KIERUNEK VOLVO WRZESIE PAèDZIERNIK 2004 NR 18/42

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK VOLVO WRZESIE PAèDZIERNIK 2004 NR 18/42"

Transkrypt

1 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO WRZESIE PAèDZIERNIK 2004 NR 18/42 PODNIEBNE PIWA SMAKOWANIE - STR. 10 PODRÓ DO DAYTONA BEACH - STR. 5 BEZPIECZNY SAMOCHÓD VOLVO - STR. 16 POZNAJ LEPIEJ SWOJE VOLVO. WYÂWIETLACZ (CZ. II) - STR. 31

2 Szanowni Paƒstwo Od przesz o 10 lat Volvo Polska, Samochody Ci arowe zajmuje czo owà, bardzo mocnà pozycj w Polsce w sprzeda y ci kich pojazdów ci arowych. Dla korporacji Volvo Trucks, Polska to jeden z najwa niejszych rynków, dlatego naszym nadrz dnym celem jest utrzymanie dominujàcej pozycji w sprzeda y i serwisowaniu pojazdów. Obecnie Polska znajduje si w fazie bardzo dynamicznego rozwoju gospodarczego, do àczy a do grona najwi kszych Paƒstw Unii Europejskiej, ma kluczowà pozycj pod wzgl dem transportu Wschód Zachód, a tak e jako kraj tranzytowy dla przewozów mi dzy Skandynawià a Ârodkowà i Po udniowà Europà. Strategiczne po o enie Polski mo e odegraç wa kà rol w ruchu tranzytowym przez kraj. Na polskim rynku rozpoczynajà dzia alnoêç du e zachodnioeuropejskie firmy spedycyjne i transportowe, tworzàc tutaj swoje centra logistyczne. Równie Volvo Polska, Samochody Ci arowe postanowi o wybudowaç nowà siedzib, mieszczàcà biura oraz stacje obs ugi. Centrum b dzie zlokalizowane przy jednej z tras przelotowych stolicy. Opowiadajàc o optymistycznej przysz oêci i planach rozwoju Volvo w Polsce, nie zapominam o tych, którzy przede wszystkim czynià ten rozwój mo liwym o naszych Klientach. Majàc w aênie Paƒstwa na uwadze, Volvo koncentruje si na ciàg ym rozbudowywaniu i podnoszeniu jakoêci Obs ugi Klienta w celu zaoferowania Paƒstwu produktów i us ug na najwy szym poziomie. Mam nadziej, e te nieustanne wysi ki pozwolà nam na utrzymanie pozycji najbardziej aktywnego i wiarygodnego partnera w tak wa nej i kluczowej dziedzinie, jakà jest transport. Tom Jorning Dyrektor Zarzàdzajàcy Volvo Polska, Samochody Ci arowe Wiceprezes Volvo Truck Corporation

3 KIERUNEK VOLVO MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE WYDAWCA: Volvo Polska, Samochody Ci arowe REDAGUJE ZESPÓ : Magdalena Szczygie redaktor naczelna Krzysztof Sobczak cz Êci zamienne Jaros aw Duchliƒski serwis Bart omiej Górzyƒski marketing Piotr urawski sprzeda Witold Szlachta redaktor OPRACOWANIE GRAFICZNE: Szwejkowski Target Project ZDJ CIA: Studio Marmolada Witold Szlachta S P I S T R E Â C I WST P 2 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA MI DZYNARODOWA WYSTAWA POJAZDÓW U YTKOWYCH W HANOWERZE (IAA) WYNIKI SPRZEDA Y PODRÓ DO DAYTONA BEACH 5 NASI KLIENCI 10 PODNIEBNE PIWA SMAKOWANIE BEZPIECZNY SAMOCHÓD VOLVO 16 NASZE SERWISY 26 TRZEBA LUBIå SWOJÑ PRAC CIEKAWE ZABUDOWY 30 VOLVO FM DLA WOJSKA POLSKIEGO PORADY SERWISOWE 31 POZNAJ LEPIEJ SWOJE VOLVO. WYÂWIETLACZ (CZ. II) MOTOLABORATORIUM LAT TURBODO ADOWANIA W SILNIKACH VOLVO (CZ. II) OFERTA DLA BIZNESU 34 SPRZ G A VOLVO

4 AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA 60. MI DZYNARODOWA WYSTAWA POJAZDÓW U YTKOWYCH W HANOWERZE (IAA) W dniach od 23 do 30 wrzeênia 2004 roku odby a si kolejna Mi dzynarodowa Wystawa Pojazdów U ytkowych w Hanowerze. Firma Volvo w tym roku skupi a si na bezpieczeƒstwie, na stoisku o powierzchni 2100 m 2 zosta y zaprezentowane ró norodne modele pojazdów od pot nego FH16 po zwinne Volvo FL. W sk ad serii FH16, FH12, FM12, FM9 i FL6 wchodzà pojazdy od 12 do 60 ton. Wystawiane samochody ci arowe by y wyposa one w uk ady bezpieczeƒstwa opracowane przez Volvo: uk ad inteligentnej kontroli pr dkoêci jazdy (ACC), elektroniczny system stabilizacji toru jazdy pojazdu (ESP) oraz system monitorowania ciênienia w oponach (TPM). Przedstawiony zosta równie uk ad selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) system, dzi ki któremu silniki Volvo b dà spe niaç normy emisji Euro 4 i Euro 5. Po àczono w nim obni onà emisj spalin z ni szym zu yciem paliwa. W ramach prezentacji dotyczàcej bezpieczeƒstwa, firma Volvo przedstawi a cztery symulatory pod has em Najpierw Bezpieczeƒstwo. Dzi ki nim, zwiedzajàcy mogli osobi- Êcie doêwiadczyç zalet nowoczesnych uk adów, wspierajàcych prac kierowcy. Symulatory umo liwiajà sprawdzenie reakcji kierowcy i jego odpornoêci na stres w ró nych sytuacjach podczas testów trzeba by o, na przyk ad uniknàç zderzenia z osiem lub wykazaç si zimnà krwià w sytuacjach stresowych. Dwa inne symulatory przedstawia y sposób, w jaki w przysz oêci systemy wspomagania kierowcy mogà zwi kszyç bezpieczeƒstwo na drodze uk ad mo e oceniç bie àcà sytuacj kierowcy i odpowiednio dostosowywaç dostarczane mu informacje. Wi cej o bezpieczeƒstwie w obszernym artykule bie àcego Kierunku Volvo. WYNIKI SPRZEDA Y Sprzeda nowych samochodów ci arowych w Polsce: styczeƒ wrzesieƒ 2004 Dopuszczalna masa ca kowita powy ej 16 ton Marka Liczba sztuk Volvo 1138 MAN 1062 Scania 925 DAF 915 Mercedes 907 Renault V.I. 825 Iveco 228 Jelcz 28 Razem 6028 Dopuszczalna masa ca kowita ton Marka Liczba sztuk Star 205 Mercedes 194 Iveco 156 Renault V.I. 151 MAN 129 DAF 127 Volvo 83 Razem

5 PODRÓ DO DAYTONA BEACH Za kulisami wyêcigu Nascar Niektóre zlecenia transportowe majà bardziej presti owy charakter ni inne, ale nic chyba nie mo- e daç wi kszej satysfakcji od przewo enia samochodów, które wezmà udzia w legendarnym wyêcigu z serii Nascar, Daytona 500. Ekipa programu Volvo on the road (Volvo w trasie) mia a szcz Êcie podró owaç samochodem ci arowym Volvo VN780 razem z zespo em wyêcigowym Roush Racing Team na jednà z najwa niejszych imprez motoryzacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Prowadzenie samochodu ci arowego dla zespo u bioràcego udzia w wyêcigach Nascar to bardzo atrakcyjna praca. Pensja jest bardzo dobra w porównaniu z wynagrodzeniem w wielu firmach transportowych.

6 Kiedy ekipa programu Volvo on the road odwiedzi a siedzib zespo u wy- Êcigowego Roush Racing w Concord w Karolinie Pó nocnej, pozostawa y jeszcze dwa tygodnie do momentu wypowiedzenia przez prezydenta Busha sakramentalnych s ów: Panowie, w àczcie silniki!. Wrzawa, jaka wówczas podnosi si na trybunach otaczajàcych tor, na którym toczy si wyêcig Daytona 500, jest wr cz og uszajàca. Oko o 200 tys. widzów obserwuje zmagania kierowców na miejscu, a kilka milionów przed ekranami telewizorów. Obecnie ca y zespó yje jeszcze przygotowaniami do d ugiej podró y. Pozosta y trzy godziny do momentu wyruszenia w kierunku Florydy konwoju d ugodystansowych samochodów ci arowych. Od razu widaç, e w Roush Racing nie wszystko przebiega zgodnie z planem. Przed jednà z ramp za adunkowych siedzi na drewnianej skrzyni, wpatrujàc si w jeden punkt na asfalcie, Bart Starr (37 lat), kierowca pojazdu przeznaczonego do transportowania samochodu Marka Martina. To b dzie bardzo d ugi dzieƒ. Jeszcze nie dotar y dwa silniki, które mieliêmy zabraç ze sobà. Kiedy spoglàda w gór, oêlepiajà go silne promienie wiosennego s oƒca, wi c unosi d oƒ, aby os oniç oczy. Nast pnie uêmiecha si. Zaletà jazdy nocà jest to, e nie ma ruchu na drogach. Nowo wybudowane hangary znajdu- WyÊcig Daytona to nie tylko najwi ksza w USA impreza publiczna. To równie olbrzymie wyzwanie logistyczne. W lutym w ciàgu zaledwie dwóch tygodni Roush Racing utrzymywa a na miejscu dziewi ç zespo ów. Ka dy z nich sk ada si z kierowcy testowego, g ównego in yniera, siedmiu mechaników i oczywiêcie kierowcy wyêcigowego. Podczas zawodów wszyscy mieszkali w tym samym hotelu w Palm Beach. Roush Racing wynajmuje w nim przy takich okazjach a jedenaêcie pi ter. 6

7 Samochód ci arowy prowadzony przez Barta Starra dla Roush Racing. Model: Volvo VN780; silnik: 500 KM Cummins ISX (o pojemnoêci 15 l), 13-stopniowa skrzynia biegów; zbiorniki paliwa: dwa aluminiowe zbiorniki paliwa, ca kowita pojemnoêç: 1040 litrów. Informacje dodatkowe: aluminiowe ko a, pneumatyczne zawieszenie, podgrzewane fotele kierowcy i pasa era, miejsce pracy z rozk adanym stolikiem, zestaw stereo z pilotem i zmieniaczem p yt CD, lodówka, telewizor i gniazdko elektryczne z transformatorem zapewniajàcym napi cie 120 V jà si w pobli u lotniska Concord Regional Airport. To nie przypadek, ich w aêcicielem jest bowiem milioner Jack Roush. Przylatuje tu co tydzieƒ ze swojego domu w stanie Michigan. Obecnie wyd u ajà pas startowy, aby móg tu làdowaç w asnym Boeingiem 727. Nagle cisz przerywa warkot silnika jednego z samochodów ci arowych sponsorowanych przez firm Volvo Trucks, North America. Bia y pojazd z 15-litrowym silnikiem jest gotowy do wyjazdu. Bart wzdycha. Te powinniêmy ruszaç. Ju dwunasta mówi, pocierajàc kilkudniowy zarost na brodzie. Wreszcie docierajà brakujàce silniki i Bart natychmiast odzyskuje dobry nastrój. To dodatkowe silniki na wypadek, gdyby trzeba by o wymieniç jakieê cz Êci tu przed wyêcigiem. Wwozi je do Êrodka i mocno przytwierdza w przedziale pod ogowym w centrum naczepy. Puste sektory po bokach zostajà szybko zape nione trzema dwumetrowymi szafkami narz dziowymi na kó kach, dziesi cioma skrzyniami biegów i dwoma ch odnicami. Na koniec w górnym przedziale wzd u dachu naczepy zostajà umieszczone dwa samochody wyêcigowe. Jeden z nich to wóz rezerwowy, na wypadek kolizji g ównego samochodu startujàcego w wyêcigu. Opuszczamy siedzib Roush Racing, jadàc w ostatnim z pi ciu pojazdów konwoju. Ciàgnik siod owy z naczepà, na której bokach umieszczono olbrzymie reklamy Viagry, przemierza wàskie szosy, jadàc w kierunku szybszej drogi mi dzystanowej nr 85. Bart energicznie wrzuca 13. bieg. Daj s owo, wa ymy oko o 35 ton mówi. Ojciec Barta równie by kierowcà samochodu ci arowego, ale przez wiele lat nie wyglàda o na to, e 7

8 syn pójdzie w jego Êlady. Wstàpi do wojska i podró owa po ca ym Êwiecie jako o nierz amerykaƒskiej piechoty morskiej. Wcale tego nie a uj. Lubi, kiedy coê si dzieje, i trudno mi usiedzieç na miejscu. By to jeden z powodów, dla których przesta o mu si podobaç stacjonowanie w San Diego, w Kalifornii. Dlatego opuêci armi i przez kilka lat zarabia na ycie, wykonujàc rozmaite prace. Wreszcie razem z onà i dwójkà dzieci wróci do Karoliny Pó nocnej. Najpierw kierowa samochodem ci arowym studia filmowego z Wilmington, a w 1999 r. skontaktowa si z zespo em Roush Racing. Sàsiad powiedzia mi, e jest praca, i tyle. Nie zaprzecza, e ma bardzo dobrà pensj. Roush p aci znacznie wi cej ni zwyk e firmy transportowe. Bart cz sto ma okazj przekonaç si, jak atrakcyjnà ma prac. Kiedy inni ludzie pytajà, co majà zrobiç, aby jeêdziç samochodem ci arowym dla zespo u wyêcigowego, mówi : Przeprowadêcie si tutaj i poczytajcie nekrologi. Pierwszy postój wypada w Great Falls w Karolinie Po udniowej. To czas na zatankowanie paliwa a dla Barta okazja do wykazania si umiej tnoêciami zawodowymi. Odje d ajàc od dystrybutorów, przeje d amy przez wag. Bart uêmiecha si z satysfakcjà po odebraniu kwitu wagowego. Jego wczeêniejsze oszacowanie by o w aêciwe pojazd wa y 35 ton. Za miastem Brunswick w stanie Georgia zm czenie bierze gór i zatrzymujemy si w miejscowoêci El Cheapo. Tam mo na zamówiç mycie samochodu i udaç si na odpoczynek. Bart k adzie si na ó ku za fotelem kierowcy i zamyka oczy. Budzi si, gdy jedna z osób myjàcych pojazd z oêliwie uderza w drzwi. Hej, wstrzymujesz prac! wo a ktoê z zewnàtrz. Samochód by czysty ju od jakiegoê czasu, a na mycie czeka a kolejka pojazdów. Bart szybko t umi niezadowolenie pracowników myjni, wr czajàc im czapeczk zespo u Roush Racing i zdj cie z autografem ich idola, kierowcy Marka Martina. Wkrótce jesteêmy z powrotem na drodze mi dzystanowej nr 85. Gdy doje d amy do Jekyll Island w stanie Georgia, Bart w àcza radiostacj. Chc sprawdziç, czy Jeff jest na drodze t umaczy. 8

9 Bart Starr kierowca Volvo VN780 Jeff to policjant z drogówki, który pozna Barta i jego kolegów w czasie jednej z ich podró y. Zatrzyma mnie kiedyê i od tej pory jesteêmy przyjació mi. Kiedy przeje d a em ostatnio, da mi pó tora kilograma Êwie o z owionych krewetek. Tym razem w eterze panuje cisza. Wydaje si, e wsz dzie jest tylko ciemnoêç. Bart dodaje gazu; siedzimy cicho, przemierzajàc kolejne kilometry. W radiu Kid Rock Êpiewa I wish I had a good girl that missed me. Jest wczesny poranek, gdy wje d amy na mokre od deszczu ulice Daytona Beach. W tej chwili, gdy cia o a boli ze zm czenia, a oczy same si zamykajà, trudno sobie wyobraziç, e za dwa tygodnie w tym miejscu odb dzie si impreza przyciàgajàca najliczniejszà widowni w USA. Transmisja z wyêcigów jest drugim pod wzgl dem oglàdalnoêci przekazem telewizyjnym z zawodów sportowych i ust puje tylko fina owemu meczowi futbolu amerykaƒskiego Super Bowl. Na razie jest tu pusto, jak w wymar ym mieêcie. Za barierami, tu przed wjazdem dla ciàgników siod owych, Bart prze àcza na luz i zatrzymuje silnik. O siódmej trzeba b dzie wszystko wy adowaç. Musimy zdà yç przed rozpocz ciem sesji treningowej mówi, ziewajàc. Przed nami dwa tygodnie goràczkowej pracy w samym centrum Êwiata wyêcigów samochodowych. Moim g ównym obowiàzkiem jest dbanie o samochód ci arowy. Musz zagwarantowaç, aby wszystkie cz Êci by y zawsze pod r kà. Ale tak naprawd jestem niaƒkà dla 13 doros ych facetów. Bart jest zaj ty nawet podczas wy- Êcigu. Pomaga tak e w boksach przy zmianie kó. Ostro nie wje d amy do gara u o siódmej rano przybyliêmy jako ostatni samochód ci arowy zespo u Roush Racing. Ale zdà yliêmy na czas. Kiedy samochód Martina jest opuszczany na ziemi, zm czenie jakby nieco mniej daje si we znaki. Pojawiajà si pierwsze, ciep e promienie s oƒca i wydaje si, e wszystko uda o si zrobiç, jak nale y. Gotowe. Mogà si zaczàç wyêcigi. WyÊcig Daytona 500 nie by zbyt pomyêlny dla zespo u Roush Racing. Jego kierowca Mark Martin ukoƒczy zawody na 43. miejscu z powodu awarii silnika. Opracowano na podstawie materia ów Volvo Truck Corporation Zdj cia: Volvo Truck Corporation/ Texaco Lubricants Polska 9

10 NASI KLIENCI PODNIEBNE PIWA SMAKOWANIE

11 Czego mo na spodziewaç si po sportowym lotnisku pod Kielcami? Kilku samolotów rolniczych, kilku szybowców i ma ych, starych awionetek. Widok, jaki zobaczy em pewnej soboty na lotnisku w podkieleckim Mas owie, by jednak nieco inny przypomina ma e lotnisko amerykaƒskie. KilkanaÊcie poustawianych w rz dzie samolotów zlecia o si z ca ej Polski. A okazjà by a impreza lotnicza lot na orientacj. Zorganizowa jà mój rozmówca, pan Andrzej Trzeciakiewicz, prezes firmy Beta Consulting z Kielc.

12 Jedna z naczep firmy grafika nie pozostawia wàtpliwoêci co do pasji w aêciciela Mamy rozmawiaç o piwie i transporcie, ale wobec tych okolicznoêci zacznijmy od samolotów. Jak uda o si Panu Êciàgnàç w jedno miejsce tyle prywatnych awionetek? Andrzej Trzeciakiewicz: Faktycznie, to niecodzienny widok na tym lotnisku. Wi kszoêç w aêcicieli samolotów w Polsce jest zrzeszona w AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association). Jest to mi dzynarodowe stowarzyszenie pilotów i posiadaczy samolotów. Ta organizacja doprowadzi a do powstania w Polsce Krajowego Towarzystwa Lotniczego, które obecnie zrzesza oko o 100 cz onków. To pasjonaci, ludzie, którzy kochajà lataç. I lubià te spotykaç innych pasjonatów. Stàd imprezy takie, jak ta. T zorganizowa em ja, ale tych imprez jest wiele, w ró nych miejscach w Polsce. Ich harmonogram jest tak napi ty, e na nowo stworzonà imprez z braku czasu nikt by nie przylecia. A skàd ta pasja u Pana? A. T.: Zacz o si od Dywizjonu 303, ksià ki, która rozbudzi a marzenia. Andrzej Trzeciakiewicz prezes firmy Beta Consulting W wieku 16 lat zapisa em si do aeroklubu, lata em na szybowcach. Potem straci em nieco kontakt z lotnictwem, ale to jest pasja, która nigdy nie umiera. Jest jak choroba zakaêna. Wróci a jakiê czas temu i dziê nie wyobra am sobie ycia bez latania. Ma Pan swój samolot? A. T.: Nawet dwa. Od czterech lat mam Cessn 152, a niedawno kupi- em Buccaneera samolot, który mo e startowaç i làdowaç na wodzie. Stwierdzi em, e to jeszcze lepsze ni zwyk e latanie. Mam polskà i amerykaƒskà licencj amerykaƒskà? A. T.: Tak, widzi Pan, jak jà robi em, polska licencja uprawnia a tylko do lotów w Polsce. Czyli jak by em, np. w Szwecji i chcia em polataç, to z polskà licencjà nie by o szans. Teraz nasza licencja jest honorowana w wi kszoêci krajów, tak jak amerykaƒska. Ale licencj robi em w USA te dlatego, e tam zupe nie inaczej szkoli si pilotów. Jak si podchodzi 12

13 Andrzej Trzeciakiewicz na p ycie podkieleckiego lotniska w Mas owie. W tle Cessna 152 oraz Volvo FH12 do làdowania, to si jest siódmym z kolei, trzeba mieç oczy dooko a g owy, pilnowaç si ca y czas, cz owiek uczy si komunikacji radiowej w mi dzynarodowym j zyku lotniczym. Komunikaty sà, np. sk adane zupe nie inaczej. Nie ma zb dnych s ów, ka da wolna chwila w eterze jest zapchana korespondencjà. Teraz i w Polsce sporo si zmieni o, i jestem przekonany, e lotnictwo b dzie si w naszym kraju dynamicznie rozwijaç. Po pierwsze ze wzgl du na rosnàce potrzeby komunikacyjne ludzi biznesu, które wobec fatalnego stanu dróg mogà byç zrealizowane tylko dzi ki samolotom. Ja ju dziê wykorzystuj samolot g ównie do podró y s u bowych, dzi ki czemu jestem w stanie byç jednego dnia, dajmy na to w Warszawie, odzi i Bydgoszczy, i na wieczór wróciç do Kielc. Poza tym 18 marca nastàpi a w Polsce zmiana przepisów zwiàzanych z lotnictwem cywilnym i zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej, co, nie wdajàc si w szczegó y, spowodowa o, e dziê mog wsiàêç do samolotu, wystartowaç i polecieç, np. do Gdaƒska i, oczywiêcie z pewnymi zastrze eniami, nie musz nikogo o tym informowaç. To prawdziwy prze om. Lotnictwo to pasja. A na czym polega Pana praca? A. T.: Jestem wspó udzia owcem i cz onkiem zarzàdu browaru Belgia, i w aêcicielem firmy Beta Consulting zajmujàcej si dystrybucjà piwa pod w asnymi markami oraz transportem. Jak zwiàza si Pan z bran à browarniczà? A. T.: Z wykszta cenia jestem in ynierem o specjalnoêci technologia fermentacji. Od zawsze marzy em, eby mieç swój browar. 10 lat temu z kolegà i dwoma Belgami zbudowaliêmy w Kielcach niedu y browar, który jednak zaspokaja moje ambicje. Potem zosta za o ony Browar Belgia, ostatni browar tej wielkoêci, który powsta w Europie, i na pewno najnowoczeêniejszy. Produkujemy tu tak znane marki, jak: Palm, Gingers i Frater, zarówno piwa jasne, jak i jako jedyni w Polsce piwa ciemne, tzw. górnej fermentacji. àcznie 1,5 mln hektolitrów, co czyni z nas czwartego producenta w Polsce. A skàd pomys na powstanie Beta Consulting i w asnych marek piwa? A. T.: Chcia em mieç mo liwoêç stworzenia i wypromowania w asnej marki piwa. W browarze wszystko odbywa si kolektywnie, a stworzenie nowej ogólnopolskiej marki by oby bardzo ryzykowne. A w ten sposób sprawdziliêmy, e mo liwe jest stworzenie nowej marki i wypromo- 13

14 wanie jej niewielkim kosztem. Piwa marek Grünengold, Kronengold i Koronne sprzedajemy tu, lokalnie. Szczególnie Grünengold przyjà si znakomicie. SprzedaliÊmy w ubieg ym roku 16 mln butelek tego piwa. Tylko na rynku lokalnym. Gdyby to pomno yç przez liczb województw, by aby to wielkoêç sprzeda y du ego browaru. W przysz oêci znak Grünengold przeka browarowi i stanie si on jednà z marek Browaru Belgia. Trzeba go b dzie tylko wspomóc reklamà, zapewniç ogólnopolskà dystrybucj i jest szansa, e przyjmie si w ca ym kraju. Beta Consulting to tak e transport... A. T.: Dzia alnoêç transportowa pojawi a si jakby przy okazji. Browar potrzebuje sprawnego, solidnego transportu, a e mieliêmy wolne Êrodki i by to te sposób na ich lokat, zaj liêmy si dzia alnoêcià transportowà. I wozicie tylko piwo? A. T.: Sami w 100% transportujemy powstajàce w Browarze Belgia piwo naszych marek, a do tego dla browaru Êwiadczymy us ugi transportowe, rozwo àc piwo w asne po ca ej Polsce. Ostatnio zacz liêmy tak e jeêdziç za granic wozimy, m.in. piwo browaru do Francji browar podpisa z Leader Price umow na dostarczanie piwa do francuskiej sieci sklepów. MyÊlimy o rozwijaniu tej zagranicznej dzia alnoêci transportowej, wi c spotykamy si z du- ymi spedytorami i chcemy z nimi nawiàzaç wspó prac tak, ebyêmy mogli woziç ju nie tylko piwo i eby- Êmy mieli adunek na kursy powrotne. Tak wi c ta dzia alnoêç transportowa wychodzi ju poza potrzeby samego browaru. Czemu decydujecie si na poszukiwanie nowych klientów? A. T.: Szukamy mo liwoêci pe niejszego wykorzystania taboru. Dzia alnoêç transportowa powsta a jako dodatek, ale rozwin a si ju na tyle, e chcemy stworzyç z tego osobny dzia firmy. Zamierzamy sprawdziç, czy jesteêmy w stanie na tym zarabiaç. A sytuacj mamy o tyle dobrà, e gdy wszyscy przewoênicy majà martwy sezon w lecie, my mamy wtedy ogrom pracy zwiàzany z dystrybucjà piwa. Wi c to nam si mo e uzupe niaç. Ile macie samochodów? A. T.: Mamy dziewi ç samochodów. Same Volvo. Dwa Volvo FM10: ciàgnik i samochód z przyczepà, a tak e 7 ciàgników Volvo FH12. I wszystkie pomalowane na z oty kolor? A. T.: Tak, wszystkie malujemy na z oty metalik. Naczepy te si wyró niajà sà kolorowe, z motywami lotniczymi lub piwnymi. I powiem Panu, e dzi ki temu charakterystycznemu wyglàdowi jesteêmy w Polsce rozpoznawani 14

15 Chwila przerwy w zawodach i atwiej rozmawia si nam ze spedytorami. Jak wyposa acie swoje samochody? A. T.: We wszystko, co jest kierowcy niezb dne do wygodnego podró owania. Mo na powiedzieç, e jeêli chodzi o komfort, nie mamy tylko skórzanych foteli. Wyposa amy je te we wszystkie uk ady hamowania, kontroli trakcji itp. Ka dy samochód w naszej flocie czy to ci arówka, czy fiat wykorzystywany przez handlowców na rynku lokalnym wyposa one sà w GPS. Dzi ki temu zawsze wiemy, gdzie jest ka dy samochód, czy kierowca pracuje odpowiednio, a jeêli pojawià si jakieê problemy, dane przechowywane w systemie umo liwiajà nam odtworzenie ca ej sytuacji. Czemu kupuje Pan tylko Volvo? A. T.: Mam sentyment do Szwecji i Szwedów. Widzi Pan, wiele lat temu podjà em wspó prac ze Szwedami. Mia em jednà z pierwszych firm polonijnych w Polsce, a szukajàc partnerów, jakoê tak ciàgn o mnie do Skandynawii. Podjà em trwajàcà osiem lat wspó prac ze Szwedami. Bywa o, e jeêdzi em tam 50 razy w roku i bardzo spodoba mi si ten kraj spokojnych, uporzàdkowanych ludzi, gdzie wszystko by o nastawione na jakoêç. Gdzie ludzie do wszystkiego podchodzili powoli, rozwa nie, ale z du à determinacjà. I pami tam, e widzia em tam takie obrazki, jak 90-letnià staruszk wyje d ajàcà z bocznej ulicy starym Volvo. Tak powoli sun a 50 na godzin, co kiedyê nam nie wydawa o si mo liwe, eby tak wolno jeêdziç. I wie Pan co? Te stare Volvo nie by y w ogóle zardzewia e. PomyÊla em, e te kiedyê sobie kupi Volvo. Jak Pan widzi, kupi em. To Volvo S80 nie jest oczywiêcie moim pierwszym. I jak organizowa em dzia alnoêç transportowà, to te od poczàtku wiedzia em, jakiej marki ci arówki b dà jeêdziç w moich barwach. Dzi kuj za rozmow. Witold Szlachta 15

16 BEZPIECZNY SAMOCHÓD VOLVO Niektórzy postrzegajà bezpieczeƒstwo jako ochron kierowcy w sytuacjach zagro enia. Naszym zdaniem chodzi jednak o wiele wi cej. Bezpieczeƒstwo samochodu ci - arowego Volvo jest bezustannie i starannie sprawdzane w naszych laboratoriach, na torach testowych i na drogach, po których je d à nasze pojazdy. To, e zawsze utrzymywaliêmy pozycj na czele peletonu w dziedzinie bezpieczeƒstwa, zawdzi czamy nie tylko pionierskim innowacjom na tym polu. Sta o si tak dlatego, e nasza koncepcja bezpieczeƒstwa jest niezwykle szeroka: obejmuje bezpieczeƒstwo osobiste, bezpieczeƒstwo rodziny i wartoêci przedsi biorstwa. Z naszego punktu widzenia bezpieczeƒstwo dotyczy ludzi, nas wszystkich, Ciebie. Wed ug s ów naszych za o ycieli: Samochód jest prowadzony przez ludzi i s u y do ich przewo- enia. Bezpieczeƒstwo jest i musi byç podstawowà zasadà we wszelkich pracach projektowych. Oto co firma Volvo Trucks osiàgne a ju w dziedzinie bezpieczeƒstwa oraz nad czym obecnie pracuje. Co roku na europejskich drogach prawie 400 osób ginie w wypadkach z udzia em pojedynczego pojazdu samochodu ci arowego. W trzech przypadkach na cztery samochód ci arowy zje d a z drogi, a w co czwartym wypadku przewraca si. Jednà z funkcji, która skutecznie zwi ksza szanse poprawnego wykonania manewru wymijania, jest elektroniczny system stabilizacji toru jazdy pojazdu ESP (Electronic Stability Program). U K AD ESP Uk ad ESP pomaga zachowaç stabilnoêç samochodu w momencie utraty przyczepnoêci i ryzyka poêlizgu lub przewrócenia si. Przeciwdzia ajàc si om, które mogà spowodowaç zepchni cie pojazdu z drogi, na przyk ad podczas wchodzenia w zakr t z nadmiernà pr dkoêcià, uk ad pomaga zapanowaç nad sytuacjà przy u yciu relatywnie niewielkich Êrodków. Jest to mo liwe dzi ki wspó dzia aniu elektronicznego uk adu hamulcowego EBS, jednostki sterujàcej silnika, zwalniacza oraz uk adu hamulcowego naczepy. Uk ad ESP jest wyposa ony w czujniki mierzàce takie parametry, jak: kàt skr tu, stopieƒ odchylenia i przyspieszenie boczne. Mierzy, w jaki sposób pojazd powi- 16

17 nien dzia aç, a nast pnie sprawdza jego rzeczywiste zachowanie. W przypadku wykrycia ró nic uk ad ESP reguluje pozycj pojazdu, tak aby zachowywa si on zgodnie z oczekiwaniami kierowcy mówi Björn Antonsson, dyrektor ds. uk adów ESP w Volvo. W zale noêci od tego, co ma si wydarzyç, uk ad ESP mo e zahamowaç jednym lub kilkoma ko ami i zredukowaç moment obrotowy dostarczany do kó p dnych, a tak e zmniejszyç moc zwalniacza, co pozwala kierowcy odzyskaç kontrol nad zestawem. JeÊli ciàgnik b dàcy cz Êcià zestawu z naczepà wykazuje jakiekolwiek oznaki nadsterownoêci podczas pokonywania zakr tu, co wià e si z ryzykiem wystàpienia tzw. efektu scyzoryka, uk ad ESP reaguje, hamujàc zewn trznym przednim ko em i ko ami naczepy. JeÊli zestaw wykazuje objawy podsterownoêci i ma tendencj do wypadni cia z zakr tu, uk ad ESP reaguje, hamujàc wewn trznym tylnym ko em. Cz sty scenariusz wypadku polega na wywrotce na skutek wejêcia w zakr t z nadmiernà pr dkoêcià lub podczas gwa townego manewru wymijania. JeÊli czujniki uk adu ESP wykryjà nadmierne przyspieszenie boczne, wià àce si z ryzykiem przewrócenia, przede wszystkim redukowana jest moc silnika oraz, w razie potrzeby, stosowane sà hamulce kó. JeÊli czujniki nadal rejestrujà, e istnieje ryzyko wywrotki lub oderwania kó od nawierzchni, stosowana jest pe na skutecznoêç wszystkich hamulców zestawu w celu zmniejszenia pr dkoêci pojazdu. Zestaw drogowy musi zachowywaç si zgodnie z oczekiwaniami kierowcy to niezwykle wa ne. Cz sto wystarczà tylko drobne poprawki, aby kierowca znalaz bezpieczne wyjêcie z sytuacji mówi Björn Antonsson. W modelach samochodów ci arowych Volvo FH i FM wyposa onych w uk ad ESP zastosowano elektroniczne sterowanie hamulcami EBS. Dzi ki uk adowi EBS si a hamowania poszczególnych kó mo e byç regulowana. Ta funkcja ma kluczowe znaczenie dla skutecznego dzia ania uk adu ESP w krytycznych sytuacjach. Podczas jazdy ciàgnikiem z mocno za adowanà naczepà niezwykle wa na jest wspó praca uk adu stabilizacji z uk adem hamulcowym naczepy, niezale nie od tego, czy naczepa jest wyposa ona w uk ad EBS lub uk ad ABS lub czy w ogóle nie ma uk adu ABS. Najwi ksza szansa na ustabilizowanie zestawu drogowego w niebezpiecznej sytuacji wyst puje wtedy, gdy naczepa jest wyposa ona w elektroniczny uk ad hamulcowy EBS. Uk ad mo e wtedy wykryç ryzyko oderwania jednego z kó od powierzchni i odpowiednio zareagowaç przez silniejsze hamowanie ko ami naczepy. Uk ad ESP znacznie u atwia zachowanie stabilnoêci pojazdu w trudnych warunkach, nale y jednak pami taç, e pojazd mo e utraciç stabilnoêç, jeêli b dzie nie- 17

18 rozwa nie prowadzony. Wa na jest tak e podstawowa stabilnoêç samochodu i zestawu uk ad ESP nie jest w stanie jej zastàpiç. Uk ad ESP jest dost pny jako opcja w ciàgnikach siod owych Volvo FH i FM 4x2, 6x2 i 6x4. Wprowadzenie w 2003 roku uk adu inteligentnej kontroli pr dkoêci jazdy w samochodach Volvo FH i FM to pierwszy krok w kierunku pojazdu ci arowego hamujàcego automatycznie po wykryciu przeszkody. Firma Volvo rozpocz a obecnie prace nad uk adem nast pnej generacji, obejmujàcym równie hamulce kó. Doprowadzi to do zbudowania systemu umo liwiajàcego automatyczne hamowanie w sytuacjach awaryjnych oraz regulujàcego jazd samochodu ci arowego na zat oczonych ulicach. U K AD ACC Stosowany obecnie inteligentny tempomat (ACC) u atwia prac kierowcy, pomagajàc mu zachowaç sta à odleg oêç mi dzy samochodem ci arowym a poprzedzajàcym go pojazdem. System powoduje mniejsze zu ycie paliwa i hamulców oraz jest bardzo pomocny podczas du ego ruchu, cz sto spotykanego na europejskich autostradach. Odleg oêç od poprzedzajàcego pojazdu oraz Radar mierzàcy odleg oêç wzgl dna pr dkoêç obu samochodów jest mierzona za pomocà radaru najnowszej generacji wykorzystujàcego technologie oparte na efekcie Dopplera (szeroko wykorzystywane w lotnictwie). Sterowanie silnikiem i hamulce pomocnicze (hamulec silnikowy, VEB i zwalniacz) pozwalajà mieç pewnoêç, e zostanie zachowana odpowiednia pr dkoêç i odleg oêç od poprzedzajàcego pojazdu. JeÊli do zachowania ustalonej odleg oêci konieczna jest wi ksza si a hamowania, kierowca zostaje o tym powiadomiony, aby zareagowa naciêni ciem peda u hamulca. Nast pny etap rozwoju polega na integracji hamulców kó w systemie ACC w celu zapewnienia jeszcze skuteczniejszej kontroli pr dkoêci. Hamulce pomocnicze sà stosowane, kiedy tylko jest to mo liwe, hamulce kó sà natomiast wykorzystywane w sytuacjach, gdy same hamulce pomocnicze nie sà w stanie wystarczajàco szybko ograniczyç pr dkoêci w celu utrzymania odpowiedniej, bezpiecznej odleg oêci. Tak jak w przypadku stosowanego obecnie uk adu ACC, radar umieszczony z przodu samochodu ci arowego monitoruje odleg oêç i pr dkoêç pojazdu znajdujàcego si z przodu. Ta funkcja b dzie dost pna jako opcja w samochodach ci arowych Volvo w najbli szym roku i z pewnoêcià przyczyni si do zwi kszenia bezpieczeƒstwa w warunkach du ego ruchu. AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE SAMOCHODU CI AROWEGO W SYTUACJI AWARYJNEJ W dalszej przysz oêci mo e byç zrealizowana koncepcja systemu powodujàcego automatyczne zatrzymanie samochodu ci arowego w sytuacji awaryjnej. KorzyÊci p ynàce z zastosowania funkcji automatycznego hamowania awaryjnego sà oczywiste: Zezwalajàc na to, aby system zastosowa hamulce w razie zagro enia, mo na skróciç czas hamowania o jednà sekund w porównaniu do sytuacji, kiedy kierowca najpierw musi dostrzec potrzeb hamowania, a póêniej zareagowaç przez naciêni cie peda u hamulca. Mo e to byç ró nica mi dzy zderzeniem a unikni ciem wypadku wyjaênia Gunnar Bohlin, ekspert Volvo zajmujàcy si opracowaniem nowego uk adu. Kiedy nie da rady uniknàç zderzenia, zastosowanie pot nych hamulców mo e mieç kluczowe znaczenia dla zminimalizowania jego skutków. Funkcja hamowania awaryjnego ogranicza pr dkoêç samochodu ci arowego, który jednak zachowuje przyczepnoêç. POMOC W KORKU W firmie Volvo Trucks trwajà tak e prace nad kolejnà funkcjà uk adu ACC o nazwie Queue Assistance 18

19 (Pomoc w korku). Zadaniem tego systemu jest pomaganie kierowcy w warunkach wzmo onego ruchu i w sytuacjach wymagajàcych ciàg ego zatrzymywania si i ruszania. Jak wskazuje nazwa, uk ad automatycznie dostosowuje pr dkoêç samochodu ci arowego do pr dkoêci pojazdu znajdujàcego si z przodu nawet jeêli on ca kowicie zahamuje, a nast pnie ruszy. Samochód ci arowy jedzie za pojazdem znajdujàcym si z przodu, ale jego dzia anie nie jest w pe ni automatyczne: Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa kierowca musi nacisnàç peda gazu, aby potwierdziç, e jest gotów do dalszej jazdy wyjaênia Gunnar Bohlin. Funkcja Queue Assistance b dzie najbardziej przydatna w korkach, kiedy kierowca jest zm czony i niedostatecznie skoncentrowany na drodze. W takich sytuacjach pr dkoêci sà zazwyczaj doêç niskie, ale ryzyko zderzenia stosunkowo wysokie. ZM CZENIE I UTRATA KONCENTRACJI G ÓWNE PRZYCZYNY ZAGRO E W RUCHU DROGOWYM DoÊwiadczony, wypocz ty i skoncentrowany kierowca to najlepsze zabezpieczenie samochodu ci arowego. Firma Volvo przewodzi w opracowywaniu systemów ostrzegajàcych kierowc o zm czeniu i utracie koncentracji, które sà cz stà przyczynà z ej oceny sytuacji na drodze. Wa ne jest tak e to, e uk ady wspó dzia ajà ze sobà, dzi ki czemu praca kierowcy jest atwiejsza. Pot ne hamulce oraz doskona a przyczepnoêç samochodu ci arowego na nic si nie przydadzà, jeêli kierowca zaênie za kierownicà lub straci koncentracj ryzyko wypadku dramatycznie wtedy wzrasta. W aênie dlatego firma Volvo przeznacza znaczne Êrodki na opracowywanie systemów, które pomagajà kierowcy zachowaç koncentracj na drodze. W przysz o- Êci samochody ci arowe Volvo mogà byç wyposa one w zaawansowane funkcje monitorujàce czujnoêç i uwag kierowcy. SYSTE M OSTRZEGANIA O ZM CZENIU KIEROWCY Jednà ze skutecznych metod monitorowania samopoczucia kierowcy jest rejestrowanie ruchów jego ga ek ocznych za pomocà kamery. Zm czony kierowca wolniej mruga powiekami oraz cz Êciej i na d u ej zamyka oczy ni kierowca czujny i wypocz ty, a kamera jest w stanie to wychwyciç mówi Petter Larsson, jeden z ekspertów firmy Volvo zajmujàcych si opracowaniem systemu ostrzegania o zm czeniu kierowcy (Drowsy Driver Alert), w który mogà byç wyposa one samochody ci arowe Volvo w przysz oêci. Pozycja pojazdu wzgl dem linii pasów ruchu, gwa towne ruchy kierownicà, a nawet ruchy g owy to wszystko mo e Êwiadczyç o ogarniajàcym kierowc zm czeniu. Wszystkie te elementy sà rejestrowane przez kamer Êledzàcà ruchy ga ek ocznych, czujniki w kierownicy i kamer umieszczonà na przedniej szybie. Wyjàtkowy sposób dzia ania uk adu i jego niezawodnoêç to efekt skoordynowanej pracy ró nych wskaêników monitorujàcych zm czenie kierowcy mówi Petter Larsson. Kamera Êledzàca ruch ga- ek ocznych jest równie wykorzystywana przez funk- 19

20 cj ostrzegania o utracie koncentracji (Distraction Alert), która wysy a ostrze enie po zarejestrowaniu pierwszych sygna ów Êwiadczàcych o dekoncentracji. Do typowych symptomów nale y zbyt cz ste lub trwajàce zbyt d ugo zwracanie uwagi na coê innego ni droga albo skupianie si na innych czynnoêciach, takich jak rozmowa przez telefon lub studiowanie mapy. Kamera Êledzàca ruch ga ek ocznych rejestruje te objawy, a uk ad przypomina kierowcy o koniecznoêci skoncentrowania si na jeêdzie. Funkcja ostrzegania o utracie koncentracji korzysta z pewnej liczby diod na tablicy rozdzielczej, które tworzà zmienny wzór Êwietlny. Migajàce Êwiat a automatycznie kierujà oczy kierowcy z powrotem na drog. JeÊli samochód ci arowy mimo to zboczy z wytyczonego kursu i zbli y si do kraw dzi drogi, specjalna funkcja b dzie monitorowaç jego po o enie wzgl dem jezdni. Kamera Êledzi oznaczenia kraw dzi szosy je- Êli pojazd zboczy ze swojego kursu, kierowca zostanie o tym ostrze ony. I NTERAKTWYNY UK AD WSPIERANIA KIEROWCY Samochód ci arowy mo e byç wyposa ony w wiele funkcji ostrzegajàcych kierowc o nieprawid owych decyzjach lub b dach i niezwykle istotne jest to, aby te systemy by y prawid owo zaprojektowane. W przeciwnym wypadku efekt mo e byç odwrotny do zamierzonego: zestresowany i zm czony kierowca b dzie jeszcze bardziej zdekoncentrowany. Firma Volvo przoduje w badaniu interakcji zachodzàcych mi dzy cz owiekiem i maszynà. Z integracjà wielu oddzielnych systemów ostrzegawczych i wspierajàcych w pojeêdzie zwiàzane jest ryzyko powstania konfliktów mi dzy ostrze eniami, co mo e tylko pogorszyç sytuacj. Dopiero odpowiednie wspó dzia anie tych funkcji zapewnia prawdziwe bezpieczeƒstwo uwa a Petter Larsson. Interaktywny uk ad wspierania kierowcy (Driver Interaction Support) przypomina paj czà sieç, tak ÊciÊle po àczone sà ze sobà zaawansowane funkcje kontrolne. Ma on pomóc kierowcy, systematyzujàc i segregujàc informacje dostarczane przez ró ne uk ady wspierajàce. Dzi ki temu komunikaty nie kolidujà ze sobà, a poziom stresu kierowcy jest obni ony do minimum. Na przyk ad funkcja ostrzegania mo e o kilka sekund opóêniç przychodzàce po àczenie telefoniczne, jeêli kierowca jest w trakcie wykonywania skomplikowanego manewru. SYSTE M DO MONITOROWANIA CIÂNIENIA W OPONACH Niemal po owa samochodów ci arowych je d àcych po drogach Europy ma niew aêciwe ciênienie w oponach. Oznacza to gorszy styl jazdy, szybsze zu ycie opon i wi ksze ryzyko ich p kni cia oraz wy sze zu ycie paliwa. Z tego powodu firma Volvo Trucks wprowadza system monitorowania ciênienia w oponach TPM (Tyre Pressure Monitor), który daje kierowcy pe nà kontrol nad ciênieniem w oponach pojazdu. Volvo jest pierwszym producentem samochodów ci arowych, który opracowa system monitorowania obejmujàcy równie opony przyczepy. Bezprzewodowy czujnik ciênienia 20

21 Zbyt niskie ciênienie powietrza w oponach ma liczne niekorzystne skutki, zw aszcza w przypadku mocno obcià onych zestawów drogowych. Opony zbyt szybko si zu ywajà, roênie zu ycie paliwa oraz pogarsza si przyczepnoêç i sterownoêç zestawu drogowego. Ponadto, zwi ksza si ryzyko p kni cia opony przyczynà 85% wypadków tego typu sà drobne, niewykryte przecieki. Jednak ciàg e i cz ste pomiary ciênienia w ka dym kole zestawu drogowego to czasoch onna i dlatego cz sto zaniedbywana czynnoêç. W rezultacie po owa samochodów ci arowych jeêdzi na oponach, w których ciênienie jest przynajmniej o 10% za niskie. ci arowych 8x2 lub 8x4. System mo e równie obs ugiwaç naczep z maksymalnie 4 osiami i 16 ko ami. KAMERY I RADAR ZWI KSZENIE WIDOCZNOÂCI ORAZ BEZPIECZE STWA Przyczynà wielu wypadków, w których uczestniczà samochody ci arowe, jest to, e kierowca nie doêç dok adnie widzi otoczenie pojazdu. Sytuacja poprawi a si dzi ki zastosowaniu kamer, które od niedawna sà u ywane w samochodach, wcià jednak wyst pujà du e obszary ukryte przez wzrokiem kierowcy. Aby pomóc rozwiàzaç ten problem, firma Volvo Trucks podj a prace nad interaktywnym uk adem kamer i radaru. W systemie Volvo TPM ka de ko o jest wyposa one w czujnik ciênienia komunikujàcy si bezprzewodowo z jednostkà sterujàcà znajdujàcà si w samochodzie ci arowym. Naczepa ma w asnà jednostk sterujàcà, która komunikuje si z jednostkà sterujàcà w pojeêdzie. Dane dotyczàce ciênienia we wszystkich oponach sà przedstawiane na wyêwietlaczu kierowcy, a wszelkie odchylenia od normy raportowane na dwóch poziomach. W razie wystàpienia niewielkich ró nic kierowca otrzymuje zalecenie skontrolowania ciênienia w oponie. JeÊli zarejestrowane zostanie du- e odchylenie, pojawia si ostrze enie o koniecznoêci natychmiastowego zatrzymania samochodu ci arowego. Wynik dok adnego pomiaru ciênienia w ka dej oponie mo e byç widoczny na wyêwietlaczu kierowcy podczas postoju. System monitorowania ciênienia w oponach Volvo TPM jest dost pny zarówno dla samochodów ci arowych, jak i dla ciàgników w konfiguracji osi 4x2, 6x2 i 6x4. Istnieje tak e mo liwoêç zastosowania go w samochodach Wypadki, których przyczynà jest ograniczona widocznoêç otoczenia samochodu ci arowego, mogà dotyczyç zarówno chronionych, jak i niechronionych u ytkowników drogi. Aby zwi kszyç widocznoêç i u atwiç kierowcy pojazdu ci arowego dostrze enie znajdujàcych si blisko innych u ytkowników drogi, firma Volvo Trucks rozpocz a prac nad dwoma funkcjami: obs ugi martwego pola widocznoêci (Blind Spot Support) i obs ugi zmiany pasa ruchu (Lane Change Support). Funkcja obs ugi martwego pola widocznoêci wykorzystuje kamery do pokazywania kierowcy, co dzieje si w niewidocznym dla niego obszarze wokó samochodu ci arowego. Kierowca obserwuje przekazywane obrazy na dogodnie umieszczonym wyêwietlaczu ciek okrystalicznym. Z kolei funkcja obs ugi zmiany pasa ruchu korzysta z czujników radarowych, by Êledziç jezdni i ostrzegaç kierowc Martwe pola widocznoêci o innych u ytkownikach 21

22 drogi, znajdujàcych si w trudnych do obserwowania obszarach: przed, za i tu przy samochodzie ci arowym. Wspomniane funkcje mogà byç stosowane razem lub osobno. Czujnik obecnoêci pojazdu Cz sty scenariusz wypadków, w których uczestniczà samochody ci arowe, na autostradach o wielu pasach ruchu polega na zmianie pasa ruchu przez kierowc samochodu ci arowego, który nie jest Êwiadomy obecnoêci innych pojazdów na swojej trasie lub nie widzi szybko zbli ajàcych si pojazdów, jadàcych na wybranym pasie. WidocznoÊç jest cz Êciowo ograniczona z przodu i z ty u samochodu ci arowego, ale w stresujàcej sytuacji kierowca mo e równie nie zauwa yç pojazdu doskonale widocznego w lusterku wstecznym. Dlatego firma Volvo pracuje nad funkcjà obs ugi zmiany pasa ruchu. System ten wykorzystuje czujniki radarowe zamontowane przy stopniach prowadzàcych do kabiny, co pozwala na wykrycie obecnoêci innych pojazdów wzd u ca ego boku zestawu drogowego. Dodatkowo system mo e ostrzegaç kierowc o pojazdach nadje d ajàcych z ty u z du à pr dkoêcià. JeÊli kierowca samochodu ci arowego w àczy kierunkowskaz, sygnalizujàc zamiar zmiany pasa na ten, którym w aênie nadje d a inny pojazd, uk ad ostrze e o tym, emitujàc sygna dêwi kowy. Zacznie tak e migotaç czerwona dioda w odpowiednim s upku przedniej szyby. JeÊli samochód ci arowy jest wyposa ony w kamer obejmujàcà swoim zasi giem odpowiedni obszar, zostanie ona równie wykorzystana jako element wysy ajàcy ostrze enia. WidocznoÊç wokó samochodu ci arowego mo na podzieliç na trzy stopnie: bezpoêrednia przez przednià i boczne szyby; poêrednia przy u yciu lusterek wstecznych, lusterka kierowcy i lusterka powi kszajàcego; poêrednia przy u yciu kamer, obejmujàcych zasi giem obszar niedost pny bezpoêrednio i poêrednio przy u yciu lusterek. W warunkach du ego ruchu, na przyk ad w centrach miast, Martwe pola widocznoêci i podczas manewrów bardzo wa ne jest zapewnienie kierowcy dobrej widocznoêci obszaru wokó pojazdu z przodu, po bokach i z ty u samochodu ci arowego. Z siedzenia kierowcy w wysokiej kabinie pojazdu cz sto trudno dojrzeç obszar znajdujàcy si tu przed maskà samochodu. Problem jest jeszcze wi kszy po stronie pasa era, zw aszcza podczas jazdy w krajach z ruchem po lewej stronie drogi, gdzie w martwym polu widocznoêci mo- e ukryç si ca y samochód osobowy. Pokonywanie skrzy owaƒ i rond ciàgnikiem z naczepà mo e byç bardzo trudne z uwagi na cz Êciowe lub ca kowite zas aniane obrazu lusterka wstecznego przez skr cajàcà naczep. Firma Volvo ju od pewnego czasu oferuje kamery wsteczne montowane z ty u zestawu drogowego. W przysz oêci mogà byç dost pne podobne urzàdzenia, zapewniajàce dobrà widocznoêç wokó ca ego pojazdu. 22

23 Kamera umieszczona tu pod przednià szybà obejmuje ukryty obszar przed maskà samochodu ci arowego. Obraz z monitorowanego obszaru jest przekazywany do wi kszej wersji wyêwietlacza systemu Dynafleet, dogodnie umieszczonego poêrodku tablicy rozdzielczej. Kamera za drzwiami pasa era obejmuje zasi giem ukryty obszar po stronie pasa era jej obraz jest przekazywany do wyêwietlacza umieszczonego w tej samej linii, co lusterko wsteczne po stronie pasa era na s upku przedniej szyby. Ekrany wyêwietlaczy muszà byç umieszczone na linii wzroku kierowcy patrzàcego przez szyby i w lusterka wsteczne. Uk ad zosta starannie przetestowany w warunkach praktycznych, z udzia em bardzo do- Êwiadczonych kierowców. Poniewa system od samego poczàtku by wbudowany w samochód ci arowy, jest zintegrowany ze Êrodowiskiem pracy kierowcy w stopniu gwarantujàcym wysokie bezpieczeƒstwo mówi Patrik Olsson, odpowiedzialny za prace nad funkcjà obs ugi martwego pola widocznoêci w Volvo. Odpowiednie umiejscowienie kamery odgrywa kluczowà rol, poniewa obiektyw kamery musi byç stosunkowo czysty, aby w aêciwie funkcjonowaç. Kamery sà wi c instalowane w miejscach, w których zbiera si najmniej zanieczyszczeƒ, oraz tak, aby powodowa- y jak najmniejsze zak ócenia aerodynamiczne. Lokalizacja kamer zosta a tak e przemyêlana pod kàtem wystandaryzowanej instalacji w ró nych modelach kabin, a tak e unikni cia uszkodzeƒ na skutek uderzeƒ lub zadrapaƒ. SYSTEM BEZPIECZE STWA PRZYSZ OÂCI Wspó dzia anie z kierowcà ma kluczowe znaczenie system bezpieczeƒstwa przysz oêci nie b dzie automatycznym pilotem. Im wi ksza liczba uk adów wspierajàcych prac kierowcy jest wbudowana w samochód ci arowy, tym wa niejsza jest ich w aêciwa integracja w ramach pojazdu. Jednak najwa niejsze jest to, aby wszystkie rozwiàzania techniczne by y dostosowane do potrzeb i wymagaƒ kierowcy. Inaczej b dà raczej przeszkadzaç ni pomagaç. Eksperci zajmujàcy si w firmie Volvo technikà i zachowaniami cz owieka wspó pracujà ze sobà, aby stworzyç rozwiàzania, które rzeczywiêcie b dà pomagaç kierowcy. Oferowane kierowcy wsparcie w postaci inteligentnego tempomatu (ACC), uk adu ESP (Electronic Stability Program), funkcji wspomagania hamowania awaryjnego (EBA) oraz uk adów ostrzegajàcych o zm czeniu i utracie koncentracji wydatnie przyczynia si do zwi kszenia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Warunek jest jeden uk ady muszà byç zrobione w odpowiedni sposób. Rozwiàzania techniczne, takie jak uk ad ACC z funkcjà hamowania awaryjnego, majà pomagaç kierowcy, ale nie mogà go zast powaç wyjaênia Karin Svensson, naukowiec zajmujàcy si zachowaniem cz owieka i kierownik dzia u ds. interakcji systemów z kierowcà w Volvo. U kierowcy, który nie wspó dzia a z systemem i nie rozumie, co si dzieje, kiedy uk ad oferuje mu pomoc, poziom stresu znacznie wzrasta. W takim przypadku dzia anie uk adów nie pomaga, ale wr cz mo e pogorszyç sytuacj. Zabezpieczenia czynne majà zapobiegaç wypadkom poprzez przerywanie sekwencji zdarzeƒ, które mogà do nich doprowadziç. Im wczeêniej to nastàpi, tym lepiej. Uk ady zabezpieczeƒ czynnych dzia ajà na ró ne spo- 23

24 soby. Przedstawiono to na przyk adzie uk adu ACC: Informacja dzia anie uk adu jest przedstawiane na wizualnym interfejsie. Ostrze enie uk ad ACC zaleca kierowcy hamowanie w celu unikni cia przeszkody. Dzia anie uk ad ACC hamuje awaryjnie w razie wystàpienia ryzyka zderzenia. Ta funkcja mo e byç dost pna w przysz oêci w samochodach ci arowych Volvo. Przej cie kontroli automatyczne hamowanie awaryjne i sterowanie pojazdem w celu unikni cia przeszkody. Ta funkcja mo e byç dost pna w przysz oêci. Aby kierowca móg zrozumieç dzia anie uk adów wspierajàcych, firma Volvo k adzie wielki nacisk na wspó dzia anie pomi dzy cz owiekiem i pojazdem jest to tak zwany interfejs cz owiek-maszyna (HMI). W pracach nad uk adami uczestniczà psychologowie, naukowcy zajmujàcy si zachowaniami cz owieka, a tak e eksperci techniczni. Kierunek prac jest wyznaczany przez potrzeby kierowcy, a nie mo liwoêci techniczne. Uk ad ostrzegawczy ma wywo aç odpowiednio szybkà reakcj kierowcy, a tym samym doprowadziç do rozwiàzania problemu mówi Karin Svensson. Jednak uk ady wspierajàce nie powinny byç dostosowane tylko do wymagaƒ kierowcy. Muszà byç tak zaprojektowane, aby si wzajemnie uzupe nia y powinny p ynnie ze sobà wspó dzia aç, a wysy ane przez nie komunikaty nie mogà wzajemnie kolidowaç. Dwa ró ne uk ady nie powinny jednoczeênie wysy aç ostrze eƒ dotyczàcych ró nych kwestii, a komunikaty nie mogà zawieraç sprzecznych informacji, gdy mog oby to skutkowaç wzrostem poziomu stresu kierowcy. Dêwi kowe i wizualne sygna y ostrzegawcze powinny byç odpowiednio zró nicowane, tak aby kierowca móg si od razu zorientowaç, o jakie ostrze enie chodzi. Firma Volvo pracuje obecnie nad interaktywnym uk adem (DIS, Driver Interaction Support), którego zadaniem b dzie koordynacja wielu funkcji wspierajàcych prac kierowcy. Uk ad DIS segreguje informacje nap ywajàce z ró nych uk adów i okreêla ich priorytet. Ta funkcja uwzgl dnia równie bie àce warunki otoczenia. Na przyk ad gdy kierowca jest zm czony, uk ad mo e wczeêniej wys aç ostrze enie o zmniejszeniu si odleg oêci od poprzedzajàcego pojazdu lub zmianie kierunku jazdy samochodu ci arowego. Firma Volvo przewodniczy równie pracom nad projektem UE dotyczàcym zintegrowanego, adaptacyjnego interfejsu kierowcy (AIDE, Adaptive Integrated Driver- -vehicle InterfacE). Szacuje si, e dzi ki tym pracom w ciàgu czterech lat powstanie jeden standard HMI dla bran y motoryzacyjnej. W projekcie uczestniczà najwi ksi europejscy producenci z bran y motoryzacyjnej, a tak e przedstawiciele jednostek badawczych i firm wytwarzajàcych podzespo y. Wynikiem prac projektowych b dà tak e pojazdy koncepcyjne, w àcznie z samochodem ci arowym Volvo wyposa onym w przysz oêciowy, w pe ni zintegrowany uk ad wspierajàcy kierowc. Pojazdy i ostateczne rezultaty projektu zostanà przedstawione w 2008 roku. 24

25 PROJEKTY ZESPO U DO BADANIA PRZYCZYN I OKOLICZNOÂCI WYPADKÓW Zespó majàcy na celu badanie przyczyn i okolicznoêci wypadków samochodów ci arowych (Accident Research Team) firmy Volvo Trucks ratuje ycie i tworzy podstawy nowego systemu bezpieczeƒstwa. atwiej zapobiegaç wypadkom drogowym, jeêli zna si ich przyczyny. Dlatego te Accident Research Team firmy Volvo Trucks sp dzi 35 lat na badaniu wypadków, w których uczestniczy y ci kie pojazdy u ytkowe. W wyczerpujàcym studium odpowiedziano na pytania o przyczyny wypadków oraz okreêlono, co mo na zrobiç, aby im zapobiec w przysz oêci. Dzi ki temu Volvo Trucks wie, jakie systemy bezpieczeƒstwa najskuteczniej przyczyniajà si do ratowania ludzkiego ycia. Ka dego roku na drogach Europy ginie ludzi, a ulega powa nym obra eniom w wypadkach z udzia em ci kich pojazdów u ytkowych. Wiele z tych istnieƒ mo na by uratowaç, gdyby wszystkie samochody ci arowe by y wyposa one w funkcje zwi kszajàce bezpieczeƒstwo, takie jak elektroniczny system stabilizacji toru jazdy pojazdu ESP, inteligentny tempomat ACC oraz nowe funkcje, takie jak funkcja automatycznego hamowania awaryjnego, alarm w razie zaêni cia i obs uga martwego pola widocznoêci. Zespó do spraw analizy wypadków w firmie Volvo Trucks corocznie analizuje oko o 25 wypadków, przeprowadzajàc drobiazgowe badania techniczne i wywiady z osobami uczestniczàcymi w wypadku, aby poznaç ich opini na temat kolejnoêci wydarzeƒ. Dodatkowo przeprowadzane sà równie wywiady z kierowcami, którym o ma y w os uda o si uniknàç wypadku. Dzi ki temu mo na utworzyç profile przyczyn wypadków a jeêli znane sà przyczyny wypadków, atwiej im zapobiegaç. Dzi ki pracy zespo u do spraw analizy wypadków firma Volvo Trucks dysponuje unikalnà bazà ekspertyz i informacji dotyczàcych przyczyn wypadków. Uk ady bezpieczeƒstwa czynnego opracowywane w firmie Volvo Trucks zosta y stworzone na podstawie statystyk dostarczanych przez komisj. Oznacza to, e mo emy skoncentrowaç si na tych uk adach, które najskuteczniej chronià ludzkie ycie mówi Claes Avedal, pracujàcy zarówno w zespole do spraw analizy wypadków, jak i w dziale planowania produkcji. Co roku w Europie w wypadkach z udzia em samochodów ci arowych ginie oko o 5000 niechronionych u ytkowników dróg. Jednym z cz stych powodów wypadków jest ograniczona widocznoêç kierowcy samochodu ci arowego, dotyczàca obszaru tu przy pojeêdzie. Wed ug ustaleƒ komisji mo na by uniknàç do 25% tych wypadków, jeêli wszystkie samochody ci arowe by yby wyposa one w urzàdzenia zwi kszajàce widocznoêç obszaru wokó pojazdu, na przyk ad czujniki radarowe i kamery. Liczba Êmiertelnych ofiar zderzeƒ samochodów ci arowych i osobowych si ga 8000 rocznie, z czego 10% stanowià kierowcy pojazdów ci arowych. Gdyby wszystkie samochody ci arowe by y wyposa- one w uk ady ostrzegajàce kierowc o jego zm czeniu i braku koncentracji na drodze, corocznie mo na by uratowaç do 1000 istnieƒ ludzkich. Dodatkowo mo na by uniknàç wypadków powodujàcych lekkie obra enia cia a lecz powa ne uszkodzenia pojazdów. Opracowano na podstawie materia ów Volvo Truck Corporation 25

Volvo Polska, Samochody Ci arowe

Volvo Polska, Samochody Ci arowe Z okazji Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz zbli ajàcego si Nowego Roku pragniemy z o yç Naszym Klientom, Przyjacio om, Sympatykom Volvo i ich Bliskim moc goràcych yczeƒ, zdrowia, szcz Êcia i wszelkiej pomyêlnoêci.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

Obszerne wn trze, sportowy styl

Obszerne wn trze, sportowy styl CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT KWIECIE /MAJ 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 61 Alfa 159 Sportwagon Obszerne wn trze, sportowy styl fiat wokó nas rok 10 numer 61 kwiecieƒ/maj 2006 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

PIENIÑDZE. na bezpieczeƒstwo. MAPA ZAGRO E okreêlanie zasobów chronionych s. 10. W UKRYTEJ KAMERZE podglàdaç, ale jak s. 30

PIENIÑDZE. na bezpieczeƒstwo. MAPA ZAGRO E okreêlanie zasobów chronionych s. 10. W UKRYTEJ KAMERZE podglàdaç, ale jak s. 30 www.cso.cxo.pl MARZEC 2006 NR 1/06 Cena 20 z INDEKS 200018 MAPA ZAGRO E okreêlanie zasobów chronionych s. 10 W UKRYTEJ KAMERZE podglàdaç, ale jak s. 30 VPN sposób na bezpieczeƒstwo s. 34 BEZINWAZYJNE pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami Rozmowy o dobrym biznesie Spotkania z polskimi przedsi biorcami Warszawa 2006 Rozmowy o dobrym biznesie Pomys odawca projektu, mecenas spotkaƒ i publikacji: Telekomunikacja Polska S.A. (www.tp.pl) Wydawca:

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009 Targowa jesieƒ Sosnowiec i Kielce tam niebawem spotka si bran a stalowa Co z tym o ywieniem Rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà BCC Surowce dro ejà Ceny z omu oraz rudy elaza sà coraz wy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (83) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (83) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (83) 12010 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 12. Bauma znów zachwyci! rozmowa z Georgiem Mollerem,

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Numer 3 Rok 1 Czerwiec 2001 Dwumiesięcznik. Amsterdam Urok prowokacji Gra yna Bukowska Przed nowym wyzwaniem. Alfa Romeo Tour 2001

Numer 3 Rok 1 Czerwiec 2001 Dwumiesięcznik. Amsterdam Urok prowokacji Gra yna Bukowska Przed nowym wyzwaniem. Alfa Romeo Tour 2001 1 Numer 3 Rok 1 Czerwiec 2001 Dwumiesięcznik Amsterdam Urok prowokacji Gra yna Bukowska Przed nowym wyzwaniem Alfa Romeo Tour 2001 www.alfaromeo.com.pl Elegancka. Ekonomiczna. Ekstrawagancka. W ka dym

Bardziej szczegółowo

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram Wi kszy kaliber Dodge Caliber rogaty kompakt w salonie Autotrapera Przygoda z Jeepem Mateusz Kusznierewicz zawsze mia em s aboêç do aut terenowych JednoÊladem w teren Dirt, Street, Vert, Dual Slalom czy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo