SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 62/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa i konfiguracja wirtualnej biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych Zamawiający : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego Warszawa 1

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy Ustawy. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Postępowanie oznaczone jest znakiem 62/BAF-VI/PN/12, Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. I. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w 8 Istotnych postanowień umowy (rozdział XVIII SIWZ). II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, Warszawa (godz. pracy 8:15 16:15) III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego urządzenia do de-duplikacji i przechowywania danych wirtualnej biblioteki taśmowej oraz oprogramowania do archiwizacji danych, zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kod wg CPV: , V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia 21 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, jednak nie później niż do 21 grudnia 2012 r. 2

3 VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, i w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, który stanowi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 3

4 w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 12) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. 2. Opis sposobu dokonania oceny warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy: 1) w zakresie warunku - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie zamieszcza opisu sposobu dokonania oceny jego spełniania; 2) w zakresie warunku - posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie zamieszcza opisu sposobu dokonania oceny jego spełniania; 3) w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie zamieszcza opisu sposobu dokonania oceny jego spełniania; 4) w zakresie warunku - sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie zamieszcza opisu sposobu dokonania oceny jego spełniania 4

5 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy i wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy musi złożyć wymagane w rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), Ustawą i niniejszą SIWZ potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy). Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą metodą spełnia/nie spełnia. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy (Załącznik nr 5 do SIWZ) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24. ust. 1 Ustawy (Załącznik nr 6 do SIWZ) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Wykonawca, ubiegający się o niniejsze zamówienie, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2.1. Oświadczenia wymienione w ppkt. 1.1 i 1.2 składane są przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Dokument wymieniony w ppkt 1.3 składa każdy z Wykonawców. 3. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 3.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.3, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5

6 3.2. Dokument, o którym mowa w ppkt 3.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminu określonego w ppkt Forma dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą: 4.1. Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1.1 należy przedstawić w formie oryginału. Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku dokumentu wielostronicowego za zgodność z oryginałem powinna zostać poświadczona każda ze stron W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ppkt 1.4, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości Wszystkie dokumenty sporządzone w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 Ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 1.1. pisemnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Biuro Administracyjno-Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych (pok. 427) ul. Stefana Batorego 5, Warszawa 1.2. faksem na nr Zamawiający, w trakcie prowadzenia postępowania, nie dopuszcza możliwości przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną. 3. Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 8:15 16:15 w dni robocze). 5. Wykonawca może zwrócić się w do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść 6

7 zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne). 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne). 8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne). 9. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 11. O poprawionych w tekście oferty omyłkach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI sprawy merytoryczne: Anna Nowicka tel Maciej Brodacki tel sprawy proceduralne: Tobiasz Wojtal tel X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: NBP Okręgowy Oddział Warszawa Numer rachunku , z adnotacją: 7

8 Wadium do przetargu na dostawę i konfigurację biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych - nr sprawy 62/BAF-VI/PN/12 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie lub kserokopię wpłaty wadium. 4. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w kasie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, pok. nr 35. Kasa jest czynna codziennie w godz do za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt. Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę należy dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia wniesienia wadium w kasie. Wzór takiego potwierdzenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz MSW do przetargu na dostawę i konfigurację biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych - nr sprawy 62/BAF-VI/PN/12, ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do: nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz MSW do przetargu na dostawę i konfigurację biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych - nr sprawy 62/BAF-VI/PN/12 ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do: nieodwołalnej bezwarunkowej płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych Wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz MSW do przetargu na dostawę i konfigurację biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych - nr sprawy 62/BAF-VI/PN/12 ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do nieodwołalnej bezwarunkowej płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony 8

9 przez poręczyciela zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz MSW do przetargu na dostawę i konfigurację biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych - nr sprawy 62/BAF- VI/PN/12 ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do: nieodwołalnej bezwarunkowej płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Pzp. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, Wykonawca winien przedłożyć zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy tj. zatrzymania wadium przez Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w rozdziale XIV SIWZ. 4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, bądź zgodnie z jego treścią. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku formularza ofertowego, opracowanego przez Zamawiającego. 5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy i pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) musi być załączone do oferty. Dokument z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 9

10 za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 8. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy). 9. Do oferty należy dołączyć: - dokumenty wymienione w części VII i X SIWZ, - formularz cenowy (załącznik nr 3), - ofertę techniczną (załącznik nr 4). 10. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 11. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 13. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi w SIWZ dokumentami i załącznikami należy umieścić w jednej kopercie i zaadresować na Zamawiającego w następujący sposób: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Biuro Administracyjno - Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, pok. 427 z adnotacją: Oferta do przetargu na dostawę i konfigurację biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych - nr sprawy 62/BAF-VI/PN/12 NIE OTWIERAĆ PRZED 27 LISTPADA 2012 ROKU GODZ. 12: Koperta winna być również opatrzona w nazwę i adres Wykonawcy, aby w przypadku złożenia po terminie mogła być zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania. 15. Jeżeli załączony dokument jest w postaci kopii, Wykonawca zobowiązany jest na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację za zgodność z oryginałem opatrzoną imienną pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany w złożonej ofercie. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem,,zmiana. 17. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 18. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca z obowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca 10

11 załącza do oferty oświadczenie o treści informacje zawarte na stronach od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.). XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin oraz miejsce składania ofert: Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w rozdziale XII należy złożyć do dnia 27 listopada 2012 r. do godz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział ds. Zamówień Publicznych, Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, blok F, pokój nr Termin oraz miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 27 listopada 2012 r. o godz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział ds. Zamówień Publicznych, Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, blok F, pokój nr 427. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje wymagane w art. 86 ust. 4 Ustawy. Powyższe informacje zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, w odpowiedzi na ich pisemny wniosek. 3. Wejście do siedziby Zamawiającego: Wejście do siedziby Zamawiającego możliwe jest wyłącznie przez biuro przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a, wyłącznie za okazaniem przepustki wystawionej na podstawie dokumentu ze zdjęciem. W celu wystawienia niniejszej przepustki należy skontaktować się z telefonu wewnętrznego w biurze przepustek z osobą pod numerem telefonu lub Biuro przepustek czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 16:00. Godziny pracy MSW (poniedziałek piątek) 8:15 16:15. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ na podstawie kalkulacji przedmiotu zamówienia zawartej w Załączniku nr 3 do SIWZ Formularz cenowy. 2. Cena brutto oferty jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym: opłaty celne, podatkowe i ubezpieczeniowe, koszty transportu i rozładunku. 3. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. 5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. 11

12 XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie. L.p. KRYTERIUM RANGA 1. Oferowana cena całkowita brutto 100% Razem 100% Wartość punktowa kryterium oferowana cena całkowita brutto wyliczona zostanie wg wzoru: C min cena minimalna C o cena oferowana 2. Ocena końcowa oferty. Wartość punktowa = C min /C o x 100 pkt Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz otrzyma 100 punktów w ocenie końcowej. 4. Zamawiający, udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie; odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ; została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również umowy spółki cywilnej. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 Ustawy. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12

13 XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 [Przedmiot umowy] 1. Przedmiotem Umowy jest: 1) sprzedaż, dostawa, uruchomienie i konfiguracja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wirtualnej biblioteki taśmowej.. (zwanej dalej również urządzeniem ) wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych (zwane dalej również: oprogramowaniem) oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu użytkowania urządzenia i aplikacji (zwane dalej również: szkolenie); 2) świadczenie usług serwisowych, naprawy gwarancyjne, konsultacje i pomoc techniczna w zakresie działania dostarczonego urządzenia i oprogramowania; 3) dostęp do najnowszych wersji BIOS, firmware, sterowników, uaktualnień i poprawek (na płytach CD lub stronach internetowych producenta urządzenia, oprogramowania). 4) dostarczenie licencji producenta nieograniczonych w czasie i przestrzeni, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, oraz do oprogramowania (zwane dalej również licencjami ); zgodnie ze Specyfikacją techniczną przedmiotu umowy stanowiącą załącznik nr Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe urządzenia są zgodne ze złożoną ofertą, a dostarczone urządzenie stanowi jego wyłączną własność, jest fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłoby urządzenie, nie jest ono obciążone zastawem, zastawem rejestrowym ani zastawem skarbowym ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z SIWZ i Umowy i jest zgodne z dostarczoną dokumentacją oraz spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności. 3. Strony ustalają, że przedmiot Umowy, opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu Umowy będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanego urządzenia i oprogramowania będącego przedmiotem umowy. 5. Wykonawca dostarczy oprogramowanie na oryginalnych nośnikach wyprodukowanych przez producenta oprogramowania w postaci płyt CD lub DVD wraz z niezbędną dokumentacją, licencjami oraz instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi dla dostarczonego przedmiotu Umowy. 6. Dostarczone przez Wykonawcę licencje dodatkowo zapewnić mają Zamawiającemu wykonanie kopii nośników instalacyjnych na wypadek ich uszkodzenia (kopia awaryjna). 7. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wskutek zawarcia Umowy jest upoważniony do korzystania z całości dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 8. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy, w okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość instalacji najnowszych wersji BIOS, firmware, sterowników i uaktualnień oraz poprawek udostępnionych przez producenta. 2 [Wynagrodzenie i zasady płatności] 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie.. zł brutto (słownie złotych..), zwane dalej wynagrodzeniem. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy, wynikające z oferty, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy w tym: opłaty celne, podatkowe i ubezpieczeniowe, koszty transportu i rozładunku. 13

14 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie z tytułu udzielonych licencji, o których mowa w SIWZ oraz Umowie. 4. Po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 4, w terminie o którym mowa w 3 ust. 1 zostanie wypłacone jednorazowo wynagrodzenie, w terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z protokołem przyjęcia-przekazania, o którym mowa w 3 ust. 12, podpisanym przez obie Strony bez zastrzeżeń. Faktura winna zawierać m.in. wyszczególnienie rodzajowe na dostarczone w ramach realizacji Umowy urządzenie i oprogramowanie ewentualnie inne dane zgodnie z wymogami Zamawiającego. Fakturę Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu przyjęcia przekazania bez zastrzeżeń. 5. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 3 [Termin i warunki realizacji dostawy] 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 4 tj. m.in. do: dostarczenia, uruchomienia i konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania (w tym dostarczenia licencji) oraz dokonania szkolenia w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy ul. S. Batorego 5 w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy jednak nie dłużej niż do r. Za termin realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu przyjęcia-przekazania bez zastrzeżeń. 2. Wykonawca gwarantuje, że usługi objęte przedmiotem Umowy będą świadczone w sposób profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem należytej staranności. 3. Usługi, objęte przedmiotem umowy, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 2-3 Umowy świadczone będą przez okres gwarancji wskazany w 4 Umowy. 4. Wykonawca zademonstruje poprawność działania urządzenia i oprogramowania oraz przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu użytkowania urządzenia i aplikacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zamiarze szkolenia w siedzibie Zamawiającego celem akceptacji terminu. 6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację poinstalacyjną zawierającą opis instalacji i konfiguracji zainstalowanego środowiska backupowego. 7. Dostawa urządzenia obejmuje transport i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Dostawa urządzenia obejmuje także dostarczenie licencji. 8. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca. 9. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, nie później niż na 2 dni robocze naprzód, o planowanym terminie dostawy. 10. Wykonawca dokona czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy wymienionych w ust. 1 w dni robocze Zamawiającego, w godzinach , chyba że Zamawiający na piśmie zgodzi się na ich realizację w innych godzinach lub dniach. 11. Po dostarczeniu urządzenia i oprogramowania zgodnie z Umową, wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi ich zgodność z Umową. 12. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 4 przez podpisanie protokołu przyjęcia-przekazania, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy lub zgłosi zastrzeżenia uzasadniając odmowę dokonania odbioru. Zamawiający ma 14

15 prawo odmówić odbioru w szczególności w przypadku stwierdzenia wad urządzenia, oprogramowania lub niekompletności wykonania przedmiotu umowy. 13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do ponownego odbioru, z zastrzeżeniem zachowania terminu określonego w 3 ust. 1. W takiej sytuacji procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. 14. Nieobecność osoby upoważnionej do czynności odbiorczych ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorczych i upoważnia do dokonania przez Zamawiającego odbioru jednostronnego. 15. Z chwilą podpisania protokołu przyjęcia-przekazania bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, na Zamawiającego przechodzi prawo własności urządzenia i oprogramowania oraz wszelkie korzyści jak i ciężary z nimi związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia. 16. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie realizacji Umowy, określonym w 3 ust. 1 Umowy. 17. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu zamówienia oraz podpisania protokołu przyjęcia-przekazania w osobach: ze strony Zamawiającego:, ze strony Wykonawcy: Zmiana przedstawicieli o których mowa w ust. 17 nie stanowi zmiany umowy, lecz dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony Umowy. 4 [Warunki gwarancji i serwisu] 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenie przez okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania. 2. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny świadczony przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. 3. Usługa serwisowa ma polegać w szczególności na: 1) przyjmowaniu zgłoszeń wadliwego działania urządzenia, zdiagnozowaniu awarii z czasem reakcji (rozpoczęcie naprawy) następnego dnia roboczego w siedzibie Zamawiającego, 2) udzielaniu na żądanie Zamawiającego konsultacji i pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania urządzenia w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku, 3) naprawie urządzenia w tym wymianie uszkodzonych części lub urządzenia, 4) instalacji, deinstalacji urządzenia w celu wykonania naprawy serwisowej, 5) wielojęzycznym wsparciu telefonicznym od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 6) codziennym całodobowym dostępie do zasobów online (aktualizacje, poprawki, firmware) 7) innych czynnościach niezbędnych do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji. 4. Gwarancji podlegają wady powstałe bez winy Zamawiającego, a także nie spełnianie deklarowanych przez Wykonawcę lub producenta funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad urządzenia, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji. 6. Do dostarczonego urządzenia będzie dołączona karta gwarancyjna zawierająca: typ i numer seryjny urządzenia oraz termin gwarancji. 15

16 7. Awaria, naprawa wad fizycznych, bądź dostarczenie nowego urządzenia (lub jego części), wolnego od wad będzie każdorazowo odnotowywane w karcie gwarancyjnej. 8. W okresie gwarancji zgłoszenia błędnego działania urządzenia przyjmowane będą przez Wykonawcę w dni robocze. Dzień roboczy jest to dzień od poniedziałku do piątku w godzinach :00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 9. Zgłoszenia błędnego działania urządzenia będą przekazywane poprzez lub za pomocą faksu. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest potwierdzenie doręczenia faksu lub W przypadku wpłynięcia zgłoszenia poza dniem roboczym, czas reakcji i naprawy biegnie od początku następnego dnia roboczego. 11. Naprawa urządzenia musi nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia. 12. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę: 1) faksem pod numerem:. 2) em na adres: 13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. 14. W przypadku wystąpienia kolejnej wady po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych urządzenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona jego wymiany, na nowe, wolne od wad, w terminie do 30 dni od daty wpływu żądania Zamawiającego. 15. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady niemożliwej do naprawy, Wykonawca dokona wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne od wad, o nie gorszych parametrach użytkowych, w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia. 16. Na urządzenie wymienione w ramach gwarancji, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia dostarczenia go przez Wykonawcę w miejsce użytkowania. 17. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych urządzenia, Wykonawca w terminie określonym w ust. 15 wymieni nośnik danych na nowy, wolny od wad, bez konieczności zwrotu uszkodzonego nośnika danych i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika. 18. W razie nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji z tytułu gwarancji, Zamawiający może wystąpić do podmiotu trzeciego z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. 19. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. Zwrot kosztów ekspertyzy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 20. Wykonawca udziela na dostarczone oprogramowanie 12 miesięcznej gwarancji. 21. W ramach gwarancji o której mowa w ust. 20 Zamawiający będzie miał zapewnione wsparcie z prawem do pobierania poprawek i aktualizacji oprogramowania do nowszych wersji. 22. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady. 23. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług gwarancyjnych oraz korzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji objęte jest wynagrodzeniem Wykonawcy, o którym mowa w 2 ust [Kary umowne i odstąpienie od umowy] 1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin wskazany w 3 ust

17 2. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w 4 ust. 11, 14, 15, 17 lub ust. 3 pkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy (bez wyznaczania dodatkowego terminu), jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 4 w terminie o którym mowa w 3 ust. 1. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w ciągu 30 dni od powstania niniejszego uprawnienia. 4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 3, Wykonawca dodatkowo poza karą wynikającą z ust. 1, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty, z zastrzeżeniem ust Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 8. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 6 [Zobowiązania stron] 1. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) udzielenia Wykonawcy dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, 2) zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowana umowa, 3) wyznaczenia osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z najwyższą zawodową starannością, obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3. Wykonawca zapewni realizację umowy na terenie obiektu Zamawiającego wyłącznie przez osoby, które nie były skazane za przestępstwa popełnione umyślne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia, bez podania uzasadnienia, do realizacji przedmiotu umowy osób wyznaczonych przez Wykonawcę, których wstęp na teren obiektu służby ochrony MSW uznają za niepożądany. Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć inną osobę w miejsce osoby niedopuszczonej. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 7 [Odpowiedzialność stron] 1. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Umową, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty od chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Zamawiającego, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowań. 2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, ani innych informacji pozyskanych z tytułu wykonywania niniejszej umowy, w szczególności takich jak: informacji technicznych, struktury 17

18 i funkcjonalności sieci telekomunikacyjnych, rodzaju wykorzystywanych urządzeń, wszelkich informacji umieszczonych na urządzeniach Zamawiającego, o których Wykonawca uzyskał wiedzę lub do których uzyskał dostęp w związku z realizacją umowy. 8 [Zmiany umowy] 1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie rodzaju/typu/modelu urządzenia w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia sprzętu (zakończona produkcja, niedostępność na rynku, etc.) pod warunkiem, że urządzenie/urządzenia będą nowszą wersją oferowanego modelu, będą miały lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów i pozostałe parametry bez zmian. 3. Zmiany Umowy określone w ust. 2 nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia. 9 [Postanowienia końcowe] 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Umowa stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Stronami odnośnie spraw w niej unormowanych i nie ma innych warunków, ustnych lub pisemnych, niż zawarte w Umowie. 3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 5. Pisma przesłane na adresy stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie doręczone chyba, że strony poinformują się w formie pisemnej o zmianie adresu. 6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. Załączniki do Umowy: Załącznik nr 1 Oferta techniczna Załącznik nr 2 Wzór protokołu przyjęcia-przekazania Załącznik nr 3 Formularz cenowy 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Maria Kwasiborska Zastępca Dyrektora Warszawa, dn. 13.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: BAF-VI-2374-7-2/8-PN/2015 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr postępowania BAF-VI-2374-6-17/30-PN/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr postępowania BAF-VI-2374-6-17/30-PN/2014 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania BAF-VI-2374-6-17/30-PN/2014 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego Numer sprawy : AZP-381-19 /15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych Znak sprawy 111/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Znak sprawy 62 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Zabrze dn. 25 Maja 2010

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo