Twoja instrukcja użytkownika MCCULLOCH TITANIUM ES 2200 ASSY UK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika MCCULLOCH TITANIUM ES 2200 ASSY UK http://pl.yourpdfguides.com/dref/934026"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MCCULLOCH TITANIUM ES 2200 ASSY UK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: 14 billion in more than 150 countries around the world. PN REV. 03 (01/05) A. OPIS OGÓLNY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Uchwyt tylny Tylna oslona dloni Uchwyt przedni Przednia oslona dloni / bezpieczestwa lacucha ruba / Galka napinajca lacuch Kolek napinajcy lacuch Korek zbiornika oleju Okienko kontroli poziomu oleju Szczeliny wentylacyjne Kabel Instrukcja Wylcznik Blokada wylcznika Lacuch Zb cigncy hamulec 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) Ogniwo tnce Ogranicznik glbokoci cicia Zb tncy Prowadnica Oslona lacucha Kolo zbate Kolek blokujcy lacuch ruba mocujca prowadnic Nakrtki / Pokrtlo mocujce prowadnic Kólko kocówki Oslona prowadnicy Kolec Gniazdo kolka napinajcego lacuch Otwór do smarowania Rowek prowadzcy Pokrtlo regulacji pompy oleju 1) LEGENDA TABLICZKI ZNAMIONOWEJ WYROBU: Gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodny z rozporzdzeniem 2000/14/WE Podwójna izolacja Znak zgodnoci CE Stopie ochrony Nominalna czstotliwo Nominalna moc Prd przemienny Nominalne napicie Typ Prefiks Kod wyrobu Rok produkcji (ostatnie dwie cyfry; np.: 04 = 2004) Maksymalna dlugo prowadnicy Nazwa i adres producenta Nr serii Model Przyklad tabliczki znamionowej wyrobu 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) POLSKI 1 B. RODKI OSTRONOCI ZNACZENIE SYMBOLI Nie wyrzuca! Przekaza osobie odpowiedzialnej za recykling. Trzyma zawsze dwoma rkami Uwaga Dokladnie i z uwag przeczyta instrukcj Wysokie buty ochronne Niebezpieczestwo wystpienia odbicia Nie wystawia na dzialanie deszczu lub wilgoci Olej lacuchowy Dlugie, chronice przed przeciciem spodnie Kask, nauszniki oraz okulary ochronne lub chronice twarz oslony Chronice przed przeciciem rkawice Hamulec wylczony, wlczony W przypadku uszkodzenia kabla, wyj wtyczk z gniazdka elektrycznego Kierunek ruchu zba tncego Nie wolno... Wylczy urzdzenie Korzystanie z instrukcji. Kady potencjalny uytkownik urzdzenia, przed przystpieniem do jego wykorzystywania, musi w caloci i z naleyt uwag przeczyta niniejsz instrukcj (i jeli to moliwe, wzi udzial w praktycznej demonstracji uywania urzdzenia), aby pozna opisany, w pelni bezpieczny sposób jego obslugi oraz konieczne do zastosowania techniki cicia. W zwizku z powyszym, w przypadku odstpienia lub poyczenia urzdzenia innemu uytkownikowi, niniejsza instrukcja musi by POLSKI - 2 zawsze przekazana wraz z urzdzeniem. Naley pamita, e WSZYSTKIE czci instrukcji s wane i maj na celu pomoc w zapobieeniu zarówno nieszczliwym wypadkom z udzialem operatora, jak i szkodom w obrbie urzdzenia. Naley jednak pamita, e przestrzeganie opisanych procedur nie wyklucza ryzyka wystpienia nieszczliwego wypadku, lecz zmniejsza wylcznie prawdopodobiestwo jego zajcia i ogranicza skutki wyrzdzonej szkody. Struktura instrukcji: sekcja B podzielona jest na czci, które mog by przywolane w pozostalej treci instrukcji za pomoc symbolu "UWAGA", po którym znajdowa si bdzie numer wskazujcy przywolywan cz. Ma to na celu zwrócenie uwagi czytelnika na glówne procedury bezpieczestwa zwizane z omawian sytuacj. Czci przedstawione w sekcji "A OPIS OGÓLNY" wyrónione zostaly w pozostalym tekcie kursyw, aby ulatwi ich rozpoznanie. Przed przystpieniem do uytkowania. Nie naley dopuszcza, aby osoby nie znajce treci niniejszej instrukcji, nie bdce w dobrej formie fizycznej i psychicznej, osoby nie posiadajce odpowiedniego przygotowania lub dzieci uywaly omawianego urzdzenia (czasami lokalne przepisy bezpieczestwa szczególowo wskazuj limit wieku operatorów oraz zakres wykorzystywania urzdzenia). Jeli nie posiadacie adnego dowiadczenia w zakresie obslugi urzdzenia, naley w pierwszym okresie odby odpowiednie szkolenie i pracowa na kole. Uytkownik odpowiedzialny jest za ewentualne wypadki z udzialem osób trzecich lub za wyrzdzone im szkody materialne, a take za kady inny rodzaj niebezpieczestwa, na które mog by one naraone. Nie naley wykorzystywa urzdzenia do innych celów ni opisane w niniejszej instrukcji. Naley ponadto stosowa wylcznie wskazane prowadnice i lacuchy. Nie naley nigdy uywa urzdzenia wtedy, gdy jest si zmczonym, w zlej formie fizycznej lub pod dzialaniem substancji powodujcych zaburzenia fizyczne lub psychiczne (takich, jak np.: lekarstwa, alkohol, narkotyki, itp.). Bezwzgldnie naley sprawdzi, czy zna si sposób w jaki, w naglym przypadku, wylczy silnik oraz lacuch. Naley zawsze z uwag wykonywa podjte zadania i pracowa, kierujc si zasadami zdrowego rozsdku. 1. Kontrole. Przed kadym rozpoczciem uytkowania urzdzenia, w przypadku gwaltownego uderzenia nim lub w razie jakichkolwiek oznak zlego dzialania, naley uwanie je skontrolowa. Naley sprawdzi, czy urzdzenie jest poprawnie zmontowane, czy wszystkie jego czci s w dobrym stanie technicznym i czy s czyste, naley przeprowadzi kontrole opisane w sekcji "Konserwacja Przed kadym uytkowaniem", naley sprawdzi, czy klucze i narzdzia uyte do regulacji zostaly wyjte, czy ruby i nakrtki znajduj si na swoim miejscu i s dobrze dokrcone, czy prowadnica i lacuch s wlaciwie zamontowane. Jeli który z powyej wymienionych warunków nie jest spelniony, NIE wolno uywa urzdzenia. 2. Naprawy / Konserwacja. Osobicie mona wymienia czci urzdzenia, których monta przedstawiony zostal w sekcji "Monta / Demonta", wtedy gdy s one uszkodzone lub zuyte. Stosowa naley wylcznie akcesoria / czci zamienne oryginalne i homologowane, dostpne u autoryzowanych dystrybutorów. Wszystkie inne czci urzdzenia, gdyby to bylo konieczne, musz by wymieniane wylcznie przez Autoryzowany Serwis Obslugi Technicznej. NIGDY nie naley uywa urzdzenia w stanie niekompletnym, uszkodzonym, zmodyfikowanym lub po jego naprawie przez kogokolwiek, a nie przez Autoryzowany Serwis Obslugi Technicznej. Ryzyko zwizane z uytkowaniem urzdzenia wzrasta w sposób zdecydowany wtedy, gdy czynnoci konserwacyjne wykonywane s nieregularnie, w sposób nieprofesjonalny lub z wykorzystaniem nieoryginalnych akcesoriów / czci zamiennych. W takim przypadku producent uchyla si od wszelkiej odpowiedzialnoci za szkody zaistniale w odniesieniu do osób lub rzeczy. W przypadku wtpliwoci, naley zwróci si do Autoryzowanego Serwisu Obslugi Technicznej. 3. Bezpieczne przeprowadzanie konserwacji. Wszystkie operacje zwizane z konserwacj, montaem, demontaem oraz uzupelnianiem oleju lacuchowego musz by wykonywane po umieszczeniu urzdzenia w stabilnej pozycji na równej i solidnej powierzchni, po wyjciu wtyczki z gniazdka elektrycznego (chyba, e wyranie wskazano by inaczej), po zatrzymaniu narzdzia tncego oraz po zaloeniu odpowiednich rkawic ochronnych. 4. Odzie. Podczas pracy z urzdzeniem naley stosowa nastpujce, homologowane rodki ochrony osobistej: przylegajc do ciala odzie ochronn, wysokie buty ochronne z zapobiegajc polizgniciu podeszw, z czubkiem buta chronicym przed zgnieceniem oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przez przeciciem, chronice przed przeciciem i drganiami rkawice, ochronn oslon twarzy / ochronne okulary (w przypadku wystpowania folii zabezpieczajcej, usun j), nauszniki do ochrony sluchu, kask (na wypadek POLSKI 3 niebezpieczestwa wystpienia spadajcych przedmiotów), co do spicia wlosów powyej ramion (wtedy, gdy s one dlusze), mask przeciwpylow.

3 NIE naley w adnym wypadku nosi krótkich spodni, lunej i szerokiej odziey oraz biuterii, poniewa moglyby si one zaplta w bdce w ruchu czci urzdzenia, nie naley take nosi sandalów lub pracowa boso. 5. rodki ostronoci dotyczce zdrowia Drgania i halas. Naley unika przedluonego w czasie wykorzystywania urzdzenia: halas i drgania mog by szkodliwe i wywolywa zle samopoczucie, stres, zmczenie i przytpienie sluchu. Dlugotrwala praca z wykorzystaniem urzdzenia naraa operatora na wibracje mogce wywola "napadow sinic palców" (Choroba Raynauda), syndrom kanalu nadgarstka lub inne patologie. Moe to spowodowa ograniczenie odczuwania zmian temperatury w dloniach, a take ogólne zmniejszenie czucia. W zwizku z tym, jeli uytkownik w regularny i dlugotrwaly sposób wykorzystuje urzdzenie, powinien dokladnie kontrolowa stan swoich dloni i palców. W przypadku zaobserwowania wyej wymienionych objawów, powinien natychmiast skonsultowa si z lekarzem. 6. rodki ostronoci dotyczce zdrowia rodki chemiczne. Naley unika kontaktu oleju lacuchowego ze skór i oczami. 7. rodki ostronoci dotyczce zdrowia Prd elektryczny. Polczenia elektryczne wykonywa naley wylcznie z wykorzystaniem przedluaczy, wtyczek, sieci zasilania homologowanych, odpowiadajcych normom i zainstalowanych zgodnie z obowizujcymi przepisami. Naley sprawdzi, czy sie zasilania, do której podlcza si urzdzenie posiada zabezpieczenie likwidujce prd szcztkowy (RCD) z prdem otwarcia nie przekraczajcym 30mA. Naley sprawdzi, czy kable, wtyczki, gniazdka prdu elektrycznego oraz zabezpieczenie likwidujce prd szcztkowy s w dobrym stanie technicznym, odpowiadaj technicznym wymaganiom, s czyste i poprawnie zamontowane. Nie naley wylcza urzdzenia z sieci, cignc je za kabel elektryczny. Nie naley uywa lub przechowywa urzdzenia i przedluacza w miejscach wilgotnych. W przypadku uszkodzenia kabla naley go natychmiast wyj z gniazdka elektrycznego, zwracajc uwag, aby nie dotkn wystajcych drutów. Podczas uywania urzdzenia POLSKI - 4 naley bezwzgldnie unika jakiegokolwiek jego kontaktu ze znajdujcymi si na ziemi przedmiotami (np.: rurami, kablami, piorunochronami, itp. ). Podczas pracy na otwartym powietrzu naley stosowa wylcznie kable przedluajce posiadajce homologacj do uytku na zewntrz. Naley unika robienia wzlów na kablach elektrycznych oraz nie naley uywa przedluacza w stanie zwinitym. 8. rodki ostronoci dotyczce zdrowia Wysoka temperatura. Podczas pracy urzdzenia kolo zbate i lacuch osigaj bardzo wysok temperatur. Naley unika ich dotykania, gdy s jeszcze gorce. 9. rodki ostronoci dotyczce zdrowia Elementy tnce lub bdce w ruchu. Lacucha dotkn mona dopiero wtedy, gdy jest on nieruchomy i gdy wtyczka urzdzenia wyjta zostala w gniazdka elektrycznego; niemniej jednak i w takiej sytuacji naley postpowa bardzo ostronie, poniewa lacuch jest ostry i moe zrani take wtedy, gdy nie jest w ruchu. Naley pamita, e po zwolnieniu wylcznika lacuch moe jeszcze przez jaki krótki czas porusza si. 10. Miejsce pracy. Naley z uwag przyjrze si miejscu pracy i dokladnie zlokalizowa okolicznoci, kryjce jakiekolwiek potencjalne zagroenie (np.: drogi, cieki, kable elektryczne, niebezpiecznie poloone drzewa, itp.). Ze szczególn ostronoci naley postpowa wtedy, gdy praca prowadzona jest na terenie pochylym. Nieporzdek zwiksza prawdopodobiestwo wystpienia nieszczliwego wypadku: przed kadym przystpieniem do pracy naley usun z miejsca dzialania kamienie, szklo, liny, czci metalowe, sloiki, butelki oraz wszelkie inne ewentualnie znajdujce si tam niepotrzebne rzeczy. Naley wzi pod uwag potencjalne zagroenia, które mog nie zosta zauwaone z powodu wytwarzanego przez urzdzenie halasu. Naley upewni si, e w pobliu bdzie znajdowal si kto, kto uslyszy wolanie w przypadku zaistnienia nieszczliwego wypadku. Jeli pracuje si na obszarze odizolowanym, naley mie przy sobie apteczk pierwszej pomocy. Konieczne jest take, aby kto znal miejsce, w którym si przebywa. 11. Praca. Przed rozpoczciem cicia naley: zdj oslon prowadnicy; sprawdzi, czy odpowiednia ilo oleju dotarla do lacucha; zaplanowa ewentualn drog ucieczki (w przypadku cinania drzew). Naley unika: wykorzystywania urzdzenia do przemieszczania galzi lub korzeni; wykorzystywania urzdzenia w przypadku, gdy wystpuje ryzyko dotknicia lacuchem terenu, zabezpiecze elektrycznych lub zloonego w stos drzewa; okrzesywania bardzo malych galzi lub krzewów (mog one zlama si i zosta wyrzucone na odleglo, stwarzajc ewentualne niebezpieczestwo cikiego zranienia znajdujcych si w pobliu osób); wykonywania pracy na drzewach, jeli nie przestywa urzdzenia w pobliu ognia, materialów latwopalnych lub grocych wybuchem. POLSKI Reakcja odbicia. Reakcja odbicia polega na gwaltownym podrzuceniu prowadnicy zarówno w gór, jak i w kierunku operatora. Zdarza si tak najczciej, gdy górna cz kocówki prowadnicy (zwana "sektorem ryzyka") dotknie jakiego przedmiotu lub gdy lacuch zakleszczy si w drzewie. Odbicie nastpuje w sposób niespodziewany i bardzo szybki, biegnc wzdlu plaszczyzny cicia prowadnicy (zazwyczaj do góry, lecz zaley take od pozycji urzdzenia podczas cicia). Moe ono spowodowa utrat kontroli nad urzdzeniem, stajc si przyczyn cikich lub nawet miertelnych wypadków przy pracy (np.: gdy urzdzenie z poruszajcym si lacuchem odrzucone zostanie w kierunku operatora). W celu uniknicia reakcji odbicia nie wystarczy tylko posiadanie hamulca lacucha lub innych urzdze zabezpieczajcych. Konieczna jest wiadomo tego, co moe je wywola. Dlatego, aby mu zapobiec, niezbdne jest polczenie wlasnej koncentracji i posiadanego dowiadczenia z ostronym i poprawnym uytkowaniem urzdzenia (na przyklad: nie naley obcina kilku galzi jednoczenie, poniewa mona niepostrzeenie uderzy któr z nich za pomoc sektora ryzyka; zamontowanie niewlaciwych prowadnic lub lacuchów, nienaostrzony lacuch lub naostrzony w sposób nieprawidlowy zwikszaj niebezpieczestwo wystpienia odbicia; przy wyborze prowadnicy naley pamita, e im mniejszy jest promie jej kocówki, tym mniejszy jest sektor ryzyka). C. OPIS WYPOSAENIA ZABEZPIECZAJCEGO BLOKADA WYLCZNIKA Urzdzenie posiada zabezpieczenie (rys.1), które po wlczeniu uniemoliwia nacinicie wylcznika, zapobiegajc w ten sposób przypadkowemu jego przestawieniu. HAMULEC LACUCHA WLCZAJCY SI W MOMENCIE ZWOLNIENIA WYLCZNIKA (tylko dla modeli ES18) Urzdzenie wyposaone jest w zabezpieczenie, które w natychmiastowy sposób blokuje lacuch w momencie zwolnienia wylcznika. Gdyby okazalo si ono niesprawne, nie wolno uywa urzdzenia, lecz naley odda je do Autoryzowanego Serwisu Obslugi Technicznej. 1,3,6,8,12 HAMULEC LACUCHA / PRZEDNIA OSLONA DLONI Przednia oslona dloni (rys.2) pozwala (przy poprawnym uchwyceniu urzdzenia) zapobiec dotkniciu lacucha lew dloni. Przednia oslona dloni sluy ponadto do wlczenia hamulca lacucha, to znaczy specjalnego zabezpieczenia, które w przypadku wystpienia reakcji odbicia w przecigu kilku milisekund blokuje lacuch.

4 Hamulec lacucha jest wylczony wtedy, gdy przednia oslona dloni jest pocignita do tylu i zablokowana (lacuch moe si porusza). Hamulec lacucha jest wlczony wtedy, gdy przednia oslona dloni jest przesunita do przodu (lacuch jest zablokowany). Hamulec lacucha moe zosta wlczony na dwa sposoby: w wyniku zadzialania lewego nadgarstka, gdy zostanie przez niego przesunity do przodu lub uderzony na skutek reakcji odbicia; albo w wyniku inercji, w przypadku wystpienia odbicia o szczególnie gwaltownej sile. Przy wykorzystywaniu urzdzenia z prowadnic ustawion poziomo, na przyklad podczas cinania drzewa, gwarantowana przez hamulec lacucha ochrona jest ograniczona, poniewa dlo uytkownika nie znajduje si w polu objtym zasigiem przedniej oslony dloni i w konsekwencji hamulec lacucha moe by wlczony wylcznie przez inercj (rys.3). UWAGA: Gdy hamulec lacucha jest wlczony, wylcznik zabezpieczajcy odcina doplyw prdu elektrycznego do silnika. KOLEK BLOKUJCY LACUCH Urzdzenie wyposaone jest w umieszczony pod kolem zbatym kolek blokujcy lacuch (rys.4). Mechanizm ten ma za zadanie uniemoliwienie ruchu lacucha do tylu, w przypadku jego zerwania lub wypadnicia z prowadnicy. Poprawne nacignicie lacucha pozwala w duej mierze unikn tego typu wypadków (zobacz sekcj "D. Monta / Demonta"). TYLNA OSLONA PRAWEJ DLONI Sluy do ochrony (rys.5) dloni w przypadku skoku lub zerwania si lacucha. POLSKI - 6 D. MONTA / DEMONTA 2,3,6,7,8,9,12 MONTA PROWADNICY I LACUCHA Procedura montau zaley od modelu urzdzenia, dlatego te naley postpowa zgodnie z opisem i rysunkami odpowiadajcymi rodzajowi urzdzenia wskazanemu na tabliczce znamionowej wyrobu ( A - Legenda 9 [ES15 / ES16 / ES18] ). Monta naley przeprowadza w sposób bardzo uwany, aby zagwarantowa sobie jego peln poprawno. DLA ES 15 / ES 16 DLA ES Sprawdzi, czy hamulec lacucha nie jest wlczony; jeli tak, wylczy go. 2a. Odkrci nakrtki mocujce prowadnic i zdj 2b. Odkrci pokrtlo mocujce prowadnic i zdj oslon lacucha. oslon lacucha. 3a. Naloy prowadnic na ruby mocujce 3b. Naloy prowadnic na rub mocujc prowadnic i przesun j maksymalnie do tylu, w prowadnic i przesun j maksymalnie do tylu, w kierunku kola zbatego. kierunku kola zbatego. 4. Nasmarowa lacuch, nastpnie naloy go na kolo zbate i rozpoczynajc od górnej czci, umieci go w rowku prowadzcym prowadnicy. Uwaga! Sprawdzi, czy na górnej stronie prowadnicy naostrzona cz zbów tncych zwrócona jest do przodu. Wloy kolek napinajcy lacuch do gniazda kolka napinajcego lacuch. Zamontowa oslon lacucha i sprawdzi, czy zby cignce lacuch zazbily si o kolo zbate i weszly do rowka prowadzcego. 5a. Dokrci palcami nakrtki mocujce prowadnic. 5b. Dokrci lekko pokrtlo mocujce prowadnic. 6a. W celu nacignicia lacucha obróci rub 6b. W celu nacignicia lacucha obróci galk napinajc lacuch w kierunku zgodnym z ruchem napinajc lacuch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara; w celu zmniejszenia sily nacigu wskazówek zegara; w celu zmniejszenia sily nacigu obróci j w kierunku przeciwnym do ruchu obróci j w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (podczas wykonywania tych wskazówek zegara (podczas wykonywania tych czynnoci kocówka prowadnicy musi by czynnoci kocówka prowadnicy musi by podniesiona). podniesiona). 7 Naciga lacuch, a jego nacig bdzie prawidlowy, to znaczy do momentu, gdy pocigajc lacuch do góry zb cigncy podniesie si na ten sam poziom, co prowadnica. (w dolnej czci prowadnicy lacuch nie moe wisie). 8a. Dokrci do oporu, za pomoc odpowiedniego 8b. Dokrci do oporu pokrtlo mocujce narzdzia, nakrtki mocujce prowadnic. prowadnic. male nacignicie moe spowodowa wypadnicie lacucha. PROWADNICY I LACUCHA UWAGA! zawsze sprawdza, czy lacuch jest odpowiednio nasmarowany. UWAGA! sprawdzi, czy lacuch jest naostrzony (zobacz poniej), czy jest w dobrym stanie technicznym oraz czy jest wlaciwie nacignity. Jeli lacuch jest zuyty nierównomiernie lub jego zb tncy wynosi tylko 3 mm, naley go wymieni (rys.3). Naley czsto czyci szczeliny wentylacyjne urzdzenia, aby nie dopuci do przegrzania si silnika. Naley sprawdzi dzialanie wylcznika oraz blokady wylcznika (przy wylczonym hamulcu lacucha): ustawi wylcznik i blokad wylcznika w pozycji roboczej, a nastpnie sprawdzi, czy po ich zwolnieniu wracaj natychmiast do pozycji spoczynku; naley sprawdzi, czy w przypadku, gdy blokada wylcznika nie zostanie ustawiona w pozycji roboczej, take nacinicie wylcznika bdzie niemoliwe. Naley sprawdzi, czy kolek blokujcy lacuch oraz oslona prawej dloni s kompletne i nie przedstawiaj widocznych uszkodze takich, jak na przyklad pknicia materialu. Co 2-3 godziny uytkowania Naley sprawdzi prowadnic; jeli byloby to konieczne, naley wyczyci starannie jej otwory do smarowania (rys.4) oraz rowek prowadzcy (rys.5); jeli rowek wydaje si zbyt zuyty lub przedstawia zbyt glbokie wylobienia, naley wymieni prowadnic. Naley odwraca prowadnic gór do dolu, aby jej zuywanie si bylo równomierne (rys.6). Okresowo naley czyci kolo zbate i sprawdza, czy nie jest zbyt zuyte (rys.7). Za pomoc smaru do loysk naley nasmarowa kólko kocówki prowadnicy, wykorzystujc do tego wskazany otwór (rys.8). Ostrzenie lacucha (jeli konieczne) Jeli bez dociskania prowadnicy do drzewa lacuch nie tnie, a powstajce wióry s bardzo male, oznacza to, e lacuch nie jest dobrze naostrzony. Jeli podczas cicia wióry nie tworz si w ogóle, oznacza to, e lacuch jest calkiem tpy i podczas cicia zamienia drzewo w pyl. Dobrze naostrzony lacuch posuwa si w drzewie do przodu sam i wytwarza due i dlugie wióry. Tnca cz lacucha sklada si z ogniwa tncego (rys. 9), posiadajcego zb tncy (rys.10) oraz ogranicznik glbokoci cicia (rys.11). Rónica wysokoci pomidzy nimi stanowi glboko cicia. W celu dobrego naostrzenia lacucha potrzebny jest prowadnik pilnika oraz okrgly pilnik o rednicy 4 mm. Naley postpowa zgodnie z poniszymi wskazówkami: przy zamontowanym i poprawnie napitym lacuchu naley wlczy hamulec lacucha, umieci prowadnik pilnika prostopadle do prowadnicy, w sposób pokazany na rysunku (rys.12), i ostrzy zb tncy pod wskazanymi na rysunku ktami (rys.13). Ruchy musz zawsze by wykonywane w kierunku od rodka na zewntrz, zmniejszajc nacisk w fazie powrotnej (jest bardzo wane, aby starannie przestrzega podanych wskazówek, poniewa zbyt due lub zbyt male kty naostrzenia, czy te nieodpowiednia rednica pilnika zwikszaj ryzyko wystpienia reakcji odbicia). W celu uzyskania dokladniejszych któw bocznych zaleca si umieszczenie pilnika tak, aby w pionie przewyszal on ostrze górne o okolo 0,5 mm. Naley naostrzy najpierw wszystkie zby po jednej stronie, nastpnie naley odwróci pil i wykona te same operacje po drugiej stronie. Naley sprawdzi, czy po naostrzeniu wszystkie zby maj t sam wysoko oraz czy wysoko ograniczników cicia jest mniejsza o 0,6 mm od wysokoci ostrza górnego: wysoko naley sprawdzi za pomoc wzornika i w razie koniecznoci opilowa (plaskim pilnikiem) cz wystajc, a nastpnie odpowiednio zaokrgli przedni cz ogranicznika glbokoci (rys.

5 14). Naley zwróci uwag, aby NIE opilowa zba chronicego przed odbiciem (rys.15). Co 30 godzin uytkowania Naley odda urzdzenie do Autoryzowanego Serwisu Obslugi Technicznej w celu wykonania generalnego przegldu technicznego i sprawdzenia zabezpiecze hamujcych. DLUGI OKRES NIEWYKORZYSTYWANIA W przypadku dlugiego okresu magazynowania naley opróni zbiornik oleju lacuchowego. H. TECHNIKI CICIA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 - zakleszczenia si prowadnicy lub lacucha w naciciu: gdyby tak si zdarzylo, naley odlczy urzdzenie od sieci zasilania i spróbowa podnie klod, podwaajc j za pomoc odpowiedniego narzdzia; nie naley usilowa wyjmowa urzdzenia, POLSKI 9 Podczas uytkowania naley unika: (rys.1) - cicia w okolicznociach, w których kloda moglaby si zlama (drzewo naprone, suche, itp. ): niespodziewane zlamanie si klody moe by bardzo niebezpieczne. potrzsajc nim lub cignc za nie, poniewa moe to spowodowa jego uszkodzenie i zranienie si. - okolicznoci sprzyjajcych wystpieniu reakcji odbicia. Podczas uytkowania: (rys.1) - jeli cicie wykonywane jest na pochylym terenie, naley znajdowa si po górnej stronie klody, aby nie zosta ni uderzonym w przypadku, gdyby zaczla si toczy. - naley zwolni wylcznik po kadym ciciu: zbyt dlugie dzialanie silnika bez obcienia moe spowodowa powane jego uszkodzenie. - w przypadku cinania drzewa naley zawsze doprowadzi operacj do koca: pozostawione, tylko czciowo cite drzewo moe si zlama. - po zakoczeniu kadego cicia zauway mona istotn zmian w wielkoci sily koniecznej do utrzymania urzdzenia. Naley postpowa z du ostronoci, aby nie straci nad nim kontroli. W zamieszczonym poniej tekcie omówione zostaly dwa rodzaje cicia: Cicie z lacuchem cigncym (ruch w kierunku od góry do dolu) (rys. 2). W tym przypadku wystpuje niebezpieczestwo naglego przemieszczenia si urzdzenia w kierunku pnia i w konsekwencji utrata kontroli nad nim. Jeli to moliwe, podczas cicia naley stosowa kolec. Cicie z lacuchem pchajcym (ruch w kierunku od dolu do góry) (rys.3). W tym przypadku wystpuje niebezpieczestwo naglego przemieszczenia si urzdzenia w kierunku operatora, groc jego uderzeniem lub kontaktu sektora ryzyka z klod, powodujc wystpienie reakcji odbicia. Cicie naley wykonywa z bardzo du ostronoci. Najbezpieczniejszy sposób wykorzystywania urzdzenia ma miejsce wtedy, gdy drzewo zablokowane jest na kole, a cicie wykonywane jest po zewntrznej stronie punktu oparcia klody, w kierunku od góry do dolu (rys.4). Wykorzystanie kolca Jeli jest to tylko moliwe, naley stosowa kolec, aby wykonywane cicie bylo bardziej bezpieczne: kolec naley wbi w kor lub w zewntrzn cz klody, ulatwi to, w razie koniecznoci, zapanowanie nad urzdzeniem. Poniej przedstawione zostaly typowe procedury do zastosowania w okrelonych sytuacjach. Niemniej jednak, za kadym razem naley oceni, czy odpowiadaj one okolicznociom, w których ma si POLSKI - 10 odby praca i jaki jest sposób moliwie najbezpieczniejszego wykonania cicia. Kloda poloona na ziemi (Niebezpieczestwo dotknicia lacuchem podloa w ostatniej fazie cicia) (rys.5). Cicie naley wykonywa w kierunku od góry do dolu, przechodzc przez cal klod. W ostatniej fazie cicia naley postpowa z wyjtkow ostronoci, aby nie dotkn lacuchem terenu. Jeli na glbokoci 2/3 gruboci klody moliwe jest przerwanie cicia, naley klod obróci i pozostaly kawalek przeci ponownie w kierunku od góry do dolu, ograniczajc w ten sposób ryzyko kontaktu z terenem. Kloda oparta tylko po jednej stronie (Niebezpieczestwo zlamania si klody w trakcie cicia) (rys.6). Cicie naley rozpocz od dolu i wykona je na glboko okolo 1/3 rednicy klody, nastpnie naley je ukoczy od góry w kierunku wykonanego ju nacicia. Kloda oparta po obu stronach (Niebezpieczestwo zgniecenia lacucha) (rys.7). Cicie naley rozpocz od góry i wykona je na glboko okolo 1/3 rednicy klody, nastpnie naley je ukoczy od dolu w kierunku wykonanego ju nacicia. cinanie drzew UWAGA! :Nie naley podejmowa si cinania drzew, jeli nie posiada si odpowiedniego dowiadczenia. W adnym przypadku nie naley cina drzew o rednicy wikszej ni dlugo prowadnicy! Tego typu operacje wykonywa mog wylcznie dowiadczeni uytkownicy z wykorzystaniem odpowiedniego sprztu. Celem cinania jest spowodowanie upadku drzewa w najlepszej do jego okrzesania i podzialu pozycji. (Nie naley dopuci, aby upadajce drzewo zaczepilo si o inne: obalanie takiego drzewa jest bardzo niebezpieczne). Najdogodniejszy kierunek upadku drzewa naley wybra, biorc pod uwag nastpujce okolicznoci: co znajduje si wokól drzewa, jakie jest jego nachylenie, wykrzywienie, jaki jest kierunek wiatru oraz nagromadzenie galzi. Nie naley bagatelizowa nigdy obecnoci galzi martwych lub zlamanych, które podczas cinania mog odpa i sta si ródlem zagroenia. UWAGA! W przypadku wykonywania czynnoci cinania w wyjtkowo trudnych okolicznociach, naley natychmiast po zakoczeniu cicia podnie nauszniki ochronne, by od razu uslysze odbiegajcy od normy halas oraz zauway inne ewentualne sygnaly ostrzegawcze. Operacje poprzedzajce cicie oraz okrelenie drogi ucieczki Najpierw, pracujc w kierunku od góry do dolu i zachowujc pie poloony pomidzy sob i urzdzeniem, naley usun galzie mogce utrudni cinanie (rys.8), nastpnie naley usun, jedna po drugiej, galzie grubsze. W dalszej kolejnoci naley usun otaczajc drzewo rolinno i planujc drog ucieczki (do wykorzystania w momencie upadku drzewa ) przyjrze si wszystkim ewentualnie wystpujcym przeszkodom (jak np.: kamienie, korzenie, doly, itp.). W celu okrelenia kierunku ucieczki posluy si naley take rysunkiem (rys.9) (A przewidywany kierunek upadku drzewa. B droga ucieczki. C obszar niebezpieczny). CINANIE DRZEWA (rys. 10) W celu zapewnienia sobie kontroli nad upadajcym drzewem naley wykona nastpujce cicia: Cicie ukierunkowujce, które naley wykona jako pierwsze. Sluy ono do kontrolowania kierunku upadku drzewa. Najpierw, po stronie, na któr ma upa drzewo, naley wykona GÓRN CZ cicia ukierunkowujcego. Podczas tej operacji naley sta po prawej stronie drzewa i ci lacuchem cigncym. Nastpnie naley wykona DOLN CZ cicia, któr naley ukoczy dokladnie na kocu cicia górnego. sta po lewej stronie drzewa i ci lacuchem cigncym, wykorzystujc do pomocy take kolec. Naley sprawdzi, czy drzewo nie przechyla si w kierunku przeciwnym do zaloonego. Jak tylko to moliwe, naley wloy do wntrza cicia klin cinajcy. Cz pnia, która nie zostala przecita nosi nazw punktu podparcia i stanowi "zawias", który kieruje drzewem podczas upadku. Jeli okae si on niewystarczajcy, krzywy lub calkowicie przecity, nie bdzie mona kontrolowa kierunku upadku drzewa (bardzo niebezpieczna sytuacja!). W zwizku z tym konieczne jest, aby wszystkie cicia wykonane byly zawsze bardzo starannie. Po zakoczeniu wykonywania ci drzewo powinno rozpocz swój upadek. W razie koniecznoci, mona posluy si klinem lub lomem do obalania. Okrzesywanie Po ciciu drzewa mona przystpi do jego okrzesywania, to znaczy usuwania galzi z pnia.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nie naley bagatelizowa tej operacji, poniewa najwicej wywolanych reakcj odbicia nieszczliwych wypadków zdarza si wlanie podczas czynnoci okrzesywania drzewa. Z tego te wzgldu naley uwaa na pozycj kocówki prowadnicy podczas cicia i pracowa zawsze po lewej stronie pnia. I. EKOLOGIA W niniejszym rozdziale przedstawione zostaly informacje potrzebne do zachowania opracowanych w fazie projektu, charakterystycznych cech ekologicznego dostosowania urzdzenia do wymogów ochrony rodowiska naturalnego, do jego poprawnego uytkowania oraz do wlaciwej eliminacji olejów. PROJEKT W fazie projektowania zwrócono szczególn uwag na analiz i opracowanie silnika charakteryzujcego si du sprawnoci napdu oraz niskim poziomem wytwarzanego podczas pracy halasu. UYWANIE URZDZENIA Podczas uzupelniania oleju w zbiorniku naley uwaa, by go nie porozlewa, powodujc zanieczyszczenie rodowiska naturalnego. ZLOMOWANIE Nie naley porzuca niesprawnego urzdzenia w nie przeznaczonym do tego miejscu. Naley, zgodnie z obowizujcymi przepisami, odstawi je do autoryzowanego, zajmujcego si eliminacj odpadów centrum. POLSKI 11 Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, e po utracie wartoci uytkowej dany wyrób nie moe by traktowany tak jak inne odpady. Naley przekaza go do punktu zbiórki urzdze elektrycznych I elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. Przestrzegajc zalecanych zasad postpowania ze zuytym produktem zapobiegasz ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla zdrowia i rodowiska, jakie moglyby nastpi w wyniku niewlaciwego sposobu pozbycia si wyrobu. Szczególowych informacji na temat recyklingu tego produktu mog udzieli wladze lokalne, sluby zajmujce si wywozem mieci lub pracownicy sklepu, w którym produkt zostal zakupiony. M. TABELA IDENTYFIKACJI AWARII I USTEREK Nie mona uruchomi silnika Nieprawidlowe obroty silnika lub utrata mocy Urzdzenie pracuje, lecz nie tnie we wlaciwy sposób Silnik pracuje w sposób nieprawidlowy Urzdzenia hamujce nie blokuj we wlaciwy sposób ruchu lacucha Sprawdzi, czy w sieci wystpuje zasilanie Sprawdzi, czy wtyczka zostala poprawnie wloona do gniazdka elektrycznego Sprawdzi, czy kabel lub przedluacz nie s uszkodzone Sprawdzi, czy nie jest wlczony hamulec bezpieczestwa lacucha Sprawdzi, czy lacuch jest poprawnie zamontowany Sprawdzi, czy lacuch nasmarowany zostal w sposób opisany w rozdzialach F i G Sprawdzi, czy lacuch jest naostrzony Zwróci si do Autoryzowanego Serwisu Obslugi Technicznej POLSKI - 12 N. DEKLARACJA ZGODNOCI Niej podpisany, upowaniony przez E.O. P.I., owiadcza, e nastpujce wyroby: typ ES15, ES15/1, ES15/2, ES16, ES16/1, ES18, poczwszy od 2004 produkowane przez E.O.P. I., Valmadrera, Wlochy, zgodne s z Rozporzdzeniami Europejskimi: 98/37/WE (Rozporzdzenie na temat maszyn), 93/68/EWG (Rozporzdzenie na temat oznacze EWG) i 89/336/EWG (Rozporzdzenie na temat kompatybilnoci elektromagnetycznej), rozporzdzenie 2000/14/EWG (Zalcznik V). Valmadrera, 19/05/2004 Pino Todero (Dyrektor Techniczny) Electrolux Outdoor Products Italy S.p.A. Via Como 72, Valmadrera (Lecco) WLOCHY O. DANE TECHNICZNE TYP: Ciar bez paliwa (kg) Pojemno zbiornika oleju (cm3) Dlugo prowadnicy (cm / cale) Rodzaj lacucha Podzialka lacucha (mm / cale) Poziom drga Uchwyt przedni (m/s2) (ISO 7505) Uchwyt tylny (m/s2) (ISO 7505) Poziom mocy akustycznej zmierzonej LWav db(a) (ISO 9207) Poziom mocy akustycznej gwarantowanej Lwav db(a) (ISO 9207) Cinienie akustyczne w uchu operatora db(a) (EN 27182) Minimalny przekrój kabla przedluajcego (ilo yl x mm2) Maksymalna dlugo kabla przedluajcego (m) ES 15 ES 15/1 ES 15/2 3,5 200 ES 16 ES 16/1 ES 18 3, /8 1,96 7, x1 30 3, /12" 35/14'' 40/16" MPG370GLX 91VJ 3/8 3/8 3,5 7,9 111, x1 30 3,5 7,9 111, x1 30 POLSKI 13.

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462659

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OMRON F3S-TGR-SB2-KXC http://pl.yourpdfguides.com/dref/2888208

Twoja instrukcja użytkownika OMRON F3S-TGR-SB2-KXC http://pl.yourpdfguides.com/dref/2888208 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OMRON F3S-TGR- SB2-KXC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3471188

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3471188 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 740NW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 6180MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX PHASER 6180MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SILVERCREST

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products

Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products Instrukcja obsługi Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UYCIEM 4 4. MONTA MASZYNY 5 4.1. Monta rkojeci 5 4.2. Monta rkojeci do maszyny 5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo