Rys.1. Schemat przetwornika dla zadanej liczby n 2 = a 3 a 2 a 1 = 1001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rys.1. Schemat przetwornika dla zadanej liczby n 2 = a 3 a 2 a 1 = 1001"

Transkrypt

1 XXXIX OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ Zawody III stopnia Rozwi zania zada dla grupy elektryczno-elektronicznej Rozwi zanie zadania Rys.. Schemat przetwornika dla zadanej liczby n 2 a 3 a 2 a a 0 00 n 9 0 Poniewa wzmacniacz operacyjny (Rys.) pracuje w stanie aktywnym to potencja wej cia inwertujacego ({) bez wzgl du na pozycj cznik w S 0 S 3 jest niewielki, bliski 0 V (efekt wirtualnej masy). Zatem rozp yw pr d w w rezystorach R i 2 R jest tak e praktycznie sta y i mo na go obliczy przyjmuj c schemat po cze jak na rysunku (Rys.2). Patronem honorowym OWT jest Minister Gospodarki. Partnerami medialnymi OWT s : - Przegl d Techniczny, - Przegl d Mechaniczny. Sponsorami XXXIX OWT s : - Instytut Mechnizacji Budownictwa i G rnictwa Skalnego, - Stowarzyszenie In ynier w i Technik w Przemys u Materia w Budowlanych, - Wydawnictwo Kartograczne Beata Pi tka.

2 Rys.2. Rozp yw pr d w i rozk ad napie w sieci rezystor w R i 2 R Z rysunku (Rys.2) wynika, e rezystancja zast pcza sieci rezystor w R i 2R widziana z zacisk w r d a napi cia referencyjnego U ref jest r wna R z R k. Pr d I ref mo na zatem policzy z zale no ci: atwo zauwa y, e: I ref U ref R ma : () U 3 U ref ;!! R U R ref R 2 R U ref U U I 2 ref Iref 3 2 U U 2 I Iref 3 I 2 R U ref 2 R R 2 R 4 R U U I I I R 0 Iref 3 2 U ref 4 R R 2 R 4 R 8 R!! U ref Warto ci pr d w I 0, I, I 2, I 3 w drabince rezystancyjnej s zatem r wne: 8!! (2) ; (3) U ref 4 ; (4) ; (5) I 3 I 2 U 3 2 R U ref 2 R U 2 2 R U ref 4 R ; 5 ma ; (6) ; 25 ma ; (7) 2

3 I U 2 R U ref 8 R A ; (8) I 0 U 0 2 R U ref 6 R ; 5 A : (9) Poniewa pr d I (Rys.), dla przyj tych odpowiednio wag a 0, a, a 2, a 3, sygna w sterujacych cznikami S 0 S 3 jest r wny: to napi cie wyj ciowe U W przetwornika jest r wne: I a 3 I 3 + a 2 I 2 + a I + a 0 I 0 ; (0) Modu u napi cia wyj ciowego ma warto maksymaln U W I R W : () liczba binarna ma warto. Oznacza to, e pr d I I max jest r wny: U ref I I + I + I + I max R 0 a a 2 0 a U W 0 V, kiedy wej ciowa max U 5 A ref 6 2 R Przekszta caj c zale no () mo na obliczy rezystancj R W. 4; 6875 ma : (2) R W U W max I max 0 2; 3 k : (3) 4; Do wyznaczenia charaktrystyki przetwarzania nale y zna warto napi cia wyj ciowego przetwornika dla liczby n Jest to napi cie kwantowania U K tego przetwornika. U K I min R W I 0 R W U ref 2 R 8 R W (4) U W max 5 Wykres charakterystyki przetwarzania rysunku (Rys.3) ; 667 V 667 mv. U W f n 2 3 przetwornika przedstawiono na

4 Rys.3. U W f n 2 Rozwi zanie zadania 2 Poniewa uk ad przedstawiony na rysunku jest generatorem to na pewno w p tli jest po czona nieparzysta liczba bramek. Gdyby liczba bramek by a parzysta na ich wyj ciach ustawi by si jeden ze stan w stabilnych 0 lub i ten stan, wymuszony przez uk ad, nie ulega by zmianie. W uk adzie z zadania tak nie jest, stany na wyj ciach bramek zmieniaj si, np. w uk adzie z trzema bramkami (Rys.) przebiegi napi wyj ciowych U, U 2, U 3 b d mia y kszta t jak na rysunku (Rys.2). Rys.. Uk ad z trzema bramkami NAND Rys.2. Idealne przebiegi napi wyj ciowych U, U 2, U 3 w uk adzie z Rys. 4

5 Z rysunku (Rys.2) wynika, e okres przebieg w napi U, U 2, U 3 jest r wny gdzie t p { redni czas propagacji bramki, n 3 { liczba bramek. T 2 n t p ; () Poniewa okres T fali napi cia U 2 zmierzony na ekranie oscyloskopu jest r wny T 4; 2 dz 50 ns dz 20 ns ; f T 4; 76 MHz, (2) to odczytuj c z tabeli (Tabela ) dla bramki typu TTL-LS warto redniego czasu propagacji t p 0 ns i przekszta caj c wz r () mo na napisa : n T 20 2 t p 2 0 0; 5: (3) Zatem w uk adzie po czono bramek serii TTL-LS. redni czas propagacji t p zastosowanych w eksperymencie bramek jest r wny: t p T 2 n ; 5 ns Z tabeli (Tabela ) redni czas propagacji bramek serii TTL-L jest r wny t p 33 ns. eby przebieg obserwowany na ekranie oscyloskopu mia cz stotliwo f r wn oko o 4; 76 MHz to liczba bramek serii TTL-L musi by r wna: n Nale y zastosowa 3 bramki serii TTL-L. T 20 2 t 2 33 p 3; 8 : Rozwi zanie zadania 3 ad Pomijaj c pr d bazy tranzystora, z dzielnika napi cia R, R 2 mo na obliczy napi cie na rezystorze R 2 U R2 R 2 R + R 2 U CC 4; 7 3; 52 V. () ; 7 + 4; 7 5

6 Z charakterystyk tranzystora mo na odczyta, e napi cie U BE na z czu baza { emiter tranzystora Q mo e zmienia si w zakresie od U BEmin 0; 62 V do U BEmax 0; 67 V, zatem napi cie na rezystancji R 3 na pewno jest w przedziale warto ci: U R3min U R2 U BEmax 3; 52 0; 67 2; 482 V, U R3max U R2 U BEmin 3; 52 0; 62 2; 532 V. (2) Zak adaj c, e pr d emitera jest praktycznie r wny pr dowi kolektora mo na obliczy przedzia warto ci, w jakim znajduje si szukana w punkcie pracy tranzystora warto pr du kolektora: I Cmin U R3min R 3 2; 482 0; 5 4; 964 ma, (3) I Cmax U R3max 2; 532 R 3 0; 5 5; 064 ma. Z zale no ci (3) wynika, e pr d kolektora w punkcie pracy tranzystora jest w przybli eniu r wny I CQ 5 ma. Na rezystancji R 3 odk ada si w tej sytuacji napi cie 2; 5 V, a zatem napi cie U BEQ jest w przybli eniu r wne: U BEQ U R2 U R3 3; 52 2; 5 0; 652 V. (4) Napi cie U CEQ w punkcie pracy, przy za o eniu, ze rezystancja uzwojenia d awika L jest r wna zero mo na obliczy ze wzoru: U CEQ U CC U R3 U CC I CQ R 3 2; 5 8; 5 V. (5) Punkt pracy tranzystora ma zatem wsp rz dne: U CEQ 8; 5 V, I CQ 5 ma, U BEQ 0; 652 V. Dok adniej mo na wyznaczy wsp rz dne punktu pracy tranzystora zak adaj c, e w przedziale zmian napi cia baza-emiter od U BE 0; 65 V do U BE2 0; 66 V zmiana pr du kolektora I C wyra ona w ma jest proporcjonalna do zmiany napi cia U BE. Zatem mo na napisa : I C g m U BE ; (6) 6

7 oraz U R2 IC + IC R 3 U BE + U BE ; (7) gdzie g m I C U BE (7 4) 0 3 0; 66 0; ma/v ; I C 4 ma. Po wstawieniu zale no ci (6) do (7) i przekszta ceniu otrzymuje si : U BE U R2 I C R 3 U BE g m R 3 + 3; ; 5 0; ; 5 + 3; 3245 mv, (8) U BEQ U BE + U BE 0; 6533 V, I CQ I C + I C I C + a U BEQ ; ; 997 ma. Napi cie U CEQ jest w tym wypadku tak e r wne: U CEQ U CC U R3 U CC I CQ R 3 4; 997 0; 5 8; 5 V. (9) ad 2 Warunek wzbudzenia drga w uk adzie opisuje zale no : jkj jj > ; (0) gdzie jkj modu wzmocnienia wzmacniacza, jj modu t umienia czw rnika sprz enia zwrotnego. Modu wzmocnienia wzmacniacza mo na obliczy, np. z zale no ci: jkj g m r d ; () gdzie g m I C2 U BE2 ; przy U CEQ const, tzw. transkonduktancja tranzystora w punkcie pracy, a r d rezystancja dynamiczna obwodu obci enia, w tym wypadku obwodu rezonansowego. 7

8 Z charakterystyk stycznych tranzystora mo na odczyta : g m I C2 U BE2 (7 4) 0 3 0; 66 0; ma/v 0; 3 A/V : (2) gdzie: Rezystancj dynamiczn r d oblicza si z zale no ci: Dobro obwodu rezonansowego opisuj wzory: Q! L r d Q : (3)! C s L C ; (4) s! L! C L C ; (5) L { indukcyjno obwodu rezonansowego, C { zast pcza pojemno obwodu rezonansowego C + : (6) Wstawiaj c zale no (4) do (3) otrzymuje si : Dla MAX nf r d 2 : (7) R L MIN vut L MAX vut ; r dmin 2 MIN 002 5; ; (8) jkj MIN g m r dmin 0; V/V : 8

9 Dla MIN 400 pf MAX vut L MIN vut ; r dmax 2 MAX 582 5; ; (9) jkj MAX g m r dmax 0; V/V : Modu t umienia czw rnika sprz enia zwrotnego oblicza si z zale no ci: jj X C X C + X C2 : (20) + Dla MAX nf jj MAX MAX V/V : (2) Dla MIN 400 pf jj MIN MIN ; V/V : (22) Sprawdzenie warunku wzbudzenia drga w uk adzie dla MAX nf jkj MIN jj MAX ; 27 > : (23) Sprawdzenie warunku wzbudzenia drga w uk adzie dla MIN 400 pf jkj MAX jj MIN 43 ; ; 26 > : (24) W pe nym zakresie przestrajania generator generuje sygna sinusiodalny. 9

10 ad 3 Minimala i maksymalna cz stotliwo drga generatora jest r wna minimalnej i maksymalnej cz stotliwo ci rezonansowej obwodu, L,,. f MIN f MAX 2 q L MAX 2 q L MIN 2 2 ; 59 MHz, q ; 52 MHz. q (25) Rozwi zanie uproszczone: jkj jj g m r d g m 2 g m L g m L : (26) Iloczyn modu w nie zale y od pojemno ci kondensatora jkj jj 0; 3 2; 26 > : (27) 5; Uk ad generuje przy dowolnej wartosci pojemnosci kondensatora. Omawiany w zadaniu generator to generator Colpittsa. Rozwi zanie problemu technicznego Odkszta cone pr dy fazowe przekszta tnika p yn r wnie w linii zasilaj cej. Miar tych odkszta ce jest wsp czynnik zawarto ci harmonicznych (inaczej odkszta cenia) pr du T HD i, kt ry deniuje si w nast pujacy spos b: T HD i I H I 00%; gdzie I H { warto skuteczn wszystkich wy szych harmonicznych, a I { warto skuteczna harmonicznej podstawowej pr du. 0

11 Wy sze harmoniczne pr du powoduj dodatkowe, niepotrzebne straty energii (straty cieplne) w rezystancjach transformator w i przewod w zasilajacych dlatego du a warto wsp czynnika T HD i jest niekorzystana i nale y j w miar mo liwo ci technicznych zmniejsza do mo liwie najmniejszej warto ci. Z rysunku (Rys.2) wynika, e sk adowa podstawowa i pr du fazowego i jest przesuni ta w fazie wzgl dem sk adowej podstawowej napi cia fazowego u o k t ' 3. Przekszta tnik pobiera zatem z sieci, opr cz mocy czynnej potrzebnej do wykonania okre lonej pracy (podniesieni lub opuszczenie windy), tak e moc biern indukcyjn. T moc mo na wyznaczy znaj c sk adow biern podstawowej harmonicznej pr du fazowego, a jej warto jest proporcjonlna do tzw. wsp czynnika mocy cos ' przekszta tnika. Podobnie jak wy sze harmoniczne tak i sk adowe bierne podstawowej harmonicznej pr d w fazowych powoduj dodatkowe straty energii w transformatorach i przewodach zasilajacych przekszta tnik. Wy sze harmoniczne pr d w fazowych odk adaj na indukcyjno ciach i rezystancjach przewod w i transformator w w linii zasilaj cej spadki napi i powoduj, e w miejscu przy czenia przekszta tnika do sieci elektroenergetycznej wyst pi odkszta cenie napi cia zasilaj cego. To odkszta cone napi cie, zasilaj ce inne odbiorniki energii elektrycznej, mo e by przyczyn ich awarii lub niew a ciwej pracy. Miar odkszta cenia napi cia zasilajacego przekszta tnik w miejscu jego przy czenia, podobnie jak dla pr d w odkszta conych, jest wsp czynnik zawarto ci harmonicznych (odkszta cenia) napi cia T HD u, kt ry deniuje si w nast pujacy spos b: T HD u U H U 00%; gdzie U H { warto skuteczn wszystkich wy szych harmonicznych, a U { warto skuteczna harmonicznej podstawowej napi cia w miejscu przy czenia przekszta tnika. Niekorzystny wp yw przekszta tnika na jako przebieg w pr d w i napi w sieci elektroenergetycznej w miejscu jego przy czenia mo na zmniejszy lub wyeliminowa do czaj c r wnolegle do zacisk w przekszta tnika jeden, dwa lub wszystkie z wymienionych ni ej rodk w technicznych:. bateria kondensator w kompensuj cych moc biern indukcyjn, 2. ltr pasywny LC, 3. ltr aktywny (przekszta tnik energoelektroniczny). Poniewa przekszta tnik jest odbiornikiem symetrycznym mo a obliczenia przeprowadzi w obwodzie jednofazowym. Na rysunku (Rys.) przedstawiono schemat zastepczy uk adu jednofazowego, na kt rym podstawowa i pi ta harmoniczna pr du fazowego pobieranego przez przekszta tnik s odpowiednio reprezentowane przez dwa r d a pr dowe i oraz i 5.

12 Rys.. Schemat uk adu jednofazowego Stosuj c zasad superpozycji mo na uk ad og lny przedstawiony na rysunku (Rys.) zast pi dwoma uk adami. Pierwszy uwzgl dnia tylko podstawow, a drugi pi t harmoniczn pr du fazowego. Odpowiednie schematy dla tych sk adowych pr du przedstawiono na kolejnych rysunkach (Rys.2, Rys.3). Rys.2. Schemat zast pczy uk adu z rysunku (Rys.) dla harmonicznej podstawowej pr du fazowego i L S i S5 i 5 u 5 i F5 L ~ i 5 Rys.3. Schemat zast pczy uk adu z rysunku (Rys.) dla pi tej harmonicznej pr du fazowego i Sytuacja. Uk ad bez ltru pasywnego LC Je eli w uk adzie nie zastosowano adnego rodka technicznego poprawiaj cego parametry pobieranej z sieci zasilaj cej energii mo na napisa : i S i i + i 5 : () 2

13 Poniewa znane s warto ci skuteczne podstawowej i pi tej harmonicznej pr du i to skuteczna warto tego pr du jest r wna: r I S I si 2 + I A. (2) Wsp czynnik T HD i w tym wypadku ma warto : T HD i I 5 00% 00 00% 20%: (3) I 500 Dla schematu zast pczego przedstawionego na rysunku (Rys.2) sk adowa czynna i c podstawowej harmonicznej pr du fazowego jest r wna: I c I cos ' 500 cos A. (4) Sk adowa bierna i b ma warto : I b I sin ' 500 sin A. (5) Ta sk adowa powoduje, e w transformatorach i w przewodach zasilajacych powstaj dodatkowe straty enegii. Pr d I odk ada na indukcyjno ci L S napi cie o warto ci skutecznej r wnej: U LS X LS I! L S I 2 f L S I (6) ; 8 V. Pi ta harmoniczna pr du fazowego zgodnie ze schematem zast pczym przedstawinym na rysunku (Rys.3) odk ada na indukcyjno ci L S napi cie o warto ci skutecznej r wnej: U LS5 X LS5 I 5 5! L S I f L S I 5 (7) ; 9 V. Skuteczna warto napi cia na zaciskach przekszta tnika w miejscu jego przy czenia, pomijaj c spadki napi cia na indukcyjno ci L S od podstawowej i pi tej harmonicznej, jest praktycznie r wna U U S 230 V. Wsp czynnik T HD u jest zatem r wny: T HD u U 5 00% 7; 9 00% 3; 43% : (8) U 230 3

14 Sytuacja 2. Uk ad z ltrem pasywnym LC W tej sytuacji sk adowa bierna harmonicznej podstawowej pr du fazowego I b jest cz - ciowo kompensowana przez ltr L, (Rys.2). Tak e cz pi tej harmonicznej pr du fazowego przep ywa przez elementy L, (Rys.3). Obliczaj c zatem reaktancje indukcyjne i pojemno ciowe d awik w L S i L oraz kondensatora dla podstawowej i pi tej harmonicznej mo na wykaza, e skuteczna warto pr du i S zasilajacego uk ad przekszta tnik { ltr zmniejszy si, i b dzie mia a warto 257A, a wsp czynnik mocy cos ' zwi kszy si do warto ci 0,973 (w uk adzie bez ltru LC cos ' 0; 5). Wsp czynniki T HD i oraz T HD u b d mia y odpowiednio warto ci: T HD i I 5 00% 34; 8 00% 3; 5 % ; (9) I 257 T HD u U 5 U 00% 2; % ; 2 % : (0) 4

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

adna warto wiersz, nale y sprawdzi czujnik na wale korbowym. e li jest ujawniona usterka sync ronizacji

adna warto wiersz, nale y sprawdzi czujnik na wale korbowym. e li jest ujawniona usterka sync ronizacji 2 tym przyp m y p mpy p y z z z r r y tryskiwacza albo wadliwe wskazania czujnika ci nienia a o usterk mo na ustali za pomoc dalszyc pomiar w zcze ln ostro no nale y zac owa wtedy, kiedy w pami ci ujawniono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY)

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) WY WIETLACZ ALFANUMERYCZNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKTACH. Nieco teorii z katalogu ELFA

INFORMACJA O PRODUKTACH. Nieco teorii z katalogu ELFA 2004-06-30 INFORMACJA O PRODUKTACH Zastrzegamy sobie prawo do b dów w druku oraz w internecie i prawo do wprowadzania zmian bez wcze niejszego informowania Nieco teorii z katalogu ELFA ELFA AB 2004 Nieco

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKTACH. Nieco teorii z katalogu ELFA

INFORMACJA O PRODUKTACH. Nieco teorii z katalogu ELFA 2003-01-03 INFORMACJA O PRODUKTACH Zastrzegamy sobie prawo do b dów w druku oraz w internecie i prawo do wprowadzania zmian bez wcze niejszego informowania Nieco teorii z katalogu ELFA ELFA AB 2003 Nieco

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA III etap edukacyjny I. Wykorzystanie wielko ci Þzycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwi zania prostych zada obliczeniowych. II. Przeprowadzanie do wiadcze i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998 Autor: Dr in. Edward Musia jest specjalist w zakresie aparatów, instalacji i urz dze elektrycznych, o wietlenia elektrycznego oraz elektroenergetyki przemys owej wyk ady z wymienionych dziedzin prowadzi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Zarządzanie pompami Wilo-Control pump 1 pump 2 pump 3 pump 4 DigiCon rs 485 1 0/0/0 2 3 4 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1 2 3 4 address ON RSN 1 2 3 4 5 6 mode set point

Bardziej szczegółowo

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

IN YNIERIA FINANSOWA Wycena instrument w pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym BARTOSZ STANKIEWICZ O tym, e o komforcie jazdy samochodem w du ym stopniu decyduje poziom ha asu w jego wn trzu, wiedzà zarówno kierowcy, jak i producenci.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Psychologia Spo eczna 2010 tom 5 2 3 (14) 199 216 ISSN 1896-1800 Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Barnaba Danieluk Instytut Psychologii UMCS, Lublin W praktyce badawczej

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH

ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 100 Transport 2013 Jacek Pa Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych ANALIZA NIEZAWODNO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Znajomo i umiej tno wykorzystania poj i praw Þzyki do wyja niania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych

Bardziej szczegółowo

AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY

AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY dr in. Piotr Szulewski Instytut Technik Wytwarzania Politechnika Warszawska AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY Powszechnie wyst puj ca tendencja zwi zana z wykorzystywaniem w obszarze automatyki przemys owej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Konrad Lewczuk Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu Zak ad Logistyki i Systemów Transportowych BADA PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM

Bardziej szczegółowo

Stan awaryjny stalowej konstrukcji dachu wskutek przestrzennej wspó pracy jej elementów

Stan awaryjny stalowej konstrukcji dachu wskutek przestrzennej wspó pracy jej elementów Stan awaryjny stalowej konstrukcji dachu wskutek przestrzennej wspó pracy jej elementów Dr hab. in. Eugeniusz Hota a, mgr in. Piotr Hota a, Politechnika Wroc awska 1. Wprowadzenie St enia w stalowych konstrukcjach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

Gie da Energii Strategie Zarz dzania Ryzykiem Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzent: Jacek Malko S owo wst pne: Marek Zerka Projekt

Bardziej szczegółowo