SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNIE"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNIE Zamawiający: POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNIE NIP : REGON : fax tel Tryb przeprowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego - w dniu r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): urządzenia komputerowe sieci Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn.zm.). 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNIE Nr zamówienia:oa-pk-271-1/06 I. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNIE Adres do korespondencji Olesno ul. Dworcowa 4 NIP : REGON : fax 0-34/ tel. 0-34/ , II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. III. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, oprogramowania i akcesoriów komputerowych. 1. Szczegółowy zakres dostaw przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w załączniku Nr 1: 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Przez ofertę równoważną zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez zamawiającego. Składając ofertę równoważną wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę produktu, który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, w zakresie określonym w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Złożenie oferty niezgodnej z powyższym zapisem będzie skutkować jej odrzuceniem. 3. Zamawiający informuje, że dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie jednorazowo. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony transportem wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) do siedziby zamawiającego. Dostawa będzie realizowana w godz w siedzibie zamawiającego. 4. Termin dostawy zostanie uzgodniony z wykonawcą telefonicznie przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert dla pojedynczych części A, B lub C. 2

3 IV. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - niezwłocznie po zawarciu umowy zakończenie r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy i złożą w tym zakresie stosowne oświadczenie, złożą ofertę zgodną z wymogami Ustawy i SIWZ. zapewniają bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego. 2. Zamawiający wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu, jeżeli złożył on nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpisującego ofertę) 3. Wykaz co najmniej dwóch zleceń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane z należytą starannością. zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpisującego ofertę). 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - w załączniku nr 1 pkt. 6 do niniejszej specyfikacji. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy, do oferty należy dołączyć oświadczenie o wskazaniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy oraz zobowiązanie do solidarnej odpowiedzialności przy realizacji zamówienia. Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć wymagane specyfikacją oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz złożyć dokumenty określone w SIWZ. 6. Szczegółową wycenę przedmiotu zamówienia, sporządzoną wg wymagań specyfikacji, zgodnie z załącznikiem nr 1. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do niego najpóźniej na 6 dni przed terminem składania ofert. 2. Pytania powinny być składane na piśmie na adres zamawiającego, faxem ( ) lub mailem pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. O terminie złożenia zapytania 3

4 świadczy data potwierdzenia przyjęcia pisma lub faxu przez zamawiającego. Jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będzie miał on obowiązku udzielania wyjaśnień. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może w każdym czasie zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana do SIWZ staje się częścią specyfikacji. O każdej zmianie SIWZ zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców przez ogłoszenie na stronie internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia i zmiana ta będzie dla nich wiążąca. 5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawców i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 6. Zamawiający nie przewiduje spotkania z wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień. 7. Zamawiający ustala, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub za pośrednictwem faxu. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania ww. dokumentów drogą faxu, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. 8. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień jest: Piotr Kubat, tel VIII. Wymagania dotyczące wadium w postępowaniu nie obowiązuje wpłata wadium. IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może się zwrócić jeden raz do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Wykonawca może brać udział w trzech, dwóch, lub tylko jednej części przetargu. 3. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona ściśle wg postanowień niniejszej specyfikacji. 4. Oferta musi być sporządzona wg wzoru formularza oferty, który jest załącznikiem nr 1 do specyfikacji. 5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie (pismo drukowane) długopisem albo niezmywalnym atramentem. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku wykonawca jest zobowiązany załączyć ich tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 6. Wszystkie stronice zawierające informacje powinny być ponumerowane, a do oferty należy załączyć wykaz zawartych w niej dokumentów, z podaniem numerów ich stron. 7. Wszystkie dokumenty wymagane przez zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy upoważnionego do reprezentowania firmy, zgodnie ze wskazaniem zawartym w załączonym do oferty dokumencie upoważniającym wykonawcę do występowania w obrocie prawnym. 8. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. 9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 4

5 wykonawcy. Zamawiający uzna za nieważne (na podstawie odrębnych przepisów) oferty nie podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy. 10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej podpisania nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa. Zamawiający ma prawo zażądać okazania oryginału dokumentu. 11. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione, przy czym co najmniej ostatnia strona oferty i załącznika musi być opatrzona imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, względnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę. 12. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany lub poprawki, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione przy badaniu ofert. 13. Jeżeli wykonawca składa zastrzeżenie, że część informacji zawartych w ofercie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (w związku z czym nie mogą być one udostępnione), informacje te muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie, opatrzonej stosowną klauzulą, np.: informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) nie będą udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, Olesno ul. Dworcowa 4 pok. 108 (Sekretariat, I piętro), lub przesłać listownie na adres Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, Olesno ul. Dworcowa 4 w terminie do dnia r. do godz Oferta musi być złożona w dokładnie zamkniętej, nienaruszonej kopercie z napisem: Powiatowy Urzad Pracy w Oleśnie - oferta na dostawę urządzeń, oprogramowania i akcesoriów komputerowych - NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz oraz nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, wraz z numerem telefonu. 3. Oferty złożone po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego, pokój nr Otwarcie ofert jest jawne. 6. Otwarcie ofert zostanie poprzedzone podaniem kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert zostanie podana: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, cena oferty. XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Podstawę do obliczenia przez wykonawcę ceny oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, określający szczegółowy zakres zamówienia oraz ilości przedmiotu zamówienia. 2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej dla każdego asortymentu oraz łącznej ceny oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do przygotowania i wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem zapisów SIWZ, wzoru umowy oraz podatku VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert. 5. Wszystkie ceny przedstawione w ofercie nie będą podlegały zwiększeniu w okresie trwania umowy. 5

6 XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje komisja przetargowa. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla części A będzie stosowane następujące kryterium: cena wykonania zamówienia 90%; czas reakcji serwisowej 10%. Według wzorów w poniższej tabeli: 1. Cena C min A n = x 90 pkt C n A n liczba punktów przyznania ofercie n za spełnienie kryterium A, C min najniższa cena wśród złożonych ofert, C n cena rozpatrywanej oferty. 90 % 2. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (podany w ilościach godzin) t min Bn = x 10 pkt t n B n liczba punktów przyznania ofercie n za spełnienie kryterium A, t min najkrótszy czas wśród złożonych ofert, t n czas rozpatrywanej oferty. 10 % Dla części B i C będzie stosowane następujące kryterium: cena wykonania zamówienia 100%; 1. Wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod kątem spełnienia wymogów Ustawy i niniejszej SIWZ. 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przyjęcie warunków SIWZ, w związku z czym wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami, które stanowią jej integralną część. (załącznik nr 1- druk oferta ; załącznik nr 2 wzór umowy ; załącznik nr 3 wymagania techniczne i gwarancyjne dla urządzeń i akcesoriów komputerowych będących przedmiotem zamówienia. ) 3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w Ustawie. 6

7 8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jego wyboru, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach przewidzianych w Ustawie. 10. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego. 2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Wzór umowy - Załącznik nr. 2 XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu, zgodnie z postanowieniami art ustawy, nie przysługuje natomiast prawo do odwołań i skarg, zgodnie z art. 4a ust.1 Ustawy. 2. Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, prawo do protestu przysługuje również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004, Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) oraz Kodeks cywilny. Olesno, dnia r. Załączniki: zał. nr 1 druk Oferta zał. nr 2 wzór umowy zał. nr 3 wymagania techniczne i gwarancyjne dla urządzeń i akcesoriów komputerowych będących przedmiotem zamówienia.... podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej 7

8 .. Pięczęć firmowa wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr zamówienia:oa-pk-271-1/06.. /miejscowość data/ Do Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4 O F E R T A pełna nazwa wykonawcy dokładny adres wykonawcy REGON... NIP... nr KRS lub ewidencji gospodarczej Internet: Tel.:... Fax:... Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie - Nr zamówienia:oa-pk-271-1/ Oferujemy wykonanie ww. zamówienia, w związku z czym ogólna wartość złożonej przez nas oferty wynosi (*w przypadku uczestnictwa tylko w wybranych częściach zamówienia należy część niepotrzebną skreślić ): część A * Czas reakcji serwisowej... godz.... zł brutto,(słownie:...zł brutto) w tym:......zł netto (słownie:...zł netto) +VAT:...zł.(słownie:...zł ) część B *... zł brutto,(słownie:...zł brutto) w tym:......zł netto (słownie:...zł netto) +VAT:...zł.(słownie:......zł ) część C *... zł brutto,(słownie:...zł brutto) w tym:......zł netto (słownie:...zł netto) +VAT:...zł.(słownie:...zł ) 8

9 2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W części A* - dostawa: Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Jm. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto Nazwa, typ urządzenia (zamiennika) CPV 1 Drukarka laserowa A4 - mono szt Dysk twardy szt Dysk twardy - zewnętrzny szt Dyskietka 1,44 szt Serwer I szt Serwer II szt Klawiatura komputerowa PS2 Klawiatura komputerowa USB szt szt Monitor LCD szt Mysz komputerowa PS2 szt Mysz komputerowa USB szt Pamięć oper. 512 MB DDR szt Pamięć oper. 512 MB SDR szt Pamięć oper. 256 MB DDR szt Pamięć oper. 256 MB SDR szt Pamięć PENDRIVE 1 GB szt Pianka do konserwacji szt Chusteczki czyszczące do monitora op. 19 Płyn do czyszczenia LCD szt 5 20 Płyn do konserwacji monitorów szt 5 21 Powietrze sprężone szt Płyta CD-R szt

10 23 Płyta CD-RW szt Płyta DVD-R szt Płyta DVD-RW szt Podkładka pod mysz szt Przełącznik komputerowy szt Urządzenie wielofunkcyjne szt Wentylator na procesor P szt Wentylator na procesor A szt Zasilacz awaryjny UPS- 1500VA 32 Laptop szt 2 szt Wtyki RJ45 op Skrętka UTP op Przełącznik Ethernetowy szt Urządzenie do ochrony sieci Ethernet przed przepięciami szt Patchcord UTP zalewany szt Patchcord UTP zalewany szt W części B* - dostawa: Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Jm. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto Nazwa, typ urządzenia (zamiennika) CPV 1 Licencje Novell szt W części C* - dostawa: Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Jm. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto Nazwa, typ urządzenia (zamiennika) CPV 1 2 Odnowienie licencji NOD32 Zintegrowana brama bezpieczeństwa szt szt

11 3. Oferujemy wykonanie części lub całości zamówienia w następującym terminie: rozpoczęcie:... zakończenie: do dnia Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (załącznik nr 2) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 7. Oświadczamy że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania techniczne i gwarancyjne (załącznik nr 3) zostały przez nas zaakceptowane a przedstawione w naszej ofercie urządzenia i akcesoria komputerowe spełniają wymagania tego załącznika, którego treść w całości akceptujemy. 8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki postępowania w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 9. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj.: a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 10.Oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:... tel tel Oświadczamy, ze wszystkie zapisane strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z.. stron. 12. Załącznikami do oferty są:... * niepotrzebne skreślić... (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy... 11

12 załącznik nr 2 do SIWZ Nr zamówienia:oa-pk-271-1/06 UMOWA Nr.../.../ W dniu..., w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie, adres do korespondencji: Olesno ul. Dworcowa 4, posiadającą NIP , zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, którego reprezentuje Dyrektor: Maciej Flank a... z siedzibą w... przy ul...., wpisanym do..., posiadającym NIP..., REGON..., zwanym w treści umowy DOSTAWCĄ, którego reprezentuje:..., została zawarta umowa następującej treści: 1 1. DOSTAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot zamówienia zgodny w ilości i o parametrach wymienionych w załącznikach 1 i 3 specyfikacji(stosownie do części zamówienia w której DOSTAWCA zostanie wybrany). 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez DOSTAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO urządzeń, oprogramowania i akcesoriów komputerowych, w ilości przedstawionej w załączniku nr 1 do umowy Specyfikacja dostawy : 3. Dla części A zamówienia DOSTAWCA zobowiązuje się do prowadzenia serwisu (reakcji serwisowej) w czasie podanym w załączniku nr 1 specyfikacji. Wartość zamówienia : Wartość umowy wynosi... zł brutto (słownie ), w tym: zł. netto (słownie:...), +... zł podatek od towarów i usług ( VAT) (słownie ). 2. Dostawa realizowana będzie jednorazowo, w terminie ustalonym pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM I DOSTAWCĄ. 3. Przez określenia użyte w dalszej części niniejszej umowy należy rozumieć: a) Towar urządzenia, akcesoria komputerowe i oprogramowanie przedstawione w załączniku nr 1 do umowy; b) Przedstawiciel pracownik Urzędu upoważniony do dokonania odbioru. 1. DOSTAWCA dostarczy przedmiot zamówienia wymieniony w 1 nie później niż do dnia r.. 1. Towar zostanie dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU transportem DOSTAWCY, na jego koszt i ryzyko

13 2. Towar zostanie przekazany ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie faktury wystawionej przez DOSTAWCĘ, zgodnej z treścią zamówienia złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO w ramach jednej dostawy Osobą upoważnioną do odbioru towaru na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, jest Piotr Kubat pracownik ZAMAWIAJĄCEGO. 2. Odbiór ilościowy i jakościowy odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, który przy dokonaniu odbioru może zgłosić reklamację w przypadku stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych towaru. 3. Po stwierdzeniu niezgodności ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego towaru ZAMAWIAJĄCY pozostawi towar do dyspozycji DOSTAWCY, powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. 4. W miejsce zareklamowanego towaru, DOSTAWCA jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad na własny koszt. W wypadku niemożliwości zrealizowania takiej dostawy przez DOSTAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY ma prawo nabyć odpowiednią partię towaru z innego źródła i wszelkimi kosztami jej nabycia obciążyć DOSTAWCĘ, z którym podpisał niniejszą umowę. 5. Strony ustalają, że towar będzie dostarczony w opakowaniach właściwych dla danego rodzaju towaru. 6. Dostarczane urządzenia bądź urządzenia wchodzące w skład dostarczanych zestawów komputerowych powinny być oznaczone symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2003 r. (Dz.U. nr 49 poz. 414 z 24 marca 2003r.). 7. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji należytej jakości towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy, na okres nie krótszy od wymagań gwarancyjnych ujętych w załączniku nr 3 SWIZ. 8. Sprzęt komputerowy ma być objęty bezpłatnym serwisem gwarancyjnym przez okres zapisany w załączniku Nr 3 dla odpowiedniego rodzaju sprzętu. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w siedzibie Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia w czasie świadczenia usługi serwisowej wad nie możliwych do usunięcia na miejscu i braku możliwości wymiany na nowy sprzęt, Wykonawca na czas naprawy jest zobowiązany zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach zgodnych z Załącznikiem Nr 3 do specyfikacji lub wyższych. Czas świadczenia usługi serwisowej może trwać max. 72 godz. Czas świadczenia usługi serwisowej jest liczony od zgłoszenia wady sprzętu do jej usunięcia lub dostarczenia sprzętu zastępczego. Zamawiający spisuje z Wykonawcą protokół z przebiegu świadczonej usługi. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na protokole z przebiegu świadczonej usługi wpisany jest termin ustalony z Zamawiającym, w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć naprawiony sprzęt lub zapewnić nowy o parametrach zgodnych z Załącznikiem Nr 3 do specyfikacji lub wyższych. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 1 m-c Do wzajemnych rozliczeń przyjmuje się ceny towaru podane w ofercie DOSTAWCY, na podstawie której wygrał przetarg. 2. W czasie obowiązywania umowy cena towaru nie może zostać zwiększona DOSTAWCA wystawi ZAMAWIAJĄCEMU fakturę za towar przy dostawie tego towaru. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłacenia należności wymienionej w fakturze przelewem do 21 dni na konto podane w fakturze Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, stronom przysługują kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach : DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości: a) 15 % wartości brutto umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie DOSTAWCY, b) 0,2 % wartości brutto dostawy z wadami - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu zamówionych towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych towarów, c) 0,2 % wartości brutto dostawy niezrealizowanej w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 1.2.ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY karę umowną w wysokości 15% wartości brutto umowy w razie 13

14 odstąpienia przez DOSTAWCĘ od tej umowy z powodu okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a wskazanej w 8 ust. 2 niniejszej umowy. 2. Kary umowne oblicza się od ceny, którą ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest zapłacić w razie należytego wykonania umowy. 3. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość założonych kar umownych, ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. DOSTAWCA nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem ZAMAWIAJĄCEGO z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez DOSTAWCĘ było następstwem niewykonania zobowiązań wobec DOSTAWCY przez jego kooperantów. 1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia r. do dnia.2006 r W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku DOSTAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę w terminie natychmiastowym w przypadku niezrealizowania przez DOSTAWCĘ zamówienia na towar oraz niewłaściwej jakości zamawianych materiałów. 1. Ewentualne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004, Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) oraz Kodeksu cywilnego. 4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane w drodze porozumienia stron, w przypadku braku porozumienia rozstrzygającym spór będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej strony. ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA:

15 Załącznik nr 3 do SIWZ Wymagania techniczne oraz gwarancyjne do urządzeń i akcesoriów komputerowych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie ze specyfikacją i załącznikiem nr 1 do SIWZ 1. Wymagania wydajnościowe: Na DOSTAWCY ciąży udowodnienie wyników testów wydajnościowych, na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO. 2. Specyfikacja szczegółowa wymagań technicznych i gwarancyjnych : ZAMAWIAJĄCY dopuszcza i uzna je za spełniające wymagania, urządzenia i akcesoria komputerowe posiadające nie gorsze niż przedstawione w załączniku wymagane parametry techniczne i gwarancyjne (po przeprowadzeniu dokładnej analizy zgodności przedstawionych wymagań z urządzeniami i akcesoriami komputerowymi przedstawionymi w ofercie). Część A: 1. Drukarka laserowa A4 mono Jakość druku w czerni: efektywna rozdzielczość wyjściowa 1200 dpi Szybkość druku w czerni: do 21 str./min (A4) Czas wydruku pierwszej strony: poniżej 8 sekund, Normatywne obciążenie miesięczne: stron / miesiąc Interfejsy: standardowo: 1 port USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), 1 port równoległy zgodny z normą IEEE 1284-B opcjonalnie: zewnętrzne serwery druku, bezprzewodowe serwery druku, bezprzewodowy adapter BluetoothR Praca w sieci: opcja Pamięć: minimum 16 MB Podawanie papieru: podajnik standardowy: do 250 arkuszy Nośniki: papier zwykły, koperty, folie do przezroczy, kartony, karty pocztowe, etykiety Zalecana gramatura nośnika ( wymagania minimalne): papier: od 60 do 105 g/m2 prosta ścieżka papieru: od 60 do 163 g/m2 podajnik z priorytetem poboru: od 60 g/m2 do 105 g/m2 Druk dwustronny: automatyczny Przycisk anulowania wydruku Procesor: nie mniej niż 133 MHz Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0 (tylko sterownik drukarki), 2000, XP 32-bitowy, XP 64-bitowy (tylko sterownik drukarki), Server 2003, Mac OS 9, OS X w wersjach 10.1, 10.2, 10.3, MS-DOS, Linux, UNIX Czcionki: przynajmniej 26 czcionek wewnętrznych Maksymalny format zadruku: A4 Pobór mocy: powersave/oczekiwanie - maksimum 6 W, druk - maksimum 345 W Zasilanie: napięcie wejściowe V, 50/60 Hz, V, 50/60 Hz. Wewnętrzne Dołączone oprogramowanie: program instalacyjny i deinstalator, sterowniki okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 2. Dysk twardy podstawowe parametry typ 15

16 wewnętrzny format szerokości: 3.5 cal(-a) pojemność Nie mniej niż 200 GB prędkość obrotowa Nie mniej niż 7200 obr./min. pamięć cache Nie mniej niż 8 MB średni czas dostępu Nie gorszy niż 9 ms średnie opóźnienie Nie gorsze niż 4.17 ms interfejs Serial ATA/150 okres gwarancji nie mniej niż 3 lata 3. Dysk twardy -zewnętrzny podstawowe parametry: typ zewnętrzny pojemność Nie mniej niż 160 GB prędkość obrotowa Nie mniej niż 7200 obr./min. pamięć cache Nie mniej niż 8 MB średni czas dostępu Nie gorszy niż 8.90 ms średnie opóźnienie Nie gorsze niż 4.2 ms zasilanie zasilacz zewnętrzny interfejs 10/100 Base-T Ethernet dodatki oprogramowanie producenta, zasilacz okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 4. Dyskietka 1,44 5. Serwer I Pakowane w pudełka po 10 szt okres gwarancji nie mniej niż 1 rok lub gwarancja producenta Płyta główna: dwuprocesorowa, dla najnowszych procesorów, gniazda pamięci: 6 gniazd DIMM,Zintegrowany dwukanałowy kontroler Ultra320 SCSI, Właściwości systemowe: Typ obudowy: wieża 5U, wbudowana karta sieciowa PCI 10/100/1000T Gigabit, Zewnętrzne porty we-wy: Równoległe - 1; Szeregowe - 1 (opcjonalnie dostępny drugi port szeregowy); Urządzenie wskazujące (mysz) - 1; Karta graficzna - 1; Klawiatura - 1; Złącze sieciowe RJ-45-2 (+1 wydzielony port na ilo),dopuszcza się zastosowanie jednej 32-bitowej karty sieciowej na złącze PCI ; USB - 2; Kable zewnętrzne SCSI 2, Gniazda rozszerzeń: 6 gniazd rozszerzeń: 1 - PCI-Express x4 (połówkowej długości), 1 - PCI-Express x8, 2 - PCI-X (64-bitowe/100 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/133 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/66 Mhz), Bezpieczeństwo: Hasło zasilania; Hasło konfigurowania; Kontrola startu z dyskietki; Kontrola interfejsu równoległego i szeregowego; Blokada konfiguracji dysku; Zabezpieczenie włącznika zasilania, Serwisowanie: Otwieranie obudowy i dostęp do komponentów bez użycia narzędzi. Sterowniki firmowe lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych serwera. Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Small Business Server 2003; Microsoft Windows 2000 Server i Advanced Server; Novell NetWare; Novell NetWare Small Business Suite; LINUX (Red Hat, SuSE), Procesor - 1szt: klasy x86, dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, obsługa instrukcji 64-bit, umożliwiający w teście SPEC-CPU 2000 v 1.3 osiągnięcie następujących wyników (patrz w obecnej konfiguracji sprzętowej): CINT 2000 Base wynik minimum 1450 CFP 2000 Base wynik minimum

17 CINT 2000 Rate Base wynik minimum 18 CFP 2000 Rate Base wynik minimum 19 Dyski twarde- 2 szt.: pojemność- co najmniej 72 GB, Interfejs - Ultra320 SCSI, Prędkość co najmniej rpm, obsługa podłączania podczas pracy:tak Pamięć: Pojemność: 2 GB REG, Typ: DDR2 SDRAM PC x1GB, szybkość transmisji Mhz, bank pamięci pojedynczy, Streamer: Typ obudowy: 5¼ inch half-height, Średni czas między awariami: godzin at 100% duty cycle, Pojemność po kompresji : 72 GB, Buforowanie: 8MB, Szybkość przesyłania pakietów : 6.4 MB/s asynchronous; 160 MB/s synchronous, Złącze modułu we-wy: 68-pin wide HD LVD, Obsługa podłączania podczas pracy: Tak, Technologia nagrywania: DAT 72, DDS-4, DDS-3 (ANSI/ISO/ECMA), Interfejs SCSI: SCSI-3 Ultra 160 LVD, Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows, Novell NetWare, HP-UX, Linux (various distributions), HP Tru64, HP OVMS, IBM AIX, Sun Solaris, and other operating systems, dodatkowo: 5 kaset DAT 72 Jednokanałowy adapter: Obsługiwane protokoły: Ultra320, Ultra3, Ultra2, SCSI, 64 bity/133 MHz Maksymalna pojemność: nie mniej niż 4,2 TB Wewnętrzne urządzenie do archiwizacji DVD-RW/CD-RW tego samego producenta co serwer Kontroler dysków: 1 kanałowy kontroler matrycowy SCSI RAID Ultra 320, z pamięcią cache minimum 64MB, poziomy zabezpieczeń RAID 0,1,1+0, 5; możliwość bezpiecznego transportu pamięci cache wraz z danymi. Kontroler zainstalowany w gnieździe PCI-X min.64bit/133mhz 64-Bit/133-MHz Single Channel U320 SCSI Host Bus Adapter Smart Array 641 PCI-X RAID Controller (1internal, U320, 64 MB) Gwarancja: 3 lata na części, 3 lata na robociznę, 3-letnia pomoc techniczna w miejscu instalacji 6. Serwer II Płyta główna: dwuprocesorowa, dla najnowszych procesorów, gniazda pamięci: 6 gniazd DIMM,Zintegrowany dwukanałowy kontroler Ultra320 SCSI, Właściwości systemowe: Typ obudowy: wieża 5U, wbudowana karta sieciowa PCI 10/100/1000T Gigabit, Zewnętrzne porty we-wy: Równoległe - 1; Szeregowe - 1 (opcjonalnie dostępny drugi port szeregowy); Urządzenie wskazujące (mysz) - 1; Karta graficzna - 1; Klawiatura - 1; Złącze sieciowe RJ-45-2 (+1 wydzielony port na ilo),dopuszcza się zastosowanie jednej 32-bitowej karty sieciowej na złącze PCI ; USB - 2; Kable zewnętrzne SCSI 2, Gniazda rozszerzeń: 6 gniazd rozszerzeń: 1 - PCI-Express x4 (połówkowej długości), 1 - PCI-Express x8, 2 - PCI-X (64-bitowe/100 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/133 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/66 Mhz), Bezpieczeństwo: Hasło zasilania; Hasło konfigurowania; Kontrola startu z dyskietki; Kontrola interfejsu równoległego i szeregowego; Blokada konfiguracji dysku; Zabezpieczenie włącznika zasilania, Serwisowanie: Otwieranie obudowy i dostęp do komponentów bez użycia narzędzi. Sterowniki firmowe lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych serwera. Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Small Business Server 2003; Microsoft Windows 2000 Server i Advanced Server; Novell NetWare; Novell NetWare Small Business Suite; LINUX (Red Hat, SuSE), Procesor - 1szt: klasy x86, dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, obsługa instrukcji 64-bit, umożliwiający w teście SPEC-CPU 2000 v 1.3 osiągnięcie następujących wyników(patrz w obecnej konfiguracji sprzętowej): CINT 2000 Base wynik minimum 1450 CFP 2000 Base wynik minimum 1500 CINT 2000 Rate Base wynik minimum 18 CFP 2000 Rate Base wynik minimum 19 Dyski twarde- 2 szt.: pojemność- co najmniej 72 GB, Interfejs - Ultra320 SCSI, Prędkość co najmniej rpm, obsługa podłączania podczas pracy:tak Pamięć: Pojemność: 2 GB REG, Typ: DDR2 SDRAM PC x1GB, szybkość transmisji Mhz, bank pamięci pojedynczy, Jednokanałowy adapter SCSI: Obsługiwane protokoły: Ultra320, Ultra3, Ultra2, SCSI, 64 bity/133 MHz 17

18 Maksymalna pojemność: nie mniej niż 4,2 TB Wewnętrzne urządzenie do archiwizacji DVD-RW/CD-RW tego samego producenta co serwer Gwarancja: 3 lata na części, 3 lata na robociznę, 3-letnia pomoc techniczna w miejscu instalacji 7. Klawiatura komputerowa PS2 gniazdo - PS2 ; klawiatura standardowa kolor klawiatury biały kolor znaków - czarny okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 8. Klawiatura komputerowa USB gniazdo - USB ; klawiatura standardowa kolor klawiatury biały kolor znaków - czarny okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 9. Monitor LCD Panel TFT wymagania minimalne Wielkość przekątnej ekranu: nie mniej niż 17'' Jasnośc: nie gorsza niż 300 cd/m2 Kontrast: nie gorszy niż 700:1 Kąt widzenia: min. poziomy: 170, pionowy: 170 Czas reakcji: nie gorszy niż 8 ms Liczba kolorów: 16,2 miliona Rozdzielczość: przynajmniej 1280 x 1024 Wyświetlanie wymagania minimalne Częstotliwość pozioma: nie gorsza niż KHz Częstotliwość pionowa: nie gorsza niż Hz Cechy fizyczne wymagania minimalne Sygnał video: RGB analogowy Połączenie z PC: 15-stykowe złącze D-sub Zasilanie: AC V ~~50/60 Hz 1.0A (wbudowany zasilacz) Typ mocowania: VESA Funkcje dodatkowe wymagania minimalne Przechył: -5 ~ 20 ; Obrót: 350 Pobór mocy wymagania minimalne Praca: nie więcej niż 35 W Plug&Play - wymagania minimalne DDC: DDC 2B Regulacja OSD Certyfikaty - wymagania minimalne TCO-03, ISO ,7,8, ISO , UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, GOST, CE, FCC-B, C-TICK, VCCI-2, EPA Energy Star okres gwarancji nie mniej niż 3 lata 10. Mysz komputerowa PS2 komunikacja - przewodowa interfejs PS/2; typ optyczna; liczba rolek 1; liczba przycisków 3 ( w tym jeden ukryty w rolce ); rozdzielczość przynajmniej 800cpi; okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 11. Mysz komputerowa USB komunikacja - przewodowa interfejs USB; typ optyczna; 18

19 liczba rolek 1; liczba przycisków 3( w tym jeden ukryty w rolce ); rozdzielczość przynajmniej 800cpi; okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 12. Pamięć operacyjna 512 MB DDR Typ pamięci DDR Pojemność co najmniej 512 MB Standard pamięci PC 3200/DDR400 Częstotliwość pracy 266/333/400 MHz Szyna 200/166/133 MHz Ilość kontaktów 184 pin Opóźnienie CL 2,5 okres gwarancji co najmniej 3 lata 13. Pamięć operacyjna 512 MB SDRAM Typ pamięci SDRAM Pojemność co najmniej 512 MB Standard pamięci PC 133 DIMM Szyna 133 MHz Ilość kontaktów 168 pin Opóźnienie CL 2 okres gwarancji co najmniej 3 lata 14. Pamięć operacyjna 256 MB DDR Typ pamięci DDR Pojemność co najmniej 256 MB Standard pamięci PC 3200/DDR400 Częstotliwość pracy 266/333/400 MHz Szyna 200/166/133 MHz Ilość kontaktów 184 pin Opóźnienie CL 2,5 okres gwarancji co najmniej 3 lata 15. Pamięć operacyjna 256 MB SDRAM Typ pamięci SDRAM Pojemność co najmniej 256 MB Standard pamięci PC 133 DIMM Szyna 133 MHz Ilość kontaktów 168 pin Opóźnienie CL 2 okres gwarancji co najmniej 3 lata 16. Pamięć PENDRIVE 1 GB pojemność pamięci: co najmniej 1 GB odczyt: co najmniej do 24MB/s zapis: co najmniej do 14MB/s zabezpieczenie: 128-bitowe sprzętowe kodowanie w standardzie Advanced Encryption Standard (AES) podłączenie: USB kompatybilność: Windows XP, 2003 Server, 2000; z ograniczeniami: Windows 98SE, ME, Linux (Kernel 2.4x lub wyższy), Mac OS (9.x lub wyższy) okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 17. Pianka do konserwacji Pianka do konserwacji plastiku (klawiatura; komputer) spray opakowanie 300 ml 18. chusteczki czyszczące Pojemność opakowań 100 szt. 19. Płyn do czyszczenia LCD Zestaw czyszczący plazma/lcd/ - 200ml okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 19

20 20. płyn do konserwacji monitorów Środek do czyszczenia monitorów. Opakowanie plastykowe ze spryskiwaczem 21. Powietrze sprężone Pojemność opakowań 400 ml 22. płyta CD-R 23. płyta CD-RW 24. płyta DVD-R 25. płyta DVD-RW pojemność minimum 700 MB ; pakowane w oddzielnych papierowych kopertach. pojemność minimum 700 MB ; pakowane w oddzielnych plastykowych okładkach. zapis jednokrotny pojemność 4,7 GB prędkość nagrywania 8 x pudełko slim case zapis wielokrotny pojemność 4,7 GB prędkość nagrywania 6 x pudełko slim case okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 26. podkładka pod mysz Jednobarwna, różne kolory 27. przełącznik komputerowy Cechy: Jedna konsola obsługuje 4 komputery i 2 zewnętrzne urządzenia USB 1.1 Zdolny do niezależnego działania (asynchroniczny) przełącznik i dodatkowych portów Dual interface - obsługuje komputery z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB. Przełączanie poprzez wybór przełącznika na frontowym panelu lub poprzez kombinacje klawiszy Obsługa systemów Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac OS8.6 lub wyżej, Sun Solaris; Linux Rozdzielczość monitora; 2048 x 1536; DDC2B Kompatybilny z USB 1.1 Możliwość aktualizacji Firmwareu Obsługa dźwięku. Komplet kabli do przełącznika: - ze złączami USB+VGA+AUDIO : - 3m( 1 szt); - ze złączami PS/2+VGA+AUDIO : - 3m( 4 szt); Specyfikacja techniczna przełącznika : Konstrukcja Rackmount 19", desktop ; metalowa Max. ilość podłączonych PC 4 komputery w wyjściem VGA i 2 x PS/2 lub USB Max. ilość KVM w kaskadzie co najmniej 21 przełączników, czyli co najmniej 64 komputery Wbudowany system zabezpieczający przed przeciążeniem magistrali USB Typ kabla do podłączenia przełącznika dedykowany przez producenta + 2 x jack audio Przełączniki 4 x wybór portu aktywnego Max. rozdzielczość wideo 2048 x 1536, DDC2B Emulacja klawiatury/myszy PS/2; USB - Nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania Gwarancja: okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 28. Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka, Skaner, Kopiarka, Faks Technologia druku: laserowa. Maksymalny rozmiar nośnika: A4. Prędkość procesora: co najmniej 92 MHz. Szybkość kopiowania: minimum 20 str./min. Zainstalowana pamięć: minimum 64 MB. Wydajność: str./mies. Obsługiwane języki drukarek: Adobe PostScript Level 3, PCL6. 20

21 Rozdzielczość w poziomie/pionie (mono) drukarka/kopiarka: 600 dpi / 600 dpi. Gramatura papieru: g/m2. Pojemność podajnika papieru: 250 szt. Pojemność podajnika dokumentów: 50 szt. Pojemność tacy odbiorczej: 100 szt. Obsługiwane nośniki: papier A4, papier A5, papier B5, koperty. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS 8.8, Mac OS X. Typ skanera: kolorowy, dupleksowy. Optyczna rozdzielczość skanowania: co najmniej 600 x 2400 dpi. Maks. rozdzielczość skanowania: interpolowana-9600 dpi. Głębia koloru: 48 bit. Skalowanie: %. Złącze zewnętrzne: USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx. Zainstalowane opcje: Podajnik na 250 arkuszy, ADF (automatyczny podajnik dokumentów), tacka odbiorcza na 100 arkuszy. Dodatkowe opcje: Podajnik na 500 arkuszy, dupleks. Skanowanie dwustronne: Kolorowe skanowanie dwustronne z automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Szybkość skanowania:nie gorsza jak 1,8 sekundy w trybie czarno-białym, 16 sekund w kolorze. Skanowanie do: za pośrednictwem komputera osobistego przy użyciu dostarczanego w standardzie zaawansowanego oprogramowania do zarządzania dokumentami. Skanowanie w formacie PDF, JPEG, TIFF. Połączenie z FTP za pośrednictwem sieci w celu cyfrowej archiwizacji. Czas pierwszego wydruku: co najmniej 13 sekund okres gwarancji co najmniej 2 lata, naprawa w miejscu eksploatacji 29. wentylator na procesor P na procesor P4/Celeron socket 478; okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 30. wentylator na procesor A na procesor AMD SEMPRON/ATHLON socket A(80mm); okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 31. zasilacz awaryjny UPS-1500VA Moc wyjściowa nie mniej niż 1500VA/980W Czas podtrzymania : 100% - nie mniej niż 6,7 minut ; 50% - nie niej niż 23,9 minut czas przełączenia nie więcej niż 4 ms Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak częstotliwość 50 HZ; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V; Porty komunikacji - RS232 (DB9), USB Potwierdzenia zgodności: Znak C,CE,EN ,EN ,GOST,VDE Kolor: Czarny filtracja Full time multi-pole noise filtering : 0.3% Poziom hałasu w odległości 1 m: nie więcej jak 45 dba Zimny start: Tak okres gwarancji nie mniej niż 3 lata 32. Laptop Pojemność dysku: minimum 60 GB, typ: SATA; Zainstalowana pamięć: minimum 512 MB; Rodzaj pamięci: DDR2; Maksymalna wielkość pamięci: minimum 2GB; Ilość banków pamięci: minimum 2 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: minimum 1 szt.; Procesor: Wydajność: co najmniej 140 punktów w teście MobileMark 2002 ver. 1.0 path 2, (mierzone w konf. sprzętowej z 256 MBRam). Przekątna ekranu LCD: minimum 15 cali; Typ ekranu: TFT XGA; Maksymalna rozdzielczość LCD minimum : 1024x768; Zainstalowana pamięć wideo: 256 MB, dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci: Przydzielana dynamicznie; Napędy wbudowane: DVD Super Multi drive Double Layer (DVD-RAM, DVD±R/±RW); Typ gniazda rozszerzeń: 1 x PC Card Slot (typ I/II); Urządzenia wskazujące: Touchpad; All-in-one: Nie; Rodzaj baterii: Li-Ion; Przybliżony czas pracy na bateriach minimum do : 2,49 godz. Złącza zewn.: Wejście zasilania (DC-in), wejście na mikrofon, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), wyjście słuchawkowe, RJ-11, RJ-45, TV-out (s-video), 4 x USB 2.0; Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak; Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 21

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

CRZP/335/009/D/09 ZP/22/WETI/09

CRZP/335/009/D/09 ZP/22/WETI/09 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, 23.04.2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego.

Dostawę sprzętu komputerowego. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 62 / D / SE-AG / 07 Czeladź, lipiec 2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/25/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1. Zamawiający, 2. Tryb udzielania zamówienia, 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/6/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-21/08/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław NIP: 896-10-00-264 Regon: 006011298 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy: 1/IAM/2012/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy: 1/IAM/2012/10 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 145/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU GOTOWI NA EURO 2012 GDAŃSK 12.11.2009r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wartość nie przekracza równowartości kwoty 60.000 euro Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo