PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANIN GMINA STAROGARD GDAŃSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANIN GMINA STAROGARD GDAŃSKI"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr VII/69/2011 Rady Gminy Starogard Gdański PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANIN GMINA STAROGARD GDAŃSKI Grupa Odnowy Wsi Janin

2 Spis treści WSTĘP 3 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI JANIN Położenie geograficzno-administracyjne Historia wsi Struktura przestrzenna... 8 II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE JANINA Zasoby przyrodnicze Zasoby dziedzictwa kulturowego Obiekty i tereny oraz infrastruktura społeczna Infrastruktura techniczna Rolnictwo i gospodarka Kapitał społeczny i ludzki III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON JANINA IV. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I PRZEDSIĘWZIĘCIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚD LOKALNĄ JANINA Plan zadań inwestycji infrastrukturalnych na ternie Janina w latach Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych w Janinie zaplanowanych na lata Plan przedsięwzięć aktywizujących społeczność Janina na lata Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć aktywizujących społeczność Janina na lata V. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAOCÓW SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE PODSUMOWANIE

3 WSTĘP Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z wielu zadań, z którymi przyszło się zmierzyć Polsce z chwilą wejścia do Unii Europejskiej. Konfrontacja z innymi krajami Europy, doprowadziła do wniosków, że konieczne jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Celowi temu ma służyć sporządzanie i uchwalanie planów odnowy miejscowości, które warunkują aplikację o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan Odnowy Miejscowości Janin jest dokumentem, który określa strategię działań w sferze społeczno-edukacyjno-kulturalnej na lata Jego celem jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój społecznokulturalny, integrację i aktywizację naszej społeczności oraz wzrost atrakcyjności naszej wsi. Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Janin jest jej teren. W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące: integracji i aktywizacji naszej społeczności, kultywowania tradycji oraz obyczajów naszej wsi i regionu, rozwoju społeczno-kulturalnego naszych mieszkańców, wzrostu poziomu edukacji mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem naszych dzieci i młodzieży, budowy i wyposażenia obiektów wiejskich: - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, kształtowania obszaru przestrzeni publicznej w Janinie; budowy na terenie Janina infrastruktury o funkcjach sportowych, rekreacyjnych lub społeczno-kulturalnych, budowy infrastruktury drogowej w Janinie. Niniejsze opracowanie zawiera takie elementy jak: charakterystyka miejscowości, inwentaryzacja zasobów służących odnowie wsi, analiza SWOT oraz plan inwestycji infrastrukturalnych i przedsięwzięć aktywizujących naszą społeczność wraz ze wskazaniem ich kosztów całkowitych, okresu realizacji i źródeł finansowania. Plan Odnowy Miejscowości Janin powstał w oparciu o potrzeby naszego lokalnego środowiska, wskazane w konsultacjach społecznych i ma charakter otwarty, poddający się ewentualnym zmianom wynikającym z potrzeb mieszkańców lub dostępności środków na 3

4 sfinansowanie wyznaczonych zadań. Umożliwia on: - efektywne gospodarowanie zasobami takimi jak: środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe, - wyznaczenie najpilniejszych potrzeb naszej społeczności oraz ich zaspokojenie, - określenie potencjalnych zagrożeń realizacji zaplanowanych działań wynikających z pewnych braków w zasobach naszej wsi oraz czynników zewnętrznych, - stałą ocenę postępów realizacji poszczególnych zadań, - zaangażowanie mieszkańców oraz władz lokalnych w planowanie rozwoju naszej wsi poprzez uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji podczas publicznych dyskusji, - określenie źródeł finansowania inwestycji. Założenia Planu Odnowy Miejscowości Janin są zgodne z dokumentami wyższego rzędu takimi jak: - Strategia Rozwoju Gminy Starogard Gdański, - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański, - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starogard Gdański. 4

5 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI JANIN 1. Położenie geograficzno-administracyjne. Janin jest położony w Gminie Starogard Gdański, która znajduje się w południowej części Powiatu Starogardzkiego i administracyjnie należy do Województwa Pomorskiego (rys. 1). Powierzchnia Gminy Starogard Gdański wynosi 196 km 2 i zamieszkuje ją osób. 1 Rys. 1 Mapa Gminy Starogard Gdański. 1 Dane Urzędu Gminy Starogard Gdański z r. 5

6 Nasza miejscowość jest jednym z 27 sołectw funkcjonujących na terenie Gminy Starogard Gdański. Janin położony jest na północ od centralnej części gminy. Nasza wieś leży około 1 km od drogi wojewódzkiej nr 222 z Gdańska do Starogardu Gdańskiego. Sąsiaduje ona z sołectwami Trzcińsk, Linowiec, Ciecholewy i Kokoszkowy. Jeśli chodzi o strukturę wiekową naszej wsi przedstawia się ona w sposób wskazany na wykresie 1. Wyk. 1 Struktura wiekowa mieszkańców Janina. 8 7% 6 5% 18 15% 87 73% dzieci w wieku do 6 lat osoby w wieku produkcyjnym dzieci w wieku szkolnym osoby w wieku poprodukcyjnym Społeczeństwo Janina należy uznać za stosunkowo młode, gdyż tylko 7% mieszkańców znajduje się w grupie wiekowej po 60 roku życia oraz łączna liczba dzieci i młodzieży wynosi 20% całej społeczności. Pomimo zwiększającej się liczby pracujących w okolicznych zakładach, głównym źródłem utrzymania mieszkańców naszej wsi pozostaje nadal rolnictwo. Podział procentowy źródeł dochodów mieszkańców Janina przedstawia się następująco: 42% osób utrzymuje się z pracy we własnym gospodarstwie rolnym, 30% mieszkańców pracuje w firmach na terenie Gminy Miejskiej i Wiejskiej Starogard Gdański oraz okolicznych miejscowości, 4% mieszkańców prowadzi własną działalność gospodarczą, 12% utrzymuje się z rent i emerytur oraz zasiłków przedemerytalnych, 6

7 8% to osoby bezrobotne, które nie posiadają żadnych dochodów (tylko 3% z tej grupy posiada zasiłki dla bezrobotnych) lub otrzymują świadczenia z pomocy społecznej, 4% stanowi praca zarobkowa za granicą kraju. 2. Historia wsi. Nazwa naszej miejscowości pochodzi od imienia córki księżny Ogińskiej. Nazwa niemiecka miejscowości to Janina, a obecna polska Janin. Miejscowość Janin położona jest m.n.p.m. Wieś charakteryzuje się zwartą zabudową, w centrum miejscowości znajduje się staw. W kierunku zachodnim wybiega długa rynna polodowcowa, w której znajdują się dwa mniejsze jeziora rynnowe. Od zachodu i wschodu wieś otaczają lasy. Zgodnie z zapiskami dotyczącymi historii naszej miejscowości Janin przez wieki stanowił majątek należący do Obozina jako folwarki Janin i Kaźmierowo, z tym że ostatnim właścicielem majątku była księżna Ogińskia. W 1895r. folwark został rozparcelowany. Powstało wówczas około 20 gospodarstw. W latach r. do gospodarstw po wysiedlonych Polakach sprowadzono kilkanaście rodzin niemieckich. Janin został wyzwolony 7 marca 1945r. Do 1956r. Janin należał do powiatu kościerskiego. W latach r. był spółdzielnią produkcyjną III typu do której należało 13 rodzin. Dzieci uczęszczały przez dziesięciolecia do szkoły podstawowej w Jastrzębiu, a od 1965r. do szkoły Podstawowej W Trzcińsku. W 1965r. Janin liczył 113 mieszkańców. Obecnie wieś liczy 24 gospodarstwa rolne i 119 mieszkańców. 7

8 3. Struktura przestrzenna Miejscowość Janin położona jest na Pojezierzu Starogardzkim, wchodzącym w skład pojezierza Wschodnio-Pomorskiego. Janin leży w odległości około 8 km na północ od miasta Starogard Gdański, w pobliżu drogi wojewódzkiej Nr 222. Rys. 2. Mapa Gminy Starogard Gdański. Elementami charakterystycznymi terenu są jeziora rynnowe i morenowe utworzone przez lodowiec. W zachodniej części wsi znajduje się Jezioro, w kierunku północnym tuż za nim znajduje się kolejne należące do ciągu jezior polodowcowych, które łączą się z jeziorem 8

9 Godziszewskim. Układ urbanistyczny w większości pochodzi z lat Nasza miejscowość posiada centrum, jednak zabudowa wsi rozproszona jest na terenie o areale 410,29 ha. Na terenie sołectwa zdecydowanie przeważają użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, pastwiska, które stanowią około 80,89 % powierzchni wsi. Gleby klasy IIIb, IVa i IVb zajmują około 39,33 % terenu wsi, a pozostałe grunty charakteryzują się gorszą klasą bonitacji. Centrum Janina można nazwać przecięcie dróg Trzcińsk Linowiec i Kokoszkowy Obozin. W centralnej części naszej wsi znajduje się staw wiejski oraz teren wokół niego stanowiący areał o powierzchni około 1,2 ha., który stanowi własność Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim. Właśnie w obrębie tego tereny mają się rozpocząć prace związane z programem odnowy obszarów wiejskich, które zamierzamy rozpocząć w 2011r. 9

10 II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE JANINA 1. Zasoby przyrodnicze. Nasza miejscowości nie jest położona na obszarze charakteryzującym się wysokimi walorami turystycznymi. Tereny leśne okalające wieś ze wszystkich stron, zajmują 52,26 ha całej powierzchni wsi, ale nie posiadamy żadnych obszarów chronionego krajobrazu. W lasach występuje dużo różnorodnej zwierzyny, którą można spotkać spacerując po leśnych ścieżynkach. Na mokradłach corocznie gnieżdżą się żurawie, czaple oraz inne ptactwo, których okrzyki i nawoływania można nasłuchiwać przez cały dzień. Nasze lasy są również wspaniałym miejscem dla grzybiarzy i zbieraczy leśnych jagód i malin. Największą ozdobą wiejskiego krajobrazu jest staw, usytuowany w centralnej części wsi. Staw jest własnością Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim i został przekazane pod opiekę Koła Wędkarskiego w Janinie. Członkowie koła dbają o staw utrzymując porządek i oczyszczając go z glonów i porastających roślin. Nasz staw od kilku lat jest systematycznie zarybiany. Zbiornik jest nieduży i służy przede wszystkim wędkarzom, dla których jest to pasja życiowa. Nad stawem wędkować również mogą pasjonaci z innych miejscowości, wykupując wcześniej od sołtysa wsi jednodniowy bilet. 2. Zasoby dziedzictwa kulturowego. Janin nigdy nie miał swojego kościoła, mieszkańcy należą do parafii w Godziszewie. Parafia w Godziszewie posiada mały filialny kościółek w Obozinie, do którego mieszkańcy Janina uczęszczają na niedzielną mszę, jednakże droga wymaga modernizacji, szczególnie trudna w przejeździe jest w okresie wiosny i jesieni, po intensywnych deszczach. Miejscem spotkań o charakterze religijnym jest również zniszczony krzyż. Do zasobów dziedzictwa kulturowego zaliczyć trzeba także tradycje kociewskie, takie jak "polter abent" czy "maszki" oraz gwarę kociewską. W naszych domach nadal usłyszeć można gwarę kociewską oraz skosztować przysmaków kuchni regionalnej czy też zobaczyć elementy użytkowe i dekoracyjne wykonane ręcznie haftem kociewskim. 10

11 Niestety w wyniku globalizacji, przejmowania nowych zwyczajów i zachodniego stylu życia, jak również zmniejszania się liczby osób starszych, które posiadają ogromna wiedzę na temat naszych tradycji, dochodzi do procesu powolnego zanikania kultury Kociewia. Aby zapobiec tej sytuacji w naszej wsi konieczne jest stworzenie takiego miejsca, w którym mogliby się spotykać nasi mieszkańcy w celu wspólnego spędzania czasu, rekreacji, uprawiania sportów, ale przede wszystkim zachowania więzi społecznych oraz kultywowania i podtrzymywania tradycji związanych z naszym regionem. Z inicjatywy mieszkańców doszło do wydzielenia terenu publicznego, na którym utworzone zostanie centrum kulturalno edukacyjne w postaci wydzielonego i utwardzonego placu wraz z wiatą i odpowiednio zagospodarowanym terenem wokół niej. Z tego względu planujemy organizować oprócz spotkań wiejskich, sportowych i rekreacyjnych również biesiady kulturalne z zakresu regionalizmu tj.: nauka gwary, przyśpiewki Kociewskie. 3. Obiekty i tereny oraz infrastruktura społeczna Na terenie wsi nie ma żadnych placówek oświatowych, domu kultury, straży pożarnej czy kościoła. Brak terenów i obiektów o charakterze publicznym powoduje konieczność wykorzystywania prywatnych posesji do organizacji imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych. Zebrania wiejskie odbywają się w prywatnym domu sołtysa wsi. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi Janin oraz zaakceptowaniu naszego planu istnieje możliwość utworzenia kącika kulturowego gdzie mogliby się spotykać mieszkańcy naszej miejscowości organizując spotkania i biesiady wiejskie, jak również młodzież mogłaby korzystać z boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci, placu utwardzonego oraz obiektów małej architektury. Pozwoli to stworzyć centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne naszej wsi. 4. Infrastruktura techniczna. Dostęp mieszkańców i podmiotów gospodarczych do podstawowych mediów jest zadawalający i przedstawia się następująco: Woda Wieś posiada sieć wodociągową jednak nie na całym zajmowanym obszarze. Ujęcia wody znajdują się na terenie Trzcińska, a Janin obsługiwany jest przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie. 11

12 Prąd Cała wieś jest zelektryfikowana i obsługiwana przez ENERGA OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku poprzez BOR w Starogardzie Gdańskim. Kanalizacja Mieszkańcy korzystają z szamb przydomowych, które są wykonane w przestarzałej technologii. Odpady komunalne Zbierane są w sposób selektywny a rejon obsługiwany jest przez 1 specjalistyczną firmę: Starkom. Mieszkańcy zawierają indywidualne umowy. Pojemniki ze śmieciami są wywożone raz w tygodniu natomiast opakowania szklane i plastikowe są odbierane raz w miesiącu. Niemalże w każdym domostwie jest prowadzone kompostowanie odpadków organicznych. Gaz Janin nie jest zgazyfikowany. Mieszkańcy korzystają z gazu butlowego, który jest łatwo dostępny dzięki dystrybucji objazdowej i kilku punktom sprzedaży gazu we wsi. Telefony W dobie telefonii komórkowej dostęp do połączeń telefonicznych jest nieograniczony. Dodatkowo, od 1998 roku wszyscy zainteresowani mieszkańcy posiadają telefony stacjonarne. Z powodu posiadania telefonów radiowych z telekomunikacji Polskiej brak jest dostępu do stałych łączy internetowych. Infrastruktura drogowa. Janin położony jest na trasie Starogard Gd. Gdańsk, w pobliżu drogi wojewódzkiej Nr 222. Nasza wieś oddalona jest tylko o 8 km od centrum Starogardu Gdańskiego i 35 km od Gdańska. Łączna długość dróg asfaltowych na terenie Janina wynosi zaledwie 5 km, z czego 3,5 km długości odnoszą się do drogi wojewódzkiej Nr 222, a około 1500 m dotyczą drogi gminnej łączącej drogę 222 z centrum miejscowości. Pozostałe drogi we wsi mają charakter podrzędny, nieutwardzony. Co roku niezbędne jest wysypywanie szlaki i żwiru w celu wyrównania nawierzchni i zredukowania liczby dziur. Niewielka część dróg nieutwardzonych na terenie naszej wsi posiada oświetlenie. Niezbędne jest zwiększenie liczby lamp przy drogach gruntowych, na której występuje wysokie 12

13 natężenie ruchu i zarazem większe ryzyko wypadków samochodowych, szczególnie w okresie jesienno zimowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym konieczne jest ponadto utworzenie punktów świetlnych na drogach gminnych a w szczególności na drodze asfaltowej w kierunku drogi 222 oraz na drodze gruntowej w kierunku posesji Pani Cielątkowskiej. Komunikacja Mieszkańcy mogą korzystać z usług firmy przewozów osobowych PKS, jednak nie z samej miejscowości. Przystanek autobusowy znajduje się około 1,5 km od centrum wsi przy drodze wojewódzkiej nr 222. Dojście do przystanku autobusowego wiąże się z pokonaniem około 250 m wzdłuż ruchliwej drogi nr 222 gdzie nie ma chodnika, przejścia dla pieszych oraz ograniczenia prędkości pojazdów (obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h). Codzienne przemieszczanie dzieci na tym odcinku napawa mieszkańców niepokojem i obawą o zdrowie, a nawet życie naszych pociech, tym bardziej że na przestrzeni minionych lat miały miejsce na odcinku drogi nr 222 śmiertelne wypadki z udziałem dzieci w czasie drogi do szkoły. 5. Rolnictwo i gospodarka. Sołectwo Janin ma charakter typowo rolniczy. Na terenie naszej wsi funkcjonują 24 gospodarstwa rolne, w tym o powierzchni 8 40 ha jest 19 gospodarstw i 5 gospodarstw o powierzchni od 1 do 7 hektarów. Z uwagi na fakt, że ziemia jest dobrych klas rolnicy uprawiają przede wszystkim takie zboża jak: pszenica, pszenżyto, owies oraz ziemniaki. Często także uprawiają rośliny strączkowe. Tab. 1 Powierzchnia terenów wg kategorii jej użytkowania Oznaczenie użytku Powierzchnia (ha) Powierzchnia (%) Tereny budowlane zabudowane 6,69 1,63% Tereny budowlane niezabudowane ,1% Lasy 34,65 8,45% Drogi 8,70 2,12% Łąki 38,08 9,28% Pastwiska 13,18 3,21% Grunty rolne : W tym klasy: IIIb IVa 280,61 1,39 43,37 68,40% 13

14 IVb V VI 116,64 75,86 43,35 Grunty przeznaczone na uprawy 2,68 0,65% sadownicze Nieużytki 17,18 4,19% Pozostałe tereny 8,07 1,97 Razem 410,29 100% Jak pokazuje powyższa tabela grunty rolne stanowią 68,40% sołectwa, łąki około 9,28% a pastwiska 3,21%,a taka struktura jednoznacznie świadczy o rolniczym charakterze Janina. Rolników ze wsi Janin można podzielić na 3 grupy: Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej dominuje tu uprawa zbóż przeznaczonych na sprzedaż. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Rolnicy ci najczęściej własną produkcję roślinną wykorzystują dla potrzeb posiadanego inwentarza. Gospodarstwa bez specjalizacji, w których z uwagi na mały areał własna produkcja wykorzystywana jest na potrzeby gospodarstw domowych. W gospodarstwach tych prowadzona jest, oczywiście w mikro skali, uprawa ziemniaków i innych warzyw przydatnych w codziennym życiu mieszkańców, zbóż i roślin pastewnych z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt hodowanych w tychże gospodarstwach. Oczywiście chów w przypadku tej grupy gospodarstw ogranicza się do kilku sztuk trzody chlewnej, drobiu i jednej (lub żadnej) krowy. Większość gospodarstw na terenie Janina jest zbyt małych, aby pozwolić utrzymać się rolnikom i ich rodzinom tylko z działalności rolniczej. Dlatego dla wielu z nich koniecznością stała się dodatkowa praca, czy to w zakładach na terenie Starogardu Gdańskiego czy też praca polegająca na prowadzeniu działalności handlowo-usługowej. Janin, to miejscowość, w której nie ma dużych i średnich zakładów produkcyjnych i przemysłowych. W naszej w miejscowości funkcjonuje obecnie 1 przedsiębiorstwo o profilu handlowo usługowym,,motozbyt. Tak mała liczba przedsiębiorców prowadzących działalność usługową, spowodowana jest głównie umiejscowieniem Janina. Nasze społeczeństwo popiera rozwój Janina w zakresie zwiększania powierzchni terenów mieszkalnych, niestety duża grupa ludności napływowej nie chce integrować się z 14

15 dotychczasową społecznością oraz nie angażuje się w jej życie i rozwiązywanie problemów, skupiając się jedynie na zaspokajaniu własnych potrzeb. 6. Kapitał społeczny i ludzki Siłę i wizytówkę Janina stanowią jego mieszkańcy. Pierwotnie miejscowość zamieszkiwali głównie rolnicy i ich rodziny. Z biegiem lat ich dzieci zaczęły zdobywać wykształcenie i poszukiwać pracy poza rolnictwem, w mieście. W ostatnich latach do wsi napływają ludzie, którzy szukają spokoju i ciszy. Na czele naszego sołectwa stoi sołtys wsi Pan Benedykt KUROWSKI, który wraz z radą sołecka dąży do tego, aby mieszkańcom wsi żyło się coraz lepiej. Na terenie Janina od 2010 roku funkcjonuje Grupa Odnowy Wsi, której liderem jest Pan Bogusław HAFTKA. Rok 2011 jest dla nas rokiem przystąpienia do programu odnowy miejscowości. Nad wiejskim stawem ma powstać plac, który wykorzystywany będzie przez społeczeństwo naszej wsi na wypoczynek oraz spotkania towarzyskie mieszkańców. Teren wokół stawu jest doskonałym miejscem do stworzenia infrastruktury o charakterze rekreacyjno sportowym. 15

16 III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON JANINA Realizacja jakichkolwiek działań na rzecz własnego społeczeństwa wymaga przeprowadzenia analizy mającej na celu ustaleniu słabych i mocnych stron miejscowości wynikających z inwentaryzacji zasobów oraz analizy najbliższego otoczenia społecznogospodarczego, infrastrukturalnego i przyrodniczego, która przekłada się bezpośrednio na określenie szans i zagrożeń rozwoju wsi w okresie perspektywicznym. Jest to tzw. analiza SWOT, która stanowi bardzo użyteczne narzędzie planistyczne. Diagnoza sytuacji i zasobów naszej wsi prowadzona przez Grupę Odnowy Wsi Janin od 2010 roku w połączeniu z konsultacjami społecznymi na różnego typu spotkaniach mieszkańców naszej miejscowości, pozwoliły na uzyskanie opinii, spostrzeżeń, wniosków i uwag odnośnie stanu wyjściowego oraz określenie atutów i słabych stron Janina. Wytypowano również szanse i zagrożenia dotyczące rozwoju naszej wsi, które przedstawione zostały w poniższych tabelach. STRONY MOCNE GEOGRAFICZNE: Położenie blisko miasta Starogard Gdański będącego stolicą Kociewia Położenie w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 222 Atrakcyjność zasobów rolnoprzyrodniczych Występowanie terenów zalesionych Posiadanie terenu publicznego w postaci stawu wiejskiego oraz terenu wokół stawu należącego do Gminy Starogard Gdański. GOSPODARCZE: Rolniczy charakter sołectwa Wyłonienie się grupy rolników przystosowujących gospodarstwa do wymogów obowiązujących w UE, oraz gospodarstw ekologicznych SPOŁECZNE: STRONY SŁABE Brak szkoły Brak świetlicy wiejskiej Brak bazy sportowo rekreacyjnej oraz kulturalnej Brak atrakcji turystycznych Brak kościoła Brak remizy strażackiej Migracja młodych ludzi Migracja rdzennych mieszkańców w poszukiwaniu pracy Niewystarczająca liczba utwardzonych dróg gminnych Brak kanalizacji Brak sieci gazowej Brak dostępu do stałych łączy internetowych Ograniczona możliwość rozwoju i brak szkoleń zawodowych skierowanych do dorosłych. Brak zorganizowanych form wypoczynku i sportu adresowanych do 16

17 Zasoby ludzkie stosunkowo młode społeczeństwo, wysoki współczynnik osób z wykształceniem średnim Aktywność społeczna na rzecz środowiska lokalnego wyrażana poprzez: Organizację wspólnych imprez okolicznościowych tj. Dzień dziecka, Dożynki Zawiązanie w 2010 r. Grupy Odnowy Wsi i podejmowanie wspólnych działań, w wyniku których mamy zamiar zagospodarować teren nad stawem wiejskim, Identyfikacja nowych mieszkańców z lokalną społecznością, Średnie więzi społeczne, Duża aktywność instytucji i organizacji wiejskich, Tendencja do stałego osiedlania się młodzieży na terenie wsi, Wzrost liczby ludzi młodych z wyższym wykształceniem. dzieci i młodzieży SZANSE I OKAZJE Aktywność władz gminy i województwa, Wzrost liczy ludności i powstawanie nowych domów, Remont drogi wojewódzkiej 222 stwarzającej okazję do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powstanie ścieżki rowerowej i chodników dla pieszych, Zwiększony dostęp do środków pomocowych Unii Europejskiej ZAGROŻENIA Niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza, Wadliwy system prawny, Brak ciągłości w realizacji opracowanych strategii, Ograniczona ilość środków pomocowych niewspółmierna do potrzeb. 17

18 IV. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I PRZEDSIĘWZIĘCIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ JANINA. Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców Janina i ich aktywność w podejmowaniu inicjatyw na rzecz swojego społeczeństwa. Jednakże w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb naszej społeczności konieczne jest zrealizowanie wielu inwestycji infrastrukturalnych oraz zorganizowanie licznych przedsięwzięć wspierających kapitał ludzki. Przedstawiona powyżej charakterystyka naszej wsi wraz z inwentaryzacją jej zasobów oraz analizą SWOT przeprowadzoną przez grupę odnowy wsi, pozwoliły stworzyć nam plan najpilniejszych zadań, których realizacja nastąpi w okresie i pozwoli osiągnąć określone przez nas cele. Poniższy plan zadań przedstawia także wyszacowane koszty oraz wskazuje źródła pozyskania środków koniecznych na ich realizację. 18

19 1. Plan zadań inwestycji infrastrukturalnych na ternie Janina w latach Lp. Nazwa zadania Cel Przeznaczenie 1. Budowa boiska sportowego o powierzchni boiska do piłki siatkowej, montaż słupa z koszem do koszykówki oraz budowa wiaty stanowiącej zaplecze sportowe, jak również zagospodarowanie parku wokół stawu wraz z ogrodzeniem. 2. Budowa punktów świetlnych Cel główny: - Utworzenie centrum rozwoju społecznego, kulturalnego i rekreacyjno sportowego dla mieszkańców Janina poprzez budowę boiska sportowego i zagospodarowanie parku wokół stawu, Cele szczegółowe: - Poprawa jakości życia na obszarze naszej wsi przez zaspokojenie potrzeb społecznych, sportowych i kulturalnych, - Aktywizacja i integracja mieszkańców naszej wsi, - Stworzenie warunków do kultywowania tradycji i obyczajów kociewskich w naszej wsi, Cel głównych: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego w naszej wsi, Cele szczegółowe: Boisko sportowe z wiatą ma służyć wszystkim mieszkańcom naszej wsi jako miejsce organizacji spotkań rekreacyjno sportowych, zebrań wiejskich, ale także jako baza kulturalno oświatowa, w której tętniło będzie życie kulturalne i społeczne naszej miejscowości. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowany plac o powierzchni około 90 m 2 z wiatą o pow. użytkowej do 25 m 2, będą utwardzone dojścia do wiaty o pow. 20 m 2. Będzie to miejsce organizacji sportowych i rekreacji oraz miejsce spotkań mieszkańców naszej wsi tj. dzień dziecka, zabawa mieszkańców, zakończenie lata, czy spotkanie okolicznościowe. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy Janina będą mieli możliwość organizacji imprez sportowych i kulturalnych. Dorośli mieszkańcy otrzymają dobre warunki w celu spotkań i planowania oraz realizacji działań na rzecz własnej społeczności. Janin zyska miejsce, w którym dzięki spotkaniom międzypokoleniowym kultywowana będzie tradycja oraz zachowana, a nawet rozwijana tożsamości społeczności wiejskiej. Budowa kolejnych punktów świetlnych ma za zadanie oświetlenie odcinków dróg gminnych, na których poziom bezpieczeństwa ruchu pieszego jest wciąż niezadowalający. Szczególne znaczenie ma konieczność poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi gminnej nr G od drogi wojewódzkiej nr

20 3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 222 odcinek Trzcińsk - Janin 4. Utwardzenie drogi gminnej Janin Linowiec, Janin Obozin, Janin Trzcińsk. Zmniejszenie ilości wypadków na drogach gminnych w obszarze Janina, Cel główny: Usprawnienie powiązań komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej i Wiejskiej Starogard Gdański Cele szczegółowe: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, Poprawa warunków życia i pracy, Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, Skrócenie czasu dojazdu z Janina do Starogardu Gdańskiego, Ułatwienie dostępu do terenów inwestycyjnych w naszej wsi. Cel główny: Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w części północnej Gminy Starogard Gdański Cele szczegółowe: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, Poprawa warunków życia i pracy, do centrum wsi w kierunku posesji Pani Romany Cielątkowskiej, związane jest to ze wzmożonym ruchem samochodowym oraz pieszym na tym odcinku. Remont drogi realizowany będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Oprócz modernizacji nawierzchni zaplanowano budowę chodnika, ścieżki rowerowej, przejść dla pieszych z wysepkami, zatok autobusowych, a także przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr G do Janina i zjazdów na drogi gminne oraz prywatne posesje. Realizacja inwestycji pozwoli zmniejszyć ilość wypadków drogowych zarówno na terenie naszej wsi jak i całej Gminy oraz ułatwi mieszkańcom Janina dostęp do Starogardu Gdańskiego. Ponadto modernizacja drogi zwiększy atrakcyjność inwestycyjną naszej wsi. Utwardzenie poprzez nawiezienie tłucznia bądź kamienia lub innego materiału do utwardzenia na najbardziej zniszczone odcinki dróg Janin Linowiec, Janin Obozin, Janin - Trzcińsk przyczyni się do ułatwienia dostępności do wszystkich terenów naszej wsi. Umożliwi ona łatwiejsze poruszanie się osób zamieszkujących tereny naszej wsi sąsiadujące z niniejszą drogą. Zwiększenie dostępności do tego obszaru poprawi atrakcyjność tych terenów dla potencjalnych inwestorów. Realizacja inwestycji pozwoli zmniejszyć ilość wypadków drogowych w naszej miejscowości i ułatwi mieszkańcom dostęp do 20

21 5. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy stawie wiejskim w Janinie 6. Budowa ścieżek i elementów małej architektury na terenie wokół stawu w Janinie Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, Skrócenie czasu dojazdu z Janina do Starogardu Gdańskiego, Ułatwienie dostępności do terenów inwestycyjnych w naszej wsi, Cel główny: Stworzenie bezpiecznego miejsca rozwoju społecznego, kulturalnego i edukacyjnego dla mieszkańców Janina, Cele szczegółowe: Wzrost aktywności sportowej, Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenu publicznego, Poprawa estetyki wsi, Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Wzrost atrakcyjności naszej wsi. Cel główny: Stworzenie bezpiecznego miejsca rozwoju społecznego, kulturalnego i edukacyjnego dla mieszkańców Janina, Cele szczegółowe: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenu Starogardu Gdańskiego. Budowa placu zabaw umożliwi stworzenie miejsca, w którym dzieci pod opieką osób dorosłych w bezpieczny sposób spędzały będą wolny czas. Dzięki tej inwestycji, zróżnicowana zostanie oferta rekreacyjna dla najmłodszych mieszkańców naszej wsi. Imprezy rekreacyjnosportowe, organizowane przez naszych mieszkańców, będą rozbudowane o nowe formy zabawy, wykorzystujące elementy placu zabaw. Pozwoli ona przyspieszać proces asymilacji nowych mieszkańców Janina, integrując nasze społeczeństwo. Natomiast stworzone tereny zielone uatrakcyjnią obszar wokół stawu wiejskiego, uprzyjemniając korzystanie z istniejącej na tym terenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Budowa utwardzonych ciągów pieszych przy stawie wiejskim pozwoli w bezpieczny sposób korzystać z wypoczynku oraz zwiększy komfort w poruszaniu się po terenie publicznym, Utwardzone ścieżki prowadziły będą w miejsca przeznaczone na budowę boiska do siatkówki i oraz innych elementów małej architektury rozmieszczonych na całym terenie publicznej działki. Jednymi z nich będą ławki i kosze na śmieci, które zostaną zbudowane i zamontowane w ramach realizacji niniejszej 21

22 7. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu 8. Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim w Janinie etap końcowy publicznego, Poprawa estetyki wsi, Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Cel główny: Poprawa możliwości komunikacyjnych na terenie wsi, Cele szczegółowe: Poprawa warunków życia i pracy, Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie komunikacji, Poprawa warunków edukacyjnych naszych mieszkańców, Łatwiejszy dostęp do informacji, Wzrost przedsiębiorczości, Cel główny: Stworzenie bezpiecznego miejsca rozwoju społecznego, kulturalnego i edukacyjnego dla mieszkańców Janina, Cele szczegółowe: Poprawa bezpieczeństwa inwestycji. Ławki wykorzystywane będą do celów rekreacyjnych a kosze na śmieci zapobiegną zaśmiecaniu terenu przy stawie. Budowa głównych sieci łączy teleinformatycznych na terenie naszej wsi ułatwi dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom. Dzięki realizacji tej inwestycji mieszkańcy na całym obszarze naszej wsi otrzymają nielimitowany dostęp do informacji za pomocą Internetu. Będziemy mogli wykorzystywać Internet w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas powalały nam na to sieci komórkowe czy Internet w formie radiowej, ze względu na uwarunkowania technologiczne i geograficzne, dostępny tylko dla około 10% mieszkańców Janina. Łącza szerokopasmowe pozwolą na łatwiejszą edukację dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Przyczynią się one do wzrostu przedsiębiorczości poprzez przyciągnięcie na nasze tereny nowych inwestorów oraz wykorzystanie Internetu do prowadzenia własnej działalności usługowej. Umożliwią łatwiejszy dostęp mieszkańców do informacji, dzięki czemu skrócą okres poszukiwani pracy, a tym samym przyczynią się do zmniejszenie bezrobocia na terenie naszej wsi. Budowa elementów małej architektury tj. betonowy stół tenisowy, ławki, miejsca na ognisko spowoduje uatrakcyjnienie terenu, tworzącego centrum kulturalno-edukacyjno-społeczne naszej wsi. Nastąpi zwiększenie stopnia aktywizacji i integracji naszej społeczności poprzez realizację różnorodnych form wspólnego spędzania czasu. Stworzona infrastruktura pozwoli w bezpieczny i pożyteczny 22

23 użytkowników terenu publicznego, Poprawa estetyki wsi, Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, sposób organizować dzieciom i młodzieży wolny czas oraz rozwijać ich zdolności sportowe. 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych w Janinie zaplanowanych na lata Lp. Nazwa zadania Okres realizacji w latach 1. Budowa boiska sportowego o powierzchni boiska do piłki siatkowej, montaż słupa z koszem do koszykówki oraz budowa wiaty stanowiącej zaplecze sportowe, jak również zagospodarowanie parku wokół stawu Koszt całkowity Źródło finansowania w tys. zł 25 Gminny Program Odnowy Wsi wraz ze współudziałem finansowym mieszkańców naszej wsi 2. Budowa punktów świetlnych Gmina Starogard Gdański 3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 222 odcinek Trzcińsk - Kokoszkowy, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 4. Utwardzenie drogi gminnej Janin Fundusz Sołecki, Gmina Starogard Gdański wraz 23

24 Linowiec, Janin Obozin, Janin Trzcińsk. 5. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy stawie wiejskim w Janinie 6. Budowa ścieżek i elementów małej architektury na terenie wokół stawu w Janinie 7. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu 8. Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim w Janinie etap końcowy ze współudziałem finansowym mieszkańców naszej wsi Gminny Program Odnowy Wsi wraz ze współudziałem finansowym mieszkańców naszej wsi Gmina Starogard Gdański Gminny Program Odnowy Wsi wraz ze współudziałem finansowym mieszkańców naszej wsi Gmina Starogard Gdański, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Gminny Program Odnowy Wsi wraz ze współudziałem finansowym mieszkańców naszej wsi 24

25 3. Plan przedsięwzięć aktywizujących społeczność Janina na lata Lp. Nazwa zadania Cel Przeznaczenie 1. Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka Cel główny: - Integracja mieszkańców naszej wsi. Cele szczegółowe: - Zapewnienie młodym osobom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, - Promocja zdrowego trybu życia, - Poprawa kondycji fizycznej uczestników festynu, - Propagowanie aktywności ruchowej - Pożyteczne spędzanie wolego czasu, - Motywowanie mieszkańców do wspólnych działań, - Przeciwdziałanie szkodliwym wpływom, takim jak: zagrożenie uzależnieniami, utraty zdrowia, bezpieczeństwa. Zakładamy, że spotkanie z tej okazji, odbywało się będzie jak zawsze na przełomie maja i czerwca. Jest to impreza organizowana już od kilku lat, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń wsi. Festyn adresowany jest w szczególności do rodzin z terenu sąsiadujących i naszej wsi, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe oraz wkład rzeczowy naszych mieszkańców wykorzystywane są na zakup nagród rzeczowych i nagród pocieszenia, niezbędnych rekwizytów oraz przygotowanie napojów, słodkiego poczęstunku i kiełbasek pieczonych przy wspólnym ognisku przez wszystkich uczestników festynu. Spotkanie z okazji Dnia Matki i Dziecka to świetny sposób, aby uprzyjemnić dzieciom ich święto, a rodzicom pokazać jak ważne jest wspólne spędzanie czasu ze swoimi pociechami. Prezentacja występów przygotowanych przez uczniów szkoły wspólnie z nauczycielami, organizacja konkursów, zabaw, zawodów sportowych i wspólnego śpiewania jest formą pożytecznego spędzania wolnego czasu przez naszych mieszkańców. Konkurencje rodzinne są sposobem na wzmocnienia więzi między dziećmi i dorosłymi, a wszystkie zajęcia ruchowe mają na celu promowanie zdrowego trybu życia. Dzięki festynowi próbujemy także uświadomić dzieciom i młodzieży zagrożenia wynikające ze stosowania używek tj. 25

26 2. Obchody Nocy Świętojańskiej 3. Obchody dożynek wiejskich Cel główny: - Integracja mieszkańców naszej wsi. Cele szczegółowe: - Zapewnienie młodym osobom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. - Promocja zdrowego trybu życia. - Propagowanie aktywności ruchowej. - Pożyteczne spędzanie wolego czasu. - Motywowanie mieszkańców do wspólnych działań. Cel główny: - Integracja mieszkańców naszej wsi. Cele szczegółowe: - Zapewnienie rolnikom, mieszkańcom i młodym osobom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. alkohol, papierosy, narkotyki itp. Spotkanie z tej okazji, odbywa się rokrocznie pod koniec czerwca nad stawem wiejskim. Cykliczność tego festynu wynika z tego, iż jest to impreza organizowana już od kilku lat, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naszej wsi. Jej organizatorem jak co roku jest Rada Sołecka. Festyn adresowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu naszej wsi, a także do ich rodziców i opiekunów. Pozyskane środki finansowe oraz wkład rzeczowy naszych mieszkańców wykorzystane są na zakup nagród rzeczowych i nagród pocieszenia, niezbędnych rekwizytów oraz przygotowanie napojów i słodkiego poczęstunku dla uczestników festynu. Spotkanie z okazji Obchodów Nocy Świętojańskiej to świetny sposób, aby uprzyjemnić dzieciom spędzanie wolnego czasu, a rodzicom pokazać jak ważne jest wspólne spędzanie czasu ze swoimi pociechami. Organizacja konkursów rysunkowych i przygotowanie wianków, które na zakończenie puszczane są na wodę, wspólne zabawy i zawody sportowe są formą pożytecznego spędzania wolnego czasu przez naszych mieszkańców. Konkurencje rodzinne są sposobem na wzmocnienia więzi między dziećmi i dorosłymi, a wszystkie zajęcia ruchowe mają na celu promowanie zdrowego trybu życia. Spotkanie z tej okazji, odbywa się rokrocznie pod koniec sierpnia nad stawem wiejskim. Cykliczność tego festynu wynika z tego, iż jest to impreza organizowana już od kilku lat, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naszej wsi. Jej organizatorem jak co roku jest Rada Sołecka. Festyn adresowany jest w szczególności do rolników dzieci i 26

27 4. Rozgrywki wiejskie w piłkę siatkową - Promocja zdrowego trybu życia. - Propagowanie aktywności ruchowej. - Pożyteczne spędzanie wolego czasu. - Motywowanie mieszkańców do wspólnych działań. Cel główny: - Integracja mieszkańców naszej wsi z mieszkańcami wsi sąsiednich. Cele szczegółowe: - Zapewnienie mieszkańcom i młodym osobom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. - Promocja zdrowego trybu życia. - Propagowanie aktywności ruchowej. - Pożyteczne spędzanie wolego czasu. - Motywowanie mieszkańców do wspólnych działań. młodzieży z terenu naszej wsi, a także do ich rodziców i opiekunów. Pozyskane środki finansowe oraz wkład rzeczowy naszych mieszkańców wykorzystane są na zakup nagród rzeczowych i nagród pocieszenia, niezbędnych rekwizytów oraz przygotowanie napojów i słodkiego poczęstunku dla uczestników festynu. Spotkanie z okazji Dożynek Wiejskich to świetny sposób, aby uprzyjemnić mieszkańcom naszej wsi spędzanie wolnego czasu. Konkurencje rodzinne są sposobem na wzmocnienia więzi między dziećmi i dorosłymi, a wszystkie zajęcia ruchowe mają na celu promowanie zdrowego trybu życia. Spotkanie z tej okazji, będzie odbywało się rokrocznie na nowo wybudowanym boisku w miesiącach czerwiec i lipiec nad stawem wiejskim. Jego organizatorem będzie Rada Sołecka. Rozgrywki te adresowane są w szczególności do młodzieży z terenu naszej oraz sąsiednich wsi, a także ich mieszkańców. Pozyskane środki finansowe oraz wkład rzeczowy naszych mieszkańców wykorzystane są na zakup nagród rzeczowych i nagród pocieszenia, niezbędnych rekwizytów oraz przygotowanie napojów i słodkiego poczęstunku dla uczestników rozgrywek. Konkurencje sportowe są sposobem na integrację mieszkańców naszej wsi z mieszkańcami wsi sąsiednich. 27

28 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć aktywizujących społeczność Janina na lata Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Koszt całkowity Źródło finansowania w latach w tys. zł 1. Festyn z okazji Dnia Matki i ,00 Mieszkańcy naszej wsi Dnia Dziecka Obchody Nocy Świętojańskiej ,00 Mieszkańcy naszej wsi 3. Obchody dożynek wiejskich ,00 Mieszkańcy naszej wsi 4. Rozgrywki wiejskie w piłkę siatkową ,00 Mieszkańcy naszej wsi 28

29 V. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE. Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Janin zakłada w przeciągu najbliższych lat realizację szeregu zadań o charakterze inwestycyjnym oraz społeczno - edukacyjnym. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi, jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Janin ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych, a także zwiększeniu atrakcyjności naszej wsi, jako miejsca zamieszkania dla nowych migrantów. Zadania zaplanowane w powyższym Planie skupiają się wokół dwóch obszarów, stawu wiejskiego i drogi gminnej nr G, które mają szczególne znaczenie dla mieszkańców naszej miejscowości. Modernizacja terenów przy stawie będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic. Realizacja tego celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży, podniesie walory kulturalne i rekreacyjne miejscowości Janin. Inwestycje przedstawione w Planie pozwolą zagospodarować wolny czas dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyczynią się do rozwoju intelektualnego i fizycznego jej mieszkańców. Największą ozdobą wiejskiego krajobrazu jest przedstawiany wcześniej Staw, usytuowany w centralnej części naszej wsi. Staw jest własnością Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim. Uchwałą Rady Gminy został on przekazany pod opiekę Koła Wędkarskiego. Członkowie koła dbają o staw utrzymując porządek i oczyszczając go z glonów i porastających roślin. Nasz staw od wielu lat jest systematycznie zarybiany. Zbiornik jest nieduży i służy przede wszystkim wędkarzom, dla których wędkowanie jest 29

30 pasją życiową i sportową. Nad stawem wędkować również mogą pasjonaci z innych miejscowości, wykupując jednodniowy bilet. Utworzenie terenu rekreacyjnego nad Stawem w ramach Programu Odnowy Wsi przyczyni się do poprawy wizerunku naszej miejscowości, jak również uatrakcyjni spędzanie wolnego czasu szczególnie dzieciom i młodzieży, zaplanowane działania nad stawem poprawią bezpieczeństwo i zaspokoją potrzeby społeczeństwa. Kolejnym obszarem wokół którego zaplanowano działania to droga gminna nr G, na której zaplanowano doświetlenie terenów, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Wszystkie zaplanowane działania znacząco wpłyną na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, poprawią bezpieczeństwo, uatrakcyjnią wieś Janin, a także spełnią oczekiwania mieszkańców. 30

31 PODSUMOWANIE Analizując stan oraz zasoby naszej miejscowości, a także potrzeby mieszkańców naszej wsi stworzyliśmy spójny plan odnowy Janina. Zakłada on realizację najpotrzebniejszych inwestycji i przedsięwzięć, które będą pobudzały aktywności naszego społeczeństwa oraz stymulowały współpracę na rzecz rozwoju i promocji kultury naszej wsi oraz Kociewia. Zakładane cele planu przewidują wzrost znaczenia naszej wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Z tego względu zadaniem priorytetowym jest przygotowanie i utwardzenie terenu pod budowę wiaty, w której skupiało będzie się życie społeczne naszej miejscowości oraz realizowana będzie działalność kulturalna. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych pozwoli stworzyć centrum społeczno-kulturowe Janina. Natomiast realizacja pozostałych przedsięwzięć posłuży integracji naszej społeczności, zwiększeniu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży. Ostateczna akceptacja społeczna wyrażona podczas zebrania wiejskiego zorganizowanego w 2011r. pozwoli na wdrażanie opracowanego Planu Odnowy Miejscowości Janin, które rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Starogard Gdański. Okres realizacji i monitoringu poszczególnych zadań na terenie naszej wsi określony został na lata

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO Załącznik do uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XVI/181/2012 z dnia 22.03.2012r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO GMINA STAROGARD GDAŃSKI Grupa Odnowy Wsi Jabłowo Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓJTOWO NA LATA 2014-2021

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓJTOWO NA LATA 2014-2021 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓJTOWO NA LATA 2014-2021 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA BARCZEWO Plan odnowy miejscowości Wójtowo na lata 2014-2021 Strona 1 Spis treści: I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII /317/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 PLAN ODNOWY MIIEJJSCOWOŚCII CZUBAJOWIZNA w llattach 2013--2020 Czubajowizna, maj 2013 roku 1 WSTĘP Odnowa wsi, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 246/10 RADY GMINY OPATÓWEK z dnia 24 września 2010 r. w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szałe 2010-2017

UCHWAŁA NR 246/10 RADY GMINY OPATÓWEK z dnia 24 września 2010 r. w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szałe 2010-2017 UCHWAŁA NR 246/10 RADY GMINY OPATÓWEK z dnia 24 września 2010 r. w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szałe 2010-2017 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 maja 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 maja 2008 r. Maj 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STROJEC NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STROJEC NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 340/LII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2010 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STROJEC NA LATA 2010-2017 STROJEC, wrzesień 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC

AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC Załącznik do Uchwały nr V/98/2012 Rady Gminy Grodziec z dn. 23.02.2012r. AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC Urząd Gminy ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2007 2013 Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna siedziba wg KRS ul. Wawrzyniaka 10, 60-505 Poznań siedziba Biura, ul. Polska 14, 60 595

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

C H W A R S T N I C A

C H W A R S T N I C A P L A N R O Z W O J U M I E J S C O W O Ś C I C H W A R S T N I C A NA LATA 2005-2013 Biuro Studiów i Projektów Europejskich iuro i S Gryfino, Chwarstnica, maj 2005r. Biuro Studiów i Projektów Europejskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SAMBORZEC 2007-2015

Załącznik do uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SAMBORZEC 2007-2015 Załącznik do uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SAMBORZEC 2007-2015 Samborzec 2007 1 Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. Diagnoza stanu gminy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu jasielskiego powstała z inicjatywy władz lokalnych. Koaczyce 2007

Strategia rozwoju powiatu jasielskiego powstała z inicjatywy władz lokalnych. Koaczyce 2007 Koaczyce 2007 Autorzy opracowania pragną złożyć podziękowania wszystkim osobom, które wzięły aktywny udział w przygotowywaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kołaczyce na lata 2007-2015. Szczególne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020 Biuro Szkoleniowo-Doradcze KREATOR Łojewo 49A, 88-101 Inowrocław zenon.lewandowski@onet.pl, tel. 600 88 02 88 Spis treści Część I STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Mysiadło, wrzesień 2010 r.

Mysiadło, wrzesień 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 586/XLII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MYSIADŁO W GMINIE LESZNOWOLA Mysiadło, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo