Sprawozdanie Zarządu SMT S.A. z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu SMT S.A. z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu SMT S.A. z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 r.

2 Spis treści A. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ SMT S.A Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Spółki Grupy Kapitałowej SMT S.A. objęte konsolidacją na dzień 31 grudnia 2013 r Informacje ogólne o Emitencie i spółkach z Grupy Kapitałowej SMT S.A Zmiany kapitału zakładowego Emitenta Oferta Publiczna akcji Emitenta Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania sprawozdania wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta na dzień publikacji sprawozdania skonsolidowanego i na r Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, u okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Wypłacone dywidendy Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska Istotne zdarzenia w rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta Zawarcie istotnych umów Inne istotne zdarzenia w rozwoju Grupy Kapitałowej Wynagrodzenia, nagrody i korzyści Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i jego wynagrodzeniu Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę SMT S.A System Kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Informacje na temat nabycia akcji własnych przez Spółkę SMT S.A Informacje na temat posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne Strona 2 z 73

3 20. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych SMT S.A Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Zasady zmiany statutu Spółki SMT S.A Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Skład osobowy oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących Spółki B. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SMT S.A Informacje dotyczące segmentów działalności Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń Grupy Kapitałowej SMT S.A Charakterystyka struktury aktywów i pasywów, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej SMT S.A., omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych wraz z podstawowymi wskaźnikami Analiza rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej SMT S.A Analiza majątku Grupy Kapitałowej SMT S.A oraz źródeł jego finansowania wraz z oceną zarządzania zasobami finansowymi oraz możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Podstawowe informacje o produktach i usługach oraz rynkach zbytu Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej SMT S.A Informacje o udzielonych i zaciągniętych pożyczkach oraz kredytach bankowych Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Emitenta Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju oraz opis perspektyw rozwoju działalności i przewidywanej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych oraz zarządzanie zasobami finansowymi Strona 3 z 73

4 KOMENTARZ ZARZĄDU SMT S.A. DO DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2013 Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu SMT S.A. Drodzy Akcjonariusze, Rok 2013 był dla nas czasem przemian, inwestycji i wytężonej pracy. Był to również rok znaczącego wzrostu wartości naszej spółki. Na początku stycznia 2013 roku kurs akcji spółki oscylował w okolicach 13 zł, pod koniec grudnia 2013 roku wzrósł do 21,70 zł za akcję. Zmiana nazwy i strategii Zmieniając nazwę grupy kapitałowej z Grupa ADV na SMT SA zakomunikowaliśmy rynkowi nową strategię rozwoju. SMT konsekwentnie koncentruje się na rozwoju kompetencji technologicznych oraz tworzeniu i rozwijaniu własnych produktów IT. Zgodnie z zapowiedziami rezygnujemy z marketingowej części naszej działalności, która nie jest tak skalowana, jak część produktowa naszego biznesu. Ruchem, który to potwierdził jest m.in. sprzedaż agencji kreatywnej Lemon Sky na początku 2014 roku. Kontrakty 2013 Do największych kontraktów pozyskanych w 2013 roku zaliczyć można wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem dla Ministerstwa Finansów o wartości blisko 5 mln zł, stworzenie dwóch systemów podatkowych KiC i e-cło o łącznej wartości 34,8 mln zł również dla Ministerstwa Finansów, wdrożenie systemu SATIS w pojazdach Coca-Cola Hellenic, partnerstwo ialbatros z francuską spółką Globeotravel dotyczące rezerwacji hotelowych o szacunkowej rocznej wartości 3,5 mln euro. Ponadto SMT Software została jedną z trzech firm, które wygrały przetarg na realizację zleceń IT dla Fusion for Energy, organizacji Unii Europejskiej, odpowiedzialnej za realizację międzynarodowego projektu rozwoju energii termojądrowej. Strona 4 z 73

5 Ekspansja zagraniczna W II kwartale 2013 roku założyliśmy nową spółkę - SMT Software UK Ltd zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, której głównym zadaniem jest sprzedaż usług i produktów informatycznych na rynku brytyjskim. Ekspansja zagraniczna jest częścią naszej strategii. Otwierając się na nowe rynki chcemy zdywersyfikować przychody pod względem terytorialnym oraz zbudować grupę kapitałową o zasięgu międzynarodowym. Kontynuując realizację tych założeń na początku roku 2014 otworzyliśmy niemiecki oddział SMT Software we Freiburgu oraz włoski oddział ialbatros w Rzymie. Zmiany w organizacji Zakończyliśmy wprowadzanie zmian organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej skutkujących uproszczeniem struktury oraz zwiększeniem efektywności i sprawności zarządzania. W tej chwili posiadamy już 100% udziałów w spółce zależnej SMT Software (wcześniej jedynie 52%) oraz 99,86% spółki zależnej Codemedia (wcześniej jedynie 74%). Prognozy i wyniki W 2013 roku po raz pierwszy w historii spółki ogłosiliśmy prognozy finansowe. Zgodnie z zaktualizowanymi w październiku prognozami zakładaliśmy, iż na koniec roku 2013 skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem wyniosą 200 mln zł, EBITDA wyniesie 17,5 mln zł, skonsolidowany zysk netto 15 mln zł, a EPS 1,33 zł. Z uwagi na sprzedaż akcji spółki Lemon Sky sp. z o.o. SKA i wyłączenie jej danych z pełnej konsolidacji dokonano korekty założeń i szacunków wyników na rok 2013, które ostatecznie są zgodne z osiągniętymi wynikami. Na koniec 2013 roku spółka wypracowała 196 mln zł przychodu osiągając 54% wzrost w stosunku do roku 2012 (126 mln zł). Rok 2013 zakończył się zyskiem netto na poziomie 15,7 mln zł, co stanowi 124% wzrost w porównaniu do roku 2012 (7,0 mln zł). Pragniemy być spółką przewidywalną, transparentną i odpowiedzialną, dlatego już w styczniu tego roku ogłosiliśmy prognozy wyników na cały rok Zgodnie z zaktualizowanymi w marcu prognozami skonsolidowane przychody w tym roku wzrosną o 33% w ujęciu r/r osiągając poziom 261 mln zł, a zyski o 72% do poziomu 27 mln zł. Rok 2014 rozpoczęliśmy bardzo intensywnie wygrywając kilka przetargów w sektorze publicznym: system informatyczny we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ o wartości 7,2 mln zł, System Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa za 3 mln zł oraz wygrany w konsorcjum przetarg na System Dozoru Elektronicznego dla Ministerstwa Sprawiedliwości o wartości 214 mln zł. Obrana strategia oraz rozwój i potencjał prowadzonych przez nas biznesów pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mamy nadzieję nadal zapewniać Państwu satysfakcję z dobrze podjętych decyzji inwestycyjnych. Dziękujemy za zaufanie Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu Strona 5 z 73

6 A. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ SMT S.A. 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. SMT Spółka Akcyjna (Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie, tworzy grupę kapitałową spółek działających w trzech dynamicznie rozwijających się obszarach: komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Strona 6 z 73

7 Udział emitenta w kapitałach spółek powiązanych na dzień 31 grudnia 2013 r. Udział SMT S.A. Udziały niekontrolujące Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A. 80,00% 20,00% Lemon Sky Sp. z o.o. 100,00% 0,00% Codemedia S.A. (Codemedia) 99,86% 0,14% SMT Software sp. z o.o. SKA (SMT) 100,00% 0,00% AdvFinance Sp. z o.o. 100,00% 0,00% Xantus S.A. 50,00% 50,00% Traffic Info Sp. z o.o. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% CodeArch S.A. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% ialbatros S.A. (w 52,77% własność SMT) 50,55% 49,45% ialbatros SAS - Francja (w 100% własność ialbatros'a) 50,55% 49,45% Recrutia Sp. z o.o. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% Nilaya Sp. z o.o. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% SMT SOFTWARE UK LTD. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% MobiCare S.A. (w 55% własność SMT) 55,00% 45,00% Trade Tracker Poland Sp. z o. o. (w 50% własność Codemedia) 49,93% 50,07% Quartic sp. z o. o. (w 40% własność Codemedia S.A.) 39,94% 60,06% Sorcersoft.com S.A. (w 60% własność SMT) 60,00% 40,00% SMT Software Nederlands B.V. (w 40% własność SMT) 40,00% 60,00% Claire Multimedia International S.A. (w 50% własność Xantus S.A.) 25,00% 75,00% NoboSolutions S.A. (w 25% własność SMT) 25,00% 75,00% Attorn S.A. (w 54% własność SMT) 54,00% 46,00% SMT Software sp. z o. o. (w 100% własność SMT) 100,00% 100,00% G.T.M.S. S.A. (w 100% własność SMT) 50,00% 50,00% Satis GPS sp. z o.o. S.K.A. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% Invest SMT Software sp. z o. o. S.K.A. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% Satis GPS sp. z o. o. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% Media Planning sp. z o. o. (w 100% własność Codemedia) 99,86% 0,14% Strona 7 z 73

8 1.2. Spółki Grupy Kapitałowej SMT S.A. objęte konsolidacją na dzień 31 grudnia 2013 r. Spółki podlegające konsolidacji metodą pełną Udział w kapitale (%) Lemon Sky sp. zo.o. SKA SMT Software Sp. z o.o. SKA 80,00 100,00 Codemedia S.A. 99,86 ADV Finance Sp. z o.o. 100,00 Xantus S.A. 50,00 Trade Tracker Poland sp. z o. o. 49,93 Nilaya Sp. z o. o. 100,00 ialbatros S.A. 50,55 ialbatros SAS 50, Informacje ogólne o Emitencie i spółkach z Grupy Kapitałowej SMT S.A. SMT S.A. siedziba: ul. Jutrzenki 183, Warszawa Przedmiot działalności: Grupa Kapitałowa Emitenta to grupa firm działających w trzech obszarach: komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce (outsourcing sprzedaży on-line). W ramach komunikacji cyfrowej Grupa Kapitałowa Emitenta świadczy pełen zakres usług: strategia/kreacja/implementacja we wszystkich kanałach komunikacji marketingowej, zakup mediów cyfrowych oraz tradycyjnych, wyspecjalizowane usługi marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozyskiwanie oraz monetyzacja baz danych tj. przekształcania baz danych klientów w strumienie pieniężne, tworzenie rozbudowanych narzędzi marketingu internetowego oraz mobilnego, tworzenie animacji 3D na potrzeby reklam telewizyjnych oraz produkcja efektów specjalnych do filmów fabularnych i dokumentalnych. Za świadczenie usług w obszarze komunikacji cyfrowej odpowiedzialne są następujące spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta: Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A. Codemedia S.A. Xantus S.A. Kompetencje Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze innowacyjnych technologii obejmują: Strona 8 z 73

9 aplikacje dedykowane realizacja aplikacji dopasowanych do specyficznych wymagań klientów (rozwiązania pod klucz ), outsourcing delegowanie kadry IT wsparcie realizowanych projektów na rzecz klientów, rozwiązania mobilne tworzenie wyspecjalizowanego oprogramowania na urządzenia przenośne (głównie telefony komórkowe smartfony), portale webowe usługi związane z wdrażaniem korporacyjnych aplikacji internetowych i portali intranetowych oraz przeprowadzaniem testów użyteczności, systemy GIS przetwarzanie danych mapowych (płaskich i przestrzennych), usługi telemedyczne skierowane do osób starszych. Emitent świadczy usługi w segmencie innowacyjnych technologii poprzez spółkę SMT Software sp. z o. o. SKAS oraz jej spółki zależne: Traffic Info sp. z o.o. oraz ialbatros S.A., MobiCare sp. z o.o. Działalność w obszarze e-commerce opiera się na wsparciu sprzedaży przez internet poprzez: tworzenie strategii sprzedażowych on-line, realizację programów sprzedażowych w Internecie w oparciu o success-fee, własne unikatowe system afiliacyjny 2.0 pierwsze tego typu narzędzie na świecie. Działalność w obszarze e-commerce realizowana była przez Emitenta poprzez Spółkę Iweii S.A., która w grudniu 2012 została wchłonięta przez Codemedia S.A. a wypracowane przez nią technologie i kompetencje są dalej rozwijane i wykorzystywane przez Codemedia S.A. Skład Zarządu: Konrad Pankiewicz* Prezes Zarządu Adam Kuszyk* do dnia 20 marca 2013 r. Członek Zarządu, od dnia 21 marca 2013 r. Wiceprezes Zarządu, Szymon Pura* Wiceprezes Zarządu od dnia 21 marca 2013 r., Sebastian Łękawa Wiceprezes Zarządu od dnia 21 marca 2013 r. do dnia 14 lutego 2014 r., Kamila Karpińska Członek Zarządu do dnia 21 marca 2013 r. * W dniu 26 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 i 12 ust. 2 lit. c) Statutu podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu SMT S.A. na nową kadencję. Uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia. Skład Rady Nadzorczej: Rafał Jelonek Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2012 r. do dnia 29 maja 2013 Piotr Sulima Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 28 czerwca 2013 roku Jakub Bartkiewicz Członek Rady Nadzorczej do dnia 29 maja 2013 roku Jakub Deryng-Dymitrowicz Członek Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2012 r. do dnia 29 maja 2013 roku Sławomir Kornicki Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 05 czerwca 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r., następnie od dnia 07 sierpnia 2013 r. do dnia 14 stycznia 2014 r. Tomasz Krześniak Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 7 sierpnia 2013 r. Łucja Gdala Członek Rady Nadzorczej od dnia 05 czerwca 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r., następnie od dnia 7 sierpnia 2013 r. do dnia 14 stycznia 2014 r. Przemysław Kruszyński Członek Rady Nadzorczej do dnia 28 czerwca 2013 r., następnie od dnia 7 sierpnia 2013 r. Sobiesław Pająk Członek Rady Nadzorczej od dnia 7 sierpnia 2013 r. Tomasz Frątczak od dnia 15 stycznia 2014 r. Adriana Pankiewicz od dnia 15 stycznia 2014 r. Ostatnie zmiany w Radzie Nadzorczej wynikały m.in. z faktu, że kadencja poprzedniej Rady wygasła wraz z odbyciem WZA zatwierdzającego sprawozdanie za rok poprzedzający ostatni rok pełnienia kadencji przez Radę tj. na dzień 28 czerwca 2013 r., pełen skład Rady na kolejna kadencję został powołany przez NWZA Emitenta w dniu 07 sierpnia 2013 r. oraz z faktu, że Pan Sławomir Kornicki i Pani Łucja Gdala dołączyli do Zarządu Codemedia S.A. Strona 9 z 73

10 Ponadto Emitent jest podmiotem dominującym wobec następujących podmiotów zależnych: AdvFinance Sp. z o.o. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba - Gdynia ul. Świętojańska 9/4. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, działalność związana z oprogramowaniem. REGON , NIP Kapitał zakładowy ,00 PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia roku. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzi: Agnieszka Przybyt Prezes Zarządu. Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba Gdynia, ul. Świętojańska 9 lok. 4. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z produkcją i dystrybucją filmów i nagrań video, działalność usługowa w zakresie technologii informatycznej i przetwarzania danych, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych, agencji reklamowych, pośrednictwo reklamowe, badanie rynku opinii publicznej, kupni i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. REGON , NIP Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia roku. Emitent posiada 100 % udziałów w spółce. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Magdalena Surowiec Prezes Zarządu, Beata Turlejska -Zduńczyk Wiceprezes Zarządu. Lemon Sky Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna Statut Spółki uchwalony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia r. o przekształceniu spółki Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w Lemon Sky Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu (akt notarialny Rep. A 3621/2012 notariusza Justyny Baszuk w Warszawie). Poprzednik prawny spółka Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu roku. W dniu 10 października 2012 roku zarejestrowano przekształcenie Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w Lemon Sky Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba Wrocław, ul. Krakowska nr 88A. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z produkcją i dystrybucją filmów i nagrań video, działalność usługowa w zakresie technologii informatycznej i przetwarzania danych, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych, agencji reklamowych, pośrednictwo reklamowe, badanie Strona 10 z 73

11 rynku opinii publicznej, kupni i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. REGON , NIP Kapitał zakładowy ,00 PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia roku. Spółkę reprezentuje komplementariusz Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Codemedia S.A. Statut Spółki uchwalony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Codemedia Sp. z o.o. z dnia r. o przekształceniu spółki Codemedia Sp. z o.o. w Codemedia S.A. (akt notarialny Rep. A 2924/2010 notariusza Marcina Skurowskiego w Warszawie). Poprzednik prawny spółka Codemedia Sp. z o.o. była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu roku. W dniu 18 października 2010 roku zarejestrowano przekształcenie Codemedia spółka z o.o. w Codemedia Spółka Akcyjna. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Siedziba Warszawa, ul. Rolna 175 B. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność wydawnicza, działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem informatycznym, zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych, agencji informacyjnych, pośrednictwo reklamowe, badanie rynku i opinii publicznej, działalność związana z pakowaniem, działalność centrów telefonicznych, działalność związana z organizacją wystaw, targów i kongresów. REGON , NIP Kapitał zakładowy ,50 PLN obejmujący akcje serii A w ilości PLN oraz akcje serii B w ilości oraz akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN akcja. Każda akcja serii A daje prawo do 2 głosów. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia to jest od dnia roku. Poprzednik prawny Codemedia S.A. - Codemedia Sp. z o.o. pozostawał w Grupie Kapitałowej Emitenta roku. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Piotr Michał Bieńko Prezes Zarządu, Łucja Gdala Wiceprezes Zarządu powołana do Zarządu 01 lutego 2014 r., Sławomir Kornicki powołany do Zarządu 01 lutego 2014 r. jednocześnie Pani Anna Gruszka dotychczasowy Członek Zarządu złożyła rezygnację z dniem 18 listopada 2013 r.. W dniu 28 listopada 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Codemedia S.A. (spółka przejmująca) podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką Mediasense Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art pkt 1) ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej. Przedmiotowe połączenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną uchwałą z dnia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba Wrocław, ul. Piłsudskiego 13 Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki, zarządzaniem urządzeniami Strona 11 z 73

12 informatycznymi, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. REGON , NIP Kapitał zakładowy ,70 PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia roku. W dniu 2 sierpnia 2013 roku Emitent powziął widomość, że Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał przekształcenie spółki polegające na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej na spółkę komandytowo akcyjną. Komplementariuszem jest SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W imieniu Spółki działają członkowie Zarządu komplementariusza. Na Datę raportu w skład Zarządu komplementariusza wchodzą: Sebastian Łękawa Prezes Zarządu, Szymon Pura Członek Zarządu. SMT Software Sp. z o.o. Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba: Warszawa, ul. Jutrzenki nr 183. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki, zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. Kapitał zakładowy 5000 PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Sebastian Łękawa Prezes Zarządu, Szymon Pura Członek Zarządu. Traffic Info Sp. z o.o. Podmiot zależny SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. we Wrocławiu (SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada 100% udziałów Traffic Info Sp. z o.o.); umowa Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu r.; siedziba: Wrocław ul. Piłsudskiego 13. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z oprogramowaniem,, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. REGON , NIP Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN. W dacie założenia SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. objął 50 % udziałów w Spółce. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty roku (data zakupu przez SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. pozostałych 50 % udziałów od pozostałych wspólników). Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Tomasz Frątczak Prezes Zarządu, Szymon Pura Członek Zarządu. ialbatros S.A. Strona 12 z 73

13 Podmiot zależny SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. we Wrocławiu (SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada 56,33% akcji ialbatros S.A.); Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu , siedziba: Warszawa, ul. Jutrzenki nr 183. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, z doradztwem w zakresie informatyki, z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalność organizatorów turystyki w zakresie informacji turystycznej. Kapitał zakładowy ,00 PLN. SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada 55,63 % akcji w Spółce. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Moncef Khanfir Prezes Zarządu, Szymon Pura Członek Zarządu. Xantus S.A. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba ul. Dąbrowskiego 55, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: spółka specjalizuje się w produkcji seriali animowanych, reklam telewizyjnych, komputerowych efektów specjalnych (VFX) oraz rozwiązaniach typu motion design. Xantus oferuje także wykorzystanie unikalnych technologii informatycznych w reklamie, zaawansowanych projektach multimedialnych i produkcjach filmowych. REGON , NIP Kapitał zakładowy PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od dnia roku. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu. Satis GPS sp. z o. o. (wcześniej: Alavera Sp. z o.o.) W dniu roku SMT S.A. nabyła wszystkie udziały w Spółce Alavera sp. z o.o. za łączną wartość zł. Spółka Alavera z siedzibą w Lidzbarku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. pod numerem Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. Kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na 100 równych udziałów po 50 zł każdy, kapitał został w pełni opłacony. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z wg PKD). Prezesem Spółki jest Tomasz Frątczak a członkiem Zarządu Szymon Pura.W dniu roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wprowadziło zmiany w umowie m.in. polegające na zmianie siedziby na Warszawę oraz zmianie nazwy na SATIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do dnia złożenia raportu zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W najbliższej przyszłości Spółka Alavera nabędzie przysługujący Piotrowi Janowi Korszli ogół praw i obowiązków komplementariusza Spółki Korszla 2 spółka komandytowo-akcyjna, która to Spółka będzie prowadzić działalność biznesową związaną z usługą pod nazwą SATIS. SATIS to rozwiązanie mające na celu wspieranie zarządzania flotą samochodową poprzez integrację z urządzeniami GPS i optymalizację tras przejazdów. Aktualnie działalność ta prowadzona jest w ramach Spółki SMT Software Spółka komandytowo akcyjna. Działalność ta zostanie przeniesiona do Spółki Korszla 2 spółka komandytowo akcyjna. Satis GPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (poprzednio Korszla 2 S.K.A.) W dniu roku Spółka SMT S.A. nabyła 100% akcji Spółki Korszla 2 spółka komandytowo-akcyjna. Spółka Korszla 2 spółka komandytowo-akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym r. pod numerem z siedzibą w Strona 13 z 73

14 Warszawie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi zł, który został opłacony w kwocie zł. Kapitał akcyjny dzieli się na akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda. Akcje nie są uprzywilejowane. Komplementariuszem Spółki jest Piotr Jan Korszla, który jest uprawniony do reprezentowania Spółki i samodzielnego składania oświadczeń za Spółkę. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z wg PKD). Docelowo ogół przysługujących Piotrowi Janowi Korszli praw i obowiązków komplementariusza w Spółce nabędzie Spółka Alavera Sp. z o.o. Spółka będzie prowadziła działalność usługową pod marką SATIS. Invest SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (poprzednio: Korszla spółka komandytowo-akcyjna) W dniu 20 grudnia 2013 r. SMT SA nabyła 100% akcji w Spółce Korszla Spółka komandytowo akcyjna. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, akcje nie są uprzywilejowane. Kapitał został opłacony w kwocie zł. Spółkę samodzielnie może reprezentować każdy komplementariusz. Jedynym komplementariuszem Spółki jest Piotr Jan Korszla. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z wg PKD). W dniu 20 grudnia 2013 r. SMT Software sp. z o.o. nabyła od Piotra Jana Korszli ogół praw i obowiązków komplementariusza, na dzień złożenia raportu zmiana ta nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Media Planning sp. z o. o. (poprzednio Offiliate Sp. z o. o.) Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Rolna 175B, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność agencji reklamowych, działalność związana z produkcją filmów nagrań wideo i programów telewizyjnych, działalność wydawnicza, działalność związana z oprogramowaniem. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. W spółce 100 % udziałów posiada Codemedia S.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Piotr Bieńko Prezes Zarządu, Anna Gruszka Członek Zarządu. W rozumieniu art. 4 1 pkt 5 K.s.h., spółkami powiązanymi z Emitentem są: Claire Multimedia International S.A. akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba ul. Fabryczna 19, Wrocław, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność związana z dystrybucją filmów nagrań wideo i programów telewizyjnych, działalność związana z oprogramowaniem, zarządzanie stronami internetowymi, działalność wydawnicza. Strona 14 z 73

15 REGON , NIP Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Waldemar Krzysztof Miksa Prezes Zarządu. SMT Software Nederlands B.V. Spółka SMT Software Nederland B.V. została zarejestrowana w dniu i ma wyłączność na sprzedaż usług SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Holandii. 40% udziałów nowej spółki należy do SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., a pozostałe 60% do holenderskiej spółki Chanda B.V. TradeTracker Poland Sp. z o. o. Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Gotarda 9, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: reklama, badanie rynku i opinii publicznej, działalność agencji reklamowych, działalność związana z reprezentowaniem mediów, stosunki międzyludzkie (PR) i komunikacja, działalność związana z oprogramowaniem. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. W spółce 50 % udziałów posiada Codemedia S.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Justyna Spytek Prezes Zarządu. Quartic Sp. z o. o. Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Rejtana 17, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, działalność związana z oprogramowaniem, zarządzanie stronami internetowymi. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Paweł Wyborski Prezes Zarządu. MobiCare S.A. Statut Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Strona 15 z 73

16 działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Grzegorz Pura Prezes Zarządu, Daniel Kaczmarek Członek Zarządu. Nilaya Sp. z o.o. Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, zarządzanie stronami internetowymi. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. W spółce 100 % udziałów posiada SMT Software S.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Wojciech Bodnaruś Prezes Zarządu. ialabtros SAS Kapitał podstawowy Spółki wynosi EUR, jest w pełni opłacony. Spółka posługuje się numerem identyfikacyjnym: R.C.S Paris. 100% akcji należy do SMT ialabtros S.A. Spółka ma siedzibę we Francji 25R DE Ponthieu Paris. Prezesem Spółki jest Moncef Khanfir. Spółka prowadzi działalność w zakresie rezerwacji hotelowych. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności Spóki jest m.in. jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji hoteli w związku z podróżami biznesowymi. Nobo Solutions S.A. Statut Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Piłsudskiego Wrocław, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej, działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, pozostałe badania i analizy techniczne. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Roman Frątczak Prezes Zarządu, Aleksander Przygoda Wiceprezes Zarządu. Attorn S.A. Akt założycielski Spółki z dnia , wpisana do KRS prowadzonego dla Miasta Stołecznego Warszawa Sądu Rejonowego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem wpisana Siedziba: ul. Jutrzenki 183 Warszawa, kapitał Strona 16 z 73

17 000 PLN. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność centrów telefonicznych (call center), działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. REGON: , NIP: Kapitał zakładowy PLN. Na datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Korzenieski Zbigniew Prezes Zarządu, Emilian Półrolnik Członek Zarządu. CodeArch S.A. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Asnyka 2/1, Białystok, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, zarządzanie stronami internetowymi. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. W spółce jedynym akcjonariuszem jest SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Robert Strzelecki Prezes Zarządu. Strona 17 z 73

18 Recrutia Sp. z o.o. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba - ul. Piłsudskiego 13, Wrocław, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników. REGON , NIP , Kapitał zakładowy 5000 PLN. W spółce jedynym akcjonariuszem jest SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Sebastian Łękawa - Prezes Zarządu. Sorcersoft.com S.A. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sad Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba - ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Paweł Rubach - Prezes Zarządu. SMT SOFTWARE UK LTD. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do rejestru pod numerem , prowadzonego przez Companies House w Cardiff w dniu r. Siedziba - Centro 3, Mandela Street, London, NW1 0DU, Wielka Brytania. Spółka została utworzona na czas nieokreślony. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż usług i produktów SMT Software na rynku brytyjskim oraz obsługa obecnych klientów SMT na rynku brytyjskim oraz pozyskiwanie nowych odbiorców usług. Kapitał zakładowy wynosi 1000 GBP. SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada 100% udziałów. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Sebastian Łękawa - Prezes Zarządu. GTMS Spółka Akcyjna Dnia r. zawiązana została nowa Spółka pod nazwą GTMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 1 zł. Akcje nie są uprzywilejowane. Na dzień złożenia raportu kapitał został w pełni opłacony wkładami pieniężnymi. Do dnia złożenia raportu Spółka nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Akcje zostały objęte w następujący sposób: akcji objęła SMT SA z siedzibą w Warszawie oraz akcji objęła D.I.M.O GESTION z siedzibą w Limonest, Francja spółka akcyjna uproszona prawa francuskiego. Zarząd Spółki jest następujący: Szymon Pura Prezes Zarządu, Moncef Khanfir Członek Zarządu, Christian Petit Członek Zarządu, Pascale Romano Członek Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki jest następująca: Guillaume Mulliez Przewodniczący Rady Nadzorczej, Gilles Bobichon Czlonek Rady Nadzorczej, Pascal Dhorne Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Frątczak Członek Rady Nadzorczej, Konrad Pankiewicz Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Krześniak Członek Rady Nadzorczej. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z wg PKD). Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Pierwszym projektem Spółki będzie opracowanie nowego modułu systemu Strona 18 z 73

19 lokalizacji i monitoringu GPS - SATIS. Opracowywany wspólnie z DIMO Gestion moduł będzie służył zarządzaniu parkiem samochodowym w celu optymalizacji podróży służbowych pracowników. 2. Zmiany kapitału zakładowego Emitenta na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 lutego 2013 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) do kwoty zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz zmiany w Statucie Emitenta wynikające z Uchwał nr 10, 13 oraz 14 podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 10 grudnia 2012 roku, o których podjęciu, po uprzednich przerwach w obradach, Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 57/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D wynosiła (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt). Akcje nowej emisji przeznaczone zostały do wydania dla ówczesnych akcjonariuszy SMT Software S.A. (obecnie SMT Software sp. z o.o. SKA) oraz Codemedia S.A. w zamian za przekazane akcje tych spółek na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 marca 2013 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) do kwoty ,30 zł w drodze emisji (słownie: sześciuset trzydzieści pięciu tysięcy pięciuset czterdziestu trzech) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W dniu 8 stycznia 2014 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z umorzeniem (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji własnych serii E wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wynikające z uchwał nr 03 i 04 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 13 listopada 2013 roku. Kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty ,30 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa 30/100 złotych) do kwoty ,70 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć 70/100 złotych) tj. o kwotę ,60 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć 60/100 złotych). Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) z dotychczas wyemitowanych (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, którym odpowiadało (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W związku z powyższym ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Emitenta wynikającego z umorzenia części akcji serii E wynosiła (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem). Akcje serii E zostały umorzone, bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariusza, a taki sposób umorzenia uzasadniony jest zgodą akcjonariusza na przyjęcie takiego trybu. Jednocześnie na podstawie powyższego postanowienia Sądu Rejonowego i uchwały nr 04 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku, zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty ,70 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć 70/100 złotych) do kwoty Strona 19 z 73

20 ,30 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa 30/100 złotych), to jest o kwotę ,60 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć 60/100 złotych) w drodze emisji (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,1 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda. Po tych zmianach kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na: a (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, b (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, c (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, d (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oraz e (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,1 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji serii E wraz z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego wynikającym z wyemitowania akcji serii F wynosi obecnie (słownie: jedenaście milionów trzysta osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy). Strona 20 z 73

21 3. Oferta Publiczna akcji Emitenta W okresie r. Emitent nie przeprowadzał oferty publicznej. 4. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową W okresie r. nie wystąpiły takie zmiany. 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania sprawozdania wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta na dzień publikacji sprawozdania skonsolidowanego i na r.. Struktura akcjonariatu na dzień na dzień przekazania niniejszego sprawozdania: Akcjonariusz liczba akcji udział % liczba głosów na WZA udział % Investors TFI S.A ,02% ,02% Blue Ceriana Limited ,43% ,43% Agencja Reklamowa Czart Sp. z o.o ,69% ,69% Amplico PTE S.A ,77% ,77% inwestorzy poniżej 5% ,10% ,10% RAZEM ,00% ,00% Strona 21 z 73

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał,

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2014-06-30 19:44 CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez WZ 30 czerwca 2014 Raport bieżący 10/2014 Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset Uchwała nr z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. UCHWAŁA NR I/10/12/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące szesnastego (21.11.2016), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2011 R.

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2011 R. PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2011 R. Imię i nazwisko/ Firma* Akcjonariusza Adres/Siedziba* Nr dokumentu tożsamości/

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.)

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2012 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2012 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2012 roku. Warszawa, 15 marca 2012 r. Zarząd podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3 Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje: 1. Zatwierdza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A.

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. IV kwartał roku 2012 obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Żagań, 4 luty 2013 roku 1 Spis Treści 1. Podstawowe informacje o spółce.....str. 4

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 8 kwietnia 2015 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 8 kwietnia 2015 roku Projekty uchwał zwołanego na 8 kwietnia 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: Dotychczasowe brzmienie 4 Statutu Spółki: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.121.473,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 1) 650.000

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Holding S.A.,

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Holding S.A., Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Holding S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 2

Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 2 Projekt do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT za I kwartał 2013 roku

RAPORT za I kwartał 2013 roku RAPORT za 2013 roku Wrocław, 14 maja 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane z bilansu Dane jednostkowe. Stan na 31.03.2013 Stan na 31.03.2012 Kapitał własny Kapitał zakładowy Należności długoterminowe Należności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / /2016. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Gobarto SA. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr / / /2016. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Gobarto SA. z siedzibą w Warszawie Raport bieżący nr: 36/2016 Temat: Gobarto S.A. Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Termin: 09.12.2016 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR przekazanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014 RAPORT BIEŻĄCY 11/2014 Data: 10 października 2014 r. Emitent: Ambra S.A. Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 października 2014 r. wraz z wynikami głosowań.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Obecna treść 6 Statutu:

Obecna treść 6 Statutu: Na podstawie 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Płock, dnia 10.06.2016r. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Wniosek Akcjonariusza Jako akcjonariusz Spółki RESBUD Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz: (imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku Projekty uchwał Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku Uchwała nr _ Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Uchwała nr z dnia 2 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.05.2016 r. GODZ. 10 00 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 września 2014 roku. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łodzi działając w oparciu o postanowienia art. 409 oraz art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pana/-ią. strona " 1 z " 21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: INTER CARS S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A. Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2009 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. RAPORT

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PELION SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2015 R. Projekt uchwały nr 1

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PELION SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2015 R. Projekt uchwały nr 1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PELION SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2015 R. Projekt uchwały nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PELION Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r. Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 9 maja 2012 r. Zarząd z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 maja 2012 roku w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. Projekty uchwał ED Invest S.A. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie: przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana. ----------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwały z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w Katowicach na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE w dniu 15 czerwca 2016 r. w Warszawie, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Grzegorz Czapla zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -------

PROTOKÓŁ. Grzegorz Czapla zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: ------- Repertorium A numer 5744 / 2014 AKT NOTARIALNY Dnia jedenastego marca dwa tysiące czternastego roku (11.03.2014) w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka

Bardziej szczegółowo

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo