SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNIE"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNIE Zamawiający: POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNIE NIP : REGON : fax tel Tryb przeprowadzenia postępowania: przetarg nieograniczony Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego - w dniu r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): urządzenia komputerowe sieci Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn.zm.). 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNIE Nr zamówienia:oa-pk-271-1/06 I. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNIE Adres do korespondencji Olesno ul. Dworcowa 4 NIP : REGON : fax 0-34/ tel. 0-34/ , II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. III. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, oprogramowania i akcesoriów komputerowych. 1. Szczegółowy zakres dostaw przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w załączniku Nr 1: 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Przez ofertę równoważną zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez zamawiającego. Składając ofertę równoważną wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę produktu, który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, w zakresie określonym w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Złożenie oferty niezgodnej z powyższym zapisem będzie skutkować jej odrzuceniem. 3. Zamawiający informuje, że dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie jednorazowo. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony transportem wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) do siedziby zamawiającego. Dostawa będzie realizowana w godz w siedzibie zamawiającego. 4. Termin dostawy zostanie uzgodniony z wykonawcą telefonicznie przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert dla pojedynczych części A, B lub C. 2

3 IV. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - niezwłocznie po zawarciu umowy zakończenie r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy i złożą w tym zakresie stosowne oświadczenie, złożą ofertę zgodną z wymogami Ustawy i SIWZ. zapewniają bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego. 2. Zamawiający wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu, jeżeli złożył on nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpisującego ofertę) 3. Wykaz co najmniej dwóch zleceń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane z należytą starannością. zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpisującego ofertę). 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - w załączniku nr 1 pkt. 6 do niniejszej specyfikacji. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy, do oferty należy dołączyć oświadczenie o wskazaniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy oraz zobowiązanie do solidarnej odpowiedzialności przy realizacji zamówienia. Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć wymagane specyfikacją oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz złożyć dokumenty określone w SIWZ. 6. Szczegółową wycenę przedmiotu zamówienia, sporządzoną wg wymagań specyfikacji, zgodnie z załącznikiem nr 1. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do niego najpóźniej na 6 dni przed terminem składania ofert. 2. Pytania powinny być składane na piśmie na adres zamawiającego, faxem ( ) lub mailem pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. O terminie złożenia zapytania 3

4 świadczy data potwierdzenia przyjęcia pisma lub faxu przez zamawiającego. Jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będzie miał on obowiązku udzielania wyjaśnień. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może w każdym czasie zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana do SIWZ staje się częścią specyfikacji. O każdej zmianie SIWZ zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców przez ogłoszenie na stronie internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia i zmiana ta będzie dla nich wiążąca. 5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawców i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 6. Zamawiający nie przewiduje spotkania z wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień. 7. Zamawiający ustala, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub za pośrednictwem faxu. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania ww. dokumentów drogą faxu, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. 8. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień jest: Piotr Kubat, tel VIII. Wymagania dotyczące wadium w postępowaniu nie obowiązuje wpłata wadium. IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może się zwrócić jeden raz do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Wykonawca może brać udział w trzech, dwóch, lub tylko jednej części przetargu. 3. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona ściśle wg postanowień niniejszej specyfikacji. 4. Oferta musi być sporządzona wg wzoru formularza oferty, który jest załącznikiem nr 1 do specyfikacji. 5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie (pismo drukowane) długopisem albo niezmywalnym atramentem. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku wykonawca jest zobowiązany załączyć ich tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 6. Wszystkie stronice zawierające informacje powinny być ponumerowane, a do oferty należy załączyć wykaz zawartych w niej dokumentów, z podaniem numerów ich stron. 7. Wszystkie dokumenty wymagane przez zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy upoważnionego do reprezentowania firmy, zgodnie ze wskazaniem zawartym w załączonym do oferty dokumencie upoważniającym wykonawcę do występowania w obrocie prawnym. 8. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. 9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 4

5 wykonawcy. Zamawiający uzna za nieważne (na podstawie odrębnych przepisów) oferty nie podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy. 10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej podpisania nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa. Zamawiający ma prawo zażądać okazania oryginału dokumentu. 11. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione, przy czym co najmniej ostatnia strona oferty i załącznika musi być opatrzona imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, względnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę. 12. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany lub poprawki, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione przy badaniu ofert. 13. Jeżeli wykonawca składa zastrzeżenie, że część informacji zawartych w ofercie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (w związku z czym nie mogą być one udostępnione), informacje te muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie, opatrzonej stosowną klauzulą, np.: informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) nie będą udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, Olesno ul. Dworcowa 4 pok. 108 (Sekretariat, I piętro), lub przesłać listownie na adres Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, Olesno ul. Dworcowa 4 w terminie do dnia r. do godz Oferta musi być złożona w dokładnie zamkniętej, nienaruszonej kopercie z napisem: Powiatowy Urzad Pracy w Oleśnie - oferta na dostawę urządzeń, oprogramowania i akcesoriów komputerowych - NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz oraz nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, wraz z numerem telefonu. 3. Oferty złożone po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego, pokój nr Otwarcie ofert jest jawne. 6. Otwarcie ofert zostanie poprzedzone podaniem kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert zostanie podana: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, cena oferty. XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Podstawę do obliczenia przez wykonawcę ceny oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, określający szczegółowy zakres zamówienia oraz ilości przedmiotu zamówienia. 2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej dla każdego asortymentu oraz łącznej ceny oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do przygotowania i wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem zapisów SIWZ, wzoru umowy oraz podatku VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert. 5. Wszystkie ceny przedstawione w ofercie nie będą podlegały zwiększeniu w okresie trwania umowy. 5

6 XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje komisja przetargowa. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla części A będzie stosowane następujące kryterium: cena wykonania zamówienia 90%; czas reakcji serwisowej 10%. Według wzorów w poniższej tabeli: 1. Cena C min A n = x 90 pkt C n A n liczba punktów przyznania ofercie n za spełnienie kryterium A, C min najniższa cena wśród złożonych ofert, C n cena rozpatrywanej oferty. 90 % 2. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (podany w ilościach godzin) t min Bn = x 10 pkt t n B n liczba punktów przyznania ofercie n za spełnienie kryterium A, t min najkrótszy czas wśród złożonych ofert, t n czas rozpatrywanej oferty. 10 % Dla części B i C będzie stosowane następujące kryterium: cena wykonania zamówienia 100%; 1. Wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod kątem spełnienia wymogów Ustawy i niniejszej SIWZ. 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przyjęcie warunków SIWZ, w związku z czym wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami, które stanowią jej integralną część. (załącznik nr 1- druk oferta ; załącznik nr 2 wzór umowy ; załącznik nr 3 wymagania techniczne i gwarancyjne dla urządzeń i akcesoriów komputerowych będących przedmiotem zamówienia. ) 3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w Ustawie. 6

7 8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jego wyboru, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach przewidzianych w Ustawie. 10. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego. 2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Wzór umowy - Załącznik nr. 2 XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu, zgodnie z postanowieniami art ustawy, nie przysługuje natomiast prawo do odwołań i skarg, zgodnie z art. 4a ust.1 Ustawy. 2. Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, prawo do protestu przysługuje również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004, Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) oraz Kodeks cywilny. Olesno, dnia r. Załączniki: zał. nr 1 druk Oferta zał. nr 2 wzór umowy zał. nr 3 wymagania techniczne i gwarancyjne dla urządzeń i akcesoriów komputerowych będących przedmiotem zamówienia.... podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej 7

8 .. Pięczęć firmowa wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr zamówienia:oa-pk-271-1/06.. /miejscowość data/ Do Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4 O F E R T A pełna nazwa wykonawcy dokładny adres wykonawcy REGON... NIP... nr KRS lub ewidencji gospodarczej Internet: Tel.:... Fax:... Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie - Nr zamówienia:oa-pk-271-1/ Oferujemy wykonanie ww. zamówienia, w związku z czym ogólna wartość złożonej przez nas oferty wynosi (*w przypadku uczestnictwa tylko w wybranych częściach zamówienia należy część niepotrzebną skreślić ): część A * Czas reakcji serwisowej... godz.... zł brutto,(słownie:...zł brutto) w tym:......zł netto (słownie:...zł netto) +VAT:...zł.(słownie:...zł ) część B *... zł brutto,(słownie:...zł brutto) w tym:......zł netto (słownie:...zł netto) +VAT:...zł.(słownie:......zł ) część C *... zł brutto,(słownie:...zł brutto) w tym:......zł netto (słownie:...zł netto) +VAT:...zł.(słownie:...zł ) 8

9 2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W części A* - dostawa: Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Jm. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto Nazwa, typ urządzenia (zamiennika) CPV 1 Drukarka laserowa A4 - mono szt Dysk twardy szt Dysk twardy - zewnętrzny szt Dyskietka 1,44 szt Serwer I szt Serwer II szt Klawiatura komputerowa PS2 Klawiatura komputerowa USB szt szt Monitor LCD szt Mysz komputerowa PS2 szt Mysz komputerowa USB szt Pamięć oper. 512 MB DDR szt Pamięć oper. 512 MB SDR szt Pamięć oper. 256 MB DDR szt Pamięć oper. 256 MB SDR szt Pamięć PENDRIVE 1 GB szt Pianka do konserwacji szt Chusteczki czyszczące do monitora op. 19 Płyn do czyszczenia LCD szt 5 20 Płyn do konserwacji monitorów szt 5 21 Powietrze sprężone szt Płyta CD-R szt

10 23 Płyta CD-RW szt Płyta DVD-R szt Płyta DVD-RW szt Podkładka pod mysz szt Przełącznik komputerowy szt Urządzenie wielofunkcyjne szt Wentylator na procesor P szt Wentylator na procesor A szt Zasilacz awaryjny UPS- 1500VA 32 Laptop szt 2 szt Wtyki RJ45 op Skrętka UTP op Przełącznik Ethernetowy szt Urządzenie do ochrony sieci Ethernet przed przepięciami szt Patchcord UTP zalewany szt Patchcord UTP zalewany szt W części B* - dostawa: Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Jm. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto Nazwa, typ urządzenia (zamiennika) CPV 1 Licencje Novell szt W części C* - dostawa: Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Jm. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto Nazwa, typ urządzenia (zamiennika) CPV 1 2 Odnowienie licencji NOD32 Zintegrowana brama bezpieczeństwa szt szt

11 3. Oferujemy wykonanie części lub całości zamówienia w następującym terminie: rozpoczęcie:... zakończenie: do dnia Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (załącznik nr 2) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 7. Oświadczamy że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania techniczne i gwarancyjne (załącznik nr 3) zostały przez nas zaakceptowane a przedstawione w naszej ofercie urządzenia i akcesoria komputerowe spełniają wymagania tego załącznika, którego treść w całości akceptujemy. 8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki postępowania w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 9. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj.: a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 10.Oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:... tel tel Oświadczamy, ze wszystkie zapisane strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z.. stron. 12. Załącznikami do oferty są:... * niepotrzebne skreślić... (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy... 11

12 załącznik nr 2 do SIWZ Nr zamówienia:oa-pk-271-1/06 UMOWA Nr.../.../ W dniu..., w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie, adres do korespondencji: Olesno ul. Dworcowa 4, posiadającą NIP , zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, którego reprezentuje Dyrektor: Maciej Flank a... z siedzibą w... przy ul...., wpisanym do..., posiadającym NIP..., REGON..., zwanym w treści umowy DOSTAWCĄ, którego reprezentuje:..., została zawarta umowa następującej treści: 1 1. DOSTAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot zamówienia zgodny w ilości i o parametrach wymienionych w załącznikach 1 i 3 specyfikacji(stosownie do części zamówienia w której DOSTAWCA zostanie wybrany). 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez DOSTAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO urządzeń, oprogramowania i akcesoriów komputerowych, w ilości przedstawionej w załączniku nr 1 do umowy Specyfikacja dostawy : 3. Dla części A zamówienia DOSTAWCA zobowiązuje się do prowadzenia serwisu (reakcji serwisowej) w czasie podanym w załączniku nr 1 specyfikacji. Wartość zamówienia : Wartość umowy wynosi... zł brutto (słownie ), w tym: zł. netto (słownie:...), +... zł podatek od towarów i usług ( VAT) (słownie ). 2. Dostawa realizowana będzie jednorazowo, w terminie ustalonym pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM I DOSTAWCĄ. 3. Przez określenia użyte w dalszej części niniejszej umowy należy rozumieć: a) Towar urządzenia, akcesoria komputerowe i oprogramowanie przedstawione w załączniku nr 1 do umowy; b) Przedstawiciel pracownik Urzędu upoważniony do dokonania odbioru. 1. DOSTAWCA dostarczy przedmiot zamówienia wymieniony w 1 nie później niż do dnia r.. 1. Towar zostanie dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU transportem DOSTAWCY, na jego koszt i ryzyko

13 2. Towar zostanie przekazany ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie faktury wystawionej przez DOSTAWCĘ, zgodnej z treścią zamówienia złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO w ramach jednej dostawy Osobą upoważnioną do odbioru towaru na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, jest Piotr Kubat pracownik ZAMAWIAJĄCEGO. 2. Odbiór ilościowy i jakościowy odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, który przy dokonaniu odbioru może zgłosić reklamację w przypadku stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych towaru. 3. Po stwierdzeniu niezgodności ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego towaru ZAMAWIAJĄCY pozostawi towar do dyspozycji DOSTAWCY, powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. 4. W miejsce zareklamowanego towaru, DOSTAWCA jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad na własny koszt. W wypadku niemożliwości zrealizowania takiej dostawy przez DOSTAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY ma prawo nabyć odpowiednią partię towaru z innego źródła i wszelkimi kosztami jej nabycia obciążyć DOSTAWCĘ, z którym podpisał niniejszą umowę. 5. Strony ustalają, że towar będzie dostarczony w opakowaniach właściwych dla danego rodzaju towaru. 6. Dostarczane urządzenia bądź urządzenia wchodzące w skład dostarczanych zestawów komputerowych powinny być oznaczone symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2003 r. (Dz.U. nr 49 poz. 414 z 24 marca 2003r.). 7. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji należytej jakości towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy, na okres nie krótszy od wymagań gwarancyjnych ujętych w załączniku nr 3 SWIZ. 8. Sprzęt komputerowy ma być objęty bezpłatnym serwisem gwarancyjnym przez okres zapisany w załączniku Nr 3 dla odpowiedniego rodzaju sprzętu. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w siedzibie Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia w czasie świadczenia usługi serwisowej wad nie możliwych do usunięcia na miejscu i braku możliwości wymiany na nowy sprzęt, Wykonawca na czas naprawy jest zobowiązany zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach zgodnych z Załącznikiem Nr 3 do specyfikacji lub wyższych. Czas świadczenia usługi serwisowej może trwać max. 72 godz. Czas świadczenia usługi serwisowej jest liczony od zgłoszenia wady sprzętu do jej usunięcia lub dostarczenia sprzętu zastępczego. Zamawiający spisuje z Wykonawcą protokół z przebiegu świadczonej usługi. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na protokole z przebiegu świadczonej usługi wpisany jest termin ustalony z Zamawiającym, w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć naprawiony sprzęt lub zapewnić nowy o parametrach zgodnych z Załącznikiem Nr 3 do specyfikacji lub wyższych. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 1 m-c Do wzajemnych rozliczeń przyjmuje się ceny towaru podane w ofercie DOSTAWCY, na podstawie której wygrał przetarg. 2. W czasie obowiązywania umowy cena towaru nie może zostać zwiększona DOSTAWCA wystawi ZAMAWIAJĄCEMU fakturę za towar przy dostawie tego towaru. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłacenia należności wymienionej w fakturze przelewem do 21 dni na konto podane w fakturze Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, stronom przysługują kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach : DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości: a) 15 % wartości brutto umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie DOSTAWCY, b) 0,2 % wartości brutto dostawy z wadami - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu zamówionych towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych towarów, c) 0,2 % wartości brutto dostawy niezrealizowanej w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 1.2.ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY karę umowną w wysokości 15% wartości brutto umowy w razie 13

14 odstąpienia przez DOSTAWCĘ od tej umowy z powodu okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a wskazanej w 8 ust. 2 niniejszej umowy. 2. Kary umowne oblicza się od ceny, którą ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest zapłacić w razie należytego wykonania umowy. 3. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość założonych kar umownych, ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. DOSTAWCA nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem ZAMAWIAJĄCEGO z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez DOSTAWCĘ było następstwem niewykonania zobowiązań wobec DOSTAWCY przez jego kooperantów. 1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia r. do dnia.2006 r W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku DOSTAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę w terminie natychmiastowym w przypadku niezrealizowania przez DOSTAWCĘ zamówienia na towar oraz niewłaściwej jakości zamawianych materiałów. 1. Ewentualne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004, Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) oraz Kodeksu cywilnego. 4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane w drodze porozumienia stron, w przypadku braku porozumienia rozstrzygającym spór będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej strony. ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA:

15 Załącznik nr 3 do SIWZ Wymagania techniczne oraz gwarancyjne do urządzeń i akcesoriów komputerowych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie ze specyfikacją i załącznikiem nr 1 do SIWZ 1. Wymagania wydajnościowe: Na DOSTAWCY ciąży udowodnienie wyników testów wydajnościowych, na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO. 2. Specyfikacja szczegółowa wymagań technicznych i gwarancyjnych : ZAMAWIAJĄCY dopuszcza i uzna je za spełniające wymagania, urządzenia i akcesoria komputerowe posiadające nie gorsze niż przedstawione w załączniku wymagane parametry techniczne i gwarancyjne (po przeprowadzeniu dokładnej analizy zgodności przedstawionych wymagań z urządzeniami i akcesoriami komputerowymi przedstawionymi w ofercie). Część A: 1. Drukarka laserowa A4 mono Jakość druku w czerni: efektywna rozdzielczość wyjściowa 1200 dpi Szybkość druku w czerni: do 21 str./min (A4) Czas wydruku pierwszej strony: poniżej 8 sekund, Normatywne obciążenie miesięczne: stron / miesiąc Interfejsy: standardowo: 1 port USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), 1 port równoległy zgodny z normą IEEE 1284-B opcjonalnie: zewnętrzne serwery druku, bezprzewodowe serwery druku, bezprzewodowy adapter BluetoothR Praca w sieci: opcja Pamięć: minimum 16 MB Podawanie papieru: podajnik standardowy: do 250 arkuszy Nośniki: papier zwykły, koperty, folie do przezroczy, kartony, karty pocztowe, etykiety Zalecana gramatura nośnika ( wymagania minimalne): papier: od 60 do 105 g/m2 prosta ścieżka papieru: od 60 do 163 g/m2 podajnik z priorytetem poboru: od 60 g/m2 do 105 g/m2 Druk dwustronny: automatyczny Przycisk anulowania wydruku Procesor: nie mniej niż 133 MHz Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0 (tylko sterownik drukarki), 2000, XP 32-bitowy, XP 64-bitowy (tylko sterownik drukarki), Server 2003, Mac OS 9, OS X w wersjach 10.1, 10.2, 10.3, MS-DOS, Linux, UNIX Czcionki: przynajmniej 26 czcionek wewnętrznych Maksymalny format zadruku: A4 Pobór mocy: powersave/oczekiwanie - maksimum 6 W, druk - maksimum 345 W Zasilanie: napięcie wejściowe V, 50/60 Hz, V, 50/60 Hz. Wewnętrzne Dołączone oprogramowanie: program instalacyjny i deinstalator, sterowniki okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 2. Dysk twardy podstawowe parametry typ 15

16 wewnętrzny format szerokości: 3.5 cal(-a) pojemność Nie mniej niż 200 GB prędkość obrotowa Nie mniej niż 7200 obr./min. pamięć cache Nie mniej niż 8 MB średni czas dostępu Nie gorszy niż 9 ms średnie opóźnienie Nie gorsze niż 4.17 ms interfejs Serial ATA/150 okres gwarancji nie mniej niż 3 lata 3. Dysk twardy -zewnętrzny podstawowe parametry: typ zewnętrzny pojemność Nie mniej niż 160 GB prędkość obrotowa Nie mniej niż 7200 obr./min. pamięć cache Nie mniej niż 8 MB średni czas dostępu Nie gorszy niż 8.90 ms średnie opóźnienie Nie gorsze niż 4.2 ms zasilanie zasilacz zewnętrzny interfejs 10/100 Base-T Ethernet dodatki oprogramowanie producenta, zasilacz okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 4. Dyskietka 1,44 5. Serwer I Pakowane w pudełka po 10 szt okres gwarancji nie mniej niż 1 rok lub gwarancja producenta Płyta główna: dwuprocesorowa, dla najnowszych procesorów, gniazda pamięci: 6 gniazd DIMM,Zintegrowany dwukanałowy kontroler Ultra320 SCSI, Właściwości systemowe: Typ obudowy: wieża 5U, wbudowana karta sieciowa PCI 10/100/1000T Gigabit, Zewnętrzne porty we-wy: Równoległe - 1; Szeregowe - 1 (opcjonalnie dostępny drugi port szeregowy); Urządzenie wskazujące (mysz) - 1; Karta graficzna - 1; Klawiatura - 1; Złącze sieciowe RJ-45-2 (+1 wydzielony port na ilo),dopuszcza się zastosowanie jednej 32-bitowej karty sieciowej na złącze PCI ; USB - 2; Kable zewnętrzne SCSI 2, Gniazda rozszerzeń: 6 gniazd rozszerzeń: 1 - PCI-Express x4 (połówkowej długości), 1 - PCI-Express x8, 2 - PCI-X (64-bitowe/100 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/133 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/66 Mhz), Bezpieczeństwo: Hasło zasilania; Hasło konfigurowania; Kontrola startu z dyskietki; Kontrola interfejsu równoległego i szeregowego; Blokada konfiguracji dysku; Zabezpieczenie włącznika zasilania, Serwisowanie: Otwieranie obudowy i dostęp do komponentów bez użycia narzędzi. Sterowniki firmowe lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych serwera. Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Small Business Server 2003; Microsoft Windows 2000 Server i Advanced Server; Novell NetWare; Novell NetWare Small Business Suite; LINUX (Red Hat, SuSE), Procesor - 1szt: klasy x86, dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, obsługa instrukcji 64-bit, umożliwiający w teście SPEC-CPU 2000 v 1.3 osiągnięcie następujących wyników (patrz w obecnej konfiguracji sprzętowej): CINT 2000 Base wynik minimum 1450 CFP 2000 Base wynik minimum

17 CINT 2000 Rate Base wynik minimum 18 CFP 2000 Rate Base wynik minimum 19 Dyski twarde- 2 szt.: pojemność- co najmniej 72 GB, Interfejs - Ultra320 SCSI, Prędkość co najmniej rpm, obsługa podłączania podczas pracy:tak Pamięć: Pojemność: 2 GB REG, Typ: DDR2 SDRAM PC x1GB, szybkość transmisji Mhz, bank pamięci pojedynczy, Streamer: Typ obudowy: 5¼ inch half-height, Średni czas między awariami: godzin at 100% duty cycle, Pojemność po kompresji : 72 GB, Buforowanie: 8MB, Szybkość przesyłania pakietów : 6.4 MB/s asynchronous; 160 MB/s synchronous, Złącze modułu we-wy: 68-pin wide HD LVD, Obsługa podłączania podczas pracy: Tak, Technologia nagrywania: DAT 72, DDS-4, DDS-3 (ANSI/ISO/ECMA), Interfejs SCSI: SCSI-3 Ultra 160 LVD, Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows, Novell NetWare, HP-UX, Linux (various distributions), HP Tru64, HP OVMS, IBM AIX, Sun Solaris, and other operating systems, dodatkowo: 5 kaset DAT 72 Jednokanałowy adapter: Obsługiwane protokoły: Ultra320, Ultra3, Ultra2, SCSI, 64 bity/133 MHz Maksymalna pojemność: nie mniej niż 4,2 TB Wewnętrzne urządzenie do archiwizacji DVD-RW/CD-RW tego samego producenta co serwer Kontroler dysków: 1 kanałowy kontroler matrycowy SCSI RAID Ultra 320, z pamięcią cache minimum 64MB, poziomy zabezpieczeń RAID 0,1,1+0, 5; możliwość bezpiecznego transportu pamięci cache wraz z danymi. Kontroler zainstalowany w gnieździe PCI-X min.64bit/133mhz 64-Bit/133-MHz Single Channel U320 SCSI Host Bus Adapter Smart Array 641 PCI-X RAID Controller (1internal, U320, 64 MB) Gwarancja: 3 lata na części, 3 lata na robociznę, 3-letnia pomoc techniczna w miejscu instalacji 6. Serwer II Płyta główna: dwuprocesorowa, dla najnowszych procesorów, gniazda pamięci: 6 gniazd DIMM,Zintegrowany dwukanałowy kontroler Ultra320 SCSI, Właściwości systemowe: Typ obudowy: wieża 5U, wbudowana karta sieciowa PCI 10/100/1000T Gigabit, Zewnętrzne porty we-wy: Równoległe - 1; Szeregowe - 1 (opcjonalnie dostępny drugi port szeregowy); Urządzenie wskazujące (mysz) - 1; Karta graficzna - 1; Klawiatura - 1; Złącze sieciowe RJ-45-2 (+1 wydzielony port na ilo),dopuszcza się zastosowanie jednej 32-bitowej karty sieciowej na złącze PCI ; USB - 2; Kable zewnętrzne SCSI 2, Gniazda rozszerzeń: 6 gniazd rozszerzeń: 1 - PCI-Express x4 (połówkowej długości), 1 - PCI-Express x8, 2 - PCI-X (64-bitowe/100 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/133 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/66 Mhz), Bezpieczeństwo: Hasło zasilania; Hasło konfigurowania; Kontrola startu z dyskietki; Kontrola interfejsu równoległego i szeregowego; Blokada konfiguracji dysku; Zabezpieczenie włącznika zasilania, Serwisowanie: Otwieranie obudowy i dostęp do komponentów bez użycia narzędzi. Sterowniki firmowe lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich elementów składowych serwera. Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Small Business Server 2003; Microsoft Windows 2000 Server i Advanced Server; Novell NetWare; Novell NetWare Small Business Suite; LINUX (Red Hat, SuSE), Procesor - 1szt: klasy x86, dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, obsługa instrukcji 64-bit, umożliwiający w teście SPEC-CPU 2000 v 1.3 osiągnięcie następujących wyników(patrz w obecnej konfiguracji sprzętowej): CINT 2000 Base wynik minimum 1450 CFP 2000 Base wynik minimum 1500 CINT 2000 Rate Base wynik minimum 18 CFP 2000 Rate Base wynik minimum 19 Dyski twarde- 2 szt.: pojemność- co najmniej 72 GB, Interfejs - Ultra320 SCSI, Prędkość co najmniej rpm, obsługa podłączania podczas pracy:tak Pamięć: Pojemność: 2 GB REG, Typ: DDR2 SDRAM PC x1GB, szybkość transmisji Mhz, bank pamięci pojedynczy, Jednokanałowy adapter SCSI: Obsługiwane protokoły: Ultra320, Ultra3, Ultra2, SCSI, 64 bity/133 MHz 17

18 Maksymalna pojemność: nie mniej niż 4,2 TB Wewnętrzne urządzenie do archiwizacji DVD-RW/CD-RW tego samego producenta co serwer Gwarancja: 3 lata na części, 3 lata na robociznę, 3-letnia pomoc techniczna w miejscu instalacji 7. Klawiatura komputerowa PS2 gniazdo - PS2 ; klawiatura standardowa kolor klawiatury biały kolor znaków - czarny okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 8. Klawiatura komputerowa USB gniazdo - USB ; klawiatura standardowa kolor klawiatury biały kolor znaków - czarny okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 9. Monitor LCD Panel TFT wymagania minimalne Wielkość przekątnej ekranu: nie mniej niż 17'' Jasnośc: nie gorsza niż 300 cd/m2 Kontrast: nie gorszy niż 700:1 Kąt widzenia: min. poziomy: 170, pionowy: 170 Czas reakcji: nie gorszy niż 8 ms Liczba kolorów: 16,2 miliona Rozdzielczość: przynajmniej 1280 x 1024 Wyświetlanie wymagania minimalne Częstotliwość pozioma: nie gorsza niż KHz Częstotliwość pionowa: nie gorsza niż Hz Cechy fizyczne wymagania minimalne Sygnał video: RGB analogowy Połączenie z PC: 15-stykowe złącze D-sub Zasilanie: AC V ~~50/60 Hz 1.0A (wbudowany zasilacz) Typ mocowania: VESA Funkcje dodatkowe wymagania minimalne Przechył: -5 ~ 20 ; Obrót: 350 Pobór mocy wymagania minimalne Praca: nie więcej niż 35 W Plug&Play - wymagania minimalne DDC: DDC 2B Regulacja OSD Certyfikaty - wymagania minimalne TCO-03, ISO ,7,8, ISO , UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, GOST, CE, FCC-B, C-TICK, VCCI-2, EPA Energy Star okres gwarancji nie mniej niż 3 lata 10. Mysz komputerowa PS2 komunikacja - przewodowa interfejs PS/2; typ optyczna; liczba rolek 1; liczba przycisków 3 ( w tym jeden ukryty w rolce ); rozdzielczość przynajmniej 800cpi; okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 11. Mysz komputerowa USB komunikacja - przewodowa interfejs USB; typ optyczna; 18

19 liczba rolek 1; liczba przycisków 3( w tym jeden ukryty w rolce ); rozdzielczość przynajmniej 800cpi; okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 12. Pamięć operacyjna 512 MB DDR Typ pamięci DDR Pojemność co najmniej 512 MB Standard pamięci PC 3200/DDR400 Częstotliwość pracy 266/333/400 MHz Szyna 200/166/133 MHz Ilość kontaktów 184 pin Opóźnienie CL 2,5 okres gwarancji co najmniej 3 lata 13. Pamięć operacyjna 512 MB SDRAM Typ pamięci SDRAM Pojemność co najmniej 512 MB Standard pamięci PC 133 DIMM Szyna 133 MHz Ilość kontaktów 168 pin Opóźnienie CL 2 okres gwarancji co najmniej 3 lata 14. Pamięć operacyjna 256 MB DDR Typ pamięci DDR Pojemność co najmniej 256 MB Standard pamięci PC 3200/DDR400 Częstotliwość pracy 266/333/400 MHz Szyna 200/166/133 MHz Ilość kontaktów 184 pin Opóźnienie CL 2,5 okres gwarancji co najmniej 3 lata 15. Pamięć operacyjna 256 MB SDRAM Typ pamięci SDRAM Pojemność co najmniej 256 MB Standard pamięci PC 133 DIMM Szyna 133 MHz Ilość kontaktów 168 pin Opóźnienie CL 2 okres gwarancji co najmniej 3 lata 16. Pamięć PENDRIVE 1 GB pojemność pamięci: co najmniej 1 GB odczyt: co najmniej do 24MB/s zapis: co najmniej do 14MB/s zabezpieczenie: 128-bitowe sprzętowe kodowanie w standardzie Advanced Encryption Standard (AES) podłączenie: USB kompatybilność: Windows XP, 2003 Server, 2000; z ograniczeniami: Windows 98SE, ME, Linux (Kernel 2.4x lub wyższy), Mac OS (9.x lub wyższy) okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 17. Pianka do konserwacji Pianka do konserwacji plastiku (klawiatura; komputer) spray opakowanie 300 ml 18. chusteczki czyszczące Pojemność opakowań 100 szt. 19. Płyn do czyszczenia LCD Zestaw czyszczący plazma/lcd/ - 200ml okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 19

20 20. płyn do konserwacji monitorów Środek do czyszczenia monitorów. Opakowanie plastykowe ze spryskiwaczem 21. Powietrze sprężone Pojemność opakowań 400 ml 22. płyta CD-R 23. płyta CD-RW 24. płyta DVD-R 25. płyta DVD-RW pojemność minimum 700 MB ; pakowane w oddzielnych papierowych kopertach. pojemność minimum 700 MB ; pakowane w oddzielnych plastykowych okładkach. zapis jednokrotny pojemność 4,7 GB prędkość nagrywania 8 x pudełko slim case zapis wielokrotny pojemność 4,7 GB prędkość nagrywania 6 x pudełko slim case okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 26. podkładka pod mysz Jednobarwna, różne kolory 27. przełącznik komputerowy Cechy: Jedna konsola obsługuje 4 komputery i 2 zewnętrzne urządzenia USB 1.1 Zdolny do niezależnego działania (asynchroniczny) przełącznik i dodatkowych portów Dual interface - obsługuje komputery z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB. Przełączanie poprzez wybór przełącznika na frontowym panelu lub poprzez kombinacje klawiszy Obsługa systemów Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac OS8.6 lub wyżej, Sun Solaris; Linux Rozdzielczość monitora; 2048 x 1536; DDC2B Kompatybilny z USB 1.1 Możliwość aktualizacji Firmwareu Obsługa dźwięku. Komplet kabli do przełącznika: - ze złączami USB+VGA+AUDIO : - 3m( 1 szt); - ze złączami PS/2+VGA+AUDIO : - 3m( 4 szt); Specyfikacja techniczna przełącznika : Konstrukcja Rackmount 19", desktop ; metalowa Max. ilość podłączonych PC 4 komputery w wyjściem VGA i 2 x PS/2 lub USB Max. ilość KVM w kaskadzie co najmniej 21 przełączników, czyli co najmniej 64 komputery Wbudowany system zabezpieczający przed przeciążeniem magistrali USB Typ kabla do podłączenia przełącznika dedykowany przez producenta + 2 x jack audio Przełączniki 4 x wybór portu aktywnego Max. rozdzielczość wideo 2048 x 1536, DDC2B Emulacja klawiatury/myszy PS/2; USB - Nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania Gwarancja: okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 28. Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka, Skaner, Kopiarka, Faks Technologia druku: laserowa. Maksymalny rozmiar nośnika: A4. Prędkość procesora: co najmniej 92 MHz. Szybkość kopiowania: minimum 20 str./min. Zainstalowana pamięć: minimum 64 MB. Wydajność: str./mies. Obsługiwane języki drukarek: Adobe PostScript Level 3, PCL6. 20

21 Rozdzielczość w poziomie/pionie (mono) drukarka/kopiarka: 600 dpi / 600 dpi. Gramatura papieru: g/m2. Pojemność podajnika papieru: 250 szt. Pojemność podajnika dokumentów: 50 szt. Pojemność tacy odbiorczej: 100 szt. Obsługiwane nośniki: papier A4, papier A5, papier B5, koperty. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS 8.8, Mac OS X. Typ skanera: kolorowy, dupleksowy. Optyczna rozdzielczość skanowania: co najmniej 600 x 2400 dpi. Maks. rozdzielczość skanowania: interpolowana-9600 dpi. Głębia koloru: 48 bit. Skalowanie: %. Złącze zewnętrzne: USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx. Zainstalowane opcje: Podajnik na 250 arkuszy, ADF (automatyczny podajnik dokumentów), tacka odbiorcza na 100 arkuszy. Dodatkowe opcje: Podajnik na 500 arkuszy, dupleks. Skanowanie dwustronne: Kolorowe skanowanie dwustronne z automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Szybkość skanowania:nie gorsza jak 1,8 sekundy w trybie czarno-białym, 16 sekund w kolorze. Skanowanie do: za pośrednictwem komputera osobistego przy użyciu dostarczanego w standardzie zaawansowanego oprogramowania do zarządzania dokumentami. Skanowanie w formacie PDF, JPEG, TIFF. Połączenie z FTP za pośrednictwem sieci w celu cyfrowej archiwizacji. Czas pierwszego wydruku: co najmniej 13 sekund okres gwarancji co najmniej 2 lata, naprawa w miejscu eksploatacji 29. wentylator na procesor P na procesor P4/Celeron socket 478; okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 30. wentylator na procesor A na procesor AMD SEMPRON/ATHLON socket A(80mm); okres gwarancji nie mniej niż 1 rok 31. zasilacz awaryjny UPS-1500VA Moc wyjściowa nie mniej niż 1500VA/980W Czas podtrzymania : 100% - nie mniej niż 6,7 minut ; 50% - nie niej niż 23,9 minut czas przełączenia nie więcej niż 4 ms Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak częstotliwość 50 HZ; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V; Porty komunikacji - RS232 (DB9), USB Potwierdzenia zgodności: Znak C,CE,EN ,EN ,GOST,VDE Kolor: Czarny filtracja Full time multi-pole noise filtering : 0.3% Poziom hałasu w odległości 1 m: nie więcej jak 45 dba Zimny start: Tak okres gwarancji nie mniej niż 3 lata 32. Laptop Pojemność dysku: minimum 60 GB, typ: SATA; Zainstalowana pamięć: minimum 512 MB; Rodzaj pamięci: DDR2; Maksymalna wielkość pamięci: minimum 2GB; Ilość banków pamięci: minimum 2 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: minimum 1 szt.; Procesor: Wydajność: co najmniej 140 punktów w teście MobileMark 2002 ver. 1.0 path 2, (mierzone w konf. sprzętowej z 256 MBRam). Przekątna ekranu LCD: minimum 15 cali; Typ ekranu: TFT XGA; Maksymalna rozdzielczość LCD minimum : 1024x768; Zainstalowana pamięć wideo: 256 MB, dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci: Przydzielana dynamicznie; Napędy wbudowane: DVD Super Multi drive Double Layer (DVD-RAM, DVD±R/±RW); Typ gniazda rozszerzeń: 1 x PC Card Slot (typ I/II); Urządzenia wskazujące: Touchpad; All-in-one: Nie; Rodzaj baterii: Li-Ion; Przybliżony czas pracy na bateriach minimum do : 2,49 godz. Złącza zewn.: Wejście zasilania (DC-in), wejście na mikrofon, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), wyjście słuchawkowe, RJ-11, RJ-45, TV-out (s-video), 4 x USB 2.0; Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak; Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 21

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) 8144051, 8144518, 8143534, 8144577 e-mail: lorm@ praca.gov.pl ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie WAG/I-2910-13/SW/07 Rzeszów, dn. 6.11.2007 r. Ogłoszenie Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów zwany dalej Zamawiającym, ogłasza

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania oraz tonerów dla MWP Numer ogłoszenia: 415118-2009; data zamieszczenia: 02.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców*......... NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę drukarki atramentowej A3 do wydruków kolorowych oraz 3 komplety tuszy do zakupionej drukarki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę drukarki atramentowej A3 do wydruków kolorowych oraz 3 komplety tuszy do zakupionej drukarki Sieradz, dnia 25 czerwca 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę drukarki atramentowej A3 do wydruków kolorowych oraz 3 komplety tuszy do zakupionej drukarki Na wykonanie zamówienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE 1.Informacje wprowadzające: Zamawiający: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Adres do korespondencji: ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór NIP 886-23-85-284, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo