Raport ze stopnia realizacji Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata za okres od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport ze stopnia realizacji Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata 2011-2014 za okres od 01.01.2011 r. do 31.12. 2014 r."

Transkrypt

1 Raport ze stopnia realizacji Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata za okres od r. do r. ewaluacja końcowa Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim Wydział Oświaty i Promocji ul. Tadeusza Kościuszki 3, Mińsk Mazowiecki

2 Strategia Promocji Powiatu Mińskiego na lata została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/ 317/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 października 2010 roku. Dokument ten określił cele strategiczne w zakresie promocji powiatu. W rezultacie dokonanej diagnozy sytuacji powiatu mińskiego, analizy silnych i słabych stron, istniejących szans i zagroŝeń wskazano kluczowe aspekty, mające wpływ na kształt i realizację Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata W przedmiotowym dokumencie stwierdzono, Ŝe siłą powiatu jest młode społeczeństwo, wykształceni, pracowici i kreatywni mieszkańcy, połoŝenie geograficzne i komunikacyjne, walory krajoznawczo-przyrodnicze oraz posiadanie atrakcyjnych terenów pod inwestycje. Natomiast podstawowe problemy, z którymi musi uporać się powiat to: wypracowanie długofalowej polityki promocyjno-informacyjnej, zwiększenie stopnia poczucia toŝsamości mieszkańców z powiatem, zainteresowanie turystów i inwestorów atrakcyjną ofertą. Analiza szans i zagroŝeń dotyczących realizacji zadań promocyjnych wskazała, Ŝe naczelnym priorytetem Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata jest dąŝenie do tego, by przyszły powiat miński był uwaŝany za obszar szczególnie atrakcyjny do Ŝycia, efektywnie wykorzystujący swoje bogate walory naturalne i kulturowe dla rozwoju turystyki oraz przedsiębiorczości. Powiat miński ma takŝe oferować szerokie moŝliwości rozwoju członkom wspólnoty lokalnej, która aktywnie uczestniczy w Ŝyciu publicznym i tworzy dobrze zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. Cel długofalowy to zwiększenie atrakcyjności regionu zarówno dla mieszkańców powiatu, turystów poszukujących ciekawych miejsc i przedsiębiorców juŝ w nim działających oraz myślących o rozwoju działalności, jak równieŝ inwestorów, którzy dopiero poszukują korzystnej lokalizacji na rozpoczęcie swojej działalności. W celu urzeczywistnienia zaprezentowanego stanu zrealizowano działania zaplanowane w czterech komplementarnych priorytetach: I. Powiat miński posiadający rozpoznawalny wizerunek II. Powiat miński atrakcyjny dla mieszkańców III. Powiat miński przyjazny dla turystów IV. Powiat miński sprzyjający rozwojowi gospodarki Priorytet I. Powiat miński posiadający rozpoznawalny wizerunek obejmował działania, zmierzające do zidentyfikowania istotnych elementów, które charakteryzują powiat i wyróŝniają na tle innych. Na elementach tych oparto działania promocyjne zmierzające do zbudowania rozpoznawalnego w oczach opinii publicznej wizerunku powiatu mińskiego. Kluczowym elementem Strategii była promocja współpracy pomiędzy mieszkańcami powiatu, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami róŝnych środowisk, w tym równieŝ biznesu, oraz jednostkami samorządu terytorialnego. WaŜnym obszarem działań było prowadzenie polityki informacyjnej nt. działalności organów samorządu powiatowego, Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim i jednostek organizacyjnych powiatu. 2

3 Kolejny Priorytet II. Powiat miński atrakcyjny dla mieszkańców skupił swoje zainteresowanie na wzmacnianiu więzi międzyludzkich poprzez promocję zagadnień waŝnych z punktu widzenia Ŝycia społecznego, a mianowicie: oświaty, kultury, sportu, zdrowia, bezpieczeństwa i pomocy społecznej, kładąc nacisk na aktywność i samoorganizację mieszkańców oraz ich zaangaŝowanie na rzecz dobra wspólnego. Działania, zaplanowane do wykonania w ramach niniejszego priorytetu, przyczyniły się do silniejszej identyfikacji z miejscem zamieszkania, budowania świadomości społecznej, a co za tym idzie rozwoju wspólnot lokalnych. Natomiast Priorytet III. Powiat miński przyjazny dla turystów podkreślił wagę wykorzystania miejscowego potencjału, którym jest dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Zaplanowane działania zmierzały do wypromowania produktów turystycznych w postaci pakietów tematycznych, zachęcających turystów do uprawiania turystyki m.in. weekendowej. Efekt długofalowy ww. priorytetu to zwiększenie liczby osób wybierających powiat w celach turystycznych i rekreacyjnych oraz rozwój bazy okołoturystycznej nastawionej na obsługę przyjeŝdŝających turystów. Ostatni Priorytet IV. Powiat miński sprzyjający rozwojowi gospodarki koncentrował swoje wysiłki na podniesieniu konkurencyjności powiatu, dzięki wsparciu lokalnej przedsiębiorczości i promocji ofert inwestycyjnych. Podjęte działania promocyjne mają szansę przełoŝyć się na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności powiatu, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jego wizerunku. Za wdroŝenie Strategii Promocji Powiatu Mińskiego odpowiadał Zarząd Powiatu Mińskiego, a realizację działań koordynował Wydział Oświaty i Promocji, przekazując raporty z ewaluacji raz w roku Zarządowi Powiatu Mińskiego, który z kolei w 2012 r. przedłoŝył Radzie Powiatu Mińskiego częściowy raport z ewaluacji Strategii. Prezentowany raport końcowy jest ostatnim w cyklu sprawozdawczym dokumentem, podsumowującym realizację Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata Po czterech latach realizacji Strategii naleŝy stwierdzić, Ŝe zadania określone na lata zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, stosownie do poziomu przyznanych na dany rok środków finansowych. 3

4 Struktura wdroŝenia Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata PRIORYTETY CELE GŁÓWNE CELE SZCZEGÓŁOWE CELE SZCZEGÓŁOWE CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA DZIAŁANIA DZIAŁANIA WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH CELÓW 4

5 Wskaźniki pozwalające ocenić stopień realizacji Strategii Promocji Powiatu Mińskiego na lata : Priorytet I. Powiat miński posiadający rozpoznawalną markę Cel główny Wykorzystanie bogatych moŝliwości regionu, stanowiących mocne punkty i specjalizację powiatu mińskiego, jako czynników gwarantujących efektywną promocję powiatu Cele szczegółowe I.1 Tworzenie warunków dla rozwoju wizerunku powiatu mińskiego I.2 Kształtowanie pozytywnego I. Powiat miński posiadający rozpoznawalny wizerunek Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Przebieg realizacji, uwagi Liczba pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim i jednostek organizacyjnych powiatu mińskiego przeszkolonych w zakresie wdroŝenia siw 140 os. Liczba potencjalnych markowych produktów powiatu 9 (2011) Liczba zrealizowanych kampanii wizerunkowych - 5 (2011,2012,2013) 7 (2014) Prawidłowy zakres stosowania Systemem Identyfikacji Wizualnej przez 90% przeszkolonych osób Liczba markowych produktów objętych planem promocji 9 ( ) Rozpoznawalności wizerunku powiatu mińskiego wśród 50% ankietowanych - głównym znakiem identyfikującym powiat miński jest herb powiatu, przyjęty przez Radę Powiatu w 2001 roku. Herb jest jednak znakiem specyficznym, traktowanym podobnie jak godło państwowe i zakres jego uŝycia limitują zapisy uchwały (nie kaŝdy materiał promocyjny moŝe być oznakowany herbem). Do opracowywania materiałów promocyjnych wykorzystywane jest więc hasło Powiat Miński, zamiennie z bogatszym o wartość informacyjną hasłem Do znakowania materiałów promocyjnych i innych elementów identyfikujących powiat uŝywane są równieŝ kolory flagi powiatu mińskiego: czerwony i niebieski. Pracownicy urzędu uŝywają jednolitego wzoru papieru z herbem powiatu do przygotowania pism urzędowych. Z okazji 10 rocznicy ustanowienia Nagród Powiatu Mińskiego zastosowano nową paletę kolorów identyfikujących materiały dekoracyjne oraz promocyjne związane z Laurą (kolory brązowy, złoty i Ŝółty stanowiące nawiązanie do statuetki, która wykonana jest z mosiądzu), w 2013 r. katalog znaków systemu identyfikacji wizualnej został poszerzony o znak okolicznościowy - logo obchodów 100-lecia Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. W projekcie graficznym zawarte zostały nawiązania graficzne do obiektu szpitala, godło państwowe oraz herb powiatu - w 2014 r. zaprojektowano i wykonano nowe znaki wizualizacyjne w postaci banerów typu rollup dla wydarzeń objętych patronatem Starosty Mińskiego, dla wydarzeń dofinansowanych z budŝetu Powiatu Mińskiego, na Dni Powiatu Mińskiego oraz Forum Klubów i Organizacji Sportowych Powiatu Mińskiego w zakresie: - turystyki: szlak turystyczny Ziemia Andriollego, szlak filmowy Ranczo, Sulejówek Marszałka Piłsudskiego, szlak zabytków sakralnych powiatu mińskiego, szlak architektury powiatu mińskiego - sportu: Puchar Mazowsza AD ASTRA w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, Memoriał Kolarski im. Feliksa Rawskiego (2012,2013) - pomocy społecznej: Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego - kultury: Gala Nagród Powiatu Mińskiego Laura, Dni Powiatu Mińskiego - wizerunek powiatu mińskiego promowany był głównie poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych podczas wydarzeń objętych rocznym kalendarzem imprez: Festyn Rodzinny Majówka (2011,2012), Sójka Mazowiecka, DoŜynki 5

6 wizerunku powiatu mińskiego I.3 Poprawa skuteczności komunikacji z adresatami działań Liczba rozdanych materiałów promocyjnych (2011), (2012), (2013) (2014) Liczba os./ instytucji zaangaŝowanych w promocję produktów markowych średnio 20 instytucji Liczba artykułów, informacji nt. powiatu w mediach - 56 (2011), 26 (2012), 47 (2013), 35 (2014) Liczba dodanych artykułów na stronie (2011), (2012), (2013) (2014) Liczba artykułów, informacji umieszczona, np. na Facebooku - średnio 5 artykułów tygodniowo, 24% wzrost pozytywnych przekazów medialnych dotyczących powiatu Pozytywna ocena 73% osób korzystających ze strony Liczba osób lubiących profil Powiat Miński (2013) 955 (2014) Powiatowe, Gala Nagród Powiatu Mińskiego Laura, Dni Powiatu Mińskiego (2013,2014), Powiatowe Forum Kultury/Powiatowe Forum Kulbów i Organizacji Sportowych, Uroczystość 100-lecia Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Narodowe Czytanie uczestnicy ww. imprez brali udział w konkursach popularyzujących wiedzę nt. powiatu mińskiego i rozpoznawalności wizerunku (herb, flaga), w większości przypadków uczestnicy prawidłowo rozpoznawali znaki powiatu, nagrodami były gadŝety promocyjne - kontynuowano umowę z zawodnikiem na promowanie powiatu podczas imprez sportowych (biegi uliczne), w 2011 wprowadzono Zasady obejmowania przedsięwzięć Patronatem Starosty Mińskiego (52 w 2011, 56 w 2012, 54 w 2013, 62 w 2014) - opracowano i wykonano m.in. następujące materiały: ryngrafy z herbem powiatu mińskiego, zestawy długopisów w 3 rodzajach etui (metalowe, drewniane, skórzane), pojedyncze długopisy metalowe, maskotki z brelokiem, wiatraczki promocyjne, koszulki, torby z nadrukiem, teczki laminowane A4 oraz kalendarze promocyjne: ścienne trójdzielne, biurkowe z piórnikiem i ksiąŝkowe. Projekt kalendarzy promocyjnych odnosił się do 15. rocznicy utworzenia Powiatu Mińskiego, natomiast na potrzeby zorganizowania Powiatowego Forum Kultury i Powiatowego Forum Klubów i Organizacji Sportowych wykonano materiały promocyjne, zamówiono równieŝ 6 prac plastycznych przedstawiających obiekty zabytkowe z terenu powiatu mińskiego. Ponadto opracowano projekt i wykonano medale okolicznościowe 15 lat Powiatu Mińskiego oraz wydano publikacje okolicznościowe XV lat Powiatu Mińskiego. Jak zmieniał się powiat przez 15 lat? oraz Zarys historii Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - w realizację kampanii wizerunkowych zaangaŝowani byli pracownicy starostwa, szkoły i placówki oświatowe, szpitala, przedstawiciele słuŝb, inspekcji i straŝy z terenu powiatu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych - prowadzono monitoring lokalnej prasy, w 2010 r. 78% pozytywnych artykułów, natomiast w 2014 r. 97% - w 2011 w ramach nowo utworzonej strony kompleksowo przeniesiono artykuły, w 2012 utworzono na Facebooku profil i stronę Powiatu Mińskiego - liczba znajomych wg stanu na dzień to osób, od prowadzony jest kanał Powiatu w serwisie Youtube (4 950 wyświetleń na dzień ), w wyniku przeprowadzonej ankiety 73% os. pozytywnie oceniło stronę (stan na dzień r.) - na stronie utworzono okolicznościowy dział informacyjny dotyczący obchodów 100-lecia Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - wniosek o zamieszczenie informacji zewnętrznej jest realizowany 6

7 Youtube - 33 filmy w tym samym dniu, w którym wpłynął do Starostwa. Stosowana jest równieŝ zasada zamieszczania relacji z wydarzeń w terminie maksymalnie do 2 dni po wydarzeniu własnym (organizowanym przez Wydział Oświaty i Promocji) i 7 dni po wydarzeniu zewnętrznym. Prowadzony jest jednolity Powiatowy Kalendarz Imprez oraz dwie galerie multimedialne (przygotowanie zdjęć oraz filmów) Priorytet II. Powiat miński atrakcyjny dla mieszkańców Cel główny Cele szczegółowe II.1 Upowszechnie nie oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej Wzmocnienie więzi wspólnotowych mieszkańców powiatu poprzez promowanie istotnych zagadnień dotyczących Ŝycia społecznego II.2 Wzmocnienie promocyjne działań związanych z rozwojem wspólnot II. Powiat miński atrakcyjny dla mieszkańców Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Przebieg realizacji, uwagi Liczba promowanych ofert edukacyjnych - 13 (2011,2012), 10 (2013,2014) Liczba wytypowanych imprez kulturalnych, mających szansę stać się produktami kulturalnymi - 2 Liczba wytypowanych imprez sportowych, mających szansę stać się produktami sportowymi - 2 Liczba zorganizowanych i wspartych inicjatyw na rzecz kultury - 21 (2011), 23 (2012), 25 (2013) 16 (2014) Liczba wspieranych i popularyzowanych imprez sportowych - 23 (2011), 26 (2012), 20 (2013), 13 (2014) Liczba wspartych inicjatyw/projektów lokalnych organizacji pozarządowych działających w róŝnych obszarach Ŝycia społ. - 3 (2011), 2 (2012), 14 (2013) Liczba szkół, instytucji, placówek i organizacji pozarządowych, którym Liczba uczniów, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Miński (2011), (2012), (2013), (2014) Liczba produktów objętych planem Promocji - 4 Szacunkowa frekwencja widzów ok (2011), ok (2012), ok (2013), ok (2014) Szacunkowa frekwencja widzów/uczestników imprez - ok.5985 (2011),ok (2012), ok (2013), ok (2014) Liczba uczestników zrealizowanych inicjatyw/projektów organizacji pozarządowych - ok (2011), ok. 620 (2012) Liczba osób, które wzięły udział we współpracy - oferta edukacyjna powiatowych placówek i jednostek oświatowych była promowana podczas Powiatowej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych, uczniowie i ich rodzice mogli uzyskać informacje o ofercie wszystkich szkół, nowych kierunkach i zawodach oraz porozmawiać z uczniami róŝnych szkół z powiatu mińskiego, ofertę promowano takŝe na stronie internetowej - produkty kulturalne: Forum Kultury (odbywa się raz na 2 lata), Dni Powiatu Mińskiego (od 2013 r.), Gala Nagród Powiatu Mińskiego Laura. Nowa formuła tego wydarzenia sprawia, Ŝe ma ona potencjał, aby stać się jedną z waŝniejszych imprez w sferze kultury w powiecie mińskim. - produkty sportowe: Powiatowe Igrzyska Samorządowców, Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sportowych (odbywa się raz na 2 lata) - inicjatywy na rzecz kultury i popularyzacji sportu: organizacja, współorganizacja i dofinansowanie imprez, udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych - 5 podmiotom udzielono wsparcia na realizację zadań publicznych bez trybu konkursowego (2011,2012), udzielono wsparcia organizacjom (w przedsięwzięć, a w przedsięwzięć) na zakup pucharów dla zwycięzców, organizowanych zawodów sportowych - uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim wyjechali do Hiszpanii w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty Szkół (2011), przedstawiciele szkół i instytucji (SOSW, ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, 7

8 lokalnych udzielono wsparcia w zakresie współpracy zagranicznej -1 (2011), 4 (2012), 5 (2013,2014) Liczba działań związanych z nawiązaniem współpracy z zagranicznymi jednostkami administracyjnymi zbliŝonymi organizacyjnie do Powiatu Mińskiego - 1 (2011), 4 (2012) 1 (2013), 1 (2014) zagranicznej - 6 (2011), 9 (2012), 15 (2013) Liczba jednostek administracyjnych, z którymi udało się nawiązać współpracę - 2 (2012), 1 (2013), 1 (2014) ZSE ; ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZSE, GiLO i DPS w Kątach 2013) otrzymali materiały promujące Powiat, które zostały przekazane partnerom zagranicznym - podjęto uchwałę w sprawie współpracy Powiatu Mińskiego z Borodiańską Rejonową Administracją Państwową Obwodu Kijowskiego na Ukrainie oraz przygotowano projekt umowy - strona rosyjska nie podjęła współpracy w zakresie podpisania umowy (2011) - 9 przedstawicieli Powiatu wzięło udział w wizycie studyjnej w Zołocziwie na Ukrainie (2012) - podpisano 2 listy intencyjne o współpracy partnerskiej pomiędzy: Powiatem Mińskim a Miastem Zołocziw oraz włoskim regionem Basilicata, nawiązano kontakt z miastem Kohtla-Järve w Estonii (2012) - udzielono dotacji 2 stowarzyszeniom, wspierając współpracę z partnerem z Litwy (2012) i Ukrainy (2013) - 4 przedstawicieli miasta Kohtla-Järve w Estonii wzięło udział w Dniach Powiatu Mińskiego (2013) 2014: - wizyta delegacji z Magdeburga (Niemcy), realizująca projekt w partnerstwie z ZSZ nr 2 - wizyta w Starostwie uczniów z Belgii, Niemiec, Francji, Turcji, Portugalii, Martyniki w ramach programu Commenius, projekt realizowany w partnerstwie z ZS nr 1 - wizyta p. Tatiany Dawidowicz (Białoruś), wicedyrektor Kolczuńskiej Szkoły Średniej i opiekunki Muzeum pamięci Jędrzeja Śniadeckiego wraz z p. Ireną Szawerdą, nauczycielem plastyki, spotkanie w Chemiku i Mechaniku na temat przyszłej współpracy podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Powiatem Kołomyjskim (Ukraina) - styczeń 2014, czerwiec 2014 i wrzesień 2014 wizyty delegacji z Białorusi - listopad 2014 i grudzień 2014 wizyta delegacji Powiatu Mińskiego w Oszmianach (Białoruś) - wizyta uczniów z Ahtme Kool (Kohtla Jarve, Estonia) w Starostwie Powiatowym - wizyta uczniów z Hildesheim (Niemcy) w Starostwie Powiatowym - wizyta uczniów z Telsiai (Litwa) w Starostwie Powiatowym II.3 Podniesienie wiedzy mieszkańców i promocja Liczba kampanii dot. bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, ekologii i pomocy społ.- 6 (2011), 5 (2012), 8 (2013,2014) Liczba grup docelowych/ liczba osób będących odbiorcami kampanii - 5 grup - udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (3 w 2011, 2 w 2012, 3 w 2013, 4 w 2014), przeprowadzono promocję: ćwiczeń ewakuacyjnych Starostwa Powiatowego, konkursu ekologicznego, akcję Sprzątanie Doliny Świdra i jego dopływów (2011,2012), w 2013 zrealizowano: konkurs Bezpieczna droga do szkoły, 8

9 w zakresie bezpieczeństw a publicznego, zdrowia, ekologii i pomocy społ. Ćwiczenie obronne Mienia 2013, ćwiczenia ewakuacyjne w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 16, debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu mińskiego, Powiatowe Obchody Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, w tym kampanię społeczną Nasz wspólny świat, w 2014 zorganizowano: debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa, konkurs ekologiczny, ćwiczenia ewakuacyjne Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 3, ćwiczenie struktur systemu zarządzania kryzysowego, powiatowych słuŝb, inspekcji i straŝy w przypadku zakłócenia funkcjonowania stacji elektroenergetycznej,,miłosna w Sulejówku - grupy docelowe: pracownicy Starostwa, Policji, StraŜy PoŜarnej, śandarmerii Wojskowej, mieszkańcy powiatu, w tym osoby niepełnosprawne Priorytet III. Powiat miński przyjazny dla turystów Cel główny Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu dzięki stworzeniu oraz promowaniu pakietów tematycznych, wykorzystujących bogate walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne powiatu Cele szczegółow e III.1 Stworzenie spójnej oferty turystycznej i rekreacyjnej III.2 Tworzenie warunków dla rozwoju atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej III. Powiat miński przyjazny dla turystów Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Przebieg realizacji, uwagi Liczba zinwentaryzowanych obiektów i usług - 94 (2011) 129 (2012) Liczba opracowanych pakietów tematycznych dla turystów - 11 (2012) Liczba przygotowanych materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dla turystów szt. (2012), szt. (2013) Plan kampanii promującej ofertę turystyczno-rekreacyjną - 1 Liczba akcji popularyzujących pakiety tematyczne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi - 2 (2012), 1 (2013), 1 (2014) Liczba pakietów tematycznych objętych planem promocji 11 ( ) Liczba rozdanych materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dla turystów szt. (2012), szt. (2013) 1200 szt. (2014) Liczba produktów turystycznych objętych planem promocji - 4 ( ) - w 2012 zakończono rzeczową realizację projektu E-usługi dla mieszkańców powiatu mińskiego, m.in. uruchomiono portal e-zwiedzanie, stworzono mapę umoŝliwiającą planowanie tras turystycznych, na które zostały naniesione zabytki, gospodarstwa agroturystyczne, punkty gastronomiczne itp. Rozwiązanie to podniosło atrakcyjność turystyczną powiatu - pakiety tematyczne: zabytki, pomniki, obiekty sakralne, muzea, miejsca noclegowe, obiekty gastronomiczne, plany filmowe, obszary chronionego krajobrazu, obiekty sportowe, szlaki rowerowe, szlaki turystyczne - przygotowano materiały promocyjne: folder, mapa rozkładana z opracowaniem i pocztówki promocyjne (2012), zaprojektowano i wydano w 250 egz. broszury Kalendarz wydarzeń 2013 r. w powiecie mińskim oraz serię ulotek informacyjno-promocyjnych szt.: Skarby architektury w powiecie mińskim, Muzea, izby pamięci i skanseny w powiecie mińskim, Perły architektury sakralnej w powiecie mińskim i Atrakcje przyrodnicze powiatu mińskiego (2013) - opracowano plan kampanii promującą ofertę turystyczno-rekreacyjną: zorganizowano konferencję popularyzującą e-usługi oraz przeprowadzono kampanię mailową skierowaną do mieszkańców powiatu na temat funkcjonalności nowo utworzonej strony internetowej, w tym komponentu wirtualne spacery po powiecie mińskim, e-planowanie pobytów turystycznych na terenie powiatu, e-edukacja turystyczna (narzędzie dydaktyczne dla nauczycieli realizujących ścieŝki międzyprzedmiotowe),zrealizowano na 9

10 powiatu III.3 Zwiększenie współpracy z lokalnym i ponadlokaln ym sektorem turystycznym Liczba oznakowanych obiektów atrakcyjnych turystycznie - 12 (2012) Liczba opracowanych ofert dla turystów we współpracy z lokalnym i ponadlokalnym sektorem turystycznym - 4 (2012) Liczba działań podjętych w ramach współpracy z samorządami powiatów ościennych w zakresie budowy zintegrowanych propozycji ścieŝek turystycznych 1 (2012) Wypracowanie modelu współpracy z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju turystyki facebooku oraz na stronie internetowej kampanię Wakacje w Powiecie Mińskim, planem promocji objęto atrakcje turystyczne: szlak turystyczny Ziemia Andriollego, szlak filmowy Ranczo, Sulejówek Marszałka Piłsudskiego i szlak zabytków sakralnych powiatu mińskiego oraz oznakowano 12 obiektów zabytkowych - zgłoszono produkty turystyczne z terenu powiatu mińskiego do sieci produktów turystycznych inwentaryzowanych w ramach projektu Produkty sieciowe szansą rozwoju turystyki na Mazowszu realizowanego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, oznakowane szlaki z terenu powiatu mińskiego, mają szansę stać się ofertą sieciową (szlak serialu Ranczo, szlak rowerowy Jedlina, szlak przyrodniczy Siedem młynów nad Piaseczną, szlak Andriollego) - wydział uczestniczył wraz z przedstawicielami powiatu otwockiego w działaniach związanych z promocją roku Andriollego (2012) - model finansowy - dofinansowanie działań w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji działających w sferze turystyki, udział w spotkaniach i model informacyjny (e-rejestr) - podmioty mogą się rejestrować i umieszczać informacje, składające się na ogólny zasób informacji o powiecie Priorytet IV. Powiat miński sprzyjający rozwojowi gospodarki Cel główny Cele szczegółowe IV.1.Zwiększe nie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu mińskiego Poprawa konkurencyjności powiatu poprzez promocję inwestycyjną i wsparcie lokalnej przedsiębiorczości IV.2 Wspieranie rozwoju IV. Powiat miński sprzyjający rozwojowi gospodarki Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Przebieg realizacji, uwagi Powierzchnia gruntów i budynków, których stan uregulowano 8,3 ha (2013) Liczba ofert inwestycyjnych - 40 (2011) Liczba działań promujących oferty inwestycyjne 2 (2012), 2 (2013), 1 (2014) Liczba zorganizowanych działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych dla lokalnych Liczba ofert inwestycyjnych objętych planem promocji - 3 (2013,2014) Liczba osób, która skorzystała z prowadzonych działań informacyjnych, szkoleniowych - przeprowadzono w gminach rozeznanie odnośnie terenów inwestycyjnych na terenie powiatu (2011) - zaprezentowano walory gospodarcze powiatu mińskiego podczas wizyty studyjnej przedstawicieli Powiatu w mieście Zołocziw na Ukrainie (2012) - w 2012 zorganizowano spotkanie Jak pozyskać inwestora zagranicznego do współpracy?, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy z terenu powiatu mińskiego oraz włoskiego Regionu Basilicata, branŝe: rolnictwo i produkty spoŝywcze, turystyka i gastronomia, przemysł, budownictwo, usługi finansowe, edukacja, w 2013 odbyło się infoseminarium dla przedsiębiorców pn. "Efektywność biznesu w okresie spowolnienia gospodarczego - jak bezpiecznie zarabiać w kryzysie" - strona internetowa powiatu (dział dla inwestorów) została skorelowana ze stroną Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera ARMSA, na której znajduje się oferta terenów inwestycyjnych tj. Mińsk Mazowiecki gmina 2,4 ha, Mrozy - Wola Paprotnia 3,3 ha, Konik Nowy 2,6 ha prowadzono działania informacyjno-promocyjne na temat organizowanych szkoleń, konferencji, spotkań dla osób zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości, wiadomości były umieszczane na bieŝąco na stronie 10

11 lokalnej przedsiębiorczości IV.3 Wzmocnienie współpracy międzysektorowej: samorządu lokalnego, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu przedsiębiorców, osób zainteresowanych rozwojem lokalnym -10 (2011), 12 ( 2012), 46 (2013), 45 (2014) Liczba inicjatyw związanych z rozwojem agroturystyki na terenie powiatu - 1 (2011), 2 (2013,2014) Liczba inicjatyw związanych z rozwojem rolnictwa ekologicznego na terenie powiatu - 2 (2011), 3 (2012,2013,2014) Liczba podmiotów zarejestrowanych w Powiatowym Katalogu BranŜowym (2011) 287 (2012), 295 (2013) 301 (2014) Liczba zaprezentowanych przedsięwzięć z terenu powiatu - 8 (2012), 2 (2013) Liczba przedsiębiorców uhonorowanych nagrodami, wyróŝnieniami - w kaŝdym roku 1 nagroda powiatu mińskiego Laura w dziedzinie: rozwój przedsiębiorczości Liczba organizacji zaangaŝowanych do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - 4 (2012,2013), 5 (2014) i promocyjnych ok (2011), ok (2012), ok (2013), ok (2014) Liczba podmiotów/osób, którzy skorzystali z udzielonego wsparcia - ok os. (2011), ok. 350 os. (2012), 10 gospodarstw, 8 firm (2013) 1 gospodarstwo, 6 firm (2014) Wypracowanie modelu współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości internetowej powiatu - dystrybucja ulotek z adresami gospodarstw agroturystycznych, m.in. podczas imprez szt. oraz promocja oferty agroturystycznej na stronie internetowej: uruchomiono mapę agroturystyczną zintegowaną z bazą szlaków turystycznych powiatu mińskiego (2012), właściciele gospodarstw mogą nanosić swoje oferty wraz z materiałem multimedialnym, z moŝliwości tej do skorzystało 11 gospodarstw - nagroda powiatu mińskiego Laura w dziedzinie: rolnictwo i ochrona środowiska, Konkurs potraw tradycyjnych (10 os. w 2012), Powiatowa Olimpiada wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Ekologii i Przedsiębiorczości (32 finalistki w 2011, 24 w 2012, 30 w 2013, 29 w 2014) - na bieŝąco aktualizowano Powiatowy Katalog BranŜowy - w 2012 podczas spotkania Jak pozyskać inwestora zagranicznego do współpracy? 8 przedsiębiorców z terenu powiatu zaprezentowało swoją działalność gospodarczą, w 2013 w wyniku kontaktu nawiązanego podczas infoseminarium dla przedsiębiorców 2 firmy nawiązały współpracę z Hiszpańsko-Polską Izbą Handlową -prowadzono współpracę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim, WyŜszą Szkołą Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim oraz WyŜszej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości/EEN (2012), współpracowano z PUP w Mińsku Mazowieckim, Hiszpańsko-Polską Izbą Handlową, Argentyńsko-Polską Izbą Handlową, Centrum Prawa Bankowego i Informacji(2013), zorganizowano konferencję,,innowacyjność i konkurencyjność kluczem rozwoju gospodarczego oraz partnerstwa lokalnego powiatu mińskiego we współpracy z PUP, WSNS(2014) - model informacyjny: organizacja seminariów, konferencji wraz z częścią szkoleniową - od 2012 r. cyklicznie organizowane są spotkania, mające na celu integrację środowisk działające na rzecz przedsiębiorczości, Powiat Miński bierze udział w charakterze partnera wspierającego w projekcie pn. Wypracowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim (termin zakończenia ) w ramach którego m.in. zgłosiło się 12 przedsiębiorców/kandydatów do Lokalnej Rady Gospodarczej, projekt realizowany przez Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Samorząd Województwa Mazowieckiego który do zadań operacyjnych wyznaczył Wojewódzki Urząd Pracy 11

w sprawie przyjęcia Planu Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014". Przyjmuje się Plan Działań Wydziału Funduszy Promocji na rok 2014",

w sprawie przyjęcia Planu Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014. Przyjmuje się Plan Działań Wydziału Funduszy Promocji na rok 2014, Uchwała Nr 134 / J'fl/ / 2014 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014". Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO BYTÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH Działania związane z promocją oraz polityką międzynarodową Miasta Szczecin były w latach objętych Raportem prowadzone przez kilka struktur organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 CZĘŚĆ I Analiza stanu istniejącego METODOLOGIA I ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ PROMOCJI Proces opracowywania strategii promocji oparty jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2005 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego PROGRAM OPERACYJNY PROMOCJA REGIONALNA I INFORMACJA 2007-2015 Opracowanie: Grupa Doradcza BAS Stanisław Baska Tel.: 0607 560 016 E-mail: www.stachbas.pl Tarnobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Załącznik do uchwały Nr XI/108/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 maja 2012 r. Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Siemiatycze, 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia Zbiorczy plan działań promocyjnych w kraju i zagranicą podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Projekt Racibórz Krawarz Bliżej! nr PL.3.22/3.3.04/09.00933 współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce

Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce Warszawa, lipiec 2009 r. Redakcja merytoryczna: dr ElŜbieta Wąsowicz-Zaborek Zespół redakcyjny: Jacek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA

STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA NA LATA 2008 2013 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 I. CZEŚĆ STRATEGICZNA.10 1. DIAGNOZA SYTUACJI ANALIZA SWOT...10 Bariery promocyjne....15 Wyróżniki miasta....17 2. ZAŁOŻENIA STRATEGII

Bardziej szczegółowo