Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach 2005-2011"

Transkrypt

1 Zalewska Probl Hig M, Epidemiol Genowska 2013, A, Harasim 94(3): E. Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach Accidents at work in the Podlasie region Magdalena Zalewska, Agnieszka Genowska, Emilia Harasim Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wprowadzenie. Wypadki przy pracy stanowią istotne zagrożenie zdrowia i życia populacji osób pracujących, a wynikające z nich koszty społeczne i ekonomiczne obciążają całe społeczeństwo. Cel pracy. Analiza występowania wypadków przy pracy z uwzględnieniem przyczyn i skutków w województwie podlaskim w latach Materiał i metody. W badaniu dokonano analizy wypadków przy pracy w województwie podlaskim z wyłączeniem wypadków w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Informacje uzyskano z Głównego Urzędu Statystycznego za okres Analizie poddano dane dotyczące poszkodowanych w wypadkach przy pracy według: płci, sektora gospodarki, Polskiej Klasyfikacji Działalności, przyczyn i zdarzeń oraz skutków wypadków, absencji wypadkowej. Wyniki. W województwie podlaskim w latach współczynnik poszkodowanych w wypadkach przy pracy wynosił średnio 109/ pracujących. Do wypadków przy pracy częściej dochodziło w sektorze prywatnym niż publicznym (64.3% vs. 35.7%). W populacji mężczyzn wypadki najczęściej zdarzały się wśród zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (34.5%), a wśród kobiet w sektorze opieka zdrowotna i pomoc społeczna (23.8%). Główną przyczynę wypadków stanowiło nieprawidłowe zachowanie się pracownika (54.3%). Najczęstszym wydarzeniem powodującym uraz u ofiar wypadków było zderzenie/ uderzenie w nieruchomy obiekt (38/ pracujących). Wypadki ze skutkiem śmiertelnym dominowały w sekcji informacja i komunikacja, natomiast wypadki ciężkie występowały w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Średnia wartość absencji w wyniku zaistniałych wypadków przy pracy wynosiła 46 dni. Wnioski. Stan warunków pracy w województwie podlaskim w latach był niezadowalający. Należy prowadzić działania profilaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem sektora prywatnego. Introduction. Accidents at work are a significant threat to life and health of the working population, resulting in social and economic costs borne by society as a whole. Aim. The analysis of accidents at work, taking into account their causes and effects in the Podlasie Province. Materials & methods. This study analyzes accidents in Podlaskie, with the exception of the cases at individual farms. The information was obtained from the Central Statistical Office for the period of The data on the victims of accidents at work by gender, sector of the economy, the Polish Classification of Economic Activities, events, causes and consequences of accidents and lost workday incidence were analyzed. Results. In Podlaskie,, the ratio of the involved in accidents at work was an average of 109/ employees. The accidents occurred more often in the private sector than in the public sector (64.3% vs. 35.7%). In the male population, most accidents occurred among workers in processing industry (34.5%) and among women in health care and social assistance (23.8%). The main cause of accidents was improper behavior of an employee (54.3%). The most common event causing injury to the victims of accidents was the collision/hitting a stationary object (38/ employees). Fatal accidents predominated in the information and communication, and serious adverse events in professional, scientific and technical activities. The average value of absenteeism as a result of accidents at work was 46 days. Conclusions. The status of working conditions in the Podlasie Province was unsatisfactory. Preventive action should be carried out with particular emphasis on the private sector. Key words: health of workers, work environment, occupational risk, absence due to work accident Słowa kluczowe: zdrowie pracujących, środowisko pracy, zagrożenia zawodowe, absencja wypadkowa Probl Hig Epidemiol 2013, 94(3): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence dr n. med. Magdalena Zalewska Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białystoku ul. Szpitalna 37, Białystok, Polska tel , fax , Wprowadzenie Środowisko pracy jest istotnym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia populacji. Warunki zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy mogą prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych [1, 2]. Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związ-

2 570 Probl Hig Epidemiol 2013, 94(3): ku z pracą, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, ( ) czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy [3]. Przyczyny wypadków przy pracy są kwalifikowane jako: nieprawidłowe zachowania pracownika, niewłaściwa ogólna organizacja, brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym, nieużywanie sprzętu ochronnego, niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika i jego zły stan psychofizyczny [4]. Większość zdarzeń jest inicjowana przez ludzi w wyniku utraty kontroli nad zagrożeniem lub nad własnym zachowaniem. Są to głównie sytuacje, w których istotne znaczenie ma organizacja stanowiska pracy. Ze względu na poniesione skutki wypadki przy pracy klasyfikuje się jako: śmiertelne, ciężkie i lekkie [3]. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Lekki wypadek przy pracy to każdy inny wypadek nie mający znamion wypadku śmiertelnego i ciężkiego [3]. Zagrożenia zdrowia w miejscu pracy są bardzo ważnym wskaźnikiem zdrowia publicznego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego [5, 6]. Na całym świecie w wypadkach przy pracy ginie rocznie kilkaset tysięcy osób, a wiele milionów ludzi w ich następstwie staje się obciążone niepełnosprawnością. W Polsce w 2010 r. odnotowano 94 tysiące wypadków przy pracy, w których śmierć poniosło 444 osoby [7]. Niepokojącym jest fakt, że po 2005 r. odnotowuje się niekorzystne zmiany występujące w środowisku pracy [8], co w sposób pośredni i bezpośredni wpływa na kondycję zdrowotną populacji. Wypadki przy pracy przyczyniają się do utraty zdolności do wykonywania pracy, konsekwencją czego jest obniżenie jakości życia pracowników oraz ogromny koszt społeczny i ekonomiczny, który ponoszą wszyscy obywatele. Problematyka prewencji wypadkowej podlega szczególnej uwadze zarówno zespołów kierujących przedsiębiorstwami, jak i inspektorów pracy, osób zarządzających gospodarką narodową oraz polityków [9]. Podstawą działań profilaktycznych i odpowiedniej polityki w dziedzinie poprawy warunków pracy jest ocena sytuacji w zakresie wypadków przy pracy oraz analiza ich przyczyn i okoliczności. Informacje o wypadkach przy pracy (poza indywidualnymi gospodarstwami w rolnictwie) uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy pracy (symbol Z-KW). Zakres danych uwzględnionych w karcie w 2005 roku został częściowo zmieniony i dostosowany do Europejskiej Metodologii Statystyki Wypadków przy Pracy. Analizowanie rozmiarów, struktury, przyczyn oraz konsekwencji wypadków przy pracy umożliwia podejmowanie szeroko rozumianych działań prewencyjnych, zarówno w skali kraju, jak i na poziomie lokalnym [4]. Cel pracy Analiza występowania wypadków przy pracy z uwzględnieniem przyczyn i skutków w województwie podlaskim w latach Materiał i metody W badaniu dokonano analizy wypadków przy pracy w województwie podlaskim z wyłączeniem wypadków w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Analiza została opracowana na podstawie danych o wypadkach przy pracy gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w okresie Analizie poddano dane dotyczące poszkodowanych w wypadkach przy pracy według: płci, sektora gospodarki, Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przyczyn i skutków wypadków, absencji wypadkowej. Do analizy zastosowano następujące współczynniki: współczynnik poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, który przedstawia liczbę osób poszkodowanych w wypadkach ogółem przypadającą na przeciętną liczbę osób zatrudnionych (bez zatrudnionych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie oraz bez osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) na pracujących; współczynnik poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem według sektorów własności wyrażający liczbę osób poszkodowanych w wypadkach ogółem w sektorze publicznym (prywatnym) przypadającą na przeciętną liczbę osób zatrudnionych (bez zatrudnionych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie oraz bez osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) na pracujących; współczynnik ciężkości wypadkowej wyrażający liczbę wypadków śmiertelnych (ciężkich) przypadającą na liczbę wypadków ogółem na wypadków; współczynnik absencji wypadkowej wyrażający łączną liczbę dni niezdolności do pracy przypada-

3 Zalewska M, Genowska A, Harasim E. Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach jącą na liczbę osób poszkodowanych w wypadkach ogółem z wyłączeniem wypadków śmiertelnych. Tabele i ryciny dotyczące wypadków przy pracy zostały opracowane samodzielnie, z wykorzystaniem materiałów źródłowych. Wyniki W województwie podlaskim w latach współczynnik poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniósł średnio 109/ pracujących. Do 2008 r. współczynnik poszkodowanych w wypadkach przy pracy wykazywał tendencję wzrostową. W 2009 r. odnotowano znaczne obniżenie się współczynnika do 98/ pracujących i była to najniższa wartość w analizowanym okresie. Po 2009 r. odnotowano niewielki wzrost współczynnika poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W ostatnim roku analizowanego okresu wyniósł 106/ pracujących. Trend współczynnika poszkodowanych przy pracy w latach na terenie województwa podlaskiego przedstawia rycina 1. współczynnik na pracujących Ryc. 1. Współczynnik poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem w województwie podlaskim w latach Fig.1. Coefficient of victims of accidents at work in total in Podlaskie Z tabeli I wynika, że wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracy dominowali mężczyźni. Obserwowano wzrost liczby poszkowanych mężczyzn do roku 2008, po którym nastąpiło obniżenie się wartosci odsetka o 4.9% w porównaniu do roku W kolejnych latach widoczny był nieznaczny wzrost odsetka poszkodowanych mężczyzn. Wśród kobiet obserwowano systematyczny wzrost liczby poszkodowanych we wszystkich analizowanych latach. Ogółem w analizowanym okresie wypadkom przy pracy uległo mężczyzn i 5213 kobiet. W latach przeważały wypadki przy pracy w sektorze prywatnym i stanowiły średnio 64.3% wszystkich wypadków. Jak wynika z ryciny 2, współczynnik wypadków przy pracy w sektorze prywatnym wzrastał do roku 2008, w którym wyniósł 81/ pracujących. W 2009 r. odnotowano wyraźne ob- Tabela I. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w województwie podlaskim w latach Table I. Victims of accidents at work in Podlaskie Zmiana w stosunku do roku Liczba wypadków przy pracy Rok 2005 [w %] mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety współczynnik na pracujących sektor publiczny sektor prywatny Ryc. 2. Poszkodowani w wypadkach przy pracy według sektorów własności w woj. podlaskim w latach Fig. 2. Victims of accidents at work in public and private sectors in Podlaskie niżenie się wartości współczynnika w tym sektorze do 61/ pracujących. Po 2009 r. współczynnik osób poszkodowanych w sektorze prywatnym wzrastał i w 2011 r. osiągnął wartość 69/ pracujących. Natomiast tendencja analogicznego współczynnika w sektorze publicznym była spadkowa i współczynnik był dwukrotnie niższy niż w sektorze prywatnym. W 2011 r. współczynnik poszkodowanych w wypadkach przy pracy w sektorze publicznym osiągnął wartość 37/ pracujących. Tabela II przestawia udział w wypadkach przy pracy według płci w województwie podlaskim. W sektorze publicznym udział mężczyzn w wypadkach przy pracy w porównaniu do kobiet był podobny (odpowiednio 50.4% i 49.6%), natomiast w sektorze prywatnym wypadkom znacznie częściej ulegali mężczyźni niż kobiety (77.1% i 22.9%). Analizując działy gospodarki według PKD w latach w województwie podlaskim najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy było zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym średnio 34.5% spośród wszystkich działów PKD. W tym dziale większość wypadków dotyczyła mężczyzn niż kobiet (41.3% vs. 20.3%). Wysoki odsetek wypadków odnotowano w dziale handel hurtowy i detaliczny

4 572 Probl Hig Epidemiol 2013, 94(3): Tabela II. Odsetek wypadków przy pracy według sektorów własności w podziale na płeć w województwie podlaskim w latach Table II. Percentage of accidents at work in public and private sectors according to gender in Podlaskie Rok Sektor publiczny Sektor prywatny mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety oraz naprawa pojazdów samochodowych udział osób poszkodowanych przy pracy (średnio 13.8%), Wypadki te przeważały u kobiet niż u mężczyzn (16.3% vs. 12.6%). Stosunkowo wysokie obciążenie wypadkami występowało w dziale opieka zdrowotna i pomoc społeczna (10.6%), w którym również przeważały wypadki u kobiet niż mężczyzn (23.8% vs. 4.3%). Najniższy odsetek (poniżej 1%) odnotowano w działach: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, a także w dziale górnictwo i wydobywanie (tab. III). Zgodnie z tabelą IV, najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy w analizowanym okresie w województwie podlaskim było nieprawidłowe zachowanie się pracownika, które stanowiło średnio 54.3% ogółu przyczyn. Drugą przyczyną wypadków przy pracy był niewłaściwy stan czynnika materialnego (średnio 9.6% ogółu przyczyn), zaś kolejną przyczynę wypadków przy pracy stanowił brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (średnio 8.3% ogółu przyczyn). Najrzadziej występującymi przyczynami wypadków przy pracy były: nieużywanie sprzętu ochronnego oraz niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika. Najczęstszym wydarzeniem powodującym uraz u poszkodowanych w wypadkach przy pracy w województwie podlaskim było zderzenie z lub uderzenie w nieruchomy obiekt (ryc. 3). Współczynnik poszkodowanych w wydarzeniach powodujących urazy w latach mieścił się w przedziale 39-45/ pracujących i od 2009 r. obniżył się do poziomu 32/ pracujących. Drugim co do częstości wydarzeniem, które spowodowało uraz było uderzenie przez obiekt w ruchu (średnio 22/ pracujących). Współczynnik poszkodowanych z powodu tego typu wydarzeń systematycznie wzrastał do 2008 roku, w którym wyniósł 26/ pracujących. W 2009 r. współczynnik obniżył się do poziomu 19/ pracujących, natomiast w ostatnim roku analizowanego okresu wzrósł do 22/ pracujących. Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym był Tabela III. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy według sekcji PKD w woj. podlaskim w latach Table III. Percentage of victims of accidents at work by PKD in Podlaskie Podział sekcji według PKD 2007 Ogółem Mężczyźni Kobiety A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B Górnictwo i wydobywanie C Przetwórstwo przemysłowe D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją F Budownictwo G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych H Transport i gospodarka magazynowa I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi J Informacja i komunikacja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne P Edukacja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S,T,U* (*): S Pozostała działalność usługowa; T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; U Organizacje i zespoły eksterytorialne Tabela IV. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy według przyczyn w województwie podlaskim w latach Table IV. Percentage of victims of accidents at work by causes in Podlaskie Przyczyna niewłaściwy stan czynnika materialnego niewłaściwa organizacja pracy niewłaściwa organizacja stanowiska pracy brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym nieużywanie sprzętu ochronnego niewłaściwe samowolne zachowanie pracownika niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika nieprawidłowe zachowanie pracownika inna przyczyna

5 Zalewska M, Genowska A, Harasim E. Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach współczynnik na pracujacych zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt uderzenie przez obiekt w ruchu ogółem kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym obciążenie fizyczne lub psychiczne ogółem uwięzienie, zmiażdżenie ogółem kontakt z prądem, temperaturą, substancjami niebezpiecznymi Ryc. 3. Wydarzenia powodujące urazy u osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w województwie podlaskim w latach Fig. 3. Events causing injuries in victims of accidents at work in Podlaskie trzecim co do częstości wydarzeniem powodującym uraz, dla którego współczynnik stanowił średnio 17/ pracujących. Tendencja współczynnika poszkodowanych w wyniku tego wydarzenia utrzymywała się na względnie stałym poziomie z niewielkim spadkiem w 2007 r. Rzadziej występowały urazy z powodu obciążenia fizycznego i psychicznego ogółem (średnio 12/ pracujących), uwięzienia, zmiażdżenia ogółem (średnio 7/ pracujących) oraz kontraktu z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami (średnio 3/ pracujących). Na podstawie ryciny 4 można stwierdzić, iż w województwie podlaskim w latach współczynnik ciężkich wypadków przy pracy osiągał wyższe wartości niż współczynnik wypadków śmiertelnych (z wyjątkiem roku 2010). Współczynnik wypadków ciężkich systematycznie się obniżał do współczynnik na wypadków ogółem śmiertelne ciężkie Ryc. 4. Współczynnik śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy w województwie podlaskim w latach Fig. 4. Coefficient of fatal and serious accidents at work in Podlaskie roku 2008, w którym wynosił 9/1 000 wypadków ogółem i w porównaniu z rokiem 2005 obniżył się prawie dwukrotnie. W latach wartość współczynnika ulegała wahaniom od 5-11/1 000 wypadków. Trend współczynnika poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym miał charakter fluktuacyjny. Najwyższą wartość odnotowano w roku 2010 (9/1 000 wypadków). Łącznie w badanym okresie w województwie podlaskim wypadkom ze skutkiem ciężkim uległo 174 osoby, natomiast ofiar śmiertelnych było 97. Uwzględniając działy PKD pod względem poszkodowanych w wypadkach przy pracy według skutków wypadków (tabela V), należy stwierdzić, iż średnio 98.21% osób odniosło lekkie obrażenia ciała. Wypadki śmiertelne w badanym okresie we wszystkich działach stanowiły średnio 0.86%, natomiast ciężkie 0.93%. Najwyższy odsetek osób poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym w województwie podlaskim odnotowano w sekcji informacja i komunikacja (3.6%). Drugą sekcją, w której odnotowano wysoki odsetek poszkodowanych wypadkach śmiertelnych było budownictwo (2.2%). Wypadków śmiertelnych nie odnotowano w sekcjach: B, E, I, L. Najwyższy odsetek osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ze skutkiem ciężkim odnotowano w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (3.5%). Na drugim miejscu odnotowano wypadki w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (2.5%). Natomiast wypadków ciężkich nie odnotowano w sekcjach: B, J, K, R, S, T, U. Wypadki Tabela V. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy według skutków wypadków i sekcji PKD w województwie podlaskim w latach Table V. Percentage of victims of accidents at work by effects of accidents and by PKD in Podlaskie Sekcja PKD Wypadki śmiertelne Wypadki ciężkie Wypadki lżejsze A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S,T,U Oznaczenia sekcji PKD: jak w tabeli III

6 574 Probl Hig Epidemiol 2013, 94(3): lżejsze dominowały w sekcji górnictwo i wydobywanie (100%), w pozostałych sekcjach odsetek wahał się od 95.6% do 99.8%. Wartość współczynnika absencji wypadkowej w województwie podlaskim w analizowanym okresie ulegała znacznym wahaniom (ryc. 5). W latach 2010 i 2011 średnia liczba dni absencji była niższa (odpowiednio 43 i 44), w porównaniu do lat poprzedzających. Średnia wartość absencji wypadkowej w badanym okresie wynosiła 46 dni. średnia liczba dni absencji na osobę poszkodowaą Ryc. 5. Współczynnik absencji wypadkowej w województwie podlaskim w latach Fig. 5. Coefficient of post-accident absenteeism in Podlaskie between Dyskusja Przeprowadzona analiza dotycząca występowania wypadków przy pracy w województwie podlaskim dostarczyła informacji o przyczynach i skutkach ich powstawania. W latach poziom wypadkowości w środowisku pracy w województwie podlaskim był wyższy niż w skali Polski (średnio 109 vs. 100/ pracujących). Najniższe obciążenie odnotowano w województwie mazowieckim (57/ pracujących), zaś najwyższe w warmińsko-mazurskim (138/ pracujących). Informacje te wskazują na znaczne zróżnicowanie poziomu wypadkowości w środowisku pracy, a także niezadowalający stan warunków pracy występujący w województwie podlaskim. Na niekorzystne warunki wykonywania pracy w Polsce zwraca uwagę Europejska Fundacja Poprawy Warunków Pracy i Życia. Wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy 2010 wskazują, iż polscy pracownicy czują się bardziej zagrożeni warunkami pracy niż zatrudnieni w krajach Europy Centralnej i Zachodniej. W raporcie tym negatywny wpływ warunków pracy na własne zdrowie potwierdziło ponad 36% Polaków, przy średniej dla krajów UE wynoszącej 25% [10]. Z przeprowadzonej analizy wynika również, że do 2008 r. zarówno w województwie podlaskim, jak i w pozostałych województwach tendencja współczynnika była wzrostowa, co mogło świadczyć o pogarszaniu się warunków pracy w całym kraju. Zwiększona wypadkowość w środowisku pracy mogła wynikać z ożywienia gospodarczego powodującego wzrost poziomu zatrudnienia, które nie skutkowało optymalizacją warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Widoczny spadek poziomu współczynnika poszkodowanych w wypadkach przy pracy odnotowano w 2009 r. we wszystkich województwach. Sytuacja ta z kolei była konsekwencją kryzysu ekonomicznego związanego z załamaniem koniunktury, ograniczonymi możliwościami inwestycji w działalność gospodarczą, przez co nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia [11]. Reakcja na kryzys ekonomiczny w województwie podlaskim i innych województwach była szczególnie widoczna poprzez zmniejszenie wypadkowości w sektorze prywatnym w 2009 r. W kolejnych latach tendencje ogólnego współczynnika wypadkowości, a także współczynnika wypadkowości w sektorze prywatnym we wszystkich województwach ponownie uległy pogorszeniu. W badanym okresie w całym kraju stwierdzono poprawę warunków pracy w sektorze publicznym, a zmiany gospodarcze nie wpłynęły znacząco na warunki pracy w tym sektorze. Wyniki te wskazują na konieczność prowadzenia działań profilaktycznych w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem sektora prywatnego. Niekorzystne zdarzenia, jakie mają miejsce w środowisku pracy, są najczęściej związane z nieprawidłowym zachowaniem się pracownika. W województwie podlaskim odsetek takich zdarzeń kształtował się na poziomie 54.3%, podobnie jak w skali całego kraju (54.0%). Najwyższą częstotliwość odnotowano w województwie pomorskim (56.2%), a najniższą w zachodniopomorskim (50.6%). Duży udział tzw. czynnika ludzkiego wśród przyczyn wypadków wymaga intensyfikacji działań prewencyjnych w obszarze lepszego przygotowania pracowników do wykonywania zadań, informowania o zagrożeniach i ryzyku, przestrzeganiu właściwej organizacji stanowisk pracy oraz zapewnieniu lepszych warunków środowiska pracy. Niezmiernie ważne jest również utrzymywanie wysokiego poziomu higieny oraz dbałość o jakość wyposażenia technicznego [9, 12]. Ryzyko wypadków przy pracy jest ściśle związane z sekcjami gospodarki, a także z jej poziomem rozwoju w poszczególnych regionach. Największe rozpowszechnienie wypadków przy pracy występowało w sekcji przetwórstwo przemysłowe, w której odsetek wypadków w województwie podlaskim był niższy w porównaniu do poziomu ogólnopolskiego. Wśród mężczyzn odsetek wynosił odpowiednio 41.3% vs. 42.5%, a u kobiet 20.3% vs. 24.4%. Również wśród mężczyzn w województwie podlaskim widoczne były różnice w sektorze budownictwo (podlaskie 11.6% vs. Polska 13.0%). Różnice te mogły wynikać z usy-

7 Zalewska M, Genowska A, Harasim E. Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach tuowania województwa podlaskiego w regionie mniej rozwiniętym gospodarczo i wyższym poziomem zatrudnienia w innych sekcjach. Przykładem tego może być znaczny odsetek wypadków, jaki stwierdzono u podlaskich kobiet w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna, który przewyższał poziom ogólnopolski (23.8% vs. 21.1%). W niektórych sekcjach sytuacja pod względem wypadkowości w województwie podlaskim była zdecydowanie niekorzystna. I tak na przykład w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię oraz sekcji działalność związana z obsługą rynku nieruchomości u podlaskich mężczyzn występowało najwyższe rozpowszechnienie wypadkowości. Podobnie jak w sekcji edukacja u kobiet. Należy jednak podkreślić, że województwo podlaskie zajmowało również najkorzystniejszą pozycję spośród wszystkich województw. Najniższy odsetek wypadków zarówno u mężczyzn, jak i kobiet zanotowano w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Podobnie wśród kobiet w sekcji dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami stwierdzono najniższe rozpowszechnienie wypadkowością w porównaniu do innych województw. Natomiast w sekcji górnictwo i wydobywanie wypadki u kobiet nie występowały. Powyższe wyniki wskazują na konieczność planowania działań profilaktycznych w środowisku pracy z uwzględnieniem specyfiki struktury gospodarki na poziomie lokalnym. Należy zwrócić uwagę, że warunki pracy w województwie podlaskim należą do najbardziej niekorzystnych w porównaniu do innych województw. Niebezpieczne warunki pracy dotyczą zarówno występowania wydarzeń powodujących urazy u osób poszkodowanych, jak również stopnia ciężkości wypadków. Średni współczynnik urazów z powodu zderzenia/uderzenia w nieruchomy obiekt w województwie podlaskim był najwyższy (38/ pracujących) w porównaniu do skali kraju (24/ pracujących). Podobnie średni współczynnik wypadków z skutkiem ciężkim osiągnął wartość maksymalną 11 poszkodowanych/1 000 wypadków i wartość ta występowała również w województwie małopolskim, świętokrzyskim i opolskim, przy średniej krajowej 9/ Wypadki ze skutkiem ciężkim w województwie podlaskim były najbardziej rozpowszechnione w sekcjach przetwórstwo przemysłowe, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz administracja publiczna i zabezpieczenia społeczne w porównaniu do innych województw. Natomiast średni współczynnik wypadków śmiertelnych kształtował się na poziomie 6/1 000 wypadków (podobnie jak w województwie świętokrzyskim, pomorskim i opolskim), przy średniej ogólnopolskiej 5/ Największe rozpowszechnienie wypadków śmiertelnych w województwie podlaskim dotyczyło sekcji informacja i komunikacja oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca w porównaniu do innych województw. Niekorzystny stan warunków środowiska pracy wiąże się z występowaniem negatywnych skutków zdrowotnych oraz generowaniem kosztów utraty zdrowia, a także przedwczesnej umieralności. Absencja wypadkowa w województwie podlaskim w analizowanym okresie wynosiła średnio 45 dni i była wyższa od wartości średniego współczynnika dla Polski (42 dni). Najwyższy średni współczynnik absencji wypadkowej odnotowano w woj. świętokrzyskim (50 dni), natomiast najniższy w województwie lubuskim (37 dni). Koszty absencji w pracy powstałe w związku z niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi warunkami pracy są bardzo wysokie i oprócz aspektu humanitarnego odnoszą się do wymiaru ekonomicznego [13]. Straty wynikające z niekorzystnych warunków pracy można oszacować za pomocą kosztów świadczeń wypłacanych przez ZUS. Jak wynika ze statystyk w 2010 r. w Polsce przyznano 1579 rent z tytułu niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy oraz 326 rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wydatki na świadczenia z funduszu wypadkowego wyniosły 5,07 mld PLN [7]. Wypadki przy pracy powodują również znaczne straty związane m.in. ze straconym czasem pracy, niższą wydajnością produkcji. W rezultacie są związane z znacznymi stratami w gospodarce, których koszty, według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Bilbao, dla starych krajów członkowskich UE wynoszą od 2.6% do 5.9% PKB [14]. Oszacowania Banku Światowego wskazują, że 2/3 utraconych w wyniku warunków pracy zdrowych lat życia można było zapobiec poprzez wdrożenie programów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracujących [15]. Jedną z przeszkód w doskonaleniu warunków pracy jest niski poziom świadomości w zakresie występowania czynników zagrożeń oraz ryzyka zawodowego, obserwowany zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców [5]. Ponadto, słaba kondycja finansowa przedsiębiorstw wpływa na ograniczanie ich nakładów na bezpieczeństwo i higienę pracy. W sytuacji spowolnienia gospodarczego niektórzy pracodawcy uznają bezpieczeństwo pracy za obszar, na którym łatwo mogą zaoszczędzić. W celu optymalizacji społecznej w zakresie kształtowania warunków pracy należy podejmować działania dotyczące ograniczenia skali wypadkowości w miejscu pracy i rozszerzania działalności prewencyjnej. Działania te powinny polegać na pogłębianiu wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej oraz systematycznym instytucjonalnym nadzorze nad warunkami pracy [16]. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, wyższa wypadkowość w środowisku pracy w województwie

8 576 Probl Hig Epidemiol 2013, 94(3): podlaskim w porównaniu do poziomu ogólnopolskiego powoduje wyższe koszty absencji i jest znacznym obciążeniem dla budżetu ubezpieczeń społecznych i lokalnej gospodarki. Należy zatem podejmować działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa w środowisku pracy, które angażują zarówno pracownika, pracodawcę oraz podmioty lokalne. Poprawa warunków pracy w województwie podlaskim wymaga działań długofalowych, z uwzględnieniem stałych szkoleń w zakresie bhp oraz edukacji z zakresu promowania kultury zapobiegania wypadkom przy pracy. Wnioski 1. Stan warunków pracy w województwie podlaskim w latach był niezadowalający biorąc pod uwagę wydarzenia powodujące urazy, jak i stopień ciężkości wypadków. 2. Wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracy dominowali pracownicy zatrudnieni w sektorze prywatnym i sektor ten należy traktować priorytetowo w całokształcie działań prewencyjnych. 3. Najczęstszą przyczyną zdarzeń wypadkowych było nieprawidłowe zachowanie się pracownika, stąd skutecznym narzędziem prewencji wypadkowej mogą być programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych oraz kampanie informacyjne skierowane zarówno do pracownika, jak i pracodawcy. 4. Poprawa stanu bezpieczeństwa w środowisku pracy w województwie podlaskim powinna dotyczyć w szczególności prewencji urazów doznanych w wyniku zdarzeń wypadkowych, co pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone z tego tytułu, a zatem wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Piśmiennictwo / References 1. Benach J, Muntaner C, Santana V. Employment Conditions and Health Inequalities. Final Report to the WHO, Commission Social Determinants of Health Antoniak M. Warunki pracy w Polsce na tle krajów UE wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy. Bezpiecz Pr 2011, 9: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dz.U nr 199 poz z późn zm. 4. Wypadki przy pracy w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Brański B. Podstawy polityki ochrony zdrowia pracujących [w:] Medycyna i higiena pracy. Walusiak-Skorupa J (red). CMKP, Warszawa 2011: Rydlewska-Liszkowska I. Koszty chorób zawodowych i wypadków przy pracy w Polsce. Med Pr 2006, 57(4): Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Polska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa Wypadki przy pracy w 2009 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Pietrzak L. Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji. Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa th European Working Conditions Survey. Technical Report. Working document for The European Foundation for the Improvement for Living and Working Conditions, Gallup Europe Rynek pracy w obliczu kryzysów gospodarczych. Sedlak & Sedlak, Kraków Ślawska G. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników. Prewen Rehabil 2012, 2 (28): Koszty społeczne wypadków przy pracy. ZUS, Warszawa Rzepecki J. Społeczne koszty wypadków przy pracy w Polsce. Bezpiecz Pr 2012, 5: de Greef M. Benefits of Preventive Measures in Occupational Safety and Health BENOSH Project. XIX World Congress on Safety and Health at Work, September 11-15, Istanbul Saganowska M. Edukacja w nadziei na bezpieczeństwo, czyli aktualne kształtowanie kompetencji z zakresu kultury bezpieczeństwa. General Professional Education 2011, 3:

Medycyna Pracy, 2006;57(4):317 324 317 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi www.imp.lodz.pl/oficyna PRACE ORYGINALNE

Medycyna Pracy, 2006;57(4):317 324 317 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi www.imp.lodz.pl/oficyna PRACE ORYGINALNE Medycyna Pracy, 2006;57(4):317 324 317 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi www.imp.lodz.pl/oficyna Izabela Rydlewska-Liszkowska PRACE ORYGINALNE KOSZTY CHORÓB ZAWODOWYCH I WYPADKÓW PRZY

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda 40 risk focus Łukasz Kosicki dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych. Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w Ergo Hestii od 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa

Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r.

Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, sierpień 2013 Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r.

Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, 2012.08. Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r.

Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, 2011.12. Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Tychy

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Tychy R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Tychy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zmiany zatrudnienia w Polsce

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zmiany zatrudnienia w Polsce Urszula Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zmiany zatrudnienia w Polsce Celem artykułu jest analiza relacji zachodzących

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY JAKO NARZĘDZIE ZAPOBIEGANIA WY PADKOM PRZY PRACY

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY JAKO NARZĘDZIE ZAPOBIEGANIA WY PADKOM PRZY PRACY Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji 2011, No 3 (3), pp 28 32 2011, Nr 3 (3), s. 28 32 Management Systems in Production Engineering SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY JAKO NARZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy na terenie miasta Lublin Podsumowanie lat 2004-2011

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy na terenie miasta Lublin Podsumowanie lat 2004-2011 Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy na terenie miasta Lublin Podsumowanie lat 24-211

Bardziej szczegółowo

Zakończenie procesu negocjacji strony polskiej z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Bruksela, 25 czerwca 2015 r.

Zakończenie procesu negocjacji strony polskiej z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Bruksela, 25 czerwca 2015 r. 1 12 MLD ZŁOTYCH DLA OCHRONY ZDROWIA W POLSCE W LATACH 2014-2020 SZANSĄ JAKIEJ DOTYCHCZAS NIE BYŁO Z ogromną przyjemnością i dumą oddajemy w Państwa ręce dokument pn. Policy Paper dla ochrony zdrowia na

Bardziej szczegółowo

Policy paper. dla ochrony zdrowia na lata 2014 2020. Krajowe ramy strategiczne. Warszawa, marzec 2014 r.

Policy paper. dla ochrony zdrowia na lata 2014 2020. Krajowe ramy strategiczne. Warszawa, marzec 2014 r. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 2020 Krajowe ramy strategiczne Warszawa, marzec 2014 r. 2 Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 2020 Krajowe ramy strategiczne Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Luty, 2013 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE 7

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM WARSZAWA 2011 Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANYCH

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANYCH OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANYCH Jerzy OBOLEWICZ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Dmosin na lata 2014-2020 GMINA DMOSIN POWIAT BRZEZIŃSKI WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Dmosin na lata 2014-2020 GMINA DMOSIN POWIAT BRZEZIŃSKI WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Dmosin na lata 2014-2020 GMINA DMOSIN POWIAT BRZEZIŃSKI WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE DMOSIN 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw Instytut Badań Strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Toruń, wrzesień 2012 rok

Toruń, wrzesień 2012 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU część druga Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń,

Bardziej szczegółowo

Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków przy pracy

Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków przy pracy dr Joanna Wrzesińska Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków przy pracy Streszczenie Niezmiennie, już od wielu lat, w czarnych statystykach wypadkowych dominują przyczyny związane z niewłaściwym

Bardziej szczegółowo