ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU"

Transkrypt

1 Numer postępowania: MW.D2-3202/02/2014 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawy pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (Komputery osobiste) (Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego) (Różny sprzęt komputerowy) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. SIWZ zawiera: I. Instrukcję dla Wykonawców II. Opis przedmiotu zamówienia III. Wzór umowy IV. Formularz oferty V. Formularze załączników do oferty 1

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ na dostawy o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (Komputery osobiste) (Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego) (Różny sprzęt komputerowy) I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiający oraz oznaczenie postępowania 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Przedmiot zamówienia 4. Termin wykonania zamówienia 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 8. Termin związania ofertą 9. Opis sposobu przygotowania ofert, zawartość ofert 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 11. Opis sposobu obliczenia ceny 12. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej oraz informacje o sposobie badania i oceny ofert 13. Informacje o formalnościach, jakie powinny dostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 14. Udzielenie zamówienia 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA III. WZÓR UMOWY IV. FORMULARZ OFERTY V. FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY 2

3 I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania 1.1. Zamawiającym jest: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha 12, Gdańsk NIP: , Regon tel fax Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści w skrócie SIWZ), oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem: MW.D2-3202/02/ Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na w/w numer postępowania. 2. Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie ustawa Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Przedmiot zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, składającego się z: zestawów komputerowych składających się z: komputerów, monitorów LCD, oprogramowania - 11 szt. monitor - 1 szt. zasilacz ups - 13 szt. komputera przenośnego typu laptop - 1 szt. pendrive - 15 szt. 3

4 3.2. Szczegółowy zakres dostawy został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część SIWZ, opracowanej dla przedmiotowego zamówienia SIWZ wraz z załącznikami, jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego albo można ją odebrać w siedzibie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, pok. 15 Dział ZP w godzinach od 7.00 do lub za zaliczeniem pocztowym. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień - (podany uprzednio w ogłoszeniu o zamówieniu) Kod CPV: (Komputery osobiste) (Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego) (Różny sprzęt komputerowy) 4. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: 14 dni od podpisania umowy 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.1. Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w pkt 5 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: Dokumenty o których mowa, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 4

5 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Wymagane jest wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne (spółka cywilna, konsorcjum), każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty z pkt do oraz 6.4. Wykonawcy występujący wspólnie winni przedłożyć umowę regulującą ich współpracę, nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji o wyborze ich oferty. Wykonawca składa pełnomocnictwo zgodnie z pkt lub SIWZ Wzór stosownych oświadczeń w załączeniu do niniejszej specyfikacji. Oświadczenia winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt do przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5

6 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6.4. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę zawierającą pełną nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Formularz V.3). 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 7.1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Wykonawcy porozumiewają się z Zamawiającym wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego w następujących przypadkach: wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów i pełnomocnictw, złożenia wyjaśnienia dotyczącego oświadczeń lub dokumentów, zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą, zgoda na poprawienie innej omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert, wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, oferta. W pozostałych przypadkach Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcami wyznacza fax.: , adres O terminie wpływu korespondencji do Zamawiającego decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie art. data stempla pocztowego na liście poleconym lub data zlecenia na dostarczenie korespondencji pocztą kurierską. Termin oznaczony w dniach kończy się o północy ostatniego dnia wpływu Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami niżej wymienione osoby: a) Bartosz Janaszkiewicz Inspektor ds. zamówień publicznych, tel. (58) do 56 wew. 239 b) Anna Szerszyńska Starszy Referent ds. zamówień publicznych, tel. (58/) do 56 wew. 239; które udzielają informacji dotyczących przetargu w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 14: Termin związania ofertą 6

7 8.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 9. Opis sposobu przygotowania ofert, zawartość ofert 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być zgodna z ustawą Pzp. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zawartość ofert: 9.3. Oferta winna zawierać wypełniony formularz Oferta oraz niżej wymienione dokumenty: pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo to powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, powinno być złożone jako załącznik do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo złożone w formie aktu notarialnego wymagane tylko w postaci odpisu lub wypisu notarialnego pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców. Pełnomocnictwo to powinno być złożone jako załącznik do oferty i musi być w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo złożone w formie aktu notarialnego wymagane tylko w postaci odpisu lub wypisu notarialnego Treść pełnomocnictwa w przypadku podmiotów występujących wspólnie musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Kopie pełnomocnictw poświadczają osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawców. Pełnomocnictwo złożone w formie aktu notarialnego wymagane tylko w postaci odpisu lub wypisu notarialnego Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający sporządził wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 7

8 9.4. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający żąda, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców-spółka cywilna, konsorcjum / w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do jego reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia publicznego, obejmuje również prawo do podpisania oferty przez pełnomocnika oraz do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 9.7. i 9.8. Pełnomocnictwo to musi być złożone jako załącznik do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo złożone w formie aktu notarialnego wymagane tylko w postaci odpisu lub wypisu notarialnego Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski Wypełniony i podpisany formularz Oferta winien być złożony jako oryginał. Wszystkie pozostałe dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Każdy dokument oferty zawierający jakąkolwiek treść musi być podpisany lub parafowany przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693, Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2009 r. Nr 201, poz ) jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże na piśmie, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i skierowane na adres Zamawiającego: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, Gdańsk 8

9 Oferta na dostawy pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Nie otwierać przed godziną 11:30 dnia r Wymagania określone w pkt 9.8. i 9.9. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofania oferty winno być opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem ZMIANA lub WYCOFANIE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pod adresem wymienionym w pkt w terminie do dnia r. do godziny 11:00. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj.: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, Gdańsk, w sali konferencyjnej, w dniu r. o godzinie 11: Opis sposobu obliczenia ceny Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy (załącznik do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego Cena ofertowa brutto stanowiąca cenę ryczałtową będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Cena oferty powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. 9

10 12. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej oraz informacje o sposobie badania i oceny ofert Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena Oferta musi zawierać cenę ostateczną (brutto), z uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat. Cena musi być podana cyfrowo i słownie w PLN Cena stanowi jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego nie ma obowiązku przeprowadzania punktacji przez członków komisji, czyli przeliczania relacji ceny oferty najkorzystniejszej do ceny oferty badanej Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonej powyżej W toku badania ofert Zamawiający: Odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia w niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp; Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty/ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert; Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zmówienia, może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe dotyczące ceny za przedmiot zamówienia w następujący sposób: przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, Zamawiający poprawia inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty O dokonaniu poprawek w pkt: , , , Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10

11 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 13. Informacje o formalnościach, jakie powinny dostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Postępowanie o zamówienie publiczne wymaga pisemnej formy umowy. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z art. 94 ustawy Pzp Jeżeli Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie konsorcjum, to przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedłożyć Umowę regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę. Umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności następujące postanowienia: a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum, b) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres obowiązywania udzielonej gwarancji, c) oświadczenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie, d) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez ustanowienie pełnomocnika wszystkich uczestników konsorcjum (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.); pełnomocnictwo to może obejmować zarówno reprezentowanie członków konsorcjum w postępowaniu, jak również reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy, e) zobowiązanie, ze przed upływem okresu obowiązywania udzielonej gwarancji żaden z członków konsorcjum nie może wypowiedzieć umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć przed podpisaniem umowy oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty, chyba, ze upoważnienie do złożenia oferty wynika z umowy spółki (wówczas należy dołączyć umowę) Zakazuje się wszelkich zmian umowy. 14. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ustawy Pzp. 11

12 14.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie nie wcześniej niż do dnia uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty, a nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, przedłożyć Zamawiającemu, jeżeli wskazał w ofercie, że powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy umowy z Podwykonawcą na realizację powierzonego im do wykonania zakresu zamówienia. Zapisy te odnoszą się tylko do podwykonawców dostaw, w zakresie wymienionym w formularzu ofertowym i którzy będą uczestniczyli w realizacji zamówienia od momentu rozpoczęcia wykonywania dostaw Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy Umowa z podwykonawcą musi zawierać: Wymóg podpisania i stosowania umowy cesji według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy załączonej do niniejszego Siwz-u, tylko w przypadku gdy Zamawiający musi dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w sytuacji uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy Umowy z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcom i innym podmiotom przysługują Środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga do sądu) określone w Dziale VI ustawy Pzp. ZATWIERDZIŁ: D Y R E K T O R mgr inż. Mariusz Nierebiński Gdańsk, dn r. ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, Gdańsk tel. (058) , fax. (058)

13 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek w miejscu wskazanym przez zamawiającego - fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, składającego się z: zestawów komputerowych składających się z: komputerów, monitorów LCD, oprogramowania 11 szt. monitor - 1 szt. zasilacz ups - 13 szt. komputera przenośnego typu laptop 1 szt. pendrive - 15 szt. o parametrach opisanych w Specyfikacji technicznej. 2. Wykonawca oświadcza, ze dostarczony sprzęt komputerowy i oprogramowanie spełnia wymagania techniczne, a w szczególności są fabrycznie nowe, posiadają nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. 3. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt komputerowy i oprogramowanie winien być wyprodukowany w okresie do 12 miesięcy przed datą dostawy. SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. Zestaw komputerowy do standardowych aplikacji biurowych (minimalne wymagania): Parametr Opis Ilość Procesor klasy x86, co najmniej dwu rdzeniowy, prędkość 8 szt. taktowania procesora minimum 3 GHz, pamięć cache CPU co najmniej 1MB, zintegrowana karta graficzna Płyta główna 2xPCI, PCI-E 16x, PCI-E 1x, LAN 10/100/1000 Mbit/s, 8 szt. AUDIO, USB 2.0/3.0, 4xSATA III Pamięć RAM 2x2GB DDR z możliwością rozbudowy do min. 8 szt. 16GB Dysk twardy min. 500 GB SATA III, min. 16MB cache 8.szt. Napęd DVD-RW Tak 8 szt. Obudowa Obudowa ATX stojąca z zasilaczem minimum 400W, 2x 8 szt. USB 2.0 z przodu obudowy Klawiatura Klawiatura USB 8 szt. Mysz Mysz optyczna USB z rolką 8 szt. Monitor M r LCD 21,5/22 (format 16:9, rozdzielczość 1920x1080, 4 szt. współczynnik kontrastu min. 1000:1, Jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji matrycy maksymalnie 6ms, kąty widzenia poziom/pion 170/160 stopni, min. TCO 5.0, DVI) Monitor LCD 19 (panoramiczny, współczynnik kontrastu min.700:1, jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji 4 szt. 13

14 System operacyjny Oprogramowanie biurowe Zasilacz awaryjny UPS matrycy maksymalnie 6ms, kąty widzenia poziom/pion 170/160 stopni, głośniki, min. TCO 5.0) Windows 7 Prof. PL 32 bit lub 64 bit równoważny pod warunkiem współpracy z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami takimi jak: platforma GIS GeoMedia, program kadrowo-płacowy, program finansowo-księgowy, pakiet biurowy MS Office, programy pracujące pod kontrolą systemu MS DOS 6.22 oraz posiadający możliwość pracy w domenie opartej na pełnej funkcjonalności Active Directory lub równoważnej. Pakiet biurowy umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS Office wersji co najmniej 2007, zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym. Zasilacz awaryjny UPS 400W 8 szt. 8 szt. 8 szt. Gwarancja 36 miesięcy na cały zestaw z monitorem II. Zestaw komputerowy do przetwarzania graficznego (minimalne wymagania): Parametry Opis Ilość Procesor Taktowanie zegara nie mniej niż. 3,4GHz, osiągi w 1 szt. teście PassMark CPU Mark - wynik min punktów. Płyta główna PCI-Express 3.0/2.0 x16-2 szt., PCIe 2.0 x1-2 szt., 1 szt. PCIe 2.0 x16-1 szt., PCI - 2 szt., SATA III - 6 szt., USB szt., USB szt., LAN 10/100/1000 Mb/s, Audio Pamięć RAM 16 GB DDR MHz 1 szt. Dysk Twardy 120 GB SSD SATA/600 1 szt. Dysk twardy 1 TB SATA 3 64 MB cache 1 szt. Karta grafiki Min MB DDR 5 1 szt. Napęd DVD-RW tak 1 szt. Obudowa ATX stojąca z zasilaczem minimum 600W, 2x USB 2.0 z 1 szt. przodu obudowy Klawiatura Klawiatura USB 1 szt. Mysz Mysz optyczna USB z rolką 1 szt. Monitor Monitor LCD 22 (format 16:9, rozdzielczość 1920x1080, 2 szt. współczynnik kontrastu min. 1000:1, Jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji matrycy maksymalnie 6ms, kąty widzenia poziom/pion 170/160 stopni, min. TCO 03, DVI, D-Sub ) System Windows 7 Prof. PL 64 bit bit lub równoważny dla 1 szt. 14

15 operacyjny Oprogramowanie biurowe Zasilacz awaryjny UPS możliwości pracy platformy GIS GeoMedia oraz wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami takimi jak: pakiet biurowy MS Office, oraz posiadający możliwość pracy w domenie opartej na pełnej funkcjonalności Active Directory lub równoważnej. Pakiet biurowy umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS Office wersji co najmniej 2007, zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym Zasilacz awaryjny UPS 400W 1 szt. 1 szt. Gwarancja 36 miesięcy III. Zestaw komputerowy do przetwarzania do przetwarzania CAD (minimalne wymagania): Parametr Opis Ilość Procesor klasy x86, co najmniej dwu rdzeniowy, prędkość 1 szt. taktowania procesora minimum 3 GHz, pamięć cache CPU co najmniej 1MB, zintegrowana karta graficzna Płyta główna 2xPCI, PCI-E 16x, PCI-E 1x, LAN 10/100/1000 Mbit/s, 1 szt. AUDIO, USB 2.0/3.0, 4xSATA III Pamięć RAM 2x2GB DDR z możliwością rozbudowy do min. 1 szt. 16GB Dysk twardy min.500 GB SATA III, min. 16MB cache 1 szt. Karta grafiki minimum 1024 MB DDR 5, HDMI, 2xDVI, D-SUB 1 szt Napęd DVD-RW Tak 1 szt. Obudowa Obudowa ATX stojąca z zasilaczem minimum 600 W, 2x 1 szt. USB 2.0 z przodu obudowy Klawiatura Klawiatura USB 1 szt. Mysz Mysz optyczna USB z rolką 1 szt. Monitor LCD 21,5/22 (format 16:9, rozdzielczość 1920x1080, 1 szt. współczynnik kontrastu min. 1000:1, Jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji matrycy maksymalnie 6ms, kąty widzenia poziom/pion 170/160 stopni, min. TCO 5.0, DVI, D-sub ) System operacyjny Windows 7 Prof. PL 32 bit lub 64 bit równoważny pod warunkiem współpracy z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami takimi jak: platforma GIS GeoMedia, program kadrowo-płacowy, program finansowo-księgowy, pakiet biurowy MS Office, programy pracujące pod kontrolą systemu MS DOS 6.22 oraz posiadający możliwość pracy w domenie opartej na pełnej funkcjonalności Active Directory lub równoważnej. 1 szt. 15

16 Oprogramowanie biurowe Zasilacz awaryjny UPS Pakiet biurowy umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS Office wersji co najmniej 2007, zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym. Zasilacz awaryjny UPS 400W 1 szt. 1 szt. Gwarancja 36 miesięcy na cały zestaw z monitorem IV. Zestaw komputerowy do przetwarzania informacji niejawnych (minimalne wymagania): Parametr Opis Ilość Procesor klasy x86, co najmniej dwu rdzeniowy, prędkość 1 szt. taktowania procesora minimum 3 GHz, pamięć cache CPU co najmniej 1MB, zintegrowana karta graficzna Płyta główna 2xPCI, PCI-E 16x, PCI-E 1x, LAN 10/100/1000 Mbit/s, 1 szt. AUDIO, USB 2.0/3.0, 4xSATA III Pamięć RAM 8 GB min. DDR z możliwością rozbudowy do 1 szt. min. 16GB Dysk twardy min. 500 GB SATA III, min. 16MB cache 2 szt. Kieszeń do Kieszeń HDD SATA (wymienna) 2 szt dysku twardego Napęd DVD-RW Tak 1 szt. Obudowa Obudowa ATX stojąca z zasilaczem minimum 400W, 2x 1 szt. USB 2.0 z przodu obudowy Klawiatura Klawiatura USB 1 szt. Mysz Mysz optyczna USB z rolką 1 szt. Monitor LCD 19 (panoramiczny, współczynnik kontrastu min.700:1, jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji matrycy maksymalnie 6ms, kąty widzenia poziom/pion 170/160 stopni, głośniki, min. TCO 5.0) 1 szt. System operacyjny Oprogramowanie biurowe Windows 7 Prof. PL 32 bit lub 64 bit równoważny pod warunkiem współpracy z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami takimi jak: platforma GIS GeoMedia, program kadrowo-płacowy, program finansowo-księgowy, pakiet biurowy MS Office, programy pracujące pod kontrolą systemu MS DOS 6.22 oraz posiadający możliwość pracy w domenie opartej na pełnej funkcjonalności Active Directory lub równoważnej. Pakiet biurowy umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS Office wersji co najmniej 2007, zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz 1 szt. 1 szt. 16

17 Zasilacz awaryjny UPS umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym. Zasilacz awaryjny UPS 400W 1 szt. Gwarancja 36 miesięcy na cały zestaw z monitorem V. Komputer przenośny (laptop) 1 szt. wraz z myszką 1 szt. (minimalne wymagania): Parametr Opis Procesor Procesor klasy x86 wielordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz, pojemność pamięci podręcznej cache min. 3 MB Złącza USB 3.0, USB 2.0, HDMI, VGA, LAN Pamięć RAM 4 GB DDR3 min.1333 MHz z możliwością rozbudowy do 8 GB Dysk twardy 500 GB SATA Karta grafiki min MB DDR 3 Komunikacja Wi-Fi b/g/n, Bluetooth Napęd DVD-RW Tak Mysz Mysz optyczna USB z rolką Matryca Matowa, LED min. 15,6 System Windows 7 Prof. PL 32 bit lub 64 bit równoważny pod operacyjny warunkiem współpracy z wcześniej zakupionymi przez Zamawiającego programami takimi jak: platforma GIS GeoMedia, program kadrowo-płacowy, program finansowoksięgowy, pakiet biurowy MS Office, programy pracujące pod kontrolą systemu MS DOS 6.22 oraz posiadający możliwość pracy w domenie opartej na pełnej funkcjonalności Active Directory lub równoważnej. Oprogramowanie biurowe Pakiet biurowy umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS Office wersji co najmniej 2007, zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym. Gwarancja 36 miesięcy VI. Pendrive USB Parametr Opis Ilość Pendrive Pojemność min. 8 GB, min. USB USB szt. Gwarancja 36 miesięcy 17

18 VII. Zasilacz awaryjny UPS Parametr Opis Ilość Zasilacz awaryjny UPS Zasilacz awaryjny UPS 400W 2 szt. Gwarancja 36 miesięcy Gdańsk, INSPEKTOR INFORMATYK mgr Witold Tym Sporządził: KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO mgr inż. Kamila Siwek Zatwierdziła: 18

19 UMOWA NR MW.D2-3202/ /2014 na wykonanie dostawy pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy: Województwem Pomorskim - Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, Gdańsk, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr inż. Mariusza Nierebińskiego a.., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą" reprezentowanym przez:... W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, 984, 1047 i 1473) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, została zawarta umowa o treści następującej: 1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy Termin wykonania zamówienia: 1.1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 1.2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na /14 dni od podpisania umowy/ 3 1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy łącznie na kwotę: zł. brutto. (słownie:.. 00/100 złotych brutto). 3. Zatwierdzenie faktury przez Zamawiającego stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia. 4. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy. 5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego z którego wypłacane są środki. 6. Należność zostanie uregulowana nie później niż do 14 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na konto Wykonawcy 19

20 , pod warunkiem, że dostawa będzie zrealizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie pozbawiona wad. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców należy dołączyć pisemne oświadczenie Podwykonawców o zaspokojeniu ich należności z tytułu wykonanej dostawy przez Wykonawcę Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres dostawy: 1). 2. Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy:.. 3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 4. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy Umowa z podwykonawcą musi zawierać: Wymóg podpisania i stosowania umowy cesji według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy załączonej do niniejszego Siwz-u, tylko w przypadku gdy Zamawiający musi dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w sytuacji uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 6. Należność Wykonawcy zostanie uregulowana nie później niż do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 7. W przypadku wykonania siłami własnymi całej dostawy (100%) przez Wykonawcę, postanowienia zawarte w punktach od 1 do 5 nie mają zastosowania Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,50% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, b/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy w innych asortymentach i w innej jakości niż określone w przedmiocie umowy w wysokości 0,50% 20

21 wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dostawę właściwych artykułów. c/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku dostarczenia sprzętu komputerowego i oprogramowania w mniejszych ilościach niż określone w zamówieniu w wysokości 0,10% wartości za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu brakującego sprzętu komputerowego i oprogramowania licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na uzupełnienie braków. d/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część przedmiotu umowy, od której Wykonawca odstąpił. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu z faktury. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych od wartości brutto. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody niezależnie od naliczonych kar umownych. 5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody strona ta może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wymienić towar na wolny od wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia telefonicznego oraz faksowego lub poprzez pocztę elektroniczną przez Zamawiającego 2. W przypadku kiedy Wykonawca nie wymieni wybrakowanych materiałów w terminie, Zamawiający może zastosować karę umowną, o której mowa w 6 ust. 1a i 1b lub może odstąpić od całej umowy. 3. W sytuacji powtarzania się dostaw wadliwych produktów lub nie terminowego realizowania przedmiotu zamówienia w szczególności dotyczy to ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy Zakazuje się wszelkich zmian umowy. 2. Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie za porozumieniem stron. 3. Zamawiający może wypowiedzieć Wykonawcy umowę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w przypadku gdy: 1/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 2/ w przypadku, o którym jest mowa w 7 ust. 2 i Zamawiający może w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Pzp odstąpić od umowy. 9 Zamawiający powołując się na art. 509 i 514 k.c. wnosi zastrzeżenie, na mocy którego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na inną osobę za wyjątkiem wynikających z Czas trwania rękojmi wynosi 1 rok licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2. Uprawnienie z rękojmi może być podniesione po upływie tego terminu, jeżeli przed jego upływem, Zamawiający zawiadomił wykonawcę o wadzie. 3. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie w okresie bezpośrednio przed upływem okresu gwarancyjnego elementów przedmiotu zamówienia. 21

22 4. W przypadku wykrycia wad w okresie obowiązywania rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zamawiający, wezwie Wykonawcę do usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad, Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Zamawiający potrąca w pierwszym rzędzie koszty usunięcia wad z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Różnica wynagrodzenia z tytułu usunięcia wad przez innego wykonawcę wynikająca z kwoty naliczonej za ich usunięcie będzie pokryta przez Wykonawcę niniejszej umowy. 5. Bieg terminu rękojmi ulega przedłużeniu o czas wyznaczony przez zamawiającego na usunięcie wad. 6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w pkt 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawuje W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, 984, 1047 i 1473) i przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 13 Strony postanawiają, że właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie właściwy rzeczowo Sąd w Gdańsku. 14 Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje ZAMAWIAJĄCY. 15 Wykaz załączników do umowy stanowiących integralną jej część: 1. Opis przedmiotu zamówienia - SIWZ; 2. Oferta wykonawcy; 3. Karta gwarancyjna; 4. Umowa cesji wierzytelności; 5. Umowa z podwykonawcą. Zamawiający Wykonawca * stosuje się wariant właściwy/niepotrzebne skreślić 22

23 Załącznik nr 3 do umowy KARTA GWARANCYJNA 1 Na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy, Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy. 2 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji, terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3 Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. 4 5 W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy. 6 W całym okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy, zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 7 Bieg terminu gwarancji ulega przedłużeniu o czas wyznaczony przez zamawiającego na usunięcie wad. WYKONAWCA 23

24 Załącznik nr 4 do umowy UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu.. w Gdańsku pomiędzy.z siedzibą w przy ul. posiadającym NIP., REGON.., KRS/Nr ewidencji działalności gospodarczej. zwanym w dalszej treści, reprezentowanym/ą* przez - a z siedzibą w. przy ul... posiadającym NIP REGON...., KRS/Nr Ewidencji działalności Gospodarczej zwanym w dalszej treści, reprezentowanym/ą* przez - o następującej treści: 1 Niniejsza umowa została zawarta w celu rozliczenia wierzytelności z tytułu realizacji umowy Nr z dnia na wykonanie dostawy pn. - zakres dostawy do wykonania przez wg załącznika nr do umowy Nr 2 1. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie przyszłej wierzytelności w kwocie przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Gdańsku, ul. Sucha 12, Gdańsk, (Zamawiający) bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, tj. w kwocie zł brutto (słownie: złotych brutto) na konto w 2. Wymagalna należność zostanie uregulowana po odbiorze dostawy określonej w 1 jeśli nie posiada wad i podpisaniu protokołu odbioru częściowego/końcowego* przez Zamawiającego oraz wystawieniu faktur/y* przez wykonawcę. 3. Różnicę między kwotą wynikającą z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą/ Wykonawcą a Podwykonawcą* za dany etap* a kwotą wpłaconą na rachunek Podwykonawcy Zamawiający będzie wpłacał na rachunek Wykonawcy 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 4 Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 2. Wykonawca, 3. Podwykonawca. WYKONAWCA PODWYKONAWCA * niepotrzebne skreślić 24

25 IV. FORMULARZ OFERTY... (nazwa i adres Wykonawcy) REGON:... tel.:... fax:... mail:... O F E R T A Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha Gdańsk Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy Pzp zamieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej, składamy ofertę na wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostawy pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców, osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy) Osoba odpowiedzialna za realizację umowy. (imię i nazwisko, nr telefonu) 1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, która wynosi: CENA OFERTOWA BRUTTO: PLN CENA OFERTOWA BRUTTO słownie:... PLN 2. Zobowiązujemy się wykonać w/w zamówienie w terminie wynikającym z ogłoszenia o przetargu. 3. Akceptujemy warunki płatności określone we Wzorze Umowy. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 5. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 6.* Zamówienie zrealizujemy sami lub... 7.* Część zamówienia (określić zakres) zamierzam powierzyć podwykonawcy. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Wzorem Umowy, określonym w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław NIP: 896-10-00-264 Regon: 006011298 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227.

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania ZP/168/035/R/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo