NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO"

Transkrypt

1 NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty Zielona Góra tel. 068/ , faks 068/ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19; poz. 177) z póniejszymi zmianami dalej PZP. Warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartoci zamówie oraz konkursów, od których jest uzaleniony obowizek przekazywania ogłosze Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 224, poz. 1795), tj. mniejsza ni wyraona w złotych równowarto kwoty euro dla dostaw lub usług. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) umieszczona jest na stronie internetowej RCKiK III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Zamawiajcego. Szczegółowe zestawienie dotyczce przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczno funkcjonalne okrela pkt Wszystkie dostarczone urzdzenia musz by fabrycznie nowe oraz posiada certyfikat na znak bezpieczestwa. 3. Oprogramowanie musi by fabrycznie nowe i posiada wan licencj uytkowania. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgldem Zamawiajcego za legalno dostarczonego oprogramowania. 5. Zamówienia składane bd telefonicznie lub faksem na zasadach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy - załcznik nr 1 do SIWZ. 6. Wymagania dotyczce gwarancji przedmiotu zamówienia: 6.1 Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesicy. 6.2 Wykonawca dostarczy urzdzenia komputerowe objte przedmiotem zamówienia wraz z kart gwarancyjn. 6.3 Zamawiajcy wymaga, aby usunicie awarii oferowanych urzdze komputerowych nastpiło w cigu 24 godzin, to znaczy od momentu zgłoszenia ich Wykonawcy telefonicznie lub faksem, do momentu faktycznego przekazania prawidłowo funkcjonujcego sprztu Zamawiajcemu nie moe upłyn wicej ni doba. 1 / 40

2 6.4 W przypadku przedłuajcej si naprawy powyej jednej doby, Wykonawca zobowizuje si do dostarczenia sprztu zamiennego tej samej klasy i o porównywalnych parametrach na czas usunicia awarii, okres gwarancji zostaje przedłuony o czas postoju sprztu. 6.5 Czwarta awaria sprztu w okresie gwarancji jest podstaw do wymiany sprztu na nowy o parametrach, co najmniej równorzdnych i dostarczenia sprztu w terminie wczeniej ustalonym z Zamawiajcym. 6.6 W przypadku usunicia wady w innym miejscu ni miejsce uywania urzdzenia tj. w siedzibie Zamawiajcego, koszt za jego odbiór i dostaw od/do Zamawiajcego ponosi Wykonawca. 6.7 W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiajcy nie traci uprawnie z tytułu gwarancji. W takich okolicznociach Zamawiajcy zwróci si do Wykonawcy o wystawienie duplikatu dokumentu gwarancyjnego. 7. Szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia: Lp. Nazwa ilo 1 Microsoft Visual Studio Premium z MSDN Premium 1 2 Program antywirusowy dla 70 uytkowników + konsola administracyjna 1 Program do audytu zasobów sprztowych i programowych poprzez sie RCKiK 3 Zielona Góra - licencja dla 70 stanowisk 1 4 Zestaw nazrzdzi dla SQL Server Zestaw komponentów dla Visual Studio.NET 2012 Komponenty Windows Form 1 6 Narzdzie do modelowania KRDK 1 7 Add-in SSIS XML Destination do SQL Server Switch 1G 8-portowy 4 9 Komponenty ActiveX 1 10 Router 1 11 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 2 12 UPS 3U 2 13 UPS 700 Sinus 1 14 Komputer z system operacyjnym Windows 7 professional 5 15 Office P oprogramowanie do komputera 1 16 Office S oprogramowanie do komputera 4 17 Monitor LCD 3 18 Drukarka do komputera czarno-biała A Drukarka laserowa kolorowa - sieciowa 1 20 Drukarka termotransferowa 1 21 Pami przenona PenDrive 6 22 Listwa przepiciowa do komputera-5 gniazd, 5m Kabel USB 3 M 4 24 CD-R jednorazowego uytku CD-RW ( do wielokrotnego nagrania) DVD-R Czytnik kodów kreskowych - scaner 1 8. Wymagania techniczno funkcjonalne przedmiotu zamówienia: 1. Microsoft Visual Studio Premium z MSDN szt Program antywirusowy dla 70 uytkowników + konsola administracyjna. 2 / 40

3 Ochrona przed wirusami, spyware, adware oraz phishingiem, kontrola w czasie rzeczywistym wszystkich otwieranych, uruchamianych i zapisywanych zbiorów, plików pobieranych z Internetu oraz poczty elektronicznej. Skaner uruchamiany na danie lub według harmonogramu. Pasywna analiza heurystyczna, analiza algorytmiczna, sygnatury generyczne, emulacja oraz metody typu sandbox analizy plików. Rozpoznawanie zbiorów ju raz sprawdzonych skanowanie ich w przypadku, gdy zbiór został zmieniony lub została zaktualizowana baza sygnatur wirusów. Skanowanie przychodzcej poczta elektroniczna wraz z załcznikami "w locie" i w razie potrzeby automatycznie oczyszczana. Monitorowanie w czasie rzeczywistym przegldanych stron WWW (ruch HTTP) oraz wszystkich pobieranych z Internetu zbiorów. Skanowanie poczty i połczenia z Internetem na poziomie interfejsu Winsok 2.0. Współpraca z kadym typem przegldarki internetowej oraz z dowolnym programem pocztowym obsługujcym protokół POP3. Do kadej przeskanowanej wiadomoci automatyczne dopisywanie informacja, e została ona sprawdzona i jest bezpieczna. Skanowanie w protokole MAPI poczty przychodzc i wychodzcej ze stacji roboczej. Bezpieczne przechowywanie zainfekowanych zbiorów w kwarantannie, szyfrowanie niebezpiecznych programów zabezpieczajce przed ich przypadkowym uruchomieniem. Definiowanie wielu profili uytkownika. Ochrona aktualnej konfiguracji programu antywirusowego hasłem, które uniemoliwi odinstalowanie programu. Moliwo aktualizacji co godzin. Wykonywanie Aktualizacji na zasadzie. Moliwo aktualizowania przez Internet, z dowolne stacji roboczej lub serwera w sieci lokalnej, take z płyty CD. Moliwo zdefiniowania alternatywnego ródła aktualizacji. Obsługa dzienników zdarze z informacj o wynikach skanowania, wykrytych wirusach i wrogich programach oraz o aktualizacjach systemu. Moliwo wysłania powiadomie za porednictwem poczty elektronicznej w przypadku zaistnienia okrelonych zdarze jak np. wykrycie wirusa czy błd przy próbie aktualizacji baz sygnatur. Centralna instalacja, administracja, konfiguracja oraz monitorowanie całego systemu ochrony antywirusowej stacji roboczych i serwerów. Zdalna konsola umoliwiajca skanowanie wybranych stacji roboczych lub serwerów na danie lub według ustalonego harmonogramu, wymuszenie aktualizacji bazy sygnatur wirusów, wyszukanie w sieci stacji roboczych i serwerów niezabezpieczonych programem. Tworzenie szczegółowych raportów i statystyk dotyczcych wszelkich przypadków aktywnoci wirusów, aktualizacji programu antywirusowego oraz wyników skanowania. 3. Program do audytu zasobów sprztowych i programowych poprzez sie RCKiK Zielona Góra licencja dla 70 stanowisk. Monitoring informacji o stanie zabezpieczenia hostów. Monitoring oprogramowania hostów. Informacje o sprzcie i wydajnoci. Linki sieci Web, ulubione stron sieci web Wbudowana baza danych o sprzcie Obsługiwane w domenach NT. Diagnostyka stabilnoci systemu. Diagnostyka sprztowej konfiguracji hostów oraz konfiguracji sieciowej. Audyt sieci: raporty TXT, HTML, MHTML; wizualna kontrola statystyk; audyt oprogramowania hostów w siec; skaner plików. Diagnozowanie połcze do baz MS Access, MS SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase, Borland Interbase, Firebird. Graficzny interfejs do zdalnego połczenia z transferem plików. Zdalne monitorowanie bazy danych wirusów, stanu hostów, ruchu w sieci. Zdalne generowanie sprawozda i automatyczne zdalne raportowanie. Moliwo ustawiania alarmów bezpieczestwa. Menader 3 / 40

4 audytu, wprowadzanych zmian, baz danych oraz informacji o czasie pracy i przestojach komputerów w sieci. Polska wersja jzykowa. 4. Zestaw nazrzdzi dla SQL Server 2012 szt. 1. Generator skryptów SQL Server 2008 aktualizacji bazy danych na podstawie obiektów z uwzgldnieniem pól typu Identities. Generator powinien umoliwia kontrol tworzonych skryptów w oparciu o zdefiniowane kolumny i zakresy rekordów. Obsługa wszystkich typów danych SQL Server 2008 włcznie z typami: Text, Image, SQL_variant. Moliwo wyłczania Constraints i Trigger ów przed uruchomieniem skryptów. Moliwo ustawienia czstotliwo zatwierdzania transakcji dla okrelonej liczby wstawianych wierszy. Graficzny interfejs uytkownika. Darmowe wsparcie i upgrade do nowej wersji. Narzdzie do audytu baz danych SQL Server 2008 umoliwiajce odwrócenie wszystkich operacji aktualizacji bazy danych w czasie wykonywanego audytu. Tworzenie raportu wszystkich problemów aktualizacji bazy danych przed ich odwróceniem. Prosty interferuj umoliwiajcy zarzdzania triggerami: kasowanie oraz wyłczanie i włczanie triggerów. Moliwo eksportowania raporty do HTML. Moliwo podgldu listy audytowanych w danej chwili tabel. Graficzny interfejs uytkownika. Narzdzie do usuwania martwych lub wyizolowanych obiektów bazy danych: tabel, widoków, reguł, wartoci domylnych dla kolumn, triggerów, typów danych, zdefiniowanych funkcji i relacji. Graficzny interfejs analizy nieuywanych obiektów. Narzdzie umoliwiajce porównywanie struktur baz danych SQL Server 2008 i przedstawiajce w postaci graficznej na ekranie lub raportu html wystpujce rónice w strukturach z uwzgldnieniem wszystkich obiektów baz danych SQL Server 2008, indeksów oraz releacji. Narzdzie umoliwiajce utworzenie dokumentacji bazy danych SQL Server 2008 w formacie HTML help przy pomocy graficznego interfejsu uytkownika Tworzenie szablonów przy pomocy Wizard ów. Zintegrowane narzdzie do edycji SQL Server Debatowanie procedur składowanych, edycja właciwoci rozszerzonych (Extender), profilowanie składni TSQL, wizualne formatowanie składni SQL, wizualna reprezentacja zalenoci pomidzy obiektami SQL, zintegrowana kontrola ródła, przegldarka schematów, wizualne zarzdzanie obiektami, wykonywanie operacji wsadowych na wielu obiektach, pisanie kodu z kontekstowym wspomaganiem składni i opisem, wizualne tworzenie zapyta, autokorekcja składni, wyszukiwarka obiektów. Narzdzie do porównywania pakietów SSIS w bazie danych i pakietów zapisanych w plikach. Eksport wyników do XML lub DTSX. 5. Zestaw komponentów dla Visual Studio.NET 2008 szt. 1. Komponenty Windows Form, Siatka danych (Grid), Pełne wsparcie dla ADO, oddzielenie warstwy dostpu do danych od warstwy prezentacji, Moliwo tworzenia Grid dla kolumn niezwizanych, Wsparcie dla widoków Master-Detail, Zarzdzanie danymi po stronie serwera, Filtrowanie, sortowanie, agregacja danych włcznie z zapamitaniem historii filtrowania i sortowania., Ukrywanie lub odsłanianie wybranych wierszy, Pojedyncze i wielokrotne wybieranie wierszy, Automatyczne grupowanie danych, 4 / 40

5 Grupowanie na polu typu daty z moliwoci okrelania interwałów czasowych (dzie, dzie tygodnia, miesic, dzie miesica, jutro, wczoraj, dzisiaj, itp.), Moliwo generowania podsumowa typu MIN, MAX, AVG, SUM, and COUNT bezporednio w komponencie Grid, Inteligentna zmiana szerokoci kolumny, Panel podgldu umoliwiajcy podgld danej o duym zasobie bez koniecznoci edytowania pola, Moliwo wielokrotnego wyboru komórek z wykorzystaniem klawisza Ctrl i Shift, Zoom widoku szczegółów dla Master-Detail, Wbudowane elementy nawigacji do przegldania danych z moliwoci dopasowywania przez uytkownika, Eksport do TXT, HTML, XML i MS Excel, Moliwo lokalizacji kadego elementu, Paski narzdziowe, manu, pasek stanu, pasek pozycji wyboru dla formularza, Wsparcie dla the Microsoft Office 2007 Ribbon Interface, Moliwo indywidualnej adaptacji wygldu pasków i menu, Moliwo zapisu połoenia i stanu do rejestru, cigu znakowego, lub pliku XML w celu przeniesienia ich do innej aplikacji, Importowanie istniejcych menu, Lokalizacja elementów interfejsu, Siatka danych PIVOT (GridPivot), Wywietlanie danych w postaci zapyta krzyowych do bazy danych, Pełny wsparcie dla ADO, oddzielenie warstwy dostpu do danych od warstwy prezentacji, Moliwo tworzenia Grid dla kolumn niezwizanych, Wsparcie dla widoków Master-Detail, Zarzdzanie danymi po stronie serwera, Filtrowanie, sortowanie, agregacja danych włcznie z zapamitaniem historii filtrowania i sortowania, Ukrywanie lub odsłanianie wybranych wierszy, Pojedyncze i wielokrotne wybieranie wierszy, Automatyczne grupowanie danych, Grupowanie na polu typu daty z moliwoci okrelania interwałów czasowych (dzie, dzie tygodnia, miesic, dzie miesica, jutro, wczoraj, dzisiaj, itp.), Moliwo generowania podsumowa typu MIN, MAX, AVG, SUM, and COUNT bezporednio w komponencie Grid., Inteligentna zmiana szerokoci kolumny, Panel podgldu umoliwiajcy podgld danej o duym zasobie bez koniecznoci edytowania pola, Moliwo wielokrotnego wyboru komórek z wykorzystaniem klawisza Ctrl i Shift, Zoom widoku szczegółów dla Master-Detail, Wbudowane elementy nawigacji do przegldania danych z moliwoci dopasowywania przez uytkownika, Eksport do TXT, HTML, XML i MS Excel, Moliwo lokalizacji kadego elementu, 5 / 40

6 Schedule, Wbudowane, gotowe do uycia, widoki prezentacji daty dla: dni, tygodni, tygodni roboczych, miesicy i linii czasu, Elementy nawigacji: przycisk dzisiaj, numery tygodni, wytłuszczanie dat ze zdarzeniami, moliwo wyboru wielokrotnych dat, oznaczanie dni wolnych od pracy, Właciwo opisu zdarze: reprezentacja graficzna stanu realizacji zdarzenia, kolorowanie opisu typu zdarzenia, moliwo zastosowania skórek do zmiany wygldu, Moliwo duplikowania zdarze na podstawie pojedynczego wystpienia, Przedstawianie czasu w postaci zegara cyfrowego lub analogowego, Ustawianie graficzne pocztku i koca zdarzenia, Rozwizywanie konfliktów wykonania zdarze, Moliwo wizania scheduler a z danymi w bazie danych, Przechowywanie danych scheduler a w plikach XML., Grupowanie zdarze poprzez daty, zasoby, obrazy, filtrowanie, zasoby współdzielona, Zastosowanie rónych predefiniowanych styli drukowania scheduler a, równie w postaci kalendarza i notatnika, Wymiana danych z MS Outlook poprzez transfer dwukierunkowy, Moliwo eksportu i importu do i z pliku XML, Eksport danych scheduler a do plików PDF lub do plików graficznych (BMP, TIFF, JPG, GIF, PNG, itd.), Moliwo przesuwania i rozsuwania zdarze, Wbudowane menu, Wbudowanie okna dialogowe, Moliwo lokalizacji jzykowej, Stosowanie ogranicze tworzenia, przesuwania, zmiany rozmiaru, kopiowania dla uytkowników, Ograniczanie dostpnego czasu dla planowanych zdarze, Wsparcie dla wygldu zgodnego z Office Raporty, Pełna integracja z Visual Studio.NET, Moliwo uycia w raportach wszystkich obiektów dostarczanych z Visual Studio.NET, Filtrowanie, sortowanie i grupowanie danych w raportach, Własne kontrolki: Label, Line, BarCode, CheckBox, PageInfo, Panel, PictureBox, PageBreak, Table, ZipCode, itd., Stosowanie wykresów w raportach, umieszczanie podraportów, kontrolek Master-Detail, tworzenie własnych kontrolek, stosowanie kontrolek 3D, Eksplorer raportu, paski narzdziowe, Wykorzystanie podsumowa (average, count, sum, minimum, maximum, deviation, variance, itd.)., Eksport do: PDF, HTML, MHT, RTF, TXT, CSV i MS Exce, BMP, EMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF, WMF. Importowanie raportów z MS Access, Crystal Reports Wykorzystanie skryptów w ( C#, Visual Basic.NET i JScript ), Moliwo stosowania znaku wodnego, 6 / 40

7 Podgld raportu, Lokalizacja jzykowa kadego elementu raportu. Wykorzystanie technologii Wizard do automatycznego generowania raportów, TreeList, Wsparcie dla hierarchicznej struktury danych: moliwo wywietlania danych z bazy w postaci struktury drzewa, Pełne wsparcie dla ADO, oddzielenie warstwy dostpu do danych od warstwy prezentacji, Eksport/import do/z plików XML, Dynamiczne ładowanie danych, Filtrowanie wzłów, sortowanie, Menu kontekstowe, Lokalizacja jzykowa kadego elementu interfejsu, Eksport do XML, HTML, PDF, RTF, TXT i XLS, Zestaw wykresów, Predefiniowane wykresy 2D i 3D z moliwoci zmiany graficznej elementów wykresu, Wsparcie dla rónych ródeł baz danych, Wsparcie dla ADO, Wizanie serii danych, Wykorzystanie szablonów serii, Sortowanie serii danych, Drukowanie i eksport jako obraz (BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF, WMF, EMF), plik PDF, obraz wbudowany na stronie HTML lub w arkuszu Excel, Wizard do generowania automatycznego wykresów., Wybieranie serii danych przez wykorzystanie legendy, Zoom i przesuwanie widoków 2D i 3D, Moliwo obrotu wykresu w rónych kierunkach, Kontrolki internetowe (wsparcie dla technologii AJAX), Kontolka umoliwiajca wywietlanie informacji w postaci chmurek, Kontrolka definicji menu w aplikacjach internetowych, Kontrola wywietlajca aktualnoci na stronie Web z moliwoci wizania danych, Kontrolka umoliwiajca wywietlanie formularzy na kartach segregatora, Siatka danych (Grid), Siatka danych PIVOT (GridPivot), Scheduler, Zestaw wykresów, Framework do tworzenia aplikacji ASP.NET oraz WinForms. 6. Narzdzie do modelowania KRDK - szt. 1. Modelowanie i generowanie kodu. Wsparcie diagramów UML: sekwencji, przypadków uycia, klas, współdziałania, stanu i aktywnoci. Zintegrowany edytor diagramu. Generowanie kodu na podstawie modelu. Eksport modelu do formatu XML. Export diagramów do pliku obrazu w formatach: GIF, PNG, PS, EPS, SVG. Integracja z Visual Studio.NET. Reverse engineering z kodu programu. Import 7 / 40

8 binariów. Wsparcie DB2, SQL Server Debagowanie XML, SOAP, WSDL. Integrowanie danych w postaci plików, bazy danych dokumentów Open Office. Wsparcie dla XQery, XPath 2.0. Wsparcie tworzenia WebServices (kreator), wsparcie dla JSP 2.0, graficzny edytor HTML, wsparcie dla Struts, wsparcie dla JSF, obsługa baz danych, obsługa ERD, wsparcie dla Spring, wsparcie dla hibernate, łatwe podł_czenie do serwerów aplikacji, wsparcie dla XDoclet, edytor Swing, Matisse, debugger JavaScript, edytor UML. AJAX Web Add-in SSIS XML Destination do SQL Server 2012 szt. 2. Moliwo mapowania danych SQL Server Integration Services (SSIS) przez adapter tworzenia dokumentów XML z wykorzystaniem komponentów przepływu danych, zada konkatencji cigów oraz zada ładowania plików. Instalacja komponentu jako narzdzia SQL Server Integration Services (SSIS) Destination. Moliwo tworzenia rozwiza integracji danych z rónych ródeł danych (OLE DB, pliki systemu windows, dokumenty excel, bazy: Oreacle, MySQL i inne poprzez ODBC). Moliwo zapisu do pliku systemowego lub zmiennej. Wsparcie dla kodowania: UTF -7, UTF-8, UTF- 16, UTF-32, ASCII. Moliwo włczenia nagłówka XML. Moliwo usuwania białych spacji. Ustawianie nazw Root a i wierszy. Wsparcie przestrzeni nazw na poziomie wiersz i dokumentu. Okno podgldu wyniku. 8. Switch 1GB, 8-portowy SZT portów 10/100/1000Base-T, Magistrala przełczajca 10Gbps, Auto MDI/MDIX na wszystkich portach, Bezpieczny schemat przełczania Store-and-Forward, Regulacja trybu Full/half-duplex przy prdkociach Ethernet/Fast Ethernet, 2000 Mbps full duplex dla prdkoci Gigabit Ethernet, Wsparcia dla IEEE 802.3x Flow Control, Instalacja Plug-and-play. 9. Komponenty ActiveX szt. 1. Pop-up menu (wyskakujce menu) z moliwoci indywidualnego ustawiania dla kadej pozycji menu tekstu, czcionki, stylu, koloru tekstu i tła, grafiki obrazu przy wybranej pozycji, informacji o statusie włczenia lub dostpu. Moliwo programowego ustawiania stanu wyskakujcego menu. Graficzny pasek zada (typu Microsoft Outlook) z moliwoci ustawiania połoenia poziomego, pionowego, kafelkowego, itp. Moliwo przełczenia w tryb małych ikon. Indywidualne ustawianie dla kadego zadania: tre tekstu, ikona graficzna, czcionka (wielko, styl, kolor). Automatyczna zmiana rozmiaru zawartoci formularza (grafiki i tekstu) przy zmianie jego wielkoci. Poziome i pionowe dzielenie formularzy (Splitter bar) z automatycznym dopasowaniem obszaru wywietlanego. Zakładki przełczania formularzy z moliwoci połoenia lewej, prawej i od dołu. Moliwo tworzenia nagłówka oraz czcionki dla kadej strony. Ustawianie własnych kursorów w formularzach w oparciu o graficzne obrazy JPG i BMP. Mierniki z moliwoci ustawiania stylu: normalny, wklsły, wypukły; styl wskanika: linia, strzałka, trójkt. Moliwo ustawiania gruboci wskanika oraz gruboci wywietlacza. Ustawianie grafiki wywietlacza na podstawie obrazów BMP, GIF, JPG. Ustawianie biecej wartoci wskanika, wartoci minimalnej i maksymalnej, połoenia wartoci pocztkowej (lewy, prawy, dół). Formant daty i czasu z kontrolkami wyboru i ustawiania. Wyskakujce okienko 8 / 40

9 rozszerzajce tekstowe opisy. Moliwo ustawiania typu czcionki, koloru czcionki, koloru tła, tytułu okienka oraz połoenia (lewy, prawy, góra, dół). Wskaniki postpu orientacji poziomej i pionowej. Wypełniane w rónych kierunkach: z lewej do prawej, z góry na dół, itd. Ustawiane style wywietlania. Wywietlanie wartoci lub procentu postpu. Ustawiana warto minimalna i maksymalna. Wizanie z danymi z formularza. Listwy do ustawiania wartoci. Orientacja pionowa lub pozioma. Ustawiana grubo, czstotliwo, styl wskanika, warto minimalna i maksymalna, warto pocztkowa, wizanie danych. Zegar cyfrowy i analogowy. Ustawiany obraz oraz kolor tła. Obsługa rónych stref czasowych. Ustawianie stylu wskazówek: godzin, minut i sekund. Efekt normalny, wypukły, wklsły. Wywietlanie cyfrowego formaty daty krótkie lub długiej. Zegar w trybie 12 lub 24 godziny. Ustawiana czcionka tekstu, styl i rozmiar. Styl tekstu 3-D, normalny, cieniowany. Ustawiany kolor tła i czcionki. Kontrolka obrotu tekstu. Ustawianie obrotu od 0 do 360 stopni. Ustawiany tekst do wywietlenia. Ustawiana czcionka tekstu, styl i rozmiar. Ustawiany kolor tła i czcionki. Połoenie centralne, do lewej, do prawej, do góry lub dołu. Odczyt i ustawianie plików INI. Pobieranie wartoci cigu z pliku, ustawianie klucza, pobieranie klucza i licznika. Kasowanie klucza lub jego wartoci. 10. Router szt łcza Gigabit WAN, 2 łcza Gigabit LAN, 1 łcze Gigabit SFP z funkcj VLAN tagging / IEEE 802.1Q, 1 łcze konsoli RS-232, 2 gniazda USB, Moliwo przypisania dodatkowych adresów do interfejsu WAN, Moliwo rozkładania obcienia pomidzy portami WAN, Moliwo konfiguracji z łczem zapasowym WAN w przypadku awarii, Moliwo odizolowania i podłczenia do Internetu 50 prywatnych podsieci IP z translacj NAT, Serwer DHCP, DNS cache/proxy, Implementacja protokołu CARP z szyfrowaniem pakietów Firewall z dynamicznym filtrowaniem pakietów (SPI), Filtr połcze, Ochrona przed atakami DoS/Dos, Blokowanie adresów MAC, Moliwo tworzenia obiektów i grup, Moliwo zastosowania reguł czasowych dla firewall'a, Filtr danych - blokowanie lub przepuszczanie ruchu wg. załoonych kryteriów, Kontrola Aplikacji - blokowanie ruchu P2P (np. emule, Donkey, BitTorrent itp.), aplikacji IM (np. MSN, Skype, itp.), protokołów (np. ftp, http), Filtr zawartoci URL - blokowanie lub przepuszczanie na podstawie fraz adresów URL, Filtr treci Web - blokowanie stron internetowych w/g kategorii (np. sex, czat, haking), Obsługa protokołu IPv6, NAT, Multi-NAT, 9 / 40

10 Hosty DMZ, przekierowania portów, otwarte porty dla podsieci na cele NAT dla ruchu przychodzcego, dokonywane niezalenie dla rónych adresów publicznych, Protokoły routingu: trasy statyczne, RIPv2, OSPF, Obsługa dynamicznego DNS, Wake on LAN, Synchronizacja czasu przez Internet (klient NTP), Standard UPnP (kontrola stanu połczenia WAN, automatyczne otwieranie portów na danie aplikacji), Moliwo montau w szafie rack 19',' Narzdzi do zarzdzania pasmem: limitowanie pasma pozwalajce definiowa maksymalny upload i maksymalny download., limitowania sesji NAT pozwalajce definiowa maksymaln liczb nawizanych sesji, Moliwo tworzenia klas w oparciu o kombinacj zdefiniowanych adresów IP, protokołów, portów, czy kierunków ruchu. Dynamiczne rezerwowanie dla tak zdefiniowanych klas czci pasma (IP QoS). Serwer/klient VPN dla połcze typu LAN-LAN (łczenie zdalnych sieci LAN) oraz serwer VPN dla połcze typu Host-LAN (zdalny dostp pojedynczych stacji). Moliwo utworzenia do 500 jednoczesnych tuneli z wykorzystaniem protokołów: IPSec - zabezpieczenia AH lub ESP (szyfrowanie DES, 3DES, AES) z funkcjami haszujcymi MD5 lub SHA1. Uwierzytelnianie IKE odbywa si przy pomocy klucza PSK lub podpisu cyfrowego (X.509). PPTP - szyfrowanie MPPE 40/128 bitów oraz uwierzytelnianie PAP, CHAP, MS-CHAPv1/2, L2TP Host-LAN - uwierzytelnianie PAP, CHAP, MS-CHAPv1/2, GRE over IPSec LAN-LAN, W ramach połcze Host-LAN z uyciem protokołów PPTP, L2TP moliwo weryfikacji nazwy uytkownika i hasła z wykorzystaniem: lokalna baza danych, motp, RADIUS, Obsługa mechanizmu VPN trunk, VPN Load-balance, Moliwo zdalnego podłczenia do sieci dla uytkowników przez VPN SSL - do 200 połcze. Obsługa trybów: SSL Web Proxy oraz Aplikacje SSL (VNC, RDP), Interfejs WUI (konfigurator WWW), Bezpieczna zdalna konfiguracja i aktualizacja oprogramowania (obsługa SSL, lista dostpu wg IP, moliwo administrowania przez VPN), Funkcje diagnostyczne (log/alarm mailowy, tablica routingu, tablica ARP, tablica DHCP, tablica sesji NAT, kontrola połcze VPN, Trace Route, Ping, monitor przepływu danych, wykres obcienia WAN Darmowy klient VPN pod Windows - konfiguracja połcze PPPTP/IPSec/L2TP/L2TP over IPSec/SSL do routera. Serwer SysLog pod Windows - biece raportowanie informacji typu log (take na odległo i przez VPN) Pakiet narzdziowy: aktualizacja firmware, monitor SysLog dla Windows. 11. Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 Sngl OPEN per User (6VC-01164) szt UPS 3U szt. 2. System DPC - Digital Power Control, System CDS - Clear Digital Sinus, 10 / 40

11 System CBC - Cool Battery Charging, Zimny start - moliwo uruchomienia urzdzenia bez podłczonej sieci zasilajcej, AVR - Automatic Voltage Regulation, Zabezpieczenie przed zwarciem, Dołczone oprogramowanie monitorujco zarzdzajce, Filtr telekomunikacyjny, System filtrów sieciowych, Rozszerzony tryb progów przełczania, Elektroniczny wyłcznik, Moliwo rozszerzenia o dodatkowy moduł bateryjny, Rodzaj obudowy Rack : Rack 19" do 3U, Moc wyjciowa pozorna [VA] : 1800 Moc wyjciowa czynna [W] : 1260, Czstotliwo napicia wejciowego [Hz] : 45 55, Maksymalna wysoko 3U, Rodzaj bezpiecznika : automatyczny, AVR, Filtr RJ-11, Kształt napicia wyjciowego : sinusoidalny, Filtr RJ-45 (LAN), Tolerancja napicia wyjciowego : ± 5%, Napicie wyjciowe (AC rms) [V] : 230, Sygnalizacja optyczna : diody LED, Zakres napicia wejciowego rozszerzony [V] : , Tolerancja czstotliwoci napicia wejciowego : ± 1 Hz, Zakres napicia wejciowego (AC) [V] : , Tolerancja napicia wejciowego : ± 5% Czas przełczania na prac z baterii [ms] : < 3, Czstotliwo napicia wyjciowego [Hz] : 50, Tolerancja czstotliwoci napicia wyjciowego [Hz] : ± 1, Funkcja CBC (Cool Battery Chargring), Zimny start, Czas ładowania baterii wewntrznych do 90% pojemnoci [h] : do 3, Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] : 7, Czas podtrzymania przy 80% Pmax [min] : 8,5, Czas podtrzymania przy 50% Pmax [min] : 19 Port RS232, Port USB, Liczba gniazd IEC320 C13 : 6, Typ akumulatorów : 12 V / 9 Ah, Sygnalizacja akustyczna, 11 / 40

12 Moliwo podłczenia modułu bateryjnego. 13. UPS szt. 1. System DPC - Digital Power Control, System CDS - Clear Digital Sinus, System CBC - Cool Battery Charging, Zimny start - moliwo uruchomienia urzdzenia bez podłczonej sieci zasilajcej, Filtr telekomunikacyjny, System filtrów sieciowych, Moc wyjciowa pozorna [VA]: 700, Moc wyjciowa czynna [W] : 420, Czstotliwo napicia wejciowego [Hz] : 45 55, Rodzaj bezpiecznika : zwłoczny, Waga produktu [kg] : do 7, Filtr RJ-11, Kształt napicia wyjciowego : sinusoidalny, Tolerancja napicia wyjciowego : ± 10%, Napicie wyjciowe (AC rms) [V] : 230 Sygnalizacja optyczna : diody LED, Rodzaj wtyku : PN-E-93201:1997, Tolerancja czstotliwoci napicia wejciowego : ± 1 Hz, Zakres napicia wejciowego (AC) [V] : , Tolerancja napicia wejciowego : ± 2%, Czas przełczania na prac z baterii [ms] : < 3, Czstotliwo napicia wyjciowego [Hz] : 50 Tolerancja czstotliwoci napicia wyjciowego [Hz] : ± 1, Czas ładowania baterii wewntrznych do 90% pojemnoci [h] : 7, Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] : 4,5, Czas podtrzymania przy 80% Pmax [min] : 6, Czas podtrzymania przy 50% Pmax [min] : 12, Port USB, Sygnalizacja akustyczna. 14. Komputer z systemem Windows 7 x64 szt. 5. Obudowa komputera typu Mini Tower, Procesor Intel Core i7-3770, 3,4 GHz, QPI/DMI: 5 GT/s, cache L3 8 MB, Zainstalowany dysk twardy 7200rpm SATA III o pojemnoci 1TB. Pami RAM: 4096 MB DDR MHz. Dwa wolne banki pamici, Chipset płyty głównej: Intel H77, Zintegrowana karta graficzna, Zintegrowana karta dwikowa, Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, Odłczana bezprzewodowa karta sieciowa IEEE b/g/n, Bluetooth, 3 wolne sloty PCI-E 1x, Jeden wolny slot PCI-E 16x, Jedna wolna wewntrzna kiesze 3,5", Jedna wolna kiesze zewntrzna 5,25", Interfejsy:1 x 15-stykowe D-Sub, 1x HDMI, 6 x USB 2.0 (4 x USB 2.0 tylny panel i 2 x USB 2.0 przedni panel), 4 x USB 3.0 (2 x USB 3.0 tylny panel i 2 x USB 3.0 przedni panel), 1 x RJ-45 (LAN), 1 x wyjcie słuchawkowe na froncie obudowy, 1 x wejcie na mikrofon na froncie obudowy, 1 x wejcie 12 / 40

13 na mikrofon, 1 x wejcie liniowe, 1 x wyjcie liniowe (przód), 1 x wyjcie liniowe (tył), 1 x wyjcie liniowe (boki), 1 x wyjcie liniowe (rodek/sub), 1 x SPDIF. Zainstalowany napd DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer, Zasilacz 350 Wat, System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit, Czytnik kart pamici 19-in-1, Klawiatura, Mysz. Masa netto poniej 10kg 15. Microsoft Office Professional szt. 1. Pakiet programów w wersji 2010: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access. Licencja ma umoliwia przeinstalowania pakietu na inny komputer. 16. Microsoft Office szt. 4. Pakiet programów w wersji 2010: Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Licencja ma umoliwia przeinstalowania pakietu na inny komputer. 17. Monitor LCD szt. 3. Format ekranu monitora 16:9. Przektna ekranu 19 cali. Wielko plamki max 0,294 mm. Typ panela LCD: TFT TN, Technologia podwietlenia: LED, Matryca matowa nie błyszczca (glare), Zalecana rozdzielczo obrazu: 1280 x 1024 pikseli, Czst. odwieania przy zalecanej rozdzielczoci 60Hz, Czstotliwo odchylania poziomego 30-82kHz, Czstotliwo odchylenia pionowego Hz, Czas reakcji matrycy do 5 ms, Jasno 250 cd/m2, Kontrast 1000:1, Kt widzenia poziomy min. 170 stopni, Kt widzenia pionowy min. 170 stopni, Liczba wywietlanych kolorów 16,7 mln, Certyfikaty: EPEAT Silver, CE, ERP, TCO 5.0, TUV/Ergo, ENERGY STAR 5.0, FCC, GOST, CSA, CCC, MPR-II, MPR-III, Regulacja cyfrowa OSD, Złcza wejciowe:dvi-d (z HDCP), DisplayPort, 15-stykowe D-Sub. 18. Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1. Szybko druku w czerni w trybie normalnym 18 str./min, Czas wydruku pierwszej strony z trybu Auto-Off 8,5s, Jako druku w czerni:600 x 600 dpi, Cykl roboczy (miesicznie, format A4) do 5000 stron, Technologia druku: laserowa, Port Hi-Speed USB 2.0, Interfejs Wi-Fi b/g/n, Pojemno pamici 8MB, Podajnik na 150 arkuszy, Podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy, Obsługiwane formaty noników: A4; A5; A6; B5; pocztówki; koperty (C5, DL, B5), Wymiary maksymalne (szer. x głb. x wys.): 350x410x230mm, W zestawie wkład drukujcy o minimalnej redniej wydajno 700 stron A4, 19. Drukarka laserowa kolorowa szt. 1. Technologia druku: druk laserowy kolorowy, Szybko druku w czerni i kolorze w trybie normalnym 32 str./min, Jako druku w czerni i kolorze 1200x1200dpi, Cykl roboczy (miesicznie, format A4) do stron, Jzyki drukowania: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie plików PDF (1.4), Wywietlacz LCD, 13 / 40

14 Port Hi-Speed USB 2.0, Port sieci Gigabit Ethernet 10/100/1000T (wbudowana karta Gigabit Ethernet), Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Server 2003 (z dodatkiem SP1 lub nowszym), Server 2008 (wszystkie wersje 32- bitowe i 64-bitowe), Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa). Pami 1GB, Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, Podajnik 2 na 500 arkuszy, Odbiornik na 250 arkuszy, Automatyczne drukowanie dwustronne (duplex), Obsługiwane formaty noników: Podajnik 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, koperty (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Obsługiwane gramatury noników: Podajnik 1: 60 do 216 g/m2 (zwykły papier), 105 do 220 g/m2 (błyszczcy papier); Podajnik 2: 60 do 163 g/m2 (zwykły papier), 105 do 220 g/m2 (błyszczcy papier); Napicie wejciowe: V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A, Wymiary maksymalne (szer. x głb. x wys.): 830x750x410 mm, Waga: poniej 35kg, W zestawie cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem - wydajno min tys. stron czarno-białych i 4500 stron kolorowych. 20. Drukarka termotransferowa szt. 1. Metoda druku: termiczna lub termotransferowa, Szybko druku powyej: 150mm/sek., Rozdzielczo: 203dpi, Max. szer. druku: 104mm, Max szer. etykiety: 108mm, Orientacja druku: 0, 90, 180, 270, Nawój tamy ttr.: 74m, zewntrzny, Pami wbudowana: FLASH 4MB, SDRAM 8MB, Komunikacja: potrójny interfejs: szeregowy RS-232, DB-9; USB 1.1, dwukierunkowy; równoległy ze złczem eskim DB-25, dwukierunkowy, Fonty wbudowane: 16 bitmapowych ZPLII, 1czcionka skalowalna ZPL, 5 czcionek rozszerzalnych EPL2; wbudowana obsługa czcionek OpenTypeTM ; druk wielojzyczny (standard Unicode), Sterowniki: Win 9x /Me/ NT v.4.0, XP, w zestawie, Jzyk programowania: EPL i ZPL, Drukowane kody: 1D: Codabar, Code 11(ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN- 14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MS1, Plessey, Postnet, standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128(EPL), UPC-A, UPC-A I UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, UPC- E, UPC i rozszerzenia 2- lub 5-cyfrowe EAN (ZPL), 2D: Codablock (ZPl), Code 49 (ZPL), Data Patrix, (ZL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code 14 / 40

15 Temperatura pracy: 5 C - 40 C, Zasilanie: V, Hz. 21. Pami przenona PenDrive szt. 6. Pojemno: 16 GB, Interfejs USB 3.0, Szybko odczytu 70MB/s, Szybko zapisu 20MB/s, Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Obsługa SuperSpeed USB 3.0 i Hi-Speed USB Listwa przepiciowa do komputera szt. 11. Typ gniazd wyjciowch Euro, Liczba gniazd wyjciowych 5 szt., Długo przewodu zasilajcego 5 metrów, Napicie znamionowe 230V AC, Prd znamionowy 10A, Czstotliwo 50Hz. Maksymalny prd impulsu do 4,5A. Bezpiecznik nadprdowy 1x10A/250V. Zabezpieczenia przepiciowoimpulsowe 14N Kabel USB szt wtyczka mska USB typ A, 1 wtyczka mska USB typ B, Długo kabla 3 metry, ferrytowy filtr przeciwzakłóceniowy. 24. Płyty CD-R - jednorazowego zapisu szt. 20. Pojemno płyty 700MB/80min, Prdko zapisu 52x, Rodzaj opakowania: slim jewel case. 25. Płyty CD-RW - wielokrotnego zapisu szt. 10. Pojemno płyty 700MB/80min, Prdko zapisu 12x, Rodzaj opakowania: slim jewel case. 26. Płyty DVD-R - jednorazowego zapisu szt. 20. DVD-R (R-). Pojemno płyty 4,7GB. Prdko zapisu 16x. Rodzaj opakowania: slim jewel case. 27. Czytnik kodów kreskowych skaner szt.1. Emulacja klawiatury, USB, Automatycznie wyzwalany odczyt plus przycisk wyzwalajcy transmisj danych, Moliwo pracy rcznej lub stacjonarnej (w komplecie regulowana podstawka), Odporno na upadek z 1.5m, Rodzaj czytnika: rczny, laserowy, jednoliniowy, ródło wiatła: dioda laserowa, Odległo odczytu: mm w zalenoci od gstoci kodu kreskowego, Rozdzielczo: 0,11 do 0,13 mm, Szybko odczytu min. 70 skanów na sekund, Warunki pracy: Temp C, wilgotno wzgldna 5-95 %, Wymiary maksymalne: 200 x 80 x 40 mm, Waga do 150 g. 9. W przypadku wskazania przez Zamawiajcego w formularzu ofertowym (oraz SIWZ) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przedmiotu zamówienia, co jest zwizane z brakiem moliwoci okrelenia przedmiotu zamówienia w inny sposób Zamawiajcy dopuszcza produkty równowane. 10. Za produkty równowane Zamawiajcy przyjmuje produkty fabrycznie nowe, do wytworzenia których zastosowano wczeniej nie uywane czci i komponenty, kompatybilne (tj. współpracujce) ze sprztem uywanym przez Zamawiajcego, o parametrach nie gorszych ni produkt oryginalny w zakresie wydajnoci, jakoci i funkcjonalnoci. 15 / 40

16 11. Wykonawca, który powołuje si na rozwizania równowane, jest obowizany wykaza, e oferowane przez niego dostawy, spełniaj wymagania okrelone przez Zamawiajcego. 12. Wspólny Słownik Zamówie (kod CPV): urzdzenia komputerowe, pakiety oprogramowania uytkowego. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do roku. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Warunki udziału w postpowaniu. O udzielenie zamówienia mog si ubiega Wykonawcy, którzy: 1.1 spełniaj warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczce: posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek takich posiadania, posiadania wiedzy i dowiadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, 1.2 spełniaj warunek udziału w postpowaniu dotyczcy braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy PZP, 1.3 zło wszystkie wymagane (wskazane przez Zamawiajcego) dokumenty potwierdzajce spełnienie warunków uprawniajcych do udziału w postpowaniu o zamówienie publiczne (zgodnie z Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku Dz.U. Nr 226 poz w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich mog by te dokumenty składane). 2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postpowaniu. 2.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postpowaniu bdzie dokonana przez sprawdzenie, czy niej wymienione, dane przez Zamawiajcego dokumenty i owiadczenia potwierdzaj spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP (z zastrzeeniem art. 26 ust 3 ustawy PZP). 2.2 Ocena braku podstaw do wykluczenia z postpowania w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 bdzie dokonana przez sprawdzenie, czy niej wymienione, dane przez Zamawiajcego dokumenty i owiadczenia potwierdzaj spełnienie przesłanek z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (z zastrzeeniem art. 26 ust 3 ustawy PZP). 2.3 Wykonawca spełniajcy warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP i nie podlegajcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, musi złoy wszystkie wymagane dokumenty i owiadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ. 2.4 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiajcy wezwie Wykonawców, którzy w okrelonym terminie nie złoyli wymaganych przez Zamawiajcego owiadcze lub 16 / 40

17 dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub którzy nie złoyli pełnomocnictw, albo, którzy złoyli wymagane przez Zamawiajcego owiadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierajce błdy lub złoyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoenia w wyznaczonym terminie, chyba, e pomimo ich złoenia oferta Wykonawcy bdzie podlegała odrzuceniu albo konieczne bdzie uniewanienie postpowania. Złoone na wezwanie Zamawiajcego owiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza spełniane przez Wykonawc warunków udziału nie póniej ni w dniu, w którym upłynł termin składania ofert Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. VI. WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU 1 W celu potwierdzenia, e Wykonawca spełnia warunki udziału w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajcy wymaga złoenia nastpujcych dokumentów: 1.1 owiadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP wzór owiadczenia stanowi załcznik nr 2.1 do SIWZ, 1.2 na potwierdzenie posiadania wiedzy i dowiadczenia, o którym mowa w pkt V Wykonawca do oferty załczy wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie odpowiadajcych swoim rodzajem i wartoci dostawom stanowicym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonana i odbiorców, oraz załczeniem dokumentu potwierdzajcego, e te dostawy zostały wykonane naleycie. Za spełnienie warunku posiadania dowiadczenia Zamawiajcy uzna, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie minimum jedn zrealizowan dostaw 17 / 40

18 sprztu komputerowego lub oprogramowania informatycznego o wartoci co najmniej równej kwocie ,00 złotych ze wskazaniem Zamawiajcych oraz dokumentów wskazujcych na naleyte wykonanie zamówienia załcznik nr 2.3, 1.3 na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt V Wykonawca do oferty załczy opłacon polis, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzajcy, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia. Polisa musi by wana na dzie składania ofert. Za spełnienie warunku Zamawiajcy uzna, gdy warto polisy bdzie co najmniej równa wartoci ,00 zł 1.4 Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy PZP moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego łczcych go stosunków, przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznociach, o których mowa w art.24 ust. 1 PZP Zamawiajcy wymaga złoenia nastpujcych dokumentów: 2.1 owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postpowania w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP wzór owiadczenia stanowi załcznik nr 2.2 do SIWZ. 2.2 aktualnego odpisu z właciwego rejestru, jeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 2.3 aktualnego zawiadczenia właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zawiadczenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie całoci wykonania decyzji właciwego organu wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert, 2.4 aktualnego zawiadczenia właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca powołujcy si przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postpowaniu na potencjał innych podmiotów, które bd brały udział w realizacji czci zamówienia, przedkłada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, okrelonym w pkt / 40

19 4. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez Wykonawc. 5. Zamawiajcy moe da przedstawienia oryginału lub notarialne powiadczonej kopi dokumentu wyłcznie wtedy, gdy złoona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci, co do jej prawdziwoci. 6. Dokumenty, o których mowa w powyszym rozdziale s składane w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez Wykonawc. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, A TAKE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI 1. Tre niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiajcego 2. Wykonawcy mog zwróci si do Zamawiajcego pisemnie o wyjanienie treci SIWZ. Zamawiajcy zobowizany jest udzieli wyjanie niezwłocznie, jednak nie póniej ni na 2 dni przed upływem terminu składania ofert przy czym wniosek o wyjanienie SIWZ nie moe wpłyn do Zamawiajcego póniej ni do koca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiajcy jednoczenie przesyła tre zapyta wraz z wyjanieniami Wykonawcom, którzy poinformowali Zamawiajcego (zgodnie z zaleceniem okrelonym w pkt.4) o pobraniu treci SIWZ, bez ujawniania ródła zapyta i zamieszcza j równie na stronie internetowej 4. Zaleca si, aby po pobraniu tekstu SIWZ ze strony internetowej Zamawiajcego, Wykonawca przesłał Zamawiajcemu faksem na numer , swoje dane adresowe oraz numer telefonu i faksu, w celu umoliwienia przesłania ewentualnych zmian lub pyta do SIWZ przed terminem składania ofert, niezalenie od umieszczenia powyszych informacji na stronie internetowej Zamawiajcego. 5. W postpowaniu o udzielenie zamówienia owiadczenia, dokumenty i informacje Zamawiajcy i Wykonawcy przekazuj pisemnie, przy czym dopuszcza si porozumiewanie faksem zgodnie z pkt Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si za pomoc faksu (nr faksu Zamawiajcego ) przy przekazywaniu nastpujcych dokumentów: wniosku Wykonawcy o wyjanienie treci SIWZ, wyjanie Zamawiajcego dotyczcych treci SIWZ, treci zapyta wraz z wyjanieniami Zamawiajcy Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, wniosku o wyjanienie oraz wyjanie dotyczce owiadcze i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, wezwania Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, którzy w okrelonym terminie nie złoyli wymaganych przez Zamawiajcego owiadcze lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoyli pełnomocnictw, albo, 19 / 40

20 którzy złoyli wymagane przez Zamawiajcego owiadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierajce błdy lub którzy złoyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoenia w wyznaczonym terminie chyba, e mimo ich złoenia oferta Wykonawcy bdzie podlega odrzuceniu albo konieczne bdzie uniewanienie postpowania, zawiadomienia o poprawieniu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP, wyraenia zgody przez Wykonawc na poprawienie omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP, wniosku Wykonawcy lub Zamawiajcego o przedłuenie terminu zwizania ofert oraz zgody Wykonawcy na przedłuenie okresu zwizania ofert, zawiadomie: o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postpowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zawiadomienia o uniewanieniu postpowania. 7. Zgodnie z art. 27 ust.2 PZP kada ze stron na danie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów okrelonych w pkt W uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe przed upływem terminu składania ofert zmieni tre SIWZ. Dokonan zmian SIWZ Zamawiajcy przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy poinformowali Zamawiajcego o pobraniu tekstu SIWZ (zgodnie z pkt 4) oraz zamieszcza tre zmiany na stronie internetowej pod adresem 9. Jeeli zmiana treci SIWZ bdzie skutkowa zmian treci ogłoszenia o zamówieniu Zamawiajcy zamieci ogłoszenie o zmianie treci ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych. 10. Jeeli w wyniku zmiany treci SIWZ nie prowadzcej do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu jest niezbdny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajcy przedłuy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców (którzy poinformowali Zamawiajcego o pobraniu tekstu SIWZ zgodnie z ust. 4) oraz zamieszcza informacje o przedłueniu terminu składania ofert na stronie internetowej pod adresem 11. Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach od 8.00 do 14.00) w sprawach postpowania publicznego upowanieni s: Robert Kunik specjalista ds. zamówie publicznych nr tel , Jolanta Grygorcewicz Dział Zapewnienia Jakoci i Sprawozdawczoci, nr tel VIII. WYMAGANIA DOTYCZCE WADIUM W prowadzonym postpowaniu Zamawiajcy nie wymaga wnoszenia wadium. IX. TERMIN ZWIZANIA OFERT 1. Wykonawca jest zwizany ofert 30 dni, liczc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajcego moe przedłuy termin zwizania z ofert, z tym, e Zamawiajcy moe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwizania z ofert, zwróci si do Wykonawców o wyraenie zgody na przedłuenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuszy ni 60 dni. 20 / 40

21 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu zwizania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajow Izb Odwoławcz orzeczenia zgodnie z art. 182 ust. 6. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca składa ofert zgodnie z wymaganiami okrelonymi w SIWZ. 2. Ofert składa si, pod rygorem niewanoci, w formie pisemnej. Zamawiajcy nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 3. Oferta musi zawiera: a) wypełniony formularz ofertowy załcznik nr 2, b) owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu (załcznik nr 2.1) oraz dokumenty potwierdzajce spełnianie tych warunków, c) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załcznik nr 2.2) d) wykaz dostaw (załcznik nr 2.3) oraz dokumenty potwierdzajce, e oferowane dostawy odpowiadaj wymagania okrelonym przez Zamawiajcego, 4. W przypadku, gdy Wykonawca składa kserokopie dokumentu musi by ona powiadczona za zgodno z oryginałem przez Wykonawc. W takim przypadku Wykonawca na kadej stronie kserokopii składa własnorczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodno z oryginałem. Jeeli do reprezentowania Wykonawcy upowanione s łcznie dwie lub wicej osób, kopie dokumentów musz by potwierdzone za zgodno z oryginałem przez te osoby. 5. Oferta i wszystkie załczniki winny by podpisane przez osoby upowanione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przyjtymi zasadami reprezentacji. 6. W celu wykazania zasad reprezentacji Wykonawcy ubiegajcego si o zamówienie publiczne, Zamawiajcy da wykazania podstaw do reprezentacji poprzez przedstawienie aktualnego odpisu z właciwego z rejestru. 7. W przypadku, gdy ofert podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy do oferty naley dołczy pełnomocnictwo do podpisania oferty okrelajce jego zakres oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złoenia kserokopii pełnomocnictwa, musi by ona potwierdzona za zgodno z orginałem przez notariusza lub osob udzielajca pełnomocnictwa. 8. Kada strona oferty powinna by podpisana. W przypadku, gdy ofert podpisuje wicej ni jedna osoba podpis na kadej stronie moe złoy jedna z tych osób. 9. Podpisy musz by nanoszone w sposób umoliwiajcy ich identyfikacj, tzn. musza by czytelne lub złoone wraz z imienn piecztk. 10. Wykonawca moe złoy tylko jedn ofert. 11. Ofert sporzdza si w jzyku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawc w tekcie oferty przed jej złoeniem omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe poprawia si przez skrelenie dotychczasowej treci lub wartoci (kwoty) i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnoci błdnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 12. Zaleca si, aby Wykonawca zbroszurował ofert oraz ponumerował jej strony. 21 / 40

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Zielona Góra 31-12-2009 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej

Bardziej szczegółowo

NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 21 65-046 Zielona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

PN -3-07. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych.

PN -3-07. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych. PN -3-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOCI PONIEJ 60 000 EURO 1 (dalej zwana SIWZ) I. Zamawiajcy: Województwo lskie, reprezentowane przez Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2013 Narol, dnia 17.01.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia strona - 1 - I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Powiatowy Urząd Pracy ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia NIP: 586-12-13-088 Regon:191927734 tel.: 58-6204954, fax.: 58-6210695, http://www.pupgdynia.pl email:pup@pupgdynia.samorzady.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 43 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 6 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Zestaw komputerowy 10 sztuk Lp. Nazwa Wymagane parametry minimalne komponentu 1. Procesor: Uzyskujący przynajmniej 2500 punktów w teście Passmark

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. 1) Zestaw komputerowy I 12 sztuk Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik

ZAPYTANIE OFERTOWE. na zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 5.2.1 Kod

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 7 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Zestaw komputerowy 12 sztuk Lp. Nazwa Wymagane parametry minimalne komponentu 1. Procesor: umożliwiający uzyskanie minimum 181 punktów w teście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 ZP. 3410-74-41/08 id. 1088162 Zielona Góra, 30 wrzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 18.10.2006r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo