Sprawozdanie Zarządu SMT S.A. z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu SMT S.A. z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu SMT S.A. z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 r.

2 Spis treści A. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ SMT S.A Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Spółki Grupy Kapitałowej SMT S.A. objęte konsolidacją na dzień 31 grudnia 2013 r Informacje ogólne o Emitencie i spółkach z Grupy Kapitałowej SMT S.A Zmiany kapitału zakładowego Emitenta Oferta Publiczna akcji Emitenta Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania sprawozdania wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta na dzień publikacji sprawozdania skonsolidowanego i na r Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, u okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Wypłacone dywidendy Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska Istotne zdarzenia w rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta Zawarcie istotnych umów Inne istotne zdarzenia w rozwoju Grupy Kapitałowej Wynagrodzenia, nagrody i korzyści Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i jego wynagrodzeniu Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę SMT S.A System Kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Informacje na temat nabycia akcji własnych przez Spółkę SMT S.A Informacje na temat posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne Strona 2 z 73

3 20. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych SMT S.A Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Zasady zmiany statutu Spółki SMT S.A Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Skład osobowy oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących Spółki B. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SMT S.A Informacje dotyczące segmentów działalności Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń Grupy Kapitałowej SMT S.A Charakterystyka struktury aktywów i pasywów, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej SMT S.A., omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych wraz z podstawowymi wskaźnikami Analiza rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej SMT S.A Analiza majątku Grupy Kapitałowej SMT S.A oraz źródeł jego finansowania wraz z oceną zarządzania zasobami finansowymi oraz możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Podstawowe informacje o produktach i usługach oraz rynkach zbytu Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej SMT S.A Informacje o udzielonych i zaciągniętych pożyczkach oraz kredytach bankowych Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Emitenta Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju oraz opis perspektyw rozwoju działalności i przewidywanej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych oraz zarządzanie zasobami finansowymi Strona 3 z 73

4 KOMENTARZ ZARZĄDU SMT S.A. DO DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2013 Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu SMT S.A. Drodzy Akcjonariusze, Rok 2013 był dla nas czasem przemian, inwestycji i wytężonej pracy. Był to również rok znaczącego wzrostu wartości naszej spółki. Na początku stycznia 2013 roku kurs akcji spółki oscylował w okolicach 13 zł, pod koniec grudnia 2013 roku wzrósł do 21,70 zł za akcję. Zmiana nazwy i strategii Zmieniając nazwę grupy kapitałowej z Grupa ADV na SMT SA zakomunikowaliśmy rynkowi nową strategię rozwoju. SMT konsekwentnie koncentruje się na rozwoju kompetencji technologicznych oraz tworzeniu i rozwijaniu własnych produktów IT. Zgodnie z zapowiedziami rezygnujemy z marketingowej części naszej działalności, która nie jest tak skalowana, jak część produktowa naszego biznesu. Ruchem, który to potwierdził jest m.in. sprzedaż agencji kreatywnej Lemon Sky na początku 2014 roku. Kontrakty 2013 Do największych kontraktów pozyskanych w 2013 roku zaliczyć można wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem dla Ministerstwa Finansów o wartości blisko 5 mln zł, stworzenie dwóch systemów podatkowych KiC i e-cło o łącznej wartości 34,8 mln zł również dla Ministerstwa Finansów, wdrożenie systemu SATIS w pojazdach Coca-Cola Hellenic, partnerstwo ialbatros z francuską spółką Globeotravel dotyczące rezerwacji hotelowych o szacunkowej rocznej wartości 3,5 mln euro. Ponadto SMT Software została jedną z trzech firm, które wygrały przetarg na realizację zleceń IT dla Fusion for Energy, organizacji Unii Europejskiej, odpowiedzialnej za realizację międzynarodowego projektu rozwoju energii termojądrowej. Strona 4 z 73

5 Ekspansja zagraniczna W II kwartale 2013 roku założyliśmy nową spółkę - SMT Software UK Ltd zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, której głównym zadaniem jest sprzedaż usług i produktów informatycznych na rynku brytyjskim. Ekspansja zagraniczna jest częścią naszej strategii. Otwierając się na nowe rynki chcemy zdywersyfikować przychody pod względem terytorialnym oraz zbudować grupę kapitałową o zasięgu międzynarodowym. Kontynuując realizację tych założeń na początku roku 2014 otworzyliśmy niemiecki oddział SMT Software we Freiburgu oraz włoski oddział ialbatros w Rzymie. Zmiany w organizacji Zakończyliśmy wprowadzanie zmian organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej skutkujących uproszczeniem struktury oraz zwiększeniem efektywności i sprawności zarządzania. W tej chwili posiadamy już 100% udziałów w spółce zależnej SMT Software (wcześniej jedynie 52%) oraz 99,86% spółki zależnej Codemedia (wcześniej jedynie 74%). Prognozy i wyniki W 2013 roku po raz pierwszy w historii spółki ogłosiliśmy prognozy finansowe. Zgodnie z zaktualizowanymi w październiku prognozami zakładaliśmy, iż na koniec roku 2013 skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem wyniosą 200 mln zł, EBITDA wyniesie 17,5 mln zł, skonsolidowany zysk netto 15 mln zł, a EPS 1,33 zł. Z uwagi na sprzedaż akcji spółki Lemon Sky sp. z o.o. SKA i wyłączenie jej danych z pełnej konsolidacji dokonano korekty założeń i szacunków wyników na rok 2013, które ostatecznie są zgodne z osiągniętymi wynikami. Na koniec 2013 roku spółka wypracowała 196 mln zł przychodu osiągając 54% wzrost w stosunku do roku 2012 (126 mln zł). Rok 2013 zakończył się zyskiem netto na poziomie 15,7 mln zł, co stanowi 124% wzrost w porównaniu do roku 2012 (7,0 mln zł). Pragniemy być spółką przewidywalną, transparentną i odpowiedzialną, dlatego już w styczniu tego roku ogłosiliśmy prognozy wyników na cały rok Zgodnie z zaktualizowanymi w marcu prognozami skonsolidowane przychody w tym roku wzrosną o 33% w ujęciu r/r osiągając poziom 261 mln zł, a zyski o 72% do poziomu 27 mln zł. Rok 2014 rozpoczęliśmy bardzo intensywnie wygrywając kilka przetargów w sektorze publicznym: system informatyczny we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ o wartości 7,2 mln zł, System Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa za 3 mln zł oraz wygrany w konsorcjum przetarg na System Dozoru Elektronicznego dla Ministerstwa Sprawiedliwości o wartości 214 mln zł. Obrana strategia oraz rozwój i potencjał prowadzonych przez nas biznesów pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mamy nadzieję nadal zapewniać Państwu satysfakcję z dobrze podjętych decyzji inwestycyjnych. Dziękujemy za zaufanie Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu Strona 5 z 73

6 A. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ SMT S.A. 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. SMT Spółka Akcyjna (Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie, tworzy grupę kapitałową spółek działających w trzech dynamicznie rozwijających się obszarach: komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Strona 6 z 73

7 Udział emitenta w kapitałach spółek powiązanych na dzień 31 grudnia 2013 r. Udział SMT S.A. Udziały niekontrolujące Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A. 80,00% 20,00% Lemon Sky Sp. z o.o. 100,00% 0,00% Codemedia S.A. (Codemedia) 99,86% 0,14% SMT Software sp. z o.o. SKA (SMT) 100,00% 0,00% AdvFinance Sp. z o.o. 100,00% 0,00% Xantus S.A. 50,00% 50,00% Traffic Info Sp. z o.o. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% CodeArch S.A. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% ialbatros S.A. (w 52,77% własność SMT) 50,55% 49,45% ialbatros SAS - Francja (w 100% własność ialbatros'a) 50,55% 49,45% Recrutia Sp. z o.o. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% Nilaya Sp. z o.o. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% SMT SOFTWARE UK LTD. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% MobiCare S.A. (w 55% własność SMT) 55,00% 45,00% Trade Tracker Poland Sp. z o. o. (w 50% własność Codemedia) 49,93% 50,07% Quartic sp. z o. o. (w 40% własność Codemedia S.A.) 39,94% 60,06% Sorcersoft.com S.A. (w 60% własność SMT) 60,00% 40,00% SMT Software Nederlands B.V. (w 40% własność SMT) 40,00% 60,00% Claire Multimedia International S.A. (w 50% własność Xantus S.A.) 25,00% 75,00% NoboSolutions S.A. (w 25% własność SMT) 25,00% 75,00% Attorn S.A. (w 54% własność SMT) 54,00% 46,00% SMT Software sp. z o. o. (w 100% własność SMT) 100,00% 100,00% G.T.M.S. S.A. (w 100% własność SMT) 50,00% 50,00% Satis GPS sp. z o.o. S.K.A. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% Invest SMT Software sp. z o. o. S.K.A. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% Satis GPS sp. z o. o. (w 100% własność SMT) 100,00% 0,00% Media Planning sp. z o. o. (w 100% własność Codemedia) 99,86% 0,14% Strona 7 z 73

8 1.2. Spółki Grupy Kapitałowej SMT S.A. objęte konsolidacją na dzień 31 grudnia 2013 r. Spółki podlegające konsolidacji metodą pełną Udział w kapitale (%) Lemon Sky sp. zo.o. SKA SMT Software Sp. z o.o. SKA 80,00 100,00 Codemedia S.A. 99,86 ADV Finance Sp. z o.o. 100,00 Xantus S.A. 50,00 Trade Tracker Poland sp. z o. o. 49,93 Nilaya Sp. z o. o. 100,00 ialbatros S.A. 50,55 ialbatros SAS 50, Informacje ogólne o Emitencie i spółkach z Grupy Kapitałowej SMT S.A. SMT S.A. siedziba: ul. Jutrzenki 183, Warszawa Przedmiot działalności: Grupa Kapitałowa Emitenta to grupa firm działających w trzech obszarach: komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce (outsourcing sprzedaży on-line). W ramach komunikacji cyfrowej Grupa Kapitałowa Emitenta świadczy pełen zakres usług: strategia/kreacja/implementacja we wszystkich kanałach komunikacji marketingowej, zakup mediów cyfrowych oraz tradycyjnych, wyspecjalizowane usługi marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozyskiwanie oraz monetyzacja baz danych tj. przekształcania baz danych klientów w strumienie pieniężne, tworzenie rozbudowanych narzędzi marketingu internetowego oraz mobilnego, tworzenie animacji 3D na potrzeby reklam telewizyjnych oraz produkcja efektów specjalnych do filmów fabularnych i dokumentalnych. Za świadczenie usług w obszarze komunikacji cyfrowej odpowiedzialne są następujące spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta: Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A. Codemedia S.A. Xantus S.A. Kompetencje Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze innowacyjnych technologii obejmują: Strona 8 z 73

9 aplikacje dedykowane realizacja aplikacji dopasowanych do specyficznych wymagań klientów (rozwiązania pod klucz ), outsourcing delegowanie kadry IT wsparcie realizowanych projektów na rzecz klientów, rozwiązania mobilne tworzenie wyspecjalizowanego oprogramowania na urządzenia przenośne (głównie telefony komórkowe smartfony), portale webowe usługi związane z wdrażaniem korporacyjnych aplikacji internetowych i portali intranetowych oraz przeprowadzaniem testów użyteczności, systemy GIS przetwarzanie danych mapowych (płaskich i przestrzennych), usługi telemedyczne skierowane do osób starszych. Emitent świadczy usługi w segmencie innowacyjnych technologii poprzez spółkę SMT Software sp. z o. o. SKAS oraz jej spółki zależne: Traffic Info sp. z o.o. oraz ialbatros S.A., MobiCare sp. z o.o. Działalność w obszarze e-commerce opiera się na wsparciu sprzedaży przez internet poprzez: tworzenie strategii sprzedażowych on-line, realizację programów sprzedażowych w Internecie w oparciu o success-fee, własne unikatowe system afiliacyjny 2.0 pierwsze tego typu narzędzie na świecie. Działalność w obszarze e-commerce realizowana była przez Emitenta poprzez Spółkę Iweii S.A., która w grudniu 2012 została wchłonięta przez Codemedia S.A. a wypracowane przez nią technologie i kompetencje są dalej rozwijane i wykorzystywane przez Codemedia S.A. Skład Zarządu: Konrad Pankiewicz* Prezes Zarządu Adam Kuszyk* do dnia 20 marca 2013 r. Członek Zarządu, od dnia 21 marca 2013 r. Wiceprezes Zarządu, Szymon Pura* Wiceprezes Zarządu od dnia 21 marca 2013 r., Sebastian Łękawa Wiceprezes Zarządu od dnia 21 marca 2013 r. do dnia 14 lutego 2014 r., Kamila Karpińska Członek Zarządu do dnia 21 marca 2013 r. * W dniu 26 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 i 12 ust. 2 lit. c) Statutu podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu SMT S.A. na nową kadencję. Uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia. Skład Rady Nadzorczej: Rafał Jelonek Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2012 r. do dnia 29 maja 2013 Piotr Sulima Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 28 czerwca 2013 roku Jakub Bartkiewicz Członek Rady Nadzorczej do dnia 29 maja 2013 roku Jakub Deryng-Dymitrowicz Członek Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2012 r. do dnia 29 maja 2013 roku Sławomir Kornicki Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 05 czerwca 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r., następnie od dnia 07 sierpnia 2013 r. do dnia 14 stycznia 2014 r. Tomasz Krześniak Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 7 sierpnia 2013 r. Łucja Gdala Członek Rady Nadzorczej od dnia 05 czerwca 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r., następnie od dnia 7 sierpnia 2013 r. do dnia 14 stycznia 2014 r. Przemysław Kruszyński Członek Rady Nadzorczej do dnia 28 czerwca 2013 r., następnie od dnia 7 sierpnia 2013 r. Sobiesław Pająk Członek Rady Nadzorczej od dnia 7 sierpnia 2013 r. Tomasz Frątczak od dnia 15 stycznia 2014 r. Adriana Pankiewicz od dnia 15 stycznia 2014 r. Ostatnie zmiany w Radzie Nadzorczej wynikały m.in. z faktu, że kadencja poprzedniej Rady wygasła wraz z odbyciem WZA zatwierdzającego sprawozdanie za rok poprzedzający ostatni rok pełnienia kadencji przez Radę tj. na dzień 28 czerwca 2013 r., pełen skład Rady na kolejna kadencję został powołany przez NWZA Emitenta w dniu 07 sierpnia 2013 r. oraz z faktu, że Pan Sławomir Kornicki i Pani Łucja Gdala dołączyli do Zarządu Codemedia S.A. Strona 9 z 73

10 Ponadto Emitent jest podmiotem dominującym wobec następujących podmiotów zależnych: AdvFinance Sp. z o.o. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba - Gdynia ul. Świętojańska 9/4. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, działalność związana z oprogramowaniem. REGON , NIP Kapitał zakładowy ,00 PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia roku. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzi: Agnieszka Przybyt Prezes Zarządu. Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba Gdynia, ul. Świętojańska 9 lok. 4. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z produkcją i dystrybucją filmów i nagrań video, działalność usługowa w zakresie technologii informatycznej i przetwarzania danych, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych, agencji reklamowych, pośrednictwo reklamowe, badanie rynku opinii publicznej, kupni i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. REGON , NIP Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia roku. Emitent posiada 100 % udziałów w spółce. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Magdalena Surowiec Prezes Zarządu, Beata Turlejska -Zduńczyk Wiceprezes Zarządu. Lemon Sky Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna Statut Spółki uchwalony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia r. o przekształceniu spółki Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w Lemon Sky Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu (akt notarialny Rep. A 3621/2012 notariusza Justyny Baszuk w Warszawie). Poprzednik prawny spółka Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu roku. W dniu 10 października 2012 roku zarejestrowano przekształcenie Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w Lemon Sky Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba Wrocław, ul. Krakowska nr 88A. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z produkcją i dystrybucją filmów i nagrań video, działalność usługowa w zakresie technologii informatycznej i przetwarzania danych, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych, agencji reklamowych, pośrednictwo reklamowe, badanie Strona 10 z 73

11 rynku opinii publicznej, kupni i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. REGON , NIP Kapitał zakładowy ,00 PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia roku. Spółkę reprezentuje komplementariusz Lemon Sky Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Codemedia S.A. Statut Spółki uchwalony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Codemedia Sp. z o.o. z dnia r. o przekształceniu spółki Codemedia Sp. z o.o. w Codemedia S.A. (akt notarialny Rep. A 2924/2010 notariusza Marcina Skurowskiego w Warszawie). Poprzednik prawny spółka Codemedia Sp. z o.o. była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu roku. W dniu 18 października 2010 roku zarejestrowano przekształcenie Codemedia spółka z o.o. w Codemedia Spółka Akcyjna. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Siedziba Warszawa, ul. Rolna 175 B. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność wydawnicza, działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem informatycznym, zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych, agencji informacyjnych, pośrednictwo reklamowe, badanie rynku i opinii publicznej, działalność związana z pakowaniem, działalność centrów telefonicznych, działalność związana z organizacją wystaw, targów i kongresów. REGON , NIP Kapitał zakładowy ,50 PLN obejmujący akcje serii A w ilości PLN oraz akcje serii B w ilości oraz akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN akcja. Każda akcja serii A daje prawo do 2 głosów. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia to jest od dnia roku. Poprzednik prawny Codemedia S.A. - Codemedia Sp. z o.o. pozostawał w Grupie Kapitałowej Emitenta roku. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Piotr Michał Bieńko Prezes Zarządu, Łucja Gdala Wiceprezes Zarządu powołana do Zarządu 01 lutego 2014 r., Sławomir Kornicki powołany do Zarządu 01 lutego 2014 r. jednocześnie Pani Anna Gruszka dotychczasowy Członek Zarządu złożyła rezygnację z dniem 18 listopada 2013 r.. W dniu 28 listopada 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Codemedia S.A. (spółka przejmująca) podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką Mediasense Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art pkt 1) ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej. Przedmiotowe połączenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną uchwałą z dnia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba Wrocław, ul. Piłsudskiego 13 Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki, zarządzaniem urządzeniami Strona 11 z 73

12 informatycznymi, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. REGON , NIP Kapitał zakładowy ,70 PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty utworzenia roku. W dniu 2 sierpnia 2013 roku Emitent powziął widomość, że Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał przekształcenie spółki polegające na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej na spółkę komandytowo akcyjną. Komplementariuszem jest SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W imieniu Spółki działają członkowie Zarządu komplementariusza. Na Datę raportu w skład Zarządu komplementariusza wchodzą: Sebastian Łękawa Prezes Zarządu, Szymon Pura Członek Zarządu. SMT Software Sp. z o.o. Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba: Warszawa, ul. Jutrzenki nr 183. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki, zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. Kapitał zakładowy 5000 PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Sebastian Łękawa Prezes Zarządu, Szymon Pura Członek Zarządu. Traffic Info Sp. z o.o. Podmiot zależny SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. we Wrocławiu (SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada 100% udziałów Traffic Info Sp. z o.o.); umowa Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu r.; siedziba: Wrocław ul. Piłsudskiego 13. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z oprogramowaniem,, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. REGON , NIP Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN. W dacie założenia SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. objął 50 % udziałów w Spółce. W Grupie Kapitałowej Emitenta od daty roku (data zakupu przez SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. pozostałych 50 % udziałów od pozostałych wspólników). Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Tomasz Frątczak Prezes Zarządu, Szymon Pura Członek Zarządu. ialbatros S.A. Strona 12 z 73

13 Podmiot zależny SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. we Wrocławiu (SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada 56,33% akcji ialbatros S.A.); Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu , siedziba: Warszawa, ul. Jutrzenki nr 183. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, z doradztwem w zakresie informatyki, z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalność organizatorów turystyki w zakresie informacji turystycznej. Kapitał zakładowy ,00 PLN. SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada 55,63 % akcji w Spółce. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Moncef Khanfir Prezes Zarządu, Szymon Pura Członek Zarządu. Xantus S.A. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba ul. Dąbrowskiego 55, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: spółka specjalizuje się w produkcji seriali animowanych, reklam telewizyjnych, komputerowych efektów specjalnych (VFX) oraz rozwiązaniach typu motion design. Xantus oferuje także wykorzystanie unikalnych technologii informatycznych w reklamie, zaawansowanych projektach multimedialnych i produkcjach filmowych. REGON , NIP Kapitał zakładowy PLN. W Grupie Kapitałowej Emitenta od dnia roku. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu. Satis GPS sp. z o. o. (wcześniej: Alavera Sp. z o.o.) W dniu roku SMT S.A. nabyła wszystkie udziały w Spółce Alavera sp. z o.o. za łączną wartość zł. Spółka Alavera z siedzibą w Lidzbarku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. pod numerem Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. Kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na 100 równych udziałów po 50 zł każdy, kapitał został w pełni opłacony. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z wg PKD). Prezesem Spółki jest Tomasz Frątczak a członkiem Zarządu Szymon Pura.W dniu roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wprowadziło zmiany w umowie m.in. polegające na zmianie siedziby na Warszawę oraz zmianie nazwy na SATIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do dnia złożenia raportu zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W najbliższej przyszłości Spółka Alavera nabędzie przysługujący Piotrowi Janowi Korszli ogół praw i obowiązków komplementariusza Spółki Korszla 2 spółka komandytowo-akcyjna, która to Spółka będzie prowadzić działalność biznesową związaną z usługą pod nazwą SATIS. SATIS to rozwiązanie mające na celu wspieranie zarządzania flotą samochodową poprzez integrację z urządzeniami GPS i optymalizację tras przejazdów. Aktualnie działalność ta prowadzona jest w ramach Spółki SMT Software Spółka komandytowo akcyjna. Działalność ta zostanie przeniesiona do Spółki Korszla 2 spółka komandytowo akcyjna. Satis GPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (poprzednio Korszla 2 S.K.A.) W dniu roku Spółka SMT S.A. nabyła 100% akcji Spółki Korszla 2 spółka komandytowo-akcyjna. Spółka Korszla 2 spółka komandytowo-akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym r. pod numerem z siedzibą w Strona 13 z 73

14 Warszawie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi zł, który został opłacony w kwocie zł. Kapitał akcyjny dzieli się na akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda. Akcje nie są uprzywilejowane. Komplementariuszem Spółki jest Piotr Jan Korszla, który jest uprawniony do reprezentowania Spółki i samodzielnego składania oświadczeń za Spółkę. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z wg PKD). Docelowo ogół przysługujących Piotrowi Janowi Korszli praw i obowiązków komplementariusza w Spółce nabędzie Spółka Alavera Sp. z o.o. Spółka będzie prowadziła działalność usługową pod marką SATIS. Invest SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (poprzednio: Korszla spółka komandytowo-akcyjna) W dniu 20 grudnia 2013 r. SMT SA nabyła 100% akcji w Spółce Korszla Spółka komandytowo akcyjna. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, akcje nie są uprzywilejowane. Kapitał został opłacony w kwocie zł. Spółkę samodzielnie może reprezentować każdy komplementariusz. Jedynym komplementariuszem Spółki jest Piotr Jan Korszla. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z wg PKD). W dniu 20 grudnia 2013 r. SMT Software sp. z o.o. nabyła od Piotra Jana Korszli ogół praw i obowiązków komplementariusza, na dzień złożenia raportu zmiana ta nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Media Planning sp. z o. o. (poprzednio Offiliate Sp. z o. o.) Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Rolna 175B, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność agencji reklamowych, działalność związana z produkcją filmów nagrań wideo i programów telewizyjnych, działalność wydawnicza, działalność związana z oprogramowaniem. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. W spółce 100 % udziałów posiada Codemedia S.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Piotr Bieńko Prezes Zarządu, Anna Gruszka Członek Zarządu. W rozumieniu art. 4 1 pkt 5 K.s.h., spółkami powiązanymi z Emitentem są: Claire Multimedia International S.A. akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS w dniu ; Siedziba ul. Fabryczna 19, Wrocław, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność związana z dystrybucją filmów nagrań wideo i programów telewizyjnych, działalność związana z oprogramowaniem, zarządzanie stronami internetowymi, działalność wydawnicza. Strona 14 z 73

15 REGON , NIP Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Waldemar Krzysztof Miksa Prezes Zarządu. SMT Software Nederlands B.V. Spółka SMT Software Nederland B.V. została zarejestrowana w dniu i ma wyłączność na sprzedaż usług SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Holandii. 40% udziałów nowej spółki należy do SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., a pozostałe 60% do holenderskiej spółki Chanda B.V. TradeTracker Poland Sp. z o. o. Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Gotarda 9, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: reklama, badanie rynku i opinii publicznej, działalność agencji reklamowych, działalność związana z reprezentowaniem mediów, stosunki międzyludzkie (PR) i komunikacja, działalność związana z oprogramowaniem. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. W spółce 50 % udziałów posiada Codemedia S.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Justyna Spytek Prezes Zarządu. Quartic Sp. z o. o. Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Rejtana 17, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, działalność związana z oprogramowaniem, zarządzanie stronami internetowymi. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Paweł Wyborski Prezes Zarządu. MobiCare S.A. Statut Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Strona 15 z 73

16 działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Grzegorz Pura Prezes Zarządu, Daniel Kaczmarek Członek Zarządu. Nilaya Sp. z o.o. Umowa Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, zarządzanie stronami internetowymi. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. W spółce 100 % udziałów posiada SMT Software S.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Wojciech Bodnaruś Prezes Zarządu. ialabtros SAS Kapitał podstawowy Spółki wynosi EUR, jest w pełni opłacony. Spółka posługuje się numerem identyfikacyjnym: R.C.S Paris. 100% akcji należy do SMT ialabtros S.A. Spółka ma siedzibę we Francji 25R DE Ponthieu Paris. Prezesem Spółki jest Moncef Khanfir. Spółka prowadzi działalność w zakresie rezerwacji hotelowych. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności Spóki jest m.in. jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji hoteli w związku z podróżami biznesowymi. Nobo Solutions S.A. Statut Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Piłsudskiego Wrocław, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej, działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, pozostałe badania i analizy techniczne. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Roman Frątczak Prezes Zarządu, Aleksander Przygoda Wiceprezes Zarządu. Attorn S.A. Akt założycielski Spółki z dnia , wpisana do KRS prowadzonego dla Miasta Stołecznego Warszawa Sądu Rejonowego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem wpisana Siedziba: ul. Jutrzenki 183 Warszawa, kapitał Strona 16 z 73

17 000 PLN. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność centrów telefonicznych (call center), działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. REGON: , NIP: Kapitał zakładowy PLN. Na datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Korzenieski Zbigniew Prezes Zarządu, Emilian Półrolnik Członek Zarządu. CodeArch S.A. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba ul. Asnyka 2/1, Białystok, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, zarządzanie stronami internetowymi. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. W spółce jedynym akcjonariuszem jest SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Robert Strzelecki Prezes Zarządu. Strona 17 z 73

18 Recrutia Sp. z o.o. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba - ul. Piłsudskiego 13, Wrocław, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników. REGON , NIP , Kapitał zakładowy 5000 PLN. W spółce jedynym akcjonariuszem jest SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Sebastian Łękawa - Prezes Zarządu. Sorcersoft.com S.A. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sad Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS w dniu ; Siedziba - ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony. Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. REGON , NIP , Kapitał zakładowy PLN. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Paweł Rubach - Prezes Zarządu. SMT SOFTWARE UK LTD. Akt założycielski Spółki z dnia r., wpisana do rejestru pod numerem , prowadzonego przez Companies House w Cardiff w dniu r. Siedziba - Centro 3, Mandela Street, London, NW1 0DU, Wielka Brytania. Spółka została utworzona na czas nieokreślony. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż usług i produktów SMT Software na rynku brytyjskim oraz obsługa obecnych klientów SMT na rynku brytyjskim oraz pozyskiwanie nowych odbiorców usług. Kapitał zakładowy wynosi 1000 GBP. SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada 100% udziałów. Na Datę raportu w skład Zarządu wchodzą: Sebastian Łękawa - Prezes Zarządu. GTMS Spółka Akcyjna Dnia r. zawiązana została nowa Spółka pod nazwą GTMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 1 zł. Akcje nie są uprzywilejowane. Na dzień złożenia raportu kapitał został w pełni opłacony wkładami pieniężnymi. Do dnia złożenia raportu Spółka nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Akcje zostały objęte w następujący sposób: akcji objęła SMT SA z siedzibą w Warszawie oraz akcji objęła D.I.M.O GESTION z siedzibą w Limonest, Francja spółka akcyjna uproszona prawa francuskiego. Zarząd Spółki jest następujący: Szymon Pura Prezes Zarządu, Moncef Khanfir Członek Zarządu, Christian Petit Członek Zarządu, Pascale Romano Członek Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki jest następująca: Guillaume Mulliez Przewodniczący Rady Nadzorczej, Gilles Bobichon Czlonek Rady Nadzorczej, Pascal Dhorne Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Frątczak Członek Rady Nadzorczej, Konrad Pankiewicz Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Krześniak Członek Rady Nadzorczej. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z wg PKD). Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Pierwszym projektem Spółki będzie opracowanie nowego modułu systemu Strona 18 z 73

19 lokalizacji i monitoringu GPS - SATIS. Opracowywany wspólnie z DIMO Gestion moduł będzie służył zarządzaniu parkiem samochodowym w celu optymalizacji podróży służbowych pracowników. 2. Zmiany kapitału zakładowego Emitenta na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 lutego 2013 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) do kwoty zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz zmiany w Statucie Emitenta wynikające z Uchwał nr 10, 13 oraz 14 podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 10 grudnia 2012 roku, o których podjęciu, po uprzednich przerwach w obradach, Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 57/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D wynosiła (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt). Akcje nowej emisji przeznaczone zostały do wydania dla ówczesnych akcjonariuszy SMT Software S.A. (obecnie SMT Software sp. z o.o. SKA) oraz Codemedia S.A. w zamian za przekazane akcje tych spółek na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 marca 2013 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) do kwoty ,30 zł w drodze emisji (słownie: sześciuset trzydzieści pięciu tysięcy pięciuset czterdziestu trzech) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W dniu 8 stycznia 2014 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z umorzeniem (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji własnych serii E wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wynikające z uchwał nr 03 i 04 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 13 listopada 2013 roku. Kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty ,30 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa 30/100 złotych) do kwoty ,70 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć 70/100 złotych) tj. o kwotę ,60 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć 60/100 złotych). Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) z dotychczas wyemitowanych (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, którym odpowiadało (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W związku z powyższym ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Emitenta wynikającego z umorzenia części akcji serii E wynosiła (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem). Akcje serii E zostały umorzone, bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariusza, a taki sposób umorzenia uzasadniony jest zgodą akcjonariusza na przyjęcie takiego trybu. Jednocześnie na podstawie powyższego postanowienia Sądu Rejonowego i uchwały nr 04 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku, zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty ,70 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć 70/100 złotych) do kwoty Strona 19 z 73

20 ,30 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa 30/100 złotych), to jest o kwotę ,60 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć 60/100 złotych) w drodze emisji (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,1 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda. Po tych zmianach kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na: a (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, b (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, c (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, d (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oraz e (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,1 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji serii E wraz z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego wynikającym z wyemitowania akcji serii F wynosi obecnie (słownie: jedenaście milionów trzysta osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy). Strona 20 z 73

21 3. Oferta Publiczna akcji Emitenta W okresie r. Emitent nie przeprowadzał oferty publicznej. 4. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową W okresie r. nie wystąpiły takie zmiany. 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania sprawozdania wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta na dzień publikacji sprawozdania skonsolidowanego i na r.. Struktura akcjonariatu na dzień na dzień przekazania niniejszego sprawozdania: Akcjonariusz liczba akcji udział % liczba głosów na WZA udział % Investors TFI S.A ,02% ,02% Blue Ceriana Limited ,43% ,43% Agencja Reklamowa Czart Sp. z o.o ,69% ,69% Amplico PTE S.A ,77% ,77% inwestorzy poniżej 5% ,10% ,10% RAZEM ,00% ,00% Strona 21 z 73

Oświadczenia Zarządu Emitenta wymagane ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2009 r.

Oświadczenia Zarządu Emitenta wymagane ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2009 r. Oświadczenia Zarządu Emitenta wymagane ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. (dawniej Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie www.smtsa.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.672.780 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. (dawniej Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie www.smtsa.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.672.780 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni

Prospekt Emisyjny. Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni Prospekt Emisyjny Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni Sporządzony w związku ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 1 821 415 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2 000 000 akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ P.A. NOVA S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ P.A. NOVA S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ P.A. NOVA S.A. ZA 2012 ROK GLIWICE, LUTY 2013 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej P.A. NOVA S.A. 1.1. Podstawowe dane o Jednostce

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A.

Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A. Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A. Sprawozdanie z działalności SYNTHOS S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zarząd SYNTHOS S.A...... Tomasz Kalwat Prezes Zarządu..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Paged S.A. w 2014 roku Warszawa, 20 marca 2015 r. Spis treści: I. Podstawowe informacje o Spółce... 5 II. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 9 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PREZENTOWANEGO WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 15 KWIETNIA 2009 LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2015 roku

Warszawa, dnia 19 marca 2015 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 roku 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PMPG POLSKIE MEDIAS.A... 3 1.2 HISTORIA POWSTANIA I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ PMPG S.A....

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CFI HOLDING S.A. za okres 01.01.2014 31.12.2014 r. Wrocław, 23 marzec 2015 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CFI HOLDING S.A. za okres 01.01.2014 31.12.2014 r. Wrocław, 23 marzec 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CFI HOLDING S.A. za okres 01.01.2014 31.12.2014 r. Wrocław, 23 marzec 2015 r. 1. Wprowadzenie do sprawozdania.... 3 2. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2.1. Dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 30 listopad 2007 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 30 listopad 2007 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PRZEJĘCIEM COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. (CSS S.A.) W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII J, PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII K SKIEROWANĄ

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU TORUŃ, 2014.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Work Service S.A., ul. Gwiaździsta 66. 53-413 Wrocław, tel.: +48 71 3710 900,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM ZA 2011 ROK ZŁOTNIKI, DNIA 15 MARCA 2012 ROKU SPIS TREŚCI L.p. Str. 1. Struktura i charakter działalności Grupy Kapitałowej Atrem 3 2. Osoby

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. ZA ROK 2014. Warszawa, dnia 22 maja 2015 roku

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. ZA ROK 2014. Warszawa, dnia 22 maja 2015 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. ZA ROK 2014 Warszawa, dnia 22 maja 2015 roku 1 Spis treści I. PISMO ZARZĄDU CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. II. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo