PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY"

Transkrypt

1 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1 28). Ewentualny brak zg oê przewodniczàcemu zespo u nadzorujàcego egzamin. 2. Pisz czytelnie. U ywaj tylko d ugopisu/pióra z czarnym tuszem/atramentem. 3. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyraênie przekreêl. 4. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie. 5. Podczas egzaminu mo na korzystaç z o ówka i gumki (wy àcznie do rysunków) oraz linijki. yczymy powodzenia! Za rozwiàzanie wszystkich zadaƒ mo na otrzymaç àcznie 50 punktów. Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON na wzór oryginalnego arkusza maturalnego.

2 2

3 Zadanie 1. (1 pkt) Organizm wielokomórkowy budujà uporzàdkowane hierarchicznie struktury biologiczne. Na rysunkach przedstawiono elementy budowy organizmu cz owieka z ró nych poziomów organizacji biologicznej. Uporzàdkuj przedstawione struktury w porzàdku malejàcym wpisz w wyznaczone miejsca cyfry od 2 do PP PL KP KL Zadanie 2. (2 pkt) Poni ej podano uk ady narzàdów (kolumna I) oraz pe nione przez nie przyk adowe funkcje (kolumna II). Kolumna I Kolumna II A. uk ad nerwowy 1. usuwa niestrawione resztki pokarmowe B. uk ad pokarmowy 2. steruje odpowiedzià organizmu na bodêce wewn trzne C. uk ad limfatyczny 3. wydala nadmiar p ynów D. uk ad mi Êniowy 4. broni organizm przed zaka eniem drobnoustrojami 5. umo liwia ruch organizmu Przyporzàdkuj ka demu z podanych uk adów (kolumna I) po jednej funkcji (kolumna II), jakà pe ni on w organizmie cz owieka. 3

4 Zadanie 3. (2 pkt) Honorowy dawca krwi zg asza si cyklicznie do punktu krwiodawstwa. Na miejscu pobiera si od niego oko o ml krwi. Pobranie jest odczytane przez mózg jako zaburzenie homeostazy poprzez zmniejszenie iloêci krwi w uk adzie krà enia. To pobudza szpik kostny do produkcji erytrocytów. Krwiodawca powinien tu po oddaniu krwi napiç si wody. Otrzymuje tak e tabliczk czekolady. Zawarte w niej elazo jest sk adnikiem niezb dnym do wytworzenia hemoglobiny, która znajduje si w krwinkach czerwonych. Na podstawie podanego tekstu podaj dwa parametry ustrojowe, których wartoêci uleg y zaburzeniu w organizmie krwiodawcy po oddaniu krwi. Zadanie 4. (3 pkt) Badanie w kierunku wykrycia cukrzycy u pacjenta polega na podaniu mu glukozy w pokarmie, a nast pnie okreêlaniu jej poziomu we krwi (co pó godziny) i w moczu (co godzin ). Cukier pojawia si w moczu, gdy poziom glukozy we krwi pacjenta przekroczy 180 mg na 100 cm 3. U zdrowego cz owieka poziom glukozy nie przekracza 100 mg w 100 cm 3. a) Podaj, jakà literà oznaczono pacjenta chorego na cukrzyc i po jakim czasie w moczu tego pacjenta pojawi si cukier. st enie glukozy we krwi (mg/100 cm 3 ) podanie glukozy B A czas (h) b) Podaj nazwy dwóch hormonów, które dzia ajàc antagonistycznie, utrzymujà sta y poziom glukozy we krwi. Zadanie 5. (2 pkt) Naprzemienne i rytmiczne wykonywanie wdechów i wydechów umo liwiajà mi Ênie oddechowe oraz klatka piersiowa. Podane cechy dotyczà budowy klatki piersiowej. A. p aski mostek B. 12 par eber C. stawowe po àczenie eber z kr gami D. pó ruchome po àczenie eber z mostkiem za pomocà chrzàstek E. obecnoêç eber wolnych Wypisz oznaczenia literowe dwóch cech budowy klatki piersiowej, dzi ki którym jest ona ruchoma i uczestniczy w wentylacji p uc. 4

5 Zadanie 6. (1 pkt) Poni ej w przypadkowej kolejnoêci wymieniono struktury, przez które w druje tlen podczas wymiany gazowej zewn trznej. tchawica, erytrocyt, p cherzyk p ucny, jama nosowa, nozdrza zewn trzne, osocze, krtaƒ, oskrzela g ówne U ó wymienione struktury w kolejnoêci zgodnej z drogà, którà pokonuje tlen. nozdrza zewn trzne $... Zadanie 7. (2 pkt) Podczas wysi ku fizycznego zmianie ulega rozmieszczenie krwi w organizmie. Podana tabela przedstawia zmiany miejscowego przep ywu krwi podczas wysi ku fizycznego. Obszar naczyniowy maksymalny przep yw krwi (ml/min) Spoczynek odsetek obj toêci minutowej serca (%) przep yw krwi (ml/min) Wysi ek odsetek obj toêci minutowej serca (%) Trzewny Nerkowy Mózgowy Wieƒcowy Mi Êni szkieletowych Skórny Innych narzàdów ,5 Na podstawie: Poradnik lekarza praktyka, pod red. R. Âciborskiego, Wroc aw Warszawa Kraków Na podstawie danych z tabeli okreêl i wyjaênij wp yw wysi ku fizycznego na przep yw krwi przez mi Ênie i nerki. 5

6 Zadanie 8. (2 pkt) Trzustka i wàtroba to dwa gruczo y trawienne, które wspomagajà przemiany metaboliczne zachodzàce w organizmie cz owieka. Przyporzàdkuj ka dà z podanych funkcji wàtrobie lub trzustce. Wpisz w odpowiednie miejsca ich oznaczenia literowe: W (wàtroba) lub T (trzustka).... magazynuje i przekszta ca cukry... wytwarza ó ç... neutralizuje toksyny... wytwarza enzymy trawienne... produkuje insulin... wytwarza mocznik Zadanie 9. (2 pkt) Podany wykres przedstawia wp yw odczynu Êrodowiska (ph) na aktywnoêç enzymów trawiennych pepsyny i amylazy. Wska wartoêç ph, przy której oba enzymy sà nieaktywne. Podaj nazw enzymu aktywnego w o- àdku. aktywnoêç enzymu pepsyna amylaza ph odczyn kwaêny odczyn zasadowy Zadanie 10. (2 pkt) Lipidy, krà àc w naczyniach krwionoênych, tworzà kompleksowe po àczenia z bia kami, zwane lipoproteinami. W osoczu krwi sà obecne dwie g ówne grupy lipoprotein: lipoproteiny o niskiej g stoêci i du ej zawartoêci cholesterolu (LDL; tzw. z y cholesterol) oraz lipoproteiny o wysokiej g stoêci, zawierajàce ma o cholesterolu (HDL; tzw. dobry cholesterol). LDL transportuje cholesterol do wszystkich komórek cia a, gdzie jest on wykorzystywany do produkcji witaminy D 3, hormonów sterydowych, os onek mielinowych wypustek komórek nerwowych. HDL wy apuje czàsteczki z ego cholesterolu i transportuje je do wàtroby, gdzie jest on rozk adany do kwasów ó ciowych. Lipoproteiny LDL natomiast odk adajà cholesterol na Êcianach naczyƒ t tniczych. Na podstawie tekstu okreêl rol, jakà odgrywajà krà àce w naczyniach krwionoênych lipoproteiny LDL oraz HDL. 6

7 Zadanie 11. (2 pkt) Podany schemat ilustruje zwiàzek mi dzy uk adem krwionoênym i limfatycznym cz owieka. Na podstawie analizy schematu oceƒ podane stwierdzenia. Obok ka dego z nich wpisz liter P, jeêli jest ono prawdziwe, lub liter F, jeêli jest fa szywe. a) W osowate naczynia krwionoêne tworzà system otwarty.... b) P yn tkankowy jest przesàczem osocza z krwionoênych naczyƒ w osowatych.... y a serce w osowate naczynia krwionoêne p yn tkankowy c) P yn tkankowy wnika do Êlepo zakoƒczonych w osowatych naczyƒ limfatycznych.... d) P yn tkankowy powraca ostatecznie do krwi.... w ze limfatyczny naczynia w osowate limfatyczne Zadanie 12. (3 pkt) Choroby uk adu krà enia stanowià obecnie g ównà przyczyn zgonów m czyzn i kobiet w Polsce oraz w krajach uprzemys owionych. W tabeli zestawiono liczb zgonów (w %) z powodu ró nych chorób w trzech regionach ekonomicznych Êwiata. Region Êwiata Kraje rozwini te o ustabilizowanym rynku ekonomicznym (np. USA, Europa Zachodnia, Australia) Kraje rozwini te o wzrastajàcym rynku ekonomicznym (np. Polska, W gry, Czechy) Kraje rozwijajàce si (Chiny, Indie, Afryka) Choroby sercowo- -naczyniowe (%) Choroby niezakaêne nowotwory, wrodzone, choroby pozosta ych uk adów narzàdów (%) Choroby zakaêne (%) Wypadki (%) Ca y Êwiat Narysuj diagram porównujàcy liczb zgonów na choroby sercowo-naczyniowe i niezakaêne w krajach o wzrastajàcym rynku ekonomicznym, ustabilizowanym rynku ekonomicznym oraz w krajach rozwijajàcych si. 7

8 Zadanie 13. (1 pkt) Wybierz i zaznacz prawid owà odpowiedê. W obronnoêci nieswoistej biorà udzia : A. limfocyty T, limfocyty B, monocyty B. granulocyty, limfocyty grasiczozale ne, pow oki cia a C. lizozym, cytokininy, limfocyty szpikozale ne D. lizozym, interferon, granulocyty Zadanie 14. (2 pkt) Uk ad nerwowy odpowiada za odbiór, przekazywanie, przetwarzanie oraz przechowywanie informacji docierajàcych do nas ze Êrodowiska zewn trznego oraz z wn trza organizmu Schemat przedstawia funkcjonalny podzia uk adu nerwowego cz owieka. Uk ad nerwowy A B wspó czulny C Podaj nazwy elementów uk adu nerwowego, które oznaczone sà na schemacie literami A, B, C. A.... B.... C.... 8

9 Zadanie 15. (2 pkt) W kolumnach I i II zestawiono przyk ady reakcji odruchowych (kolumna I) oraz bodêców (kolumna II). Przyporzàdkuj reakcjom odruchowym odpowiadajàce im bodêce. Kolumna I Kolumna II 1. zw enie êrenicy A. chemiczne podra nienie b ony Êluzowej jamy ustnej 2. wydzielanie Êliny B. dotkni cie ust niemowlaka 3. ruchy ssania C. podra nienie oka Êwiat em o du ym nat eniu 4. zawienie D. askotanie skóry podeszwy E. podra nienie mechaniczne spojówki Zadanie 16. (3 pkt) Uzupe nij podany schemat wpisz w kratki odpowiednie elementy budowy ucha cz owieka spoêród wymienionych poni ej. Êrodkowe, jama b benkowa, wewn trzne, zewn trzne, b dnik b oniasty, przewód s uchowy zewn trzny Ucho ma owina uszna kosteczki s uchowe b dnik kostny Zadanie 17. (1 pkt) Niektóre komórki warstwy podstawowej skóry produkujà barwnik melanin. Podaj jedno znaczenie wyst powania melaniny w skórze. Zadanie 18. (2 pkt) Wykres A przedstawia zmiany wydajnoêci pracy cz owieka w ciàgu tygodnia, a wykres B zmiany poziomu zm czenia cz owieka w ciàgu doby. A B wydajnoêç pracy (%) poniedzia ek wtorek Êroda czwartek piàtek sobota dzieƒ tygodnia Na podstawie analizy wykresów okreêl optymalny czas przeprowadzenia egzaminu trwajàcego 3 godziny. Dzieƒ:... Godziny:... zm czenie godzina

10 Zadanie 19. (1 pkt) Pos ugujàc si cyframi, uporzàdkuj wymienione struktury zgodnie z drogà, którà przebywa plemnik od miejsca powstania do miejsca zap odnienia komórki jajowej. 1 jajowód 2 nasieniowody 3 pochwa 4 cewka moczowa 5 kanaliki nasienne 6 najàdrze 7 macica Zadanie 20. (2 pkt) Cià a u cz owieka trwa 9 miesi cy. zap odnienie miesiàce Na osi obejmujàcej okres trwania cià y zaznacz i podaj nazwy dwóch prenatalnych etapów rozwojowych cz owieka. Zadanie 21. (1 pkt) Szyszynka jest wyspecjalizowanà cz Êcià mi dzymózgowia. Wydzielany przez nià hormon melatonina wp ywa na oêrodki mózgu zwiàzane ze snem i czuwaniem, a tym samym na rytm dobowy cz owieka. Podane wykresy przedstawiajà zmiany poziomu melatoniny we krwi w ciàgu doby latem i zimà. Na podstawie wykresów sformu uj jednà prawid owoêç dotyczàcà poziomu melatoniny we krwi w ciàgu doby. Poziom melatoniny we krwi LATO dzieƒ noc pora doby Poziom melatoniny we krwi ZIMA dzieƒ noc pora doby 10

11 Zadanie 22. (2 pkt) Na schematach A i B przedstawiono dwie cechy kodu genetycznego. A trójka AUG trójka UGG trójka UUG B trójka AGU trójka AGC metionina tryptofan leucyna seryna Podaj nazwy przedstawionych cech kodu genetycznego oraz napisz, co ka da z nich oznacza. A.... B.... Zadanie 23. (1 pkt) W wypadku podejrzenia wystàpienia choroby genetycznej u rozwijajàcego si w onie matki dziecka lekarz wykonuje amniopunkcj. Pobierany jest wówczas p yn owodniowy, w którym znajdujà si ywe komórki p odu. Te komórki sà nast pnie poddawane analizie. Zaznacz nazw choroby, którà mo na wykryç podczas analizy kariotypu p odu. A. fenyloketonuria B. anemia sierpowata C. zespó Downa D. mukowiscydoza Zadanie 24. (2 pkt) Biosynteza bia ka obejmuje transkrypcj i translacj. Antykodony trna TAC AAA AGA ACA TGG ATT DNA mrna peptyd UAC UGG UGA GCA metionina treonina seryna arginina AAA fenyloalanina CCC glicyna AGA seryna ACA cysteina Podaj sekwencj nukleotydów mrna oraz sekwencj aminokwasów peptydu, które powstanà w procesie biosyntezy bia ka wed ug informacji przedstawionego fragmentu DNA. mrna:... peptyd:... 11

12 Zadanie 25. (1 pkt) Na rycinach przedstawiono schematycznie elementy przyrody. + = Podpisz ryciny, u ywajàc poj ç: ekosystem, biotop, biocenoza. Zadanie 26. (1 pkt) Rycina przedstawia fragment biocenozy leênej. gàsienica sójka chrabàszcz kozioróg d bosz gàsienica w drewnie dzi cio królik dzik m oda sosna wiewiórka p drak chrabàszcza 12

13 Wyka, e mi dzy zwierz tami roêlino ernymi p drakiem i królikiem nie zachodzi konkurencja o pokarm. Podaj jeden argument. Zadanie 27. (2 pkt) Dane liczbowe przedstawiajà stosunek biomas poszczególnych poziomów troficznych producentów, roêlino erców i drapie ników w dwóch zbiornikach wodnych. Jezioro nienawo one 96 : 10 : 4 Jezioro nawo one 180 : 22 : 10 Podaj dwa wnioski wynikajàce z analizy powy szych danych. Zadanie 28. (2 pkt) Szczyt Ziemi w Rio w 1992 roku zgromadzi przedstawicieli ponad 170 krajów Êwiata. Opracowano na nim program ochrony przyrody o zasi gu globalnym, uj ty w pi ciu dokumentach. Schemat przedstawia ogólne za o enia tych dokumentów. I zobowiàzuje do poszanowania zasobów naturalnych oraz harmonijnego rozwoju gospodarczego i spo ecznego. II Deklaracja z Rio Agenda 21 precyzuje cele ochrony przyrody do realizacji w XXI wieku. IV Konwencja o ró norodnoêci biologicznej zobowiàzuje wszystkie paƒstwa do zachowania III Konwencja w sprawie zmian klimatu postuluje ograniczenie... V Konwencja w sprawie lasów ma na celu ochron zasobów leênych, g ównie lasów tropikalnych Uzupe nij zapis oznaczonych cyframi III i IV za o eƒ konwencji ze Szczytu Ziemi w Rio. 13

14 BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 14

15 BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 15

16

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci 5 Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci Barbara Kowal-Gierczak, Eliza Lamer-Zarawska Zespó polimetaboliczny (zespó X) i cukrzyca typu 2 Pod o em zespo u polimetabolicznego jest opornoêç

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2009 BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1. Rozpoznanie g ównych elementów budowy przewodu pokarmowego przedstawionych na schemacie. Zdaj cy otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA LFD-Arkusz1ZR-zadania 11/5/07 1:01 PM Page 1 dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY GRUDZIE ROK 2007 Instrukcja dla zdajàcego Czas

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW YWNOÂCI Warszawa PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI Aby zapewniç ich spo ycie w odpowiedniej iloêci, nale y uwzgl dniç w dziennej

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics przedstawia ofert Biologii Molekularnej. ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz.

LabForum. Roche Diagnostics przedstawia ofert Biologii Molekularnej. ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics przedstawia ofert Biologii Molekularnej ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. Nr 14 LabForum luty 2003 Roche Diagnostics wkracza w 2003 r. Szanowni Paƒstwo, Spis treêci: Roche Diagnostics

Bardziej szczegółowo

4 Testy sprawdzajàce (wersja a i b)

4 Testy sprawdzajàce (wersja a i b) Testy 59 4 Testy sprawdzajàce (wersja a i b) Przedstawione poni ej standardy wymagaƒ egzaminacyjnych obejmujà swym zakresem przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Stanowià one podstaw do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I. strona 1 z 7

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I. strona 1 z 7 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I. Zasady oceniania Za rozwi zanie zada z arkusza I mo na uzyska maksymalnie 50 punktów. Model odpowiedzi uwzgl dnia jej zakres merytoryczny,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI dysleksja Miejsce na naklejk z kodem szko y ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw 1 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla zdajàcego 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 18 stron (zadania 1

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny dla lekarzy. Sprawozdanie z Konferencji Anti-Aging Teleangiektazje okolicy twarzy

Biuletyn informacyjny dla lekarzy. Sprawozdanie z Konferencji Anti-Aging Teleangiektazje okolicy twarzy Derma NEWS Nr 05/2005 Biuletyn informacyjny dla lekarzy Sprawozdanie z sympozjum naukowego Zastosowanie laserów i IPL w dermatologii estetycznej" Dermatoskopia w praktyce lekarskiej O przyjacio ach SLDE

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging EKSPERT ISSN 1895-3654 maj/czerwiec/2008 (nr 14) Dossier: Hormony rzàdzà kobietà

Bardziej szczegółowo

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001 issn 1506-7378 nr (10) kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Szczepienia ochronne Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: PEDIATRIA Szanowni Paƒstwo! Skoƒczy y si emocje milenijne, min a nast pna

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

LUX MED. Chronià. ma ych i du ych str. 8. ZrzuciliÊmy kilkanaêcie ton! Nowa jakoêç patrzenia. medycyna jest sztukà. str. 5. str.

LUX MED. Chronià. ma ych i du ych str. 8. ZrzuciliÊmy kilkanaêcie ton! Nowa jakoêç patrzenia. medycyna jest sztukà. str. 5. str. magazyn pacjentów centrów medycznych medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 3/39 ROK X KWARTALNIK PAèDZIERNIK 2008 www.luxmed.pl ZrzuciliÊmy kilkanaêcie ton! str. 5 Nowa jakoêç patrzenia str. 10 Chronià

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000

LabForum. Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000 LabForum Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000 Nr 3 LabForum maj 2000 SALMED 2000 Warszawa, 02.05.2000 Szanowni Paƒstwo, Zespó Roche Diagnostics uczestniczàcy w targach SALMED mi o mi przekazaç w Paƒstwa

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance (zwane dalej SWU) majà zastosowanie w umowie

Bardziej szczegółowo

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2)

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Marzec 2006 (nr 2) Estetyczny zabieg: Wype nianie zmarszczek

Bardziej szczegółowo

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej R O D Z I N A NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci pod redakcjà Danuty Gorajewskiej Seria: Biblioteczka Przyjació Integracji Redaktor Serii: Danuta Gorajewska, APS, Warszawa Autorzy: Ewa B och-dziedzic muzyk,

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu LabForum Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu Nr 5 LabForum grudzieƒ 2000 2001 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Warszawa, 1.12.2000 r. Szanowni Paƒstwo, spotykamy si po raz ostatni w tym tysiàcleciu.

Bardziej szczegółowo

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Warszawa 1998 Copyright by Izabela Piróg, Henryk Piróg ISBN 83-907366-3-2 Wydawca: Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego ywienia ul. Redutowa 9/23 01-103

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo