PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZABRZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZABRZU"

Transkrypt

1 SALEZJAŃSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. św. Dominika Savio ZABRZE PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1

2 Podstawa planu pracy Plan pracy szkoły został opracowany w oparciu o następujące postanowienia, zarządzenia i uchwały: a) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami. b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami. c) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. d) Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego z poprawkami z dnia 23 sierpnia 2001r. e) Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 432) z poprawkami. f) Rozporządzenie MENiS z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z dnia 17 listopada 2000r. Nr 98, poz 1066) z późniejszymi zmianami. g) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz.U. z dnia 9 grudnia 1996r. Nr 143, poz. 663). h) Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lipca 2001r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 31 lipca 2001r. Nr 79 poz. 845). i) Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2002r. Nr 15 poz. 142) z późniejszymi zmianami j) Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z poprawkami. k) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych (Dz.U. z 9 maja 2002r Nr 51 poz 458 z późniejszymi zmianami). l) Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami. m) Rozporządzenie NENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 23 lutego 2004r. Nr 26, poz. 232). n) Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225) z późniejszymi zmianami. o) Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz.U. z 17 stycznia 2003r. Nr 5, poz. 46). p) Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 26 listopada 2001r. Nr 135, poz. 1516) q) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 22 stycznia 2003r. Nr 6, poz. 69). r) Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywania tych czynności (Dz.U. z 7 kwietnia 2005r. Nr 58, poz 504 i Nr 67, poz. 585). s) Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej 2

3 oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. t) Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 8 grudnia 2004r. Nr 260, poz. 2593). u) Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z dnia 20 lipca 2002r Nr 113, poz. 988, Nr 192, poz. 1875). v) Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 23 września 2002r Nr 156, poz. 1288) z późniejszymi poprawkami. w) Rozporządzenie MENiS z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 18 sierpnia 2004r. Nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zmianami. x) Rozporządzenie MENiS z dnia 10 sierpnia 2001r. w sprawie standard ow wymagań będących podstawąprzeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. z dnia 3 września 2001r. Nr 92, poz. 1020) z późniejszymi zmianami. y) Rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. z dnia 29 kwietnia 2004r Nr 89, poz. 845) z późniejszymi zmianami. z) Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w spraiw organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z dnia 18 lutego 2002r. Nr 13, poz. 125) aa) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z dnia 9 lutego 2005r. Nr 22, poz. 181). bb) Rozporządzenie MENiS z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2004r. Nr 277, poz 2746) z późniejszymi zmianami. cc) Zeszyt protokołów zebrań rady pedagogicznej. dd) Statuty Zespołu Szkół Salezjańskich. ee) Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2010/

4 Rok szkolny 2010/2011, który rozpoczynamy będzie dla szkoły rokiem nowych doświadczeń szkolnych. Obserwując sytuację na rynku edukacyjnym, przy istniejącym niżu demograficznym zauważa się dużą konkurencyjność szkół. Jakość szkoły, która opiera się na jakości nauczycieli, powinna pobudzać do wytężonej pracy, aby oczekiwania ze strony młodzieży i rodziców w miarę naszych możliwości były zaspokojone. Program szkoły salezjańskiej koncentruje się w głównej mierze na wychowaniu, które ma na celu przygotować młodego człowieka do dalszego życia jako uczciwego obywatela i dobrego chrześcijanina. Miesiąc wrzesień jest u nas miesiącem planowania. Do końca września należy zakończyć planowanie. W tym celu: nauczyciele po zapoznaniu się z projektem planu pracy i nadzoru pedagogicznego naniosą poprawki do w/w dokumentów do 14 września każdy odpowiedzialny za sektor (w tym nauczyciel przedmiotu) przedstawi plan swojej pracy oraz określi wymagania w zakresie nauczanego przedmiotu oraz zasady oceniania; 23 września nastąpi ostateczne zatwierdzenie programu pracy rocznej i kalendarium roku szkolnego. Zadania wychowawcze: a) Ukazywać młodzieży ważność obecności na zajęciach. Podniesienie frekwencji na zajęciach nie dokona się inaczej, jak przez systematyczne uświadamianie młodzieży konsekwencji nieuczęszczania na zajęcia oraz korzyści bycia na lekcjach. Powinno się te zagadnienia często poruszać na lekcjach wychowawczych, w rozmowach z rodzicami oraz przy każdych innych okazjach. Należy również położyć duży nacisk na rozmowy indywidualne z uczniami opuszczającymi zajęcia. Uczniom tym powinno się poświęcić odpowiednio więcej czasu. b) Utrzymywać regularny kontakt z domem ucznia i możliwie szybko wyjaśniać powody nieobecności. Kontakt z domem ucznia nie może się ograniczać jedynie do tradycyjnych wywiadówek. Jeśli sytuacja tego wymaga rodzice powinni być powiadamiani, możliwie szybko, o wszelkich sprawach dotyczących pobytu syna (córki) w szkole, w tym także o nieobecnościach. Odpowiedzialnym za to jest wychowawca. c) Prowadzić ujednolicony sposób kontroli obecności na zajęciach. Wzorem poprzednich lat utrzymuje się obowiązek prowadzenia przez ucznia zeszytu frekwencji. Usprawiedliwienia rodziców, wszelkie prośby o wcześniejsze zwolnienia z zajęć powinny być wpisywane tylko do tego zeszytu. Każdy z wychowawców powinien bezwzględnie przestrzegać tej zasady i innych form usprawiedliwiania nie uwzględniać. Przypomina się, że ucznia może zwolnić z danej lekcji jedynie wychowawca lub dyrektor (zastępca). Uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia również podlegają tej procedurze. Nieobecności powinny być usprawiedliwione najpóźniej do najbliższej lekcji wychowawczej. Należy zwrócić uwagę rodzicom na usprawiedliwianie. Zdarza się, że zbyt łatwo usprawiedliwiają nieobecności dzieci. d) Tworzyć wokół siebie atmosferę rodzinną. Samopoczucie nasze i młodzieży w szkole, a co za tym idzie jej atmosfera zależą przede wszystkim od nas samych. Dlatego starajmy się rozsiewać wokół siebie wszystko to, co pozytywne, piękne, co przyciąga, a nie odpycha. e) Pedagogia uśmiechu i dobroci, tak charakterystyczna dla pedagogiki salezjańskiej, niech będzie naszym codziennym zadaniem. Atmosfera między nami pedagogami 4

5 promieniuje bardzo mocno na młodzież i na całą szkołę. To od niej zależy, w bardzo dużym stopniu, atmosfera i klimat całej szkoły. W kontaktach z młodzieżą bądźmy, jak kochający rodzice: dobrzy i pogodni, ale równocześnie wymagający i konsekwentni. f) Szanować drugiego człowieka: słowem, ubiorem- (mundurki), zachowaniem. Ta problematyka powinna znaleźć odbicie w tematyce lekcji wychowawczych. g) Sport ważnym elementem wychowania salezjańskiego. Idąc za wskazaniami pedagogiki salezjańskiej zwracamy dużą uwagę na propagowanie sportu i wykorzystywanie go w wychowywaniu młodzieży. Animującą rolę w tym zakresie w naszej wspólnocie spełnia głównie SALOS. h) Wychowywanie siłą osobistego przykładu. Wychowanie w szkole nie może się ograniczać do samych słów, gdyż będzie puste. Nauczyciel i wychowawca powinien swoją postawą potwierdzać głoszone słowa i być ich świadkiem. Fakt pracy w szkole katolickiej stawia każdego z nas w sytuacji jednoznacznego opowiadania się po stronie prawdy, dobra, wartości religijnych. Cechy charakteru, ubiór, sposób traktowania młodzieży, uśmiech, przejrzysta postawa moralna są najskuteczniejszym środkiem wychowawczym, którego nie zastąpią nawet najpiękniej wypowiedziane słowa. Zasada ta dotyczy nie tylko nas wychowawców, ale wszystkich przebywających w szkole, w tym także młodzieży. i) Konieczność troski o zdrowie. Nałogi, w tym głównie palenie papierosów, spożywanie alkoholu, uzależnienie od internetu stanowią coraz poważniejszy problem. Jest to problem szerszy, wykraczający poza mury szkoły: problem środowiska. W oddziaływaniu wychowawczym powinno się położyć duży nacisk na ukazywanie ich skutków. Należy wykorzystywać wszelkie dostępne środki, które pomogą w ograniczeniu rozszerzania się tego problemu. Jednym z nich są regularne i dobrze prowadzone dyżury w budynku szkolnym i poza nim (zakaz opuszczania terenu szkolnego przez uczniów należy egzekwować). Należy również zachęcać do uprawiania sportu i turystyki, organizować działalność pozalekcyjną klasy. j) Atrakcyjne prowadzenie Słówka na dzień dobry. Słówko na dzień dobry jest bardzo ważnym elementem wychowawczym w tradycji wychowania salezjańskiego. Należy systematycznie zwracać uwagę na obecność młodzieży na słówku, z uczniami nieobecnymi rozmawiać. Zadanie to należy głównie do wychowawców klas. Nauczyciel mający pierwszą lekcje w danej klasie już po pierwszym dzwonku o godz znajduje się przy klasie i zwraca uwagę na ustawienie. Słówka powinni prowadzić wszyscy nauczyciele szkoły. k) Troska o estetykę szkoły i jej obejścia. Zmiany, które nieustannie dokonują się w szkole i jej otoczeniu sprawiają, że szkoła oraz jej otoczenie stają się coraz piękniejsze i bardziej funkcjonalne. Wyniki osiągnięte na tym polu do tej pory stanowią wyzwanie do dalszych wysiłków. W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na odpowiedzialne gospodarowanie pomieszczeniami i wyposażeniem szkoły (np. zostawianie młodzieży samej w klasach). Dopóki szkoły nie będziemy utożsamiać ze swoim drugim domem, dopóty efekty będą znikome. Temat odpowiedzialnej troski o szkołę powinien być często poruszany w rozmowach osobistych z młodzieżą i na lekcjach wychowawczych. l) Wymagania wychowawcze opierać na filarach nadprzyrodzonych. Nasze działania i wysiłki pozostaną puste i tylko częściowo skuteczne, jeśli nie oprzemy ich na fundamencie Bożym. Zobowiązuje nas do tego nie tylko charakter szkoły, której jako wychowawcy - jesteśmy ambasadorami, ale przede wszystkim powołanie chrześcijańskie, którym się wszyscy szczycimy. Dlatego w rozmowach z młodzieżą i rodzicami, ale przede wszystkim w codziennej praktyce jesteśmy świadkami głoszonej Prawdy. Korzystanie z Sakramentów świętych, uczestnictwo we Mszy św. szkolnej są tylko potwierdzeniem tego. Wychowanie religijne pozostanie puste, jeśli nie będziemy 5

6 świadkami głoszonej prawdy. O modlitwie najlepiej świadczy osoba modląca się. Do dawania takiego świadectwa życia chrześcijańskiego jesteśmy powołani i w szczególny sposób, z racji pełnionych w szkole zadań wychowawczych, zapraszani. Aby innych napełniać treścią, musimy nią być najpierw sami napełnieni. Zadania dydaktyczne: Zadania na bieżący rok szkolny: a) Zorganizować i zaplanować rok szkolny jest zadaniem stojącym indywidualnie przed każdym z nas. Wyniki końcowe są ściśle uzależnione od ich wcześniejszego zaplanowania. W planowaniu należy przewidzieć, między innymi: sposób i terminowość opracowania rozkładów materiału-(nowa podstawa programowa w gimnazjum) korelację między przedmiotową, ścieżki edukacyjne, kalendarz rocznej pracy indywidualnej i klasowej, konspekty, planowane wycieczki (w tym także wycieczki przedmiotowe) i inne wydarzenia natury wychowawczej, harmonogram i sposób sprawdzania wiadomości (powiadomić o tym uczniów na początku roku), plan samodoskonalenia się (lektury, inne materiały źródłowe,...). b) Wybrać najlepsze programy i podręczniki oraz przygotować rozkłady materiałów wraz z przedmiotowym systemem oceniania. Wymagania edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania mają się znaleźć na stronie internetowej do 24 września. c) Dostosować rozkłady materiału do najnowszych wymagań. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. d) Zapoznać uczniów z programem rocznym nauczanego przedmiotu, stawianymi wymaganiami i oczekiwaniami. Najlepszym sposobem na podnoszenie jakości nauczania jest jasne przedstawienie wymagań na początku roku i konsekwentne ich realizowanie w trakcie roku szkolnego. Nauczyciel powinien wiedzieć na początku roku, czego będzie wymagał od ucznia i z tymi wymaganiami powinien zapoznać uczniów. Należy również opracować harmonogram i sposób sprawdzania wiadomości i zapoznać z nim uczniów (testy, sprawdziany, zadania klasowe z konkretnymi terminami). Zwrócić szczególną uwagę na uczniów zdolnych i przygotować ich do olimpiad i konkursów. Cel ten powinien przyświecać każdemu z nas. Uczniowie osiągający sukcesy pozaszkolne są najlepszym potwierdzeniem dobrej i skutecznej pracy dydaktycznej nauczyciela. Ich obecność i liczba jest również wizytówką szkoły. Należy do tego celu wykorzystywać wszystkie możliwe środki. Dobrze poprowadzona lekcja jest zaledwie początkiem w tworzeniu takiej tradycji. Nieodzowne jest wykorzystanie do tego celu kół przedmiotowych oraz indywidualne prowadzenie ucznia. Ambicją każdego z nas powinno być doprowadzenie jak najwięcej uczniów do finałów konkursów i olimpiad pozaszkolnych. Komisja przedmiotowa uwzględni w programie rocznym szkolne konkursy przedmiotowe z przedmiotów. e) Zaktywizować przedmiotowe koła zainteresowań. Właściwie poprowadzenie koła przedmiotowego daje możliwość poszerzenia wiadomości ucznia oraz pracy z uczniem zdolnym. Zmysł wychowawczy i organizacyjny przejawia się również i w tym, by umiejętnie zachęcić młodzież do uczestnictwa w prowadzonym przez siebie kole. Ustala się następujące zasady działalności kół zainteresowań, w tym także przedmiotowych. Zrobienie naboru do koła leży w gestii osoby prowadzącej. Koło nie może liczyć mniej niż 15 osób. Dotacja(środki finansowe z Komitetu Rodzicielskiego) na prowadzenie koła będzie przyznana na czas półrocza. W drugim półroczu zostanie przeprowadzony ponowny nabór i rozdysponowanie środków na 6

7 funkcjonowanie koła. Koła funkcjonujące niezgodnie z w/w zasadami zostaną zamknięte. Nabór do poszczególnych kół należy zakończyć we wrześniu br. Do końca września należy przedstawić do akceptacji (u p. Urszuli Dramskiej) program półroczny i listę uczniów. Opiekun koła jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dokumentacji koła. Koła rozpoczynają działalność od 1 października 2010r. f) Budować i tworzyć postawy współodpowiedzialności za jakość szkoły. Wszyscy razem i każdy z osobna, musimy zwracać uwagę na jakość wykonywanych zadań i obowiązków; także tych najdrobniejszych. Jakość nauczania i wychowania zależy w bardzo dużym stopniu od naszej odpowiedzialności. Przykłady tej odpowiedzialności to między innymi troska o powierzone wyposażenie szkoły, terminowe wykonywanie zadań, wypełnianie dyżurów, uczestnictwo w zaplanowanych konferencjach i spotkaniach, punktualność, solidne planowanie, itp. g) Doposażyć klaso-pracownie w potrzebne pomoce naukowe i wykorzystywać je w nauce. Klasy należy systematycznie wyposażać w potrzebne pomoce. Nauczyciel powinien mieć przygotowany plan doposażenia swojej klasy w pomoce. Zestawienie potrzebnych pomocy należy przedstawić w administracji szkoły do dnia 17 września w celu uwzględnienia go w budżecie szkoły. h) Poszukiwać nowych form sprawdzania i oceniania wiadomości. Ocena powinna być elementem mobilizującym ucznia do pracy indywidualnej, a nie zniechęcającym go. Dlatego też tradycyjne odpytywanie czy tzw. kartkówki nie mogą być jedynym sposobem oceniania wiadomości uczniów. Zachęca się nauczycieli do poszukiwania i stosowania innych atrakcyjnych form oceniania, jak np. opracowywania testów, wykorzystywania nowoczesnych środków technicznych i innych. Duże pole do popisu ma tutaj komisja przedmiotowa. i) Zwrócić uwagę na jakość i terminowość wykonywanych zadań. Głównie chodzi o prowadzenie dokumentacji (prowadzenie dziennika i arkuszy ocen odpowiedzialni wychowawcy klas). j) Doskonalenie wewnątrzszkolne staje się koniecznością, wynikającą ze stale zmieniających się wymagań i dużej konkurencji na rynku szkolnym. k) Nawiązać współpracę ze szkołami i instytucjami zagranicznymi(anglia, Niemcy, Ukraina) Przedstawione zagadnienia zostaną przeanalizowane indywidualnie przez każdego z nas i następnie, w terminie do 14 września, na piśmie wniesione uwagi i konkretne formy realizacji. Każdy przygotuje dokładny kalendarz własnej działalności. Za realizację i przedstawienie wniosków RP są odpowiedzialne komisje przedmiotowe. Zadania administracyjne: a) Modernizować szkołę. W tym roku planujemy: dokończenie napraw elewacji szkoły, wymiana drzwi klasowych (kontynuacja), remont łazienek, gabloty na korytarzach, remont kaplicy szkolnej, naprawa systemu wentylacji. b) Prowadzić bieżące remonty. Będą prowadzone bieżące remonty klas i pomieszczeń szkolnych. c) Podnosić stale stopień naszej odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy. Jakość pracy rośnie wraz ze świadomością o konieczności jej dokładnego wykonania. d) Wykonywać powierzone obowiązki sumiennie i dokładnie. Planowane zamierzenia i rozwój dzieła salezjańskiego będą możliwe jedynie przy współpracy nas wszystkich. Główna część naszej odpowiedzialności indywidualnej za powodzenie realizacji 7

8 planów streszcza się w sumiennym i solidnym wykonaniu codziennych obowiązków. Obowiązki niosą z sobą konieczność mobilizowania siebie do ich jak najlepszego wypełnienia, np. wypełnienie wyznaczonych dyżurów. Ważne jest uświadomienie sobie na początku roku szkolnego ważności zadań stojących przed każdym z nas. Zrealizujemy się jako wspólnota tylko wówczas, gdy będziemy solidnie wykonywać nasze osobiste obowiązki. e) Oszczędnie gospodarować nośnikami energii. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za oszczędne gospodarowanie nośnikami energii (światłem, wodą, ciepłem, itp.). f) Nasza troska i odpowiedzialność za wyposażenie szkoły. Szkołę i jej wyposażenie musimy szanować i uczyć tego także młodzieży. Nie możemy obojętnie przechodzić obok faktów wandalizmu. Nauczyciel odpowiedzialny za salę przejmuje dobra znajdujące się w sali (spisane w księdze inwentarzowej) i jest za nie odpowiedzialny. Nasza współodpowiedzialność za szkołę wyraża się także trosce o podnoszenie estetyki klas, zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia znajdującego się w nich, nie pozostawianie młodzieży samej w klasach, dobrze pełnione dyżury na przerwach, itp. Za wystrój klas i stan jej wyposażenia odpowiada opiekun klasy. Bez jego zgody nie można wprowadzać uczniów do pracowni. Opiekunowie i prowadzący zajęcia w pracowniach komputerowych i klaso-pracowniach wyznaczą uczniom stałe miejsca na stanowiskach (ławkach). Plany przydziału miejsc będą się znajdowały u nauczyciela prowadzącego zajęcia. g) Promować uczestnictwo młodzieży w życiu szkoły. Młodzież stanowi bardzo ważne ogniwo we wspólnocie szkolnej. Bez niej szkoła nie miałaby racji istnienia. Należy poszukiwać różnych form aktywnego włączania młodzieży w życie szkoły. Szczególnie ważną rolę pełni tutaj samorząd szkolny. Do końca września opiekun samorządu, wspólnie z przewodniczącym, przedstawią dyrekcji program rocznej pracy samorządu uczniowskiego oraz szczegóły ich uczestnictwa w życiu szkoły. 8

9 Liczba i rodzaj oddziałów w szkole W sumie oddziałów: 17 W tym: Szkoły młodzieżowe Gimnazjum 9 Liceum Ogólnokształcące 9 1. Lp Szkoła Nazwa zawodu \ specjalności Liczba klas 1 Gimnazjum Klasy pierwsze Gimnazjum Klasy drugie Gimnazjum Klasy trzecie 3 87 Liczba uczniów RAZEM LO Klasy pierwsze LO Klasy drugie LO Klasy trzecie 3 71 RAZEM Zajęcia szkolne rozpoczynają się o godz (obecność obowiązkowa na apelu o 7.50) Opiekunowie organizacji i kół zainteresowań a) Samorząd uczniowski: - mgr Magda Olszewska, b) SALOS: - ks. mgr Adam Barczak c) Rada Rodziców: - p. Marek Skrzypek d) BHP: - mgr inż. Andrzej Nowak e) Wycieczki: - mgr Urszula Dramska f) Koordynacja słówek na dzień dobry : - ks. mgr Tadeusz Goryczka g) Konserwator techniczny sp. komputerowego: - mgr Wojciech Szymański Opieka nad gablotami a) Plan lekcji: - mgr Urszula Dramska b) Ogłoszenia urzędowe: - mgr Urszula Dramska c) Treści religijne: - ks. mgr Tomasz Łach d) Gazetka sportowa: - mgr Anna Hemmerling e) Samorząd szkolny: - mgr Magdalena Olszewska 9

10 Opiekunowie klas i pracowni Archiwum - p Grażyna Witała Gabinet dyrektora: - p Małgorzata Kauczor Gabinet wicedyrektora d/s pedagogicznych - mgr Urszula Dramska Księgowość - p. Krystyna Maciaszek Sekretariat szkoły: - p.grażyna Witała sala sportowa z zapleczami - mgr A.Hemmerling, mgr P.Szynkiewicz, mgr Ł.Suder Siłownia: - mgr Z. Chmielewska, mgr I.Dzienisiewicz, mgr A.Dulias. Pomieszczenie nauczycieli WF: -mgr Grzegorz Olejniczak Portiernia - p. Małgorzata Kauczor Biblioteka - mgr Marzena Kot-Zasada Kaplica: - ks. Artur Siewarga Gabinet lekarski: - p. Sylwia Smolarczyk Pokój nauczycielski: - mgr Urszula Dramska i p.barbara Witkowska Szatnie: - wg dyżurów - panie sprzątające Sala nr 2 (księgowość ) - p. Krystyna Maciaszek gabinet nr 3 ( sekretariat ) - p. Grażyna Witała gabinet nr 4 (dyrektor) - ks. mgr Tadeusz Goryczka Sala nr 5 (pracownia j. niemieckiego) - mgr Aleksandra Krajewska Sala nr 6 ( pracownia j. polskiego) - mgr Aneta Staniczek Sala nr 7 ( pracownia j. niemieckiego) - mgr Katarzyna Goleśny, mgr Kornelia Czernik Sala nr 8 ( j. włoski i francuski) - mgr Grzegorz Olejniczak, mgr Magdalena Domin Sala nr 9 ( pracownia religii i muzyki) - ks. mgr Artur Siewarga, mgr Monika Burdyszek Sala nr 10( salka katechetyczna) - ks. mgr Tomasz Łach Sala nr 11 (sklepik) - p. Jolanta Gonera Sala nr 12 ( pracownia biologiczna) - mgr Izabela Wilk Żymła, mgr Anna Antonowicz gabinet nr 14 ( higienistka szkolna) - p. Sylwia Smolarczyk Sala nr 15 (pracownia geograficzna) - mgr Bożena Wacławik Sala nr 16 (pokój nauczycielski) - mgr Urszula Dramska i p. Barbara Witkowska Sala nr 17 (biblioteka szkolna) - mgr Marzena Kot-Zasada Sala nr 18 (pracownia j angielskiego) - mgr Katarzyna Szaniawska Sala nr 19 (pracownia matematyczna) - mgr inż. Justyna Gajdzik Sala nr 20 ( pracownia matematyczna) - mgr Anita Jarominek Sala nr 21 (pracownia j polskiego) - mgr Izabela Wyleżoł (mgr Ł. Suder w.z.) Sala nr 22 ( pracownia j. łacińskiego) - mgr Katarzyna Pniewska Sala nr 23 ( pracownia chemiczna) - mgr Patrycja Malcharczyk Sala nr 24 ( pedagog szkolny) - mgr Grażyna Piskorska Sala nr 25( pracownia j polskiego) - mgr Magdalena Olszewska Sala nr 26 ( pracownia j polskiego) - mgr Alicja Podstolec, mgr Marzena Pełka Sala nr 27 ( pracownia informatyczna) - mgr Wojciech Szymański, mgr Krzysztof Żerdziński Sala nr 28 (pracownia j. angielskiego) - mgr Agnieszka Mazik Sala nr 29 ( pracownia historyczna) - mgr Jadwiga Oleksak, mgr Barbara Pieczka Sala nr 30 ( pracownia fizyki) - mgr Agata Pyrkosz/ mgr Aleksandra Stasz Sala nr 31 ( pracownia WOS) - mgr Beata Krzystyniak Sala nr 32 ( pracownia j rosyjskiego) - mgr Ewa Partyka Sala nr 33 ( wicedyrektor) - mgr Urszula Dramska Sala nr 34 ( mała sala WF) - nauczyciele WF 10

11 Sala nr 35 ( pokój PS) Sala nr 36 ( siłownia) Otoczenie szkoły(na zewnątrz) Estetyka wnętrza szkoły - panie sprzątaczki - podczas lekcji nauczyciele wf - mgr Izabela Wilk - Żymła -mgr Bożena Wacławik Organizacja Rady Pedagogicznej 1. Zespół kierowniczy dyrektor szkoły z-ca dyrektora d.s. dydaktycznych Główna Księgowa - ks. mgr Tadeusz Goryczka - mgr Urszula Dramska - p Krystyna Maciaszek 2. Nauczyciele przedmiotów teoretycznych Język polski Język angielski Język niemiecki Język francuski Język włoski Język rosyjski Język łaciński Historia Wiedza o społeczeństwie Wiedza o kulturze Matematyka mgr Henryka Saternus mgr Aneta Niewlaczyn mgr Magdalena Olszewska mgr Izabela Wyleżoł mgr Alicja Podstolec mgr Katarzyna Szaniawska mgr Aleksandra Lisowicz mgr Marzena Pełka mgr Ewa Szymura mgr Agnieszka Mazik mgr Katarzyna Goleśny mgr Aleksandra Krajewska mgr Kornelia Czernik mgr Magdalena Domin mgr Magdalena Domin mgr Ewa Partyka mgr Katarzyna Pniewska mgr Jadwiga Oleksak mgr Barbara Pieczka mgr Beata Krzystyniak mgr Anna Gaidzik-Galon mgr Anita Jarominek mgr Dawid Brzeziński mgr inż. Justyna Gajdzik mgr Andrzej Groborz 11

12 Przysposobienie obronne Sztuka Technika Zajęcia artystyczne Elementy informatyki (informatyka) Fizyka Chemia Geografia Biologia Wychowanie fizyczne mgr Dawid Grabka mgr Monika Burdyszek mgr Ewa Smolińska mgr Sabina Węglarz mgr Wojciech Szymański mgr Krzysztof Żerdziński mgr Agata Pyrkosz mgr Aleksandra Stasz mgr Urszula Dramska mgr Patrycja Malcharczyk mgr Bożena Wacławik mgr Grzegorz Olejniczak mgr Izabela Wilk-Żymła mgr Anna Antonowicz mgr Zofia Chmielewska mgr Izabela Dzienisiewicz mgr Anna Dulias mgr Anna Hemmerling mgr Łukasz Suder mgr Piotr Szynkiewicz mgr Grzegorz Olejniczak Podstawy przedsiębiorczości Religia mgr Beata Krzystyniak ks. mgr Artur Siewarga ks. mgr Tomasz Łach 3. Komisje przedmiotowe Spotkania poszczególnych komisji odbędą się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za opracowanie planu pracy na rok szkolny oraz złożenie go w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2010r. do mgr Urszuli Dramskiej koordynatora prac komisji. Bazując na wynikach egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w województwie śląskim komisje opracują wnioski z tegorocznych egzaminów naszych absolwentów do 22 września i zaprezentuje je na konferencji Rady Pedagogicznej. Komisja przedmiotów humanistycznych - przewodnicząca mgr Alicja Podstolec Komisja przedmiotów języków obcych - przewodnicząca mgr Katarzyna Goleśny 12

13 Komisja przedmiotów ścisłych - przewodnicząca mgr Aleksandra Stasz Komisja zajęć artystycznych i sportowych przewodniczący mgr Grzegorz Olejniczak Wychowawstwa klasowe Gimnazjum 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C - mgr Agnieszka Mazik - mgr Grzegorz Olejniczak - mgr Patrycja Malcharczyk - mgr Katarzyna Szaniawska - mgr inż. Justyna Gajdzik - mgr Aneta Staniczek - mgr Ł.Suder - mgr Anita Jarominek - mgr Beata Krzystyniak Liceum 1a LO - mgr Bożena Wacławik 1b LO mgr Magdalena Olszewska 1c LO - mgr Izabela Wilk-Żymła 2ab LO - ks.mgr Artur Siewarga 2c LO - mgr Jadwiga Oleksak 3a LO - mgr Katarzyna Goleśny 3b LO - ks. mgr Tomasz Łach 3c LO - mgr Alicja Podstolec Kolejność prowadzenia słówek na dzień dobry Poniedziałek ks. Dyrektor szkoły Wtorek ks. mgr Adam Barczak Środa Nauczyciele (koordynuje ks.mgr Tadeusz Goryczka) Czwartek Katecheci ks.mgr Artur Siewarga, ks. mgrtomasz Łach Piątek Wicedyrektor mgr Urszula Dramska, Samorząd Szkoły 13

14 Organizacja roku szkolnego 2010/2011 Kalendarz ogólny Rok szkolny trwa od do Zajęcia dydaktyczne trwają od: do Zajęcia dydaktyczne dzielą się na cztery okresy: I II III IV Składanie deklaracji przez maturzystów do Próbny egzamin gimnazjalny część hum. Próbny egzamin gimnazjalny część mat-przyr. wg. ustaleń Kuratorium wg. ustaleń Kuratorum Próbna matura z matematyki godz Próbna matura z przedmiotu wybranego wg. ustaleń Kuratorium Zimowa przerwa świąteczna XII 2010 Ferie zimowe I 2011 Rekolekcje szkolne: III 2011 Ferie świąteczne wielkanocne: IV 2011 Przedstawienie listy tematów z j. polskiego do 8 kwietnia Zakończenie zajęć w klasach maturalnych Egzamin gimnazjalny: część humanistyczna 12 kwietnia 2011 r. (wtorek), godz część matematyczno-przyrodnicza 13 kwietnia 2011 r. (środa), godz język obcy nowożytny 14 kwietnia 2011 r. (czwartek), godz Egzamin maturalny: część pisemna i ustna: od 4 do 27 maja 2011 r. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego: część humanistyczna 6 czerwca 2011 r. (poniedziałek), godz część matematyczno-przyrodnicza 7 czerwca 2011 r. (wtorek), godz język obcy nowożytny 9 czerwca 2011 r. (czwartek), godz Przekazanie zaświadczeń do szkół (Gim) 15 czerwca 2011 r. Przekazanie świadectw dojrzałości do 30 czerwca 2011 r. Zakończenie rocznych zajęć: 22 czerwca 2011r. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2011r. 14

15 Szczegółowy kalendarz roku szkolnego Wrzesień r. godz Konferencja plenarna Data Nazwa imprezy Godz. 9:30 Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego (w kościele parafialnym) Godz Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych korytarz główny Godz. 17 spotkanie organizacyjne z pozostałymi klasami, po spotkaniu ogólnym spotkanie w klasach z wychowawcą i wybór trójek Ostateczny termin oddania przedmiotowych rozkładów materiału, planów pracy VI Ogólnopolskie Forum Młodzieżowe Szkół Katolickich na Jasnej Górze Konferencja RP: zatwierdzenie rocznego planu pracy godz Do końca września wychowawcy klas maturalnych zapoznają klasy maturalne z regulaminem matur, nauczyciele przedmiotu z zasadami zdawania :wpis do dziennika. Październik Data Nazwa imprezy Spotkanie integracyjne dla nauczycieli Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych. Listopad Data Nazwa imprezy Uroczystość Wszystkich Świętych Dzień wszystkich wiernych zmarłych Konferencja problemowa i klasyfikacyjna za ¼ roku szkolnego Akademia z okazji Dnia Niepodległości Dzień Niepodległości Spotkanie z rodzicami ( podsumowanie ¼ roku szkolnego). Grudzień Data Nazwa imprezy Spotkanie ze św. Mikołajem w szkole Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Msza św. i akademia Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze Zimowa przerwa świąteczna Styczeń Data Nazwa imprezy Uroczystość Trzech Króli kolędnica w szkole Konferencja klasyfikacyjna za 2 okres nauki. Ferie zimowe 15

16 29.01 Studniówka klas III LO Uroczystość patronalna ku czci św. Jana Bosko, ojca i wychowawcy młodzieży. Luty Data Konferencja plenarna Nazwa imprezy Spotkanie z rodzicami Marzec Data Nazwa imprezy Spotkanie przewodniczących komisji przedmiotowych Dzień Kobiet spotkanie z paniami kawa w pokoju nauczycielskim Rekolekcje szkolne Kwiecień Data Nazwa imprezy Wiosenna przerwa świąteczna Konferencja klasyfikacyjna za III okres Spotkanie z rodzicami Pielgrzymka maturzystów szkół salezjańskich na Jasną Górę Egzamin gimnazjalny część humanistyczna Egzamin gimnazjalny - część matematyczno przyrodnicza Egzamin gimnazjalny część językowa Dzień otwarty w SZSP Konferencja klasyfikacyjna końcowa dla klas III LO Akademia z okazji 3 maja Święto patronalne szkoły św. Dominika Savio Maj Data Nazwa imprezy Savionalia w Krakowie Uroczystość Królowej Polski 4.05 Egzamin dojrzałości część pisemna Uroczystość M.B. Wspomożenia Wiernych Pożegnanie klas maturalnych 16

17 Czerwiec Data Nazwa imprezy Spotkanie integracyjne Konferencja klasyfikacyjna szkoły, zatwierdzenie wyników nauki za rok szkolny 2010/ Dni Sportu Uroczystość zakończenia roku szkolnego Msza św akademia, rozdanie świadectw i nagród Konferencja plenarna RP Kalendarz wydarzeń i imprez szkolnych L.p. Nazwa imprezy Termin Odpowiedzialny 1 Inauguracja nowego roku szkolnego 2010/2011 Msza święta w kościele parafialnym Dyrekcja katecheci Spotkanie w szkole 2 Spotkanie organizacyjne z rodzicami klas g.16.30, Dyrektor pierwszych, a także pozostałych klas. 4 Ogólnopolskie Forum Młodzieżowe w Częstochowie 17, Opiekun samorządu mgr Magdalena Olszewska Spotkanie samorządów uczniowskich w Szczyrku Opiekun samorządu mgr Magdalena Olszewska 5 Dzień Edukacji Narodowej mgr Aneta Niewlaczyn(kl.IIcG) 6 Ślubowanie klas I mgr Patrycja Malcharczyk(kl.IcG), mgr Izabela Wilk-Żymła (kl.iclo) 7 Akademia z okazji Dnia Niepodległości mgr Jadwiga Oleksak (kl.iiclo) 9 Wywiadówka i spotkanie z rodzicami Dyrekcja 10 Sympozjum edukacyjne w Krakowie wg grafiku SCE Kraków 11 Patronalne święto Muzyki św. Cecylia mgr Monika Burdyszek Spotkanie z Mikołajem mgr Magdalena Olszewska(kl.IbLO) 12 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (akademia) Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich w Częstochowie 13 Spotkanie opłatkowe z nauczycielami i kolędnica szkolna mgr Anita Jarominek (kl.iiibg) Dyrekcja, wydelegowani nauczyciele mgr Agnieszka Mazik (kl.iag) 17

18 16 Ferie zimowe (propozycje dla młodzieży) SALOS 15 Studniówka klas maturalnych Wychowawcy klas maturalnychmgr Katarzyna Goleśny(kl.IIIaLO), ks.mgr Tomasz Łach(kl.IIIbLO), mgr Alicja Podstolec(kl.IIIcLO) 14 Uroczystość patronalna św. Jana Bosko: Msza św. liturgia Akademia i dekoracja mgr inż. Justyna Gajdzik (kl.iibg) 17 Rekolekcje szkolne Katecheci szkolni ks.mgr Tomasz Łach, ks.mgr Artur Siewarga 18 Sympozjum pedagogiczne w Krakowie?????????? Wszyscy nauczyciele 19 Wywiadówka i spotkanie z rodzicami Dyrekcja 25 Dzień otwartych drzwi mgr Katarzyna Szaniawska(kl.IIaG) 20 Wyjazd maturzystów na Jasną Górę Ks.mgr Tomasz Łach 22 Akademia z okazji 3 maja mgr Beata Krzystyniak(kl.IIIcG) 23 Święto patronalne Szkoły, św. Dominika Savio mgr Grzegorz Olejniczak (kl.ibg) 24 Uroczystość MB Wspomożenia Wiernych mgr Bożena Wacławik(kl.IaLO) 25 Pożegnanie klas maturalnych ks. Artur Siewarga (kl.iiablo) 26 Dni sportu mgr Łukasz Suder (kl.iiiag) + nauczyciele W.F. 27 Zakończenie Roku szkolnego Dyrekcja Kalendarz spotkań Rady Pedagogicznej L.p. Cel spotkania Termin Odpowiedzialny 1. KONFERENCJA PLENARNA Dyrektor 2. Spotkanie organizacyjne z rodzicami klas I Dyrektor, 3. KONFERENCJA PROBLEMOWA: zatwierdzenie Dyrektor rocznego programu pracy g KONFERENCJA PROBLEMOWA I Dyrektor KLASYFIKACYJNA za 1 okres nauki g WYWIADÓWKA - spotkanie z rodzicami Dyrektor g KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA za 2 okres Dyrektor nauki 7. KONFERENCJA PLENARNA: analiza wyników nauczania i wychowania oraz realizacji założonych g g Dyrektor 18

19 planów 8. WYWIADÓWKA- spotkanie z rodzicami g KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA- za 3 okres nauki,( maturzyści - końcowa 28.IV. godz ) g WYWIADÓWKA - spotkanie z rodzicami g KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA za rok szkolny 2010/ KONFERENCJA PLENARNA: analiza wyników nauczania i wychowania oraz stanu realizacji założonych planów g g Dyrektor Dyrektor Dyrektor Dyrektor Dyrektor KOMITET RODZICIELSKI Komitet Rodzicielski działa zgodnie ze swoim regulaminem według opracowanego planu rocznej pracy. Opiekunem Komitetu Rodzicielskie i koordynatorem jej działalności z ramienia szkoły jest dyrektor, a w jego imieniu - p. Marek Skrzypek. Na pierwszym zebraniu Komitetu - w dniu 06 września 2010 zostanie wybrany jej zarząd oraz komisja rewizyjna. Komitet zbierze się przynajmniej cztery razy w roku na spotkaniu plenarnym. Normalnie, o ile nie zostanie poinformowane inaczej - zarząd KR i trójki klasowe spotykają się na zebraniu plenarnym w dniach wywiadówki o godz Celem tych spotkań jest przedyskutowanie bieżących spraw oraz zweryfikowanie swojej działalności. Dodatkowe spotkania zwołuje, w razie potrzeb, dyrektor lub przewodniczący KR. Wycieczki szkolne Opiekunem i koordynatorem wycieczek szkolnych z ramienia Rady Pedagogicznej jest mgr Urszula Dramska Terminarz wycieczek: klasy I III Gimnazjum oraz klasy II LO : możliwość zorganizowania jednorazowego wyjścia do kina lub wycieczki 3-dniowej w terminie ustalonym z dyrekcją do (brak możliwości zmiany terminu po !!! ) klasy I LO odpowiedzialny za ustalenie terminu wspólnego wyjazdu integracyjnego ks. mgr Tomasz Łach klasy III LO - możliwość zorganizowania jednorazowego wyjścia do kina lub wycieczki 3-dniowej w terminie do Dokumentacja potrzebna do organizacji wycieczki szkolnej: a) karta wycieczki; b) lista uczestników z adresem zamieszkania i nr PESEL; c) oświadczenia rodziców (wyrażenie zgody na uczestnictwo w wycieczce); d) przy organizowaniu wyjazdu dla uczniów samochodem prywatnym należy posiadać oświadczenie rodziców wyrażające zgodę na uczestnictwo i przejazd; e) powiadomienie Inspektoratu w Krakowie i Kuratorium Oświaty w przypadku organizacji wycieczki zagranicznej; f) organizator wycieczki jest zobowiązany zapoznać uczestników i rodziców z regulaminem i harmonogramem wycieczki potwierdzenie własnoręcznym podpisem; Dokumentację należy złożyć w sekretariacie szkolnym co najmniej 3 dni przed wycieczką natomiast dokumentację wycieczki zagranicznej co najmniej 14 dni przed wyjazdem. Należy 19

20 pamiętać o apteczce pierwszej pomocy i posiadaniu przez uczestników wycieczki ważnej legitymacji szkolnej. Działalność pozalekcyjna (koła przedmiotowe i koła zainteresowań) Zasady tworzenia i działalności kół zainteresowań będą przebiegały w bieżącym roku w sposób podobny do ubiegłorocznego. Propozycje do ich tworzenia wychodzą oddolnie, tzn. od samych nauczycieli, zainteresowanych prowadzeniem konkretnych kół (przedmiotowych i zainteresowań), jak również od młodzieży. Termin składania propozycji upływa z dniem Weryfikacja działalności kół będzie prowadzona na bieżąco, a w sposób szczególny przy końcu każdego okresu. KOŁA ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE W SZKOLE L.p. Nazwa koła Liczba Prowadzący godzin 1 Dla zainteresowanych j włoskim 1 mgr M. Domin 2 Dla zainteresowanych j. niemieckim 1 mgr A.Krajewska 3 Historyczne 1 mgr J.Oleksak 4 Literacko - recytatorskie 1 mgr H.Saternus 5 Polonistyczne dla Gimnazjum 3 mgr M.Olszewska 6 Biologiczne 1 mgr I.Wilk-Żymła 7 Matematyczne 1 mgr A. Jarominek 8 Chemiczne 1 mgr U.Dramska, mgr P.Malcharczyk 9 Informatyczne 1 mgr W. Szymański 10 Teatralne 3 mgr A. Niewlaczyn 11 Gazeta szkolna 1 12 Geograficzne 1 mgr B.Wacławik 13 Turystyczne 1 mgr B.Wacławik 14 Dla zainteresowanych j. angielskim 1 mgr K.Szaniawska 15 Dla zainteresowanych j. rosyjskim 1 mgr E. Partyka 16 Sekcje sportowe Salosu: Koszykówka, siatkówka,, piłka nożna, tenis st. 1 Trenerzy poszczególnych sekcji 17 Wolontariat misyjny 1 18 Aerobic 1 mgr A.Hammerling 19 Gitarowe 1 Uwagi 20

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

LICEUM PRZEDMIOT. Imię i nazwisko nauczyciela. Nr programu lub nr dopuszczenia podręcznika 1. RELIGIA. Kl. I ab LO Kl. I c LO AZ 4-01/1 AZ 4-01/1

LICEUM PRZEDMIOT. Imię i nazwisko nauczyciela. Nr programu lub nr dopuszczenia podręcznika 1. RELIGIA. Kl. I ab LO Kl. I c LO AZ 4-01/1 AZ 4-01/1 LICEUM Lp PRZEDMIOT KLASA Nr programu lub nr dopuszczenia podręcznika Imię i nazwisko nauczyciela 1. RELIGIA Kl. I ab LO ks. mgr Artur Siewarga ks. mgr Tomasz Łach 2. JĘZYK POLSKI Kl. I ab LO DKW-4015-96/02

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim Wrzesień 2016 1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

wrzesień Szkoła 2014 Niedziela Niedziela Niedziela

wrzesień Szkoła 2014 Niedziela Niedziela Niedziela wrzesień 2014 01 Poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego msza św. godz. 9.00 /Zgoda/ 02 Wtorek 03 Środa 04 Czwartek 05 Piątek 06 Sobota wyjazd z wychowawcami akcji wakacyjnych 07 Niedziela 08 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 L.p Zdarzenie Termin 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 29 sierpnia 2016r.(poniedziałek) godz.10.00 2. Rok szkolny 2016/2017 1 września 2016r.(czwartek) 31 sierpnia 2017r.(czwartek)

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 03.09.2012 Termin zakończenia roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Janusza Korczaka w WIELUNIU WRZESIEŃ

w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Janusza Korczaka w WIELUNIU WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Janusza Korczaka w WIELUNIU DATA 1.09.2015r. wtorek g. 8.45 WRZESIEŃ WYDARZENIA/ZADANIA ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018. Terminy Oddziały Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego WRZESIEŃ 2017 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017

KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017 II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017 Organizacja roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r. koniec zajęć dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. Terminy Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego Zespół Szkół nr 125 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej WRZESIEŃ 2016 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 DATA TEMATYKA ODPOWIEDZIALNY 01.09.2009 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: udział w młodzieży z klas I gimnazjalnych (godz. 8.30) i licealnych, (10.00) po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2015/2016

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2015/2016 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2015/2016 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 1.09.2015 Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, Opiekun Samorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2016/2017

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2016/2017 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2016/2017 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 1.09.2016 Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, Opiekun Samorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2014/2015 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 1.09.2014 Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, Opiekun Samorządu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego Terminy Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego Zespół Szkół nr 125 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej WRZESIEŃ 2015 1 września 2 września 3 września 4 września

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2014 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2. 02.09.2014 r. kiermasz używanych podręczników, 3. 11.09.2014 r. -

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. Terminy Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego Zespół Szkół nr 125 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej WRZESIEŃ 2016 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO 01.09.2014 (poniedziałek) - termin rozpoczęcia roku szkolnego 26.06. 2015 (piątek)

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna:

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2016/ 2017 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2016/ 2017 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień Ć GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.16 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.16 złożenie

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 2.IX.2013 Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrekcja Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, M. Mikrut

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie Lp. Data Zadanie Odpowiedzialni I - półrocze WRZESIEŃ 2015 1. 01.09.2015 /wtorek/ Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH (wybranych) W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA (stan prawny styczeń 2010) I. Ustawy 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Technicznej

PLAN PRACY Szkoły Technicznej PLAN PRACY Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy Rok szkolny 2015/2016 1 1. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 P W Ś Cz Pt S N P W Ś Cz Pt S N P W Ś Cz Pt S N P W

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2015/2016

Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Nr 12 1 września

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim Wrzesień 2015 1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 L.p. Działanie Termin 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2015r. 2. Termin uzupełnienia list

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2014/2015

Organizacja roku szkolnego 2014/2015 Organizacja roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Nr 12 1 września

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 WRZESIEŃ 2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 WRZESIEŃ 2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 WRZESIEŃ 2015 31sierpnia Dyrekcja 1 Konferencja organizacyjna godz.10.00 2 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września (wtorek) godz.9.30 Samorząd, 3 Dzień ulicy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

KALENDARZ PRACY SZKOŁY KALENDARZ PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 semestr I - 20 tygodni, (01.09.2014 31.01.2015) semestr II 18 tygodni (10 tygodni dla maturzystów, 14 tygodni dla klasy odbywającej praktyki), Razem 38 tygodni.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym /2015 I. Kierunki pracy szkoły w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 1. Zaktywizowanie pracy zespołów owych

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu podstawa prawna: art. 33 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie wymieniane akty prawne znajdują się pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/ Data aktualizacji : 05 lutego 2014 r. Opracowała: mgr inż. Barbara Kutkowska 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PIERWSZY SEMESTR roku szkolnego 2013/2014 TERMIN ZADANIE WRZESIEŃ 02.09. 2013 r. 05.09. 2013 r. Do 10.09. 2013

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

Szkoły Podstawowej nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie Lp. Data Zadanie Odpowiedzialni I - półrocze WRZESIEŃ 2016 1. 01.09.2016 (czwartek) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2015/ 2016 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2015/ 2016 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.15 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.15 złożenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZYK TERMINÓW NA I SEMESTR 2013/2014

KALENDARZYK TERMINÓW NA I SEMESTR 2013/2014 KALENDARZYK TERMINÓW NA I SEMESTR 2013/2014 WRZESIEŃ 2 września (poniedziałek) godz. 10.00. rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 5 września (czwartek) - Rada Pedagogiczna część II, godz. 15.00 Zebranie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2016 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 2. 13.09.2016 r. zebrania z rodzicami; 3. 14.10.2016 r. Dzień Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie W kalendarzu nie ujęto bardzo licznych konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych, większości działań organizacji młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

K O N T R O L A. Temat kontroli Termin Odpowiedzialni Przepis prawa Uwagi Rozporządzenie MEN z r.

K O N T R O L A. Temat kontroli Termin Odpowiedzialni Przepis prawa Uwagi Rozporządzenie MEN z r. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie: - zapisu danych o uczniach i słuchaczach - dokumentowania obecności uczniów i słuchaczy na lekcjach, zapisu tematów zajęć oraz potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Plan organizacji roku szkolnego 2017/18 w Zespole Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

Plan organizacji roku szkolnego 2017/18 w Zespole Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie Plan organizacji roku szkolnego 2017/18 w Zespole Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie Data Wydarzenie I PÓŁROCZE: 1 września 22 grudnia 2017 WRZESIEŃ 2 września 2017 Narodowe czytanie Wesela

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie

SZKOLNY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie SZKOLNY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie WRZESIEŃ 2016 7. 09.2016 7.09.2016 9.09.2016 12-109.2016 15-109.2016 26-28.09.2016 30.09.2016

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Nazwa Forma, tematyka Odpowiedzialny Uwagi tygodnia Piątek Konferencja organizacyjna.

Nazwa Forma, tematyka Odpowiedzialny Uwagi tygodnia Piątek Konferencja organizacyjna. Kalendarz roku w 2016/2017 w Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie W kalendarzu nie ujęto bardzo licznych konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych, większości działań organizacji młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

Organizacja roku szkolnego 2016/2017 Organizacja roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Nr 12 1 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU ROK SZKOLNY /2014 Plan pracy został przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 29 sierpnia r. I. Kierunki pracy szkoły w roku /2014 w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016 Wrzesień Skompletowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz planów pracy w oparciu o podstawę programową,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY WRAZ Z HARMONOGRAMEM PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ KALENDARIUM SZKOLNE 2014/2015. Inauguracja roku szkolnego

PLAN PRACY SZKOŁY WRAZ Z HARMONOGRAMEM PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ KALENDARIUM SZKOLNE 2014/2015. Inauguracja roku szkolnego PLAN PRACY SZKOŁY WRAZ Z HARMONOGRAMEM PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ KALENDARIUM SZKOLNE 2014/2015 01.09.2014 godz. 8.30 godz. 10.30 03-05.09.2014 pn śr - Inauguracja roku szkolnego GM Uroyste rozpoęcie Roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 11.09.2014 13:52 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE I półrocze II półrocze Zimowa przerwa świąteczna

Bardziej szczegółowo

Szkoły niepubliczne. z uprawnieniami szkół publicznych

Szkoły niepubliczne. z uprawnieniami szkół publicznych Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych Obowiązujące akty prawne: 1/. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 1996r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami ). 2/. Ustawa Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2014/ 2015 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2014/ 2015 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień Miesiąc GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.14 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.14

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221

Statut. Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221 Statut Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221 S P I S T R E Ś C I PODSTAWA PRAWNA PRZEPISY FINANSOWE. ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3)... ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/13/14

Zarządzenie nr 3/13/14 Zarządzenie nr 3/13/14 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 11 września 2013r W sprawie: Zwołania i przebiegu zebrania z rodzicami/opiekunami. Podstawa prawna : art. 39 ust. 4 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. w Zespole Szkół w Choroszczy. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. w Zespole Szkół w Choroszczy. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 L.p Zdarzenie Termin 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 31 sierpnia 2015r. godz.10.00 2. Rok szkolny 2015/2016 1 września 2015r.-31 sierpnia 2016r. 3. Uroczyste rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH W GIMNAZJUM I LICEUM IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH W GIMNAZJUM I LICEUM IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH W GIMNAZJUM I LICEUM IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W SKIERNIEWICACH WRZESIEŃ 2016 1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. 1.09.2014 r. (poniedziałek) godz.9.00 klasy II-IV godz.10.00 kl. I 2.09.2014 19.09.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. 1.09.2014 r. (poniedziałek) godz.9.00 klasy II-IV godz.10.00 kl. I 2.09.2014 19.09. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

*** ZS Lubaczów - Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 *** - Lubaczów,

*** ZS Lubaczów - Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 *** - Lubaczów, ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 Lp. Zadanie Data 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 03.09.2012 2. 120 Rocznica urodzin i 73 rocznica

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 1 1. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach przeprowadza rekrutację w oparciu

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15.

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15. TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie w roku szkolnym 2014/15. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ WRZESIEŃ 2015 R. Lp. Zadanie Termin realizacji Osoby odpowiedzialne. - do 31. 08. 2015 r. - do 20. 09. 2015 r.

TERMINARZ WRZESIEŃ 2015 R. Lp. Zadanie Termin realizacji Osoby odpowiedzialne. - do 31. 08. 2015 r. - do 20. 09. 2015 r. Wrocław, 27. 08. 2015 r. TERMINARZ WRZESIEŃ 2015 R. Lp. Zadanie Termin realizacji Osoby odpowiedzialne 1. Wypisanie i złożenie do podpisu Dyrektora szkoły świadectw uczniów, którzy zdawali egzaminy poprawkowe.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r.

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie rok szkolny 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie Lp. Data Zadanie I - półrocze WRZESIEŃ 2014 1. 01.09.2014 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 I. Założenia ogólne 1. Na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych z językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny 2010/2011

Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych z językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny 2010/2011 Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych z językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna 1. 23 ust. 2,3 i 5 8 ust. 2,4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz szkolny 2015/2016

Kalendarz szkolny 2015/2016 Kalendarz szkolny 2015/2016 Kalendarz szkolny 2015/2016 Download (PDF, 252KB) Kalendarz szkolny 2015/2016 Termin Działanie Odpowiedzialni 01.09.2015r. godz.10.30 Inauguracja roku szkolnego B. Mosorzewska,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 WRZESIEŃ 2010

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 WRZESIEŃ 2010 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 WRZESIEŃ 2010 1 Konferencja organizacyjna. 31sierpnia Dyrekcja 2 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 1 września godz.: 9.00 Samorząd, 3 Dzień ulicy Kościeliskiej. 25

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi

Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 lp. Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi 1. Prace związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 18-31.08.2016r. Wychowawcy klas, nauczyciele 2. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM POWIATOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE

STATUT GIMNAZJUM POWIATOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE STATUT GIMNAZJUM POWIATOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE Stan prawny na 1 IX 2015 roku Spis treści Podstawa prawna:... 3 Rozdział I... 5 Postanowienia ogólne... 5 Rozdział II... 5 Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo