KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA LATA 2012 2017"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA LATA Zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3 września 2012r. Uchwałą Nr 2/2012/2013. Podstawa prawna opracowania koncepcji 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) 2. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 27im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. I. WIZJA PLACÓWKI Przedszkole bezpieczne i przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku. Przedszkole miejscem radosnej, twórczej zabawy i aktywnego poznawania świata. Przedszkole uczy miłości i przynaleŝności do Ojczystego kraju, jego historii i tradycjikształtuje postawy patriotyczne u dzieci. Przedszkole przygotowuje do odniesienia sukcesów i radzenia sobie z trudnościamigwarancja sukcesu do startu w dorosłość. 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są takŝe zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb. Przedszkole podejmuje takŝe działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości

2 dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im moŝliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej. Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najwaŝniejszych wartościach dzieci uczą się odróŝniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje takŝe: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie toŝsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu. Sylwetka absolwenta Absolwent przedszkola: posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, jest samodzielny, interesuje się nauką i techniką, aktywnie podejmuje działania, zna i respektuje normy społeczne, jest otwarty na potrzeby innych ludzi, potrafi współdziałać w zespole, lubi działania twórcze, jest wraŝliwy na piękno i artystyczne formy przekazu, zna i akceptuje zasady zdrowego stylu Ŝycia, posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego, ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem. 2. Procesy zachodzące w przedszkolu Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój kaŝdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zaleŝności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a takŝe udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a takŝe poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe. Kadra pedagogiczna przedszkola umoŝliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra

3 pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym. Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji załoŝeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, rozwijania ich talentów oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole dom i doskonali formy tej współpracy. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a takŝe w miarę moŝliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m.in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz ekorozwoju. Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a takŝe potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działania. 4. Zarządzanie przedszkolem Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a takŝe w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, socjoterapeuta, logopeda, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, specjalista od rytmiki. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne. Kadra tworzy Ŝyczliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów. Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposaŝenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a takŝe atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. DuŜy ogród przedszkolny wyposaŝony w ekologiczny sprzęt terenowy spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeŝym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

4 II. MISJA PLACÓWKI Ideą działania naszego przedszkola jest indywidualny twórczy rozwój osobowościowy dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Przedszkole dba o wyposaŝenie dziecka w podstawy wiedzy o otaczającym świecie, w szerokim tego znaczeniu. Budujemy system wartości polskich u dzieci, ucząc historii i tradycji ojczystych, przywiązania do rodzimego kraju. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju i promowaniu jego talentów. Wspieramy i wspomagamy w pokonywaniu trudności i barier. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny - dzieci chętnie do nas przychodzą i dobrze się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w wyposaŝonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka. Dziecko w naszym przedszkolu: czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte, jest akceptowane takie, jakim jest, ma moŝliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesu, jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania, uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie, uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi, poznaje swoje prawa i obowiązki, osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole. wie Ŝe jest Polakiem, zna podstawy z zakresu symboliki kraju, tradycji i historii Polski. Rodzice w naszym przedszkolu: otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka, współpracują z nauczycielami otrzymują pomoc specjalistów, wyraŝają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola, aktywnie uczestniczą w Ŝyciu przedszkola, są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

5 Nauczyciele w naszym przedszkolu: są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangaŝowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni, wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje, uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój, współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym, pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola, aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki, kreują obraz placówki zgodnie z przyjętą wizją. stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy Priorytety kierunki planowanych zmian wypracowanie systemu wspomagania rozwoju dzieci i udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wdroŝenie nowatorstwa pedagogicznego, wdroŝenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem, wypracowanie własnego programu przedszkola. IV. CELE Cele główne Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Podnoszenie jakości pracy przedszkola. 1. Wypracowanie i wdroŝenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom. 2.Rozwijanie u wychowanków umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne moŝliwości oraz umiejętności wyraŝania Poznanie przepisów i zasad konstruowania własnych programów. WdraŜanie programów zgodnych z kierunkiem rozwoju pracy przedszkola i zainteresowania dzieci.

6 emocji w sposób adekwatny do sytuacji. Ustalenie kodeksu dobrego przedszkolaka. 3. Przygotowanie dzieci do dalszego etapu kształcenia. 4. Poszerzenie działalności innowacyjnej przedszkola udział w projektach unijnych. 5. Opracowanie i wdroŝenie programu wychowania przedszkolnego poszerzonego o treści patriotyczne. 6.Wzbogacanie przedszkola w atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz biblioteki w ciekawą literaturę. 2. Wzbogacanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli 1.Rozwój zawodowy nauczycieli podnoszenie kwalifikacji, wzbogacanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz zdobywanie wyŝszych stopni awansu zawodowego. 2. Promowanie nauczycieli wdraŝających nowoczesne metody i innowacje, podejmujących niestandardowe działania w kreowaniu wizji przedszkola. Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia, nagrody, podziękowania, dyplomy Opracowanie procedury oceny jakości pracy nauczyciela (arkusze samooceny, hospitacje) Opracowanie przyznawania motywacyjnego. procedury dodatku

7 3. Efektywne angaŝowanie rodziców do działań na rzecz placówki. 1.Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka. 2. Zachęcanie do współdecydowania o pracy przedszkola. 3. Wykorzystywanie przez nauczycieli róŝnych form współpracy z rodzicami. Opracowanie i wdraŝanie programu współpracy z rodzicami. Normy zachowań w grupie kodeksy grupowe. Gazetka przedszkolna i strona internetowa, Zajęcia otwarte, pogadanki ze specjalistami, tablica informacyjna. Harmonogram przedszkolnych. imprez Protokoły zebrań z rodzicami. 4. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. 1.Badanie mocnych i słabych stron przedszkola. 2. Promocja placówkiwzbogacenie form promocji przedszkola 3. Poszerzenie współpracy z instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz oświaty. 4.Wypracowanie i wdroŝenie systemu współpracy ze środowiskiem, 5.Wypracowanie oferty konkursów i wydarzeń dla lokalnych przedszkoli i środowiska lokalnego. 6. Kreowanie wizerunku przedszkola budującego toŝsamość narodową. Organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, władz oświatowych i lokalnych. Organizowanie według harmonogramu konkursów międzyprzedszkolnych. Udział dzieci w konkursach i przeglądach artystycznych o zasięgu lokalnym. Aktualizowanie internetowej. Folder przedszkola strony 5. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia. 1. Podejmowanie działań wdraŝających do dbania o zdrowie i promujących aktywny tryb Ŝycia. 2. Wzbogacanie placu zabaw w atrakcyjny sprzęt rekreacyjno sportowy. Udział dzieci w zawodach i olimpiadach sportowych. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej prowadzone przez specjalistów.

8 Scenariusze zajęć metodami twórczymi: Sherborne, Orffa, Labana, pedagogika zabawy. Bajkoterapia i muzykoterapia. Program przedszkolak Bezpieczny Zbiórka makulatury i baterii. Bogate posiłki dobre nawyki Ŝywieniowe dzieci. V. METODY PRACY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA W naszej pracy wykorzystujemy elementy następujących metod: - Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej - wprowadzająca dziecko w świat matematyki w interesujący i bliski mu sposób; - Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona polegająca na wykorzystaniu naturalnego ruchu fizycznego w celu uaktywnienia obu półkul mózgowych; - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - ułatwiająca poznanie własnego ciała i otaczającej przestrzeni: - Gimnastyka twórcza C. Orffa i R. Labana polegająca na poznaniu swoich moŝliwości ruchowych, pracy w grupie oraz rozwijaniu inteligencji; - Bajkoterapia z wykorzystywaniem bajek terapeutycznych Marii Molickiej ułatwiających dziecku zmaganie się z róŝnymi problemami emocjonalnymi i lękowymi; - Techniki relaksacyjne wg Jacobsona i Schultza - z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej polegające na rozluźnianiu i napinaniu mięśni; - Elementy muzykoterapii - Metody aktywizujące integrujące grupę, pobudzające do działania, uczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach i podejmowania decyzji; - Pedagogika zabawy wg animatorów KLANZA

9 VI. Elementy składowe koncepcji Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. WaŜnym elementem koncepcji są oddziaływania ukierunkowane na kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci. Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne: Programie adaptacyjny Programie wychowawczym oraz w pięcioletnim i rocznym programie rozwoju, które stanowią integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola. Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb metodą planowania kroczącego co roku. Opracowały: dyrektor ElŜbieta Chaniewska mgr Ewa śmiejko mgr Justyna Jakubowska mgr Mirosława Tichoniuk

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016 Misja przedszkola W naszym przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2013-2018 DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU PLACÓWKI Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku położone jest na osiedlu Antoniuk. W roku 2011 przeprowadzono pełną termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola Misja Przedszkola Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, by w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, uczymy dzieci samodzielnego myślenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku Dziecko przychodzi na świat jako istota, w której nic jeszcze nie zostało zakończone, najważniejsze sprawy są do zrealizowania i wszystko jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU NA LATA 2013/2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W CZECHACH

5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W CZECHACH Czegośmy się dobrze nie nauczyli w najwcześniejszych dziecięcych latach, tego równieŝ dobrze nie nauczymy się nigdy. 5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015 Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz, Jeśli nie wie wytłumacz,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. im. JANA BRZECHWY. w BIAŁYMSTOKU. na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. im. JANA BRZECHWY. w BIAŁYMSTOKU. na lata 2014-2017 Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy 15-354 Białystok ul. Pogodna 16, tel/fax 85/742-83-51 NIP 542-31-89-881, e-mail: ps49@o2.pl KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 49 im. JANA BRZECHWY

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie "(...) musimy cały czas pamiętać, czym jest dzieciństwo. Jest wprowadzeniem do całej reszty (...) fundamentem, na którym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 został opracowany na podstawie : -wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2008r -załoŝeń

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRZEZIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRZEZIU NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRZEZIU NA LATA 2012-2017 BIEŻACE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola Przedszkole w Brzeziu zostało

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo