Âpieszmy si. Adam Tadeusz Czartoryski by jednym z najstarszych mieszkaƒców naszej puszczykowskiej. Zespó Redakcyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1915-2006. Âpieszmy si. Adam Tadeusz Czartoryski by jednym z najstarszych mieszkaƒców naszej puszczykowskiej. Zespó Redakcyjny"

Transkrypt

1 Âpieszmy si Âpieszmy si kochaç ludzi tak szybko odchodzà zostanà po nich buty i telefon g uchy tylko to co niewa ne jak krowa si wlecze najwa niejsze tak pr dkie e nagle si staje potem cisza normalna wi c ca kiem nieznoêna jak czystoêç urodzona najproêciej z rozpaczy kiedy myêlimy o kimê zostajàc bez niego Z g bokim smutkiem przyj liêmy wiadomoêç o odejêciu do WiecznoÊci Ê. + p. Ksi dza JANA TWARDOWSKIEGO Poety wielkiego serca, uêmiechu i dobroci. Uczy kochaç i wybaczaç. Uczy, jak yç w nie atwym, wspó czesnym Êwiecie. Zespó Redakcyjny Nie bàdê pewny e czas masz bo pewnoêç niepewna zabiera nam wra liwoêç tak jak patos i humor jak dwie nami tnoêci wcià s absze od jednej tak szybko stàd odchodzà jak drozd milknà w lipcu jak dêwi k troch niezgrabny lub jak suchy uk on eby widzieç naprawd zamykajà oczy chocia wi kszym ryzykiem rodziç si ni umrzeç kochamy wcià za ma o i stale za póêno Nie pisz o tym zbyt cz sto lecz pisz raz na zawsze a b dziesz tak jak delfin agodny i mocny Âpieszmy si kochaç ludzi tak szybko odchodzà i ci co nie odchodzà nie zawsze powrócà i nigdy nie wiadomo mówiàc o mi oêci czy pierwsza jest ostatnià czy ostatnia pierwszà Gustawowi Czartoryskiemu i Jego Rodzinie szczere wyrazy wspó czucia z powodu Êmierci OJCA Ê. + p. ADAMA TADEUSZA CZARTORYSKIEGO sk adajà Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa Redakcja Kuriera Puszczykowskiego Adam Tadeusz Czartoryski by jednym z najstarszych mieszkaƒców naszej puszczykowskiej wspólnoty. Przez wiele lat dobre zdrowie pozwala o Mu cieszyç si energià yciowà i dzieliç dobrà myêlà i yczliwoêcià z bliênimi. To z Jego inicjatywy powsta o w latach 90-tych przedszkole dla puszczykowskich dzieci prowadzone przez siostry El bietanki w Puszczykowie przy ul. Niepodleg oêci. Po egnaliêmy Ê.p. Adama Czartoryskiego na puszczykowskim cmentarzu w s oneczny, mroêny dzieƒ 15 lutego 2006 roku. Msza Êwi ta w intencji Zmar ego Adama Tadeusza Czartoryskiego, zamówiona przez Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa, odb dzie si w piàtek 10 marca br. o godz w koêciele parafialnym pw. Êw. Józefa w Puszczykówku przy ul. Dworcowej.

2 Nr 52 Luty 2006 ZprzyjemnoÊcià informujemy, ze puszczykowska radna, p. Ma gorzata Ornoch- Tab dzka wygra a grant rzàdu amerykaƒskiego na sta samorzàdowy w Stanach Zjednoczonych. W czasie miesi cznego pobytu w USA wizytuje 6 ma ych i Êrednich miast nale àcych do aglomeracji Tacoma-Seattle w Stanie Washington. Celem jej pobytu jest zapoznanie si z przyk adami skutecznego zarzàdzania samorzàdami opartego o partnerstwo publiczno-prywatne i wolontariat na rzecz lokalnej spolecznosci. Wierzymy, ze po powrocie podzieli si swoimi wra eniami z Czytelnikami Kuriera Puszczykowskiego.Gratulujemy Jej sukcesu i yczymy powodzenia. Redakcja Âwiadomi obywatele kszta tujà demokracj 1 Przysi gam lojalnoêç fladze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republice, która reprezentuje jeden naród przed Bogiem, w imi wolnoêci i sprawiedliwoêci dla wszystkich. Takà przysi gà rozpocz o si zwyczajne posiedzenie Rady Miasta DuPont 2 w dniu 14 lutego 2006, w którym mia am przyjemnoêç uczestniczyç, tak rozpoczynajà si wszystkie wa niejsze spotkania dotyczàce spraw publicznych. G boko poruszona pomyêla am, e jeêli kilkadziesiàt osób na sali wstaje i z r kà na sercu g oêno wypowiada s owa przysi gi przypominajàc o najtrwalszych wartoêciach swojego paƒstwa, to nie jest chyba mo liwe, by za chwil o tym zapomnieli i zacz li podejmowaç nieracjonalne decyzje lub skakaç sobie do oczu. RzeczywiÊcie posiedzenie Rady trwa o 2 godziny i 10 minut ( àcznie z mojà prezentacjà o rozwoju demokracji w Polsce), zaprzysi ono na nim 2 nowych policjantów, przyj to 6 uchwa, wys uchano spraw 4 mieszkaƒców 3 oraz rozwiàzano jeden powa ny konflikt mi dzy zarzàdem miasta i grupà mieszkaƒców. Sprawy, które by y przedmiotem obrad bardzo przypomina y nasze polskie, tak jak to w ma ej spo ecznoêci: obchody 100-lecia miasta, kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego, urzàdzanie parków i terenów rekreacyjnych. Konflikt, który za egnano móg by si zdarzyç równie dobrze w Puszczykowie, tyle e jak pokazuje nasze do- Êwiadczenie jego zakoƒczenie by oby zapewne troch inne. Otó dotyczy ochrony starych d bów na obszarze przeznaczonym pod rozwój terenów rekreacyjnych dla miasta. Jest ich na ca ym obszarze w sumie 150. Grupa mieszkaƒców wystàpi a z protestem przeciwko planowi wyci cia 30 drzew w miejscu, w którym zaplanowano wybudowanie skate parku. Prawdopodobny scenariusz rozwiàzania konfliktu w Puszczykowie by by nast pujàcy: w najlepszym razie burmistrz wys ucha by protestów mieszkaƒców i. zrobi swoje. W Du Pont natomiast radni poprosili o wizualizacj terenu, poprosili równie o analiz drzewostanu. Gdy okaza o si, e powodem wycinki cz Êci drzew jest ich z y stan ogólny, a alternatywà utrzymania d bów jest rezygnacja z terenu rekreacyjnego dla m odzie y, zaproponowali mieszkaƒcom rozwiàzanie. Zastosujmy strategi wygraj-wygraj. My ustàpimy i Wy troch ustàpicie. By zmieêciç skate park kilka drzew musi zostaç wyci tych ale obok zostanie posadzonych kilkadziesiàt innych. JeÊli chcecie natomiast zachowaç pozosta e, to zaopiekujcie si nimi, poniewa wymagajà leczenia! Nie by o 1 tytu pochodzi od Redakcji. 2 miasto w Stanie Washington, 30 mil od aglomeracji Tacoma-Seattle, mieszkaƒców. 3 ka dy mieszkaniec ma prawo zabraç g os i ka dy ma na wypowiedê 3 minuty. 4 miasto w Stanie Washington, 20 mil od aglomeracji Tacoma-Seattle, mieszkaców emocji. Rzetelna analiza sytuacji i wola rozwiàzania problemu dla dobra ogó u, zamkn y dyskusj. Nie zawsze rozwiàzania przychodzà jednak tak atwo jak w DuPont, szczególnie gdy w gr wchodzà pieniàdze. W mie- Êcie Lakewood 4, w czasie trwania komisji rozwoju ekonomicznego by am Êwiadkiem bardzo goràcego sporu. Grupa developerów protestowa a przeciwko ograniczeniom transportowym wprowadzonym przez miasto. Gdy spór wydawa si prowadziç do r koczynów ktoê z Rady zaproponowa zaproszenie na nast pne spotkanie komisji profesjonalnego negocjatora, który spojrzy na dokumenty, na natur konfliktu i zaproponuje wyjêcie z sytuacji. Gdy zapyta am o koszty mediacji dostrzeg am zdziwienie w oczach zebranych. B dà na pewno mniejsze od kosztów sàdowych, a poza tym warto zap aciç relatywnie niedu e pieniàdze za prace negocjatora, by dojêç do porozumienia w imi uniwersalnych wartoêci amerykaƒskich: wolnoêci i sprawiedliwoêci dla wszystkich. Czy nie mo na by takiego sposobu myêlenia przenieêç na grunt Polski? Ma gorzata Ornoch-Tab dzka 3 Listy do Redakcji Zawiedzione zaufanie Zdumia a mnie wypowiedê Burmistrza, który poproszony przez redakcj Teleskopu o odniesienie si do protestu mieszkaƒców przeciwnych budowie stacji benzynowej w bezpoêrednim sàsiedztwie ich domostw, stwierdzi autorytatywnym tonem, e wbrew protestom stacja i tak powstanie. Jak to si sta o, e osoba obdarzona kiedyê przez spo eczeƒstwo zaufaniem, wybrana na reprezentanta ich interesów, tak dalece odsun a si od swych wyborców, e nie poczuwa si ju do adnego dialogu z mieszkaƒcami? Burmistrz nie dostrzega, e spo ecznoêç Puszczykowa to ludzie szczególni, o wielkim szacunku dla przyrody, mi ujàcy cisz i spokój. Za t cen Êwiadomie godzà si na dalsze dojazdy do pracy, szko y, p ywalni, kina i szeregu innych instytucji. Gdyby mieli inne priorytety, zamieszkaliby przecie w Poznaniu, w bezpoêrednim sàsiedztwie upragnionych wielkomiejskich zdobyczy cywilizacyjnych, takich jak przystanki tramwajowe, supermarkety, parkingi, szalety i stacje benzynowe. Nasz (sic!) Burmistrz nie rozumie specyfiki i potrzeb w asnego spo eczeƒstwa. Wybory samorzàdowe ju blisko, miejmy nadziej, e wy onià wreszcie Burmistrza, który zrozumie, e Puszczykowo jest miejscem wyjàtkowym, wartym poszanowania swego niepowtarzalnego klimatu. Jolita Barczak

3 Kontrowersji wokó lokalizacji stacji paliw wpuszczykowie ciàg dalszy lutego br. TVP3 w programie TELESKOP wyemito- program dotyczàcy budowy stacji paliw 12wano w Puszczykowie, zawierajàcy rozmowy z mieszkaƒcami (wizja lokalna na terenie przewidzianym pod budow stacji), a tak e z burmistrzem. Kurier zapyta protestujàcych mieszkaƒców i radnych miasta o opini i argumenty przeciw takiej inwestycji. Urszula Rudziƒska, radna miasta: Mamy du e obawy, a one wynikajà, nie z naszych wyobra eƒ, lecz z dokumentu, który zosta opracowany 4 lata temu i wyraênie mówi, e zakazuje si realizowania na tym w aênie terenie inwestycji ucià liwej dla Êrodowiska i zagra ajàcej zdrowiu ludzi. Mieszkaƒcy wybrali mnie do rady miasta m.in. po to, bym pomog a przekonaç decydentów o tym, i ta lokalizacja jest z a ze wzgl du na tak bliskie usytuowanie jej pod oknami wielu z nich. Arbitralna decyzja burmistrza zawiod a ich zaufanie do demokratycznie wybranych w adz samorzàdowych. KP: Burmistrz przekonuje, e lepszej lokalizacji jak ta po prostu nie ma, a miasto le àce w otulinie parku narodowego, ma bardzo ograniczone tereny pod inwestycje Stanis aw Balbierz, radny miasta: Mieszkaƒcy widzà inne, znacznie lepsze miejsca pod budow stacji. Problem w tym, e burmistrz nie chce wys uchaç mieszkaƒców i nie liczàc si z opinià spo ecznà, sam podejmuje decyzje. Historia si powtarza, bo tak samo by o w przypadku kanalizacji i w wielu jeszcze innych spawach. Po prostu burmistrz nie konsultuje zmieszkaƒcami miasta adnych wa nych decyzji dotyczàcych inwestycji. Zofia Skibiƒska, Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa: Nie protestujemy przeciwko budowie stacji paliw w ogóle. Wszyscy przecie zdajemy sobie spraw, e nie koƒ zaprz gni ty do bryczki lecz samochód jest i b dzie naszym podstawowym Êrodkiem lokomocji. Natomiast nie ma naszej zgody Uspokoiç Cyryla na lokalizacj stacji paliw w tym w aênie miejscu, na takiej ma ej i jednoczeênie urokliwej krajobrazowo skarpie, tu przy cmentarzu, przy jednym z naj adniejszych wjazdów do miasta. KP: Burmistrz argumentuje, e b dà dla miasta wp ywy z dzier awy gruntu, podatki od obiektów i miejsca pracy U.R. Interes dla miasta z tego tytu u b dzie wàtpliwy. Dysponuj kopià umowy Urz du Miasta z dzier awcà i musz powiedzieç, e lektura ta jeszcze mocniej przekona a mnie, aby oprotestowaç t inwestycj. Bo je eli dzier awa za grunt gminny w takim miejscu wynosi 600 z miesi cznie to adnego komentarza wi cej nie trzeba... Na spotkanie u zbiegu ulic Poznaƒskiej i Wysokiej przysz o wielu mieszkaƒców okolicznych domów, którzy z oburzeniem mówili, e tak zlokalizowana stacja oznacza dla nich nadmierny ha as i smród spalin w mieszkaniach, pogorszenie bezpieczeƒstwa, zniszczenie walorów krajobrazowych okolicy, dla których w aênie tutaj mieszkajà. Ich domy stracà te swojà wartoêç. Sà zdeterminowani, aby walczyç dalej o swoje miejsce na ziemi. Rozmawia a Ewa Stasiak Ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie jest ÊciÊle zabudowana, wàska i kr ta, z symbolicznym chodnikiem po jednej stronie. Za to poprzedza jà d ugi i prosty odcinek drogi w lesie, na którym niczym na pasie startowym, mo na rozp dziç si do woli, poczuç wreszcie moc i prawdziwe mo liwoêci swojej maszyny. Na koƒcu tego prostego odcinka bynajmniej nie wzlatuje si w przestworza (choç w pewnym sensie jest to mo liwe), lecz wpada w wàskie i ciasne zakr ty g sto zamieszka ej i licznie ucz szczanej ulicy. Nic wi c dziwnego, e kolizje i wypadki sà tu na porzàdku dziennym a mieszkaƒcy yjà w ciàg ym strachu i poczuciu permanentnego zagro enia. W grudniu ubieg ego roku u wylotu z lasu stanà fotoradar rejestrujàcy i uwieczniajàcy na zdj ciach, przekraczajàcych dozwolonà pr dkoêç kierowców. Czy dzi ki temu yjàcy przy ul. C. Ratajskiego czujà si mniej zagro eni? Mówià o tym panie: El bieta Mazurowska i Katarzyna Ograbek mieszkanki feralnej ulicy. Zamieszkaç w Parku Obie panie, decydujàc si na kupno domów, starannie wybiera y lokalizacj. Sàdzi y, e gdzie jak gdzie, ale w Puszczykowie mo na spokojnie i bezpiecznie yç, z dala od wielkomiejskiego zgie ku, bez nadmiaru spalin i ucià liwego ha asu Kupowa am ten dom w 1999 roku mówi El bieta Mazurowska. Oczarowa a mnie ta okolica, pi kne nadwarciaƒskie tereny z malowniczym zakolem rzeki. Przez pobliski las publikacja finansowana przez Fundacj Batorego 4

4 Nr 52 prowadzi a wówczas piaszczysta, spacerowa trasa, przy której widywa o si stada dzików czy sarny. Kiedy wkrótce zacz to budowaç drog, naiwnie sàdzi am, e skupi ona niewielki, lokalny ruch. Niestety, myli am si, bo przez myêl mi nie przesz o, e przez najstarszà, historycznà i rekreacyjnà cz Êç miasta mo na w ogóle poprowadziç tranzyt. Ruch nasila si, a od 2001 roku post puje w zawrotnym tempie, stwarzajàc coraz wi ksze zagro enie dla nas, mieszkaƒców okolicznych ulic, a tak e skutecznie degradujàc przyrod i historycznà zabudow tego najstarszego zakàtka miasta. Otwieram furtk i...jestem na jezdni mówi z kolei Katarzyna Ograbek. Wyostrzam s uch do maksimum, bo z powodu zakr tów widz jedynie krótkie odcinki drogi i w ka dej chwili mog zostaç zaskoczona przez rozp dzony pojazd. Nie ma w ogóle mowy, aby dzieci mog y same wyjêç z domu, choçby po drobne zakupy do pobliskiego sklepiku. El bieta Mazurowska Katarzyna Ograbek Ogrodzi am swój dom wysokim murem, aby odizolowaç si od czyhajàcego na ulicy niebezpieczeƒstwa i od nieznoênego ha asu szybko jadàcych aut. Zauwa y am, e jeêli kierowcy przestrzegajà obowiàzujàcego ograniczenia pr dkoêci i je d à 40km/h, nie ma ha asu, wzrasta on natomiast proporcjonalnie do pr dkoêci przeje d ajàcych samochodów. Latem, kiedy ruch jest wi kszy, warunki na drodze korzystne dla kierowców, a nasze ycie przenosi si do przydomowych ogródków, trudno po prostu wytrzymaç. Z petycjà do w adz miasta By y alarmujàce listy w prasie lokalnej i proêby kierowane do burmistrza. Kiedy w krótkim czasie zdarzy o si tu kilkanaêcie wypadków, w poczuciu narastajàcego zagro enia, w paêdzierniku 2005 roku udaliêmy si na Sesj Rady Miasta, aby wy o yç swoje racje i domagaç si rozwiàzania palàcych przecie problemów. ApelowaliÊmy o kompleksowe dzia ania, które skutecznie spowolni yby i ograniczy y ruch samochodowy w tej cz Êci miasta, o cz stsze kontrole policyjne, o karanie kierowców ci kich i Êrednich samochodów dostawczych, którzy notorycznie - mimo zakazu - korzystajà z przebiegajàcego ulicà Ratajskiego tranzytu. PostulowaliÊmy o wprowadzenie Strefy Uspokojenia Ruchu, zawierajàcej z powodzeniem stosowane ju w Europie iwpolsce, sposoby mechanicznego ograniczania pr dkoêci, które wyeliminowa yby mo liwoêç rozp dzania si kierowców na tym najbardziej niebezpiecznym odcinku: od wylotu z lasu do skrzy owania ulic. Nadwarciaƒska, Ratajskiego, Dworcowa. Strefa zawiera aby stojàcy ju radar, wyniesione przejêcia dla pieszych, wjazdy w drogi boczne, szykan a la rondo w miejscu bardzo niebezpiecznego skrzy owania Luty 2006 quasi ronda trzech ulic oraz obramowanie ca ego odcinka barierkami. To bardzo wa ne, bo bezpieczeƒstwo zapewniç trzeba nie tylko okolicznym mieszkaƒcom, lecz tak e licznie przemieszczajàcym si w tym rejonie turystom i wycieczkowiczom, udajàcym si w celach rekreacyjnych nad Wart, grupom g ównie dzieci i m odzie y maszerujàcym do pobliskiego Muzeum Arkadego Fiedlera, rowerzystom, korzystajàcym z przebiegajàcej t dy jednej z najbardziej ucz szczanych tras rowerowych. Radar, za który bardzo jesteêmy wdzi czni w adzom miasta, dobrze spe nia swoje zadanie ale jedynie cz Êciowo, nie rozwiàzujàc istoty ca ego problemu. Tkwi on bowiem w systematycznie wzrastajàcym nat - eniu ruchu na drodze, która powinna mieç tylko i wy àcznie charakter lokalny. Potrzebny jest system a nie doraêne rozwiàzania Ulica, przy której mieszkamy sta a si popularnà przelotówkà, skrótem do Rogalina, Mosiny, Kórnika i dalszych miejscowoêci. Kumuluje si tutaj olbrzymi, jak na te warunki i rozciàgni ty do póênych godzin nocnych ruch. Takiego nat enia ruchu nie ma na adnej innej puszczykowskiej ulicy. I choç cz sto przytacza si przyk ad ulicy Dworcowej, to nie jest on do koƒca adekwatny, bo ulica ta jest przynajmniej 50% szersza, ma pasy zieleni, chodniki po obu stronach i za tym dopiero zlokalizowane sà domy mieszkaƒców. Ulica Poznaƒska natomiast, jawi si nam jako prawdziwa arteria. W Puszczykowie dodaje El bieta Mazurowska, myêli si doraênie. Nie ma kompleksowej strategii dzia ania, brak koncepcji dotyczàcej zorganizowania ruchu w ca ym mieêcie. Aoczywiste jest, e b dzie on tylko i wy àcznie rós. Âciàga si tu TIR-y i jako sukces podaje fakt, e miasto otrzymuje z tego tytu u z podatku. Zastanówmy si, ile miasto musi wydaç na remonty, zniszczonych przez te auta nawierzchni. Strategia musi byç, bo pr dzej czy póêniej okazuje si, e doraêne dzia anie jest nieskuteczne czy wr cz szkodliwe. Bezpieczne Miasto z charakterem To, e z takà determinacjà walczymy o bezpieczeƒstwo ioograniczenie ruchu na ulicy, przy której mieszkamy, to nie sà fanaberie, lecz nasze elementarne prawo, zapisane tak e w Statucie Miasta Puszczykowa. Rozwiàzania, o które postulujemy sà sprawdzone, niezbyt drogie i niezwykle skuteczne. Spowolnià ruch do pr dkoêci przewidzianej w tej cz Êci miasta, zagwarantujà bezpieczeƒstwo licznie mieszkajàcym tu rodzinom z ma ymi dzieçmi, wyeliminujà zagro enie dla pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych. Zmniejszà te ha as i inne ucià liwoêci oraz pohamujà zakusy na wycinanie porastajàcej drog roêlinnoêci. Stref Uspokojenia Ruchu z pewnoêcià du ym ukiem omijaç b dà jadàcy tranzytem kierowcy, co wp yn oby korzystnie nie tylko na nasze bezpieczeƒstwo, ale na stan zarówno najatrakcyjniejszego historycznie zakàtka miasta z zabytkowà ul. Ratajskiego, Muzeum Arkadego Fiedlera i najstarszymi domami w mieêcie, jak i na zachowanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Parku, w którego otulinie le y Puszczykowo miasto, o które powinniêmy i chcemy dbaç. Ewa Stasiak publikacja finansowana przez Fundacj Batorego 5

5 Biada piratom drogowym o dzia aniach policji dotyczàcych bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w Puszczykowie mówi Komendant Policji S awomir Kaczmarek Komisariat Policji w Puszczykowie nie ma w swych strukturach komórki, która zajmowa aby si ruchem drogowym sensu stricto. W aêciwie nie posiada jej aden komisariat w powiecie poznaƒskim OczywiÊcie w ramach posiadanych uprawnieƒ reagujemy na naruszanie zasad ruchu drogowego, prowadzimy dzia ania prewencyjne, obs ugujemy kolizje. Kiedy jednak zdarzy si wypadek drogowy, który ró ni si od kolizji tym, e sà ofiary w ludziach: osoby ranne czy zabite, wówczas zajmuje si tym Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu. Do nas nale y staranne zabezpieczenie miejsca wypadku. Kolizjami, w których uszkodzeniu ulegajà w mniejszym lub wi kszym stopniu pojazdy, zaj liêmy si tylko dlatego, ze takie by o zapotrzebowanie spo eczne. Przed rokiem 2003 nie mieliêmy uprawnieƒ do ich obs ugiwania, auczestniczàcy w takich zdarzeniach kierowcy nierzadko czekali po par godzin na radiowóz z Sekcji Ruchu Drogowego. Teraz zajmuje si tym nasz komisariat, a czas oczekiwania na policjantów nie przekracza 20 minut. Generalnie przyczyny takich kolizji nie le à w przekraczaniu pr dkoêci, lecz wynikajà raczej z wymuszenia pierwszeƒstwa przejazdu czy niezachowania nale ytej odleg oêci. Nie oznacza to oczywiêcie, e nie widzimy problemu nagminnego przekraczania dozwolonej pr dkoêci w mie- Êcie, szczególnie w jego okreêlonych miejscach i nie podejmujemy w zwiàzku z tym konkretnych dzia aƒ. Policjanci komisariatu w Puszczykowie (i nie tylko w Puszczykowie!) nie mieli do tego roku uprawnieƒ do pos ugiwania si radarem r cznym. Aby kontrolowaç i karaç przekraczajàcych pr dkoêç kierowców, dwa, trzy razy w miesiàcu ÊciàgaliÊmy radiowóz z Sekcji Ruchu Drogowego. Patrole radarowe wystawiane by y na drodze mosiƒskiej, w centrum miasta, w miejscach szczególnie niebezpiecznych, o których cz sto informowali nas sami mieszkaƒcy. By y to jednak dzia ania doraêne, bo z uwagi na szereg innych zadaƒ (np. przeprowadzanie interwencji, konwojowanie, zabezpieczanie zdarzeƒ kryminalnych, kolizji, wypadków), nie mogliêmy byç wsz dzie tam, gdzie byç chcieliêmy i gdzie oczekiwa oby nas spo- eczeƒstwo. Zakupienie przez Urzàd Miasta fotoradaru i ustawienie go przy ul. Cyryla Ratajskiego, uwa am za bardzo dobre posuni cie. Z tego rejonu w aênie dochodzi y do nas szczególnie niepokojàce sygna y o nagminnym przekraczaniu pr dkoêci przez kierowców. Radar jest przenoêny a maszty do jego umocowania z czasem stanà w innych punktach miasta. Mo na mocowaç go te na trójnogu i stawiaç w miejscu, gdzie w danym momencie obserwowane jest wi ksze zagro enie. Na poczàtku roku dwóch policjantów z naszego komisariatu otrzyma o zezwolenia na u ytkowanie radaru r cznego. Mamy wi c radar i uprawnionych do jego obs ugiwania funkcjonariuszy. B dziemy go u ywaç odr bnie, niezale nie od fotoradaru, ale te wspólnie robiàc kontrole kaskadowe tzn. pomiar szybkoêci samochodu wdwóch oddalonych od siebie miejscach. Po àczymy si- y i b dziemy skuteczniej dzia aç, aby wyeliminowaç z naszych ulic niebezpiecznych piratów. Wys ucha a Ewa Stasiak Kary dla kierowców za przekroczenie dozwolonej pr dkoêci: skala mandat punkty przekroczenia w PLN karne w km/h do i wi cej Zroku na rok zwi ksza si iloêç mandatów za wykroczenia przeciw bezpieczeƒstwu w ruchu drogowym: 2004 rok mandatów w tym 162 za wykroczenia w ruchu drogowym wartoêç: z 2005 rok mandatów w tym 191 za wykroczenia w ruchu drogowym wartoêç z publikacja finansowana przez Fundacj Batorego 6 6

6 Nr 52 Luty 2006 Z prac Rady Miasta Puszczykowa PodnioÊle, minutà ciszy w ho dzie ofiarom katowickiej katastrofy, rozpocz a si lutowa sesja RM. Nast pnie Êlubowanie z o y nowy, wybrany w wyborach uzupe niajàcych radny W adys aw Hetman. Zgodnie z podj tymi przez Rad uchwa ami zosta cz onkiem Komisji Zdrowia, Opieki Spo ecznej i ds. Osób Niepe nosprawnych oraz Komisji Bezpieczeƒstwa i Ochrony Ârodowiska. Sprawnie przebiega o przyjmowanie przez Rad kolejnych uchwa w nast pujàcych sprawach: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych na rok dodatków do wynagrodzenia ze stosunku pracy nauczycieli w szko ach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo dokonywania oceny pracowników mianowanych Urz du Miasta przystàpienia do sporzàdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie, dla rejonu ul. Morenowej cz Êç B sprzeda y w drodze bezprzetargowej nieruchomoêci stanowiàcej w asnoêç Miasta Puszczykowa (chodzi o pas terenu - skarp, szerokoêci 5m i d ugoêci 24 m, znajdujàcego si w Niwce, wycenionà na kwot 6 000,-z otych). upowa nienia Burmistrza Miasta Puszczykowa do zaciàgni cia zobowiàzania wekslowego (dla zabezpieczenia realizacji warunków umowy umorzeniowej z NFOÂ. Zarzàd NFOÂ zgodzi si umorzyç cz Êç zaciàgni tego przez Miasto kredytu, pod warunkiem przekazania tej kwoty na przedsi wzi cie ekologiczne). przyj cia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo na lata (aktualizacja Planu w zwiàzku z uchwaleniem nowego bud etu Miasta na 2006 rok oraz nowym planem inwestycyjnym na lata ). zaciàgni cia kredytu d ugoterminowego (zostanie on przeznaczony na wyp at odszkodowaƒ za grunty przej te przez miasto pod drogi gminne w kwocie z oraz zakup gruntu przy ul. Nadwarciaƒskiej w kwocie z, cz Êç zakola Warty. Przyj to Plan pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2006, który przedstawia si nast pujàco: Terminy sesji zwyczajnych Sesja Rady Miasta 7 lutego 2006 roku Tematyka sesji Podejmowanie spraw bie àcych godz Bezpieczeƒstwo i Ochrona Ârodowiska Absolutorium godz Podejmowanie spraw bie àcych Podejmowanie spraw bie àcych godz Gospodarka przestrzenna, Inwestycje godz Podejmowanie spraw bie àcych 2. Sport, Rekreacja 3. S u ba zdrowia Podejmowanie spraw bie àcych godz Edukacja 3. M odzie owa Rada Miasta dotychczasowa dzia alnoêç Podejmowanie spraw bie àcych godz Sprawozdanie z dzia alnoêci Rady za okres ca ej kadencji Bonifikaty Radca prawny Urzàdu Miasta, Anna Szawelska zreferowa a sytuacj, jaka zaistnia a po orzeczeniu wojewody wielkopolskiego, w którym uniewa nia on Uchwa Nr 182/05/IV Rady Miasta Puszczykowa dotyczàcà zgody na udzielenie bonifikat od op aty z tytu- u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego wprawo w asnoêci. Rada zgodzi a si na takie bonifikaty w sposób ogólny, nie okreêlajàc podmiotów oraz nieruchomoêci, których przekszta cenie ma dotyczyç. Mo na od tej decyzji z o yç odwo anie, lecz wtedy samo post powanie mo e trwaç nawet dwa lata, lub uznaç orzeczenie wojewody i zaakceptowaç niewa noêç uchwa y, co oznacza bie àce podejmowanie indywidualnych uchwa dla ka dej ze spraw wszcz tej poprzez z o enie wniosku. Radni opowiedzieli si zdecydowanie za drugim rozwiàzaniem, wskazujàc jednoczeênie, aby poinformowaç wszystkich zainteresowanych o takim trybie. Komisja cz Êciowo utajniona Komisja Rewizyjna przedstawi a, przyj ty nast pnie przez Rad, plan pracy na 2006 rok Jej przewodniczàcy Piotr Bekas z o y sprawozdanie z dzia alnoêci Komisji w Poniewa wszystkie posiedzenia Komisji Rewizyjnej sà niejawne, radna Iwona Jankowska z o y a formalny wniosek o odtajnienie tych posiedzieƒ, aby mieszkaƒcy miasta mieli swobodny dost p na te spotkania oraz dok adnà informacj o terminach posiedzeƒ. Radna kilka razy podtrzymywa a swój wniosek, jednak spotka a si z du ym oporem, szczególnie przewodniczàcego Komisji P. Bekasa, który argumentowa, e kontaktowa si publikacja finansowana przez Fundacj Batorego 7

7 z innymi miastami, gdzie równie kontrole sà utajnione, azpowodu specyfiki pracy, terminy spotkaƒ nieprzewidywalne. W rezultacie wniosek upad. Redakcja Kuriera postanowi a dowiedzieç si, jak to wyglàda w innych miastach. Okaza o si, e np. w Luboniu, Mosinie czy Poznaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sà otwarte dla wszystkich zainteresowanych a terminy tych posiedzeƒ i omawiane na nich zagadnienia, podane sà do wiadomoêci publicznej. Burmistrz informuje Informacje dotyczy y spraw bie àcych, g ównie od- Ênie ania dachów, bezp atnej mo liwoêci korzystania zinternetu w Bibliotece Miejskiej oraz przygotowania sali dla organizacji pozarzàdowych w Szkole Podstawowej Nr 1. Zosta te poruszony problem bezpieczeƒstwa na puszczykowskich drogach. Starania o drugiego stra nika miejskiego uwieƒczone sukcesem! Urzàd zakupi i zainstalowa przy ul. Cyryla Ratajskiego radar, zatrudniajàc, z myêlà o jego obs udze, drugiego stra nika miejskiego. Sa ju pierwsze wp ywy do kasy miasta z tytu u mandatów. Znamienne jest, e ˇ ukaranych kierowców nie mieszka w Puszczykowie lecz w sàsiednich lub dalej po o onych gminach. Swiadczy to niezbicie, e ulica C. Ratajskiego jest wbrew woli jej mieszkaƒców (piszemy o tym w tym wydaniu Kuriera ) popularnym tranzytem Komendant Stra y Miejskiej w Puszczykowie Piotr Bernaciak Najbli sza sesja Rady Miejskiej Najbli sza Sesja Rady Miasta odb dzie si we wtorek 21 marca 2006 roku o godz w sali sesyjnej Urz du Miasta ul. PodleÊna 4 w Puszczykowie. Zach camy do udzia u! WPuszczykowie jako komendant Stra y Miejskiej pracuj nieca y miesiàc, wczeêniej od 5 lat s u b takà pe ni em w Poznaniu. Ma e miasto wcale nie oznacza mniejszych obowiàzków. Naszym zadaniem jest dbanie o ad i porzàdek w mieêcie, co na przyk ad w obecnym, zimowym okresie oznacza kontrolowanie przejezdnoêci dróg i zg aszanie ewentualnych problemów odpowiednim s u bom. We wspó pracy z firmà Eko-Rondo wy apujemy bezdomne zwierz ta i przekazujemy do niewielkiego schroniska, gdzie majà zapewnione odpowiednie warunki i opiek weterynaryjnà. Zwracamy te uwag na parkujàce samochody, ale poniewa nie jesteêmy wyposa eni w blokad kó, nasza interwencja ogranicza si przewa nie do upomnienia. Istotnà sprawà jeêli chodzi o moje obowiàzki jest poprawa bezpieczeƒstwa na drodze, a podstawowym zadaniem obs uga fotoradaru i prowadzenie zwiàzanej z nim niezb dnej dokumentacji. Radar jest odpowiednio mocowany na maszcie i programowany, dzi ki czemu samoczynnie rejestruje przekraczajàce dozwolonà pr dkoêç pojazdy. Okresowo przewo ony jest i ustawiany w pobli u szko y na ul. Wysokiej, przy przejêciu dla pieszych. Wiem, e nie sà to wystarczajàce Êrodki do walki z piratami drogowymi, ale b d si te ws uchiwa w g osy mieszkaƒców i wnioskowa, aby w miejscach szczególnie zagro onych zastosowaç dodatkowe zabezpieczenia typu progi zwalniajàce i inne formy zwi kszenia bezpieczeƒstwa, poprzez zmniejszenie pr dkoêci poruszajàcych si pojazdów. Jestem po wst pnych rozmowach z komendantem policji w Puszczykowie, który jest otwarty na naszà wspó prac, co - jak myêl - prze o y si na nasze wspólne s u by czy patrole. Bez takiej wspó pracy ibez rozmów z puszczykowskà spo ecznoêcià nasza praca by aby mniej skuteczna. E.S. Od redakcji: od kilku lat postulowaliêmy o zatrudnienie kolejnego stra nika miejskiego, gdy nie jest mo liwe, aby jedna osoba i to w dodatku pracujàca do godz mog a sprawnie dzia aç na bardzo rozleg ym terenie Puszczykowa. Cieszymy si, e nasze starania zosta y uwieƒczone sukcesem. Nowemu Stra nikowi Miejskiemu yczymy zadowolenia w pracy zapewniajàcej nam bezpieczeƒstwo i dobrej wspó pracy z mieszkaƒcami Puszczykowa. publikacja finansowana przez Fundacj Batorego 8

8 Nr 52 Informacje UWAGA narciarze i snowboardziêci!!! Zapraszamy na 12 Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, które odb dà si w dniach marca br. w Karpaczu. Uczestnikiem zawodów mo e byç ka dy mieszkaniec Puszczykowa. Liczymy równie na kibiców! Dla m odzie y naszego miasta do Karpacza pojedzie wynaj ty autokar. Szczegó y znajdujà si na naszej stronie internetowej Dodatkowe informacje - Janusz Szafarkiewicz, tel. kom ZAPRASZAMY Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe przypomina o zaj ciach rekreacyjnych dla mieszkaƒców Puszczykowa w nast pujàcych terminach: - pi ka siatkowa szko a nr 1 pon ,30 Êr pi ka koszykowa szko a nr 1 pon szko a nr 2 czw aerobik szko a nr 2 czw szko a nr 1 - joga wt. i czw Wielki-ma y podatek 9 Luty 2006 Wpiàtek, 17 marca 2006 o godz zapraszamy na kolejne zebranie cz onków Stowarzyszenia Puszczykowo Chateaugiron, którego tematem b dzie organizacja tegorocznej rewizyty w Bretanii. Ma gorzata Derengowska Szanowny Czytelniku! Drogi Podatniku! Ju drugi raz zwracamy si do Ciebie o wsparcie Zwiàzku Harcerstwa Polskiego organizacji po ytku publicznego poprzez przekazanie na nasze konto 1% Twojego podatku. Jak wiesz, jest to mo liwe od zesz ego roku, i ju w ubieg ym roku wielu mieszkaƒców naszego miasta (i nie tylko) postanowi o nas wesprzeç. Twoje pieniàdze, które w innym razie poch onie biurokratyczny aparat paƒstwowy, pozwolà nam rozszerzyç naszà dzia alnoêç i objàç nià wi kszà liczb dzieci, aby krzewiç w nich ducha patriotyzmu, pokazywaç wartoêci, które pomogà im w codziennym yciu podejmowaç w aêciwe decyzje. Otrzymujàc 1% Twojego podatku b dziemy mieli mo liwoêç zakupienia niezb dnych w codziennej pracy artyku ów oraz organizowania dzieciom wyjazdów, które oprócz rozrywki pozwolà rozwijaç w nich niezb dne w yciu umiej tnoêci oraz nawiàzywaç nowe przyjaênie. Teraz, gdy ju wiesz najlepiej co zrobiç ze Swoim podatkiem, podajemy krótkà informacj. Wystarczy, e na podstawie zeznania podatkowego PIT wyliczysz wysokoêç 1% podatku i dokonasz wp aty na konto naszego Hufca: Hufiec ZHP Poznaƒ Rejon Ul. Wroniecka 24, Poznaƒ zdopiskiem 1% podatku dla ZHP Puszczykowo Wp aconà kwot wyka w rozliczeniu rocznym PIT, a Urzàd Skarbowy zwróci t wp at w formie zwrotu podatku. Z góry dzi kujemy za Twojà pomoc! Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ! pwd Maciej Stelmachowski JeÊli jeszcze nie dokona eê wyboru organizacji po ytku publicznego, której podarujesz 1% swojego podatku masz czas do 2 maja 2006 tj. terminu rozliczenia PIT-ów za rok Mo esz jednak ju teraz wesprzeç dowolnà organizacj pozarzàdowà, która ma status organizacji po ytku publicznego. Tà organizacjà mo e byç Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa, które taki status posiada. Przypominamy: misjà Stowarzyszenia Przyjació Puszczykowa jest budowanie i rozwijanie spo eczeƒstwa obywatelskiego, b dàcego podstawà adu demokratycznego. JeÊli zatem chcesz t misj wspieraç i pomóc nam w wydawaniu niezale nej gazety Kurier Puszczykowski, która monitoruje dzia ania w adz lokalnych, informuje, edukuje, kszta tuje opini publicznà a przez spo eczny kolporta dociera do wszystkich mieszkaƒców Puszczykowa a tak e dalej mo esz nie tylko zostaç cz onkiem Stowarzyszenia ale równie dokonaç odpisu 1 % swojego podatku na nasze konto: Ka da z otówka wspierajàca obywatelskie dzia ania jest cenna. 1% Podziel si podatkiem Dzi kujemy! Zarzàd Stowarzyszenia

9 Agaty felieton osobisty Bilans Ca y rok Êciga am si z czasem. eby wykorzystaç ka dà chwil i napiç si spokojnie kawy, wstawa am o piàtej rano, tak wi c o siódmej by am ju po trzeciej kawie i walczy am z palpitacjami serca. Nie mia am czasu dla Przyjació i czasem modli am si, eby nikt nie zadzwoni, bo nie mia am si y odebraç telefonu i uk adaç s ów w zdania. Kilka razy zawali am wa ne terminy w tym oddania felietonu do druku. Otrzyma am wi cej ni da am. Regularnie chodzi am do kina z córkà, wi c jestem bieg a w kwestii kinematografii dzieci cej, ale wstyd mi, e ostatnio by am w kinie na Kurczaku ma ym a nie mam nic do powiedzenia o Pr gach. Odby am kolejnà egzotycznà podró ycia z PRZYJA- CIÓ KÑ YCIA i znów by o fantastycznie. Sprzàta am dom do upojenia choç ledwo widzia am na oczy ze zm czenia (wyszed rym cz stochowski) - choç przecie ka da kobieta przy zdrowych zmys ach waln - aby si na godzink z maseczkà liftingujàcà na twarzy i nie tylko. Zmieni am prac i to dwukrotnie. Kl am jak szewc. Sta am przed kilkutysi cznym t umem na Rynku G ównym w Krakowie, otwierajàc Mistrzostwa Europy w Slalomie Kajakowym i nogi si pode mnà ugina y, choç robi am to nie po raz pierwszy, ale fakt, e dzieje si to w moim ukochanym mieêcie i nie mog nawaliç sprawia, e ba am si jeszcze bardziej. Apotem wszystko posz o brylantowo i by am w telewizji. Kupi am kilka rzeczy, których nigdy nie za o oraz nie kupi am kilku, które bezwzgl dnie powinnam by a i teraz Ênià mi si po nocach, w tym pi kny pierêcionek zkoralem syntetycznym za 49 z otych. Kilka razy mia am debet na koncie, ale te kilka razy zarobi am przyjemnà sumk i by am z siebie bardzo dumna. Nie umy am wszystkich okien w domu na Gwiazdk. Zada am wa ne pytanie i otrzyma am odpowiedê. UÊmiecha am si, choç nie by o mi do Êmiechu, oj nie. Nauczy am wielu ludzi wielu s ów w obcym j zyku a nie nauczy am si cierpliwoêci do tego co jest iwdzi cznoêci za to co jest. P aka am na Êrodku Pó wiejskiej w Poznaniu, kiedy staruszka w wieku mojej Babci podesz a do mnie i zapyta- a: czy pani te mi nie pomo e? i za par groszy kupi am sobie czyste sumienie. By am niewyobra alnie i nieopisanie szcz Êliwa tyle razy, e nie umiem policzyç nawet w tym bilansie Agata Rosadziƒska Wójcik Chocia zima wcià nie daje za wygranà to jednak dni do prawdziwej wiosny mo emy ju spokojnie odliczaç. Marzec to pierwszy wiosenny miesiàc, w którym czeka nas sporo pracy po zimowej stagnacji i uêpieniu. Je eli prognozy nie przewidujà powrotu srogich mrozów, a pogoda jest s oneczna i stosunkowo ciep a mo emy zaczàç usuwaç ochrony zroêlin zimozielonych. Gdy pogoda ustabilizuje si na dobre w drugiej po owie miesiàca rozpoczynamy ci cie drzew i krzewów ozdobnych kwitnàcych latem. Zaliczamy do nich wrzosy, budleje, tawu y, pi ciorniki, hortensje, a tak e powojniki wydajàce kwiaty na m odych p dach. Marzec to równie najlepsza pora na ci cie jab oni, grusz i Êliw. Stare drzewa nale y ciàç mocno i zdecydowanie pozostawiajàc tylko kilka konarów. Z drzew owocowych powinniêmy usunàç przewodniki. W ich miejscu szybko pojawià si tak zwane wilki, z których usuni ciem powinniêmy wstrzymaç si jednak co najmniej do lata. Bulwy, cebule i karpy zimujàce w ch odnych piwnicach regularnie przeglàdamy, a egzemplarze chore lub zainfekowane od razu usuwamy. Pod koniec miesiàca, gdy mamy pewnoêç, e temperatury w nocy nie b dà spadaç du o poni ej 0 C mo emy w naszych oczkach wodnych ponownie zamontowaç fontanny i urzàdzenia filtrujàce, a je eli temperatura wody osiàgnie co najmniej 6-8 C ponownie zarybiamy nasze jeziorka. Kiedy tafla wody ca kowicie rozmarznie powinniêmy krótko przyciàç ubieg oroczne zaschni te trzciny i p dy roêlin wodnych. Pami tajmy, e mimo pozornego o ywienia w naszym oczku wodnym nale y wcià si wstrzymywaç z dokarmianiem ryb. W drugiej po owie miesiàce, je eli aura dopisuje mo emy wykonaç wapnowanie trawnika oraz zwa owaç nierównoêci pojawiajàce si po zimie. Wszystkie roêliny balkonowe zimujàce w zamkni tych pomieszczeniach zaczynamy od marca regularnie podlewaç i zasilaç nawozami wielosk adnikowymi. Rozpoczynajàc te zabiegi piel gnacyjne ju w marcu przyspieszymy kwitnienie co najmniej o kilka tygodni. Kuba Olejniczak 10 Nasz Ogród Marzec w Ogrodzie Mila Morska Kulinarnej eglugi, czyli Pàczki z serka homogenizowanego Smak tych pàczków pami tam z dzieciƒstwa. Po raz pierwszy spróbowa am ich u cioci w Gnieênie. Potem mama przywioz a ze sobà ten magiczny przepis i jad yêmy te pàczki w Poznaniu. A dzisiaj sprzedam go Wam abyêcie mogli popróbowaç pàczuszków w Puszczykowie. Przepis atwy i tani. Rewelacyjny. Sk adniki: 3 jajka 1 serek homogenizowany 3 y ki cukru 1,5 szklanki màki 1 y ka proszku do pieczenia T uszcz do sma enia, najlepiej Planta. Wszystkie sk adniki nale y ze sobà po àczyç aby uzyskaç jednolità mas. Ciasto k adziemy y kà na rozgrzany, g boki t uszcz. Te pàczki majà byç malutkie. Wysma one posypujemy cukrem pudrem. Najlepsze sà ciep e. Prawda, e to proste? Smacznego. Kamila Morska

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1/10 z dnia 19 kwietnia 2010r INSTRUKCJA wydawania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania podróży służbowych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie na

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania...

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania... .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) W N I O S E K o p r z y z n a n i e d o f i n a n s o w a n i a z e ś r o d k ó w

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Obowiàzki obywatela z niepe nosprawnoêcià intelektualnà

Obowiàzki obywatela z niepe nosprawnoêcià intelektualnà Monika Zima Obowiàzki obywatela z niepe nosprawnoêcià intelektualnà kszta cenie obywatelskie Warszawa 2009 1. Co to jest obywatelstwo? Kto to jest obywatel? Obywatelstwo to prawna wi ê cz owieka z jakimê

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SZCZECIN 2013r. 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA a) Charakter prawny Wspólnoty Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa i zaciągać

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r. O-R.0012.13.2015.MS Godzina rozpoczęcia 11.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol PROTOKÓŁ NR 7 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Regulamin przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo