Doświadczenie Atwood a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doświadczenie Atwood a"

Transkrypt

1 Doświadczenie Atwood a Dwa kocki o maach m 1 i m 2 = m 1 wiza na inie przewiezonej przez boczek. Oś boczka podwiezona jet do ufitu. Trzeci kocek o maie m 3 zota po ożony na pierwzym kocku tak że oba poruzaja ie w dó. Ruch rozpoczyna i e w chwii t = 0 z po ożenia = 0 i z pr edkości a v = 0. Tarcie boczka o oś oraz ma e boczka naeży zaniedbać. Zaniedbujac również ma e iny poicz: a) przyśpiezenie a kocków; b) cza t 1 po jakim kocki przemiezcza i e o 1 ; c) i e naciagu iny ; d) i e z jaka bok dzia a na ufit, F B ; e) i e z jaka kocek 3 nacika na kocek 1 F 3. W przypadku gdy ma e iny m nie można zaniedbać napiz f) równanie ruchu uk adu. Przy za ożeniu, że w po ożeniu = 0 ina o ca kowitej d ugości wii w ten poób że po obu tronach boczka znajduja i e odcinki iny o tej amej d ugości. m 1 = m 2 = 1.0 kg m 3 = 0.25 kg 1 = 2 m 0 m 3 m 1 m 2 a) Przypiezenie kocków może być obiczone z równania ruchu da ca ego uk adu trzech kocków po aczonych ina: m a = F Dodatni kierunek wpó rz ednej wybieramy w kierunku ruchu każdego eementu uk adu, tzn. w gór e da kocka 2 oraz w dó da kocków 1 i 3. Maa uk adu jet uma ma kocków: m = + m 3 Aby obiczyć wypadkowa i e F dzia aj ac a na uk ad naeży uwzg ednić wzytkie i y dzia aj ace na uk ad, przy czym i y wewn etrzne z jakimi dzia aj a na iebie pozczegóne eementy uk adu z godnie z III zaada dymamiki znoza i e. Jedynymi i ami zewn etrznymi a ci eżary ma m 1 i m 3 dzia aj ace w dodatnim kierunku wpó rz ednej oraz ci eżar may m 2 dzia aj acy w kierunku ujemnym: F = m 1 g + m 3 g m 2 g = (m 1 + m 3 m 2 )g Podtawiajac wyrażenia na m i F do równania ruchu, da m 1 = m 2 dotajemy: Przypiezenie ma wartość (2m 1 + m 3 )a = m 3 g a = m 3 /(2m 1 + m 3 )g = 1.09 m/ 2 b) Przypiezenie a jet ta e, wi ec zaeżność po ożenia kocków od czau wyraża i e wzorem: = a 2 t2 + v 0 t + 0, przy warunkach poczatkowych v 0 = 0 i 0 = 0. Do chwii czau t 1 kocki przeb ed a odeg ość: 1 = a 2 t2 1, zatem cza t 1 dany jet wzorem: t 1 = 21 a = 1.92

2 c) Si a naciagu iny jet i a wewn etrzn a dzia aj ac a pomi edzy kockiem 2 a kockami 1 i 3. Si a ta dzia a na obie grupy kocków w przeciwnych kierunkach i może być wyznaczona z równania ruchu da każdej grupy kocków z oobna. Rozpatrzmy ewy koniec iny dodajac tam nieznana i e. Rozpatrujac jedynie ewy koniec iny z maami m 1 i m 3, i a taje i e i a zewn etrzn a dzia aj ac a na kocki 1 i 3. Równanie ruchu ewej trony wygada nat epuj aco: Stad i a naciagu wynoi: (m 1 + m 3 )a = (m 1 + m 3 )g = ( )(g a) = 10.9 N Si e naciagu można również obiczyć pizac równanie ruchu da prawej trony: m 2 a = m 2 g + m 3 m 1 g (m 1 + m 3 )g = m 2 (g + a) = 10.9 N Z trzeciej zaady dynamiki Newtona wynika oczywiście że (ewa) = (prawa) m 2 g ub ( )(g a) = m 2 (g + a) m 2 g co jet równoważne (m 1 m 2 + m 3 )g = ( + m 3 )a To jet dok adnie równanie ruchu ca ego uk adu otrzymane w punkcie a). d) Suma wzytkich i dzia aj acych na boczek mui być równa 0 F B + F B = 0. Zatem: F B = 2 = 21, 8 N e) Aby obiczyć i e naciku kocka 3 na kocek 1 naeży napiać równanie ruchu tyko da kocka 3. Ci eżar kocka wynoi m 3 g. Przeciwtawia i e mu i a reakcji pod oże F 3. m 3 a = m 3 g F 3 F 3 = m 3(g a). Si a naciku F 3 zgodnie z trzecia zaada dynamiki ma wartość i y F 3 i jet przeciwnie do niej kierowana. F 3 = m 3 (g a) = 2.18 N F 3 m 3 m 3 g

3 f) W przypadku gdy nie można zaniedbać ma e iny, w równaniu ruchu naeży uwzg ednić ci eżar iny. Ca kowita maa uk adu wzrośnie o ma e iny m = + m 3 + m. Dodatkowymi i ami b ed a ci eżary zwiajacych kawa ków in. Jeśi kocki przemiezcza i e o to po prawej tronie d ugość iny wynieie /2 a po ewej tronie /2+. Wypadkowa i a wyrazi i e wzorem: 2 F = (m 1 + m m )g (m m )g m 2 Zatem równaniem ruchu przybieże potać: ( + m 3 + m )a = (m 1 + m 3 m 2 )g + 2 m g 0 m 1 m 3 2 Przypiezenie a zaeży zatem od po ożenia, co oznacza że ruch kocków jet ruchem ze zmiennym przypiezeniem. tego równania wykracza poza ramy tego kuru.

4 Si y wi ezów Poczta pneumatyczna przy użyciu pr eżonego powietrza tranportuje przey ki w gór e ze ta a pr edkości a v wewnatrz rury o promieniu krzywizny r = h/2, jak na ryunku obok. Przey ka ma ma e m. Z jaka i a ścianki rury dzia aj a na przey k e w punktach A, B i C? Przey ka poruza i e po okr egu ze ta a pr edkości a, zatem k adowa tyczna przypiezenie a = dv wynoi zero. Z dt tego wynika, że wypadkowa i a tyczna do toru paczki jet również równa 0. Wytarczy zatem rozpatrzeć jedynie ruch w kierunku radianym. Równanie ruchu da k adowej radianej w ruchu po okr egu jet nat epuj ace: m a r = F r, gdzie a r = m v2 r. Znak oznacza że przypiezenie a r jet kierowane zawze do środka okr egu. Zwrot i wartość i y wyznaczamy z równania ruchu: F r = m g + g C A B h A W punkcie A rozpoczyna i e ruch po okr egu. Si a ci eżkości kierowana jet na zewnatrz, wi ec jej wartość jet dodatnia. = m(g + v2 r ) < 0 mg > 0 Si a ma zwrot do środka okr egu. B W punkcie B i a ci eżkości nie ma k adowej w kierunku radianym datego nie wyt epuje ona w równaniu ruchu w kierunku radianym: = m v2 r < 0 Si a ma zwrot do środka okr egu i amotnie pe nia ro e i y dośrodkowej. C W punkcie C zwrot i y zaeży od pr edkości przey ki v. Si a ci eżkości kierowana jet do środka okr egu i ma wartość ujemna. = mg m v2 r = m(g v2 r ) mg < 0 Z tego równania wynika, że w zczegónym wypadku = 0 da g v2 = 0 czyi r v2 = gr. v = gr jet pr edkości a da której ścianki rury nie wywieraja żadnej i y na przey k e a ro e i y dośrodkowej pe ni amotnie i a ci eżkości. Da v > v mamy < 0 czyi i a ma zwrot do środka okr egu. Da v < v mamy > 0 czyi i a ma zwrot na zewnatrz okr egu.

5 Równia pochy a Kocek o maie m 1 oraz kocek o maie m 2, po aczone nitka, zuwaja i e po równi pochy ej nachyonej do poziomu pod katem α w taki poób, że ina mi edzy nimi jet tae napi eta. Wpó czynnik tarcia kinetycznego mi edzy kockiem m 1 a równia wynoi µ 1, natomiat mi edzy kockiem m 2 a równia wynoi µ 2. a) Podaj jakie warunki muza p eniać wpó czynniki tarcia µ 1 i µ 2 aby warunki zadania by y pe nione. b) Jakie jet napr eżenie iny i przypiezenie kocków? R 1 T 1 Za óżmy, że naciag nitki wynoi N a kocek m 1 znajduje i e powyżej kocka m 2, wtedy kocki poruzaja ie z przypiezeniem a wzd uż równi. Równania ruchu kocków wzd uż równi maja potać m 1 a = m 1 g in α T 1 + N, T 1 = µ 1 m 1 g coα R 2 N T 2 N m 1 g m 2 a = m 2 g in α T 2 N, T 2 = µ 2 m 2 g coα α m 2 g Dodajac tronami te równania otrzymamy Kocki poruzaja i e z przypiezeniem ( )a = ( )g in α (µ 1 m 1 + µ 2 m 2 )g coα Jeżei kocki maja i e poruzać to a > 0 czyi a = g in α µ 1m 1 + µ 2 m 2 g coα g in α µ 1m 1 + µ 2 m 2 g coα > 0 g in α > µ 1m 1 + µ 2 m 2 g coα µ 1 m 1 + µ 2 m 2 < tan α Naciag nitki obiczymy podtawiajac obiczona wartość a do jednego z dwóch pierzych równań N = m 1 a m 1 g in α + µ 1 m 1 g coα Jeśi nić jet napr eżona to N > 0 N = m 1m 2 (µ 1 µ 2 )g coα m 1 m 2 (µ 1 µ 2 )g coα > 0 µ 1 > µ 2

6 Si a dośrodkowa Samochód poruza i e po g adkim zakrzywionym torze nachyonym pod katem α w tounku do poziomu. Z jaka pr edkości a mui jechać amochód aby poruza i e po okr egu o promieniu R bez pośizgu? Dane: α = 30, R = 75 m, g = 10 m/ 2 Samochód poruza i e z pr edkości a v po poziomym okr egu o promieniu R zatem wypadkowa i a dzia aj aca na amochód mui być pozioma i a dośrodkowa o wartości mv 2 /R, gdzie m jet maa amochodu. W tym wypadku ro e i y dośrodkowej pe ni pozioma k adowa i y reakcji pod oȧ N R N mg α Równanie ruchu amochodu da k adowej poziomej ma potać ma = mv 2 /R = N in α a da k adowej pionowej 0 = N co α mg N = mg co α Podtawiajac wyrażenie na N do pierwzego równania otrzymamy v = gr tan α = 20.8 m/

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi.

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi. Grawitacja Zad. 1 Ile muiałby wynoić okre obrotu kuli ziemkiej wokół włanej oi, aby iła odśrodkowa bezwładności zrównoważyła na równiku iłę grawitacyjną? Dane ą promień Ziemi i przypiezenie grawitacyjne.

Bardziej szczegółowo

LIII. Olimpiada Fizyczna. zawody I stopnia. CZ Âå I Podaj i krótko uzasadnij odpowiedê. olimpiady, konkursy, zadania

LIII. Olimpiada Fizyczna. zawody I stopnia. CZ Âå I Podaj i krótko uzasadnij odpowiedê. olimpiady, konkursy, zadania CZ Âå I Podaj i krótko uzasadnij odpowiedê. ZADANIE 1 Dwie masy m i 2m po àczono niewa kà i nierozciàgliwà nicià przerzuconà przez niewa ki bloczek, jak na rysunku. Jakà si nale y przy o yç pionowo do

Bardziej szczegółowo

Matura 2006 za dan ia z po ziomu pod staw owe go Arkusz 1. Zadan ia otwarte. A. 235 neutro nów, B. 327 nukleo nów, C. 143 neu trony, D. 92 nukleo ny.

Matura 2006 za dan ia z po ziomu pod staw owe go Arkusz 1. Zadan ia otwarte. A. 235 neutro nów, B. 327 nukleo nów, C. 143 neu trony, D. 92 nukleo ny. Copyright by ZaKor P. Sagnowki i Wpólnicy p. j. ul. Tetajera 19 31-35 Kraków tel. +48 1 63 5 00 fak +48 1 63 5 4 e-ail: zakor@zakor.pl adre erwiu: www.zakor.pl wpólny cel... Matura 006 za dan ia z po ziou

Bardziej szczegółowo

Wyk ady z analizy portfelowej, cz¾eść II

Wyk ady z analizy portfelowej, cz¾eść II Marcin Studniarski Wyk ady z analizy portfelowej, cześć II (semestr letni 2011/12) 1 Poj ecie krótkiej sprzeda zy Przyk ad 1. Inwestor I przewiduje, ze cena akcji spó ki A obecnie 100$ za sztuke pod koniec

Bardziej szczegółowo

Grupy i cia la, liczby zespolone

Grupy i cia la, liczby zespolone Rozdzia l 1 Grupy i cia la, liczby zespolone Dla ustalenia uwagi, b edziemy używać nast epuj acych oznaczeń: N = { 1, 2, 3,... } - liczby naturalne, Z = { 0, ±1, ±2,... } - liczby ca lkowite, W = { m n

Bardziej szczegółowo

Wielka Księga Zadao Zbiór zadao z fizyki z rozwiązaniami Kinematyka

Wielka Księga Zadao Zbiór zadao z fizyki z rozwiązaniami Kinematyka iwiedza.net Wielka Kięga Zadao Zbiór zadao z fizyki z rozwiązaniai Kineatyka Kopletny zetaw zadao, opracowanych w poób, który pozwala na aodzielne zrozuienie i nauczenie ię rozwiązywania zadao. Dokonały

Bardziej szczegółowo

2. Metody wyznaczania współczynnika k oparte na próbach pompowania.

2. Metody wyznaczania współczynnika k oparte na próbach pompowania. 260 czynnik, mogący być określony pecjalnym przyrządem Zunker'a przyczem jet on zależny od średnicy ziarn, mianowicie: gdzie O jet umą powierzchni w gramie gruntu wyrażoną w cm 2.. Wartość u dla pewnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bonpocu H sa^ahh no,,bticinah uikona", MocKsa 1990 Ms,aaTejibCTBo,,BkicmaH inkojia"

Spis treści. Bonpocu H sa^ahh no,,bticinah uikona, MocKsa 1990 Ms,aaTejibCTBo,,BkicmaH inkojia .lies B. TapacoB, H. Tapacosa Bonpocu H sa^ahh no,,bticinah uikona", MocKsa 1990 Ms,aaTejibCTBo,,BkicmaH inkojia" Okładkę i kartę tytułową projektowała: Lidia Michalak Redaktor inicjujący: Halina Ulatowska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus ANALIZA ZESPOLONA IV semestr 203/4 oprac. Janina Kotus Spis treści. Poj ecia podstawowe str. 5. Rzut stereograficzny str. 5.2 Metryki w C i C str. 6 2. Funkcje zespolone str. 8 2. Granica i ciag lość str.

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z fizyki. (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski

Zbiór zadań z fizyki. (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Zbiór zadań z fizyki (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Piaseczno 2008 1 Zbiór zadań z fizyki. Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Wszelkie prawa zastrzeżone. ( to opracowanie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ANALITYCZNE. Zbigniew B locki

FUNKCJE ANALITYCZNE. Zbigniew B locki FUNKCJE ANALITYCZNE WYK LADY DLA SEKCJI TEORETYCZNEJ INSTYTUT MATEMATYKI UJ, 2007 Zbigniew B locki Typeset by AMS-TEX 2 ZBIGNIEW B LOCKI Spis treści 1. Podstawowe w lasności liczb zespolonych 1 2. Różniczkowanie

Bardziej szczegółowo

PRACA I ENERGIA ENERGIA A PRACA

PRACA I ENERGIA ENERGIA A PRACA PRACA I ENERGIA 1 ENERGIA A PRACA Energia jest to wielkość skalarna, charakteryzująca stan, w jakim znajduje się jedno lub wiele ciał. Energia kinetyczna jest związana ze stanem ruchu ciała. Praca jest

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE STEROWANIA ROBOTEM RÓWNOLEGŁYM Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM

BADANIA SYMULACYJNE STEROWANIA ROBOTEM RÓWNOLEGŁYM Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM BAANIA SYMULACYJNE SEOWANIA OBOEM ÓWNOLEGŁYM Z NAPĘEM HYAULICZNYM Ioannis AVLIAKOS Evangeos PAPAOPOULOS Nationa echnica University of Athens epartment of Mechanica Engineering 578 Athens Greece Janusz

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem pakietów SPSS i Statistica Skrypt dla studentów 2012 rok

Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem pakietów SPSS i Statistica Skrypt dla studentów 2012 rok Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem pakietów SPSS i Statistica Skrypt dla studentów 2012 rok Adam Kiersztyn Katedra Teorii Prawdopodobieństwa Wydzia Matematyczno - Przyrodniczy Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005 do 2007

Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005 do 2007 Mechatronika Modu 1-4 Podstawy Mi dzy kulturowe zachowania spo eczne Zarz dzanie projektami Technika p ynowa Nap dy i sterowania elektryczne Podr czniki (Koncepcja) Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja

Bardziej szczegółowo

Skrypt do wyk ladu. Teoria sprz eżonych klasterów i jej zastosowanie do w lasności molekularnych

Skrypt do wyk ladu. Teoria sprz eżonych klasterów i jej zastosowanie do w lasności molekularnych Skrypt do wyk ladu Teoria sprzeżonych klasterów i jej zastosowanie do w lasności molekularnych Tatiana Korona Pracownia Chemii Kwantowej Wydzia l Chemii Uniwersytet Warszawski (wersja 2.1d) 3 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

e z dwóch cienkich, p laskowkl edzy którymi znajduje si

e z dwóch cienkich, p laskowkl edzy którymi znajduje si Zadanie T1 Uk lad optyczny sk lada si e z dwóch cienkich, p laskowkl es lych soczewek szklanych, mi edzy którymi znajduje si e woda rysunek 1. W powietrzu ogniskowa uk ladu wynosi f 1, a w wodzie jest

Bardziej szczegółowo

PRZYBLI ONE METODY ROZWI ZYWANIA RÓWNA

PRZYBLI ONE METODY ROZWI ZYWANIA RÓWNA PRZYBLI ONE METODY ROZWI ZYWANIA RÓWNA Metody kolejnych przybli e Twierdzenie. (Bolzano Cauchy ego) Metody kolejnych przybli e Je eli funkcja F(x) jest ci g a w przedziale domkni tym [a,b] i F(a) F(b)

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na: DYNAMIKA Oddziaływanie między ciałami można ilościowo opisywać posługując się pojęciem siły. Działanie siły na jakieś ciało przejawia się albo w zmianie stanu ruchu tego ciała (zmianie prędkości), albo

Bardziej szczegółowo

R o z w i ą z a n i e Przy zastosowaniu sposobu analitycznego należy wyznaczyć składowe wypadkowej P x i P y

R o z w i ą z a n i e Przy zastosowaniu sposobu analitycznego należy wyznaczyć składowe wypadkowej P x i P y Przykład 1 Dane są trzy siły: P 1 = 3i + 4j, P 2 = 2i 5j, P 3 = 7i + 3j (składowe sił wyrażone są w niutonach), przecinające się w punkcie A (1, 2). Wyznaczyć wektor wypadkowej i jej wartość oraz kąt α

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Układy cząstek. WPPT, Matematyka Stosowana

Wykład 7: Układy cząstek. WPPT, Matematyka Stosowana Wykład 7: Układy cząstek WPPT, Matematyka Stosowana Jak odpowiesz na pytania? Honda CRV uderza w Hondę Civic jak będzie wyglądał wypadek? Uderzasz kijem w kule bilardowe czy to uda ci się trafić w kieszeń?

Bardziej szczegółowo

Elementy narzędziowni matematycznej

Elementy narzędziowni matematycznej Rozdział 1 Elementy narzędziowni matematycznej 1.1. Przekształcanie równań Równanie, w uproszczeniu, to dwa wyrażenia matematyczne połączone znakiem równości. Czyli w równaniu mamy dwie strony, lewą L

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy,

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, że i = 1 zaś a i b sa liczbami rzeczywistymi. Suma liczb

Bardziej szczegółowo

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6 Zaada ruchu środka ay i zaada d Aleerta 6 Wprowadzenie Zaada ruchu środka ay Środek ay układu punktów aterialnych poruza ię tak, jaky w ty punkcie yła kupiona cała aa układu i jaky do teo punktu przyłożone

Bardziej szczegółowo

VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa, test próbny www.omg.edu.pl (wrzesień 2011 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Liczba krawędzi pewnego ostrosłupa jest o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA III etap edukacyjny I. Wykorzystanie wielko ci Þzycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwi zania prostych zada obliczeniowych. II. Przeprowadzanie do wiadcze i

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch U.7.01 Dlaczego pęd jest stały?. U.7.0 Energia nie znika.

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo