Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Program profilaktyki na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Program profilaktyki na lata 2013 2016"

Transkrypt

1 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Program profilaktyki na lata Niniejszy Program został opracowany zgodnie z zasadami zawartymi w: Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, Ustawie - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 1

2 I. UWAGI WSTĘPNE Profilaktyka w szkole Szkoła uczestniczy w procesie wychowania czyli wspomagania ucznia w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości: fizycznej, psychicznej (osiągania odpowiedzialności za siebie i stosunek do świata), społecznej (nabywania umiejętności prawidłowego wywiązywania się z pełnionych ról społecznych) oraz duchowej. Proces ten może być zakłócony zachowaniami dysfunkcjonalnymi dzieci i młodzieży: - sprzecznymi z normami rozwojowymi, - wpływającymi negatywnie na prawidłowy proces dojrzewania, - nieakceptowanymi społecznie. Profilaktyka ma więc na celu: - wspomagać ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, - ograniczać i likwidować czynniki ryzyka, - inicjować i wzmacniać czynniki zabezpieczające (sprzyjające prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu). Profilaktyka powinna dotyczyć: - ucznia (jako osoby wymagającej wsparcia), - nauczyciela, rodzica, itd. (jako źródeł czynników wspierających lub szkodliwych). Powinna obejmować zadania: - pierwszorzędowe skoncentrowane na zapobieganiu pojawiania się zachowań dysfunkcjonalnych, - drugorzędowe skoncentrowane na hamowaniu rozwoju tych zachowań, - trzeciorzędowe profesjonalne wspieranie ucznia, by zachowania dysfunkcjonalne nie powróciły. II. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH RADA PEDAGOGICZNA: Określa zadania w zakresie profilaktyki. Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych. Dokonuje analizy działalności profilaktycznej na podsumowujących posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 2

3 NAUCZYCIELE: Realizują zadania SPP w zakresie swojego przedmiotu oraz współpracują z wychowawcami klas w realizacji tych zadań. Wykonują zalecenia zawarte w opiniach wydanych przez poradnię psychologiczno pedagogiczną i inne placówki specjalistyczne. Współpracują z instytucjami wspierającymi wychowanie i profilaktykę, z psychologiem szkolnym i dyrekcją szkoły. Dokonują bieżącej wymiany informacji z wychowawcami klas, rodzicami, psychologiem szkolnym i dyrekcją. Stosują konsekwencję w działaniu, przy współpracy z innymi pracownikami szkoły. WYCHOWAWCY KLAS: Integrują zespół klasowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów klas pierwszych. Realizują programy profilaktyczne bądź elementy tych programów zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły. Biorą udział w szkoleniach na temat profilaktyki; mają możliwość samodzielnego opracowywania programów profilaktycznych. Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie. Wyposażają uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Udzielają uczniom pomocy pedagogicznej. Realizują zadania zawarte w SPP we współpracy z rodzicami uczniów. WICEDYREKTOR SZKOŁY: Monitoruje pracę wychowawców klas i psychologa w zakresie profilaktyki. Diagnozuje wspólnie z psychologiem oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki. Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w SPP. PSYCHOLOG SZKOLNY: Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych i innych trudności. Określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, we współpracy z nauczycielami i wychowawcami. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktycznego i Wychowawczego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. Wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze, wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktycznego. Prowadzi współpracę z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych. Jest głównym koordynatorem wszystkich działań w zakresie realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego. Prowadzi punkt konsultacyjny dla wszystkich podmiotów realizujących Szkolny Program Profilaktyczny. RODZICE: Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony psychologa, wychowawców, nauczycieli, dyrekcji szkoły i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki. Uczestniczą w realizacji zadań profilaktyki szkolnej. Mają możliwość korzystania ze szkolnego punktu konsultacyjnego. 3

4 III. ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH Zasady Szkolnego Programu Profilaktycznego zostały sformułowane na podstawie projektu Standardów realizacji pierwszorzędowych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych autorstwa Krzysztofa A. Wojcieszka i Joanny Szymańskiej. W naszej szkole należą do nich: Bezpieczeństwo uczniów: - Respektowanie podmiotowości uczniów. - Poszanowanie ich godności i indywidualności. - Ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji. - Uwzględnianie wieku uczniów. - Uwzględnienie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczniów. - Nienaruszanie w stosowanych technikach terapeutycznych mechanizmów obronnych osobowości uczniów. Adekwatność oddziaływań: Działania profilaktyczne będą maksymalnie dostosowane do potrzeb i problemów uczniów oraz będą mieć konkretnych adresatów. Skuteczność: - Działania powinny być zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczą. - Działania powinny wykorzystywać wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii i metod działania. - Podejmowane działania powinny uwzględniać wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Rzetelność: - Informacje powinny być rzetelne i dostosowane do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów, do ich możliwości percepcyjnych. - Informacje przekazywane uczniom powinny uwzględniać poziom posiadanej wiedzy. Nie powinny wykraczać poza poziom posiadanej wiedzy, aby nie podsuwały pomysłów na niepożądane zachowania. - Informacje powinny być rzeczowe, odwołujące się do emocji uczniów, tak aby nie odrzucały zachowań obronnych i nie pobudzały ciekawości. - Informacje dotyczące zagrożeń nie powinny być zbyt szczegółowe, aby nie stanowiły instruktażu nieprawidłowych zachowań. Głębokość i czas trwania: -Szkolny Program Profilaktyczny oparty jest o koncepcję czynników ryzyka i czynników chroniących. - Działania profilaktyczne zintegrowane są z Programem Wychowawczym Szkoły. - Czas trwania oddziaływań i ich intensywność zależne są od zdiagnozowanych zagrożeń w naszej szkole. IV. DIAGNOZA ŚRODOWISKA Diagnoza dotyczy wstępnego rozpoznania problemów: Szkoły Uczniów Rodziców Środowiska lokalnego 4

5 Narzędziami diagnozy w szkole były: Obserwacja Kwestionariusz ankiety i wywiadu PRZYCZYNY ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH Słabe lub zaburzone więzi rodzinne Niejasne i/ lub niekonsekwentne przekazywanie reguł zachowania Brak lub niska motywacja do nauki Słaba kontrola rodziców ze względu na duże odległości między szkołą a domem rodzinnym (dotyczy uczniów klas sportowych) CZYNNIKI CHRONIĄCE: Silna więź emocjonalna ucznia z rodziną. Zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, budzenie ciekawości poznawczej. Budowanie wartość, także wynikające ze światopoglądu i praktyki religijnej odwoływanie się do systemu moralnego, wartości myśli. Respektowanie norm i wartości społecznych ukazywanie młodzieży jasnych zasad zachowania i konsekwentnego wychowania. Przynależność do pozytywnej grupy. Działalność uczniów w szkolnych kołach zainteresowań oraz w różnych organizacjach pozaszkolnych. CZYNNIKI RYZYKA: Nieobecności nieusprawiedliwione, spóźnienia Agresja słowna w stosunku przede wszystkim pomiędzy uczniami, ale także w stosunku do nauczycieli, Używanie środków psychoaktywnych (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i innych środków) Cyberprzemoc, brak odpowiedzialności w komunikowaniu się za pomocą Internetu, nadużywanie Internetu, telefonów komórkowych Używanie wulgaryzmów, braki w kulturze osobistej Brak lub niskie zainteresowanie nauką Niehigieniczny styl życia Brak zdyscyplinowania i koncentracji na lekcjach DZIAŁANIA: Wywiad z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami Analiza relacji interpersonalnych w klasach za pomocą ankiet socjometrycznych Analiza dokumentów V. CELE I WYKONAWCY Działania profilaktyczne na lata : 5

6 opieka nad zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i demoralizacją pomoc uczniom w rozwinięciu kompetencji intra - oraz interpersonalnych (np. budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozwijanie asertywności, umiejętności komunikacji, radzenia z trudnymi sytuacjami, planowania i realizacji celów, pracy w grupie) zwiększenie świadomości młodzieży dotyczących szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania innych środków psychoaktywnych niwelowanie zachowań agresywnych i przemocowych propagowanie pozytywnych wzorców zachowań, norm i wartości dbanie o poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą (również w aspekcie psychicznym wzajemne wspieranie się) zmniejszenie częstotliwości wagarowania i spóźniania się na lekcje zwiększenie motywacji uczniów do nauki zapobieganie łamaniu przepisów wewnątrzszkolnych dotyczących pobytu ucznia w szkole propagowanie idei i działań prozdrowotnych wspomaganie w rozwinięciu umiejętności odpowiedzialnego korzystania z komputera, Internetu ciągła praca nad zdyscyplinowaniem uczniów na lekcjach stwarzanie szans rozwijania zainteresowań, poszerzania wiedzy i umiejętności uczniów usprawnienie systemu oddziaływań wychowawczych pogłębienie współpracy z rodzicami, instytucjami i organizacjami w zakresie działań profilaktycznych pomoc wychowawcom, uczniom i rodzicom w zorganizowaniu kontaktów ze specjalistami Cele operacyjne: Wskazanie uczniom pozytywnych wzorców zachowań. Ukazanie młodzieży konsekwencji zachowań ryzykownych. Uświadomienie rodzicom zagrożeń, na które narażone są ich dzieci. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz intrapersonalnych młodzieży, rodziców i nauczycieli Łączenie wysiłków rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży naszej szkoły. Wykonawcy: Wykonawcami tego programu są wszyscy pracownicy szkoły, a w szczególności dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, psycholog, higienistka szkolna, przy udziale instytucji pomocowych : Policji, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja niniejszego programu uzależniona jest także od jakości współpracy z rodzicami i uczniami naszej szkoły. VI. OBSZARY DZIAŁANIA I. PROMOCJA ZDROWIA. 6

7 II. PRZYSTOSOWANIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY. III. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ. IV. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH. V. OCHRONA PRZED NEGATYWNYM WPŁYWEM MEDIÓW. Szkolny Program Profilaktyki jest zgodny z Programem Wychowawczym Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Integralną jego część stanowią załączniki: plan działań szczegółowych (załącznik 1), procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia (załącznik 2), Kalendarz Wydarzeń na bieżący rok szkolny (załącznik nr 3), Program opracował Zespół w składzie: Iwona Woźniak, Kinga Bujna, Monika Siekańska. 7

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 ZADANIA SZCZEGÓŁOWE WYNIKAJĄCE ZE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJA ZDROWIA Lp. Cel operacyjny Zadania do realizowania Formy realizacji zadań Odpowiedzialne osoby Uczeń prowadzi Lekcje wychowawcze, zdrowy i przedmiotowe, wycieczki, higieniczny styl zajęcia sportowe życia Uczeń zna zasady udzielania pierwszej pomocy Uczeń zna zasady racjonalnego odżywiania, zna pokarmy odżywcze niezbędne dla swojego organizmu Uczeń potrafi wskazać choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem i ich konsekwencje Uczeń zna pojęcie choroby nowotworowej, zna metody zapobiegania Uczeń rozwija w sobie nawyk zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową Uczeń potrafi wybrać i czynnie zaangażować się Wzbogacenie wiedzy na tematy związane z higieną pracy i nauki, higieną psychiczną i osobistą. Promowanie aktywnych form wypoczynku: udział w wycieczkach szkolnych, spektaklach teatralnych, seansach filmowych, włączanie w życie kulturalne miasta, udział w rajdach pieszych, zawodach, Dzień Sportu Przeprowadzenie zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy, Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego Układanie prawidłowych jadłospisów, analiza pokarmów pod względem wartości odżywczych Zapoznanie uczniów z zaburzeniami dotyczącymi nieprawidłowego odżywiania: bulimia, anoreksja Cykl spotkań z pielęgniarką poświęcony zapobieganiu nowotworom szyjki macicy i nowotworom piersi. Program Mam Haka na Raka. Światowy Dzień Walki z Rakiem. Organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych, organizowanie rozgrywek sportowych na terenie szkoły i poza nią, udział w zawodach sportowych, SKS ach, kołach tanecznych Mam haka na raka Drugie życie (w tym Światowy Dzień Donacji i Lekcje wychowawcze, przedmiotowe Lekcje wychowawcze, przedmiotowe Lekcje wychowawcze, przedmiotowe Lekcje wychowawcze, przedmiotowe Zajęcia sportowe, pozalekcyjne Lekcje wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne Wychowawcy klas, nauczyciele: techniki biologii, przygotowania do życia w rodzinie, w - f, Higienistka, nauczyciele przedmiotów zawodowych Higienistka, nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa Nauczyciel biologii, higienistka, wychowawcy Nauczyciel biologii, higienistka, wychowawcy Higienistka, wychowawcy klas, psycholog Nauczyciele, nauczyciele w-f, opiekun S.U Dyrektor, psycholog, nauczyciele 8

9 w regionalne i Transplantacji) ogólnopolskie programy Światowy Dzień Walki z HIV-AIDS promujące zdrowie Światowy Dzień Zdrowia Światowy Dzień Walki z Rakiem Odpowiedzialni za monitoring i realizację I działu: Jagoda Bąk, Monika Kinowska, Artur Michalak 1. II. PRZYSTOSOWANIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO Lp. Cel operacyjny Zadania do realizowania Formy realizacji zadań Odpowiedzialne osoby Uczeń zna własne Lekcje wychowawcze, przedmiotowe, prawa, potrafi ich zebrania organizacji szkolnych bronić Poszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw i obowiązków. Zaznajomienie uczniów z Prawami i Obowiązkami Ucznia, Statutem Zespołu Szkół nr 1, Wychowawcy klas, nauczyciele WOS, Opiekun Samorządu Uczniowskiego; 2. Uczeń pogłębia i wzmacnia znajomość wartości moralnych oraz systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość. Konstytucją RP, Prawami Człowieka, Prawami Dziecka, itp.) Przedstawienie i omówienie pozytywnych i negatywnych zachowań postaci z literatury i historii. Stosowanie wartości moralnych zgodnie z obowiązującymi prawami i tradycją. Działania uczniów - wolontariat. Lekcje przedmiotowe, lekcje wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne Wychowawcy klas, nauczyciele: języka polskiego, historii, religii, wos-u, psycholog 3. Uczeń potrafi skutecznie odmawiać (asertywność) Promowanie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich. Wyrabianie nawyku poszukiwania kompromisu (kształcenie postaw asertywnych). Lekcje wychowawcze, Spotkania z policją, zajęcia psychoedukacyjne Wychowawcy klas, nauczyciele psycholog 4. Uczeń zna i potrafi korzystać z ofert Udział w targach edukacyjnych i DRZWIACH OTWARTYCH na uczelniach Lekcje wychowawcze Dyrektor, wychowawcy 9

10 edukacyjnych Uczeń potrafi efektywnie podejmować decyzje Uczeń potrafi wyrazić swoje emocje we właściwy sposób, nabywa umiejętność panowania nad emocjami Uczeń potrafi pohamować swoje zachowania agresywne, radzić sobie ze stresem Uczeń potrafi realizować własne pomysły i być samodzielnym Udzielanie informacji na temat wyboru dalszego kształcenia. Planowanie przyszłości dotyczącej dalszego kształcenia, wyboru zawodu. Doskonalenie umiejętności wyrażania emocji w konstruktywny sposób, rozwiązywania konfliktów, komunikacji (sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów). Program Spójrz Inaczej. Zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem. Zdiagnozowanie miejsc oraz sytuacji występowania agresji i przemocy w szkole. Motywowanie do unikania sytuacji wyzwalających agresję. Stosowanie ćwiczeń ułatwiających radzenie sobie ze stresem. Udział z zajęciach psychoedukacyjnych. Przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych. Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym lub szkolnym, innych organizacjach działających na terenie szkoły i w zajęciach pozalekcyjnych. Zachęcanie do wolontariatu np. Starszy brat Starsza Siostra, paczki dla dzieci z Domów Dziecka, Szlachetna Paczka itp., zbiórki na rzecz schronisk dla zwierząt. Udział w projektach. Lekcje wychowawcze, językowe; zajęcia z psychologiem, Spotkania z doradcą zawodowym Lekcje wychowawcze, lekcje przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne Lekcje wychowawcze, lekcje przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia psychoedukacyjne Zachęcanie do WOLONTARIATU. Tworzenie i realizowanie uroczystości szkolnych wg pomysłów uczniów; aktywne działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej (współpraca z placówkami), propagowanie i udział w akcjach charytatywnych Odpowiedzialni za podsumowanie i monitoring II działu: Karolina Bendkowska, Monika Wachowiak, Lucyna Szymankiewicz Dyrektor, wychowawcy klas, psycholog, doradca zawodowy Wychowawcy klas, nauczyciele po przeszkoleniu programu SI, psycholog Wychowawcy, nauczyciele, psycholog Wychowawcy klas, organizatorzy uroczystości, nauczyciel sztuki, wychowawcy, opiekun Samorządu Uczniowskiego, psycholog III. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Lp. Cel operacyjny Zadania do realizowania Formy realizacji zadań Odpowiedzialne osoby Uczeń ma świadomość odnośnie skutków Organizacja zajęć prowadzonych przez specjalistę ds. uzależnień dla podniesienia Lekcje wychowawcze, spotkania ze Specjalistami, zajęcia psychoedukacyjne Wychowawcy klas, nauczyciele, psycholog 1. używania środków świadomości odnośnie skutków używania środków uzależniających psychoaktywnych. (psychoaktywnych, alkoholu, tytoniu itp.) 10

11 Uczeń potrafi podejmować racjonalne decyzje dotyczące zażywania środków psychoaktywnych, zna konsekwencje i szkodliwość ich działania Uczeń potrafi współdziałać w zespole. Uczeń potrafi radzić sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z przemocą z zewnątrz Uczeń zna etapy uzależnień Uczeń zna przyczyny i zapobieganie depresji, wie, do kogo może zwrócić się z tym problemem Uczeń zna oraz uświadamia sobie sens i cel życia Przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych. Motywowanie do podejmowania osobistych wyborów i postanowień przez uczniów. Organizowanie imprez szkolnych, zajęć sportowych, wycieczek, apeli, przedstawień, Przygotowywanie przez uczniów materiałów pomocniczych do lekcji. Popularyzowanie i wspieranie pomocy Koleżeńskiej. Udział w projektach. Stworzenie systemu wsparcia dla młodzieży poprzez zintegrowanie szkolnej społeczności. Ukazanie możliwości i miejsc pomocy w środowisku lokalnym Poszerzenie wiedzy uczniów na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. Poznanie etapów uzależniania się. Stała informacja dla uczniów na temat osób i instytucji udzielających pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz przyczyn i zapobiegania depresji. Wspomaganie w akceptacji, zwiększanie wiary we własne możliwości. Pomoc w wyznaczaniu krótkoterminowych i długoterminowych celów Podkreślanie wartości życia, przydatności młodego człowieka w kształtowaniu otaczającej go rzeczywistości. Odpowiedzialni za monitorowanie i przebieg działań III działu: Alina Słomińska, Iwona Kapłon, Emilia Nogaj Prelekcje prowadzone przez policję, kuratorów, pedagogów, psychologów Opracowanie i przygotowanie imprez szkolnych, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych; tworzenie materiałów według pomysłów uczniów, tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej. Lekcje wychowawcze, spotkania ze specjalistami - przekazywanie informacji w formie ulotek, adresów instytucji, spotkania z psychologiem Lekcje wychowawcze, spotkania ze specjalistami, zajęcia psychoedukacyjne Zajęcia dotyczące depresji, radzenia sobie z emocjami Lekcje wychowawcze, przedmiotowe. Zajęcia na temat samopoznania, wartości, celu i sensu życia. Lekcje wychowawcze, psycholog Wychowawcy klas, nauczyciele, W -f, organizatorzy wycieczek., Samorząd Uczniowski Wychowawcy klas, nauczyciele, higienistka szkolna, psycholog Wychowawcy, nauczyciele, pielęgniarka szkolna, psycholog Psycholog, wychowawcy klas Psycholog, wychowawcy klas, nauczyciele 11

12 IV. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH Lp. Cel operacyjny Zadania do realizowania Formy realizacji zadań Odpowiedzialne osoby Rodzic, pedagog, wychowawca wie, jak Zorganizowanie Rady Szkoleniowej dotyczącej zagrożeń wynikających z zaburzeń emocjonalnych Stały kontakt rodziców, opiekunów z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem Wychowawcy, nauczyciele, psycholog 1. udzielić pomocy uczniom oraz zachowań o charakterze suicydalnym. (bądź do kogo zwrócić się o pomoc) w sytuacji trudnej Reagowanie na niepokojące sygnały w zachowaniu uczniów Świadomość prawna nauczycieli, pedagogów, rodziców Rodzic, wychowawca zapoznał się z wiedzą z zakresu prawa oświatowego dotyczącą Przestępczości Nieletnich Nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły posiadają wiedzę (lub wiedzą gdzie jej szukać) dotyczącą przyczyn depresji, samookaleczeń oraz sposoby reagowania na nie Uczeń zna podstawowe dokumenty szkolne określające warunki realizowania obowiązku nauki Umiejętność wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego i podejmowania oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych Świadomość prawna, o tym jakie zachowania ze strony uczniów stanowią przestępstwo Pedagogizacja rodziców, zapoznanie z działaniami dotyczącymi przeciwdziałania przestępczości nieletnich Rozszerzanie i aktualizowanie wiedzy nauczycieli i rodziców z zakresu depresji, samookaleczeń Przeprowadzenie zajęć edukacyjne dotyczące depresji, samopoznania, wartości, celu i sensu życia Wyposażenie uczniów i rodziców w wiedzę z zakresu prawa szkolnego. Konsekwentne stosowanie przyjętego w szkole systemu kar i nagród Właściwa reakcja, wychowawcy, pedagoga, dyrekcji adekwatna do sytuacji oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych Instytucji, aby zwiększyć skuteczność działań Specjalne szkolenia, omawianie problemów na bieżąco lub podczas wywiadówek Podczas spotkań, wywiadówek, wg indywidualnych potrzeb Spotkanie dla nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły prowadzone przez specjalistów na temat depresji, samookaleczeń, samobójstw Organizowanie pomocy psych.-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i rodziców (wywiadówki), Informacje dotyczące prawa szkolnego i systemu kar i nagród na stronie www szkoły. Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, dyrektor Wychowawcy, psycholog, dyrektor Wychowawcy, psycholog, dyrektor Specjaliści, pedagog, psycholog Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, dyrektor 7. Uczeń przestrzega, na co dzień prawo Reagowanie na lekceważenie obowiązku szkolnego przez uczniów. Powiadamianie rodziców, Systematyczna analiza frekwencji i wyników w nauce Wychowawcy, psycholog, dyrektor, 12

13 szkolne i wypełnia obowiązki uczniowskie, Uczeń ma pełną świadomość konsekwencji zaniedbań szkolnych wychowawców i odpowiednich instytucji. Współpraca z rodzicami, szkołą, środowiskiem lokalnym, kuratorem, policją. Odpowiedzialni za monitoring i realizację IV działu: Agnieszka Turowska, Jolanta Góral, Monika Roszak uczniów; stały kontakt z rodzicami w zakresie wymiany informacji dotyczących sytuacji szkolnej dziecka. kurator, policja V. OCHRONA PRZED NEGATYWNYM WPŁYWEM MEDIÓW Lp. Cel operacyjny Zadania do realizowania Formy realizacji zadań Odpowiedzialne osoby 1. Uczeń potrafi właściwie wykorzystać wzorce przekazywane w mediach Uświadomienie metod oddziaływania mediów na odbiorców (reklama, Internet, gry komputerowe). Doskonalenie umiejętności rozgraniczania między fikcją a rzeczywistością w proponowanych przez media treściach. Lekcje wychowawcze, przedmiotowe Wychowawcy, nauczyciele Uczeń zna konsekwencje niewłaściwego używania wytworów kultury masowej Uczeń potrafi wymienić jakie negatywne skutki wywołują media i dokonać właściwego wyboru ich użytkowania. Rodzice, nauczyciele, wychowawcy potrafią chronić przed negatywnym wpływem mediów Zapoznanie z konsekwencjami niewłaściwego użytkowania telefonów, Internetu. Ponoszenie odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie przedmiotów (nagrywanie rozmów, scenek, filmików) Wskazywanie na umiejętność segregowania i krytycznego odbioru informacji. Uświadamianie zagrożeń związanych z uzależnieniem od środków masowego przekazu (telewizja, gry komputerowe). Zapobieganie marginalizacji słownictwa i postawom konsumpcyjnym. Dzień Bezpiecznego Internetu. Zwrócenie uwagi na zapobieganie agresywnym zachowaniom wywoływanym przez mass media. Branie odpowiedzialności za treści oglądane przez dzieci. Uczenie krytycznego i aktywnego korzystania z TV, komputera i innych wytworów kultury masowej. Dbanie o to, aby podczas nieobecności rodziców, Lekcje wychowawcze, przedmiotowe, zajęcia nt. cyberprzemocy i uzależnienia od Internetu Lekcje wychowawcze, przedmiotowe Rozmowy z rodzicami podczas wywiadówek na temat właściwego korzystania ze środków masowego przekazu. Ograniczenie bądź kontrolowanie oglądania telewizji, korzystania z komputerów, Internetu. Wychowawcy, nauczyciele, psycholog Wychowawcy, nauczyciele Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, rodzice 13

14 dzieci korzystały z mass mediów pod kontrolą kogoś dorosłego. Odpowiedzialni za realizację V działu oraz monitoring są: Dariusz KIełbasiewicz, Monika Siekańska, Justyna Rissman - Jenek UWAGA! Wszystkie zaproponowane zadania szczegółowe nie mają charakteru obligatoryjnego, stanowią swego rodzaju matrycę, na której będzie się opierać cała działalność profilaktyczna szkoły. Jednocześnie zastrzega się możliwość modyfikacji w celu dostosowania działań do bieżących potrzeb. LITERATURA: Aronson E. (1978). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN. Danilewska J. (2002). Agresja u dzieci. Szkoła porozumienia. Warszawa: WSiP. Kołodziejczyk J. (2004). Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Kraków: NODN. Malewska M.M. (2001). Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax. Seweryńska A. M. (2004). Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Warszawa: WSiP. Simm M., Węgrzyn Jonek E. (2002). Budowanie szkolnego programu profilaktyki. Kraków: Rubikon. Wegscheider Cruse S. (2002). Poczucie własnej wartości. Jak pokochać siebie?. Gdańsk: GWP. 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 2 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 1. Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją. 1.Wstęp Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające zdrowiu młodzieży uznaje się alkoholizm, narkomanię, wczesną inicjację seksualną, kradzieże, wagary oraz zachowania agresywne, które często współistnieją. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nawiązania kontaktów z grupami przestępczymi a w dalszej kolejności popełniania przestępstw. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego i podejmowania stosownych oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych a wobec uczniów niedostosowanych-działań interwencyjnych. Właściwa, adekwatna reakcja nauczyciela, pedagoga czy dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosowanych instytucji zwiększają skuteczność oddziaływań. Działania profilaktyczne w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach będą kierowane równolegle do młodzieży zagrożonej i niedostosowanej przy współpracy nauczycieli, rodziców oraz Policji. 2. Cele - zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, - ścisła współpraca szkoły z rodzicami i policją 3. Działania interwencyjne Na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania, sprzedawania i używania papierosów, alkoholu, narkotyków, Zakaz obowiązuje wszystkich uczniów w czasie zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych, W szkole będą prowadzone zajęcia w czasie których uczniowie i nauczyciele zapoznają się z ryzykiem używania środków uzależniających, Uczniowie, którzy eksperymentują ze środkami uzależniającymi bądź ich zachowanie narusza regulamin szkoły, muszą liczyć się z konsekwencjami określonymi w wewnętrznym regulaminie szkoły, Uczniowie, którzy sięgają po używki będą mieli obowiązek uczestnictwa w zajęciach psychoedukacyjnych prowadzonych w naszej szkole, Uczniowie i rodzice, którzy zwrócą się z problemem, mogą liczyć na wsparcie i skierowanie do specjalistycznej poradni, gdzie uzyskają fachową pomoc, W sytuacjach kryzysowych podejmowana będzie interwencja zorientowana na pomoc uczniowi i rodzinie. 4. Metody współpracy z policją Stała współpraca i wymiana doświadczeń dyrektora, pedagoga w zakresie profilaktyki i zagrożeń, Spotkania nauczycieli ze specjalistami ds. nieletnich i patologii, Spotkania tematyczne młodzieży z udziałem policji, 15

16 Udzielanie przez policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, które zaistniały na terenie szkoły, Organizowanie wspólnych szkoleń. 2. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o uczniu, który nie ukończył 18 lat życia i używa alkohol lub inne środki w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. 1. Przekazanie uzyskanej informacji wychowawcy klasy, 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły, 3. Rozpoznanie okoliczności zdarzenia i wyjaśnienie przyczyn zaistniałej sytuacji (wychowawca i pedagog), 4. Wezwanie przez wychowawcę do szkoły rodziców ucznia i przekazanie im uzyskanej informacji, 5. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i uczniem w ich obecności, 6. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązanie ucznia do zmiany zachowania i zaniechania negatywnego postępowania, zaś rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem, 7. Zaproponowanie rodzicom profesjonalnej pomocy, kierując do specjalistycznej placówki, 8. W razie odmowy współpracy rodziców i braku zmiany zachowania ucznia, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję tj. specjalistę do spraw nieletnich, 9. Jeżeli dostępne środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem) nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję, 10. Jeżeli uczeń ukończył 18 lat i przejawia zachowania świadczące o demoralizacji, lecz nie jest to udział grup przestępczych to postępowanie nauczyciela jest określone przez wewnętrzny regulamin szkoły, 11. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności postępowania karnego, dyrektor szkoły jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić prokuratora lub policję. 3. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 1. Powiadomienie wychowawcy klasy, 2. Odizolowanie ucznia od reszty klasy i zapewnienie bezpieczeństwa, 3. Wezwanie lekarza celem stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 4. Powiadomienie o tym fakcie dyrektora szkoły i rodziców, których zobowiązuje się do zabrania ucznia ze szkoły. W przypadku odmowy, o pozostaniu bądź przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia decyduje lekarz w porozumieniu z dyrektorem. 5. Jeżeli uczeń zachowuje się agresywnie a rodzice odmawiają przyjścia do szkoły, dyrektor zawiadamia policję. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień ( na 24 godziny), 6. Dyrektor powiadamia rodziców i sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat, 7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art.43 ust.1 (Ustawy z dn 26 października 1982 r. o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) i o tym fakcie należy powiadomić policję, 8. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji policji. 16

17 4. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk. 1. Zabezpieczenie substancji, 2. Ustalenie okoliczności zdarzenia i zalezienia substancji, 3. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i policji, 4. Przekazanie policji zabezpieczoną substancję i przekazanie informacji dotyczących szczegółów zdarzenia. 5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk. 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać aby uczeń przekazał mu substancję; pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni, ewentualnie przedmiotów budzących podejrzenie, 2. Powiadomienie dyrektora szkoły o swoich spostrzeżeniach, 3. Wezwanie natychmiast rodziców ucznia, 4. Jeżeli uczeń utrudnia kontrolowanie teczki i odzieży, dyrektor wzywa policję, 5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu bezzwłocznie przekazuje ją policji, 6. Nauczyciel dokumentuje okoliczności zdarzenia, sporządzając notatkę i swoje spostrzeżenia. 6. Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego i wagarowania. 1. Indywidualna rozmowa z uczniem w celu poznania przyczyny wagarów, ucieczki z lekcji oraz świadomości ucznia dotyczącej konsekwencji dokonywanych wyborów i podejmowanych decyzji, 2. Kontakt wychowawcy z rodzicami, udzielenie informacji o frekwencji, 3. Wychowawca prowadzi rozmowę z uczniem w obecności rodziców w trakcie, którego zawiera kontrakt określający warunki poprawy frekwencji i ucznia na zajęciach, 4. Wychowawca informuje rodziców o frekwencji i potrzebie podpisywania dokonywanych wpisów o wagarach i ucieczkach z lekcji, 5. Dalsza obserwacja ucznia, 6. W przypadku wyeliminowania problemu, uczeń powinien być nagrodzony np. pochwałą do rodziców, na forum klasy, oceną z zachowania, 7. W przypadku braku poprawy zaistniałej sytuacji wychowawca przekazuje do psychologa wykaz uczniów z podaną informacją o skali problemu, podjętych przez siebie działań i efektach, sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia, 8. Kolejna rozmowa z uczniem, rodzicami i psychologiem, 9. Po wyczerpaniu możliwości, postępowanie według regulaminu szkolnego. 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 3 KALENDARZ IMPREZ Kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym 2014/2015 DATA WYDARZENIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA KLASA Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego J. Góral, A. Słomińska - Wrzesień 2014 Msza Św. Inauguracyjna rozpoczęcie roku szkolnego - - Wrzesień 2014 Dzień pierwszoklasisty Samorząd Uczniowski, K. Bendkowska, M. Wachowiak 3c Wrzesień 2014 Tydzień Dobrych Manier S. Marciniak, A. Słomińska, I. Woźniak 3g, 1m Europejski Dzień Języków w formie kulinarnej E. Nogaj 1f (sob) Światowy Dzień Turystyki J. Bąk, A. Michalak Dzień Chłopaka (ciastka) L. Szymankiewicz, wychowawcy klas Wszystkie klasy Październik 2014 Noc Filmowa A. Turowska, A. Wilk, M. Roszak 3d Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego M. Wachowiak, K. Bendkowska 2i Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej A. Wilk, M. Roszak, A. Turowska 3f Dzień Papieski E. Podgórska, J. Rissmann Jenek, M. Nowaczyk 2s, 3s Światowy Dzień Donacji i Transplantacji (inauguracja kampanii Drugie życie) A. Jałocha, J. Bąk, K. Bujna Zespół uczniów Listopad 2014 Zaduszki pamięć o zmarłych (znicze na grobach) K. Bendkowska, P. Piasek, M. Wachowiak 4a, 4i Akademia z okazji Święta Niepodległości oraz uroczystość ślubowania klas pierwszych M. Śliwa, A. Słomińska, M. Roszak, wychowawcy klas pierwszych 1f, 1g, 1h 1s, 1ed 18

19 1ia, 1m Listopad 2014 Połowinki dla klas II LO/ III Tech D. Sawczuk, J. Góral, J. Rissmann - Jenek 2cd, 2s, 3a, 3i Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień I. Wożniak, K. Bujna 1g, 2f Andrzejki/ Dyskoteka andrzejkowa T. Nożewska, H. Dziubakiewicz, wychowawcy 2a 1.12 Światowy Dzień Walki z AIDS A. Jałocha, K. Bujna, I. Woźniak, J. Bąk Wszystkie klasy 5.12 Dzień Talentów/ Mikołajki M. Kinowska, J. Starzonek, L. Szymankiewicz 1h, 2g, 2f Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (np. pisanie listów, Amnesty International) L. Szymankiewicz, nauczyciele historii i WOS - u 3f Dzień bez Przekleństw T. Nożewska. D. Żołądkowska 1s Grudzień 2014 Spotkania opłatkowe oraz jasełka M. Kinowska, A. Wilk, S. Marciniak 1ia, Styczeń 2015 Dyskoteka karnawałowa Samorząd Uczniowski, wychowawcy - Styczeń 2015 Studniówka P. Piasek, E. Podgórska, A. Turowska, K. Bendkowska 3s, 3c, 3d, 4a, 4i Światowy Dzień Walki z Rakiem J. Bąk, K. Bujna Zespół Mam Haka na Raka Dzień Bezpiecznego Internetu R. Raś, M. Daszek, S. Marciniak 1m, 1ia Poczta Walentynkowa Samorząd Uczniowski Dzień Kobiet L. Szymankiewicz, M. Wachowiak 2g, 1g Dzień Wagarowicza M. Siekańska, R. Raś 1ed, 3i Marzec 2015 Drzwi otwarte K. Bujna, I. Kapłon, A. Jałocha, H. Dziubakiewicz Zespół uczniów Marzec 2015 Rejonowe Mistrzostwa w Aerobiku Grupowym/ Dzień Tańca J. Starzonek, I. Kapłon, R. Raś, S. Marciniak 2f 19

20 Marzec 2015 Rekolekcje katecheci Święto Szkoły Dzień Patrona J. Góral, J, Słomińska, L. Szymankiewicz, M. Kinowska 1h, 3g, 3a Dzień Ziemi I. Kapłon, A. Jałocha Wszystkie klasy Kwiecień 2015 Uroczyste Pożegnanie Maturzystów P. Piasek, R. Raś, J. Rissmann Jenek, D. Sawczuk, J. Góral 2cd, 3i Dzień Dziecka/ Dzień Sportu I. Kapłon, J. Starzonek, R. Prajs, nauczyciele wychowania fizycznego Wszystkie klasy Kwiecień/ maj 2014 Wystawa z okazji Święta 3 Maja (Akademia) M. Śliwa, M. Siekańska, nauczyciele historii i WOS - u 1ed, 1s Czerwiec 2015 Leś - Tech - - Czerwiec 2015 Dzień z Wychowawcą Wychowawcy - Czerwiec 2015 Kiermasz książek J. Góral, H. Dziubakiewicz, internat 3a, 2a Czerwiec 2015 Uroczyste zakończenie roku szkolnego A. Turowska, E. Podgórska Zespół uczniów Lipiec 2015 Półkolonie dla gimnazjalistów K. Bujna, I. Woźniak - 20

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Żerkowie Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Program profilaktyki na lata 2013 2016

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Program profilaktyki na lata 2013 2016 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Program profilaktyki na lata 2013 2016 ze zmianami na rok szkolny 2015/2016 zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia 15 września 2015 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W KŁODAWIE na lata 2012/2013-2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W KŁODAWIE na lata 2012/2013-2014/2015 Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W KŁODAWIE na lata 2012/2013-2014/2015 Opracował zespół nauczycieli UWAGI Profilaktyka to proces wspomagania człowieka

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH Podstawa Prawna: 1. Konstytucja RP Art. 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19, 33. 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku

Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzal Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany przez zespół: Katarzyna Adamek Iwona Keler Anna Kobylnik Bożena Machelska Szkolny Program Profilaktyki rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH GIMNAZJUM NR 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14.03.2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH GIMNAZJUM NR 1 I. Szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ROZDZIAŁ IX EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ROZDZIAŁ IX 48 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Załącznik Nr 2 do Statutu LI LO Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY RADOM Wrzesień 2016 I. Koncepcja pracy szkoły. Koncepcją pracy naszej szkoły jest wspomaganie procesu wychowania,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 1 1 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWA IA AUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. SZKOL Y SYSTEM I TERWE CJI W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli

PROCEDURY POSTĘPOWA IA AUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. SZKOL Y SYSTEM I TERWE CJI W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli PROCEDURY POSTĘPOWA IA AUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH SZKOL Y SYSTEM I TERWE CJI W Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego W Szczytnie

Program profilaktyki. Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego W Szczytnie Program profilaktyki Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego W Szczytnie Szczytno 2013 1 Profilaktyka To proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ (opracowano na podstawie modułu, zawartego w projekcie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki lata 2010-2013

Szkolny program profilaktyki lata 2010-2013 Szkolny program profilaktyki lata 2010-2013 WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki służy nauce umiejętności icznych rozumienia siebie, kierowania sobą i porozumiewania się z innymi. Umiejętności te stanowią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program profilaktyki opiera się na rozumieniu profilaktyki jako procesu mającego na celu: 1. wspieranie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 2 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program profilaktyki stanowi element programu wychowawczego szkoły. Program zapobiega realnym problemom i zagrożeniom mogącym pojawić

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13 Program uwzględnia treści zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki. Gimnazjum nr 54 w Warszawie

Szkolny program profilaktyki. Gimnazjum nr 54 w Warszawie Szkolny program profilaktyki Gimnazjum nr 54 w Warszawie Na podstawie diagnozy środowiska i oceny zagrożeń społecznych dotyczących uczniów Gimnazjum nr 54 w naszej placówce prowadzone są działania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku:

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie

Bardziej szczegółowo

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2014-2017

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki przyjęty przez Radę Rodziców

Szkolny Program Profilaktyki przyjęty przez Radę Rodziców SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 IM. KAROLA WOJTYŁY W KĘDZIERZYNIE KOŹLU rok szkolny 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki przyjęty przez Radę Rodziców 1 przy Publicznym Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Mysłowice Wrzesień 2015 Podstawę prawną Programu Profilaktyki Szkoły stanowią: I. WSTĘP - Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. wraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. III LO im. S.B. LINDEGO W TORUNIU.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. III LO im. S.B. LINDEGO W TORUNIU. Toruń, 03.04.2013 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LO im. S.B. LINDEGO W TORUNIU. 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LO im. S.B. LINDEGO. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7.IX.1991 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Podstawa prawna: W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W GORZOWIE WLKP. 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół w Serokomli

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół w Serokomli Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół w Serokomli Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH V. PLAN DZAŁAŃ PROFLAKTYCZNYCH OBSZARY 1 - występowanie zjawiska wagarowania CELE -Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne -Podniesienie poziomu swoje zachowanie -Wykształcanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ SYSTEM INTERWENCJI WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ GIMNAZJUM NR 11 W JAWORZNIE

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ SYSTEM INTERWENCJI WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ GIMNAZJUM NR 11 W JAWORZNIE STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ SYSTEM INTERWENCJI WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ GIMNAZJUM NR 11 W JAWORZNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2012-2013 1. Cele Programu Bezpieczeństwo ucznia w sytuacji szkolnych i pozaszkolnych- uświadamianie uczniom konsekwencji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 1 Do Statutu Zespołu Szkół w Puszczykowie Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka Rodzice i Nauczyciele Szkolny program profilaktyki 1. Wstęp 1. W trosce o stan zdrowia młodzieży uczącej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14 marca 2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH V LICEUM

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo