STATUT SZKOŁY. Art.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SZKOŁY. Art.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 STATUT SZKOŁY Art.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Szkoły: Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych New Malden im. Mikołaja Kopernika (Polish Saturday School New Malden) 2. Patronem szkoły jest Mikołaj Kopernik 3. Obowiązującym aktem prawnym jest Statut Szkoły 4. Tożsamość prawna Szkoły. Szkoła jest niezależną organizacją społeczną zrzeszoną w Polskiej Macierzy Szkolnej, która jest organizacją charytatywną. Charity No Odpowiedzialność prawna. Wszyscy członkowie Rady Szkoły ponoszą pełną prawną odpowiedzialność za działalność szkoły w tym finansową. Art. 2 CELE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 1. Nauczanie przedmiotów ojczystych: języka polskiego, historii, geografii oraz religii 2. Przygotowanie do egzaminów GCSC, A2, A level w języku polskim 1 3. Podtrzymywanie tożsamości narodowej 4. Przekazywanie kultury i tradycji polskich Art. 3 ORGANIZACJA SZKOŁY 1. Rok szkolny trwa od września do lipca. Program nauczania jest podzielony na trzy semestry. 2. Zajęcia szkolne odbywają się w soboty. 3. Kalendarz szkolny jest ustalany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły. Art. 4 1 Niedotyczy klas młodszych 1

2 SKŁAD SZKOŁY I ORGANY WŁADCZE 1. Skład Społeczności Szkoły 1.1 Uczniowie 1.2 Rodzice/legalni opiekunowie uczniów 1.3 Grono Nauczycielskie 1.4 Przyjaciele Szkoły 2. Władze Szkoły 2.1 Dyrektor Szkoły Dyrektor jest odpowiedzialny za prowadzenie szkoły. Dyrektor jest wspierany w podejmowaniu decyzji i działalności przez pozostałe organy władcze szkoły. Decyzje dyrektora są ostateczne. 2.2 Rada Pedagogiczna W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor oraz wybrani członkowie grona nauczycielskiego. Rada Pedagogiczna jest odpowiedzialna za działalność dydaktycznowychowawczą szkoły. 2.3 Prezes Rady Koła Rodzicielskiego Prezes jest odpowiedzialny za decyzje i działalność Rady Koła Rodzicielskiego. Prezes ma decydujący głos przy głosowaniach Rady. 2.4 Rada Koła Rodzicielskiego i. W skład Rady Koła Rodzicielskiego wchodzi Prezes, członkowie Rady w tym skarbnik, sekretarz oraz obserwatorzy Rady. Łącznie 8 osób. Dodatowo Dyrektor szkoły ex officio oraz członkowie komitetu/ów powołanych do specificznych zadań, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 2.5 Walne Zgromadzenie do którego przynależą rodzice/opiekunowie wszystkich uczniów szkoły. Art.5 WALNE ZGROMADZENIE 1. Walne Zgromadzenie Koła Rodzicielskiego zwołuje się co najmniej raz w danym roku szkolnym. Dodatkowe (nadzwyczajne) zebrania Koła Rodzicielskiego mogą być zwołane jeśli zaistnieje potrzeba przez Radę Koła Rodzicielskiego lub Radę Pedagogiczną szkoły. 2

3 1.1 Data jest ustalana przez Radę Koła Rodzicielskiego w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w zebraniu Dyrektora, Prezesa lub Skarbnika, a także z innych powodów niezależnych od Zarządu szkoły, zebranie może zostać przełożone na inną datę. 1.2 Wszyscy członkowie Koła Rodzicielskiego mają obowiązek uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 1.3 Kworum Walnego Zebrania stanowi minimum 21% członków Koła Rodzicielskiego. 1.4 Głosowania dokonuje się jawnie i wyłącznie osobiście. Każdy z członków dysponuje jednym głosem. 1.5 Funkcje Prezesa, członków Rady Koła Rodzicielskiego i obserwatorów przydzielane są na roczną kadencję. Po upływie kadencji osoby mogą ponownie kandydować według zasad statutu szkoły. 1.6 Kandydaci na stanowisko Prezesa Rady Koła Rodzicielskiego muszą posiadać co najmniej, roczny staż działalności w Radzie Koła także poparcie Dyrektora szkoły i/lub większości członków Rady Koła Rodzicielskiego bieżącej kadencji W przypadku zaistnienia sytuacji gdzie żaden z obecnych członków Rady Koła Rodzicielskiego nie jest chętny do pełniena funkcji Prezesa, inne kandydatury mogą być rozpatrzone za zgodą większości członków Rady. 1.8 Każdy kandydat na członka Rady musi mieć poparcie co najmniej trzech członków Koła Rodzicielskiego bieżącej kadencji. Art. 6 KOŁO RODZICIELSKIE I RADA KOŁA 1. Rodzice i legalni opiekunowie uczniów uczęszczjących w danym roku szkolnym do szkoły stają się automatycznie Członkami Koła Rodzicielskiego. 2. Osoby pragnące wesprzeć działalność szkoły poprzez osobisty wkład lub pragnące przyczynić się do jej rozwoju mają prawo do kandydowania na pełnoprawnego Członka Koła z prawem do głosowania na zasadach ustalonych w Statucie szkoły. Kandydaci mogą być również przyjęci decyzją wiekszości Rady Koła Rodzicielskiego, na wniosek dwóch członków Koła jako członkowie komitetu roboczego bez prawa do głosowania. 3. Celem Koła Rodzicielskiego jest zapewnienie szkole warunków do wypełnienia jej statusowej działalności. 4. Aby wypełnić cele statutowe szkoły, Koło Rodzicielskie ma obowiązek wybrać na Walnym Zgromadzeniu Radę Koła Rodzicielskiego. Rada ma prawo powołania komitetów roboczych celem wykonania specificznych zadań lub funkcji. 5. Rada Koła ustanawia obowiązki i prawa obowiązujące społecznoś 2 Punkt wchodzi w życie w trzecim roku działalności szkoły. 3

4 6. szkolną 3 rozumianą w sensie określonym w statucie. Jest odpowiedzialna za formowanie i egzekwowanie rozporządzeń i regulaminów, które są zatwierdzane przez Radę Koła i Dyrektora Szkoły. 7. Regulaminy i zarządzenia nie mogą być sprzeczne z przyjętym Statutem szkoły lecz mają go uzupełniać. i. Kodeks Ucznia, ii. Regulamin Koła Rodzicielskiego, iii. Regulamin Bezpieczeństwa Dzieci, iv. Regulamin Dyżurów, v. Regulamin Finansowy, vi. Regulamin Pożarowy, vii. Regulamin Zapisów do Szkoły, viii. Zasady Skarg i Wniosków, ix. i inne według potrzeb szkoły 8. Rada Koła Rodzicielskiego składa się z: ii. Dyrektora szkoły ex officio iii. Prezesa iv. członków Rady z prawem głosowania v. obserwatorów bez prawa głosowania vi. dodatkowych członków komitetu/ów powołanych do specyficznych zadań bez prawa głosowania 9. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia za wyjątkiem zwrotu kosztów. 10. Każdy członek Rady, pełni funkcje przez okres jednej kadencji po czym ustępuje z początkiem nowego roku szkolnego. 11. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji w nowej kadencji mogą być ponownie wybrane jeżeli przedłożą swoją kandydaturę Prezesowi na nową kadencję. 12. Kadencja trwa od daty wyboru do rozpoczęcia nowego roku szkolnego lecz nie dłużej niż jeden rok kalendarzowy. 13. Członkowie Rady mają prawo zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w dowolnym czasie po uprzednim wypowiedzeniu które należy złożyć na ręce Prezesa Rady na conajmniej trzy soboty (nie wliczając przerw szkolnych). 14. W wypadku wakatu w okresie między dwoma Walnymi Zebraniami, Rada ma prawo dokooptować członka, który ustępuje wraz z Zarządem przy końcu kadencji. 15. Rada ma prawo wybrać dodatkowych członków bez prawa głosu do poszczególnych grup roboczych. 16. Rada powinien zebrać się co najmniej trzy razy w okresie przed następnym Walnym Zebraniem Koła. 17. Rada nowej kadencji wyłania spośród swych członków: Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Pozycje te muszą mieć poparcie Prezesa i Dyrektora Szkoły. 18. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W wypadku równowagi głosów decydujący głos ma Prezes. 3 Rozumienie społeczności szkolnej według Art.4 pkt1 4

5 19. Zebranie Rady musi odbyć się przy udziale przynajmniej połowy członków wliczając Dyrektora, Prezesa, Skarbnika i/lub wiceprezesa. 20. Głosowanie Rady musi być podjęte w obecności Prezesa lub Vice-Prezesa oraz Skarbnika Rady; w przeciwnym wypadku nie ma ono mocy wykonawczej. 21. Rada ma prawo podjąć decyzję o zawieszeniu lub natychmiastowym odwołaniu członka(ów) Rady oraz członków Koła Rodzicielskiego z pełnionej funkcji zwykłą większością głosów w następujących przypadkach: i. podejmowania nieautoryzowanej przez Rady lub Prezesa Rady decyzji ii. działalności szkodliwej dla szkoły lub jej reputacji iii. nie wywiązywanie sie z przyjętych na siebie obowiązków iv. innych nieporządanych sytuacji 22. Członkowie Rady dokonują głosowania wyłącznie osobiście. 23. Zawieszony lub odwolany z funkcji członek Rady może utraci 24. na stale prawo do ponownego kandydowania do Rady co jest zależne od decyzji Rady. Zawieszony lub odwołany członek ma prawo jednorazowego odwołania się od decyzji Rady: (i) w pierwszej instancji do Dyrektora Szkoły, (ii) w drugiej instancji do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 25. Rada ma obowiązek zaakceptowania składu grona nauczycielskiego przedstawionego przez Dyrektora. 26. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez szkołę lub indywidualnych członków Koła Rodzicielskiego wymagają zatwierdzenia przez Radę. 5

6 Art. 7 FINANSE I BUDŻET SZKOLNY 1. Fundusze szkoły są regulowane przez Regulamin Finansowy. 2. Budżet szkolny jest ustalany na okres od września do sierpnia. Rok finansowy trwa od kwietnia do marca. 3. Wysokość czesnego ustala Rada Koła Rodzicielskiego. 4. Rodzice mają obowiązek wpłaty czesnego w całości w terminie określonym w Regulaminie Finansowym i Zapisów do szkoły. 5. Wszelkie dobra materialne oraz intelektualne zakupione lub pozyskane poprzez realizację inicjatyw lub innej działalności, stanowią własność szkoły i pozostają do jej całkowitej jej dyspozycji. Art. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Inicjatorką i współzałożycielką szkoły jest Małgorzata Lasocka. Współzałożycielką szkoły jest Violetta Ramnarace. 2. Polska Sobotnia Szkoła w New Malden pozostaje w ścisłej współpracy z Polską Sobotnią Szkołą Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie Putney-Wimbledon. 3. Propozycja zmian Statutu Szkoły winna być przedstawiona Sekretarzowi na piśmie na co najmniej trzy soboty przed Walnym Zgromadzeniem (przerwy szkolne nie są wliczone). 4. Każda zmiana statutu musi być przyjęta większością dwóch trzecich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 5. Każdy inny stawiany pod głosowanie wniosek, musi być poparty przez conajmniej trzech członków Koła rodzicielskiego wliczając członków Rady. 6. Decyzje są podejmowane poprzez jawne głosowanie. Głosować można jedynie osobiście. 7. W przypadku rozwiązania szkoły Rada ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Koło Rodzicielskiego ma prawo zadecydować o sposobie rozporządzenia dostępnymi środkami finansowymi i materialnymi szkoły poprzez głosowanie. 8. Status szkoły został zatwierdzony w obecnej formie na Walnym Zgromadzeniu Koła Rodzicielskiego jednomyślnie i wchodzi w życie od daty Walnego Zgromadzenia tj 4go maja

STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity)

STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity) STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia Rozdział II Cele Stowarzyszenia i środki działania Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94, Szkoły Lauder-Morasha. w Warszawie

STATUT. Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94, Szkoły Lauder-Morasha. w Warszawie STATUT Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94, Szkoły Lauder-Morasha w Warszawie Warszawa, marzec 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94, Szkoła Lauder-Morasha w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB MBA WROCŁAW. WROCŁAW 2012 r.

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB MBA WROCŁAW. WROCŁAW 2012 r. STATUT STOWARZYSZENIA KLUB MBA WROCŁAW WROCŁAW 2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE KLUB MBA WROCŁAW dalej nazywane Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem zawiązanym przez

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Języka Polskiego. w New Britain ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH

Statut Szkoły Języka Polskiego. w New Britain ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH A. Walne Zgromadzenie w celu wyborczym I. Jest powoływane przez Zarząd raz w roku w maju. Zarząd Szkoły decyduje o terminie Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne STATUT Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Nazwa, osobowość prawna, siedziba 1. Organizacja nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście. 50-208 Wrocław, ul. Dubois 5

STATUT. Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście. 50-208 Wrocław, ul. Dubois 5 STATUT Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście 50-208 Wrocław, ul. Dubois 5 WROCŁAW 2014 STATUT MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY ŚRÓDMIEŚCIE WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia ogólne 1. Rodzaj placówki: Młodzieżowy Dom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku Podstawę prawną Regulaminu Samorządu Uczniowskiego stanowi artykuł 55 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 84

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 84 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 84 (stan na 01.02.2011r.) Regulamin Rady Rodziców Uchwalony 18.11.2008 Działając na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 07.09.1991r., (DZ.U. z 1996 r. nr

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT 2015 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum... 4 Rozdział III Organy Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami dział - Rada Rodziców. Zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców, a regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu spółki PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie (tekst jednolity kwiecień 2013 r.)

Regulamin Zarządu spółki PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie (tekst jednolity kwiecień 2013 r.) spółki PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie (tekst jednolity kwiecień 2013 r.) 1 1. Zarząd jest organem statutowym Spółki, który pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością Spółki i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w

STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w dniu 27 maja 2013 roku 1 PREAMBUŁA My, członkowie Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEJ ORGANIZACJI FIRM OBSŁUGI GOTÓWKI. Rozdział 1 NAZWA ORGANIZACJI, SIEDZIBA I TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA

S T A T U T POLSKIEJ ORGANIZACJI FIRM OBSŁUGI GOTÓWKI. Rozdział 1 NAZWA ORGANIZACJI, SIEDZIBA I TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA S T A T U T POLSKIEJ ORGANIZACJI FIRM OBSŁUGI GOTÓWKI Rozdział 1 NAZWA ORGANIZACJI, SIEDZIBA I TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA 1 1. Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki, zwana dalej "Organizacją", jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY z siedzibą w Zielonej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Dla Rodziny i w dalszej treści niniejszego statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki ACTION S.A. Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo