MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL"

Transkrypt

1 HıtŒ-agyasztó szekrény / Ch odziarko - zamra arka / Chladniãka s mrazákem / Refrigerator-reezer MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL ERB 3022 HU PL CZ GB

2 14 ZALECENIA WST PNE Przed uruchomieniem urzàdzenia nale y dok adnie zapoznaç si z instrukcjà obs ugi, która powinna zostaç zachowana przez ca y czas u ytkowania. W wypadku sprzeda y urzàdzenia instrukcj nale y przekazaç nowemu u ytkownikowi, aby móg zapoznaç si z zasadami bezpieczeƒstwa i funkcjonowania zakupionego sprz tu. JeÊli urzàdzenie wyposa one w zamek magnetyczny ma zastàpiç zu yte urzàdzenie z drzwiami lub zamkiem spr ynowym (zatrzask), nale y rozmontowaç zatrzask przed wyrzuceniem sprz tu. W przeciwnym razie móg by on stanowiç zagro enie dla dzieci. Przed zainstalowaniem i rozpocz ciem u ytkowania nale y dok adnie zapoznaç si z ni ej podanymi zaleceniami, majàcymi na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa. Ogólne zasady bezpieczeƒstwa Urzàdzenie mogà obs ugiwaç wy àcznie osoby doros e. Nie wolno pozwalaç dzieciom na manipulowanie elementami sterujàcymi ani bawienie si urzàdzeniem. Zmiana parametrów technicznych i/lub modyfikacje urzàdzenia sa niebezpieczne. Nale y uwa aç, aby urzàdzenie nie sta o na przewodzie zasilajàcym. Przed przystàpieniem do czyszczenia i konserwacji urzàdzenia nale y je wy àczyç z zasilania. Urzàdzenie jest ci kie i nale y je przenosiç/przesuwaç ostro nie. Nie nale y jeêç lodów wyj tych bezpoêrednio z zamra arki, gdy grozi to odmro eniami. Nale y uwa aç, aby podczas przemieszczania urzàdzenia nie uszkodziç spr arki i uk adu ch odniczego i w konsekwencji nie spowodowaç wycieku. Urzàdzenie nie mo e znajdowaç si w bezpoêrednim sàsiedztwie kaloryferów i kuchenki gazowej. Urzàdzenie nie powinno byç przez d u szy czas nara one na bezpoêrednie dzia anie promieni s onecznych. Musi byç zapewniony odpowiedni przep yw powietrza w tylnej cz Êci urzàdzenia i nie wolno dopuêciç do jakiegokolwiek uszkodzenia uk adu ch odniczego. Dotyczy wy àcznie zamra arek (z wyjàtkiem modeli do zabudowy): najlepsza lokalizacja to piwnica lub posadzka. W zamra arce nie wolno u ywaç innych urzàdzeƒ elektrycznych (np. maszynki do lodów) bez uprzedniej akceptacji producenta. Serwis / Naprawy Wszelkie interwencje elektryczne mogà byç wykonywane tylko przez uprawnionego elektromontera. Naprawy serwisowe mogà byç dokonywane wy àcznie przez autoryzowane placówki, a do napraw u ywa si tylko oryginalnych cz Êci zamiennych. Pod adnym pozorem nie wolno samodzielnie naprawiaç urzàdzenia. Naprawy przeprowadzone przez osoby nieuprawnione mogà spowodowaç jeszcze powa niejsze uszkodzenia. W wypadku niesprawnego dzia ania urzàdzenia nale y zwróciç si do autoryzowanej placówki serwisowej i zawsze àdaç oryginalnych cz Êci zamiennych. Uk ad ch odniczy zawiera w glowodory: konserwacja i uzupe nianie muszà byç przeprowadzone przez personel autoryzowanych zak adów serwisowych. U ytkowanie Domowy sprz t ch odniczy przeznaczony jest wy àcznie do przechowywania produktów ywnoêciowych. Urzàdzenie najlepiej pracuje w temperaturze otoczenia +18 C +43 C (klasa T); +18 C +38 C (klasa ST); +16 C +32 C (klasa N); +10 C +32 C (klasa SN). Klasa urzàdzenia podana jest na tabliczce znamionowej. Uwaga: je eli temperatura otoczenia nie mieêci si w podanych zakresach, nale y przestrzegaç nast pujàcych zaleceƒ: JeÊli temperatura spada poni ej poziomu minimalnego, temperatura mro enia w zamra arce nie mo e byç zapewniona. Nale y jak najszybciej skonsumowaç przechowywanà ywnoêç. Raz rozmro one produkty nie powinny byç ponownie zamra ane. Przechowywanie i zamra anie produktów ywnoêciowych powinno odbywaç si zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta. Wydrukowano na papierze z odzysku WARNINGS It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance in order that the new owner can be acquainted with the functioning of the appliance and the relevant warnings. If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death-trap for a child. This must be done before the appliance is built intothese warnings are provided in the interest of safety. You must read them carefully before installing or using the appliance. General Safety This appliance is designed to be operated by adults. Children should not be allowed to tamper with the controls or play with the product. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Care must be taken to ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable. Important: if the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. Before any cleaning or maintenance work is carried out, be sure to switch off and unplug the appliance. This appliance is heavy. Care should be taken when moving it Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance. Take utmost care when handling your appliance so as not to cause any damages to the cooling unit with consequent possible fluid leakages. The appliance must not be located close to radiators or gas cookers. Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight. There must be adequate ventilation round the back of the appliance and any damage to the refrigerant circuit must be avoided. or freezers only (except built-in models): an ideal location is the cellar or basement. Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer. Service/Repair Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person This product should be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts should be used. Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or more serious malfunctioning. Refer to your local Service Centre, and always insist on genuine spare parts. This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians. Use The domestic refrigerators and freezers are designed to be used specifically for the storage of edible foodstuffs only. Best performance is obtained with ambient temperature between +18 C and +43 C (class T); +18 C and +38 C (class ST); +16 C and +32 C (class N); +10 C and +32 C (class SN). The class of your appliance is shown on its rating plate. Warning: when the ambient temperature is not included within the range indicated for the class of this appliance, the following instructions must be observed: when the ambient temperature drops below the minimum level, the storage temperature in the freezer compartment cannot be guaranteed; therefore it is advisable to use the food stored as soon as possible. rozen food must not be re-frozen once it has been thawed out. Manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions. 39

3 Obrácení otevírání dvífiek Pfied kaïdym zásahem vytáhnûte zástrãku z elektrické sítû. Pfii obracení otevírání dvífiek postupujte následujícím zpûsobem: 1. vytáhnûte vûtrací mfiíïku (D), která je zacvaknuta; 2. odmontujte dolní pant (E) vy roubováním tfiech roubkû, které je drïí; 3. vyndejte dolní dvífika tak, Ïe je vytáhnete ze stfiedového pantu; 4. odmontujte stfiedov pant (H); 5. vyndejte horní dvífika vysunutím z horního ãepu (G); 6. vy roubujte horní ãep (G) a na roubujte ho na opaãnou stranu; 7. vyjmûte oba kryty na dvefiích (dle potfieby), abyste uvolnili otvory pro ãepy pantû, a nasaìte je na opaãnou stranu; namontujte horní dvífika; 8. namontujte stfiedov pant na opaãnou stranu; mm klíãem od roubujte ãep pantu (E) e namontujte ho na opaãnou stranu tohoto pantu; 10. namontujte zpût dolní pant (E) na opaãnou stranu s pouïitím roubkû, které jste pfiedtím vyndali. Vytáhnûte kryt na otvor () z vûtrací mfiíïky (D) zatlaãením ve smûru ipky a namontujte na opaãnou stranu; 11. namontujte dolní dvífika; 12. nasadèe zpût vûtrací mfiíïku (D) tak, aby zacvakla. 13.Od roubujte drïadlo. Hrotem propíchnûte kryty a namontujte drïadlo na protûj i stranu. Pro vyrovnání dvífiek mûïete provést regulaci ve vodorovné rovinû na stfiedovém pantu (H) po pfiedchozím uvolnûní obou roubkû (viz obrázek). Pozor Po obrácení smûru otvírání dvefií zkontrolujte, zda jsou v echny rouby dobfie utaïeny a zda tûsnûní dvefií dobfie pfiiléhá ke skfiíni chladniãky. Pfii nízké okolní teplotû (napfi. v zimû) se mûïe stát, Ïe dvefie zcela netûsní. V takovém pfiípadû vyãkejte, dokud tûsnûní samo nepfiilne, nebo cel proces urychlete nahfiíváním pfiíslu né ãásti bûïn m vlasov m fénem. PR18 E H D G E We wn trzu urzàdzenia ch odniczego przebiegajà kana y z czynnikiem ch odzàcym. Ich przek ucie mo e spowodowaç nieodwracalne uszkodzenie urzàdzenia i zepsucie si produktów ywnoêciowych. NIE NALE Y U YWAå OSTRYCH PRZYRZÑDÓW do usuwania szronu lub lodu. Szron mo na usunàç specjalnà opatkà wchodzàcà w sk ad wyposa enia. Pod adnym pozorem nie wolno odrywaç powsta ego lodu, który mo e zostaç usuni ty tylko podczas rozmra ania, zgodnie z ni ej podanymi instrukcjami. Do zamra arki nie nale y wk adaç butelek z napojami gazowanymi i musujàcymi, gdy mogà one eksplodowaç uszkadzajàc urzàdzenie. Nie nale y u ywaç adnych urzàdzeƒ ani sztucznych Êrodków przyspieszajàcych proces rozmra ania, oprócz sposobów zalecanych przez producenta. Czyszczàc urzàdzenie nie wolno u ywaç przedmiotów metalowych, poniewa mogà one spowodowaç jego uszkodzenie. Instalacja Podczas normalnego funkcjonowania skraplacz i spr arka, znajdujàce si w tylnej cz Êci urzàdzenia, ulegajà znacznemu rozgrzaniu. Musi byç wi c zapewniona minimalna wentylacja, zgodnie z odnoênym rysunkiem. Uwaga: nale y usunàç elementy utrudniajàce wentylacj. Nale y uwa aç, aby urzàdzenie nie sta o na przewodzie zasilajàcym. Wa ne: W razie uszkodzenia przewodu zasilajàcego nale y zastàpiç go specjalnym przewodem lub zespo em przy àczeniowym SPIS TREÂCI dost pnym w autoryzowanym serwisie. Poniewa cz Êci robocze urzàdzenia nagrzewajà si podczas jego pracy, nale y pami taç o zapewnieniu swobodnego dop ywu powietrza, zgodnie z podanymi instrukcjami instalacyjnymi. Niewystarczajàcy przep yw powietrza mo e spowodowaç uszkodzenie nagrzewajàcych si elementów oraz zepsucie produktów ywnoêciowych. Wszystkie elementy nagrzewajàce si powinny byç zabezpieczone przed dotykiem. Nale y staraç si tak ustawiç zamra ark, aby jej tylna cz Êç by a zwrócona do Êciany. W razie transportu w pozycji poziomej, znajdujàcy si w spr arce olej mo e dostaç si do uk adu ch odzàcego. Przed pod àczeniem urzàdzenia do sieci elektrycznej nale y wi c poczekaç przynajmniej dwie godziny, aby olej sp ynà ponownie do spr arki. Ochrona Êrodowiska Urzàdzenie to nie zawiera gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Dotyczy to zarówno uk adu ch odzàcego jak materia ów izolacyjnych. Urzàdzenia nie mo na usuwaç razem z innymi odpadami miejskimi. Nie wolno niszczyç uk adu ch odzàcego, zw aszcza w pobli u wymiennika ciep a. Informacji na temat punktów zbiórki udzielajà w adze lokalne. Zastosowane w tym urzàdzeniu materia y ze znakiem nadajà si do ponownego wykorzystania. Zalecenia wst pne U ytkowanie / Panel sterujàcy - Czyszczenie wn trza - Korzystanie zamra arki Regulacja temperatury - Szybkie zamra anie - Lampka kontrolna temperatury (A) U ytkowanie / Zamra anie Êwie ej ywnoêci - Przechowywanie mro onek - Rozmra anie Przygotowanie kostek lodu - Masy kriohydratowe U ytkowanie / Korzystanie z chlodziarki / Uruchomienie - Regulacja temperatury Przechowywanie produktów ywnoêciowych w ch odziarce - Regulacja pó ek przenoênych Rozmieszczenie pó ek na drzwiach Zalecenia / Zalecenia dotyczàce przechowywania ywnoêci w ch odziarce Zalecenia dotyczàce zamra ania - Zalecenia dotyczàce przechowywania mro onek Konserwacja / Przerwy w u ytkowaniu - Wymiana arówki - Okresowe czyszczenie - Rozmra anie G oêne dzia anie/ Możliwe źródła głośnego działania, łatwo usuwalne Serwis / Naprawy i cz Êci zamienne Parametry techniczne / Instalacja Ustawienie - Tylne elementy dystansowe Instalacja / Pod àczenie do zasilania Instalacja / Zmiana kierunku otwierania drzwi

4 U YTKOWANIE Panel sterujàcy ALARM SUPER ABC D E A. Lampka kontrolna temperatury B. Lampka kontrolna szybkiego zamra ania C. Pokr t o szybkiego zamra ania D. Lampka kontrolna zasilania E. Pokr t o termostatu Czyszczenie wn trza Przed rozpocz ciem u ytkowania nowego urzàdzenia nale y umyç starannie jego wn trze i wszystkie akcesoria letnià wodà z agodnym detergentem, w celu usuni cia zapachu typowego dla fabrycznie nowego wyrobu, a nast pnie dok adnie osuszyç mi kkà szmatkà. Nie nale y u ywaç detergentów i Êrodków szorujàcych, mogàcych uszkodziç powierzchni urzàdzenia. KORZYSTANIE Z ZAMRA ARKI Uruchomienie W o yç wtyczk przewodu zasilajàcego do gniazdka elektrycznego (zapalenie si lampki kontrolnej wskazuje, e zamra arka zosta a w àczona). Celem uruchomienia urzàdzenia nale y przekr ciç termostat (E) w prawà stron, ustawiajac go w pozycji Êrodkowej (zapali si lampka awaryjna (D) ). Prawid owe przechowywanie zamro onej ywnoêci wymaga temperatury poni ej 18 C. Nale y poczekaç a lampka kontrolna zgaênie, co nastàpi po osiàgni ciu optymalnej temperatury. Temperatur wewn trznà mo na ustawiaç w zale noêci od temperatury otoczenia, lokalizacji zamra arki, cz stotliwoêci otwierania drzwi itp. W celu wy àczenia zamra arki termostat nale y ustawiç w pozycji """. ON MAX min MAX min ON G. Lampka kontrolna zasilania G. Pokr t o termostatu Regulacja temperatury Regulacja temperatury odbywa si automatycznie. Przestawienie pokr t a termostatu na ni szà wartoêç powoduje wzrost temperatury wewn trznej. Temperatura spada wraz z przestawieniem pokr t a na wy szà wartoêç. W aêciwy wybór temperatury uzale niony jest od nast pujàcych czynników: temperatury otoczenia cz stotliwoêci otwierania drzwi iloêci przechowywanej ywnoêci lokalizacji urzàdzenia. Ustawienie temperatury w pozycji poêredniej jest zalecane przy normalnym u ywaniu sprz tu. Szybkie zamra anie W àczenie szybkiego zamra ania wymaga wciêni cia wy àcznika (C). Zapala si lampka kontrolna (B). Lampka kontrolna temperatury (A) Lampka kontrolna temperatury zapala si automatycznie, gdy temperatura w zamra arce wzrasta powy ej wartoêci wymaganej dla przechowywania produktów ywnoêciowych. Jest rzecza normalnà, e lampka pozostanie zapalona przez pewien okres czasu po w àczeniu zamra arki. Pozostanie ona zapalona a do momentu, w którym temperatura osiàgnie wartoêç wymaganà dla przechowywania zamro onej ywnoêci. Zapojení do elektrické sítû Pfied zapojením do sítû se pfiesvûdãte, zda hodnoty napûtí a frekvence uvedené na v robním títku pfiístroje odpovídají vlastnostem va í elektrické sítû. Napûtí se mûïe od stanovené hodnoty odchylovat o +/- 6%. Pfii provozu s jin mi hodnotami napûtí je tfieba pouïívat transformátor. Spotfiebiã musí b t uzemûn. Pro tento úãel je zástrãka spotfiebiãe vybavena pfiíslu n m kontaktním kolíkem. JestliÏe va e elektrická zásuvka není uzemûna, zapojte pfiístroj do oddûleného uzemûní v souladu s platn mi pfiedpisy a za tímto úãelem se poraìte s odborníkem. V robce odmítá jakoukoliv zodpovûdnost v pfiípadû, Ïe nejsou dodrïovány v e uvedené bezpeãnostní zásady, Tento pfiístroj odpovídá následujícím pfiedpisûm Evropského spoleãenství: - 87/308 EEC z vztahující se k radiovému odru ení. - 73/23/CEE z (Pfiedpis pro nízké napûtí) a následující úpravy. - 89/336/CEE z (Pfiedpis o elektromagnetické shodnosti) a následující úpravy. Pozor! Je nutné umoïnit vypnutí spotfiebiãe z hlavního napájení. Proto i po ukonãení instalace musí b t zásuvka dobfie pfiístupná

5 TECHNICKÉ VLASTNOSTI Modell ERB 3022 Objem mrazáku - brutto (l) Objem mrazáku - netto (l) Objem chladniãky - brutto (l) Objem chladniãky - netto (l) Rozmûry ( ífika-v ka-hloubka, cm) Napûtí (V/HZ) Spotfieba energie (kw/24 h) Energetická tfiída Kapacita zmrazování (kg/24 h) âas zv ení teploty (h) Hluãnost (db/a) Klimatická tfiída Technické informace se nacházejí na v robním títku, kter je umístûn nalevo uvnitfi spotfiebiãe. INSTALACE Umístûní Spotfiebiã musí b t nainstalován daleko od zdrojû tepla jako jsou radiátory, bojlery, pfiímé sluneãní paprsky atd. Z bezpeãnostních dûvodû musí b t zaji tûno minimální proudûní vzduchu, jak je to zobrazeno na ilustraci. Umístûní spotfiebiãe pod zavû ené skfiíàky kuchyàské linky (viz obr. A). Umístûní spotfiebiãe bez zhora zavû en ch skfiínûk kuchyàské linky (viz obr. B). Pozor: udrïujte ventilaãní otvory stále volné. Dvû nastavitelné noïky na základnû spotfiebiãe umoïàují jeho pfiesné nastavení do vodorovné polohy. Distanãní rozpûrky V sáãku s dokumentací jsou pfiiloïeny 2 rozpûrky, slouïící k upravení vzdálenosti pfiístroje od stûny, které je tfieba pfiipevnit do horních rohû na zadní stranû pfiístroje. Uvolnûte roubek, zasaìte rozpûrky pod hlaviãku roubku a roubek utáhnûte. 100 mm A 15 mm NP008 B 15 mm x60x62, /50 0,88 A SN-ST Zamra anie Êwie ej ywnoêci Komora oznaczona 4 gwiazdkami jest przeznaczona do d ugoterminowego przechowywania mro onek i do zamra ania Êwie ej ywnoêci. Nie nale y przekraczaç daty wa noêci podanej przez producenta na oryginalnym opakowaniu. Aby zamroziç Êwie à ywnoêç, nale y ustawiç funkcj szybkiego mro enia 12 godzin przed w o eniem ywnoêci. ywnoêç przeznaczonà do zamro enia nale y umieêciç w górnej cz Êci komory zamra arki. Przechowywanie mro onek Przed w o eniem ywnoêci do zamra arki w nowym urzàdzeniu, po d u szej przerwie w jego pracy, nale y uruchomiç urzàdzenie ustawiajàc pokr t o na najni szà temperatur. Po up ywie przynajmniej 2 godz. wróciç do pozycji normalnej. Aby zapewniç optymalne dzia ania urzàdzenia, nale y: - przechowujàc wi ksze iloêci mro onek usunàç wszystkie szuflady i pojemniki i umieêciç produkty bezpoêrednio na pó kach ch odzàcych. - uwa aç, eby nie przekroczyç maksymalnego obcià enia wskazanego na bocznej tabliczce w górnej cz Êci urzàdzenia (jeêli wyst puje). Wa ne W razie przypadkowego rozmro enia, spowodowanego np. przerwà w dostawie energii elektrycznej trwajàcà d u ej ni czas podany w parametrach technicznych (poz.: zdolnoêç utrzymywania temperatury), rozmro ona ywnoêç musi zostaç szybko spo yta lub natychmiast ugotowana i po ostudzeniu ponownie zamro ona. Rozmra anie Mro onki mo na rozmroziç w ch odziarce lub w temperaturze pokojowej, w zale noêci od czasu, jakim dysponujemy. Niewielkie porcje ywnoêci mo na gotowaç równie bezpoêrednio po wyj ciu ich z zamra arki, tj. bez uprzedniego rozmra ania. W tym wypadku czas gotowania b dzie d u szy. Przygotowanie kostek lodu W sk ad wyposa enia zamra arki wchodzi pojemnik na kostki lodu. Nale y wype niç go wodà i umieêciç w zamra arce. Nie nale y wyjmowaç kostek przy pomocy przedmiotów metalowych. Masy kriohydratowe Urządzenie wyposażone jest w dwie masy kriohydratowe. Masy kriohydratowe muszą być umieszczone w zamrażarce w przewidzianej pozycji. W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej masy kriohydratowe przedłużą przez kilka godzin konserwację zamrożonych potraw. 36 D594 17

6 KORZYSTANIE Z CHLODZIARKI Uruchomienie W o yç wtyczk przewodu zasilajàcego do gniazdka elektrycznego. Temperatur wewnàtrz zamra arki mo na zmieniaç pokr t em termostatu (G). W celu wy àczenia urzàdzenia, termostat nale y ustawiç w pozycji «"». Wa ne: JeÊli temperatura otoczenia jest wysoka lub urzàdzenie jest maksymalnie wype nione i ustawione na najni szà temperatur, urzàdzenie b dzie pracowaç bez przerwy powodujàc gromadzenie si lodu na tylnej Êcianie. W tym wypadku nale y przestawiç termostat na ni szà wartoêç, umo liwiajàc samoczynne rozmra anie i obni ajàc zu ycie energii. Hluãnost Na následujících fiádcích jsou uvedeny nûkteré pfiirozené zdroje hluku, které v ak nenaru ují normální provoz spotfiebiãe. Tic Tic Regulacja temperatury Regulacja temperatury odbywa si automatycznie. Przestawienie pokr t a termostatu na ni szà wartoêç powoduje wzrost temperatury wewn trznej. Temperatura spada wraz z przestawieniem pokr t a na wy szà wartoêç. W aêciwy wybór temperatury uzale niony jest od nast pujàcych czynników: temperatury otoczenia cz stotliwoêci otwierania drzwi iloêci przechowywanej ywnoêci lokalizacji urzàdzenia. Ustawienie temperatury w pozycji poêredniej jest zalecane przy normalnym u ywaniu sprz tu. Przechowywanie produktów ywnoêciowych w ch odziarce Optymalne wykorzystanie urzàdzenia wymaga przestrzegania nast pujàcych zasad: Nie wolno przechowywaç w ch odziarce ciep ej ywnoêci i parujàcych p ynów ywnoêç powinna byç przykryta lub opakowana, zw aszcza jeêli wydziela silny zapach Nale y rozmieêciç produkty w sposób umo liwiajàcy swobodny przep yw powietrza Brrrr ZpÛsobeno motorem kompresoru. ZpÛsobeno usazováním struktury v nábytkové skfiíni. Snadno odstranitelné zdroje moïné hluãnosti Spotfiebiã není dobfie vyrovnan do vodorovné polohy. Nastavte pomocí pohyblivé noïiãky. Spotfiebiã se dot ká okolního nábytku: Odstavte nábytek. Blubb Blubb patnû umístûné vnitfiní vybavení: Vyndejte pfiihrádky a/anebo poliãky a znovu je pfiimontujte na místo. Lahve a/anebo nádoby, které se dot kají navzájem: Regulacja pó ek przenoênych ZpÛsobeno plynem proudícím v chladícím systému. Oddûlte uvnitfi spotfiebiãe nádoby jednu od druhé. Ukszta towanie wewn trznych Êcianek ch odziarki umo liwia dowolne rozmieszczenie pó ek. SLUÎBA ZÁKAZNÍKÒM A NÁHRADNÍ DÍLY Rozmieszczenie pó ek na drzwiach Aby umo liwiç przechowywanie artyku ów spo ywczych ró nej wielkoêci, pó ki mo na umieszczaç na ró nych wysokoêciach. KolejnoÊç post powania: pociàgnàç pó k zgodnie z kierunkiem strza ki a do obluzowania, umieêciç na àdanej wysokoêci. D338 JesliÏe spotfiebiã správnû nefunguje, zkontrolujte, zda: zástrãka je pevnû zasunuta do zásuvky ve stûnû a hlavní spínaã je zapnut ; síè je pod napûtím (vyzkou ejte zapojením jiného spotfiebiãe do zásuvky); koleãko termostatu je nastaveno do správné polohy; pokud se na dnû chladniãky nachází voda, zkontrolujte, zda nedo lo k ucpání odtokového otvoru rozmrazené vody (viz. ãást Odmrazování ) jestliïe po vykonání v ech pfiede l ch kontrol spotfiebiã stále správnû nefunguje, spojte se s nejbliï ím servisním stfiediskem. Chcete-li obdrïet co nejrychlej í servisní sluïbu, je tfieba pfii Ïádosti uvést model a sériové ãíslo spotfiebiãe, které jsou uvedeny na záruãním listû nebo na v robním títku uvnitfi spotfiebiãe, na levé spodní stranû. PR

7 Mrazák se v ak ãasem pfiesto pokryje vrstvou námrazy. Tuto námrazu je moïno odstranit pfiiloïenou plastikovou krabkou, jakmile její v ka pfiekroãí 4 mm. Bûhem této operace není nutno odpojovat spotfiebiã z elektircké sítû nebo vyjímat potraviny. Nahromadí-li se ale velmi siln ledov pfiíkrov, je tfieba pfiístroj kompletnû odledovat pomocí následujícího postupu: 1. vytáhnûte zástrãku ze zásuvky ve zdi nebo nastavte koleãko termostatu na pozici «"»; 2. vyjmûte v echny potraviny, zabalte je do nûkolika vrstev novinového papíru a umístûte je na chladném místû; 3. nechejte dvefie otevfiené, umístûte vaniãku na horní ro t chladniãky, pfiímo pod drenáïní otvor a vyndejte z nûj zátku; 4. po ukonãení odledování, pozornû cel vnitfiek vysu te a vraète zátku na pûvodní místo; 5. znovu otoãte koleãkem termostatu do potfiebné provozní polohy nebo zasuàte zástrãku spût do zásuvky. 6. Po dvou aï tfiech hodinách vraète dfiíve vyjmuté potraviny zpût do oddûlení. DÛleÏité: Nikdy nepouïívejte ostré kovové pfiedmûty k o krabávání námrazy na v parníku, neboè jej takto mûïete po kodit. NepouÏívejte mechanická zafiízení nebo jakékoliv jiné umûlé postupy k urychlení procesu rozmrazování, neï ty, které byly doporuãeny v robcem. Zv ení teploty zmrazen ch balíãkû potravin bûhem odmrazování mûïe zpûsobit krácení jejich trvanlivosti. D068 ZALECENIA Zalecenia dotyczàce przechowywania ywnoêci w ch odziarce Podstawowe zalecenia: Mi so (ka dego rodzaju): zawinàç w torebki z tworzywa i umieêciç na szklanej pó ce nad pojemnikiem na warzywa. Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa przechowywaç w ten sposób najwy ej 1-2 dni. Produkty ugotowane, ciep e potrawy itd.: przykryç i umieêciç na dowolnych pó kach. Owoce i warzywa: dok adnie umyç i umieêciç na dole, w szufladzie na warzywa. Mas o i sery: powinny byç umieszczone w specjalnych szczelnych pojemnikach lub w opakowaniach aluminiowych bàdê foliowych, aby utrudniç dost p powietrza. Butelki z mlekiem: powinny byç zamkni te i ustawione na specjalnej pó ce drzwiowej. Banany, ziemniaki, cebula i czosnek, je eli sà nieopakowane, nie mogà byç przechowywane w ch odziarce. Zalecenia dotyczàce zamra ania Prawid owe zamra anie wymaga przestrzegania kilku poni szych zasad: Maksymalna iloêç artyku ów ywnoêciowych, którà mo na zamroziç w ciàgu 24 godz., podana jest na tabliczce znamionowej; Proces zamra ania trwa 24 godziny. W tym czasie nie wolno dok adaç kolejnych produktów do zamro enia. Podlegajàce zamro eniu produkty muszà byç doskona ej jakoêci, Êwie e i czyste; Przed zamro eniem nale y podzieliç ywnoêç na ma e porcje, co przyspiesza proces zamra ania oraz umo liwia rozmra anie produktów w odpowiedniej iloêci; Produkty spo ywcze nale y zawijaç w foli aluminiowà lub polietylenowà, dbajàc, by opakowanie by o przylegajàce i szczelne; Âwie e produkty ywnoêciowe nie powinny dotykaç zamro onych, aby nie powodowaç zmian temperatury ywnoêci wczeêniej zamro onej; ywnoêç o niskiej zawartoêci t uszczu przechowuje si d u ej i lepiej ni o wysokiej zawartoêci t uszczu; sól skraca okres przechowywania produktów; Nie nale y spo ywaç lodów bezpoêrednio po wyj ciu z zamra alnika, gdy mo e to spowodowaç odmro enia skóry; Zaleca si opatrzyç ka dy produkt datà zamro enia. U atwi to kontrol okresu przechowywania; Symbole na pojemnikach oznaczajà rodzaje ywnoêci do zamro enia. Cyfry oznaczajà okres przechowywania ka dego z produktów (w miesiàcach). Od jakoêci produktów ywnoêciowych i od rodzaju ich wst pnej obróbki przed zamro eniem zale y wybór górnej lub dolnej wartoêci. Do zamra alnika nie wolno wk adaç p ynów zawierajàcych w glany (napoje gazowane itp.), gdy mogà one eksplodowaç. Zalecenia dotyczàce przechowywania mro onek Aby w optymalny sposób wykorzystaç mo liwoêci urzàdzenia, nale y: upewniç si, e mro onki by y odpowiednio przechowywane w miejscu zakupu; zadbaç, by czas od momentu zakupu do chwili w o enia do zamra arki by jak najkrótszy. nie otwieraç zbyt cz sto drzwiczek zamra alnika i nie pozostawiaç ich otwartych d u ej ni to konieczne. Po rozmro eniu ywnoêç bardzo szybko si psuje i nie mo e ponownie zostaç zamro ona. Nie nale y przekraczaç daty wa noêci podanej przez producenta na opakowaniu ywnoêci

8 KONSERWACJA ÚDRÎBA Nale y wy àczyç urzàdzenie z sieci przed rozpocz ciem jakichkolwiek czynnoêci konserwacyjnych. Uwaga Urzàdzenie to zawiera weglowodory w uk adzie ch odniczym; konserwacja i uzupe nianie musi byç przeprowadzane wy àcznie przez personel autoryzowanych zak adów serwisowych. Przerwy w u ytkowaniu Je eli urzàdzenie nie b dzie u ytkowane przez d u szy okres czasu, nale y: wy àczyç urzàdzenie z sieci; wyjàç wszystkie produkty; rozmroziç, wyczyêciç wn trze i akcesoria; pozostawiç otwarte drzwi, aby umo liwiç swobodny przep yw powietrza i zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Okresowe czyszczenie Komor ch odziarki nale y myç ciep à wodà z dodatkiem oczyszczonej sody. Starannie op ukaç i osuszyç. Skraplacz (czarny ruszt) i spr ark w tylnej cz Êci zamra arki odkurzyç przy pomocy szczotki lub odkurzacza. Regularne usuwanie kurzu zapewnia bezawaryjnà prac urzàdzenia i oszcz dne zu ycie energii elektrycznej. Wiele specyficznych środków czyszczących stosowanych do mycia powierzchni kuchennej zawiera czynniki chemiczne, które mogą porysować/uszkodzić plastikowe części znajdujące się w tym urządzeniu. Stąd zaleca się mycie zewnętrznego pokrycia tego urządzenia jedynie ciepłą wodą z niewielkim dodatkiem płynu do mycia naczyń. Pfied kaïdou operací je zapotfiebí nejprve odpojit zástrãku ze zásuvky. Upozornûní Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky uvnitfi chladící jednotky; z tohoto dûvodu údrïba a doplàování musí b t provádûna pouze povûfien mi odborn mi pracovníky. Odstavení pfiístroje JestliÏe nebude spotfiebiã dlouhodobû pouïíván, vykonejte následující opatfiení: vytáhnûte zástrãku ze zásuvky ve zdi; vyberte potraviny z chladniãky; odledujte a vyãistûte vnitfiek spotfiebiãe a v echny pfiídavné prvky; nechejte dvefie chladniãky otevfiené, aby vzduch mohl proudit a netvofiil se nepfiíjemn zápach. Pravidelné ãi tûní Vyãistûte vnitfiek chladniãky teplou vodou a bikarbonátem sodn m. Pfiístroj otfiete a peãlivû osu te. Oãistûte v parník (ãerná mfiíï), kompresor a celou zadní stranu spotfiebiãe kartáãem nebo odsávaãem. Zlep íte tak ãinnost chladniãky a u etfiíte spotfiebu elektrické energie. Mnoho ãistících prostfiedkû urãen ch pro povrch kuchyàsk ch linek obsahuje chemické sloïky, které mohou ohrozit/po kodit umûlohmotné ãásti tohoto spotfiebiãe. Z tohoto dûvodu proto doporuãujeme ãistit povrch spotfiebiãe pouze horkou vodou s mal m mnoïstvím tekutého ãistícího prostfiedku na nádobí. Vnitfiní osvûtlení Wymiana arówki Dost p do arówki oêwietlajàcej komor ch odziarki uzyskaç mo na w nast pujàcy sposób: - nale y odkr ciç Êrub os ony arówki. - wyjàç jej cz Êç ruchomà przez naciêni cie, zob. rysunek. K Ïárovce vnitfiního osvûtlení chladniãky se dostanete následujícím zpûsobem: - od roubujte upevàovací roub krytu Ïárovky. - vytáhnûte zaháknutou, pohyblivou ãást, jak je to vidût na ilustraci. Je eli po otwarciu drzwi arówka si nie zapala, nale y sprawdziç, czy jest ona dobrze wkr cona. Je eli nie zapala si w dalszym ciàgu, nale y zastàpiç jà nowà o tej samej mocy. Moc maksymalna podana jest na os onie arówki. JestliÏe se svûtlo po otevfiení dvefií chladniãky nerozsvítí, zkontrolujte, zda je dobfie za roubováno na své místo. JestliÏe se nadále neroïíná, vymûàte Ïárovku. V kon Ïárovky je oznaãen na jejím krytu. Rozmra anie Odledování Szron usuwany jest automatycznie z parownika ch odziarki podczas ka dego cyklu wy àczania si spr arki w trakcie pracy urzàdzenia. Powsta a w wyniku tego woda sp ywa do specjalnego pojemnika znajdujàcego si z ty u urzàdzenia nad spr arkà, a nast pnie wyparowuje. Nale y pami taç o okresowym czyszczeniu otworu odp ywowego wody, znajdujàcego si poêrodku kana u odp ywowego w komorze ch odziarki. Zapobiega si w ten sposób gromadzeniu wody, która mog aby dostaç si do przechowywanej ywnoêci. U yç nale y specjalnej przetyczki, znajdujàcej si w otworze odp ywowym. Námraza je odstraàována automaticky z v parníku chladniãky pokaïdé, kdyï se motor kompresoru zastaví v prúbûhu normálního provozu. Rozmrazená voda vytéká do speciální nádrïky na zadní stranû spotfiebiãe nad motorem kompresoru a odtud se volnû vypafiuje. Je dûleïité pravidelnû ãistit otvor pro odvod rozpu tûné námrazy, kter se nachází ve stfiedu kanálku na zadní stûnû prostoru chladniãky, ãímï zabráníte, aby voda pfietekla a zaãala kapat na uvnitfi uloïené potraviny. PouÏívejte k tomu speciální ãistící nástroj, kter vsunete dovnitfi odtokového otvoru. D037 D

9 RADY Rady pro pouïití chladniãky UÏiteãné rady: Masa (v ech druhû): zabalte do polyetylénov ch sáãkû a umístûte na sklenûnou polici nad zásuvkou na ovoce a zeleninu. Pro jistotu maso skladujte tímto zpûsobem pouze jeden aï dva dny. Vafiené potraviny, studená jídla atd.: tyto potraviny by mûly b t pfiikryty a umístûny na jednotlivé ro ty. Ovoce a zelenina: tyto potraviny by mûly b t oãi tûny a uskladnûny do pfiíslu né zásuvky. Máslo a s ry: by mûly b t umístûny do zvlá tních hermetick ch nádob nebo zabaleby do alobalu nebo polyethylénov ch sáãkû, aby se k nim vzduch dostal co nejménû. Láhve s mlékem: mûly by b t uzavfieny víãkem a uloïeny v poliãce pro lahve ve dvefiích. Banány, brambory, cibule a ãesnek: pokud nejsou zabaleny, nelze je skladovat v chladniãce. Rady pro zmrazování Rady pro uskladnûní zmraïen ch potravin Aby do lo k nejlep ímu vyuïití tohoto spotfiebiãe, je zapotfiebí: pfiesvûdãit se o tom, zda prûmyslovû zmrazené potravinové v robky byly dobfie uloïené jiï v prodejnû; zajistit, aby pfieprava prûmyslovû zmrazen ch potravinov ch v robkû z místa nákupu do mrazáku probûhla v co nejkrat í moïné dobû; neotvírat pfiíli ãasto dvífika a nenechávat je otevfiené déle, neï je nezbytnû nutné. Jakmile jednou byly potraviny rozmrazené, dochází velmi rychle k jejich kaïení a nesmí b t znovu zmrazovány. Nepfiekraãovat trvanlivost uvedenou v robcem na obalu potravin. Komora zamra arki pokrywa si stopniowo szronem. Dopóki warstwa szronu nie przekracza 4 mm. gruboêci, nale y usuwaç jà specjalnà plastikowà opatkà, wchodzàcà w sk ad wyposa enia urzàdzenia. Podczas wykonywania tej czynnoêci nie jest konieczne od àczenie urzàdzenia od zasilania lub wyj cie produktów. Ca kowite rozmro enie zamra alnika, w razie gdy lód w komorze osiàga znacznà gruboêç, wymaga nast pujàcych czynnoêci: 1. Wy àczyç urzàdzenie z sieci, ustawiç termostat w pozycji «"»; 2. Wyjàç wszystkie przechowywane produkty, owinàç w kilka gazet i umieêciç w ch odnym miejscu; 3. Pozostawiç otwarte drzwi, umieêciç zbiornik na wod na najwy szej pó ce komory ch odziarki, usunàç zatyczk zgodnie z rysunkiem; 4. Po ca kowitym rozmro eniu dok adnie osuszyç komor ; ponownie umocowaç zatyczk ; 5. Ustawiç termostat na àdanej wartoêci lub ponownie pod àczyç urzàdzenie do sieci. 6. Po 2-3 godzinach w o yç wyj te przedtem produkty. D068 Zde je nûkolik dûleï it ch rad, které Vám pomohou zefektivnit zmrazování. maximální mnoïství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na v robním títku; proces zmrazování trvá 24 hodin. V prûbûhu této lhûty není moïné pfiidávat do mrazáku nové potraviny na zmraïení; zmrazujte jen zboïí prvotfiídní kvality, ãerstvé a peãlivû oãi tûné potraviny; pfiipravte si potraviny v mal ch porcích, abyste umoïnili jejich rychlé a kompletní zmraïení, coï vám také pozdûji umoïní rozmrazovat pouze potfiebné mnoïství; zabalte potraviny do igelitov ch sáãkû nebo alobalu, abyste omezili pfiístup vzduchu; nedovolte, aby se ãerstvé potraviny dot kaly jiï zmrazen ch a zpûsobovaly tak zv ení jejich teploty; libové potraviny se pfiechovávají lépe a déle neï tuãné; sûl zkracuje pfiechovávací Ïivotnost potravin; kostky ledu, pokud by do lo k jejich konzumaci okamïitû po vybrání z mrazniãky, mohou zpûsobit pfii styku se sliznicí studené popáleniny; Symboly na pfiihrádkách oznaãují jednotlivé druhy potravin urãené ke zmraïení. âísla oznaãují skladovací období v mûsících pro kaïd v robek urãen ke zmraïení. Závisí na kvalitû v robkû a na jejich zpracování pfied zmraïením, zda platné období pro uskladnûní bude del í nebo krat í. nedávejte do mrazáku nápoje sycené kysliãníkem uhliãit m ( umivé nápoje atd.) neboè mohou explodovat. Wa ne Nie u ywaç pod adnym pozorem ostrych metalowych przedmiotów do zeskrobywania szronu z parownika. Grozi to jego uszkodzeniem. Do rozmra ania nie u ywaç innych urzàdzeƒ mechanicznych i sztucznych Êrodków, ni te zalecane przez producenta. Wzrost temperatury zamro onych produktów, majàcy miejsce podczas operacji rozmra ania, mo e skróciç ich bezpieczny okres przechowywania

10 Głośne działanie Poniżej zostały przedstawione niektóre normalne źródła głośnego działania, które pomimo to nie wpływają na normalną działalność wyrobu. Nastavitelnû poliãky Na bocích chladniãky se nachází nûkolik pfiíchytek, na nûz se umistují ro ty do rûzn ch poloh. Tic Tic D338 Brrrr Rozmístûní poliãek vestavûn ch do dvefií Spowodowane silnikiem sprężarki Spowodowane osiadaniem się struktury mebla Możliwe źródła głośnego działania, łatwo usuwalne: Urządzenie nie jest dobrze upoziomowane Zadziałać na nóżkę poziomującą Urządzenie styka się z innymi pobliskimi meblami: Odsunąć meble Aby bylo moïné skladovat balené potraviny rûzn ch rozmûrû, mûïete poliãky vestavûné do dvefií rozmístit do rûzn ch v kov ch poloh. Pfii tûchto úpravách postupujte takto: postupnû vysunujte poliãku ve smûru oznaãeném ipkou, dokud se celkem neuvolní a pak ji umístûte do poïadované pozice. PR189 Blubb Blubb Wewnętrzne akcesoria źle położone: Wyjąć półki lub inne konsolki i ponownie je położyć Butelki lub pojemniki stykają się: Odsunąć różne pojemniki znajdujące się wewnątrz Spowodowane gazem krążącym w przewodach obwodu chłodzącego SERWIS / NAPRAWY I CZ ÂCI ZAMIENNE W wypadku stwierdzenia nieprawid owej pracy urzàdzenia nale y sprawdziç, czy: urzàdzenie jest w aêciwie pod àczone do sieci zasilajàcej obwód zasilania elektrycznego jest pod napi ciem (np. przez pod àczenie innego urzàdzenia) pokr t o termostatu znajduje si we w aêciwej pozycji Je eli na dnie komory ch odziarki wyst pujà Êlady wody, nale y sprawdziç, czy otwór odp ywowy jest dro ny (zob. rozdz. Rozmra anie ). Je eli po przeprowadzeniu powy szych czynnoêci sprawdzajàcych urzàdzenie w dalszym ciàgu nie pracuje prawid owo, nale y zwróciç si do najbli szego autoryzowanego punktu napraw. eby przyspieszyç wykonanie us ugi, przy zg oszeniu nale y koniecznie podaç model i numer produktu urzàdzenia, znajdujàcy si w karcie gwarancyjnej i na tabliczce znamionowej umieszczonej w dolnej cz Êci komory ch odziarki, po lewej stronie

11 POUÎITæ CHLADNIâKY Uvedení do provozu ZasuÀte zástrãku do zásuvky ve zdi. Teplota uvnitfi oddílu mrazáku je regulována koleãkem termostatu (G). unkce pfiístroje se pfieru uje otoãením koleãka termostatu na pozici oznaãenou symbolem «"». Regulace teploty Teplota se nastavuje automaticky a mûïe b t zv ena, tj. nastavena na vy í hodnoty (chladí ménû), otoãením koleãka termostatu na niï í ãísla, anebo sníïena (chladí více), otoãením koleãka na vy í ãísla. Správná pozice v ak musí b t zvolena po zváïení faktorû, které vnitfiní teplotu v chladniãce ovlivàují: teplota místnosti; frekvence otvírání dvefií; mnoïství uchovávan ch potravin; umístûní spotfiebiãe. Vût inou nejlépe vyhovuje nastavení volby na stfiední hodnoty. DÛleÏité Je-li pokojová teplota dosti vysoká nebo je-li spotfiebiã zcela zaplnûn a zároveà je nastaven na nejniï í teploty, mûïe se stát, Ïe chladniãka pobûïí nepfietrïitû a na zadní stûnû se vytvofií námraza. V takovém pfiípadû bude tfieba nastavit teplotu na ponûkud vy í hodnotu, ãímï umoïníte automatické odmraïení námrazy a sníïíte spotfiebu energie. Chlazení ãerstv ch potravin Zásady pro dosaïení dobr ch v sledkû: neukládejte do chladniãky teplá jídla nebo odpafiující se tekutiny; potraviny pfiikryjte nebo zabalte, zvlá tû jestliïe mají silné aroma; potraviny rozmisèujte tak, aby vzduch mohl kolem volnû proudit. PARAMETRY TECHNICZNE Model ERB 3022 PojemnoÊç brutto: zamra alnik (l) PojemnoÊç netto: zamra alnik (l) PojemnoÊç brutto: ch odziarka (l) PojemnoÊç netto: ch odziarka (l) Wymiary (*wys. *szer.*g b., cm.) Napi cie (V/HZ) Zu ycie efektywnoêci energetycznej (kwh/24h) Klasa energii ZdolnoÊç zamra ania (kg/24h) ZdolnoÊç utrzymywania temperatury (h) Poziom ha asu (db/a) Klasa klimatyczna Informacje techniczne znajdujà si na tabliczce znamionowej umieszczonej w dolnej cz Êci ch odziarki, po lewej stronie. INSTALACJA Ustawienie Urzàdzenie powinno zostaç ustawione z dala od takich êróde ciep a jak kaloryfery, grzejniki wody czy bezpoêrednie dzia anie promieni s onecznych. Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa nale y zapewniç minimalny swobodny przep yw powietrza, zgodnie z rys. Urzàdzenie stojàce pod kuchennà szafkà wiszàcà (rys. A). Urzàdzenie wolnostojàce (rys. B). Uwaga: nie wolno zas aniaç otworów wentylacyjnych. Regulacja obu nó ek urzàdzenia umo liwia jego dok adne wypoziomowanie. 100 mm A 15 mm NP008 B 15 mm x60x62, /50 0,88 A SN-ST Tylne elementy dystansowe W opakowaniu zawierajàcym dokumentacj urzàdzenia, znajdà Paƒstwo dwa elementy dystansowe, przeznaczone do zamontowania w dwóch górnych rogach jego tylnej Êciany. W tym celu nale y odkr ciç Êruby, wprowadziç pod nie element dystansowy i ponownie Êruby te dokr ciç. D

12 Pod àczenie do zasilania Przed pod àczeniem urzàdzenia nale y upewniç si, czy napi cie i nat enie podane na tabliczce znamionowej sà zgodne z parametrami Paƒstwa sieci zasilajàcej. Dopuszcza si +-6% odchylenia od normy. Przy innych wartoêciach napi cia nale y stosowaç autotransformator o odpowiedniej mocy. Urzàdzenie musi byç uziemione. Wtyczka przewodu zasilajàcego jest w tym celu zaopatrzona w specjalny styk ochronny (uziemienie). Je eli w Paƒstwa instalacji elektrycznej brak uziemienia, to urzàdzenie musi zostaç pod àczone przez uprawnionego elektromontera do odzielnej instalacji uziemiajàcej, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami bezpieczeƒstwa W wypadku nieprzestrzegania powy szych przepisów bezpieczeƒstwa, producent nie ponosi odpowiedzialnoêci za powsta e szkody. Urzàdzenie to spe nia wymagania nast pujàcych wytycznych EWG: - 87/308 EEC z dot. zak óceƒ RTV. - 73/23 EEC (niskie napi cia) i póêniejsze nowelizacje. - 89/336 EEC (kompatybilnoêç elektromagnetyczna) i póêniejsze nowelizacje. Zmrazování ãerstv ch potravin âtyfihvûzdiãkové oddûlení je vhodné pro dlouhodobé uskladnûní prûmyslovû zmrazen ch potravin a na zmrazování ãerstv ch potravin. Nepfiekraãujte dobu trvanlivosti pro uskladnûní, uvedenou v robcem na obale zmrazen ch potravin. Chcete-li zmrazit ãerstvé potraviny, zapnûte silné mrazení alespoà 12 hodin pfied uloïením potravin do mrazáku. Potraviny urãené na zmrazení uloïte do horního oddûlení. Uskladnûní zmrazen ch potravin V okamïiku uvedení do chodu anebo po del ím odstavení spotfiebiãe, zapnûte spotfiebiã pfied uloïením potravin alespoà na dvû hodiny na nejchladnûj í nastavení a potom vraète knoflík termostatu do normální pracovní pozice. Chcete-li dosahovat dobr ch v sledkû pfii pouïívání tohoto spotfiebiãe, postupujte následovnû: JestliÏe chcete uloïit vût í mnoïství potravin najednou, odstraàte ze spotfiebiãe v echny ko e a zásuvky a potraviny poloïte pfiímo na chladící mfiíïky. Dejte pozor, aby nedo lo k pfiekroãení mezního obsahu, kter je vyznaãen po stranû v horní sekci (jenom tam, kde to bylo pouïito). Teplotní akumulátory Spotfiebiã je vybaven dvûma teplotními akumulátory. Teplotní akumulátory by mûly b t umístûny v mrazícím oddûlení do urãené polohy. V pfiípadû pfieru ení dodávky proudu prodlouïí tyto teplotní akumulátory dobu uchování zmrazen ch potravin. Uwaga Konieczna jest mo liwoêç od àczenia urzàdzenia od g ównej sieci zasilania; stàd wtyczka musi byç atwo dost pna po przeprowadzeniu operacji instalowania. DÛleÏité V pfiípadû, Ïe dojde k náhodnému rozmrazení, napfi. díky náhlému v padku v dodávce proudu, jehoï délka pfiesáhne hodnotu vyznaãenou v tabulce technick ch údajû pod heslem: kritick ãas, bude tfieba rozmrazené potraviny co nejdfiív spotfiebovat, anebo je okamïitû uvafiit a teprve potom (uvafiené) znovu zmrazit. Rozmrazování Hlubokozmrazené nebo mraïené potraviny, které chcete konzumovat, je moïno rozmrazit v oddíle chladniãky, nebo pfii pokojové teplotû, záleïí na tom, jak rychle chcete potraviny rozmrazit. Malé kousky lze vafiit hned po vyjmutí z mrazáku, v tomto pfiípadû ale vafiení trvá déle. Pfiíprava kostek ledu Tento pfiístroj je vybaven jednou nebo více vaniãkami na pfiípravu kostek ledu. NaplÀte tyto vaniãky vodou a umístûte je do oddílu mrazáku. Nikdy nepouïívejte kovové pfiedmûty pfii odstraàování vaniãky pfiimrzlé k mrazáku

13 OBSLUHA Kontrolní panel ALARM SUPER ON ABC D E A. Lampka awaryjna temperatury B. Svûtelná kontrolka rychlozmrazení C. Tlaãítko rychlomrazení D. unkcní svªtelná kontrolka E. Knoflík termostatu âi tûní vnitfiku pfiístroje Pfied prvním pouïitím vyãistûte v echny vnitfiní ãásti teplou vodou s neutrálním saponátem, ãímï spotfiebiã zbavíte typického zápachu nového v robku. Peãlivû jej cel vysu te. NepouÏívejte rozpou tûdla nebo brusné prá ky, neboè mohou po kodit nátûr. POUÎITæ MRAZNIâKY Spu tûní Zapojte zástrãku do nejbliï í zásuvky (funkãní kontrolka (D) se rozsvítí, coï znamená, Ïe pfiístroj je napájen el. proudem). Otoãte koleãkem termostatu (E) doprava do stfiední polohy (kontrolka (D) se rozsvítí). Pro spolehlivou konzervaci uloïen ch potravin musí b t teplota uvnitfi mrazáku niï í neï 18 C. Po jisté dobû kontrolka (D) zhasne, coï znamená, Ïe bylo dosaïeno této teploty. Nastavení termostatu je moïno regulovat podle okolní teploty, umístûní mrazáku, frekvence otvírání dvefií atd. Chcete-li mrazák vypnout, otoãte koleãkem na pozici """. MAX min MAX min ON G. unkãní svûtelná kontrolka G. Knoflík termostatu Regulace teploty Teplota se nastavuje automaticky a mûïe b t zv ena (chladí ménû) otoãením koleãka termostatu na niï í ãísla a sníïena (chladí více) otoãením na vy í ãísla. Správná pozice mûïe b t v kaïdém pfiípadû zvolena pouze po zváïení faktorû, které ji ovlivàují: teplota okoloí frekvence otvírání dvefií mnoïství uchovávan ch potravin umístûní zafiízení Ve vût inû pfiípadû je nejv hodnûj í nastavení do stfiední pozice. Rychlé zmrazování Chcete-li provést rychlé zmrazování, stisknûte tlaãítko (C). Rozsvítí se kontrolka (B). Teplotní kontrolka (A) Teplotní kontrolka se automaticky rozsvítí, kdykoliv se teplota uvnitfi mrazáku zv í nad urãitou hodnotu, která mûïe ovlivnit kvalitu dlouhodobû uloïen ch potravin. Je zcela normální, jestliïe kontrolka zûstane rozsvícená na krat í dobu poté, co je mrazák poprve spu tûn. ZÛstane rozsvícená, dokud nebude dosaïeno optimální teploty pro skladování mraïen ch potravin. Zmiana kierunku otwierania drzwi Przed przystàpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnoêci nale y wyjàç wtyczk z gniazdka zasilajàcego. Aby zmieniç kierunek otwierania drzwi, nale y postàpiç nast pujàco: 1. wyciàgnàç kratk wentylacyjnà (D); 2. wyjàç dolny zawias (E), odkr cajàc trzy Êruby s u àce do jego zamocowania; 3. wyjàç dolne drzwi, wyjmujàc je z zawiasu Êrodkowego; 4. wyjàç zawias Êrodkowy (H); 5. wyjàç górne drzwi, wyjmujac je z trzpienia górnego (G); 6. odkr ciç górny trzpieƒ (G) i umieêciç go po przeciwnej stronie; 7. wyjàç dwie zaêlepki z drzwi (jeêli zosta y przewidziane), w celu uzyskania otworów s u àcych do za o enia zawiasu, po czym umieêciç je z przeciwnej strony, a nast pnie za o yç drzwi górne; 8. zamocowaç zawias Êrodkowy po przeciwnej stronie; 9. kluczem 10 mm odkr ciç trzpieƒ zawiasu (E) i za o yç go po przeciwnej stronie tego samego zawiasu; 10. zamocowaç dolny zawias (E) po przeciwnej stronie przy pomocy poprzednio wyj tych Êrub. Wyjàç zaêlepk () z kratki wentylacyjnej (D) wciskajàc jà zgodnie z kierunkiem strza ki, a nast pnie za o yç po przeciwnej stronie. 11. za o yç dolne drzwi; 12. ponownie za o yç kratk wentylacyjnà (D) poprzez wciêni cie. 13.Odkr ciç uchwyt i zamocowaç go po przeciwnej stronie. Wzajemne ustawienie osiowe drzwi uzyskuje si poprzez poziomà regulacj zawiasu Êrodkowego (H) przy pomocy w aêciwego przyrzàdu, po uprzednim poluzowaniu dwóch Êrub (por. rys.). Uwaga: Po prze o eniu drzwi nale y sprawdziç, czy wszystkie Êruby sà dobrze dokr cone i czy uszczelka magnetyczna w aêciwie przylega do obudowy. Je eli temperatura otoczenia jest niska (np. zimà) i uszczelka przylega niedok adnie, mo na poczekaç na jej powrót do naturalnego stanu lub przyspieszyç ten proces, ogrzewajàc wymagajàcy tego odcinek zwyk à suszarkà do w osów. PR18 E H D G E 28 25

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL Ch odziarko - zamra arka / Chladniãka s mrazákem / Refrigerator-reezer INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL ERB 3026 2222 260-63 PL CZ GB ZALECENIA WST PNE

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL CZ HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010 ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL Z HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje DS 355 ZMYWRKI MYâKY NÁDOÍ PERILI POSUDJ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy andy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

A62700HLW0 CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 15 ES Manual de instrucciones 30 TR Kullanma Kılavuzu 44

A62700HLW0 CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 15 ES Manual de instrucciones 30 TR Kullanma Kılavuzu 44 A62700HLW0 CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 15 ES Manual de instrucciones 30 TR Kullanma Kılavuzu 44 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions COOKER AND OVEN GB English, PL Polski, HU Magyar, 7 Contents Installation, - Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

CSA29022X CSA29022X. REFRIGERATOR-FREEZER type I. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA29022X CSA29022X. REFRIGERATOR-FREEZER type I. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA29022X REFRIGERATOR-FREEZER type I CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CSA29022X CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ARISTON MBA 3832 C http://pl.yourpdfguides.com/dref/3795862

Twoja instrukcja użytkownika ARISTON MBA 3832 C http://pl.yourpdfguides.com/dref/3795862 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

HR RU PL CZ EN. Upete za kori tenje Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè GO4 W 264. User instructions

HR RU PL CZ EN. Upete za kori tenje Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè GO4 W 264. User instructions Upete za kori tenje Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè Instrukcja obsäugi Automatická praöka User instructions GO4 W 24 âestitamo! ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ! GRATULACJE ÚVOD OUR COMIMTS Kupnjom ovog Candy proizvoda pokazali

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions COOKER AND OVEN GB English, PL Polski, Contents Installation, - Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table of burner

Bardziej szczegółowo

Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320

Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320 Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320 UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach)

Bardziej szczegółowo

M U L T I P L A INSTRUKCJA OBS UGI AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR. MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1

M U L T I P L A INSTRUKCJA OBS UGI AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR. MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1 M U L T I P L A AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR PL INSTRUKCJA OBS UGI MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1 SPIS TREÂCI 1 Wst p 2 Instalacja 3 Stosowanie sterownika

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka MultiSync LCD1525M Podr cznik u ytkowinka Declaration Declaration of the Manufacturer We hereby certify that the colour monitor MultiSync LCD1525M (LA-1528HMW) (LA-1528HMW-BK) are in compliance with Council

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως CDF 65 X ZMYWRKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji

Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN Podr cznik instalacji Podr cznik ten mo e byç wykorzystywany wy àcznie w celach informacyjnych. Wszystkie podane w nim informacje mogà ulec zmianie bez wczeêniejszego

Bardziej szczegółowo

Seria 3000 Instrukcja instalacji

Seria 3000 Instrukcja instalacji Seria 000 Instrukcja instalacji Modele 00 oraz 500 Egzemplarz dla u ytkownika Jednostki sterujàce GRAFIK Eye serii 000 zasilajà oraz sterujà jasno- Êcià dwóch, trzech, czterech lub szeêciu stref oêwietlenia.

Bardziej szczegółowo

APARAT GRZEWCZO WENTYLACYJNY Z NAGRZEWNICÑ WODNÑ éíéèàíöãúçé-çöçíàãüñàéççõö ÄèèÄêÄíõ ë ÇéÑüçõå çäéêöçäíöãöå. OH ÍVACÍ JEDNOTKA S VODNÍM OH ÍVAâEM

APARAT GRZEWCZO WENTYLACYJNY Z NAGRZEWNICÑ WODNÑ éíéèàíöãúçé-çöçíàãüñàéççõö ÄèèÄêÄíõ ë ÇéÑüçõå çäéêöçäíöãöå. OH ÍVACÍ JEDNOTKA S VODNÍM OH ÍVAâEM RUS PL APARAT GRZEWCZO WENTYLACYJNY Z NAGRZEWNICÑ WODNÑ éíéèàíöãúçé-çöçíàãüñàéççõö ÄèèÄêÄíõ ë ÇéÑüçõå çäéêöçäíöãöå CZ OH ÍVACÍ JEDNOTKA S VODNÍM OH ÍVAâEM D HEIZAPPARATE MIT WASSERERHITZER GB UNIT HEATERS

Bardziej szczegółowo

555FX 555FXT 555RXT 555FRM

555FX 555FXT 555RXT 555FRM Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 555F 555FT 555RT 555FRM Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi i konserwacji User and maintenance manual

Instrukcja obslugi i konserwacji User and maintenance manual AKZM 754 Instrukcja obslugi i konserwacji User and maintenance manual WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo