MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL"

Transkrypt

1 HıtŒ-agyasztó szekrény / Ch odziarko - zamra arka / Chladniãka s mrazákem / Refrigerator-reezer MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL ERB 3022 HU PL CZ GB

2 14 ZALECENIA WST PNE Przed uruchomieniem urzàdzenia nale y dok adnie zapoznaç si z instrukcjà obs ugi, która powinna zostaç zachowana przez ca y czas u ytkowania. W wypadku sprzeda y urzàdzenia instrukcj nale y przekazaç nowemu u ytkownikowi, aby móg zapoznaç si z zasadami bezpieczeƒstwa i funkcjonowania zakupionego sprz tu. JeÊli urzàdzenie wyposa one w zamek magnetyczny ma zastàpiç zu yte urzàdzenie z drzwiami lub zamkiem spr ynowym (zatrzask), nale y rozmontowaç zatrzask przed wyrzuceniem sprz tu. W przeciwnym razie móg by on stanowiç zagro enie dla dzieci. Przed zainstalowaniem i rozpocz ciem u ytkowania nale y dok adnie zapoznaç si z ni ej podanymi zaleceniami, majàcymi na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa. Ogólne zasady bezpieczeƒstwa Urzàdzenie mogà obs ugiwaç wy àcznie osoby doros e. Nie wolno pozwalaç dzieciom na manipulowanie elementami sterujàcymi ani bawienie si urzàdzeniem. Zmiana parametrów technicznych i/lub modyfikacje urzàdzenia sa niebezpieczne. Nale y uwa aç, aby urzàdzenie nie sta o na przewodzie zasilajàcym. Przed przystàpieniem do czyszczenia i konserwacji urzàdzenia nale y je wy àczyç z zasilania. Urzàdzenie jest ci kie i nale y je przenosiç/przesuwaç ostro nie. Nie nale y jeêç lodów wyj tych bezpoêrednio z zamra arki, gdy grozi to odmro eniami. Nale y uwa aç, aby podczas przemieszczania urzàdzenia nie uszkodziç spr arki i uk adu ch odniczego i w konsekwencji nie spowodowaç wycieku. Urzàdzenie nie mo e znajdowaç si w bezpoêrednim sàsiedztwie kaloryferów i kuchenki gazowej. Urzàdzenie nie powinno byç przez d u szy czas nara one na bezpoêrednie dzia anie promieni s onecznych. Musi byç zapewniony odpowiedni przep yw powietrza w tylnej cz Êci urzàdzenia i nie wolno dopuêciç do jakiegokolwiek uszkodzenia uk adu ch odniczego. Dotyczy wy àcznie zamra arek (z wyjàtkiem modeli do zabudowy): najlepsza lokalizacja to piwnica lub posadzka. W zamra arce nie wolno u ywaç innych urzàdzeƒ elektrycznych (np. maszynki do lodów) bez uprzedniej akceptacji producenta. Serwis / Naprawy Wszelkie interwencje elektryczne mogà byç wykonywane tylko przez uprawnionego elektromontera. Naprawy serwisowe mogà byç dokonywane wy àcznie przez autoryzowane placówki, a do napraw u ywa si tylko oryginalnych cz Êci zamiennych. Pod adnym pozorem nie wolno samodzielnie naprawiaç urzàdzenia. Naprawy przeprowadzone przez osoby nieuprawnione mogà spowodowaç jeszcze powa niejsze uszkodzenia. W wypadku niesprawnego dzia ania urzàdzenia nale y zwróciç si do autoryzowanej placówki serwisowej i zawsze àdaç oryginalnych cz Êci zamiennych. Uk ad ch odniczy zawiera w glowodory: konserwacja i uzupe nianie muszà byç przeprowadzone przez personel autoryzowanych zak adów serwisowych. U ytkowanie Domowy sprz t ch odniczy przeznaczony jest wy àcznie do przechowywania produktów ywnoêciowych. Urzàdzenie najlepiej pracuje w temperaturze otoczenia +18 C +43 C (klasa T); +18 C +38 C (klasa ST); +16 C +32 C (klasa N); +10 C +32 C (klasa SN). Klasa urzàdzenia podana jest na tabliczce znamionowej. Uwaga: je eli temperatura otoczenia nie mieêci si w podanych zakresach, nale y przestrzegaç nast pujàcych zaleceƒ: JeÊli temperatura spada poni ej poziomu minimalnego, temperatura mro enia w zamra arce nie mo e byç zapewniona. Nale y jak najszybciej skonsumowaç przechowywanà ywnoêç. Raz rozmro one produkty nie powinny byç ponownie zamra ane. Przechowywanie i zamra anie produktów ywnoêciowych powinno odbywaç si zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta. Wydrukowano na papierze z odzysku WARNINGS It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance in order that the new owner can be acquainted with the functioning of the appliance and the relevant warnings. If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death-trap for a child. This must be done before the appliance is built intothese warnings are provided in the interest of safety. You must read them carefully before installing or using the appliance. General Safety This appliance is designed to be operated by adults. Children should not be allowed to tamper with the controls or play with the product. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Care must be taken to ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable. Important: if the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. Before any cleaning or maintenance work is carried out, be sure to switch off and unplug the appliance. This appliance is heavy. Care should be taken when moving it Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance. Take utmost care when handling your appliance so as not to cause any damages to the cooling unit with consequent possible fluid leakages. The appliance must not be located close to radiators or gas cookers. Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight. There must be adequate ventilation round the back of the appliance and any damage to the refrigerant circuit must be avoided. or freezers only (except built-in models): an ideal location is the cellar or basement. Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer. Service/Repair Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person This product should be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts should be used. Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or more serious malfunctioning. Refer to your local Service Centre, and always insist on genuine spare parts. This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians. Use The domestic refrigerators and freezers are designed to be used specifically for the storage of edible foodstuffs only. Best performance is obtained with ambient temperature between +18 C and +43 C (class T); +18 C and +38 C (class ST); +16 C and +32 C (class N); +10 C and +32 C (class SN). The class of your appliance is shown on its rating plate. Warning: when the ambient temperature is not included within the range indicated for the class of this appliance, the following instructions must be observed: when the ambient temperature drops below the minimum level, the storage temperature in the freezer compartment cannot be guaranteed; therefore it is advisable to use the food stored as soon as possible. rozen food must not be re-frozen once it has been thawed out. Manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions. 39

3 Obrácení otevírání dvífiek Pfied kaïdym zásahem vytáhnûte zástrãku z elektrické sítû. Pfii obracení otevírání dvífiek postupujte následujícím zpûsobem: 1. vytáhnûte vûtrací mfiíïku (D), která je zacvaknuta; 2. odmontujte dolní pant (E) vy roubováním tfiech roubkû, které je drïí; 3. vyndejte dolní dvífika tak, Ïe je vytáhnete ze stfiedového pantu; 4. odmontujte stfiedov pant (H); 5. vyndejte horní dvífika vysunutím z horního ãepu (G); 6. vy roubujte horní ãep (G) a na roubujte ho na opaãnou stranu; 7. vyjmûte oba kryty na dvefiích (dle potfieby), abyste uvolnili otvory pro ãepy pantû, a nasaìte je na opaãnou stranu; namontujte horní dvífika; 8. namontujte stfiedov pant na opaãnou stranu; mm klíãem od roubujte ãep pantu (E) e namontujte ho na opaãnou stranu tohoto pantu; 10. namontujte zpût dolní pant (E) na opaãnou stranu s pouïitím roubkû, které jste pfiedtím vyndali. Vytáhnûte kryt na otvor () z vûtrací mfiíïky (D) zatlaãením ve smûru ipky a namontujte na opaãnou stranu; 11. namontujte dolní dvífika; 12. nasadèe zpût vûtrací mfiíïku (D) tak, aby zacvakla. 13.Od roubujte drïadlo. Hrotem propíchnûte kryty a namontujte drïadlo na protûj i stranu. Pro vyrovnání dvífiek mûïete provést regulaci ve vodorovné rovinû na stfiedovém pantu (H) po pfiedchozím uvolnûní obou roubkû (viz obrázek). Pozor Po obrácení smûru otvírání dvefií zkontrolujte, zda jsou v echny rouby dobfie utaïeny a zda tûsnûní dvefií dobfie pfiiléhá ke skfiíni chladniãky. Pfii nízké okolní teplotû (napfi. v zimû) se mûïe stát, Ïe dvefie zcela netûsní. V takovém pfiípadû vyãkejte, dokud tûsnûní samo nepfiilne, nebo cel proces urychlete nahfiíváním pfiíslu né ãásti bûïn m vlasov m fénem. PR18 E H D G E We wn trzu urzàdzenia ch odniczego przebiegajà kana y z czynnikiem ch odzàcym. Ich przek ucie mo e spowodowaç nieodwracalne uszkodzenie urzàdzenia i zepsucie si produktów ywnoêciowych. NIE NALE Y U YWAå OSTRYCH PRZYRZÑDÓW do usuwania szronu lub lodu. Szron mo na usunàç specjalnà opatkà wchodzàcà w sk ad wyposa enia. Pod adnym pozorem nie wolno odrywaç powsta ego lodu, który mo e zostaç usuni ty tylko podczas rozmra ania, zgodnie z ni ej podanymi instrukcjami. Do zamra arki nie nale y wk adaç butelek z napojami gazowanymi i musujàcymi, gdy mogà one eksplodowaç uszkadzajàc urzàdzenie. Nie nale y u ywaç adnych urzàdzeƒ ani sztucznych Êrodków przyspieszajàcych proces rozmra ania, oprócz sposobów zalecanych przez producenta. Czyszczàc urzàdzenie nie wolno u ywaç przedmiotów metalowych, poniewa mogà one spowodowaç jego uszkodzenie. Instalacja Podczas normalnego funkcjonowania skraplacz i spr arka, znajdujàce si w tylnej cz Êci urzàdzenia, ulegajà znacznemu rozgrzaniu. Musi byç wi c zapewniona minimalna wentylacja, zgodnie z odnoênym rysunkiem. Uwaga: nale y usunàç elementy utrudniajàce wentylacj. Nale y uwa aç, aby urzàdzenie nie sta o na przewodzie zasilajàcym. Wa ne: W razie uszkodzenia przewodu zasilajàcego nale y zastàpiç go specjalnym przewodem lub zespo em przy àczeniowym SPIS TREÂCI dost pnym w autoryzowanym serwisie. Poniewa cz Êci robocze urzàdzenia nagrzewajà si podczas jego pracy, nale y pami taç o zapewnieniu swobodnego dop ywu powietrza, zgodnie z podanymi instrukcjami instalacyjnymi. Niewystarczajàcy przep yw powietrza mo e spowodowaç uszkodzenie nagrzewajàcych si elementów oraz zepsucie produktów ywnoêciowych. Wszystkie elementy nagrzewajàce si powinny byç zabezpieczone przed dotykiem. Nale y staraç si tak ustawiç zamra ark, aby jej tylna cz Êç by a zwrócona do Êciany. W razie transportu w pozycji poziomej, znajdujàcy si w spr arce olej mo e dostaç si do uk adu ch odzàcego. Przed pod àczeniem urzàdzenia do sieci elektrycznej nale y wi c poczekaç przynajmniej dwie godziny, aby olej sp ynà ponownie do spr arki. Ochrona Êrodowiska Urzàdzenie to nie zawiera gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Dotyczy to zarówno uk adu ch odzàcego jak materia ów izolacyjnych. Urzàdzenia nie mo na usuwaç razem z innymi odpadami miejskimi. Nie wolno niszczyç uk adu ch odzàcego, zw aszcza w pobli u wymiennika ciep a. Informacji na temat punktów zbiórki udzielajà w adze lokalne. Zastosowane w tym urzàdzeniu materia y ze znakiem nadajà si do ponownego wykorzystania. Zalecenia wst pne U ytkowanie / Panel sterujàcy - Czyszczenie wn trza - Korzystanie zamra arki Regulacja temperatury - Szybkie zamra anie - Lampka kontrolna temperatury (A) U ytkowanie / Zamra anie Êwie ej ywnoêci - Przechowywanie mro onek - Rozmra anie Przygotowanie kostek lodu - Masy kriohydratowe U ytkowanie / Korzystanie z chlodziarki / Uruchomienie - Regulacja temperatury Przechowywanie produktów ywnoêciowych w ch odziarce - Regulacja pó ek przenoênych Rozmieszczenie pó ek na drzwiach Zalecenia / Zalecenia dotyczàce przechowywania ywnoêci w ch odziarce Zalecenia dotyczàce zamra ania - Zalecenia dotyczàce przechowywania mro onek Konserwacja / Przerwy w u ytkowaniu - Wymiana arówki - Okresowe czyszczenie - Rozmra anie G oêne dzia anie/ Możliwe źródła głośnego działania, łatwo usuwalne Serwis / Naprawy i cz Êci zamienne Parametry techniczne / Instalacja Ustawienie - Tylne elementy dystansowe Instalacja / Pod àczenie do zasilania Instalacja / Zmiana kierunku otwierania drzwi

4 U YTKOWANIE Panel sterujàcy ALARM SUPER ABC D E A. Lampka kontrolna temperatury B. Lampka kontrolna szybkiego zamra ania C. Pokr t o szybkiego zamra ania D. Lampka kontrolna zasilania E. Pokr t o termostatu Czyszczenie wn trza Przed rozpocz ciem u ytkowania nowego urzàdzenia nale y umyç starannie jego wn trze i wszystkie akcesoria letnià wodà z agodnym detergentem, w celu usuni cia zapachu typowego dla fabrycznie nowego wyrobu, a nast pnie dok adnie osuszyç mi kkà szmatkà. Nie nale y u ywaç detergentów i Êrodków szorujàcych, mogàcych uszkodziç powierzchni urzàdzenia. KORZYSTANIE Z ZAMRA ARKI Uruchomienie W o yç wtyczk przewodu zasilajàcego do gniazdka elektrycznego (zapalenie si lampki kontrolnej wskazuje, e zamra arka zosta a w àczona). Celem uruchomienia urzàdzenia nale y przekr ciç termostat (E) w prawà stron, ustawiajac go w pozycji Êrodkowej (zapali si lampka awaryjna (D) ). Prawid owe przechowywanie zamro onej ywnoêci wymaga temperatury poni ej 18 C. Nale y poczekaç a lampka kontrolna zgaênie, co nastàpi po osiàgni ciu optymalnej temperatury. Temperatur wewn trznà mo na ustawiaç w zale noêci od temperatury otoczenia, lokalizacji zamra arki, cz stotliwoêci otwierania drzwi itp. W celu wy àczenia zamra arki termostat nale y ustawiç w pozycji """. ON MAX min MAX min ON G. Lampka kontrolna zasilania G. Pokr t o termostatu Regulacja temperatury Regulacja temperatury odbywa si automatycznie. Przestawienie pokr t a termostatu na ni szà wartoêç powoduje wzrost temperatury wewn trznej. Temperatura spada wraz z przestawieniem pokr t a na wy szà wartoêç. W aêciwy wybór temperatury uzale niony jest od nast pujàcych czynników: temperatury otoczenia cz stotliwoêci otwierania drzwi iloêci przechowywanej ywnoêci lokalizacji urzàdzenia. Ustawienie temperatury w pozycji poêredniej jest zalecane przy normalnym u ywaniu sprz tu. Szybkie zamra anie W àczenie szybkiego zamra ania wymaga wciêni cia wy àcznika (C). Zapala si lampka kontrolna (B). Lampka kontrolna temperatury (A) Lampka kontrolna temperatury zapala si automatycznie, gdy temperatura w zamra arce wzrasta powy ej wartoêci wymaganej dla przechowywania produktów ywnoêciowych. Jest rzecza normalnà, e lampka pozostanie zapalona przez pewien okres czasu po w àczeniu zamra arki. Pozostanie ona zapalona a do momentu, w którym temperatura osiàgnie wartoêç wymaganà dla przechowywania zamro onej ywnoêci. Zapojení do elektrické sítû Pfied zapojením do sítû se pfiesvûdãte, zda hodnoty napûtí a frekvence uvedené na v robním títku pfiístroje odpovídají vlastnostem va í elektrické sítû. Napûtí se mûïe od stanovené hodnoty odchylovat o +/- 6%. Pfii provozu s jin mi hodnotami napûtí je tfieba pouïívat transformátor. Spotfiebiã musí b t uzemûn. Pro tento úãel je zástrãka spotfiebiãe vybavena pfiíslu n m kontaktním kolíkem. JestliÏe va e elektrická zásuvka není uzemûna, zapojte pfiístroj do oddûleného uzemûní v souladu s platn mi pfiedpisy a za tímto úãelem se poraìte s odborníkem. V robce odmítá jakoukoliv zodpovûdnost v pfiípadû, Ïe nejsou dodrïovány v e uvedené bezpeãnostní zásady, Tento pfiístroj odpovídá následujícím pfiedpisûm Evropského spoleãenství: - 87/308 EEC z vztahující se k radiovému odru ení. - 73/23/CEE z (Pfiedpis pro nízké napûtí) a následující úpravy. - 89/336/CEE z (Pfiedpis o elektromagnetické shodnosti) a následující úpravy. Pozor! Je nutné umoïnit vypnutí spotfiebiãe z hlavního napájení. Proto i po ukonãení instalace musí b t zásuvka dobfie pfiístupná

5 TECHNICKÉ VLASTNOSTI Modell ERB 3022 Objem mrazáku - brutto (l) Objem mrazáku - netto (l) Objem chladniãky - brutto (l) Objem chladniãky - netto (l) Rozmûry ( ífika-v ka-hloubka, cm) Napûtí (V/HZ) Spotfieba energie (kw/24 h) Energetická tfiída Kapacita zmrazování (kg/24 h) âas zv ení teploty (h) Hluãnost (db/a) Klimatická tfiída Technické informace se nacházejí na v robním títku, kter je umístûn nalevo uvnitfi spotfiebiãe. INSTALACE Umístûní Spotfiebiã musí b t nainstalován daleko od zdrojû tepla jako jsou radiátory, bojlery, pfiímé sluneãní paprsky atd. Z bezpeãnostních dûvodû musí b t zaji tûno minimální proudûní vzduchu, jak je to zobrazeno na ilustraci. Umístûní spotfiebiãe pod zavû ené skfiíàky kuchyàské linky (viz obr. A). Umístûní spotfiebiãe bez zhora zavû en ch skfiínûk kuchyàské linky (viz obr. B). Pozor: udrïujte ventilaãní otvory stále volné. Dvû nastavitelné noïky na základnû spotfiebiãe umoïàují jeho pfiesné nastavení do vodorovné polohy. Distanãní rozpûrky V sáãku s dokumentací jsou pfiiloïeny 2 rozpûrky, slouïící k upravení vzdálenosti pfiístroje od stûny, které je tfieba pfiipevnit do horních rohû na zadní stranû pfiístroje. Uvolnûte roubek, zasaìte rozpûrky pod hlaviãku roubku a roubek utáhnûte. 100 mm A 15 mm NP008 B 15 mm x60x62, /50 0,88 A SN-ST Zamra anie Êwie ej ywnoêci Komora oznaczona 4 gwiazdkami jest przeznaczona do d ugoterminowego przechowywania mro onek i do zamra ania Êwie ej ywnoêci. Nie nale y przekraczaç daty wa noêci podanej przez producenta na oryginalnym opakowaniu. Aby zamroziç Êwie à ywnoêç, nale y ustawiç funkcj szybkiego mro enia 12 godzin przed w o eniem ywnoêci. ywnoêç przeznaczonà do zamro enia nale y umieêciç w górnej cz Êci komory zamra arki. Przechowywanie mro onek Przed w o eniem ywnoêci do zamra arki w nowym urzàdzeniu, po d u szej przerwie w jego pracy, nale y uruchomiç urzàdzenie ustawiajàc pokr t o na najni szà temperatur. Po up ywie przynajmniej 2 godz. wróciç do pozycji normalnej. Aby zapewniç optymalne dzia ania urzàdzenia, nale y: - przechowujàc wi ksze iloêci mro onek usunàç wszystkie szuflady i pojemniki i umieêciç produkty bezpoêrednio na pó kach ch odzàcych. - uwa aç, eby nie przekroczyç maksymalnego obcià enia wskazanego na bocznej tabliczce w górnej cz Êci urzàdzenia (jeêli wyst puje). Wa ne W razie przypadkowego rozmro enia, spowodowanego np. przerwà w dostawie energii elektrycznej trwajàcà d u ej ni czas podany w parametrach technicznych (poz.: zdolnoêç utrzymywania temperatury), rozmro ona ywnoêç musi zostaç szybko spo yta lub natychmiast ugotowana i po ostudzeniu ponownie zamro ona. Rozmra anie Mro onki mo na rozmroziç w ch odziarce lub w temperaturze pokojowej, w zale noêci od czasu, jakim dysponujemy. Niewielkie porcje ywnoêci mo na gotowaç równie bezpoêrednio po wyj ciu ich z zamra arki, tj. bez uprzedniego rozmra ania. W tym wypadku czas gotowania b dzie d u szy. Przygotowanie kostek lodu W sk ad wyposa enia zamra arki wchodzi pojemnik na kostki lodu. Nale y wype niç go wodà i umieêciç w zamra arce. Nie nale y wyjmowaç kostek przy pomocy przedmiotów metalowych. Masy kriohydratowe Urządzenie wyposażone jest w dwie masy kriohydratowe. Masy kriohydratowe muszą być umieszczone w zamrażarce w przewidzianej pozycji. W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej masy kriohydratowe przedłużą przez kilka godzin konserwację zamrożonych potraw. 36 D594 17

6 KORZYSTANIE Z CHLODZIARKI Uruchomienie W o yç wtyczk przewodu zasilajàcego do gniazdka elektrycznego. Temperatur wewnàtrz zamra arki mo na zmieniaç pokr t em termostatu (G). W celu wy àczenia urzàdzenia, termostat nale y ustawiç w pozycji «"». Wa ne: JeÊli temperatura otoczenia jest wysoka lub urzàdzenie jest maksymalnie wype nione i ustawione na najni szà temperatur, urzàdzenie b dzie pracowaç bez przerwy powodujàc gromadzenie si lodu na tylnej Êcianie. W tym wypadku nale y przestawiç termostat na ni szà wartoêç, umo liwiajàc samoczynne rozmra anie i obni ajàc zu ycie energii. Hluãnost Na následujících fiádcích jsou uvedeny nûkteré pfiirozené zdroje hluku, které v ak nenaru ují normální provoz spotfiebiãe. Tic Tic Regulacja temperatury Regulacja temperatury odbywa si automatycznie. Przestawienie pokr t a termostatu na ni szà wartoêç powoduje wzrost temperatury wewn trznej. Temperatura spada wraz z przestawieniem pokr t a na wy szà wartoêç. W aêciwy wybór temperatury uzale niony jest od nast pujàcych czynników: temperatury otoczenia cz stotliwoêci otwierania drzwi iloêci przechowywanej ywnoêci lokalizacji urzàdzenia. Ustawienie temperatury w pozycji poêredniej jest zalecane przy normalnym u ywaniu sprz tu. Przechowywanie produktów ywnoêciowych w ch odziarce Optymalne wykorzystanie urzàdzenia wymaga przestrzegania nast pujàcych zasad: Nie wolno przechowywaç w ch odziarce ciep ej ywnoêci i parujàcych p ynów ywnoêç powinna byç przykryta lub opakowana, zw aszcza jeêli wydziela silny zapach Nale y rozmieêciç produkty w sposób umo liwiajàcy swobodny przep yw powietrza Brrrr ZpÛsobeno motorem kompresoru. ZpÛsobeno usazováním struktury v nábytkové skfiíni. Snadno odstranitelné zdroje moïné hluãnosti Spotfiebiã není dobfie vyrovnan do vodorovné polohy. Nastavte pomocí pohyblivé noïiãky. Spotfiebiã se dot ká okolního nábytku: Odstavte nábytek. Blubb Blubb patnû umístûné vnitfiní vybavení: Vyndejte pfiihrádky a/anebo poliãky a znovu je pfiimontujte na místo. Lahve a/anebo nádoby, které se dot kají navzájem: Regulacja pó ek przenoênych ZpÛsobeno plynem proudícím v chladícím systému. Oddûlte uvnitfi spotfiebiãe nádoby jednu od druhé. Ukszta towanie wewn trznych Êcianek ch odziarki umo liwia dowolne rozmieszczenie pó ek. SLUÎBA ZÁKAZNÍKÒM A NÁHRADNÍ DÍLY Rozmieszczenie pó ek na drzwiach Aby umo liwiç przechowywanie artyku ów spo ywczych ró nej wielkoêci, pó ki mo na umieszczaç na ró nych wysokoêciach. KolejnoÊç post powania: pociàgnàç pó k zgodnie z kierunkiem strza ki a do obluzowania, umieêciç na àdanej wysokoêci. D338 JesliÏe spotfiebiã správnû nefunguje, zkontrolujte, zda: zástrãka je pevnû zasunuta do zásuvky ve stûnû a hlavní spínaã je zapnut ; síè je pod napûtím (vyzkou ejte zapojením jiného spotfiebiãe do zásuvky); koleãko termostatu je nastaveno do správné polohy; pokud se na dnû chladniãky nachází voda, zkontrolujte, zda nedo lo k ucpání odtokového otvoru rozmrazené vody (viz. ãást Odmrazování ) jestliïe po vykonání v ech pfiede l ch kontrol spotfiebiã stále správnû nefunguje, spojte se s nejbliï ím servisním stfiediskem. Chcete-li obdrïet co nejrychlej í servisní sluïbu, je tfieba pfii Ïádosti uvést model a sériové ãíslo spotfiebiãe, které jsou uvedeny na záruãním listû nebo na v robním títku uvnitfi spotfiebiãe, na levé spodní stranû. PR

7 Mrazák se v ak ãasem pfiesto pokryje vrstvou námrazy. Tuto námrazu je moïno odstranit pfiiloïenou plastikovou krabkou, jakmile její v ka pfiekroãí 4 mm. Bûhem této operace není nutno odpojovat spotfiebiã z elektircké sítû nebo vyjímat potraviny. Nahromadí-li se ale velmi siln ledov pfiíkrov, je tfieba pfiístroj kompletnû odledovat pomocí následujícího postupu: 1. vytáhnûte zástrãku ze zásuvky ve zdi nebo nastavte koleãko termostatu na pozici «"»; 2. vyjmûte v echny potraviny, zabalte je do nûkolika vrstev novinového papíru a umístûte je na chladném místû; 3. nechejte dvefie otevfiené, umístûte vaniãku na horní ro t chladniãky, pfiímo pod drenáïní otvor a vyndejte z nûj zátku; 4. po ukonãení odledování, pozornû cel vnitfiek vysu te a vraète zátku na pûvodní místo; 5. znovu otoãte koleãkem termostatu do potfiebné provozní polohy nebo zasuàte zástrãku spût do zásuvky. 6. Po dvou aï tfiech hodinách vraète dfiíve vyjmuté potraviny zpût do oddûlení. DÛleÏité: Nikdy nepouïívejte ostré kovové pfiedmûty k o krabávání námrazy na v parníku, neboè jej takto mûïete po kodit. NepouÏívejte mechanická zafiízení nebo jakékoliv jiné umûlé postupy k urychlení procesu rozmrazování, neï ty, které byly doporuãeny v robcem. Zv ení teploty zmrazen ch balíãkû potravin bûhem odmrazování mûïe zpûsobit krácení jejich trvanlivosti. D068 ZALECENIA Zalecenia dotyczàce przechowywania ywnoêci w ch odziarce Podstawowe zalecenia: Mi so (ka dego rodzaju): zawinàç w torebki z tworzywa i umieêciç na szklanej pó ce nad pojemnikiem na warzywa. Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa przechowywaç w ten sposób najwy ej 1-2 dni. Produkty ugotowane, ciep e potrawy itd.: przykryç i umieêciç na dowolnych pó kach. Owoce i warzywa: dok adnie umyç i umieêciç na dole, w szufladzie na warzywa. Mas o i sery: powinny byç umieszczone w specjalnych szczelnych pojemnikach lub w opakowaniach aluminiowych bàdê foliowych, aby utrudniç dost p powietrza. Butelki z mlekiem: powinny byç zamkni te i ustawione na specjalnej pó ce drzwiowej. Banany, ziemniaki, cebula i czosnek, je eli sà nieopakowane, nie mogà byç przechowywane w ch odziarce. Zalecenia dotyczàce zamra ania Prawid owe zamra anie wymaga przestrzegania kilku poni szych zasad: Maksymalna iloêç artyku ów ywnoêciowych, którà mo na zamroziç w ciàgu 24 godz., podana jest na tabliczce znamionowej; Proces zamra ania trwa 24 godziny. W tym czasie nie wolno dok adaç kolejnych produktów do zamro enia. Podlegajàce zamro eniu produkty muszà byç doskona ej jakoêci, Êwie e i czyste; Przed zamro eniem nale y podzieliç ywnoêç na ma e porcje, co przyspiesza proces zamra ania oraz umo liwia rozmra anie produktów w odpowiedniej iloêci; Produkty spo ywcze nale y zawijaç w foli aluminiowà lub polietylenowà, dbajàc, by opakowanie by o przylegajàce i szczelne; Âwie e produkty ywnoêciowe nie powinny dotykaç zamro onych, aby nie powodowaç zmian temperatury ywnoêci wczeêniej zamro onej; ywnoêç o niskiej zawartoêci t uszczu przechowuje si d u ej i lepiej ni o wysokiej zawartoêci t uszczu; sól skraca okres przechowywania produktów; Nie nale y spo ywaç lodów bezpoêrednio po wyj ciu z zamra alnika, gdy mo e to spowodowaç odmro enia skóry; Zaleca si opatrzyç ka dy produkt datà zamro enia. U atwi to kontrol okresu przechowywania; Symbole na pojemnikach oznaczajà rodzaje ywnoêci do zamro enia. Cyfry oznaczajà okres przechowywania ka dego z produktów (w miesiàcach). Od jakoêci produktów ywnoêciowych i od rodzaju ich wst pnej obróbki przed zamro eniem zale y wybór górnej lub dolnej wartoêci. Do zamra alnika nie wolno wk adaç p ynów zawierajàcych w glany (napoje gazowane itp.), gdy mogà one eksplodowaç. Zalecenia dotyczàce przechowywania mro onek Aby w optymalny sposób wykorzystaç mo liwoêci urzàdzenia, nale y: upewniç si, e mro onki by y odpowiednio przechowywane w miejscu zakupu; zadbaç, by czas od momentu zakupu do chwili w o enia do zamra arki by jak najkrótszy. nie otwieraç zbyt cz sto drzwiczek zamra alnika i nie pozostawiaç ich otwartych d u ej ni to konieczne. Po rozmro eniu ywnoêç bardzo szybko si psuje i nie mo e ponownie zostaç zamro ona. Nie nale y przekraczaç daty wa noêci podanej przez producenta na opakowaniu ywnoêci

8 KONSERWACJA ÚDRÎBA Nale y wy àczyç urzàdzenie z sieci przed rozpocz ciem jakichkolwiek czynnoêci konserwacyjnych. Uwaga Urzàdzenie to zawiera weglowodory w uk adzie ch odniczym; konserwacja i uzupe nianie musi byç przeprowadzane wy àcznie przez personel autoryzowanych zak adów serwisowych. Przerwy w u ytkowaniu Je eli urzàdzenie nie b dzie u ytkowane przez d u szy okres czasu, nale y: wy àczyç urzàdzenie z sieci; wyjàç wszystkie produkty; rozmroziç, wyczyêciç wn trze i akcesoria; pozostawiç otwarte drzwi, aby umo liwiç swobodny przep yw powietrza i zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Okresowe czyszczenie Komor ch odziarki nale y myç ciep à wodà z dodatkiem oczyszczonej sody. Starannie op ukaç i osuszyç. Skraplacz (czarny ruszt) i spr ark w tylnej cz Êci zamra arki odkurzyç przy pomocy szczotki lub odkurzacza. Regularne usuwanie kurzu zapewnia bezawaryjnà prac urzàdzenia i oszcz dne zu ycie energii elektrycznej. Wiele specyficznych środków czyszczących stosowanych do mycia powierzchni kuchennej zawiera czynniki chemiczne, które mogą porysować/uszkodzić plastikowe części znajdujące się w tym urządzeniu. Stąd zaleca się mycie zewnętrznego pokrycia tego urządzenia jedynie ciepłą wodą z niewielkim dodatkiem płynu do mycia naczyń. Pfied kaïdou operací je zapotfiebí nejprve odpojit zástrãku ze zásuvky. Upozornûní Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky uvnitfi chladící jednotky; z tohoto dûvodu údrïba a doplàování musí b t provádûna pouze povûfien mi odborn mi pracovníky. Odstavení pfiístroje JestliÏe nebude spotfiebiã dlouhodobû pouïíván, vykonejte následující opatfiení: vytáhnûte zástrãku ze zásuvky ve zdi; vyberte potraviny z chladniãky; odledujte a vyãistûte vnitfiek spotfiebiãe a v echny pfiídavné prvky; nechejte dvefie chladniãky otevfiené, aby vzduch mohl proudit a netvofiil se nepfiíjemn zápach. Pravidelné ãi tûní Vyãistûte vnitfiek chladniãky teplou vodou a bikarbonátem sodn m. Pfiístroj otfiete a peãlivû osu te. Oãistûte v parník (ãerná mfiíï), kompresor a celou zadní stranu spotfiebiãe kartáãem nebo odsávaãem. Zlep íte tak ãinnost chladniãky a u etfiíte spotfiebu elektrické energie. Mnoho ãistících prostfiedkû urãen ch pro povrch kuchyàsk ch linek obsahuje chemické sloïky, které mohou ohrozit/po kodit umûlohmotné ãásti tohoto spotfiebiãe. Z tohoto dûvodu proto doporuãujeme ãistit povrch spotfiebiãe pouze horkou vodou s mal m mnoïstvím tekutého ãistícího prostfiedku na nádobí. Vnitfiní osvûtlení Wymiana arówki Dost p do arówki oêwietlajàcej komor ch odziarki uzyskaç mo na w nast pujàcy sposób: - nale y odkr ciç Êrub os ony arówki. - wyjàç jej cz Êç ruchomà przez naciêni cie, zob. rysunek. K Ïárovce vnitfiního osvûtlení chladniãky se dostanete následujícím zpûsobem: - od roubujte upevàovací roub krytu Ïárovky. - vytáhnûte zaháknutou, pohyblivou ãást, jak je to vidût na ilustraci. Je eli po otwarciu drzwi arówka si nie zapala, nale y sprawdziç, czy jest ona dobrze wkr cona. Je eli nie zapala si w dalszym ciàgu, nale y zastàpiç jà nowà o tej samej mocy. Moc maksymalna podana jest na os onie arówki. JestliÏe se svûtlo po otevfiení dvefií chladniãky nerozsvítí, zkontrolujte, zda je dobfie za roubováno na své místo. JestliÏe se nadále neroïíná, vymûàte Ïárovku. V kon Ïárovky je oznaãen na jejím krytu. Rozmra anie Odledování Szron usuwany jest automatycznie z parownika ch odziarki podczas ka dego cyklu wy àczania si spr arki w trakcie pracy urzàdzenia. Powsta a w wyniku tego woda sp ywa do specjalnego pojemnika znajdujàcego si z ty u urzàdzenia nad spr arkà, a nast pnie wyparowuje. Nale y pami taç o okresowym czyszczeniu otworu odp ywowego wody, znajdujàcego si poêrodku kana u odp ywowego w komorze ch odziarki. Zapobiega si w ten sposób gromadzeniu wody, która mog aby dostaç si do przechowywanej ywnoêci. U yç nale y specjalnej przetyczki, znajdujàcej si w otworze odp ywowym. Námraza je odstraàována automaticky z v parníku chladniãky pokaïdé, kdyï se motor kompresoru zastaví v prúbûhu normálního provozu. Rozmrazená voda vytéká do speciální nádrïky na zadní stranû spotfiebiãe nad motorem kompresoru a odtud se volnû vypafiuje. Je dûleïité pravidelnû ãistit otvor pro odvod rozpu tûné námrazy, kter se nachází ve stfiedu kanálku na zadní stûnû prostoru chladniãky, ãímï zabráníte, aby voda pfietekla a zaãala kapat na uvnitfi uloïené potraviny. PouÏívejte k tomu speciální ãistící nástroj, kter vsunete dovnitfi odtokového otvoru. D037 D

9 RADY Rady pro pouïití chladniãky UÏiteãné rady: Masa (v ech druhû): zabalte do polyetylénov ch sáãkû a umístûte na sklenûnou polici nad zásuvkou na ovoce a zeleninu. Pro jistotu maso skladujte tímto zpûsobem pouze jeden aï dva dny. Vafiené potraviny, studená jídla atd.: tyto potraviny by mûly b t pfiikryty a umístûny na jednotlivé ro ty. Ovoce a zelenina: tyto potraviny by mûly b t oãi tûny a uskladnûny do pfiíslu né zásuvky. Máslo a s ry: by mûly b t umístûny do zvlá tních hermetick ch nádob nebo zabaleby do alobalu nebo polyethylénov ch sáãkû, aby se k nim vzduch dostal co nejménû. Láhve s mlékem: mûly by b t uzavfieny víãkem a uloïeny v poliãce pro lahve ve dvefiích. Banány, brambory, cibule a ãesnek: pokud nejsou zabaleny, nelze je skladovat v chladniãce. Rady pro zmrazování Rady pro uskladnûní zmraïen ch potravin Aby do lo k nejlep ímu vyuïití tohoto spotfiebiãe, je zapotfiebí: pfiesvûdãit se o tom, zda prûmyslovû zmrazené potravinové v robky byly dobfie uloïené jiï v prodejnû; zajistit, aby pfieprava prûmyslovû zmrazen ch potravinov ch v robkû z místa nákupu do mrazáku probûhla v co nejkrat í moïné dobû; neotvírat pfiíli ãasto dvífika a nenechávat je otevfiené déle, neï je nezbytnû nutné. Jakmile jednou byly potraviny rozmrazené, dochází velmi rychle k jejich kaïení a nesmí b t znovu zmrazovány. Nepfiekraãovat trvanlivost uvedenou v robcem na obalu potravin. Komora zamra arki pokrywa si stopniowo szronem. Dopóki warstwa szronu nie przekracza 4 mm. gruboêci, nale y usuwaç jà specjalnà plastikowà opatkà, wchodzàcà w sk ad wyposa enia urzàdzenia. Podczas wykonywania tej czynnoêci nie jest konieczne od àczenie urzàdzenia od zasilania lub wyj cie produktów. Ca kowite rozmro enie zamra alnika, w razie gdy lód w komorze osiàga znacznà gruboêç, wymaga nast pujàcych czynnoêci: 1. Wy àczyç urzàdzenie z sieci, ustawiç termostat w pozycji «"»; 2. Wyjàç wszystkie przechowywane produkty, owinàç w kilka gazet i umieêciç w ch odnym miejscu; 3. Pozostawiç otwarte drzwi, umieêciç zbiornik na wod na najwy szej pó ce komory ch odziarki, usunàç zatyczk zgodnie z rysunkiem; 4. Po ca kowitym rozmro eniu dok adnie osuszyç komor ; ponownie umocowaç zatyczk ; 5. Ustawiç termostat na àdanej wartoêci lub ponownie pod àczyç urzàdzenie do sieci. 6. Po 2-3 godzinach w o yç wyj te przedtem produkty. D068 Zde je nûkolik dûleï it ch rad, které Vám pomohou zefektivnit zmrazování. maximální mnoïství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na v robním títku; proces zmrazování trvá 24 hodin. V prûbûhu této lhûty není moïné pfiidávat do mrazáku nové potraviny na zmraïení; zmrazujte jen zboïí prvotfiídní kvality, ãerstvé a peãlivû oãi tûné potraviny; pfiipravte si potraviny v mal ch porcích, abyste umoïnili jejich rychlé a kompletní zmraïení, coï vám také pozdûji umoïní rozmrazovat pouze potfiebné mnoïství; zabalte potraviny do igelitov ch sáãkû nebo alobalu, abyste omezili pfiístup vzduchu; nedovolte, aby se ãerstvé potraviny dot kaly jiï zmrazen ch a zpûsobovaly tak zv ení jejich teploty; libové potraviny se pfiechovávají lépe a déle neï tuãné; sûl zkracuje pfiechovávací Ïivotnost potravin; kostky ledu, pokud by do lo k jejich konzumaci okamïitû po vybrání z mrazniãky, mohou zpûsobit pfii styku se sliznicí studené popáleniny; Symboly na pfiihrádkách oznaãují jednotlivé druhy potravin urãené ke zmraïení. âísla oznaãují skladovací období v mûsících pro kaïd v robek urãen ke zmraïení. Závisí na kvalitû v robkû a na jejich zpracování pfied zmraïením, zda platné období pro uskladnûní bude del í nebo krat í. nedávejte do mrazáku nápoje sycené kysliãníkem uhliãit m ( umivé nápoje atd.) neboè mohou explodovat. Wa ne Nie u ywaç pod adnym pozorem ostrych metalowych przedmiotów do zeskrobywania szronu z parownika. Grozi to jego uszkodzeniem. Do rozmra ania nie u ywaç innych urzàdzeƒ mechanicznych i sztucznych Êrodków, ni te zalecane przez producenta. Wzrost temperatury zamro onych produktów, majàcy miejsce podczas operacji rozmra ania, mo e skróciç ich bezpieczny okres przechowywania

10 Głośne działanie Poniżej zostały przedstawione niektóre normalne źródła głośnego działania, które pomimo to nie wpływają na normalną działalność wyrobu. Nastavitelnû poliãky Na bocích chladniãky se nachází nûkolik pfiíchytek, na nûz se umistují ro ty do rûzn ch poloh. Tic Tic D338 Brrrr Rozmístûní poliãek vestavûn ch do dvefií Spowodowane silnikiem sprężarki Spowodowane osiadaniem się struktury mebla Możliwe źródła głośnego działania, łatwo usuwalne: Urządzenie nie jest dobrze upoziomowane Zadziałać na nóżkę poziomującą Urządzenie styka się z innymi pobliskimi meblami: Odsunąć meble Aby bylo moïné skladovat balené potraviny rûzn ch rozmûrû, mûïete poliãky vestavûné do dvefií rozmístit do rûzn ch v kov ch poloh. Pfii tûchto úpravách postupujte takto: postupnû vysunujte poliãku ve smûru oznaãeném ipkou, dokud se celkem neuvolní a pak ji umístûte do poïadované pozice. PR189 Blubb Blubb Wewnętrzne akcesoria źle położone: Wyjąć półki lub inne konsolki i ponownie je położyć Butelki lub pojemniki stykają się: Odsunąć różne pojemniki znajdujące się wewnątrz Spowodowane gazem krążącym w przewodach obwodu chłodzącego SERWIS / NAPRAWY I CZ ÂCI ZAMIENNE W wypadku stwierdzenia nieprawid owej pracy urzàdzenia nale y sprawdziç, czy: urzàdzenie jest w aêciwie pod àczone do sieci zasilajàcej obwód zasilania elektrycznego jest pod napi ciem (np. przez pod àczenie innego urzàdzenia) pokr t o termostatu znajduje si we w aêciwej pozycji Je eli na dnie komory ch odziarki wyst pujà Êlady wody, nale y sprawdziç, czy otwór odp ywowy jest dro ny (zob. rozdz. Rozmra anie ). Je eli po przeprowadzeniu powy szych czynnoêci sprawdzajàcych urzàdzenie w dalszym ciàgu nie pracuje prawid owo, nale y zwróciç si do najbli szego autoryzowanego punktu napraw. eby przyspieszyç wykonanie us ugi, przy zg oszeniu nale y koniecznie podaç model i numer produktu urzàdzenia, znajdujàcy si w karcie gwarancyjnej i na tabliczce znamionowej umieszczonej w dolnej cz Êci komory ch odziarki, po lewej stronie

11 POUÎITæ CHLADNIâKY Uvedení do provozu ZasuÀte zástrãku do zásuvky ve zdi. Teplota uvnitfi oddílu mrazáku je regulována koleãkem termostatu (G). unkce pfiístroje se pfieru uje otoãením koleãka termostatu na pozici oznaãenou symbolem «"». Regulace teploty Teplota se nastavuje automaticky a mûïe b t zv ena, tj. nastavena na vy í hodnoty (chladí ménû), otoãením koleãka termostatu na niï í ãísla, anebo sníïena (chladí více), otoãením koleãka na vy í ãísla. Správná pozice v ak musí b t zvolena po zváïení faktorû, které vnitfiní teplotu v chladniãce ovlivàují: teplota místnosti; frekvence otvírání dvefií; mnoïství uchovávan ch potravin; umístûní spotfiebiãe. Vût inou nejlépe vyhovuje nastavení volby na stfiední hodnoty. DÛleÏité Je-li pokojová teplota dosti vysoká nebo je-li spotfiebiã zcela zaplnûn a zároveà je nastaven na nejniï í teploty, mûïe se stát, Ïe chladniãka pobûïí nepfietrïitû a na zadní stûnû se vytvofií námraza. V takovém pfiípadû bude tfieba nastavit teplotu na ponûkud vy í hodnotu, ãímï umoïníte automatické odmraïení námrazy a sníïíte spotfiebu energie. Chlazení ãerstv ch potravin Zásady pro dosaïení dobr ch v sledkû: neukládejte do chladniãky teplá jídla nebo odpafiující se tekutiny; potraviny pfiikryjte nebo zabalte, zvlá tû jestliïe mají silné aroma; potraviny rozmisèujte tak, aby vzduch mohl kolem volnû proudit. PARAMETRY TECHNICZNE Model ERB 3022 PojemnoÊç brutto: zamra alnik (l) PojemnoÊç netto: zamra alnik (l) PojemnoÊç brutto: ch odziarka (l) PojemnoÊç netto: ch odziarka (l) Wymiary (*wys. *szer.*g b., cm.) Napi cie (V/HZ) Zu ycie efektywnoêci energetycznej (kwh/24h) Klasa energii ZdolnoÊç zamra ania (kg/24h) ZdolnoÊç utrzymywania temperatury (h) Poziom ha asu (db/a) Klasa klimatyczna Informacje techniczne znajdujà si na tabliczce znamionowej umieszczonej w dolnej cz Êci ch odziarki, po lewej stronie. INSTALACJA Ustawienie Urzàdzenie powinno zostaç ustawione z dala od takich êróde ciep a jak kaloryfery, grzejniki wody czy bezpoêrednie dzia anie promieni s onecznych. Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa nale y zapewniç minimalny swobodny przep yw powietrza, zgodnie z rys. Urzàdzenie stojàce pod kuchennà szafkà wiszàcà (rys. A). Urzàdzenie wolnostojàce (rys. B). Uwaga: nie wolno zas aniaç otworów wentylacyjnych. Regulacja obu nó ek urzàdzenia umo liwia jego dok adne wypoziomowanie. 100 mm A 15 mm NP008 B 15 mm x60x62, /50 0,88 A SN-ST Tylne elementy dystansowe W opakowaniu zawierajàcym dokumentacj urzàdzenia, znajdà Paƒstwo dwa elementy dystansowe, przeznaczone do zamontowania w dwóch górnych rogach jego tylnej Êciany. W tym celu nale y odkr ciç Êruby, wprowadziç pod nie element dystansowy i ponownie Êruby te dokr ciç. D

12 Pod àczenie do zasilania Przed pod àczeniem urzàdzenia nale y upewniç si, czy napi cie i nat enie podane na tabliczce znamionowej sà zgodne z parametrami Paƒstwa sieci zasilajàcej. Dopuszcza si +-6% odchylenia od normy. Przy innych wartoêciach napi cia nale y stosowaç autotransformator o odpowiedniej mocy. Urzàdzenie musi byç uziemione. Wtyczka przewodu zasilajàcego jest w tym celu zaopatrzona w specjalny styk ochronny (uziemienie). Je eli w Paƒstwa instalacji elektrycznej brak uziemienia, to urzàdzenie musi zostaç pod àczone przez uprawnionego elektromontera do odzielnej instalacji uziemiajàcej, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami bezpieczeƒstwa W wypadku nieprzestrzegania powy szych przepisów bezpieczeƒstwa, producent nie ponosi odpowiedzialnoêci za powsta e szkody. Urzàdzenie to spe nia wymagania nast pujàcych wytycznych EWG: - 87/308 EEC z dot. zak óceƒ RTV. - 73/23 EEC (niskie napi cia) i póêniejsze nowelizacje. - 89/336 EEC (kompatybilnoêç elektromagnetyczna) i póêniejsze nowelizacje. Zmrazování ãerstv ch potravin âtyfihvûzdiãkové oddûlení je vhodné pro dlouhodobé uskladnûní prûmyslovû zmrazen ch potravin a na zmrazování ãerstv ch potravin. Nepfiekraãujte dobu trvanlivosti pro uskladnûní, uvedenou v robcem na obale zmrazen ch potravin. Chcete-li zmrazit ãerstvé potraviny, zapnûte silné mrazení alespoà 12 hodin pfied uloïením potravin do mrazáku. Potraviny urãené na zmrazení uloïte do horního oddûlení. Uskladnûní zmrazen ch potravin V okamïiku uvedení do chodu anebo po del ím odstavení spotfiebiãe, zapnûte spotfiebiã pfied uloïením potravin alespoà na dvû hodiny na nejchladnûj í nastavení a potom vraète knoflík termostatu do normální pracovní pozice. Chcete-li dosahovat dobr ch v sledkû pfii pouïívání tohoto spotfiebiãe, postupujte následovnû: JestliÏe chcete uloïit vût í mnoïství potravin najednou, odstraàte ze spotfiebiãe v echny ko e a zásuvky a potraviny poloïte pfiímo na chladící mfiíïky. Dejte pozor, aby nedo lo k pfiekroãení mezního obsahu, kter je vyznaãen po stranû v horní sekci (jenom tam, kde to bylo pouïito). Teplotní akumulátory Spotfiebiã je vybaven dvûma teplotními akumulátory. Teplotní akumulátory by mûly b t umístûny v mrazícím oddûlení do urãené polohy. V pfiípadû pfieru ení dodávky proudu prodlouïí tyto teplotní akumulátory dobu uchování zmrazen ch potravin. Uwaga Konieczna jest mo liwoêç od àczenia urzàdzenia od g ównej sieci zasilania; stàd wtyczka musi byç atwo dost pna po przeprowadzeniu operacji instalowania. DÛleÏité V pfiípadû, Ïe dojde k náhodnému rozmrazení, napfi. díky náhlému v padku v dodávce proudu, jehoï délka pfiesáhne hodnotu vyznaãenou v tabulce technick ch údajû pod heslem: kritick ãas, bude tfieba rozmrazené potraviny co nejdfiív spotfiebovat, anebo je okamïitû uvafiit a teprve potom (uvafiené) znovu zmrazit. Rozmrazování Hlubokozmrazené nebo mraïené potraviny, které chcete konzumovat, je moïno rozmrazit v oddíle chladniãky, nebo pfii pokojové teplotû, záleïí na tom, jak rychle chcete potraviny rozmrazit. Malé kousky lze vafiit hned po vyjmutí z mrazáku, v tomto pfiípadû ale vafiení trvá déle. Pfiíprava kostek ledu Tento pfiístroj je vybaven jednou nebo více vaniãkami na pfiípravu kostek ledu. NaplÀte tyto vaniãky vodou a umístûte je do oddílu mrazáku. Nikdy nepouïívejte kovové pfiedmûty pfii odstraàování vaniãky pfiimrzlé k mrazáku

13 OBSLUHA Kontrolní panel ALARM SUPER ON ABC D E A. Lampka awaryjna temperatury B. Svûtelná kontrolka rychlozmrazení C. Tlaãítko rychlomrazení D. unkcní svªtelná kontrolka E. Knoflík termostatu âi tûní vnitfiku pfiístroje Pfied prvním pouïitím vyãistûte v echny vnitfiní ãásti teplou vodou s neutrálním saponátem, ãímï spotfiebiã zbavíte typického zápachu nového v robku. Peãlivû jej cel vysu te. NepouÏívejte rozpou tûdla nebo brusné prá ky, neboè mohou po kodit nátûr. POUÎITæ MRAZNIâKY Spu tûní Zapojte zástrãku do nejbliï í zásuvky (funkãní kontrolka (D) se rozsvítí, coï znamená, Ïe pfiístroj je napájen el. proudem). Otoãte koleãkem termostatu (E) doprava do stfiední polohy (kontrolka (D) se rozsvítí). Pro spolehlivou konzervaci uloïen ch potravin musí b t teplota uvnitfi mrazáku niï í neï 18 C. Po jisté dobû kontrolka (D) zhasne, coï znamená, Ïe bylo dosaïeno této teploty. Nastavení termostatu je moïno regulovat podle okolní teploty, umístûní mrazáku, frekvence otvírání dvefií atd. Chcete-li mrazák vypnout, otoãte koleãkem na pozici """. MAX min MAX min ON G. unkãní svûtelná kontrolka G. Knoflík termostatu Regulace teploty Teplota se nastavuje automaticky a mûïe b t zv ena (chladí ménû) otoãením koleãka termostatu na niï í ãísla a sníïena (chladí více) otoãením na vy í ãísla. Správná pozice mûïe b t v kaïdém pfiípadû zvolena pouze po zváïení faktorû, které ji ovlivàují: teplota okoloí frekvence otvírání dvefií mnoïství uchovávan ch potravin umístûní zafiízení Ve vût inû pfiípadû je nejv hodnûj í nastavení do stfiední pozice. Rychlé zmrazování Chcete-li provést rychlé zmrazování, stisknûte tlaãítko (C). Rozsvítí se kontrolka (B). Teplotní kontrolka (A) Teplotní kontrolka se automaticky rozsvítí, kdykoliv se teplota uvnitfi mrazáku zv í nad urãitou hodnotu, která mûïe ovlivnit kvalitu dlouhodobû uloïen ch potravin. Je zcela normální, jestliïe kontrolka zûstane rozsvícená na krat í dobu poté, co je mrazák poprve spu tûn. ZÛstane rozsvícená, dokud nebude dosaïeno optimální teploty pro skladování mraïen ch potravin. Zmiana kierunku otwierania drzwi Przed przystàpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnoêci nale y wyjàç wtyczk z gniazdka zasilajàcego. Aby zmieniç kierunek otwierania drzwi, nale y postàpiç nast pujàco: 1. wyciàgnàç kratk wentylacyjnà (D); 2. wyjàç dolny zawias (E), odkr cajàc trzy Êruby s u àce do jego zamocowania; 3. wyjàç dolne drzwi, wyjmujàc je z zawiasu Êrodkowego; 4. wyjàç zawias Êrodkowy (H); 5. wyjàç górne drzwi, wyjmujac je z trzpienia górnego (G); 6. odkr ciç górny trzpieƒ (G) i umieêciç go po przeciwnej stronie; 7. wyjàç dwie zaêlepki z drzwi (jeêli zosta y przewidziane), w celu uzyskania otworów s u àcych do za o enia zawiasu, po czym umieêciç je z przeciwnej strony, a nast pnie za o yç drzwi górne; 8. zamocowaç zawias Êrodkowy po przeciwnej stronie; 9. kluczem 10 mm odkr ciç trzpieƒ zawiasu (E) i za o yç go po przeciwnej stronie tego samego zawiasu; 10. zamocowaç dolny zawias (E) po przeciwnej stronie przy pomocy poprzednio wyj tych Êrub. Wyjàç zaêlepk () z kratki wentylacyjnej (D) wciskajàc jà zgodnie z kierunkiem strza ki, a nast pnie za o yç po przeciwnej stronie. 11. za o yç dolne drzwi; 12. ponownie za o yç kratk wentylacyjnà (D) poprzez wciêni cie. 13.Odkr ciç uchwyt i zamocowaç go po przeciwnej stronie. Wzajemne ustawienie osiowe drzwi uzyskuje si poprzez poziomà regulacj zawiasu Êrodkowego (H) przy pomocy w aêciwego przyrzàdu, po uprzednim poluzowaniu dwóch Êrub (por. rys.). Uwaga: Po prze o eniu drzwi nale y sprawdziç, czy wszystkie Êruby sà dobrze dokr cone i czy uszczelka magnetyczna w aêciwie przylega do obudowy. Je eli temperatura otoczenia jest niska (np. zimà) i uszczelka przylega niedok adnie, mo na poczekaç na jej powrót do naturalnego stanu lub przyspieszyç ten proces, ogrzewajàc wymagajàcy tego odcinek zwyk à suszarkà do w osów. PR18 E H D G E 28 25

LIBRETTO ISTRUZIONI LIBRO DE INSTRUCCIONES

LIBRETTO ISTRUZIONI LIBRO DE INSTRUCCIONES HıtŒ-Fagyasztó szekrény / Ch odziarko - zamra arka / Chladniãka s mrazákem / frigorifero - congelatore / frigorifico - congelador MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI 2 3 Dz kujemy za zakup urzàdzenia firmy Moulinex. Zakupione przez Paƒstwa urzàdzenie jest przeznaczone wy àcznie do gotowania wody. Opis A B C D E F G H I J Wy àcznik/wy

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero P Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5. 1 2 3 4 5 6 1. Zamrażarka niskotemperaturowa

Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5. 1 2 3 4 5 6 1. Zamrażarka niskotemperaturowa Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ - COMBINA FRIGORIFICA GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

KOMBINOVANÉ CHLANDNICKY S MRAZNICKOU CHLODZIARKO-ZAMRAZARKA

KOMBINOVANÉ CHLANDNICKY S MRAZNICKOU CHLODZIARKO-ZAMRAZARKA 7 CZ. PL. KOMBINOVANÉ CHLANDNICKY S MRAZNICKOU CHLODZIARKO-ZAMRAZARKA OBECNÁ âást 1) Pfieãtûte si pozornû tento návod - obsahuje dûleïité informace t kající se bezpeãné instalace, pouïívání a údrïby spotfiebiãe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto 300.100 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermal transport container Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. 1. Wytyczne do punktów wydawania/spożywania posiłków w miejscach zakwaterowania

Załącznik nr 10. 1. Wytyczne do punktów wydawania/spożywania posiłków w miejscach zakwaterowania Załącznik nr 10 1. Wytyczne do punktów wydawania/spożywania posiłków w miejscach zakwaterowania Przedstawione tematy są bardzo ogólne warunki sanitarnohigieniczne są różne w zależności od sposobu wydawania

Bardziej szczegółowo

Lodówka RSC 050 WW8 / RSC 064 WW8

Lodówka RSC 050 WW8 / RSC 064 WW8 Lodówka RSC 050 WW8 / RSC 064 WW8 Instrukcja obsługi 1. Schemat i nazwy części Części i właściwości RSC 050 WW8 1) Obudowa 2) Parownik 3) Pokrętło regulacji termostatu 4) Półka 5) Zaślepka zawiasu 6) Drzwiczki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI INHALATORA NEBULBABY OPIS (RYS. A)

INSTRUKCJA OBS UGI INHALATORA NEBULBABY OPIS (RYS. A) INSTRUKCJA OBS UGI INHALATORA NEBULBABY OPIS (RYS. A) PL 1. obudowa kompresora 2. prze àcznik 3. przewód 4. wylot powietrza 5. pokrywka filtra 6. uchwyt podtrzymujàcy nebulizator 7. wylot powietrza 8.

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych Montaż oświetlenia punktowego w sufitach podwieszanych Środki ostrożności Aby bezpiecznie wykonać pracę należy: - przed rozpoczęciem pracy wyłączyć zasilanie prądu, wykręcając bezpieczniki albo odłączając

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia J ZYK POLSKI Przed przystàpieniem do instalowania i u ytkowania urzàdzenia nale y uwa nie przeczytaç poni sze instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

elero SoloTel Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj!

elero SoloTel Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj! SoloTel elero Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 Spis treêci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Italiano, 1 English,11 Français, 21

Italiano, 1 English,11 Français, 21 Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA I GB F Italiano, 1 English,11 Français, 21 E P Spis treœci Instalowanie, 52 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 53-54 Panel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI ZK20/11R http://pl.yourpdfguides.com/dref/656871

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI ZK20/11R http://pl.yourpdfguides.com/dref/656871 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm Torby termoizolacyjne Torby termoizolacyjne Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur 70 0 C torba osiàga ju po 120 sekundach.

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

POLAR. polska marka, wysoka jakoêç, korzystna cena

POLAR. polska marka, wysoka jakoêç, korzystna cena KTLOG 005/006 POLR polska marka, wysoka jakoêç, korzystna cena POLR to znana polska marka obecna na naszym rynku ju od 50 lat. Blisko pó wieku produkujemy urzàdzenia gospodarstwa domowego, które od dawna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczecin, dnia 30 kwietnia 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczecin, dnia 30 kwietnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, dnia 30 kwietnia 2012 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę pierwszego wyposażenia zaplecza

Bardziej szczegółowo

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL Nap dy do aluzji JAR Instrukcja monta u nap dów do aluzji Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL-16 801.0202/0702 Monta kraƒcówki zabezpieczajàcej Odkleiç naklejk znajdujàcà

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL Ch odziarko - zamra arka / Chladniãka s mrazákem / Refrigerator-reezer INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL ERB 3026 2222 260-63 PL CZ GB ZALECENIA WST PNE

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zamra arka do zabudowy

Zamra arka do zabudowy Zamra arka do zabudowy BF 101 Instrukcja instalacji i obs ugi PL Zamra arka do zabudowy BF 101 Spis treêci Bezpieczeƒstwo dobry zwyczaj... 3 Instalacja... 4 Zapoznanie si z urzàdzeniem... 5 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u In Car Video IVSC-5501 Instrukcja obs ugi i monta u www.blaupunkt.com SPIS TREÂCI Uwagi ogólne.................... 3 Akcesoria....................... 3 Monta oraz zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa..................

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym l napi cie mieêci si w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej,

l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym l napi cie mieêci si w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej, BSZ 2332 Instalacja Zanim zaczniesz u ywaç swojego nowego urzàdzenia prosimy uwa nie przeczytaj instrukcj obs ugi. Sà w niej zawarte wa ne informacje na temat bezpiecznego u ytkowania, instalowania oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900 Instrukcja Obs³ugi BM8900 STOP USB PLAY/ PAUSE REPEAT FB FF USB Power Mikser BM8900 Spis treœci Specyfikacje Spis treœci--------------------------------------------------- 1 Wa ne informacje dotycz¹ce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Ceramiczna p yta do gotowania

Ceramiczna p yta do gotowania Ceramiczna p yta do gotowania DK 302 Instrukcja instalacji i obs ugi PL Ceramiczna p yta do gotowania DK 302 Spis treêci Zalecenia... 3 Instrukcja obs ugi dla u ytkownika... 5 Instrukcja dla instalatora...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk.

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk. User s manual Version 1.0 esky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Português Român Trust UPS series PW-4000T Sloven ina Suomi Svenska Türkçe INSTRUKCJA OBS UGI Informacje

Bardziej szczegółowo