Lokalny Program Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Program Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2014 roku Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi Pierre de Coubertin Lokalny Program Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata

2 Tomaszów Mazowiecki, 2014 Opracowanie jest efektem współpracy pomiędzy Radą Sportu w Tomaszowie Mazowieckim a Wydziałem Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 2

3 Spis treści Wstęp Część I Diagnoza stanu sportu w Tomaszowie Mazowieckim 1.1. Organizacja sportu 1.2. Baza sportowo - rekreacyjna 1.3. Finansowanie sportu ze środków publicznych 1.4. Analiza SWOT Część II Priorytety i zadania 2.1. Wychowanie fizyczne, zdrowotne i sport szkolny 2.2. Aktywność fizyczna społeczeństwa 2.3. Rozwój i upowszechnianie sportu wyczynowego Część III Monitoring i ewaluacja 3

4 WSTĘP Sport, rozumiany jako dowolna forma ruchu obejmuje wszelkie formy aktywności fizycznej od rekreacji, po zawodowe jego uprawianie. Światowa Organizacja Zdrowia uznaje aktywność fizyczną za podstawowe narzędzie profilaktyki zdrowotnej dla całej populacji i zaleca każdej osobie dorosłej, w tym i osobom starszym co najmniej 30 minut ruchu dziennie, a w przypadku dzieci i młodzieży przynajmniej 60 minut aktywności fizycznej dziennie. Współczesny sport, co podkreśla Biała Księga na temat sportu, ogłoszona przez Komisję Europejską w 2007 roku, należy rozpatrywać z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. Społeczna rola sportu obejmuje przede wszystkim aspekt zdrowotny, gdyż uprawianie sportu wpływa pozytywnie na organizm człowieka oraz aspekt edukacyjny ponieważ sport poprawia rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich. Gospodarczy wymiar sportu to przede wszystkim jego wpływ na wzrost gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Uzupełniając te dwa wymiary wymiarem środowiskowym, niezbędnym do uprawiania sportu powszechnego rekreacji, należy uznać sport za ważny element zrównoważonego rozwoju społecznego. Unia Europejska w ramach Wytycznych dotyczących aktywności fizycznej z 2008 roku zaleca, aby działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej podejmowane były i koordynowane nie tylko na poziomie krajowym, ale także lokalnym, co sprzyja budowaniu współpracy pomiędzy samorządami, a organizacjami działającymi w obszarze sportu zorganizowanego i niezorganizowanego. Dokument ten podkreśla, że w sytuacji, gdy źródłem finansowania sportu są środki publiczne, konieczne jest przeznaczanie tych środków na wspieranie aktywności fizycznej całej społeczności. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 68 ust 5 stanowi, że władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku w art. 7 ust. 1 pkt. 10 zawierającym zadania i obowiązki samorządu wskazuje, że zadania własne gminy obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Niniejszy Program, został w znaczącej części przygotowany przez partnera społecznego jakim jest Rada Sportu działająca przy Prezydencie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, złożona z przedstawicieli sportu wyczynowego, powszechnego i szkolnego. Wspólnie z konsultacjami przeprowadzonymi w lokalnym środowisku sportowym, nadaje to Programowi szczególne znaczenie, jako dokumentowi, który powstał na drodze otwartego dialogu. 4

5 I. DIAGNOZA STANU SPORTU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Diagnoza stanu wyjściowego, na podstawie której przygotowano priorytety i zadania w ramach Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata , została oparta na syntezie informacji zebranych przez Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Diagnoza przedstawia obraz tomaszowskiego sportu i wskazuje obszary strategicznego oddziaływania, a przy jej sporządzaniu kierowano się podziałem obszarów oddziaływania na sport szkolny (dziecięcy i młodzieżowy), sport masowy oraz sport wyczynowy ORGANIZACJA SPORTU Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, realizowane jest we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta poprzez prowadzenie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, organizację ponadobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, prowadzenia wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego oraz organizację szkolenia w ramach klas sportowych. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są przez szkoły w ramach obowiązkowego programu nauczania. Organizacja ponadobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego realizowana jest w ramach godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U z 2014 r poz. 191) oraz godzin przyznanych do realizacji przez organ prowadzący. Wewnątrzszkolne współzawodnictwo sportowe organizowane jest przez Szkolne Kluby Sportowe oraz Uczniowskie Kluby Sportowe. Współzawodnictwo międzyszkolne prowadzone jest zarówno przez SKS-y, UKS-y jak i Szkolny Związek Sportowy, największe stowarzyszenie sportowe rozwijające kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Dla najbardziej usportowionych uczniów tworzony jest system klas sportowych, który ma za zadanie stworzenie warunków do rozwoju wybranych dyscyplin sportu rozwijanych w oparciu o działające kluby sportowe. Na ternie Miasta ma swoją siedzibę 28 klubów sportowych, które ze względu na stosowanie ogólnie przyjętych zasad uczestnictwa w zorganizowanych formach współzawodnictwa, należy wskazać jako realizatorów zadań z zakresu sportu wyczynowego. Działające kluby prowadzą szkolenie w 27 dyscyplinach sportowych. Sport masowy i rekreacja stają się nieodłącznym elementem życia mieszkańców miasta. Rozwijają się one zarówno w formach zorganizowanych prowadzonych m.in. przez stowarzyszenia działające na terenie miasta takich jak Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Tomaszowski Klub Żeglarski, Tomaszowskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Gem, Klub Sportowy Amber, zakłady pracy, jak i w formach niezorganizowanych takich 5

6 jak jogging, nordic walking, kolarstwo, co związane jest z modą, kreowaniem aktywności ruchowej przez media, a które cechuje spontaniczność i uspołecznienie. Specyficzne miejsce w ramach upowszechniania sportu należy przyznać osobom niepełnosprawnym oraz seniorom. Kultura fizyczna daje tym grupom poczucie przynależności i uczestnictwa w życiu społecznym. Spełnia również funkcję aktywizującą i prozdrowotną. Zapewnia jednocześnie prewencyjną (rekreacyjną) funkcję w zakresie ochrony zdrowia BAZA SPORTOWO - REKREACYJNA Tomaszów Mazowiecki posiada dobrą miejską bazę sportowo - rekreacyjną oraz wspaniałe położenie zarówno dla rozwoju sportu powszechnego jak i wyczynowego. Bazę tą stanowią: - obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji: boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem sanitarnym, trawiaste boisko piłkarskie z bieżnią i urządzeniami lekkoatletycznymi, boisko treningowe, hala sportowa, cztery korty tenisowe i zaplecze gastronomiczno-hotelowe przy ul. Nowowiejskiej; sztucznie mrożony tor lodowy z zapleczem technicznym (maszynownią), tor wrotkarski, skatepark, automatyczna kręgielnia sportowa z zapleczem hotelowym oraz 3 urządzenia do ćwiczeń siłowych przy ul. Strzeleckiej, otwarta przystań kajakowa z zapleczem hotelowo-gastronomicznym, boiska do: siatkówki, siatkówki plażowej, badmintona i koszykówki, zewnętrzne stoły do gry w tenisa, szachownica plenerowa, oraz wypożyczalnia sprzętu sportoworekreacyjnego przy ul. PCK. - przyszkolne obiekty sportowe: 2 baseny, 6 dużych sal wielofunkcyjnych, 4 sale o podwyższonym standardzie, 11 małych sal gimnastycznych, /3 hale sportowe, 2 duże i 7 małych sal gimnastycznych pozostaje w zarządzie miasta, pozostałe są w zarządzie powiatu/ 6 boisk typu Orlik, 6 boisk wielofunkcyjnych, 3 boiska przyszkolne. /2 boiska typu Orlik, 3 boiska wielofunkcyjne i 3 boiska przyszkolne pozostają w zarządzie miasta, pozostałe są w zarządzie powiatu/ - inne obiekty służące do uprawiania sportu masowego i rekreacji ruchowej: place zabaw, 6

7 parki miejskie: im. Solidarności, Bulwary, im. dr Jana Serafina Rode, przy ul. Wschodniej, przy ul. Nadrzecznej, tereny zielone: błonia przy ul. Strzeleckiej, os. Niebrów, ujeżdżalnia koni park linowy doliny rzek i rzeczek: Pilicy, Wolbórki, Czarnej, Piasecznicy i Lubochenki, obszary chronionego krajobrazu (Natura 2000): Rezerwat Niebieskie Źródła, Łąki Ciebłowickie, Lasy Smardzewickie, ciąg pieszo-rowerowy Tomaszów Mazowiecki Spała, ścieżka rowerowa Tomaszów Mazowiecki Nagórzyce, oznakowane szlaki turystyczne przebiegające przez Tomaszów Mazowiecki lub przy jego granicach administracyjnych: czerwony (tzw. partyzancki), niebieski (zwany pilickim), zielony (zwany krajobrazowym), niebieski im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, niebieski im Juliana Tuwima, żółty (zwany szlakiem carskim) oraz czerwony (zwany drogą żubrów) FINANSOWANIE SPORTU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Wydatki z budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na dział Kultura Fizyczna w ostatnich trzech latach oraz plan wydatków na rok 2014 przedstawia tabela poniżej. Rok Wydatki razem na realizację zadań Tabela nr 1. Wydatki budżetowe w dziale Kultura Fizyczna utrzymanie bazy sportowej OSiR W tym wydatki: majątkowe budowa nowych obiektów utrzymania przyszkolnych pływalni 2014* , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 Podane w tabeli kwoty odnoszące się do utrzymania bazy sportowej OSiR w latach stanowią 80% całości budżetu Ośrodka. Szczególną uwagę zwrócić należy na zbliżoną w ostatnich latach wysokość środków przeznaczanych na realizację zadań publicznych, w tym na dotację dla organizacji pozarządowych, które wspomagają Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 1.4 Analiza SWOT 7

8 Na podstawie w/w danych oraz w oparciu o opinie Rady Sportu w Tomaszowie Mazowieckim, na potrzeby przygotowania niniejszego programu przeprowadzono uproszczoną analizę SWOT (silne strony słabe strony, szanse zagrożenia). SILNE STRONY duża liczba oraz różnorodność klubów i stowarzyszeń sportowych doświadczona kadra instruktorska i trenerska różnorodność obiektów sportowych duża liczba lokalnych wydarzeń sportoworekreacyjnych współpraca klubów i stowarzyszeń z władzami publicznymi olimpijskie tradycje sportowe SZANSE Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale profesjonalna baza sportowa tereny wokół Miasta o potencjale rekreacyjnym i turystycznym zainteresowanie sektora prywatnego sportem potencjał wizerunkowy sportu możliwość pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje oraz na programy popularyzacji sportu i rekreacji kształtowanie przez media pozytywnego klimatu dla uprawiania sportu SŁABE STRONY stan techniczny niektórych obiektów sportowych ograniczony dostęp do obiektów sportowych dla uprawiania sportu masowego ze względu na ich znaczne obłożenie oparcie funkcjonowania klubów i stowarzyszeń sportowych o dotacje ze środków publicznych nieznaczna liczba lokalnych wydarzeń sportowych o zasięgu ponadregionalnym i krajowym ZAGROŻENIA konkurencja ze strony innych miast prawne ograniczenia możliwości korzystania ze środowiska nieprzychylny klimat wokół niektórych dyscyplin sportu II. PRIORYTETY I ZADANIA Priorytety i zadania Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata zostały opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 opublikowanej w roku 2007 w ramach planów sektorowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotyczących nowych zasad finansowania sportu oraz lokalnych uwarunkowań Wychowanie fizyczne, zdrowotne i sport szkolny Najistotniejszym elementem procesu aktywności fizycznej w szkole na wszystkich jego etapach winien być dobrze zorganizowany system lekcyjnego wychowania fizycznego i zdrowotnego, kształtujący harmonijny, wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci 8

9 i młodzieży, przygotowujący do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz wychowania zdrowotnego. Rozwój fizyczny i osobowościowy człowieka, jego zdrowie i jakość życia jest podstawowym warunkiem zdrowego, aktywnego i sprawnego społeczeństwa. Zaczyna się on już obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego w szkołach, a następnie kontynuowany przez system sportowych i rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych realizowanych przez szkołę, kluby sportowe oraz inne organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej, przechodzi do szkolnego systemu współzawodnictwa sportowego. W ramach tego działania planuje się 5 obszarów oddziaływania z przypisanymi do nich zadaniami do realizacji w latach Koordynatorem działań w ramach tego obszaru powinna być organizacja pozarządowa działające na terenie miasta, wyłoniona w drodze konkursu. Trudno jest oszacować wielkość środków na realizację tego priorytetu ze względu na łączenie źródeł finansowania z działów Kultura Fizyczna oraz Oświata i Wychowanie. Cel operacyjny nr 1 Powszechna aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Zadania dla celu operacyjnego nr 1 Realizatorzy Beneficjenci Szacowane koszty Produkty Rezultaty 1. Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. 2. System oceniania i zachęt do wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych, obniżenie absencji na lekcji. 3. Obowiązkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 4. Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe w szkole w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych i Gimnazjady. 5. Aktywna turystyka. 6. Pozaszkolne zajęcia w stowarzyszeniach i klubach sportowych. 7. Zajęcia z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w klasach sportowych. 8. Opieka medyczna dla potrzeb wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Urząd Miasta, szkoły podstawowe, gimnazjalne, organizacje pozarządowe, doradca metodyczny, pielęgniarka szkolna, rodzice, opiekunowie. Dzieci, młodzież, opiekunowie, rodzice. Corocznie ustalane w uchwale budżetowej miasta. Uczeń sprawny i zdrowy, aktywny przez całe życie. 1. Polubienie wychowania fizycznego aktywność w czasie zajęć. 2. Umiejętność zagospodarowania czasu wolnego. 3. Preferowanie wypoczynku czynnego. 4. Rozwijanie zainteresowań sportowych. 5. Możliwość śledzenia własnych osiągnięć. 6. Umiejętność samooceny sprawności. 7. Umiejętność zachowania prawidłowej postawy ciała. 8. Kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia. 9. Rozwój talentów sportowych w wybranych dyscyplinach. 10. Ocena zdrowia ucznia do wychowania fizycznego, udziału w klasach sportowych i opieka nad ich rozwojem fizycznym i zdrowotnym, kwalifikacje do uczestnictwa w zawodach sportowych. Cel operacyjny nr 2 Edukacja zdrowotna poprzez kulturę fizyczną. 9

10 Zadania dla celu operacyjnego nr 2 Realizatorzy Szacowane koszty Beneficjenci Produkty Rezultaty 1. Sprawność fizyczna jako źródło zdrowia i osiągnięć motorycznych. 2. Zachęcanie wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego i zwiększenia wydatku energii w codziennym życiu. 3. Stwarzanie wszystkim uczniom możliwości: decydowania o wyborze rodzaju zajęć, osiągania sukcesu, zwiększenia poczucia własnej wartości i samoskuteczności, samokontroli swego rozwoju i zdrowia oraz dbałości o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. 4. Umożliwianie dzieciom odkrycie i rozwijanie własnych uzdolnień ruchowych i wydolnościowych, zdobycie podstawowych umiejętności motorycznych, umożliwiających aktywność fizyczną w okresie całego życia. 5. Przeciwdziałanie przedwczesnemu zmniejszaniu się i zanikowi naturalnej w dzieciństwie potrzeby ruchu oraz ochrona przed zaburzeniami w stanie zdrowia związanymi z hipokinezją. 6. Prowadzenie Karty sprawności i zdrowia ocena postępu rozwoju fizycznego ucznia w poszczególnych etapach edukacyjnych. Urząd Miasta, nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, służba medyczna, opiekunowie, rodzice, ratownicy medyczni, policja, inspektorzy bhp, służby sanitarno - epidemiologiczne. Corocznie ustalane w uchwale budżetowej miasta. Dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele w-f (szkolenie z zakresu wychowania zdrowotnego). Każdy uczeń w edukacji szkolnej oraz w dorosłym życiu potrafi wykorzystać zdolność do przystosowania się do zmiennych warunków otoczenia w trakcie codziennych obowiązków szkolnych oraz realizacji życiowych aspiracji w dorosłym życiu. 1. Umiejętność aktywizacji ruchowej i hartowania organizmu. 2. Dostosowanie się do potrzeb życiowych organizmu: - nauki szkolnej, - aktywności ruchowej, czasu wolnego i odpoczynku, - właściwego odżywiania, - wystarczającej ilości snu, - unikanie szkodliwych nałogów, - radzenia sobie ze stresem, - zapobieganie i unikanie wypadkom. 3. Dbanie o własne zdrowie, higiena osobista. 4. Umiejętność współżycia ze środowiskiem i działania ekologiczne. Cel operacyjny nr 3 System współzawodnictwa sportowego. Zadania dla celu 1. Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno sportowe. operacyjnego nr 3 2. Szkolne Igrzyska Sportowe klasowe, międzyklasowe. 3. Mistrzostwa miasta szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada. System współzawodnictwa sportowego powiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego. 4. Szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów 10

11 sportowych. 5. Udział w projektach i programach regionalnych, ministerialnych i unijnych. Realizatorzy Nauczyciele, szkolne kluby sportowe, organizacje pozarządowe, Urząd Miasta. Beneficjenci Uczniowie, członkowie szkolnych i uczniowskich klubów sportowych r zł. Szacowane koszty 2015 r r. wzrost na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego w ustawie budżetowej 1. Aktywizacja ruchowa dostosowanie zawodów do możliwości uczestników. 2. Możliwości sprawdzenia swoich umiejętności na forum rówieśników. 3. Doskonalenie swoich umiejętności w wybranych dyscyplinach Produkty i konkurencjach indywidualnych (wybierz co lubisz i potrafisz). 4. Umiejętność kierowania własnym rozwojem fizycznym umiejętność oceny własnych możliwości sportowych. 5. Przygotowanie reprezentacji szkoły do zawodów międzyszkolnych. 6. Rozwój własnych talentów sportowych w klasach sportowych, uczniowskich klubach sportowych. 1. Nabycie nawyków spędzania czasu wolnego przez udział w zorganizowanych formach rekreacyjno sportowych w szkole i poza szkołą (sport rodzinny). Rezultaty 2. Podniesienie na wyższy poziom swoich umiejętności sportowych w wybranych dyscyplinach oraz udział w aktywnym wypoczynku. 3. Umiejętność integracji w zespole. 4. Stosowanie zasad fair play. Szacowane koszty uwzględniają jedynie koszty współzawodnictwa sportowego szkół prowadzonego w ramach dotacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki przez organizacje pozarządowe. Cel operacyjny nr 4 Rozwój infrastruktury sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży. 1. Remonty, modernizacja i budowa obiektów sportowych w szkole. 2. Wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt i urządzenia dla potrzeb Zadania dla celu wychowania fizycznego i sportu szkolnego. operacyjnego nr 4 3. Utrzymywanie w sprawności i bezpieczeństwie sprzętu i urządzeń sportowych. 4. Przepisy i regulaminy korzystania z obiektów i sprzętu sportowego. Realizatorzy Szkoły, Urząd Miasta, społeczni inspektorzy pracy. Beneficjenci Szacowane koszty Szkoły Nie oszacowano kosztów ponieważ zadanie realizowane będzie w ramach środków na zadania w dziale Oświata i wychowanie Produkty 1. Dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego SP nr Modernizacja i remont boiska w Szkole Podstawowej nr Pozyskanie terenu pod budowę boiska szkolnego w Zespole Szkół nr Modernizacja i remont boiska w Szkole Podstawowej nr Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole 11

12 Podstawowej nr 13, modernizacja sali gimnastycznej. 6. Budowa urządzeń do lekkiej atletyki w Gimnazjum nr 3 /bieżni 60 m, skoczni do skoku w dal/. Rezultaty 1. Zrealizowanie zamierzonych programów inwestycyjnych. Produkt 1 przewidziany jest w wieloletnim planie inwestycyjnym miasta. Realizacja pozostałych zadań będzie możliwa po uzyskaniu środków zewnętrznych. Cel operacyjny nr 5 Promocja sportu szkolnego. 1. Ocena współzawodnictwa sportowego szkół, system nagród i wyróżnień. 2. Popularyzacja osiągnięć sportu szkolnego w środkach Zadania dla celu masowego przekazu. operacyjnego nr 5 3. Imprezy sportowe w miejskim kalendarzu wydarzeń kulturalnych. 4. Konkursy, plakaty, foldery sportowe, festyny, imprezy integracyjne, rodzinne. Realizatorzy Szkolne Kluby Sportowe, organizacje pozarządowe Beneficjenci Dzieci i młodzież - uczniowie tomaszowskich szkół r. * zł r r. wzrost na podstawie średniorocznego wskaźnika Szacowane koszty wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego w ustawie budżetowej. 1. Informacja o dokonaniach sportu szkolnego. Produkty 2. Popularyzacja indywidualnych i zespołowych osiągnięć dzieci i młodzieży Tomaszowa. Rezultaty Społeczny udział sportu szkolnego w promocji miasta. * środki zabezpieczone w budżecie miasta /dział 801 rozdział 80195/ z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych dla placówek oświatowych AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SPOŁECZEŃSTWA Aktywność fizyczna nie powinna ograniczać się do procesu dydaktycznego prowadzonego przez szkoły. Kultura fizyczna dla każdego powinna być upowszechniana niezależnie od wieku, płci i statusu materialnego społeczeństwa. Dlatego też, upowszechnianie sportu to ważny czynnik profilaktyki i dbałości o stan zdrowia społeczeństwa, szerszego dostępu obywateli, w tym także osób niepełnosprawnych do różnorodnych form sportowej aktywności. To również walka z negatywnymi zjawiskami i patologiami społecznymi. Należy dążyć do wzrostu świadomości i poziomu wiedzy na temat znaczenia aktywności ruchowej w warunkach stworzonych przez współczesną cywilizację, która w istotny sposób przekłada się na zdrowie jednostki i społeczeństwa. Dlatego należy stwarzać szerokim rzeszom społeczeństwa warunki do systematycznego uczestnictwa w sporcie, rekreacji i turystyce. W ramach tego działania planuje się 4 obszary oddziaływania z przypisanymi do nich zadaniami do realizacji w latach Koordynatorem działań w ramach tego obszaru 12

13 powinna być organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta, wyłoniona w drodze konkursu. Cel operacyjny nr 1 Zadania dla celu operacyjnego nr 1 Realizatorzy Beneficjenci Produkty Rekreacja dzieci i młodzieży 1. Organizacja pozaszkolnych zajęć rekreacyjno-sportowych 2. Organizacja obozów, kolonii dla dzieci i młodzieży o charakterze rekreacyjnym, 3. Organizacja imprez oraz zajęć sportowo rekreacyjnych prowadzonych w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych i wakacji letnich, 4. Organizacja nauki i doskonalenia umiejętności z zakresu gier i zabaw sportowych oraz aktywnych form turystyki. NGO, OSiR Dzieci i młodzież mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego 1. Liczba regularnych zajęć całorocznych, w tym organizowanych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich: a) rozgrywki, współzawodnictwo, ligi rekreacyjne: - siatkarskie, - w halowej piłce nożnej, - w siatkowej piłce plażowej, - kręglarskie, - koszykarskie, - badmintonowe, - w tenisie stołowym, b) pozostałe zajęcia w zakresie: - aerobicu, - biegów, - nordic walking, - tenisa ziemnego, - jazdy rowerami, - pływania, - kajakarstwa, - łyżwiarstwa. c) inne zajęcia ruchowe oraz różne formy turystyki. 2. Liczba osób korzystających z zajęć i obiektów rekreacyjnych. 3. Liczba dzieci korzystających z obozów i kolonii rekreacyjnych. 4. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR: a) Przystań : boisk do piłki siatkowej, koszykowej, badmintona i piłki siatkowej plażowej; przystani kajakowej; zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń, pozostałej infrastruktury rekreacyjnej, b) Kręgielnia : kręgielni sportowej, skate parku, c) Tor : toru łyżwiarskiego wraz z infrastrukturą d) Stadion : hali sportowej, kortów tenisowych, boisk trawiastych do piłki nożnej. 5. Budowa większej ilości placów z urządzeniami zewnętrznymi 13

14 Rezultaty Cel operacyjny nr 2 Zadania dla celu operacyjnego nr 2 Realizatorzy Beneficjenci Produkty do ćwiczeń mięśni, ścieżek rowerowych na terenie miasta, rozbudowa infrastruktury szlaku kajakowego. 1. Poprawa wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 2. Zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne. 3. Poprawa wskaźników zdrowotności społeczeństwa tomaszowskiego. 4. Zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych. 5. Zmniejszenie agresji wśród młodzieży. 6. Wykształcenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku. 7. Wyrobienie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego. Rekreacja rodzinna 1. Organizacja aktywnej turystyki rodzinnej: wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych, spływów kajakowych, rejsów żeglarskich, 2. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych umożliwiających uprawianie gier zespołowych oraz ćwiczeń sprawnościowo -siłowych, 3. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych, festynów i zabaw tworzących klimat do przyjaznej rywalizacji dzieci i rodziców. organizacje pozarzadowe, OSiR Rodziny mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego 1. Liczba regularnych zajęć całorocznych: a) rozgrywki, współzawodnictwo, ligi rekreacyjne: - siatkarskie, - w halowej piłce nożnej, - koszykarskie, - badmintonowe, - w tenisie stołowym, - w siatkowej piłce plażowej, - kręglarskie. b) pozostałe zajęcia w zakresie: - aerobicu, - biegów, - nordic walking, - tenisa ziemnego, - jazdy rowerami, - pływania, - kajakarstwa, - łyżwiarstwa. c) inne zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu oraz różne formy turystyki: - wycieczki, - rajdy piesze, - rajdy rowerowe, - spływy kajakowe, - rejsy żeglarskie. 14

15 Rezultaty Cel operacyjny nr 3 Zadania dla celu operacyjnego nr 3 Realizatorzy Beneficjenci Produkty 2. Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów i zabawa plenerowych. 3. Liczba rodzin korzystających z zajęć, imprez i obiektów rekreacyjnych. 4. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR: a) Przystań : boisk do piłki siatkowej, koszykowej, badmintona i piłki siatkowej plażowej; przystani kajakowej, zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń, pozostałej infrastruktury rekreacyjnej, b) Kręgielnia : kręgielni sportowej, skate parku, c) Tor : toru łyżwiarskiego wraz z infrastrukturą d) Stadion : hali sportowej, kortów tenisowych, boisk trawiastych do piłki nożnej. 5. Większa liczba placów z urządzeniami zewnętrznymi do ćwiczeń mięśni, ścieżek rowerowych na terenie miasta, polepszenie warunków na szlaku kajakowym. 1. Poprawa wydolności i sprawności fizycznej całych rodzin. 2. Zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne. 3. Poprawa wskaźników zdrowotności społeczeństwa tomaszowskiego. 4. Zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych. 5. Zmniejszenie agresji wśród młodzieży i osób dorosłych. 6. Wykształcenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku. 7. Wyrobienie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego. Aktywność ruchowa dorosłych i seniorów. 1. Popularyzacja aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez propagowanie sportów i gier tradycyjnych, 2. Propagowanie różnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, możliwości fizycznych i stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i starszych, 3. Inicjowanie akcji związanych z zapobieganiem rozwoju chorób układu krążenia i innych przedsięwzięć zachęcających do stałej troski o zdrowie, 4. Promowanie aktywności w celu zapobiegania nadwadze, 5. Tworzenie grup dyspanseryjnych korekcyjno-wyrównawczych dla schorzeń związanych z podeszłym wiekiem. organizacje pozarządowe, OSiR Osoby starsze, seniorzy mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego 1. Liczba regularnych zajęć całorocznych: a) rozgrywki, współzawodnictwo, ligi rekreacyjne: - siatkarskie, - w halowej piłce nożnej, - koszykarskie, - badmintonowe, - w tenisie stołowym, 15

16 Rezultaty Cel operacyjny nr 4 - w siatkowej piłce plażowej, - kręglarskie, b) pozostałe zajęcia w zakresie: - aerobicu, - biegów, - nordic walking, - tenisa ziemnego, - jazdy rowerami, - pływania, - kajakarstwa, - łyżwiarstwa. c) inne zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu oraz różne formy turystyki: - wycieczki, - rajdy piesze, - rajdy rowerowe, - spływy kajakowe, - rejsy żeglarskie. 2. Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów i zabaw w terenie. 3. Liczba prewencyjnych akcji zdrowotnych. 4. Liczba osób korzystających z zajęć, imprez, akcji i obiektów rekreacyjnych. 5. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR: a) Przystań : boisk do piłki siatkowej, koszykowej, badmintona i piłki siatkowej plażowej; przystani kajakowej; zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń, pozostałej infrastruktury rekreacyjnej, b) Kręgielnia : kręgielni sportowej, skate parku, c) Tor : toru łyżwiarskiego wraz z infrastrukturą. d) Stadion : hali sportowej, kortów tenisowych, boisk trawiastych do piłki nożnej. 6. Budowa placów z urządzeniami zewnętrznymi do ćwiczeń mięśni, ścieżek rowerowych na terenie miasta, szlaku konnego i kajakowego. 1. Poprawa wydolności i sprawności fizycznej osób dorosłych i seniorów. 2. Zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne. 3. Poprawa wskaźników zdrowotności osób starszych i seniorów. 4. Wypełnienie czasu wolnego. 5. Wykształcenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku. 6. Wyrobienie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego. Integracja osób niepełnosprawnych poprzez sport i rekreację 16

17 Zadania dla celu operacyjnego nr 4 Realizatorzy Beneficjenci Produkty Rezultaty 1. Organizowanie integracyjnych imprez sportowo rekreacyjnych i turystycznych o charakterze otwartym, 2. Organizowanie zespołów i sekcji ćwiczebnych w wybranych dyscyplinach gier zespołowych i indywidualnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności. organizacje pozarządowe, OSiR, ORDN Osoby niepełnosprawne mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego 1. Liczba regularnych zajęć integracyjnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym : a) rozgrywki, współzawodnictwo sportowe, b) imprezy sportowo-rekreacyjne, c) pozostałe zajęcia integracyjne. 2. Liczba funkcjonujących zespołów i sekcji sportowych osób niepełnosprawnych. 3. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z zajęć i imprez oraz obiektów rekreacyjnych. 4. Dostosowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR do potrzeb osób niepełnosprawnych: a) Przystani : przystani kajakowej; terenu obiektu i pozostałej infrastruktury rekreacyjnej, b) Kręgielni : pomieszczenia torów kręgielni, zaplecza sanitarnego, c) Tor : toru łyżwiarskiego wraz z infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych, d) Stadion : hali sportowej, trybun. 1. Zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych w działaniach sportowych i rekreacyjnych. 2. Poprawa wydolności i sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych. 3. Zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne. 4. Poprawa wskaźników zdrowotności osób niepełnosprawnych. 5. Wypełnienie czasu wolnego. 6. Wytworzenie przekonania o możliwości korzystania z rekreacji i sportu. 7. Wykształcenie wśród osób niepełnosprawnych świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku. 8. Wyrobienie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego r zł. Szacowane 2015 r r. wzrost na podstawie średniorocznego wskaźnika koszty celów wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych operacyjnych 1-4 ustalanego w ustawie budżetowej. Szacowane koszty uwzględniają jedynie koszty działań w zakresie imprez sportowych prowadzonych w ramach dotacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki przez organizacje pozarządowe Rozwój i upowszechnianie sportu wyczynowego. 17

18 Rozwój sportu wyczynowego ma szczególne znaczenie dla rozwoju Miasta. Sukcesy w sporcie przyczyniają się bowiem do upowszechniania sportu w świadomości społecznej, są motorem napędowym jego rozwoju, motywują szczególnie młodych ludzi do podejmowania aktywności ruchowej. Podnoszą prestiż Miasta na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Aktywność fizyczna nie powinna ograniczać się do sportu powszechnego. Sport wyczynowy jest szczególną formą aktywności człowieka, nastawioną na rozwijanie jego indywidualnej sprawności fizycznej oraz wydolności, prowadzącej do osiągania wysokich wyników sportowych. Sport wyczynowy jest domeną ludzi wybitnie uzdolnionych i utalentowanych, o ukształtowanych zainteresowaniach. Istotą pracy w sporcie wyczynowym jest wyłonienie talentów sportowych i umożliwienie im indywidualnego rozwoju prowadzącego do osiągania wysokiego poziomu mistrzostwa sportowego w wybranej dyscyplinie sportowej. W ramach tego obszaru planuje się jeden obszar oddziaływania z przypisanymi do niego zadaniami do realizacji w latach Koordynatorem działań w ramach tego obszaru powinien być Wydział właściwy do spraw sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Szacowane łączne środki na realizację działań nieinwestycyjnych w ramach tego obszaru dotyczące tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, powinny docelowo w 2020 roku osiągnąć wartość 2,16 % dochodów z tytułu planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Proponowany schemat dochodzenia do tej kwoty: ROK Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (zgodnie z WPF z dnia r.) Planowane dotacje % (kolumna 3 /kolumna 2) , ,00 1, , ,00 1, , ,00 2, , ,00 2, , ,00 2, , ,00 2, , ,00 2,16 Cele operacyjne Zadania dla celu operacyjnego nr 1 1. Stworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego 1. Włączenie zadań z zakresu sportu wyczynowego do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2. Określenie kryteriów podziału dyscyplin sportowych prowadzonych na terenie miasta na strategiczne, wiodące i pozostałe oraz opracowanie systemu wsparcia finansowego ze środków publicznych dla tych dyscyplin. 3. Rozwój infrastruktury sportowej w mieście (budowa, rozbudowa 18

19 Realizatorzy Beneficjenci Szacowane koszty Produkty Rezultaty i modernizacja bazy sportowej). 4. Organizacja widowisk sportowych. 5. Opracowanie systemu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz systemu wyróżnień oraz nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w rywalizacji sportowej. 6. Opracowanie systemu opieki rehabilitacyjnej dla sportowców. 7. Opracowanie kryteriów korzystania z obiektów sportowych przez kluby rozwijające dyscypliny strategiczne, wiodące i pozostałe. 8. Tworzenie warunków szkolenia i doskonalenia kadry trenerskiej. Kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe Dzieci, młodzież i zawodnicy ze stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. organizacja ogółem dotacje imprez rehabilitacja wynajem obiektów Wieloletnie programy rozwoju danej dyscypliny w mieście. 2. Trybuny stadionu OSiR. 3. Hala widowiskowo - sportowa. 4. Modernizacja toru łyżwiarskiego. 5. Modernizacja stadionu dla lekkiej atletyki. 6. Liczba regularnych zajęć i ich uczestników. 1. Poprawa wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 2. Podniesienie poziomu umiejętności techniczno taktycznych w poszczególnych dyscyplinach. 3. Zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne. 4. Poprawa wskaźników zdrowotności społeczeństwa. 5. Zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych oraz agresji, w szczególności wśród młodzieży. 6. Wykształcenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego. 7. Wzrost liczby wykwalifikowanej kadry trenersko instruktorskiej. 8. Promocja miasta przez stworzenie widowisk sportowych. - Szacowane koszty nie uwzględniają kosztów korzystania z przyszkolnych hal i obiektów sportowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych które uzależnione są od uzyskania wsparcia środkami zewnętrznymi. - Szczegółowe opracowanie dotyczące rozwoju i upowszechniania sportu wyczynowego zawarte jest w Załączniku Nr 1do uchwały 19

20 III. MONITORING I EWALUACJA Ze względu na zaangażowanie w realizację Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata środków publicznych, podmiotem odpowiedzialnym za monitoring wskaźników produktu i rezultatu powinien być Wydział właściwy ds. sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Wskaźniki powinny być monitorowane na bieżąco w miarę wydatkowania środków, na podstawie przedkładanych częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego. Ewaluacja powinna być prowadzona przez Wydział właściwy ds. sportu przy współudziale Rady Sportu w Tomaszowie Mazowieckim współautora Programu na podstawie wskaźników przekazanych przez Wydział właściwy ds. sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Ewaluacja powinna obejmować: badanie roczne na podstawie otrzymanych wyników monitoringu oraz w oparciu o uzyskiwane wyniki sportowe, badanie w połowie okresu obowiązywania Programu, tj. po roku 2017, gdy osiągnięte zostają maksymalne, zakładane poziomy dofinansowania sportu ze środków budżetu Miasta, pod kątem skuteczności i efektywności przyjętych rozwiązań, badanie na koniec okresu obowiązywania Programu, tj. w roku 2020, tak aby ocenić skuteczność i efektywność realizacji Programu i na tej podstawie wypracować założenia na kolejny okres programowania. Wyniki monitoringu i analiz przedkładane są Prezydentowi Miasta i Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. 20

21 Załącznik do Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata Ad 2.3. Rozwój i upowszechnianie sportu wyczynowego. 1. Podział dyscyplin sportowych na strategiczne, wiodące i pozostałe Aby dofinansowanie ze środków budżetowych było efektywne, powinno odbywać się według jasnych i przejrzystych zasad. Powinny one uwzględnić tradycje, wyniki sportowe oraz możliwości rozwoju poszczególnych dyscyplin. Dlatego wprowadza się zasadę podziału dyscyplin funkcjonujących na terenie miasta się na trzy grupy 1. Dyscypliny strategiczne maksymalnie trzy 2. Dyscypliny wiodące razem ze strategicznymi nie więcej niż siedem 3. Dyscypliny pozostałe 2. Określenie kryteriów dla dyscyplin strategicznych i wiodących Dyscyplina strategiczna musi spełniać następujące kryteria: 1. Jest dyscypliną olimpijską. 2. Jest dyscypliną z tradycjami w mieście i miasto posiada bazę sportową niezbędną dla jej uprawiania. 3. W ciągu ostatnich 5 lat w dyscyplinie były liczące się osiągnięcia w zawodach sportowych potwierdzone wynikami w rozgrywkach centralnych. 4. Szkolenie odbywa się we wszystkich kategoriach wiekowych. 5. Zawodnicy uczestniczą we wszystkich oficjalnych zawodach we wszystkich kategoriach wiekowych organizowanych przez polskie związki sportowe. 6. Szkolenie we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzi wysokokwalifikowana, licencjonowana kadra trenerska. 7. Gwarantuje środki własne w wysokości min. 35% dla dyscyplin zespołowych i 25% dla dyscyplin indywidualnych. 8. Jest w jednej z trzech grup sportów olimpijskich /wg. klasyfikacji sportów ze względu na ich strategiczne znaczenie/ wskazanych w programie finansowania sportu polskiego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dyscyplina wiodąca musi spełniać następujące kryteria: 1. Jest dyscypliną olimpijską. 2. Jest dyscypliną z tradycjami w mieście i miasto posiada bazę sportową niezbędną dla jej uprawiania. 21

22 3. W ciągu ostatnich 5 lat w dyscyplinie były liczące się osiągnięcia w zawodach sportowych potwierdzone wynikami w rozgrywkach centralnych. 4. Szkolenie odbywa się minimum w 3 kategoriach wiekowych. 5. Zawodnicy biorą udział w zawodach sportowych minimum w 3 kategoriach wiekowych. 6. Szkolenie prowadzi wysokokwalifikowana, licencjonowana kadra trenerska. 7. Gwarantuje środki własne w wysokości min. 25% dla dyscyplin zespołowych i 15% dla dyscyplin indywidualnych. 8. Jest w jednej z trzech grup sportów olimpijskich /wg. klasyfikacji sportów ze względu na ich strategiczne znaczenie/ wskazanych w programie finansowania sportu polskiego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pozostałe dyscypliny: 1. Dyscypliny prowadzone w klubach sportowych mających siedzibę na terenie miasta uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez właściwe Związki Sportowe. 3. Podział dyscyplin sportowych na strategiczne i wiodące Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w pkt. 2 dokonuje się następującego podziału dyscyplin na strategiczne i wiodące: 1. Dyscypliny strategiczne: - piłka nożna mężczyzn - piłka siatkowa mężczyzn - łyżwiarstwo szybkie z racji dużego zainteresowania i popularności za dyscyplinę priorytetową uznaje się piłkę nożną mężczyzn. 2. Dyscypliny wiodące: - piłka ręczna mężczyzn - piłka siatkowa kobiet - piłka nożna kobiet - lekkoatletyka 4. Zasady wsparcia finansowego ze środków budżetu Miasta Tomaszowa Maz. dla rozwoju sportu wyczynowego. 1. Celem zapewnienia stabilnego rozwoju sportu wyczynowego w mieście środki na zadania dotyczące tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w latach r. nie powinny być mniejsze niż określone pkt Programu. 2. Wprowadza się stały podział dotacji na zadania z zakresu sportu ukierunkowane na rozwój sportu wyczynowego obowiązujący w latach 2014 do 2020r. 22

23 95 % całej kwoty na dotacje zadaniowe 3 % całej kwoty na stypendia dla zawodników z grup dyscyplin wiodących i pozostałych 2 % całej kwoty na awanse sportowe dla dyscyplin wiodących i pozostałych /w ramach promocji miasta poprzez sport/ 3. Wprowadza się podział kwoty na dotacje na zadania z zakresu sportu odpowiednio: - w roku 2014 grupa dyscyplin strategicznych 58% grupa dyscyplin wiodących 27% grupa dyscyplin pozostałych 15% - w roku 2015 grupa dyscyplin strategicznych 65% grupa dyscyplin wiodących 25% grupa dyscyplin pozostałych 10% - w roku 2016 grupa dyscyplin strategicznych 70% grupa dyscyplin wiodących 22% grupa dyscyplin pozostałych 8% - w roku 2017 grupa dyscyplin strategicznych 75% grupa dyscyplin wiodących 20% grupa dyscyplin pozostałych 5% 4. Wprowadza się podział kwoty dla dyscyplin strategicznych od roku 2016 do 2020 odpowiednio - w roku % na promocję miasta poprzez wysokie wyniki sportowe 75% na realizację zadań podstawowych określonych dla dyscyplin strategicznych - od roku 2017 do % na promocję miasta poprzez wysokie wyniki sportowe 60% na realizację zadań podstawowych określonych dla dyscyplin strategicznych 5. Przez wysokie wyniki sportowe rozumiemy - dla dyscyplin zespołowych udział w rozgrywkach oficjalnych na arenie ponad regionalnej - dla dyscyplin indywidualnych udział w oficjalnych zawodach na arenie międzynarodowej nominacje do kadry Polski 23

24 Warunkiem dofinansowania zadań z zakresu sportu wyczynowego /dotyczy dyscyplin strategicznych i dyscyplin wiodących/ jest przyjęcie przez dotującego programu organizacyjno - finansowego poszczególnych dyscyplin z uwzględnieniem prognoz wynikowych na okres 3 lat. W dyscyplinach, w których prowadzone jest szkolenie w więcej niż jednym klubie takim warunkiem będzie wspólny program obejmujący wszystkie kluby działające w zakresie prowadzonej dyscypliny. Za przygotowanie programów odpowiedzialne są wspólnie wszystkie stowarzyszenia działające w obrębie danej dyscypliny. 5. Pomoc organizacyjna w kierunku rozwoju dyscyplin strategicznych i wiodących 1. Dyscypliny strategiczne a) pierwszeństwo w dostępie do miejskiej infrastruktury sportowej w wymiarze niezbędnym do pełnej realizacji założeń szkoleniowych wynikających ze specyfiki dyscypliny b) otwarcie klas sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych o profilu dyscypliny strategicznej oraz organizacja dodatkowych zajęć pozaszkolnych w szkołach podstawowych, przy optymalnym założeniu: - dla piłki siatkowej mężczyzn - klasy sportowe w szkołach podstawowych i w jednym gimnazjum - zajęcia pozaszkolne o profilu siatkówki w trzech szkołach podstawowych - dla łyżwiarstwa szybkiego - klasy sportowe w szkołach podstawowych i w jednym gimnazjum - dla piłki nożnej - klasy sportowe w szkole podstawowej i w jednym gimnazjum 2. Dyscypliny wiodące a) dostęp do miejskiej infrastruktury sportowej dla potrzeb realizacji przedsięwzięć związanych z rozwojem dyscypliny po zapewnieniu warunków organizacyjnych dla dyscyplin strategicznych, b) organizacja klas sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych o profilu dyscypliny wiodącej oraz zapewnienie szkolenia w ramach zajęć pozaszkolnych w miarę możliwości finansowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. 6. System opieki rehabilitacyjnej i zdrowotnej dla sportowców. Zawodnikom stowarzyszeń i klubów sportowych działających na ternie miasta reprezentującym Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w rozgrywkach sportowych, zapewnia się bezpłatną rehabilitację w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. 24

25 25

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT) Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 (PROJEKT) Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 jest efektem prac zespołu powołanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM Spis treści: I. Wstęp II. Rola i zadanie samorządu w rozwoju sportu III. Uwarunkowania sportu w Powiecie Wałeckim 1.) Sport szkolny w gimnazjach oraz szkołach

Bardziej szczegółowo

Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015

Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015 Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015 (materiał do konsultacji społecznych) Kto chce zdobyć złoto musi mierzyć w diamenty anonim Lublin grudzień 2011 1 Wstęp... 3 Cele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022"

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022" Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 5

Bardziej szczegółowo

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i Z a r z ą d u G ł ó w n e g o T K K F z a l a t a

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Tychy 2009 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Aktualny stan kultury fizycznej - diagnoza 6 III. Przesłanki, załoŝenia i główne cele strategii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Projekt STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej BODZANÓW, 2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bodzanów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2015-2025

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2015-2025 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/306/2014 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29.09.2014r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2015-2025 Autor opracowania: Ewa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA na 2008 rok

ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA na 2008 rok ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA na 2008 rok Łomża, wrzesień 2007 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. UWARUNKOWANIA... 4 B. WEWNĘTRZNE... 5 II. CELE POLITYKI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIASKI NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIASKI NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIASKI NA LATA 2014-2020 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA STRATEGII... 5 1. PODSTAWY PRAWNE... 5 2. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDAN IIE Z REAL IIZAC JJ II PROGRAMU MO JJE BO IISKO --ORL IIK 2012 ZA II II PÓŁROCZE 2010 WARSZAWA, STYCZEŃ 2011 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo