Elektronika dla detektorow zyki. wysokich energii. Okiem zyka"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektronika dla detektorow zyki. wysokich energii. Okiem zyka""

Transkrypt

1 1 Elektronika dla detektorow zyki wysokich energii Okiem zyka" " Plan wyk ladu: 1. wyjasnienia i uwagi natury ogolnej; 2. jak wydobyc sygna l z detektora i go przy tym nie zgubic { czyli o elektronice analogowej; 3. jak zrobic z niego cos u_zytecznego { konwertery i podstawowe elementy cyfrowe; 4. jak nakarmic nim komputer { interfejsy, systemy odczytu; 5. jak szybko pozbyc sie, danych zbe, dnych { specjalna elektronika do systemow wyzwalania

2 ELEKTRONIKA DLA... 2 Uzasadnienie Nie ma wspo lczesnego detektora cza, stek elementarnych bez rozbudowanego elektronicznego systemu odczytu......bo praktycznie wszystkie wspo lczesne typy detektorow dostarczaja, informacji w formie impulsow elektrycznych,...bo ilosc informacji z detektora jest tak ogromna, _ze bez elektornicznego przetwarzania nie da rady, Ktokolwiek buduje lub u_zytkuje detektory zyki wysokich energii nie uniknie bliskiej znajomosci z rozmaitymi urza, dzeniami elektronicznymi. Elektronika jest trudna, skomplikowana i najlepiej zostawic ja, fachowcom. ) nale_zy wynaja, c najlepszych jakich uda sie, znalezc! Wie, c po co ten wyk lad? _zeby wiedziec co sie, da zrobic i jak to trudne; _zeby miec z fachowcem wspolny je, zyk; _zeby nie zawracac fachowcowi g lowy drobiazgami. Reszta wyk ladu be, dzie praktycznie przegla, dem problemow natury elektronicznej na jakie natraamy buduja, c detektory i ich typowych rozwia, zan. Nie be, dzie to w _zadnym wypadku przegla, dkompletny { bo i czasu za ma lo, a poza tym sam nie na wszystkim sie, znam...

3 ELEKTRONIKA DLA... 3 Uwagi ogolne: W detektorach mamy do czynienia prawie wy la, cznie z sygna lami impulsowymi (w odro_znieniu od techniki radiowej czy audio z przebiegami cia, g lymi). Przyk lady przebiegow impulsowych: U (I) t U (I) t Typowe czasy trwania impulsow { od nanosekund do dziesia, tkow mikrosekund. Odste, py mie, dzy impulsami sa, nieregularne. W lasnosci liniowych uk ladow elektronicznych sa, dobrze okreslone dla przebiegow sinusoidalnych { do badania zachowania uk ladu dla dowolnego przebiegu stosujemy transformacje Fouriera. W rozk ladzie fourierowskim przebiegu impulsowego wyste, puja, cze, stotliwosci od bliskich zeru, do znacznie powy_zej odwrotnosci czasu trwania impulsu. W praktyce ka_zdy uk lad elektroniczny ma jakies gorne ograniczenie przenoszonych cze, stotliwosci ("pasmo przenoszenia").

4 ELEKTRONIKA DLA... 4 Efekt ograniczonego od gory pasma przenoszenia elektroniki: ) Aby unikna, c zniekszta lcen konieczne jest szerokie pasmo przenoszenia (nawet do kilkuset MHz). Szczegolnie du_za szerokosc pasma jest potrzebna je_zeli zale_zy nam na zachowaniu kszta ltu impulsu. )Nie takie proste! Podzia l impulsow: 1. analogowe: nosnikiem informacji jest pewien cia, g ly parametr impulsu (amplituda, kszta lt, czas trwania...), ka_zda wartosc parametru z pewnego przedzia lu jest dopuszczalna. 2. cyfrowe: parametry impulsu moga, przyjmowac wartosci z pewnego skonczonego, dyskretnego ich zbioru (zazwyczaj dwie dopuszczalne wartosci { impuls binarny). Impuls analogowy niesie wie, cej informacji ni_z cyfrowy, ale jest bardziej podatny na zak locenia (szumy, zniekszta lcenia) niszcza, ce zawartosc informacyjna,.

5 ELEKTRONIKA DLA... 5 Impuls cyfrowy jest ma lo wra_zliwy na tego typu zak locenia (daje sie, odtworzyc nawet po znacznym zniekszta lceniu). Zawartosc informacyjna, mo_zna zwie, kszyc koduja, c liczby jako cia, gi impulsow, przesy lane rownolegle ba, dz szeregowo. Gwa ltowny rozwoj technologii cyfrowej w ostatnich latach { mo_zemy skorzystac w obrobce, wizualizacji i zapisie sygna low. ) che, tniej operujemy impulsami cyfrowymi. Wie, kszosc detektorow dostarcza impulsu analogowego (sa, wyja, tki { np. licznik GM)! sygna l musi byc poddany digitalizacji (zamianie istotnych parametrow na postac cyfrowa, ). W konsekwencji podzia l elektroniki na: 1. analogowa, (liniowa, ) { przetwarza impulsy analogowe (wzmacniacze, bramki liniowe, uk lady kszta ltuja, ce...) 2. cyfrowa, { operuje impulsami ba, dz cia, gami impulsow cyfrowych (bramki logiczne, uk lady koincydencyjne, liczniki, procesory...) 3. konwertery analogowo-cyfrowe (dyskryminatory, ADC, TDC, DAC...)

6 ELEKTRONIKA DLA... 6 Transmisja sygna low Praktycznie w ka_zdym eksperymencie pojawia sie, potrzeba transmisji sygna low elektrycznych na mniejsze lub wie, ksze odleg losci. ) Tylko pozornie proste! Analiza, propagacji sygna low w kablach zajmuje sie, sie, teoria linii transmisyjnych. Idealna linia transmisyjna { para idealnych, rownoleg lych przewodnikow (ustalona geometria) Przyk lad { cze, sto stosowane kable koncentryczne: jeden przewodnik w formie okra, g lego drutu, drugi w formie cylindra (zwykle oplotu), umieszczone wspo losiowo. Izolacja zewnetrzna oplot dielektryk przewodnik Obwod zaste, pczy odcinka linii przesy lowej: L R L C C 1/G linia idealna linia rzeczywista L { samoindukcja C { pojemnosc R { opornosc przewodnikow G { przewodnictwo dielektryka Wszystkie wielkosci na jednostke, d lugosci kabla.

7 ELEKTRONIKA DLA... 7 Latwo udowodnic, rozwia, zuja, c odpowiednie rownania dla powy_zszego obwodu zaste, pczego (patrz "Wste, p do zyki", II rok), _ze w idealnym kablu impuls propaguje sie, bez strat i zniekszta lcen z pre, dkoscia, grupowa, v = p 1 LC Dla kabla koncentrycznego LC = 0 0.Typowo v 0:2 m/ns (nie c!) Kable czasami dostarczane sa, w odcinkach o zdeniowanym czasie propagacji impulsu { np. 1 ns czy 5 ns (oko lo metr). Inna wa_zna wielkosc dla linii transmisyjnej to impedancja charakterystyczna vut L Z = C Z nie zale_zy od d lugosci kabla, a tylko od jego geometrii. Dla kabla koncentrycznego: Z 60 vut ln b [] a W praktyce najcze, sciej u_zywa sie, kabli o Z = 50. (nie mamy, jak widac, zbyt du_zego wyboru!) Znaczenie zyczne Z { jest to "opor falowy". Ma znaczenie dla tego co sie, dzieje na koncu kabla: Je_zeli obcia, _zymy kabel na koncu oporem omowymowartosci rownej Z, towowczas sygna l zostanie ca lkowicie poch lonie, tyw tym oporniku. w przeciwnym wypadku powstanie sygna l odbity we, druja, cy w strone nadajnika. Wspo lczynnik odbicia: U odb U 0 = = R, Z R + Z

8 ELEKTRONIKA DLA... 8 w rezultacie odbicia tracimy cze, sc energii sygna lu, moga, sie, te_z pojawic zniekszta lcenia. ) Trzeba znac Z linii i odpowiednia ja, obcia, _zac ("terminowac") do la, czaja, c oporniki (szeregowo lub rownolegle) aby opornosc odbiornika i nadajnika dopasowac do impedancji linii. Pamie, tac przy doborze elektroniki......a zw laszcza przy ogla, daniu impulsow na oscyloskopie! (oscyloskop ma zazwyczaj bardzo du_za, opornosc wejsciowa, ). To wszystko by lo dla idealnego kabla. Co z kablem rzeczywistym? Rozwia, zanie ma postac fali biegna, cej o amplitudzie maleja, cej eksponencjalnie z odleg loscia, { straty sygna lu na opornosci omowej { straty mocy istotne na odleg losciach rze, du kilkudziesie, ciu metrow Wspo lczynnik t lumienia zale_zy od cze, stosci { schemat zaste, pczy kabla jest schematem ltra dolnoprzepustowego { wy_zsze cze, stosci sa, silniej t lumione { R i G rosna, z cze, stoscia, (naskorkowosc, straty na zmiane, polaryzacji dielektryka). Zale_znosc od cze, stosci powoduje zniekszta lcenia impulsu, bo poszczegolne sk ladowe fourierowskie sa, wro_znym stopniu t lumione, a tak_ze dlatego, _ze wzgle, dne fazy poszczegolnych sk ladowych moga, ulegac zmianie.

9 ELEKTRONIKA DLA... 9 Zniekszta lcenie to rosnie z d lugoscia, kabla { czas charakterystyczny 0 l 2. Przyk lad efektu w odniesieniu do impulsu prostoka, tnego i typowego impulsu z fotopowielacza: Wszelkie problemy, jak widac, rosna, gwa ltownie z d lugoscia, kabla ) Unikac d lugich kabli (ustawiac elektronike, blisko detektora). ) Je_zeli sie, nie da { przesy lac d lugie, wolnozmienne pulsy, odpowiednio je wzmocnic przed transmisja,, unikac kodowania informacji kszta ltem impulsu. La, czenie kabli koncentrycznych Ca la powy_zsza teoria dzia la dla kabli jednorodnych. Niestarannie wykonane po la, czenie kabli be, dzie punktem niejednorodnosci { zrod lem odbic i strat. Istnieje kilka standardow z la, cz kabli koncentrycznych { zale_znie od rodzaju kabla (najbardziej popularne { BNC i LEMO). Zapewniaja, elektrycznie jednorodne po la, czenie, latwosc roz la, czania, zabezpieczenie przed przypadkowym roz la, czeniem. Warto inwestowac w starannosc przy wykonywaniu po la, czen!

10 ELEKTRONIKA DLA Kabel koncentryczny jest doskona lym wynalazkiem, ale ma swoje wady... grubosc (najciensze maja, 1.5 mm srednicy, typowe - 2{3 mm); cena. Czy mo_zna wykorzystac tansza, linie, z dwoch rownoleg lych drutow? O, np. tak: nadajnik odbiornik Podstawowe problemy t lumienie sygna lu na skutek strat energii na promieniowanie; zak locenia od zewne, trznych pol E-M. Przede wszystkim od zmiennego pola magnetycznego (indukcja) { np. od sa, siednich kabli... Mo_zna probowac ratowac sie, ekranowaniem (czyli zamykaniem kabla w metalowym oplocie) { ale tracimy cze, sc zalet w stosunku do kabla koncentrycznego. Inny pomys l: przed pod la, czeniem zakre, cic troche kable, o tak: nadajnik odbiornik Co to daje?

11 ELEKTRONIKA DLA Jak d lugo skok skre, cenia jest mniejszy od przestrzennej niejednorodnosci pola magnetycznego, efekty indukcji dla kolejnych zwojow sie, znosza,.tak_ze emisja du_zo s labsza (interferencja destruktywna pomie, dzy kolejnymi zwojami). To jest idea kabla skre, conego ("skre, tka", twisted pair). Wyste, puje w wersji nieekranowanej (UTP) i ekranowanej (STP) { w tym ostatnim przypadku zwykle wiele par w jednym ekranie. Parametry skre, tki sa, typowo gorsze ni_z kabla koncentrycznego (gorsza jednorodnosc, we, _zsze pasmo, kiepsko okreslona impedancja) { stosowana wie, cg lownie do transmisji sygna low cyfrowych. Wymagania odnosnie szybkosci transmisji cyfrowej mo_zna zmniejszyc stosuja, c transmisje, rownoleg la, { czyli przesy laja, c jednoczesnie wiele impulsow wieloma rownoleg lymi kablami. Je_zeli d lugosc kabla robi sie, (setki metrow) naprawde du_za wtedy warto rozwa_zyc mo_zliwosc transmisji optycznej { kablem swiat lowodowym. dro_zej od kabli miedzianych; praktycznie tylko impulsy cyfrowe (ale analogowych i tak nikt na takie odleg losci nie przesy la...) trudniejsza technologia { la, czenie kabli swiat lowodowych (specjalne wtyczki); { "optocouplery" na koncach; { prowadzenie kabli optycznych ale mniejsze problemy zt lumieniem i cze, stoscia, graniczna,.

12 ELEKTRONIKA DLA Kabel optyczny mo_ze sie, op lacac w sytuacji gdy mo_ze zasta, pic wiele kabli miedzianych, albo gdy transmisja po kablu miedzianym nie by laby mo_zliwa bez dodatkowych wzmacniaczy "po drodze". Kable wysokonapie, ciowe Wiele detektorow wymaga zasilania wysokim napie, ciem (kilkaset V do kilkunastu kv). Parametry przenoszenia w tym wypadku nieistotne { najwa_zniejsze jest bezpieczenstwo. Najcze, stszy wybor { wysokonapie, ciowy kabel koncentryczny z uziemionym oplotem. Podstawowy parametr { napie, cie przebicia. Dlaczego kabel koncentryczny? przewodnik z wysokim napie, ciem jest otoczony ze wszystkich stron gruba, warstwa, dielektryka ewentualne przebicia sa, do oplotu kabla, a nie w niekontrolowany sposob do otoczenia niewielkie uszkodzenia nie powoduja, ods lonie, cia przewodu pod napie, ciem. Rownie_z specjalne wtyczki wysokonapie, ciowe { odporne na przebicia (i nie do pomylenia z innymi!)

13 ELEKTRONIKA DLA Uziemienie i ekranowanie Rola uziemienia jest potrojna: "Ziemia" (0V) bywa wspolnym poziomem odniesienia w obwodach elektronicznych; ekranowanie, czyli ochrona przed wp lywem zewne, trznych pol E-M przez zamykanie urza, dzen ikabli w metalowych obudowach utrzymywanych na sta lym potencjale 0V; wzgle, dy bezpieczenstwa: w urza, dzeniach u_zywaja, cych wysokich napie, c lub pra, dow wszelkie doste, pne z zewna, trz elementy metalowe powinny byc uziemiane. Teoretycznie proste: pod la, czyc wszystkie punkty uziemienia ze soba, i z uziemieniem danym przez istalacje, elektryczna,. ) W praktyce du_zy bol g lowy, zwa, szcza przy zestawianiu du_zych uk ladow eksperymentalnych! Zwykle uziemienie dostajemy wraz z instalacja, elektryczna,.taka 'ziemia' potra zmieniac sie, od punktu do punktu. Pra, dy p lyna, ce z jakichkolwiek powodow przez uziemienia w obre, bie uk ladu be, da, powodowa ly ro_znice, potencja low. Jak sobie radzic? Unikac zamykania du_zych pe, tli uziemienia { pole magnetyczne przez efekt indukcji be, dzie wywo lywa lo przep lyw du_zych pra, dow. Unikac transmitowania poziomu ziemi na du_ze odleg losci (np. ekrany d lugich kabli powinny byc uziemione tylko w jednym punkcie). Odro_zniac "ziemie ochronna, " (ekrany, obudowy) od "ziemi sygna lowej" (wzgle, dem ktorej mierzymy napie, cia sygna low).

14 ELEKTRONIKA DLA Stosowac transmisje, ro_znicowa,, zw laszcza przy wie, kszych odleg losciach. Starannie la, czyc ekrany z punktami uziemienia grubymi przewodami. Poprosic o pomoc fachowcow. Zasilacze W lasciwie ma lo "elektroniczny" temat { ale warto pamie, tac, _ze bez zasilania nie nie zadzia la ani elektronika ani detektor... Z gniazdka dostajemy 220V (380V) pra, du zmiennego { najcze, sciej potrzeba nam czegos innego: do wie, kszosci detektorow: wysokiego napie, cia sta lego, ma lej mocy (niewielki pra, d). do elektroniki: pra, du sta lego o niskim napie, ciu (typowo V) i stosunkowo du_zej mocy; Zasilacze wysokiego napie, cia: Zadanie: dostarczyc stabilnego, regulowanego napie, cia w zakresie do kilku (kilkunastu) kv. Typowy maksymalny pra, d { do ma. W ramach tego zadania doste, pne sa, najrozmaitsze konstrukcje: od najprostszych (pokre, t lo, wskazowka) do wielokana lowych, sterowanych mikroprocesorem " kombajnow". Te ostatnie miewaja, rozbudowane dodatkowe funkcje: stabilizacja napie, cia na ustawionym poziomie; pomiar pra, du i napie, cia, komputerowy odczyt wartosci; programowane limity pra, dow i reakcja zasilacza na osia, gnie, cie limitu;

15 ELEKTRONIKA DLA programowalne procedury podnoszenia i opuszczania napie, cia; alarmy w razie przekroczenia parametrow; wejscia i wyjscia na sygna l interlocku;... Przydatne zw laszcza w wielkich eksperymentach, gdzie zasilaczy jest mnostwo ("same sie, pilnuja, "). Najwa_zniejsze parametry: zakres napie, c, maksymalny pra, d (pamie, tac o pojemnosci detektora!) i stabilnosc. Zasilacze niskiego napie, cia: Na ogo l du_zo mniejszy problem, bo mniejsze wymagania (nie potrzeba cia, g lej regulacji, specjalnych procedur podnoszenia i opuszczania napie, cia itp). Dlatego typowo sa, to znacznie prostsze i "g lupsze" urza, dzenia od zasilaczy HV { chocia_z do specjalnych zastosowan mo_zna dostac i ca lkiem inteligentne. Na co patrzec dobieraja, c zasilacze: napie, cie (uwzgle, dnic spadki napie, cia na kablach!); moc; poziom zak locen (sk ladowej zmiennej napie, cia); stabilnosc napie, cia wyjsciowego (w funkcji czasu, napie, cia zasilania i obcia, _zenia zasilacza). ) Pamie, tac och lodzeniu! Samych zasilaczy, a je_zeli zamykamy odbiorniki w ciasnych miejscach {to tak_ze i ich.

16 ELEKTRONIKA DLA Elektronika analogowa Linia opozniaja, ca Najprostszy element analogowy, s lu_zy opoznieniu sygna lu np. dla wyrownania czasow przybycia z ro_znych detektorow albo w oczekiwaniu na decyzje, uk ladu wyzwalaja, cego. Stosowana te_z jako element bardziej skomplikowanych uk ladow. Zwykle implementowana jako odcinek dobrej jakosci kabla. Ze wzgle, du na t lumienie rozwia, zanie praktyczne do ok. 100 ns. Uzyskanie wie, kszych opoznien du_zo trudniejsze! Mo_zna stosowac aktywne uk lady (kaskady wolnych wzmacniaczy). Inna, mo_zliwoscia, jest zastosowanie uk ladow " pamie, ci analogowej": np. urza, dzen CCD. Co to takiego to CCD? du_za dioda po lprzewodnikowa, ktorej jedna z elektrod ma forme, szeregu rownoleg lych paskow. Polaryzuja, cja, w kierunku zaporowym i podaja, cnakolejne paski naprzemienne napie, cia wytwarzamy w krzemie szereg "do lkow potencja lu" w ktorych mo_ze zbierac sie, ladunek. Zmieniaja, c potencja l paskow mo_zna " przesuwac" uwie, ziony w do lkach ladunek wzd lu_z urza, dzenia, z _za, dana, pre, dkoscia, :

17 ELEKTRONIKA DLA W zastosowaniu jako pamie, ci analogowej: wstrzykujemy ladunek do "zapamie, tania" z jednej strony, po odpowiednim czasie znajdziemy go na drugim koncu kryszta lu. ) Je_zeli w mie, dzyczasie stwierdzimy, _ze wydarzy lo sie, cos godnego szczegolnej uwagi, to mo_zna nawet dostac " replay" przypadku { zwalniaja, c zegar! Bardzo cenne przy wspo lczesnych akceleratorach, z ich ogromna, cze, stotliwoscia, przecie, c. Ale nic za darmo... nie przechowamy ta, metoda, cia, g lego przebiegu, tylko wartsci srednie w pewnych przedzia lach czasowych. Inne podobne rozwia, zanie { szereg identycznych kondensatorkow ladowanych po kolei impulsem wejsciowym (wykonanie w formie uk ladu scalonego) Jeszcze jedna metoda uzyskania du_zych opoznien: zamiana sygna lu na fale, akustyczna, w ciele sta lym. Stosowane w technice telewizyjnej { ale mo_ze komus sie, kiedys przyda!

18 ELEKTRONIKA DLA Wzmacniacz Podstawowy element elektroniki analogowej. Stosowany jest m. in. aby: wzmocnic s laby sygna l z detektora dopasowac sygna l do impedancji linii (opornosc wyjsciowa detektora zwykle nie jest dopasowana) zwie, kszyc obcia, _zalnosc uk ladu i umo_zliwic rozes lanie sygna lu do wielu odbiornikow ukszta ltowac sygna l w zale_znosci od potrzeb (dla obni_zenia wp lywu szumow, uwypuklenia pewnych charakterystyk, zmniejszenia ryzyka na lo_zenia sie, sygna low...) wykonac proste operacje na sygna lach analogowych (np. sumowanie). Obecnie stosowane sa, wy la, cznie wzmacniacze po lprzewodnikowe, dzielone w zale_znosci od technologii na: tranzystorowe scalone (wzmacniacze operacyjne) hybrydowe Operacyjnie mo_zemy traktowac wzmacniacz jak czarna, skrzynke, : V zas V we, Iwe V wy, I wy

19 ELEKTRONIKA DLA Normalnie pomie, dzy V we i I we (a tak_ze V wy i I wy ) istnieje zale_znosc liniowa (opor wejsciowy, opor wyjsciowy). Ale niekoniecznie { dodanie elementow takich jak np. pojemnosci mo_ze wprowadzic inne zale_znosci (patrz kszta ltowanie). Zwykle zale_znosc mie, dzy V we a V wy jest tak_ze liniowa { przynajmniej w pewnym zakresie napie, c. Oczywiscie napie, cie wyjsciowe wzmacniacza nie mo_ze byc dowolnie du_ze (limitem jest napie, cie zasilania) { przy du_zych wzmocnieniach mamy efekt nasycenia, czyli sta le napie, cie wyjsciowe gdy napie, cie na wejsciu przekroczy prog nasycenia. Parametry wzmacniaczy: opornosc wejsciowa. W zale_znosci od niej wzmacniacze dziela, sie, na: { pra, dowe (ma la opornosc wejsciowa, pra, dnawejsciu steruje wyjsciem) { napie, ciowe (du_za opornosc wejsciowa, napie, cie na wejsciu steruje wyjsciem). opornosc wyjsciowa; wzmocnienie (napie, ciowe, pra, dowe); pasmo przenoszenia (obszar w ktorym wzmocnienie nie zale_zy od cze, stosci sygna lu sinusoidalnego); poziom szumu (wielkosc sygna lu wyjsciowego przy braku sygna lu wejsciowego { zwykle interesuje nas najni_zszy sygna l wejsciowy daja, cy sie, na wyjsciu odro_znic od szumu);

20 ELEKTRONIKA DLA zakres dynamiczny { stosunek najwie, kszego sygna lu dla ktorego wzmacniacz daje jeszcze liniowa, odpowiedz do najmniejszego wykrywalnego. Istotna jest zgodnosc ze spodziewanym zakresem wysokosci impulsow z detektora; faza sygna lu wyjsciowego (zgodna lub odwrocona); " biegunowosc" { wzmacniacz mo_ze wzmacniac tylko sygna ly o tym samym znaku amplitudy (dodatnie ba, dz ujemne), albo mo_ze byc " bipolarny", dzia laja, cy niezale_znie od znaku amplitudy. Czasem wyro_znia sie, jeszcze wzmacniacze ladunkowe {sa, to po prostu wzmacniacze napie, ciowe zkondensatorem mie, dzy elektrodami wejsciowymi. Dla wielu detektorow interesuje nas ca lkowity ladunek jaki przep lyna, l w rezultacie wykrycia cza, stki { kondensator ca lkuje ten ladunek zamieniaja, c go na napie, cie (V = Q=C), wzmacniane naste, pnie przez wzmacniacz. Typowe zastosowania wzmacniaczy: Przedwzmacniacz Dla detektorow produkuja, cych s labe sygna ly (komora jonizacyjna, komora proporcjonalna, detektor po lprzewodnikowy...) musimy zwykle zastosowac przedwzmacniacz. Zadaniem jego jest takie wzmocnienie sygna lu aby nadawa l sie, do dalszej obrobki (lub transmisji).

21 ELEKTRONIKA DLA Aby unikac dodatkowych szumow przedwzmacniacz powinien byc zamontowany tu_z obok detektora i miec niski w lasny poziom szumow. Wie, kszosc detektorow ma du_za, impedancje, wyjsciowa, { przedwzmacniacz powinien miec du_za opornosc wejsciowa, (wzmacniacz napie, ciowy lub ladunkowy). Przedwzmacniacz musi cze, sto zasilic d luga, linie, transmisyjna, { dopasowanie opornosci wyjsciowej do impedancji linii. Jezeli zale_zy nam na pomiarze kszta ltu impulsu (lub czasu przyjscia) konieczne szerokie pasmo przenoszenia. Dobor przedwzmacniaczy bardzo zale_zy od parametrow detektora i wymagan eksperymentatora { najlepiej pozostawic doswiadczonemu elektronikowi. Wzmacniacz koncowy Stosowany napozniejszych etapach obrobki sygna lu najcze, sciej aby: dopasowac jego amplitude, do wymogow dalszych elementow elektronicznych (np. zakresu przetwornikow). odtworzyc sygna l zniekszta lcony w transmisji jako element dopasowuja, cy impedancje, Czasem potrzebne sa, te_z t lumiki (wzmacniacze o wzmocnieniu mniejszym ni_z 1). Mo_zna u_zyc odpowiednio w la, czonego wzmacniacza, mo_zna te_z zrobic t lumik z elementow biernych. Normalnie u_zywa sie, "fabrycznych" biernych t lumikow (aby unikna, c zniekszta lcen sygna lu).

22 ELEKTRONIKA DLA Uk lady kszta ltuja, ce impuls Po co w ogole kszta ltowanie? Z wielu ro_znych powodow: Wiele detektorow dostarcza impulsu o d lugim "ogonie". Je_zeli na ogonie pierwszego impulsu przyjdzie drugi, to jego amplituda be, dzie zafa lszowana. Impuls o zestandaryzowanym kszta lcie latwiejszy w transmisji i obrobce (mniej sk ladowych fourierowskich! mniejsze pasmo przenoszenia! lepsze t lumienie szumu). Jezeli interesuje nas tylko czas przyjscia impulsu (zbocze narastaja, ce) mo_zemy bez szkody "wyrzucic" reszte, informacji { znowu zmniejszaja, c wra_zliwosc na zak locenia. Podstawowe uk lady kszta ltuja, ce: 1. Uk lad ca lkuja, cy. Wspomniany ju_z przy okazji wzmacniacza ladunkowego. Zamienia ca lkowity ladunek na amplitude,. Likwiduje "przerzut" poni_zej zera.

23 ELEKTRONIKA DLA Uk lad ro_zniczkuja, cy. Odwrotnosc uk ladu ca lkuja, cego. Uwypukla zbocza sygna low, likwiduje d lugie "powroty do zera". Stosowany do skracania impulsow jak na rysunku: Kombinuja, c uk lady ro_zniczkuja, ce i ca lkuja, cezkaskadami wzmacniaczy i liniami opozniaja, cymi mo_zna otrzymac niemal dowolny wymagany kszta lt pulsu, zachowuja, c istotne jego parametry (czas, amplitude, ).

24 ELEKTRONIKA DLA Sumator (fan-in) Jest to wzmacniacz o kilku wejsciach, daja, cy na wyjsciu sygna l proporcjonalny do sumy amplitud sygna low wejsciowych. U_zyteczny np. w technice kalorymetrycznej, gdzie interesuje nas suma sygna low z kilku detektorow, lub aby zaoszcze, dzic na przetwornikach (jeden przetwornik mo_ze obs lu_zyc w ten sposob wiele detektorow). Zwyk le zlutowanie kabli mo_ze nie dac zadowalaja, cych rezultatow ze wzgle, du na mo_zliwosc "cofania sie, " sygna lu z jednego kana lu w strone innych { straty amplitudy, zniekszta lcenia. Wzmacniacz ro_znicowy Wzmacnia ro_znice, napie, c pomie, dzy dwoma sygna lami pozornie ka_zdy wzmacniacz jest ro_znicowy { chodzi tu o to, ze nie ma wspolnego poziomu odniesienia dla sygna low wejsciowego i wyjsciowego. Szczegolnym przypadkiem jest komparator { wzmacniacz ro_znicowy o nieskonczonym wzmocnieniu (czyli z zawsze nasyconym sygna lem wyjsciowym). Jest to uk lad z pogranicza uk ladow digitalizuja, cych {mowi nam ktore z dwoch napie, c jest wy_zsze. Fan-out Wzmacniacz o wielu wyjsciach, daja, cy na ka_zdym identyczny sygna l (niezale_znie od tego jak obcia, _zone sa, pozosta le). Stosowany _zeby "rozdzielic" sygna l na kilka torow bez zmiany jego amplitudy.

25 ELEKTRONIKA DLA Bramka liniowa Uk lad analogowy posiadaja, cy steruja, ce wejscie cyfrowe. Je_zeli na wejsciu cyfrowym podawany jest impuls, wowczas bramka przepuszcza impulsy analogowe. W przeciwnym wypadku bramka jest "zamknie, ta", na wyjsciu analogowym nie ma sygna lu. wejscie analogowe wejscie cyfrowe wyjscie U_zyteczna gdy trzeba wybrac z cia, gu impulsow tylko niektore "interesuja, ce", tak_ze aby usuna, c szumy w czasie gdy nie ma u_zytecznego sygna lu z detektora. wiele uk ladow (np. przetworniki ADC) ma taka, funkcje, od razu wbudowana,. uwaga na polarnosc sygna lu { bramki liniowe sa, cze, sto "unipolarne" { przepuszczaja, tylko impulsy jednej polaryzacji.

Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgajacych z uwzględnieniem zmęczenia materia lu

Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgajacych z uwzględnieniem zmęczenia materia lu Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgajacych z uwzględnieniem zmęczenia materia lu mgr Tomasz Bednarek 18 kwietnia 2007r. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN TOMASZ BEDNAREK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKTACH. Nieco teorii z katalogu ELFA

INFORMACJA O PRODUKTACH. Nieco teorii z katalogu ELFA 2004-06-30 INFORMACJA O PRODUKTACH Zastrzegamy sobie prawo do b dów w druku oraz w internecie i prawo do wprowadzania zmian bez wcze niejszego informowania Nieco teorii z katalogu ELFA ELFA AB 2004 Nieco

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKTACH. Nieco teorii z katalogu ELFA

INFORMACJA O PRODUKTACH. Nieco teorii z katalogu ELFA 2003-01-03 INFORMACJA O PRODUKTACH Zastrzegamy sobie prawo do b dów w druku oraz w internecie i prawo do wprowadzania zmian bez wcze niejszego informowania Nieco teorii z katalogu ELFA ELFA AB 2003 Nieco

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I Komunikacja międzykomputerowa Cz. I Dr inż Tomasz Gałkowski 2009 Wykład przygotowano w ramach projektu: Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 05 i 06 Obwody rezonansowe, transformatory, oscyloskop, układy diodowe. Dobroć Q (Q-factor, quality factor)

Bardziej szczegółowo

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF P. MRÓZ PROPAGACJA SZCZELINY ZMĘCZENIOWEJ W BIMATERIALE: MODEL MATEMATYCZNY I ROZWIĄZANIE NUMERYCZNE.

KRZYSZTOF P. MRÓZ PROPAGACJA SZCZELINY ZMĘCZENIOWEJ W BIMATERIALE: MODEL MATEMATYCZNY I ROZWIĄZANIE NUMERYCZNE. KRZYSZTOF P. MRÓZ PROPAGACJA SZCZELINY ZMĘCZENIOWEJ W BIMATERIALE: MODEL MATEMATYCZNY I ROZWIĄZANIE NUMERYCZNE. W A R S Z A W A 0 0 8 Promotor: Doc. dr hab. Krzysztof Doliński P r a c a d o k t o r s k

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora.

Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora. Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora. Jeśli nie znałem odpowiedzi na jakieś pytanie, to zaznaczałem to znakami zapytania (?????) i zaznaczałem całe pytanie na niebiesko.

Bardziej szczegółowo

BARTSOS. Spis treści: All rights reserved. Copyright bartsos

BARTSOS. Spis treści: All rights reserved. Copyright bartsos BARTSOS Spis treści: -1- 1.Przedmowa 2.Dobór sprzętu 2.1.Od czego zacząć? 2.2.Na co zwrócić szczególną uwagę 2.3.Wybór jednostki sterującej 2.4.Wybór głośników 2.5.Jaki wybrać wzmacniacz 2.6.Czy będę potrzebował

Bardziej szczegółowo

- 1 - All rights reserved. Copyright DJ_KoBarT

- 1 - All rights reserved. Copyright DJ_KoBarT - 1 - Spis treści: 1. Przedmowa 2. Dobór sprzętu 2.1. Od czego zacząć? 2.2. Na co zwrócić szczególną uwagę 2.3. Wybór jednostki sterującej 2.4. Wybór głośników 2.5. Jaki wybrać wzmacniacz 2.6. Czy będę

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Politechnika Cz estochowska

Politechnika Cz estochowska Politechnika Cz estochowska Wydzia l Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej ROZPRAWA DOKTORSKA Projektowanie klastrów komputerów PC oraz metody zwiekszania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty

Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty W tym rozdziale: Zagadnienia dotycz ce wydajności systemu Windows XP Zastosowanie Menedżera zadań Zastosowanie Monitora systemu Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Wojciech Szynkiewicz, Andrzej Rydzewski, Marek Majchrowski, Piotr Trojanek, Cezary Zieli«ski

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999 SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................5

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE Robert Czabanowski SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE nr UDA-POKL.04.01.02-00-065/09-01 Recenzent: Prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek 2010 Spis treści Spis treści...... 2 Wykaz oznaczeń...... 4 1. Wprowadzenie......

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library, 2nd Edition

Tytuł oryginału: Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library, 2nd Edition Tytuł oryginału: Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library, 2nd Edition Tłumaczenie: Jacek Janusz ISBN: 978-83-246-8285-0 2014 Helion S.A. Authorized Polish translation of

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Modulacja impulsowo-kodowa PCM

Modulacja impulsowo-kodowa PCM ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Systemy łączności w transporcie INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2 Modulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

WITNESS Getting Started Material. 2011 Lanner Group Limited

WITNESS Getting Started Material. 2011 Lanner Group Limited WITNESS Getting Started Material Table of Contents Part I Wstęp 1 Part II Co nowego? 2 Part III Zainstaluj i otwórz program 3 Part IV Licencja 10 Part V Rozpocznij 11 1 Symulacja... 11 2 Rodzina... produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Przepisy B H P porażeniem. pośrednie bezpośrednie

Przepisy B H P porażeniem. pośrednie bezpośrednie Przepisy B H P Bezpieczeństwo pracy zależy od przestrzegania i przyswojenia sobie pewnych zasad, które powinny stać się częściowo odruchem bezwarunkowym w czasie wykonywania pracy. Jednym z czynników powodujących

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne Michał Świerżewski Przewody telekomunikacyjne i do transmisji sygnałów Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z transmisją sygnałów analogowych i cyfrowych oraz mediami transmisyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii BCS Rejestrator cyfrowy serii 3104/3108/3116 Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo