PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE PLACOWEK OSWIATOWYCH im. Stanisława Wyspiańskiego w BORZĘCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE PLACOWEK OSWIATOWYCH im. Stanisława Wyspiańskiego w BORZĘCIE"

Transkrypt

1 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE PLACOWEK OSWIATOWYCH im. Stanisława Wyspiańskiego w BORZĘCIE I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zmianami); 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późniejszymi zmianami). 3. Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie II. Definicja Wypadek ucznia nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie: - na terenie Zespołu Placówek Oświatowych; - poza terenem Zespołu Placówek Oświatowych (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, zielona szkoła, zawody sportowe). - na basenie III. Cele procedury Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków na terenie Zespołu i w miejscach gdzie przebywają pod opieką nauczycieli. Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Zespołu gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc. IV. Zakres Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Zespołu w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

2 I. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy one są zajęciami planowanymi, czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego nauczyciela. II. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, nauczyciel bądź inna osoba prowadząca zajęcia nie ma prawa z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast powiadamia dyrektora Zespołu. III. Zajęcia szkolne to nie tylko lekcje. Są to też prowadzone poza szkołą np. lekcje plenerowe, wyjazdy, wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki, olimpiady, zawody sportowe. Podczas nich młodzież również pozostaje pod opieką nauczycieli, bo za wypadek podczas takich zajęć odpowiada szkoła i jej pracownicy. Podczas przerw uczniowie mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli mających w tym czasie dyżur. Czas między zajęciami lekcyjnymi organizuje szkoła, uczniowie nie mogą opuszczać jej terenu. V. Osoby odpowiedzialne Nauczyciele Dyrektor Pracownicy niepedagogiczni Zespołu Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie, Borzęta 368, Myślenice VI. Opis działań 1. Pracownik Zespołu, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik nr 1 do procedury), b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, c) niezwłocznie powiadamia dyrektora Zespołu.

3 Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali. 2. O każdym wypadku nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku /kontakty z rodzicami/. Ponadto odnotowuje się ten fakt w Księdze Wypadków. 3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim: a) potrzebę wezwania pogotowia, b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, c) godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć. 4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel, sekretarz Zespołu lub dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe. 5. O każdym wypadku dyrektor Zespołu zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp. 6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Zespołu zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Zespołu zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 8. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem Zespołu, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie, zgodnie z procedurą przeprowadzenia wycieczek szkolnych. 10. Dyrektor Zespołu powołuje członków zespołu powypadkowego: a) w skład zespołu wchodzi współpracujący ze Szkołą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik Szkoły przeszkolony w zakresie bhp,

4 b) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp, c) w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty, d) przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor, e) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową: - przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy /pedagoga/psychologa szkolnego) sporządza protokół przesłuchania - przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są uczniowie przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga /psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia świadka i jego rodziców - w razie potrzeby sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji określonej w pkt 8) - uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek - uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku - po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy. (załącznik nr 2 do procedury) - przekroczenie tego terminu może nastąpić, w przypadku gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego. - protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych f) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym, g) przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego h) organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek, i) jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Zespole,

5 j) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole; - protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to podpisem w protokole, - organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek, - jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole, - w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu), - zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu, - zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: a) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego b) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym - zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę - po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: a) zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych b) powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego k) Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. l) Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie omawia z pracownikami Zespołu okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. VII. Techniki i narzędzia monitorowania 1. Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu Zespołu pod względem bhp). 2. Analiza dokumentacji (Rejestr wypadków, protokoły powypadkowe).

6 VIII. Sposoby gromadzenia danych Rejestr wypadków Dokumentacja powypadkowa Protokoły pokontrolne dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli. Monitoring wewnętrzny IX. Ewaluacja Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do celów, ewentualna modyfikacja procedury. X. Sposób prezentacji wyników Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji podczas analitycznych posiedzeń rady pedagogicznej dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie. Procedura przyjęta do realizacji w Zespole Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie przez Radę Pedagogiczną w dniu: r.

7 Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(am) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w wyżej wymienionej procedurze oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Borzęta, dnia r. 1. Krzysztof Halek <<<<<< Renata Cichoń Knap <<<<<<<<. 2. Krystyna Dudek Sabina Zając <<<<<<<<. 3. Gabriel Ćwierz Tamara Kluzowicz <<<<<<<<. 4. Barbara Krzyszkowska Ks. Stanisław Bielarz <<<<<<<<. 5. Maria Suder Małgorzata Rzęsista <<<<<<<<. 6. Kazimierz Wodniak <<<...<<.< 14. Renata Horab <<<<<<<<. 7. Ilona Suder Ligocka <<<<<<.< 15. Joanna Jelonkiewicz <<<<<<<<. 8. Urszula Wrońska Pitala Paulina Zając <<<<<<<<. 17. Łukasz Kudłacz <<<<<<<<.

8 Załącznik nr 1 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH 1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego). 2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego. 3. W razie realnego zagrożenia usuń poszkodowanego z rejonu zagrożenia. 4. Udziel pierwszej pomocy w miarę swoich wiadomości i umiejętności. 5. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić. 6. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie. 7. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć. 8. W przypadkach objawów NZK - braku oddechu, braku pracy serca, lub w przypadku krwotoku, zatrucia, porażenia prądem i innych poważnych urazów bezwzględnie wezwij lekarza (pogotowie ratunkowe). 9. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętych czynności ratunkowych. 10. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić (nie może poruszać się sam) 11. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki). 12. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego. 13. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

9 Złącznik nr 2 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia PROTOKÓŁ POWYPADKOWY 1. Zespół powypadkowy w składzie: 1)... (imię i nazwisko, stanowisko) 2)... (imię i nazwisko, stanowisko) dokonał w dniach... ustaleń dotyczących okoliczności przyczyn wypadku, jakiemu w dniu... o godz.... uległ(a) <<<<... (imię i nazwisko) z klasy... Zespołu Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie urodzony(a)...zamieszkały(a)<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<.<<<<..<<<<<<<<<<<<... (adres) 2. Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki) <<<<<<<<<< Rodzaj urazu i jego opis

10 4. Udzielona pomoc 5. Miejsce wypadku 6. Rodzaj zajęć Opis wypadku z podaniem jego przyczyny Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w chwili wypadku <<<<<<<<<<< Czy osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad poszkodowanym była obecna w chwili wypadku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie podać, z jakiej przyczyny) Świadkowie wypadku: a) (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)

11 b) (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) 12. Środki zapobiegawcze Poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) pouczono o możliwości, sposobie i terminie złożenia zastrzeżenia. 14. Podpis pouczonych:...data...<....data Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych zastrzeżeń, jeżeli złożono je na piśmie: 1)... 2)... 3)... 4) Data podpisania protokołu:... Podpisy członków zespołu: 1)... 2) Podpis dyrektora oraz pieczęć szkoły lub placówki:

12 Potwierdzenie przez osoby uprawnione: 1) zaznajomienia się z protokołem i innymi materiałami postępowania powypadkowego : 2) złożenie zastrzeżeń na piśmie:... 3) otrzymania protokołu:...

13 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA W ZESPOLE PLACOWEK OSWIATOWYCH im. Stanisława Wyspiańskiego w BORZĘCIE I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z dnia 10 listopada 1998 roku, Nr 137, poz. 887; ost. zm. DzU z 2005 roku, Nr 86, poz. 732). 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z dnia 28 listopada 2002 roku, Nr 199, poz. 1673, ost. zm. DzU z dnia 27 września 2004 roku, Nr 210, poz. 2135). 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU z dnia 4 września 1998 roku, Nr 115, poz. 744 oraz DzU z dnia 30 stycznia 2004 roku, Nr 14, poz. 117). 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzania (DzU z dnia 30 grudnia 2002 roku, Nr 236, poz. 1992). 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia16 września 2004 roku w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (DzU z dnia 19 października 2004 roku, Nr 227, poz. 2298). 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (DzU z dnia 30 grudnia 2002 roku, Nr 237, poz. 2015). 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (DzU z dnia 30 grudnia 2002 roku, Nr 236, poz. 1992). 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (DzU z dnia 22 grudnia 2004 roku, Nr 269, poz. 2672).

14 II. Zakres Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną i powodujące uraz lub śmierć. Jest to zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą: podczas wykonywania przez pracowników zwykłych czynności lub poleceń przełożonych lub w związku z nimi, podczas wykonywania przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy lub w związku z nimi, także bez otrzymania polecenia, w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. - w czasie trwania podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone wyżej; Przy czym: za śmiertelny wypadek przy pracy lub wypadek osoby pozostającej pod opieką uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku, za ciężki wypadek pracownika uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała, za zbiorowy wypadek przy pracy lub wypadek osoby pozostającej pod opieką uważa się wypadek, któremu uległy w wyniku tego samego zdarzenia co najmniej dwie osoby. III. Opis działań 1. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia, oraz każdy pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić przełożonego. 2. Należy w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce wypadku. 3. Dyrektor powinien (zgodnie z art. 234 Kodeksu pracy): a) podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie; b) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;

15 c) niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy; d) zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku; e) zastosować odpowiednie środki w celu zapobieżenia podobnym wypadkom; f) systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze. g) prowadzić rejestr wypadków przy pracy. 4. Dyrektor Zespołu w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku powołuje zespół powypadkowy, do którego zadań należy: a) dokonanie oględzin miejsca wypadku; b) zebranie dowodów dotyczących wypadku (zeznania świadków, fotografie miejsca wypadku itp.); c) wysłuchanie poszkodowanego (jeżeli stan zdrowia pozwala) sporządzenie notatki z przesłuchania; d) zasięgnięcie opinii lekarza co do skutków wypadku; e) sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku; c) zapoznanie poszkodowanego pracownika z treścią protokołu powypadkowego jeszcze przed jego zatwierdzeniem (poszkodowany, a w razie jego śmierci rodzina, ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń, jak również prawo do wglądu w akta sprawy); d) zatwierdzenie sporządzonego przez zespół powypadkowy protokołu przez dyrektora szkoły nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego sporządzenia; e) doręczenie zatwierdzonego protokołu powypadkowego poszkodowanemu (w razie jego śmierci rodzinie); f) na podstawie protokołu powypadkowego, w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy, sporządza się statystyczną kartę wypadku przy pracy. 5. Jeśli poszkodowany uległ wypadkowi w związku z wykonywaniem umowy zlecenia, umowy o dzieło itp., dyrektor powinien powiadomić właściwy inspektorat ZUS o wszczęciu postępowania powypadkowego. 6. Protokół powypadkowy dotyczący wypadku śmiertelnego, ciężkiego, zbiorowego Zespołu ma obowiązek doręczyć właściwemu inspektorowi pracy. 7. Na wniosek pracownika pracodawca przekazuje do właściwego inspektoratu ZUS dokumentację wypadku ( protokół, pisemny wniosek poszkodowanego, zaświadczenie o stanie zdrowia N-9, potwierdzony odpis umowy o pracę, imienne zaświadczenie o odprowadzaniu składki ZUS) w celu ustalenia prawa do świadczenia, z zastrzeżeniem:

16 a) świadczenia nie zostaną przyznane osobie poszkodowanej wskutek wypadku, który nastąpił z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa tej osoby, jak również osobie, która będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, w znacznym stopniu przyczyniła się do spowodowania wypadku.

17 Załącznik nr 1 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku pracownika OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH 1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego). 2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego. 3. W razie realnego zagrożenia usuń poszkodowanego z rejonu zagrożenia. 4. Udziel pierwszej pomocy w miarę swoich wiadomości i umiejętności. 5. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić. 6. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie. 7. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć. 8. W przypadkach objawów NZK - braku oddechu, braku pracy serca, lub w przypadku krwotoku, zatrucia, porażenia prądem i innych poważnych urazów bezwzględnie wezwij lekarza (pogotowie ratunkowe). 9. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętych czynności ratunkowych. 10. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić (nie może poruszać się sam) 11. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki). 12. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego. 13. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

18 Złącznik nr 2 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku pracownika PROTOKÓŁ POWYPADKOWY 1. Zespół powypadkowy w składzie: 1)... (imię i nazwisko, stanowisko) 2)... (imię i nazwisko, stanowisko) dokonał w dniach... ustaleń dotyczących okoliczności przyczyn wypadku, jakiemu w dniu... o godz. <<... uległ(a) <... (imię i nazwisko) pracownik/nauczyciel <<<<<..<<<<... Zespołu Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie urodzony(a)... zamieszkały(a) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... (adres) 2. Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki) <<<<<<<<<< Rodzaj urazu i jego opis

19 4. Udzielona pomoc 5. Miejsce wypadku 6. Rodzaj zajęć Opis wypadku z podaniem jego przyczyny Świadkowie wypadku: a) (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) b) (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) 9. Środki zapobiegawcze

20 10. Poszkodowanego pouczono o możliwości, sposobie i terminie złożenia zastrzeżenia. 11. Podpis pouczonych:...data...<....data Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych zastrzeżeń, jeżeli złożono je na piśmie: 1)... 2)... 3)... 4) Data podpisania protokołu:... Podpisy członków zespołu: 1)... 2) Podpis dyrektora oraz pieczęć szkoły lub placówki: Potwierdzenie przez osoby uprawnione: 1) zaznajomienia się z protokołem i innymi materiałami postępowania powypadkowego : 2) złożenie zastrzeżeń na piśmie:... 3) otrzymania protokołu:...

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W GIMNAZJUM NR 1 W RUMI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W GIMNAZJUM NR 1 W RUMI PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W GIMNAZJUM NR 1 W RUMI I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury.

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Miejskie Przedszkole nr 39 Słoneczko w Zielonej Górze Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Zapewnienie profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

1. W razie wypadku ucznia zgodnie z 4 wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do: 1) zapewnienia poszkodowanemu opieki,

1. W razie wypadku ucznia zgodnie z 4 wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do: 1) zapewnienia poszkodowanemu opieki, Instrukcja postępowania w razie wypadku ucznia oraz postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi Podstawa prawna: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski. Warszawa, 2010 r.

Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski. Warszawa, 2010 r. Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. 1 Procedurę ustalania okoliczności wypadków określają;

Bardziej szczegółowo

Gdy zdarzy się wypadek

Gdy zdarzy się wypadek PROCEDURY Obowiązujące w Przedszkolu w Niechcicach Gdy zdarzy się wypadek Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w kresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w kresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedurę stworzono na podstawie danych zawartych w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów Autor: Kazimierz Sieroń Wypadki uczniów 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr 10 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1 Zasady ogólne...4 5.2 Zdarzenia wypadkowe...4 5.2.1 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lipca 2010 r. Dz.U.10.145.978 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r. Dz.U.2003.175.1707 2012.02.03 zm. Dz.U.2012.72 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy. Na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI Marzena Walczewska inspektor ds. bhp Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP Z dniem 30 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy w aspekcie postępowania powypadkowego

Wypadek przy pracy w aspekcie postępowania powypadkowego 30 Hygeia Public Health 2010, 45(1): 30-35 Wypadek przy pracy w aspekcie postępowania powypadkowego Accident at work in the context of post-accidental procedures Anna Laskowska Zakład Podstaw Prawa Medycznego,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo