PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANIN GMINA STAROGARD GDAŃSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANIN GMINA STAROGARD GDAŃSKI"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr VII/69/2011 Rady Gminy Starogard Gdański PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANIN GMINA STAROGARD GDAŃSKI Grupa Odnowy Wsi Janin

2 Spis treści WSTĘP 3 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI JANIN Położenie geograficzno-administracyjne Historia wsi Struktura przestrzenna... 8 II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE JANINA Zasoby przyrodnicze Zasoby dziedzictwa kulturowego Obiekty i tereny oraz infrastruktura społeczna Infrastruktura techniczna Rolnictwo i gospodarka Kapitał społeczny i ludzki III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON JANINA IV. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I PRZEDSIĘWZIĘCIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚD LOKALNĄ JANINA Plan zadań inwestycji infrastrukturalnych na ternie Janina w latach Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych w Janinie zaplanowanych na lata Plan przedsięwzięć aktywizujących społeczność Janina na lata Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć aktywizujących społeczność Janina na lata V. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAOCÓW SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE PODSUMOWANIE

3 WSTĘP Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z wielu zadań, z którymi przyszło się zmierzyć Polsce z chwilą wejścia do Unii Europejskiej. Konfrontacja z innymi krajami Europy, doprowadziła do wniosków, że konieczne jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Celowi temu ma służyć sporządzanie i uchwalanie planów odnowy miejscowości, które warunkują aplikację o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan Odnowy Miejscowości Janin jest dokumentem, który określa strategię działań w sferze społeczno-edukacyjno-kulturalnej na lata Jego celem jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój społecznokulturalny, integrację i aktywizację naszej społeczności oraz wzrost atrakcyjności naszej wsi. Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Janin jest jej teren. W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące: integracji i aktywizacji naszej społeczności, kultywowania tradycji oraz obyczajów naszej wsi i regionu, rozwoju społeczno-kulturalnego naszych mieszkańców, wzrostu poziomu edukacji mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem naszych dzieci i młodzieży, budowy i wyposażenia obiektów wiejskich: - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, kształtowania obszaru przestrzeni publicznej w Janinie; budowy na terenie Janina infrastruktury o funkcjach sportowych, rekreacyjnych lub społeczno-kulturalnych, budowy infrastruktury drogowej w Janinie. Niniejsze opracowanie zawiera takie elementy jak: charakterystyka miejscowości, inwentaryzacja zasobów służących odnowie wsi, analiza SWOT oraz plan inwestycji infrastrukturalnych i przedsięwzięć aktywizujących naszą społeczność wraz ze wskazaniem ich kosztów całkowitych, okresu realizacji i źródeł finansowania. Plan Odnowy Miejscowości Janin powstał w oparciu o potrzeby naszego lokalnego środowiska, wskazane w konsultacjach społecznych i ma charakter otwarty, poddający się ewentualnym zmianom wynikającym z potrzeb mieszkańców lub dostępności środków na 3

4 sfinansowanie wyznaczonych zadań. Umożliwia on: - efektywne gospodarowanie zasobami takimi jak: środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe, - wyznaczenie najpilniejszych potrzeb naszej społeczności oraz ich zaspokojenie, - określenie potencjalnych zagrożeń realizacji zaplanowanych działań wynikających z pewnych braków w zasobach naszej wsi oraz czynników zewnętrznych, - stałą ocenę postępów realizacji poszczególnych zadań, - zaangażowanie mieszkańców oraz władz lokalnych w planowanie rozwoju naszej wsi poprzez uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji podczas publicznych dyskusji, - określenie źródeł finansowania inwestycji. Założenia Planu Odnowy Miejscowości Janin są zgodne z dokumentami wyższego rzędu takimi jak: - Strategia Rozwoju Gminy Starogard Gdański, - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański, - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starogard Gdański. 4

5 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI JANIN 1. Położenie geograficzno-administracyjne. Janin jest położony w Gminie Starogard Gdański, która znajduje się w południowej części Powiatu Starogardzkiego i administracyjnie należy do Województwa Pomorskiego (rys. 1). Powierzchnia Gminy Starogard Gdański wynosi 196 km 2 i zamieszkuje ją osób. 1 Rys. 1 Mapa Gminy Starogard Gdański. 1 Dane Urzędu Gminy Starogard Gdański z r. 5

6 Nasza miejscowość jest jednym z 27 sołectw funkcjonujących na terenie Gminy Starogard Gdański. Janin położony jest na północ od centralnej części gminy. Nasza wieś leży około 1 km od drogi wojewódzkiej nr 222 z Gdańska do Starogardu Gdańskiego. Sąsiaduje ona z sołectwami Trzcińsk, Linowiec, Ciecholewy i Kokoszkowy. Jeśli chodzi o strukturę wiekową naszej wsi przedstawia się ona w sposób wskazany na wykresie 1. Wyk. 1 Struktura wiekowa mieszkańców Janina. 8 7% 6 5% 18 15% 87 73% dzieci w wieku do 6 lat osoby w wieku produkcyjnym dzieci w wieku szkolnym osoby w wieku poprodukcyjnym Społeczeństwo Janina należy uznać za stosunkowo młode, gdyż tylko 7% mieszkańców znajduje się w grupie wiekowej po 60 roku życia oraz łączna liczba dzieci i młodzieży wynosi 20% całej społeczności. Pomimo zwiększającej się liczby pracujących w okolicznych zakładach, głównym źródłem utrzymania mieszkańców naszej wsi pozostaje nadal rolnictwo. Podział procentowy źródeł dochodów mieszkańców Janina przedstawia się następująco: 42% osób utrzymuje się z pracy we własnym gospodarstwie rolnym, 30% mieszkańców pracuje w firmach na terenie Gminy Miejskiej i Wiejskiej Starogard Gdański oraz okolicznych miejscowości, 4% mieszkańców prowadzi własną działalność gospodarczą, 12% utrzymuje się z rent i emerytur oraz zasiłków przedemerytalnych, 6

7 8% to osoby bezrobotne, które nie posiadają żadnych dochodów (tylko 3% z tej grupy posiada zasiłki dla bezrobotnych) lub otrzymują świadczenia z pomocy społecznej, 4% stanowi praca zarobkowa za granicą kraju. 2. Historia wsi. Nazwa naszej miejscowości pochodzi od imienia córki księżny Ogińskiej. Nazwa niemiecka miejscowości to Janina, a obecna polska Janin. Miejscowość Janin położona jest m.n.p.m. Wieś charakteryzuje się zwartą zabudową, w centrum miejscowości znajduje się staw. W kierunku zachodnim wybiega długa rynna polodowcowa, w której znajdują się dwa mniejsze jeziora rynnowe. Od zachodu i wschodu wieś otaczają lasy. Zgodnie z zapiskami dotyczącymi historii naszej miejscowości Janin przez wieki stanowił majątek należący do Obozina jako folwarki Janin i Kaźmierowo, z tym że ostatnim właścicielem majątku była księżna Ogińskia. W 1895r. folwark został rozparcelowany. Powstało wówczas około 20 gospodarstw. W latach r. do gospodarstw po wysiedlonych Polakach sprowadzono kilkanaście rodzin niemieckich. Janin został wyzwolony 7 marca 1945r. Do 1956r. Janin należał do powiatu kościerskiego. W latach r. był spółdzielnią produkcyjną III typu do której należało 13 rodzin. Dzieci uczęszczały przez dziesięciolecia do szkoły podstawowej w Jastrzębiu, a od 1965r. do szkoły Podstawowej W Trzcińsku. W 1965r. Janin liczył 113 mieszkańców. Obecnie wieś liczy 24 gospodarstwa rolne i 119 mieszkańców. 7

8 3. Struktura przestrzenna Miejscowość Janin położona jest na Pojezierzu Starogardzkim, wchodzącym w skład pojezierza Wschodnio-Pomorskiego. Janin leży w odległości około 8 km na północ od miasta Starogard Gdański, w pobliżu drogi wojewódzkiej Nr 222. Rys. 2. Mapa Gminy Starogard Gdański. Elementami charakterystycznymi terenu są jeziora rynnowe i morenowe utworzone przez lodowiec. W zachodniej części wsi znajduje się Jezioro, w kierunku północnym tuż za nim znajduje się kolejne należące do ciągu jezior polodowcowych, które łączą się z jeziorem 8

9 Godziszewskim. Układ urbanistyczny w większości pochodzi z lat Nasza miejscowość posiada centrum, jednak zabudowa wsi rozproszona jest na terenie o areale 410,29 ha. Na terenie sołectwa zdecydowanie przeważają użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, pastwiska, które stanowią około 80,89 % powierzchni wsi. Gleby klasy IIIb, IVa i IVb zajmują około 39,33 % terenu wsi, a pozostałe grunty charakteryzują się gorszą klasą bonitacji. Centrum Janina można nazwać przecięcie dróg Trzcińsk Linowiec i Kokoszkowy Obozin. W centralnej części naszej wsi znajduje się staw wiejski oraz teren wokół niego stanowiący areał o powierzchni około 1,2 ha., który stanowi własność Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim. Właśnie w obrębie tego tereny mają się rozpocząć prace związane z programem odnowy obszarów wiejskich, które zamierzamy rozpocząć w 2011r. 9

10 II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE JANINA 1. Zasoby przyrodnicze. Nasza miejscowości nie jest położona na obszarze charakteryzującym się wysokimi walorami turystycznymi. Tereny leśne okalające wieś ze wszystkich stron, zajmują 52,26 ha całej powierzchni wsi, ale nie posiadamy żadnych obszarów chronionego krajobrazu. W lasach występuje dużo różnorodnej zwierzyny, którą można spotkać spacerując po leśnych ścieżynkach. Na mokradłach corocznie gnieżdżą się żurawie, czaple oraz inne ptactwo, których okrzyki i nawoływania można nasłuchiwać przez cały dzień. Nasze lasy są również wspaniałym miejscem dla grzybiarzy i zbieraczy leśnych jagód i malin. Największą ozdobą wiejskiego krajobrazu jest staw, usytuowany w centralnej części wsi. Staw jest własnością Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim i został przekazane pod opiekę Koła Wędkarskiego w Janinie. Członkowie koła dbają o staw utrzymując porządek i oczyszczając go z glonów i porastających roślin. Nasz staw od kilku lat jest systematycznie zarybiany. Zbiornik jest nieduży i służy przede wszystkim wędkarzom, dla których jest to pasja życiowa. Nad stawem wędkować również mogą pasjonaci z innych miejscowości, wykupując wcześniej od sołtysa wsi jednodniowy bilet. 2. Zasoby dziedzictwa kulturowego. Janin nigdy nie miał swojego kościoła, mieszkańcy należą do parafii w Godziszewie. Parafia w Godziszewie posiada mały filialny kościółek w Obozinie, do którego mieszkańcy Janina uczęszczają na niedzielną mszę, jednakże droga wymaga modernizacji, szczególnie trudna w przejeździe jest w okresie wiosny i jesieni, po intensywnych deszczach. Miejscem spotkań o charakterze religijnym jest również zniszczony krzyż. Do zasobów dziedzictwa kulturowego zaliczyć trzeba także tradycje kociewskie, takie jak "polter abent" czy "maszki" oraz gwarę kociewską. W naszych domach nadal usłyszeć można gwarę kociewską oraz skosztować przysmaków kuchni regionalnej czy też zobaczyć elementy użytkowe i dekoracyjne wykonane ręcznie haftem kociewskim. 10

11 Niestety w wyniku globalizacji, przejmowania nowych zwyczajów i zachodniego stylu życia, jak również zmniejszania się liczby osób starszych, które posiadają ogromna wiedzę na temat naszych tradycji, dochodzi do procesu powolnego zanikania kultury Kociewia. Aby zapobiec tej sytuacji w naszej wsi konieczne jest stworzenie takiego miejsca, w którym mogliby się spotykać nasi mieszkańcy w celu wspólnego spędzania czasu, rekreacji, uprawiania sportów, ale przede wszystkim zachowania więzi społecznych oraz kultywowania i podtrzymywania tradycji związanych z naszym regionem. Z inicjatywy mieszkańców doszło do wydzielenia terenu publicznego, na którym utworzone zostanie centrum kulturalno edukacyjne w postaci wydzielonego i utwardzonego placu wraz z wiatą i odpowiednio zagospodarowanym terenem wokół niej. Z tego względu planujemy organizować oprócz spotkań wiejskich, sportowych i rekreacyjnych również biesiady kulturalne z zakresu regionalizmu tj.: nauka gwary, przyśpiewki Kociewskie. 3. Obiekty i tereny oraz infrastruktura społeczna Na terenie wsi nie ma żadnych placówek oświatowych, domu kultury, straży pożarnej czy kościoła. Brak terenów i obiektów o charakterze publicznym powoduje konieczność wykorzystywania prywatnych posesji do organizacji imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych. Zebrania wiejskie odbywają się w prywatnym domu sołtysa wsi. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi Janin oraz zaakceptowaniu naszego planu istnieje możliwość utworzenia kącika kulturowego gdzie mogliby się spotykać mieszkańcy naszej miejscowości organizując spotkania i biesiady wiejskie, jak również młodzież mogłaby korzystać z boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci, placu utwardzonego oraz obiektów małej architektury. Pozwoli to stworzyć centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne naszej wsi. 4. Infrastruktura techniczna. Dostęp mieszkańców i podmiotów gospodarczych do podstawowych mediów jest zadawalający i przedstawia się następująco: Woda Wieś posiada sieć wodociągową jednak nie na całym zajmowanym obszarze. Ujęcia wody znajdują się na terenie Trzcińska, a Janin obsługiwany jest przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie. 11

12 Prąd Cała wieś jest zelektryfikowana i obsługiwana przez ENERGA OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku poprzez BOR w Starogardzie Gdańskim. Kanalizacja Mieszkańcy korzystają z szamb przydomowych, które są wykonane w przestarzałej technologii. Odpady komunalne Zbierane są w sposób selektywny a rejon obsługiwany jest przez 1 specjalistyczną firmę: Starkom. Mieszkańcy zawierają indywidualne umowy. Pojemniki ze śmieciami są wywożone raz w tygodniu natomiast opakowania szklane i plastikowe są odbierane raz w miesiącu. Niemalże w każdym domostwie jest prowadzone kompostowanie odpadków organicznych. Gaz Janin nie jest zgazyfikowany. Mieszkańcy korzystają z gazu butlowego, który jest łatwo dostępny dzięki dystrybucji objazdowej i kilku punktom sprzedaży gazu we wsi. Telefony W dobie telefonii komórkowej dostęp do połączeń telefonicznych jest nieograniczony. Dodatkowo, od 1998 roku wszyscy zainteresowani mieszkańcy posiadają telefony stacjonarne. Z powodu posiadania telefonów radiowych z telekomunikacji Polskiej brak jest dostępu do stałych łączy internetowych. Infrastruktura drogowa. Janin położony jest na trasie Starogard Gd. Gdańsk, w pobliżu drogi wojewódzkiej Nr 222. Nasza wieś oddalona jest tylko o 8 km od centrum Starogardu Gdańskiego i 35 km od Gdańska. Łączna długość dróg asfaltowych na terenie Janina wynosi zaledwie 5 km, z czego 3,5 km długości odnoszą się do drogi wojewódzkiej Nr 222, a około 1500 m dotyczą drogi gminnej łączącej drogę 222 z centrum miejscowości. Pozostałe drogi we wsi mają charakter podrzędny, nieutwardzony. Co roku niezbędne jest wysypywanie szlaki i żwiru w celu wyrównania nawierzchni i zredukowania liczby dziur. Niewielka część dróg nieutwardzonych na terenie naszej wsi posiada oświetlenie. Niezbędne jest zwiększenie liczby lamp przy drogach gruntowych, na której występuje wysokie 12

13 natężenie ruchu i zarazem większe ryzyko wypadków samochodowych, szczególnie w okresie jesienno zimowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym konieczne jest ponadto utworzenie punktów świetlnych na drogach gminnych a w szczególności na drodze asfaltowej w kierunku drogi 222 oraz na drodze gruntowej w kierunku posesji Pani Cielątkowskiej. Komunikacja Mieszkańcy mogą korzystać z usług firmy przewozów osobowych PKS, jednak nie z samej miejscowości. Przystanek autobusowy znajduje się około 1,5 km od centrum wsi przy drodze wojewódzkiej nr 222. Dojście do przystanku autobusowego wiąże się z pokonaniem około 250 m wzdłuż ruchliwej drogi nr 222 gdzie nie ma chodnika, przejścia dla pieszych oraz ograniczenia prędkości pojazdów (obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h). Codzienne przemieszczanie dzieci na tym odcinku napawa mieszkańców niepokojem i obawą o zdrowie, a nawet życie naszych pociech, tym bardziej że na przestrzeni minionych lat miały miejsce na odcinku drogi nr 222 śmiertelne wypadki z udziałem dzieci w czasie drogi do szkoły. 5. Rolnictwo i gospodarka. Sołectwo Janin ma charakter typowo rolniczy. Na terenie naszej wsi funkcjonują 24 gospodarstwa rolne, w tym o powierzchni 8 40 ha jest 19 gospodarstw i 5 gospodarstw o powierzchni od 1 do 7 hektarów. Z uwagi na fakt, że ziemia jest dobrych klas rolnicy uprawiają przede wszystkim takie zboża jak: pszenica, pszenżyto, owies oraz ziemniaki. Często także uprawiają rośliny strączkowe. Tab. 1 Powierzchnia terenów wg kategorii jej użytkowania Oznaczenie użytku Powierzchnia (ha) Powierzchnia (%) Tereny budowlane zabudowane 6,69 1,63% Tereny budowlane niezabudowane ,1% Lasy 34,65 8,45% Drogi 8,70 2,12% Łąki 38,08 9,28% Pastwiska 13,18 3,21% Grunty rolne : W tym klasy: IIIb IVa 280,61 1,39 43,37 68,40% 13

14 IVb V VI 116,64 75,86 43,35 Grunty przeznaczone na uprawy 2,68 0,65% sadownicze Nieużytki 17,18 4,19% Pozostałe tereny 8,07 1,97 Razem 410,29 100% Jak pokazuje powyższa tabela grunty rolne stanowią 68,40% sołectwa, łąki około 9,28% a pastwiska 3,21%,a taka struktura jednoznacznie świadczy o rolniczym charakterze Janina. Rolników ze wsi Janin można podzielić na 3 grupy: Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej dominuje tu uprawa zbóż przeznaczonych na sprzedaż. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Rolnicy ci najczęściej własną produkcję roślinną wykorzystują dla potrzeb posiadanego inwentarza. Gospodarstwa bez specjalizacji, w których z uwagi na mały areał własna produkcja wykorzystywana jest na potrzeby gospodarstw domowych. W gospodarstwach tych prowadzona jest, oczywiście w mikro skali, uprawa ziemniaków i innych warzyw przydatnych w codziennym życiu mieszkańców, zbóż i roślin pastewnych z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt hodowanych w tychże gospodarstwach. Oczywiście chów w przypadku tej grupy gospodarstw ogranicza się do kilku sztuk trzody chlewnej, drobiu i jednej (lub żadnej) krowy. Większość gospodarstw na terenie Janina jest zbyt małych, aby pozwolić utrzymać się rolnikom i ich rodzinom tylko z działalności rolniczej. Dlatego dla wielu z nich koniecznością stała się dodatkowa praca, czy to w zakładach na terenie Starogardu Gdańskiego czy też praca polegająca na prowadzeniu działalności handlowo-usługowej. Janin, to miejscowość, w której nie ma dużych i średnich zakładów produkcyjnych i przemysłowych. W naszej w miejscowości funkcjonuje obecnie 1 przedsiębiorstwo o profilu handlowo usługowym,,motozbyt. Tak mała liczba przedsiębiorców prowadzących działalność usługową, spowodowana jest głównie umiejscowieniem Janina. Nasze społeczeństwo popiera rozwój Janina w zakresie zwiększania powierzchni terenów mieszkalnych, niestety duża grupa ludności napływowej nie chce integrować się z 14

15 dotychczasową społecznością oraz nie angażuje się w jej życie i rozwiązywanie problemów, skupiając się jedynie na zaspokajaniu własnych potrzeb. 6. Kapitał społeczny i ludzki Siłę i wizytówkę Janina stanowią jego mieszkańcy. Pierwotnie miejscowość zamieszkiwali głównie rolnicy i ich rodziny. Z biegiem lat ich dzieci zaczęły zdobywać wykształcenie i poszukiwać pracy poza rolnictwem, w mieście. W ostatnich latach do wsi napływają ludzie, którzy szukają spokoju i ciszy. Na czele naszego sołectwa stoi sołtys wsi Pan Benedykt KUROWSKI, który wraz z radą sołecka dąży do tego, aby mieszkańcom wsi żyło się coraz lepiej. Na terenie Janina od 2010 roku funkcjonuje Grupa Odnowy Wsi, której liderem jest Pan Bogusław HAFTKA. Rok 2011 jest dla nas rokiem przystąpienia do programu odnowy miejscowości. Nad wiejskim stawem ma powstać plac, który wykorzystywany będzie przez społeczeństwo naszej wsi na wypoczynek oraz spotkania towarzyskie mieszkańców. Teren wokół stawu jest doskonałym miejscem do stworzenia infrastruktury o charakterze rekreacyjno sportowym. 15

16 III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON JANINA Realizacja jakichkolwiek działań na rzecz własnego społeczeństwa wymaga przeprowadzenia analizy mającej na celu ustaleniu słabych i mocnych stron miejscowości wynikających z inwentaryzacji zasobów oraz analizy najbliższego otoczenia społecznogospodarczego, infrastrukturalnego i przyrodniczego, która przekłada się bezpośrednio na określenie szans i zagrożeń rozwoju wsi w okresie perspektywicznym. Jest to tzw. analiza SWOT, która stanowi bardzo użyteczne narzędzie planistyczne. Diagnoza sytuacji i zasobów naszej wsi prowadzona przez Grupę Odnowy Wsi Janin od 2010 roku w połączeniu z konsultacjami społecznymi na różnego typu spotkaniach mieszkańców naszej miejscowości, pozwoliły na uzyskanie opinii, spostrzeżeń, wniosków i uwag odnośnie stanu wyjściowego oraz określenie atutów i słabych stron Janina. Wytypowano również szanse i zagrożenia dotyczące rozwoju naszej wsi, które przedstawione zostały w poniższych tabelach. STRONY MOCNE GEOGRAFICZNE: Położenie blisko miasta Starogard Gdański będącego stolicą Kociewia Położenie w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 222 Atrakcyjność zasobów rolnoprzyrodniczych Występowanie terenów zalesionych Posiadanie terenu publicznego w postaci stawu wiejskiego oraz terenu wokół stawu należącego do Gminy Starogard Gdański. GOSPODARCZE: Rolniczy charakter sołectwa Wyłonienie się grupy rolników przystosowujących gospodarstwa do wymogów obowiązujących w UE, oraz gospodarstw ekologicznych SPOŁECZNE: STRONY SŁABE Brak szkoły Brak świetlicy wiejskiej Brak bazy sportowo rekreacyjnej oraz kulturalnej Brak atrakcji turystycznych Brak kościoła Brak remizy strażackiej Migracja młodych ludzi Migracja rdzennych mieszkańców w poszukiwaniu pracy Niewystarczająca liczba utwardzonych dróg gminnych Brak kanalizacji Brak sieci gazowej Brak dostępu do stałych łączy internetowych Ograniczona możliwość rozwoju i brak szkoleń zawodowych skierowanych do dorosłych. Brak zorganizowanych form wypoczynku i sportu adresowanych do 16

17 Zasoby ludzkie stosunkowo młode społeczeństwo, wysoki współczynnik osób z wykształceniem średnim Aktywność społeczna na rzecz środowiska lokalnego wyrażana poprzez: Organizację wspólnych imprez okolicznościowych tj. Dzień dziecka, Dożynki Zawiązanie w 2010 r. Grupy Odnowy Wsi i podejmowanie wspólnych działań, w wyniku których mamy zamiar zagospodarować teren nad stawem wiejskim, Identyfikacja nowych mieszkańców z lokalną społecznością, Średnie więzi społeczne, Duża aktywność instytucji i organizacji wiejskich, Tendencja do stałego osiedlania się młodzieży na terenie wsi, Wzrost liczby ludzi młodych z wyższym wykształceniem. dzieci i młodzieży SZANSE I OKAZJE Aktywność władz gminy i województwa, Wzrost liczy ludności i powstawanie nowych domów, Remont drogi wojewódzkiej 222 stwarzającej okazję do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powstanie ścieżki rowerowej i chodników dla pieszych, Zwiększony dostęp do środków pomocowych Unii Europejskiej ZAGROŻENIA Niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza, Wadliwy system prawny, Brak ciągłości w realizacji opracowanych strategii, Ograniczona ilość środków pomocowych niewspółmierna do potrzeb. 17

18 IV. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I PRZEDSIĘWZIĘCIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ JANINA. Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców Janina i ich aktywność w podejmowaniu inicjatyw na rzecz swojego społeczeństwa. Jednakże w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb naszej społeczności konieczne jest zrealizowanie wielu inwestycji infrastrukturalnych oraz zorganizowanie licznych przedsięwzięć wspierających kapitał ludzki. Przedstawiona powyżej charakterystyka naszej wsi wraz z inwentaryzacją jej zasobów oraz analizą SWOT przeprowadzoną przez grupę odnowy wsi, pozwoliły stworzyć nam plan najpilniejszych zadań, których realizacja nastąpi w okresie i pozwoli osiągnąć określone przez nas cele. Poniższy plan zadań przedstawia także wyszacowane koszty oraz wskazuje źródła pozyskania środków koniecznych na ich realizację. 18

19 1. Plan zadań inwestycji infrastrukturalnych na ternie Janina w latach Lp. Nazwa zadania Cel Przeznaczenie 1. Budowa boiska sportowego o powierzchni boiska do piłki siatkowej, montaż słupa z koszem do koszykówki oraz budowa wiaty stanowiącej zaplecze sportowe, jak również zagospodarowanie parku wokół stawu wraz z ogrodzeniem. 2. Budowa punktów świetlnych Cel główny: - Utworzenie centrum rozwoju społecznego, kulturalnego i rekreacyjno sportowego dla mieszkańców Janina poprzez budowę boiska sportowego i zagospodarowanie parku wokół stawu, Cele szczegółowe: - Poprawa jakości życia na obszarze naszej wsi przez zaspokojenie potrzeb społecznych, sportowych i kulturalnych, - Aktywizacja i integracja mieszkańców naszej wsi, - Stworzenie warunków do kultywowania tradycji i obyczajów kociewskich w naszej wsi, Cel głównych: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego w naszej wsi, Cele szczegółowe: Boisko sportowe z wiatą ma służyć wszystkim mieszkańcom naszej wsi jako miejsce organizacji spotkań rekreacyjno sportowych, zebrań wiejskich, ale także jako baza kulturalno oświatowa, w której tętniło będzie życie kulturalne i społeczne naszej miejscowości. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowany plac o powierzchni około 90 m 2 z wiatą o pow. użytkowej do 25 m 2, będą utwardzone dojścia do wiaty o pow. 20 m 2. Będzie to miejsce organizacji sportowych i rekreacji oraz miejsce spotkań mieszkańców naszej wsi tj. dzień dziecka, zabawa mieszkańców, zakończenie lata, czy spotkanie okolicznościowe. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy Janina będą mieli możliwość organizacji imprez sportowych i kulturalnych. Dorośli mieszkańcy otrzymają dobre warunki w celu spotkań i planowania oraz realizacji działań na rzecz własnej społeczności. Janin zyska miejsce, w którym dzięki spotkaniom międzypokoleniowym kultywowana będzie tradycja oraz zachowana, a nawet rozwijana tożsamości społeczności wiejskiej. Budowa kolejnych punktów świetlnych ma za zadanie oświetlenie odcinków dróg gminnych, na których poziom bezpieczeństwa ruchu pieszego jest wciąż niezadowalający. Szczególne znaczenie ma konieczność poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi gminnej nr G od drogi wojewódzkiej nr

20 3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 222 odcinek Trzcińsk - Janin 4. Utwardzenie drogi gminnej Janin Linowiec, Janin Obozin, Janin Trzcińsk. Zmniejszenie ilości wypadków na drogach gminnych w obszarze Janina, Cel główny: Usprawnienie powiązań komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej i Wiejskiej Starogard Gdański Cele szczegółowe: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, Poprawa warunków życia i pracy, Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, Skrócenie czasu dojazdu z Janina do Starogardu Gdańskiego, Ułatwienie dostępu do terenów inwestycyjnych w naszej wsi. Cel główny: Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w części północnej Gminy Starogard Gdański Cele szczegółowe: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, Poprawa warunków życia i pracy, do centrum wsi w kierunku posesji Pani Romany Cielątkowskiej, związane jest to ze wzmożonym ruchem samochodowym oraz pieszym na tym odcinku. Remont drogi realizowany będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Oprócz modernizacji nawierzchni zaplanowano budowę chodnika, ścieżki rowerowej, przejść dla pieszych z wysepkami, zatok autobusowych, a także przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr G do Janina i zjazdów na drogi gminne oraz prywatne posesje. Realizacja inwestycji pozwoli zmniejszyć ilość wypadków drogowych zarówno na terenie naszej wsi jak i całej Gminy oraz ułatwi mieszkańcom Janina dostęp do Starogardu Gdańskiego. Ponadto modernizacja drogi zwiększy atrakcyjność inwestycyjną naszej wsi. Utwardzenie poprzez nawiezienie tłucznia bądź kamienia lub innego materiału do utwardzenia na najbardziej zniszczone odcinki dróg Janin Linowiec, Janin Obozin, Janin - Trzcińsk przyczyni się do ułatwienia dostępności do wszystkich terenów naszej wsi. Umożliwi ona łatwiejsze poruszanie się osób zamieszkujących tereny naszej wsi sąsiadujące z niniejszą drogą. Zwiększenie dostępności do tego obszaru poprawi atrakcyjność tych terenów dla potencjalnych inwestorów. Realizacja inwestycji pozwoli zmniejszyć ilość wypadków drogowych w naszej miejscowości i ułatwi mieszkańcom dostęp do 20

21 5. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy stawie wiejskim w Janinie 6. Budowa ścieżek i elementów małej architektury na terenie wokół stawu w Janinie Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, Skrócenie czasu dojazdu z Janina do Starogardu Gdańskiego, Ułatwienie dostępności do terenów inwestycyjnych w naszej wsi, Cel główny: Stworzenie bezpiecznego miejsca rozwoju społecznego, kulturalnego i edukacyjnego dla mieszkańców Janina, Cele szczegółowe: Wzrost aktywności sportowej, Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenu publicznego, Poprawa estetyki wsi, Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Wzrost atrakcyjności naszej wsi. Cel główny: Stworzenie bezpiecznego miejsca rozwoju społecznego, kulturalnego i edukacyjnego dla mieszkańców Janina, Cele szczegółowe: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenu Starogardu Gdańskiego. Budowa placu zabaw umożliwi stworzenie miejsca, w którym dzieci pod opieką osób dorosłych w bezpieczny sposób spędzały będą wolny czas. Dzięki tej inwestycji, zróżnicowana zostanie oferta rekreacyjna dla najmłodszych mieszkańców naszej wsi. Imprezy rekreacyjnosportowe, organizowane przez naszych mieszkańców, będą rozbudowane o nowe formy zabawy, wykorzystujące elementy placu zabaw. Pozwoli ona przyspieszać proces asymilacji nowych mieszkańców Janina, integrując nasze społeczeństwo. Natomiast stworzone tereny zielone uatrakcyjnią obszar wokół stawu wiejskiego, uprzyjemniając korzystanie z istniejącej na tym terenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Budowa utwardzonych ciągów pieszych przy stawie wiejskim pozwoli w bezpieczny sposób korzystać z wypoczynku oraz zwiększy komfort w poruszaniu się po terenie publicznym, Utwardzone ścieżki prowadziły będą w miejsca przeznaczone na budowę boiska do siatkówki i oraz innych elementów małej architektury rozmieszczonych na całym terenie publicznej działki. Jednymi z nich będą ławki i kosze na śmieci, które zostaną zbudowane i zamontowane w ramach realizacji niniejszej 21

22 7. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu 8. Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim w Janinie etap końcowy publicznego, Poprawa estetyki wsi, Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Cel główny: Poprawa możliwości komunikacyjnych na terenie wsi, Cele szczegółowe: Poprawa warunków życia i pracy, Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie komunikacji, Poprawa warunków edukacyjnych naszych mieszkańców, Łatwiejszy dostęp do informacji, Wzrost przedsiębiorczości, Cel główny: Stworzenie bezpiecznego miejsca rozwoju społecznego, kulturalnego i edukacyjnego dla mieszkańców Janina, Cele szczegółowe: Poprawa bezpieczeństwa inwestycji. Ławki wykorzystywane będą do celów rekreacyjnych a kosze na śmieci zapobiegną zaśmiecaniu terenu przy stawie. Budowa głównych sieci łączy teleinformatycznych na terenie naszej wsi ułatwi dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom. Dzięki realizacji tej inwestycji mieszkańcy na całym obszarze naszej wsi otrzymają nielimitowany dostęp do informacji za pomocą Internetu. Będziemy mogli wykorzystywać Internet w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas powalały nam na to sieci komórkowe czy Internet w formie radiowej, ze względu na uwarunkowania technologiczne i geograficzne, dostępny tylko dla około 10% mieszkańców Janina. Łącza szerokopasmowe pozwolą na łatwiejszą edukację dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Przyczynią się one do wzrostu przedsiębiorczości poprzez przyciągnięcie na nasze tereny nowych inwestorów oraz wykorzystanie Internetu do prowadzenia własnej działalności usługowej. Umożliwią łatwiejszy dostęp mieszkańców do informacji, dzięki czemu skrócą okres poszukiwani pracy, a tym samym przyczynią się do zmniejszenie bezrobocia na terenie naszej wsi. Budowa elementów małej architektury tj. betonowy stół tenisowy, ławki, miejsca na ognisko spowoduje uatrakcyjnienie terenu, tworzącego centrum kulturalno-edukacyjno-społeczne naszej wsi. Nastąpi zwiększenie stopnia aktywizacji i integracji naszej społeczności poprzez realizację różnorodnych form wspólnego spędzania czasu. Stworzona infrastruktura pozwoli w bezpieczny i pożyteczny 22

23 użytkowników terenu publicznego, Poprawa estetyki wsi, Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, sposób organizować dzieciom i młodzieży wolny czas oraz rozwijać ich zdolności sportowe. 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych w Janinie zaplanowanych na lata Lp. Nazwa zadania Okres realizacji w latach 1. Budowa boiska sportowego o powierzchni boiska do piłki siatkowej, montaż słupa z koszem do koszykówki oraz budowa wiaty stanowiącej zaplecze sportowe, jak również zagospodarowanie parku wokół stawu Koszt całkowity Źródło finansowania w tys. zł 25 Gminny Program Odnowy Wsi wraz ze współudziałem finansowym mieszkańców naszej wsi 2. Budowa punktów świetlnych Gmina Starogard Gdański 3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 222 odcinek Trzcińsk - Kokoszkowy, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 4. Utwardzenie drogi gminnej Janin Fundusz Sołecki, Gmina Starogard Gdański wraz 23

24 Linowiec, Janin Obozin, Janin Trzcińsk. 5. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy stawie wiejskim w Janinie 6. Budowa ścieżek i elementów małej architektury na terenie wokół stawu w Janinie 7. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu 8. Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim w Janinie etap końcowy ze współudziałem finansowym mieszkańców naszej wsi Gminny Program Odnowy Wsi wraz ze współudziałem finansowym mieszkańców naszej wsi Gmina Starogard Gdański Gminny Program Odnowy Wsi wraz ze współudziałem finansowym mieszkańców naszej wsi Gmina Starogard Gdański, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Gminny Program Odnowy Wsi wraz ze współudziałem finansowym mieszkańców naszej wsi 24

25 3. Plan przedsięwzięć aktywizujących społeczność Janina na lata Lp. Nazwa zadania Cel Przeznaczenie 1. Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka Cel główny: - Integracja mieszkańców naszej wsi. Cele szczegółowe: - Zapewnienie młodym osobom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, - Promocja zdrowego trybu życia, - Poprawa kondycji fizycznej uczestników festynu, - Propagowanie aktywności ruchowej - Pożyteczne spędzanie wolego czasu, - Motywowanie mieszkańców do wspólnych działań, - Przeciwdziałanie szkodliwym wpływom, takim jak: zagrożenie uzależnieniami, utraty zdrowia, bezpieczeństwa. Zakładamy, że spotkanie z tej okazji, odbywało się będzie jak zawsze na przełomie maja i czerwca. Jest to impreza organizowana już od kilku lat, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń wsi. Festyn adresowany jest w szczególności do rodzin z terenu sąsiadujących i naszej wsi, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe oraz wkład rzeczowy naszych mieszkańców wykorzystywane są na zakup nagród rzeczowych i nagród pocieszenia, niezbędnych rekwizytów oraz przygotowanie napojów, słodkiego poczęstunku i kiełbasek pieczonych przy wspólnym ognisku przez wszystkich uczestników festynu. Spotkanie z okazji Dnia Matki i Dziecka to świetny sposób, aby uprzyjemnić dzieciom ich święto, a rodzicom pokazać jak ważne jest wspólne spędzanie czasu ze swoimi pociechami. Prezentacja występów przygotowanych przez uczniów szkoły wspólnie z nauczycielami, organizacja konkursów, zabaw, zawodów sportowych i wspólnego śpiewania jest formą pożytecznego spędzania wolnego czasu przez naszych mieszkańców. Konkurencje rodzinne są sposobem na wzmocnienia więzi między dziećmi i dorosłymi, a wszystkie zajęcia ruchowe mają na celu promowanie zdrowego trybu życia. Dzięki festynowi próbujemy także uświadomić dzieciom i młodzieży zagrożenia wynikające ze stosowania używek tj. 25

26 2. Obchody Nocy Świętojańskiej 3. Obchody dożynek wiejskich Cel główny: - Integracja mieszkańców naszej wsi. Cele szczegółowe: - Zapewnienie młodym osobom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. - Promocja zdrowego trybu życia. - Propagowanie aktywności ruchowej. - Pożyteczne spędzanie wolego czasu. - Motywowanie mieszkańców do wspólnych działań. Cel główny: - Integracja mieszkańców naszej wsi. Cele szczegółowe: - Zapewnienie rolnikom, mieszkańcom i młodym osobom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. alkohol, papierosy, narkotyki itp. Spotkanie z tej okazji, odbywa się rokrocznie pod koniec czerwca nad stawem wiejskim. Cykliczność tego festynu wynika z tego, iż jest to impreza organizowana już od kilku lat, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naszej wsi. Jej organizatorem jak co roku jest Rada Sołecka. Festyn adresowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu naszej wsi, a także do ich rodziców i opiekunów. Pozyskane środki finansowe oraz wkład rzeczowy naszych mieszkańców wykorzystane są na zakup nagród rzeczowych i nagród pocieszenia, niezbędnych rekwizytów oraz przygotowanie napojów i słodkiego poczęstunku dla uczestników festynu. Spotkanie z okazji Obchodów Nocy Świętojańskiej to świetny sposób, aby uprzyjemnić dzieciom spędzanie wolnego czasu, a rodzicom pokazać jak ważne jest wspólne spędzanie czasu ze swoimi pociechami. Organizacja konkursów rysunkowych i przygotowanie wianków, które na zakończenie puszczane są na wodę, wspólne zabawy i zawody sportowe są formą pożytecznego spędzania wolnego czasu przez naszych mieszkańców. Konkurencje rodzinne są sposobem na wzmocnienia więzi między dziećmi i dorosłymi, a wszystkie zajęcia ruchowe mają na celu promowanie zdrowego trybu życia. Spotkanie z tej okazji, odbywa się rokrocznie pod koniec sierpnia nad stawem wiejskim. Cykliczność tego festynu wynika z tego, iż jest to impreza organizowana już od kilku lat, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naszej wsi. Jej organizatorem jak co roku jest Rada Sołecka. Festyn adresowany jest w szczególności do rolników dzieci i 26

27 4. Rozgrywki wiejskie w piłkę siatkową - Promocja zdrowego trybu życia. - Propagowanie aktywności ruchowej. - Pożyteczne spędzanie wolego czasu. - Motywowanie mieszkańców do wspólnych działań. Cel główny: - Integracja mieszkańców naszej wsi z mieszkańcami wsi sąsiednich. Cele szczegółowe: - Zapewnienie mieszkańcom i młodym osobom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. - Promocja zdrowego trybu życia. - Propagowanie aktywności ruchowej. - Pożyteczne spędzanie wolego czasu. - Motywowanie mieszkańców do wspólnych działań. młodzieży z terenu naszej wsi, a także do ich rodziców i opiekunów. Pozyskane środki finansowe oraz wkład rzeczowy naszych mieszkańców wykorzystane są na zakup nagród rzeczowych i nagród pocieszenia, niezbędnych rekwizytów oraz przygotowanie napojów i słodkiego poczęstunku dla uczestników festynu. Spotkanie z okazji Dożynek Wiejskich to świetny sposób, aby uprzyjemnić mieszkańcom naszej wsi spędzanie wolnego czasu. Konkurencje rodzinne są sposobem na wzmocnienia więzi między dziećmi i dorosłymi, a wszystkie zajęcia ruchowe mają na celu promowanie zdrowego trybu życia. Spotkanie z tej okazji, będzie odbywało się rokrocznie na nowo wybudowanym boisku w miesiącach czerwiec i lipiec nad stawem wiejskim. Jego organizatorem będzie Rada Sołecka. Rozgrywki te adresowane są w szczególności do młodzieży z terenu naszej oraz sąsiednich wsi, a także ich mieszkańców. Pozyskane środki finansowe oraz wkład rzeczowy naszych mieszkańców wykorzystane są na zakup nagród rzeczowych i nagród pocieszenia, niezbędnych rekwizytów oraz przygotowanie napojów i słodkiego poczęstunku dla uczestników rozgrywek. Konkurencje sportowe są sposobem na integrację mieszkańców naszej wsi z mieszkańcami wsi sąsiednich. 27

28 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć aktywizujących społeczność Janina na lata Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Koszt całkowity Źródło finansowania w latach w tys. zł 1. Festyn z okazji Dnia Matki i ,00 Mieszkańcy naszej wsi Dnia Dziecka Obchody Nocy Świętojańskiej ,00 Mieszkańcy naszej wsi 3. Obchody dożynek wiejskich ,00 Mieszkańcy naszej wsi 4. Rozgrywki wiejskie w piłkę siatkową ,00 Mieszkańcy naszej wsi 28

29 V. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE. Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Janin zakłada w przeciągu najbliższych lat realizację szeregu zadań o charakterze inwestycyjnym oraz społeczno - edukacyjnym. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi, jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Janin ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych, a także zwiększeniu atrakcyjności naszej wsi, jako miejsca zamieszkania dla nowych migrantów. Zadania zaplanowane w powyższym Planie skupiają się wokół dwóch obszarów, stawu wiejskiego i drogi gminnej nr G, które mają szczególne znaczenie dla mieszkańców naszej miejscowości. Modernizacja terenów przy stawie będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic. Realizacja tego celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży, podniesie walory kulturalne i rekreacyjne miejscowości Janin. Inwestycje przedstawione w Planie pozwolą zagospodarować wolny czas dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyczynią się do rozwoju intelektualnego i fizycznego jej mieszkańców. Największą ozdobą wiejskiego krajobrazu jest przedstawiany wcześniej Staw, usytuowany w centralnej części naszej wsi. Staw jest własnością Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim. Uchwałą Rady Gminy został on przekazany pod opiekę Koła Wędkarskiego. Członkowie koła dbają o staw utrzymując porządek i oczyszczając go z glonów i porastających roślin. Nasz staw od wielu lat jest systematycznie zarybiany. Zbiornik jest nieduży i służy przede wszystkim wędkarzom, dla których wędkowanie jest 29

30 pasją życiową i sportową. Nad stawem wędkować również mogą pasjonaci z innych miejscowości, wykupując jednodniowy bilet. Utworzenie terenu rekreacyjnego nad Stawem w ramach Programu Odnowy Wsi przyczyni się do poprawy wizerunku naszej miejscowości, jak również uatrakcyjni spędzanie wolnego czasu szczególnie dzieciom i młodzieży, zaplanowane działania nad stawem poprawią bezpieczeństwo i zaspokoją potrzeby społeczeństwa. Kolejnym obszarem wokół którego zaplanowano działania to droga gminna nr G, na której zaplanowano doświetlenie terenów, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Wszystkie zaplanowane działania znacząco wpłyną na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, poprawią bezpieczeństwo, uatrakcyjnią wieś Janin, a także spełnią oczekiwania mieszkańców. 30

31 PODSUMOWANIE Analizując stan oraz zasoby naszej miejscowości, a także potrzeby mieszkańców naszej wsi stworzyliśmy spójny plan odnowy Janina. Zakłada on realizację najpotrzebniejszych inwestycji i przedsięwzięć, które będą pobudzały aktywności naszego społeczeństwa oraz stymulowały współpracę na rzecz rozwoju i promocji kultury naszej wsi oraz Kociewia. Zakładane cele planu przewidują wzrost znaczenia naszej wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Z tego względu zadaniem priorytetowym jest przygotowanie i utwardzenie terenu pod budowę wiaty, w której skupiało będzie się życie społeczne naszej miejscowości oraz realizowana będzie działalność kulturalna. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych pozwoli stworzyć centrum społeczno-kulturowe Janina. Natomiast realizacja pozostałych przedsięwzięć posłuży integracji naszej społeczności, zwiększeniu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży. Ostateczna akceptacja społeczna wyrażona podczas zebrania wiejskiego zorganizowanego w 2011r. pozwoli na wdrażanie opracowanego Planu Odnowy Miejscowości Janin, które rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Starogard Gdański. Okres realizacji i monitoringu poszczególnych zadań na terenie naszej wsi określony został na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA Załącznik Nr 3 do uchwały VI.32.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA ~ Niesadna~ WIEŚ NOWOCZESNA, ROZWOJOWA, ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biskupie na lata 2010-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce 1 Załącznik do Uchwały nr XLIV/359/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 24 września 2010 roku Gmina Szlichtyngowa PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce na lata 2011-2017 Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/447/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju miejscowości

Plan rozwoju miejscowości Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 16 lipca 2009r. Plan rozwoju miejscowości KOMIERÓWKO Plan Odnowy Miejscowości Komierówko to dokument, który określa strategię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/325/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłów

UCHWAŁA NR LII/325/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłów UCHWAŁA NR LII/325/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górka

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górka Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R.

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. zmieniająca: uchwałę nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Załącznik do Uchwały nr IV/32/11 Rady Bobrowo z dnia 7 marca 2011 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Opracowujący: Sołtys Wsi Kawki Rada Sołecka Zatwierdzający: Mieszkańcy sołectwa Kawki Obecni na zebraniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane LP. BENEFICJENT TYTUŁ OPERACJI CELE OPERACJI I JEJ ZAKRES 1. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleocu Wyposażenie świetlicy przy Zabytkowym

Bardziej szczegółowo

GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025

GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025 Załącznik do Uchwały Nr IX/81/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 18.11.2015 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI IWIEC, GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025 1 1.Wstęp Idea programu Odnowa i rozwój wsi. Odnowa i rozwój wsi to

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa Chojniczki Sołectwo Chojniczki zamieszkiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011 r. GRUPA INICJATYWNA GUZOWATKA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA NA LATA 2010 2017 1 I. Opis miejscowości

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MAŁE GACNO, GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MAŁE GACNO, GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025 Załącznik do Uchwały Nr IX/84/15 Rada Gminy Cekcyn z dnia 18.11.2015 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MAŁE GACNO, GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025 1 1. Idea programu Odnowa i rozwój wsi Odnowa i rozwój wsi to

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości ZDUNY GMINA STAROGARD GDAŃSKI

Plan Odnowy Miejscowości ZDUNY GMINA STAROGARD GDAŃSKI Załącznik do Uchwały nr VII/70/2011 Rady Gminy Starogard Gdański Plan Odnowy Miejscowości ZDUNY GMINA STAROGARD GDAŃSKI G r u p a O d n o w y W s i Z d u n y Spis treści WSTĘP... 3 1. Położenie geograficzno-administracyjne....

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OLSZAKI GMINA DŁUGOSIODŁO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OLSZAKI GMINA DŁUGOSIODŁO Załącznik do Uchwały Nr XXXV/506/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GMINA DŁUGOSIODŁO (POWIAT WYSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE) Długosiodło, wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo ZMIANY W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRUSINOWO NA LATA 2009 2016 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30.06.2010 r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo Czerwiec 2010 1. Na

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Bierzglinek na lata

Plan Odnowy Miejscowości Bierzglinek na lata Plan Odnowy Miejscowości Bierzglinek na lata 2015-2020 Wrocław-Września 2014 SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4 2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości...5 3. Ocena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. Marzec 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. Marzec 2009 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ALOJZÓW NA LATA 2009-2016 Marzec 2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. SPIS TREŚCI: I WSTĘP... 3 II OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Dzięcioły w Gminie Tłuszcz

Plan Odnowy Miejscowości Dzięcioły w Gminie Tłuszcz INICJATYWNA GRUPA ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DZIĘCIOŁY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/283/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia2 czerwca 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Dzięcioły w Gminie Tłuszcz na lata 2009-2016

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁAZY W GMINIE KAMPINOS NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁAZY W GMINIE KAMPINOS NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁAZY W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2017 Łazy, marzec 2010 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁAZY W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2017 Załącznik

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE LOTYŃ

GMINA CHOJNICE LOTYŃ GMINA CHOJNICE LOTYŃ PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2016 CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZOWJU WSI 1. Charakterystyka sołectwa Lotyń Lotyń położony jest na południowo-zachodnim

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo