JAK IM PRZEBACZYĆ c.d.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK IM PRZEBACZYĆ c.d."

Transkrypt

1 Antoni Tomczyk NIESZCZĘSNE SĄSIEDZTWO Zdobycie władzy w Rosji przez bolszewików i głoszenie przez nich programu sprawiedliwości społecznej, spotkało się z dużym zainteresowaniem i sympatią na całym świecie. Nikt jeszcze nie wiedział czym jest bolszewizm, a szczególnie czym będzie w przyszłości. W marcu 1919 roku, z inicjatywy Lenina, utworzono III Międzynarodówkę Komunistyczną (Komintern). Partie komunistyczne różnych krajów świata stały się sekcjami Kominternu, ściśle wykonującymi polecenia napływające z Moskwy. Naczelną dyrektywą Kominternu, skierowaną do partii komunistycznych, był nakaz zwalczania rządów burżuazyjnych własnych krajów, przy jednoczesnym popieraniu interesów państwa sowieckiego. W Polsce już 16 grudnia 1918 roku powstaje Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP). Działa nielegalnie i jest sekcją Kominternu. W 1925 roku na III zjeździe zmienia nazwę na Komunistyczną Partię Polski (KPP). Sytuacja międzynarodowa sprzyja bolszewikom. W Europie, wyczerpanej i zubożonej wieloletnią wojną, utrzymują się nastroje rewolucyjne. W 1920 bolszewicy roku podjęli próbę narzucenia swojego ładu całej Europie. Na szczęście Polacy zatrzymali pochód bolszewików. Zadali im dotkliwą klęskę w sierpniowej bitwie nad Wisłą, a we wrześniu nad Niemnem sprawili kolejny pogrom. Traktat Ryski, podpisany roku, kończy stan wojny z bolszewikami, wytycza granice i formułuje inne ważne ustalenia. Jest rzeczą charakterystyczną, że Sowieci oficjalnie potwierdzają moc obowiązującą traktatu jednak w praktyce ociągają się z jego realizacją, bądź w ogóle go ignorują. Byli zobowiązani m.in. zapłacić 12 JAK IM PRZEBACZYĆ c.d. Polsce duże odszkodowanie w złocie za eksploatację naszych ziem pod zaborem, zwrócić zagrabione dzieła sztuki, pamiątki narodowe itp. Do 1939 roku nie zapłacili odszkodowania, a tylko nieliczne dzieła sztuki powróciły do Polski. Szczęśliwie odzyskaliśmy na mocy traktatu słynne Widoki Warszawy Belotto Canaletta. Po klęsce w wojnie z Polską bolszewicy nie rezygnują z zamiaru rozniecenia rewolucji światowej. Zmieniają taktykę działania, rozbudowują system dywersji i terroryzmu. Polska, obdarzona nieszczęsnym sąsiedztwem Sowietów, nieustannie narażona jest na odczuwanie skutków ich agresji i nienawiści. Na mocy Traktatu Ryskiego obydwie strony zobowiązały się nie tworzyć i nie wspierać organizacji mających na celu walkę z drugą stroną. A jak w praktyce realizowano to postanowienie? Znając dziś obłudę i wiarołomność bolszewików - łatwo sobie wyobrazić. Wyglądało to tak, że sowieckie służby specjalne podzieliły metodycznie mapę wschodnich terenów Polski na uczastki, na które przerzucano kadrowych pracowników tych służb z zadaniem organizowania oddziałów dywersyjnych, nazywanych też czerwonymi partyzantami. Oddziały te napadały na urzędy państwowe, posterunki policji, mordowały ziemian, nauczycieli i policjantów, grabiły i podpalały majątki ziemskie. Sowiecka prasa pisząc o tych wydarzeniach nazywa je wybuchami gniewu ludu, uciskanego przez polskich panów, a władze sowieckie ślą do Ligi Narodów raporty o prześladowaniach mniejszości narodowych w Polsce. Aby nie być gołosłownym przytoczę fragmenty autobiografii czerwonego komandira z uczastka, czekisty Kiryła Pro-

2 kofiewicza Orłowskiego, opublikowanej w Narodnoj Gazietie z roku.... cały 1919 rok byłem zatrudniony w Bobrujskim Cz.K. w charakterze pracownika, uczyłem się na kursach kadry dowódczej RKKA (Robotniczo Chłopska Armia Czerwona - AT) i wojowałem na froncie zachodnim z biełopolakami od maja do lipca 1920 roku na tyłach biełopolaków organizowałem oddziały czerwonej partyzantki, z którymi zniszczyłem trzy mosty i zabiłem nie mniej niż 200 biełopolaków Od 1920 do 1925 roku, zgodnie z zadaniem Dowództwa Wywiadu, pracowałem na tyłach biełopolaków, na terenach Zachodniej Białorusi, w charakterze naczelnika uczastka, a dosłownie byłem organizatorem i dowódcą oddziałów czerwonej partyzantki i grup dywersyjnych, gdzie w okresie pięciu lat przeprowadziłem dziesiątki operacji bojowych w ciągu tylko jednego 1924 roku z mojej inicjatywy i osobiście przeze mnie zabitych było więcej niż 100 policjantów i właścicieli ziemskich... Jesienią 1924 roku Polacy tworzą Korpus Ochrony Pogranicza (KOP), który systematycznie ukróca rozboje sowieckich dywersantów. Sowieci ponownie zmieniają taktykę. W 1925 roku wycofują czerwonych komandirów z uczastków na ziemiach polskich, a dowodzone przez nich oddziały zaprzestają działalności bojowej. Pozostała po nich jednak sfabrykowana legenda, jak to uciskany lud, sam - w desperackim porywie chwycił za broń i tworzył oddziały czerwonych partyzantów. W zmienionej taktyce działania Sowieci określają dywersję polityczną na ziemiach polskich jako główny priorytet. W 1923 roku, z inicjatywy Kominternu, utworzone zostały dwie nowe partie komunistyczne: Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi (KPZB) oraz Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy (KPZU), jako partie autonomiczne, działające w łonie KPP. Nazwy tych partii były sowieckim wymysłem propagandowym, bowiem w Polsce nie było regionów o nazwie zachodnia Białoruś, czy zachodnia Ukraina. Fragment autobiografii Kiryła Orłowskiego 13

3 Obydwie partie realizują poważne zadania polityczne, dlatego muszą dysponować dobrze wyszkolonym aktywem partyjnym. W Mińsku i Kijowie powstają szkoły partyjne KPZB i KPZU, w których intensywnie szkoli się ludzi przerzuconych przez granicę z Polski. Sowieci nie szczędzą pieniędzy na dywersję polityczną, regularnie przemycają na tereny polskie swoją prasę i różne materiały propagandowe. Były sekretarz KC KPZB M.S. Arechwa wspomina, że Grodno, Skidel oraz okoliczne miejscowości zajmowały ważne miejsce w zmaganiach o wyzwolenie Zachodniej Białorusi. Można by wyrazić ubolewanie i współczucie towarzyszowi sekretarzowi, bo pracę miał rzeczywiście ciężką i teren wysoce niewdzięczny. Według spisu ludności, przeprowadzonego w 1939 roku, powiat grodzieński łącznie z Grodnem i Skidlem liczył około 300 tys. mieszkańców o następującym składzie narodowościowym: 70% Polaków, 16% Białorusinów, 12% Żydów i 2% innych narodowości. Można przypuszczać, że owe 70% mieszkańców Grodzieńszczyzny nie tylko nie doceniało trudu sekretarza KC KPZB, ale również nie chciało zrozumieć tego, że żyje na Zachodniej Białorusi. Towarzysz M.S. Arechwa wspomina, że przez granicę polską przemycano transporty gazet, takich jak: Prawda, Izwiestia, Zwiezda, Sowietskaja Białoruś, a ponadto różne broszury i ulotki. Z Wilna i Grodna rozsyłana była tajna literatura 6 i 20 dnia każdego miesiąca, a następnie kolportowana w samym Grodnie, Krynkach, Skidlu, Indurze, Suwałkach itp. W codziennej, żmudnej walce o przyłączenie zachodniej Białorusi do radzieckiej macierzy wyrósł na Grodzieńszczyźnie własny, lokalny bohater. Do dziś duże zakłady chemiczne w Grodnie noszą jego imię. Jest nim Siergiej Osipowicz Priticki. Jako wyróżniający się komsomolec, a następnie członek KPZB, zostaje skierowany 14 do szkoły KPZB w Mińsku. W latach pobiera tam cenne nauki i uczy się nienawiści. Przerzucony ponownie do Polski zajmuje kierownicze stanowisko w słonimskim okręgu KPZB. Tymczasem w Wilnie toczy się proces sądowy przeciw 17 komunistom, wspomagany zeznaniami świadka koronnego. W dniu 27 stycznia 1936 roku, na polecenie KC KPZB Priticki strzela na sali sądowej do świadka koronnego. Sam ciężko ranny, zostaje aresztowany i w czerwcu 1936 roku skazany na karę śmierci. Komintern, spiesząc na ratunek swojemu terroryście, nakazuje partiom komunistycznym organizowanie protestów przeciw temu wyrokowi. Masy pracujące USA, Anglii, Francji, Polski itp. domagają się złagodzenia kary. Polska czyni ustępstwo i wyrok śmierci zostaje zamieniony na dożywocie. Siergiej Osipowicz karę odsiaduje w Grodnie. Ma szczęście, bo dywersanci komunistyczni uwalniają go już 18 września 1939 roku. Priticki przedostaje się do Indury i tu staje na czele struktur dywersyjnych. Swoją wściekłość rewolucyjną wyładowuje mordując urzędników państwowych, nauczycieli, oficerów, a nawet popa. Wokół Indury pozostały po nim liczne zbiorowe mogiły ofiar. Białoruska encyklopedia informuje, że S.O. Priticki był, w latach , zastępcą szefa sztabu polskiego zgrupowania partyzanckiego. Zdumiewajace! Czym zajmuje się tymczasem Kirył Prokofiewicz Orłowski? Taki wybitny i uzdolniony rewolucjonista nie może żyć bezczynnie. Po odwołaniu z uczastka w Polsce spec-służby wysyłają go do Moskwy na dalsze doskonalenie profesjonalne w centralnej Szkole Sabotażu i Dywersji. Tu kształci się od maja 1925 roku do maja 1930 roku. Zajrzyjmy jeszcze raz do autobiografii towarzysza Kiryła.... od 1930 roku do 1936 roku pracowałem w oddziale specjalnym NKWD

4 BSSR nad doborem i przygotowaniem kadr do oddziałów czerwonej partyzantki na czas wojny. To miejsce pracy nazywało się Spec-Biuro... Spec Biuro nie tylko dobiera kadrę dowódczą, doświadczoną w dywersji, ale kompletuje również stany mobilizacyjne przyszłych oddziałów zbrojnych. W okrytych tajemnicą bazach, na bezpiecznym terenie radzieckiej Białorusi, złożono tysiące sztuk broni i materiały wybuchowe. Ukryta broń miała czekać swojego czasu i doczekała się września 1939 roku. Sowieccy stratedzy stwierdzili, z perspektywy czasu, że źle się stało, iż ukryte dywersyjne zapasy broni zużyto całkowicie podczas pochodu na Polskę. Gdy Niemcy napadli na ZSRR partyzantka białoruska całkowicie pozbawiona była zasobów broni i liczącą się siłę bojową uzyskała dopiero w latach Podziemna działalność komunistyczna w Polsce centralnej i na zachodnich obszarach kraju nie odnosi istotnych sukcesów. Polacy mają złe doświadczenia i złą opinię o komunistach. Słowo bolszewik stało się w Polsce synonimem człowieka bez czci i wiary, wyzutego z wartości moralnych. KPP, opanowana przez mniejszości narodowe Żydów, Białorusinów i Ukraińców, prowadzi politykę sprzeczną z żywotnymi interesami Polski. W październiku 1932 roku Zjazd KPP, obradujący w Mohylewie na Białorusi, uchwala program oderwania od Polski: Kresów Wschodnich na rzecz ZSRR, a Śląska i Pomorza na rzecz Niemiec. W styczniu 1933 roku KPP ogłasza oświadczenie, że zwycięski proletariat unieważni ustalenia Traktatu Wersalskiego. Na rubieżach wschodnich, gdzie koncentruje się zmasowany wysiłek sowieckiej dywersji, komuniści odnoszą pewne sukcesy w pozyskiwaniu nowych członków partii. W niektórych wioskach białoruskich zakładane są 2-3 osobowe jaczejki partyjne, w miasteczkach powstają rejkomy, a w większych miejscowościach obkomy. Między tymi strukturami krążą łącznicy tzw. swiaznyje, którzy przenoszą polecenia, meldunki i różnoraką bibułę polityczną. Życie w naszych trzech osadach, wypełnione codzienną ciężką pracą, toczyło się bez zakłóceń i zagrożeń ze strony konspirujących komunistów. Dopiero zabójstwo leśniczego Stefana Słuckiego pobudziło osadników do głębszego zastanowienia nad tym do czego zmierzała sowiecka dywersja. Pewnego wrześniowego poranka 1934 roku mieszkańcy osady Budowla znaleźli przy głównym trakcie martwe ciało leśniczego. Zabito go w nocy uderzeniem w głowę tępym narzędziem. Aresztowano Pawła Aplewicza, ze wsi Obuchowo, jako domniemanego sprawcę. W dniu 4 kwietnia 1935 roku Aplewicz został zwolniony z aresztu śledczego z braku dowodów winy. Nie cieszył się wolnością zbyt długo, bo już w maju 1936 roku zostaje ponownie aresztowany za nielegalną działalność komunistyczną. Razem z nim trafiają do aresztu śledczego Paweł Budryk, Antoni Hubienia, Włodzimierz Aplewicz, Gabriel Jakusiewicz i Włodzimierz Januczenia ze wsi Obuchowo oraz Stanisław Borejsza z kolonii Marianówka. W sentencji wyroku z roku czytamy, że oskarżeni skazani zostają za uczestnictwo w działalności... dążącej do zmiany ustroju Państwa Polskiego na komunistyczny oraz oderwania województw wschodnich i przyłączenia ich do ZSRR... Oskarżeni nie okazywali skruchy, byli pewni siebie, a nawet aroganccy. Wiedzieli przecież, że stoi za nimi siła Kominternu, siła partii komunistycznych świata. W procesie świadkiem koronnym był Antoni Janulewicz - chłopak z Wiercieliszek koło Grodna. Kiedyś osaczony został przez braci Aplewiczów na zabawie w Obuchowie. Zalecanie się do tutejszych dziewczyn bez zgody miejscowej kawalerki mogło zakończyć się dotkliwym pobiciem. Aplewicze dali Antoniemu do wyboru dwie możliwości: mocne lanie, albo przyłączenie 15

5 16 się do działalności konspiracyjnej i wolny wstęp do Obuchowa. Antoni wybrał propozycję drugą. Po aresztowaniu, nie odczuwając silnych związków emocjonalnych z działalnością komunistyczną, zgodził się wystąpić jako świadek koronny. Wkrótce, po zakończeniu procesu, matka Antoniego Janulewicza otrzymała w Wiercieliszkach gryps, pisany przez Pawła Budryka, w którym powiadamiał, że partia wydała już wyrok śmierci na jej syna. W 1938 roku Komitet Wykonawczy Kominternu rozwiązuje KPP, a wraz z nią także partie autonomiczne KPZB i KPZU. Sytuacja międzynarodowa nakazuje sowietom zmianę taktyki. Nadszedł czas, aby dotychczasową dywersję polityczną przekształcić w dywersję zbrojną. Spec-Biuro przy NKWD w Mińsku rozpoczyna organizowanie oddziałków czerwonych partyzantów na terenach polskich. Nielegalny ruch przez granicę polsko-sowiecką zostaje wzmożony. Środowisko konspiratorów w Obuchowie zostało poważnie osłabione wskutek ostatnich aresztowań. Jednak na wolności pozostawał wciąż, dobrze zakonspirowany, jeden z głównych przywódców tutejszej dywersji. Był nim blisko 80 - letni Piotr Piotrowicz Dziekoński, gospodarujący na 40 hektarach w kolonii Marianówka. Teoretycznie rzecz rozpatrując należało by stwierdzić, że Dziekoński był klasowo obcy komunistom. Jego ojciec Piotr Kuźmicz był carskim generałem, który za zasługi w tłumieniu powstania styczniowego otrzymał na Grodzieńszczyźnie majątek, pochodzący z konfiskaty. Był więc carskim osadnikiem. Sam Piotr Piotrowicz dosłużył się w armii carskiej stopnia pułkownika. Nienawidził serdecznie polskiej władzy i chyba był to główny powód, dla którego związał się z komunistami, również zaciekłymi wrogami niepodległej Polski. Stary Dziekoński pełnił do tej pory rolę rezydenta. Przyjmował kurierów sowieckich, udzielał im pomocy i wykonywał przekazywane mu polecenia NKWD. Po aresztowaniach w Obuchowie zajął się osobiście odbudową podziemia komunistycznego. Na początku roku 1939 wyszedł z więzienia Włodzimierz Januczenia. Był najmłodszy spośród aresztowanych i otrzymał najmniejszy wyrok. Dziekoński wykreował Włodzimierza Januczenię na przywódcę placówki w Obuchowie. Mijały letnie miesiące 1939 roku. Komuniści żydowscy i białoruscy otrzymali przydziały mobilizacyjne do oddziałów zbrojnych. Obowiązki na czas wojny były im znane. Trzeba było tylko zachować ostrożność i czekać na hasło. ZBLIŻA SIĘ WYBUCH WOJNY Niebezpieczeństwo napaści Niemiec na Polskę narastało z każdym miesiącem 1939 roku. W kwietniu Hitler wypowiedział podpisany z Polską układ o niestosowaniu przemocy, a jego wystąpienia publiczne nie wróżyły nam niczego dobrego. Społeczeństwo polskie konsoliduje się we wspólnym dążeniu do obrony zagrożonej niepodległości. Powstaje Fundusz Obrony Narodowej (FON). Ludzie przekazują na FON kosztowności, pamiątki rodzinne, a nierzadko jedyny skarb - obrączki ślubne. Prasa coraz częściej zamieszcza relacje z uroczystości przekazywania wojsku karabinu maszynowego, bądź innego sprzętu, zakupionego ze zbiórek społecznych. Były to tylko wzruszające gesty, podtrzymujące nastroje patriotyczne. Nie miały one realnego znaczenia, bo o zdolności obronnej kraju decyduje należycie wyszkolona armia oraz dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy. Niestety, wyeksploatowana przez zaborców Polska, zniszczona długotrwałą wojną, nie była w stanie sprostać potrzebom obronnym. Należy jednak stwierdzić, że kilkanaście lat niepodległości nie były czasem zmarnowanym. Nasz dopiero rozwijający się przemysł zbrojeniowy

6 wdrożył do produkcji kilka udanych rodzimych konstrukcji. Rewelacją był samolot bombowy P-37 Łoś. Uzbrojenie i osiągi techniczne stawiały go w czołówce światowej. Jego prędkość wynosiła 468 km/godz, podczas gdy ówczesny radziecki bombowiec SB-1 (skorostnyj bombardirowszczyk) jakimś żartem. Miał duże zdolności do rysunków, toteż gdy narysował karykaturę Hitlera, albo podobiznę jednego z sąsiadów, natychmiast pryskały złe humory, a bracia Pelkowie wybuchali głośnym, spontanicznym śmiechem. Potrafili śmiać się serdecznie i długo. Często cała pasieka, gdzie osiągał prędkość zaledwie 300 km/godz. W dniu 1 września 1939 roku polskie lotnictwo posiadało 36 Łosi, a szkoda, że nie dziesięć razy więcej. Na zakup uzbrojenia za granicą nie wystarczało pieniędzy. Wprawdzie zakupiono dla Marynarki Wojennej kilka nowoczesnych okrętów nawodnych i podwodnych, lecz były to tylko nieliczne, przysłowiowe jaskółki. Osadnicy na Kresach, zajęci zwykle codziennymi pilnymi pracami, znajdowali wolną chwilę na sąsiedzkie rozmowy i dyskusje o niespokojnej sytuacji międzynarodowej. Do mojego ojca wstępowali najbliżsi sąsiedzi: Zarębski, Górnicki, bracia Marian i Wacek Pelkowie, a bywało, że zjawiał się również Smolniak z Sawalówki. Dyskutowali, roztrząsali najnowsze wiadomości i przepowiadali dalszy bieg wydarzeń. Ojciec umiał przełamać złe nastroje, dodać otuchy sąsiadom i poważne dyskusje zakończyć Samolot bombowy P-37 Łoś mieszkali razem z rodzicami, rozbrzmiewała ich charakterystycznym, donośnym śmiechem. Ojciec dodawał otuchy sąsiadom, a w gruncie rzeczy, sam jej też potrzebował. Coraz częściej popadał w głęboką zadumę i nerwowy nastrój. Być może odzywały się w nim echa minionej wojny, którą prawie cudem przeżył. Wstępując do Legionów w 1914 roku miał zaledwie 17 lat. Był jeszcze bardzo młody, gdy przyszło mu uczestniczyć w krwawych bojach, w starciach na bagnety, uprzątać pobojowiska czy asystować umierającym kolegom. W odsieczy Lwowa był ciężko ranny. Bliski wybuch szrapnela poszarpał mu lewy bok i zasypał zwałami ziemi w okopie. Kiedy nawiedzały go niepokojące myśli wychodził z domu ze strzelbą na ramieniu, wędrował granicami działki, zatrzymywał się w Wołczkowie, stawał nad brzegiem Kotry i powracał do domu w pogodniejszym nastroju. Kiedyś, latem 1939 roku, po takiej wędrówce, postanowił sprzedać 17

7 działkę w Lerypolu i wyjechać w okolice rodzinnego Lasocina nad Wisłą, w powiecie opatowskim. Znalazł się kupiec. Był nim szlachcic Stanisław Cydzik z miejscowości Cydziki. Zapłacił nawet kilka tysięcy zaliczki, która ulokowana została w PKO. Decyzja ojca była jedynym i odosobnionym przypadkiem. Nikt inny spośród miejscowych osadników nie zamierzał pozbywać się gospodarki, czy wyjeżdżać w inne strony. Osadnicy nie tylko nie popadali w destrukcyjne nastroje, ale z równym zapałem pracowali i inwestowali w swoje gospodarstwa. Gdy po śmierci generała Delatura jego syn, kapitan Kazimierz Delatur sprzedawał ojcowiznę, Stanisław Szuba bez wahania kupił 20 - hektarową działkę. Gospodarząc obecnie na 40 hektarach, wyremontował obszerny dom mieszkalny i wybudował okazałą, murowaną stodołę na nowej działce. Był optymistą. Gdy sąsiedzi napomykali o możliwości sowieckiej napaści uśmiechał się tylko. - Niedoczekanie ich - mawiał - nie zapomnieli jeszcze nauczki jaką daliśmy im w 1920 roku! U osadników znajdowali stałe zatrudnienie ludzie z okolicznych biedniejszych wiosek białoruskich. U nas pracował osiemnastoletni Dymitr Kurpik i starsza od niego Aniśka Arciukiewicz, obydwoje ze wsi Kurpiki. U Zarębskich zatrudniony był Grigorij Pilec, u Górnickich Konstantin Kurpik i Maria Syryl, u Szyllinga Piotr Tołstiejko itp. Na okres prac letnich przyjechał do nas z Lasocina brat mamy Tadeusz Śliwiński. Był w wieku Dymitra, toteż obydwaj chłopcy, pracując razem, zaprzyjaźnili się. Dymitr zapraszał Tadeusza do Kurpik. Tadeusz, zaciekawiony egzotyką nowego otoczenia, chodził z Dymitrem na potańcówki i zapoznawał się z młodzieżą 18 prawosławną. W sierpniu zamierzał wyjechać, ale nauczycielka z Budowli Sabina Kuleszanka zaangażowała go do udziału w programie artystycznym, przygotowywanym na dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Wybuchła wojna i pozostał w Lerypolu. W Skidlu mieściła się siedziba księcia Konstantego Światopełka Czetwertyńskiego. Siedem Kilometrów za Skidlem, w miejscowości Spusza była posadowiona siedziba księcia Eustachego Sapiehy, byłego męża stanu. Obydwie książęce rodziny utrzymywały z sobą ścisłe, przyjazne kontakty. Posiadały nawet połączenie telefoniczne. Wkrótce po ślubie Eleonory Sapiehy, w Karolina, Maria-Elżbieta i Konstanty Czetwertyńscy ze Skidla dniu 20 sierpnia 1939 roku, Książę Konstanty wyjechał wraz z córką Karoliną do Warszawy, gdzie przy ulicy Frascati 2 miał

8 swoją rezydencję. Na gospodarstwie w Skidlu pozostał dwudziestokilkuletni książę Konstanty-junior. Druga córka księcia - Maria, będąc od lipca 1935 roku zakonnicą, przebywała w klasztorze. *** Niemieckie dywizje przekroczyły polską granicę jednocześnie z zachodu, północy i południa. Przewidywano, że ofensywa niemiecka utknie na błotach Polesia oraz na innych bezdrożach Kresów Wschodnich. Niemcy będą potrzebowali czasu na uzupełnienie materiałów wojennych i paliw. Tymczasem Anglia i Francja, spełniając zobowiązania wobec Polski, zaatakują Niemców od zachodu. Zaopatrzenie naszego wojska w broń miało przybywać z Francji poprzez porty rumuńskie. Wielu mężczyzn, a wśród nich kilku naszych osadników, zmobilizowano do wojska. Władze gminne w Żydomli nakazały osadnikom, aby dostarczali bydło na punkty zborne, według wcześniej ustalonych zobowiązań. Kompletowano w ten sposób w pobliżu wschodniej granicy stada młodego bydła przeznaczone do odtworzenia strat wojennych. Zachodni sojusznicy, uznając przedwcześnie klęskę Polski za fakt dokonany, nie przystąpili do zdecydowanych działań wojennych przeciwko Niemcom. Za taką bierną postawę i opieszałość otrzymali później od Niemców bolesną zapłatę. Pierwsze statki z bronią dla Polski dotarły do Rumunii, ale napaść Sowietów, pomimo obowiązującego paktu o nieagresji, zaprzepaściła ostatecznie szanse dalszej obrony Kraju. DYWERSANCI OPANOWUJĄ SKIDEL 17 września 1939 r. sowieckie oddziały dywersyjne wyszły z konspiracji. Zaatakowały posterunki policji, mniejsze oddziały wojska, ważniejsze obiekty, a nawet całe miasteczka. To one, działając na głębokim zapleczu, rozpoczęły wbijanie noża w plecy. Tego dnia przed południem zebrał się sztab skidelskiego podziemia komunistycznego. Kierownictwo sztabu stanowili długoletni działacze: Michaił Litwin, Grigorij Szagun, Borys Olech i inni. Byli oni wytrawnymi agitatorami, wypełniającymi wiernie dyrektywy napływające z Moskwy i Mińska. Przez wiele lat organizowali akcje polityczne w rejonie Skidla, zakładali tajne jaczejki KPZB, a pozyskiwanym ludziom zaszczepiali ideologię nienawiści. Dla naszych trzech osad: Budowli, Lerypola i Rokicia Skidel był najbliższym miasteczkiem z którym łączyły nas liczne powiązania. Tu robiono większość zakupów i sprzedawano również produkty własnych gospodarstw. Zebranie w Skidlu otworzył Grigorij Litwin i na wstępie uroczyście obwieścił, że Armia Czerwona przekroczyła granicę z Polską. Wszyscy zgromadzeni wiedzieli już o tym, ale słów Grigorija Litwina słuchali z wielką uwagą i podnieceniem. - My jesteśmy częścią tej armii! Nieumundurowaną, ale ważną częścią Armii Czerwonej - mówił Litwin. - Tu, w Skidlu, na ważnym szlaku komunikacyjnym walczyć będziemy o to, aby regularne wojska sowieckie miały bezpieczny i swobodny przemarsz. W 1920 r. walkę rewolucyjną i nadzieje naszych ojców zniszczyły siły burżuazji i biełopolaków. Dzisiaj na całej zachodniej Białorusi, od Skidla i Grodna aż po Mołodeczno i Stołpce, w miasteczkach i wioskach wyjdą na drogi rewolucyjne oddziały partyzantów. Powstaną komitety rewolucyjne, które przejmą władzę i godnie witać będą wkraczające oddziały wyzwolicielskiej armii. - Nie czekając na spotkanie z towarzyszami zarządziłem zbiórkę naszych oddziałów zbrojnych. Niech partyzanci wyciągają ze stodół i strychów swoje wintówki i pulomioty! Skończył się uciążliwy czas konspiracji, zaczyna się otwarta walka! 19

9 Oklaski zagłuszyły dalsze słowa Litwina. Do Skidla zaczęły napływać grupy uzbrojonych ludzi z czerwonymi opaskami na rękawach. Michaił Pik przyprowadził oddział z wioski Gaławacze, a Ilja Myszko i Stiepan Kaskiewicz stawili się ze swoją bojówką z Piasczanki. Przybyły także oddziałki z wiosek: Gliniany, Bandary i Kurpiki. Dowódcy czerwonych partyzantów meldowali się u Litwina, który w pośpiechu zaaranżował utworzenie rejkomu jako najwyższej władzy rewolucyjnej w rejonie Skidla. W skład rejonowego komitetu weszli: Michaił Litwin, Grigorij Szagun, Ilja Myszko, Fiodor Buben, Aleksander Mazalewski, komsomolcy Piotr Ciareszka i Łazar Poczymok oraz inni. Rejkom objął kierownictwo nad oddziałami dywersyjnymi, stawiał im zadania i rozsyłał do walki. Dywersanci zaatakowali i zdobyli magistrat, posterunek policji, a bojowcy pod dowództwem Stiepana Kaskiewicza i Michaiła Saroki opanowali stację kolejową. Aresztowano burmistrza Stanisława Nowaka i wielu innych Polaków. Aleksander Mazalewski wlazł na dach magistratu, zerwał flagę polską i zawiesił czerwoną. Skidel został opanowany przez dywersantów. Przed magistratem zgromadził się tłum ludzi, do których zaczęli przemawiać członkowie skidelskiego rejonowego komitetu rewolucyjnego. Przewodniczący Michaił Litwin obwieścił uroczyście, że od tej chwili cała władza w Skidlu przechodzi w ręce ludu, tzn. także w ręce wszystkich tu zebranych. - Nie tylko władza przechodzi w wasze ręce - krzyczał Litwin - ale całe majątki i bogactwa burżujów. Wszystkie ich dobra zostaną skonfiskowane i od tej pory będą służyć nam. Skończył się wyzysk! Skończył się gniot biełopolaków! Dosyć burżuje się najedli! Teraz przyszła kolej na nas! Łazar Poczymok w swoim wystąpieniu domagał się rozstrzelania aresztowanych oficerów i policjantów. Nawoływał do wybicia osadników wojskowych, bo właśnie oni, a szczególnie dobrowolcy, na wojnie 1920 r. zabijali braci bolszewików. - Przez takich Polaków wolność przychodzi do nas ze wschodu o całe dwadzieścia lat później! - Łazar mówił płynnie, ze swadą, bo wygłaszane zdania znał na pamięć z licznych tajnych szkoleń politycznych. Tłum zafalował. Ci bardziej niecierpliwi odczuwali silną potrzebę natychmiastowej realizacji wygłaszanych haseł. Szczególnie słowa Litwina mocno ich ośmieliły, toteż zanim zakończył się wiec, rozpoczęły się gwałty i grabieże. Rabowano sklepy i prywatne mieszkania. Wywleczono na ulicę emerytowanego pułkownika i lżąc bito go publicznie. Inni prowadzili księdza popędzając go uderzeniami kija. c.d.n. Bibliografia: 1. GRODNO Biełoruskaja sowietskaja encikłopedia, Mińsk Mikołaj Dzielianowski Skidel, Mińsk Siergiej Krapiwin Narodnaja Gazieta, , Czełowiek kinżał. 4. Akta sądowe VII DS. 160/36, Gosudarstwiennyj Archiw g. Grodno, fond nr 52, sprawa Relacje ustne: księżny Karoliny Czetwertyńskiej i Marianny Szubowej, w posiadaniu autora. 6. Andrzej Leszek Szczesniak Zmowa IV rozbiór Polski, Warszawa

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek Wincenty Witos Motto Tylko prawda jest ciekawa Prawdą się kierować Prawdę głosić Prawdy żądać Autor: Mieczysław Rząsa 2005 rok Łamanie i skład: Sławomir Dudzic

Bardziej szczegółowo

AKCJA PACZKA WSTĘP. Druhny i Druhowie!

AKCJA PACZKA WSTĘP. Druhny i Druhowie! WSTĘP Druhny i Druhowie! fot. Archiwum Przekazuję w Twoje ręce skrót historii Polskich Kresów, który ma za zadanie dostarczyć Ci najważniejszych informacji o losach Polaków poza granicami naszego kraju.

Bardziej szczegółowo

KULISY KATASTROFY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944

KULISY KATASTROFY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944 KULISY KATASTROFY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944 Wybrane publikacje i dokumenty Wydane z okazji 65 rocznicy Powstania Warszawskiego dedykowane młodemu pokoleniu Polaków ku rozwadze Egzemplarz bezpłatny Wydane

Bardziej szczegółowo

Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna obronna 1939-24 Pułk Ułanów im. Stefana Żółkiewskiegoaustriacko-węgierski

Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna obronna 1939-24 Pułk Ułanów im. Stefana Żółkiewskiegoaustriacko-węgierski 1 1 POMORSKA BRYGADA LOGISTYCZNA im. Króla Kazimierza Wielkiego Roman Misiak Eugeniusz Orzechowski Piotr Rogalski POMOCNICZE MATERIAŁY dla WYKŁADOWCÓW KSZTAŁCENIA OBYWATELSKIEGO 1 Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna

Bardziej szczegółowo

NR 8(92) SIERPIEŃ 2013. POEZJA 29 Herman Pańkow. Aleją Róż. POCZTA 36 Listy Czytelników

NR 8(92) SIERPIEŃ 2013. POEZJA 29 Herman Pańkow. Aleją Róż. POCZTA 36 Listy Czytelników POWSTANIE STYCZNIOWE NA ZIEMI GRODZIEŃSKIEJ KS. MICHAŁ WORONIECKI NR 8(92) SIERPIEŃ 2013 KICZKO: 70X45 NR 8(92) SIERPIEŃ 2013 Nadniemeński Jabłonów Artykuł krajoznawcy Leona Karpowicza z Łunny o historii

Bardziej szczegółowo

NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY

NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY WYDAWNICTWO ZNAK KRAKÓW 2010 Spis treści Wprowadzenie.................................................

Bardziej szczegółowo

Lawon Barszczeuski. Stowarzyszenie Willa Decjusza

Lawon Barszczeuski. Stowarzyszenie Willa Decjusza Lawon Barszczeuski Stowarzyszenie Willa Decjusza Podwójne światy Wywiad Małgorzaty Nocuń z Lawonem Barszczeuskim Double Worlds Małgorzata Nocuń Talks to Lavon Barshcheusky Kraków 2014 ICORN ICORN (Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota

Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota Konstanty Wolny (1877 1940) zapisał się w historii jako adwokat, notariusz, społecznik, polityk i marszałek Sejmu Śląskiego, a przede wszystkim przeszedł do pamięci

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA UTRACONA

RZECZPOSPOLITA UTRACONA OB 1945 RZECZPOSPOLITA UTRACONA 9 maja 2010 nr 19 Kraków DODATEK SPECJALNY TYGODNIKA POWSZECHNEGO Redakcja: Wojciech Pięciak Patrycja Bukalska Ostatni dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki przed

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGU PODKARPACKIEGO ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. NR 4 (4) 2013 Egzemplarz bezpłatny

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGU PODKARPACKIEGO ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. NR 4 (4) 2013 Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY NR 4 (4) 2013 Egzemplarz bezpłatny OKRĘGU PODKARPACKIEGO ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Słowo Prezesa kpt. Aleksander Szymański, fot. Agnieszka Iwaszek Szanowni Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RAKONIEWICKIEJ IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W RAKONIEWICACH DARIUSZ WAJS POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH 1 DROGA DO POWSTANIA Gdy Bismarck w latach Kulturkampfu1 koncentrycznym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WIELKOPOLSKA. Dodatek: płyta DVD z filmami Bunt majowy My z Cegielskiego INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

BIULETYN WIELKOPOLSKA. Dodatek: płyta DVD z filmami Bunt majowy My z Cegielskiego INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ NR 5 6 (126 127) maj czerwiec 2011 cena 11 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1641-9561 numer indeksu 374431 nakład 9500 egz. Dodatek: płyta DVD z filmami Bunt majowy My z Cegielskiego BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Jan Kmiołek Wir" związał się z partyzantką w 1941 r. Jego aktywność na Mazowszu to pasmo brawurowych akcji i nieugiętego oporu wobec obu najeźdźców

Jan Kmiołek Wir związał się z partyzantką w 1941 r. Jego aktywność na Mazowszu to pasmo brawurowych akcji i nieugiętego oporu wobec obu najeźdźców Jan Kmiołek Wir" " związał się z partyzantką w 1941 r. Jego aktywność na Mazowszu to pasmo brawurowych akcji i nieugiętego oporu wobec obu najeźdźców do 1951 r. Został stracony w więzieniu na Rakowieckiej

Bardziej szczegółowo

Żydzi w polsce porozbiorowej ROZDZIAŁ II Żydzi w polsce niepodległej (1918-1939)

Żydzi w polsce porozbiorowej ROZDZIAŁ II Żydzi w polsce niepodległej (1918-1939) Stefan Karboński POLACY, ŻYDZI I HOLOCAUST Tytuł oryginału angielskiego: "The Jews and Poles in Word War II", Hippcrene Books, New York 1989, ISBN 0-87052- 591-3 WSTĘP Wysuwane przez Żydów oskarżenia o

Bardziej szczegółowo

Świętujmy 65.rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Świętujmy 65.rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego NR 7 (123) Rok XI Lipiec 2009 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 Fot. Arch. L. Rudnicki Świętujmy 65.rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego C ała Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pod znakiem Stańczyka

Pod znakiem Stańczyka Wystawa Zagrabione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian małopolskich" " ukazuje dzieje ziemiaństwa z Małopolski, a także niektórych obszarów z nią sąsiadujących, jego wkład w zachowanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI NR 259 15 II 2011 R.

PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI NR 259 15 II 2011 R. P A T R I O T Y C Z N Y R U C H P O L S K I N R 2 5 9, 1 5 L U T Y 2 0 1 1 R. 1 PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI NR 259 15 II 2011 R. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

HISTORIA LUDOWE WOJSKO (NIE) POLSKIE

HISTORIA LUDOWE WOJSKO (NIE) POLSKIE HISTORIA CENA 7,95 ZŁ (W TYM 8% VAT) TYLKO U NAS! Rozmowa ze świadkiem rzezi w Rwandzie! MIESIĘCZNIK LISICKIEGO NR 5(15)/2014 MAJ 2014 LUDOWE WOJSKO (NIE) POLSKIE ISSN 2299-9515 Nr indeksu 296031 PISZĄ:

Bardziej szczegółowo

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r.

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r. Polecić NKWD ZSRS: 1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby

Bardziej szczegółowo

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY Doc. dr Andrzej Wawryniuk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY O kreślony w tytule obszar południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE OSTATNI KOMENDANCI 1951 1963 OSTATNI ŻOŁNIERZE Warszawa, 1 marca 2013 roku Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisując 9 lutego 2011 roku ustawę o ustanowieniu

Bardziej szczegółowo

Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi»

Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» CZARNA NIEDZIELA...rok temu... Po kontrolach Domu Polskiego w Iwieńcu oraz firmy «Polonika» w Grodnie, kolej doszła do Domu Polskiego w Baranowiczach,

Bardziej szczegółowo

Proces pierwszego kierownictwa KPN

Proces pierwszego kierownictwa KPN 270 Rozdział V Lamus Proces pierwszego kierownictwa KPN Leszek Moczulski (a także czołowi działacze KSS KOR: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski czy Mirosław Chojecki) został zatrzymany przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Zły los.

Rozdział 10. Zły los. Wtedy w zwątpienia strasznej rozterce, Nim naszą wiarę obudzim znów Bluźnią Ci usta, choć płacze serce, Sądź nas po sercu, nie według słów Rozdział 10. Zły los. Tragedie w Ostrowcu i Michniowie - czy można

Bardziej szczegółowo

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie. Lwów, Stanisławów, Kołomyja, Kowel,

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie. Lwów, Stanisławów, Kołomyja, Kowel, Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie Lwów, Stanisławów, Kołomyja, Kowel, KURIER galicyjski DWUTYGODNIK 31 sierpnia 2007 nr 2 (44) NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE Tarnopol, Czerniowce,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY

Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY S i e m i a n o w i c e Ś l ą s k i e 2 0 1 0 Książka została wydana pod patronatem Prezydenta Miasta SiemianowicE ŚląskiE Jacka Guzego Projekt dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o obywatelstwie pilotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Grudzień. Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego. Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek"

Grudzień. Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego. Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek Nr 1 Grudzień Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek" Dawno, dawno temu... 1096 rok-krwawa bitwa zdaniem Galla z bogatego ośrodka stała się

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli

Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli WARSZAWA 2007 Spis treści Wprowadzenie 5 Krótki kurs historii bezpieki 6 Droga do zbrodni 8 Sprawcy 9 Ofiary 12 Historyk jest jak detektyw 13 Historia mówiona

Bardziej szczegółowo

ORGAN MEDIALNY POROZUMIENIA POKOLEŃ KRESOWYCH K R E S O W Y

ORGAN MEDIALNY POROZUMIENIA POKOLEŃ KRESOWYCH K R E S O W Y Trwa AKCJA zbierania podpisów pod projektem Ustawy mającej na celu uchwalenie 11 lipca jako Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian - DOŁĄCZ DO AKCJI ORGAN MEDIALNY POROZUMIENIA POKOLEŃ KRESOWYCH K R E S O W

Bardziej szczegółowo