IV uczestnicy reklamowali miasto Sulechów. Tutaj oceniano czytelno przekazu, pomys owo, dobór rodków i zaanga owanie grupy. Ostatnia cz V to kalambury. Ka dy kapitan szkolnej dru yny losowa kartk z nazw ulicy i przy pomocy gestów pantomimicznych podpowiada jej nazw. Pozostali cz onkowie jego dru yny musieli j odgadn. Konkurs wygra a dru yna z Zespo u Szkó Gimnazjum nr 3 (17 punktów),która zdoby a g ówn nagrod dla swojej szko y - laptopa. Cz onkowie dru yny wygrali odtwarzacze mp3. Pozosta e dru- yny wygra y dla szkó i siebie cenne nagrody ksi kowe. Drugie miejsce zaj a dru yna z Gimnazjum nr 2 (14 punktów), trzecie miejsce przypad o dru ynie z Gimnazjum w Pomorsku (10 punktów), a czwarte miejsce zaj li reprezentanci z I Prywatnego Gimnazjum w Brzeziu k. Sulechowa (9 punktów). W konkursie równie bra udzia O rodek Szkolno Wychowawczy w Sulechowie. Dzieci z O rodka uczestniczy y w I etapie wykona y prace plastyczne dotycz ce historii miasta, ale nie przyst pi y do etapu fina owego. Pomimo to Sulechowskie Towarzystwo Historyczne równie uhonorowa o ich udzia funduj c uczestnikom nagrody ksi kowe. Fundatorami nagród byli: Przewodnicz cy Rady Powiatu Zielonogórskiego - Roman Rakowski, Gmina Sulechów - Burmistrz Sulechowa Ignacy Odwa ny, Oddzia ZNP w Sulechowie - Prezes Andrzej Roch Kowalski, Mi dzyzak adowa Spó dzielnia Mieszkaniowa - Prezes Jan Rerus, Praworz dny Sulechów - Prezes Henryk D bicki i Sulechowskie Towarzystwo Historyczne - Prezes Marian Janusz. M. Ma kowiak opr. Bojad a. Festyn rodzinny Zabawa do rana W sobotê, 29 kwietnia, w Bojad³ach odby³ siê festyn rodzinny. Mimo, e od rana pogoda nie sprzyja³a plenerowym zabawom, jednak na czas festynu przesta³o padaæ i pogoda by³a ³adna. Festyn rozpocz si o godzinie Jako pierwsi na scenie zaprezentowali si uczniowie ze szko y w Bojad ach. Ich artystyczny popis by dobrym pocz tkiem. Go mi zaproszonymi by zespó The Enterheis z Zielony Góry oraz Sekcja z Centrum Szkolenia Specjalistycznego KAKUTOGI z ar, którzy okazali si rewelacj! Zebrali najwi cej braw. Nie zabrak o równie innych atrakcji, mi dzy innymi odby si konkurs rodzinnyplastyczny, którego tematem by,,majowy plakat oraz konkurs ska- W sobotê, 29 kwietnia, przedstawiciele Zarz¹du Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego (Prezesa M.Janusza i Wiceprezesa M.Maækowiaka, skarbnik Grzegorz Augustyniak) i przedstawiciele Heimatkreis Züllichau - Schwiebus (m.in. Siegfried Reimann, Ruth Schulz, Klaus Miekley) podpisali umowê o partnerstwie, dotycz¹c¹ poszerzenia historycznej i kulturalnej wiedzy miêdzy Polakami i Niemcami. Zamiarem obu stowarzysze s równie wspólne projekty dzi ki, którym b dzie mo liwe si gni cie po unijne fundusze. kankowy. Podczas festynu plastyczka z Zielonej Góry malowa a dzieciom twarze specjalnymi farbami. Od 20:00 do rana trwa a zabawa taneczna. Wszyscy bawili si znakomicie. Teraz mieszka cy Bojade i gminy czekaj na,,noc wi toja sk - kolejn z cyklu imprez organizowanych w Bojad ach. Z dzia alno ci Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego Podpisali umowê Ceremonia odby a si w Domu Brandenburgii w Fürstenwalde (k. Berlina). W ród obecnych by a Honorowa Obywatelka Sulechowa Ruth Schulz, Hans Joachim Wangnick, a ze strony polskiej cz onkowie STH Dariusz Wójcik, Roman Zawalny oraz jako t umacz kolega Bartosz Buda. Polskiej delegacji pokazano bibliotek i jej zbiory, która mie ci si na pi trze Domu Brandenburgii. M. Ma kowiak opr.

11 Rakoniewice.Biegi uliczne Do mety od 31 lat Tradycyjnie juz 3 maja w Rakoniewicach odby³y siê biegi uliczne. W tym roku kilkuset mi- ³oœników biegania spotka³o siê ju po raz 31. Dla wielu z nich by to pierwszy raz, dla innych kolejny. Na starcie stawali kolejno najm odsi - uczniowie klas pierwszych szko y podstawowej, przez gimnazjalistów, a do biegu otwartego, w którym udzia wzi moga wszyscy ch tni. Oddzielnie startowali stra acy w sztafecie. Specjaln nagrod otrzyma Jerzy Pyra - nauczyciel wf z Rakoniewic, wspó orgaznizator biegów, koordynator sportu gminnego. By najstarsz osob bior c udzia w biegu otwartym. Jak pokaza a ta sportowa impreza w Rakoniewicach, bieganie cieszy si nies abn ca popularno ci zarówno w ród dzieci i m odzie y, jak i w ród do- Sztafeta stra acka. Biegi uliczne w Rakoniewicach odbywaj si ju ponad 30 lat. wtorek, 09 maja 2006 str. 11 Jerzy Pyra - najstarszy uczestnik biegów w burmistrzem Rakoniewic,Józefem Kerzym Sieradzanem. ros ych, czego dowodzi frekwencja, zainteresowanie i zaanga owanie nauczycieli wf i wychowaców ju ponad 30 lat. Oby tak dalej... GT 10bbo1391 b2 BO bbo1526 b2 BO ent1978 e5 NT01969

12 str. 12 wtorek, 09 maja 2006 Dni Wolsztyna 2006 Ju po najwiêkszej imprezie roku w naszym mieœcie- skoñczy³y siê Dni Wolsztyna. Po naprawdê d³uuugim weekendzie (wystarczy³o wzi¹æ jeden dzieñ urlopu, by trwa³ on piêæ dni lub trzy by zapomnieæ o pracy a na dziewiêæ!) i tradycyjnych ju imprezach w parku i na terenie miasta. Zapytaliœmy wolsztynian, jak spêdzili tegoroczne Dni, jak podoba³y im siê imprezy, co zas³uguje na kontynuacjê w przysz³ym roku, a co wed³ug nich nie powinno siê powtórzyæ. Alex Renia z Nowych T ok. Bardzo si ciesz, e Wolsztyn ma swoj imprez, która jest rozpoznawalna nie tylko w naszej najbli szej okolicy. By am na wyst pie orkiestry d tej, bo do niej nale i na wystawie gospodarczej, której nigdy wcze niej nie widzia am; reszta by a podobna do tego, co dzia o si w poprzednich latach. Najwa niejsze, e park wygl da coraz lepiej! Brakuje mi sierpniowych Dni Miasta, które odby y si kilka lat temuzablokowanych pe nych kramów uliczek dooko a Rynku i tamtej atmosfery. Dawid i Marzena z Karpicka. Ja bawi am si na dmuchanej zje d alni. Jedli my frytki w barze u Bonza, a potem byli my na zach. Zostali my w parku do pó nocy! Kubu, Patrycja, Majka i Alicja z Wolsztyna. Dni Wolsztyna mog yby by troch lepiej zorganizowane- w programie jest za du o chaosu! Najlepiej wspominamy koncert ez. Bawili my si wietnie! Wolsztynianie. By a to udana, fajna impreza zrobiona ze smakiem. adny koncert- bez playbacku. Przyda oby si zainstalowa wi cej koszy, bo mieci na trawnikach by o co niemiara! Mieszka cy Wolsztyna. Pogoda by a w tym roku paskudna- to podstawowy problem. W programie ka dy móg znale co dla siebie. Superatrakcj dla nas s parowozy, zwiedzili my równie wystaw gospodarcz i popatrzyli my na wyst py uczniów szko y podstawowej nr 3, bo to w a nie dzieci dostarczaj tym dniom uroku. Go cie z Ruchocic. Przyjechali my 3 maja... a tu nic nie ma! adnej muzyki, adnych wyst pów... Mieli my nadziej, e co zobaczymy. Pozostaje cieszy si dobr pogod. P. Marzena z Kargowej i P. Bo ena z Nowego Widzimia. Wspania a atmosfera w po czeniu z dobr organizacj si porz dkowych, czyli bardzo udana impreza. Ma e stwo z Siedlca z go ciem. Park jest pi kny, tak jak i ca a okolica. Kasia z Wolsztyna i Mariusz z Karpicka. W parku sp dzili my ca y wolny czas. Najbardziej podoba a nam si impreza taneczna i koncert. Minusy to brzydka pogoda i brak atrakcji w godzinach popo udniowych. Kasia z Wolsztyna. Park odwiedzi am tylko w poniedzia ek w celu wys uchania koncertu zespo u zy. Uwa am, e Dni Wolsztyna to atrakcja przede wszystkim dla dzieci. Krzysztof z Reklina. Dni Wolsztyna to bardzo dobry pomys do promowania miasta i powiatu- pi knych zabytków, parowozowni itd. By em na wyst pach szkó i koncercie ez. Pomimo niesprzyjaj cej pogody, atmosfera w parku by a wietna. Dominika i Asia z Wolsztyna. W parku zjawia y my si codziennie oko o i zostawa y my do wieczora. Niestety, po po udniu na scenie nie dzia o si nic ciekawego, wi c spacerowa y my mi dzy stoiskami i po pla y. Wed ug nas powinno by wi cej koncertów rockowychbawi y my si na nich wietnie! By y my te oczywi cie na zach. By o fajnie- tylko pogoda nie dopisa a, ale nie ma kogo o to skar y. Gosia z Wolsztyna i ukasz z Adamowa. W tym roku nie by o tak wielu atrakcji jak w latach poprzednich. No i impreza mog aby trwa d u ej- gdyby, jak zwykle, odby a si w terminie 1-3 maja, wszystko by oby w porz dku. Brakuje kabaretu! Magda i Sebastian z Wolsztyna. Atmosfera by a fajna, ale za du o ludzi... co wiadczy jednak o tym, e by o fajnie. Troch odstrasza y wysokie ceny. Mirka z Ziemina. By am na zach i szczerze mówi c- nie podoba o mi si. Fatalna akustyka! P. Majka z Karpicka. W czasie parady parowozów razem z drug piel gniark i ratownikiem dy urowali my w punkcie pierwszej pomocy. Pomogli my ch opcu z Belgii i starszej pani z Wolsztyna, która poczu a si s abo. Tata z córeczk Julk z Siedlca. Dni Wolsztyna ze wzgl du na brzydk pogod sp dzili my g ównie w domu. Przyjechali my tylko na dwie godziny, Julia je dzi a na karuzeli. Przemek i Ewelina z Wolsztyna. Do parku wybrali my si w poniedzia ek i wtorek. Mamy wra enie, e z roku na rok poziom Dni Wolsztyna spada. Ma o by o straganów i program te nie najciekawszy. Alicja z Karpicka. Dni Wolsztyna by y w tym roku bardzo udane- tylko, niestety, nie dopisa a pogoda. By a to jedyna okazja, eby us ysze ciekawy zespó. Na szcz cie przysz o du o ludzi, wi c impreza si uda a. Wolsztynianka z córk. Zesz oroczna impreza z racji pogody by a bardziej udanapogoda daje klimat, wi c w tym roku minorowe nastroje wygra y. Dni Wolsztyna s organizowane schematycznie, mo na by mocniej popracowa nad programem. No i przesyt Nivea! Micha, Karol i Karol z Wolsztyna. Nie odpowiada a nam pogoda. Nie roz o yli skate- parku, eby zostawi miejsce dla gokartów, których i tak potem nie by o. Za du o rzeczy w programie si powtarza. W tym roku wyj tkowo ma o by o straganów. Magda i Angelika z Wolsztyna. Pogoda by a straszna, wi c nie by o zbyt du ych t umów. Najlepiej wspominamy dyskoteki i koncert ez. Wed ug nas w parku powinno by organizowanych wi cej dyskotek, a Dni Wolsztyna mog yby trwa ca y tydzie! Natalia, Asia i Filip z Wolsztyna. Jeste my na nie. Nie podoba o nam si : przeludnienie, kurz i brud. Jedyny pozytywny akcent to koncert ez- wyta czyli my si troch.

13 wtorek, 09 maja 2006 str. 13 cd. ze str. 11 Mama z córeczk Natali z Wolsztyna. Ze wzgl du na pogod na obchodach Dnia Wolsztyna nie byli my prawie wcale. Zwiedzili my wystaw gospodarcz, ogl dali my parad parowozów i motocykli. Dni Wolsztyna s atrakcyjne g ównie dla dzieci, brakuje natomiast czego dla innej grupy wiekowej. Damian i Paulina z Wolsztyna, Tomek z Warszawy, Grzegorz z Poznania i Tomek z Gostynia. Koncert by fajny, ale nic poza tym. Mimo to, szkoda, e to ju koniec wolnego. Marta i Wojtek z Wolsztyna. Program by wyj tkowo ma o urozmaicony. Po zach nic ju si nie dzia o! Wielka szkoda. Krzysztof z Karpicka. Moim zdaniem z roku na rok jest coraz gorzej. Zamiast drugorz dnych gwiazd mo na by o zaprosi kabaret. Uwa am, e powinno by wi cej atrakcji dla m odzie yszczególnie muzycznych i sportowych. Zuzia i Julia z Wolsztyna. Pogoda by a kiepska, ale zjawi y my si na koncert laureatów idola i ez. Brakowa o nam corocznych atrakcji... kulinarnych: bardzo a ujemy, e nie by o gotowanej kukurydzy i pra onych orzeszków. Ania z Karpicka i Maciej z Wolsztyna. Z roku na rok poziom Dni Wolsztyna spada. Byli my tylko dwa razy na spacerze po parku, obejrze wyst py zespo ów tanecznych oraz na wystawie gospodarczej. Rodzice z dzie mi Marik i Arturem z Rostarzewa. Tegoroczne Dni Wolsztyna sp dzili my spaceruj c po parku i zatrzymuj c si przy atrakcjach dla dzieci. Dzi karuzela. Dawid i Magda z Wolsztyna. By em na napompowanym statku, by o bardzo fajnie! Dzi idziemy na karuzel i gokarty. Kasia z Wolsztyna. Mia am bardzo pracowite Dni Wolsztyna, gra am przez trzy dni: razem z Zespo em Pie ni i Ta ca K b owo i z Powiatow Orkiestr D t. By am zbyt zm czona, by pój na koncert. Marta i A ka z ma Zosi, wszystkie z Wolsztyna. S ucha y my koncertu ez, obserwowa y my aglówki, a w konkursach Nivea wygra y my breloczki. Rafa, Monika, Maciej i Paulina z Wolsztyna. Jak by o? Fajnie, wietnie, nice! W parku byli my przez wszystkie trzy dni, najfajniej by o na zach. Chocia w zesz ym roku bardziej si nam podoba o. Przede wszystkim na tegorocznych Dniach Wolsztyna za du o by o bijatyk, a za ma o policji. Weronika i Dorota z Wolsztyna. By y my na karuzelach i s ucha y my muzyki. Pracownicy weso ego miasteczka. Pogoda by a s aba, wi c interes szed tak kiepsko jak nigdy- a przyje d amy tu co roku. Mateusz z Nowych T ok i Ania z Babimostu. Nie by o zbyt ciekawie, nie odpowiada a nam atmosfera: zimno, ciasno i bardzo du o pijanych ludzi, nawet kilkunastoletnich. W parku byli my bardzo krótko. Marek i Tomek z Rakoniewic, Pawe z Wolsztyna. Oprócz pogody nie mamy na co narzeka. Interes szed wietnie, a koncert by bardzo dobry. Mateusz i Wojtek z Wolsztyna. Z roku na rok jest coraz gorzej! Pogoda zepsu a wszystko, a parowozy nas nie bawi. Asia i Marzena z Wolsztna. By y my na imprezie ko o parowozowni i na koncercie ez- ale co chyba by o nie tak z akustyk... Wolsztyn. Zlot motocyklowy Sezon rozpoczêty Motocykli ci uroczy cie rozpocz li sezon 30 kwietnia na wolszty skim Rynku. Chocia pogoda tego dnia nie rozpieszcza a, poniewa by o zimno i pada deszcz, na Rynek do Wolsztyna zjecha o kilkudziesi ciu mi o ników dwóch kó ek. Szkoda, e wypolerowane chromy i b yszcz cy lakier nie móg zosta zaprezentowany w pe nej krasie, bo s o ce wysz o zza chmur dopiero pó niej, ale i tak wszyscy byli podekscytowani przejazdem ulicami miasta na plac targowy, gdzie odby a si prezentacja motocykli. Stamt d, znów ulicami miasta, przez Powodowo, odyn, Jaromierz, motocykli ci udali si do Obry, gdzie odprawiona zosta a Msza wi ta w ich intencji. W drodze powrotnej wszyscy zatrzymali si przy Baszcie Kiedy przestanie pada...? przed Powodowem, gdzie by a okazja do porozmawiania i posilenia si kie baskami z grilla, gor cym, pysznym bigosem i innymi potrawami przygotowanymi dla zg odnia ych ju kierowców. Tutaj mia o te miejsce spotkanie z burmistrzem Wolsztyna, Andrzejem Rogozi skim. Warto zauwa y, e w ostatnich latach grono mi o ników dwóch kó ek znacznie si powi kszy o i gdy tylko na dworze robi si ciep o, cz ciej mo na na drodze spotka motocyklistów. Oby ten sezon motocyklowy nale- a do bezpiecznych i wszyscy w takim samym gronie mogli jesieni zako czy sezon. Wszystko to zale y od nas samych - motocyklistów, od naszego rozs dku, opanowania i m dro ci na drodze. Nie dajmy si postrzega, jako bezrozumni wariaci, stanowi cy zagro- enia dla innych u ytkowników ruchu drogowego, ami cy nagminnie przepisy, kpi cy ze wszystkiego i wszystkich na drodze. Umiejmy cieszy si z jazdy - nie pr dko jest wa na, ale frajda i relaks, gdy zasiadamy za kierownicami naszych dwuko owych rumaków. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia na trasie. Gerard Tomiak (Yamaha XV 750) Za chwil ruszamy na wolszty skie ulice. Prezentacja motocykli na placu targowym.

14 str. 14 wtorek, 09 maja bbo363 b1 BO cbo834 c3 BO brk1906 b2 RK bbo1851 b2 BO bsk1901 b2 SK bbo1959 b2 BO bbo1958 b2 BO bsk1963 b4 SK01954

15 Wolsztyn, Gimnazjum nr 1 Testy esty,, oj... W œrodê i czwartek, 26 i 27 kwietnia trzecioklasiœci z gimnazjów w ca³ym kraju pisali testy sprawdzaj¹ce ich wiedzê. Ich wyniki rozstrzygn¹, czy dostan¹ siê do szkó³, jakie wybrali. Sprawdziliœmy nastroje poegzaminacyjne uczniów z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie. Testy zdawa o blisko dwustu trzecioklasistów. W rod odby si egzamin humanistyczny, a w czwartek matematyczno- przyrodniczy. Jak zapewni zasiadaj cy w komisji nauczyciel, p. Dariusz Nawrot, oby o si bez zak óce, w tym równie bez ci gania. Gimnazjali ci ocenili testy jako do trudne. Najwi cej problemów mieli z fizyczn i chemiczn cz ci testu matematyczno- przyrodniczego. W tym samym te cie zaskoczy a równie ma a ilo zada z biologii. Gimnazjali ci mieli dwie godziny na rozwi zanie a 34 zada, w cz ci humanistycznej natomiast- z której, jak deklaruje wi kszo, wyszli poprzedniego dnia bardziej zadowoleni- by o ich 25. Plus rozprawka, cho jej temat - I miech niekiedy mo e by nauk - by raczej zaskoczeniem i, jak zapewniaj sami zainteresowani, do naj atwiejszych nie nale a. Wyniki maj by znane najpó niej 14 czerwca. Alex wtorek, 09 maja 2006 str. 15 Micha, Damian, Mateusz i Marek. Test matematyczny by do atwy, w a ciwie humanistyczny te, chocia mieli my k opoty z doborem lektur do rozprawki. Na lekcjach polskiego wiczyli my rozwi zywanie przyk adowych testów, ale np. na chemii ju nie. Mimo to zak adamy, e posz o nam dobrze. Po gimnazjum chcieliby my uczy si w klasach cz cych rozszerzony niemiecki z biologi lub matematyk w wolszty skim liceum. Ania i Kasia. Test humanistyczny nie by trudny, ju sprawdzi y my wyniki, wi c wiemy, e posz o nam do dobrze. Za to matematyczno- przyrodniczy... niestety, nie napisa y my go najlepiej. Po zdanych egzaminach wybieramy si do wolszty skiego liceum. Potem studia i wyjazd do Anglii. Ania, Mateusz, Asia i Karolina. Zadania otwarte w obu testach by y trudne. Wi kszo pyta z testu matematycznego dotyczy a fizyki, a rozprawka w humanistycznym... nie by o atwo! Natalia i Justyna. Test matematyczny poszed nam tak sobie... w a ciwie le. Próbne egzaminy by y atwiejsze, równie z polskiego. Po gimnazjum wybieramy si do technikum. Natalia chce by technikiem ywienia, a Justyna fryzjerk. Jakub i Micha. Nie zrobili my zada z fizyki, by y naprawd trudne... Cz humanistyczna posz a nam dobrze. Po sko czonym gimnazjum wybierzemy technikum ekonomiczne albo informatyczne. Wolsztyn. Liceali ci zdaj matur! Egzamin dojrza³oœci Choæ wiosna tego roku póÿno zawita³a, drzewa kasztanowca co prawda jeszcze nie pokry³y siê kwiatami, ale termin matury- egzaminu dojrza³oœci zosta³ dotrzymany. Po d³ugim weekendzie- czasie ostatniej szansy na naukê- w czwartek 4 maja i pi¹tek 5 maja, uczniowie szkó³ œrednich przyst¹pili do egzaminów. W tych dniach na terenie Wolsztyna widok rzeszy m odych ludzi w od wi tnych strojach nie dziwi, ale co w niektórych budzi nostalgi... Matura... kiedy to by o... Ju nied ugo dla tegorocznych maturzystów egzamin ten te b dzie ju tylko wspomnieniem. Gimnazjali ci na galowo Ma³a matura...? Pisali my w poprzednim numerze o zbli aj cych si zmaganiach gimnazjalistów. Dwa tygodnie temu, w rod - 26 kwietnia i dzie pó niej - 27 kwietnia, uczniowie najstarszych klas gimnazjum zasiedli do pierwszego tak wa nego w ich yciu egzaminu. Sprawdzanie wiedzy, umiej tno ci i kompetencji zosta o roz o one na dwa dni; pierwszego m odzie zmaga a si z testem humanistycznym, a drugiego z matematyczno-przyrodniczym. Jak co roku, od kiedy uczniowie pisz egzmain gimnazjalny, cze ciej narzekaj Maturzy ci po pisemnym egzaminie z j zyka angielskiego. Jak mówili forma egzaminu troch ich zaskoczy a, ale s dobrej my li. yczymy powodzenia. na cze matematyczno-przyrodnicz i -jak mówi - to w a- nie ona sprawia im najwi cej trudno ci. Jak b dzie w rzeczywisto ci, poka wyniki. GT Ju za chwil w r ce gimnazjalistów trafi testy. Stres jest du y, ale m odzie ma wiadomo, e to nie ostatni egzamin w ich yciu. INFORMCJA Dnia r w sobot odb dzie si Zjazd Absolwentów wolszty skiego LO MATURA 1966r. Kole anki i kolegów serdecznie zapraszam Kontakt: Zdzis aw Barski tel. (068) Nowe T oki 77, Wolsztyn

16 str. 16 wtorek, 09 maja 2006 Gmina Rakoniewice.Obchody Dnia Europy Ró norodna jednoœæ W szkole w Ruchocicach odby y si 2 maja obchody Dnia Europy, organizowanego po raz kolejny w gminie Rakoniewice. Chocia g ównym orgaznizatorem by a wspomniana szko a z Ruchocic, to udzia w tym projekcie wzi y wszystki placówki o wiatowe z terenu gminy Rakoniewice, g ównym mottem by a Jedno w ró norodno ci. Najpierw prezentowane by y potrawy wybranych kuchnii europejskich wraz z degustacj. Nast pnie szko y i przedszkole prezentowa y ta ce charakterystyczne dla danego pa stwa i w prezetacjach multimedialnych przedstawia y kolejne kraje Unii. Po prezentacjach na scenie wyst pi zespó Pozytyw K z Nowego Tomy la, a po nim swoje umiej tno ci zaprezentowa a szko a karate Kyokushin z Grodziska Wlkp. Podczas obchodów Dnia Europy obejrze mo na by o prace malarskie pt. Architektura regionu pod kierownictwem plastyka, Danuty Cha upki. Imprezie towarzyszy plener malarski, pokaz wyplatania z wikliny, kiermasz z mo liwo ci degustacji potraw i mo liwo ci zakupu ró nych towarów. GT Kargowa. Wiadomo ci z sesji Przyspiesz¹ inwestycje - Na absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia radni podj li kilka istotnych dla rozwoju gminy uchwa. Rada Miejska po zapoznaniu si ze sprawozdaniem Burmistrza z realizacji bud etu w 2005 i uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachnkowej w Zielonej Górze, jednog o nie podj a uchwa w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kargowej absolutorium.- informuje Urz d Gminy w Kargowej. To nie jedyne istotne ustalenia sesyjnego spotkania radnych. - Po wnikliwej analizie planu dochodów gminy w roku 2006 oraz uzyskaniu informacji o pó niejszym terminie naboru nowych wniosków do funduszy europejskich, radni na wniosek Burmistrza zdecydowali o przyspieszeniu realizacji kilku inwestycji, w oparciu o rodki w asne. Uchwalaj c zmiany bud etowe radni opowiedzieli si za modernizacj dwóch ulic przy placu Berwi skiego. Inwestycja b dzie polega a na u o eniu nowej nawierzchni bitumicznej, nowych chodników a tak e wytyczeniu blisko dwudziestu miejsc parkingowych. Wcze niej Rada Miejska zdecydowa a o modernizacji ulic Ogrodowej i kowej a tak e cie ki rowerowej, prowadz cej do jeziora Linie. Wkrótce zostanie og oszony przetarg na wykonanie tych zada.- informuje gmina. - Ponadto radni na wniosek Burmistrza podj li uchwa o przyst pieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania terenów by ego PGR-u. Celem planu jest mi dzy innymi niedopuszczenie do zwi kszenia rozmiarów hodowli zwierz t, których chów w granicach miasta jest uci liwy dla mieszka ców. Miejscowy plan zagospodarowania jako akt prawa miejscowego stanie si jedynym narz dziem do walki z nadmiernie rozwijaj c si hodowl i odorami, dlatego Burmistrz Kargowej z tej mo liwo- ci zamierza skorzysta.- infomuje gmina. opr. Potrawy greckie zaprezentowali uczniowie z gimnazjum w Rakoniewicach. Karatecy amali bloczki... Przedszkolaki zata czy y Poloneza. Chobienice. wiatowy Dzie Ziemi Sprz¹tali okolicê W piatek, 21 kwietnia, uczniowie Zespo u Przedszkola, Szko y Podstawowej i Gimnazjum w Chobienicach uczestnicz c w obchodach wiatowego Dnia Ziemi (Earth Day ) podj li si posprz tania w asnej okolicy. Grupy uczestników tej akcji wyruszy y w kierunku Grójca Wielkiego, Wojciechowa oraz Godziszewa. Nie zapomniano równie o przypa acowym parku oraz o przyszkolnym boisku. Uczniowie dotarli tak e nad brzeg jeziora, gdzie oczyszczona zosta du y fragment linii brzegowej. Wraz z Nadle nictwem Wolsztyn planujemy cz stsze wizyty w lesie i wysprz tanie reszty terenów wokó jeziora. ST opr. Wolsztyn. Czy gmina b dzie wynajmowa lokale biurowe? Opiece brakuje miejsc Pod obrady Radnych Rady Gminy w Wolsztynie podczas sesji trafi³ projekt uchwa³y w kwestii wyra enia zgody na wszczêcie procedury maj¹cej na celu wynajem pomieszczeñ biurowych. Uzasadnieniem do projektu, jak mówi a wiceburmistrz Justyna Miko ajewska, jest zwi kszenie zakresu zada wykonywanych przez O rodek Pomocy Spo ecznej, co powoduje konieczno zwi kszenia liczby stanowisk pracy tej instytucji. Jednym s owem oznacza to, i Opieka Spo eczna po prostu nie mie ci si w obecnie zajmowanym przez siebie lo- Brak konkretnych rozwi za w sprawie problemów lokalowych opieki spo ecznej martwi dyrektor Barbar Szramk. Zofia Filipczak zdecydowanie sprzeciwia si przeniesienia jej zespo u do pomieszcze zlokalizowanych na Berzynie. kalu- parterze budynku przy ulicy 5 Stycznia (w budynku starego PKO). Pi tro tego budynku zajmuje Gminny Zespó Obs ugi Ekonomicznej i Administracyjnej O wiaty, który jak mówi a dyrektor Zofia Filipczak, zmuszony b dzie si przenie na rzecz zwi kszenia obszaru lokalowego Opieki Spo- ecznej. To nie pierwsza przeprowadzka tej instytucji i z pewno ci nie ostatnia- jak wynika z obecnej sytuacji lokalowej. Spornym zostaje miejsce. Radni nieprzychylnie podeszli do kwestii wynajmu, poddano propozycj, aby zamiast wynajmowa do zespó b d opiek przeniesiono do pomieszcze po prokuratorskich na Berzynie. Propozycja ta spotka a si jednak z vetem obu dyrektorek- zarówno opieki jak i zespo u ekonomicznego o wiaty. Argumentem by a odleg o, która by aby uci liwa zarówno dla petentów jak i pracowników, którzy w ramach wykonywania swoich obowi zków zmuszeni s do cz stego odwiedzania urz du gminy. Zapad klasyczny pat. Projektu uchwa y nie g osowano, cofni to go pod obrady poszczególnych komisji. Jednak czas nagli, jak podkre li a dyrektor opieki spo- ecznej Barbara Szramka, ju stoj kolejki na ulicy, a od lipca po przyj ciu nowych zada, sytuacja b dzie jeszcze gorsza. Klasa II gimnazjum wraz z opiekunem Ma gorzat Hirt nad brzegiem Jeziora Chobienickiego.

17 S AWA. Spragnieni lata WEEKEND NAD JEZIOREM SpóŸniona wiosna, mimo to przyroda w szybkim tempie nadrabia zaleg³oœcci. Zazieleni³y siê trawniki, w przydomowych ogródkach zrobi³o siê kolorowo. Drzewa owocowe obficie obsypa y si kwiatami. Brakowa o tylko s o ca, tak bardzo oczekiwane za wieci o nad S aw w ostatni Mój sposób na zdrowie - to has³o konkursu plastycznego, którego organizatorami byli Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Dzia³ Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Wolsztynie oraz Biblioteka Miasta i Gminy w Wolsztynie.. Konkurs by skierowany do uczniów klas czwartych szkó podstawowych z terenu Powiatu Wolszty skiego. Na konkurs nap yn o 18 prac, których ocena zaj si mi dzy innymi Zorian Drzewiecki- plastyk Szko y Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Pierwsze miejsce zaj a Marta Brzezi ska z Zespo u Szkolno- Przedszkolnego w wietnie. Drugie miejsce exeqwo przypad o dzie wielkiego majowego weekendu. Najbardziej spragnieni s o ca i ciep ej wody w jeziorze, wyszli na pla e i opalali si w pierwszych wiosennych promieniach. Byli równie mia kowie, obydwu p ci, którzy postanowili pop ywa. Mniej odwa ni eglowali jachtami i na deskach z aglem. Pi kne widoki mo na by o podziwia z pok adu Lubuszanina. Z.Komolka Powiat Wolsztyn. Laureaci w bibliotece Mój sposób na zdrowie Patrykowi Ma kowiakowi z Zespo- u Szko y Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy oraz Adamowi Waniowskiemu ze Szko y Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Trzecie miejsce zaj Pawe Szel g z Zespo u Szko y Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy, czwarte- Pawe Zalisz z Zespo u Szko y Podstawowej i gimnazjum w Bel cinie, pi te- Klaudia Olejniczak z Zespo- u Szkolno- Przedszkolnego w Starkowie. Wyróznienie otrzyma- a równie Marta Franek z Zespo- u Szkolno- Przedszkolnego w Starkowie. Nagrodzeni w konkursie: Marta Brzezi ska, Patryk Ma kowiak, Adam Waniowski, Pawe Szel g, Pawe Zalisz, Klaudia Olejniczak oraz Marta Franek. Ka dy z uczestników dosta dyplom i upominek. W weekend 30 kwietnia i 1 maja w Wolsztynie odby³ siê pierwszy w tym sezonie eglarski piknik NIVEA B³êkitne agle. To by³a wyj¹tkowa impreza. Kwietniowy deszcz nie ostudzi³ optimistycznych zapa³ów b³êkitnych zawodników, którzy oczekiwali na brzegu choæby najmniejszych podmuchów wiatru. W ród wolszty skiej publiczno ci furor zrobi o miasteczko B kitnych Piratów oraz koncerty dla dzieci. Wyst pili: grupa Bim Bam Bom z Ko obrzegu oraz najbardziej znani w Polsce eksperci od szanteczek zespó Zejman&Garkumpel. Piknik NIVEA B kitne agle odbywa si w ramach Dni Wolsztyna. W niedziel 30 kwietnia uczestników pikniku NIVEA B kitne agle przywita a m awka. Pomimo z ej pogody, sympatycy eglarstwa bawili si fantastycznie. Na regaty zjecha o 90 dzieci z ca ej Polski. Gospodarzy reprezentowa o 10 zawodników z UKS-u przy WK Wolsztyn. Dzi ki regatom zawodnicy z tak odleg ych kra ców kraju jak Szczecin i Nowy Targ, czy Charzykowy i Wroc aw mog y si ze sob po ciga. Uroczystego otwarcia regat dokona burmistrz miasta Wolsztyn, pan Andrzej Rogozi ski - wielki entuzjasta eglarstwa dzieci cego, który obj honorowy patronat nad imprez. Pierwszy niedzielny wy cig- o B kitn Wst g Jeziora Wolszy - wtorek, 09 maja 2006 str. 17 Wolsztyn. Pierwsze regaty NIVEA B kitne agle w sezonie 2006 B³êkitna majówka Nagrody w konkursie zakupione zosta y z funduszy Gminnego O rodka Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w Wolsztynie. 5 maja odby si Powiatowy Przegl d Zespo ów Tanecznych, tym razem w filii SCK mieszkowie. Rywalizowa o sze zespo ów z powiatu Wschowa. Tylko dwa najlepsze mog pojecha na przegl d wojewódzki, który odb dzie si 25 maja w wiebodzinie. Zakwalifikowa y si : Start ze SCK w S awie, oraz po raz kolejny Stokrotki ze Starego Str cza, obydwie grupy ta cz pod okiem pani Gra yny elichowskiej. Dla wszystkich by y dyplomy oraz drewniane figurki kotów. Z. Komolka skiego - odwo ano z powodu braku wiatru. Po po udniu wyjrza o s o ce, ku zadowoleniu wszystkich uczestników zabawy. Przez ca y czas trwania pikniku w Miasteczku B kitnych Piratów bawili si dzieci i doro li. Ka dy chcia wzi udzia w konkursach zr czno ciowych i zdoby atrakcyjne nagrody. Dzieci zaproszono na grochówk, któr przygotowali fantastyczni rodzice z wolszty skiego Klubu Szalonego Rodzica. Natomiast wieczorem, w siedzibie klubu MK Wolsztyn, odby si grill dla wszystkich b kitnych go ci. W poniedzia ek s dzia g ówny regat - Tomasz Sawukinas z Gdyni - zadecydowa o puszczeniu kolejnych wy cigów. B kitni zawodnicy cigali si po mimo deszczu i s abego wiatru. Ostatecznie dzieci wzi y udzia w dwóch wy- cigach. Po zaci tej rywalizacji w wy cigu o B kitn wst g Jeziora Wolszty skiego zwyci y Micha Petza z AZS Pozna Optymistrz. Natomiast w regatach NI- VEA B kitne agle w grupie ch opców pierwsze miejsce zaj Krzy Kostecki z PT Nowy Targ. Kolejne lokaty przypad y: Jasiowi Gliszczy skiemu z UKS KET Charzykowy oraz Kevinowi Pieprzakowi równie z PT Nowy Targ. W ród dziewcz t pierwsze miejsce zdoby a Julia Stefaniak z UKS Ku nia Rybnik, druga lokata przypada Patrycji Pietrzak z MKS Pozna, a trzecie miejsce - Kasi Krzeszowiak z MK R Szczecin. Prawdziwym zaskoczeniem by liczny udzia doros ych w wy cigu oldbojów na ódkach optymistkach, w którym zwyci y trener MK R Szczecin - Robert Wolniewicz. G ówn atrakcj poniedzia kowego pikniku by bajkowy koncert zespo u Zejman&Garkumpel. Lider zespo u Mirek Kowal Kowalewski zaprosi wszystkich zebranych do wspólnego szantowania. Wraz z zespo em bawi y si dzieci i doro li. Kowal zaprasza na scen ochotników do udzia u w konkursach i grach choreograficznych. Oczywi cie nie oby o si bez chrztu m odych wilków morskich. Na scen wkroczyli Neptun i Prozerpina, aby po wielu próbach nada m odym eglarzom i cie eglarskie imiona. Najgro niejszym imieniem okaza si Z amany Pagaj. - Podczas uroczystego zako czenia pikniku NIVEA B kitne agle zwyci zcom na scenie wr czono pami tkowe nagrody i dyplomy. W ród egluj cych dzieci (6-11 lat) nagrodzono tak e najm odszych uczestników regat, 5- letnich: Magd Kwa n i Miko aja Babi skiego z UKS KET Charzykowy. Uwa amy sezon 2006 za otwarty!- mówi organizatorzy. opr. S AWA. Powiatowy Przegl d Zespo ów Tanecznych PRO-ART

18 str. 18 wtorek, 09 maja 2006 Kargowa. X Mi dzynarodowy Przegl d Chórów Polskoœæ za granic¹ W dniach 30 kwietnia i 1 maja w niemieckim Jatznick przebywa³ Zespó³ Œpiewaczy Kargowiacy. Cz³onkowie zespo³u zostali zaproszeni na IX Miêdzynarodowy Przegl¹d Chórów i wspólne majowe œpiewanie przez tamtejszy zaprzyjaÿniony chór seniorów. Kargowscy piewacy s pod wra eniem pobytu w gminie Jatznick oraz przyj cia przez w adze gminy i cz onków tamtejszego chóru. - Uroczysty charakter wyst pu chórów podkre la a pi knie wystrojona sala gimnastyczna, pe ni ca funkcj - koncertowej, po brzegi wype niona mi o nikami zespo ów chóralnych. W imprezie udzia wzi o sze chórów, w tym dwa polskie: Kargowiacy i chór Res musika z Gryfina. Nasz zespó przygotowa osiem utworów, z których trzy za piewano w j zyku niemieckim. Ca y wyst p zespo u Kargowiacy, a szczególnie utwory w j zyku niemieckim pu- bliczno ci bardzo si podoba y i zosta y nagrodzone gromkimi brawami. Pomimo, e przygotowanie do wyst pu w Jatznick zaj o nam sporo czasu, wrócili my bardzo usatysfakcjonowani. Szczególne uznanie publiczno ci wzbudzi y s owa podzi kowania i po egnania wypowiedziane w j zyku niemieckim przez cz onka zespo u Kargowiacy Pani Zofi Germaniuk. Nam Polakom z kolei bardzo podoba a si Kuku eczka wykonana w j zyku polskim przez niemiecki chór ze Strasburga. Wyjazd Kargowiaków by mo liwy dzi ki pomocy Burmistrza i Viceburmistrza Kargowej, którzy tak e uczestniczyli w tej imprezie. S owa podzi kowania nale si równie kierownikowi muzycznemu zespo u panu Andrzejowi Apolinarskimu. Ju za pi tygodni cz onkowie zespo ów spotkaj si ponownie w Kargowej podczas Dni Kargowej w dn czerwca br.- W imieniu cz onków zespo u Kargowiacy pisze Dorota Lisiewicz. Wolsztyn. Plan w opracowaniu Co bêdzie na starym targowisku? Wolsztyn. Obchody Powiatowego wi ta Konstytucji 3 Maja Na czele z orkiestr¹ W rod 3 maja odby y si obchody Powiatowego wi ta Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpocz - y si Msz w intencji Ojczyzny, któr poprowadzi proboszcz ks. Grzegorz Czubak w asy cie ojców oblatów z Wy szego Seminarium Duchownego w Obrze. Homili przepojon g bokimi tre ciami historycznymi, patriotycznymi i zmuszaj cymi do g bokiej refleksji s uchaj cych, wyg osi ojciec dr Wojciech Popielewski- Rektor WSD w Obrze- informuje starostwo. Po Mszy nast pi uroczysty przemarsz na Plac Konstytucji 3 Maja. Po odegraniu Hymnu Pa stwowego przez Powiatow Wolszty sk Orkiestr D t, przy wykonaniu pie ni patriotycznych przez chór Canon delegacje: pos a RP, w adz centralnych, wojewódzkich, samorz du powiatowego, samorz du miasta i gmin, duchowie stwa, szkó, instytucji, stowarzysze, firm, banków, organizacji politycznych oraz delegacji z Domont z Francji i Massbre z Holandi, z o y y wie ce i wi zanki kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Dalsze uroczysto ci odby y si w Wolszty skim Domu Kultury. W cz ci oficjalnej Starosta Wolszty ski Ryszard Kurp powita wszystkich przyby ych na uroczysto, w tym szczególnie Pos a na Sejm RP Stanis awa Piosika, G ównego Inspektora Sanitarnego Kraju Genera a Andrzeja Trybusza, Wojewod Wielkopolskiego Tadeusza Dziub, Wojewódzkiego Wielkopolskiego Inspektora Sanitarnego Huberta Rokosowskiego, a nast pnie wyg osi przemówienie okoliczno ciowe. Wojewoda Wielkopolski Tadeusz Dziuba odniós si do osób odznaczonych Krzy- em Zes a ców Sybiru jako wyraz narodowej pami ci i w ho dzie obywateli polski deportowanych na Syberi do Kazachstanu, pó nocnej Rosji, ich m cze stwa, wierno- ci idea om wolno ci i niepodleg o- ci.- informuje starostwo. opr. Wr czono odznaczenia pa stwowe, resortowe i powiatowe. I. Krzy em Zes a ców Sybiru odznaczeni zostali: Ottolia Boi ska, Genowefa Ciesielska, Teresa Fabi, Jadwiga Indycka, Antoni Janik, Boles aw Kimstacz, Alicja uczka, Józefa Napiera a, Halina Owsianna, Olga Piwowarczyk, Genowefa Prz dka, Zdzis awa Wieczorek, Józefa Wójcik, Ryszard urawski oraz po miertnie Julian Furmanowicz. II. Na wniosek Starosty Wolszty skiego, poparty przez Pos a RP Stanis awa Piosika. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna odznaczenia Zas u ony dla Kultury Polskiej : Zespo owi Pie ni i Ta ca K b owo Powiatowej Wolszty skiej Orkiestrze D tej Dwutygodnikowi Regionalnemu G os Wolszty ski. Na wniosek Starosty Wolszty skiego, poparty przez Pos a RP Stanis awa Piosika Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowa tak e nagrod specjaln w kwocie z, Powiatow Wolszty sk Orkiestr D t i Zespó Pie ni i Ta ca K b owo. III. Na wniosek Starosty Wolszty skiego, poparty przez Pos a RP Stanis awa Piosika. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyzna odznaczenie Zas u ony dla Rolnictwa Pani Zofii Ball. IV. Na wniosek Powiatowego Pa stwowego Inspektora Sanitarnego Pana Macieja Wojciechowskiego Minister Zdrowia nada Pani Gra ynie Wawrzyniak Odznak honorow Za Zas ugi dla Ochrony Zdrowia V. Na wniosek Zarz du Powiatu Wolszty skiego, Rada Powiatu Wolszty skiego Uchwa Nr XXXVII/221/2006 z dnia r. nada a tytu Zas u ony dla Powiatu Wolszty skiego Zwi zkowi Kombatantów RP i By ych Wi niów Politycznych w Wolsztynie.G ównemu Inspektorowi Sanitarnemu Genera owi dr nauk med. Andrzejowi Trybuszowi Ojcu dr Wojciechowi Popielewskiemu Rektorowi Wy szego Seminarium Duchownego w Obrze Panu Jerzemu Dominiakowi prezesowi OSP Barchlin. Genera dr nauk medycznych Andrzej Trybusz ze wzruszeniem podzieli si osobistymi refleksjami i dumy z otrzymanego odznaczenia jako osoba maj ca tu na ziemi wolszty skiej swoje korzenie z dziada pradziada. W imieniu wszystkich odznaczonych podzi kowanie przekaza ojciec dr Wojciech Popielewski. Powiedzia o ogromnej rado ci osobistej ka dego z dzisiaj odznaczonych i wyró nionych. W cz ci artystycznej wyst pi a m odzie ze Gimnazjum Nr 1 i Zespó Pie ni i Ta ca z K b owa. Starosta Ryszard Kurp podzi kowa wszystkim uczestnikom donios ej uroczysto ci, ksi dzu proboszczowi i ojcom oblatom za odprawienie uroczystej mszy w intencji Ojczyzny, ojcu Rektorowi Wojciechowi Popielewskiemu za wyg oszon homili przepojon tre ciami historycznymi, patriotycznymi i zmuszaj c do g bokiej refleksji s uchaj cych tych s ów. Pos owi RP, Wojewodzie Wielkopolskiemu za udzia w Powiatowym wi cie 3-majowym. Z o y gratulacje wszystkim odznaczonym i wyró nionym. Artystom u wietniaj cym uroczysto, na r ce dyrektora artystycznego Wolszty skiego Domu Kultury Pani Bogumi y Adamczak, dzi kuj c przekaza bukiet kwiatów. Podczas obrad sesji Rady Gminy radni mieli okazje zobaczyæ projekt planu zagospodarowania dla placu przy zbiegu ulic Lipowej i Gajewskich w Wolsztynie. Propozycjê plany przedstawi³a architekt Daria Ziemkowska. Projekt przewiduje miedzy innymi zabudowê jednorodzinn¹ i us³ugow¹ oraz oko³o 100 miejsc parkingowych na ca³ym terenie. Przedstawiona propozycja nie jest na razie wi¹ ¹ca, ale œwiadczy o tym, i spraw¹ starego targowiska na powa nie zaj¹³ siê Urz¹d Miejski w Wolsztynie. Daria Ziemkowska przedstawi a radnym propozycj planu zagospodarowania starego targowiska. S awa. Z winy w adz? JEZIORO ZAKWITA Wiosna w tym roku si spó ni a, w przyrodzie ju tego nie wida, rodowiska: zwierz ce i ro linne nadrobi y straty. Jezioro S awskie równie, na wygl d woda w tym akwenie przypomina ju miesi ce letnie: lipiec, sierpie. Czy by przyroda wyprzedzi a kalendarz? Tak szybko nie zakwitaj nawet stawy. Przyczyna wiadoma, to co Czernic p yn o przez ca zim pod lód, a e zima by a d uga, teraz wida. Przykre jest to, e na owocach z tych kwiatów S awa i gmina nie zarobi. Nasuwa si pytanie - gdzie s winni? W adze twierdz, tury ci zadeptalii, za miecili jezioro. Mieszka cy pasjonaci i nieprzekupni ekolodzy mówi prawd i pytaj - gdzie s Ci, co pozwolili na budow pot nego kompleksu zak adów mi snych, w wi kszo ci bez adnych oczyszczalni? Nie jest tajemnic, e w Sejmie mamy przedstawicieli, Pose Samoobrony Waldemar Starosta, przez wiele lat zasiada w zarz dzie firmy zatruwaj cej od dawna miejscowe rodowisko. Teraz w swoich wypowiedziach pe nych sztucznej troski o S aw udaje niewinnego. Starsi mieszka cy mówi zgodnie: Najpierw w adze pozwoli y zniszczy pi kny, przynosz cy dochody z turystów akwen, a teraz nie wiedz sk d wzi pieni dze na napraw tego, co ginie na naszych oczach. Z rozmów z w adzami wynika, e najlepiej zachowa wszystko: trucicieli, bo daj prac, czyste jeziorob d pieni dze. Tylko zapomnieli, e zach anny traci dwa razy. Od siebie: Przypomnia a mi si bajka o osio ku, który zastanawia si co zje najpierw: Owies? czy siano? Zbyt d ugo my la, a z g odu zszed z tego wiata. Z. Komolka

19 Kargowa. V turniej zako czy cykl GP 2005/2006 Wygrali najlepsi Z udzia³em 41 zawodniczek i zawodników rozegrano w Kargowej, pi¹ty i zarazem ostatni turniej o Grand Prix miasta w tenisie sto³owym. Rywalizowano w kategorii szkó³ podstawowych i kategorii open. W kategorii szkó podstawowych zwyci y Bartosz Kowalski Dawid B k (Kargowa), Rafa Biernat (Konotop) i Stanis aw Kukurowski ( wiebodzin).w klasyfikacji generalnej zwyci y Rafa Biernat. Na kolejnych pozycjach upolasowali si : K. Stocik, M. Waszkowiak, M. Molenda, D. B k, T. Batóg, A. Pacyna, i R. Szu cik.(foto 2). Zwyci zcy zostali nagrodzeni Wolsztyn. Brawa i kwiaty Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, radni g³osowali nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Andrzeja Rogoziñskiego. Rada jednog³oœnie przyjê³a uchwa³ê, co potwierdza, i radni bez zastrze eñ ocenili pracê burmistrza. wtorek, 09 maja 2006 str. 19 Absolutoryjna radoœæ Czo owi tenisi ci w klasyfikacji generalnej GP w grupie m odszej - na podium od lewej (A. W grzy ski, J. Nieciecki, B. Kowalski, A. Andrys, D. Nieciecki, M. B k,. Krasnowski i P. Walicht). Czo owi tenisi ci w klasyfikacji generalnej GP w grupie starszej - na podium od lewej(k. Stocik, R. Biernat, M Waszkowiak, M. Molenda, D. B k, R, Szu cik, A. Pacyna i T. Batóg). ze wiebodzina. Bartosz w finale pokona Jakuba Niecieckiego z Kargowej. Kolejne miejsca w grupie m odszej zaj li: Adrian W grzy ski (Sulechów), Mateusz B k (Kargowa), Dawid Nieciecki (Kargowa), Adam Andrys (Lgi ), Patryk Walicht (Konotop) i Rafa Duber (Kargowa). W klasyfikacji generalnej zwyci y Jakub Nieciecki przed A. W grzy skim, B. Kowalskim, A. Andrysem, D. Niecieckim, M. B kiem,. Krasnowskim i P. Walichtem. W grupie starszej zwyci y Tomasz Batóg ze Wschowy, który w finale pokona Micha a Waszkowiaka. Kolejne miejsca w grupie starszej zaj li: Micha Domaga a (Wschowa), K. Stocik (Zielona Góra), Adam Pacyna (Kargowa), pucharami, których fundatorami byli: Gminna Komisja d/s Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w Kargowej oraz Prezes UKS Top- Spin Bartosz Maciejewski. W ca ym cyklu Grand Prix wzi o udzia ponad 100 tenisistów reprezentuj cych okoliczne kluby tenisa sto owego. Ciekawostk jest udzia w imprezie zawodników M odzie owego O rodka Wychowawczego z Babimostu i M odzie- owego O rodka Socjoterapii z Klenicy, dla których udzia w zawodach by jedn z form resocjalizacji. Uczniowski Klub Sportowy Top-Spin - organizator cyklu turniejów, zaprasza wszystkich ch tnych do wzi cia udzia u w kolejnym Grand Prix, które rozpocznie si ju w pa dzierniku. J.R opr. Starosta Ryszard Kurp z o y gratulacje burmistrzowi i w ciep ych s owach yczy mu dalszej owocnej pracy. W sobot na stadionie w Grodzisku Wlkp. przy ul. Chocieszy skich spotka y si dru yny miejscowej Dyskobolii i wie o upieczonego zdobywcy Pucharu Polski Wis y P ock. Zanim jednak zabrzmia pierwszy gwizdek s dziego Jaros awa yro dosz o do wr czenia przez Prezesa Wis y P ock - Krzysztofa Dmoszy skiego medalu za zdobycie Pucharu Polski Dariuszowi G siorowi. Wprawdzie G sior od stycznia jest zawodnikiem Groclinu, ale w adze p ockiego klubu uzna y, e ich by y zawodnik te mia udzia w tym sukcesie. Na mecz przyby o oko o 1000 sympatyków pi ki no nej, którzy ogl dali w pierwszej po owie widowisko nie stoj ce na wysokim poziomie. Pogoda dopisa a i niektórzy zawodnicy my leli ju chyba o wakacyjnych urlopach. Gospodarze od pocz tku spotkania uzyskali lekk przewag, ale zarówno pod jedn jak i drug bramk niewiele by o sytuacji, które mog yby zmieni wynik. Na uwag zas uguj jednie strza y lusarskiego i Laty - je li chodzi o gospodarzy oraz Jelenia z Wis y. W 5. min. po szybkiej akcji Rocki zagrywa do lusarskiego, który uderzy pod poprzeczk, ale na posterunku by bramkarz nafciarzy Gubiec. Kolejna sytuacja pod bramk go ci by a dopiero w 26. min. - po do rodkowaniu Lazarevskiego, akcj zamyka Lato, ale jego uderzy z woleja obroni Gubiec. W tej cz - ci spotkania, na 2 min. przed jej zako czeniem, Lato mia jeszcze jedn okazj aby si pokaza ale po ogromnym zamieszaniu w polu karnym, nie Burmistrz nie kry dumy z wyniku g osowania. Za sukces podzi kowa radnym, ale tak e wspó pracownikom w osobie Justyny Miko ajewskiej i Ireny Jakubczyk. Burmistrz nie kry dumy z takiego stanu rzeczy. Jak jednak podkre li jego praca nie mog aby by tak efektywna, gdyby nie pomoc pracowników urz du, przede wszystkim wiceburmistrz Justyny Miko ajewskiej i skarbnik Ireny Jakubczyk. Za ich prac i wk ad burmistrz podzi kowa symbolicznymi bukietami kwiatów. Obecny na sesji Starosta Ryszard Kurp pogratulowa burmistrzowi. Gratulacje by y obustronne, gdy kilka dni wcze niej starosta równie jednog o nie otrzyma absolutorium. 28 kolejka rozgrywek Orange Ekstraklasa: Groclin Grodzisk Wlkp. - Wis a P ock 3:0 Zdobywca Pucharu Polski na kolanach! Adrian Sikora Bartosz lusarski Marcin Zaj c potrafi umie ci pi ki w siatce, a bramkarza Wis y wyr czy Belada. Pod bramk Przyrowskiego tylko raz zrobi- o si gor co, gdy po do rodkowaniu Sedlacka, Jele z 15 metrów strzeli do precyzyjnie, ale bramkarz Groclinu zdo a wybi na róg. Po przerwie gra si o ywi a i mog a ju si podoba, ale g ównie za spraw Zaj ca, Sikory i Kozio a, którzy na boisku pojawili si dopiero po przerwie. Pierwsz akcj po przerwie w 47. min. przeprowadzili go cie, bardzo mocno z 25 metrów strzela Romuzga, ale trafi wprost w Przyrowskiego, który w tym meczu tak naprawd nie mia zbyt du o pracy. W odpowiedzi adn akcj zako czon minimalnie niecelnym strza em wykona Soko- owski. Po 52. min. w odst pstwie 4 min. trener Dyskobolii Werner Liczka zdecydowa si wprowadzi na boisko Sikor i Zaj ca. W 62. min. spotkania dzi ki asy cie Sablika wspomniany Sikora znalaz si w sytuacji sam na sam z Gubcem, ale ten wyszed zwyci sko z tej konfrontacji. Dwie minuty pó niej swoj przewag grodziszczanie udokumentowali zdobyciem gola. Akcj zapocz tkowa Piechniak, który to po ziemi do rodkowa pi k w pole karne wzd u linii bramkowej do lusarskiego, a temu pozosta o tylko przy- o y nog by dope ni formalno ci. 1: O dla Groclinu!. Po chwili by o ju 2:0, w 68. min Zaj c otrzyma do rodkowanie i nie naciskany przez wi laków przymierzy w d ugi róg tak, e pi ka odbi a si od s upka i wpad a do bramki.. Naprawd by to okres bardzo dobrej gry pi karzy Dyskoboli, której dawno kibice grodziskiego klubu nie widzieli. Udokumentowaniem jej by a bramka trzecia. Na pi minut przed ko cowym gwizdkiem s dziego, udzia w bramce mia Kozio, który szybko wykona rzut wolny podaj c na skrzyd o do Piechniaka, a ten silnie zacentrowa w pole karne, gdzie z bliska strzela lusarski - bramkarz Wis y odbi pi k, ale przy dobitce Sikory z 6 metrów by bezradny. Dyskobolia w ten sposób zas u enie wygra a ze s abo dysponowan tego dnia p ock Wis. Go cie zupe nie nie przypominali dru yny sprzed czterech dni, kiedy to pokonali w finale Pucharu Polski Zag bie. Sk ady: Groclin Dyskobolia: Sebastian Przyrowski - Vlade Lazarevski (56. Marcin Zaj c), Mate Laci, Radim Sablik, Rafa Lasocki - Piotr Piechniak, Dariusz G sior (76. Igor Kozio ), Marek Soko owski, Jaros aw Lato - Bartosz lusarski, Piotr Rocki (52. Adrian Sikora). Wis a P ock: Robert Gubiec - Maciej Truszczy ski, arko Belada, Pawe Magdo, Mitar Pekovi - Vahan Gevorgyan, Dariusz Romuzga (72. ukasz Jasi ski), Patryk Rachwa, Marko Colakovi (22. Lumir Sedlacek, 46. Adrian Mierzejewski) - Ireneusz Jele, Robert Styranowski. Groclin Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Wis a P ock 3:0 (0:0) Bramki: 1:0 Bartosz lusarski (64), 2:0 Marcin Zaj c (68), 3:0 Adrian Sikora (85). ó te kartki: Wis a P ock: Patryk Rachwa. S dzia: Jaros aw yro (Bydgoszcz). Widzów: SAdam

20 str. 20 wtorek, 09 maja 2006 HOROSKOP Baran Nagle zapragniesz silnych, oficjalnych wi zi rodzinnych, w asnego, okre- lonego miejsca na ziemi. I to dobry czas na tak rozmow, je li jeste cie ju razem do d ugo, to powinna ju wiedzie, na co mo esz liczy. Je li odpowied Ci zaboli, zako cz to. M czy ni nie potrafi mówi o uczuciach tylko wtedy, kiedy nimi nie darz kobiety.zdecydowanie powinna zapisa si na jakie zorganizowane zaj cia ruchowe. Byk Poznasz teraz kogo o bardzo podobnym podej ciu do ycia. W a nie to zadecyduje, e niektóre z Was zako cz nawet d ugoletnie znajomo ci. Je li nowy m czyzna b dzie kim nast pnym w kolejno ci znaków zodiaku, to ju dzi mo esz robi plany na wspólne ycie. Zmie przyzwyczajenia. Przesta je w biegu, odstaw batoniki, okre- lenie fast-food wykre l ca kowicie ze swojej wiadomo ci. Bli nieta Mo esz w tych dniach mie kilka okazji do dosy lekkomy lnych kroków. Je li chcesz zmieni partnera, to nie t dy droga. Ci, których poznasz teraz, nie spe ni Twoich nawet podstawowych oczekiwa. Za w sta ych zwi zkach mo e pojawi si drobny powód do konstruktywnej zazdro ci. Czasami przynosi to o ywczy powiew nowo ci. B dziesz promieniowa energi, a czas sp dza b dziesz w bardzo przyjemny dla siebie sposób. Rak Czas intensywnego ycia towarzyskiego. Mo liwe, e niektóre z Was innym okiem b d musia y popatrze na swoj najlepsz przyjació k, zw aszcza, je li od pewnego czasu mia a w tpliwo ci co do lojalno ci swojego partnera. Nie a uj tego, co nie by o prawdziwe. I na przysz o zweryfikuj znaczenie s owa przyja... Koniecznie daj sobie czas na aktywny wypoczynek. To lepiej ni modne diety wp ynie na Twoje samopoczucie. Lew B dziesz w dobrym nastroju, ewentualne w tpliwo ci ust pi miejsca pewno ci co do jego uczu. Pami taj jednak, aby nie zniszczy tego klimatu bezzasadn zazdro ci. Je li planujesz wspólny wyjazd, to zadbaj koniecznie o wszystkie szczegó y, które mog pomóc w stworzeniu atmosfery romantycznego nastroju. Nie lekcewa nawet najmniejszych oznak przezi bienia. Panna Odniesiesz spektakularny sukces, je li od pewnego czasu czeka a na deklaracj m czyzny, z którym czy Ci tzw. tajemny zwi zek. Oka e si, e wasze uczucie jest prawdziwe i przetrwa burze, zwyci y. Wolne przedstawicielki znaku powinny uwa a na kogo, kto zaistnia w Waszym yciu z powodu tzw. pomy ki sytuacyjnej. Si y witalne b d Ci dopisywa, to wa ne, bo przed Tob czas zarwanych nocy i wypadów towarzyskich do bia ego rana. Waga Je li w Twoich stosunkach z partnerem lub kim innym Ci bliskim s jakie niedomówienia, to w a nie teraz powinna zrobi pierwszy krok i prze- ama t zakl t barier. Je li autentycznie kochasz i nie jest to tylko Twój kaprys, to we spraw w swoje r ce. Wykorzystaj pretekst, który ju kiedy was pogodzi. Uwa aj na siebie w tych dniach podczas wszelkich okazji zwi zanych z podró owaniem dla przyjemno ci. Skorpion Nie b d tak egocentryczna i egoistyczna w sposobie traktowania partnera. Je li faktycznie zale y Ci na tym zwi zku, to powinna okazywa wi cej zainteresowania jego problemami rodzinnymi. To moment, kiedy mo esz wygra lub przegra wszystko. Musisz nauczy si wi cej z siebie dawa. Odwied w tych dniach dentyst i specjalist od spraw kobiecych. Strzelec Wymarzony czas, eby podró owa w towarzystwie bliskiej osoby. A mo e we dodatkowy wolny dzie i wyjed cie na romantyczny pobyt do miejsca, gdzie nie spotkacie wielu ludzi? To bardzo wzmocni wasze uczucie i przegna drobne znu enie codzienno ci. Je li jeste samotna, to koniecznie wybierz si w sobot na jak imprez po czon z pokazem. Zamiast kupowa kolejne nowe kosmetyki, zamów wizyt u dermatologa. Kozioro ec B dziesz mie okazj, aby wykaza si fantazj i pomys owo ci. Masz szans bardzo zaskoczy partnera, zw aszcza, je li wasza mi o rozkwit a na tzw. gruncie zawodowym. Czas szczególnie sprzyja tym z Was, które kochaj kogo, kto do niedawna by przedmiotem westchnie niemal wszystkich wolnych jeszcze kobiet w otoczeniu. Bo ten uk ad wygra a w a nie Ty... Uwa aj na wszystkie przebarwienia skóry, nie lecz si sama, absolutnie nie stosuj adnych ma ci wybielaj cych. Wodnik Dajcie sobie wzajemnie wi cej wolno ci, otwórzcie si towarzysko na otoczenie. Nie bój si o swoj pozycj w zwi zku, ju nikt Ci nie zagra a. Je li jeszcze nie jeste z nikim zwi zana, to koniecznie daj si namówi na rodzinny wyjazd do innego miasta. Zaskoczy Ci, kogo tam spotkasz i jak bardzo b dzie on uciele nia Twoje oczekiwania. Daj sobie prawo do wydania pieni dzy na ca kowity relaks. Odwied wszystkie sklepy, salony kosmetyczne i fryzjerskie. Ryby Zapomnij o wszystkim, co by o, wyrzu pami tki. Nie nale y niczego rozpami tywa, bo nie jest to kreatywne. Je li znowu chcesz si u miecha, to zamknij przesz o. Tylko wtedy mo e nadej przysz o. Je li kto zaprosi Ci w rodku tygodnia na kaw czy kolacj, to nie odmawiaj. To pomo e Ci uwierzy w siebie. I nie ma znaczenia, e to nie ten jedyny. Zadbaj o swój system kostny, nie lekcewa nawet drobnego bólu kolana. Oferty pracy - Wolsztyn Informacja pod nr telefonu (068) wew Kierowca kat C+E, Kierowca kat. C Kierowca kat. T Pracownik fizyczny Krawiec Murarz Malarz-szpachlarz Blacharz-dekarz In ynier budownictwa In ynier elektronik In ynier( budowa maszyn) Kucharz, pomoc kuchenna Sprzedawca Kelnerka, barman Stolarz Mechanik, blacharz samochodowy Piel gniarka Psycholog Kierownik sklepu Cukiernik Elektryk upr. do 1KW Osoba z bieg znajomo ci j. niemieckiego lub angielskiego Pracownik do prowadzenia gospodarki materia owej Ksi gowa Nauczyciel j. angielskiego Nauczyciel wychowania przedszkolnego lusarz, spawacz Fryzjer Pakowacz kopert, drukarz, operator koperciarki Prac.gospodarczy, recepcjonista, pokojowa, kelner/ka Kucharz + gr. Inwalidzka Instalator wod.-kan. Mechanik wózków wid owych Specjalista ds. marketingu +j.niemiecki Kierownik produkcji, specjalista ds. rozlicze materia owych Specjalista ds. jako ci, serwisant Przedstawiciel handlowy Prac. fizyczny + prawo jazdy kat.b Pracownik na wysypisko cieci Piekarz Asystentka dyrektora + j. angielski Prac. ksi gowo ci (3 lata sta u w ksi gowo ci) Pracownik biurowy + j. niemiecki - Wolsztyn, ody, Starkowo, Stary Widzim - Karpicko, Chobienice - Bel cin - Chorzemin, Bar o enia, Grójec Wielki, Tuchorza, Kaszczor, Wolsztyn, Stodolsko, Zakrzewo - N.Tomy l, Babimost, Kargowa, Karpicko, Nia ek Wielki - Kargowa, Adamowo,Wolsztyn - Wolsztyn, Kargowa, Karpicko, Solec, Nowa Wie, Chobienice - Wolsztyn, K b owo - Wolsztyn - Wolsztyn - Wolsztyn - Wolsztyn, Boruja - Wolsztyn, K b owo - Wolsztyn - Tuchorza, okolice Rostarzewa - Wolsztyn, Siedlec, - Wolsztyn, Karpicko, - Go cieszyn - Wolsztyn - Kargowa - Wielichowo - Rostarzewo - Wolsztyn - Bucz - Opalenica, Kopanica, Babimost - Wolsztyn - Obra, Wolsztyn - Kargowa, Wolsztyn - Przyprostynia - Boszkowo - Boszkowo - K b owo - Siedlec - Wolsztyn - Wolsztyn - Wolsztyn - Wolsztyn - Kie piny - Przem t - Wolsztyn - Stary Widzim - Stary Widzim - Chobienice

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ul. Hallera 5 Rysunek 1 - Trasa sekretariat-szkoła Rysunek 2 -

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt Comenius o numerze 2011-1-ES1-COM06-35030 8 i tytule EUROFACE" realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r. O-R.0012.13.2015.MS Godzina rozpoczęcia 11.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol PROTOKÓŁ NR 7 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna w

Bardziej szczegółowo

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/39/2010/POKL Węgliniec 27.05.2010r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

1. 1, 2 2. 3 3. - 4. 4 5. 5 6. 6 7. - WORD

1. 1, 2 2. 3 3. - 4. 4 5. 5 6. 6 7. - WORD Scenariusz prezentacji multimedialnej okazującej historię powstania oraz działania Miasteczka Ruchu Drogowego w Chełmie - opisowy Warszawa, MSWiA, 27 lutego 2009 r... 1. Witam państwa bardzo serdecznie,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG 271/ZO/5/2015 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia... 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy 1 Organizatorzy Kampania Nietrzeźwy daleko od szosy!, zwana dalej Kampanią,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo