NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO"

Transkrypt

1 NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty Zielona Góra tel. 068/ , faks 068/ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19; poz. 177) z póniejszymi zmianami dalej PZP. Warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartoci zamówie oraz konkursów, od których jest uzaleniony obowizek przekazywania ogłosze Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 224, poz. 1795), tj. mniejsza ni wyraona w złotych równowarto kwoty euro dla dostaw lub usług. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) umieszczona jest na stronie internetowej RCKiK III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Zamawiajcego. Szczegółowe zestawienie dotyczce przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczno funkcjonalne okrela pkt Wszystkie dostarczone urzdzenia musz by fabrycznie nowe oraz posiada certyfikat na znak bezpieczestwa. 3. Oprogramowanie musi by fabrycznie nowe i posiada wan licencj uytkowania. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgldem Zamawiajcego za legalno dostarczonego oprogramowania. 5. Zamówienia składane bd telefonicznie lub faksem na zasadach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy - załcznik nr 1 do SIWZ. 6. Wymagania dotyczce gwarancji przedmiotu zamówienia: 6.1 Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesicy. 6.2 Wykonawca dostarczy urzdzenia komputerowe objte przedmiotem zamówienia wraz z kart gwarancyjn. 6.3 Zamawiajcy wymaga, aby usunicie awarii oferowanych urzdze komputerowych nastpiło w cigu 24 godzin, to znaczy od momentu zgłoszenia ich Wykonawcy telefonicznie lub faksem, do momentu faktycznego przekazania prawidłowo funkcjonujcego sprztu Zamawiajcemu nie moe upłyn wicej ni doba. 1 / 40

2 6.4 W przypadku przedłuajcej si naprawy powyej jednej doby, Wykonawca zobowizuje si do dostarczenia sprztu zamiennego tej samej klasy i o porównywalnych parametrach na czas usunicia awarii, okres gwarancji zostaje przedłuony o czas postoju sprztu. 6.5 Czwarta awaria sprztu w okresie gwarancji jest podstaw do wymiany sprztu na nowy o parametrach, co najmniej równorzdnych i dostarczenia sprztu w terminie wczeniej ustalonym z Zamawiajcym. 6.6 W przypadku usunicia wady w innym miejscu ni miejsce uywania urzdzenia tj. w siedzibie Zamawiajcego, koszt za jego odbiór i dostaw od/do Zamawiajcego ponosi Wykonawca. 6.7 W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiajcy nie traci uprawnie z tytułu gwarancji. W takich okolicznociach Zamawiajcy zwróci si do Wykonawcy o wystawienie duplikatu dokumentu gwarancyjnego. 7. Szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia: Lp. Nazwa ilo 1 Microsoft Visual Studio Premium z MSDN Premium 1 2 Program antywirusowy dla 70 uytkowników + konsola administracyjna 1 Program do audytu zasobów sprztowych i programowych poprzez sie RCKiK 3 Zielona Góra - licencja dla 70 stanowisk 1 4 Zestaw nazrzdzi dla SQL Server Zestaw komponentów dla Visual Studio.NET 2012 Komponenty Windows Form 1 6 Narzdzie do modelowania KRDK 1 7 Add-in SSIS XML Destination do SQL Server Switch 1G 8-portowy 4 9 Komponenty ActiveX 1 10 Router 1 11 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 2 12 UPS 3U 2 13 UPS 700 Sinus 1 14 Komputer z system operacyjnym Windows 7 professional 5 15 Office P oprogramowanie do komputera 1 16 Office S oprogramowanie do komputera 4 17 Monitor LCD 3 18 Drukarka do komputera czarno-biała A Drukarka laserowa kolorowa - sieciowa 1 20 Drukarka termotransferowa 1 21 Pami przenona PenDrive 6 22 Listwa przepiciowa do komputera-5 gniazd, 5m Kabel USB 3 M 4 24 CD-R jednorazowego uytku CD-RW ( do wielokrotnego nagrania) DVD-R Czytnik kodów kreskowych - scaner 1 8. Wymagania techniczno funkcjonalne przedmiotu zamówienia: 1. Microsoft Visual Studio Premium z MSDN szt Program antywirusowy dla 70 uytkowników + konsola administracyjna. 2 / 40

3 Ochrona przed wirusami, spyware, adware oraz phishingiem, kontrola w czasie rzeczywistym wszystkich otwieranych, uruchamianych i zapisywanych zbiorów, plików pobieranych z Internetu oraz poczty elektronicznej. Skaner uruchamiany na danie lub według harmonogramu. Pasywna analiza heurystyczna, analiza algorytmiczna, sygnatury generyczne, emulacja oraz metody typu sandbox analizy plików. Rozpoznawanie zbiorów ju raz sprawdzonych skanowanie ich w przypadku, gdy zbiór został zmieniony lub została zaktualizowana baza sygnatur wirusów. Skanowanie przychodzcej poczta elektroniczna wraz z załcznikami "w locie" i w razie potrzeby automatycznie oczyszczana. Monitorowanie w czasie rzeczywistym przegldanych stron WWW (ruch HTTP) oraz wszystkich pobieranych z Internetu zbiorów. Skanowanie poczty i połczenia z Internetem na poziomie interfejsu Winsok 2.0. Współpraca z kadym typem przegldarki internetowej oraz z dowolnym programem pocztowym obsługujcym protokół POP3. Do kadej przeskanowanej wiadomoci automatyczne dopisywanie informacja, e została ona sprawdzona i jest bezpieczna. Skanowanie w protokole MAPI poczty przychodzc i wychodzcej ze stacji roboczej. Bezpieczne przechowywanie zainfekowanych zbiorów w kwarantannie, szyfrowanie niebezpiecznych programów zabezpieczajce przed ich przypadkowym uruchomieniem. Definiowanie wielu profili uytkownika. Ochrona aktualnej konfiguracji programu antywirusowego hasłem, które uniemoliwi odinstalowanie programu. Moliwo aktualizacji co godzin. Wykonywanie Aktualizacji na zasadzie. Moliwo aktualizowania przez Internet, z dowolne stacji roboczej lub serwera w sieci lokalnej, take z płyty CD. Moliwo zdefiniowania alternatywnego ródła aktualizacji. Obsługa dzienników zdarze z informacj o wynikach skanowania, wykrytych wirusach i wrogich programach oraz o aktualizacjach systemu. Moliwo wysłania powiadomie za porednictwem poczty elektronicznej w przypadku zaistnienia okrelonych zdarze jak np. wykrycie wirusa czy błd przy próbie aktualizacji baz sygnatur. Centralna instalacja, administracja, konfiguracja oraz monitorowanie całego systemu ochrony antywirusowej stacji roboczych i serwerów. Zdalna konsola umoliwiajca skanowanie wybranych stacji roboczych lub serwerów na danie lub według ustalonego harmonogramu, wymuszenie aktualizacji bazy sygnatur wirusów, wyszukanie w sieci stacji roboczych i serwerów niezabezpieczonych programem. Tworzenie szczegółowych raportów i statystyk dotyczcych wszelkich przypadków aktywnoci wirusów, aktualizacji programu antywirusowego oraz wyników skanowania. 3. Program do audytu zasobów sprztowych i programowych poprzez sie RCKiK Zielona Góra licencja dla 70 stanowisk. Monitoring informacji o stanie zabezpieczenia hostów. Monitoring oprogramowania hostów. Informacje o sprzcie i wydajnoci. Linki sieci Web, ulubione stron sieci web Wbudowana baza danych o sprzcie Obsługiwane w domenach NT. Diagnostyka stabilnoci systemu. Diagnostyka sprztowej konfiguracji hostów oraz konfiguracji sieciowej. Audyt sieci: raporty TXT, HTML, MHTML; wizualna kontrola statystyk; audyt oprogramowania hostów w siec; skaner plików. Diagnozowanie połcze do baz MS Access, MS SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase, Borland Interbase, Firebird. Graficzny interfejs do zdalnego połczenia z transferem plików. Zdalne monitorowanie bazy danych wirusów, stanu hostów, ruchu w sieci. Zdalne generowanie sprawozda i automatyczne zdalne raportowanie. Moliwo ustawiania alarmów bezpieczestwa. Menader 3 / 40

4 audytu, wprowadzanych zmian, baz danych oraz informacji o czasie pracy i przestojach komputerów w sieci. Polska wersja jzykowa. 4. Zestaw nazrzdzi dla SQL Server 2012 szt. 1. Generator skryptów SQL Server 2008 aktualizacji bazy danych na podstawie obiektów z uwzgldnieniem pól typu Identities. Generator powinien umoliwia kontrol tworzonych skryptów w oparciu o zdefiniowane kolumny i zakresy rekordów. Obsługa wszystkich typów danych SQL Server 2008 włcznie z typami: Text, Image, SQL_variant. Moliwo wyłczania Constraints i Trigger ów przed uruchomieniem skryptów. Moliwo ustawienia czstotliwo zatwierdzania transakcji dla okrelonej liczby wstawianych wierszy. Graficzny interfejs uytkownika. Darmowe wsparcie i upgrade do nowej wersji. Narzdzie do audytu baz danych SQL Server 2008 umoliwiajce odwrócenie wszystkich operacji aktualizacji bazy danych w czasie wykonywanego audytu. Tworzenie raportu wszystkich problemów aktualizacji bazy danych przed ich odwróceniem. Prosty interferuj umoliwiajcy zarzdzania triggerami: kasowanie oraz wyłczanie i włczanie triggerów. Moliwo eksportowania raporty do HTML. Moliwo podgldu listy audytowanych w danej chwili tabel. Graficzny interfejs uytkownika. Narzdzie do usuwania martwych lub wyizolowanych obiektów bazy danych: tabel, widoków, reguł, wartoci domylnych dla kolumn, triggerów, typów danych, zdefiniowanych funkcji i relacji. Graficzny interfejs analizy nieuywanych obiektów. Narzdzie umoliwiajce porównywanie struktur baz danych SQL Server 2008 i przedstawiajce w postaci graficznej na ekranie lub raportu html wystpujce rónice w strukturach z uwzgldnieniem wszystkich obiektów baz danych SQL Server 2008, indeksów oraz releacji. Narzdzie umoliwiajce utworzenie dokumentacji bazy danych SQL Server 2008 w formacie HTML help przy pomocy graficznego interfejsu uytkownika Tworzenie szablonów przy pomocy Wizard ów. Zintegrowane narzdzie do edycji SQL Server Debatowanie procedur składowanych, edycja właciwoci rozszerzonych (Extender), profilowanie składni TSQL, wizualne formatowanie składni SQL, wizualna reprezentacja zalenoci pomidzy obiektami SQL, zintegrowana kontrola ródła, przegldarka schematów, wizualne zarzdzanie obiektami, wykonywanie operacji wsadowych na wielu obiektach, pisanie kodu z kontekstowym wspomaganiem składni i opisem, wizualne tworzenie zapyta, autokorekcja składni, wyszukiwarka obiektów. Narzdzie do porównywania pakietów SSIS w bazie danych i pakietów zapisanych w plikach. Eksport wyników do XML lub DTSX. 5. Zestaw komponentów dla Visual Studio.NET 2008 szt. 1. Komponenty Windows Form, Siatka danych (Grid), Pełne wsparcie dla ADO, oddzielenie warstwy dostpu do danych od warstwy prezentacji, Moliwo tworzenia Grid dla kolumn niezwizanych, Wsparcie dla widoków Master-Detail, Zarzdzanie danymi po stronie serwera, Filtrowanie, sortowanie, agregacja danych włcznie z zapamitaniem historii filtrowania i sortowania., Ukrywanie lub odsłanianie wybranych wierszy, Pojedyncze i wielokrotne wybieranie wierszy, Automatyczne grupowanie danych, 4 / 40

5 Grupowanie na polu typu daty z moliwoci okrelania interwałów czasowych (dzie, dzie tygodnia, miesic, dzie miesica, jutro, wczoraj, dzisiaj, itp.), Moliwo generowania podsumowa typu MIN, MAX, AVG, SUM, and COUNT bezporednio w komponencie Grid, Inteligentna zmiana szerokoci kolumny, Panel podgldu umoliwiajcy podgld danej o duym zasobie bez koniecznoci edytowania pola, Moliwo wielokrotnego wyboru komórek z wykorzystaniem klawisza Ctrl i Shift, Zoom widoku szczegółów dla Master-Detail, Wbudowane elementy nawigacji do przegldania danych z moliwoci dopasowywania przez uytkownika, Eksport do TXT, HTML, XML i MS Excel, Moliwo lokalizacji kadego elementu, Paski narzdziowe, manu, pasek stanu, pasek pozycji wyboru dla formularza, Wsparcie dla the Microsoft Office 2007 Ribbon Interface, Moliwo indywidualnej adaptacji wygldu pasków i menu, Moliwo zapisu połoenia i stanu do rejestru, cigu znakowego, lub pliku XML w celu przeniesienia ich do innej aplikacji, Importowanie istniejcych menu, Lokalizacja elementów interfejsu, Siatka danych PIVOT (GridPivot), Wywietlanie danych w postaci zapyta krzyowych do bazy danych, Pełny wsparcie dla ADO, oddzielenie warstwy dostpu do danych od warstwy prezentacji, Moliwo tworzenia Grid dla kolumn niezwizanych, Wsparcie dla widoków Master-Detail, Zarzdzanie danymi po stronie serwera, Filtrowanie, sortowanie, agregacja danych włcznie z zapamitaniem historii filtrowania i sortowania, Ukrywanie lub odsłanianie wybranych wierszy, Pojedyncze i wielokrotne wybieranie wierszy, Automatyczne grupowanie danych, Grupowanie na polu typu daty z moliwoci okrelania interwałów czasowych (dzie, dzie tygodnia, miesic, dzie miesica, jutro, wczoraj, dzisiaj, itp.), Moliwo generowania podsumowa typu MIN, MAX, AVG, SUM, and COUNT bezporednio w komponencie Grid., Inteligentna zmiana szerokoci kolumny, Panel podgldu umoliwiajcy podgld danej o duym zasobie bez koniecznoci edytowania pola, Moliwo wielokrotnego wyboru komórek z wykorzystaniem klawisza Ctrl i Shift, Zoom widoku szczegółów dla Master-Detail, Wbudowane elementy nawigacji do przegldania danych z moliwoci dopasowywania przez uytkownika, Eksport do TXT, HTML, XML i MS Excel, Moliwo lokalizacji kadego elementu, 5 / 40

6 Schedule, Wbudowane, gotowe do uycia, widoki prezentacji daty dla: dni, tygodni, tygodni roboczych, miesicy i linii czasu, Elementy nawigacji: przycisk dzisiaj, numery tygodni, wytłuszczanie dat ze zdarzeniami, moliwo wyboru wielokrotnych dat, oznaczanie dni wolnych od pracy, Właciwo opisu zdarze: reprezentacja graficzna stanu realizacji zdarzenia, kolorowanie opisu typu zdarzenia, moliwo zastosowania skórek do zmiany wygldu, Moliwo duplikowania zdarze na podstawie pojedynczego wystpienia, Przedstawianie czasu w postaci zegara cyfrowego lub analogowego, Ustawianie graficzne pocztku i koca zdarzenia, Rozwizywanie konfliktów wykonania zdarze, Moliwo wizania scheduler a z danymi w bazie danych, Przechowywanie danych scheduler a w plikach XML., Grupowanie zdarze poprzez daty, zasoby, obrazy, filtrowanie, zasoby współdzielona, Zastosowanie rónych predefiniowanych styli drukowania scheduler a, równie w postaci kalendarza i notatnika, Wymiana danych z MS Outlook poprzez transfer dwukierunkowy, Moliwo eksportu i importu do i z pliku XML, Eksport danych scheduler a do plików PDF lub do plików graficznych (BMP, TIFF, JPG, GIF, PNG, itd.), Moliwo przesuwania i rozsuwania zdarze, Wbudowane menu, Wbudowanie okna dialogowe, Moliwo lokalizacji jzykowej, Stosowanie ogranicze tworzenia, przesuwania, zmiany rozmiaru, kopiowania dla uytkowników, Ograniczanie dostpnego czasu dla planowanych zdarze, Wsparcie dla wygldu zgodnego z Office Raporty, Pełna integracja z Visual Studio.NET, Moliwo uycia w raportach wszystkich obiektów dostarczanych z Visual Studio.NET, Filtrowanie, sortowanie i grupowanie danych w raportach, Własne kontrolki: Label, Line, BarCode, CheckBox, PageInfo, Panel, PictureBox, PageBreak, Table, ZipCode, itd., Stosowanie wykresów w raportach, umieszczanie podraportów, kontrolek Master-Detail, tworzenie własnych kontrolek, stosowanie kontrolek 3D, Eksplorer raportu, paski narzdziowe, Wykorzystanie podsumowa (average, count, sum, minimum, maximum, deviation, variance, itd.)., Eksport do: PDF, HTML, MHT, RTF, TXT, CSV i MS Exce, BMP, EMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF, WMF. Importowanie raportów z MS Access, Crystal Reports Wykorzystanie skryptów w ( C#, Visual Basic.NET i JScript ), Moliwo stosowania znaku wodnego, 6 / 40

7 Podgld raportu, Lokalizacja jzykowa kadego elementu raportu. Wykorzystanie technologii Wizard do automatycznego generowania raportów, TreeList, Wsparcie dla hierarchicznej struktury danych: moliwo wywietlania danych z bazy w postaci struktury drzewa, Pełne wsparcie dla ADO, oddzielenie warstwy dostpu do danych od warstwy prezentacji, Eksport/import do/z plików XML, Dynamiczne ładowanie danych, Filtrowanie wzłów, sortowanie, Menu kontekstowe, Lokalizacja jzykowa kadego elementu interfejsu, Eksport do XML, HTML, PDF, RTF, TXT i XLS, Zestaw wykresów, Predefiniowane wykresy 2D i 3D z moliwoci zmiany graficznej elementów wykresu, Wsparcie dla rónych ródeł baz danych, Wsparcie dla ADO, Wizanie serii danych, Wykorzystanie szablonów serii, Sortowanie serii danych, Drukowanie i eksport jako obraz (BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF, WMF, EMF), plik PDF, obraz wbudowany na stronie HTML lub w arkuszu Excel, Wizard do generowania automatycznego wykresów., Wybieranie serii danych przez wykorzystanie legendy, Zoom i przesuwanie widoków 2D i 3D, Moliwo obrotu wykresu w rónych kierunkach, Kontrolki internetowe (wsparcie dla technologii AJAX), Kontolka umoliwiajca wywietlanie informacji w postaci chmurek, Kontrolka definicji menu w aplikacjach internetowych, Kontrola wywietlajca aktualnoci na stronie Web z moliwoci wizania danych, Kontrolka umoliwiajca wywietlanie formularzy na kartach segregatora, Siatka danych (Grid), Siatka danych PIVOT (GridPivot), Scheduler, Zestaw wykresów, Framework do tworzenia aplikacji ASP.NET oraz WinForms. 6. Narzdzie do modelowania KRDK - szt. 1. Modelowanie i generowanie kodu. Wsparcie diagramów UML: sekwencji, przypadków uycia, klas, współdziałania, stanu i aktywnoci. Zintegrowany edytor diagramu. Generowanie kodu na podstawie modelu. Eksport modelu do formatu XML. Export diagramów do pliku obrazu w formatach: GIF, PNG, PS, EPS, SVG. Integracja z Visual Studio.NET. Reverse engineering z kodu programu. Import 7 / 40

8 binariów. Wsparcie DB2, SQL Server Debagowanie XML, SOAP, WSDL. Integrowanie danych w postaci plików, bazy danych dokumentów Open Office. Wsparcie dla XQery, XPath 2.0. Wsparcie tworzenia WebServices (kreator), wsparcie dla JSP 2.0, graficzny edytor HTML, wsparcie dla Struts, wsparcie dla JSF, obsługa baz danych, obsługa ERD, wsparcie dla Spring, wsparcie dla hibernate, łatwe podł_czenie do serwerów aplikacji, wsparcie dla XDoclet, edytor Swing, Matisse, debugger JavaScript, edytor UML. AJAX Web Add-in SSIS XML Destination do SQL Server 2012 szt. 2. Moliwo mapowania danych SQL Server Integration Services (SSIS) przez adapter tworzenia dokumentów XML z wykorzystaniem komponentów przepływu danych, zada konkatencji cigów oraz zada ładowania plików. Instalacja komponentu jako narzdzia SQL Server Integration Services (SSIS) Destination. Moliwo tworzenia rozwiza integracji danych z rónych ródeł danych (OLE DB, pliki systemu windows, dokumenty excel, bazy: Oreacle, MySQL i inne poprzez ODBC). Moliwo zapisu do pliku systemowego lub zmiennej. Wsparcie dla kodowania: UTF -7, UTF-8, UTF- 16, UTF-32, ASCII. Moliwo włczenia nagłówka XML. Moliwo usuwania białych spacji. Ustawianie nazw Root a i wierszy. Wsparcie przestrzeni nazw na poziomie wiersz i dokumentu. Okno podgldu wyniku. 8. Switch 1GB, 8-portowy SZT portów 10/100/1000Base-T, Magistrala przełczajca 10Gbps, Auto MDI/MDIX na wszystkich portach, Bezpieczny schemat przełczania Store-and-Forward, Regulacja trybu Full/half-duplex przy prdkociach Ethernet/Fast Ethernet, 2000 Mbps full duplex dla prdkoci Gigabit Ethernet, Wsparcia dla IEEE 802.3x Flow Control, Instalacja Plug-and-play. 9. Komponenty ActiveX szt. 1. Pop-up menu (wyskakujce menu) z moliwoci indywidualnego ustawiania dla kadej pozycji menu tekstu, czcionki, stylu, koloru tekstu i tła, grafiki obrazu przy wybranej pozycji, informacji o statusie włczenia lub dostpu. Moliwo programowego ustawiania stanu wyskakujcego menu. Graficzny pasek zada (typu Microsoft Outlook) z moliwoci ustawiania połoenia poziomego, pionowego, kafelkowego, itp. Moliwo przełczenia w tryb małych ikon. Indywidualne ustawianie dla kadego zadania: tre tekstu, ikona graficzna, czcionka (wielko, styl, kolor). Automatyczna zmiana rozmiaru zawartoci formularza (grafiki i tekstu) przy zmianie jego wielkoci. Poziome i pionowe dzielenie formularzy (Splitter bar) z automatycznym dopasowaniem obszaru wywietlanego. Zakładki przełczania formularzy z moliwoci połoenia lewej, prawej i od dołu. Moliwo tworzenia nagłówka oraz czcionki dla kadej strony. Ustawianie własnych kursorów w formularzach w oparciu o graficzne obrazy JPG i BMP. Mierniki z moliwoci ustawiania stylu: normalny, wklsły, wypukły; styl wskanika: linia, strzałka, trójkt. Moliwo ustawiania gruboci wskanika oraz gruboci wywietlacza. Ustawianie grafiki wywietlacza na podstawie obrazów BMP, GIF, JPG. Ustawianie biecej wartoci wskanika, wartoci minimalnej i maksymalnej, połoenia wartoci pocztkowej (lewy, prawy, dół). Formant daty i czasu z kontrolkami wyboru i ustawiania. Wyskakujce okienko 8 / 40

9 rozszerzajce tekstowe opisy. Moliwo ustawiania typu czcionki, koloru czcionki, koloru tła, tytułu okienka oraz połoenia (lewy, prawy, góra, dół). Wskaniki postpu orientacji poziomej i pionowej. Wypełniane w rónych kierunkach: z lewej do prawej, z góry na dół, itd. Ustawiane style wywietlania. Wywietlanie wartoci lub procentu postpu. Ustawiana warto minimalna i maksymalna. Wizanie z danymi z formularza. Listwy do ustawiania wartoci. Orientacja pionowa lub pozioma. Ustawiana grubo, czstotliwo, styl wskanika, warto minimalna i maksymalna, warto pocztkowa, wizanie danych. Zegar cyfrowy i analogowy. Ustawiany obraz oraz kolor tła. Obsługa rónych stref czasowych. Ustawianie stylu wskazówek: godzin, minut i sekund. Efekt normalny, wypukły, wklsły. Wywietlanie cyfrowego formaty daty krótkie lub długiej. Zegar w trybie 12 lub 24 godziny. Ustawiana czcionka tekstu, styl i rozmiar. Styl tekstu 3-D, normalny, cieniowany. Ustawiany kolor tła i czcionki. Kontrolka obrotu tekstu. Ustawianie obrotu od 0 do 360 stopni. Ustawiany tekst do wywietlenia. Ustawiana czcionka tekstu, styl i rozmiar. Ustawiany kolor tła i czcionki. Połoenie centralne, do lewej, do prawej, do góry lub dołu. Odczyt i ustawianie plików INI. Pobieranie wartoci cigu z pliku, ustawianie klucza, pobieranie klucza i licznika. Kasowanie klucza lub jego wartoci. 10. Router szt łcza Gigabit WAN, 2 łcza Gigabit LAN, 1 łcze Gigabit SFP z funkcj VLAN tagging / IEEE 802.1Q, 1 łcze konsoli RS-232, 2 gniazda USB, Moliwo przypisania dodatkowych adresów do interfejsu WAN, Moliwo rozkładania obcienia pomidzy portami WAN, Moliwo konfiguracji z łczem zapasowym WAN w przypadku awarii, Moliwo odizolowania i podłczenia do Internetu 50 prywatnych podsieci IP z translacj NAT, Serwer DHCP, DNS cache/proxy, Implementacja protokołu CARP z szyfrowaniem pakietów Firewall z dynamicznym filtrowaniem pakietów (SPI), Filtr połcze, Ochrona przed atakami DoS/Dos, Blokowanie adresów MAC, Moliwo tworzenia obiektów i grup, Moliwo zastosowania reguł czasowych dla firewall'a, Filtr danych - blokowanie lub przepuszczanie ruchu wg. załoonych kryteriów, Kontrola Aplikacji - blokowanie ruchu P2P (np. emule, Donkey, BitTorrent itp.), aplikacji IM (np. MSN, Skype, itp.), protokołów (np. ftp, http), Filtr zawartoci URL - blokowanie lub przepuszczanie na podstawie fraz adresów URL, Filtr treci Web - blokowanie stron internetowych w/g kategorii (np. sex, czat, haking), Obsługa protokołu IPv6, NAT, Multi-NAT, 9 / 40

10 Hosty DMZ, przekierowania portów, otwarte porty dla podsieci na cele NAT dla ruchu przychodzcego, dokonywane niezalenie dla rónych adresów publicznych, Protokoły routingu: trasy statyczne, RIPv2, OSPF, Obsługa dynamicznego DNS, Wake on LAN, Synchronizacja czasu przez Internet (klient NTP), Standard UPnP (kontrola stanu połczenia WAN, automatyczne otwieranie portów na danie aplikacji), Moliwo montau w szafie rack 19',' Narzdzi do zarzdzania pasmem: limitowanie pasma pozwalajce definiowa maksymalny upload i maksymalny download., limitowania sesji NAT pozwalajce definiowa maksymaln liczb nawizanych sesji, Moliwo tworzenia klas w oparciu o kombinacj zdefiniowanych adresów IP, protokołów, portów, czy kierunków ruchu. Dynamiczne rezerwowanie dla tak zdefiniowanych klas czci pasma (IP QoS). Serwer/klient VPN dla połcze typu LAN-LAN (łczenie zdalnych sieci LAN) oraz serwer VPN dla połcze typu Host-LAN (zdalny dostp pojedynczych stacji). Moliwo utworzenia do 500 jednoczesnych tuneli z wykorzystaniem protokołów: IPSec - zabezpieczenia AH lub ESP (szyfrowanie DES, 3DES, AES) z funkcjami haszujcymi MD5 lub SHA1. Uwierzytelnianie IKE odbywa si przy pomocy klucza PSK lub podpisu cyfrowego (X.509). PPTP - szyfrowanie MPPE 40/128 bitów oraz uwierzytelnianie PAP, CHAP, MS-CHAPv1/2, L2TP Host-LAN - uwierzytelnianie PAP, CHAP, MS-CHAPv1/2, GRE over IPSec LAN-LAN, W ramach połcze Host-LAN z uyciem protokołów PPTP, L2TP moliwo weryfikacji nazwy uytkownika i hasła z wykorzystaniem: lokalna baza danych, motp, RADIUS, Obsługa mechanizmu VPN trunk, VPN Load-balance, Moliwo zdalnego podłczenia do sieci dla uytkowników przez VPN SSL - do 200 połcze. Obsługa trybów: SSL Web Proxy oraz Aplikacje SSL (VNC, RDP), Interfejs WUI (konfigurator WWW), Bezpieczna zdalna konfiguracja i aktualizacja oprogramowania (obsługa SSL, lista dostpu wg IP, moliwo administrowania przez VPN), Funkcje diagnostyczne (log/alarm mailowy, tablica routingu, tablica ARP, tablica DHCP, tablica sesji NAT, kontrola połcze VPN, Trace Route, Ping, monitor przepływu danych, wykres obcienia WAN Darmowy klient VPN pod Windows - konfiguracja połcze PPPTP/IPSec/L2TP/L2TP over IPSec/SSL do routera. Serwer SysLog pod Windows - biece raportowanie informacji typu log (take na odległo i przez VPN) Pakiet narzdziowy: aktualizacja firmware, monitor SysLog dla Windows. 11. Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 Sngl OPEN per User (6VC-01164) szt UPS 3U szt. 2. System DPC - Digital Power Control, System CDS - Clear Digital Sinus, 10 / 40

11 System CBC - Cool Battery Charging, Zimny start - moliwo uruchomienia urzdzenia bez podłczonej sieci zasilajcej, AVR - Automatic Voltage Regulation, Zabezpieczenie przed zwarciem, Dołczone oprogramowanie monitorujco zarzdzajce, Filtr telekomunikacyjny, System filtrów sieciowych, Rozszerzony tryb progów przełczania, Elektroniczny wyłcznik, Moliwo rozszerzenia o dodatkowy moduł bateryjny, Rodzaj obudowy Rack : Rack 19" do 3U, Moc wyjciowa pozorna [VA] : 1800 Moc wyjciowa czynna [W] : 1260, Czstotliwo napicia wejciowego [Hz] : 45 55, Maksymalna wysoko 3U, Rodzaj bezpiecznika : automatyczny, AVR, Filtr RJ-11, Kształt napicia wyjciowego : sinusoidalny, Filtr RJ-45 (LAN), Tolerancja napicia wyjciowego : ± 5%, Napicie wyjciowe (AC rms) [V] : 230, Sygnalizacja optyczna : diody LED, Zakres napicia wejciowego rozszerzony [V] : , Tolerancja czstotliwoci napicia wejciowego : ± 1 Hz, Zakres napicia wejciowego (AC) [V] : , Tolerancja napicia wejciowego : ± 5% Czas przełczania na prac z baterii [ms] : < 3, Czstotliwo napicia wyjciowego [Hz] : 50, Tolerancja czstotliwoci napicia wyjciowego [Hz] : ± 1, Funkcja CBC (Cool Battery Chargring), Zimny start, Czas ładowania baterii wewntrznych do 90% pojemnoci [h] : do 3, Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] : 7, Czas podtrzymania przy 80% Pmax [min] : 8,5, Czas podtrzymania przy 50% Pmax [min] : 19 Port RS232, Port USB, Liczba gniazd IEC320 C13 : 6, Typ akumulatorów : 12 V / 9 Ah, Sygnalizacja akustyczna, 11 / 40

12 Moliwo podłczenia modułu bateryjnego. 13. UPS szt. 1. System DPC - Digital Power Control, System CDS - Clear Digital Sinus, System CBC - Cool Battery Charging, Zimny start - moliwo uruchomienia urzdzenia bez podłczonej sieci zasilajcej, Filtr telekomunikacyjny, System filtrów sieciowych, Moc wyjciowa pozorna [VA]: 700, Moc wyjciowa czynna [W] : 420, Czstotliwo napicia wejciowego [Hz] : 45 55, Rodzaj bezpiecznika : zwłoczny, Waga produktu [kg] : do 7, Filtr RJ-11, Kształt napicia wyjciowego : sinusoidalny, Tolerancja napicia wyjciowego : ± 10%, Napicie wyjciowe (AC rms) [V] : 230 Sygnalizacja optyczna : diody LED, Rodzaj wtyku : PN-E-93201:1997, Tolerancja czstotliwoci napicia wejciowego : ± 1 Hz, Zakres napicia wejciowego (AC) [V] : , Tolerancja napicia wejciowego : ± 2%, Czas przełczania na prac z baterii [ms] : < 3, Czstotliwo napicia wyjciowego [Hz] : 50 Tolerancja czstotliwoci napicia wyjciowego [Hz] : ± 1, Czas ładowania baterii wewntrznych do 90% pojemnoci [h] : 7, Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] : 4,5, Czas podtrzymania przy 80% Pmax [min] : 6, Czas podtrzymania przy 50% Pmax [min] : 12, Port USB, Sygnalizacja akustyczna. 14. Komputer z systemem Windows 7 x64 szt. 5. Obudowa komputera typu Mini Tower, Procesor Intel Core i7-3770, 3,4 GHz, QPI/DMI: 5 GT/s, cache L3 8 MB, Zainstalowany dysk twardy 7200rpm SATA III o pojemnoci 1TB. Pami RAM: 4096 MB DDR MHz. Dwa wolne banki pamici, Chipset płyty głównej: Intel H77, Zintegrowana karta graficzna, Zintegrowana karta dwikowa, Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, Odłczana bezprzewodowa karta sieciowa IEEE b/g/n, Bluetooth, 3 wolne sloty PCI-E 1x, Jeden wolny slot PCI-E 16x, Jedna wolna wewntrzna kiesze 3,5", Jedna wolna kiesze zewntrzna 5,25", Interfejsy:1 x 15-stykowe D-Sub, 1x HDMI, 6 x USB 2.0 (4 x USB 2.0 tylny panel i 2 x USB 2.0 przedni panel), 4 x USB 3.0 (2 x USB 3.0 tylny panel i 2 x USB 3.0 przedni panel), 1 x RJ-45 (LAN), 1 x wyjcie słuchawkowe na froncie obudowy, 1 x wejcie na mikrofon na froncie obudowy, 1 x wejcie 12 / 40

13 na mikrofon, 1 x wejcie liniowe, 1 x wyjcie liniowe (przód), 1 x wyjcie liniowe (tył), 1 x wyjcie liniowe (boki), 1 x wyjcie liniowe (rodek/sub), 1 x SPDIF. Zainstalowany napd DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer, Zasilacz 350 Wat, System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit, Czytnik kart pamici 19-in-1, Klawiatura, Mysz. Masa netto poniej 10kg 15. Microsoft Office Professional szt. 1. Pakiet programów w wersji 2010: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access. Licencja ma umoliwia przeinstalowania pakietu na inny komputer. 16. Microsoft Office szt. 4. Pakiet programów w wersji 2010: Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Licencja ma umoliwia przeinstalowania pakietu na inny komputer. 17. Monitor LCD szt. 3. Format ekranu monitora 16:9. Przektna ekranu 19 cali. Wielko plamki max 0,294 mm. Typ panela LCD: TFT TN, Technologia podwietlenia: LED, Matryca matowa nie błyszczca (glare), Zalecana rozdzielczo obrazu: 1280 x 1024 pikseli, Czst. odwieania przy zalecanej rozdzielczoci 60Hz, Czstotliwo odchylania poziomego 30-82kHz, Czstotliwo odchylenia pionowego Hz, Czas reakcji matrycy do 5 ms, Jasno 250 cd/m2, Kontrast 1000:1, Kt widzenia poziomy min. 170 stopni, Kt widzenia pionowy min. 170 stopni, Liczba wywietlanych kolorów 16,7 mln, Certyfikaty: EPEAT Silver, CE, ERP, TCO 5.0, TUV/Ergo, ENERGY STAR 5.0, FCC, GOST, CSA, CCC, MPR-II, MPR-III, Regulacja cyfrowa OSD, Złcza wejciowe:dvi-d (z HDCP), DisplayPort, 15-stykowe D-Sub. 18. Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1. Szybko druku w czerni w trybie normalnym 18 str./min, Czas wydruku pierwszej strony z trybu Auto-Off 8,5s, Jako druku w czerni:600 x 600 dpi, Cykl roboczy (miesicznie, format A4) do 5000 stron, Technologia druku: laserowa, Port Hi-Speed USB 2.0, Interfejs Wi-Fi b/g/n, Pojemno pamici 8MB, Podajnik na 150 arkuszy, Podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy, Obsługiwane formaty noników: A4; A5; A6; B5; pocztówki; koperty (C5, DL, B5), Wymiary maksymalne (szer. x głb. x wys.): 350x410x230mm, W zestawie wkład drukujcy o minimalnej redniej wydajno 700 stron A4, 19. Drukarka laserowa kolorowa szt. 1. Technologia druku: druk laserowy kolorowy, Szybko druku w czerni i kolorze w trybie normalnym 32 str./min, Jako druku w czerni i kolorze 1200x1200dpi, Cykl roboczy (miesicznie, format A4) do stron, Jzyki drukowania: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie plików PDF (1.4), Wywietlacz LCD, 13 / 40

14 Port Hi-Speed USB 2.0, Port sieci Gigabit Ethernet 10/100/1000T (wbudowana karta Gigabit Ethernet), Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Server 2003 (z dodatkiem SP1 lub nowszym), Server 2008 (wszystkie wersje 32- bitowe i 64-bitowe), Server 2008 R2 (wersja 64-bitowa). Pami 1GB, Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, Podajnik 2 na 500 arkuszy, Odbiornik na 250 arkuszy, Automatyczne drukowanie dwustronne (duplex), Obsługiwane formaty noników: Podajnik 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, koperty (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Obsługiwane gramatury noników: Podajnik 1: 60 do 216 g/m2 (zwykły papier), 105 do 220 g/m2 (błyszczcy papier); Podajnik 2: 60 do 163 g/m2 (zwykły papier), 105 do 220 g/m2 (błyszczcy papier); Napicie wejciowe: V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A, Wymiary maksymalne (szer. x głb. x wys.): 830x750x410 mm, Waga: poniej 35kg, W zestawie cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem - wydajno min tys. stron czarno-białych i 4500 stron kolorowych. 20. Drukarka termotransferowa szt. 1. Metoda druku: termiczna lub termotransferowa, Szybko druku powyej: 150mm/sek., Rozdzielczo: 203dpi, Max. szer. druku: 104mm, Max szer. etykiety: 108mm, Orientacja druku: 0, 90, 180, 270, Nawój tamy ttr.: 74m, zewntrzny, Pami wbudowana: FLASH 4MB, SDRAM 8MB, Komunikacja: potrójny interfejs: szeregowy RS-232, DB-9; USB 1.1, dwukierunkowy; równoległy ze złczem eskim DB-25, dwukierunkowy, Fonty wbudowane: 16 bitmapowych ZPLII, 1czcionka skalowalna ZPL, 5 czcionek rozszerzalnych EPL2; wbudowana obsługa czcionek OpenTypeTM ; druk wielojzyczny (standard Unicode), Sterowniki: Win 9x /Me/ NT v.4.0, XP, w zestawie, Jzyk programowania: EPL i ZPL, Drukowane kody: 1D: Codabar, Code 11(ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN- 14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MS1, Plessey, Postnet, standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128(EPL), UPC-A, UPC-A I UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, UPC- E, UPC i rozszerzenia 2- lub 5-cyfrowe EAN (ZPL), 2D: Codablock (ZPl), Code 49 (ZPL), Data Patrix, (ZL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code 14 / 40

15 Temperatura pracy: 5 C - 40 C, Zasilanie: V, Hz. 21. Pami przenona PenDrive szt. 6. Pojemno: 16 GB, Interfejs USB 3.0, Szybko odczytu 70MB/s, Szybko zapisu 20MB/s, Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Obsługa SuperSpeed USB 3.0 i Hi-Speed USB Listwa przepiciowa do komputera szt. 11. Typ gniazd wyjciowch Euro, Liczba gniazd wyjciowych 5 szt., Długo przewodu zasilajcego 5 metrów, Napicie znamionowe 230V AC, Prd znamionowy 10A, Czstotliwo 50Hz. Maksymalny prd impulsu do 4,5A. Bezpiecznik nadprdowy 1x10A/250V. Zabezpieczenia przepiciowoimpulsowe 14N Kabel USB szt wtyczka mska USB typ A, 1 wtyczka mska USB typ B, Długo kabla 3 metry, ferrytowy filtr przeciwzakłóceniowy. 24. Płyty CD-R - jednorazowego zapisu szt. 20. Pojemno płyty 700MB/80min, Prdko zapisu 52x, Rodzaj opakowania: slim jewel case. 25. Płyty CD-RW - wielokrotnego zapisu szt. 10. Pojemno płyty 700MB/80min, Prdko zapisu 12x, Rodzaj opakowania: slim jewel case. 26. Płyty DVD-R - jednorazowego zapisu szt. 20. DVD-R (R-). Pojemno płyty 4,7GB. Prdko zapisu 16x. Rodzaj opakowania: slim jewel case. 27. Czytnik kodów kreskowych skaner szt.1. Emulacja klawiatury, USB, Automatycznie wyzwalany odczyt plus przycisk wyzwalajcy transmisj danych, Moliwo pracy rcznej lub stacjonarnej (w komplecie regulowana podstawka), Odporno na upadek z 1.5m, Rodzaj czytnika: rczny, laserowy, jednoliniowy, ródło wiatła: dioda laserowa, Odległo odczytu: mm w zalenoci od gstoci kodu kreskowego, Rozdzielczo: 0,11 do 0,13 mm, Szybko odczytu min. 70 skanów na sekund, Warunki pracy: Temp C, wilgotno wzgldna 5-95 %, Wymiary maksymalne: 200 x 80 x 40 mm, Waga do 150 g. 9. W przypadku wskazania przez Zamawiajcego w formularzu ofertowym (oraz SIWZ) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przedmiotu zamówienia, co jest zwizane z brakiem moliwoci okrelenia przedmiotu zamówienia w inny sposób Zamawiajcy dopuszcza produkty równowane. 10. Za produkty równowane Zamawiajcy przyjmuje produkty fabrycznie nowe, do wytworzenia których zastosowano wczeniej nie uywane czci i komponenty, kompatybilne (tj. współpracujce) ze sprztem uywanym przez Zamawiajcego, o parametrach nie gorszych ni produkt oryginalny w zakresie wydajnoci, jakoci i funkcjonalnoci. 15 / 40

16 11. Wykonawca, który powołuje si na rozwizania równowane, jest obowizany wykaza, e oferowane przez niego dostawy, spełniaj wymagania okrelone przez Zamawiajcego. 12. Wspólny Słownik Zamówie (kod CPV): urzdzenia komputerowe, pakiety oprogramowania uytkowego. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do roku. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Warunki udziału w postpowaniu. O udzielenie zamówienia mog si ubiega Wykonawcy, którzy: 1.1 spełniaj warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczce: posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek takich posiadania, posiadania wiedzy i dowiadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, 1.2 spełniaj warunek udziału w postpowaniu dotyczcy braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy PZP, 1.3 zło wszystkie wymagane (wskazane przez Zamawiajcego) dokumenty potwierdzajce spełnienie warunków uprawniajcych do udziału w postpowaniu o zamówienie publiczne (zgodnie z Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku Dz.U. Nr 226 poz w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich mog by te dokumenty składane). 2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postpowaniu. 2.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postpowaniu bdzie dokonana przez sprawdzenie, czy niej wymienione, dane przez Zamawiajcego dokumenty i owiadczenia potwierdzaj spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP (z zastrzeeniem art. 26 ust 3 ustawy PZP). 2.2 Ocena braku podstaw do wykluczenia z postpowania w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 bdzie dokonana przez sprawdzenie, czy niej wymienione, dane przez Zamawiajcego dokumenty i owiadczenia potwierdzaj spełnienie przesłanek z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (z zastrzeeniem art. 26 ust 3 ustawy PZP). 2.3 Wykonawca spełniajcy warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP i nie podlegajcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, musi złoy wszystkie wymagane dokumenty i owiadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ. 2.4 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiajcy wezwie Wykonawców, którzy w okrelonym terminie nie złoyli wymaganych przez Zamawiajcego owiadcze lub 16 / 40

17 dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub którzy nie złoyli pełnomocnictw, albo, którzy złoyli wymagane przez Zamawiajcego owiadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierajce błdy lub złoyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoenia w wyznaczonym terminie, chyba, e pomimo ich złoenia oferta Wykonawcy bdzie podlegała odrzuceniu albo konieczne bdzie uniewanienie postpowania. Złoone na wezwanie Zamawiajcego owiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza spełniane przez Wykonawc warunków udziału nie póniej ni w dniu, w którym upłynł termin składania ofert Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. VI. WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU 1 W celu potwierdzenia, e Wykonawca spełnia warunki udziału w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajcy wymaga złoenia nastpujcych dokumentów: 1.1 owiadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP wzór owiadczenia stanowi załcznik nr 2.1 do SIWZ, 1.2 na potwierdzenie posiadania wiedzy i dowiadczenia, o którym mowa w pkt V Wykonawca do oferty załczy wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie odpowiadajcych swoim rodzajem i wartoci dostawom stanowicym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonana i odbiorców, oraz załczeniem dokumentu potwierdzajcego, e te dostawy zostały wykonane naleycie. Za spełnienie warunku posiadania dowiadczenia Zamawiajcy uzna, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie minimum jedn zrealizowan dostaw 17 / 40

18 sprztu komputerowego lub oprogramowania informatycznego o wartoci co najmniej równej kwocie ,00 złotych ze wskazaniem Zamawiajcych oraz dokumentów wskazujcych na naleyte wykonanie zamówienia załcznik nr 2.3, 1.3 na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt V Wykonawca do oferty załczy opłacon polis, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzajcy, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia. Polisa musi by wana na dzie składania ofert. Za spełnienie warunku Zamawiajcy uzna, gdy warto polisy bdzie co najmniej równa wartoci ,00 zł 1.4 Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy PZP moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego łczcych go stosunków, przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznociach, o których mowa w art.24 ust. 1 PZP Zamawiajcy wymaga złoenia nastpujcych dokumentów: 2.1 owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postpowania w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP wzór owiadczenia stanowi załcznik nr 2.2 do SIWZ. 2.2 aktualnego odpisu z właciwego rejestru, jeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 2.3 aktualnego zawiadczenia właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zawiadczenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie całoci wykonania decyzji właciwego organu wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert, 2.4 aktualnego zawiadczenia właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca powołujcy si przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postpowaniu na potencjał innych podmiotów, które bd brały udział w realizacji czci zamówienia, przedkłada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, okrelonym w pkt / 40

19 4. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez Wykonawc. 5. Zamawiajcy moe da przedstawienia oryginału lub notarialne powiadczonej kopi dokumentu wyłcznie wtedy, gdy złoona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci, co do jej prawdziwoci. 6. Dokumenty, o których mowa w powyszym rozdziale s składane w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez Wykonawc. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, A TAKE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI 1. Tre niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiajcego 2. Wykonawcy mog zwróci si do Zamawiajcego pisemnie o wyjanienie treci SIWZ. Zamawiajcy zobowizany jest udzieli wyjanie niezwłocznie, jednak nie póniej ni na 2 dni przed upływem terminu składania ofert przy czym wniosek o wyjanienie SIWZ nie moe wpłyn do Zamawiajcego póniej ni do koca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiajcy jednoczenie przesyła tre zapyta wraz z wyjanieniami Wykonawcom, którzy poinformowali Zamawiajcego (zgodnie z zaleceniem okrelonym w pkt.4) o pobraniu treci SIWZ, bez ujawniania ródła zapyta i zamieszcza j równie na stronie internetowej 4. Zaleca si, aby po pobraniu tekstu SIWZ ze strony internetowej Zamawiajcego, Wykonawca przesłał Zamawiajcemu faksem na numer , swoje dane adresowe oraz numer telefonu i faksu, w celu umoliwienia przesłania ewentualnych zmian lub pyta do SIWZ przed terminem składania ofert, niezalenie od umieszczenia powyszych informacji na stronie internetowej Zamawiajcego. 5. W postpowaniu o udzielenie zamówienia owiadczenia, dokumenty i informacje Zamawiajcy i Wykonawcy przekazuj pisemnie, przy czym dopuszcza si porozumiewanie faksem zgodnie z pkt Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si za pomoc faksu (nr faksu Zamawiajcego ) przy przekazywaniu nastpujcych dokumentów: wniosku Wykonawcy o wyjanienie treci SIWZ, wyjanie Zamawiajcego dotyczcych treci SIWZ, treci zapyta wraz z wyjanieniami Zamawiajcy Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, wniosku o wyjanienie oraz wyjanie dotyczce owiadcze i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, wezwania Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, którzy w okrelonym terminie nie złoyli wymaganych przez Zamawiajcego owiadcze lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoyli pełnomocnictw, albo, 19 / 40

20 którzy złoyli wymagane przez Zamawiajcego owiadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierajce błdy lub którzy złoyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoenia w wyznaczonym terminie chyba, e mimo ich złoenia oferta Wykonawcy bdzie podlega odrzuceniu albo konieczne bdzie uniewanienie postpowania, zawiadomienia o poprawieniu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP, wyraenia zgody przez Wykonawc na poprawienie omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP, wniosku Wykonawcy lub Zamawiajcego o przedłuenie terminu zwizania ofert oraz zgody Wykonawcy na przedłuenie okresu zwizania ofert, zawiadomie: o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postpowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zawiadomienia o uniewanieniu postpowania. 7. Zgodnie z art. 27 ust.2 PZP kada ze stron na danie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów okrelonych w pkt W uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe przed upływem terminu składania ofert zmieni tre SIWZ. Dokonan zmian SIWZ Zamawiajcy przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy poinformowali Zamawiajcego o pobraniu tekstu SIWZ (zgodnie z pkt 4) oraz zamieszcza tre zmiany na stronie internetowej pod adresem 9. Jeeli zmiana treci SIWZ bdzie skutkowa zmian treci ogłoszenia o zamówieniu Zamawiajcy zamieci ogłoszenie o zmianie treci ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych. 10. Jeeli w wyniku zmiany treci SIWZ nie prowadzcej do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu jest niezbdny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajcy przedłuy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców (którzy poinformowali Zamawiajcego o pobraniu tekstu SIWZ zgodnie z ust. 4) oraz zamieszcza informacje o przedłueniu terminu składania ofert na stronie internetowej pod adresem 11. Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach od 8.00 do 14.00) w sprawach postpowania publicznego upowanieni s: Robert Kunik specjalista ds. zamówie publicznych nr tel , Jolanta Grygorcewicz Dział Zapewnienia Jakoci i Sprawozdawczoci, nr tel VIII. WYMAGANIA DOTYCZCE WADIUM W prowadzonym postpowaniu Zamawiajcy nie wymaga wnoszenia wadium. IX. TERMIN ZWIZANIA OFERT 1. Wykonawca jest zwizany ofert 30 dni, liczc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajcego moe przedłuy termin zwizania z ofert, z tym, e Zamawiajcy moe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwizania z ofert, zwróci si do Wykonawców o wyraenie zgody na przedłuenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuszy ni 60 dni. 20 / 40

21 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu zwizania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajow Izb Odwoławcz orzeczenia zgodnie z art. 182 ust. 6. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca składa ofert zgodnie z wymaganiami okrelonymi w SIWZ. 2. Ofert składa si, pod rygorem niewanoci, w formie pisemnej. Zamawiajcy nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 3. Oferta musi zawiera: a) wypełniony formularz ofertowy załcznik nr 2, b) owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu (załcznik nr 2.1) oraz dokumenty potwierdzajce spełnianie tych warunków, c) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załcznik nr 2.2) d) wykaz dostaw (załcznik nr 2.3) oraz dokumenty potwierdzajce, e oferowane dostawy odpowiadaj wymagania okrelonym przez Zamawiajcego, 4. W przypadku, gdy Wykonawca składa kserokopie dokumentu musi by ona powiadczona za zgodno z oryginałem przez Wykonawc. W takim przypadku Wykonawca na kadej stronie kserokopii składa własnorczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodno z oryginałem. Jeeli do reprezentowania Wykonawcy upowanione s łcznie dwie lub wicej osób, kopie dokumentów musz by potwierdzone za zgodno z oryginałem przez te osoby. 5. Oferta i wszystkie załczniki winny by podpisane przez osoby upowanione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przyjtymi zasadami reprezentacji. 6. W celu wykazania zasad reprezentacji Wykonawcy ubiegajcego si o zamówienie publiczne, Zamawiajcy da wykazania podstaw do reprezentacji poprzez przedstawienie aktualnego odpisu z właciwego z rejestru. 7. W przypadku, gdy ofert podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy do oferty naley dołczy pełnomocnictwo do podpisania oferty okrelajce jego zakres oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złoenia kserokopii pełnomocnictwa, musi by ona potwierdzona za zgodno z orginałem przez notariusza lub osob udzielajca pełnomocnictwa. 8. Kada strona oferty powinna by podpisana. W przypadku, gdy ofert podpisuje wicej ni jedna osoba podpis na kadej stronie moe złoy jedna z tych osób. 9. Podpisy musz by nanoszone w sposób umoliwiajcy ich identyfikacj, tzn. musza by czytelne lub złoone wraz z imienn piecztk. 10. Wykonawca moe złoy tylko jedn ofert. 11. Ofert sporzdza si w jzyku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawc w tekcie oferty przed jej złoeniem omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe poprawia si przez skrelenie dotychczasowej treci lub wartoci (kwoty) i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnoci błdnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 12. Zaleca si, aby Wykonawca zbroszurował ofert oraz ponumerował jej strony. 21 / 40

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 13795-2012; data zamieszczenia: 13.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $!7 '4' **6! 64!.

)* +,- $'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $'9* **'+!!9$ '*9'*'9* '! # $!7 '4' **6! 64!. !"!#$!%&!'(!' %)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ +'+3*,4'4!*!!'".+/5 *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $ *9.'+':!7 '4' **6! 64!.''*6*'9* +*!$+,'/ $!: '*!7; '4 ' *

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 7 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Zestaw komputerowy 12 sztuk Lp. Nazwa Wymagane parametry minimalne komponentu 1. Procesor: umożliwiający uzyskanie minimum 181 punktów w teście

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. 1) Zestaw komputerowy I 12 sztuk Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/12/DZP-1/2012 Załcznik nr 5 do Ogłoszenia FORMULARZ CENOWY

Nr sprawy: RZP-II-WI/12/DZP-1/2012 Załcznik nr 5 do Ogłoszenia FORMULARZ CENOWY (piecz Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: dostawy sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarzdu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 13 marca 2007r. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax.

Lubin, dnia 13 marca 2007r. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax. 076 74-63-401 Lubin, dnia 13 marca 2007r. ogłasza przetarg nieograniczony o wartoci poniej 60 000

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIK NR 1.2 DO SIWZ 1. Zasilacz awaryjny UPS 1 szt Obudowa Moc, napięcie i prąd Ilośd i rodzaj gniazd zasilanych awaryjnie Próg przełączenia Częstotliwośd

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/147/12. ZAŁĄCZNIK NR 1 do formularza Ofertowego. Cena netto za 1 szt. Wartość brutto. Ilość szt. VAT % Nazwa producenta i model

Numer sprawy DP/2310/147/12. ZAŁĄCZNIK NR 1 do formularza Ofertowego. Cena netto za 1 szt. Wartość brutto. Ilość szt. VAT % Nazwa producenta i model ZAŁĄCZNIK NR 1 do formularza Ofertowego Produkt zamawiany Produkt oferowany L.p Cechy Ilość szt. Nazwa producenta i model 1 2 3 4 5 6 7 8 Ilość szt. VAT % Cena netto za 1 szt. Wartość brutto 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno funkcjonalne

Wymagania techniczno funkcjonalne ZADANIE 1 Wymagania techniczno funkcjonalne załacznik nr 1 1. Komputer szt. 3 Obudowa: Mini Tower Procesor: Intel Core i3-6100 lub lepszy, częstotliwość min 3,6 GHz, cache 3 MB Dysk: HDD, 1TB, 7200obr./min,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Załącznik nr 3 do SIWZ. (pieczęć firmy) miejscowość, data... Data:... Nazwa wykonawcy... Siedziba wykonawcy:...

Kosztorys ofertowy. Załącznik nr 3 do SIWZ. (pieczęć firmy) miejscowość, data... Data:... Nazwa wykonawcy... Siedziba wykonawcy:... Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć firmy) miejscowość, data... Kosztorys ofertowy Data:... Nazwa wykonawcy...... Siedziba wykonawcy:...... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 21 65-046 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE URZĄDZEŃ FIZYCZNYCH 1. Laptop 1 szt. Nie mniejsza niż 1366x768 pikseli)

I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE URZĄDZEŃ FIZYCZNYCH 1. Laptop 1 szt. Nie mniejsza niż 1366x768 pikseli) I. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE URZĄDZEŃ FIZYCZNYCH 1. Laptop 1 szt cecha Rodzaj urządzenia Przekątna ekranu Rodzaj podświetlenia Typ matrycy Nominalna rozdzielczość LCD Procesor Wielkość pamięci RAM Pojemność

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Nowy użytkownik Modyfikacja uprawnień Odebranie uprawnień w systemie informatycznym. Imię i nazwisko użytkownika:

Nowy użytkownik Modyfikacja uprawnień Odebranie uprawnień w systemie informatycznym. Imię i nazwisko użytkownika: Załącznik Nr 1 WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM Nowy użytkownik Modyfikacja uprawnień Odebranie uprawnień w systemie informatycznym Imię i nazwisko użytkownika: Referat: Opis zakresu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 4 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną 2 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 1 szt. Urządzenia wielofunkcyjnego zgodnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 439734-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA SKANERA

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA SKANERA Załącznik Nr 4c do SIWZ SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SPECYFIKACJA SKANERA Komponenty Składowe Parametry Ilość Optyczna rozdzielczość skanowania 2400 dpi Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 6 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Zestaw komputerowy 10 sztuk Lp. Nazwa Wymagane parametry minimalne komponentu 1. Procesor: Uzyskujący przynajmniej 2500 punktów w teście Passmark

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.2014 CZĘŚĆ III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/31/DZP-1/2012 Załcznik nr 5 do Ogłoszenia FORMULARZ CENOWY

Nr sprawy: RZP-II-WI/31/DZP-1/2012 Załcznik nr 5 do Ogłoszenia FORMULARZ CENOWY Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo