Âpieszmy si. Adam Tadeusz Czartoryski by jednym z najstarszych mieszkaƒców naszej puszczykowskiej. Zespó Redakcyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1915-2006. Âpieszmy si. Adam Tadeusz Czartoryski by jednym z najstarszych mieszkaƒców naszej puszczykowskiej. Zespó Redakcyjny"

Transkrypt

1 Âpieszmy si Âpieszmy si kochaç ludzi tak szybko odchodzà zostanà po nich buty i telefon g uchy tylko to co niewa ne jak krowa si wlecze najwa niejsze tak pr dkie e nagle si staje potem cisza normalna wi c ca kiem nieznoêna jak czystoêç urodzona najproêciej z rozpaczy kiedy myêlimy o kimê zostajàc bez niego Z g bokim smutkiem przyj liêmy wiadomoêç o odejêciu do WiecznoÊci Ê. + p. Ksi dza JANA TWARDOWSKIEGO Poety wielkiego serca, uêmiechu i dobroci. Uczy kochaç i wybaczaç. Uczy, jak yç w nie atwym, wspó czesnym Êwiecie. Zespó Redakcyjny Nie bàdê pewny e czas masz bo pewnoêç niepewna zabiera nam wra liwoêç tak jak patos i humor jak dwie nami tnoêci wcià s absze od jednej tak szybko stàd odchodzà jak drozd milknà w lipcu jak dêwi k troch niezgrabny lub jak suchy uk on eby widzieç naprawd zamykajà oczy chocia wi kszym ryzykiem rodziç si ni umrzeç kochamy wcià za ma o i stale za póêno Nie pisz o tym zbyt cz sto lecz pisz raz na zawsze a b dziesz tak jak delfin agodny i mocny Âpieszmy si kochaç ludzi tak szybko odchodzà i ci co nie odchodzà nie zawsze powrócà i nigdy nie wiadomo mówiàc o mi oêci czy pierwsza jest ostatnià czy ostatnia pierwszà Gustawowi Czartoryskiemu i Jego Rodzinie szczere wyrazy wspó czucia z powodu Êmierci OJCA Ê. + p. ADAMA TADEUSZA CZARTORYSKIEGO sk adajà Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa Redakcja Kuriera Puszczykowskiego Adam Tadeusz Czartoryski by jednym z najstarszych mieszkaƒców naszej puszczykowskiej wspólnoty. Przez wiele lat dobre zdrowie pozwala o Mu cieszyç si energià yciowà i dzieliç dobrà myêlà i yczliwoêcià z bliênimi. To z Jego inicjatywy powsta o w latach 90-tych przedszkole dla puszczykowskich dzieci prowadzone przez siostry El bietanki w Puszczykowie przy ul. Niepodleg oêci. Po egnaliêmy Ê.p. Adama Czartoryskiego na puszczykowskim cmentarzu w s oneczny, mroêny dzieƒ 15 lutego 2006 roku. Msza Êwi ta w intencji Zmar ego Adama Tadeusza Czartoryskiego, zamówiona przez Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa, odb dzie si w piàtek 10 marca br. o godz w koêciele parafialnym pw. Êw. Józefa w Puszczykówku przy ul. Dworcowej.

2 Nr 52 Luty 2006 ZprzyjemnoÊcià informujemy, ze puszczykowska radna, p. Ma gorzata Ornoch- Tab dzka wygra a grant rzàdu amerykaƒskiego na sta samorzàdowy w Stanach Zjednoczonych. W czasie miesi cznego pobytu w USA wizytuje 6 ma ych i Êrednich miast nale àcych do aglomeracji Tacoma-Seattle w Stanie Washington. Celem jej pobytu jest zapoznanie si z przyk adami skutecznego zarzàdzania samorzàdami opartego o partnerstwo publiczno-prywatne i wolontariat na rzecz lokalnej spolecznosci. Wierzymy, ze po powrocie podzieli si swoimi wra eniami z Czytelnikami Kuriera Puszczykowskiego.Gratulujemy Jej sukcesu i yczymy powodzenia. Redakcja Âwiadomi obywatele kszta tujà demokracj 1 Przysi gam lojalnoêç fladze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republice, która reprezentuje jeden naród przed Bogiem, w imi wolnoêci i sprawiedliwoêci dla wszystkich. Takà przysi gà rozpocz o si zwyczajne posiedzenie Rady Miasta DuPont 2 w dniu 14 lutego 2006, w którym mia am przyjemnoêç uczestniczyç, tak rozpoczynajà si wszystkie wa niejsze spotkania dotyczàce spraw publicznych. G boko poruszona pomyêla am, e jeêli kilkadziesiàt osób na sali wstaje i z r kà na sercu g oêno wypowiada s owa przysi gi przypominajàc o najtrwalszych wartoêciach swojego paƒstwa, to nie jest chyba mo liwe, by za chwil o tym zapomnieli i zacz li podejmowaç nieracjonalne decyzje lub skakaç sobie do oczu. RzeczywiÊcie posiedzenie Rady trwa o 2 godziny i 10 minut ( àcznie z mojà prezentacjà o rozwoju demokracji w Polsce), zaprzysi ono na nim 2 nowych policjantów, przyj to 6 uchwa, wys uchano spraw 4 mieszkaƒców 3 oraz rozwiàzano jeden powa ny konflikt mi dzy zarzàdem miasta i grupà mieszkaƒców. Sprawy, które by y przedmiotem obrad bardzo przypomina y nasze polskie, tak jak to w ma ej spo ecznoêci: obchody 100-lecia miasta, kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego, urzàdzanie parków i terenów rekreacyjnych. Konflikt, który za egnano móg by si zdarzyç równie dobrze w Puszczykowie, tyle e jak pokazuje nasze do- Êwiadczenie jego zakoƒczenie by oby zapewne troch inne. Otó dotyczy ochrony starych d bów na obszarze przeznaczonym pod rozwój terenów rekreacyjnych dla miasta. Jest ich na ca ym obszarze w sumie 150. Grupa mieszkaƒców wystàpi a z protestem przeciwko planowi wyci cia 30 drzew w miejscu, w którym zaplanowano wybudowanie skate parku. Prawdopodobny scenariusz rozwiàzania konfliktu w Puszczykowie by by nast pujàcy: w najlepszym razie burmistrz wys ucha by protestów mieszkaƒców i. zrobi swoje. W Du Pont natomiast radni poprosili o wizualizacj terenu, poprosili równie o analiz drzewostanu. Gdy okaza o si, e powodem wycinki cz Êci drzew jest ich z y stan ogólny, a alternatywà utrzymania d bów jest rezygnacja z terenu rekreacyjnego dla m odzie y, zaproponowali mieszkaƒcom rozwiàzanie. Zastosujmy strategi wygraj-wygraj. My ustàpimy i Wy troch ustàpicie. By zmieêciç skate park kilka drzew musi zostaç wyci tych ale obok zostanie posadzonych kilkadziesiàt innych. JeÊli chcecie natomiast zachowaç pozosta e, to zaopiekujcie si nimi, poniewa wymagajà leczenia! Nie by o 1 tytu pochodzi od Redakcji. 2 miasto w Stanie Washington, 30 mil od aglomeracji Tacoma-Seattle, mieszkaƒców. 3 ka dy mieszkaniec ma prawo zabraç g os i ka dy ma na wypowiedê 3 minuty. 4 miasto w Stanie Washington, 20 mil od aglomeracji Tacoma-Seattle, mieszkaców emocji. Rzetelna analiza sytuacji i wola rozwiàzania problemu dla dobra ogó u, zamkn y dyskusj. Nie zawsze rozwiàzania przychodzà jednak tak atwo jak w DuPont, szczególnie gdy w gr wchodzà pieniàdze. W mie- Êcie Lakewood 4, w czasie trwania komisji rozwoju ekonomicznego by am Êwiadkiem bardzo goràcego sporu. Grupa developerów protestowa a przeciwko ograniczeniom transportowym wprowadzonym przez miasto. Gdy spór wydawa si prowadziç do r koczynów ktoê z Rady zaproponowa zaproszenie na nast pne spotkanie komisji profesjonalnego negocjatora, który spojrzy na dokumenty, na natur konfliktu i zaproponuje wyjêcie z sytuacji. Gdy zapyta am o koszty mediacji dostrzeg am zdziwienie w oczach zebranych. B dà na pewno mniejsze od kosztów sàdowych, a poza tym warto zap aciç relatywnie niedu e pieniàdze za prace negocjatora, by dojêç do porozumienia w imi uniwersalnych wartoêci amerykaƒskich: wolnoêci i sprawiedliwoêci dla wszystkich. Czy nie mo na by takiego sposobu myêlenia przenieêç na grunt Polski? Ma gorzata Ornoch-Tab dzka 3 Listy do Redakcji Zawiedzione zaufanie Zdumia a mnie wypowiedê Burmistrza, który poproszony przez redakcj Teleskopu o odniesienie si do protestu mieszkaƒców przeciwnych budowie stacji benzynowej w bezpoêrednim sàsiedztwie ich domostw, stwierdzi autorytatywnym tonem, e wbrew protestom stacja i tak powstanie. Jak to si sta o, e osoba obdarzona kiedyê przez spo eczeƒstwo zaufaniem, wybrana na reprezentanta ich interesów, tak dalece odsun a si od swych wyborców, e nie poczuwa si ju do adnego dialogu z mieszkaƒcami? Burmistrz nie dostrzega, e spo ecznoêç Puszczykowa to ludzie szczególni, o wielkim szacunku dla przyrody, mi ujàcy cisz i spokój. Za t cen Êwiadomie godzà si na dalsze dojazdy do pracy, szko y, p ywalni, kina i szeregu innych instytucji. Gdyby mieli inne priorytety, zamieszkaliby przecie w Poznaniu, w bezpoêrednim sàsiedztwie upragnionych wielkomiejskich zdobyczy cywilizacyjnych, takich jak przystanki tramwajowe, supermarkety, parkingi, szalety i stacje benzynowe. Nasz (sic!) Burmistrz nie rozumie specyfiki i potrzeb w asnego spo eczeƒstwa. Wybory samorzàdowe ju blisko, miejmy nadziej, e wy onià wreszcie Burmistrza, który zrozumie, e Puszczykowo jest miejscem wyjàtkowym, wartym poszanowania swego niepowtarzalnego klimatu. Jolita Barczak

3 Kontrowersji wokó lokalizacji stacji paliw wpuszczykowie ciàg dalszy lutego br. TVP3 w programie TELESKOP wyemito- program dotyczàcy budowy stacji paliw 12wano w Puszczykowie, zawierajàcy rozmowy z mieszkaƒcami (wizja lokalna na terenie przewidzianym pod budow stacji), a tak e z burmistrzem. Kurier zapyta protestujàcych mieszkaƒców i radnych miasta o opini i argumenty przeciw takiej inwestycji. Urszula Rudziƒska, radna miasta: Mamy du e obawy, a one wynikajà, nie z naszych wyobra eƒ, lecz z dokumentu, który zosta opracowany 4 lata temu i wyraênie mówi, e zakazuje si realizowania na tym w aênie terenie inwestycji ucià liwej dla Êrodowiska i zagra ajàcej zdrowiu ludzi. Mieszkaƒcy wybrali mnie do rady miasta m.in. po to, bym pomog a przekonaç decydentów o tym, i ta lokalizacja jest z a ze wzgl du na tak bliskie usytuowanie jej pod oknami wielu z nich. Arbitralna decyzja burmistrza zawiod a ich zaufanie do demokratycznie wybranych w adz samorzàdowych. KP: Burmistrz przekonuje, e lepszej lokalizacji jak ta po prostu nie ma, a miasto le àce w otulinie parku narodowego, ma bardzo ograniczone tereny pod inwestycje Stanis aw Balbierz, radny miasta: Mieszkaƒcy widzà inne, znacznie lepsze miejsca pod budow stacji. Problem w tym, e burmistrz nie chce wys uchaç mieszkaƒców i nie liczàc si z opinià spo ecznà, sam podejmuje decyzje. Historia si powtarza, bo tak samo by o w przypadku kanalizacji i w wielu jeszcze innych spawach. Po prostu burmistrz nie konsultuje zmieszkaƒcami miasta adnych wa nych decyzji dotyczàcych inwestycji. Zofia Skibiƒska, Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa: Nie protestujemy przeciwko budowie stacji paliw w ogóle. Wszyscy przecie zdajemy sobie spraw, e nie koƒ zaprz gni ty do bryczki lecz samochód jest i b dzie naszym podstawowym Êrodkiem lokomocji. Natomiast nie ma naszej zgody Uspokoiç Cyryla na lokalizacj stacji paliw w tym w aênie miejscu, na takiej ma ej i jednoczeênie urokliwej krajobrazowo skarpie, tu przy cmentarzu, przy jednym z naj adniejszych wjazdów do miasta. KP: Burmistrz argumentuje, e b dà dla miasta wp ywy z dzier awy gruntu, podatki od obiektów i miejsca pracy U.R. Interes dla miasta z tego tytu u b dzie wàtpliwy. Dysponuj kopià umowy Urz du Miasta z dzier awcà i musz powiedzieç, e lektura ta jeszcze mocniej przekona a mnie, aby oprotestowaç t inwestycj. Bo je eli dzier awa za grunt gminny w takim miejscu wynosi 600 z miesi cznie to adnego komentarza wi cej nie trzeba... Na spotkanie u zbiegu ulic Poznaƒskiej i Wysokiej przysz o wielu mieszkaƒców okolicznych domów, którzy z oburzeniem mówili, e tak zlokalizowana stacja oznacza dla nich nadmierny ha as i smród spalin w mieszkaniach, pogorszenie bezpieczeƒstwa, zniszczenie walorów krajobrazowych okolicy, dla których w aênie tutaj mieszkajà. Ich domy stracà te swojà wartoêç. Sà zdeterminowani, aby walczyç dalej o swoje miejsce na ziemi. Rozmawia a Ewa Stasiak Ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie jest ÊciÊle zabudowana, wàska i kr ta, z symbolicznym chodnikiem po jednej stronie. Za to poprzedza jà d ugi i prosty odcinek drogi w lesie, na którym niczym na pasie startowym, mo na rozp dziç si do woli, poczuç wreszcie moc i prawdziwe mo liwoêci swojej maszyny. Na koƒcu tego prostego odcinka bynajmniej nie wzlatuje si w przestworza (choç w pewnym sensie jest to mo liwe), lecz wpada w wàskie i ciasne zakr ty g sto zamieszka ej i licznie ucz szczanej ulicy. Nic wi c dziwnego, e kolizje i wypadki sà tu na porzàdku dziennym a mieszkaƒcy yjà w ciàg ym strachu i poczuciu permanentnego zagro enia. W grudniu ubieg ego roku u wylotu z lasu stanà fotoradar rejestrujàcy i uwieczniajàcy na zdj ciach, przekraczajàcych dozwolonà pr dkoêç kierowców. Czy dzi ki temu yjàcy przy ul. C. Ratajskiego czujà si mniej zagro eni? Mówià o tym panie: El bieta Mazurowska i Katarzyna Ograbek mieszkanki feralnej ulicy. Zamieszkaç w Parku Obie panie, decydujàc si na kupno domów, starannie wybiera y lokalizacj. Sàdzi y, e gdzie jak gdzie, ale w Puszczykowie mo na spokojnie i bezpiecznie yç, z dala od wielkomiejskiego zgie ku, bez nadmiaru spalin i ucià liwego ha asu Kupowa am ten dom w 1999 roku mówi El bieta Mazurowska. Oczarowa a mnie ta okolica, pi kne nadwarciaƒskie tereny z malowniczym zakolem rzeki. Przez pobliski las publikacja finansowana przez Fundacj Batorego 4

4 Nr 52 prowadzi a wówczas piaszczysta, spacerowa trasa, przy której widywa o si stada dzików czy sarny. Kiedy wkrótce zacz to budowaç drog, naiwnie sàdzi am, e skupi ona niewielki, lokalny ruch. Niestety, myli am si, bo przez myêl mi nie przesz o, e przez najstarszà, historycznà i rekreacyjnà cz Êç miasta mo na w ogóle poprowadziç tranzyt. Ruch nasila si, a od 2001 roku post puje w zawrotnym tempie, stwarzajàc coraz wi ksze zagro enie dla nas, mieszkaƒców okolicznych ulic, a tak e skutecznie degradujàc przyrod i historycznà zabudow tego najstarszego zakàtka miasta. Otwieram furtk i...jestem na jezdni mówi z kolei Katarzyna Ograbek. Wyostrzam s uch do maksimum, bo z powodu zakr tów widz jedynie krótkie odcinki drogi i w ka dej chwili mog zostaç zaskoczona przez rozp dzony pojazd. Nie ma w ogóle mowy, aby dzieci mog y same wyjêç z domu, choçby po drobne zakupy do pobliskiego sklepiku. El bieta Mazurowska Katarzyna Ograbek Ogrodzi am swój dom wysokim murem, aby odizolowaç si od czyhajàcego na ulicy niebezpieczeƒstwa i od nieznoênego ha asu szybko jadàcych aut. Zauwa y am, e jeêli kierowcy przestrzegajà obowiàzujàcego ograniczenia pr dkoêci i je d à 40km/h, nie ma ha asu, wzrasta on natomiast proporcjonalnie do pr dkoêci przeje d ajàcych samochodów. Latem, kiedy ruch jest wi kszy, warunki na drodze korzystne dla kierowców, a nasze ycie przenosi si do przydomowych ogródków, trudno po prostu wytrzymaç. Z petycjà do w adz miasta By y alarmujàce listy w prasie lokalnej i proêby kierowane do burmistrza. Kiedy w krótkim czasie zdarzy o si tu kilkanaêcie wypadków, w poczuciu narastajàcego zagro enia, w paêdzierniku 2005 roku udaliêmy si na Sesj Rady Miasta, aby wy o yç swoje racje i domagaç si rozwiàzania palàcych przecie problemów. ApelowaliÊmy o kompleksowe dzia ania, które skutecznie spowolni yby i ograniczy y ruch samochodowy w tej cz Êci miasta, o cz stsze kontrole policyjne, o karanie kierowców ci kich i Êrednich samochodów dostawczych, którzy notorycznie - mimo zakazu - korzystajà z przebiegajàcego ulicà Ratajskiego tranzytu. PostulowaliÊmy o wprowadzenie Strefy Uspokojenia Ruchu, zawierajàcej z powodzeniem stosowane ju w Europie iwpolsce, sposoby mechanicznego ograniczania pr dkoêci, które wyeliminowa yby mo liwoêç rozp dzania si kierowców na tym najbardziej niebezpiecznym odcinku: od wylotu z lasu do skrzy owania ulic. Nadwarciaƒska, Ratajskiego, Dworcowa. Strefa zawiera aby stojàcy ju radar, wyniesione przejêcia dla pieszych, wjazdy w drogi boczne, szykan a la rondo w miejscu bardzo niebezpiecznego skrzy owania Luty 2006 quasi ronda trzech ulic oraz obramowanie ca ego odcinka barierkami. To bardzo wa ne, bo bezpieczeƒstwo zapewniç trzeba nie tylko okolicznym mieszkaƒcom, lecz tak e licznie przemieszczajàcym si w tym rejonie turystom i wycieczkowiczom, udajàcym si w celach rekreacyjnych nad Wart, grupom g ównie dzieci i m odzie y maszerujàcym do pobliskiego Muzeum Arkadego Fiedlera, rowerzystom, korzystajàcym z przebiegajàcej t dy jednej z najbardziej ucz szczanych tras rowerowych. Radar, za który bardzo jesteêmy wdzi czni w adzom miasta, dobrze spe nia swoje zadanie ale jedynie cz Êciowo, nie rozwiàzujàc istoty ca ego problemu. Tkwi on bowiem w systematycznie wzrastajàcym nat - eniu ruchu na drodze, która powinna mieç tylko i wy àcznie charakter lokalny. Potrzebny jest system a nie doraêne rozwiàzania Ulica, przy której mieszkamy sta a si popularnà przelotówkà, skrótem do Rogalina, Mosiny, Kórnika i dalszych miejscowoêci. Kumuluje si tutaj olbrzymi, jak na te warunki i rozciàgni ty do póênych godzin nocnych ruch. Takiego nat enia ruchu nie ma na adnej innej puszczykowskiej ulicy. I choç cz sto przytacza si przyk ad ulicy Dworcowej, to nie jest on do koƒca adekwatny, bo ulica ta jest przynajmniej 50% szersza, ma pasy zieleni, chodniki po obu stronach i za tym dopiero zlokalizowane sà domy mieszkaƒców. Ulica Poznaƒska natomiast, jawi si nam jako prawdziwa arteria. W Puszczykowie dodaje El bieta Mazurowska, myêli si doraênie. Nie ma kompleksowej strategii dzia ania, brak koncepcji dotyczàcej zorganizowania ruchu w ca ym mieêcie. Aoczywiste jest, e b dzie on tylko i wy àcznie rós. Âciàga si tu TIR-y i jako sukces podaje fakt, e miasto otrzymuje z tego tytu u z podatku. Zastanówmy si, ile miasto musi wydaç na remonty, zniszczonych przez te auta nawierzchni. Strategia musi byç, bo pr dzej czy póêniej okazuje si, e doraêne dzia anie jest nieskuteczne czy wr cz szkodliwe. Bezpieczne Miasto z charakterem To, e z takà determinacjà walczymy o bezpieczeƒstwo ioograniczenie ruchu na ulicy, przy której mieszkamy, to nie sà fanaberie, lecz nasze elementarne prawo, zapisane tak e w Statucie Miasta Puszczykowa. Rozwiàzania, o które postulujemy sà sprawdzone, niezbyt drogie i niezwykle skuteczne. Spowolnià ruch do pr dkoêci przewidzianej w tej cz Êci miasta, zagwarantujà bezpieczeƒstwo licznie mieszkajàcym tu rodzinom z ma ymi dzieçmi, wyeliminujà zagro enie dla pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych. Zmniejszà te ha as i inne ucià liwoêci oraz pohamujà zakusy na wycinanie porastajàcej drog roêlinnoêci. Stref Uspokojenia Ruchu z pewnoêcià du ym ukiem omijaç b dà jadàcy tranzytem kierowcy, co wp yn oby korzystnie nie tylko na nasze bezpieczeƒstwo, ale na stan zarówno najatrakcyjniejszego historycznie zakàtka miasta z zabytkowà ul. Ratajskiego, Muzeum Arkadego Fiedlera i najstarszymi domami w mieêcie, jak i na zachowanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Parku, w którego otulinie le y Puszczykowo miasto, o które powinniêmy i chcemy dbaç. Ewa Stasiak publikacja finansowana przez Fundacj Batorego 5

5 Biada piratom drogowym o dzia aniach policji dotyczàcych bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w Puszczykowie mówi Komendant Policji S awomir Kaczmarek Komisariat Policji w Puszczykowie nie ma w swych strukturach komórki, która zajmowa aby si ruchem drogowym sensu stricto. W aêciwie nie posiada jej aden komisariat w powiecie poznaƒskim OczywiÊcie w ramach posiadanych uprawnieƒ reagujemy na naruszanie zasad ruchu drogowego, prowadzimy dzia ania prewencyjne, obs ugujemy kolizje. Kiedy jednak zdarzy si wypadek drogowy, który ró ni si od kolizji tym, e sà ofiary w ludziach: osoby ranne czy zabite, wówczas zajmuje si tym Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu. Do nas nale y staranne zabezpieczenie miejsca wypadku. Kolizjami, w których uszkodzeniu ulegajà w mniejszym lub wi kszym stopniu pojazdy, zaj liêmy si tylko dlatego, ze takie by o zapotrzebowanie spo eczne. Przed rokiem 2003 nie mieliêmy uprawnieƒ do ich obs ugiwania, auczestniczàcy w takich zdarzeniach kierowcy nierzadko czekali po par godzin na radiowóz z Sekcji Ruchu Drogowego. Teraz zajmuje si tym nasz komisariat, a czas oczekiwania na policjantów nie przekracza 20 minut. Generalnie przyczyny takich kolizji nie le à w przekraczaniu pr dkoêci, lecz wynikajà raczej z wymuszenia pierwszeƒstwa przejazdu czy niezachowania nale ytej odleg oêci. Nie oznacza to oczywiêcie, e nie widzimy problemu nagminnego przekraczania dozwolonej pr dkoêci w mie- Êcie, szczególnie w jego okreêlonych miejscach i nie podejmujemy w zwiàzku z tym konkretnych dzia aƒ. Policjanci komisariatu w Puszczykowie (i nie tylko w Puszczykowie!) nie mieli do tego roku uprawnieƒ do pos ugiwania si radarem r cznym. Aby kontrolowaç i karaç przekraczajàcych pr dkoêç kierowców, dwa, trzy razy w miesiàcu ÊciàgaliÊmy radiowóz z Sekcji Ruchu Drogowego. Patrole radarowe wystawiane by y na drodze mosiƒskiej, w centrum miasta, w miejscach szczególnie niebezpiecznych, o których cz sto informowali nas sami mieszkaƒcy. By y to jednak dzia ania doraêne, bo z uwagi na szereg innych zadaƒ (np. przeprowadzanie interwencji, konwojowanie, zabezpieczanie zdarzeƒ kryminalnych, kolizji, wypadków), nie mogliêmy byç wsz dzie tam, gdzie byç chcieliêmy i gdzie oczekiwa oby nas spo- eczeƒstwo. Zakupienie przez Urzàd Miasta fotoradaru i ustawienie go przy ul. Cyryla Ratajskiego, uwa am za bardzo dobre posuni cie. Z tego rejonu w aênie dochodzi y do nas szczególnie niepokojàce sygna y o nagminnym przekraczaniu pr dkoêci przez kierowców. Radar jest przenoêny a maszty do jego umocowania z czasem stanà w innych punktach miasta. Mo na mocowaç go te na trójnogu i stawiaç w miejscu, gdzie w danym momencie obserwowane jest wi ksze zagro enie. Na poczàtku roku dwóch policjantów z naszego komisariatu otrzyma o zezwolenia na u ytkowanie radaru r cznego. Mamy wi c radar i uprawnionych do jego obs ugiwania funkcjonariuszy. B dziemy go u ywaç odr bnie, niezale nie od fotoradaru, ale te wspólnie robiàc kontrole kaskadowe tzn. pomiar szybkoêci samochodu wdwóch oddalonych od siebie miejscach. Po àczymy si- y i b dziemy skuteczniej dzia aç, aby wyeliminowaç z naszych ulic niebezpiecznych piratów. Wys ucha a Ewa Stasiak Kary dla kierowców za przekroczenie dozwolonej pr dkoêci: skala mandat punkty przekroczenia w PLN karne w km/h do i wi cej Zroku na rok zwi ksza si iloêç mandatów za wykroczenia przeciw bezpieczeƒstwu w ruchu drogowym: 2004 rok mandatów w tym 162 za wykroczenia w ruchu drogowym wartoêç: z 2005 rok mandatów w tym 191 za wykroczenia w ruchu drogowym wartoêç z publikacja finansowana przez Fundacj Batorego 6 6

6 Nr 52 Luty 2006 Z prac Rady Miasta Puszczykowa PodnioÊle, minutà ciszy w ho dzie ofiarom katowickiej katastrofy, rozpocz a si lutowa sesja RM. Nast pnie Êlubowanie z o y nowy, wybrany w wyborach uzupe niajàcych radny W adys aw Hetman. Zgodnie z podj tymi przez Rad uchwa ami zosta cz onkiem Komisji Zdrowia, Opieki Spo ecznej i ds. Osób Niepe nosprawnych oraz Komisji Bezpieczeƒstwa i Ochrony Ârodowiska. Sprawnie przebiega o przyjmowanie przez Rad kolejnych uchwa w nast pujàcych sprawach: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych na rok dodatków do wynagrodzenia ze stosunku pracy nauczycieli w szko ach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo dokonywania oceny pracowników mianowanych Urz du Miasta przystàpienia do sporzàdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie, dla rejonu ul. Morenowej cz Êç B sprzeda y w drodze bezprzetargowej nieruchomoêci stanowiàcej w asnoêç Miasta Puszczykowa (chodzi o pas terenu - skarp, szerokoêci 5m i d ugoêci 24 m, znajdujàcego si w Niwce, wycenionà na kwot 6 000,-z otych). upowa nienia Burmistrza Miasta Puszczykowa do zaciàgni cia zobowiàzania wekslowego (dla zabezpieczenia realizacji warunków umowy umorzeniowej z NFOÂ. Zarzàd NFOÂ zgodzi si umorzyç cz Êç zaciàgni tego przez Miasto kredytu, pod warunkiem przekazania tej kwoty na przedsi wzi cie ekologiczne). przyj cia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo na lata (aktualizacja Planu w zwiàzku z uchwaleniem nowego bud etu Miasta na 2006 rok oraz nowym planem inwestycyjnym na lata ). zaciàgni cia kredytu d ugoterminowego (zostanie on przeznaczony na wyp at odszkodowaƒ za grunty przej te przez miasto pod drogi gminne w kwocie z oraz zakup gruntu przy ul. Nadwarciaƒskiej w kwocie z, cz Êç zakola Warty. Przyj to Plan pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2006, który przedstawia si nast pujàco: Terminy sesji zwyczajnych Sesja Rady Miasta 7 lutego 2006 roku Tematyka sesji Podejmowanie spraw bie àcych godz Bezpieczeƒstwo i Ochrona Ârodowiska Absolutorium godz Podejmowanie spraw bie àcych Podejmowanie spraw bie àcych godz Gospodarka przestrzenna, Inwestycje godz Podejmowanie spraw bie àcych 2. Sport, Rekreacja 3. S u ba zdrowia Podejmowanie spraw bie àcych godz Edukacja 3. M odzie owa Rada Miasta dotychczasowa dzia alnoêç Podejmowanie spraw bie àcych godz Sprawozdanie z dzia alnoêci Rady za okres ca ej kadencji Bonifikaty Radca prawny Urzàdu Miasta, Anna Szawelska zreferowa a sytuacj, jaka zaistnia a po orzeczeniu wojewody wielkopolskiego, w którym uniewa nia on Uchwa Nr 182/05/IV Rady Miasta Puszczykowa dotyczàcà zgody na udzielenie bonifikat od op aty z tytu- u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego wprawo w asnoêci. Rada zgodzi a si na takie bonifikaty w sposób ogólny, nie okreêlajàc podmiotów oraz nieruchomoêci, których przekszta cenie ma dotyczyç. Mo na od tej decyzji z o yç odwo anie, lecz wtedy samo post powanie mo e trwaç nawet dwa lata, lub uznaç orzeczenie wojewody i zaakceptowaç niewa noêç uchwa y, co oznacza bie àce podejmowanie indywidualnych uchwa dla ka dej ze spraw wszcz tej poprzez z o enie wniosku. Radni opowiedzieli si zdecydowanie za drugim rozwiàzaniem, wskazujàc jednoczeênie, aby poinformowaç wszystkich zainteresowanych o takim trybie. Komisja cz Êciowo utajniona Komisja Rewizyjna przedstawi a, przyj ty nast pnie przez Rad, plan pracy na 2006 rok Jej przewodniczàcy Piotr Bekas z o y sprawozdanie z dzia alnoêci Komisji w Poniewa wszystkie posiedzenia Komisji Rewizyjnej sà niejawne, radna Iwona Jankowska z o y a formalny wniosek o odtajnienie tych posiedzieƒ, aby mieszkaƒcy miasta mieli swobodny dost p na te spotkania oraz dok adnà informacj o terminach posiedzeƒ. Radna kilka razy podtrzymywa a swój wniosek, jednak spotka a si z du ym oporem, szczególnie przewodniczàcego Komisji P. Bekasa, który argumentowa, e kontaktowa si publikacja finansowana przez Fundacj Batorego 7

7 z innymi miastami, gdzie równie kontrole sà utajnione, azpowodu specyfiki pracy, terminy spotkaƒ nieprzewidywalne. W rezultacie wniosek upad. Redakcja Kuriera postanowi a dowiedzieç si, jak to wyglàda w innych miastach. Okaza o si, e np. w Luboniu, Mosinie czy Poznaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sà otwarte dla wszystkich zainteresowanych a terminy tych posiedzeƒ i omawiane na nich zagadnienia, podane sà do wiadomoêci publicznej. Burmistrz informuje Informacje dotyczy y spraw bie àcych, g ównie od- Ênie ania dachów, bezp atnej mo liwoêci korzystania zinternetu w Bibliotece Miejskiej oraz przygotowania sali dla organizacji pozarzàdowych w Szkole Podstawowej Nr 1. Zosta te poruszony problem bezpieczeƒstwa na puszczykowskich drogach. Starania o drugiego stra nika miejskiego uwieƒczone sukcesem! Urzàd zakupi i zainstalowa przy ul. Cyryla Ratajskiego radar, zatrudniajàc, z myêlà o jego obs udze, drugiego stra nika miejskiego. Sa ju pierwsze wp ywy do kasy miasta z tytu u mandatów. Znamienne jest, e ˇ ukaranych kierowców nie mieszka w Puszczykowie lecz w sàsiednich lub dalej po o onych gminach. Swiadczy to niezbicie, e ulica C. Ratajskiego jest wbrew woli jej mieszkaƒców (piszemy o tym w tym wydaniu Kuriera ) popularnym tranzytem Komendant Stra y Miejskiej w Puszczykowie Piotr Bernaciak Najbli sza sesja Rady Miejskiej Najbli sza Sesja Rady Miasta odb dzie si we wtorek 21 marca 2006 roku o godz w sali sesyjnej Urz du Miasta ul. PodleÊna 4 w Puszczykowie. Zach camy do udzia u! WPuszczykowie jako komendant Stra y Miejskiej pracuj nieca y miesiàc, wczeêniej od 5 lat s u b takà pe ni em w Poznaniu. Ma e miasto wcale nie oznacza mniejszych obowiàzków. Naszym zadaniem jest dbanie o ad i porzàdek w mieêcie, co na przyk ad w obecnym, zimowym okresie oznacza kontrolowanie przejezdnoêci dróg i zg aszanie ewentualnych problemów odpowiednim s u bom. We wspó pracy z firmà Eko-Rondo wy apujemy bezdomne zwierz ta i przekazujemy do niewielkiego schroniska, gdzie majà zapewnione odpowiednie warunki i opiek weterynaryjnà. Zwracamy te uwag na parkujàce samochody, ale poniewa nie jesteêmy wyposa eni w blokad kó, nasza interwencja ogranicza si przewa nie do upomnienia. Istotnà sprawà jeêli chodzi o moje obowiàzki jest poprawa bezpieczeƒstwa na drodze, a podstawowym zadaniem obs uga fotoradaru i prowadzenie zwiàzanej z nim niezb dnej dokumentacji. Radar jest odpowiednio mocowany na maszcie i programowany, dzi ki czemu samoczynnie rejestruje przekraczajàce dozwolonà pr dkoêç pojazdy. Okresowo przewo ony jest i ustawiany w pobli u szko y na ul. Wysokiej, przy przejêciu dla pieszych. Wiem, e nie sà to wystarczajàce Êrodki do walki z piratami drogowymi, ale b d si te ws uchiwa w g osy mieszkaƒców i wnioskowa, aby w miejscach szczególnie zagro onych zastosowaç dodatkowe zabezpieczenia typu progi zwalniajàce i inne formy zwi kszenia bezpieczeƒstwa, poprzez zmniejszenie pr dkoêci poruszajàcych si pojazdów. Jestem po wst pnych rozmowach z komendantem policji w Puszczykowie, który jest otwarty na naszà wspó prac, co - jak myêl - prze o y si na nasze wspólne s u by czy patrole. Bez takiej wspó pracy ibez rozmów z puszczykowskà spo ecznoêcià nasza praca by aby mniej skuteczna. E.S. Od redakcji: od kilku lat postulowaliêmy o zatrudnienie kolejnego stra nika miejskiego, gdy nie jest mo liwe, aby jedna osoba i to w dodatku pracujàca do godz mog a sprawnie dzia aç na bardzo rozleg ym terenie Puszczykowa. Cieszymy si, e nasze starania zosta y uwieƒczone sukcesem. Nowemu Stra nikowi Miejskiemu yczymy zadowolenia w pracy zapewniajàcej nam bezpieczeƒstwo i dobrej wspó pracy z mieszkaƒcami Puszczykowa. publikacja finansowana przez Fundacj Batorego 8

8 Nr 52 Informacje UWAGA narciarze i snowboardziêci!!! Zapraszamy na 12 Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, które odb dà si w dniach marca br. w Karpaczu. Uczestnikiem zawodów mo e byç ka dy mieszkaniec Puszczykowa. Liczymy równie na kibiców! Dla m odzie y naszego miasta do Karpacza pojedzie wynaj ty autokar. Szczegó y znajdujà si na naszej stronie internetowej Dodatkowe informacje - Janusz Szafarkiewicz, tel. kom ZAPRASZAMY Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe przypomina o zaj ciach rekreacyjnych dla mieszkaƒców Puszczykowa w nast pujàcych terminach: - pi ka siatkowa szko a nr 1 pon ,30 Êr pi ka koszykowa szko a nr 1 pon szko a nr 2 czw aerobik szko a nr 2 czw szko a nr 1 - joga wt. i czw Wielki-ma y podatek 9 Luty 2006 Wpiàtek, 17 marca 2006 o godz zapraszamy na kolejne zebranie cz onków Stowarzyszenia Puszczykowo Chateaugiron, którego tematem b dzie organizacja tegorocznej rewizyty w Bretanii. Ma gorzata Derengowska Szanowny Czytelniku! Drogi Podatniku! Ju drugi raz zwracamy si do Ciebie o wsparcie Zwiàzku Harcerstwa Polskiego organizacji po ytku publicznego poprzez przekazanie na nasze konto 1% Twojego podatku. Jak wiesz, jest to mo liwe od zesz ego roku, i ju w ubieg ym roku wielu mieszkaƒców naszego miasta (i nie tylko) postanowi o nas wesprzeç. Twoje pieniàdze, które w innym razie poch onie biurokratyczny aparat paƒstwowy, pozwolà nam rozszerzyç naszà dzia alnoêç i objàç nià wi kszà liczb dzieci, aby krzewiç w nich ducha patriotyzmu, pokazywaç wartoêci, które pomogà im w codziennym yciu podejmowaç w aêciwe decyzje. Otrzymujàc 1% Twojego podatku b dziemy mieli mo liwoêç zakupienia niezb dnych w codziennej pracy artyku ów oraz organizowania dzieciom wyjazdów, które oprócz rozrywki pozwolà rozwijaç w nich niezb dne w yciu umiej tnoêci oraz nawiàzywaç nowe przyjaênie. Teraz, gdy ju wiesz najlepiej co zrobiç ze Swoim podatkiem, podajemy krótkà informacj. Wystarczy, e na podstawie zeznania podatkowego PIT wyliczysz wysokoêç 1% podatku i dokonasz wp aty na konto naszego Hufca: Hufiec ZHP Poznaƒ Rejon Ul. Wroniecka 24, Poznaƒ zdopiskiem 1% podatku dla ZHP Puszczykowo Wp aconà kwot wyka w rozliczeniu rocznym PIT, a Urzàd Skarbowy zwróci t wp at w formie zwrotu podatku. Z góry dzi kujemy za Twojà pomoc! Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ! pwd Maciej Stelmachowski JeÊli jeszcze nie dokona eê wyboru organizacji po ytku publicznego, której podarujesz 1% swojego podatku masz czas do 2 maja 2006 tj. terminu rozliczenia PIT-ów za rok Mo esz jednak ju teraz wesprzeç dowolnà organizacj pozarzàdowà, która ma status organizacji po ytku publicznego. Tà organizacjà mo e byç Stowarzyszenie Przyjació Puszczykowa, które taki status posiada. Przypominamy: misjà Stowarzyszenia Przyjació Puszczykowa jest budowanie i rozwijanie spo eczeƒstwa obywatelskiego, b dàcego podstawà adu demokratycznego. JeÊli zatem chcesz t misj wspieraç i pomóc nam w wydawaniu niezale nej gazety Kurier Puszczykowski, która monitoruje dzia ania w adz lokalnych, informuje, edukuje, kszta tuje opini publicznà a przez spo eczny kolporta dociera do wszystkich mieszkaƒców Puszczykowa a tak e dalej mo esz nie tylko zostaç cz onkiem Stowarzyszenia ale równie dokonaç odpisu 1 % swojego podatku na nasze konto: Ka da z otówka wspierajàca obywatelskie dzia ania jest cenna. 1% Podziel si podatkiem Dzi kujemy! Zarzàd Stowarzyszenia

9 Agaty felieton osobisty Bilans Ca y rok Êciga am si z czasem. eby wykorzystaç ka dà chwil i napiç si spokojnie kawy, wstawa am o piàtej rano, tak wi c o siódmej by am ju po trzeciej kawie i walczy am z palpitacjami serca. Nie mia am czasu dla Przyjació i czasem modli am si, eby nikt nie zadzwoni, bo nie mia am si y odebraç telefonu i uk adaç s ów w zdania. Kilka razy zawali am wa ne terminy w tym oddania felietonu do druku. Otrzyma am wi cej ni da am. Regularnie chodzi am do kina z córkà, wi c jestem bieg a w kwestii kinematografii dzieci cej, ale wstyd mi, e ostatnio by am w kinie na Kurczaku ma ym a nie mam nic do powiedzenia o Pr gach. Odby am kolejnà egzotycznà podró ycia z PRZYJA- CIÓ KÑ YCIA i znów by o fantastycznie. Sprzàta am dom do upojenia choç ledwo widzia am na oczy ze zm czenia (wyszed rym cz stochowski) - choç przecie ka da kobieta przy zdrowych zmys ach waln - aby si na godzink z maseczkà liftingujàcà na twarzy i nie tylko. Zmieni am prac i to dwukrotnie. Kl am jak szewc. Sta am przed kilkutysi cznym t umem na Rynku G ównym w Krakowie, otwierajàc Mistrzostwa Europy w Slalomie Kajakowym i nogi si pode mnà ugina y, choç robi am to nie po raz pierwszy, ale fakt, e dzieje si to w moim ukochanym mieêcie i nie mog nawaliç sprawia, e ba am si jeszcze bardziej. Apotem wszystko posz o brylantowo i by am w telewizji. Kupi am kilka rzeczy, których nigdy nie za o oraz nie kupi am kilku, które bezwzgl dnie powinnam by a i teraz Ênià mi si po nocach, w tym pi kny pierêcionek zkoralem syntetycznym za 49 z otych. Kilka razy mia am debet na koncie, ale te kilka razy zarobi am przyjemnà sumk i by am z siebie bardzo dumna. Nie umy am wszystkich okien w domu na Gwiazdk. Zada am wa ne pytanie i otrzyma am odpowiedê. UÊmiecha am si, choç nie by o mi do Êmiechu, oj nie. Nauczy am wielu ludzi wielu s ów w obcym j zyku a nie nauczy am si cierpliwoêci do tego co jest iwdzi cznoêci za to co jest. P aka am na Êrodku Pó wiejskiej w Poznaniu, kiedy staruszka w wieku mojej Babci podesz a do mnie i zapyta- a: czy pani te mi nie pomo e? i za par groszy kupi am sobie czyste sumienie. By am niewyobra alnie i nieopisanie szcz Êliwa tyle razy, e nie umiem policzyç nawet w tym bilansie Agata Rosadziƒska Wójcik Chocia zima wcià nie daje za wygranà to jednak dni do prawdziwej wiosny mo emy ju spokojnie odliczaç. Marzec to pierwszy wiosenny miesiàc, w którym czeka nas sporo pracy po zimowej stagnacji i uêpieniu. Je eli prognozy nie przewidujà powrotu srogich mrozów, a pogoda jest s oneczna i stosunkowo ciep a mo emy zaczàç usuwaç ochrony zroêlin zimozielonych. Gdy pogoda ustabilizuje si na dobre w drugiej po owie miesiàca rozpoczynamy ci cie drzew i krzewów ozdobnych kwitnàcych latem. Zaliczamy do nich wrzosy, budleje, tawu y, pi ciorniki, hortensje, a tak e powojniki wydajàce kwiaty na m odych p dach. Marzec to równie najlepsza pora na ci cie jab oni, grusz i Êliw. Stare drzewa nale y ciàç mocno i zdecydowanie pozostawiajàc tylko kilka konarów. Z drzew owocowych powinniêmy usunàç przewodniki. W ich miejscu szybko pojawià si tak zwane wilki, z których usuni ciem powinniêmy wstrzymaç si jednak co najmniej do lata. Bulwy, cebule i karpy zimujàce w ch odnych piwnicach regularnie przeglàdamy, a egzemplarze chore lub zainfekowane od razu usuwamy. Pod koniec miesiàca, gdy mamy pewnoêç, e temperatury w nocy nie b dà spadaç du o poni ej 0 C mo emy w naszych oczkach wodnych ponownie zamontowaç fontanny i urzàdzenia filtrujàce, a je eli temperatura wody osiàgnie co najmniej 6-8 C ponownie zarybiamy nasze jeziorka. Kiedy tafla wody ca kowicie rozmarznie powinniêmy krótko przyciàç ubieg oroczne zaschni te trzciny i p dy roêlin wodnych. Pami tajmy, e mimo pozornego o ywienia w naszym oczku wodnym nale y wcià si wstrzymywaç z dokarmianiem ryb. W drugiej po owie miesiàce, je eli aura dopisuje mo emy wykonaç wapnowanie trawnika oraz zwa owaç nierównoêci pojawiajàce si po zimie. Wszystkie roêliny balkonowe zimujàce w zamkni tych pomieszczeniach zaczynamy od marca regularnie podlewaç i zasilaç nawozami wielosk adnikowymi. Rozpoczynajàc te zabiegi piel gnacyjne ju w marcu przyspieszymy kwitnienie co najmniej o kilka tygodni. Kuba Olejniczak 10 Nasz Ogród Marzec w Ogrodzie Mila Morska Kulinarnej eglugi, czyli Pàczki z serka homogenizowanego Smak tych pàczków pami tam z dzieciƒstwa. Po raz pierwszy spróbowa am ich u cioci w Gnieênie. Potem mama przywioz a ze sobà ten magiczny przepis i jad yêmy te pàczki w Poznaniu. A dzisiaj sprzedam go Wam abyêcie mogli popróbowaç pàczuszków w Puszczykowie. Przepis atwy i tani. Rewelacyjny. Sk adniki: 3 jajka 1 serek homogenizowany 3 y ki cukru 1,5 szklanki màki 1 y ka proszku do pieczenia T uszcz do sma enia, najlepiej Planta. Wszystkie sk adniki nale y ze sobà po àczyç aby uzyskaç jednolità mas. Ciasto k adziemy y kà na rozgrzany, g boki t uszcz. Te pàczki majà byç malutkie. Wysma one posypujemy cukrem pudrem. Najlepsze sà ciep e. Prawda, e to proste? Smacznego. Kamila Morska

Podczas ostatniej sesji przedstawiciele Stowarzyszenia

Podczas ostatniej sesji przedstawiciele Stowarzyszenia Luty 00 Nr 41 Przejrzysta Polska Akcja spo eczna dla samorzàdów cd. Wnr 40 KURIERA opisaliêmy dok adnie Akcj. Kontynuujàc temat informujemy Czytelników, i prawie 800 samorzàdów czyli niemal 0 % wszystkich

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Pierwszy bal studniówkowy w polkowickim Zespole Szkó ju za nami. Kolejny zaplanowano na jutrzejszy wieczór.

Pierwszy bal studniówkowy w polkowickim Zespole Szkó ju za nami. Kolejny zaplanowano na jutrzejszy wieczór. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 28 01 2010 Numer: 2/319 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Zwiàzek Gmin Zag bia Miedziowego wygra konkurs Wygramy razem Euro Rzàd sprzeda 10

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 nr 2 (11), luty 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl POLICJA 997 luty 2006 r, 3 S u ba Sier ant

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel. 722 06 55; 664 31 55; fax 722 08 42 www.keramik.pl; e-mail: keramik@keramik.pl zaprawy kleje GABINET

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa WSPÓLNOTA W MISJI biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa Po zimie zosta y tylko wspomnienia W NUMERZE: Z calego serca, ze wszystkich si Refleksja Krystyny

Bardziej szczegółowo

Dobrych Âwiàt wszystkim Czytelnikom yczy redakcja

Dobrych Âwiàt wszystkim Czytelnikom yczy redakcja Dobrych Âwiàt wszystkim Czytelnikom yczy redakcja nr 12 (21), grudzieƒ 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl ISSN 1734-1167 INDEKS 321109 POLICJA 997 grudzieƒ 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami Rozmowy o dobrym biznesie Spotkania z polskimi przedsi biorcami Warszawa 2006 Rozmowy o dobrym biznesie Pomys odawca projektu, mecenas spotkaƒ i publikacji: Telekomunikacja Polska S.A. (www.tp.pl) Wydawca:

Bardziej szczegółowo

W drowiec Âwi tokrzyski

W drowiec Âwi tokrzyski W drowiec Âwi tokrzyski Miesi cznik Âwi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach nr 4 grudzieƒ 2006 czasopismo bezp atne Temat miesiàca Âwiàteczne zakupy Akcja wojewody RoÊniemy zdrowo Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1

Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 1 o zgromadzeniu Prezesów Banków Spó dzielczej Grupy Bankowej Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 2-3 o rankingach i konkursach

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan W numerze 1 Z ostatniej chwili 2 O nas... Rozbiór Wielkopolski 3 List z kancelarii Premiera 5 Ruch Regionalny Wielkopolan - Deklaracja 6 Deklaracja gospodarcza 7 Prawda po trzy z ote od ebka 8 OÊwiadczenia

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Sierpieƒ 2007 NR 79 OPOLAN PI A miastem sportu na europejskim poziomie MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne:

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne: W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA PONIEDZIA EK 14 16 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe

Bardziej szczegółowo

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2008 nr 5/142 XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Klient Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej Mariusz Zi tek wytrwale do celu str. 12 str. 3 O analizie dzia

Bardziej szczegółowo