Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Iwanowice za okres od 25 stycznia do 28 lutego 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Iwanowice za okres od 25 stycznia do 28 lutego 2012r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Iwanowice za okres od 25 stycznia do 28 lutego 2012r. I. Sprawy ogólne. 1. Kalendarium. 28 stycznia Walne zebranie OSP Widoma 29 stycznia II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Orkiestr Dętych (udział orkiestr Celiny, Iwanowice, Narama, Sieciechowice) - Narama luty Sesja Rady Gminy Iwanowice 6 luty Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Widomej i omówienie bieżących spraw funkcjonowania placówki 8 luty Udział w rozdaniu Srebrnych Laurów Małopolski dla przedsiębiorców małopolski z udziałem przedsiębiorcy Pana Antoniego Soleckiego Laureat Srebrnego Laura Małopolski Udział w posiedzenie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina w Skale dot. wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w ramach II naboru organizowanego w 2011/2012 roku. 9 luty Spotkanie z sołtysami sołectw gminy Iwanowice dotyczące spraw bieżących sołectw 10 luty Walne zebranie OSP Sułkowice 11 luty Zabawa choinkowa w Szkole Podstawowej w Damicach Walne zebranie OSP Biskupice 13 luty Spotkanie z Przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich w spr. powołania Stowarzyszenia 18 luty Walne zebranie OSP Sieciechowice 21 luty Udział w corocznym podsumowania minionego roku Śledzik u Wójta w Gminie Zielonki 22 luty 1/8

2 Spotkanie z przedstawicielami gazety Dziennik Polski Spotkanie z przedstawicielami Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skale (dotyczące budynku po zlewni mleka w Celinach ) II. Sprawy inwestycji, remontów i gospodarki komunalnej r. Wydano 4 decyzje na wycinkę 13 szt. drzew na terenie Gminy Iwanowice, w tym odmowa na 4 szt. drzew. Przyjęto 3 wnioski dotyczące usunięcia azbestu r. Zawarcie umowy z firmą ALMAR Marlena Korneluk, ul. Jesienna 8, Wołoczkowo: zakup samochodu używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sułkowice; wartość umowy ,00 zł brutto; samochód został przekazany dnia r r. Przygotowano projekt Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice i wysłano do uzgodnienia do Powiatowego Inspektora Weterynarii i Kół Łowieckich. Wystosowano zapytanie cenowe na Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku OSP Władysław. W terminie została złożona jedna oferta o wartości ,25 zł brutto r. Przygotowano i wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Wydział ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok r. Przygotowano i wysłano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie statystyka gminy: Leśnictwo i Ochrona Środowiska za rok r. Przyjęto 181 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej r. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVI/233/2002 z dn r. z późn. zmianami tekstu planu. Procedowana zmiana ma umożliwić powstanie domu opieki społecznej na części działek nr 62 i 63 w sołectwie Iwanowice Włościańskie i dotyczy: zmiany rysunku planu w sołectwie Iwanowice Włościańskie w odniesieniu do części działek nr 62 i 63 w celu przeznaczenia terenu pod usługi publiczne UP, 2/8

3 tekstu planu w zakresie poszerzenia przeznaczenia dopuszczalnego wyznaczonych w planie terenów UP - usług publicznych, o możliwość realizacji w tych terenach usług komercyjnych z zakresu przeznaczenia podstawowego, ze szczególnym wskazaniem usług z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. Zawarcie umowy z Firmą Studia - Projekty - Konsultacje, Kraków, ul. Krowoderska 6/10 na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVI/233/2002 z dnia r. z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Iwanowice: Nr L/281/06 z dnia 25 października 2006 r. oraz Nr XXXIX/304/10 z dnia 25 lutego 2010 r. - w zakresie zgodnym z podjętą przez Radę Gminy Iwanowice Uchwałą Nr XV/99/2011 z dnia 21.XII.2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice - zmiana punktowa w sołectwie Iwanowice Włościańskie w odniesieniu do części działek nr 62 i 63 w celu przeznaczenia terenu pod usługi publiczne UP. Wartość umowy zł brutto. Termin wykonania r r. Zawarcie umowy z firmą EL-TOM, Tomasz Miodek, ul. Jemiołowa 19 b, Kraków na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej (dz. 216/1) w miejscowości Poskwitów Stary; Wartość umowy 4 797,00 zł brutto; termin wykonania r.; r. Ogłoszenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwanowice w dn r. w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice, w godzinach od 8.00 do (Sala Obrad). Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami, objętymi ponownym wyłożeniem odbędzie się w dniu r. w Urzędzie Gminy Iwanowice, o godz Uwagi, dotyczące wyłącznie przedmiotu wyłożenia, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Iwanowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. III. Sprawy z zakresu działania Rady Gminy Iwanowice r. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa - ustosunkowanie się do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Iwanowice działki nr 213/4 o powierzchni 1,0200ha na terenie Grzegorzowice Wielkie od Prana Stanisława Kaczmarczyka r. Komisja Planowania Budżetu i Strategii Rozwoju - analiza projektu uchwały w sprawie 3/8

4 wysokości składki członkowskiej dla Gminy Iwanowice w Stowarzyszeniu LGD Jurajska Kraina oraz zmiany w uchwale w sprawie czynszów za lokale należące do zasobu majątku Gminy Iwanowice. Kolejnym tematem było podjęcie decyzji w sprawie wyodrębnienia bądź nie wyodrębnieni w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Komisja ustosunkowała się do zmian zachodzących w Uchwale Budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Gminy - tematem posiedzenia komisji była analiza zmiany uchwały w sprawie czynszu w placówkach oświaty należących do zasobu majątku Gminy, jak również w sprawie propozycji Przedszkola poddanej przez Szkołę w miejscowości Widoma. IV. Sprawy oświaty i sportu r. Dokonano wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli z tytułu nieosiągnięcia przez nich średnich wynagrodzeń w 2011 roku. Wypłacono jednorazowo dodatek uzupełniający w wysokości 6.772,91 zł r. Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w sprawie przyznania dotacji na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu realizowanego na terenie Gminy Iwanowice w 2012r. Na realizację projektów przeznacza się kwotę ,00 zł. Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy składać w terminie do 29 lutego 2012r. do godz w Urzędzie Gminy Iwanowice, pokój nr 1. Otwarcie wniosków nastąpi 1 marca 2012r. V. Sprawy z zakresu opieki społecznej. W zakresie pomocy ze świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w następujących formach: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie ,50 zł dla 382 rodzin, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie ,00 zł dla 11 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne w kwocie ,00 dla 122 osób, świadczenia pielęgnacyjne w kwocie ,00 dla 35 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie ,00 dla 32 rodzin pomoc finansowa w kwocie 1 800,00 dla 13 osób Łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła ,50 dla 595 rodzin. Ponadto GOPS w okresie od r. przyjął 27 wniosków w tym: 8 wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, 10 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 1 wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, 3 wnioski o świadczenie pielęgnacyjne, 4/8

5 1 wniosek o fundusz alimentacyjny, 4 wnioski o pomoc finansową. Zostały również podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu uskutecznienia ściągalności zadłużeń. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w okresie od 21 stycznia do 24 lutego 2012r. zarejestrował 69 spraw, w tym 31 o udzielenie pomocy finansowej. W powyższym okresie udzielono pomocy w następujących formach: 33 osobom wypłacono zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności, 14 rodzinom /osobom wypłacono zasiłek okresowy, wypłacono 30 zasiłków celowych, Na w/w rodzaje zasiłków wydatkowano kwotę ,97 zł dla 3 osób w miejscu ich zamieszkania świadczone są usługi opiekuńcze, 5 osobom pokryto koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej na kwotę zł, kontynuuje się pomoc w formie dożywiania dla dzieci w roku szkolnym 2011/2012r. w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. GOPS udzielał również pomocy w formie pracy socjalnej, którą objęta jest prawie każda rodzina zgłaszająca się o wsparcie finansowe. W okresie sprawozdawczym realizowano wizyty monitorujące aktualną sytuację rodzin. W w/w okresie odbyło się 9 grup roboczych, w tym 2 wyjazdowe z ofiarami i sprawcami przemocy w ramach realizacji ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. VI. Sprawy z zakresu działalności kulturalnej r. Kościół Narama - II Gminny Przegląd Orkiestr Dętych Wielkie Kolędowanie. Udział Orkiestry Dętej : Celiny, Iwanowice, Narama, Sieciechowice r. Spotkanie Działaczy Kultury i szkolenie na temat utworzenia Stowarzyszenia. VII. Sprawy z zakresu promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych. 1. Wójt i Skarbnik Gminy Iwanowice podpisali z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowę na dofinansowanie na kwotę zł i realizację w latach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Gmina Iwanowice nie ma obowiązku zapewnienia własnego wkładu finansowego, zabezpieczyć musi jedynie zarządzanie, obsługę i promocję projektu. W ramach projektu w roku szkolnym 2012/2013 w dodatkowych zajęciach dydaktycznych wezmą udział wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III szkół 5/8

6 podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice, których rodzice/prawni opiekunowie wypełnią i złożą wymagane zgłoszenie. Projekt zakłada realizację zajęć: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją (SP Celiny, Iwanowice, Sieciechowice, Widoma), logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (SP Celiny, Iwanowice, Widoma), dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznoprzyrodniczych (SP Iwanowice, Sieciechowice, Widoma), gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (SP Widoma), rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych: plastyczne (SP Celiny, Iwanowice, Sieciechowice, Widoma), muzyczne (SP Celiny, Iwanowice, Sieciechowice, Widoma), taneczne (SP Iwanowice, Widoma), teatralne (SP Iwanowice, Sieciechowice, Widoma), polonistyczne (SP Sieciechowice), matematyczno-przyrodnicze (SP Celiny, Sieciechowice), językowe - j. angielski (SP Iwanowice, Sieciechowice), komputerowe (SP Sieciechowice). Ponadto, w ramach projektu szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne konieczne do realizacji ww. zajęć. 2. Urząd Gminy Iwanowice zakończył realizację projektu systemowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą. W wyniku realizacji projektu: w Urzędzie Gminy Iwanowice wdrożono Wspólną Metodę Oceny CAF narzędzie kompleksowego zarządzania jakością przeznaczone dla jednostek administracji publicznej stosowane w całej Europie; Metoda polega na przeprowadzeniu samooceny (całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji), identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Zgodnie z Metodą, organizację poddaje się przeglądowi regularnie (średnio co 2 lata); FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - w partnerstwie z Gminami: Iwanowice, Czarny i Biały Dunajec, Łapsze Niżne, Bystra Sidzina - złożył wniosek o dofinansowanie pn. 5 urzędów na 5 - doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej; Wniosek zakłada dofinansowanie dla Gminy Iwanowice na kwotę całkowitą ok zł na następujące działania, m.in.: 6/8

7 opracowanie/aktualizacja, monitoring i ewaluacja dokumentów strategicznych i programowych (Strategii Rozwoju, Strategii Promocji, Programu Innowacji), zmniejszenie wskaźnika spraw nieuregulowanych przez JST w drodze przepisów prawa miejscowego, dla których istnieje ustawowy obowiązek takiej regulacji (ochrona zabytków, gospodarka odpadami), wdrożenie procedury aktualizacji kart usług, w tym opracowanie ok. 10 nowych kart usług, przegląd i poprawa w zakresie systemu bezpieczeństwa informacji oraz administrowania i przetwarzania danych osobowych, wdrożenie, monitoring i ewaluacja systemu i narzędzi badania poziomu satysfakcji i potrzeb klientów, wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr Urzędu, zakup oprogramowania: elektroniczny obieg dokumentów, gospodarka odpadami, zarządzanie podatkami (moduł współpracujący z geodezją), dzierżawa wieczysta i użytkowanie gruntów, zamówienia publiczne, e - urząd, oprogramowanie serwera zakup sprzętu: serwer i szafa serwerowa, zestawy komputer + monitor, laptopy, drukarki, kserokopiarka, zasilacz rack, biurka, krzesła biurowe, szafy, tablice informacyjne kierunkowe szkolenia i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Gminę. Dla Gminy Iwanowice projekt nie generuje kosztów: zasady współpracy z FRDL MISTiA zakładają, że to FRDL MISTiA ma obowiązek zabezpieczyć ewentualne konieczne środki finansowe, ponadto zarządzanie, obsługa i promocja projektu są finansowane w ramach dotacji. 3. Urząd Gminy - pod hasłem Nasze podatki służą nam samym!!! - zachęca tych mieszkańców, którzy tego jeszcze nie zrobili do zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach swojego miejsca zamieszkania w Gminie Iwanowice, aby to właśnie tutaj trafiała część środków z odprowadzanych przez nich w rozliczeniu rocznym podatków. Ulotka promocyjno - informacyjna została przekazana mieszkańcom za pośrednictwem poczty (adresatom spoza terenu Gminy posiadającym tutaj nieruchomość) oraz poprzez sołtysów (nowym mieszkańcom) wraz z nakazami płatniczymi z wymiarem podatku na 2012r. Ulotka dostępna jest również na stronach internetowych Gminy Iwanowice 4. Urząd Gminy wystąpił o dofinansowanie do zatrudnienia w 2012r. (marzec - listopad) osoby do inicjowania, organizowania i prowadzenia systematycznych zajęć i imprez sportowych na kompleksie gminnych boisk sportowych w Sieciechowicach (tzw. animatora) w ramach programu rządowego Animator - Moje boisko - ORLIK /8

8 W związku z brakiem jednej osoby posiadającej wymagane kwalifikacje i chętnej jednocześnie do przepracowania wymaganych w Programie 160 godz. miesięcznie, Urząd Gminy zgłosił do Programu dwie osoby: Annę Loch - nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Sieciechowicach i Szymona Wesołowskiego - trener drużyny piłkarskiej LKS Czarni '03 Grzegorzowice. Osoby zgłoszone przez Urząd Gminy do Programu zostały wyłonione w wyniku analizy aplikacji nadesłanych przez kandydatów w odpowiedzi na ogłoszenie Urzędu zamieszczone na stronie internetowej Gminy oraz przekazane do szkół z terenu Gminy stycznia br. Wójt Gminy spotkał się z Prezesem Małopolskiej Organizacji Turystycznej Leszkiem Zegzdą w spr. współpracy Gminy i MOT w zakresie rozwoju i promocji potencjału turystycznego Gminy i przystąpienia Gminy do Małopolskiej Organizacji Turystycznej. W wyniku tego spotkania, Przewodniczący Rady Gminy zaprosił Prezesa MOT na sesję Rady Gminy Iwanowice w dn. 28 lutego br. w celu prezentacji radnym działalności MOT i przedstawienia oferty współpracy. 6. Urząd Gminy przekazał Związkowi Gmin Jurajskich materiały promocyjne Gminy na wiosenne targi turystyczne, w których uczestniczył będzie ZGJ. 7. Urząd Gminy udostępnił na stronie internetowej Gminy Iwanowice pod linkiem apel Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP i stanowisko Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP w spr. obrony tzw. janosikowego, stanowisko Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP w spr. finansów podsektora samorządowego na tle deficytu sektora finansów publicznych. 8. Urząd Gminy udostępnił na stronie internetowej Gminy Iwanowice na bieżąco aktualizowany Kalendarz wydarzeń i uroczystości (dostęp: z pozycji strony głównej po kliknięciu na baner kalendarz wydarzeń w sekcji z banerami na prawej krawędzi strony www lub też z pozycji podstrony Kalendarz imprez w sekcji na lewej 8/8

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r.

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

8(172) sierpień 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1

8(172) sierpień 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1 8(172) sierpień 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1 reklama reklama reklama 2 Wiadomości Nadarzyńskie 8(172) sierpień 2013 Z ostatnich Sesji... W dniu 31 lipca 2013 roku odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Nadarzyn,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 sierpnia 2010 r. Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku Nowa Ruda, dnia 27.11.2012r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku Na ostatnich sesj ach w dniach 25.09.2012 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2015 I. Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie: 1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu. 2. Złożonych wniosków do projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo