METODOLOGIA RADA METROPOLIA S T U D I U M O G Ó L N O M I E J S K I C H P R Z E S T R Z E N I P U B L I C Z N Y C H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODOLOGIA RADA METROPOLIA S T U D I U M O G Ó L N O M I E J S K I C H P R Z E S T R Z E N I P U B L I C Z N Y C H"

Transkrypt

1 RADA RADA TECHNICZNA 14 listopada 2012 r. METROPOLIA METODOLOGIA S T U D I U M O G Ó L N O M I E J S K I C H P R Z E S T R Z E N I P U B L I C Z N Y C H

2 UKŁAD PREZENTACJI 1. Definicja, cel i przedmiot opracowania 2. Metodologia pracy nad przestrzeniami publicznymi 3. Przestrzenie publiczne Gdańska

3 DEFINICJA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA: DOBRO WSPÓLNE POWSZECHNIE DOSTĘPNA ISTOTNY ELEMENT STRUKTURY MIASTA SPRZYJAJĄCA KONTAKTOM SPOŁECZNYM I SPOŁECZNEJ RÓŻNORODNOŚCI TWORZĄCA WARUNKI DO REALIZACJI POTRZEB I ASPIRACJI

4 CEL I PRZEDMIOT C E L Wypracowanie metodologii prac nad przestrzeniami publicznymi Zdefiniowanie istniejących PP Gdańska i stworzenie idei ich dalszego rozwoju Sformułowanie wytycznych do projektów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznych P R Z E D M I O T Ogólnomiejskie przestrzenie publiczne - przestrzenie ulic i placów miejskich. Z syntezy wyłączono przestrzenie półpubliczne: zieleni międzyblokowej i wnętrz zespołów usługowo-handlowych oraz przestrzenie publiczne plaż, lasów i wybranych zieleni parkowych.

5 METODOLOGIA INSPIRACJE MPZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG (PROJEKT, DZIERŻAWA LOKALI UŻYTKOWYCH ) UZYSKANIE ZGÓD I POZWOLEŃ DIAGNOZA: OCENA SWOT WIZJA: WYTYCZNE PROJEKT REALIZACJA MONITORING PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

6 ELEMENTY DIAGNOZY PP TYP ŁADU PSYCHOSPOŁECZNY ARCHITEKTONICZNY, FUNKCJONALNY, ESTETYCZNY EKOLOGICZNY życie, ludzie przestrzeń/ miejsce obramowanie mobilność wyposażenie zieleń i woda użytkownicy aktywności cechy sprzyjające ożywieniu i pozytywnemu postrzeganiu pp (dobre samopoczucie, wysoki standard, brak barier, atrakcyjność, kalendarz wydarzeń: festiwale, teatry uliczne, pchle targi, imprezy sportowe, turnieje) tradycje typologia hierarchizacja, ranga topologia - place, skwery ulice parki cechy fizyczne przestrzeni (rozmiary, sieć powiązań, sekwencje widoków, elementy architektoniczne, wpływ klimatu, sezonowość, kolorystyka, materiał i faktura) krawędzie (witryny, liczne wejścia, rolety) estetyka, oświetlenie rozmieszczenie usług w krawędziach poziom zaspokojenia potrzeb usługowych poziom zaspokojenia potrzeb parkingowych wpływ komunikacji kołowej na pp zrównoważona mobilność system stref pieszych system komunikacji zbiorowej system dostępności kołowej i parkowania - strefowanie system tras rowerowych system dostaw programy info promocyjne wyposażenie: ławki, wc, meble uliczne, mała architektura, stojaki na rowery, kosze na śmieci, sztuka, reklamy i znaki informacyjne, system informacji przestrzennej, symbolika, zadaszenia itp. usługi stragany, stoiska, kioski, kiermasze, ogródki gastronomiczne kompozycja zieleni sezonowość pokroju i kolorystyki proporcje udziału w całej powierzchni funkcje: kompozycyjna, przesłaniająca, klimatyczna, rekreacyjna element wody w przestrzeniach publicznych waterfronty

7 ŁAD PSYCHOSPOŁECZNY ŻYCIE, LUDZIE różnorodność dostępność bezpieczeństwo użytkowników 1. wiek 2. płeć 3. wykształcenie 4. status zawodowy 5. sytuacja rodzinna 6. sytuacja materialna aktywności 1. komunikacja 2. przemieszczanie się 3. spotkanie 4. odpoczynek 5. rekreacja 6. sport 7. zabawa brak wykluczeń komunikacja publiczna strefy ruchu pieszego sieć rowerowa brak barier fizycznych oświetlenie czystość, higiena system informacji miejskiej aranżacja przestrzeni 7. przekonania 8. samopoczucie 9. motywacje 8. zysk 9. konsumpcja parkingi strategiczne TEMPO 30 ograniczenia parkowania

8 ŁAD ARCHITEKTONICZNY, FUKCJONALNY, ESTETYCZNY PRZESTRZEŃ, MIEJSCE TYPOLOGIE PP HIERARCHIE PP ZNACZENIE użytkowe kulturowe, symboliczne, prestiżowe, wartości wyższe rekreacyjne - FORMA węzłowe liniowe - KSZTAŁT domknięte niedomknięte otwarte - RANGA 1. metropolitalne 2. ogólnomiejskie 3. ponadlokalne, dzielnicowe 4. lokalne, osiedlowe - KIERUNEK 1. docelowe 2. mieszane 3. tranzytowe ROLE - FUNKCJE 1. pierwszorzędne / samoistne 2. Towarzyszące - CZĘSTOTLIWOŚĆ 1. codziennego użytkowania 2. sezonowe 3. okazjonalne

9 ŁAD ARCHITEKTONICZNY, FUKCJONALNY, ESTETYCZNY PRZESTRZEŃ, MIEJSCE CECHY FIZYCZNE WYMIARY POWIĄZANIA SEKWENCJE WIDOKÓW KLIMAT - OCHRONA PRZED WIATREM, DESZCZEM NAWIERZCHNIE RODZAJE KRAWĘDZI OSTRE I ROZMYTE 3-7 osób/100 m 2 oddalone od siebie o metrów punkty, które pieszy może zobaczyć i iść w ich kierunku

10 ŁAD ARCHITEKTONICZNY, FUKCJONALNY, ESTETYCZNY PRZESTRZEŃ, MIEJSCE CECHY FIZYCZNE WYMIARY POWIĄZANIA SEKWENCJE WIDOKÓW KLIMAT - OCHRONA PRZED WIATREM, DESZCZEM NAWIERZCHNIE RODZAJE KRAWĘDZI OSTRE I ROZMYTE WYPOSAŻENIE MIEJSCA DO SIEDZENIA, LAMPY, STOLIKI, GRY I ZABAWY TERENOWE, POIDEŁKA KOLORYSTYKA, FAKTURA, MATERIAŁ SEZONOWOŚĆ WYDARZEŃ, ODDZIAŁYWANIA ZIELENI, NASŁONECZNIENIE SPÓJNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ ARANŻACJI

11 ŁAD ARCHITEKTONICZNY, FUKCJONALNY, ESTETYCZNY OBRAMOWANIE KRAWĘDZIE (WITRYNY, LICZNE WEJŚCIA, ROLETY) ESTETYKA, OŚWIETLENIE ROZMIESZCZENIE USŁUG W KRAWĘDZIACH zróżnicowanie branż więcej niż 3 branże/ha więcej niż 10 wejść do lokali / 100 mb

12 ŁAD ARCHITEKTONICZNY, FUKCJONALNY, ESTETYCZNY OBRAMOWANIE KRAWĘDZIE (WITRYNY, LICZNE WEJŚCIA, ROLETY) ESTETYKA, OŚWIETLENIE ROZMIESZCZENIE USŁUG W KRAWĘDZIACH POZIOM ZASPOKOJENIA POTRZEB USŁUGOWYCH POZIOM ZASPOKOJENIA POTRZEB PARKINGOWYCH ok. 5 miejsc postojowych /1000 m 2

13 ŁAD ARCHITEKTONICZNY, FUKCJONALNY, ESTETYCZNY MOBILNOŚĆ WPŁYW KOMUNIKACJI KOŁOWEJ WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ PIESZA AKTYWIZACJA WYMAGA DZIAŁANIA SYSTEMOWEGO I INTERDYSCYPLINARNEGO SYSTEM STREF PIESZYCH SYSTEM STREFOWANIA DOSTĘPU KOŁOWEGO I PARKOWANIA SYSTEM MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ SYSTEM TRAS ROWEROWYCH SYSTEM DOSTAW PROGRAMY INFORMACYJNO PROMOCYJNE Przykładowa ulica w Nowym Jorku wyłączona z ruchu na czas weekendu

14 ŁAD ARCHITEKTONICZNY, FUKCJONALNY, ESTETYCZNY ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ OCHRONA CENNYCH KULTUROWO OBSZARÓW PROMOCJA ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH REDUKCJA NATĘŻENIA RUCHU NA OBWODNICY REDUKCJA 2/3 DOJEŻDŻAJĄCYCH SAMOCHODEM REDUKCJA EMISJI SPALIN REDUKCJA NATĘŻENIA RUCHU NA ULICACH PROMIENISTYCH SKUTKI PIESZEJ AKTYWIZACJI KRAKOWA ZWIĘKSZENIE UŻYTKOWNIKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ (45%) ZWIĘKSZENIE PRESTIŻU I ATRAKCYJNOŚCI POBUDZENIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI REDUKCJA HAŁASU WZROST LICZBY PIESZYCH WDRAŻANIE ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

15 ŁAD ARCHITEKTONICZNY, FUKCJONALNY, ESTETYCZNY WYPOSAŻENIE WYPOSAŻENIE USŁUGI stojaki na rowery, kosze na śmieci ławki, wc, meble uliczne, mała architektura sztuka, reklamy, informacja przestrzenna symbolika, zadaszenia stragany, stoiska, kioski, kiermasze, ogródki gastronomiczne

16 ŁAD EKOLOGICZNY ZIELEŃ I WODA KOMPOZYCJA ZIELENI SEZONOWOŚĆ POKROJU I KOLORYSTYKI PROPORCJE UDZIAŁU W CAŁEJ POWIERZCHNI FUNKCJE: KOMPOZYCYJNA, PRZESŁANIAJĄCA, KLIMATYCZNA, REKREACYJNA ELEMENT WODY W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH WATERFRONTY

17 ład funkcjonalny SWOT ELEMENTY DIAGNOZY PP typ ładu elementy składowe OCENA ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ kryteria oceny skala ocen źródło danych nd liczba linii autobusowych / tramwajowych / SKM w promieniu - brak 0 jedna linia + 2 lub więcej linii - co 30 min lub rzadziej inwentaryzacja / ztm.gda.pl częstotliwość kursowania 0 od 10 do 30 minut + 9 minut lub częściej - brak inwentaryzacja system komunikacji zbiorowej obecność i stan utrzymania elementów systemu informacji przestrzennej 0 występuje, jednak elementy trudne do odnalezienia lub w złym stanie technicznym + występuje, łatwy do odnalezienia, w dobrym stanie technicznym - brak inwentaryzacja obecność i stan utrzymania elementów systemu informacji pasażerskiej parkingi przesiadkowe 0 występuje, jednak elementy trudne do odnalezienia lub w złym stanie technicznym + występuje, łatwy do odnalezienia, w dobrym stanie technicznym - brak + występują - brak inwentaryzacja inwentaryzacja system stref pieszych strefa ruchu pieszego w obrębie pp 0 sezonowe wprowadzanie stref ruchu pieszego + całoroczne wprowadzenie stref ruchu pieszego

18 DZIAŁANIA MIĘKKIE DZIAŁANIA TWARDE WYTYCZNE WIZJA ZESTAW DZIAŁAŃ PODNOSZĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB DOSTĘPU DO ZIELENI PUBLICZNEJ DZIAŁANIE 1. zachowanie oraz odtworzenie i wzmocnienie ciągłości wszystkich elementów osnowy przyrodniczej miasta (OSTAB) 2. stałe wzbogacanie estetycznych i krajobrazowych terenów zieleni miejskiej 3. łączenie zadań w zakresie ochrony i rewitalizacji zieleni z ochroną i rekonstrukcją obiektów i obszarów zabytkowych 4. zakładanie nowych publicznych terenów zielonych 5. zakładanie nowych małych terenów zielonych (zieleńce, skwery) przy obiektach usług, przy ciagach komunikacyjnych, węzłach integracyjnych itd. 7. zwiększanie zazielenienia terenów mieszkaniowych 8. CEL NIEZBĘDNE DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 4, 5, 8 racjonalne i optymalne PARTYCYPACJA SPOŁECZNA wykorzystanie przestrzeni przyrodniczej w celu 3 podniesienia standardów życia w mieście 2 tworzenie zieleni urządzonej dla odciążenia naturalnie ukształtowanych obszarów zieleni z równoczesnym udostępnianiem mieszkańcom przyjaznego otoczenia zielenią racjonalne i optymalne wykorzystanie przestrzeni przyrodniczej w celu podniesienia standardów życia w mieście utrzymanie ciągłości dolin rzecznych , 5 INSPIRACJE

19 WYTYCZNE PROJEKT, REALIZACJA MPZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG (PROJEKT, DZIERŻAWA LOKALI UŻYTKOWYCH ) UZYSKANIE ZGÓD I POZWOLEŃ PROJEKT REALIZACJA PARTYCYPACJA SPOŁECZNA 1. Zarząd Dróg i Zieleni 2. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 3. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych 4. Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków 5. Wydział Programów Rozwojowych 6. Wydział Promocji Miasta 7. Gdańskie Inwestycje Komunalne 8. Referat Estetyki Miasta 9. Wydział Polityki Gospodarczej 10. deweloperzy 11. inwestorzy 12. mieszkańcy, Rady Dzielnic i Osiedli, organizacje pozarządowe 13. Marszałek Województwa Pomorskiego 14. Wojewoda Pomorski 15. spółki i fundusze celowe

20 MONITORING RAPORT O STANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH (np. coroczny) ANALIZA WSKAŹNIKÓW, DANYCH STATYSTYCZNYCH, OBSERWACJA, INWENTARYZACJA ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WNIOSKI NA TEMAT: - SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ W PP - WSKAZANYCH ZMIAN W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA, PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI DIAGNOZA WIZJA PROJEKT REALIZACJA

21 STRATEGICZNE POLITYKI MIEJSKIE DZIAŁANIA W SKALI OGÓLNOMIEJSKIEJ STRATEGIA KOMUNIKACYJNA STRATEGIA PARKINGOWO SAMOCHODOWA STRATEGIA ZIELONO-REKREACYJNA... PROGRAM NIEBIESKI WODA W MIEŚCIE (PROGRAM OŻYWIENIA DRÓG WODNYCH) PROGRAM ZIELONY SKWERY, ALEJE MIEJSKIE PROGRAM CZERWONY - WIĘCEJ PRZESTRZENI DLA LUDZI MNIEJ DLA SAMOCHODÓW PROGRAM ŻÓŁTY ILUMINACJE, OŚWIETLENIE...

22 PROPOZYCJE USTALEN I ZALECEŃ MPZP Propozycje ustaleń i zaleceń do mpzp: 1. Min. 2 miejsca do siedzenia na 50 m 2 powierzchni placu wyznaczonego jako przestrzeń publiczna jak na rysunku planu 2. Min. 1 miejsce do siedzenia na 50 mb ciągu pieszego pomiędzy przestrzeniami publicznymi jak na rysunku planu 3. Lokalizacja dominanty kompozycyjnej/wysokościowej w obszarze a wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego 4. Lokalizacja dominanty kompozycyjnej/wysokościowej na osi kompozycyjnej oznaczonej na rysunku planu 5. Lokalizacja przestrzeni publicznej w obszarze oznaczonym na rysunku planu i wyposażonej w minimum: a) miejsca do siedzenia w liczbie min. 2/50 m 2 powierzchni, b) elementy sztuki, c) min. jeden element estetyczny związany z wodą (np. fontanna, oczko wodne, kaskada) d) min. 1 poidełko, e) elementy gier i zabaw (np. szachy terenowe), f) elementy zieleni wysokiej (np. drzewo/a, wysoki żywopłot). 6. W obszarze poza obowiązującymi liniami zabudowy/lub wyznaczonym liniami wewnętrznego podziału i literą a lub... przestrzeń publiczna w postaci ogólnodostępnego placu o minimalnej powierzchni... c.d.n. 7. Tam, gdzie jest wymóg parterów usługowych: a) dla usług w parterach należy zrealizować przeszklenia w elewacji na minimum 80% jej długości od strony ulicy... b) dla usług w parterach zaleca się realizację minimum 6 wejść na 100 m długości elewacji od strony ulicy Należy urządzić przestrzeń publiczną o wymiarach zawartych pomiędzy 20 m a 100 m (lub innych z tego przedziału ustalonych indywidualnie przez projektanta planu w zależności od uwarunkowań). 9. W granicach przestrzeni publicznej, oznaczonej na rysunku planu, i ciągów pieszych, w tym w chodników w terenach ulic, zaleca się przystosowanie powierzchni poziomych mogących stanowić miejsca do siedzenia (murki np. stanowiące wyższe obrzeża trawników, schody zewnętrzne lub terenowe) na takie miejsca poprzez wyłożenie ich elementami o dużej izolacyjności cieplnej (np. deski o odpowiedniej odporności na warunki pogodowe, tworzywa sztuczne itp.). 10.W obszarze przestrzeni publicznej, jak na rysunku planu, zaleca się lokalizację lekkiego zadaszenia (szklanego, tekstylnego itp.) na powierzchni min. 30 m Zadaszenie, o którym mowa w pkt. 10 powinno znajdować się, przynajmniej częściowo, nad miejscami do siedzenia.

23 DELIMITACJA KRAWĘDŹ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 1 - krawędź użytkowa 2 - krawędź wizualna PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W KRAWĘDZIACH UŻYTKOWYCH JEST TĄ, DO KTÓREJ PRZEDE WSZYSTKIM ODNOSI SIĘ NINIEJSZE OPRACOWANIE Możemy także określić przestrzenie publiczne jako: 1. zamknięte 2. otwarte Granica/ styk w podziale na: a) naturalne b) wykreowane Granice przestrzeni publicznych można też podzielić na: 1. wyraźne krawędzie 2. rubieże

24 DELIMITACJA KRYTERIA WYZNACZANIA RANGI PP W STRUKTURZE MIASTA 1 - przestrzeń publiczna OGÓLNOMIEJSKA - ogólnodostępna przestrzeń postrzegana jako miejski salon, maksymalne zróżnicowanie użytkowników, nie tylko mieszkańcy miasta (bez względu na odległość od miejsca zamieszkania) 2 - przestrzeń publiczna DZIELNICOWA to: - ogólnodostępna przestrzeń służąca przede wszystkim mieszkańcom miasta z przewagą mieszkańców osiedli / ulic bezpośrednio sąsiadujących z daną pp, 3 - przestrzeń publiczna OSIEDLOWA (jednoznaczna z definicją przestrzeni półpublicznej KREM) - ogólnodostępna przestrzeń sąsiedzka służąca lokalnym mieszkańcom np.: Przestrzenie publiczne o randze wyższej niż ogólnomiejska nazwano METROPOLITALNE

25 PRZESTRZENIE PUBLICZNE GDAŃSKA - IDEA

26 PRZESTRZENIE PUBLICZNE GDAŃSKA ELEMENTY SYSTEMU ŚRÓDMIEŚCIE WRZESZCZ

27 PRZESTRZENIE PUBLICZNE GDAŃSKA ELEMENTY SYSTEMU BRZEŹNO, NOWY PORT OLIWA

28 ZESPÓŁ AUTORSKI METROPOLIA Zespół autorski: Anna Fikus-Wójcik, Marta Jaskulska, Anna Kostka, Agata Piszczek, Adam Rodziewicz, Irena Romasiuk (kierownik zespołu), Monika Rościszewska, Marcin Turzyński. Współpraca: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Piotr Bąkiewicz, Grzegorz Długosz, Dorota Korzeniowska, Agnieszka Rózga-Micewicz, Małgorzata Walicka-Podolska.

KATOWICE CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Projekt, do wyłożenia do publicznego wglądu CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN PREZYDENT MIASTA LUBLIN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN Kierunki zagospodarowania przestrzennego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 165/XI/2011 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 DLA MIASTA ZIELONEJ GÓRY I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z MIASTEM ZIELONA GÓRA POROZUMIENIA W SPRAWIE WSPÓLNEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska Wydział Architektury

PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Politechnika Wrocławska Wydział Architektury PRACA DYPLOMOWA Środowiskowe aspekty kształtowania przestrzeni publicznych. Studium Parku Handlowego Bielany Autor: Hanna Kubicka Promotor: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI. USTALENIA STUDIUM tekst jednolity

WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI. USTALENIA STUDIUM tekst jednolity WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI USTALENIA STUDIUM tekst jednolity INSTYTUT ROZWOJU MIAST TEKST JEDNOLITY, KWIECIEŃ 2006 R. ZESPÓŁ SPORZĄDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI Kierunki rozwoju przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski - tekst ujednolicony - załącznik nr 4 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji starej Nowej Huty

Lokalny Program Rewitalizacji starej Nowej Huty Lokalny Program Rewitalizacji starej Nowej Huty Czerwiec 2008 Lokalny Program Rewitalizacji starej Nowej Huty Czerwiec 2008 Zleceniodawca: Urząd Miasta Krakowa Wykonawca: BIG-STÄDTEBAU GmbH Eckernförder

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r.

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r. MIASTO KATOWICE Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część II Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie:

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: 1 Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: Dr inż. Anna OSTRĘGA Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN Mgr inż. arch. Bogumiła KŁECZEK Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

PREZYDENT MIASTA SOPOTU PREZYDENT MIASTA SOPOTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOPOTU PROJEKT STUDIUM Sopot, marzec 2010 r. ZESPÓŁ AUTORSKI: Pracownia Prac Projektowych PLAN PROJEKT s.

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA I UTRZYMANIA DRÓG ROWEROWYCH W ŁODZI.

WYTYCZNE DO PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA I UTRZYMANIA DRÓG ROWEROWYCH W ŁODZI. Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia WYTYCZNE DO PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA I UTRZYMANIA DRÓG ROWEROWYCH W ŁODZI. Wytyczne opracowali: Tekst pierwotny mgr inż. Włodzimierz Maciejewski,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Miasto Tarnowskie Góry Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, listopad 2011 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia... 4 3. Wizja rozwoju miasta... 6 4. Cele i

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST PLANU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH SOŁECTWA STUDZIENIEC GMINA SIERPC TEKST PLANU Sporządzający plan Jednostka projektowa Wójt Gminy Sierpc

Bardziej szczegółowo