II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14."

Transkrypt

1 Janów Lubelski: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych przeznaczonych do projektu Bądź niezawodny! Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów porytowego Wzgórza, ul. Jana Pawła II 1, Janów Lubelski, woj. lubelskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych przeznaczonych do projektu Bądź niezawodny!. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na dostawę pomocy dydaktycznych przeznaczonych do projektu Bądź niezawodny! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach od nr 1 do nr 4 w niniejszej specyfikacji.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2 o Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Posiadają wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

3 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim ul. Jana Pawła II Janów Lubelski pok IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:00, miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim ul. Jana Pawła II Janów Lubelski. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Bądź niezawodny! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla projektu Bądz niezawodny w ramach zajęć wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Plansza: Chrońmy nasze środowisko część I zestaw Biologia 2 Plansza: Chrońmy nasze środowisko część II zestaw Plansza: Anatomia i fizjologia człowieka dla LO 17 plansz Nr kat Stojak do przechowywania plansz 5 Zestaw preparatów biologicznych 100 szt. 6 Książka Testy i arkusze Matura 2011 z biologii A. Gulkowska, P. Kawa 7 Książka Zarys ekologii z elementami ochrony środowiska autor W. Lewiński 8 Plansza Zmysły człowieka 9 Plansza Pasożyty człowieka 10 Plansza Transport tlenu 11 Plansza Mózg człowieka 12 Plansza Bakterie i wirusy 13 Płyta cd Biologia. Plansze interaktywne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 14 Narzędzia preparacyjne zestaw 3 15 Zoologia dla liceum zestaw plansz 16 Narządy ssaków zestaw 2x10 preparatów mikroskopowych. 17 Biologia foliogramy dla szkół ponadgimnazjalnych 18 Matura 2010 biologia arkusze maturalne 19 Zestaw preparatów narządy zmysłu kod W Gruczoły i hormony plansza dyd. Visual system 21 Genetyka GP foliogramy 22 Mchy i paprocie cykl rozwojowy 23 Biologia arkusze egzaminacyjne. Szkoła ponadgimnazjalna

4 24 Matura biologia ćwiczeniowe arkusze egz Ligia Tuszyńska 25 Komórki i tkanki zestaw foliogramów 26 Fartuchy ochronne Chemia 27 Kanister na wodę z kranem 28 Sączki ilościowe MN 640 w śr 12,5 cm 29 Lejek zwykły, kąt 60 śr.100mm 30 Okulary Millennia 31 Rękawice kwasoodporne 32 Wodoru nadtlenek roztwór 30% DLA PRZEM. SPOŻYWCZEGO 1 dm3 33 Jod krystaliczny CZDA, ACS 200g 34 Cynk metal proszek CZDA 500g 35 Kobaltu II azotan 6. hydrat CZDA, ODCZ. FP 100g 36 Tryskawka LDPE 500 ml, GL 50 z nadrukiem woda destylowana 37 Korek kauczuk NAT. CZ. 23x29x30 mm 38 Korek gumowy 18x14x20 mm 39 Korek gumowy 14x19,5x20 mm 40 Korek gumowy 28x35x40 mm 41 di-sodu szczawian CZDA, ODCZ. FP 250g 42 di- Potasu winian 0,5. hydrat CZDA 500g 43 Manganu II siarczan 1. hydrat CZDA, ACS 500g 44 Baru azotan CZDA, ODCZ. FP 500g 45 Glinu chlorek 6. hydrat CZDA, ODCZ. FP 500g 46 Octowy bezwodnik CZDA, ACS, ODCZ. FP 1dm3 47 Ołowiu II azotan CZDA, ODCZ. FP 500g 48 Strontu chlorek 6. hydrat CZDA 100g 49 di-potasu wodorofosforan CZDA, ODCZ. FP 250g 50 Sodu krzemian roztwór TECHN 1 dm3 51 Karbid TECHN gran. 250g 52 Formaldehyd 36-38% CZDA 1kg 53 Fenol CZDA 1kg 54 1-Butanol CZDA, ODCZ. FP 1 dm Pentanol CZDA, ACS 1dm3 56 Film edukacyjny: Fizyka 2 Fizyka 57 Film edukacyjny: Fizyka 3 58 Film edukacyjny: Fizyka 4 59 Film edukacyjny: Fizyka 5 60 Ciekawe eksperymenty fizyczne 61 Plansza: Układ Słoneczny 62 Plansza: Jednostki Układu SI 63 Plansza: Układ Okresowy 64 Książka: Zbiór Zadań Część 1, wyd OPERON 65 Książka: Zbiór Zadań Część 2, wyd OPERON 66 Książka Zbiór Zadań Część 3, wyd OPERON 67 Książka Matura 2011, wyd OPERON 68 Urządzenie do badania zderzeń sprężystych i niesprężystych 69 Elektromagnes 70 Naczynie z otworami do prawa Pascala 71 Zestaw drewniany linijka, ekierka, cyrkiel 72 Książka: Zadania z fizyki dla każdego, A.Bożek, K.Nessing, wyd. ZAMKOR 73 Książka: Małe tablice: fizyka i astronomia, wyd. GREG 74 Książka: Zbiór zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum i liceum profilowanego, J.Salach, B.Sagnowska, wyd. ZAMKOR 75 Książka: Fizyka. Zestawy maturalne, B.Górska, J.Ślósarz, wyd. NOWA ERA 76 Zbiór prostych zdań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych, K.Chyha, wyd. ZAMKOR 77 Fizyka i astronomia 1. Zakres rozszerzony. Zbiór zadań, L.Falandysz, wyd OPERON 78 Matura Fizyka Vademecum, I.Chełmińska, L.Falandysz 79 Książka: Geografia-vademecum maturzysty, R. Domachowski D. Makowska, wyd. Oświata Geografia 80 Książka Matura2010, J. Kop, T.Wieczorek, wyd. Omega 81 Książka Mały Rocznik Statystyczny Polski Książka Nowa matura - Geografia Zadania Poziom podstawowy i rozszerzony, Marcin Gut, wyd PWN 83 Książka Geografia fizyczna świata, Jerzy Makowski, wyd. PWN 84 Płyta cd Program dydaktyczny Geografia, Didakta 85 Książka Zbiór zad. maturalnych z geogr - Geografia ćwiczenia z mapą, Barbara Lenartowicz, wyd. PWN 86 Geografia dla liceum - zestaw plansz 87 Książk Atlas geograficzny liceum - Świat i Polska, wyd. PWN lub Nowa Era 88 Płyta dvd Planeta Ziemia BOX Zestaw filmów DVD 89 Płyta dvd Geografia A DVD 90 Płyta dvd Geografia C - DVD 91 Mapa pogody 92 Plansza Budowa wulkanu 93 Mapa Europa gospodarcza 94 Książka Świat w liczbach 95 Książka Historia Polski tom 1, H. Samsonowicz, A. Wyczański wyd. PWN Historia 96 Książka Historia Polski tom 2, H. Samsonowicz, A. Wyczański wyd. PWN 97 Płyta dvd Hisrota zestaw filmów dvd od 1 do Książka Słownik pojęć historycznych, Cz. Witkowski, wyd. Videograf II 99 Historyczna mapa ścienna, wyd. Nowa Era 100 Książka Encyklopedia szkolna. Historia, wyd. Zielona Sowa 101 Książka Słownik terminologiczny sztuk pięknych 102 Arkusze egzaminacyjne - historia, wyd Omega 103 Książka Konstytucja RP, wyd. Sejmowe 104 Książka Unia Europejska. Słownik terminów i pojęć. Cholawa Sosnowska K. Karbońska K. Wnukowska A. wyd Sejmowe 105 Tablice do Wiedzy o społeczeństwie, wyd. WSiP 106 Książka Encyklopedia Wiedzy o społeczeństwie, wyd. PWN 107 Arkusze maturalne

5 Wiedza o społeczeństwie, wyd.pwn 108 Arkusze maturalne Wiedza o społeczeństwie wyd.omega 109 Arkusze maturalne Historia wyd. PWN 110 Książka Historia Encyklopedia Szkolna wyd.pwn 111 Mapa ścienna Odkrycia geograficzne wyd. Nowa Era 112 Mapa Unii Europejskiej 113 Mapa historyczna Europa od 1945 do 1999 roku 114 Bryły geometryczne Wielościany prawidłowe Matematyka 115 Bryły geomertyczne Wielościany foremne 116 Siatki brył i figur geometrycznych 117 Testy maturalne pakiet. Poziom podstawowy 118 Testy maturalne pakiet. Poziom rozszerzony 119 Próbne arkusze maturalne. Matura Poziom podstawowy 120 Tdzień po tygodniu do matury Matematyka, A. Kukla, M. Piekarz, M. Waśniowska 121 Kąt w bryłach zestaw tablic 122 Szkielety brył 123 Bryły obrotowe 124 Bryły ścięte 125 Bryły geomertyczne wielościany nieregularne 126 Duże bryły geometryczne 127 Próbne arkusze maturalne. Matura Poziom rozszerzony K. Kłaczkow 128 Matematyka od 2010 roku poziom podstawowy. Arkusze egzaminacyjne Szkoła ponadgimnazjalna, Kasprzyk Kazimierz, Piórek Katarzyna, Smołucha Danuta 129 Zbiór zadań dla klasy 2. Matematyka w otaczającym nas świecie-poziom rozszerzony, Alicja Cewe 130 Odlotowa Matematyka, Henryk Pawłowski 131 Parametr i moduł w zadaniach, Tadeusz Stanisz, Adam Żwirbla 132 Matematyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony stara linia, Henryk Pawłowski 133 Matematyka zestaw 25 plansz 100x Cyrkiel PCV na przyssawkach 135 Trójnóg do cyrkla PCV 136 Przybory matematyczne magnetyczne z białego PCV bez tablicy 137 Jakie to łatwe Matura 2010 Arkusze maturalne z matematyki na poziomie podstawowym Oddzielne arkusze 138 Pakiet Matematyka. Matura Matematyka z sensem. Arkusze maturalne zakres rozszerzony, Ryszard Kalina, Tadeusz Szymański 140 Obowiązkowa matura z matematyki. Zadania i szczegółowe rozwiązania, Henryk Pawłowski 141 Zestawy maturalne, klasy 1-3, poziom podstawowy 142 Zestawy maturalne, klasy 1-3, poziom rozszerzony 143 Matematyka dla odważnych, Jan Kowalik, Szwed Tomasz 144 Matematyka z sensem. Arkusze maturalne zakres podstawowy, Ryszard Kalina, Tadeusz Szymański 145 Obowiązkowa matura z matematyki. Matura Pakiet promocyjny dla maturzysty, Marzena Orlińska 146 Matematyka. Pakiet promocyjny dla maturzysty. Zakres rozszerzony, Marzena Orlińska 147 Modele brył pełnych foremne i obrotowe 148 Matematyka 1 Podręcznik stara linia, Henryk Pawłowski 149 Zbiór zadań dla klasy 1. Matematyka w otaczającym nas świecie-poziom rozszerzony, Alicja Cewe 150 Maturalne ABC. Matematyka. Poziom Podstawowy i rozszerzony 151 Kalkulator naukowy CASIO FX-82ES 152 Plansze 7 przebieg funkcji trygonometrycznych do pisania 153 Matematura. Kurs przygotowawczy do obowiązkowej matury z matematyki 154 Bryły geometryczne - pełne 155 Bryły geometryczne - wpisane 156 Rzuty i siatki brył geometrycznych 157 Matura z matematyki od roku 2010 Poziom rozszerzony 158 Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy i rozszerzony 159 MATeMAtyka Ćwiczenia i zadania dla liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Klasa Matura z matematyki od roku 2010 Poziom podstawowy 161 Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy, E. Kurczab 162 Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony E. Kurczab 163 Kalkulator CITIZEN CT-500V 164 Informator maturalny Matematyka 165 Kalkulator prosty 166 Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy 167 Zestaw Testów Matura Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy NOWOŚĆ E. Kurczab, M. Kurczab, E. Świda 169 GWO Matematura. Kurs przygotowawczy do obowiązkowej matury z matematyki M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech 170 Jak uczyć się szybko i skutecznie, Filip Żurakowski,Wydawnictwo: Studio Emka 171 Sztuka uczenia się, Jorg Knoblauch, wydawnictwo Vocatio 172 Sztuka zarządzania samym sobą,jorg Knoblauch,

6 wydawnictwo Vocatio 173 Nadaj życiu kierunek, Autor: Jorg Knoblauch, Johannes Huger, Marcus Mockler, Wydawnictwo: MSM Studio 174 Nowa Era Prosto do matury Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski klasa Nowa Era Prosto do matury Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski klasa Nowa Era Prosto do matury Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski klasa Plansze 24 szt 178 Przybory matematyczne drewniane na tablicy 179 Filmy edukacyjne matematyki: Matematyka Filmy edukacyjne matematyki: Działanie na liczbach - cz. I 181 Filmy edukacyjne matematyki: Działania na liczbach - cz. II 182 Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3 Zakres podstawowy i rozszerzony. K.Kłaczkow, M. Kurczab 183 Plansze dydaktyczne z matematyki 184 Kratka-nakładka suchościeralna na tablicę szkolną 185 Tablica układ współrzędnych suchościeralna 85x100 cm 186 Język polski.matura Testy dla maturzystów. J.Polski 187 Leksykon malarstwa,jak czytać obrazy, Jankowiak, Konik Beata 188 Jak pisać? Kusiak, Rzepczyński Sławomir 189 Historia literatury-komplet plansz, nr Program mulimedialny do nauki j.polskiego w szkole średniej 191 Teczki na prace pisemne 192 Papier A4 ryza 193 Marker do pisania po szkle 194 Marker do tablicy suchościeralnej 195 Tablica flipchart 196 Teczka papierowa na dok. 197 Segregator A4 198 Koszulki na dok. op 100 sztuk 199 Papier ryza kancelaryjny 200 Kreda kolor opakowanie 201 Zeszyt A4 kratka 202 Ścienna listwa szybkiej ekspozycji - klamrowa 203 Tablica zielona typu B z narysowanym układem współrzędnych 204 Tablica na przybory szkolne magnetyczne pozioma 205 Pendrive 2GB 206 Dziennik do zajęć pozalekcyjnych biały 34str. miękka oprawa Urządzenie wielofunkcyjne xero toshiba e-studio Zespół Szkół w Potoku Wielkim Opis przedmiotu zamówienia część 2 w projekcie Bądź niezawodny na zadanie 6 GIMNAZJUM Lp Nazwa pomocy dydaktycznej 1 Bryły foremne Matematyka 2 Bryły obrotowe 3 Bryły wpisane 4 Cyrkiel z przyssawką magnetyczną 5 Komplet przyrządów tablicowych 6 Liniał tablicowy 1m 7 Plansza: Pola figur płaskich 8 Plansza: Bryły obrotowe 9 Plansza: Wielościany foremne 10 Plansza: Funkcja liniowa 11 Matematyka. Vademecum. Egzamin gimnazjalny Wydawnictwo Operon 12 Egzamin gimnazjalny Testy i arkusze egzaminacyjne z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Wydawnictwo Operon 13 Matematyka wokół nas. Zbiór zadań i testów. Klasa 3. E.Duvnjak, E. Kokiernak - Jurkiewicz. Wydawnictwo WSiP 14 Matematyka wokół egzaminu. Arkusze powtórzeniowe. Arkusze egzaminacyjne. Wydawnictwo WSiP 15 Plansza: Okręg 16 Plansza: Rodzaje kątów płaskich 17 Plansza: Trójkąty 18 Plansza: Pola figur przestrzennych 19 Plansza: Czworokąty 20 Magnetyczne przybory tablicowe Nr kat Statyw do zawieszania map i plansz 220 cm. Producent Wersalin 22 Repetytorium Gimnazjalisty. K. Belka, P. Grabowski. Wydawnictwo Nowa Era 23 Matematyka. Kalendarz gimnazjalisty. M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech. Wydawnictwo GWO 24 Papier A4 ryza 25 Dziennik do zajęć pozalekcyjnych biały 34str. miękka oprawa SZKOŁAPODSTAWOWA Lp Nazwa pomocy dydaktycznej 1 Mały Obserwator Przyrody. Nad brzegiem morza- Katarzyna Tukaj Lewańska, wyd. Multico Przyroda 2 Mały Obserwator Przyrody. Polskie Parki Narodowe.- Iwona Wróbel- wyd.multico 3 Mały Obserwator Przyrody. Ekologia i ochrona środowiska. -Hanna Będkowska, wyd.multico 4 Mały Obserwator Przyrody. Rośliny chronione. - Hanna Będkowska, wyd.multico 5 Mały Obserwator Przyrody. Ptaki wokół nas.- oprac. zbiorowe- wyd. MulticO 6 Odkrywam świat przyrody. Idziemy na łąkę. - Barbara Wernsing-Bottmeyer. Wyd.Multico 7 Odkrywam świat przyrody. Jaka będzie pogoda?- Barbara Wernsing- Bottmeyer- wyd.multico 8 Mały Obserwator Przyrody. Ekologia i ochrona środowiska. - Hanna Będkowska, wyd.multico 9 Mały Obserwator Przyrody. Zwierzęta chronione. -

7 Hanna Będkowska, wyd.multico 10 Mały Obserwator Przyrody. Ptaki jezior i rzek.- Sławomir Braun- wyd. Multico 11 Mały Obserwator Przyrody. Owady.- Maria Kremerwyd.Multico 12 Odkrywam świat przyrody. Idziemy nad staw. - Barbara Wernsing- Bottmeyer. Wyd.Multico 13 Odkrywam świat przyrody. Idziemy nad rzekę. - Barbara Wernsing-Bottmeyer. Wyd.Multico 14 Jak powstaje pogoda- film dvd 15 Kalendarz pogody-plansze z ruchomymi magnetycznymi elementami 16 Lupa podświetlana 90 2,5 LPR90 17 Biologia -Rośliny i roślinki-film dvd 18 Mapa Polski dla najmłodszych-185zł 19 Tatrzański Park Narodowy-film dvd 20 Warzywa-plansza 21 Owoce popularneplansza 22 Lasy Mazurskie-Leśny Kompleks Promocyjny-film dvd 23 Anemometr 24 Układ Słoneczny puzzle 25 Varimages- kreatywne historyjki o pogodzie 26 Puzzle biocenozy - las 27 Wiatrowskaz 28 Termometr klasowy 51cm dwustronny 29 Deszczomierz 30 Pudełko zdjęć- pory roku-fotografia zmian przyrody w ciągu roku 31 Środowisko- karty pracy- Monika Kraszewska-wyd.WIR 32 Mapa fizyczna Polski puzzle 33 Owady-duże modele dmuchane 34 Botaniczne wycinanki szablony do odrysowywania 35 Państwo, miasto, rzeka -gra w inteligencję 36 Młody obserwator przyrody. Runo leśne. -książeczka edukacyjna 37 Mój pierwszy przewodnik. Jakie to drzewo?- książeczka edukacyjna 38 Papier ksero A4 39 Blok rysunkowy A4 biały 40 Kredki Bambino 12 kolorów w małym pudełeczku 41 klej w sztyfcie 42 Pastele olejne easy 24 kolorów 43 Wycinanka A4 zwykła 44 Dziennik do zajęć pozalekcyjnych biały 34str. miękka oprawa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zestawienie zbiorcze pomocy dydaktycznych przeznaczonych do projektu Bądź niezawodny w ramach zajęć kół zainteresowań. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp Nazwa pomocy dydaktycznej 1 Chemia analityczna tom 1 - Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt Chemia 2 Chemia analityczna 2 - Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt 3 Podstawy chemii analitycznej t.1 +CD - Skoog Douglas A. West Donald M 4 Podstawy chemii analitycznej t. 2 - Skoog Douglas A., West Donald M 5 Chemia organiczna tom 1 - Morrison Robert Thornton, Boyd Robert Neilson 6 Chemia organiczna tom 2 - Morrison Robert Thornton, Boyd Robert Neilson 7 Chemia organiczna rozwiązywanie problemów - Morrison Robert Thornton, Boyd Robert Neilson 8 Chemia ogólna Cząsteczki,materia,reakcje t.1 Loretta Jones, Atkins Peter 9 Chemia ogólna Cząsteczki,materia,reakcje t.2 Loretta Jones, Atkins Peter 10 Podstawy chemii w ćwiczeniach, Iwan Mariola i inni 11 Ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii, Kowalczyk Dembińska Halina 12 Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, Gallus 13 Podstawy chemii fizycznej - Atkins Peter William 14 Chemia organiczna część 1 - McMurry John 15 Chemia organiczna część 2 - McMurry John 16 Chemia organiczna część 3 - McMurry John 17 Chemia organiczna część 4 - McMurry John 18 Chemia organiczna część 5 - McMurry John 19 Chemia organiczna Rozwiązywanie problemów - McMurry J. 20 Krótkie wykłady Biochemia - Hames B. D., Hooper N. M. 21 Stereochemia - Eames Jason, Peach Josephine M. 22 Biochemia - Berg Jeremy M., Tymoczko John L., Stryer Lubert 23 Potasu sodu winian 4. hydrat CZDA, ODCZ. FP 500g 24 Sodu azotan CZDA, ODCZ. FP -500g 25 Sodu azotyn CZDA 500g 26 Sodu benzoesan CZDA 500g 27 Sodu bromek CZDA 100g 28 Sodu chlorek CZDA 1kg 29 Sodu dichromian 2. hydrat CZDA, ACS 250g 30 Sodu ditionin CZDA 100g 31 Sodu diwodorofosforan 1. hydrat CZDA, ODCZ. FP 500g 32 Sodu fluorek CZDA 500g 33 Sodu jodek CZDA 100g 34 Sodu molibdenian 2. hydrat CZDA, ACS 250g 35 Sodu

8 octan bezwodny CZDA, ACS, ODCZ. FP 1kg 36 Sodu rodanek CZDA, ACS 500g 37 Sodu siarczan bezwodny CZDA 250g 38 Sodu siarczek 9. hydrat CZDA, ODCZ. FP 500g 39 Sodu siarczyn bezwodny CZDA, ODCZ. FP 500g 40 Sodu tiosiarczan 5. hydrat CZDA, ACS 1 kg 41 Sodu węglan 10. hydrat CZDA, ODCZ. FP 500g 42 Sodu wodorotlenek 0,1 mol l 0,1 N r-r mianowany 1dm3 43 Sodu wodorotlenek mikrogranulki CZDA 1 kg 44 Sodu wodorowęglan CZDA 500g 45 Sodu wodorowinian 1. hydrat CZDA 100g 46 Rtęci I azotan 2. hydrat CZDA, ACS 100g 47 Rtęci II azotan 1. hydrat CZDA 100g 48 Srebra azotan CZDA 100g 49 Bizmutu III azotan 5. hydrat CZDA, ACS, ODCZ. FP 100g 50 Miedzi II siarczan bezwodny CZDA 500g 51 Cyny II chlorek bezwodny CZDA 250g 52 Antymonu III chlorek CZDA 100g 53 Niklu II siarczan 7. hydrat CZDA, ODCZ. FP 250g 54 Cynku azotan 6. hydrat CZDA 500g 55 Potasu azotan CZDA 500g 56 Potasu azotyn CZDA 250g 57 Potasu bromek CZDA 500g 58 Potasu chlorek CZDA 1kg 59 Potasu heksacyjanożelazian II 3 hydrat CZDA, ACS, ODCZ. FP 500g 60 Potasu heksacyjanożelazian III CZDA, ACS, ODCZ. FP 500g 61 Potasu jodek CZDA 1kg 62 Potasu nadmanganian CZDA, ACS 500g 63 Potasu wodorotlenek CZDA, ODCZ. FP 1kg 64 Amonu azotan CZDA, ODCZ. FP 500g 65 Amonu chlorek CZDA 1kg 66 Amonu dichromian CZ 1kg 67 Baru wodorotlenek 8. hydrat CZDA, ODCZ. FP 500g 68 Kwas borowy CZDA 500g 69 Kwas cytrynowy 1. hydrat CZDA 1 kg 70 Kwas fluorowodorowy 40% CZDA, ODCZ. FP 1 dm3 71 Kwas masłowy CZ 250 cm3 72 Kwas mrówkowy 80% CZDA 1 dm3 73 Kwas octowy 99,5%-- 99,9% CZDA 1 dm3 74 Kwas siarkowy (VI) min. 95% CZDA 1dm3 75 Kwas solny 35-38% CZDA 1dm3 76 Kwas azotowy 65% CZDA, ODCZ. FP 1dm3 77 Amoniak r-r 25% CZDA opak.pe 1dm Propanol Izopropanol CZ 1dm3 79 Aceton CZDA, ODCZ. FP 1 dm3 80 Chloroform CZDA DO PRAC Z DITIZONEM, ODCZ. FP 1dm3 81 Etylowy alkohol 96% CZDA 1dm3 82 Metanol CZDA, ODCZ. FP 1.dm3 83 Gliceryna bezwodna CZDA 1 dm3 84 Dyktafon cyfrowy Olympus WS-750M srebrny, nr kat Koło Dziennikarskie 85 APAPARAT CYFROWY BENQ DSC E1240 NIEBIESKI 86 APARAT-SONY-DSC-S2000-RÓŻOWY 87 APARAT NIKON COOLPIX L22 SREBRNY PARAT NIKON COOLPIX L22 SREBRNY 88 APARAT SONY DSC-S2000 CZARNY 89 Słownik terminów literackich 90 Słowniki języka polskiego PWN z CD-ROM - komplet oprawa twarda 91 Uniwersalny słownik języka polskiego PWN z CD-ROM. T. 1-4wydanie standardowe 92 Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Wersja 3.0 Pendrive PenDrive 2 GB 93 Wielki słownik wyrazów obcych PWN + Słownik wyrazów obcych PWN na płycie CD-ROM 94 Słownik spolszczeń i zapożyczeń Mirosław Bańko, Lidia Drabik, Lidia Wiśniakowska 95 Poprawnie po polsku Poradnik językowy PWN 96 Historia sztuki świata, Honour Hugh, Fleming John 97 Symbole i alegorie. Leksykon Battistini Matilde 98 Panorama oświecenia, Outram Dorida 99 Panorama renesansu, Aston Margaret 100 Panorama średniowiecza, Bartlett Robert 101 MNEMOSYNE. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Praz Mario 102 Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Paulina Potrykus-Woźniak 103 Dyktafon OLYMPUS VN 86008C 104 Odtwarzacz CD MP3 +kaseta GRUNDIG RRCD Odtwarzacz DVD SONY DVP - SR600 HB 106 Aparat NIKON L 21+46B 107 Pendrive 108 Tablica magnetyczna z magnesami 109 Flamastry 110 Brystol 111 Płyty cd, 50 szt op 112 Płyty dvd 113 Koszulki na dok. op 100 sztuk 114 Słownik języka polskiego PWN 115 Słownik wyrazów obcych PWN 116 Czasopisma, gazety:,film nr Czasopisma, gazety: Film nr Czasopisma, gazety:,21. WIEK nr Czasopisma, gazety:,,21. WIEK nr Czasopisma, gazety:,teletydzień 121 Czasopisma, gazety:,gazeta Wyborcza 122 Czasopisma, gazety:,dziennik Wschodni 123 Stroje sportowe Koo Sportowe 124 Piłki koszykowe 125 Piłki koszykowe 126 Siatka do kosza 127 Kamizelki drużynowe 128 Piłka lekarska 5

9 kg 129 Piłka lekarska 3 kg 130 Piłki siatkowe 131 Piłki siatkowe 132 Zestaw pompek do piłek 133 Siatka do piłki 134 Materace gimnastyczne 135 Tarcze thai 136 Tarcze duże 137 Rękawice bokserskie zestaw 138 Zestaw hantli 139 Uchwyt podwójny wyciągu pionowego 140 Strój do sportów walki 141 Worki bokserskie 142 Ochraniacz głowy 143 Uchwyt pojedynczy wyciągu pionowego 144 PenDrive USB PATRIOT 8GB Koło Teatralne 145 PenDrive USB CQI 4GB 146 Flipchart 2x3 przenośny 60x80 cm 147 Maska wenecka - czarna 148 Brystol kolorowyszt 149 Marker do tablicy suchościer. 150 Kartony ozdobne do dyplomówszt 151 szpilki 152 pinezki 153 Taśma dwustronna 154 Szary papier 155 nożyczki 156 Papier xero kolor ryza 157 Małe karteczki samoprzylep 158 Koszulki- ofertówki 159 Podkładka pod dokumenty 160 Książka : Mowa ciała Pease Allan i Barbara 161 Historia teatru, PWN 162 Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Bogumiła Tarasiewicz Historia teatru, PWN 163 Broszkiewicz Barbara.Teatr szkolny.wyd.europa.cz Słownik teatru, Dariusz Koniński, UNIWERSITAS 165 Brian Way: Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, WSiP 166 Film: 50 lat polskiej szkoły filmowej box nr 2 Koło Filmowe 167 Film: Chłopi 5dvd 168 Film: Ferdydurke 169 Film: Antek 170 Film: Kamizelka 171 Film: Katarynka 172 Film: Noce i dnie - box 173 Film: Kolekcja lektur: odyseja 174 Film: Kolekcja lektur: quo vadis 175 Film: Zbrodnia i kara 176 Film: Krzyżacy 177 Film: Latarnik 178 Film: Macbeth 179 Film: Mały książę 180 Film: Nad niemnem 181 Film: Nędznicy 182 Film: Panny z wilka 183 Film: Popioły 184 Film: Popiół i diament 185 Film: Potop 186 Film: Przygody pana michała 187 Film: Stara baśń - kiedy słońce było bogiem 188 Film: Syzyfowe prace 189 Film: Teatr tv - tango 190 Film: Teatr tv scena faktu - rozmowy z katem 191 Film: Podwójne życie weroniki 192 Film: Trzy kolory - biały 193 Film: Trzy kolory - czerwony 194 Film: Trzy kolory - niebieski 195 Film: Amator 196 Film: Katyń 197 Film: Upiór w operze 198 Film: Labirynt fauna 199 Film: Mistrz i małgorzata i - x 200 Film: Dekalog - krzysztof kieślowski 201 Film: Box zakochany szekspir elizabeth 202 Film: Kupiec wenecki 203 Film: Kaligula 204 Film: Kolumbowie 205 Film: Ouo vadis: edycja specjalna 206 Film: Discovery - dorastanie 207 Film: Discovery - tajemnice zaginionej królowej egiptu 208 Film: Discovery - walka o przetrwanie 209 Film: Ojciec chrzestny 210 Film: Kopia mistrza 211 Film: Całkowite zaćmienie 212 Film: Julia wraca do domu 213 Film: Dzieci ireny sendlerowej 214 Film: Zakochany molier 215 Film: Rodzina borgiów 216 Film: Franciszek z asyżu 217 Film: Dziecko Rosemary 218 Film: Casablanka 219 Film: Wywiad z wampirem 220 Film: Lokator 221 Film: Dracula F. Coppoli 222 Film: Purpurowe Rzeki 223 Film: Diabeł ubiera się u Prady 224 Film: Miasto Cienia 225 Film: Most do Terabithii 226 Film: Przed egzekucją 227 Książka: Słownik Filmu 228 Książka: 100 najpiękniejszych filmów świata 229 Książka: Kino Plus 230 Książka: Historia kina polskiego 231 Książka: Być aktorem 232 Książka: Epoki i kierunki w kulturze 233 Książka: Przewodnik po filmach muzycznych 234 Książka: PRL. Polski film sensacyjno - kryminalny 235 Książka: Federica Fellini. Księga filmów 236 Książka: Światowa Encyklopedia Filmu Religijnego 237 Książka: Teoria filmu 238 Książka: Gefilte film II. Wątki żydowskie w kinie 239 Książka: Język filmu 240 Książka: Małe wielkie kino 241 Książka: 501 reżyserów filmowych 242 Książka: Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej 243 Książka: Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej 244 Książka: Czarodziej. Biografia Paulo Coelho 245 Książka: S. Żuławski: Literatura polska 246 Książka: Literatura świata 247 Książka: G. Gazda: Słownik Europejskich Kierunków i Grup Literackich 248 Książka: M. Bernacki: Słownik Gatunków Literackich 249 Książka: Słownik Literatury Staropolskiej 250 Książka: 501 wielkich pisarzy 251 Książka: Encyklopedia Humanisty 252 Książka: Encyklopedia Literatury Światowej 253 Książka: Leksykon 155 najważniejszych książek świata 254 Książka: Leksykon Biblijny 255 Książka: Leksykon Dramatopisarzy 256

10 Książka: Julio Cortazar: Gra w klasy 257 Książka: G.G. Marquez:Jesień patriarchy 258 Książka: G.G. Marquez:Miłość w czasach zarazy 259 Książka: G.G. Marquez: Kronika zapowiedzianej śmierci 260 Książka: Książka: A. Libera: Madame 261 Książka: P. Huelle: Weiser Dawidek 262 Książka: T. Tryzna: Panna Nikt 263 Książka: M. Tulli: Sny i kamienie 264 Książka: A. Stasiuk: Biały kruk 265 Książka: O. Tokarczuk: E.E 266 Książka: O. Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny 267 Książka: P. Coelho: Alchemik 268 Książka: P. Coelho: Być jak płynąca rzeka 269 Książka: P. Coelho: Demon i panna Prym 270 Książka: P. Coelho: Największy dar 271 Książka: P. Coelho: Podręcznik Wojownika Światła 272 Książka: P. Coelho: Weronika postanawia umrzeć 273 Książka: P. Coelho: Zahir 274 Książka: P. Coelho: Zwycięzca jest sam 275 Język polski - literatura W - plansze dydaktyczne 276 Język polski - interpunkcja - plansze dydaktyczne 277 Spodnie czarne odpowiednio wyprofilowane z zakładkami w pasie. Szyte w pracowniach ubrań tanecznych męskie K. Tanecz 278 Koszula biała z długim rękawem wg rozmiarów męska 279 Koszulka czarna z laykry - tkanina rozciągliwa z krótkim rękawem męska 280 Buty męskie do tańca czarne 281 Body z tkaniny rozciągliwejlaykra w trzech kolorach, kolor dla grupy, damskie 282 Bluzka czarna z krótkim rękawem- laykra, damska 283 Spódnica kolory dobrane wg body damska 284 Buty damskie do tańca 285 Radiomagnetofon na płyty CD 286 Mikrofon 287 Markery do pisania po szkle 288 Markery do tablicy suchościeralnej 289 Papier A4 290 Segregator A4 grzbiet 75 mm z mechanizmem 291 Papier A4 ryza kancelaryjny 292 Pudło archiwizacyjne zbiorcze Donau 293 Teczka ofertowa Patio 294 Flamastry Colorino - 24 kol. 295 Marker permanentny 296 Ołówek grafitowy z gumką Bic Conte 297 Zakreslacz Stabilo Boss 70 kpl. 6 szt. 298 Zszywacz nożycowy Leitz duży 299 Dziurkacz Eagle do 40 kartek 300 Klipsy biurowe Grand 12 szt 301 Koszulki krystaliczne A4 Esselte 100szt 302 Dziennik do zajęć pozalekcyjnych biały 34str. miękka oprawa Zespół Szkół w Potoku Wielkim Opis przedmiotu zamówienia część 3 w projekcie Bądź niezawodny na zadanie 7 Lp Nazwa pomocy dydaktycznej 1 Komplet dresów Sport 2 Rakietki do tenisa stołowego 3 Siatki do tenisa stołowgo 4 Numeratory 5 Piłeczki tenisowe 6 koszula mundurowa damska - oficjalne umundurowanie ZHP Koło Harcerskie 7 koszula mundurowa męska - oficjalne umundurowanie ZHP 8 krzyż harcerski 9 Lilijka harcerska 10 pas harcerski skórzany 11 pierścień skórzany 12 Rogatywka PREMIUM 13 Spódnica mundurowa polowa - oficjalne umundurowanie ZHP 14 Spodenki mundurowe żeńskie - oficjalne umundurowanie ZHP 15 Spodenki mundurowe męskie - oficjalne umundurowanie ZHP 16 Kapelusz zielony - oficjalne umundurowanie ZHP 17 Bluza ZHP 18 Kurtka polarowa Ta-to-ka 300 zielona 19 Polo ZHP 20 T-shirt PRZYBOCZNA 21 T-shirt zatępowy 22 T-shirt druzynowy 23 czapka z daszkiem zhp 24 getry harcerskie 25 chusty 26 wywijki do getrów 27 T-shirt niebieski 28 T-shirt żółty 29 T-shirt zielony 30 czapeczka niebieska 31 czapeczka zielona 32 czapeczka żółta 33 naramiennik 34 Finka harcerska w pochewce 35 Sprawność harcerska zhp 36 Kangurka brezentowa zielona 37 Busola Meteor Profesjonal 38 Apteczka plecakowa Plecak Easy Camp Canyon 65 l 40 Śpiwór Harcerz 41 Mata samopompująca z poduszką 42 Trzyczęściowa menażka stalowa z kubkiem i niezbednikiem 43 Butla gazowa 2kg 44 Kuchenka Guciomały 45 Obrzędowy piec chytrego kota 46 stopnie i sprawności harcerskie 47 wademekum zastępowego Chytrego Kota 48 Zwój kory brzozowej 49 Tańce dla każdego wieku książka + płyta CD 50 Tańce integracyjne w pracy z grupą część II z CD 51 harce mlodzika i wywiadowcy 52 Harce z mapą 53 Harcerski słownik biograficzny tom I 54 Harcerski słownik biograficzny tom II 55 książka pracy drużyny zhp Horyzonty 56 Książeczka harcerska 57 Książka pracy obozu zhp 58 Medycyna obozowa 59 Mini poradnik pomocy przedmedycznej 60 O prawie harcerskim przy ognisku 61 Szare Szeregi.Związek Harcerstwa Polskiego kryptonim Szare Szeregi To Zośki

11 wiara! Część 1 63 To Zośki wiara! Część 2 64 pląsy i zabawy ze śpiewem 65 Kamyk na szańcu 66 Zoa i Parasol 67 Wędrówka do sukcesu 68 Poradnik dla przewodnika 69 Śpiewnik harcerski 70 Wielka gra 71 Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! 72 Księga jaszczurki 73 Rudy, Alek, Zośka 74 Mini poradnik harcerski 75 bębenek strojony 76 Mały bęben Conga 77 trójkąt 78 tamburyn 79 Muzyczne jajka z rączką 80 Janczary 81 Kastaniety 82 dzwonki na rączce 83 marakasy 84 kołatyi 85 Talerze 86 artykuły biurowe do zajęć 87 Płyty i kasety 88 magnetofon 89 gitara 90 pokrowiec na gitarę 91 kamerton 92 lornetka 93 lupa podświetlana o powiększeniu x 10 LE10 94 Domino 95 Duży tangram podłogowy 96 Tarcze do wyszywania 97 szydło do nakłówanek 98 komplet muliny 99 Radiomagnetofon CD/MP3 K. Taneczne 100 Karimata dwuwarstwowa 101 Spodnie chłopięce art. taneczne 102 Koszula chłopięca art. Taneczne 103 Spódnica krótka art. Taneczne 104 Bluzka T-shirt art. Taneczne 105 Tkaniny Zasłonowe Woal Kresz art. Taneczne 60mb 106 Tkanina sukno art. Taneczne 10mb 107 Płyty CD czyste 108 Spódnica długa art. taneczne 109 Leginsy art. Taneczne 110 Bluzka art. Taneczne 111 Elementy dekoracyjne pasmanteria, kwiaty art. Taneczne 112 Dziennik do zajęć pozalekcyjnych biały 34str. miękka oprawa. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zestawienie zbiorcze pomocy dydaktycznych przeznaczonych do projektu Bądź niezawodny w ramach zajęć z języków obcych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Podręcznik metodyczny Espanol lengua viva dla n-la J. hiszpański 2 Un paseo por Espana - DVD filmiki o regionach Hiszpanii 3 DVD serial hiszp. dla uczniów z poz. podst. Apartamento para dos 4 DVD Voces de America-o regionach Am. Pd. 5 Donde estas, Aurora Gavilan - DVD plus książka, praca zbiorowa 6 Słownik hiszp. z ilustracjami poziom podstawowy 7 Słownik synonimów, antonimów de la lengua espanola 8 Słownik Gran Diccionario del uso actual 9 Actividades comunicativas 10 Wielki słownik pol-hiszp hiszp-pol, Wiedza i Ty 2 tomy pol-hiszp plus 1 tom hiszp pol 11 Diccionario de gestos con sus gires mas usuales 12 Manos a la obra, Jolanta Dudkowska 13 Polsko-hiszpański słownik tematyczny, A. M. Soriano 14 Descubre Espana A1, książka plus DVD 15 Guia de usos y costumbres de Espana, autor Maximiano Cortes 16 Cuentos populares espanoles 17 Tablice, plansze, gry językowe dla grupy np. Diccionario de gestos con sus giros más usuales 18 Odtwarzacz CD 19 Hiszpania. Fiesta i sjesta. Przewodnik po regionach Hiszpanii 20 Conjugar es facil - odmiana czasowników 21 USO de la gramatica espanola, nivel inicial 22 Odpowiedzi do USO 23 Książki w uproszczonej wersji językowej np. M.A. Asturias El Senor Presidente Adios Papa - seria książek do czytania poziom A1 plus CD do słuchania 26 Program komputerowy do nauki hiszpańskiego 27 Muzyka hiszpańska -Paco de Lucia, Flamenco, Asor Piazzola, etc. 28 Filmy hiszpańskie - np. Almodovar 29 Podręcznik Espanol Directo -wydawnictwo Direct English Publishers - dla nauczyciela 30 Podręcznik z płytą CD Espanol lengua viva 31 Zeszyt ćwiczeń 32 słowniki: pol hiszp hiszp pol wydawnictwo Delta, Janina Perlin, 90 ty. słów 33 Fiszki Starter oraz Fiszki Słownictwo poziom podstawowy 34 repetytorium Gramatica basica del espanol, Rosario Alonso Raya i in., wersja polska 35 Idiomy języka hiszpańskiego, Abel A. Murcia Soriano 36 Podręcznik Espanol Directo poziom 1 wydawnictwo Direct English Publishers - dla ucznia 37 Hier und da 3 - podręcznik. Wydawnictwo Szkolne PWN J. niemiecki 38 Hier und da - zeszyt maturalny. Wydawnictwo Szkolne PWN 39 Repetytorium leksykalne z języka niem. Wydawnictwo Szkolne PWN 40 Nowe repetytorium z gramatyki j. niem. Wydawnictwo Szkolne PWN

12 41 Tablice gramatyczne z jęz. Niemieckiego. Wydawnictwo Szkolne PWN 42 Święta i zwyczaje w krajach niemiecko-języcznych. Wydawnictwo Szkolne PWN 43 Zwroty i wyrażenia w języku niemieckim. Wydawnictwo Szkolne PWN 44 Język niemiecki. Niezbędnik maturzysty. Wydawnictwo Szkolne PWN 45 Arkusze maturalne. Język niemiecki. Matura na 100%. Wydawnictwo Szkolne PWN 46 Słownik PONS 2- tomowy z CD-ROM Wyd. LektorKlett 47 PONS- Słownik tematyczny niemiecki Wyd. LektorKlett 48 Komplet podręczników 1-11 dla nauczyciela prowadzącego 49 Hier und da. Testy 1-4 Wyd. Szkolne PWN 50 Repetytorium gramatyczne z jęz. niemieckiego z CD-ROM 51 EuroPlus + Sprachkurs Deutsch Millennium - kurs multimed. Professional Pack Wyd. YDP Young Digital Planet 52 Zestaw plansz do nauki gramatyki poziom zaawansowany 53 Radiomagnetofon Grundig RRCD3700 MP3 Ultra Bass 54 Pendrive Kingston 8GB DT PONS Niemiecki w 3 miesiące dla średnio zaawansowanych z mp3 i 4 płytami audio CD Wyd. LektorKlett 56 Notatniki akademickie format A4 96 k. 57 Kraje niemieckiego obszaru językowego - mapa polit 58 Podręcznik Le Nouveau Taxi 2 zeszyt ćwiczeń, 59 Słownik Le Robert CLE International 60 Bescherelle - la conjugaison pour tous 61 Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego 62 La France au Quotidien 63 Precis. Les verbeset leurs prépositions 64 Słownik Dixel 2010 J. francuski 65 Słownik Le bon usage 13 edycja 66 Słownik Le Robert Dictionnaire des citations françaises, w twardej oprawie 67 Podręcznik Le Nouveau Taxi 2 zeszyt ćwiczeń 68 Podręcznik La France des régions 69 Podręcznik książka rozwiązania zadań Lexpression française ecrite et orale 70 Podręcznik książka + Cdaudio i rozwiązania zadań Emotions et sentiments 71 Seria Nouveau DELF, książka CD audio, część A2 72 Seria Nouveau DELF, książka CD audio, część B1 73 Seria Nouveau DELF, książka CD audio, część B2 74 Lektury, seria Decouverte Le comte de Monte Cristo, Les Miserables, Maigret et la vieille dame, Notre Dame de Paris, 75 Lektury, seria Carres Classiques Le Cid, Tartuffe, Le Mariage de Figaro, Les Acteurs de bonne foi, Don Juan, Phedre 76 Gramatyka francuska dla młodzieży 77 Słownictwo francuskie do matury 78 Tablice gramatyczne z języka francuskiego 79 Seria ZDAM MATURĘ! - język francuski, części I i II oraz III i IV 80 Radioodtwarzacz z MP3 81 Płyty CD-R 82 Papier do kopiowania 83 Słownik Le Robert Brio, 84 Podręcznik Affresco Italiano 2 CD audio 85 Gramatyka włoska dla wszystkich, część A1-A2 86 I Verbi Italiami per tutti 87 Dieci Racconti 88 Słownik włoskopolski polskowłoski, PWN, Elżbieta Jamrozik 89 La Prova Orale, część I 90 Radiomagnetofon cd J. włoski 91 Słownik Il Devotino 92 Twoje Testy. Język Włoski 93 Conoscere LItaliano Idiomy polsko włoskie 94 Italiano Repetytorium tematyczno leksykalne 95 Via della Grammatica 96 Seria PrimoAscolto 97 Seria Ascolto Medio 98 Seria Ascolto Avanzato 99 Seria quaderni CILS LivelloA1A2 100 Seria Quaderni CILS LivelloUnoB1 101 Seria Quaderni CILS Livello Due-B2 102 Podręcznik Affresco Italiano + 2 CD audio 103 Mosaico Italia, książka + płyta CD 104 Słownik obrazkowy polsko-włoki 105 Fiszki włoskie. Słownictwo 106 Fiszki włoskie. Czasowniki dla początkujących 107 Seria: Primiracconti Mistero In via dei Tulipani, książka + płyta CD audio 108 Seria: Primiracconti IL manoscrito di Giotto, książka + płyta CD audio 109 Płyty CD-R 110 Papier do kopiowania PICTURES TCH COPY NE J. angielski 112 A FIRST LOOK AT THE USA 113 AMERICA IN CLOSE- UP 114 A-Z ENGLISH GRAMMAR USAGE NE 115 BRITAIN EXPLORED NE 116 BRITAIN IN CLOSE-UP NE 117 COMMON MISTAKES IN ENGLISH NE 118 COMMUNICATION GAMES - BEG NE 119 COMMUNICATION GAMES - ELEM 120 COMMUNICATION GAMES - INTER 121 ES FCE READING SB 122 ES FCE READING TB 123 ES PRE-FCE USE OF ENGLISH SB 124 ES PRE-FCE USE OF ENGLISH TB 125 GRAMMAR EXPRESS 126 GRAMMAR GAMES INTERMEDIATE BK 127 GRAMMAR PRACTICE INT SB KEY CD-ROM 128

13 GRAMMAR PRACTICE PRE-INT SB KEY CD ROM 129 GRAMMAR TIME NE 4 SB + CD ROM 130 GRAMMAR TIME NE 5 SB + CD ROM 131 GRAMMAR TIME NE 5 TB 132 HOW TO TEACH ENGLISH NE DVD 133 HOW TO TEACH ENGLISH WITH TECHNOLOGY CD 134 HOW TO TEACH FOR EXAMS 135 HOW TO TEACH GRAMMAR 136 HOW TO TEACH LISTENING +CD 137 HOW TO TEACH PRONUNCIATION BK +CD 138 HOW TO TEACH SPEAKING 139 HOW TO TEACH VOCABULARY 140 HOW TO TEACH WRITING 141 HOW TO USE INTERNET 142 ILLUSTRATED HISTORY OF BRITAIN 143 ILLUSTRATED HISTORY OF THE USA 144 L ACTIVE STUDY DIC 4 ED PPR CD 145 L BUSINESS ENGLISH DICT CSD NE CD-ROm 146 L DIC OF CONT ENG 5ED CSD WITH DVD-ROM 147 L DICT ENG LANG CULT 3ED CSD 148 L DICT OF PHRASAL VERBS PPR NE 149 L ESSENTIAL ACTIVATOR PPR CD ROM 150 L EXAMS DICTIONARY NE CSD WITH CD ROM 151 L IDIOMS DICT PPR NE 152 L LANGUAGE ACTIVATOR CSD NE 153 L LANGUAGE ACTIVATOR PPR NE 154 L PRONUNCIATION DICTIONARY 3E CSD +CDR 155 LHLT PRACTICE OF ELT BK DVD 156 MATURA FLASHCARDS WITH CDROM 157 P AMERICAN SHORT STORIES PN 158 P JANE EYRE PN 159 PEN. ELT PUZZLE TIME PEN. ELT PUZZLE TIME PEN. ELT PUZZLE TIME PEN. ELT PUZZLE TIME PEN. PRB BOOST YOUR VOCAB PEN. PRB BOOST YOUR VOCAB PEN. PRB BOOST YOUR VOCAB PEN. PRB FUN CLASS ACT BK PEN. PRB FUN CLASS ACT BK PEN. PRB GRAMMAR GAMES PEN. PRB GRAMMAR GAMES PEN. PRB GROUP WORK INTER 171 PEN. PRB HAVE FUN WITH VOCAB 172 PEN. PRB INSTANT LESSONS PEN. PRB INSTANT LESSONS PEN. PRB INSTANT LESSONS2 EASY 175 PEN. PRB PAIR WORK 1 NE 176 PEN. PRB PAIR WORK 2 NE 177 PEN. PRB VOCAB GAMES ACT PEN. PRB VOCAB GAMES ACT PEN. TEST YOUR VOCAB BK 1 NE 180 PEN. TEST YOUR VOCAB BK 2 NE 181 PEN. TEST YOUR VOCAB BK 3 NE 182 PEN. TEST YOUR VOCAB BK 4 NE 183 Penguin Reader z płytą CD - poziom Penguin Reader z płytą CD - poziom Penguin Reader z płytą CD - poziom Penguin Reader z płytą CD - poziom READING GAMES 188 S ALL ABOUT THE USA 1 NEW EDITION BKCD 189 S ALL ABOUT THE USA 2 NEW EDITION BKCD 190 S ALL ABOUT THE USA 3 NEW EDITION BK&CD 191 S ALL ABOUT THE USA 4 NEW EDITION BK&CD 192 S INTRODUCING THE USA 193 S MORE ABOUT THE USA 194 S REAL TALK 1 AUDIO CDS S REAL TALK 1 AUTHENTIC ENGLISH IN CONTEXT 196 S REAL TALK 1 TM WITH ANSWER KEYS AND TESTS 197 S REAL TALK 2 AUDIO CDS S REAL TALK 2 AUTHENTIC ENGLISH IN CONTEXT 199 S REAL TALK 2 TM WITH ANSWER KEYS AND TESTS 200 S USA CUSTOMSINSTITUTIONS BK 201 SUCCESS GL ELEPRE-INT DVDWIDEO WBK 202 SUCCESS PL INTERMEDIATE DIGITAL 203 SUCCESS PL PRE-INTER DIGITAL 204 TOTAL ENGLISH INT CLASS CD TOTAL ENGLISH INT DIGITAL CD-ROM USER GUIDE 206 TOTAL ENGLISH INT SB DVD 207 TOTAL ENGLISH INT TB TM CD-ROM 208 TOTAL ENGLISH INT WB KEY CD ROM 209 TOTAL ENGLISH PRE-INT CLCD TOTAL ENGLISH PRE-INT DIGITAL CD- ROM USER GUIDE 211 TOTAL ENGLISH PRE-INT SB DVD 212 TOTAL ENGLISH PRE-INT TB TM CD-ROM 213 TOTAL ENGLISH PRE-INT WB KEY CD ROM 214 VOCABULARY - ADVANCED AND IDIOMS 215 VOCABULARY - ELEMENTARY 216 VOCABULARY - INTERMEDIATE 217 VOCABULARY GAMES ELEMENTARY 218 VOCABULARY GAMES INTERMEDIATE 219 WRITING GAMES 220 Pendrive Kingston USB 4GB 221 Radiomagnetofon CD 222

14 Matura z j. ang. Zestawy egzaminacyjne. Poziom podst 223 Matura z j. angielskiego. Zestawy egzaminacyjne. Poziom rozszerzony. Klucz do zadań pisemnych. Zapis nagrań 224 Matura z j. ang. Zestawy egzaminacyjne. Poziom rozsz.sb 225 MTURA PODSTAWOWE +AUDIO CDS NEW 226 Tablica dydaktyczna 100x85 biała 227 Listwa do ekspozycji 228 Czarny marker 229 Teczka z gumką 230 Blok do flipchard 231 Tablica Flipchart 232 Papier do kserokopiarki 233 PEN. OTHELLO BK CD 3 NEW 234 PEN. THE MYSTERIES OF THE UNEXPECTED CD 235 PEN. THE ROMANS CD 236 PEN. SECRET CODES CD 237 PEN. LEONARDO DA VINCI CD 238 VOCABULARY - ELEMENTARY 239 TOTAL ENGLISH PRE-INT WB NO KEY CD ROM 240 TOTAL ENGLISH PRE-INT SB DVD 241 L WSPÓŁCZESNY DICT CD PPR 242 PEN. THR ABC MURDERS CD 243 GRAMMAR PRACTICE PRE-INT SB KEY CD ROM Zespół Szkół w Potoku Wielkim Opis przedmiotu zamówienia część 1 w projekcie Bądź niezawodny na zadanie 5 Lp Nazwa pomocy dydaktycznej 1 Papier do kserokopiarki J. angielski 2 Proszek do kserokopiarki 3 Radiomagnetofon z CD 4 Irregular verbs be-mean - czasowniki nieregularne część 1 5 Irregular verbs meet-writeczasowniki nieregularne część 2 6 The Alphabet 7 Facts about Great Britain 120 x 160 cm 8 Basic facts about USA 160 x 120 cm 9 Language Games CD-ROM Macmillan 10 Podręcznik Macmillan Egzamin gimnazjalny - repetytorium z testami 11 Podręcznik z testami gimnazjalnymi Express Publishing Gimnazjum Exam Practice 12 Słownik współczesny Longman 13 Słownik Longman Dictionary of Contemporary English 14 Fiszki - j. angielski - Czasowniki A 15 Fiszki - j. angielski - Czasowniki B 16 Fiszki - j. angielski - Starter 17 Fiszki - j. angielski - Słownictwo 1 18 Fiszki - j. angielski - Słownictwo 2 19 Fiszki - j. angielsk 20 Fiszki dla dzieci 21 Macmillan Topics Susana Holden 22 Macmillan Topics Teachers Pack Pictures for Teachers to Copy Andrew Wright 24 Grammar Games Elementary Jill Hadfield 25 Grammar Games Intermediate Jill Hadfield 26 Vocabulary Games Elementary Jill Hadfield 27 Vocabulary Games Intermediate Jill Hadfield 28 Reading Games Jill Hadfield, Charles Hadfield 29 Grammar practice for elementary student Brigit Viney, Steve Elsworth, Elaine Walker 30 Grammar practice for pre-intermediate students Gill Holey, Vicki anderson, Rob Metcalfe, Steve Elsworth, Elaine Walker 31 Grammar practice for intermediate students Sheila Dignen, Brigit Viney, Steve Elsworth, Elaine Walker 32 Książka nauczyciela plus Test Master CD-ROM Rod Fricker, Jerzy Gaszewski, Tomasz Siuta, Marta Umińska LONGMAN egzamin gimnazjalny z jezyka angielskiego 33 Słownik dwujęzyczny płyta cd PenDrive Zestaw słowników PWN Płyta CD. Wielki multimedialny słownik angielsko - polski polsko - angielski PWN Oxford. Uniwersalny słownik języka polskiego 34 Longman Grammar of Spoken Written English- Gramatyka Autorzy Douglas Biber, Edward Finegan, Stig Johansson, Susan Conrad, Geoffrey Leech 35 Autorzy Sandy Jervis New Grammar Time- 1 Cwiczenia z gramatyki Ksiązka dla nauczyciela 36 Autorzy Milada Broukal Kategoria Kultura i historia All About the USA Autorzy Michael Rost, Marjorie Fuchs Multimedia Longman English Interactive 3 Poziom średnio zaawansowanyb1 Single User Version CD-ROM 38 Autorz Michael Rost, Marjorie Fuchs Multimedia Longman English Interactive 2 Poziom podstawowy A1 Single User Version CD-ROM 39 Autorzy Stephen Rabley Poziom: Poziom Easystarts początkujący A1 Seria: Penguin Active Reading Meet the Martians książka plus CD-ROM lektury uproszczone 40 Wydawnictwo Producent L Sky 3 Kirstys Secret DVD poziomy 2 i 3) ongman 41 Autorzy Jeremy Harmer Seria The Practice of English Language Teaching The Practice of English Language Teaching - ksiązka + DVD Kategoria Metodyka 42 Autorzy Nick Park Poziom Poziom 2 podstawowy A1 Seria Penguin Young Readers Lektury uproszczone Chicken Run 43 Autorzy Paul Shipton Poziom Poziom 3 niższy średnio zaawansowany A2 Seria Penguin Active Reading

15 lektury uproszczone 44 Papier do kserokopiarki 45 Radiomagnetofon z CD 46 Ricoh 2022 toner 47 Repetytorium + 2x AudioCD Autor: Rod Fricker, Jerzy Gaszewski, Tomasz Siuta, Marta Umińska Wydawnictwo -PEARSON LONGMAN LONGMAN Egzamin Gimnazjalny- Podręcznik i repetytorium z testami 48 Słownik angielsko-polski Uniwersalny słownik tematyczny języka angielskiego popularny. Wydanie kieszonkowe 49 Autorzy Sandy Jervis New Grammar Time- 1 Cwiczenia z gramatyki Students Book plus Multi-ROM 50 Autorzy Michael Rost, Marjorie Fuchs Poziom średnio zaawansowany B1 Multimedia Communication Companion CD-ROM 51 Autorzy: Michael Vaughan-Rees Poziom średnio zaawansowany - wyższy średnio zaawansowany B1-B2 Seria Integrated Skills Test Your Pronunciation Book plus Audio CD Książka z płytą CD 52 Autorzy Virginia Evans Teachers Book plus Audio CD, Gramatyka New Round Up 1 53 Autorzy TJ Fitikides Common Mistakes in English -Grammatyka 54 Zeszyt A4. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup pomocy dydaktycznych do projektu Bądz niezawodny w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Film DVD Planowanie kariery zawodowej Dopiąć swego czyli JAK WYZNACZAĆ I OSIĄGAĆ SWOJE CELE Autoprezentacja cz.iii-mowa ciała w praktyce z Cezarym Żakiem Jak wywrzeć dobre wrażenie na innych Kalejdoskop zawodów Zakładam firmę Program treningowy -Wystąpienia publiczne Film DVD-Jak pokonać stres Pendrive 4GB Płyty dvd Segregator Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju spoleczno-zawodowym Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. Zrób imponujące wrażenie i zdobądź wymarzoną pracę. Lynn Wiliams Program komputerowy Wielowymiarowy kwestionariusz preferencji Piramida Kariery 3 1 Piramida Kariery 3 2 Karteczki samoprzylepne Płyty cd Papier xero A4 Papier xsero A4 kolor 6 ryz różne kolory Markery kolorowe komplet różne kolory Tablica filpchart Długopis niebieski Twechniki kreatywności- Matthias Nollke. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2012.html Linia: Dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Hel: Dostawa podręczników i materiałów edukacyjnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Hel: Dostawa podręczników i materiałów edukacyjnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Hel: Dostawa podręczników i materiałów edukacyjnych Numer ogłoszenia: 38766-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, Bochnia, woj. małopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, Bochnia, woj. małopolskie, tel , faks Bochnia: Dostawa podręczników do zajęć prowadzonych w związku z realizacją projektu Gastronomia i Hotelarstwo - Twoja szansą na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI Numer przetargu 1/2010/ZSO4 Rzeszów: Wykonanie usługi: prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych mających na celu przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, Starogard

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, Starogard Starogard Gdański: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SZKÓŁ OBJETYCH PROJEKTEM DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Numer ogłoszenia: 265357-2010; data zamieszczenia: 27.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 58654-2011 ; data zamieszczenia: 30.03.2011

Numer ogłoszenia: 58654-2011 ; data zamieszczenia: 30.03.2011 Poznań: Zakup i dostawa podręczników i słowników na zajęcia realizowane w ramach projektu Moja pierwsza firma współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska Bartoszyce: Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5. Biskupiec: Dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec w podziale na części Numer ogłoszenia: 254606-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckirsuprasl.com --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Biała Podlaska: Zakup wraz z dostawą filmów i audiobooków edukacyjnych oraz materiałów na scenografię i kostiumy dla uczestników projektu: Szkoła większych szans.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 394834-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 394834-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: AD-II.272.27.2011 Zamówienie na dostawę materiałów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Cegłów: Usługi edukacyjne w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Cegłów Numer ogłoszenia: 429468-2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zse.biaman.pl Białystok: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie Warszawa: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży: 1. pierwsza pomoc; 2. Edukacja zdrowotna; 3. Edukacja medialna Numer ogłoszenia: 225053-2010; data zamieszczenia: 19.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi ZPO/Z.P./2/2011 Banie Mazurskie, dn.26.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Banie Mazurskie: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich w dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Przygotowanie do druku, druk, zapakowanie, dostawa arkuszy testów predyspozycji oraz ulotek do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na potrzeby projektu Mazowieckie Centra

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www: ops-targowek.waw.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www: ops-targowek.waw.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 137783-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: ops-targowek.waw.pl/zp.html. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: ops-targowek.waw.pl/zp.html. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży realizowanych w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 96003-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowasucha.pl Nowa Sucha: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Realizacja zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

BR/1417/2011 Kraków, dn. 06.05.2011

BR/1417/2011 Kraków, dn. 06.05.2011 BR/1417/2011 Kraków, dn. 06.05.2011 Wydanie przewodnika, mapy i prezentacji multimedialnej w ramach projektu Szlak Lasów Miejskich Krakowa postępowanie II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28. Goniądz: Usługa w zakresie opracowania i produkcji gry o charakterze edukacyjnym w ramach projektu pn. Bądź na ptak! Ogólnopolska kampania wiedzy i edukacji przyrodniczej, etap 2 Numer ogłoszenia: 181798-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsnwl.szkolnastrona.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsnwl.szkolnastrona.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsnwl.szkolnastrona.pl Nowa Wieś Lęborska: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, kół przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży realizowanych w ramach Projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 6 części: część nr 1 : Kurs

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa 1 szt kamery termowizyjnej oraz 1 szt obciążenia elektronicznego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1. Numer ogłoszenia: 240931-2011; data

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego Skierniewice: Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne w ramach projektu Szkoła XXI w - partnerem na rynku pracy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Strona 1 z 5 Kielce: Wykonanie prac w zakresie promocji Projektu Projekt W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zamość, ul. Akademicka 8

ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zamość, ul. Akademicka 8 ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Akademicka 8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę wykonania materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Warszawa: Opiniowanie i zatwierdzanie prac kontrolnych Numer ogłoszenia: 256632-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastko.pl Miastko: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/ Kożuchów: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, Pilchowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, Pilchowice, woj. śląskie, tel , faks 1 z 5 2011-10-12 18:15 Pilchowice: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu: Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice Numer ogłoszenia: 332582-2011; data zamieszczenia: 12.10.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych dla dorosłych uczestników Projektu Aktywny Targówek w podziale na 3 części : część nr 1 : Od konfliktu do współpracy - warsztaty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polkowickie Centrum Animacji, ul. Skalników 4, 59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polkowickie Centrum Animacji, ul. Skalników 4, 59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. Polkowice: Materiały promocyjne i informacyjne dla Polkowickiego Centrum Animacji Numer ogłoszenia: 293225-2010; data zamieszczenia: 19.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ NR sprawy DPS/343/1/12 Mońki: Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Mońkach Numer ogłoszenia: 23794 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Drzymały 13, Kąty

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Drzymały 13, Kąty Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw.info.pl powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/ Kąty Wrocławskie: Świadczenie usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45. Zielona Góra: Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 180085-2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów Podstawowy kurs wizażu i stylizacji dla amatorów Numer ogłoszenia: 283515-2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu pod nazwą Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn Numer ogłoszenia: 462382-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Lublin: Dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych i etykiet. Numer ogłoszenia: 307814-2011; data zamieszczenia: 27.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa Lidera SzPR w Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Suwałki: Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla SPSW w Suwałkach Numer ogłoszenia: 7394-2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb GUS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Człowiek najlepsza inwestycja PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Rzeszów: dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia_ii/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia_ii/ z 5 2012-10-10 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia_ii/ Wisła: RGŚ.MZEAS.271.33.2012.PJ: Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu - Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska. Numer ogłoszenia: 328148-2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 62480-2011 ; data zamieszczenia: 01.04.2011

Numer ogłoszenia: 62480-2011 ; data zamieszczenia: 01.04.2011 Poznań: Zakup i dostawa podręczników i czasopism na zajęcia realizowane w ramach projektu Uczeń z certyfikatem sojusznik pracodawcy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 368886-2011; data zamieszczenia: 08.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 10 2012-08-22 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia/ Wisła: RGŚ.MZEAS.271.29.2012.PJ: Usługi

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2010-10-14 11:17 Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 Tarnów: Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki, informatyki, fizyki, geografii, języka angielskiego, biologii, chemii; zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem zawodowym; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

Luboń: USŁUGI EDUKACYJNE Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Luboń: USŁUGI EDUKACYJNE Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-08-18 13:52 Luboń: USŁUGI EDUKACYJNE Numer ogłoszenia: 249498-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Katowice: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa

Katowice: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa 1 z 7 2013-06-21 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawa

Bardziej szczegółowo

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Usługi edukacyjne obejmujące

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Usługi edukacyjne obejmujące Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. ugulhowek.bip.lubelskie.pl Ulhówek: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć szkolnych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie kursów zawodowych realizowanych w ramach Projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 2 części: część nr 1 : Kurs wizażu,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks Łowicz: Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu Numer ogłoszenia: 265896-2011; data zamieszczenia: 30.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 1 z 6 2011-07-28 14:06 Poznań: Przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Naukowiec

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Sułoszowa

Zakup i dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Sułoszowa Zakup i dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Sułoszowa Data publikacji 2014-10-23 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Dostawa Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Poznań: Realizacja lektoratów z języka rosyjskiego, angielskiego, japońskiego i hiszpańskiego dla XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich przy ul. Ściegiennego 134 w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2011-10-18 13:03 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 308284-2011 z dnia 2011-09-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Linia Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn.: Gimnazjalista z pasją

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. z 5 12-04-2013 14:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.mzoz.pl/ Włocławek: Dostawa: materiałów biurowych i papierniczych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy BPM.ZZP.271.529.2012 Nowy Sącz: Dostawa pomocy dydaktycznych stanowiących doposaŝenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.umcs.lublin.pl Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zp.pwsz-ns.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zp.pwsz-ns.edu.pl 1 z 5 2012-08-28 14:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zp.pwsz-ns.edu.pl Nowy Sącz: Dostawa wyposażenia Pracowni Psychologii Sportu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogdaniec: Dostawa urządzeń nawigacyjnych, projektorów, urządzeń komputerowych i aparatu fotograficznego. Numer ogłoszenia: 223041-2011; data zamieszczenia: 19.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013" Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie 21-200 Parczew ul. Wojska Polskiego 1 tel. 833551128

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie 21-200 Parczew ul. Wojska Polskiego 1 tel. 833551128 Numer sprawy: ZSP III 073/2/20 z dnia 4 stycznia 20 r. DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 2 Lp. Nazwa produktu Producent Szt. FILMY. DOKTOR JUDYM - LUDZIE BEZDOMNI - film DVD 2. DŻUMA film

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Usługi drukowania na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mocak.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mocak.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) Numer ogłoszenia: 210185-2012; data zamieszczenia: 02.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Warszawa: Opiniowanie i zatwierdzanie zestawów materiałów do prowadzenia lekcji i konsultacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Wykonanie projektów graficznych oraz produkcję i druk materiałów promocyjnych, promocję studiów w Internecie oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie Numer ogłoszenia: 217589-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsr-widzew.pl Ksawerów: organizacja i przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.lublin.pl/admin/dzp/

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.lublin.pl/admin/dzp/ Lublin: Dostawa materiałów pomocniczych dla studentów w ramach projektów Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL oraz Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro - studia podyplomowe i kursy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Produkcja filmów promocyjnych Miasta Rzeszowa o tematyce gospodarczej w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) i długości 3, 5, 10 minut wraz z tłoczeniem na 500 płyt DVD

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 274691-2010 Data zamieszczenia: 05.10.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.pl/trzydnik/ Trzydnik Duży: Usługi edukacyjne w ramach projektu Razem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjno

Bardziej szczegółowo

Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36

Temat: Nadawca: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8> Data: 2012-11-15 09:36 1 z 6 2012-11-15 13:00 Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36 function redirectpage(link){ window.location = link; return false; }; Adres strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Będzino: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Stawiamy na indywidualizację POKL.09.01.02-32-120/12-00 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych, klasy I-III,

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 211 Tel. (0-61) 831-24-05 e-mail: wielkopolska@ohp.pl Fax (0-61) 831-24-85 Nr sprawy: 5/WWK/SPZRIV/2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego, Al. Batalionów

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego, Al. Batalionów Rzeszów: Pełnienie funkcji koordynatora oraz asystenta koordynatora projektu Kompetentni w zawodzie - II edycja Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-pabianice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-pabianice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Pabianice: Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych uczestników projektu systemowego Równe Szanse współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.stalowawola.pl/?c=mdprzetargi-cmpokaztresc-1203-245 Stalowa Wola: Dostawa nagród książkowych

Bardziej szczegółowo

Łódź: Prowadzenie kursu języka angielskiego Numer ogłoszenia: 219548 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Łódź: Prowadzenie kursu języka angielskiego Numer ogłoszenia: 219548 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Łódź: Prowadzenie kursu języka angielskiego Numer ogłoszenia: 219548 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Rzeźnicza

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Rzeźnicza Kraków: Wykonanie usługi drukowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) Numer ogłoszenia: 49501-2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, Starogard

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, Starogard Starogard Gdański: ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO SZKÓŁ OBJĘTYCH PROJEKTEM RÓWNY START Numer ogłoszenia: 390944-2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.glowacki.p9.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.glowacki.p9.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.glowacki.p9.pl Krasnystaw: Prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa cateringowa na targach pracy i prezentacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy wraz z systemem dostępu do pomieszczeń w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 5/2012 Numer ogłoszenia: 150953-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33- Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowysacz.pl/przetargi/zamowienia_publiczne_starostwa_p/ogloszenia_o_wszczeciu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, woj. 1 z 5 Nowy Sącz: Dostawa platformy e-learning, urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PCFE Numer ogłoszenia: 121838-2011; data zamieszczenia: 19.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl/page,art,id,245,kategoria,przetargi_i_ogloszenia_.html Niedźwiedź: DRUK WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo