PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZABRZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZABRZU"

Transkrypt

1 SALEZJAŃSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. św. Dominika Savio ZABRZE PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1

2 Podstawa planu pracy Plan pracy szkoły został opracowany w oparciu o następujące postanowienia, zarządzenia i uchwały: a) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami. b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami. c) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. d) Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego z poprawkami z dnia 23 sierpnia 2001r. e) Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 432) z poprawkami. f) Rozporządzenie MENiS z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z dnia 17 listopada 2000r. Nr 98, poz 1066) z późniejszymi zmianami. g) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz.U. z dnia 9 grudnia 1996r. Nr 143, poz. 663). h) Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lipca 2001r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 31 lipca 2001r. Nr 79 poz. 845). i) Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2002r. Nr 15 poz. 142) z późniejszymi zmianami j) Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z poprawkami. k) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych (Dz.U. z 9 maja 2002r Nr 51 poz 458 z późniejszymi zmianami). l) Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami. m) Rozporządzenie NENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 23 lutego 2004r. Nr 26, poz. 232). n) Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225) z późniejszymi zmianami. o) Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz.U. z 17 stycznia 2003r. Nr 5, poz. 46). p) Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 26 listopada 2001r. Nr 135, poz. 1516) q) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 22 stycznia 2003r. Nr 6, poz. 69). r) Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywania tych czynności (Dz.U. z 7 kwietnia 2005r. Nr 58, poz 504 i Nr 67, poz. 585). s) Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej 2

3 oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. t) Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 8 grudnia 2004r. Nr 260, poz. 2593). u) Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z dnia 20 lipca 2002r Nr 113, poz. 988, Nr 192, poz. 1875). v) Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 23 września 2002r Nr 156, poz. 1288) z późniejszymi poprawkami. w) Rozporządzenie MENiS z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 18 sierpnia 2004r. Nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zmianami. x) Rozporządzenie MENiS z dnia 10 sierpnia 2001r. w sprawie standard ow wymagań będących podstawąprzeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. z dnia 3 września 2001r. Nr 92, poz. 1020) z późniejszymi zmianami. y) Rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. z dnia 29 kwietnia 2004r Nr 89, poz. 845) z późniejszymi zmianami. z) Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w spraiw organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z dnia 18 lutego 2002r. Nr 13, poz. 125) aa) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z dnia 9 lutego 2005r. Nr 22, poz. 181). bb) Rozporządzenie MENiS z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2004r. Nr 277, poz 2746) z późniejszymi zmianami. cc) Zeszyt protokołów zebrań rady pedagogicznej. dd) Statuty Zespołu Szkół Salezjańskich. ee) Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2010/

4 Rok szkolny 2010/2011, który rozpoczynamy będzie dla szkoły rokiem nowych doświadczeń szkolnych. Obserwując sytuację na rynku edukacyjnym, przy istniejącym niżu demograficznym zauważa się dużą konkurencyjność szkół. Jakość szkoły, która opiera się na jakości nauczycieli, powinna pobudzać do wytężonej pracy, aby oczekiwania ze strony młodzieży i rodziców w miarę naszych możliwości były zaspokojone. Program szkoły salezjańskiej koncentruje się w głównej mierze na wychowaniu, które ma na celu przygotować młodego człowieka do dalszego życia jako uczciwego obywatela i dobrego chrześcijanina. Miesiąc wrzesień jest u nas miesiącem planowania. Do końca września należy zakończyć planowanie. W tym celu: nauczyciele po zapoznaniu się z projektem planu pracy i nadzoru pedagogicznego naniosą poprawki do w/w dokumentów do 14 września każdy odpowiedzialny za sektor (w tym nauczyciel przedmiotu) przedstawi plan swojej pracy oraz określi wymagania w zakresie nauczanego przedmiotu oraz zasady oceniania; 23 września nastąpi ostateczne zatwierdzenie programu pracy rocznej i kalendarium roku szkolnego. Zadania wychowawcze: a) Ukazywać młodzieży ważność obecności na zajęciach. Podniesienie frekwencji na zajęciach nie dokona się inaczej, jak przez systematyczne uświadamianie młodzieży konsekwencji nieuczęszczania na zajęcia oraz korzyści bycia na lekcjach. Powinno się te zagadnienia często poruszać na lekcjach wychowawczych, w rozmowach z rodzicami oraz przy każdych innych okazjach. Należy również położyć duży nacisk na rozmowy indywidualne z uczniami opuszczającymi zajęcia. Uczniom tym powinno się poświęcić odpowiednio więcej czasu. b) Utrzymywać regularny kontakt z domem ucznia i możliwie szybko wyjaśniać powody nieobecności. Kontakt z domem ucznia nie może się ograniczać jedynie do tradycyjnych wywiadówek. Jeśli sytuacja tego wymaga rodzice powinni być powiadamiani, możliwie szybko, o wszelkich sprawach dotyczących pobytu syna (córki) w szkole, w tym także o nieobecnościach. Odpowiedzialnym za to jest wychowawca. c) Prowadzić ujednolicony sposób kontroli obecności na zajęciach. Wzorem poprzednich lat utrzymuje się obowiązek prowadzenia przez ucznia zeszytu frekwencji. Usprawiedliwienia rodziców, wszelkie prośby o wcześniejsze zwolnienia z zajęć powinny być wpisywane tylko do tego zeszytu. Każdy z wychowawców powinien bezwzględnie przestrzegać tej zasady i innych form usprawiedliwiania nie uwzględniać. Przypomina się, że ucznia może zwolnić z danej lekcji jedynie wychowawca lub dyrektor (zastępca). Uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia również podlegają tej procedurze. Nieobecności powinny być usprawiedliwione najpóźniej do najbliższej lekcji wychowawczej. Należy zwrócić uwagę rodzicom na usprawiedliwianie. Zdarza się, że zbyt łatwo usprawiedliwiają nieobecności dzieci. d) Tworzyć wokół siebie atmosferę rodzinną. Samopoczucie nasze i młodzieży w szkole, a co za tym idzie jej atmosfera zależą przede wszystkim od nas samych. Dlatego starajmy się rozsiewać wokół siebie wszystko to, co pozytywne, piękne, co przyciąga, a nie odpycha. e) Pedagogia uśmiechu i dobroci, tak charakterystyczna dla pedagogiki salezjańskiej, niech będzie naszym codziennym zadaniem. Atmosfera między nami pedagogami 4

5 promieniuje bardzo mocno na młodzież i na całą szkołę. To od niej zależy, w bardzo dużym stopniu, atmosfera i klimat całej szkoły. W kontaktach z młodzieżą bądźmy, jak kochający rodzice: dobrzy i pogodni, ale równocześnie wymagający i konsekwentni. f) Szanować drugiego człowieka: słowem, ubiorem- (mundurki), zachowaniem. Ta problematyka powinna znaleźć odbicie w tematyce lekcji wychowawczych. g) Sport ważnym elementem wychowania salezjańskiego. Idąc za wskazaniami pedagogiki salezjańskiej zwracamy dużą uwagę na propagowanie sportu i wykorzystywanie go w wychowywaniu młodzieży. Animującą rolę w tym zakresie w naszej wspólnocie spełnia głównie SALOS. h) Wychowywanie siłą osobistego przykładu. Wychowanie w szkole nie może się ograniczać do samych słów, gdyż będzie puste. Nauczyciel i wychowawca powinien swoją postawą potwierdzać głoszone słowa i być ich świadkiem. Fakt pracy w szkole katolickiej stawia każdego z nas w sytuacji jednoznacznego opowiadania się po stronie prawdy, dobra, wartości religijnych. Cechy charakteru, ubiór, sposób traktowania młodzieży, uśmiech, przejrzysta postawa moralna są najskuteczniejszym środkiem wychowawczym, którego nie zastąpią nawet najpiękniej wypowiedziane słowa. Zasada ta dotyczy nie tylko nas wychowawców, ale wszystkich przebywających w szkole, w tym także młodzieży. i) Konieczność troski o zdrowie. Nałogi, w tym głównie palenie papierosów, spożywanie alkoholu, uzależnienie od internetu stanowią coraz poważniejszy problem. Jest to problem szerszy, wykraczający poza mury szkoły: problem środowiska. W oddziaływaniu wychowawczym powinno się położyć duży nacisk na ukazywanie ich skutków. Należy wykorzystywać wszelkie dostępne środki, które pomogą w ograniczeniu rozszerzania się tego problemu. Jednym z nich są regularne i dobrze prowadzone dyżury w budynku szkolnym i poza nim (zakaz opuszczania terenu szkolnego przez uczniów należy egzekwować). Należy również zachęcać do uprawiania sportu i turystyki, organizować działalność pozalekcyjną klasy. j) Atrakcyjne prowadzenie Słówka na dzień dobry. Słówko na dzień dobry jest bardzo ważnym elementem wychowawczym w tradycji wychowania salezjańskiego. Należy systematycznie zwracać uwagę na obecność młodzieży na słówku, z uczniami nieobecnymi rozmawiać. Zadanie to należy głównie do wychowawców klas. Nauczyciel mający pierwszą lekcje w danej klasie już po pierwszym dzwonku o godz znajduje się przy klasie i zwraca uwagę na ustawienie. Słówka powinni prowadzić wszyscy nauczyciele szkoły. k) Troska o estetykę szkoły i jej obejścia. Zmiany, które nieustannie dokonują się w szkole i jej otoczeniu sprawiają, że szkoła oraz jej otoczenie stają się coraz piękniejsze i bardziej funkcjonalne. Wyniki osiągnięte na tym polu do tej pory stanowią wyzwanie do dalszych wysiłków. W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na odpowiedzialne gospodarowanie pomieszczeniami i wyposażeniem szkoły (np. zostawianie młodzieży samej w klasach). Dopóki szkoły nie będziemy utożsamiać ze swoim drugim domem, dopóty efekty będą znikome. Temat odpowiedzialnej troski o szkołę powinien być często poruszany w rozmowach osobistych z młodzieżą i na lekcjach wychowawczych. l) Wymagania wychowawcze opierać na filarach nadprzyrodzonych. Nasze działania i wysiłki pozostaną puste i tylko częściowo skuteczne, jeśli nie oprzemy ich na fundamencie Bożym. Zobowiązuje nas do tego nie tylko charakter szkoły, której jako wychowawcy - jesteśmy ambasadorami, ale przede wszystkim powołanie chrześcijańskie, którym się wszyscy szczycimy. Dlatego w rozmowach z młodzieżą i rodzicami, ale przede wszystkim w codziennej praktyce jesteśmy świadkami głoszonej Prawdy. Korzystanie z Sakramentów świętych, uczestnictwo we Mszy św. szkolnej są tylko potwierdzeniem tego. Wychowanie religijne pozostanie puste, jeśli nie będziemy 5

6 świadkami głoszonej prawdy. O modlitwie najlepiej świadczy osoba modląca się. Do dawania takiego świadectwa życia chrześcijańskiego jesteśmy powołani i w szczególny sposób, z racji pełnionych w szkole zadań wychowawczych, zapraszani. Aby innych napełniać treścią, musimy nią być najpierw sami napełnieni. Zadania dydaktyczne: Zadania na bieżący rok szkolny: a) Zorganizować i zaplanować rok szkolny jest zadaniem stojącym indywidualnie przed każdym z nas. Wyniki końcowe są ściśle uzależnione od ich wcześniejszego zaplanowania. W planowaniu należy przewidzieć, między innymi: sposób i terminowość opracowania rozkładów materiału-(nowa podstawa programowa w gimnazjum) korelację między przedmiotową, ścieżki edukacyjne, kalendarz rocznej pracy indywidualnej i klasowej, konspekty, planowane wycieczki (w tym także wycieczki przedmiotowe) i inne wydarzenia natury wychowawczej, harmonogram i sposób sprawdzania wiadomości (powiadomić o tym uczniów na początku roku), plan samodoskonalenia się (lektury, inne materiały źródłowe,...). b) Wybrać najlepsze programy i podręczniki oraz przygotować rozkłady materiałów wraz z przedmiotowym systemem oceniania. Wymagania edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania mają się znaleźć na stronie internetowej do 24 września. c) Dostosować rozkłady materiału do najnowszych wymagań. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. d) Zapoznać uczniów z programem rocznym nauczanego przedmiotu, stawianymi wymaganiami i oczekiwaniami. Najlepszym sposobem na podnoszenie jakości nauczania jest jasne przedstawienie wymagań na początku roku i konsekwentne ich realizowanie w trakcie roku szkolnego. Nauczyciel powinien wiedzieć na początku roku, czego będzie wymagał od ucznia i z tymi wymaganiami powinien zapoznać uczniów. Należy również opracować harmonogram i sposób sprawdzania wiadomości i zapoznać z nim uczniów (testy, sprawdziany, zadania klasowe z konkretnymi terminami). Zwrócić szczególną uwagę na uczniów zdolnych i przygotować ich do olimpiad i konkursów. Cel ten powinien przyświecać każdemu z nas. Uczniowie osiągający sukcesy pozaszkolne są najlepszym potwierdzeniem dobrej i skutecznej pracy dydaktycznej nauczyciela. Ich obecność i liczba jest również wizytówką szkoły. Należy do tego celu wykorzystywać wszystkie możliwe środki. Dobrze poprowadzona lekcja jest zaledwie początkiem w tworzeniu takiej tradycji. Nieodzowne jest wykorzystanie do tego celu kół przedmiotowych oraz indywidualne prowadzenie ucznia. Ambicją każdego z nas powinno być doprowadzenie jak najwięcej uczniów do finałów konkursów i olimpiad pozaszkolnych. Komisja przedmiotowa uwzględni w programie rocznym szkolne konkursy przedmiotowe z przedmiotów. e) Zaktywizować przedmiotowe koła zainteresowań. Właściwie poprowadzenie koła przedmiotowego daje możliwość poszerzenia wiadomości ucznia oraz pracy z uczniem zdolnym. Zmysł wychowawczy i organizacyjny przejawia się również i w tym, by umiejętnie zachęcić młodzież do uczestnictwa w prowadzonym przez siebie kole. Ustala się następujące zasady działalności kół zainteresowań, w tym także przedmiotowych. Zrobienie naboru do koła leży w gestii osoby prowadzącej. Koło nie może liczyć mniej niż 15 osób. Dotacja(środki finansowe z Komitetu Rodzicielskiego) na prowadzenie koła będzie przyznana na czas półrocza. W drugim półroczu zostanie przeprowadzony ponowny nabór i rozdysponowanie środków na 6

7 funkcjonowanie koła. Koła funkcjonujące niezgodnie z w/w zasadami zostaną zamknięte. Nabór do poszczególnych kół należy zakończyć we wrześniu br. Do końca września należy przedstawić do akceptacji (u p. Urszuli Dramskiej) program półroczny i listę uczniów. Opiekun koła jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dokumentacji koła. Koła rozpoczynają działalność od 1 października 2010r. f) Budować i tworzyć postawy współodpowiedzialności za jakość szkoły. Wszyscy razem i każdy z osobna, musimy zwracać uwagę na jakość wykonywanych zadań i obowiązków; także tych najdrobniejszych. Jakość nauczania i wychowania zależy w bardzo dużym stopniu od naszej odpowiedzialności. Przykłady tej odpowiedzialności to między innymi troska o powierzone wyposażenie szkoły, terminowe wykonywanie zadań, wypełnianie dyżurów, uczestnictwo w zaplanowanych konferencjach i spotkaniach, punktualność, solidne planowanie, itp. g) Doposażyć klaso-pracownie w potrzebne pomoce naukowe i wykorzystywać je w nauce. Klasy należy systematycznie wyposażać w potrzebne pomoce. Nauczyciel powinien mieć przygotowany plan doposażenia swojej klasy w pomoce. Zestawienie potrzebnych pomocy należy przedstawić w administracji szkoły do dnia 17 września w celu uwzględnienia go w budżecie szkoły. h) Poszukiwać nowych form sprawdzania i oceniania wiadomości. Ocena powinna być elementem mobilizującym ucznia do pracy indywidualnej, a nie zniechęcającym go. Dlatego też tradycyjne odpytywanie czy tzw. kartkówki nie mogą być jedynym sposobem oceniania wiadomości uczniów. Zachęca się nauczycieli do poszukiwania i stosowania innych atrakcyjnych form oceniania, jak np. opracowywania testów, wykorzystywania nowoczesnych środków technicznych i innych. Duże pole do popisu ma tutaj komisja przedmiotowa. i) Zwrócić uwagę na jakość i terminowość wykonywanych zadań. Głównie chodzi o prowadzenie dokumentacji (prowadzenie dziennika i arkuszy ocen odpowiedzialni wychowawcy klas). j) Doskonalenie wewnątrzszkolne staje się koniecznością, wynikającą ze stale zmieniających się wymagań i dużej konkurencji na rynku szkolnym. k) Nawiązać współpracę ze szkołami i instytucjami zagranicznymi(anglia, Niemcy, Ukraina) Przedstawione zagadnienia zostaną przeanalizowane indywidualnie przez każdego z nas i następnie, w terminie do 14 września, na piśmie wniesione uwagi i konkretne formy realizacji. Każdy przygotuje dokładny kalendarz własnej działalności. Za realizację i przedstawienie wniosków RP są odpowiedzialne komisje przedmiotowe. Zadania administracyjne: a) Modernizować szkołę. W tym roku planujemy: dokończenie napraw elewacji szkoły, wymiana drzwi klasowych (kontynuacja), remont łazienek, gabloty na korytarzach, remont kaplicy szkolnej, naprawa systemu wentylacji. b) Prowadzić bieżące remonty. Będą prowadzone bieżące remonty klas i pomieszczeń szkolnych. c) Podnosić stale stopień naszej odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy. Jakość pracy rośnie wraz ze świadomością o konieczności jej dokładnego wykonania. d) Wykonywać powierzone obowiązki sumiennie i dokładnie. Planowane zamierzenia i rozwój dzieła salezjańskiego będą możliwe jedynie przy współpracy nas wszystkich. Główna część naszej odpowiedzialności indywidualnej za powodzenie realizacji 7

8 planów streszcza się w sumiennym i solidnym wykonaniu codziennych obowiązków. Obowiązki niosą z sobą konieczność mobilizowania siebie do ich jak najlepszego wypełnienia, np. wypełnienie wyznaczonych dyżurów. Ważne jest uświadomienie sobie na początku roku szkolnego ważności zadań stojących przed każdym z nas. Zrealizujemy się jako wspólnota tylko wówczas, gdy będziemy solidnie wykonywać nasze osobiste obowiązki. e) Oszczędnie gospodarować nośnikami energii. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za oszczędne gospodarowanie nośnikami energii (światłem, wodą, ciepłem, itp.). f) Nasza troska i odpowiedzialność za wyposażenie szkoły. Szkołę i jej wyposażenie musimy szanować i uczyć tego także młodzieży. Nie możemy obojętnie przechodzić obok faktów wandalizmu. Nauczyciel odpowiedzialny za salę przejmuje dobra znajdujące się w sali (spisane w księdze inwentarzowej) i jest za nie odpowiedzialny. Nasza współodpowiedzialność za szkołę wyraża się także trosce o podnoszenie estetyki klas, zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia znajdującego się w nich, nie pozostawianie młodzieży samej w klasach, dobrze pełnione dyżury na przerwach, itp. Za wystrój klas i stan jej wyposażenia odpowiada opiekun klasy. Bez jego zgody nie można wprowadzać uczniów do pracowni. Opiekunowie i prowadzący zajęcia w pracowniach komputerowych i klaso-pracowniach wyznaczą uczniom stałe miejsca na stanowiskach (ławkach). Plany przydziału miejsc będą się znajdowały u nauczyciela prowadzącego zajęcia. g) Promować uczestnictwo młodzieży w życiu szkoły. Młodzież stanowi bardzo ważne ogniwo we wspólnocie szkolnej. Bez niej szkoła nie miałaby racji istnienia. Należy poszukiwać różnych form aktywnego włączania młodzieży w życie szkoły. Szczególnie ważną rolę pełni tutaj samorząd szkolny. Do końca września opiekun samorządu, wspólnie z przewodniczącym, przedstawią dyrekcji program rocznej pracy samorządu uczniowskiego oraz szczegóły ich uczestnictwa w życiu szkoły. 8

9 Liczba i rodzaj oddziałów w szkole W sumie oddziałów: 17 W tym: Szkoły młodzieżowe Gimnazjum 9 Liceum Ogólnokształcące 9 1. Lp Szkoła Nazwa zawodu \ specjalności Liczba klas 1 Gimnazjum Klasy pierwsze Gimnazjum Klasy drugie Gimnazjum Klasy trzecie 3 87 Liczba uczniów RAZEM LO Klasy pierwsze LO Klasy drugie LO Klasy trzecie 3 71 RAZEM Zajęcia szkolne rozpoczynają się o godz (obecność obowiązkowa na apelu o 7.50) Opiekunowie organizacji i kół zainteresowań a) Samorząd uczniowski: - mgr Magda Olszewska, b) SALOS: - ks. mgr Adam Barczak c) Rada Rodziców: - p. Marek Skrzypek d) BHP: - mgr inż. Andrzej Nowak e) Wycieczki: - mgr Urszula Dramska f) Koordynacja słówek na dzień dobry : - ks. mgr Tadeusz Goryczka g) Konserwator techniczny sp. komputerowego: - mgr Wojciech Szymański Opieka nad gablotami a) Plan lekcji: - mgr Urszula Dramska b) Ogłoszenia urzędowe: - mgr Urszula Dramska c) Treści religijne: - ks. mgr Tomasz Łach d) Gazetka sportowa: - mgr Anna Hemmerling e) Samorząd szkolny: - mgr Magdalena Olszewska 9

10 Opiekunowie klas i pracowni Archiwum - p Grażyna Witała Gabinet dyrektora: - p Małgorzata Kauczor Gabinet wicedyrektora d/s pedagogicznych - mgr Urszula Dramska Księgowość - p. Krystyna Maciaszek Sekretariat szkoły: - p.grażyna Witała sala sportowa z zapleczami - mgr A.Hemmerling, mgr P.Szynkiewicz, mgr Ł.Suder Siłownia: - mgr Z. Chmielewska, mgr I.Dzienisiewicz, mgr A.Dulias. Pomieszczenie nauczycieli WF: -mgr Grzegorz Olejniczak Portiernia - p. Małgorzata Kauczor Biblioteka - mgr Marzena Kot-Zasada Kaplica: - ks. Artur Siewarga Gabinet lekarski: - p. Sylwia Smolarczyk Pokój nauczycielski: - mgr Urszula Dramska i p.barbara Witkowska Szatnie: - wg dyżurów - panie sprzątające Sala nr 2 (księgowość ) - p. Krystyna Maciaszek gabinet nr 3 ( sekretariat ) - p. Grażyna Witała gabinet nr 4 (dyrektor) - ks. mgr Tadeusz Goryczka Sala nr 5 (pracownia j. niemieckiego) - mgr Aleksandra Krajewska Sala nr 6 ( pracownia j. polskiego) - mgr Aneta Staniczek Sala nr 7 ( pracownia j. niemieckiego) - mgr Katarzyna Goleśny, mgr Kornelia Czernik Sala nr 8 ( j. włoski i francuski) - mgr Grzegorz Olejniczak, mgr Magdalena Domin Sala nr 9 ( pracownia religii i muzyki) - ks. mgr Artur Siewarga, mgr Monika Burdyszek Sala nr 10( salka katechetyczna) - ks. mgr Tomasz Łach Sala nr 11 (sklepik) - p. Jolanta Gonera Sala nr 12 ( pracownia biologiczna) - mgr Izabela Wilk Żymła, mgr Anna Antonowicz gabinet nr 14 ( higienistka szkolna) - p. Sylwia Smolarczyk Sala nr 15 (pracownia geograficzna) - mgr Bożena Wacławik Sala nr 16 (pokój nauczycielski) - mgr Urszula Dramska i p. Barbara Witkowska Sala nr 17 (biblioteka szkolna) - mgr Marzena Kot-Zasada Sala nr 18 (pracownia j angielskiego) - mgr Katarzyna Szaniawska Sala nr 19 (pracownia matematyczna) - mgr inż. Justyna Gajdzik Sala nr 20 ( pracownia matematyczna) - mgr Anita Jarominek Sala nr 21 (pracownia j polskiego) - mgr Izabela Wyleżoł (mgr Ł. Suder w.z.) Sala nr 22 ( pracownia j. łacińskiego) - mgr Katarzyna Pniewska Sala nr 23 ( pracownia chemiczna) - mgr Patrycja Malcharczyk Sala nr 24 ( pedagog szkolny) - mgr Grażyna Piskorska Sala nr 25( pracownia j polskiego) - mgr Magdalena Olszewska Sala nr 26 ( pracownia j polskiego) - mgr Alicja Podstolec, mgr Marzena Pełka Sala nr 27 ( pracownia informatyczna) - mgr Wojciech Szymański, mgr Krzysztof Żerdziński Sala nr 28 (pracownia j. angielskiego) - mgr Agnieszka Mazik Sala nr 29 ( pracownia historyczna) - mgr Jadwiga Oleksak, mgr Barbara Pieczka Sala nr 30 ( pracownia fizyki) - mgr Agata Pyrkosz/ mgr Aleksandra Stasz Sala nr 31 ( pracownia WOS) - mgr Beata Krzystyniak Sala nr 32 ( pracownia j rosyjskiego) - mgr Ewa Partyka Sala nr 33 ( wicedyrektor) - mgr Urszula Dramska Sala nr 34 ( mała sala WF) - nauczyciele WF 10

11 Sala nr 35 ( pokój PS) Sala nr 36 ( siłownia) Otoczenie szkoły(na zewnątrz) Estetyka wnętrza szkoły - panie sprzątaczki - podczas lekcji nauczyciele wf - mgr Izabela Wilk - Żymła -mgr Bożena Wacławik Organizacja Rady Pedagogicznej 1. Zespół kierowniczy dyrektor szkoły z-ca dyrektora d.s. dydaktycznych Główna Księgowa - ks. mgr Tadeusz Goryczka - mgr Urszula Dramska - p Krystyna Maciaszek 2. Nauczyciele przedmiotów teoretycznych Język polski Język angielski Język niemiecki Język francuski Język włoski Język rosyjski Język łaciński Historia Wiedza o społeczeństwie Wiedza o kulturze Matematyka mgr Henryka Saternus mgr Aneta Niewlaczyn mgr Magdalena Olszewska mgr Izabela Wyleżoł mgr Alicja Podstolec mgr Katarzyna Szaniawska mgr Aleksandra Lisowicz mgr Marzena Pełka mgr Ewa Szymura mgr Agnieszka Mazik mgr Katarzyna Goleśny mgr Aleksandra Krajewska mgr Kornelia Czernik mgr Magdalena Domin mgr Magdalena Domin mgr Ewa Partyka mgr Katarzyna Pniewska mgr Jadwiga Oleksak mgr Barbara Pieczka mgr Beata Krzystyniak mgr Anna Gaidzik-Galon mgr Anita Jarominek mgr Dawid Brzeziński mgr inż. Justyna Gajdzik mgr Andrzej Groborz 11

12 Przysposobienie obronne Sztuka Technika Zajęcia artystyczne Elementy informatyki (informatyka) Fizyka Chemia Geografia Biologia Wychowanie fizyczne mgr Dawid Grabka mgr Monika Burdyszek mgr Ewa Smolińska mgr Sabina Węglarz mgr Wojciech Szymański mgr Krzysztof Żerdziński mgr Agata Pyrkosz mgr Aleksandra Stasz mgr Urszula Dramska mgr Patrycja Malcharczyk mgr Bożena Wacławik mgr Grzegorz Olejniczak mgr Izabela Wilk-Żymła mgr Anna Antonowicz mgr Zofia Chmielewska mgr Izabela Dzienisiewicz mgr Anna Dulias mgr Anna Hemmerling mgr Łukasz Suder mgr Piotr Szynkiewicz mgr Grzegorz Olejniczak Podstawy przedsiębiorczości Religia mgr Beata Krzystyniak ks. mgr Artur Siewarga ks. mgr Tomasz Łach 3. Komisje przedmiotowe Spotkania poszczególnych komisji odbędą się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za opracowanie planu pracy na rok szkolny oraz złożenie go w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2010r. do mgr Urszuli Dramskiej koordynatora prac komisji. Bazując na wynikach egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w województwie śląskim komisje opracują wnioski z tegorocznych egzaminów naszych absolwentów do 22 września i zaprezentuje je na konferencji Rady Pedagogicznej. Komisja przedmiotów humanistycznych - przewodnicząca mgr Alicja Podstolec Komisja przedmiotów języków obcych - przewodnicząca mgr Katarzyna Goleśny 12

13 Komisja przedmiotów ścisłych - przewodnicząca mgr Aleksandra Stasz Komisja zajęć artystycznych i sportowych przewodniczący mgr Grzegorz Olejniczak Wychowawstwa klasowe Gimnazjum 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C - mgr Agnieszka Mazik - mgr Grzegorz Olejniczak - mgr Patrycja Malcharczyk - mgr Katarzyna Szaniawska - mgr inż. Justyna Gajdzik - mgr Aneta Staniczek - mgr Ł.Suder - mgr Anita Jarominek - mgr Beata Krzystyniak Liceum 1a LO - mgr Bożena Wacławik 1b LO mgr Magdalena Olszewska 1c LO - mgr Izabela Wilk-Żymła 2ab LO - ks.mgr Artur Siewarga 2c LO - mgr Jadwiga Oleksak 3a LO - mgr Katarzyna Goleśny 3b LO - ks. mgr Tomasz Łach 3c LO - mgr Alicja Podstolec Kolejność prowadzenia słówek na dzień dobry Poniedziałek ks. Dyrektor szkoły Wtorek ks. mgr Adam Barczak Środa Nauczyciele (koordynuje ks.mgr Tadeusz Goryczka) Czwartek Katecheci ks.mgr Artur Siewarga, ks. mgrtomasz Łach Piątek Wicedyrektor mgr Urszula Dramska, Samorząd Szkoły 13

14 Organizacja roku szkolnego 2010/2011 Kalendarz ogólny Rok szkolny trwa od do Zajęcia dydaktyczne trwają od: do Zajęcia dydaktyczne dzielą się na cztery okresy: I II III IV Składanie deklaracji przez maturzystów do Próbny egzamin gimnazjalny część hum. Próbny egzamin gimnazjalny część mat-przyr. wg. ustaleń Kuratorium wg. ustaleń Kuratorum Próbna matura z matematyki godz Próbna matura z przedmiotu wybranego wg. ustaleń Kuratorium Zimowa przerwa świąteczna XII 2010 Ferie zimowe I 2011 Rekolekcje szkolne: III 2011 Ferie świąteczne wielkanocne: IV 2011 Przedstawienie listy tematów z j. polskiego do 8 kwietnia Zakończenie zajęć w klasach maturalnych Egzamin gimnazjalny: część humanistyczna 12 kwietnia 2011 r. (wtorek), godz część matematyczno-przyrodnicza 13 kwietnia 2011 r. (środa), godz język obcy nowożytny 14 kwietnia 2011 r. (czwartek), godz Egzamin maturalny: część pisemna i ustna: od 4 do 27 maja 2011 r. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego: część humanistyczna 6 czerwca 2011 r. (poniedziałek), godz część matematyczno-przyrodnicza 7 czerwca 2011 r. (wtorek), godz język obcy nowożytny 9 czerwca 2011 r. (czwartek), godz Przekazanie zaświadczeń do szkół (Gim) 15 czerwca 2011 r. Przekazanie świadectw dojrzałości do 30 czerwca 2011 r. Zakończenie rocznych zajęć: 22 czerwca 2011r. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2011r. 14

15 Szczegółowy kalendarz roku szkolnego Wrzesień r. godz Konferencja plenarna Data Nazwa imprezy Godz. 9:30 Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego (w kościele parafialnym) Godz Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych korytarz główny Godz. 17 spotkanie organizacyjne z pozostałymi klasami, po spotkaniu ogólnym spotkanie w klasach z wychowawcą i wybór trójek Ostateczny termin oddania przedmiotowych rozkładów materiału, planów pracy VI Ogólnopolskie Forum Młodzieżowe Szkół Katolickich na Jasnej Górze Konferencja RP: zatwierdzenie rocznego planu pracy godz Do końca września wychowawcy klas maturalnych zapoznają klasy maturalne z regulaminem matur, nauczyciele przedmiotu z zasadami zdawania :wpis do dziennika. Październik Data Nazwa imprezy Spotkanie integracyjne dla nauczycieli Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych. Listopad Data Nazwa imprezy Uroczystość Wszystkich Świętych Dzień wszystkich wiernych zmarłych Konferencja problemowa i klasyfikacyjna za ¼ roku szkolnego Akademia z okazji Dnia Niepodległości Dzień Niepodległości Spotkanie z rodzicami ( podsumowanie ¼ roku szkolnego). Grudzień Data Nazwa imprezy Spotkanie ze św. Mikołajem w szkole Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Msza św. i akademia Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze Zimowa przerwa świąteczna Styczeń Data Nazwa imprezy Uroczystość Trzech Króli kolędnica w szkole Konferencja klasyfikacyjna za 2 okres nauki. Ferie zimowe 15

16 29.01 Studniówka klas III LO Uroczystość patronalna ku czci św. Jana Bosko, ojca i wychowawcy młodzieży. Luty Data Konferencja plenarna Nazwa imprezy Spotkanie z rodzicami Marzec Data Nazwa imprezy Spotkanie przewodniczących komisji przedmiotowych Dzień Kobiet spotkanie z paniami kawa w pokoju nauczycielskim Rekolekcje szkolne Kwiecień Data Nazwa imprezy Wiosenna przerwa świąteczna Konferencja klasyfikacyjna za III okres Spotkanie z rodzicami Pielgrzymka maturzystów szkół salezjańskich na Jasną Górę Egzamin gimnazjalny część humanistyczna Egzamin gimnazjalny - część matematyczno przyrodnicza Egzamin gimnazjalny część językowa Dzień otwarty w SZSP Konferencja klasyfikacyjna końcowa dla klas III LO Akademia z okazji 3 maja Święto patronalne szkoły św. Dominika Savio Maj Data Nazwa imprezy Savionalia w Krakowie Uroczystość Królowej Polski 4.05 Egzamin dojrzałości część pisemna Uroczystość M.B. Wspomożenia Wiernych Pożegnanie klas maturalnych 16

17 Czerwiec Data Nazwa imprezy Spotkanie integracyjne Konferencja klasyfikacyjna szkoły, zatwierdzenie wyników nauki za rok szkolny 2010/ Dni Sportu Uroczystość zakończenia roku szkolnego Msza św akademia, rozdanie świadectw i nagród Konferencja plenarna RP Kalendarz wydarzeń i imprez szkolnych L.p. Nazwa imprezy Termin Odpowiedzialny 1 Inauguracja nowego roku szkolnego 2010/2011 Msza święta w kościele parafialnym Dyrekcja katecheci Spotkanie w szkole 2 Spotkanie organizacyjne z rodzicami klas g.16.30, Dyrektor pierwszych, a także pozostałych klas. 4 Ogólnopolskie Forum Młodzieżowe w Częstochowie 17, Opiekun samorządu mgr Magdalena Olszewska Spotkanie samorządów uczniowskich w Szczyrku Opiekun samorządu mgr Magdalena Olszewska 5 Dzień Edukacji Narodowej mgr Aneta Niewlaczyn(kl.IIcG) 6 Ślubowanie klas I mgr Patrycja Malcharczyk(kl.IcG), mgr Izabela Wilk-Żymła (kl.iclo) 7 Akademia z okazji Dnia Niepodległości mgr Jadwiga Oleksak (kl.iiclo) 9 Wywiadówka i spotkanie z rodzicami Dyrekcja 10 Sympozjum edukacyjne w Krakowie wg grafiku SCE Kraków 11 Patronalne święto Muzyki św. Cecylia mgr Monika Burdyszek Spotkanie z Mikołajem mgr Magdalena Olszewska(kl.IbLO) 12 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (akademia) Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich w Częstochowie 13 Spotkanie opłatkowe z nauczycielami i kolędnica szkolna mgr Anita Jarominek (kl.iiibg) Dyrekcja, wydelegowani nauczyciele mgr Agnieszka Mazik (kl.iag) 17

18 16 Ferie zimowe (propozycje dla młodzieży) SALOS 15 Studniówka klas maturalnych Wychowawcy klas maturalnychmgr Katarzyna Goleśny(kl.IIIaLO), ks.mgr Tomasz Łach(kl.IIIbLO), mgr Alicja Podstolec(kl.IIIcLO) 14 Uroczystość patronalna św. Jana Bosko: Msza św. liturgia Akademia i dekoracja mgr inż. Justyna Gajdzik (kl.iibg) 17 Rekolekcje szkolne Katecheci szkolni ks.mgr Tomasz Łach, ks.mgr Artur Siewarga 18 Sympozjum pedagogiczne w Krakowie?????????? Wszyscy nauczyciele 19 Wywiadówka i spotkanie z rodzicami Dyrekcja 25 Dzień otwartych drzwi mgr Katarzyna Szaniawska(kl.IIaG) 20 Wyjazd maturzystów na Jasną Górę Ks.mgr Tomasz Łach 22 Akademia z okazji 3 maja mgr Beata Krzystyniak(kl.IIIcG) 23 Święto patronalne Szkoły, św. Dominika Savio mgr Grzegorz Olejniczak (kl.ibg) 24 Uroczystość MB Wspomożenia Wiernych mgr Bożena Wacławik(kl.IaLO) 25 Pożegnanie klas maturalnych ks. Artur Siewarga (kl.iiablo) 26 Dni sportu mgr Łukasz Suder (kl.iiiag) + nauczyciele W.F. 27 Zakończenie Roku szkolnego Dyrekcja Kalendarz spotkań Rady Pedagogicznej L.p. Cel spotkania Termin Odpowiedzialny 1. KONFERENCJA PLENARNA Dyrektor 2. Spotkanie organizacyjne z rodzicami klas I Dyrektor, 3. KONFERENCJA PROBLEMOWA: zatwierdzenie Dyrektor rocznego programu pracy g KONFERENCJA PROBLEMOWA I Dyrektor KLASYFIKACYJNA za 1 okres nauki g WYWIADÓWKA - spotkanie z rodzicami Dyrektor g KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA za 2 okres Dyrektor nauki 7. KONFERENCJA PLENARNA: analiza wyników nauczania i wychowania oraz realizacji założonych g g Dyrektor 18

19 planów 8. WYWIADÓWKA- spotkanie z rodzicami g KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA- za 3 okres nauki,( maturzyści - końcowa 28.IV. godz ) g WYWIADÓWKA - spotkanie z rodzicami g KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA za rok szkolny 2010/ KONFERENCJA PLENARNA: analiza wyników nauczania i wychowania oraz stanu realizacji założonych planów g g Dyrektor Dyrektor Dyrektor Dyrektor Dyrektor KOMITET RODZICIELSKI Komitet Rodzicielski działa zgodnie ze swoim regulaminem według opracowanego planu rocznej pracy. Opiekunem Komitetu Rodzicielskie i koordynatorem jej działalności z ramienia szkoły jest dyrektor, a w jego imieniu - p. Marek Skrzypek. Na pierwszym zebraniu Komitetu - w dniu 06 września 2010 zostanie wybrany jej zarząd oraz komisja rewizyjna. Komitet zbierze się przynajmniej cztery razy w roku na spotkaniu plenarnym. Normalnie, o ile nie zostanie poinformowane inaczej - zarząd KR i trójki klasowe spotykają się na zebraniu plenarnym w dniach wywiadówki o godz Celem tych spotkań jest przedyskutowanie bieżących spraw oraz zweryfikowanie swojej działalności. Dodatkowe spotkania zwołuje, w razie potrzeb, dyrektor lub przewodniczący KR. Wycieczki szkolne Opiekunem i koordynatorem wycieczek szkolnych z ramienia Rady Pedagogicznej jest mgr Urszula Dramska Terminarz wycieczek: klasy I III Gimnazjum oraz klasy II LO : możliwość zorganizowania jednorazowego wyjścia do kina lub wycieczki 3-dniowej w terminie ustalonym z dyrekcją do (brak możliwości zmiany terminu po !!! ) klasy I LO odpowiedzialny za ustalenie terminu wspólnego wyjazdu integracyjnego ks. mgr Tomasz Łach klasy III LO - możliwość zorganizowania jednorazowego wyjścia do kina lub wycieczki 3-dniowej w terminie do Dokumentacja potrzebna do organizacji wycieczki szkolnej: a) karta wycieczki; b) lista uczestników z adresem zamieszkania i nr PESEL; c) oświadczenia rodziców (wyrażenie zgody na uczestnictwo w wycieczce); d) przy organizowaniu wyjazdu dla uczniów samochodem prywatnym należy posiadać oświadczenie rodziców wyrażające zgodę na uczestnictwo i przejazd; e) powiadomienie Inspektoratu w Krakowie i Kuratorium Oświaty w przypadku organizacji wycieczki zagranicznej; f) organizator wycieczki jest zobowiązany zapoznać uczestników i rodziców z regulaminem i harmonogramem wycieczki potwierdzenie własnoręcznym podpisem; Dokumentację należy złożyć w sekretariacie szkolnym co najmniej 3 dni przed wycieczką natomiast dokumentację wycieczki zagranicznej co najmniej 14 dni przed wyjazdem. Należy 19

20 pamiętać o apteczce pierwszej pomocy i posiadaniu przez uczestników wycieczki ważnej legitymacji szkolnej. Działalność pozalekcyjna (koła przedmiotowe i koła zainteresowań) Zasady tworzenia i działalności kół zainteresowań będą przebiegały w bieżącym roku w sposób podobny do ubiegłorocznego. Propozycje do ich tworzenia wychodzą oddolnie, tzn. od samych nauczycieli, zainteresowanych prowadzeniem konkretnych kół (przedmiotowych i zainteresowań), jak również od młodzieży. Termin składania propozycji upływa z dniem Weryfikacja działalności kół będzie prowadzona na bieżąco, a w sposób szczególny przy końcu każdego okresu. KOŁA ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE W SZKOLE L.p. Nazwa koła Liczba Prowadzący godzin 1 Dla zainteresowanych j włoskim 1 mgr M. Domin 2 Dla zainteresowanych j. niemieckim 1 mgr A.Krajewska 3 Historyczne 1 mgr J.Oleksak 4 Literacko - recytatorskie 1 mgr H.Saternus 5 Polonistyczne dla Gimnazjum 3 mgr M.Olszewska 6 Biologiczne 1 mgr I.Wilk-Żymła 7 Matematyczne 1 mgr A. Jarominek 8 Chemiczne 1 mgr U.Dramska, mgr P.Malcharczyk 9 Informatyczne 1 mgr W. Szymański 10 Teatralne 3 mgr A. Niewlaczyn 11 Gazeta szkolna 1 12 Geograficzne 1 mgr B.Wacławik 13 Turystyczne 1 mgr B.Wacławik 14 Dla zainteresowanych j. angielskim 1 mgr K.Szaniawska 15 Dla zainteresowanych j. rosyjskim 1 mgr E. Partyka 16 Sekcje sportowe Salosu: Koszykówka, siatkówka,, piłka nożna, tenis st. 1 Trenerzy poszczególnych sekcji 17 Wolontariat misyjny 1 18 Aerobic 1 mgr A.Hammerling 19 Gitarowe 1 Uwagi 20

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Tekst ujednolicony: Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 29.08.2014 roku (zgodnie z 49 statutu szkoły) Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE. Podstawa prawna:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE. Podstawa prawna: STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE Podstawa prawna: - Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. z późn. zm. - Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007 r. (Dz. U. z dnia 27.02.2007 r.) Znowelizowany

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego Wprowadzone zmiany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 lutego 2011r. Obowiązuje od 1 marca 2011r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. Spis Treści

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. Spis Treści Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli

STATUT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli STATUT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli Statut został opracowany na podstawie: - Art. 60 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH STATUT STAN PRAWNY NA DZIEŃ 17 LUTEGO 2014 R. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 PODSTAWY PRAWNE... 6 ROZDZIAŁ I. NAZWA, TYP, ORGAN PROWADZĄCY, CELE

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku Białej ul. Konopnickiej 6 opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne: 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Eureka 05-540 Ustanów, ul. Główna 10, e-mail: szkola.eureka@gmail.com www.szkola-eureka.pl STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie Tekst jednolity: 18.07.2012

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo