ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr. Rady Gminy w Zagnańsku z dnia. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. WSTĘP Na terenie gminy Zagnaosk funkcjonuje kilkanaście zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Głównymi obszarami ich działalności są: ochrona zdrowia i życia, kultura fizyczna i sport, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna, edukacja, ekologia. Działają też ludowe zespoły śpiewacze, grupy nieformalne tj. Amatorski Teatr Szczęśliwy Zbieg Okoliczności czy Towarzystwo Aktywnych Kobiet oraz Parafie. Aktywna działalnośd organizacji jest z roku na rok coraz istotniejszą cechą społeczeostwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społecznośd lokalną. Organizacje rozwijają aktywnośd obywatelską, kształtują liderów społecznych. Do bieżącej efektywnej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeo między organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, a przede wszystkim z organami samorządu terytorialnego. Jest to szczególnie ważne, kiedy organizacje mają możliwośd ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej, gdyż bardzo wysoko oceniany jest udział samorządu terytorialnego zarówno w dofinansowaniu projektu jak i jego realizacji. Priorytetowym zadaniem władz samorządowych jest rozwój gminy oraz poprawa jakości życia jego mieszkaoców, służenie mieszkaocom oraz działającym na terenie organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych zasobów i kompetencji w sposób jak najbardziej skuteczny. Program wprowadza jasne i czytelne rozwiązania włączając organizacje w system demokracji lokalnej i stanowi dla nich propozycję współpracy w działaniach na rzecz gminy. Często pojawia się pytanie dlaczego organizacje pozarządowe powinny wspierad lub zastępowad samorząd w zaspokajaniu obywatelskich potrzeb. Odpowiedź jest prosta bo robią

2 to lepiej i taniej. Lepiej bo są oddani sprawie, unikają biurokracji i często korzystają z pracy wolontariuszy, ale także dlatego że najlepiej znają potrzeby lokalnej społeczności i działając poprzez miejscowych obywateli tworzą poczucie wspólnoty i wspólnotę tę realnie konstruują. Dlatego też samorząd udziela dotacji organizacjom wiedząc, że środki te zostaną dobrze wykorzystane na rzecz lokalnej społeczności.

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Roczny Program Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację gmina będzie wspierad w 2012 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadao priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadao, w specyfikacjach do poszczególnych zadao. 2. Ilekrod w tekście jest mowa o: a. Organizacjach rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne organizacje działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. b. Gminie rozumie się przez to gminę Zagnaosk c. Urzędzie rozumie się przez to Urząd Gminy w Zagnaosku d. Koordynatorze rozumie się koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. e. Programie określa zakres i formy współpracy, a także kierunki w zakresie współpracy gminy z organizacjami. f. Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych rozumie się przez to bazę danych organizacji pozarządowych dostępną na stronie internetowej Urzędu Gminy lub Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Zagnaosku g. Ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz. 873 ze zmianami). I. CELE PROGRAMU Celami współpracy jest przede wszystkim: a) Wzmocnienie potencjału organizacji, b) Rozwijanie partnerstwa publiczno społecznego, c) Wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązao zwiększających świadomośd społeczeostwa obywatelskiego.

4 1. Cel główny Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. 2. Cele szczegółowe Celami szczegółowymi programu są: a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje poprzez stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej b) wzmocnienie potencjału i integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, c) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców, uzupełnienie działań gminy, zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych i podniesienie ich standardu d) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć. II. ZASADY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad: a. Zasada pomocniczości: władze gminy uznają prawo organizacji pozarządowych do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społeczności, określania sposobów realizacji zadao. Rolą samorządu jest przede wszystkim pobudzanie i wspieranie inicjatyw oddolnych, ich uzupełnianie, a także promowanie dobrych praktyk w celu ich upowszechnienia. b. Zasada suwerenności stron: władze gminy respektują niezależnośd i podmiotowośd organizacji pozarządowych, ich związków i reprezentacji. Wykonując zadania na zlecenie samorządu organizacje powinny działad w ramach obowiązujących przepisów, procedur, uregulowao prawnych. c. Zasada partnerstwa: władze gminy i organizacje III sektora to równoprawni partnerzy w pracy na rzecz rozwoju gminy w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania. Samorząd oczekuje od organizacji aktywnego uczestniczenia w pracach nad strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju gminy, w pracach grup zadaniowych, przekazywaniu informacji, udziału w różnych wydarzeniach. Samorząd i jego instytucje aktywnie współdziałają z organizacjami przy wykonywaniu zadao publicznych. d. Zasada efektywności: władze gminy będą dokonywały wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadao publicznych spośród proponowanych przez organizacje pozarządowe. Samorząd oczekuje od organizacji innowacyjnych projektów, rzetelnej

5 realizacji przyjętych zadao, wywiązywania się z zobowiązao merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych. e. Zasada uczciwej konkurencji: władze gminy udzielają wszystkim zainteresowanym podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywanych działao, a także stosują jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych. f. Zasada jawności: władze gminy będą udostępniały informacje na temat zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadao publicznych oraz o dotychczas ponoszonych kosztach prowadzenia tych zadao. Samorząd będzie dążył do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji. Samorząd oczekuje od organizacji z nim współpracujących jawności w działalności statutowej i finansowej. III. KIERUNKI WSPÓŁPRACY a) Obszar polityki społecznej w tym prowadzenie m. in. działao na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkaoców gminy oraz organizowanie szkoleo z zakresu profilaktyki i przemocy w rodzinie b) Obszar kultury fizycznej, turystyki i rekreacji: organizacja przedsięwzięd i programów w zakresie usportowienia dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęd w różnych dyscyplinach sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych c) Obszar kultury i sztuki: organizacja imprez kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (pikników, festynów), działania na rzecz lokalnych twórców i artystów, kultywowanie i propagowanie dorobku kultury gminy Zagnaosk, pielęgnowanie tradycji narodowych, wspieranie przedsięwzięd artystycznych o charakterze lokalnym i regionalnym d) Obszar ochrony środowiska, ekologii w tym ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz rozpowszechnianie modelu ekologicznego stylu życia e) Obszar edukacji, oświaty i wychowania w tym promowanie uzdolnionej młodzieży f) Obszar promocji gminy: organizacja i wsparcie imprez promocyjnych, rajdów, happeningów; utrzymanie gminnej infrastruktury technicznej (tablice, mapy, znakowanie szlaków turystycznych), wydawnictwa promocyjne: broszury, ulotki, ogłaszanie konkursów.

6 IV. PARTNERZY WSPÓŁPRACY Za realizację Programu odpowiadają: a) Rada Gminy i jej komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalania dotacji na realizację zadao publicznych, nawiązywania współpracy z organizacjami, b) Wójt Gminy w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom, c) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji poprzez koordynatora w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i organizacjami, upowszechnianie dobrych praktyk i przydatnych informacji poprzez prowadzenie serwisu internetowego, aktywizację społeczności lokalnej i prowadzenie konsultacji społecznych d) Organizacje oraz ich związki realizujące cele statutowe na terenie gminy Zagnaosk. V. FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI Współpraca urzędu z organizacjami odbywad się będzie poprzez następujące formy: 1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadao publicznych na zasadach określonych w ustawie; 2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 6) umów partnerstwa 7) składanie z własnej woli przez organizację oferty na wykonanie zadania publicznego

7 1) Organizacje pozyskują środki z budżetu samorządu poprzez: a) Tryb zlecania lub wspierania zadao, 2) Pomoc organizacjom ubiegającym się o środki ze źródeł zewnętrznych: a) Udzielanie przez gminę patronatów, opinii, rekomendacji itp., b) Partnerstwo i współpraca w projektach, c) Finansowanie i współfinansowanie konsultacji i szkoleo dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 3) Inne formy współpracy z organizacjami: a) Pomoc w wyszukiwaniu partnerów i kontaktach z nimi, b) Pomoc, w miarę możliwości, w dostępie do lokali niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej, c) Wymiana informacji dotyczących kierunków działalności, d) Promocja i reklama projektów w mediach, e) Prowadzenie Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych na oficjalnej stronie internetowej gminy/goksir-u. Podstawą umieszczenia organizacji na ww. mapie będzie dostarczenie przez nią aktualnych danych wraz z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania. VI. ZASIĘG TERYTORIALNY Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Wójta Gminy wsparcia organizacjom, jest jej działalność na rzecz gminy Zagnańsk i jej mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa. VII. OKRES REALIZACJI PROGRMU Gmina Zagnańsk realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2013 (w tym celu tworzy też Kalendarz wydarzeń 2013 udostępniony do publicznej wiadomości w serwisie gminy i GOKSIR-u)

8 VIII. SPOSÓB REALIZACJI Cele zawarte w programie współpracy powinny byd realizowane przez: 1. równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej); 2. zlecanie realizacji zadao publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie wykonywania zadao publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadao publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie; 3. współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 4. współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 5. udział podmiotów prowadzących działalnośd pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu, 6. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej 7. umowy partnerstwa 8. użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalnośd pożytku publicznego, 9. promocję działalności podmiotów prowadzących działalnośd pożytku publicznego w mediach, 10. pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu 11. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 Ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej. IX. WYSOKOŚD ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2013 zaplanowała środki na realizację programu w wysokości (wysokość środków zostanie ustalona po przedstawieniu przez zainteresowane organizacje swoich propozycji).

9 X. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU Raport koocowy z prowadzonego monitoringu programu przygotowany zostanie przez koordynatora z Urzędu Gminy/GOKSIR zajmującego się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Dokument, przed 30 kwietnia 2014r., zostanie przedstawiony Radnym Rady Gminy w Zagnaosku oraz opublikowany w BIP Zagnaosk. XI. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na 2013 r. utworzony został na bazie istniejącego projektu programu z 2005 r. i konsultowany był z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu gminy oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy funkcjonującymi na terenie gminy Zagnaosk na spotkaniu tematycznym 12 września 2012r. a potem opublikowany w serwisie internetowym gminy. Organizacje mogły składad do 30 września br. na piśmie harmonogramy planowanych przez siebie zadao do realizacji w roku W kolejnych latach program będzie uchwalany najpóźniej w grudniu roku poprzedzającego a organizacje będą mogły zgłaszad swoje propozycje do 30 września roku poprzedzającego z możliwością ich realizacji w roku następnym. TRYB POWOŁANIA I ZASDY DZIAŁANIA KOMISJJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest przez Wójta, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert. W skład komisji wchodzą: 1. Przedstawiciele organu wykonawczego, 2. Reprezentanci organizacji pozarządowych. W składzie komisji mogą również zasiadad, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadao publicznych, których konkurs dotyczy.

10 Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne prace nad projektem i ostateczną wersja programu współpracy. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków jako inicjatywa lokalna lub oferta z własnej woli dokonuje ich oceny i kwalifikacji. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: ocenia możliwośd realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane; ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; uwzględnia wysokośd środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; ocenia proponowaną jakośd wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne; uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadao publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 Ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelnośd i terminowośd oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Przewodniczący Rady Wojciech Chłopek

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne

Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne Strona1 Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2011 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

3. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to:

3. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to: Załącznik do uchwały Nr XIII/139/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHOROSZCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 14 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 14 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST Projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2012 ROK Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 19 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Kobylin-Borzymy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/378/10 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 19 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/378/10 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 19 października 2010 r. UCHWAŁA NR LII/378/10 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 19 października 2010 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. PROGRAM współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

naturalni partnerzy Przewodnik po możliwych formach współpracy Opracowała: dr Maria Gagacka

naturalni partnerzy Przewodnik po możliwych formach współpracy Opracowała: dr Maria Gagacka naturalni partnerzy Przewodnik po możliwych formach współpracy Opracowała: dr Maria Gagacka Miasto Radom i NGO naturalni partnerzy Przewodnik po możliwych formach współpracy Opracowanie: dr Maria Gagacka

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r.

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r. I. WPROWADZENIE DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r. 1. Metodologia pracy W maju 2015 roku na terenie Gminy Będzino przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Czym są rekomendacje i jaka jest ich rola.

I. WSTĘP. Czym są rekomendacje i jaka jest ich rola. Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych. I. WSTĘP. Czym są rekomendacje i

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE

DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE Badanie przeprowadzone w ramach projektu Konsultacje społeczne Twój głos w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz osobami

Bardziej szczegółowo

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Warszawa 2015 Spis treści: Geneza i założenia Strategii.. s. 2 Aktualny stan

Bardziej szczegółowo