Raport ze stopnia realizacji Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata za okres od r. do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport ze stopnia realizacji Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata 2011-2014 za okres od 01.01.2011 r. do 31.12. 2014 r."

Transkrypt

1 Raport ze stopnia realizacji Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata za okres od r. do r. ewaluacja końcowa Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim Wydział Oświaty i Promocji ul. Tadeusza Kościuszki 3, Mińsk Mazowiecki

2 Strategia Promocji Powiatu Mińskiego na lata została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/ 317/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 października 2010 roku. Dokument ten określił cele strategiczne w zakresie promocji powiatu. W rezultacie dokonanej diagnozy sytuacji powiatu mińskiego, analizy silnych i słabych stron, istniejących szans i zagroŝeń wskazano kluczowe aspekty, mające wpływ na kształt i realizację Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata W przedmiotowym dokumencie stwierdzono, Ŝe siłą powiatu jest młode społeczeństwo, wykształceni, pracowici i kreatywni mieszkańcy, połoŝenie geograficzne i komunikacyjne, walory krajoznawczo-przyrodnicze oraz posiadanie atrakcyjnych terenów pod inwestycje. Natomiast podstawowe problemy, z którymi musi uporać się powiat to: wypracowanie długofalowej polityki promocyjno-informacyjnej, zwiększenie stopnia poczucia toŝsamości mieszkańców z powiatem, zainteresowanie turystów i inwestorów atrakcyjną ofertą. Analiza szans i zagroŝeń dotyczących realizacji zadań promocyjnych wskazała, Ŝe naczelnym priorytetem Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata jest dąŝenie do tego, by przyszły powiat miński był uwaŝany za obszar szczególnie atrakcyjny do Ŝycia, efektywnie wykorzystujący swoje bogate walory naturalne i kulturowe dla rozwoju turystyki oraz przedsiębiorczości. Powiat miński ma takŝe oferować szerokie moŝliwości rozwoju członkom wspólnoty lokalnej, która aktywnie uczestniczy w Ŝyciu publicznym i tworzy dobrze zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. Cel długofalowy to zwiększenie atrakcyjności regionu zarówno dla mieszkańców powiatu, turystów poszukujących ciekawych miejsc i przedsiębiorców juŝ w nim działających oraz myślących o rozwoju działalności, jak równieŝ inwestorów, którzy dopiero poszukują korzystnej lokalizacji na rozpoczęcie swojej działalności. W celu urzeczywistnienia zaprezentowanego stanu zrealizowano działania zaplanowane w czterech komplementarnych priorytetach: I. Powiat miński posiadający rozpoznawalny wizerunek II. Powiat miński atrakcyjny dla mieszkańców III. Powiat miński przyjazny dla turystów IV. Powiat miński sprzyjający rozwojowi gospodarki Priorytet I. Powiat miński posiadający rozpoznawalny wizerunek obejmował działania, zmierzające do zidentyfikowania istotnych elementów, które charakteryzują powiat i wyróŝniają na tle innych. Na elementach tych oparto działania promocyjne zmierzające do zbudowania rozpoznawalnego w oczach opinii publicznej wizerunku powiatu mińskiego. Kluczowym elementem Strategii była promocja współpracy pomiędzy mieszkańcami powiatu, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami róŝnych środowisk, w tym równieŝ biznesu, oraz jednostkami samorządu terytorialnego. WaŜnym obszarem działań było prowadzenie polityki informacyjnej nt. działalności organów samorządu powiatowego, Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim i jednostek organizacyjnych powiatu. 2

3 Kolejny Priorytet II. Powiat miński atrakcyjny dla mieszkańców skupił swoje zainteresowanie na wzmacnianiu więzi międzyludzkich poprzez promocję zagadnień waŝnych z punktu widzenia Ŝycia społecznego, a mianowicie: oświaty, kultury, sportu, zdrowia, bezpieczeństwa i pomocy społecznej, kładąc nacisk na aktywność i samoorganizację mieszkańców oraz ich zaangaŝowanie na rzecz dobra wspólnego. Działania, zaplanowane do wykonania w ramach niniejszego priorytetu, przyczyniły się do silniejszej identyfikacji z miejscem zamieszkania, budowania świadomości społecznej, a co za tym idzie rozwoju wspólnot lokalnych. Natomiast Priorytet III. Powiat miński przyjazny dla turystów podkreślił wagę wykorzystania miejscowego potencjału, którym jest dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Zaplanowane działania zmierzały do wypromowania produktów turystycznych w postaci pakietów tematycznych, zachęcających turystów do uprawiania turystyki m.in. weekendowej. Efekt długofalowy ww. priorytetu to zwiększenie liczby osób wybierających powiat w celach turystycznych i rekreacyjnych oraz rozwój bazy okołoturystycznej nastawionej na obsługę przyjeŝdŝających turystów. Ostatni Priorytet IV. Powiat miński sprzyjający rozwojowi gospodarki koncentrował swoje wysiłki na podniesieniu konkurencyjności powiatu, dzięki wsparciu lokalnej przedsiębiorczości i promocji ofert inwestycyjnych. Podjęte działania promocyjne mają szansę przełoŝyć się na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności powiatu, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jego wizerunku. Za wdroŝenie Strategii Promocji Powiatu Mińskiego odpowiadał Zarząd Powiatu Mińskiego, a realizację działań koordynował Wydział Oświaty i Promocji, przekazując raporty z ewaluacji raz w roku Zarządowi Powiatu Mińskiego, który z kolei w 2012 r. przedłoŝył Radzie Powiatu Mińskiego częściowy raport z ewaluacji Strategii. Prezentowany raport końcowy jest ostatnim w cyklu sprawozdawczym dokumentem, podsumowującym realizację Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata Po czterech latach realizacji Strategii naleŝy stwierdzić, Ŝe zadania określone na lata zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, stosownie do poziomu przyznanych na dany rok środków finansowych. 3

4 Struktura wdroŝenia Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata PRIORYTETY CELE GŁÓWNE CELE SZCZEGÓŁOWE CELE SZCZEGÓŁOWE CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA DZIAŁANIA DZIAŁANIA WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH CELÓW 4

5 Wskaźniki pozwalające ocenić stopień realizacji Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata : Priorytet I. Powiat miński posiadający rozpoznawalną markę Cel główny Wykorzystanie bogatych moŝliwości regionu, stanowiących mocne punkty i specjalizację powiatu mińskiego, jako czynników gwarantujących efektywną promocję powiatu Cele szczegółowe I.1 Tworzenie warunków dla rozwoju wizerunku powiatu mińskiego I.2 Kształtowanie pozytywnego I. Powiat miński posiadający rozpoznawalny wizerunek Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Przebieg realizacji, uwagi Liczba pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim i jednostek organizacyjnych powiatu mińskiego przeszkolonych w zakresie wdroŝenia siw 140 os. Liczba potencjalnych markowych produktów powiatu 9 (2011) Liczba zrealizowanych kampanii wizerunkowych - 5 (2011,2012,2013) 7 (2014) Prawidłowy zakres stosowania Systemem Identyfikacji Wizualnej przez 90% przeszkolonych osób Liczba markowych produktów objętych planem promocji 9 ( ) Rozpoznawalności wizerunku powiatu mińskiego wśród 50% ankietowanych - głównym znakiem identyfikującym powiat miński jest herb powiatu, przyjęty przez Radę Powiatu w 2001 roku. Herb jest jednak znakiem specyficznym, traktowanym podobnie jak godło państwowe i zakres jego uŝycia limitują zapisy uchwały (nie kaŝdy materiał promocyjny moŝe być oznakowany herbem). Do opracowywania materiałów promocyjnych wykorzystywane jest więc hasło Powiat Miński, zamiennie z bogatszym o wartość informacyjną hasłem Do znakowania materiałów promocyjnych i innych elementów identyfikujących powiat uŝywane są równieŝ kolory flagi powiatu mińskiego: czerwony i niebieski. Pracownicy urzędu uŝywają jednolitego wzoru papieru z herbem powiatu do przygotowania pism urzędowych. Z okazji 10 rocznicy ustanowienia Nagród Powiatu Mińskiego zastosowano nową paletę kolorów identyfikujących materiały dekoracyjne oraz promocyjne związane z Laurą (kolory brązowy, złoty i Ŝółty stanowiące nawiązanie do statuetki, która wykonana jest z mosiądzu), w 2013 r. katalog znaków systemu identyfikacji wizualnej został poszerzony o znak okolicznościowy - logo obchodów 100-lecia Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. W projekcie graficznym zawarte zostały nawiązania graficzne do obiektu szpitala, godło państwowe oraz herb powiatu - w 2014 r. zaprojektowano i wykonano nowe znaki wizualizacyjne w postaci banerów typu rollup dla wydarzeń objętych patronatem Starosty Mińskiego, dla wydarzeń dofinansowanych z budŝetu Powiatu Mińskiego, na Dni Powiatu Mińskiego oraz Forum Klubów i Organizacji Sportowych Powiatu Mińskiego w zakresie: - turystyki: szlak turystyczny Ziemia Andriollego, szlak filmowy Ranczo, Sulejówek Marszałka Piłsudskiego, szlak zabytków sakralnych powiatu mińskiego, szlak architektury powiatu mińskiego - sportu: Puchar Mazowsza AD ASTRA w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, Memoriał Kolarski im. Feliksa Rawskiego (2012,2013) - pomocy społecznej: Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego - kultury: Gala Nagród Powiatu Mińskiego Laura, Dni Powiatu Mińskiego - wizerunek powiatu mińskiego promowany był głównie poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych podczas wydarzeń objętych rocznym kalendarzem imprez: Festyn Rodzinny Majówka (2011,2012), Sójka Mazowiecka, DoŜynki 5

6 wizerunku powiatu mińskiego I.3 Poprawa skuteczności komunikacji z adresatami działań Liczba rozdanych materiałów promocyjnych (2011), (2012), (2013) (2014) Liczba os./ instytucji zaangaŝowanych w promocję produktów markowych średnio 20 instytucji Liczba artykułów, informacji nt. powiatu w mediach - 56 (2011), 26 (2012), 47 (2013), 35 (2014) Liczba dodanych artykułów na stronie (2011), (2012), (2013) (2014) Liczba artykułów, informacji umieszczona, np. na Facebooku - średnio 5 artykułów tygodniowo, 24% wzrost pozytywnych przekazów medialnych dotyczących powiatu Pozytywna ocena 73% osób korzystających ze strony Liczba osób lubiących profil Powiat Miński (2013) 955 (2014) Powiatowe, Gala Nagród Powiatu Mińskiego Laura, Dni Powiatu Mińskiego (2013,2014), Powiatowe Forum Kultury/Powiatowe Forum Kulbów i Organizacji Sportowych, Uroczystość 100-lecia Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Narodowe Czytanie uczestnicy ww. imprez brali udział w konkursach popularyzujących wiedzę nt. powiatu mińskiego i rozpoznawalności wizerunku (herb, flaga), w większości przypadków uczestnicy prawidłowo rozpoznawali znaki powiatu, nagrodami były gadŝety promocyjne - kontynuowano umowę z zawodnikiem na promowanie powiatu podczas imprez sportowych (biegi uliczne), w 2011 wprowadzono Zasady obejmowania przedsięwzięć Patronatem Starosty Mińskiego (52 w 2011, 56 w 2012, 54 w 2013, 62 w 2014) - opracowano i wykonano m.in. następujące materiały: ryngrafy z herbem powiatu mińskiego, zestawy długopisów w 3 rodzajach etui (metalowe, drewniane, skórzane), pojedyncze długopisy metalowe, maskotki z brelokiem, wiatraczki promocyjne, koszulki, torby z nadrukiem, teczki laminowane A4 oraz kalendarze promocyjne: ścienne trójdzielne, biurkowe z piórnikiem i ksiąŝkowe. Projekt kalendarzy promocyjnych odnosił się do 15. rocznicy utworzenia Powiatu Mińskiego, natomiast na potrzeby zorganizowania Powiatowego Forum Kultury i Powiatowego Forum Klubów i Organizacji Sportowych wykonano materiały promocyjne, zamówiono równieŝ 6 prac plastycznych przedstawiających obiekty zabytkowe z terenu powiatu mińskiego. Ponadto opracowano projekt i wykonano medale okolicznościowe 15 lat Powiatu Mińskiego oraz wydano publikacje okolicznościowe XV lat Powiatu Mińskiego. Jak zmieniał się powiat przez 15 lat? oraz Zarys historii Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - w realizację kampanii wizerunkowych zaangaŝowani byli pracownicy starostwa, szkoły i placówki oświatowe, szpitala, przedstawiciele słuŝb, inspekcji i straŝy z terenu powiatu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych - prowadzono monitoring lokalnej prasy, w 2010 r. 78% pozytywnych artykułów, natomiast w 2014 r. 97% - w 2011 w ramach nowo utworzonej strony kompleksowo przeniesiono artykuły, w 2012 utworzono na Facebooku profil i stronę Powiatu Mińskiego - liczba znajomych wg stanu na dzień to osób, od prowadzony jest kanał Powiatu w serwisie Youtube (4 950 wyświetleń na dzień ), w wyniku przeprowadzonej ankiety 73% os. pozytywnie oceniło stronę (stan na dzień r.) - na stronie utworzono okolicznościowy dział informacyjny dotyczący obchodów 100-lecia Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - wniosek o zamieszczenie informacji zewnętrznej jest realizowany 6

7 Youtube - 33 filmy w tym samym dniu, w którym wpłynął do Starostwa. Stosowana jest równieŝ zasada zamieszczania relacji z wydarzeń w terminie maksymalnie do 2 dni po wydarzeniu własnym (organizowanym przez Wydział Oświaty i Promocji) i 7 dni po wydarzeniu zewnętrznym. Prowadzony jest jednolity Powiatowy Kalendarz Imprez oraz dwie galerie multimedialne (przygotowanie zdjęć oraz filmów) Priorytet II. Powiat miński atrakcyjny dla mieszkańców Cel główny Cele szczegółowe II.1 Upowszechnie nie oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej Wzmocnienie więzi wspólnotowych mieszkańców powiatu poprzez promowanie istotnych zagadnień dotyczących Ŝycia społecznego II.2 Wzmocnienie promocyjne działań związanych z rozwojem wspólnot II. Powiat miński atrakcyjny dla mieszkańców Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Przebieg realizacji, uwagi Liczba promowanych ofert edukacyjnych - 13 (2011,2012), 10 (2013,2014) Liczba wytypowanych imprez kulturalnych, mających szansę stać się produktami kulturalnymi - 2 Liczba wytypowanych imprez sportowych, mających szansę stać się produktami sportowymi - 2 Liczba zorganizowanych i wspartych inicjatyw na rzecz kultury - 21 (2011), 23 (2012), 25 (2013) 16 (2014) Liczba wspieranych i popularyzowanych imprez sportowych - 23 (2011), 26 (2012), 20 (2013), 13 (2014) Liczba wspartych inicjatyw/projektów lokalnych organizacji pozarządowych działających w róŝnych obszarach Ŝycia społ. - 3 (2011), 2 (2012), 14 (2013) Liczba szkół, instytucji, placówek i organizacji pozarządowych, którym Liczba uczniów, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Miński (2011), (2012), (2013), (2014) Liczba produktów objętych planem Promocji - 4 Szacunkowa frekwencja widzów ok (2011), ok (2012), ok (2013), ok (2014) Szacunkowa frekwencja widzów/uczestników imprez - ok.5985 (2011),ok (2012), ok (2013), ok (2014) Liczba uczestników zrealizowanych inicjatyw/projektów organizacji pozarządowych - ok (2011), ok. 620 (2012) Liczba osób, które wzięły udział we współpracy - oferta edukacyjna powiatowych placówek i jednostek oświatowych była promowana podczas Powiatowej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych, uczniowie i ich rodzice mogli uzyskać informacje o ofercie wszystkich szkół, nowych kierunkach i zawodach oraz porozmawiać z uczniami róŝnych szkół z powiatu mińskiego, ofertę promowano takŝe na stronie internetowej - produkty kulturalne: Forum Kultury (odbywa się raz na 2 lata), Dni Powiatu Mińskiego (od 2013 r.), Gala Nagród Powiatu Mińskiego Laura. Nowa formuła tego wydarzenia sprawia, Ŝe ma ona potencjał, aby stać się jedną z waŝniejszych imprez w sferze kultury w powiecie mińskim. - produkty sportowe: Powiatowe Igrzyska Samorządowców, Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sportowych (odbywa się raz na 2 lata) - inicjatywy na rzecz kultury i popularyzacji sportu: organizacja, współorganizacja i dofinansowanie imprez, udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych - 5 podmiotom udzielono wsparcia na realizację zadań publicznych bez trybu konkursowego (2011,2012), udzielono wsparcia organizacjom (w przedsięwzięć, a w przedsięwzięć) na zakup pucharów dla zwycięzców, organizowanych zawodów sportowych - uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim wyjechali do Hiszpanii w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty Szkół (2011), przedstawiciele szkół i instytucji (SOSW, ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, 7

8 lokalnych udzielono wsparcia w zakresie współpracy zagranicznej -1 (2011), 4 (2012), 5 (2013,2014) Liczba działań związanych z nawiązaniem współpracy z zagranicznymi jednostkami administracyjnymi zbliŝonymi organizacyjnie do Powiatu Mińskiego - 1 (2011), 4 (2012) 1 (2013), 1 (2014) zagranicznej - 6 (2011), 9 (2012), 15 (2013) Liczba jednostek administracyjnych, z którymi udało się nawiązać współpracę - 2 (2012), 1 (2013), 1 (2014) ZSE ; ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZSE, GiLO i DPS w Kątach 2013) otrzymali materiały promujące Powiat, które zostały przekazane partnerom zagranicznym - podjęto uchwałę w sprawie współpracy Powiatu Mińskiego z Borodiańską Rejonową Administracją Państwową Obwodu Kijowskiego na Ukrainie oraz przygotowano projekt umowy - strona rosyjska nie podjęła współpracy w zakresie podpisania umowy (2011) - 9 przedstawicieli Powiatu wzięło udział w wizycie studyjnej w Zołocziwie na Ukrainie (2012) - podpisano 2 listy intencyjne o współpracy partnerskiej pomiędzy: Powiatem Mińskim a Miastem Zołocziw oraz włoskim regionem Basilicata, nawiązano kontakt z miastem Kohtla-Järve w Estonii (2012) - udzielono dotacji 2 stowarzyszeniom, wspierając współpracę z partnerem z Litwy (2012) i Ukrainy (2013) - 4 przedstawicieli miasta Kohtla-Järve w Estonii wzięło udział w Dniach Powiatu Mińskiego (2013) 2014: - wizyta delegacji z Magdeburga (Niemcy), realizująca projekt w partnerstwie z ZSZ nr 2 - wizyta w Starostwie uczniów z Belgii, Niemiec, Francji, Turcji, Portugalii, Martyniki w ramach programu Commenius, projekt realizowany w partnerstwie z ZS nr 1 - wizyta p. Tatiany Dawidowicz (Białoruś), wicedyrektor Kolczuńskiej Szkoły Średniej i opiekunki Muzeum pamięci Jędrzeja Śniadeckiego wraz z p. Ireną Szawerdą, nauczycielem plastyki, spotkanie w Chemiku i Mechaniku na temat przyszłej współpracy podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Powiatem Kołomyjskim (Ukraina) - styczeń 2014, czerwiec 2014 i wrzesień 2014 wizyty delegacji z Białorusi - listopad 2014 i grudzień 2014 wizyta delegacji Powiatu Mińskiego w Oszmianach (Białoruś) - wizyta uczniów z Ahtme Kool (Kohtla Jarve, Estonia) w Starostwie Powiatowym - wizyta uczniów z Hildesheim (Niemcy) w Starostwie Powiatowym - wizyta uczniów z Telsiai (Litwa) w Starostwie Powiatowym II.3 Podniesienie wiedzy mieszkańców i promocja Liczba kampanii dot. bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, ekologii i pomocy społ.- 6 (2011), 5 (2012), 8 (2013,2014) Liczba grup docelowych/ liczba osób będących odbiorcami kampanii - 5 grup - udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (3 w 2011, 2 w 2012, 3 w 2013, 4 w 2014), przeprowadzono promocję: ćwiczeń ewakuacyjnych Starostwa Powiatowego, konkursu ekologicznego, akcję Sprzątanie Doliny Świdra i jego dopływów (2011,2012), w 2013 zrealizowano: konkurs Bezpieczna droga do szkoły, 8

9 w zakresie bezpieczeństw a publicznego, zdrowia, ekologii i pomocy społ. Ćwiczenie obronne Mienia 2013, ćwiczenia ewakuacyjne w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 16, debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu mińskiego, Powiatowe Obchody Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, w tym kampanię społeczną Nasz wspólny świat, w 2014 zorganizowano: debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa, konkurs ekologiczny, ćwiczenia ewakuacyjne Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 3, ćwiczenie struktur systemu zarządzania kryzysowego, powiatowych słuŝb, inspekcji i straŝy w przypadku zakłócenia funkcjonowania stacji elektroenergetycznej,,miłosna w Sulejówku - grupy docelowe: pracownicy Starostwa, Policji, StraŜy PoŜarnej, śandarmerii Wojskowej, mieszkańcy powiatu, w tym osoby niepełnosprawne Priorytet III. Powiat miński przyjazny dla turystów Cel główny Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu dzięki stworzeniu oraz promowaniu pakietów tematycznych, wykorzystujących bogate walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne powiatu Cele szczegółow e III.1 Stworzenie spójnej oferty turystycznej i rekreacyjnej III.2 Tworzenie warunków dla rozwoju atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej III. Powiat miński przyjazny dla turystów Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Przebieg realizacji, uwagi Liczba zinwentaryzowanych obiektów i usług - 94 (2011) 129 (2012) Liczba opracowanych pakietów tematycznych dla turystów - 11 (2012) Liczba przygotowanych materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dla turystów szt. (2012), szt. (2013) Plan kampanii promującej ofertę turystyczno-rekreacyjną - 1 Liczba akcji popularyzujących pakiety tematyczne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi - 2 (2012), 1 (2013), 1 (2014) Liczba pakietów tematycznych objętych planem promocji 11 ( ) Liczba rozdanych materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dla turystów szt. (2012), szt. (2013) 1200 szt. (2014) Liczba produktów turystycznych objętych planem promocji - 4 ( ) - w 2012 zakończono rzeczową realizację projektu E-usługi dla mieszkańców powiatu mińskiego, m.in. uruchomiono portal e-zwiedzanie, stworzono mapę umoŝliwiającą planowanie tras turystycznych, na które zostały naniesione zabytki, gospodarstwa agroturystyczne, punkty gastronomiczne itp. Rozwiązanie to podniosło atrakcyjność turystyczną powiatu - pakiety tematyczne: zabytki, pomniki, obiekty sakralne, muzea, miejsca noclegowe, obiekty gastronomiczne, plany filmowe, obszary chronionego krajobrazu, obiekty sportowe, szlaki rowerowe, szlaki turystyczne - przygotowano materiały promocyjne: folder, mapa rozkładana z opracowaniem i pocztówki promocyjne (2012), zaprojektowano i wydano w 250 egz. broszury Kalendarz wydarzeń 2013 r. w powiecie mińskim oraz serię ulotek informacyjno-promocyjnych szt.: Skarby architektury w powiecie mińskim, Muzea, izby pamięci i skanseny w powiecie mińskim, Perły architektury sakralnej w powiecie mińskim i Atrakcje przyrodnicze powiatu mińskiego (2013) - opracowano plan kampanii promującą ofertę turystyczno-rekreacyjną: zorganizowano konferencję popularyzującą e-usługi oraz przeprowadzono kampanię mailową skierowaną do mieszkańców powiatu na temat funkcjonalności nowo utworzonej strony internetowej, w tym komponentu wirtualne spacery po powiecie mińskim, e-planowanie pobytów turystycznych na terenie powiatu, e-edukacja turystyczna (narzędzie dydaktyczne dla nauczycieli realizujących ścieŝki międzyprzedmiotowe),zrealizowano na 9

10 powiatu III.3 Zwiększenie współpracy z lokalnym i ponadlokaln ym sektorem turystycznym Liczba oznakowanych obiektów atrakcyjnych turystycznie - 12 (2012) Liczba opracowanych ofert dla turystów we współpracy z lokalnym i ponadlokalnym sektorem turystycznym - 4 (2012) Liczba działań podjętych w ramach współpracy z samorządami powiatów ościennych w zakresie budowy zintegrowanych propozycji ścieŝek turystycznych 1 (2012) Wypracowanie modelu współpracy z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju turystyki facebooku oraz na stronie internetowej kampanię Wakacje w Powiecie Mińskim, planem promocji objęto atrakcje turystyczne: szlak turystyczny Ziemia Andriollego, szlak filmowy Ranczo, Sulejówek Marszałka Piłsudskiego i szlak zabytków sakralnych powiatu mińskiego oraz oznakowano 12 obiektów zabytkowych - zgłoszono produkty turystyczne z terenu powiatu mińskiego do sieci produktów turystycznych inwentaryzowanych w ramach projektu Produkty sieciowe szansą rozwoju turystyki na Mazowszu realizowanego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, oznakowane szlaki z terenu powiatu mińskiego, mają szansę stać się ofertą sieciową (szlak serialu Ranczo, szlak rowerowy Jedlina, szlak przyrodniczy Siedem młynów nad Piaseczną, szlak Andriollego) - wydział uczestniczył wraz z przedstawicielami powiatu otwockiego w działaniach związanych z promocją roku Andriollego (2012) - model finansowy - dofinansowanie działań w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji działających w sferze turystyki, udział w spotkaniach i model informacyjny (e-rejestr) - podmioty mogą się rejestrować i umieszczać informacje, składające się na ogólny zasób informacji o powiecie Priorytet IV. Powiat miński sprzyjający rozwojowi gospodarki Cel główny Cele szczegółowe IV.1.Zwiększe nie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu mińskiego Poprawa konkurencyjności powiatu poprzez promocję inwestycyjną i wsparcie lokalnej przedsiębiorczości IV.2 Wspieranie rozwoju IV. Powiat miński sprzyjający rozwojowi gospodarki Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Przebieg realizacji, uwagi Powierzchnia gruntów i budynków, których stan uregulowano 8,3 ha (2013) Liczba ofert inwestycyjnych - 40 (2011) Liczba działań promujących oferty inwestycyjne 2 (2012), 2 (2013), 1 (2014) Liczba zorganizowanych działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych dla lokalnych Liczba ofert inwestycyjnych objętych planem promocji - 3 (2013,2014) Liczba osób, która skorzystała z prowadzonych działań informacyjnych, szkoleniowych - przeprowadzono w gminach rozeznanie odnośnie terenów inwestycyjnych na terenie powiatu (2011) - zaprezentowano walory gospodarcze powiatu mińskiego podczas wizyty studyjnej przedstawicieli Powiatu w mieście Zołocziw na Ukrainie (2012) - w 2012 zorganizowano spotkanie Jak pozyskać inwestora zagranicznego do współpracy?, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy z terenu powiatu mińskiego oraz włoskiego Regionu Basilicata, branŝe: rolnictwo i produkty spoŝywcze, turystyka i gastronomia, przemysł, budownictwo, usługi finansowe, edukacja, w 2013 odbyło się infoseminarium dla przedsiębiorców pn. "Efektywność biznesu w okresie spowolnienia gospodarczego - jak bezpiecznie zarabiać w kryzysie" - strona internetowa powiatu (dział dla inwestorów) została skorelowana ze stroną Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera ARMSA, na której znajduje się oferta terenów inwestycyjnych tj. Mińsk Mazowiecki gmina 2,4 ha, Mrozy - Wola Paprotnia 3,3 ha, Konik Nowy 2,6 ha prowadzono działania informacyjno-promocyjne na temat organizowanych szkoleń, konferencji, spotkań dla osób zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości, wiadomości były umieszczane na bieŝąco na stronie 10

11 lokalnej przedsiębiorczości IV.3 Wzmocnienie współpracy międzysektorowej: samorządu lokalnego, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu przedsiębiorców, osób zainteresowanych rozwojem lokalnym -10 (2011), 12 ( 2012), 46 (2013), 45 (2014) Liczba inicjatyw związanych z rozwojem agroturystyki na terenie powiatu - 1 (2011), 2 (2013,2014) Liczba inicjatyw związanych z rozwojem rolnictwa ekologicznego na terenie powiatu - 2 (2011), 3 (2012,2013,2014) Liczba podmiotów zarejestrowanych w Powiatowym Katalogu BranŜowym (2011) 287 (2012), 295 (2013) 301 (2014) Liczba zaprezentowanych przedsięwzięć z terenu powiatu - 8 (2012), 2 (2013) Liczba przedsiębiorców uhonorowanych nagrodami, wyróŝnieniami - w kaŝdym roku 1 nagroda powiatu mińskiego Laura w dziedzinie: rozwój przedsiębiorczości Liczba organizacji zaangaŝowanych do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - 4 (2012,2013), 5 (2014) i promocyjnych ok (2011), ok (2012), ok (2013), ok (2014) Liczba podmiotów/osób, którzy skorzystali z udzielonego wsparcia - ok os. (2011), ok. 350 os. (2012), 10 gospodarstw, 8 firm (2013) 1 gospodarstwo, 6 firm (2014) Wypracowanie modelu współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości internetowej powiatu - dystrybucja ulotek z adresami gospodarstw agroturystycznych, m.in. podczas imprez szt. oraz promocja oferty agroturystycznej na stronie internetowej: uruchomiono mapę agroturystyczną zintegowaną z bazą szlaków turystycznych powiatu mińskiego (2012), właściciele gospodarstw mogą nanosić swoje oferty wraz z materiałem multimedialnym, z moŝliwości tej do skorzystało 11 gospodarstw - nagroda powiatu mińskiego Laura w dziedzinie: rolnictwo i ochrona środowiska, Konkurs potraw tradycyjnych (10 os. w 2012), Powiatowa Olimpiada wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Ekologii i Przedsiębiorczości (32 finalistki w 2011, 24 w 2012, 30 w 2013, 29 w 2014) - na bieŝąco aktualizowano Powiatowy Katalog BranŜowy - w 2012 podczas spotkania Jak pozyskać inwestora zagranicznego do współpracy? 8 przedsiębiorców z terenu powiatu zaprezentowało swoją działalność gospodarczą, w 2013 w wyniku kontaktu nawiązanego podczas infoseminarium dla przedsiębiorców 2 firmy nawiązały współpracę z Hiszpańsko-Polską Izbą Handlową -prowadzono współpracę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim, WyŜszą Szkołą Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim oraz WyŜszej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości/EEN (2012), współpracowano z PUP w Mińsku Mazowieckim, Hiszpańsko-Polską Izbą Handlową, Argentyńsko-Polską Izbą Handlową, Centrum Prawa Bankowego i Informacji(2013), zorganizowano konferencję,,innowacyjność i konkurencyjność kluczem rozwoju gospodarczego oraz partnerstwa lokalnego powiatu mińskiego we współpracy z PUP, WSNS(2014) - model informacyjny: organizacja seminariów, konferencji wraz z częścią szkoleniową - od 2012 r. cyklicznie organizowane są spotkania, mające na celu integrację środowisk działające na rzecz przedsiębiorczości, Powiat Miński bierze udział w charakterze partnera wspierającego w projekcie pn. Wypracowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim (termin zakończenia ) w ramach którego m.in. zgłosiło się 12 przedsiębiorców/kandydatów do Lokalnej Rady Gospodarczej, projekt realizowany przez Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Samorząd Województwa Mazowieckiego który do zadań operacyjnych wyznaczył Wojewódzki Urząd Pracy 11

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA

GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA Projekt Obywatelska Wielkopolska współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja podsumowująca realizację

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 1. Informacje ogólne. Szwajcarsko Polski Program współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/09

Zarządzenie Nr 35/09 Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 10 lutego r w sprawie ustalenia harmonogramów przygotowania programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych,

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych, 82 MATRYCA LOGICZNA 2009 2015 I cel strategiczny / ogólny Wskaźniki oddziaływania Źródła weryfikacji Założenia / uwagi I. Poprawa jakości życia na terenie LGD Do końca 2015 roku wzrost odsetka mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja środowisk lokalnych Gminy Daleszyce na rzecz opracowania strategii rozwoju obszarów wiejskich i powołania lokalnej grupy działania

Aktywizacja środowisk lokalnych Gminy Daleszyce na rzecz opracowania strategii rozwoju obszarów wiejskich i powołania lokalnej grupy działania Lidia Grzanka Aktywizacja środowisk lokalnych Gminy Daleszyce na rzecz opracowania strategii rozwoju obszarów wiejskich i powołania lokalnej grupy działania 1 W RAMACH SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY dr Agata Bornikowska, dr Mirosław Barcicki, dr Ewa Ferensztajn-Galardos

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

białostocko-suwalskisuwalski

białostocko-suwalskisuwalski Współpraca transgraniczna realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Program Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH:

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH: Załącznik nr 1 do Uchwały KIERUNEK V PROMOCJA MIASTA DĘBICY: CELE STRATEGICZNE: PODSTAWOWE CELE STRATEGICZNE: Budowanie silnej marki "Dębica miasto otwarte" Promocja rozwoju przedsiębiorczości miasta Dębnica

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

2007 r. - inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec;

2007 r. - inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec; Dobre praktyki 2007 r. - inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec; luty 2008 r. - zarejestrowanie Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym; 2009 r. - złożenie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz osobami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I Prezentacja Projektu Podobieństwa i dysproporcje pomiędzy miastami HRUBIESZÓW Siedziba powiatu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 od 7 września do końca roku 2007 sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Podstawowym celem działań informacyjnych i promocyjnych Samorządu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 PROJEKT

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 PROJEKT Załącznik nr 1 do informacji nt zmiany Planu działania KSOW na lata 2010-2011 PROJEKT Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/502/12 RADY MIASTA GDYNI z 31 października 2012 roku

UCHWAŁA Nr XXIV/502/12 RADY MIASTA GDYNI z 31 października 2012 roku UCHWAŁA Nr XXIV/502/12 RADY MIASTA GDYNI z 31 października 2012 roku w sprawie: przyjęcia projektu Gdynia Rodzinna na lata 2013 2018 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI Załącznik do Uchwały Nr 230/XXI/2004 Z dnia 30 grudnia 2004 roku GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI 1. Cel strategiczny: Opracowanie i aktualizacja bazy danych 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ALNOŚCI ZA ROK 2011 Warszawa, 29 lutego 2012 r. Ogólna liczba członków MROT: 82 Jednostki samorządu terytorialnego 17 Branża turystyczna i okołoturystyczna 10 Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BPN Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Usługi informacyjne i doradcze Opracowanie i wydanie Poradnika dla inwestora Usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011"

Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011 Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011" Zapraszamy na Roztocze! Projekt współpracy Lokalnych Grup Działania jako PRODUKT MARKOWY, podnoszący atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. I. Postanowienia ogólne

Wstęp. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ 227/ 09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. CEL PROGRAMU

I. WPROWADZENIE II. CEL PROGRAMU Program Współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2009 I. WPROWADZENIE Doświadczenia poprzednich lat

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 PROJEKT Załacznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Miechowskiego z dnia... Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo