JAK IM PRZEBACZYĆ c.d.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK IM PRZEBACZYĆ c.d."

Transkrypt

1 Antoni Tomczyk NIESZCZĘSNE SĄSIEDZTWO Zdobycie władzy w Rosji przez bolszewików i głoszenie przez nich programu sprawiedliwości społecznej, spotkało się z dużym zainteresowaniem i sympatią na całym świecie. Nikt jeszcze nie wiedział czym jest bolszewizm, a szczególnie czym będzie w przyszłości. W marcu 1919 roku, z inicjatywy Lenina, utworzono III Międzynarodówkę Komunistyczną (Komintern). Partie komunistyczne różnych krajów świata stały się sekcjami Kominternu, ściśle wykonującymi polecenia napływające z Moskwy. Naczelną dyrektywą Kominternu, skierowaną do partii komunistycznych, był nakaz zwalczania rządów burżuazyjnych własnych krajów, przy jednoczesnym popieraniu interesów państwa sowieckiego. W Polsce już 16 grudnia 1918 roku powstaje Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP). Działa nielegalnie i jest sekcją Kominternu. W 1925 roku na III zjeździe zmienia nazwę na Komunistyczną Partię Polski (KPP). Sytuacja międzynarodowa sprzyja bolszewikom. W Europie, wyczerpanej i zubożonej wieloletnią wojną, utrzymują się nastroje rewolucyjne. W 1920 bolszewicy roku podjęli próbę narzucenia swojego ładu całej Europie. Na szczęście Polacy zatrzymali pochód bolszewików. Zadali im dotkliwą klęskę w sierpniowej bitwie nad Wisłą, a we wrześniu nad Niemnem sprawili kolejny pogrom. Traktat Ryski, podpisany roku, kończy stan wojny z bolszewikami, wytycza granice i formułuje inne ważne ustalenia. Jest rzeczą charakterystyczną, że Sowieci oficjalnie potwierdzają moc obowiązującą traktatu jednak w praktyce ociągają się z jego realizacją, bądź w ogóle go ignorują. Byli zobowiązani m.in. zapłacić 12 JAK IM PRZEBACZYĆ c.d. Polsce duże odszkodowanie w złocie za eksploatację naszych ziem pod zaborem, zwrócić zagrabione dzieła sztuki, pamiątki narodowe itp. Do 1939 roku nie zapłacili odszkodowania, a tylko nieliczne dzieła sztuki powróciły do Polski. Szczęśliwie odzyskaliśmy na mocy traktatu słynne Widoki Warszawy Belotto Canaletta. Po klęsce w wojnie z Polską bolszewicy nie rezygnują z zamiaru rozniecenia rewolucji światowej. Zmieniają taktykę działania, rozbudowują system dywersji i terroryzmu. Polska, obdarzona nieszczęsnym sąsiedztwem Sowietów, nieustannie narażona jest na odczuwanie skutków ich agresji i nienawiści. Na mocy Traktatu Ryskiego obydwie strony zobowiązały się nie tworzyć i nie wspierać organizacji mających na celu walkę z drugą stroną. A jak w praktyce realizowano to postanowienie? Znając dziś obłudę i wiarołomność bolszewików - łatwo sobie wyobrazić. Wyglądało to tak, że sowieckie służby specjalne podzieliły metodycznie mapę wschodnich terenów Polski na uczastki, na które przerzucano kadrowych pracowników tych służb z zadaniem organizowania oddziałów dywersyjnych, nazywanych też czerwonymi partyzantami. Oddziały te napadały na urzędy państwowe, posterunki policji, mordowały ziemian, nauczycieli i policjantów, grabiły i podpalały majątki ziemskie. Sowiecka prasa pisząc o tych wydarzeniach nazywa je wybuchami gniewu ludu, uciskanego przez polskich panów, a władze sowieckie ślą do Ligi Narodów raporty o prześladowaniach mniejszości narodowych w Polsce. Aby nie być gołosłownym przytoczę fragmenty autobiografii czerwonego komandira z uczastka, czekisty Kiryła Pro-

2 kofiewicza Orłowskiego, opublikowanej w Narodnoj Gazietie z roku.... cały 1919 rok byłem zatrudniony w Bobrujskim Cz.K. w charakterze pracownika, uczyłem się na kursach kadry dowódczej RKKA (Robotniczo Chłopska Armia Czerwona - AT) i wojowałem na froncie zachodnim z biełopolakami od maja do lipca 1920 roku na tyłach biełopolaków organizowałem oddziały czerwonej partyzantki, z którymi zniszczyłem trzy mosty i zabiłem nie mniej niż 200 biełopolaków Od 1920 do 1925 roku, zgodnie z zadaniem Dowództwa Wywiadu, pracowałem na tyłach biełopolaków, na terenach Zachodniej Białorusi, w charakterze naczelnika uczastka, a dosłownie byłem organizatorem i dowódcą oddziałów czerwonej partyzantki i grup dywersyjnych, gdzie w okresie pięciu lat przeprowadziłem dziesiątki operacji bojowych w ciągu tylko jednego 1924 roku z mojej inicjatywy i osobiście przeze mnie zabitych było więcej niż 100 policjantów i właścicieli ziemskich... Jesienią 1924 roku Polacy tworzą Korpus Ochrony Pogranicza (KOP), który systematycznie ukróca rozboje sowieckich dywersantów. Sowieci ponownie zmieniają taktykę. W 1925 roku wycofują czerwonych komandirów z uczastków na ziemiach polskich, a dowodzone przez nich oddziały zaprzestają działalności bojowej. Pozostała po nich jednak sfabrykowana legenda, jak to uciskany lud, sam - w desperackim porywie chwycił za broń i tworzył oddziały czerwonych partyzantów. W zmienionej taktyce działania Sowieci określają dywersję polityczną na ziemiach polskich jako główny priorytet. W 1923 roku, z inicjatywy Kominternu, utworzone zostały dwie nowe partie komunistyczne: Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi (KPZB) oraz Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy (KPZU), jako partie autonomiczne, działające w łonie KPP. Nazwy tych partii były sowieckim wymysłem propagandowym, bowiem w Polsce nie było regionów o nazwie zachodnia Białoruś, czy zachodnia Ukraina. Fragment autobiografii Kiryła Orłowskiego 13

3 Obydwie partie realizują poważne zadania polityczne, dlatego muszą dysponować dobrze wyszkolonym aktywem partyjnym. W Mińsku i Kijowie powstają szkoły partyjne KPZB i KPZU, w których intensywnie szkoli się ludzi przerzuconych przez granicę z Polski. Sowieci nie szczędzą pieniędzy na dywersję polityczną, regularnie przemycają na tereny polskie swoją prasę i różne materiały propagandowe. Były sekretarz KC KPZB M.S. Arechwa wspomina, że Grodno, Skidel oraz okoliczne miejscowości zajmowały ważne miejsce w zmaganiach o wyzwolenie Zachodniej Białorusi. Można by wyrazić ubolewanie i współczucie towarzyszowi sekretarzowi, bo pracę miał rzeczywiście ciężką i teren wysoce niewdzięczny. Według spisu ludności, przeprowadzonego w 1939 roku, powiat grodzieński łącznie z Grodnem i Skidlem liczył około 300 tys. mieszkańców o następującym składzie narodowościowym: 70% Polaków, 16% Białorusinów, 12% Żydów i 2% innych narodowości. Można przypuszczać, że owe 70% mieszkańców Grodzieńszczyzny nie tylko nie doceniało trudu sekretarza KC KPZB, ale również nie chciało zrozumieć tego, że żyje na Zachodniej Białorusi. Towarzysz M.S. Arechwa wspomina, że przez granicę polską przemycano transporty gazet, takich jak: Prawda, Izwiestia, Zwiezda, Sowietskaja Białoruś, a ponadto różne broszury i ulotki. Z Wilna i Grodna rozsyłana była tajna literatura 6 i 20 dnia każdego miesiąca, a następnie kolportowana w samym Grodnie, Krynkach, Skidlu, Indurze, Suwałkach itp. W codziennej, żmudnej walce o przyłączenie zachodniej Białorusi do radzieckiej macierzy wyrósł na Grodzieńszczyźnie własny, lokalny bohater. Do dziś duże zakłady chemiczne w Grodnie noszą jego imię. Jest nim Siergiej Osipowicz Priticki. Jako wyróżniający się komsomolec, a następnie członek KPZB, zostaje skierowany 14 do szkoły KPZB w Mińsku. W latach pobiera tam cenne nauki i uczy się nienawiści. Przerzucony ponownie do Polski zajmuje kierownicze stanowisko w słonimskim okręgu KPZB. Tymczasem w Wilnie toczy się proces sądowy przeciw 17 komunistom, wspomagany zeznaniami świadka koronnego. W dniu 27 stycznia 1936 roku, na polecenie KC KPZB Priticki strzela na sali sądowej do świadka koronnego. Sam ciężko ranny, zostaje aresztowany i w czerwcu 1936 roku skazany na karę śmierci. Komintern, spiesząc na ratunek swojemu terroryście, nakazuje partiom komunistycznym organizowanie protestów przeciw temu wyrokowi. Masy pracujące USA, Anglii, Francji, Polski itp. domagają się złagodzenia kary. Polska czyni ustępstwo i wyrok śmierci zostaje zamieniony na dożywocie. Siergiej Osipowicz karę odsiaduje w Grodnie. Ma szczęście, bo dywersanci komunistyczni uwalniają go już 18 września 1939 roku. Priticki przedostaje się do Indury i tu staje na czele struktur dywersyjnych. Swoją wściekłość rewolucyjną wyładowuje mordując urzędników państwowych, nauczycieli, oficerów, a nawet popa. Wokół Indury pozostały po nim liczne zbiorowe mogiły ofiar. Białoruska encyklopedia informuje, że S.O. Priticki był, w latach , zastępcą szefa sztabu polskiego zgrupowania partyzanckiego. Zdumiewajace! Czym zajmuje się tymczasem Kirył Prokofiewicz Orłowski? Taki wybitny i uzdolniony rewolucjonista nie może żyć bezczynnie. Po odwołaniu z uczastka w Polsce spec-służby wysyłają go do Moskwy na dalsze doskonalenie profesjonalne w centralnej Szkole Sabotażu i Dywersji. Tu kształci się od maja 1925 roku do maja 1930 roku. Zajrzyjmy jeszcze raz do autobiografii towarzysza Kiryła.... od 1930 roku do 1936 roku pracowałem w oddziale specjalnym NKWD

4 BSSR nad doborem i przygotowaniem kadr do oddziałów czerwonej partyzantki na czas wojny. To miejsce pracy nazywało się Spec-Biuro... Spec Biuro nie tylko dobiera kadrę dowódczą, doświadczoną w dywersji, ale kompletuje również stany mobilizacyjne przyszłych oddziałów zbrojnych. W okrytych tajemnicą bazach, na bezpiecznym terenie radzieckiej Białorusi, złożono tysiące sztuk broni i materiały wybuchowe. Ukryta broń miała czekać swojego czasu i doczekała się września 1939 roku. Sowieccy stratedzy stwierdzili, z perspektywy czasu, że źle się stało, iż ukryte dywersyjne zapasy broni zużyto całkowicie podczas pochodu na Polskę. Gdy Niemcy napadli na ZSRR partyzantka białoruska całkowicie pozbawiona była zasobów broni i liczącą się siłę bojową uzyskała dopiero w latach Podziemna działalność komunistyczna w Polsce centralnej i na zachodnich obszarach kraju nie odnosi istotnych sukcesów. Polacy mają złe doświadczenia i złą opinię o komunistach. Słowo bolszewik stało się w Polsce synonimem człowieka bez czci i wiary, wyzutego z wartości moralnych. KPP, opanowana przez mniejszości narodowe Żydów, Białorusinów i Ukraińców, prowadzi politykę sprzeczną z żywotnymi interesami Polski. W październiku 1932 roku Zjazd KPP, obradujący w Mohylewie na Białorusi, uchwala program oderwania od Polski: Kresów Wschodnich na rzecz ZSRR, a Śląska i Pomorza na rzecz Niemiec. W styczniu 1933 roku KPP ogłasza oświadczenie, że zwycięski proletariat unieważni ustalenia Traktatu Wersalskiego. Na rubieżach wschodnich, gdzie koncentruje się zmasowany wysiłek sowieckiej dywersji, komuniści odnoszą pewne sukcesy w pozyskiwaniu nowych członków partii. W niektórych wioskach białoruskich zakładane są 2-3 osobowe jaczejki partyjne, w miasteczkach powstają rejkomy, a w większych miejscowościach obkomy. Między tymi strukturami krążą łącznicy tzw. swiaznyje, którzy przenoszą polecenia, meldunki i różnoraką bibułę polityczną. Życie w naszych trzech osadach, wypełnione codzienną ciężką pracą, toczyło się bez zakłóceń i zagrożeń ze strony konspirujących komunistów. Dopiero zabójstwo leśniczego Stefana Słuckiego pobudziło osadników do głębszego zastanowienia nad tym do czego zmierzała sowiecka dywersja. Pewnego wrześniowego poranka 1934 roku mieszkańcy osady Budowla znaleźli przy głównym trakcie martwe ciało leśniczego. Zabito go w nocy uderzeniem w głowę tępym narzędziem. Aresztowano Pawła Aplewicza, ze wsi Obuchowo, jako domniemanego sprawcę. W dniu 4 kwietnia 1935 roku Aplewicz został zwolniony z aresztu śledczego z braku dowodów winy. Nie cieszył się wolnością zbyt długo, bo już w maju 1936 roku zostaje ponownie aresztowany za nielegalną działalność komunistyczną. Razem z nim trafiają do aresztu śledczego Paweł Budryk, Antoni Hubienia, Włodzimierz Aplewicz, Gabriel Jakusiewicz i Włodzimierz Januczenia ze wsi Obuchowo oraz Stanisław Borejsza z kolonii Marianówka. W sentencji wyroku z roku czytamy, że oskarżeni skazani zostają za uczestnictwo w działalności... dążącej do zmiany ustroju Państwa Polskiego na komunistyczny oraz oderwania województw wschodnich i przyłączenia ich do ZSRR... Oskarżeni nie okazywali skruchy, byli pewni siebie, a nawet aroganccy. Wiedzieli przecież, że stoi za nimi siła Kominternu, siła partii komunistycznych świata. W procesie świadkiem koronnym był Antoni Janulewicz - chłopak z Wiercieliszek koło Grodna. Kiedyś osaczony został przez braci Aplewiczów na zabawie w Obuchowie. Zalecanie się do tutejszych dziewczyn bez zgody miejscowej kawalerki mogło zakończyć się dotkliwym pobiciem. Aplewicze dali Antoniemu do wyboru dwie możliwości: mocne lanie, albo przyłączenie 15

5 16 się do działalności konspiracyjnej i wolny wstęp do Obuchowa. Antoni wybrał propozycję drugą. Po aresztowaniu, nie odczuwając silnych związków emocjonalnych z działalnością komunistyczną, zgodził się wystąpić jako świadek koronny. Wkrótce, po zakończeniu procesu, matka Antoniego Janulewicza otrzymała w Wiercieliszkach gryps, pisany przez Pawła Budryka, w którym powiadamiał, że partia wydała już wyrok śmierci na jej syna. W 1938 roku Komitet Wykonawczy Kominternu rozwiązuje KPP, a wraz z nią także partie autonomiczne KPZB i KPZU. Sytuacja międzynarodowa nakazuje sowietom zmianę taktyki. Nadszedł czas, aby dotychczasową dywersję polityczną przekształcić w dywersję zbrojną. Spec-Biuro przy NKWD w Mińsku rozpoczyna organizowanie oddziałków czerwonych partyzantów na terenach polskich. Nielegalny ruch przez granicę polsko-sowiecką zostaje wzmożony. Środowisko konspiratorów w Obuchowie zostało poważnie osłabione wskutek ostatnich aresztowań. Jednak na wolności pozostawał wciąż, dobrze zakonspirowany, jeden z głównych przywódców tutejszej dywersji. Był nim blisko 80 - letni Piotr Piotrowicz Dziekoński, gospodarujący na 40 hektarach w kolonii Marianówka. Teoretycznie rzecz rozpatrując należało by stwierdzić, że Dziekoński był klasowo obcy komunistom. Jego ojciec Piotr Kuźmicz był carskim generałem, który za zasługi w tłumieniu powstania styczniowego otrzymał na Grodzieńszczyźnie majątek, pochodzący z konfiskaty. Był więc carskim osadnikiem. Sam Piotr Piotrowicz dosłużył się w armii carskiej stopnia pułkownika. Nienawidził serdecznie polskiej władzy i chyba był to główny powód, dla którego związał się z komunistami, również zaciekłymi wrogami niepodległej Polski. Stary Dziekoński pełnił do tej pory rolę rezydenta. Przyjmował kurierów sowieckich, udzielał im pomocy i wykonywał przekazywane mu polecenia NKWD. Po aresztowaniach w Obuchowie zajął się osobiście odbudową podziemia komunistycznego. Na początku roku 1939 wyszedł z więzienia Włodzimierz Januczenia. Był najmłodszy spośród aresztowanych i otrzymał najmniejszy wyrok. Dziekoński wykreował Włodzimierza Januczenię na przywódcę placówki w Obuchowie. Mijały letnie miesiące 1939 roku. Komuniści żydowscy i białoruscy otrzymali przydziały mobilizacyjne do oddziałów zbrojnych. Obowiązki na czas wojny były im znane. Trzeba było tylko zachować ostrożność i czekać na hasło. ZBLIŻA SIĘ WYBUCH WOJNY Niebezpieczeństwo napaści Niemiec na Polskę narastało z każdym miesiącem 1939 roku. W kwietniu Hitler wypowiedział podpisany z Polską układ o niestosowaniu przemocy, a jego wystąpienia publiczne nie wróżyły nam niczego dobrego. Społeczeństwo polskie konsoliduje się we wspólnym dążeniu do obrony zagrożonej niepodległości. Powstaje Fundusz Obrony Narodowej (FON). Ludzie przekazują na FON kosztowności, pamiątki rodzinne, a nierzadko jedyny skarb - obrączki ślubne. Prasa coraz częściej zamieszcza relacje z uroczystości przekazywania wojsku karabinu maszynowego, bądź innego sprzętu, zakupionego ze zbiórek społecznych. Były to tylko wzruszające gesty, podtrzymujące nastroje patriotyczne. Nie miały one realnego znaczenia, bo o zdolności obronnej kraju decyduje należycie wyszkolona armia oraz dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy. Niestety, wyeksploatowana przez zaborców Polska, zniszczona długotrwałą wojną, nie była w stanie sprostać potrzebom obronnym. Należy jednak stwierdzić, że kilkanaście lat niepodległości nie były czasem zmarnowanym. Nasz dopiero rozwijający się przemysł zbrojeniowy

6 wdrożył do produkcji kilka udanych rodzimych konstrukcji. Rewelacją był samolot bombowy P-37 Łoś. Uzbrojenie i osiągi techniczne stawiały go w czołówce światowej. Jego prędkość wynosiła 468 km/godz, podczas gdy ówczesny radziecki bombowiec SB-1 (skorostnyj bombardirowszczyk) jakimś żartem. Miał duże zdolności do rysunków, toteż gdy narysował karykaturę Hitlera, albo podobiznę jednego z sąsiadów, natychmiast pryskały złe humory, a bracia Pelkowie wybuchali głośnym, spontanicznym śmiechem. Potrafili śmiać się serdecznie i długo. Często cała pasieka, gdzie osiągał prędkość zaledwie 300 km/godz. W dniu 1 września 1939 roku polskie lotnictwo posiadało 36 Łosi, a szkoda, że nie dziesięć razy więcej. Na zakup uzbrojenia za granicą nie wystarczało pieniędzy. Wprawdzie zakupiono dla Marynarki Wojennej kilka nowoczesnych okrętów nawodnych i podwodnych, lecz były to tylko nieliczne, przysłowiowe jaskółki. Osadnicy na Kresach, zajęci zwykle codziennymi pilnymi pracami, znajdowali wolną chwilę na sąsiedzkie rozmowy i dyskusje o niespokojnej sytuacji międzynarodowej. Do mojego ojca wstępowali najbliżsi sąsiedzi: Zarębski, Górnicki, bracia Marian i Wacek Pelkowie, a bywało, że zjawiał się również Smolniak z Sawalówki. Dyskutowali, roztrząsali najnowsze wiadomości i przepowiadali dalszy bieg wydarzeń. Ojciec umiał przełamać złe nastroje, dodać otuchy sąsiadom i poważne dyskusje zakończyć Samolot bombowy P-37 Łoś mieszkali razem z rodzicami, rozbrzmiewała ich charakterystycznym, donośnym śmiechem. Ojciec dodawał otuchy sąsiadom, a w gruncie rzeczy, sam jej też potrzebował. Coraz częściej popadał w głęboką zadumę i nerwowy nastrój. Być może odzywały się w nim echa minionej wojny, którą prawie cudem przeżył. Wstępując do Legionów w 1914 roku miał zaledwie 17 lat. Był jeszcze bardzo młody, gdy przyszło mu uczestniczyć w krwawych bojach, w starciach na bagnety, uprzątać pobojowiska czy asystować umierającym kolegom. W odsieczy Lwowa był ciężko ranny. Bliski wybuch szrapnela poszarpał mu lewy bok i zasypał zwałami ziemi w okopie. Kiedy nawiedzały go niepokojące myśli wychodził z domu ze strzelbą na ramieniu, wędrował granicami działki, zatrzymywał się w Wołczkowie, stawał nad brzegiem Kotry i powracał do domu w pogodniejszym nastroju. Kiedyś, latem 1939 roku, po takiej wędrówce, postanowił sprzedać 17

7 działkę w Lerypolu i wyjechać w okolice rodzinnego Lasocina nad Wisłą, w powiecie opatowskim. Znalazł się kupiec. Był nim szlachcic Stanisław Cydzik z miejscowości Cydziki. Zapłacił nawet kilka tysięcy zaliczki, która ulokowana została w PKO. Decyzja ojca była jedynym i odosobnionym przypadkiem. Nikt inny spośród miejscowych osadników nie zamierzał pozbywać się gospodarki, czy wyjeżdżać w inne strony. Osadnicy nie tylko nie popadali w destrukcyjne nastroje, ale z równym zapałem pracowali i inwestowali w swoje gospodarstwa. Gdy po śmierci generała Delatura jego syn, kapitan Kazimierz Delatur sprzedawał ojcowiznę, Stanisław Szuba bez wahania kupił 20 - hektarową działkę. Gospodarząc obecnie na 40 hektarach, wyremontował obszerny dom mieszkalny i wybudował okazałą, murowaną stodołę na nowej działce. Był optymistą. Gdy sąsiedzi napomykali o możliwości sowieckiej napaści uśmiechał się tylko. - Niedoczekanie ich - mawiał - nie zapomnieli jeszcze nauczki jaką daliśmy im w 1920 roku! U osadników znajdowali stałe zatrudnienie ludzie z okolicznych biedniejszych wiosek białoruskich. U nas pracował osiemnastoletni Dymitr Kurpik i starsza od niego Aniśka Arciukiewicz, obydwoje ze wsi Kurpiki. U Zarębskich zatrudniony był Grigorij Pilec, u Górnickich Konstantin Kurpik i Maria Syryl, u Szyllinga Piotr Tołstiejko itp. Na okres prac letnich przyjechał do nas z Lasocina brat mamy Tadeusz Śliwiński. Był w wieku Dymitra, toteż obydwaj chłopcy, pracując razem, zaprzyjaźnili się. Dymitr zapraszał Tadeusza do Kurpik. Tadeusz, zaciekawiony egzotyką nowego otoczenia, chodził z Dymitrem na potańcówki i zapoznawał się z młodzieżą 18 prawosławną. W sierpniu zamierzał wyjechać, ale nauczycielka z Budowli Sabina Kuleszanka zaangażowała go do udziału w programie artystycznym, przygotowywanym na dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Wybuchła wojna i pozostał w Lerypolu. W Skidlu mieściła się siedziba księcia Konstantego Światopełka Czetwertyńskiego. Siedem Kilometrów za Skidlem, w miejscowości Spusza była posadowiona siedziba księcia Eustachego Sapiehy, byłego męża stanu. Obydwie książęce rodziny utrzymywały z sobą ścisłe, przyjazne kontakty. Posiadały nawet połączenie telefoniczne. Wkrótce po ślubie Eleonory Sapiehy, w Karolina, Maria-Elżbieta i Konstanty Czetwertyńscy ze Skidla dniu 20 sierpnia 1939 roku, Książę Konstanty wyjechał wraz z córką Karoliną do Warszawy, gdzie przy ulicy Frascati 2 miał

8 swoją rezydencję. Na gospodarstwie w Skidlu pozostał dwudziestokilkuletni książę Konstanty-junior. Druga córka księcia - Maria, będąc od lipca 1935 roku zakonnicą, przebywała w klasztorze. *** Niemieckie dywizje przekroczyły polską granicę jednocześnie z zachodu, północy i południa. Przewidywano, że ofensywa niemiecka utknie na błotach Polesia oraz na innych bezdrożach Kresów Wschodnich. Niemcy będą potrzebowali czasu na uzupełnienie materiałów wojennych i paliw. Tymczasem Anglia i Francja, spełniając zobowiązania wobec Polski, zaatakują Niemców od zachodu. Zaopatrzenie naszego wojska w broń miało przybywać z Francji poprzez porty rumuńskie. Wielu mężczyzn, a wśród nich kilku naszych osadników, zmobilizowano do wojska. Władze gminne w Żydomli nakazały osadnikom, aby dostarczali bydło na punkty zborne, według wcześniej ustalonych zobowiązań. Kompletowano w ten sposób w pobliżu wschodniej granicy stada młodego bydła przeznaczone do odtworzenia strat wojennych. Zachodni sojusznicy, uznając przedwcześnie klęskę Polski za fakt dokonany, nie przystąpili do zdecydowanych działań wojennych przeciwko Niemcom. Za taką bierną postawę i opieszałość otrzymali później od Niemców bolesną zapłatę. Pierwsze statki z bronią dla Polski dotarły do Rumunii, ale napaść Sowietów, pomimo obowiązującego paktu o nieagresji, zaprzepaściła ostatecznie szanse dalszej obrony Kraju. DYWERSANCI OPANOWUJĄ SKIDEL 17 września 1939 r. sowieckie oddziały dywersyjne wyszły z konspiracji. Zaatakowały posterunki policji, mniejsze oddziały wojska, ważniejsze obiekty, a nawet całe miasteczka. To one, działając na głębokim zapleczu, rozpoczęły wbijanie noża w plecy. Tego dnia przed południem zebrał się sztab skidelskiego podziemia komunistycznego. Kierownictwo sztabu stanowili długoletni działacze: Michaił Litwin, Grigorij Szagun, Borys Olech i inni. Byli oni wytrawnymi agitatorami, wypełniającymi wiernie dyrektywy napływające z Moskwy i Mińska. Przez wiele lat organizowali akcje polityczne w rejonie Skidla, zakładali tajne jaczejki KPZB, a pozyskiwanym ludziom zaszczepiali ideologię nienawiści. Dla naszych trzech osad: Budowli, Lerypola i Rokicia Skidel był najbliższym miasteczkiem z którym łączyły nas liczne powiązania. Tu robiono większość zakupów i sprzedawano również produkty własnych gospodarstw. Zebranie w Skidlu otworzył Grigorij Litwin i na wstępie uroczyście obwieścił, że Armia Czerwona przekroczyła granicę z Polską. Wszyscy zgromadzeni wiedzieli już o tym, ale słów Grigorija Litwina słuchali z wielką uwagą i podnieceniem. - My jesteśmy częścią tej armii! Nieumundurowaną, ale ważną częścią Armii Czerwonej - mówił Litwin. - Tu, w Skidlu, na ważnym szlaku komunikacyjnym walczyć będziemy o to, aby regularne wojska sowieckie miały bezpieczny i swobodny przemarsz. W 1920 r. walkę rewolucyjną i nadzieje naszych ojców zniszczyły siły burżuazji i biełopolaków. Dzisiaj na całej zachodniej Białorusi, od Skidla i Grodna aż po Mołodeczno i Stołpce, w miasteczkach i wioskach wyjdą na drogi rewolucyjne oddziały partyzantów. Powstaną komitety rewolucyjne, które przejmą władzę i godnie witać będą wkraczające oddziały wyzwolicielskiej armii. - Nie czekając na spotkanie z towarzyszami zarządziłem zbiórkę naszych oddziałów zbrojnych. Niech partyzanci wyciągają ze stodół i strychów swoje wintówki i pulomioty! Skończył się uciążliwy czas konspiracji, zaczyna się otwarta walka! 19

9 Oklaski zagłuszyły dalsze słowa Litwina. Do Skidla zaczęły napływać grupy uzbrojonych ludzi z czerwonymi opaskami na rękawach. Michaił Pik przyprowadził oddział z wioski Gaławacze, a Ilja Myszko i Stiepan Kaskiewicz stawili się ze swoją bojówką z Piasczanki. Przybyły także oddziałki z wiosek: Gliniany, Bandary i Kurpiki. Dowódcy czerwonych partyzantów meldowali się u Litwina, który w pośpiechu zaaranżował utworzenie rejkomu jako najwyższej władzy rewolucyjnej w rejonie Skidla. W skład rejonowego komitetu weszli: Michaił Litwin, Grigorij Szagun, Ilja Myszko, Fiodor Buben, Aleksander Mazalewski, komsomolcy Piotr Ciareszka i Łazar Poczymok oraz inni. Rejkom objął kierownictwo nad oddziałami dywersyjnymi, stawiał im zadania i rozsyłał do walki. Dywersanci zaatakowali i zdobyli magistrat, posterunek policji, a bojowcy pod dowództwem Stiepana Kaskiewicza i Michaiła Saroki opanowali stację kolejową. Aresztowano burmistrza Stanisława Nowaka i wielu innych Polaków. Aleksander Mazalewski wlazł na dach magistratu, zerwał flagę polską i zawiesił czerwoną. Skidel został opanowany przez dywersantów. Przed magistratem zgromadził się tłum ludzi, do których zaczęli przemawiać członkowie skidelskiego rejonowego komitetu rewolucyjnego. Przewodniczący Michaił Litwin obwieścił uroczyście, że od tej chwili cała władza w Skidlu przechodzi w ręce ludu, tzn. także w ręce wszystkich tu zebranych. - Nie tylko władza przechodzi w wasze ręce - krzyczał Litwin - ale całe majątki i bogactwa burżujów. Wszystkie ich dobra zostaną skonfiskowane i od tej pory będą służyć nam. Skończył się wyzysk! Skończył się gniot biełopolaków! Dosyć burżuje się najedli! Teraz przyszła kolej na nas! Łazar Poczymok w swoim wystąpieniu domagał się rozstrzelania aresztowanych oficerów i policjantów. Nawoływał do wybicia osadników wojskowych, bo właśnie oni, a szczególnie dobrowolcy, na wojnie 1920 r. zabijali braci bolszewików. - Przez takich Polaków wolność przychodzi do nas ze wschodu o całe dwadzieścia lat później! - Łazar mówił płynnie, ze swadą, bo wygłaszane zdania znał na pamięć z licznych tajnych szkoleń politycznych. Tłum zafalował. Ci bardziej niecierpliwi odczuwali silną potrzebę natychmiastowej realizacji wygłaszanych haseł. Szczególnie słowa Litwina mocno ich ośmieliły, toteż zanim zakończył się wiec, rozpoczęły się gwałty i grabieże. Rabowano sklepy i prywatne mieszkania. Wywleczono na ulicę emerytowanego pułkownika i lżąc bito go publicznie. Inni prowadzili księdza popędzając go uderzeniami kija. c.d.n. Bibliografia: 1. GRODNO Biełoruskaja sowietskaja encikłopedia, Mińsk Mikołaj Dzielianowski Skidel, Mińsk Siergiej Krapiwin Narodnaja Gazieta, , Czełowiek kinżał. 4. Akta sądowe VII DS. 160/36, Gosudarstwiennyj Archiw g. Grodno, fond nr 52, sprawa Relacje ustne: księżny Karoliny Czetwertyńskiej i Marianny Szubowej, w posiadaniu autora. 6. Andrzej Leszek Szczesniak Zmowa IV rozbiór Polski, Warszawa

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Powstanie. 1. Armia Wojska Polskiego utworzona 29 lipca 1944 roku z przemianowania 1. Armii Polskiej w ZSRR

Bardziej szczegółowo

2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela.

2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela. Autorzy: Elżbieta Okraszewska, Agnieszka Nowak Temat: Armia Krajowa patron i bohater. Cele lekcji: 1. Uczeń zna: daty: 1 września 1939r., 17 września 1939r., 14 lutego 1942r., 1 sierpnia 1944 2 października

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 Zostaną po nas tylko guziki (bohater filmu Katyń w reż. A. Wajdy) Szanowni Państwo, Mam zaszczyt zaprosić na I przegląd filmów

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V VI SP i I III G TEMAT: NASZA SZKOŁA ZASŁUGUJE NA PATRONA.

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V VI SP i I III G TEMAT: NASZA SZKOŁA ZASŁUGUJE NA PATRONA. Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V VI SP i I III G TEMAT: NASZA SZKOŁA ZASŁUGUJE NA PATRONA. Cele; - przedstawienie historii szkoły, - omówienie przebiegu i znaczenia Powstania Wielkopolskiego (znajomość

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi Warszawa 2012 A jednak wielu ludzi Nazywam się Tadeusz Wasilewski, urodziłem się 15 sierpnia 1925 roku w Warszawie. W 1934 roku wstąpiłem do 175 drużyny ZHP, której dowódcą był harcmistrz Wrzesiński. W

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów...

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... 1. Podaj dokładną datę powstania Służby Zwycięstwu Polski oraz imię i nazwisko komendanta

Bardziej szczegółowo

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i ARMIA KRAJOWA Armia Krajowa Konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego podziemia działająca w okresie II wojny światowej oraz największa i najsilniejsza armia podziemna w Europie, tamtego okresu. W szczytowym

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania MICHAIŁ DARAGAN Życzliwy gubernator i jego dokonania RODZINA Szlachecka rodzina Daraganów bierze swój początek z dwóch ziem ukraińskich. Najstarszym znanym przodkiem gubernatora był jego pradziadek Iwan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego poprzez wzniesienie poświęconego mu pomnika popiersia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Nasze zajęcia w ramach Szkoły Dialogu odbyły się 27 i 28 kwietnia oraz 26 i 27 maja. Nauczyły nas one sporo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa Na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Znaczek Batalionów Chłopskich [ze zbiorów MHPRL w Warszawie] Oddział BCh w okolicach Opatowa, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]

Znaczek Batalionów Chłopskich [ze zbiorów MHPRL w Warszawie] Oddział BCh w okolicach Opatowa, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie] Akcje dywersyjne na Kielecczyźnie. Niszczenie transportów, wysadzanie linii kolejowych było jednym ze sposobów walki z okupantem, b.d.m. [ze zbiorów IPN] Akcje dywersyjne na Kielecczyźnie. Niszczenie transportów,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony corocznie jest

Bardziej szczegółowo

II WOJNA ŚWIATOWA GRZEGORZ GRUŻEWSKI KLASA III G SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 GDAŃSK

II WOJNA ŚWIATOWA GRZEGORZ GRUŻEWSKI KLASA III G SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 GDAŃSK KLASA III G SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 GDAŃSK WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ PRZEBIEG WOJNY - NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA UDZIAŁ POLAKÓW W WOJNIE POWSTANIE WARSZAWSKIE KAPITULACJA NIEMIEC I JAPONII II Wojna Światowa

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. rozumieć pojęcia: Szare Szeregi, zawiszacy, Harcerska Poczta Polowa;

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. rozumieć pojęcia: Szare Szeregi, zawiszacy, Harcerska Poczta Polowa; Harcerska Poczta Polowa Autor: Anna Bosiacka/Muzeum Powstania Warszawskiego Lekcja przeznaczona dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych Czas trwania lekcji - 45 minut Cele. Po lekcji uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

150. rocznica wybuchu

150. rocznica wybuchu 150. rocznica wybuchu POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863-1864. mors sola victris, gloria victis Śmierć jedynym zwycięzcą, chwała zwyciężonym Artur Grottger, Bój, grafika z cyklu Lihtuania, 1864 1866. Nastroje

Bardziej szczegółowo

Roman Kabaczij. WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946

Roman Kabaczij. WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946 Roman Kabaczij WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946 SPIS TREŚCI Wstęp 11 Rozdział I. Koncepcja wysiedlenia Ukraińców z Polski w kontekście

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Maraton Pisania Listów 2011

Maraton Pisania Listów 2011 Maraton Pisania Listów 2011 Warszawa, 19.11.2011r. Natalia Olchawa Maraton Pisania Listów 2011 Start: 10.12.2011r. godzina 12:00; Koniec: 11.12.2011r. godzina 12:00; Piszemy całą dobę; Szkoły mogą pisać

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny KOD UCZNIA VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny POLACY I ZIEMIE POLSKIE W OKRESIE 1918-1989 r. Informacja dla ucznia : ETAP POWIATOWY 2012/2013 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki człowieka

Prawa i obowiązki człowieka Prawa i obowiązki człowieka Prawa oraz wolności obywatelskie zgodnie z polską konstytucją Zgodnie z naszą konstytucją wyróżniamy trzy grupy praw i wolności obywatelskich. Są to: Prawa i wolności osobiste

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Hymnu, czyli.. Czarniecki, moim lokalnym Bonaparte!

Szlakiem Hymnu, czyli.. Czarniecki, moim lokalnym Bonaparte! Szlakiem Hymnu, czyli.. Czarniecki, moim lokalnym Bonaparte! Spójrzmy w Przeszłość Stefan Czarniecki urodził się w 1599 r. w Czarncy. Był polskim dowódcą wojskowym, oraz kasztelanem kijowskim. Rozpoznawalny

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH A MINISTREM OBRONY NARODOWEJ Zawarte w dniu 19 października 2000 r. 19 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

Losy zesłanych uczestników powstania styczniowego 1863. Historia rodzin Czarnieckich, Ziminych, Ostromieckich

Losy zesłanych uczestników powstania styczniowego 1863. Historia rodzin Czarnieckich, Ziminych, Ostromieckich 150 lecie polskiego powstania narodowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu Losy zesłanych uczestników powstania styczniowego 1863. Historia rodzin Czarnieckich, Ziminych, Ostromieckich Szybko rozwijające

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Konspekt prezentacji Janusz Kusociński- patron naszej szkoły

Konspekt prezentacji Janusz Kusociński- patron naszej szkoły Konspekt prezentacji Janusz Kusociński- patron naszej szkoły 1. Slajd tytułowy- cytat Janusza Kusocińskiego 2.Slajd- Rodzina Janusz Kusociński urodził się 15 stycznia 1907 r. w Warszawie, jako szóste,

Bardziej szczegółowo

METRYCZKA ANKIETY. Imię i nazwisko uczestnika/czki. Imię i nazwisko psychologa. Imię i nazwisko doradcy zawodowego. Data wypełnienia ankiety

METRYCZKA ANKIETY. Imię i nazwisko uczestnika/czki. Imię i nazwisko psychologa. Imię i nazwisko doradcy zawodowego. Data wypełnienia ankiety Imię i nazwisko uczestnika/czki METRYCZKA ANKIETY Imię i nazwisko psychologa Imię i nazwisko doradcy zawodowego Data wypełnienia ankiety Podpis doradcy zawodowego Podpis psychologa Podpis uczestnika/czki

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Roman Wróbel. Warszawa 2014

Roman Wróbel. Warszawa 2014 Roman Wróbel Roman Wróbel Warszawa 2014 TEMAT Pod znakiem Orła i Pogoni w walce o niepodległość w powstaniu styczniowym. CEL OGÓLNY LEKCJI Uczeń samodzielnie interpretuje źródła historyczne, wyjaśnia przyczyny

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM)

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Strona znajduje się w archiwum. Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Tworzenie Jednostki rozpoczęto w 1990 roku, wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne zwłaszcza Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej

Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej mgr Hubert Mielnik Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS Przemiany ustrojowe w Polsce w czasie

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wyniki identyfikacji ofiar terroru komunistycznego

Pierwsze wyniki identyfikacji ofiar terroru komunistycznego Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/dzieje-sie/10479,pierwsze-wyniki-identyfikacji-ofiar-terroru-komunistycznego.html Wygenerowano: Niedziela, 31 stycznia 2016, 13:03 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 dedykujemy Żołnierzom Tułaczom.

Rok 2014 dedykujemy Żołnierzom Tułaczom. Rok 2014 dedykujemy Żołnierzom Tułaczom. Wybór tego roku związany jest z Polakami, których rozrzuciła po kątach całego świata zawierucha dziejowa. 75 lat temu wybuch II wojny światowej doprowadził miliony

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013 BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE Białoruś jest ważnym partnerem dla Polski ze względu na jej bliskie sąsiedztwo i wspólną historię. Dlatego Polska, również w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO

KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/27609/13 EK Nr: 27609 Data wpływu 12 listopada 2012 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina...

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina... 1 Budzik dzwonił coraz głośniej i głośniej, a słońce jakby za wszelką cenę chciało się wedrzeć do mojego pokoju. Niedali mi spać już dłużej;wstałam. Wtedy właśnie uswiadomiłam sobie, że jest dzień 11 listopada

Bardziej szczegółowo

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 2 Działania Rosji na Ukrainie osłabiły bezpieczeństwo Litwinów. Na Litwie, będącej członkiem NATO, nie powinien się powtórzyć ukraiński

Bardziej szczegółowo

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej 1. Podaj dokładną datę powstania Armii Krajowej ( 1 pkt ) 14 luty 1942 r.. 2. Grot, Bór, Niedźwiadek to pseudonimy trzech osób. Podaj ich imiona i nazwiska oraz

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ Niech Ŝywa pamięć o przeszłości trwa w naszych sercach. Pamiętajmy, iŝ Ŝyjemy w kraju o wspaniałej i trudnej historii. Pamiętajmy teŝ, iŝ uczymy się w szkole związanej z historią naszej ojczyzny. ROK HISTORII

Bardziej szczegółowo

Niemcy Austro-Węgry Bułgaria Turcja. Francja Rosja Wielka Brytania

Niemcy Austro-Węgry Bułgaria Turcja. Francja Rosja Wielka Brytania I wojna światowa 1914-1918, do 1939 zwana wielką wojną 1914-1918, pierwszy konflikt zbrojny w skali światowej, burzący układ stosunków politycznych po kongresie wiedeńskim 1814-1815. Była to tzw. Wojna

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 3: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC I SZACUNEK Po powrocie do Polski,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Dnia 18 listopada 2008 r. w poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Rolnej 45a, w ramach prac Klubu Historycznego, przypomniano osobę i

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego w trudnym czasie I wojny światowej

Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego w trudnym czasie I wojny światowej 1. Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego Przypomnij okoliczności wybuchu I wojny światowej. Jakie stanowisko wobec tego faktu (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii udziału Polaków) zajęli czołowi politycy polscy

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Izolowanie sprawcy przemocy i pomoc ofiarom z perspektywy pracy kuratora sądowego.

Izolowanie sprawcy przemocy i pomoc ofiarom z perspektywy pracy kuratora sądowego. Izolowanie sprawcy przemocy i pomoc ofiarom z perspektywy pracy kuratora sądowego. Przygotował: Krzysztof Stasiak Kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku Sąd Okręgowy Administracja i inne jednostki

Bardziej szczegółowo

74 -ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 r.

74 -ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 r. Nie o zemstę, lecz o prawdę i pamięć wołają Ofiary 74 -ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 r. 70 -ta rocznica ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP Ostrowiec Świętokrzyski 17.09.2013

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO OBCHODZIMY ŚWIĘTO 11 LISTOPADA?

DLACZEGO OBCHODZIMY ŚWIĘTO 11 LISTOPADA? 24 X 2014 24 października 2014 roku uczniowie klasy III pod opieką wychowawczyni, pani Reginy Suwały i mamy Karoliny, pani Marioli Goławskiej, ponownie pojechali do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r.

Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r. Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością witam przedstawicieli polskich władz i sił zbrojnych obu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI >

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI > 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI >. Q ^ :. U 0 ^ ę ^,... I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora 1./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora *'»» "II. Materiały uzupełniające relację III./l.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Formowanie Armii Andersa

Formowanie Armii Andersa Michał Bronowicki Formowanie Armii Andersa Gdy 1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie rozpoczęły inwazję na Polskę, atak ten przyniósł śmierć tysięcy niewinnych ludzi, a dla wielu innych rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

Komisariat Kolejowy Policji

Komisariat Kolejowy Policji w Warszawie powstał 15 grudnia 1998 roku z połączenia dotychczasowo działających Komisariatów Kolejowych: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska i Warszawa Praga.

Bardziej szczegółowo

HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI

HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI Przed II wojną światową: Jak każdemu wiadomo ZHP miało początek w roku 1910 kiedy to Andrzej Małkowski wpadł na genialny pomysł założenia organizacji bliźniaczej do skautingu

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich:

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich: Protokół z XXVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej Szczecin, 29-30 września 2015 r. 1. Zalecenia -Współpraca przygraniczna - 1. Połączenia

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke Twierdza Kłodzko Twierdza Kłodzko to jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu nie tylko w Polsce ale i w Europie, której losy są ściśle powiązane z miastem, na którego historię miało wpływ położenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD 1 Działając na podstawie art. 23 pkt. b) Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krajowa Konwencja uchwala następujące

Bardziej szczegółowo

Francuska armia w Mali zaczyna robić "w tył zwrot" 12 kwietnia 2013

Francuska armia w Mali zaczyna robić w tył zwrot 12 kwietnia 2013 Francja rozpoczyna zapowiadane wycofywanie swoich żołnierzy z Mali jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, w ubiegły wtorek, 9 kwietnia, wyjechało pierwszych stu żołnierzy armii francuskiej.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Terrorystyczna i wywrotowa działalność organizacji komunistycznych w Polsce w latach 1921-1939

Terrorystyczna i wywrotowa działalność organizacji komunistycznych w Polsce w latach 1921-1939 60 PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2/10 Andrzej Krzak Terrorystyczna i wywrotowa działalność organizacji komunistycznych w Polsce w latach 1921-1939 Wstęp Rzeczpospolita w 1918 r. stanęła przed trudnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii

Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii Chodź, poprowadzę Cię po mojej Polsce. Podaj mi rękę. Nie bój się. Milcz i nadsłuchuj, bo tu wszystko mówi( ) Scenariusz projektu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie Nie znamy dokumentów o początkach szkoły w XIX wieku. Jedynym dostępnym potwierdzonym materiałem, na podstawie którego możemy wnioskować o dacie powstania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Znajoma Greli. Nie jest biegłym

Znajoma Greli. Nie jest biegłym 22 marzec 2012 (tydzień wcześniej córka lekarza otrzymała zarzuty za napad) Tego dnia lekarz Grela uruchamia pracowników szpitala Attis. Do Legionowa wysyłana jest sekretarka z Attis Gąsiorowska, a interniści

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo