Twoja instrukcja użytkownika MCCULLOCH TITANIUM ES 2200 ASSY UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika MCCULLOCH TITANIUM ES 2200 ASSY UK http://pl.yourpdfguides.com/dref/934026"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MCCULLOCH TITANIUM ES 2200 ASSY UK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: 14 billion in more than 150 countries around the world. PN REV. 03 (01/05) A. OPIS OGÓLNY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Uchwyt tylny Tylna oslona dloni Uchwyt przedni Przednia oslona dloni / bezpieczestwa lacucha ruba / Galka napinajca lacuch Kolek napinajcy lacuch Korek zbiornika oleju Okienko kontroli poziomu oleju Szczeliny wentylacyjne Kabel Instrukcja Wylcznik Blokada wylcznika Lacuch Zb cigncy hamulec 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) Ogniwo tnce Ogranicznik glbokoci cicia Zb tncy Prowadnica Oslona lacucha Kolo zbate Kolek blokujcy lacuch ruba mocujca prowadnic Nakrtki / Pokrtlo mocujce prowadnic Kólko kocówki Oslona prowadnicy Kolec Gniazdo kolka napinajcego lacuch Otwór do smarowania Rowek prowadzcy Pokrtlo regulacji pompy oleju 1) LEGENDA TABLICZKI ZNAMIONOWEJ WYROBU: Gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodny z rozporzdzeniem 2000/14/WE Podwójna izolacja Znak zgodnoci CE Stopie ochrony Nominalna czstotliwo Nominalna moc Prd przemienny Nominalne napicie Typ Prefiks Kod wyrobu Rok produkcji (ostatnie dwie cyfry; np.: 04 = 2004) Maksymalna dlugo prowadnicy Nazwa i adres producenta Nr serii Model Przyklad tabliczki znamionowej wyrobu 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) POLSKI 1 B. RODKI OSTRONOCI ZNACZENIE SYMBOLI Nie wyrzuca! Przekaza osobie odpowiedzialnej za recykling. Trzyma zawsze dwoma rkami Uwaga Dokladnie i z uwag przeczyta instrukcj Wysokie buty ochronne Niebezpieczestwo wystpienia odbicia Nie wystawia na dzialanie deszczu lub wilgoci Olej lacuchowy Dlugie, chronice przed przeciciem spodnie Kask, nauszniki oraz okulary ochronne lub chronice twarz oslony Chronice przed przeciciem rkawice Hamulec wylczony, wlczony W przypadku uszkodzenia kabla, wyj wtyczk z gniazdka elektrycznego Kierunek ruchu zba tncego Nie wolno... Wylczy urzdzenie Korzystanie z instrukcji. Kady potencjalny uytkownik urzdzenia, przed przystpieniem do jego wykorzystywania, musi w caloci i z naleyt uwag przeczyta niniejsz instrukcj (i jeli to moliwe, wzi udzial w praktycznej demonstracji uywania urzdzenia), aby pozna opisany, w pelni bezpieczny sposób jego obslugi oraz konieczne do zastosowania techniki cicia. W zwizku z powyszym, w przypadku odstpienia lub poyczenia urzdzenia innemu uytkownikowi, niniejsza instrukcja musi by POLSKI - 2 zawsze przekazana wraz z urzdzeniem. Naley pamita, e WSZYSTKIE czci instrukcji s wane i maj na celu pomoc w zapobieeniu zarówno nieszczliwym wypadkom z udzialem operatora, jak i szkodom w obrbie urzdzenia. Naley jednak pamita, e przestrzeganie opisanych procedur nie wyklucza ryzyka wystpienia nieszczliwego wypadku, lecz zmniejsza wylcznie prawdopodobiestwo jego zajcia i ogranicza skutki wyrzdzonej szkody. Struktura instrukcji: sekcja B podzielona jest na czci, które mog by przywolane w pozostalej treci instrukcji za pomoc symbolu "UWAGA", po którym znajdowa si bdzie numer wskazujcy przywolywan cz. Ma to na celu zwrócenie uwagi czytelnika na glówne procedury bezpieczestwa zwizane z omawian sytuacj. Czci przedstawione w sekcji "A OPIS OGÓLNY" wyrónione zostaly w pozostalym tekcie kursyw, aby ulatwi ich rozpoznanie. Przed przystpieniem do uytkowania. Nie naley dopuszcza, aby osoby nie znajce treci niniejszej instrukcji, nie bdce w dobrej formie fizycznej i psychicznej, osoby nie posiadajce odpowiedniego przygotowania lub dzieci uywaly omawianego urzdzenia (czasami lokalne przepisy bezpieczestwa szczególowo wskazuj limit wieku operatorów oraz zakres wykorzystywania urzdzenia). Jeli nie posiadacie adnego dowiadczenia w zakresie obslugi urzdzenia, naley w pierwszym okresie odby odpowiednie szkolenie i pracowa na kole. Uytkownik odpowiedzialny jest za ewentualne wypadki z udzialem osób trzecich lub za wyrzdzone im szkody materialne, a take za kady inny rodzaj niebezpieczestwa, na które mog by one naraone. Nie naley wykorzystywa urzdzenia do innych celów ni opisane w niniejszej instrukcji. Naley ponadto stosowa wylcznie wskazane prowadnice i lacuchy. Nie naley nigdy uywa urzdzenia wtedy, gdy jest si zmczonym, w zlej formie fizycznej lub pod dzialaniem substancji powodujcych zaburzenia fizyczne lub psychiczne (takich, jak np.: lekarstwa, alkohol, narkotyki, itp.). Bezwzgldnie naley sprawdzi, czy zna si sposób w jaki, w naglym przypadku, wylczy silnik oraz lacuch. Naley zawsze z uwag wykonywa podjte zadania i pracowa, kierujc si zasadami zdrowego rozsdku. 1. Kontrole. Przed kadym rozpoczciem uytkowania urzdzenia, w przypadku gwaltownego uderzenia nim lub w razie jakichkolwiek oznak zlego dzialania, naley uwanie je skontrolowa. Naley sprawdzi, czy urzdzenie jest poprawnie zmontowane, czy wszystkie jego czci s w dobrym stanie technicznym i czy s czyste, naley przeprowadzi kontrole opisane w sekcji "Konserwacja Przed kadym uytkowaniem", naley sprawdzi, czy klucze i narzdzia uyte do regulacji zostaly wyjte, czy ruby i nakrtki znajduj si na swoim miejscu i s dobrze dokrcone, czy prowadnica i lacuch s wlaciwie zamontowane. Jeli który z powyej wymienionych warunków nie jest spelniony, NIE wolno uywa urzdzenia. 2. Naprawy / Konserwacja. Osobicie mona wymienia czci urzdzenia, których monta przedstawiony zostal w sekcji "Monta / Demonta", wtedy gdy s one uszkodzone lub zuyte. Stosowa naley wylcznie akcesoria / czci zamienne oryginalne i homologowane, dostpne u autoryzowanych dystrybutorów. Wszystkie inne czci urzdzenia, gdyby to bylo konieczne, musz by wymieniane wylcznie przez Autoryzowany Serwis Obslugi Technicznej. NIGDY nie naley uywa urzdzenia w stanie niekompletnym, uszkodzonym, zmodyfikowanym lub po jego naprawie przez kogokolwiek, a nie przez Autoryzowany Serwis Obslugi Technicznej. Ryzyko zwizane z uytkowaniem urzdzenia wzrasta w sposób zdecydowany wtedy, gdy czynnoci konserwacyjne wykonywane s nieregularnie, w sposób nieprofesjonalny lub z wykorzystaniem nieoryginalnych akcesoriów / czci zamiennych. W takim przypadku producent uchyla si od wszelkiej odpowiedzialnoci za szkody zaistniale w odniesieniu do osób lub rzeczy. W przypadku wtpliwoci, naley zwróci si do Autoryzowanego Serwisu Obslugi Technicznej. 3. Bezpieczne przeprowadzanie konserwacji. Wszystkie operacje zwizane z konserwacj, montaem, demontaem oraz uzupelnianiem oleju lacuchowego musz by wykonywane po umieszczeniu urzdzenia w stabilnej pozycji na równej i solidnej powierzchni, po wyjciu wtyczki z gniazdka elektrycznego (chyba, e wyranie wskazano by inaczej), po zatrzymaniu narzdzia tncego oraz po zaloeniu odpowiednich rkawic ochronnych. 4. Odzie. Podczas pracy z urzdzeniem naley stosowa nastpujce, homologowane rodki ochrony osobistej: przylegajc do ciala odzie ochronn, wysokie buty ochronne z zapobiegajc polizgniciu podeszw, z czubkiem buta chronicym przed zgnieceniem oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przez przeciciem, chronice przed przeciciem i drganiami rkawice, ochronn oslon twarzy / ochronne okulary (w przypadku wystpowania folii zabezpieczajcej, usun j), nauszniki do ochrony sluchu, kask (na wypadek POLSKI 3 niebezpieczestwa wystpienia spadajcych przedmiotów), co do spicia wlosów powyej ramion (wtedy, gdy s one dlusze), mask przeciwpylow.

3 NIE naley w adnym wypadku nosi krótkich spodni, lunej i szerokiej odziey oraz biuterii, poniewa moglyby si one zaplta w bdce w ruchu czci urzdzenia, nie naley take nosi sandalów lub pracowa boso. 5. rodki ostronoci dotyczce zdrowia Drgania i halas. Naley unika przedluonego w czasie wykorzystywania urzdzenia: halas i drgania mog by szkodliwe i wywolywa zle samopoczucie, stres, zmczenie i przytpienie sluchu. Dlugotrwala praca z wykorzystaniem urzdzenia naraa operatora na wibracje mogce wywola "napadow sinic palców" (Choroba Raynauda), syndrom kanalu nadgarstka lub inne patologie. Moe to spowodowa ograniczenie odczuwania zmian temperatury w dloniach, a take ogólne zmniejszenie czucia. W zwizku z tym, jeli uytkownik w regularny i dlugotrwaly sposób wykorzystuje urzdzenie, powinien dokladnie kontrolowa stan swoich dloni i palców. W przypadku zaobserwowania wyej wymienionych objawów, powinien natychmiast skonsultowa si z lekarzem. 6. rodki ostronoci dotyczce zdrowia rodki chemiczne. Naley unika kontaktu oleju lacuchowego ze skór i oczami. 7. rodki ostronoci dotyczce zdrowia Prd elektryczny. Polczenia elektryczne wykonywa naley wylcznie z wykorzystaniem przedluaczy, wtyczek, sieci zasilania homologowanych, odpowiadajcych normom i zainstalowanych zgodnie z obowizujcymi przepisami. Naley sprawdzi, czy sie zasilania, do której podlcza si urzdzenie posiada zabezpieczenie likwidujce prd szcztkowy (RCD) z prdem otwarcia nie przekraczajcym 30mA. Naley sprawdzi, czy kable, wtyczki, gniazdka prdu elektrycznego oraz zabezpieczenie likwidujce prd szcztkowy s w dobrym stanie technicznym, odpowiadaj technicznym wymaganiom, s czyste i poprawnie zamontowane. Nie naley wylcza urzdzenia z sieci, cignc je za kabel elektryczny. Nie naley uywa lub przechowywa urzdzenia i przedluacza w miejscach wilgotnych. W przypadku uszkodzenia kabla naley go natychmiast wyj z gniazdka elektrycznego, zwracajc uwag, aby nie dotkn wystajcych drutów. Podczas uywania urzdzenia POLSKI - 4 naley bezwzgldnie unika jakiegokolwiek jego kontaktu ze znajdujcymi si na ziemi przedmiotami (np.: rurami, kablami, piorunochronami, itp. ). Podczas pracy na otwartym powietrzu naley stosowa wylcznie kable przedluajce posiadajce homologacj do uytku na zewntrz. Naley unika robienia wzlów na kablach elektrycznych oraz nie naley uywa przedluacza w stanie zwinitym. 8. rodki ostronoci dotyczce zdrowia Wysoka temperatura. Podczas pracy urzdzenia kolo zbate i lacuch osigaj bardzo wysok temperatur. Naley unika ich dotykania, gdy s jeszcze gorce. 9. rodki ostronoci dotyczce zdrowia Elementy tnce lub bdce w ruchu. Lacucha dotkn mona dopiero wtedy, gdy jest on nieruchomy i gdy wtyczka urzdzenia wyjta zostala w gniazdka elektrycznego; niemniej jednak i w takiej sytuacji naley postpowa bardzo ostronie, poniewa lacuch jest ostry i moe zrani take wtedy, gdy nie jest w ruchu. Naley pamita, e po zwolnieniu wylcznika lacuch moe jeszcze przez jaki krótki czas porusza si. 10. Miejsce pracy. Naley z uwag przyjrze si miejscu pracy i dokladnie zlokalizowa okolicznoci, kryjce jakiekolwiek potencjalne zagroenie (np.: drogi, cieki, kable elektryczne, niebezpiecznie poloone drzewa, itp.). Ze szczególn ostronoci naley postpowa wtedy, gdy praca prowadzona jest na terenie pochylym. Nieporzdek zwiksza prawdopodobiestwo wystpienia nieszczliwego wypadku: przed kadym przystpieniem do pracy naley usun z miejsca dzialania kamienie, szklo, liny, czci metalowe, sloiki, butelki oraz wszelkie inne ewentualnie znajdujce si tam niepotrzebne rzeczy. Naley wzi pod uwag potencjalne zagroenia, które mog nie zosta zauwaone z powodu wytwarzanego przez urzdzenie halasu. Naley upewni si, e w pobliu bdzie znajdowal si kto, kto uslyszy wolanie w przypadku zaistnienia nieszczliwego wypadku. Jeli pracuje si na obszarze odizolowanym, naley mie przy sobie apteczk pierwszej pomocy. Konieczne jest take, aby kto znal miejsce, w którym si przebywa. 11. Praca. Przed rozpoczciem cicia naley: zdj oslon prowadnicy; sprawdzi, czy odpowiednia ilo oleju dotarla do lacucha; zaplanowa ewentualn drog ucieczki (w przypadku cinania drzew). Naley unika: wykorzystywania urzdzenia do przemieszczania galzi lub korzeni; wykorzystywania urzdzenia w przypadku, gdy wystpuje ryzyko dotknicia lacuchem terenu, zabezpiecze elektrycznych lub zloonego w stos drzewa; okrzesywania bardzo malych galzi lub krzewów (mog one zlama si i zosta wyrzucone na odleglo, stwarzajc ewentualne niebezpieczestwo cikiego zranienia znajdujcych si w pobliu osób); wykonywania pracy na drzewach, jeli nie przestywa urzdzenia w pobliu ognia, materialów latwopalnych lub grocych wybuchem. POLSKI Reakcja odbicia. Reakcja odbicia polega na gwaltownym podrzuceniu prowadnicy zarówno w gór, jak i w kierunku operatora. Zdarza si tak najczciej, gdy górna cz kocówki prowadnicy (zwana "sektorem ryzyka") dotknie jakiego przedmiotu lub gdy lacuch zakleszczy si w drzewie. Odbicie nastpuje w sposób niespodziewany i bardzo szybki, biegnc wzdlu plaszczyzny cicia prowadnicy (zazwyczaj do góry, lecz zaley take od pozycji urzdzenia podczas cicia). Moe ono spowodowa utrat kontroli nad urzdzeniem, stajc si przyczyn cikich lub nawet miertelnych wypadków przy pracy (np.: gdy urzdzenie z poruszajcym si lacuchem odrzucone zostanie w kierunku operatora). W celu uniknicia reakcji odbicia nie wystarczy tylko posiadanie hamulca lacucha lub innych urzdze zabezpieczajcych. Konieczna jest wiadomo tego, co moe je wywola. Dlatego, aby mu zapobiec, niezbdne jest polczenie wlasnej koncentracji i posiadanego dowiadczenia z ostronym i poprawnym uytkowaniem urzdzenia (na przyklad: nie naley obcina kilku galzi jednoczenie, poniewa mona niepostrzeenie uderzy któr z nich za pomoc sektora ryzyka; zamontowanie niewlaciwych prowadnic lub lacuchów, nienaostrzony lacuch lub naostrzony w sposób nieprawidlowy zwikszaj niebezpieczestwo wystpienia odbicia; przy wyborze prowadnicy naley pamita, e im mniejszy jest promie jej kocówki, tym mniejszy jest sektor ryzyka). C. OPIS WYPOSAENIA ZABEZPIECZAJCEGO BLOKADA WYLCZNIKA Urzdzenie posiada zabezpieczenie (rys.1), które po wlczeniu uniemoliwia nacinicie wylcznika, zapobiegajc w ten sposób przypadkowemu jego przestawieniu. HAMULEC LACUCHA WLCZAJCY SI W MOMENCIE ZWOLNIENIA WYLCZNIKA (tylko dla modeli ES18) Urzdzenie wyposaone jest w zabezpieczenie, które w natychmiastowy sposób blokuje lacuch w momencie zwolnienia wylcznika. Gdyby okazalo si ono niesprawne, nie wolno uywa urzdzenia, lecz naley odda je do Autoryzowanego Serwisu Obslugi Technicznej. 1,3,6,8,12 HAMULEC LACUCHA / PRZEDNIA OSLONA DLONI Przednia oslona dloni (rys.2) pozwala (przy poprawnym uchwyceniu urzdzenia) zapobiec dotkniciu lacucha lew dloni. Przednia oslona dloni sluy ponadto do wlczenia hamulca lacucha, to znaczy specjalnego zabezpieczenia, które w przypadku wystpienia reakcji odbicia w przecigu kilku milisekund blokuje lacuch.

4 Hamulec lacucha jest wylczony wtedy, gdy przednia oslona dloni jest pocignita do tylu i zablokowana (lacuch moe si porusza). Hamulec lacucha jest wlczony wtedy, gdy przednia oslona dloni jest przesunita do przodu (lacuch jest zablokowany). Hamulec lacucha moe zosta wlczony na dwa sposoby: w wyniku zadzialania lewego nadgarstka, gdy zostanie przez niego przesunity do przodu lub uderzony na skutek reakcji odbicia; albo w wyniku inercji, w przypadku wystpienia odbicia o szczególnie gwaltownej sile. Przy wykorzystywaniu urzdzenia z prowadnic ustawion poziomo, na przyklad podczas cinania drzewa, gwarantowana przez hamulec lacucha ochrona jest ograniczona, poniewa dlo uytkownika nie znajduje si w polu objtym zasigiem przedniej oslony dloni i w konsekwencji hamulec lacucha moe by wlczony wylcznie przez inercj (rys.3). UWAGA: Gdy hamulec lacucha jest wlczony, wylcznik zabezpieczajcy odcina doplyw prdu elektrycznego do silnika. KOLEK BLOKUJCY LACUCH Urzdzenie wyposaone jest w umieszczony pod kolem zbatym kolek blokujcy lacuch (rys.4). Mechanizm ten ma za zadanie uniemoliwienie ruchu lacucha do tylu, w przypadku jego zerwania lub wypadnicia z prowadnicy. Poprawne nacignicie lacucha pozwala w duej mierze unikn tego typu wypadków (zobacz sekcj "D. Monta / Demonta"). TYLNA OSLONA PRAWEJ DLONI Sluy do ochrony (rys.5) dloni w przypadku skoku lub zerwania si lacucha. POLSKI - 6 D. MONTA / DEMONTA 2,3,6,7,8,9,12 MONTA PROWADNICY I LACUCHA Procedura montau zaley od modelu urzdzenia, dlatego te naley postpowa zgodnie z opisem i rysunkami odpowiadajcymi rodzajowi urzdzenia wskazanemu na tabliczce znamionowej wyrobu ( A - Legenda 9 [ES15 / ES16 / ES18] ). Monta naley przeprowadza w sposób bardzo uwany, aby zagwarantowa sobie jego peln poprawno. DLA ES 15 / ES 16 DLA ES Sprawdzi, czy hamulec lacucha nie jest wlczony; jeli tak, wylczy go. 2a. Odkrci nakrtki mocujce prowadnic i zdj 2b. Odkrci pokrtlo mocujce prowadnic i zdj oslon lacucha. oslon lacucha. 3a. Naloy prowadnic na ruby mocujce 3b. Naloy prowadnic na rub mocujc prowadnic i przesun j maksymalnie do tylu, w prowadnic i przesun j maksymalnie do tylu, w kierunku kola zbatego. kierunku kola zbatego. 4. Nasmarowa lacuch, nastpnie naloy go na kolo zbate i rozpoczynajc od górnej czci, umieci go w rowku prowadzcym prowadnicy. Uwaga! Sprawdzi, czy na górnej stronie prowadnicy naostrzona cz zbów tncych zwrócona jest do przodu. Wloy kolek napinajcy lacuch do gniazda kolka napinajcego lacuch. Zamontowa oslon lacucha i sprawdzi, czy zby cignce lacuch zazbily si o kolo zbate i weszly do rowka prowadzcego. 5a. Dokrci palcami nakrtki mocujce prowadnic. 5b. Dokrci lekko pokrtlo mocujce prowadnic. 6a. W celu nacignicia lacucha obróci rub 6b. W celu nacignicia lacucha obróci galk napinajc lacuch w kierunku zgodnym z ruchem napinajc lacuch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara; w celu zmniejszenia sily nacigu wskazówek zegara; w celu zmniejszenia sily nacigu obróci j w kierunku przeciwnym do ruchu obróci j w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (podczas wykonywania tych wskazówek zegara (podczas wykonywania tych czynnoci kocówka prowadnicy musi by czynnoci kocówka prowadnicy musi by podniesiona). podniesiona). 7 Naciga lacuch, a jego nacig bdzie prawidlowy, to znaczy do momentu, gdy pocigajc lacuch do góry zb cigncy podniesie si na ten sam poziom, co prowadnica. (w dolnej czci prowadnicy lacuch nie moe wisie). 8a. Dokrci do oporu, za pomoc odpowiedniego 8b. Dokrci do oporu pokrtlo mocujce narzdzia, nakrtki mocujce prowadnic. prowadnic. male nacignicie moe spowodowa wypadnicie lacucha. PROWADNICY I LACUCHA UWAGA! zawsze sprawdza, czy lacuch jest odpowiednio nasmarowany. UWAGA! sprawdzi, czy lacuch jest naostrzony (zobacz poniej), czy jest w dobrym stanie technicznym oraz czy jest wlaciwie nacignity. Jeli lacuch jest zuyty nierównomiernie lub jego zb tncy wynosi tylko 3 mm, naley go wymieni (rys.3). Naley czsto czyci szczeliny wentylacyjne urzdzenia, aby nie dopuci do przegrzania si silnika. Naley sprawdzi dzialanie wylcznika oraz blokady wylcznika (przy wylczonym hamulcu lacucha): ustawi wylcznik i blokad wylcznika w pozycji roboczej, a nastpnie sprawdzi, czy po ich zwolnieniu wracaj natychmiast do pozycji spoczynku; naley sprawdzi, czy w przypadku, gdy blokada wylcznika nie zostanie ustawiona w pozycji roboczej, take nacinicie wylcznika bdzie niemoliwe. Naley sprawdzi, czy kolek blokujcy lacuch oraz oslona prawej dloni s kompletne i nie przedstawiaj widocznych uszkodze takich, jak na przyklad pknicia materialu. Co 2-3 godziny uytkowania Naley sprawdzi prowadnic; jeli byloby to konieczne, naley wyczyci starannie jej otwory do smarowania (rys.4) oraz rowek prowadzcy (rys.5); jeli rowek wydaje si zbyt zuyty lub przedstawia zbyt glbokie wylobienia, naley wymieni prowadnic. Naley odwraca prowadnic gór do dolu, aby jej zuywanie si bylo równomierne (rys.6). Okresowo naley czyci kolo zbate i sprawdza, czy nie jest zbyt zuyte (rys.7). Za pomoc smaru do loysk naley nasmarowa kólko kocówki prowadnicy, wykorzystujc do tego wskazany otwór (rys.8). Ostrzenie lacucha (jeli konieczne) Jeli bez dociskania prowadnicy do drzewa lacuch nie tnie, a powstajce wióry s bardzo male, oznacza to, e lacuch nie jest dobrze naostrzony. Jeli podczas cicia wióry nie tworz si w ogóle, oznacza to, e lacuch jest calkiem tpy i podczas cicia zamienia drzewo w pyl. Dobrze naostrzony lacuch posuwa si w drzewie do przodu sam i wytwarza due i dlugie wióry. Tnca cz lacucha sklada si z ogniwa tncego (rys. 9), posiadajcego zb tncy (rys.10) oraz ogranicznik glbokoci cicia (rys.11). Rónica wysokoci pomidzy nimi stanowi glboko cicia. W celu dobrego naostrzenia lacucha potrzebny jest prowadnik pilnika oraz okrgly pilnik o rednicy 4 mm. Naley postpowa zgodnie z poniszymi wskazówkami: przy zamontowanym i poprawnie napitym lacuchu naley wlczy hamulec lacucha, umieci prowadnik pilnika prostopadle do prowadnicy, w sposób pokazany na rysunku (rys.12), i ostrzy zb tncy pod wskazanymi na rysunku ktami (rys.13). Ruchy musz zawsze by wykonywane w kierunku od rodka na zewntrz, zmniejszajc nacisk w fazie powrotnej (jest bardzo wane, aby starannie przestrzega podanych wskazówek, poniewa zbyt due lub zbyt male kty naostrzenia, czy te nieodpowiednia rednica pilnika zwikszaj ryzyko wystpienia reakcji odbicia). W celu uzyskania dokladniejszych któw bocznych zaleca si umieszczenie pilnika tak, aby w pionie przewyszal on ostrze górne o okolo 0,5 mm. Naley naostrzy najpierw wszystkie zby po jednej stronie, nastpnie naley odwróci pil i wykona te same operacje po drugiej stronie. Naley sprawdzi, czy po naostrzeniu wszystkie zby maj t sam wysoko oraz czy wysoko ograniczników cicia jest mniejsza o 0,6 mm od wysokoci ostrza górnego: wysoko naley sprawdzi za pomoc wzornika i w razie koniecznoci opilowa (plaskim pilnikiem) cz wystajc, a nastpnie odpowiednio zaokrgli przedni cz ogranicznika glbokoci (rys.

5 14). Naley zwróci uwag, aby NIE opilowa zba chronicego przed odbiciem (rys.15). Co 30 godzin uytkowania Naley odda urzdzenie do Autoryzowanego Serwisu Obslugi Technicznej w celu wykonania generalnego przegldu technicznego i sprawdzenia zabezpiecze hamujcych. DLUGI OKRES NIEWYKORZYSTYWANIA W przypadku dlugiego okresu magazynowania naley opróni zbiornik oleju lacuchowego. H. TECHNIKI CICIA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 - zakleszczenia si prowadnicy lub lacucha w naciciu: gdyby tak si zdarzylo, naley odlczy urzdzenie od sieci zasilania i spróbowa podnie klod, podwaajc j za pomoc odpowiedniego narzdzia; nie naley usilowa wyjmowa urzdzenia, POLSKI 9 Podczas uytkowania naley unika: (rys.1) - cicia w okolicznociach, w których kloda moglaby si zlama (drzewo naprone, suche, itp. ): niespodziewane zlamanie si klody moe by bardzo niebezpieczne. potrzsajc nim lub cignc za nie, poniewa moe to spowodowa jego uszkodzenie i zranienie si. - okolicznoci sprzyjajcych wystpieniu reakcji odbicia. Podczas uytkowania: (rys.1) - jeli cicie wykonywane jest na pochylym terenie, naley znajdowa si po górnej stronie klody, aby nie zosta ni uderzonym w przypadku, gdyby zaczla si toczy. - naley zwolni wylcznik po kadym ciciu: zbyt dlugie dzialanie silnika bez obcienia moe spowodowa powane jego uszkodzenie. - w przypadku cinania drzewa naley zawsze doprowadzi operacj do koca: pozostawione, tylko czciowo cite drzewo moe si zlama. - po zakoczeniu kadego cicia zauway mona istotn zmian w wielkoci sily koniecznej do utrzymania urzdzenia. Naley postpowa z du ostronoci, aby nie straci nad nim kontroli. W zamieszczonym poniej tekcie omówione zostaly dwa rodzaje cicia: Cicie z lacuchem cigncym (ruch w kierunku od góry do dolu) (rys. 2). W tym przypadku wystpuje niebezpieczestwo naglego przemieszczenia si urzdzenia w kierunku pnia i w konsekwencji utrata kontroli nad nim. Jeli to moliwe, podczas cicia naley stosowa kolec. Cicie z lacuchem pchajcym (ruch w kierunku od dolu do góry) (rys.3). W tym przypadku wystpuje niebezpieczestwo naglego przemieszczenia si urzdzenia w kierunku operatora, groc jego uderzeniem lub kontaktu sektora ryzyka z klod, powodujc wystpienie reakcji odbicia. Cicie naley wykonywa z bardzo du ostronoci. Najbezpieczniejszy sposób wykorzystywania urzdzenia ma miejsce wtedy, gdy drzewo zablokowane jest na kole, a cicie wykonywane jest po zewntrznej stronie punktu oparcia klody, w kierunku od góry do dolu (rys.4). Wykorzystanie kolca Jeli jest to tylko moliwe, naley stosowa kolec, aby wykonywane cicie bylo bardziej bezpieczne: kolec naley wbi w kor lub w zewntrzn cz klody, ulatwi to, w razie koniecznoci, zapanowanie nad urzdzeniem. Poniej przedstawione zostaly typowe procedury do zastosowania w okrelonych sytuacjach. Niemniej jednak, za kadym razem naley oceni, czy odpowiadaj one okolicznociom, w których ma si POLSKI - 10 odby praca i jaki jest sposób moliwie najbezpieczniejszego wykonania cicia. Kloda poloona na ziemi (Niebezpieczestwo dotknicia lacuchem podloa w ostatniej fazie cicia) (rys.5). Cicie naley wykonywa w kierunku od góry do dolu, przechodzc przez cal klod. W ostatniej fazie cicia naley postpowa z wyjtkow ostronoci, aby nie dotkn lacuchem terenu. Jeli na glbokoci 2/3 gruboci klody moliwe jest przerwanie cicia, naley klod obróci i pozostaly kawalek przeci ponownie w kierunku od góry do dolu, ograniczajc w ten sposób ryzyko kontaktu z terenem. Kloda oparta tylko po jednej stronie (Niebezpieczestwo zlamania si klody w trakcie cicia) (rys.6). Cicie naley rozpocz od dolu i wykona je na glboko okolo 1/3 rednicy klody, nastpnie naley je ukoczy od góry w kierunku wykonanego ju nacicia. Kloda oparta po obu stronach (Niebezpieczestwo zgniecenia lacucha) (rys.7). Cicie naley rozpocz od góry i wykona je na glboko okolo 1/3 rednicy klody, nastpnie naley je ukoczy od dolu w kierunku wykonanego ju nacicia. cinanie drzew UWAGA! :Nie naley podejmowa si cinania drzew, jeli nie posiada si odpowiedniego dowiadczenia. W adnym przypadku nie naley cina drzew o rednicy wikszej ni dlugo prowadnicy! Tego typu operacje wykonywa mog wylcznie dowiadczeni uytkownicy z wykorzystaniem odpowiedniego sprztu. Celem cinania jest spowodowanie upadku drzewa w najlepszej do jego okrzesania i podzialu pozycji. (Nie naley dopuci, aby upadajce drzewo zaczepilo si o inne: obalanie takiego drzewa jest bardzo niebezpieczne). Najdogodniejszy kierunek upadku drzewa naley wybra, biorc pod uwag nastpujce okolicznoci: co znajduje si wokól drzewa, jakie jest jego nachylenie, wykrzywienie, jaki jest kierunek wiatru oraz nagromadzenie galzi. Nie naley bagatelizowa nigdy obecnoci galzi martwych lub zlamanych, które podczas cinania mog odpa i sta si ródlem zagroenia. UWAGA! W przypadku wykonywania czynnoci cinania w wyjtkowo trudnych okolicznociach, naley natychmiast po zakoczeniu cicia podnie nauszniki ochronne, by od razu uslysze odbiegajcy od normy halas oraz zauway inne ewentualne sygnaly ostrzegawcze. Operacje poprzedzajce cicie oraz okrelenie drogi ucieczki Najpierw, pracujc w kierunku od góry do dolu i zachowujc pie poloony pomidzy sob i urzdzeniem, naley usun galzie mogce utrudni cinanie (rys.8), nastpnie naley usun, jedna po drugiej, galzie grubsze. W dalszej kolejnoci naley usun otaczajc drzewo rolinno i planujc drog ucieczki (do wykorzystania w momencie upadku drzewa ) przyjrze si wszystkim ewentualnie wystpujcym przeszkodom (jak np.: kamienie, korzenie, doly, itp.). W celu okrelenia kierunku ucieczki posluy si naley take rysunkiem (rys.9) (A przewidywany kierunek upadku drzewa. B droga ucieczki. C obszar niebezpieczny). CINANIE DRZEWA (rys. 10) W celu zapewnienia sobie kontroli nad upadajcym drzewem naley wykona nastpujce cicia: Cicie ukierunkowujce, które naley wykona jako pierwsze. Sluy ono do kontrolowania kierunku upadku drzewa. Najpierw, po stronie, na któr ma upa drzewo, naley wykona GÓRN CZ cicia ukierunkowujcego. Podczas tej operacji naley sta po prawej stronie drzewa i ci lacuchem cigncym. Nastpnie naley wykona DOLN CZ cicia, któr naley ukoczy dokladnie na kocu cicia górnego. sta po lewej stronie drzewa i ci lacuchem cigncym, wykorzystujc do pomocy take kolec. Naley sprawdzi, czy drzewo nie przechyla si w kierunku przeciwnym do zaloonego. Jak tylko to moliwe, naley wloy do wntrza cicia klin cinajcy. Cz pnia, która nie zostala przecita nosi nazw punktu podparcia i stanowi "zawias", który kieruje drzewem podczas upadku. Jeli okae si on niewystarczajcy, krzywy lub calkowicie przecity, nie bdzie mona kontrolowa kierunku upadku drzewa (bardzo niebezpieczna sytuacja!). W zwizku z tym konieczne jest, aby wszystkie cicia wykonane byly zawsze bardzo starannie. Po zakoczeniu wykonywania ci drzewo powinno rozpocz swój upadek. W razie koniecznoci, mona posluy si klinem lub lomem do obalania. Okrzesywanie Po ciciu drzewa mona przystpi do jego okrzesywania, to znaczy usuwania galzi z pnia.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nie naley bagatelizowa tej operacji, poniewa najwicej wywolanych reakcj odbicia nieszczliwych wypadków zdarza si wlanie podczas czynnoci okrzesywania drzewa. Z tego te wzgldu naley uwaa na pozycj kocówki prowadnicy podczas cicia i pracowa zawsze po lewej stronie pnia. I. EKOLOGIA W niniejszym rozdziale przedstawione zostaly informacje potrzebne do zachowania opracowanych w fazie projektu, charakterystycznych cech ekologicznego dostosowania urzdzenia do wymogów ochrony rodowiska naturalnego, do jego poprawnego uytkowania oraz do wlaciwej eliminacji olejów. PROJEKT W fazie projektowania zwrócono szczególn uwag na analiz i opracowanie silnika charakteryzujcego si du sprawnoci napdu oraz niskim poziomem wytwarzanego podczas pracy halasu. UYWANIE URZDZENIA Podczas uzupelniania oleju w zbiorniku naley uwaa, by go nie porozlewa, powodujc zanieczyszczenie rodowiska naturalnego. ZLOMOWANIE Nie naley porzuca niesprawnego urzdzenia w nie przeznaczonym do tego miejscu. Naley, zgodnie z obowizujcymi przepisami, odstawi je do autoryzowanego, zajmujcego si eliminacj odpadów centrum. POLSKI 11 Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, e po utracie wartoci uytkowej dany wyrób nie moe by traktowany tak jak inne odpady. Naley przekaza go do punktu zbiórki urzdze elektrycznych I elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. Przestrzegajc zalecanych zasad postpowania ze zuytym produktem zapobiegasz ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla zdrowia i rodowiska, jakie moglyby nastpi w wyniku niewlaciwego sposobu pozbycia si wyrobu. Szczególowych informacji na temat recyklingu tego produktu mog udzieli wladze lokalne, sluby zajmujce si wywozem mieci lub pracownicy sklepu, w którym produkt zostal zakupiony. M. TABELA IDENTYFIKACJI AWARII I USTEREK Nie mona uruchomi silnika Nieprawidlowe obroty silnika lub utrata mocy Urzdzenie pracuje, lecz nie tnie we wlaciwy sposób Silnik pracuje w sposób nieprawidlowy Urzdzenia hamujce nie blokuj we wlaciwy sposób ruchu lacucha Sprawdzi, czy w sieci wystpuje zasilanie Sprawdzi, czy wtyczka zostala poprawnie wloona do gniazdka elektrycznego Sprawdzi, czy kabel lub przedluacz nie s uszkodzone Sprawdzi, czy nie jest wlczony hamulec bezpieczestwa lacucha Sprawdzi, czy lacuch jest poprawnie zamontowany Sprawdzi, czy lacuch nasmarowany zostal w sposób opisany w rozdzialach F i G Sprawdzi, czy lacuch jest naostrzony Zwróci si do Autoryzowanego Serwisu Obslugi Technicznej POLSKI - 12 N. DEKLARACJA ZGODNOCI Niej podpisany, upowaniony przez E.O. P.I., owiadcza, e nastpujce wyroby: typ ES15, ES15/1, ES15/2, ES16, ES16/1, ES18, poczwszy od 2004 produkowane przez E.O.P. I., Valmadrera, Wlochy, zgodne s z Rozporzdzeniami Europejskimi: 98/37/WE (Rozporzdzenie na temat maszyn), 93/68/EWG (Rozporzdzenie na temat oznacze EWG) i 89/336/EWG (Rozporzdzenie na temat kompatybilnoci elektromagnetycznej), rozporzdzenie 2000/14/EWG (Zalcznik V). Valmadrera, 19/05/2004 Pino Todero (Dyrektor Techniczny) Electrolux Outdoor Products Italy S.p.A. Via Como 72, Valmadrera (Lecco) WLOCHY O. DANE TECHNICZNE TYP: Ciar bez paliwa (kg) Pojemno zbiornika oleju (cm3) Dlugo prowadnicy (cm / cale) Rodzaj lacucha Podzialka lacucha (mm / cale) Poziom drga Uchwyt przedni (m/s2) (ISO 7505) Uchwyt tylny (m/s2) (ISO 7505) Poziom mocy akustycznej zmierzonej LWav db(a) (ISO 9207) Poziom mocy akustycznej gwarantowanej Lwav db(a) (ISO 9207) Cinienie akustyczne w uchu operatora db(a) (EN 27182) Minimalny przekrój kabla przedluajcego (ilo yl x mm2) Maksymalna dlugo kabla przedluajcego (m) ES 15 ES 15/1 ES 15/2 3,5 200 ES 16 ES 16/1 ES 18 3, /8 1,96 7, x1 30 3, /12" 35/14'' 40/16" MPG370GLX 91VJ 3/8 3/8 3,5 7,9 111, x1 30 3,5 7,9 111, x1 30 POLSKI 13.

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. 1 Sprzgło przecieniowe jest elementem chronicym nastpujce po nim elementy przed zniszczeniem. Typ SR (synchroniczny) włcza si powtórnie co 36 po ustpieniu przecienia. Wskazówki ogólne Prosz zapozna si

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EGT7353YOK http://pl.yourpdfguides.com/dref/4300169

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EGT7353YOK http://pl.yourpdfguides.com/dref/4300169 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EGT7353YOK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 Kupujc sprzt LIEBHERR wybralicie Pastwo najnowoczeniejsz technik chłodnicz, która gwarantuje Wam wysok jako, funkcjonalno oraz trwało. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa karta szacowania ryzyka

Szczegółowa karta szacowania ryzyka Piecztka zakładu pracy Stanowisko: sprztaczka Szczegółowa karta szacowania ryzyka Metoda szacowania: Nazwa stanowiska: Opis : Risk Score Sprztaczka Przygotowanie rodków myjcych, dezynfekujcych, narzdzi.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EIW60000X http://pl.yourpdfguides.com/dref/636190

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EIW60000X http://pl.yourpdfguides.com/dref/636190 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EIW60000X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ITALIA Phone Fax The Electrolux Group.

ITALIA Phone Fax The Electrolux Group. Electrolux Outdoor Products Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 www.electrolux.com Our policy of continuous improvement means that the specification

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ).

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). - 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). Odległo midzy sadzonkami w rzdzie uzaleniona jest od iloci chwytaków tarczy sadzcej, stosowanego przełoenia przekładni

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone Fax

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone Fax PN. 249411 REV. 05 (01/06) Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 A. OPIS OGÓLNY 1) Uchwyt tylny 2) Tylna osłona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ź Ż ć ć Ż ć Ż ć ć Ż Ć Ź ć Ę ć Ć ć Ę ć 7. Przed wczeniem urzdzenia upewni si, czy tamanie dotyka obrabianego elementu. 8. Trzymać rce z dala od czci obrotowych. 9. Nie pozostawiać zaczonego elektronarzdzia.

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kosiarka. (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 3MVH3600

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kosiarka. (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 3MVH3600 INSTRUKCJA OBSŁUGI (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) Kosiarka 3MVH3600 1. Kosz na skoszon traw 2. Dwignia regulacji wysokoci koszenia 3. Zawór paliwa 4. Filtr powietrza 5. wieca zapłonowa 6. Tłumik

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG RR82WEIS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599456

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG RR82WEIS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599456 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

HAMULEC BEZPIECZESTWA Z SYSTEMEM AMORTYZACJI PRZY UDERZENIU Nr referencyjny

HAMULEC BEZPIECZESTWA Z SYSTEMEM AMORTYZACJI PRZY UDERZENIU Nr referencyjny HAMULEC BEZPIECZESTWA Z SYSTEMEM AMORTYZACJI PRZY UDERZENIU Nr referencyjny 2004455 2004456 2004457 2004458 2004459 5008594A Przed rozpoczciem uytkowania naley uwanie przeczyta instrukcj. Simu. Spółka

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE TYP 350/500 TYP 400/670 TYP 450/670 TYP 500/670 TYP 560/800 TYP 630/800 TYP 710/1000 DOSPEL Professional Technologies ul. Główna 186 42-280 Czstochowa tel. + 48 (34) 370-30-00

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH Opracowali: Romuald Moszczyski Janusz Szymaski Biuro Strategii, Rozwoju i Marketingu 1 Definicja i cel bada Obiekty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0 Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Wydanie 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 POLSKI 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Dziêki Rowerowemu zestawowi

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ # " #

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ #  # + + + + $, $!! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $!* +!% $ '!" # #!$ % & ' ( ). / $ # " # ( ! 0 $ 1 0 $,-. " $ 3 $ / 0 $ 2$ 0 $ " $ 3 '$ / 4% "# $"%&' ()*' *$"'" ()*' " $"%&' + # & +, -. / # %+ " &/,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BOSCH PCH615B90E

Twoja instrukcja użytkownika BOSCH PCH615B90E Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VAC 70

Instrukcja obsługi VAC 70 Instrukcja obsługi PL VAC 70 rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 6 rys. 5 rys. 7 rys. 8 rys. 9 rys. 11 rys. 10 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

SPRINTERcar 1225 plus SPRINTERcar 2425

SPRINTERcar 1225 plus SPRINTERcar 2425 I-207-330-1 Rev.02 12/2010 SPRINTERcar 1225 plus SPRINTERcar 2425 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKÓW DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa,

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowna Pani! Szanowny Panie! Cieszymy si, e moemy powita Pani/ Pana oraz Pastwa firm w gronie naszych klientów. Mamy nadziej, e oferowane przez nas usługi spełni Pastwa oczekiwania. Nasz przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Informacje do sporz dzenia planu BIOZ

Informacje do sporz dzenia planu BIOZ PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ELseco Sp. z o.o., tel./fax: +48 (91) 820 14 80 OPRACOWANIE : Informacje do sporzdzenia planu BIOZ Temat / obiekt / cz : Zadanie nr 21708 PROJEKT WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRODUKCJI I MONTAU

INSTRUKCJA PRODUKCJI I MONTAU PROFILE ALUMINIOWE FULL-VISION profile montaowe i akcesoria do produkcji paneli dla w pełni przeszklonych przemysłowych bram sekcyjnych o nadprou ponad 200mm PL INSTRUKCJA PRODUKCJI I MONTAU UWAGA! OSTRZEENIA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI 11639937 Urządzenie do ostrzenia łańcucha piły łańcuchowej Art. Nr 11639937 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed skorzystaniem z produktu, należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw.

5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw. ** 5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw. B2 Podium Podest, pełnicy min. funkcj obserwacyjn, zbudowany jest z rur metalowych malowanych proszkowo w kolorze brzowym. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw. Wersja standardowa 93.5 92.5 6.60 74.5 73.5 65.0 64.0 28.5 27.5. Czujnik 1 EB+ AUX 4. Czujnik 2. Czujnik 6. Czujnik 3. Czujnik 5.

Zestaw. Wersja standardowa 93.5 92.5 6.60 74.5 73.5 65.0 64.0 28.5 27.5. Czujnik 1 EB+ AUX 4. Czujnik 2. Czujnik 6. Czujnik 3. Czujnik 5. Zestaw WSTP Zestaw LWS EB+ jest urzdzeniem pozwalajcym na przyłczenie kilku czujników zuycia okładzin do jednego wejcia analogowego AUX 4 w ECU EB+. Zestaw moe by zamontowany na wszystkich rodzajach naczep

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE RURKOWE TYP G Elementy grzejne rurkowe typ rurkowe s w urzdzeniach do podgrzewania powietrza, wody, oleju, form i bloków metalowych rednica elementu: ø 8,5 mm napicie zasilania: 230 V, 400 V lub inne na

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15 Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 Art. Nr : 417102069 Wydanie: 41/97 Spis treci Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

7. BHP PODCZAS OBSŁUGIWANIA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO

7. BHP PODCZAS OBSŁUGIWANIA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO 7. BHP PODCZAS OBSŁUGIWANIA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO Pierwszym warunkiem bezpiecznej pracy jest poznanie moliwych zagroe, jakie nios ze sob czynnoci diagnostyczne, szczególnie przy pracach z osprztem elektrycznym

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo