Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych"

Transkrypt

1

2 Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych na skutek śmierci albo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby bliskiej

3 Polecamy również: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz A. Adamczuk, M. Manowska, P. Pruś, M. Radwan, M. Sieńko, E. Stefańska; pod redakcją M. Manowskiej Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych M. Nesterowicz Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenia dóbr B. Lackoroński Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo M. Manowska

4 Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych na skutek śmierci albo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby bliskiej Monika Wałachowska / monografie / prawo cywilne Wydanie 1 Warszawa 2014

5 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów Od Autorki ROZDZIAŁ I. Uwagi wprowadzające Cel i zakres pracy problematyka roszczeń osób pośrednio poszkodowanych Szkoda powstała na skutek śmierci osoby bliskiej lub w związku ze szkodą na osobie bezpośrednio poszkodowanego Sposoby naprawienia szkody Prawo niemieckie Prawo francuskie Prawo angielskie Prawo polskie Projekty europejskie prawa czynów niedozwolonych ROZDZIAŁ II. Ewolucja odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe na skutek śmierci osoby bliskiej System prawa angielskiego odejście od common law Prawo niemieckie Prawo francuskie Ewolucja regulacji prawnych w prawie polskim Kodeks zobowiązań i Kodeks cywilny ROZDZIAŁ III. Modele kompensacji szkody powstałej na skutek śmierci osoby bliskiej Roszczenia osób pośrednio poszkodowanych uwagi ogólne Kryteria wyodrębnienia i charakter roszczeń osób pośrednio poszkodowanych Krąg podmiotowy Uwagi ogólne Okoliczności faktyczne jako wyznacznik podmiotu uprawnionego Ściśle okreś lona lista uprawnionych na podstawie relacji ze zmarłym

6 Spis treści 3.4. Lista uprawnionych wymienionych w przepisie prawa Praktyka stosowania prawa Model optymalny Prawo polskie Zakres kompensacji szkód doznanych przez osoby pośrednio poszkodowane Szeroki zakres kompensacji w prawie francuskim Ograniczony zakres roszczeń w prawie niemieckim Ewolucja podstaw i zakresu kompensacji w prawie angielskim Szczególna regulacja w prawie polskim Dziedziczenie roszczeń Zasady dziedziczenia roszczeń przysługujących bezpośrednio poszkodowanemu Roszczenia odziedziczone a roszczenia samodzielne ROZDZIAŁ IV. Problematyka przyczynienia się bezpośrednio poszkodowanego oraz osób bliskich zmarłego do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów Uwagi ogólne Instytucja przyczynienia się w prawie francuskim Contributory negligence w prawie angielskim Znaczenie przyczynienia się poszkodowanego w prawie niemieckim Wstąpienie osoby pośrednio poszkodowanej w sytuację prawną zmarłego w prawie polskim ROZDZIAŁ V. Podstawowe reguły prawa odszkodowawczego a wpływ innych czynników na zakres szkody podlegającej wynagrodzeniu. Zasada compensatio lucri cum damno Uwagi ogólne Compensatio lucri cum damno Uwagi prawnoporównawcze Wpływ innych czynników na zakres odszkodowania Perspektywa wstąpienia w nowy związek małżeński Zabezpieczenie społeczne ROZDZIAŁ VI. Odszkodowanie na rzecz osób pośrednio poszkodowanych na skutek śmierci innej osoby (koszty pogrzebu i leczenia oraz renta) Koszty pogrzebu Uwagi ogólne Prawo francuskie Prawo niemieckie Prawo angielskie Prawo polskie Zwrot kosztów leczenia w prawie polskim

7 Spis treści 3. Renta odszkodowawcza Uwagi prawnoporównawcze Prawo niemieckie Prawo francuskie Renta obligatoryjna i fakultatywna w prawie polskim Uwagi ogólne Renta obligatoryjna Renta fakultatywna Renta (odszkodowanie) za utratę pomocy (loss of services) Odszkodowanie za szkodę w prawie angielskim ROZDZIAŁ VII. Odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej Uwagi ogólne Ewolucja interpretacji art k.c Stan prawny po wprowadzeniu art k.c Uwagi de lege ferenda ROZDZIAŁ VIII. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę Uwagi prawnoporównawcze Zadośćuczynienie pieniężne w razie śmierci osoby bliskiej w prawie polskim Regulacja art. 166 Kodeksu zobowiązań Ewolucja orzecznictwa pod rządami Kodeksu cywilnego Dodanie 4 do art. 446 k.c Krąg podmiotowy Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za śmierć osoby bliskiej Zagadnienia intertemporalne Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego za zerwanie więzi rodzinnych Zbieg roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz odziedziczonych po zmarłym ROZDZIAŁ IX. Wynagrodzenie szkód doznanych przez rodziców na skutek urodzenia się martwego dziecka Uwagi ogólne Wynagrodzenie szkód doznanych przez rodziców na skutek urodzenia się martwego dziecka w systemach europejskich Prawo USA od common law do wrongful death statutes Roszczenia przysługujące w prawie polskim rodzicom dziecka, które urodziło się martwe ROZDZIAŁ X. Zadośćuczynienie pieniężne na rzecz pośrednio poszkodowanych na skutek uszkodzenia ciała lub doznania rozstroju zdrowia przez bezpośrednio poszkodowanego Uwagi wstępne

8 Spis treści 2. Uwagi prawnoporównawcze Prawo polskie uwagi de lege lata i de lege ferenda Zakończenie Bibliografia

9 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Źródła prawa, dokumenty ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch vom 1 Juni 1811 (JGS Nr 946/1811 ze zm.) kodeks cywilny austriacki z 1 czerwca 1811 r. BGB Bürgerliches Gesetzbuch vom 18 August 1896 (brzmienie oryginalne RGBl. s. 195; w brzmieniu na dzień 2 stycznia 2002 r. BGBl. I 2002, s. 42 ze zm.) kodeks cywilny niemiecki z 18 sierpnia 1896 r. C.c. Code civil (w wersji ujednoliconej na dzień 6 sierpnia 2014 r.: francuski kodeks cywilny z 21 marca 1804 r. DCFR Draft common frame of reference (http://ec.europa.eu/justice/ policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf) EKPC Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4 listo pada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) FAA Fatal Accidents Act z 1976 r. (http://www.legislation.gov.uk/ ukpga/1976/30) HRA Human Rights Act z 1998 r. (http://www.legislation.gov.uk/ ukpga/1998/42/contents) k.c. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) k.k. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553) k.p. ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) k.p.c. ustawa z 17 listo pada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) k.p.k. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) k.r.o. ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) k.z. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) 9

10 Wykaz skrótów Loi Badinter p.a.s.c. PETL SGB X StVG u.u.s.t.w. (ustawa wypadkowa) ZPO Loi n o du 5 juillet 1985 tendant à l amélioration de la situation des victimes d accidents de la circulation et à l accélération des procédures d indemnisation (http://www.legifrance.gouv. fr) ustawa nr z 5 lipca 1985 r. o poprawie sytuacji ofiar wypadków drogowych i o przyśpieszeniu procedur odszkodowawczych ustawa z 29 wrześ nia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz ze zm.) Principles of European tort law (http://www.egtl.org/) Zasady europejskiego prawa czynów niedozwolonych Zehntes Buch Sozialgesetzbuch Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz (BGBl. I 2001, s. 130 ze zm.) niemiecki Kodeks socjalny z 18 sierpnia 1980 r., Księga X Straßenverkehrsgesetz niemiecka ustawa o ruchu drogowym (BGBl. I s. 310, 919) ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz ze zm.). Zivilprozessordnung, niemiecki Kodeks postępowania cywilnego z 30 stycznia 1877 r. (w brzmieniu na dzień 5 grudnia 2005 r.: BGBl. I 2005, s ze zm.) Czasopisma, publikatory AC Law Reports, Appeal Cases All ER All England Law Reports ALR American Law Reports AMC American Maritime Cases BGBl. I Bundesgesetzblatt. Teil 1 BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego BMJ Boletim do Ministério da Justiça Bull. civ. Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation Bull. crim Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Chambres civiles BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht BWCC Butterworth s Workmen s Compensation Cases Camp. Campbell s Nisi Prius Cases CJ STJ Colectânea de Jurisprudência Supremo Tribunal de Justiça CLR Criminal Law Review CLY Current Law Year Book D. Dalloz D.S. Recueil Dalloz Sirey DA Droit administratif Dz.Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 10

11 Wykaz skrótów EHRR ERPL EWCA Civ F.2d Foro It. Gaz. Pal. JBl JCP JETL JGS JORF JW KB KPP L.Ed. Lexis.pl Lloyd s Rep. Med. LR MDR Med. LR MoP N.E. 2d NI NJW NJW-RR NLJ NP N.W. 2d ÖJ Z-LSK OSA OSAB OSAŁ OSN OSNAPiUS OSNC OSNCP OSNKW OSNPG OSP OSPiKA OTK ZU P.2d European Human Rights Reports European Review of Private Law England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decision Federel Reporter, second series Il Foro Italiano Gazette du Palais Juristische Blätter La semaine juridique Journal of European Tort Law Justizgesetzsammlung Journal Officiel de la République Française Juristische Wochenschrift Law Reports, King s Bench Kwartalnik Prawa Prywatnego United States Supreme Court Report. Lawyers edition Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Lloyd s Law Reports Medical Law Reporter Monatsschrift für Deutsches Recht Medical Law Reports Monitor Prawniczy North Eastern Reporter, second series Northern Ireland Law Reports Neue Juristische Wochenschrift Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungs Report:Zivilrecht National Law Journal Nowe Prawo North Western Reporter, second series Österreichische Juristen-Zeitung. Leitsatzkartei Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izby Karna i Wojskowa Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury Generalnej Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy Pacific Reporter, second series 11

12 Wykaz skrótów Pa. PiM PiP PPH Pr. Asek. PS PUG QB RCA RJ RPEiS RTD civ. S.C. S.Ct. S.E.2d S.W.2d SIP SIS So.2d St.Cywil. VersR WLR Zak Zb.Orz. ZNUJ PWiOWI ZVR Pennsylvania Supreme Court Reports Prawo i Medycyna Państwo i Prawo Przegląd Prawa Handlowego Prawo Asekuracyjne Przegląd Sądowy Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Queen s Bench Responsabilité civile et assurances Repertorios de Jurisprudencia Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Revue trimestrielle de droit civil South Carolina Reports Supreme Court Report South Eastern Reporter, second series Southern Western Reporter, second series System Informacji Prawnej Wolters Kluwer Studia Iuridica Silesiana Southern Reporter, second series Studia Cywilistyczne Versicherungsrecht Weekly Law Reports Zivilrecht aktuell Zbiór Orzeczeń Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Zeitschrift für Verkehrsrecht Organy BG BGH BVerfG C.Cass. Civ. C.Cass. Crim. CA Ex. ETPC HL KBD KG LG Bundesgericht (szwajcarski Sąd Najwyższy) Bundesgerichtshof (niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości) Bundesverfassungsgericht (niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny) Cour de Cassation Chambre civile (francuski Sąd Kasacyjny, Izba Cywilna ) Cour de Cassation Chambre criminelle (francuski Sąd Kasacyjny Izba Karna) Cour d Appel (francuski Sąd Apelacyjny) Exchequer Chamber (Izba Skarbowa) Europejski Trybunał Praw Człowieka United Kingdom Hous of Lords King s Bench Division Kammergericht Berlin (Wyższy Sąd Krajowy w Berlinie) Landgericht 12

13 Wykaz skrótów OLG QBD RG SA SC SC US SO TGI TK Oberlandesgericht (Wyższy Sąd Krajowy) The Queen s Bench Division of the High Court Reichsgericht (Sąd Rzeszy, obecnie Bundesgerichtshof, BGH) Sąd Apelacyjny Supreme Court Supreme Court of the United States Sąd Okręgowy Tribunal de grande instance Trybunał Konstytucyjny 13

14 Od Autorki Od Autorki Odpowiedzialność za szkodę deliktową doznaną przez pośrednio poszkodowanych na skutek śmierci lub doznania szkody na osobie przez bezpośrednio poszkodowanego jest zagadnieniem, które ma istotne znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Świadczy o tym coraz większa liczba orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów powszechnych odnoszących się do tego typu odpowiedzialności. Celem pracy jest wszechstronna analiza tytułowego zagadnienia, odwołująca się do wykładni przepisów prawa, praktyki stosowania prawa, a także wskazująca szerokie tło prawnoporównawcze. W monografii wskazano podstawy odpowiedzialności za szkodę deliktową doznaną przez pośrednio poszkodowanych oraz roszczenia, z jakimi mogą wystąpić uprawnione podmioty, a także czynniki wpływające na wysokość dochodzonych roszczeń. Szczególnie istotny jest w tym zakresie krąg podmiotowy. W pracy omawiam kontrowersje, jakie występują w praktyce w związku ze wspomnianymi roszczeniami, oraz zagadnienia, które mogą stać się kanwą procesów sądowych czy sporów z ubezpieczycielami. Temat niniejszej rozprawy mieści się w szerszej problematyce, jaką jest odpowiedzialność odszkodowawcza, a ponadto dotyczy zagadnień obejmujących także inne dziedziny prawa. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost praktycznego znaczenia omawianej problematyki, a także zmiany ustawodawcze i ewolucję orzecznictwa. Z tego względu rozprawa zmierza do prześledzenia tych zmian i wskazania, z jakimi modelami wynagrodzenia szkód poniesionych przez osoby trzecie na skutek śmierci osoby bliskiej czy doznania przez nią szkody na osobie mamy obecnie do czynienia. Celem monografii jest także odpowiedź na pytanie, czy obecnie obowiązujący w Polsce model kompensacji wspomnianych szkód jest zadowalający. By odpowiedzieć na to pytanie, szeroko przedstawiono aspekt prawnopo- 15

15 Od Autorki równawczy. Pod uwagę wzięto te systemy prawne, które wywarły wpływ na prawo polskie, ale także te, które mogą stanowić pewien przykład przy pracach ustawodawczych. Pod uwagę wzięto rozwiązania prawne i orzecznictwo w Niemczech, Francji i Anglii, gdyż są to prawodawstwa najbardziej reprezentatywne w Europie. W rozdziale IX odwołano się także do prawa amerykańskiego, które jest najbardziej reprezentatywne w omawianym tam zakresie. Ujęcie prawnoporównawcze pozwoli na dogłębne zbadanie zagadnień niniejszej rozprawy, co jednak nie oznacza, że wszystkie rozwiązania istniejące za granicą można w pełni przenieść na grunt prawa polskiego. We wszystkich omawianych ustawodawstwach przewiduje się, że do wynagrodzenia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym uprawniony jest nie tylko bezpośrednio poszkodowany (ang. primary victim), przeciwko któremu skierowane było działanie (zaniechanie) sprawcze powodujące szkodę na osobie, lecz także osoby pośrednio poszkodowane (ang. secondary victims) na skutek jego śmierci albo uszkodzenia ciała, czasem także na skutek rozstroju zdrowia. W tym drugim przypadku odszkodowanie jest często ograniczone w zakresie przewidzianym ustawą lub orzecznictwem. Przeważająca część rozprawy jest poświęcona wynagrodzeniu szkód powstałych na skutek śmierci osoby bliskiej, niemniej jednak omówiono także problematykę kompensacji szkód doznanych przez pośrednio poszkodowanych w związku ze szkodą na osobie bezpośrednio poszkodowanego. W analizie problemów, obok klasycznych pojęć prawa odszkodowawczego, nie można również pominąć w koniecznym zakresie zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń (głównie gospodarczych), skoro w wielu przypadkach de facto to ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Ponadto istotne jest omówienie relacji rozwiązań o charakterze cywilnoprawnym i innych dziedzin prawa. W szczególności chodzi o rozważenie możliwości zastosowania zasady compensatio lucri cum damno w razie np. otrzymania pewnych świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego. Niniejsza publikacja to najobszerniejsze i jedyne aktualne w Polsce studium poświęcone tytułowej problematyce, dzięki czemu może być przydatna zarówno teoretykom, jak i praktykom oraz sądom stosującym prawo. 16

16 Rozdział I. Uwagi wprowadzające 1. Cel i zakres pracy problematyka roszczeń osób pośrednio poszkodowanych Rozdział I Uwagi wprowadzające 1. Cel i zakres pracy problematyka roszczeń osób pośrednio poszkodowanych Temat niniejszej rozprawy mieści się w szerszej problematyce, jaką jest odpowiedzialność odszkodowawcza, a ponadto dotyczy zagadnień obejmujących także inne dziedziny prawa. Ostatnie lata są przejawem wzrastającego zainteresowania nie tylko zagadnieniami poruszanymi w pracy, ale także zmian legislacyjnych i rozwoju orzecznictwa w omawianym zakresie. Rozprawa zmierza do prześledzenia tych zmian, ich dokładnego omówienia i wskazania, z jakimi modelami wynagrodzenia szkód poniesionych przez osoby trzecie na skutek śmierci osoby bliskiej czy doznania przez nią szkody na osobie mamy obecnie do czynienia. Rozprawa poświęcona będzie prawu polskiemu, z uwzględnieniem szerokiego aspektu prawnoporównawczego. Celem rozprawy jest także odpowiedź na pytanie, czy obecnie obowiązujący w Polsce model kompensacji wspomnianych szkód jest zadowalający. Jak się bowiem okazuje, prawodawstwa obce dostarczają wielu przykładów odmiennego ujęciu tego typu kompensacji (istnieją chociażby pewne limity odszkodowawcze, wynagrodzenia niektórych uszczerbków ustawa wprost nie przewiduje, odmiennie okreś la się krąg podmiotów uprawnionych itp.). We wszystkich ustawodawstwach przewiduje się, że do wynagrodzenia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym uprawniony jest nie tylko bezpośrednio poszkodowany, przeciwko któremu skierowane było działanie (zaniechanie) sprawcze powodujące szkodę na osobie (primary victim), lecz także osoby pośrednio poszkodowane na skutek jego śmierci albo uszkodzenia ciała, czasem także na skutek rozstroju zdrowia (secondary victims). W tym drugim przypadku 17

17 Rozdział I. Uwagi wprowadzające odszkodowanie jest często ograniczone w zakresie przewidzianym ustawą lub orzecznictwem. Powszechnie obejmuje ono, w razie śmierci bezpośrednio poszkodowanego, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu osoby bliskiej, wyrównanie utraty kosztów utrzymania 1 (w systemie europejskim przeważnie w formie renty), natomiast regulacje żądania naprawienia dalszych szkód majątkowych i niemajątkowych (zadośćuczynienia za krzywdę) są bardzo zróżnicowane. Przeważająca część rozprawy jest poświęcona wynagrodzeniu szkód powstałych na skutek śmierci osoby bliskiej, niemniej jednak, zwłaszcza w rozdziale X, omówiono problematykę kompensacji szkód doznanych przez pośrednio poszkodowanych w związku ze szkodą na osobie bezpośrednio poszkodowanego. Na ogół przyjmuje się 2, że utrata życia jako taka nie jest szkodą 3, lecz może powodować szkodę. Tylko wyjątkowo sądy uznają utratę życia za samo- 1 Por. C. van Dam, E. Engelhard, I. Giesen, Third party losses in a comparative perspective. Three short lectures in honour of W.H.V. Rogers, Utrecht Law Review 2007, t. 3, nr 2, s. 70; B.A. Koch, H. Koziol, Comparative analysis, w: Compensation for personal injury in a comparative perspective, red. B.A. Koch, H. Koziol, Wien New York 2003, s. 425, Interesujące jest w tym zakresie stanowisko orzecznictwa w Portugalii, które przyjmuje, że utrata prawa do życia stanowi szkodę i przechodzi na spadkobierców zob. wyrok SN w Portugalii (Supremo Tribunal de Justiça) z 17 marca 1971 r., Revista de Legislação e Jurisprudência nr 105, s. 63 (cyt. za: A. Da Costa Basto, Fatal accidents and secondary victims compensation in Portugal, w: Personal injury compensation in Europe. Fatal accidents and secondary victims, red. M. Bona, J.P. Mead, S.D. Lindenbergh, St. Albans 2005, s. 323). Jak wskazuje Autor, wypowiedzi doktryny są podzielone. Najczęściej jako podstawę dla tego roszczenia wskazuje się art. 496 Código Civil Portuguêz. Roszczenie to jest zasadne bez względu na okoliczności śmierci, czas, po jakim nastąpiła ona wskutek zdarzenia, ani czy zmarły był przed śmiercią w śpiączce; sumy przyznawane z tego tytułu wynoszą ok. 50 tys. euro (tamże, s. 324 i cytowane tam orzecznictwo). Niekiedy jednak podnosi się, że śmierć jako taka jest szkodą, jeśli przyjąć, że jej wyrządzenie stanowi naruszenie dóbr osobistych członków rodziny zmarłego (zob. szerzej uwagi w rozdziale VIII). 3 C. van Dam, European tort law, New York 2006, s. 144, 319. Wyjątkiem jest prawo portugalskie, gdzie sądy uznają śmierć jako taką jako podstawę odrębnego roszczenia zob. Ch. von Bar, The common European law of torts, t. 2, Oxford 2000, s. 62 i cytowane tam orzecznictwo. Niekiedy jednak podnosi się w literaturze, że śmierć jest najpoważniejszym naruszeniem praw osobistych człowieka i dlatego powinna być źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej. Wprawdzie sam poszkodowany nie może uzyskać odpowiedniego odszkodowania czy zadośćuczynienia, jednakże powinna istnieć możliwość przyznania symbolicznej sumy z tego tytułu osobom bliskim zmarłego zob. J. Neethling, w: Elgar encyclopedia of comparative law, red. J.M. Smits, Chelten- 18

18 1. Cel i zakres pracy problematyka roszczeń osób pośrednio poszkodowanych istny uszczerbek 4. Współczesne prawodawstwa generalnie zapewniają możliwość dochodzenia kompensacji szkód powstałych na skutek śmierci innej osoby 5. Różnice sprowadzają się przede wszystkim do zakresu szkód podlegających wynagrodzeniu (nie zawsze możliwe jest przykładowo dochodzenie zadośćuczynienia z powodu śmierci osoby bliskiej), kręgu osób uprawnionych, a także samej podstawy tego typu kompensacji (możliwe ham Northampton 2012, s. 668 i cytowana tam literatura. Zob. też H. Koziol, Wrongful death basic questions, w: European tort law 2006, red. H. Koziol, B.C. Steininger, Wien London 2008, s. 33; S.D. Lindenbergh, The protection of secondary victims: A comparative overview, w: Personal injury compensation in Europe, red. M. Bona, J.P. Mead, S.D. Lindenbergh, s We Francji uważa się, że śmierć jako taka (pretium mortis) nie jest szkodą, ponieważ nie istnieje już podmiot, w którego dobrach można by mówić o jakimś uszczerbku. Inną kwestią jest oczywiście dopuszczalność roszczeń osób bliskich zmarłego w związku z poniesieniem włas nej szkody albo roszczeń, które przeszły na nich w drodze dziedziczenia (mających za przedmiot szkodę na osobie, jakiej doznał zmarły przed śmiercią) zob. Ch. Quézel-Ambrunaz, Fault, damage and the equivalence principle in French law, JETL 2012, t. 3, nr 1, s. 36. Uszczerbku w tej postaci nie uznaje się także m.in. w Austrii zob. I. Greiter, Fatal accidents and secondary victims compensation in Austria, w: Personal injury compensation in Europe, red. M. Bona, J.P. Mead, S.D. Lindenbergh, s. 18 i cytowana tam literatura. Wskazuje się, że życie jako takie ma charakter tak osobisty, że jego wartość nie przechodzi na spadkobierców (jak i nie może przejść na inne osoby za życia). Podobnie jest w Niemczech zob. P. Kuhn, Fatal accidents and secondary victims compensation in Germany, w: Personal injury compensation in Europe, red. M. Bona, J.P. Mead, S.D. Lindenbergh, s. 135 i cytowane tam orzecznictwo. 4 W Portugalii sąd zasądził 150 tys. euro zadośćuczynienia za utratę prawa do życia dziecku, które doznało szkód na skutek winy lekarza i zmarło w wieku 3 lat. Odrębne sumy przyznano za szkodę na osobie dziecka oraz z tytułu włas nych uszczerbków jego rodzicom wyrok SN w Portugalii z 29 listo pada 2012 r. (cyt. za: A.D. Dias Pereira, F. Almeno de Sá, Portugal, w: European tort law 2012, red. K. Oliphant, B.C. Steininger, Berlin 2013, s. 554). 5 Niekiedy nawet roszczenia odszkodowawcze przysługują pracodawcy zmarłego pracownika. W większości systemów prawnych wynagrodzeniu podlegają także koszty pochówku zob. C. van Dam, European tort law (2006), s Warto również wskazać, że naruszenie prawa do życia jako takie jest traktowane jako szkoda przez Europejski Trybunał Praw Człowieka zob. M. Bona, Protection of secondary victims in the European laboratory of the Strasbourg Court and prospects for harmonisation, w: Personal injury compensation in Europe, red. M. Bona, J.P. Mead, S.D. Lindenbergh, s. 475 i cytowana tam literatura. Sumy przyznawane z tego tytułu są bardzo zróżnicowane wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro; z reguły suma jest wyższa, jeśli doszło do naruszenia także innego prawa, np. zakazu tortur (art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listo pada 1950 r., Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) tamże, s. 478 i n. oraz cytowane tam orzecznictwo. 19

19 Rozdział I. Uwagi wprowadzające jest zarówno oparcie jej na przepisach ogólnych, jak i na szczególnych, jak choćby w Anglii). Jednolitości nie ma, jeśli chodzi o szkodę osób bliskich poszkodowanego na skutek doznania przez niego szkody na osobie (zob. uwagi w rozdziale X). W celu przedstawienia pewnego możliwego modelu kompensacji szkód powstałych na skutek śmierci uwagi dotyczące prawa polskiego będą prowadzone także w odniesieniu do prawodawstw obcych. Pod uwagę brane są te regulacje, które wywarły wpływ na prawo polskie, ale także te, które mogą stanowić pewien przykład przy pracach ustawodawczych. Pod uwagę wzięto rozwiązania prawne i orzecznictwo w Niemczech, Francji i Anglii, ponieważ są to systemy prawne najbardziej reprezentatywne w Europie. Prawodawstwa te są częścią różnych kultur prawnych w Europie, wywarły także wpływ na inne kraje. W rozdziale IX odwołano się także do prawa amerykańskiego, które jest najbardziej reprezentatywne w omawianym tam zakresie. Ujęcie prawnoporównawcze pozwoli na dogłębne zbadanie zagadnień niniejszej rozprawy. Oczywiście nie oznacza to, że pewne rozwiązania istniejące w obcych systemach prawnych można automatycznie przenieść na grunt prawa polskiego. Jednak pewne tendencje rozwojowe w dziedzinie prawa odszkodowawczego pozwolą ustalić, czy obecny stan prawny i orzecznictwo przewidują wystarczające rozwiązania. Problematyka wynagrodzenia szkód powstałych na skutek śmierci osoby bliskiej czy doznanych pośrednio przez inne osoby w związku z doznaniem przez osobę bliską szkody na osobie niewątpliwie doskonale wpisuje się w klasyczne pojęcia i instytucje prawa odszkodowawczego. Oznacza to, że prowadząc rozważania związane z tematem pracy, konieczne jest ich odniesienie przede wszystkim do takich pojęć, jak szkoda, związek przyczynowy, przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody, zasady odpowiedzialności. Jeśli chodzi o szkodę podlegającą kompensacji, z jednej strony wskazać należy na szkodę pośrednią, którą można określić jako pure economic loss (utrata żywiciela, pracownika), z drugiej bezpośrednią 6 (szkoda na osobie w postaci rozstroju zdrowia, doznana przez osoby bliskie w związku ze śmiercią innej osoby czy jej szkodą na osobie). W analizie problemów nie można również pominąć w koniecznym za- 6 Ch. von Bar, The common European, s

20 1. Cel i zakres pracy problematyka roszczeń osób pośrednio poszkodowanych kresie zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń (głównie gospodarczych), skoro w wielu przypadkach de facto to ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Wzrastająca rola odpowiedzialności gwarancyjno-repartycyjnej, a więc postępująca kolektywizacja odpowiedzialności, stawia pytanie o to, w jakim rozmiarze ciężar obowiązku naprawienia szkody powinien być przerzucony na ubezpieczyciela, i czy ewentualnie nie będzie w przyszłości coraz częściej zastępowany przez rozmaite alternatywne systemy kompensacyjne 7. Doskonałym przykładem ewolucji prawodawstwa w tym zakresie jest niewątpliwie prawo francuskie, gdzie od lat funkcjonują tego typu rozwiązania prawne 8. Również w prawie polskim ustawodawca próbuje taki system ukształtować. Od 2012 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 9, które również w przypadku śmierci pacjenta dają możliwość domagania się kompensacji zarówno szkody majątkowej, jak i niemajątkowej. System ten, powiązany z ubezpieczeniem na rzecz pacjentów, wprowadza modyfikacje w dochodzeniu roszczeń. Ponadto istotne jest omówienie relacji rozwiązań o charakterze cywilnoprawnym i innych dziedzin prawa. W szczególności chodzi o rozważenie możliwości zastosowania zasady compensatio lucri cum damno w razie przykładowo otrzymania pewnych świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego. Już pierwsze spojrzenie na obce prawodawstwa pozwala postawić tezę, że różnice sprowadzają się przede wszystkim do modelu kompensacji szkody powstałej na skutek śmierci (trudno o nim mówić, gdy chodzi o uszczerbek doznany par ricochet przez bliskich poszkodowanego, który np. znajduje 7 Przegląd systemów zob. E. Bagińska, Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego. Studium prawnoporównawcze, Toruń 2013, s. 103 i n. 8 Przykładowo w 1991 r. ustanowiono Fundusz Wynagradzania Zakażonych HIV na skutek transfuzji krwi szerzej zob. M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wirusem HIV na skutek transfuzji krwi w prawie francuskim, w: Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997, s. 150 i n. Od 2004 r. szkody te wynagradzane są przez Państwowe Biuro Odszkodowań (Office National d Indemnisation des Accidents Médicaux, ONIAM) na zasadzie słuszności (fr. solidarité nationale) zob. Loi n du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (ustawa nr z 9 sierpnia 2004 r. w sprawie polityki dotyczącej zdrowia publicznego), tekst ustawy dostępny na stronie internetowej: (dostęp: r.). 9 Ustawa z 6 listo pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.). 21

21 Rozdział I. Uwagi wprowadzające się w śpiączce na skutek czynu niedozwolonego z tego względu poświęcono mu odrębny rozdział). Niektóre z nich, jak np. prawo angielskie 10 czy amerykańskie, przewidują specjalne rozwiązania prawne, w których określają zakres szkody podlegającej naprawieniu, krąg uprawnionych, a nawet pewne limity odszkodowawcze. Oznacza to, że w Anglii wskutek śmierci bezpośrednio poszkodowanego osoby trzecie, z wyjątkiem uprawnionych na podstawie Fatal Accidents Act z 1976 r. 11, nie mają roszczeń odszkodowawczych w związku z powstałą wskutek tego szkodą (np. pracodawca). Inne, jak choćby prawo francuskie, nie zawierają odrębnej regulacji, zatem roszczenia np. członków rodziny o rentę czy odszkodowanie oparte są na zasadach ogólnych (art i n. C.c. 12 ) albo dochodzone są w ramach alternatywnego systemu kompensacji bądź na podstawie przepisów szczególnych. We Francji odpowiedzialność oparta jest na generalnej formule deliktu, stąd mówi się o istnieniu w tym systemie prawnym zasady neminem laedere. Oznacza to, że przeciwnie niż w Niemczech nie posłużono się zasadą numerus clausus chronionych interesów. To sędzia okreś la, jaki uszczerbek powinien być wynagrodzony 13. Można więc stwierdzić, że art C.c. nie przewiduje a priori ograniczeń odnośnie do rodzaju szkody podlegającej naprawieniu ani rodzaju interesów czy podmiotów chronionych przez prawo. Takie podejście umożliwia kompensację szkód doznanych przez poszkodowanych par ricochet, nawet jeśli poszkodowany bezpośrednio nie zmarł. Prawo francuskie nie opiera się zatem na akwiliańskiej teorii bezprawności względnej, wymagającej wskazania konkretnego interesu chronionego przez normę prawną, by dopuścić możliwość 10 Wprowadzenie nowego deliktu do katalogu torts (1846 r. Lord Campbell s Act) w Anglii przesądza jednocześnie o samodzielności roszczeń osób dochodzących kompensacji szkody doznanej w związku ze śmiercią osoby bliskiej. Odrębność ich roszczeń przejawia się również w tym, że nie wpływa na możliwość ich dochodzenia ani zakres objęty odszkodowaniem fakt, że zmarły zawarł ugodę z zobowiązanym, w której przewidziano ograniczenie zakresu odpowiedzialności zob. sprawę Nunan przeciwko Southern Railway Company [1924] 1 KB 223 (cyt. za: C.D. Baker, Tort law, London 1991, s. 404). 11 Tekst dostępny na stronie internetowej: 1976/30 (dostęp: r.). 12 Tekst Code civil dostępny na stronie internetowej: (dostęp: r.). 13 V.V. Palmer, M. Bussani, Pure economic loss: the ways to recovery, w: General reports of the XVIIth Congress of the International Academy of Comparative Law, red. K. Boele- -Woelki, S. van Erp, Utrecht 2007, s

22 1. Cel i zakres pracy problematyka roszczeń osób pośrednio poszkodowanych kompensacji. Nie jest mu znana również anglosaska koncepcja duty of care. W każdym przypadku stwierdzić należy, czy szkoda była pewna i bezpośrednia, o czym jeszcze dalej. Z kolei prawo niemieckie opiera się na koncepcji tzw. bezprawności względnej, a więc udziela ochrony interesom wprost chronionym przez prawo (zob. 823 BGB 14 ). Co do zasady, nie obejmuje szkód osób trzecich, jeśli nie doszło do naruszenia konkretnego interesu chronionego przez prawo. Wyjątkowo wynagradza się szkodę będącą następstwem wstrząsu psychicznego wywołanego śmiercią osoby bliskiej (zob. uwagi w rozdziale VIII). System polski można okreś lić jako pośredni, ponieważ ustawodawca przewiduje z jednej strony w Kodeksie cywilnym normy szczególne (art. 446 k.c.), a z drugiej możliwe i wręcz konieczne niekiedy jest odwoływanie się do reguł ogólnych (np. w zakresie przyczynienia się, związku przyczynowego, pojęcia szkody). W prawie polskim nie ma podstaw do przyjmowania jako podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej koncepcji celu normy prawnej (ochrona okreś lonego interesu), to kryterium można natomiast pomocniczo stosować przy ocenie, czy dany uszczerbek pozostawał w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem 15. Niekiedy osoba trzecia, nieuczestnicząca w zdarzeniu, może być uznana za bezpośrednio poszkodowaną, jeśli dozna rozstroju zdrowia (art k.c.). Celem wszystkich systemów jest realizacja funkcji kompensacyjnej 16, a także dążenie do realizacji zasady pełnego odszkodowania w razie 14 Tekst Bürgerliches Gesetzbuch dostępny na stronie internetowej: -im-internet.de/bgb/ (dostęp: r.). 15 T. Pajor, Pure economic loss. Polish report, w: Rapports polonais présentés au XVII e Congrès International de Droit Comparé. Utrecht, juillet 2006, red. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź 2006, s R. Youngs, English, French and German comparative law, London 1998, s Rzadko prawo odszkodowawcze spełnia funkcję represyjną, choć nie można jej wykluczyć w przypadku niektórych roszczeń [np. niekiedy można mówić o tej funkcji w przypadku roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne czy w razie możliwości domagania się punitive (exemplary) damages czy aggravated damages w systemach common law]. Zob. także P. Catala, J.A. Weir, Delict and torts: a study in parallel. Part III. Damage, Tulane Law Review 1965, t. 39, nr 4, s Charakter raczej represyjny punitive damages (a nie kompensacyjny) powoduje, że roszczenie o to odszkodowanie nie przechodzi na podstawie Law Reform Act z 1934 r. na spadkobierców. Zob. też J. Steele, Tort law. Text, cases and materials, Oxford 2007, s. 515; M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. Responsabilité civile et quasi-contrats, t. 2, Paris 2010, s. 39. M. Fabre-Magnan podnosi, że 23

UCHWAŁA. Protokolant Piotr Malczewski

UCHWAŁA. Protokolant Piotr Malczewski Sygn. akt III CZP 74/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster Protokolant

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania. Paweł Cioch

Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania. Paweł Cioch Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania Paweł Cioch Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania Paweł Cioch monografie Stan prawny na 1 czerwca 2007 r. Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu.

Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu. Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu. Aleksandra Kępniak Zjawisko mobbingu w miejscu pracy istnieje od bardzo dawna. Współcześnie stało się ważnym problemem społecznym, dostrzeżonym

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ewa Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ewa Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ewa Tomaszewska W Y DA N I E 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 320/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSA

Bardziej szczegółowo

TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC

TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC Warszawa 2012 Stan prawny na 1 lipca 2012 r. Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne JustLuk

Bardziej szczegółowo

USTALANIE WYSOKOŚCI ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA SZKODĘ NA OSOBIE W PRAKTYCE SĄDOWEJ. Mikołaj Wild Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

USTALANIE WYSOKOŚCI ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA SZKODĘ NA OSOBIE W PRAKTYCE SĄDOWEJ. Mikołaj Wild Instytut Wymiaru Sprawiedliwości USTALANIE WYSOKOŚCI ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA SZKODĘ NA OSOBIE W PRAKTYCE SĄDOWEJ Mikołaj Wild Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS PREZENTACJI Podsumowanie podstawowych założeń dotyczących

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 02.04.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 02.04.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 02.04.2015 WYKŁAD NR 6 1. Odpowiedzialność prawna lekarza w ogólności 2. Odpowiedzialność karna Mechanizm procesowy Ryzyko dla lekarza 3. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Dział I PRZEPISY WSPÓLNE...14 Rozdział 1. Przepisy ogólne...14 Rozdział 1a. Prawa pacjenta...120 Rozdział 2. Szpitale...151 Rozdział 3. Inne zakłady opieki

Bardziej szczegółowo

Zbieg art i art. 448 w zw. z art. 24 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Zbieg art i art. 448 w zw. z art. 24 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda Zbieg art. 446 4 i art. 448 w zw. z art. 24 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda dr Maciej Jakub Zieliński Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego RP Zagadnienia problemowe 1. Czy członkowie rodziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 3 marca 2004 r., III CZP 2/04

Uchwała z dnia 3 marca 2004 r., III CZP 2/04 Uchwała z dnia 3 marca 2004 r., III CZP 2/04 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sędzia SA Barbara Kurzeja Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "Bundesknappschaft"

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 93/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 grudnia 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy...

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... Wykaz skrótów... 11 Przedmowa do wydania drugiego... 13 Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... 20 ROZDZIAŁ 1. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne środki ochrony praw. Prawo do sądu Prawo do odszkodowania art. 77 ust. 1 Skarga konstytucyjna RPO

Konstytucyjne środki ochrony praw. Prawo do sądu Prawo do odszkodowania art. 77 ust. 1 Skarga konstytucyjna RPO Konstytucyjne środki ochrony praw Prawo do sądu Prawo do odszkodowania art. 77 ust. 1 Skarga konstytucyjna RPO Konstytucyjne prawo do sądu 1) prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne

Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne Łukasz Dyba Radca prawny Kancelaria Prawna Sokrates Janusz Kaczmarek, Łukasz Dyba i Wspólnicy Spółka Komandytowa Wprowadzenie Niniejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Postępowanie przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest postępowaniem toczącym się na wniosek osoby poszkodowanej/roszczącej.

Bardziej szczegółowo

Zasady kalkulacji zadośćuczynień w ustawach pozakodeksowych

Zasady kalkulacji zadośćuczynień w ustawach pozakodeksowych Zasady kalkulacji zadośćuczynień w ustawach pozakodeksowych Warszawa, 19 września 2011 r. Zbigniew Strus Sędzia Sądu Najwyższego (w stanie spoczynku) Celowość dyskursu o taryfikacji świadczeń odszkodowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bogumiła Gruszka

UCHWAŁA. Protokolant Bogumiła Gruszka Sygn. akt III CZP 67/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2012 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Anna Kozłowska Protokolant Bogumiła Gruszka

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Aleksander Daszewski r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Konferencja Pro Motor, Warszawa 4 grudnia 2013 r.

Aleksander Daszewski r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Konferencja Pro Motor, Warszawa 4 grudnia 2013 r. Realizacja orzecznictwa Sądu Najwyższego w praktyce likwidacyjnej zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Aleksander Daszewski r.pr. koordynator

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 60/08 POSTANOWIENIE składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2008 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała. Śmierć członka rodziny i związana z nią trudna sytuacja, na którą składa się konieczność urządzenia

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. I UZ 6/07

Postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. I UZ 6/07 Postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. I UZ 6/07 Ustanowione w art. 94 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) zwolnienie Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-176/10/PS Data 2010.06.18 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12. Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca)

Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12. Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) 126 Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r., III CZP 8/12 Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Maria Szulc Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972, s. 7.

Wprowadzenie. W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972, s. 7. Monografia ta poświęcona jest problematyce odpowiedzialności cywilnej na zasadzie słuszności. W nauce prawa pojęcie odpowiedzialności cywilnej ujęte zostało w definicji, zgodnie z którą odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Copyright by Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE

Copyright by Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE Książka dofinansowana przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka Komandytowa Redakcja: Katarzyna Rybczyńska Redakcja serii: Alicja Pollesch Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Od Autorki. Książka ta jest częściowo zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej,

Od Autorki. Książka ta jest częściowo zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej, Wykaz skrótów Od Autorki Książka ta jest częściowo zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej, obronionej w dniu 26 marca 2009 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pragnę złożyć podziękowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 35/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Kształtowanie się idei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej... 1 1. Wyodrębnienie ubezpieczenia odpowiedzialności. cywilnej...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt III Cz 962/13 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa J. S., H. S. i M. S. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej [ ] w Warszawie o zapłatę na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie

Bardziej szczegółowo

ZADOŚĆUCZYNIENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ SPRZED 3 SIERPNIA 2008 R. JAKO WARTOŚĆ DODANA DLA RODZIN OSÓB POSZKODOWANYCH JOANNA SMERECZAŃSKA-SMULCZYK

ZADOŚĆUCZYNIENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ SPRZED 3 SIERPNIA 2008 R. JAKO WARTOŚĆ DODANA DLA RODZIN OSÓB POSZKODOWANYCH JOANNA SMERECZAŃSKA-SMULCZYK ZADOŚĆUCZYNIENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ SPRZED 3 SIERPNIA 2008 R. JAKO WARTOŚĆ DODANA DLA RODZIN OSÓB POSZKODOWANYCH JOANNA SMERECZAŃSKA-SMULCZYK Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby najbliższej

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Joanna Ołówek Opracowanie redakcyjne: Agata Walkowska Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Autorzy zdjęć: istock.com/twilighteye;

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 277/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI Zdzisława Cwalińska-Weychert Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wstęp... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................ 15 Wstęp......................................................... 17 ROZDZIAŁ 1. Podstawy odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880).

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA - 140-19 (2) /07 Warszawa, 1 lutego 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPADKOWE I RODZINNE

PRAWO SPADKOWE I RODZINNE TESTY PRAWO SPADKOWE I RODZINNE MAREK STUS Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Wprowadzenie... 9 Część I Prawo spadkowe... 11 Rozdział 1 Spadek i ogólne zasady dziedziczenia... 13

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 8/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 8/12. Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 8/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 kwietnia 2012 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa małoletniego

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 marca 2003 r. II UK 178/02

Wyrok z dnia 5 marca 2003 r. II UK 178/02 Wyrok z dnia 5 marca 2003 r. II UK 178/02 Wypłata pracownikowi odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu powoduje zmniejszenie jednorazowego odszkodowania należnego członkom

Bardziej szczegółowo

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Mirosław Nesterowicz. Wydanie 1

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Mirosław Nesterowicz. Wydanie 1 Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Mirosław Nesterowicz Wydanie 1 Warszawa 2012 Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Bojarska, Joanna Tchorek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt

Bardziej szczegółowo

Aleksander Raczyński *

Aleksander Raczyński * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Aleksander Raczyński * Zasada odszkodowania/zakazu wzbogacania osoby uprawnionej z ubezpieczenia jako przesłanka odmowy spełnienia

Bardziej szczegółowo

Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja

Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja Studium cywilnoprawne Justyna Balcarczyk Warszawa 2009 Stan prawny na 1 maja 2008 r. Redakcja serii: Janusz Barta Ryszard

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Pierwsza z proponowanych zmian dotyczy poszerzenia katalogu organizacji społecznych, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli i wstępować za ich zgodą do już toczących

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji walka dla idei, czy o realne wyrównanie szkód? Bernadeta M. Kasztelan-Świetlik Listopad 2010 Biała księga KaŜdy, kto z powodu naruszenia prawa konkurencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09 Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Tomasza R.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 479/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 maja 2014 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15. Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15. Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15 Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17 Rozdział 1. Podstawowe określenia związane z pomocą terapeutyczną 19 1. Podstawowe pojęcia 19 1.1. Zdrowie 19 1.2. Pacjent/klient

Bardziej szczegółowo

Wolność wypowiedzi prasowej. Ewa Nowińska

Wolność wypowiedzi prasowej. Ewa Nowińska Wolność wypowiedzi prasowej Ewa Nowińska W serii ukazały się również: Andrzej Matlak Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Telewizja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt III CZP 74/13 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa J. K., D. K., S. K. i B. T. przeciwko L. Spółce Akcyjnej w M. o zapłatę na skutek zażalenia powodów J. K., D. K. i S. K. na postanowienie

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja. Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Gerard Bieniek Henryk Pietrzkowski. / monografie / prawo cywilne.

Reprezentacja. Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Gerard Bieniek Henryk Pietrzkowski. / monografie / prawo cywilne. Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego / monografie / prawo cywilne Gerard Bieniek Henryk Pietrzkowski Wydanie 3 Warszawa 2013 Poszczególne części książki napisali: Gerard Bieniek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 61/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 listopada 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 67/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 listopada 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 662/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Zbigniew Kwaśniewski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

22/2/A/2014. POSTANOWIENIE z dnia 18 lutego 2014 r. Sygn. akt SK 45/12

22/2/A/2014. POSTANOWIENIE z dnia 18 lutego 2014 r. Sygn. akt SK 45/12 22/2/A/2014 POSTANOWIENIE z dnia 18 lutego 2014 r. Sygn. akt SK 45/12 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Granat przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz sprawozdawca Marek Kotlinowski Andrzej Wróbel

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 29 września 2011 r., IV CSK 650/10. Artykuł 322 k.p.c. ma zastosowanie do ustalenia świadczenia przewidzianego w art. 764 3 1 k.c.

Wyrok z dnia 29 września 2011 r., IV CSK 650/10. Artykuł 322 k.p.c. ma zastosowanie do ustalenia świadczenia przewidzianego w art. 764 3 1 k.c. Wyrok z dnia 29 września 2011 r., IV CSK 650/10 Artykuł 322 k.p.c. ma zastosowanie do ustalenia świadczenia przewidzianego w art. 764 3 1 k.c. Sędzia SN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ewa Marcisz W Y DA N I E 2 Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 544/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 czerwca 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Spadek Dziedziczenie ustawowe

Spadek Dziedziczenie ustawowe Spadek Dziedziczenie ustawowe Pojęcie i skład spadku Art. 922 k.c., w skład spadku wchodzą następujące prawa i obowiązki: 1) mające charakter cywilnoprawny 2) mające charakter majątkowy 3) niezwiązane

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

KOSZTY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM BKS/DPK-134-32474/16 MR Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r. P9-28/16 Nr: 32474 Data wpływu 26 kwietnia 2016 r. Data sporządzenia informacji o petycji 14 czerwca 2016 r. KOSZTY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

Bardziej szczegółowo

Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego

Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego MONOGRAFIE PRAWNICZE Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego Piotr Osowy Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR OSOWY POWÓDZTWA O UKSZTAŁTOWANIE STOSUNKU PRAWNEGO Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 marca 2012 r., I CSK 282/11. Dziecko, które urodziło się martwe może być uznane za "zmarłego" w rozumieniu art. 446 4 k.c.

Wyrok z dnia 9 marca 2012 r., I CSK 282/11. Dziecko, które urodziło się martwe może być uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 4 k.c. 130 Wyrok z dnia 9 marca 2012 r., I CSK 282/11 Dziecko, które urodziło się martwe może być uznane za "zmarłego" w rozumieniu art. 446 4 k.c. Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący) Sędzia SN Jan Górowski

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Podstawy prawne, zakres i produkty ubezpieczenia Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej Agenda 1. Definicja pojęcia

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Akt urodzenia. Aleksandra Wilk. / monografie / prawo administracyjne. Wydanie 1

Akt urodzenia. Aleksandra Wilk. / monografie / prawo administracyjne. Wydanie 1 Akt urodzenia Aleksandra Wilk / monografie / prawo administracyjne Wydanie 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................... 11 Wstęp........................................................

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione Edyta Bielak-Jomaa Andrzej Jabłoński Joanna Jasiewicz Małgorzata Mędrala Paweł Pettke Piotr Prusinowski Ewa Wronikowska Marcin Wujczyk Janusz Żołyński KODEKS PRACY KOMENTARZ Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 2/14 POSTANOWIENIE składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 czerwca 2014 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Opracowano na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji. zawartej na czas trwania stosunku pracy

Spis treści. II. Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji. zawartej na czas trwania stosunku pracy Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XVII Rozdział I. Polskie prawo pracy w ujęciu historycznym... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Prawo pracy na ziemiach polskich w okresie zaborów... 3 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 maja 2004 r., III CZP 24/04

Uchwała z dnia 18 maja 2004 r., III CZP 24/04 Uchwała z dnia 18 maja 2004 r., III CZP 24/04 Sędzia SN Filomena Barczewska (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Henryk Pietrzkowski Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe K. Piasecki (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 19 stycznia 2012 r..

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 19 stycznia 2012 r.. Sygn. akt III CZP 93/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 19 stycznia 2012 r.. Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 5 października 2011 r. IV CSK 10/11

Wyrok Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 5 października 2011 r. IV CSK 10/11 Cywilne prawo zobowiązania odpowiedzialność deliktowa zadośćuczynienie pieniężne z powodu śmierci członka rodziny poszkodowanego ocena roszczenia o zadośćuczynienie z punktu widzenia norm międzyczasowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Joanny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 291/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2017 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo