ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU"

Transkrypt

1 Numer postępowania: MW.D2-3202/02/2014 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawy pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (Komputery osobiste) (Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego) (Różny sprzęt komputerowy) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. SIWZ zawiera: I. Instrukcję dla Wykonawców II. Opis przedmiotu zamówienia III. Wzór umowy IV. Formularz oferty V. Formularze załączników do oferty 1

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ na dostawy o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (Komputery osobiste) (Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego) (Różny sprzęt komputerowy) I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiający oraz oznaczenie postępowania 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Przedmiot zamówienia 4. Termin wykonania zamówienia 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 8. Termin związania ofertą 9. Opis sposobu przygotowania ofert, zawartość ofert 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 11. Opis sposobu obliczenia ceny 12. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej oraz informacje o sposobie badania i oceny ofert 13. Informacje o formalnościach, jakie powinny dostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 14. Udzielenie zamówienia 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA III. WZÓR UMOWY IV. FORMULARZ OFERTY V. FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY 2

3 I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania 1.1. Zamawiającym jest: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha 12, Gdańsk NIP: , Regon tel fax Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści w skrócie SIWZ), oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem: MW.D2-3202/02/ Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na w/w numer postępowania. 2. Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie ustawa Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Przedmiot zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, składającego się z: zestawów komputerowych składających się z: komputerów, monitorów LCD, oprogramowania - 11 szt. monitor - 1 szt. zasilacz ups - 13 szt. komputera przenośnego typu laptop - 1 szt. pendrive - 15 szt. 3

4 3.2. Szczegółowy zakres dostawy został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część SIWZ, opracowanej dla przedmiotowego zamówienia SIWZ wraz z załącznikami, jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego albo można ją odebrać w siedzibie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, pok. 15 Dział ZP w godzinach od 7.00 do lub za zaliczeniem pocztowym. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień - (podany uprzednio w ogłoszeniu o zamówieniu) Kod CPV: (Komputery osobiste) (Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego) (Różny sprzęt komputerowy) 4. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: 14 dni od podpisania umowy 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.1. Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w pkt 5 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: Dokumenty o których mowa, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 4

5 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Wymagane jest wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne (spółka cywilna, konsorcjum), każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty z pkt do oraz 6.4. Wykonawcy występujący wspólnie winni przedłożyć umowę regulującą ich współpracę, nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji o wyborze ich oferty. Wykonawca składa pełnomocnictwo zgodnie z pkt lub SIWZ Wzór stosownych oświadczeń w załączeniu do niniejszej specyfikacji. Oświadczenia winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt do przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5

6 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6.4. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę zawierającą pełną nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Formularz V.3). 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 7.1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Wykonawcy porozumiewają się z Zamawiającym wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego w następujących przypadkach: wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów i pełnomocnictw, złożenia wyjaśnienia dotyczącego oświadczeń lub dokumentów, zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą, zgoda na poprawienie innej omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert, wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, oferta. W pozostałych przypadkach Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcami wyznacza fax.: , adres O terminie wpływu korespondencji do Zamawiającego decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie art. data stempla pocztowego na liście poleconym lub data zlecenia na dostarczenie korespondencji pocztą kurierską. Termin oznaczony w dniach kończy się o północy ostatniego dnia wpływu Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami niżej wymienione osoby: a) Bartosz Janaszkiewicz Inspektor ds. zamówień publicznych, tel. (58) do 56 wew. 239 b) Anna Szerszyńska Starszy Referent ds. zamówień publicznych, tel. (58/) do 56 wew. 239; które udzielają informacji dotyczących przetargu w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 14: Termin związania ofertą 6

7 8.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 9. Opis sposobu przygotowania ofert, zawartość ofert 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być zgodna z ustawą Pzp. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zawartość ofert: 9.3. Oferta winna zawierać wypełniony formularz Oferta oraz niżej wymienione dokumenty: pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo to powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, powinno być złożone jako załącznik do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo złożone w formie aktu notarialnego wymagane tylko w postaci odpisu lub wypisu notarialnego pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców. Pełnomocnictwo to powinno być złożone jako załącznik do oferty i musi być w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo złożone w formie aktu notarialnego wymagane tylko w postaci odpisu lub wypisu notarialnego Treść pełnomocnictwa w przypadku podmiotów występujących wspólnie musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Kopie pełnomocnictw poświadczają osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawców. Pełnomocnictwo złożone w formie aktu notarialnego wymagane tylko w postaci odpisu lub wypisu notarialnego Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający sporządził wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 7

8 9.4. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający żąda, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców-spółka cywilna, konsorcjum / w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do jego reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia publicznego, obejmuje również prawo do podpisania oferty przez pełnomocnika oraz do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 9.7. i 9.8. Pełnomocnictwo to musi być złożone jako załącznik do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo złożone w formie aktu notarialnego wymagane tylko w postaci odpisu lub wypisu notarialnego Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski Wypełniony i podpisany formularz Oferta winien być złożony jako oryginał. Wszystkie pozostałe dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Każdy dokument oferty zawierający jakąkolwiek treść musi być podpisany lub parafowany przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693, Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2009 r. Nr 201, poz ) jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże na piśmie, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i skierowane na adres Zamawiającego: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, Gdańsk 8

9 Oferta na dostawy pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Nie otwierać przed godziną 11:30 dnia r Wymagania określone w pkt 9.8. i 9.9. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofania oferty winno być opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem ZMIANA lub WYCOFANIE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pod adresem wymienionym w pkt w terminie do dnia r. do godziny 11:00. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj.: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, Gdańsk, w sali konferencyjnej, w dniu r. o godzinie 11: Opis sposobu obliczenia ceny Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy (załącznik do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego Cena ofertowa brutto stanowiąca cenę ryczałtową będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Cena oferty powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. 9

10 12. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej oraz informacje o sposobie badania i oceny ofert Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena Oferta musi zawierać cenę ostateczną (brutto), z uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat. Cena musi być podana cyfrowo i słownie w PLN Cena stanowi jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego nie ma obowiązku przeprowadzania punktacji przez członków komisji, czyli przeliczania relacji ceny oferty najkorzystniejszej do ceny oferty badanej Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonej powyżej W toku badania ofert Zamawiający: Odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia w niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp; Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty/ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert; Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zmówienia, może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe dotyczące ceny za przedmiot zamówienia w następujący sposób: przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, Zamawiający poprawia inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty O dokonaniu poprawek w pkt: , , , Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10

11 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 13. Informacje o formalnościach, jakie powinny dostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Postępowanie o zamówienie publiczne wymaga pisemnej formy umowy. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z art. 94 ustawy Pzp Jeżeli Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie konsorcjum, to przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedłożyć Umowę regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę. Umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności następujące postanowienia: a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum, b) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres obowiązywania udzielonej gwarancji, c) oświadczenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie, d) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez ustanowienie pełnomocnika wszystkich uczestników konsorcjum (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.); pełnomocnictwo to może obejmować zarówno reprezentowanie członków konsorcjum w postępowaniu, jak również reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy, e) zobowiązanie, ze przed upływem okresu obowiązywania udzielonej gwarancji żaden z członków konsorcjum nie może wypowiedzieć umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć przed podpisaniem umowy oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty, chyba, ze upoważnienie do złożenia oferty wynika z umowy spółki (wówczas należy dołączyć umowę) Zakazuje się wszelkich zmian umowy. 14. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ustawy Pzp. 11

12 14.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie nie wcześniej niż do dnia uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty, a nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, przedłożyć Zamawiającemu, jeżeli wskazał w ofercie, że powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy umowy z Podwykonawcą na realizację powierzonego im do wykonania zakresu zamówienia. Zapisy te odnoszą się tylko do podwykonawców dostaw, w zakresie wymienionym w formularzu ofertowym i którzy będą uczestniczyli w realizacji zamówienia od momentu rozpoczęcia wykonywania dostaw Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy Umowa z podwykonawcą musi zawierać: Wymóg podpisania i stosowania umowy cesji według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy załączonej do niniejszego Siwz-u, tylko w przypadku gdy Zamawiający musi dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w sytuacji uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy Umowy z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcom i innym podmiotom przysługują Środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga do sądu) określone w Dziale VI ustawy Pzp. ZATWIERDZIŁ: D Y R E K T O R mgr inż. Mariusz Nierebiński Gdańsk, dn r. ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, Gdańsk tel. (058) , fax. (058)

13 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek w miejscu wskazanym przez zamawiającego - fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, składającego się z: zestawów komputerowych składających się z: komputerów, monitorów LCD, oprogramowania 11 szt. monitor - 1 szt. zasilacz ups - 13 szt. komputera przenośnego typu laptop 1 szt. pendrive - 15 szt. o parametrach opisanych w Specyfikacji technicznej. 2. Wykonawca oświadcza, ze dostarczony sprzęt komputerowy i oprogramowanie spełnia wymagania techniczne, a w szczególności są fabrycznie nowe, posiadają nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. 3. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt komputerowy i oprogramowanie winien być wyprodukowany w okresie do 12 miesięcy przed datą dostawy. SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. Zestaw komputerowy do standardowych aplikacji biurowych (minimalne wymagania): Parametr Opis Ilość Procesor klasy x86, co najmniej dwu rdzeniowy, prędkość 8 szt. taktowania procesora minimum 3 GHz, pamięć cache CPU co najmniej 1MB, zintegrowana karta graficzna Płyta główna 2xPCI, PCI-E 16x, PCI-E 1x, LAN 10/100/1000 Mbit/s, 8 szt. AUDIO, USB 2.0/3.0, 4xSATA III Pamięć RAM 2x2GB DDR z możliwością rozbudowy do min. 8 szt. 16GB Dysk twardy min. 500 GB SATA III, min. 16MB cache 8.szt. Napęd DVD-RW Tak 8 szt. Obudowa Obudowa ATX stojąca z zasilaczem minimum 400W, 2x 8 szt. USB 2.0 z przodu obudowy Klawiatura Klawiatura USB 8 szt. Mysz Mysz optyczna USB z rolką 8 szt. Monitor M r LCD 21,5/22 (format 16:9, rozdzielczość 1920x1080, 4 szt. współczynnik kontrastu min. 1000:1, Jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji matrycy maksymalnie 6ms, kąty widzenia poziom/pion 170/160 stopni, min. TCO 5.0, DVI) Monitor LCD 19 (panoramiczny, współczynnik kontrastu min.700:1, jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji 4 szt. 13

14 System operacyjny Oprogramowanie biurowe Zasilacz awaryjny UPS matrycy maksymalnie 6ms, kąty widzenia poziom/pion 170/160 stopni, głośniki, min. TCO 5.0) Windows 7 Prof. PL 32 bit lub 64 bit równoważny pod warunkiem współpracy z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami takimi jak: platforma GIS GeoMedia, program kadrowo-płacowy, program finansowo-księgowy, pakiet biurowy MS Office, programy pracujące pod kontrolą systemu MS DOS 6.22 oraz posiadający możliwość pracy w domenie opartej na pełnej funkcjonalności Active Directory lub równoważnej. Pakiet biurowy umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS Office wersji co najmniej 2007, zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym. Zasilacz awaryjny UPS 400W 8 szt. 8 szt. 8 szt. Gwarancja 36 miesięcy na cały zestaw z monitorem II. Zestaw komputerowy do przetwarzania graficznego (minimalne wymagania): Parametry Opis Ilość Procesor Taktowanie zegara nie mniej niż. 3,4GHz, osiągi w 1 szt. teście PassMark CPU Mark - wynik min punktów. Płyta główna PCI-Express 3.0/2.0 x16-2 szt., PCIe 2.0 x1-2 szt., 1 szt. PCIe 2.0 x16-1 szt., PCI - 2 szt., SATA III - 6 szt., USB szt., USB szt., LAN 10/100/1000 Mb/s, Audio Pamięć RAM 16 GB DDR MHz 1 szt. Dysk Twardy 120 GB SSD SATA/600 1 szt. Dysk twardy 1 TB SATA 3 64 MB cache 1 szt. Karta grafiki Min MB DDR 5 1 szt. Napęd DVD-RW tak 1 szt. Obudowa ATX stojąca z zasilaczem minimum 600W, 2x USB 2.0 z 1 szt. przodu obudowy Klawiatura Klawiatura USB 1 szt. Mysz Mysz optyczna USB z rolką 1 szt. Monitor Monitor LCD 22 (format 16:9, rozdzielczość 1920x1080, 2 szt. współczynnik kontrastu min. 1000:1, Jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji matrycy maksymalnie 6ms, kąty widzenia poziom/pion 170/160 stopni, min. TCO 03, DVI, D-Sub ) System Windows 7 Prof. PL 64 bit bit lub równoważny dla 1 szt. 14

15 operacyjny Oprogramowanie biurowe Zasilacz awaryjny UPS możliwości pracy platformy GIS GeoMedia oraz wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami takimi jak: pakiet biurowy MS Office, oraz posiadający możliwość pracy w domenie opartej na pełnej funkcjonalności Active Directory lub równoważnej. Pakiet biurowy umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS Office wersji co najmniej 2007, zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym Zasilacz awaryjny UPS 400W 1 szt. 1 szt. Gwarancja 36 miesięcy III. Zestaw komputerowy do przetwarzania do przetwarzania CAD (minimalne wymagania): Parametr Opis Ilość Procesor klasy x86, co najmniej dwu rdzeniowy, prędkość 1 szt. taktowania procesora minimum 3 GHz, pamięć cache CPU co najmniej 1MB, zintegrowana karta graficzna Płyta główna 2xPCI, PCI-E 16x, PCI-E 1x, LAN 10/100/1000 Mbit/s, 1 szt. AUDIO, USB 2.0/3.0, 4xSATA III Pamięć RAM 2x2GB DDR z możliwością rozbudowy do min. 1 szt. 16GB Dysk twardy min.500 GB SATA III, min. 16MB cache 1 szt. Karta grafiki minimum 1024 MB DDR 5, HDMI, 2xDVI, D-SUB 1 szt Napęd DVD-RW Tak 1 szt. Obudowa Obudowa ATX stojąca z zasilaczem minimum 600 W, 2x 1 szt. USB 2.0 z przodu obudowy Klawiatura Klawiatura USB 1 szt. Mysz Mysz optyczna USB z rolką 1 szt. Monitor LCD 21,5/22 (format 16:9, rozdzielczość 1920x1080, 1 szt. współczynnik kontrastu min. 1000:1, Jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji matrycy maksymalnie 6ms, kąty widzenia poziom/pion 170/160 stopni, min. TCO 5.0, DVI, D-sub ) System operacyjny Windows 7 Prof. PL 32 bit lub 64 bit równoważny pod warunkiem współpracy z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami takimi jak: platforma GIS GeoMedia, program kadrowo-płacowy, program finansowo-księgowy, pakiet biurowy MS Office, programy pracujące pod kontrolą systemu MS DOS 6.22 oraz posiadający możliwość pracy w domenie opartej na pełnej funkcjonalności Active Directory lub równoważnej. 1 szt. 15

16 Oprogramowanie biurowe Zasilacz awaryjny UPS Pakiet biurowy umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS Office wersji co najmniej 2007, zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym. Zasilacz awaryjny UPS 400W 1 szt. 1 szt. Gwarancja 36 miesięcy na cały zestaw z monitorem IV. Zestaw komputerowy do przetwarzania informacji niejawnych (minimalne wymagania): Parametr Opis Ilość Procesor klasy x86, co najmniej dwu rdzeniowy, prędkość 1 szt. taktowania procesora minimum 3 GHz, pamięć cache CPU co najmniej 1MB, zintegrowana karta graficzna Płyta główna 2xPCI, PCI-E 16x, PCI-E 1x, LAN 10/100/1000 Mbit/s, 1 szt. AUDIO, USB 2.0/3.0, 4xSATA III Pamięć RAM 8 GB min. DDR z możliwością rozbudowy do 1 szt. min. 16GB Dysk twardy min. 500 GB SATA III, min. 16MB cache 2 szt. Kieszeń do Kieszeń HDD SATA (wymienna) 2 szt dysku twardego Napęd DVD-RW Tak 1 szt. Obudowa Obudowa ATX stojąca z zasilaczem minimum 400W, 2x 1 szt. USB 2.0 z przodu obudowy Klawiatura Klawiatura USB 1 szt. Mysz Mysz optyczna USB z rolką 1 szt. Monitor LCD 19 (panoramiczny, współczynnik kontrastu min.700:1, jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji matrycy maksymalnie 6ms, kąty widzenia poziom/pion 170/160 stopni, głośniki, min. TCO 5.0) 1 szt. System operacyjny Oprogramowanie biurowe Windows 7 Prof. PL 32 bit lub 64 bit równoważny pod warunkiem współpracy z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami takimi jak: platforma GIS GeoMedia, program kadrowo-płacowy, program finansowo-księgowy, pakiet biurowy MS Office, programy pracujące pod kontrolą systemu MS DOS 6.22 oraz posiadający możliwość pracy w domenie opartej na pełnej funkcjonalności Active Directory lub równoważnej. Pakiet biurowy umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS Office wersji co najmniej 2007, zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz 1 szt. 1 szt. 16

17 Zasilacz awaryjny UPS umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym. Zasilacz awaryjny UPS 400W 1 szt. Gwarancja 36 miesięcy na cały zestaw z monitorem V. Komputer przenośny (laptop) 1 szt. wraz z myszką 1 szt. (minimalne wymagania): Parametr Opis Procesor Procesor klasy x86 wielordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz, pojemność pamięci podręcznej cache min. 3 MB Złącza USB 3.0, USB 2.0, HDMI, VGA, LAN Pamięć RAM 4 GB DDR3 min.1333 MHz z możliwością rozbudowy do 8 GB Dysk twardy 500 GB SATA Karta grafiki min MB DDR 3 Komunikacja Wi-Fi b/g/n, Bluetooth Napęd DVD-RW Tak Mysz Mysz optyczna USB z rolką Matryca Matowa, LED min. 15,6 System Windows 7 Prof. PL 32 bit lub 64 bit równoważny pod operacyjny warunkiem współpracy z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami takimi jak: platforma GIS GeoMedia, program kadrowo-płacowy, program finansowoksięgowy, pakiet biurowy MS Office, programy pracujące pod kontrolą systemu MS DOS 6.22 oraz posiadający możliwość pracy w domenie opartej na pełnej funkcjonalności Active Directory lub równoważnej. Oprogramowanie biurowe Pakiet biurowy umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS Office wersji co najmniej 2007, zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym. Gwarancja 36 miesięcy VI. Pendrive USB Parametr Opis Ilość Pendrive Pojemność min. 8 GB, min. USB USB szt. Gwarancja 36 miesięcy 17

18 VII. Zasilacz awaryjny UPS Parametr Opis Ilość Zasilacz awaryjny UPS Zasilacz awaryjny UPS 400W 2 szt. Gwarancja 36 miesięcy Gdańsk, INSPEKTOR INFORMATYK mgr Witold Tym Sporządził: KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO mgr inż. Kamila Siwek Zatwierdziła: 18

19 UMOWA NR MW.D2-3202/ /2014 na wykonanie dostawy pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy: Województwem Pomorskim - Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, Gdańsk, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr inż. Mariusza Nierebińskiego a.., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą" reprezentowanym przez:... W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, 984, 1047 i 1473) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, została zawarta umowa o treści następującej: 1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy Termin wykonania zamówienia: 1.1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 1.2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na /14 dni od podpisania umowy/ 3 1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy łącznie na kwotę: zł. brutto. (słownie:.. 00/100 złotych brutto). 3. Zatwierdzenie faktury przez Zamawiającego stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia. 4. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy. 5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego z którego wypłacane są środki. 6. Należność zostanie uregulowana nie później niż do 14 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na konto Wykonawcy 19

20 , pod warunkiem, że dostawa będzie zrealizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie pozbawiona wad. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców należy dołączyć pisemne oświadczenie Podwykonawców o zaspokojeniu ich należności z tytułu wykonanej dostawy przez Wykonawcę Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres dostawy: 1). 2. Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy:.. 3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 4. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy Umowa z podwykonawcą musi zawierać: Wymóg podpisania i stosowania umowy cesji według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy załączonej do niniejszego Siwz-u, tylko w przypadku gdy Zamawiający musi dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w sytuacji uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 6. Należność Wykonawcy zostanie uregulowana nie później niż do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 7. W przypadku wykonania siłami własnymi całej dostawy (100%) przez Wykonawcę, postanowienia zawarte w punktach od 1 do 5 nie mają zastosowania Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,50% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, b/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy w innych asortymentach i w innej jakości niż określone w przedmiocie umowy w wysokości 0,50% 20

21 wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dostawę właściwych artykułów. c/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku dostarczenia sprzętu komputerowego i oprogramowania w mniejszych ilościach niż określone w zamówieniu w wysokości 0,10% wartości za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu brakującego sprzętu komputerowego i oprogramowania licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na uzupełnienie braków. d/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część przedmiotu umowy, od której Wykonawca odstąpił. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu z faktury. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych od wartości brutto. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody niezależnie od naliczonych kar umownych. 5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody strona ta może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wymienić towar na wolny od wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia telefonicznego oraz faksowego lub poprzez pocztę elektroniczną przez Zamawiającego 2. W przypadku kiedy Wykonawca nie wymieni wybrakowanych materiałów w terminie, Zamawiający może zastosować karę umowną, o której mowa w 6 ust. 1a i 1b lub może odstąpić od całej umowy. 3. W sytuacji powtarzania się dostaw wadliwych produktów lub nie terminowego realizowania przedmiotu zamówienia w szczególności dotyczy to ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy Zakazuje się wszelkich zmian umowy. 2. Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie za porozumieniem stron. 3. Zamawiający może wypowiedzieć Wykonawcy umowę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w przypadku gdy: 1/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 2/ w przypadku, o którym jest mowa w 7 ust. 2 i Zamawiający może w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Pzp odstąpić od umowy. 9 Zamawiający powołując się na art. 509 i 514 k.c. wnosi zastrzeżenie, na mocy którego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na inną osobę za wyjątkiem wynikających z Czas trwania rękojmi wynosi 1 rok licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2. Uprawnienie z rękojmi może być podniesione po upływie tego terminu, jeżeli przed jego upływem, Zamawiający zawiadomił wykonawcę o wadzie. 3. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie w okresie bezpośrednio przed upływem okresu gwarancyjnego elementów przedmiotu zamówienia. 21

22 4. W przypadku wykrycia wad w okresie obowiązywania rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zamawiający, wezwie Wykonawcę do usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad, Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Zamawiający potrąca w pierwszym rzędzie koszty usunięcia wad z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Różnica wynagrodzenia z tytułu usunięcia wad przez innego wykonawcę wynikająca z kwoty naliczonej za ich usunięcie będzie pokryta przez Wykonawcę niniejszej umowy. 5. Bieg terminu rękojmi ulega przedłużeniu o czas wyznaczony przez zamawiającego na usunięcie wad. 6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w pkt 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawuje W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, 984, 1047 i 1473) i przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 13 Strony postanawiają, że właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie właściwy rzeczowo Sąd w Gdańsku. 14 Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje ZAMAWIAJĄCY. 15 Wykaz załączników do umowy stanowiących integralną jej część: 1. Opis przedmiotu zamówienia - SIWZ; 2. Oferta wykonawcy; 3. Karta gwarancyjna; 4. Umowa cesji wierzytelności; 5. Umowa z podwykonawcą. Zamawiający Wykonawca * stosuje się wariant właściwy/niepotrzebne skreślić 22

23 Załącznik nr 3 do umowy KARTA GWARANCYJNA 1 Na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy, Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy. 2 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji, terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3 Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. 4 5 W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy. 6 W całym okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy, zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 7 Bieg terminu gwarancji ulega przedłużeniu o czas wyznaczony przez zamawiającego na usunięcie wad. WYKONAWCA 23

24 Załącznik nr 4 do umowy UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu.. w Gdańsku pomiędzy.z siedzibą w przy ul. posiadającym NIP., REGON.., KRS/Nr ewidencji działalności gospodarczej. zwanym w dalszej treści, reprezentowanym/ą* przez - a z siedzibą w. przy ul... posiadającym NIP REGON...., KRS/Nr Ewidencji działalności Gospodarczej zwanym w dalszej treści, reprezentowanym/ą* przez - o następującej treści: 1 Niniejsza umowa została zawarta w celu rozliczenia wierzytelności z tytułu realizacji umowy Nr z dnia na wykonanie dostawy pn. - zakres dostawy do wykonania przez wg załącznika nr do umowy Nr 2 1. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie przyszłej wierzytelności w kwocie przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Gdańsku, ul. Sucha 12, Gdańsk, (Zamawiający) bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, tj. w kwocie zł brutto (słownie: złotych brutto) na konto w 2. Wymagalna należność zostanie uregulowana po odbiorze dostawy określonej w 1 jeśli nie posiada wad i podpisaniu protokołu odbioru częściowego/końcowego* przez Zamawiającego oraz wystawieniu faktur/y* przez wykonawcę. 3. Różnicę między kwotą wynikającą z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą/ Wykonawcą a Podwykonawcą* za dany etap* a kwotą wpłaconą na rachunek Podwykonawcy Zamawiający będzie wpłacał na rachunek Wykonawcy 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 4 Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 2. Wykonawca, 3. Podwykonawca. WYKONAWCA PODWYKONAWCA * niepotrzebne skreślić 24

25 IV. FORMULARZ OFERTY... (nazwa i adres Wykonawcy) REGON:... tel.:... fax:... mail:... O F E R T A Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha Gdańsk Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy Pzp zamieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej, składamy ofertę na wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostawy pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców, osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy) Osoba odpowiedzialna za realizację umowy. (imię i nazwisko, nr telefonu) 1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, która wynosi: CENA OFERTOWA BRUTTO: PLN CENA OFERTOWA BRUTTO słownie:... PLN 2. Zobowiązujemy się wykonać w/w zamówienie w terminie wynikającym z ogłoszenia o przetargu. 3. Akceptujemy warunki płatności określone we Wzorze Umowy. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 5. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 6.* Zamówienie zrealizujemy sami lub... 7.* Część zamówienia (określić zakres) zamierzam powierzyć podwykonawcy. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Wzorem Umowy, określonym w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 25

ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Numer postępowania: MW.D2-3202/02/2015 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu/bip/folder/3466/przetargi_i_ogloszenia/ Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: 9800/P1/SS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KOMPUTERA PRZENOŚNEGO (laptopa) 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2, 42-500

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 6... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Numer ogłoszenia: 146446-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3 70 800 Szczecin 91 462 46 57 sejk@fr.pl www.marinapogon.pl Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) 8144051, 8144518, 8143534, 8144577 e-mail: lorm@ praca.gov.pl ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Częstochowa, dnia 14.03.2016 r. IZ.271.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Promocja miasta poprzez sport - żużel: Promocja Częstochowy poprzez żużlową drużynę ligową, biorącą udział w rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 6 2015-03-24 13:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Dostawa samochodu osobowo-terenowego z napędem

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl, www.kujawsko-pomorska.ohp.pl Toruń: Sukcesywna dostawa artykułów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego (VII Części) Numer ogłoszenia: 12913-2015; data zamieszczenia: 30.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego (VII Części) Numer ogłoszenia: 12913-2015; data zamieszczenia: 30.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego (VII Części) Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa mebli biurowych (II części) Numer ogłoszenia: 50097-2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa mebli biurowych (II części) Numer ogłoszenia: 50097-2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa mebli biurowych (II części) Numer ogłoszenia: 50097-2014;

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Dostawa serwera oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BR.ZP U

UMOWA nr BR.ZP U UMOWA nr BR.ZP.. 2014.U BZP.2420.16.2014.AB Załącznik nr 5 do SIWZ Części 1-7 Zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-370 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: usługi sprzedaży biletów lotniczych wraz z dostawą do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014; data zamieszczenia: 31.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014; data zamieszczenia: 31.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014;

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 17.02.2011r. ZDM. 13/ Z /11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu do Spraw Kombatantów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-05-10 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-25 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa testów do aparatu TEMPO firmy biomérieux dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo