Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_178_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_178_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2

3 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 178/2009 (3281) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz DYŻURNA MAZURY JAKIMOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OL.VIII NS-REJ.KRS/9231/9/232] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. DYŻURNA MAZURY JAKIMOWICZ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃ- SKO-MAZURSKIE powiat WĘGORZEWSKI gmina WĘGORZEWO miejscowość WĘGORZEWO 2. miejscowość WĘGORZEWO ulica SIENKIEWI- CZA nr domu 1 kod pocztowy poczta WĘ- GORZEWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie SIERPNIA 2009 R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAKI- MOWICZ 2. EMILIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. JAKIMOWICZ 2. EDMUND STANI- SŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JAKIMOWICZ 2. EMILIA JAKIMOWICZ 2. EDMUND STANISŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄ- CZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Poz PROINBUD T. WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/11480/9/77] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PROINBUD T. WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPO- MORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZE- CIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica WIERZBOWA nr domu 137 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta GUMIEŃCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WRÓBEL 2. TOMASZ LECH NIE 8. NIE 2 1. SULIK 2. IZABELA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. SPÓŁKA REPREZENTOWANA PRZEZ: 1) TO- MASZ WRÓBEL 2) IZABELA SULIK PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WRÓBEL 2. TOMASZ LECH SULIK 2. IZABELA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIE- RII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZ- NA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZE- NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Poz WIKI SERWIS SPÓŁKA JAWNA NIZIOŁ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/24895/9/27] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. WIKI SERWIS SPÓŁKA JAWNA NIZIOŁ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica JANA HUSA nr domu 2 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MOTOR 2. JOANNA KATARZYNA NIE 8. NIE 2 1. NIZIOŁ 2. JAN NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MOTOR 2. JOANNA KATARZYNA NI- ZIOŁ 2. JAN Rub. 3. Prokurenci 1 1. MOTOR 2. ŁUKASZ PAWEŁ PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZ- NYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHE- MICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA PRODUKCJA WYROBÓW Z TWO- RZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA KOM- PUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MEBLI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALO- WANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ZBIERANIE ODPADÓW ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY PO- JAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDA- MI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETA- LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNE- GO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM NAPRA- WA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO d) Spółki komandytowe Poz FAR DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRA- KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/16112/9/684] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. FAR DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica LI- POWA nr domu 3 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ MARTA BUKOWSKA-MIKOSZ, KANCELARIA NOTARIAL- NA W KRAKOWIE, REP. A NR 3288/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE FAR DATA DERELA I WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ W FAR DATA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ KO- MANDYTOWĄ W TRYBIE ART K.S.H. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW OBJĘTA AKTEM NO- TARIALNYM Z DNIA 30 LIPCA 2009 R. SPORZĄ- DZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MARTĘ BUKOW- SKĄ-MIKOSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE DO REP. A NR 3288/2009 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. FAR DATA DE- RELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STOLIŃSKI 2. MAREK ARTUR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ) ,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ) 12. NIE PRub ,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ) 2. NIE 2 1. DERELA 2. GRZE- GORZ STEFAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ) ,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ) 12. NIE PRub ,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ) 2. NIE 3 1. STACHNIK 2. WALDEMAR PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ) ,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ) 12. NIE PRub ,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ) 2. NIE 4 1. FAR DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. FAR DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO 23 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 178/2009 (3281) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWA- NIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA WYMA- GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁON- KÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄ- DU I PROKURENTA. OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ZARZĄDU FAR DATA SPÓŁKI Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: WALDE- MAR STACHNIK - PREZES, MAREK STOLIŃSKI - WICEPREZES, GRZEGORZ DERELA - WICEPRE- ZES. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. FAR DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWO- DOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZO- STAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z REPRO- DUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄ- DZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁO- WYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA KOM- PUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNE- GO Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYRO- BÓW CERAMICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW META- LOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMU- NIKACYJNEGO Z PRODUKCJA IN- STRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPE- CJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKA- CYJNEGO Z PRODUKCJA ELEKTRO- NICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄ- DZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z WYKONY- WANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJ- NYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZA- CYJNYCH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTE- MÓW BEZPIECZEŃSTWA Z WYKONY- WANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZO- STAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKO- RZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNIC- TWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIURO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWE- GO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PO- ZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZO- NA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AU- DIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIO- WIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERY- FERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TE- LEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NO- WYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO- WEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWE- GO Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FI- NANSOWYCH Z POZOSTAŁA FINAN- SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOW- LANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BU- DYNKÓW Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BU- DOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELE- KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZ- NYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNY- MI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMA- NIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPU- TERY Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZA- KRESIE GIER KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE PO- ZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z PRZETWARZANIE DA- NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNI- CZA Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTER- NETOWYCH Z NAPRAWA I KONSER- WACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZA- NE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI B POZO- STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZA- SU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZO- STAŁYCH MEDIACH Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWY- WANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE BIURA Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁAL- NOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CEN- TER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRE- SÓW Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PRO- JEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEK- TUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AU- TORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIAD- CZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDY- TOWE A TECHNIKA B PO- ZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POST- PRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRA- NIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI Poz GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE ŚCIĄ JESTROBOTA TV SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22733/9/56] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE ŚCIĄ JESTROBOTA TV SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 29 nr lokalu I PIĘTRO kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZA- WARTA W DNIU 27 LIPCA 2009 ROKU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED ALINĄ CYTRYŃ- SKĄ NOTARIUSZEM W WARSZAWIE W KANCE- LARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE; REPERTO- RIUM A NR 4323/2009 Rub CZAS NIEOZNA- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 24

5 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 178/2009 (3281) CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. SKIRMUNTT 2. ALEK- SANDER PIOTR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁOTYCH ZŁO- TYCH 12. NIE PRub ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. PYFFEL 2. NORBERT RAFAŁ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁOTYCH ZŁOTYCH 12. NIE PRub ZŁOTYCH 2. NIE 4 1. ŁACIŃSKA 2. MAŁGORZATA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁOTYCH ZŁOTYCH 12. NIE PRub ZŁOTYCH 2. NIE 5 1. SKOCZEŃ 2. JARO- SŁAW FELIKS TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁOTYCH ZŁOTYCH 12. NIE PRub ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEJ KOMPLEMENTARIUSZ LUB PEŁ- NOMOCNIK W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PEŁ- NOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA KOM- PLEMENTARIUSZA SPÓŁKI GRUPA TV TELEWI- ZJE INTERNETOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE, UPO- WAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄ- DU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU GRUPA TV TELEWIZJE NTERNETOWE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZA- WIE WCHODZĄ: JAROSŁAW FELIKS SKOCZEŃ - PREZES ZARZĄDU ORAZ PIOTR ALEKSANDER JUŹKÓW - WICEPREZES ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PO- DOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PRO- GRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NA- GRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEK- CJĄ FILMÓW REKLAMA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW A POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI C POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTER- NET) Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SA- MOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Poz GRUPA TV TELEWIZJE INTERNE- TOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ TURYSTYKA TV SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/19659/9/493] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETO- WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ TURYSTYKA TV SPÓŁKA KO- MANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MA- ZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 29 nr lokalu I PIĘTRO kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 07 LIPCA 2009 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED ALINĄ CYTRYŃSKĄ NOTARIUSZEM W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI SOLIDARNOŚCI 82A LOKAL NR 28, WARSZAWA, REPERTO- RIUM A NR 3900/2009 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PYFFEL 2. NORBERT RAFAŁ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁO- TYCH 2. NIE 2 1. ŁACIŃSKA 2. MAŁGORZATA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. SKOCZEŃ 2. JAROSŁAW FELIKS TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE 4 1. JA- WORSKI 2. WITOLD ANDRZEJ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE 5 1. GRUPA TV TE- LEWIZJE INTERNETOWE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 6 1. SKIRMUNTT 2. ALEK- SANDER PIOTR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁO- TYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEJ KOMPLEMENTARIUSZ LUB PEŁ- NOMOCNIK W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PEŁ- NOMOCNICTWA. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE ŚCIĄ W WARSZAWIE. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAZDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU GRUPA TV TELEWIZJE IN- TERNETOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE WCHODZĄ: JAROSŁAW FELIKS SKOCZEŃ - PREZES ZARZĄ- DU ORAZ PIOTR ALEKSANDER JUŹKÓW - WICE- PREZES ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GRUPA TV TELEWIZJE IN- TERNETOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 3. Prokurenci 1 1. JAWORSKI 2. WITOLD AN- DRZEJ ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PO- DOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBU- CJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW RE- KLAMA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Poz KACZOR, KLIMCZYK, PUCHER, WYPIÓR SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22454/9/796] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. KACZOR, KLIMCZYK, PUCHER, WYPIÓR SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica FILTROWA nr domu 47 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REPERTORIUM A NR 9378/2009, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KAN- CELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. TARŁOWSKIEJ 5/6 Rub CZAS NIEOZNACZO- NY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PUCHER 2. PA- WEŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. KLIMCZYK 2. ADAM TOMASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. KACZOR 2. AGATA MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 4 1. KACZOR 2. JANUSZ PAWEŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 5 1. WYPIÓR 2. RAFAŁ DAWID TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 6 1. SKOWRON 2. RADOSŁAW TADEUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE 7 1. ZA- WADA 2. GRZEGORZ STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZE BĘDĄCY PARTNE- RAMI STARSZYMI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SA- MODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZE BĘDĄCY PARTNERAMI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMO- DZIELNIE W RAMACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, ZAŚ W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD ŁĄCZNIE Z PARTNEREM STARSZYM LUB PROKURENTEM. KOMPLEMENTARIUSZE NIE BĘ- DĄCY PARTNERAMI LUB PARTNERAMI STARSZY- MI SĄ WYŁĄCZENI OD REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KACZOR 2. AGATA MARIA KACZOR 2. JANUSZ PAWEŁ PUCHER 2. PAWEŁ KLIMCZYK 2. ADAM TOMASZ WYPIÓR 2. RAFAŁ DAWID Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z DZIA- ŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZ- TWO PODATKOWE Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/25780/9/671] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO- WA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica TAŚMOWA nr domu 7 kod 25 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 178/2009 (3281) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ JERZY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁU- GIEJ 36, REPERTORIUM A NR 5140/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników GNS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. P4 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. DO RE- PREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄ- DU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI 3GNS SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WCHODZĄ NASTĘ- PUJĄCE OSOBY: 1. JORGEN BANG-JENSEN - CZŁONEK ZARZĄDU 2. HANS AXEL CRONBERG - CZŁONEK ZARZĄDU 3. JACEK JAKUB NIEWĘ- GŁOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU 4. BARTOSZ DO- BRZYŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU 5. MICHAŁ WAWRZYNOWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU 6. MA- CIEJ CHRZĘSZCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZE- SYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTE- RÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRA- MOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKA- CYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH B MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTA- ŁYCH TOWARÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZ- NYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTERO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWA- NIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PRO- GRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FIL- MAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TE- LEWIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WI- DEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FIL- MÓW Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFO- NICZNYCH Z NADAWANIE PROGRA- MÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWO- DOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WY- ŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO- MUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMU- NIKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFOR- MATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZA- NIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNY- MI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁAL- NOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU RE- KREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WY- POŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA PO- ZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z DZIERŻAWA WŁA- SNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRO- DUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIO- NYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINI- STRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z NA- PRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKA- CYJNEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKI- WANIEM PRACOWNIKÓW BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Poz SILENBIO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO [GL.X NS-REJ.KRS/10078/9/489] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. SILENBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO- WA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLI- WICE 2. miejscowość GLIWICE ulica ZYGMUNTA STAREGO nr domu 6 kod pocztowy poczta GLIWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTA- RIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 6833/ R. - NOTARIUSZ ANTONINA OCHROM- BEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 6910/ ZMIENIONO 2 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUŁACZ- KOWSKA 2. EWA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00; -ZŁ ,00; -ZŁ 12. NIE PRub ,00; - ZŁ 2. NIE 2 1. REBAJN 2. BRONISŁAWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00; -ZŁ ,00; -ZŁ 12. NIE PRub ,00; -ZŁ 2. NIE 3 1. SILENBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTA- RIUSZ SPÓŁKA SILENBIO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH SAMODZIELNIE, DZIAŁAJĄC PO- PRZEZ SWÓJ ZARZĄD PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SILENBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLET- NICH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z SPRZEDAŻ HURTO- WA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIA- ŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITAR- NEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPA- DÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa-akcyjna 3. AEK CAPITAL VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ- KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃ- SKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE 2. miejscowość KĘ- DZIERZYN-KOŹLE ulica WRZOSOWA nr domu 9 kod pocztowy poczta KĘDZIERZYN-KOŹ- LE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY KANCELARIA NOTARIALNA W WAR- SZAWIE, REP. A NR 5160/2009. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. NADZWYCZAJNE ZGRO- MADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AK CAPITAL ŚCIĄ W DNIU R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI AK CAPITAL SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AEK CAPITAL VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ- KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NO- TARIUSZA SŁAWOMIRA STROJNEGO Z KANCE- LARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 5160/2009. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. AK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. AEK CAPITAL VENTURES ŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMEN- TARIUSZ. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST AEK CAPITAL VENTURES SPÓŁKA Z OGRAe) Spółki komandytowo- -akcyjne Poz AEK CAPITAL VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/7432/9/693] MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26

7 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 178/2009 (3281) NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRY RE- PREZENTOWANY JEST W TEN SPOSÓB, ŻE: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O TREŚCI MA- JĄTKOWEJ I NIEMAJĄTKOWEJ W IMIENIU SPÓŁ- KI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE PEŁNO- MOCNIK LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY W GRA- NICACH UDZIELONYCH IM UMOCOWAŃ. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. AEK CAPITAL VENTURES SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYW- NOŚCI GOSPODAROWANIA Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINAN- SOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EME- RYTALNE WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONY- WANA NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDIN- GÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSO- WYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Poz COOPERHOLD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/25245/9/887] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa- -akcyjna 3. COOPERHOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZA- WA ulica KRUCZKOWSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 21 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie AKT NO- TARIALNY - STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AK- CYJNEJ ORAZ OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU AKCJI W SPÓŁCE COOPERHOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA, REPERTORIUM A NR 5557/2009, NOTA- RIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI, KANCELARIA NOTARIAL- NA W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 57 LOK.6. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. COOPERHOLD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SE- RIA A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. KOMPLEMENTARIUSZ (COOPERHOLD SP. Z O.O.) JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPRE- ZENTOWANIA SPÓŁKI. COOPERHOLD SP. Z O.O. RE- PREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - ANNA KAROLINA KWIATEK - PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. CO- OPERHOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU- NEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ I ZARZĄDZANIA B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLA- NYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROZ- BIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE Z SPRZEDAŻ HURTOWA MA- SZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BU- DOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZO- STAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDO- WY Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁE PO- ŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z LEASING FI- NANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIE- LANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EME- RYTALNYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DO- RADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WY- KONYWANE NA ZLECENIE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z PRZETWARZANIE DA- NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz AEROFUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO [KR.XI NS-REJ.KRS/17152/9/39] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. AEROFUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRA- KÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica KOCHANOW- SKIEGO nr domu 1 nr lokalu 2 B kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. REP. A NR 2559/2009, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOZEK-KA- WAŁEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ KRAKOWIE Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GALA 2. MAREK JERZY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBO- WIĄZKÓW SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄ- GANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINI- STRACYJNYMI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZA- RZĄDU JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁON- KOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GALA 2. MAREK JERZY PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FOR- MACH PODSTAWOWYCH Z PRODUK- CJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLA- NYCH Z GIPSU Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALO- WYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA ME- TALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLA- NEJ Z REALIZACJA PROJEKTÓW BU- DOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BU- DOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DA- CHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SU- ROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PA- LIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MA- TERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DO- MOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEK- STYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZAR- SKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW 27 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 178/2009 (3281) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPE- CJALIZOWANA Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓW- KI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNY- MI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZE- NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DO- RADZTWO TECHNICZNE A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRA- CE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLO- GII Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NA- UK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZA- SU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBO- WYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BU- DOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄ- CZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNE- GO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚROD- KÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MA- SZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PAR- KÓW ROZRYWKI Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz AQUATV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/11060/9/31] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. AQUATV SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ 2. miejscowość ZGIERZ ulica PO- WSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 2 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta ZGIERZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z R., NOTARIUSZ GRAŻYNA SZYMAŃSKA, KANCELA- RIA NOTARIALNA W ZGIERZU, REPERTORIUM A NR 2945/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADAMSKI 2. CEZARY UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KOWALCZYK 2. ADAM SEWERYN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE 3 1. SOBCZAK 2. WOJCIECH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE 4 1. WOJTASZCZYK 2. TOMASZ MARCIN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SOBCZAK 2. WOJCIECH PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ADAMSKI 2. CEZARY WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. WOJTASZCZYK 2. TOMASZ MARCIN WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. KOWALCZYK 2. ADAM SEWE- RYN PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z NAPRAWA I KON- SERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRO- NICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI- ZOWANA Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNE- GO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZO- STAŁYCH TOWARÓW Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRO- NAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA- ŁALNOŚĆ D POŚREDNICTWO W SPRZEDA- ŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTA- ŁYCH MEDIACH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ FO- TOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FIL- MÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJ- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJ- NA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA REKLAMA Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WY- SYŁKOWEJ LUB INTERNET Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BU- DYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WY- KONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLA- NYCH WYKOŃCZENIOWYCH Poz BANDAI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/24227/9/976] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. BANDAI POLSKA SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica IŁŻECKA nr domu 26 (BUD.E) kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. PRZED NOTARIUSZEM PAULINĄ NOWACZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTA- RIUSZA PAULINY NOWACZYK, MIESZCZĄCEJ SIĘ W POZNANIU (60-844) PRZY ULICY JANA KOCHA- NOWSKIEGO 6/2 REPERTORIUM A NR 1115/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BANDAI SA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEST ONA UPRAWNIONA DO SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JE- ŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. VARGAS SANCHEZ 2. JOSE ANTONIO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HIRASAWA 2. SUSUMU 5. WICEPREZES ZA- RZĄDU 6. NIE 3 1. TSUJI 2. MASAAKI 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW B MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTA- ŁYCH TOWARÓW C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZE- ŁADUNKOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WY- DAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTERO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PRO- GRAMÓW TELEWIZYJNYCH REKLAMA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz BARDAWILY POLAND SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/25324/9/945] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON NIP BARDAWILY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nr w rejestrze nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, SĄD GOSPODAR- CZY, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica STUDENCKA nr domu 40 nr lokalu 45 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 28

9 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 178/2009 (3281) ZOSTAŁA ZAWARTA DNIA 01 MARCA 1996 R. PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ BUJALSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA BUJAL- SKA, WARSZAWA, AL.JEROZOLIMSKIE 29/18, ZA REPERTORIUM A NR 905/96. PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNI- KÓW - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁA ZA- WARTA DNIA 05 SIERPNIA 2009 R. PRZED NOTA- RIUSZEM ANDRZEJEM KOREWICKIM, KANCELA- RA NOTARIALNA ANDRZEJ KOREWICKI, WARSZAWA, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOW- SKIE 31/33, ZA REPERTORIUM A NR 4948/ UCHYLONO LIKWIDACJĘ SPÓŁKI, ODWOŁANO UMOWĘ SPÓŁKI W CAŁOŚCI, TJ I PRZYJĘ- TO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZEPAŃSKA 2. BARBARA JOANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 9.800, - ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. BARDAWI- LY SP.Z O.O. (KAIR - EGIPT) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI , - ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZCZEPAŃSKA 2. BARBARA JOANNA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZ- PIECZNE Z OBRÓBKA I USUWANIE OD- PADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGRE- GOWANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKA- LIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNI- CZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz BIOGAZ HIERONIMOWO SPÓŁKA SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/6251/9/661] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON BIOGAZ HIERONIMOWO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina MICHAŁOWO miejscowość HIERONIMOWO 2. miejscowość HIERONIMOWO nr domu 10 kod pocztowy poczta MICHAŁOWO kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. W KN ANATOLA SUROWCA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 5563/2009 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZEPAŃCZUK 2. STANISŁAW (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆ- DZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. MAZIEWSKI 2. PIOTR (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 (SIE- DEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. WI- PLER 2. PRZEMYSŁAW JANUSZ (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. MATAN 2. TOMASZ (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZCZEPAŃCZUK 2. STANISŁAW PREZES ZARZĄ- DU 6. NIE 2 1. MAZIEWSKI 2. PIOTR ANDRZEJ WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. WIPLER 2. PRZEMYSŁAW JANUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OF- FICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN- GÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz CHAMPISUPER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/9095/9/560] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON CHAMPISUPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina ŚWID- NICA miejscowość LETNICA 2. miejscowość LET- NICA nr domu 101 kod pocztowy poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ ROMAN ŚMIA- ŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 3367/2009. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FRESHCHAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁO- NEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. VAN BAKEL 2. HENDRIKUS JOHANNES 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I RO- ŚLIN BULWIASTYCH DOT. WYŁĄCZNIE: PRODUK- CJI NASION WARZYW, UPRAWY GRZYBÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN Z PO- ZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW Z ROBOTY BU- DOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BU- DYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE RO- BOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z KONSERWACJA I NAPRA- WA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZO- WANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z TRANSPORT DROGOWY TO- WARÓW A MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PO- ZOSTAŁYCH TOWARÓW Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNY- MI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ PO- MOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PO- RZĄDKU W BUDYNKACH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZE- NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Poz DEALER DIRECT POLSKA SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/21914/9/946] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. DEALER DIRECT POL- SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica JAWORZYŃSKA nr domu 7 nr lokalu 9 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 CZERWCA 2009 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM EWĄ MROCZEK, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43, REP. A NR 33525/2009. Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. M.A.K. UBEZPIE- CZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. NOWINA WITKOWSKI 2. LE- SZEK NIKODEM UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄ- DU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JAROMIN 2. JAKUB RAFAŁ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STRZAŁKOWSKI 2. BARTOSZ CZŁONEK ZARZĄ- DU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZ- PIECZENIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODO- WEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 29 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 178/2009 (3281) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WY- ŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO- MUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNI- KACJI Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDY- TÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PO- DOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ HOL- DINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FI- NANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- CJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ RA- CHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Z DZIER- ŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOB- NYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz DEKOR STYL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/9942/9/661] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON NIP DEKOR STYL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina RACIBÓRZ miejscowość RACIBÓRZ 2. miejscowość RACIBÓRZ ulica ŁĄKOWA nr domu 26A kod pocztowy poczta RACIBÓRZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - NOTARIUSZ DOROTA MAZUR, KANCELARIA NO- TARIALNA W RACIBORZU, REP. A NR 2847/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KŁOSEK 2. KATARZYNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ ,00; -ZŁ 6. NIE 2 1. FOLTYN 2. ŁUKASZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ ,00; -ZŁ 6. NIE 3 1. FOLTYN 2. MIROSŁAWA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ ,00; -ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIO- NY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZE- KROCZY ,00; -ZŁ JEŻELI ZARZĄD JEST WIE- LOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, KTÓ- RYCH WARTOŚĆ PRZEKROCZY ,00; -ZŁ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FOLTYN 2. ŁUKASZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. FOLTYN 2. MIROSŁAWA WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOW- NICTWA PRODUKCJA SZKŁA I WYRO- BÓW ZE SZKŁA POZOSTAŁA WYSPECJA- LIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWA- NA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ DETALICZ- NA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZ- NA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA WY- NAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MA- SZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁE DO- RADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄ- CA USŁUGI FINANSOWE Poz DISKOVERY-LIMITED SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD- MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/7875/9/584] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. NIP DI- SKOVERY-LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 5102 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica ROMANOWSKA nr domu 55 c nr lokalu 50 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ EWA ŚWIEBODA, KANCELARIA NO- TARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 4230/94 - UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KULESZKA 2. AGATA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SALICHOS 2. GEORGIOS UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZ- KÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DYREKTOR - SAMODZIELNIE, B) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO WARTOŚCI ZOBO- WIĄZAŃ O RÓWNOWARTOŚCI /STO TY- SIĘCY/ MAREK NIEMIECKICH, C) ŁĄCZNIE DWIE OSOBY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁO- NEK ZARZĄDU I PROKURENT, DWÓCH PROKU- RENTÓW, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK, DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KULESZKA 2. AGATA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ORGANIZACJI I OBSŁUGI WYJAZDÓW ZAGRA- NICZNYCH ORAZ ORGANIZOWANIE TURYSTYKI W POLSCE Z POŚREDNICTWO HANDLO- WE W KRAJU I ZAGRANICĄ PROWA- DZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH W KRAJU I ZA- GRANICĄ Poz ECO - CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/7153/9/433] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. ECO - CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIA- ŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIA- ŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica MŁY- NOWA nr domu 17 kod pocztowy poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. W KN JANUSZA DĄ- BROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 10092/2009 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WALCZUK 2. TADE- USZ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (CZTE- RY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ZAJ- KOWSKI 2. ROBERT (DZIE- SIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. - W PRZYPADKU ZARZĄ- DU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄ- DU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WALCZUK 2. TADE- USZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMEN- TÓW Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGA- NICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGA- NICZNYCH Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH Z PRODUK- CJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH POD- STAWOWYCH Z PRODUKCJA KAUCZU- KU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWO- WYCH Z PRODUKCJA FARB, LAKIE- RÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKAR- SKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHE- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 30

11 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 178/2009 (3281) MICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZ- NYCH Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW Z GUMY Z WY- TWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERANIE ODPADÓW IN- NYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERA- NIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZ- NYCH Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻY- TYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATE- RIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KA- NALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLI- MATYZACYJNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z POZO- STAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDU- SZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSO- WYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDY- TÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TO- WARÓW GIEŁDOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FI- NANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDIN- GÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSO- WYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZA- RZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZO- STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z BA- DANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIE- DZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO- WANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMER- CYJNYCH I PRACODAWCÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH Poz EGD CONSULTING SPÓŁKA SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/16709/9/776] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. EGD CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica RYCERSKA nr domu 24 nr lokalu 9 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTA- RIUSZ JOANNA MARIA LISIECKA, KANCELARIA NO- TARIALNA UL. J.H. DĄBROWSKIEGO 36/2 POZNAŃ, REP. A NR 1744/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WALKOWSKI 2. SZYMON UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WALKOWSKI 2. BARTOSZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZA- RZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWE- GO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WALKOWSKI 2. SZYMON PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z HOTE- LE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYW- NOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATE- RING) Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WY- DAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOM- PUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DA- NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DO- RADZTWO PODATKOWE Z STOSUNKI MIĘ- DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKI- WANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZO- STAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW B POZOSTAŁE POZASZ- KOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA EDUKACJĘ E POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz EVENTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22710/9/211] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. EVENTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 80 nr lokalu 105 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY SZAREJ 14 LOK.15 W WARSZAWIE, REP. A 4404/2009. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RACZKOWSKI 2. GRZEGORZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU IN- DYWIDUALNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RACZKOWSKI 2. GRZEGORZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności WY- NAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MA- SZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTU- ALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZE- NIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTOR- SKIM Poz EVEREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO [PO.IX NS-REJ.KRS/12057/9/588] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON EVEREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KROTOSZYŃSKI gmina KOBYLIN miejscowość KOBYLIN 2. miejscowość KOBYLIN ulica RĘBIECHOWSKA nr domu 27 kod pocztowy poczta KOBYLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA R., NOTARIUSZ SABINA KA- ŁUŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 3697/2009. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ALEKSANDRZAK 2. JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. CHLE- BOWSKI 2. SZYMON UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄ- DU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU MO- ŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ ZA NIĄ OŚWIADCZENIA WOLI, A KAŻ- DY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU MO- ŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ ZA NIĄ OŚWIADCZENIA WOLI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁON- KIEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE Z PROKUREN- TEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHLEBOWSKI 2. SZYMON PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DRO- BIOWEGO Z PRZETWARZANIE I KON- SERWOWANIE ZIEMNIAKÓW Z 31 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 178/2009 (3281) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KON- SERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIE- ŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBAT- NIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WY- ROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKU- SU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WY- ROBÓW CUKIERNICZYCH Z PRZE- TWÓRSTWO HERBATY I KAWY Z PRO- DUKCJA PRZYPRAW Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTA- ŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH Z OD- ZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGO- WANYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTO- WA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCY- KLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODAR- STWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKU- ŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓ- WEK OSOBOWYCH Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWA- RÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTA- ŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z POZOSTAŁA FINANSO- WA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNY- MI LUB DZIERŻAWIONYMI REKLAMA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANS- PORTU WODNEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNI- CZEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA PO- ZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Poz EXCEL IMPORT EXPORT SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/21599/9/115] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. EXCEL IMPORT EXPORT ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica EGEJSKA nr domu 15 nr lokalu 63 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY (UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) SPORZĄDZONY DNIA 14 LIPCA 2009 R., REPERTORIUM A NR 3024/2009 W KANCELARII NOTARIALNEJ IWONY OKOŁOTO- WICZ W WARSZAWIE PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 75/36 PRZED NOTARIUSZEM IWONĄ OKOŁOTO- WICZ. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. THAWANI 2. CHANDER HOTCHAND UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. NAGPAL 2. PANKAJ SHYAM- LAL UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NAGPAL 2. PANKAJ SHYAMLAL PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYRO- BÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FU- TRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZA- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNE- GO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTA- ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTE- RÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRA- MOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEK- STYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I IN- NYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I AR- TYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKO- WYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WY- ROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGA- RÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU RE- KREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WY- POŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPU- TERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA PO- ZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Poz FARMA WIATROWA SZCZECINEK ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO [KO.IX NS-REJ.KRS/4910/9/541] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. FARMA WIATROWA SZCZECINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN 2. miejscowość KOSZALIN ulica ZWYCIĘSTWA nr domu 126 kod pocztowy poczta KOSZA- LIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 SIERPNIA 2009 R. RE- PERTORIUM A 4789/2009; EMERYTOWANY NO- TARIUSZ RYSZARD ULANOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ EWY NOSOWSKIEJ W KOSZALI- NIE Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RACHUTA 2. MARCIN JERZY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- -USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SOBOL SPÓŁKA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 32

13 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 178/2009 (3281) Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JĘDRUSZCZAK 2. ROBERT DARIUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RACHUTA 2. MARCIN JERZY CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLA- NYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYN- KÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZA- NE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAL- NYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKA- CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONY- WANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-IN- ŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE IN- STALACJI ELEKTRYCZNYCH Z POZO- STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLA- NE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK- TURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Poz FIRMA BIEGŁYCH REWIDENTÓW MAZUR I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/7226/9/774] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. FIRMA BIEGŁYCH REWI- DENTÓW MAZUR I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIA- ŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIA- ŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica SKIDEL- SKA nr domu 7 kod pocztowy poczta BIAŁY- STOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. W KN PAWŁA FEDOROWICZA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2301/2009 ZAWIĄ- ZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAZUR 2. MACIEJ PIOTR (PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (DWADZIE- ŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄ- DU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZA- RZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ- NIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAZUR 2. MACIEJ PIOTR PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DO- RADZTWO PODATKOWE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z WYDA- WANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE CZA- SOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO [WA.XII NS-REJ.KRS/22177/9/338] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. FREE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica SKWER KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 54 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY - UMOWA SPÓŁKI Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA R., NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYP- KOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KĘ- DZIERSKI WOJCIECH SZCZYPKOWSKI - SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA UL. ŁUCKA 18 LOK.2, REPERTORIUM NR 8132/2009. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SKIBIŃSKI 2. DANIEL TOMASZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. SKIBIŃSKA 2. MA- RIANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SKIBIŃSKI 2. DA- NIEL TOMASZ PREZES ZARZĄ- DU 6. NIE 2 1. SKIBIŃSKA 2. MARIANNA WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NA- POJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETY- KÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI- ZOWANA A RESTAURACJE I INNE STA- ŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Poz GLOBAL PARKS POLAND SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22674/9/640] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON GLOBAL PARKS POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŚNIADECKICH nr domu 10 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ I3WONA KRUPIŃSKA Z KANCELARII NOTARIAL- NEJ W WARSZAWIE UL. DUBOIS 12 LOK.16, REP. A NR 150/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GLOBAL PARKS INTERNATIONAL B.V UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKO- WYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ POD- PISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZA- RZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZUBRZYC- KI 2. JAROSŁAW GRZEGORZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘ- KOWYCH I MUZYCZNYCH Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IN- FORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRO- FESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PRO- GRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMA- MI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELE- WIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FIL- MÓW Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z DZIAŁAL- NOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZ- RYWKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z WY- NAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWA- NE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ PO- MOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PO- RZĄDKU W BUDYNKACH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNI- KACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GA- STRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWA- NIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z POZOSTAŁA USŁUGO- WA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z DZIAŁALNOŚĆ RA- CHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRE- SÓW Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 33 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 178/2009 (3281) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z PO- ZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH ZAKWATEROWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZ- NYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Poz GREEN TREE PROJEKT NR 3 SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22847/9/82] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. GREEN TREE PROJEKT NR 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica FLORY nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DNIA R., NOTARIUSZ WIKTOR WĄGRODZKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJ- NY, WIKTOR WĄGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR 11598/2009. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SMITH & SCOTT IN- TERNATIONAL LTD UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. GREEN TREE ENTERPRISE LTD UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZYMAŃSKI 2. PA- WEŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NO- ŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUK- CJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WY- ROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I IN- STALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DE- TALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZA- KRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PO- WIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZA- RZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANA- LIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NA- UKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ OR- GANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE RE- ZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁAL- NOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZ- RYWKĄ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz GRUPA PRODECENCKA DUMAŃSCY ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/9851/9/480] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. GRUPA PRODECENCKA DUMAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina DOMA- NIÓW miejscowość PEŁCZYCE 2. miejscowość PEŁCZYCE nr domu 11 kod pocztowy poczta PEŁCZYCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ BARBA- RA KIEŁBOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W OŁAWIE PLAC M.M. KOLBE 3, REPERTORIUM A NR 4442/ R. NOTARIUSZ BAR- BARA KIEŁBOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W OŁAWIE PLAC M.M. KOLBE 3, REPERTORIUM 5556/ SPROSTOWANO 4 UST 4 UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DUMAŃSKI 2. WALDEMAR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĘCE ZŁO- TYCH) 6. NIE 2 1. CHOPTIANY 2. MAREK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 4.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄ- CE ZŁOTYCH) 6. NIE 3 1. BŁAŻYŃSKI 2. STANI- SŁAW FRANCISZEK UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) 6. NIE 4 1. GARTEL 2. ANTONI JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) 6. NIE 5 1. DUMAŃSKI 2. RYSZARD JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE ZŁO- TYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. SPÓŁKĘ REPRE- ZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIA- ŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB SAMODZIELNIE PROKURENT. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DUMAŃSKI 2. WALDEMAR PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DUMAŃSKI 2. RYSZARD JAN WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. GÓRSKI 2. GRZEGORZ RAFAŁ PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWO- RZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIE- RZĄT Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKA- LIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLE- ISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTA- ŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH Z WY- TWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PO- ZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUK- CJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOW- LĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN Poz HEBAN ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD WIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO [WA.XIII NS-REJ.KRS/22335/9/454] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. HEBAN ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica RYŻOWA nr domu 44 nr lokalu 241 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ TERESA JAMRÓZ - WIŚNIEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA, UL. SIENNA 72 LOK. 5, REP. A NR 6545/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KLIMCZAK 2. BARTŁOMIEJ MAREK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BORODIUK 2. GRZEGORZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. TREPA 2. IRENEUSZ JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE 4 1. LUBICZ GRUŻEWSKI 2. ZYGMUNT HENRYK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU I JE- DEN CZŁONEK ZARZĄDY DZIAŁAJĄ ŁĄCZNIE W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KLIMCZAK 2. BARTŁOMIEJ MAREK PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BORODIUK 2. GRZEGORZ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 34

15 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 178/2009 (3281) WICEPREZES ZARZĄDU DS. FI- NANSOWYCH 6. NIE 3 1. TREPA 2. IRENEUSZ JAN CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPE- RACYJNYCH 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WY- PLATANIA PRODUKCJA MEBLI SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz IZIS-BUILDING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO [KR.XI NS-REJ.KRS/16297/9/358] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. IZIS-BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRA- KÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica KS. TURKA nr domu 5 nr lokalu 19 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ROK, NOTARIUSZ DA- RIUSZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRA- KOWIE, REP. A NR 2462/ UMOWA SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIŁEK 2. ARTUR RYSZARD UDZIAŁÓW KAŻDY PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZ- KÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMENIU SPÓŁKI UPO- WAŻNIENI SĄ: - W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPRAWY NIE PRZEKRA- CZA ,00 ZŁ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPRAWY PRZEKRACZA ,00 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MIŁEK 2. ARTUR RY- SZARD PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKA- CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW IN- ŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWA- NIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE PO- ZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KON- STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BU- DOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NE Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHO- LOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WY- ROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTA- ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANI- TARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DO- DATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNE- GO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WY- ROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTA- ŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NO- WYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTA- ŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOC- LEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKO- TRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z PO- ZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE A RE- STAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRO- NOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWY- WANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA OD- BIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWY- WANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZ- NE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NA- UK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALI- STYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NA- UKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄ- CZAJĄC KOMPUTERY Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BU- DYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZA- GOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄ- CA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PO- PRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Poz LAMINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO [WA.XII NS-REJ.KRS/22703/9/93] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. LAMINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica MARIENSZTAT nr domu 8 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NO- TARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELA- RIA NOTARIALNA ARTUR KĘDZIERSKI- NOTA- RIUSZ, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, REP. A 9271/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FRYCIE 2. SŁAWOMIR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZA- RZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZY- PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FRYCIE 2. SŁAWOMIR CZŁONEK ZA- RZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁO- GOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUK- CJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIA- ŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWO- RZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO Z PRODUKCJA SZKŁA GO- SPODARCZEGO Z PRODUKCJA WŁÓ- KIEN SZKLANYCH Z PRODUKCJA I OB- RÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STO- ŁOWYCH I OZDOBNYCH Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW 35 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 178/2009 (3281) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO I OSŁON IZOLACYJNYCH Z PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BE- TONU, GIPSU I CEMENTU Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETA- LICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZO- STOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUT- NICZYCH Z PRODUKCJA RUR, PRZE- WODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCO- WANYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA DRUTU Z PRODUK- CJA METALI SZLACHETNYCH Z OD- LEWNICTWO ŻELIWA Z ODLEWNIC- TWO STALIWA Z ODLEWNICTWO ME- TALI LEKKICH A ODLEWNICTWO MIE- DZI I STOPÓW MIEDZI Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMEN- TÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRO- DUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNE- GO OGRZEWANIA Z OBRÓBKA META- LI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW ME- TALOWYCH Z PRODUKCJA POJEMNI- KÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW META- LOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA MATE- RACÓW Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BU- DOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WY- KOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIER- SKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GA- ZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWA- NIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE PO- ZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJA- LISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DO- MOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZO- STAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW POR- CELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BU- DOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW ME- TALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNE- GO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE- WYSPECJALIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁE DO- RADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZ- NE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLA- MOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZ- NA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z NAPRAWA I KON- SERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO Poz LIDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO [PO.IX NS-REJ.KRS/11851/9/919] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. LIDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina RZGÓW miejscowość SŁAWSK 2. miejscowość SŁAWSK nr domu 203 kod pocztowy poczta RZGÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 9115/2009, NOTARIUSZ PIOTR NASKRĘCKI, KAN- CELARIA NOTARIALNA W KONINIE. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PYRZ 2. RYSZARD STEFAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. CZER- NIEJEWSKA 2. EMILIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 3 1. CZERNIEJEWSKI 2. SYLWESTER UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZ- KÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISY- WANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁ- KI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU JED- NOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄ- DU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄ- DU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PYRZ 2. RY- SZARD STEFAN PREZES ZA- RZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I RO- ŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE Z GOSPODAR- KA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH Z POZYSKIWANIE DREWNA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZA- NA Z LEŚNICTWEM Z PRODUKCJA WY- ROBÓW TARTACZNYCH Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA GO- TOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STO- LARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIA- NYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRODUKCJA PA- PIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA WY- ROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BE- TONU, GIPSU I CEMENTU Z PRODUK- CJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALOWYCH ELE- MENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BU- RZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WY- KONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- -KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁA- DANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z PO- SADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWA- NIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I PO- KRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOW- LANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄ- DZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLO- TÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNE- GO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWE- GO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJ- NEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZO- NA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHO- LOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTO- NIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZ- DÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄ- ŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWA- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 36

17 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 178/2009 (3281) DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DO- MOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASA- ŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWA- NIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z KUP- NO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK- TURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMA- NIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH SPRZĄTANIE OBIEKTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODA- ROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B PO- ZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz MARMSTROM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/23290/9/345] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MARMSTROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE nr domu 43 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI, KANCELARIA ANDRZEJ KOREWICKI UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33, WARSZAWA, REP. A NUMER 4678/2009. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIMMERMANN 2. HENRYK JERZY 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOB- NYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz MASTER UNIT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/15278/9/46] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MASTER UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość FA- LENTY NOWE 2. miejscowość FALENTY NOWE ulica FALENCKA nr domu 2 kod pocztowy poczta RASZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MA- RZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2805/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POCZTOWSKI 2. MAREK STANISŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. BŁASZCZYK 2. MA- TEUSZ GRZEGORZ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. POCZTOWSKI 2. MA- REK STANISŁAW CZŁONEK ZA- RZĄDU 6. NIE 2 1. BŁASZCZYK 2. MATEUSZ GRZE- GORZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA PO- ZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTE- RÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRA- MOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKA- CYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIE- RZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DO- MOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZO- NA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT KO- LEJOWY TOWARÓW TRANSPORT DRO- GOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIA- ŁALNOŚĆ POWIĄZANA Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z NA- PRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z NAPRA- WA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSO- BISTEGO I DOMOWEGO Z GOSPODAR- STWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNI- KÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Poz MDC - SHELF & DISPLAY MONITO- RING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/15292/9/282] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MDC - SHELF & DISPLAY MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŚWIĘTOKRZY- SKA nr domu 18 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 CZERWCA 2009 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ MACIEJA BIWEJNISA - NOTARIUSZA W WAR- SZAWIE, Z KANCELARII M.BIWEJNIS & P.ORŁOW- SKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W WARSZA- WIE (00-891) PRZY ULICY CHŁODNEJ 15, REP. A NR 6610/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STAŃCZAK 2. ADAM UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. SKRZYPIEC 2. MARCIN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. PIKULA 2. SZYMON KAROL UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. STRZAŁKA 2. IRENA MARIA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSO- KOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄ- DU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPRE- ZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO 37 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 178/2009 (3281) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄ- CYCH ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STAŃCZAK 2. ADAM PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SKRZYPIEC 2. MARCIN WI- CEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. STRZAŁKA 2. IRE- NA MARIA WICEPREZES ZA- RZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA A POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Poz MOBERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO [WA.XII NS-REJ.KRS/21966/9/353] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MOBERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica WALICÓW nr domu 11 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie LIPCA 2009 R. PRZED JE- RZYM OLSZEWSKIM - NOTARIUSZEM W WAR- SZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WAR- SZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 36, REP. A NR 4611/2009. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GOZDALIK 2. MARCIN WACŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. HERMANO- WICZ 2. AGNIESZKA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. MACHNIEWSKA 2. MAŁGORZATA EWA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. TYTKOWSKI 2. PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁO- NEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE RE- PREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZA- RZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POSTANOWIENIE POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI USTA- NOWIENIA PROKURY SAMODZIELNEJ. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GOZDA- LIK 2. MARCIN WACŁAW CZŁO- NEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TYTKOWSKI 2. PIOTR PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PO- DOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISA- NYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRO- DUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH Z PRODUKCJA KOMPU- TERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNE- GO Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJ- NYCH Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZ- NYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIURO- WEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z INSTALOWANIE MA- SZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻE- NIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJA- LIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKO- MUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZO- WANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOM- PUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPRO- GRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AU- DIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZU- ALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZE- DAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z WYDAWANIE KSIĄ- ŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE- SIE GIER KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WI- DEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z NADA- WANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNI- KACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODO- WEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELI- TARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TE- LEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNI- KACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR- MATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZ- NYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMA- TYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTER- NETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI IN- FORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNI- CZA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZ- TWO TECHNICZNE A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI B PO- ZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZI- NIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPO- ŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWA- NYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEK- TRONICZNYCH (INTERNET) D POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BA- DANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNE- GO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTE- RY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWA- NIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOW- NIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNI- KÓW Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TE- LE)KOMUNIKACYJNEGO Poz OTUNBA - AKMED SPÓŁKA SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/5683/9/759] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. OTUNBA - AKMED MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 38

19 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 178/2009 (3281) ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-PO- MORSKIE powiat NAKIELSKI gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ miejscowość PATEREK 2. miejscowość PATEREK ulica SZUBIŃSKA nr domu 3 kod pocztowy poczta NAKŁO N/NOTECIĄ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GRUSZCZYŃ- SKI REPERTORIUM A 3273/ R. KANCELARIA NOTARIALNA W NAKLE N/NOTECIĄ NOTARIUSZ PIOTR GRUSZCZYŃSKI, REPERTO- RIUM A 3790/ ZMIANA 24 UMOWY SPÓŁ- KI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADENUGA 2. AKINWUMI ANTHONY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ADENUGA 2. FE- MI-TOKUNBO JULIUS UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIO- NY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIEL- NIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ADENUGA 2. AKINWUMI ANTHONY PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZ- NA Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWE- GO C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I PO- ŁOŻNYCH D DZIAŁALNOŚĆ PARAME- DYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNA- JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Poz PCC PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/9145/9/56] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. PCC PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica MIĘ- DZYLESKA nr domu 2-6 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., KANCELARIA NOTA- RIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KUŹNICZEJ 57/58 LOK 4, NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, REP. A NR 4015/2009 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SŁOTTA 2. KAROL PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. BOBER 2. ANNA ZOFIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZ- KÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄ- DU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZEN- TOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU OSOBIŚCIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SŁOTTA 2. KAROL PIOTR PREZES ZA- RZĄDU 6. NIE 2 1. BOBER 2. ANNA ZOFIA WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTA- ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MA- SZYN I URZĄDZEŃ Z TRANSPORT DRO- GOWY TOWARÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPECJA- LISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z INSTALOWA- NIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WY- POSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWA- NYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Poz POLSKA WSCHODNIA SPÓŁKA SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/11990/9/903] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. POLSKA WSCHODNIA ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica KUNICKIEGO nr domu 82 kod pocztowy poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK RZĄCZYŃSKI PIOTR BANDERSKI SPÓŁKA CYWILNA LU- BLIN, UL. WIENIAWSKA 8/3, REPERTORIUM A NU- MER 6255/2009 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WYBRANIEC 2. MARTA (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3000 (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)PLN 6. NIE 2 1. PIETRZAK 2. GRZEGORZ LUCJAN (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓ O WARTOSCI (SIEDEM TYSIĘCY ZŁO- TYCH)PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WYBRANIEC 2. MARTA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PIETRZAK 2. GRZEGORZ LUCJAN WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE IN- FORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HE- AD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ- DZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW IN- FORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄ- ZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW IN- ŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRO- DUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYRO- BÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA WYRO- BÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROW- CÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WY- ROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA KOMPUTE- RÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZ- NYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALO- WANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWA- RZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GO- SPODARKĄ ODPADAMI HANDEL HURTO- WY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWY- MI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MA- GAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERU- CHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYN- KU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI EDUKACJA DZIA- ŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz PRAETORIA ADVERTISING SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/14649/9/817] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. PRAETORIA ADVERTI- SING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ- SKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WRO- CŁAW ulica ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA nr domu 7 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie KAN- CELARIA NOTARIALNA MGR WŁADYSŁAW DU- DUŚ RYNEK 5, ŚWIDNICA REPERTORIUM A, NUMER 7334/2009 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZAJKA 2. MACIEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁO- TYCH) 6. NIE 2 1. CON DIOS ZBIGNIEW POŁOW- NIAK SPÓŁKA JAWNA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ (DWA TY- SIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIONY JEST SAMODZIEDZLNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. POŁOWNIAK 2. ZBIGNIEW PREZES ZARZĄDU 6. NIE 39 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 MSiG 178/2009 (3281) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZA- SU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBRO- CIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z PRZETWARZANIE DA- NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUK- CJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NA- GRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJ- NYMI Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO- WANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRA- FICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI B POZOSTAŁE PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGA- NIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WY- DAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZA- SOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z DRUKOWANIE GAZET Poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INŻYNIERYJNE - PARTNER BISS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/24691/9/221] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INŻYNIERYJNE - PARTNER BISS ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ROZŁOGI nr domu 15 A kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie RO- KU, REP. A NR 7562/2009, SOPRZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ STATKIEWICZ-WYSOC- KĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. PŁOWIECKIEJ NR 7. Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ANTOSIK 2. IRENE- USZ JACEK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KOPP 2. BEATA ANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ANTOSIK 2. IRENE- USZ JACEK PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOPP 2. BEATA ANNA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NA- PRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMY- SŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RURO- CIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIEL- CZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WOD- NEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONY- WANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-IN- ŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE IN- STALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJ- NYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZA- CYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I PO- KRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA PO- ZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCY- KLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GO- SPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDA- ŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWA- RÓW Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄ- DOWY PASAŻERSKI Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PO- ZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANS- PORT LĄDOWY A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POR- TACH MORSKICH B PRZEŁADUNEK TO- WARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTA- ŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANS- PORTOWYCH B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓD- LĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGEN- CJI TRANSPORTOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWO- DOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WY- ŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO- MUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTER- NETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI IN- TERNETOWYCH Z POZOSTAŁE PO- ŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTA- ŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONY- MI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTA- ŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI- TEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH- NICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE RE- KLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEK- TRONICZNYCH (INTERNET) D POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE RE- KLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNA- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 40

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.03.2013 godz. 09:15:01 Numer KRS: 0000413132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 18:19:54 Numer KRS: 0000364032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2017 godz. 13:37:11 Numer KRS: 0000450384 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Proponowane zmiany Statutu Spółki Herkules SA Dotychczasowe brzmienie 6 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, --------------------

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:39:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:39:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 08:39:47 Numer KRS: 0000466850 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:29:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:29:30 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.08.2017 godz. 10:29:30 Numer KRS: 0000510677 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:55:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:55:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 14:55:27 Numer KRS: 0000273344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000474926 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 23:52:18 Numer KRS: 0000415681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:18:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:18:14 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2013 godz. 13:18:14 Numer KRS: 0000490850 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2017 godz. 01:11:05 Numer KRS: 0000507846 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2017 godz. 13:32:55 Numer KRS: 0000525887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności, jest: 22.11.Z - W ydawanie ksiąŝek, 22.12.Z - W ydawanie

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 06:47:06 Numer KRS: 0000532281

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 06:47:06 Numer KRS: 0000532281 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.06.2016 godz. 06:47:06 Numer KRS: 0000532281 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 60 / 2011

Raport bieżący nr 60 / 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 60 / 2011 Data sporządzenia: 2011-12-13 Skrócona nazwa emitenta ATREM S.A. Temat Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Atrem S.A. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:09:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:09:16 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2016 godz. 18:09:16 Numer KRS: 0000245331 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.12.2014 godz. 17:46:47 Numer KRS: 0000451062

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.12.2014 godz. 17:46:47 Numer KRS: 0000451062 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2014 godz. 17:46:47 Numer KRS: 0000451062 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2013 godz. 09:52:31 Numer KRS: 0000442861 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:55:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:55:59 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 09:55:59 Numer KRS: 0000334017 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:29:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:29:24 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.01.2013 godz. 10:29:24 Numer KRS: 0000415855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:18:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:18:22 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.01.2017 godz. 01:18:22 Numer KRS: 0000482231 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 19:58:42 Numer KRS: 0000062171

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 19:58:42 Numer KRS: 0000062171 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 19:58:42 Numer KRS: 0000062171 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Spółce

Podstawowe dane o Spółce Podstawowe dane o Spółce Nazwa i adres: Wydawnictwo Górnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 NIP: 954 00 06 146 REGON: 272143728 KRS: 0000117339 Obsługa bankowa:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 06:54:22 Numer KRS: 0000362177

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 06:54:22 Numer KRS: 0000362177 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2016 godz. 06:54:22 Numer KRS: 0000362177 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 12:19:39 Numer KRS: 0000518181

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 12:19:39 Numer KRS: 0000518181 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2015 godz. 12:19:39 Numer KRS: 0000518181 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:52:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:52:05 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 16:52:05 Numer KRS: 0000140803 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:29:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:29:38 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 13:29:38 Numer KRS: 0000134132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo