UR/NANO/01/2014. NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą: o następującej treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UR/NANO/01/2014. NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą: o następującej treści:"

Transkrypt

1 Projekt Umowy UR/NANO/01/2014 Zał. nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.2014 r. w Rzeszowie pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, Aleja Rejtana 16c, Rzeszów REGON , NIP reprezentowanym przez: Prorektora ds. Rozwoju dr hab. inż. Czesława Puchalskiego prof. UR przy kontrasygnacie finansowej Kwestor UR mgr Marzeny Filipek zwanym dalej Zamawiającym, a NIP..... Regon..... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą: o następującej treści: Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru przez Zamawiającego. Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759) 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego dla 25 osób w ramach Projektu NANO Nowoczesna atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku Inżynieria Materiałowa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA POKL / Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zorganizuje wyjazd studyjny dla studentów/studentek kierunku Inżynieria Materiałowa i opiekunów w terminie od r. do r. 3. Uszczegółowienie sposobu i zakresu czynności do wykonania wymienionych w ust. 1 zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 4. Zakończenie realizacji zamówienia nastąpi do dnia r. 5. Nabór uczestników/uczestniczek wyjazdu dokonuje Zamawiający i przekazuje imienną listę uczestników/uczestniczek Wykonawcy najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu. 6. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i nie zgłasza do niego zastrzeżeń oraz oświadcza, że jest on wystarczający do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 2. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z Załącznikiem nr 1 do: a) zapewnienia zakwaterowania wszystkich uczestników wyjazdu studyjnego w jednym ośrodku spełniającym wymogi ustawy Prawo budowlane oraz posiadającym pełne zaplecze sanitarne, b) zapewnienia pełnego wyżywienia wszystkich uczestników wyjazdu studyjnego (tj. śniadanie, ciepły obiad, kolacja), 1

2 c) ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w trakcie wyjazdu studyjnego, d) organizację transportu w czasie trwania całej wizyty studyjnej (zgodnie z SIWZ) e) organizację transportu w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii 3 1. Wykonawca zamówienia przyjmuje odpowiedzialność za zgodne z umową, ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa wykonanie usługi oraz za bezpieczeństwo uczestników w okresie realizacji zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przewóz uczestników wyjazdu środkami lokomocji. 3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pasażerów podczas przelotów/przejazdów i w trakcie trwania wizyt studyjnych. 4. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu, na co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem wyjazdu studyjnego. 4 Wykonawca zapewni zakwaterowanie w... w miejscowości... oraz w Londynie w hotelu Działając na podstawie umowy o dofinansowanie projektu numer UDA POKL /12-00 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do przetwarzania danych osobowych uczestników/uczestniczek wyjazdu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie. 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 3. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe uczestników/uczestniczek wyjazdu przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy opisanego w 1, w czasie obowiązywania niniejszej umowy. 4. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu o którym mowa w ust Do przetwarzania danych osobowych, po stronie Wykonawcy, mogą być dopuszczone jedynie osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku cywilnoprawnego, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 5, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych; wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 3 i 4 do umowy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 8. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy. 9. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: 2

3 1) wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją, prokuraturą lub przed sądem. 10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu lub Instytucji Zarządzającej lub Instytucji pośredniczącej II stopnia na każde jego żądanie, pisemnych wyjaśnień na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego lub osoby, o których mowa w ust. 5, obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 11. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie kontroli w miejscu w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe, przez Zamawiającego, Instytucję Zarządzającą Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Instytucję Pośredniczącą II stopnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub podmiotom przez nie upoważnionym w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych uczestników wyjazdu w terminie wspólnie ustalonym, nie później jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych. 12. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego lub Instytucję Zarządzającą Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego lub Instytucję Pośredniczącą II stopnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r., o których mowa w ust. 2, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej II lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu o którym mowa w ust. 12, z pominięciem terminu, o którym mowa w ust Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego lub inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 6 W przypadku powstania sytuacji problemowych, których Wykonawca nie jest w stanie rozwiązać w zakresie swoich kompetencji i możliwości ma obowiązek natychmiast powiadomić Zamawiającego w formie telefonicznej (obowiązuje również forma pisemna). Dotyczy to przede wszystkim sytuacji kiedy zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu zarówno uczestnika, jak i pozostałych uczestników/uczestniczek wizyty studyjnej Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi zł brutto, (słownie ). 2. W cenie brutto zawarte są wszelkie koszty związane z całkowitym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym opłaty, podatki, koszty podróży, wynagrodzenia osób trzecich etc. 3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust.1 i ust.2, zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonania usługi bez zastrzeżeń i uwag. 5. Faktura VAT/ rachunek powinna/ny być przekazana na adres: Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu NANO Nowoczesna atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku Inżynieria Materiałowa, bud. A0/B3, pok. 210, ul. Pigonia1, Rzeszów. 6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3

4 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów płatności w przypadku nie otrzymania w terminie od Instytucji Pośredniczącej środków finansowych niezbędnych na ten cel. W takim przypadku Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy odsetek za zwłokę. 8. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w przypadku zmiany ustawowej podatków (w szczególności podatku VAT). 8 W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo dokonywania bieżącej oceny sposobu realizacji przez Wykonawcę a także zgłaszania wiążących dla niego uwag w tym zakresie Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach. 2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w szczególności w przypadku, gdy: a) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze w terminie 14 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny; b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania zamówienia bez uzasadnionych przyczyn albo przerwał z własnej inicjatywy realizację zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień, oraz nie podjął wykonania zamówienia w wyznaczonym w tym celu dodatkowym terminie; d) Wykonawca dokonuje działań niezgodnych z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; e) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego, zgłoszonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 4. Wszelkie odszkodowania dochodzone na zasadach ogólnych w związku lub na tle realizacji Umowy będą regulowane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 5. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający może jednostronnie rozwiązać z Wykonawcą umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy projekt wskazany w 1 zostanie wycofany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z realizacji, przez co Zamawiający utraci środki na jego realizację. 6. W sytuacji wskazanej w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia za wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy zadania. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń finansowych w stosunku do Zamawiającego W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: a) odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1; b) nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1; 2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty takich kar. 4. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę wzajemnych wierzytelności wynikających z realizacji postanowień niniejszej umowy. 5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia za przedmiot umowy. 6. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. 4

5 11 1. Wykonawca zobowiązuje się do działania z najlepszą wiedzą fachową oraz najwyższą starannością i rzetelnością przy realizacji przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania w formie pisemnej Zamawiającego o problemach w realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 3. Wykonawca odpowiada jak za własne - za działania osób, bądź podmiotów, którymi się posługuje. Wykonawca nie może się uwolnić od odpowiedzialności za podmioty, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, nawet gdy są to podmioty profesjonalne. 4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innemu Wykonawcy bez zgody Zamawiającego. 5. Przedmiotu umowy, obejmującego przekazane mu do przetwarzania przez Zamawiającego dane osobowe Wykonawca nie może wykorzystywać w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jak również udostępniać ich osobom trzecim. 6. Uchybienie warunkowi, o którym mowa w ust. 5 będzie traktowane jako ciężkie naruszenie istotnych postanowień umownych, uprawniające Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany terminu oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z przedmiotem zamówienia, w tym do dokumentów finansowych. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 do dnia 31 grudnia 2020r Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby: ze strony Wykonawcy: Pan/Pani Adres do korespondencji:... tel.:... faks: ze strony Zamawiającego: Pan/Pani Adres do korespondencji:... tel.:... faks:

6 15 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym za pośrednictwem poczty, jak i zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu poleconego na powyższe adresy. 4. Niedopełnienie obowiązku określonego aktualizacji danych teleadresowych powoduje ten skutek, że pismo wysłane na wskazany adres uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu. 5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca Kwestor Załączniki do umowy: Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia Nr 2 - Formularz oferty Wykonawcy Nr 3 - wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Nr 4 - wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Nr 5 - protokół odbioru 6

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. cyfrowemu - einclusion w Gminie Marcinowice działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

FORMULARZ OFERTY. cyfrowemu - einclusion w Gminie Marcinowice działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu Marcinowice, dnia 02.01.2015r. Znak sprawy OF.271.1.02.2015 FORMULARZ OFERTY Nabór na opiekunów do 6 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu utworzonych w ramach realizowanego przez gminę Marcinowice

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii 1 GCI.400-11/2013 Załącznik nr 5 do siwz Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii zawarta w dniu... pomiędzy: Gdyńskim

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo