Lokalny Program Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Program Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2014 roku Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi Pierre de Coubertin Lokalny Program Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata

2 Tomaszów Mazowiecki, 2014 Opracowanie jest efektem współpracy pomiędzy Radą Sportu w Tomaszowie Mazowieckim a Wydziałem Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 2

3 Spis treści Wstęp Część I Diagnoza stanu sportu w Tomaszowie Mazowieckim 1.1. Organizacja sportu 1.2. Baza sportowo - rekreacyjna 1.3. Finansowanie sportu ze środków publicznych 1.4. Analiza SWOT Część II Priorytety i zadania 2.1. Wychowanie fizyczne, zdrowotne i sport szkolny 2.2. Aktywność fizyczna społeczeństwa 2.3. Rozwój i upowszechnianie sportu wyczynowego Część III Monitoring i ewaluacja 3

4 WSTĘP Sport, rozumiany jako dowolna forma ruchu obejmuje wszelkie formy aktywności fizycznej od rekreacji, po zawodowe jego uprawianie. Światowa Organizacja Zdrowia uznaje aktywność fizyczną za podstawowe narzędzie profilaktyki zdrowotnej dla całej populacji i zaleca każdej osobie dorosłej, w tym i osobom starszym co najmniej 30 minut ruchu dziennie, a w przypadku dzieci i młodzieży przynajmniej 60 minut aktywności fizycznej dziennie. Współczesny sport, co podkreśla Biała Księga na temat sportu, ogłoszona przez Komisję Europejską w 2007 roku, należy rozpatrywać z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. Społeczna rola sportu obejmuje przede wszystkim aspekt zdrowotny, gdyż uprawianie sportu wpływa pozytywnie na organizm człowieka oraz aspekt edukacyjny ponieważ sport poprawia rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich. Gospodarczy wymiar sportu to przede wszystkim jego wpływ na wzrost gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Uzupełniając te dwa wymiary wymiarem środowiskowym, niezbędnym do uprawiania sportu powszechnego rekreacji, należy uznać sport za ważny element zrównoważonego rozwoju społecznego. Unia Europejska w ramach Wytycznych dotyczących aktywności fizycznej z 2008 roku zaleca, aby działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej podejmowane były i koordynowane nie tylko na poziomie krajowym, ale także lokalnym, co sprzyja budowaniu współpracy pomiędzy samorządami, a organizacjami działającymi w obszarze sportu zorganizowanego i niezorganizowanego. Dokument ten podkreśla, że w sytuacji, gdy źródłem finansowania sportu są środki publiczne, konieczne jest przeznaczanie tych środków na wspieranie aktywności fizycznej całej społeczności. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 68 ust 5 stanowi, że władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku w art. 7 ust. 1 pkt. 10 zawierającym zadania i obowiązki samorządu wskazuje, że zadania własne gminy obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Niniejszy Program, został w znaczącej części przygotowany przez partnera społecznego jakim jest Rada Sportu działająca przy Prezydencie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, złożona z przedstawicieli sportu wyczynowego, powszechnego i szkolnego. Wspólnie z konsultacjami przeprowadzonymi w lokalnym środowisku sportowym, nadaje to Programowi szczególne znaczenie, jako dokumentowi, który powstał na drodze otwartego dialogu. 4

5 I. DIAGNOZA STANU SPORTU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Diagnoza stanu wyjściowego, na podstawie której przygotowano priorytety i zadania w ramach Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata , została oparta na syntezie informacji zebranych przez Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Diagnoza przedstawia obraz tomaszowskiego sportu i wskazuje obszary strategicznego oddziaływania, a przy jej sporządzaniu kierowano się podziałem obszarów oddziaływania na sport szkolny (dziecięcy i młodzieżowy), sport masowy oraz sport wyczynowy ORGANIZACJA SPORTU Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, realizowane jest we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta poprzez prowadzenie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, organizację ponadobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, prowadzenia wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego oraz organizację szkolenia w ramach klas sportowych. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są przez szkoły w ramach obowiązkowego programu nauczania. Organizacja ponadobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego realizowana jest w ramach godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U z 2014 r poz. 191) oraz godzin przyznanych do realizacji przez organ prowadzący. Wewnątrzszkolne współzawodnictwo sportowe organizowane jest przez Szkolne Kluby Sportowe oraz Uczniowskie Kluby Sportowe. Współzawodnictwo międzyszkolne prowadzone jest zarówno przez SKS-y, UKS-y jak i Szkolny Związek Sportowy, największe stowarzyszenie sportowe rozwijające kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Dla najbardziej usportowionych uczniów tworzony jest system klas sportowych, który ma za zadanie stworzenie warunków do rozwoju wybranych dyscyplin sportu rozwijanych w oparciu o działające kluby sportowe. Na ternie Miasta ma swoją siedzibę 28 klubów sportowych, które ze względu na stosowanie ogólnie przyjętych zasad uczestnictwa w zorganizowanych formach współzawodnictwa, należy wskazać jako realizatorów zadań z zakresu sportu wyczynowego. Działające kluby prowadzą szkolenie w 27 dyscyplinach sportowych. Sport masowy i rekreacja stają się nieodłącznym elementem życia mieszkańców miasta. Rozwijają się one zarówno w formach zorganizowanych prowadzonych m.in. przez stowarzyszenia działające na terenie miasta takich jak Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Tomaszowski Klub Żeglarski, Tomaszowskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Gem, Klub Sportowy Amber, zakłady pracy, jak i w formach niezorganizowanych takich 5

6 jak jogging, nordic walking, kolarstwo, co związane jest z modą, kreowaniem aktywności ruchowej przez media, a które cechuje spontaniczność i uspołecznienie. Specyficzne miejsce w ramach upowszechniania sportu należy przyznać osobom niepełnosprawnym oraz seniorom. Kultura fizyczna daje tym grupom poczucie przynależności i uczestnictwa w życiu społecznym. Spełnia również funkcję aktywizującą i prozdrowotną. Zapewnia jednocześnie prewencyjną (rekreacyjną) funkcję w zakresie ochrony zdrowia BAZA SPORTOWO - REKREACYJNA Tomaszów Mazowiecki posiada dobrą miejską bazę sportowo - rekreacyjną oraz wspaniałe położenie zarówno dla rozwoju sportu powszechnego jak i wyczynowego. Bazę tą stanowią: - obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji: boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem sanitarnym, trawiaste boisko piłkarskie z bieżnią i urządzeniami lekkoatletycznymi, boisko treningowe, hala sportowa, cztery korty tenisowe i zaplecze gastronomiczno-hotelowe przy ul. Nowowiejskiej; sztucznie mrożony tor lodowy z zapleczem technicznym (maszynownią), tor wrotkarski, skatepark, automatyczna kręgielnia sportowa z zapleczem hotelowym oraz 3 urządzenia do ćwiczeń siłowych przy ul. Strzeleckiej, otwarta przystań kajakowa z zapleczem hotelowo-gastronomicznym, boiska do: siatkówki, siatkówki plażowej, badmintona i koszykówki, zewnętrzne stoły do gry w tenisa, szachownica plenerowa, oraz wypożyczalnia sprzętu sportoworekreacyjnego przy ul. PCK. - przyszkolne obiekty sportowe: 2 baseny, 6 dużych sal wielofunkcyjnych, 4 sale o podwyższonym standardzie, 11 małych sal gimnastycznych, /3 hale sportowe, 2 duże i 7 małych sal gimnastycznych pozostaje w zarządzie miasta, pozostałe są w zarządzie powiatu/ 6 boisk typu Orlik, 6 boisk wielofunkcyjnych, 3 boiska przyszkolne. /2 boiska typu Orlik, 3 boiska wielofunkcyjne i 3 boiska przyszkolne pozostają w zarządzie miasta, pozostałe są w zarządzie powiatu/ - inne obiekty służące do uprawiania sportu masowego i rekreacji ruchowej: place zabaw, 6

7 parki miejskie: im. Solidarności, Bulwary, im. dr Jana Serafina Rode, przy ul. Wschodniej, przy ul. Nadrzecznej, tereny zielone: błonia przy ul. Strzeleckiej, os. Niebrów, ujeżdżalnia koni park linowy doliny rzek i rzeczek: Pilicy, Wolbórki, Czarnej, Piasecznicy i Lubochenki, obszary chronionego krajobrazu (Natura 2000): Rezerwat Niebieskie Źródła, Łąki Ciebłowickie, Lasy Smardzewickie, ciąg pieszo-rowerowy Tomaszów Mazowiecki Spała, ścieżka rowerowa Tomaszów Mazowiecki Nagórzyce, oznakowane szlaki turystyczne przebiegające przez Tomaszów Mazowiecki lub przy jego granicach administracyjnych: czerwony (tzw. partyzancki), niebieski (zwany pilickim), zielony (zwany krajobrazowym), niebieski im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, niebieski im Juliana Tuwima, żółty (zwany szlakiem carskim) oraz czerwony (zwany drogą żubrów) FINANSOWANIE SPORTU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Wydatki z budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na dział Kultura Fizyczna w ostatnich trzech latach oraz plan wydatków na rok 2014 przedstawia tabela poniżej. Rok Wydatki razem na realizację zadań Tabela nr 1. Wydatki budżetowe w dziale Kultura Fizyczna utrzymanie bazy sportowej OSiR W tym wydatki: majątkowe budowa nowych obiektów utrzymania przyszkolnych pływalni 2014* , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 Podane w tabeli kwoty odnoszące się do utrzymania bazy sportowej OSiR w latach stanowią 80% całości budżetu Ośrodka. Szczególną uwagę zwrócić należy na zbliżoną w ostatnich latach wysokość środków przeznaczanych na realizację zadań publicznych, w tym na dotację dla organizacji pozarządowych, które wspomagają Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 1.4 Analiza SWOT 7

8 Na podstawie w/w danych oraz w oparciu o opinie Rady Sportu w Tomaszowie Mazowieckim, na potrzeby przygotowania niniejszego programu przeprowadzono uproszczoną analizę SWOT (silne strony słabe strony, szanse zagrożenia). SILNE STRONY duża liczba oraz różnorodność klubów i stowarzyszeń sportowych doświadczona kadra instruktorska i trenerska różnorodność obiektów sportowych duża liczba lokalnych wydarzeń sportoworekreacyjnych współpraca klubów i stowarzyszeń z władzami publicznymi olimpijskie tradycje sportowe SZANSE Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale profesjonalna baza sportowa tereny wokół Miasta o potencjale rekreacyjnym i turystycznym zainteresowanie sektora prywatnego sportem potencjał wizerunkowy sportu możliwość pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje oraz na programy popularyzacji sportu i rekreacji kształtowanie przez media pozytywnego klimatu dla uprawiania sportu SŁABE STRONY stan techniczny niektórych obiektów sportowych ograniczony dostęp do obiektów sportowych dla uprawiania sportu masowego ze względu na ich znaczne obłożenie oparcie funkcjonowania klubów i stowarzyszeń sportowych o dotacje ze środków publicznych nieznaczna liczba lokalnych wydarzeń sportowych o zasięgu ponadregionalnym i krajowym ZAGROŻENIA konkurencja ze strony innych miast prawne ograniczenia możliwości korzystania ze środowiska nieprzychylny klimat wokół niektórych dyscyplin sportu II. PRIORYTETY I ZADANIA Priorytety i zadania Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata zostały opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 opublikowanej w roku 2007 w ramach planów sektorowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotyczących nowych zasad finansowania sportu oraz lokalnych uwarunkowań Wychowanie fizyczne, zdrowotne i sport szkolny Najistotniejszym elementem procesu aktywności fizycznej w szkole na wszystkich jego etapach winien być dobrze zorganizowany system lekcyjnego wychowania fizycznego i zdrowotnego, kształtujący harmonijny, wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci 8

9 i młodzieży, przygotowujący do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz wychowania zdrowotnego. Rozwój fizyczny i osobowościowy człowieka, jego zdrowie i jakość życia jest podstawowym warunkiem zdrowego, aktywnego i sprawnego społeczeństwa. Zaczyna się on już obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego w szkołach, a następnie kontynuowany przez system sportowych i rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych realizowanych przez szkołę, kluby sportowe oraz inne organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej, przechodzi do szkolnego systemu współzawodnictwa sportowego. W ramach tego działania planuje się 5 obszarów oddziaływania z przypisanymi do nich zadaniami do realizacji w latach Koordynatorem działań w ramach tego obszaru powinna być organizacja pozarządowa działające na terenie miasta, wyłoniona w drodze konkursu. Trudno jest oszacować wielkość środków na realizację tego priorytetu ze względu na łączenie źródeł finansowania z działów Kultura Fizyczna oraz Oświata i Wychowanie. Cel operacyjny nr 1 Powszechna aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Zadania dla celu operacyjnego nr 1 Realizatorzy Beneficjenci Szacowane koszty Produkty Rezultaty 1. Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. 2. System oceniania i zachęt do wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych, obniżenie absencji na lekcji. 3. Obowiązkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 4. Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe w szkole w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych i Gimnazjady. 5. Aktywna turystyka. 6. Pozaszkolne zajęcia w stowarzyszeniach i klubach sportowych. 7. Zajęcia z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w klasach sportowych. 8. Opieka medyczna dla potrzeb wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Urząd Miasta, szkoły podstawowe, gimnazjalne, organizacje pozarządowe, doradca metodyczny, pielęgniarka szkolna, rodzice, opiekunowie. Dzieci, młodzież, opiekunowie, rodzice. Corocznie ustalane w uchwale budżetowej miasta. Uczeń sprawny i zdrowy, aktywny przez całe życie. 1. Polubienie wychowania fizycznego aktywność w czasie zajęć. 2. Umiejętność zagospodarowania czasu wolnego. 3. Preferowanie wypoczynku czynnego. 4. Rozwijanie zainteresowań sportowych. 5. Możliwość śledzenia własnych osiągnięć. 6. Umiejętność samooceny sprawności. 7. Umiejętność zachowania prawidłowej postawy ciała. 8. Kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia. 9. Rozwój talentów sportowych w wybranych dyscyplinach. 10. Ocena zdrowia ucznia do wychowania fizycznego, udziału w klasach sportowych i opieka nad ich rozwojem fizycznym i zdrowotnym, kwalifikacje do uczestnictwa w zawodach sportowych. Cel operacyjny nr 2 Edukacja zdrowotna poprzez kulturę fizyczną. 9

10 Zadania dla celu operacyjnego nr 2 Realizatorzy Szacowane koszty Beneficjenci Produkty Rezultaty 1. Sprawność fizyczna jako źródło zdrowia i osiągnięć motorycznych. 2. Zachęcanie wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego i zwiększenia wydatku energii w codziennym życiu. 3. Stwarzanie wszystkim uczniom możliwości: decydowania o wyborze rodzaju zajęć, osiągania sukcesu, zwiększenia poczucia własnej wartości i samoskuteczności, samokontroli swego rozwoju i zdrowia oraz dbałości o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. 4. Umożliwianie dzieciom odkrycie i rozwijanie własnych uzdolnień ruchowych i wydolnościowych, zdobycie podstawowych umiejętności motorycznych, umożliwiających aktywność fizyczną w okresie całego życia. 5. Przeciwdziałanie przedwczesnemu zmniejszaniu się i zanikowi naturalnej w dzieciństwie potrzeby ruchu oraz ochrona przed zaburzeniami w stanie zdrowia związanymi z hipokinezją. 6. Prowadzenie Karty sprawności i zdrowia ocena postępu rozwoju fizycznego ucznia w poszczególnych etapach edukacyjnych. Urząd Miasta, nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, służba medyczna, opiekunowie, rodzice, ratownicy medyczni, policja, inspektorzy bhp, służby sanitarno - epidemiologiczne. Corocznie ustalane w uchwale budżetowej miasta. Dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele w-f (szkolenie z zakresu wychowania zdrowotnego). Każdy uczeń w edukacji szkolnej oraz w dorosłym życiu potrafi wykorzystać zdolność do przystosowania się do zmiennych warunków otoczenia w trakcie codziennych obowiązków szkolnych oraz realizacji życiowych aspiracji w dorosłym życiu. 1. Umiejętność aktywizacji ruchowej i hartowania organizmu. 2. Dostosowanie się do potrzeb życiowych organizmu: - nauki szkolnej, - aktywności ruchowej, czasu wolnego i odpoczynku, - właściwego odżywiania, - wystarczającej ilości snu, - unikanie szkodliwych nałogów, - radzenia sobie ze stresem, - zapobieganie i unikanie wypadkom. 3. Dbanie o własne zdrowie, higiena osobista. 4. Umiejętność współżycia ze środowiskiem i działania ekologiczne. Cel operacyjny nr 3 System współzawodnictwa sportowego. Zadania dla celu 1. Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno sportowe. operacyjnego nr 3 2. Szkolne Igrzyska Sportowe klasowe, międzyklasowe. 3. Mistrzostwa miasta szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada. System współzawodnictwa sportowego powiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego. 4. Szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów 10

11 sportowych. 5. Udział w projektach i programach regionalnych, ministerialnych i unijnych. Realizatorzy Nauczyciele, szkolne kluby sportowe, organizacje pozarządowe, Urząd Miasta. Beneficjenci Uczniowie, członkowie szkolnych i uczniowskich klubów sportowych r zł. Szacowane koszty 2015 r r. wzrost na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego w ustawie budżetowej 1. Aktywizacja ruchowa dostosowanie zawodów do możliwości uczestników. 2. Możliwości sprawdzenia swoich umiejętności na forum rówieśników. 3. Doskonalenie swoich umiejętności w wybranych dyscyplinach Produkty i konkurencjach indywidualnych (wybierz co lubisz i potrafisz). 4. Umiejętność kierowania własnym rozwojem fizycznym umiejętność oceny własnych możliwości sportowych. 5. Przygotowanie reprezentacji szkoły do zawodów międzyszkolnych. 6. Rozwój własnych talentów sportowych w klasach sportowych, uczniowskich klubach sportowych. 1. Nabycie nawyków spędzania czasu wolnego przez udział w zorganizowanych formach rekreacyjno sportowych w szkole i poza szkołą (sport rodzinny). Rezultaty 2. Podniesienie na wyższy poziom swoich umiejętności sportowych w wybranych dyscyplinach oraz udział w aktywnym wypoczynku. 3. Umiejętność integracji w zespole. 4. Stosowanie zasad fair play. Szacowane koszty uwzględniają jedynie koszty współzawodnictwa sportowego szkół prowadzonego w ramach dotacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki przez organizacje pozarządowe. Cel operacyjny nr 4 Rozwój infrastruktury sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży. 1. Remonty, modernizacja i budowa obiektów sportowych w szkole. 2. Wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt i urządzenia dla potrzeb Zadania dla celu wychowania fizycznego i sportu szkolnego. operacyjnego nr 4 3. Utrzymywanie w sprawności i bezpieczeństwie sprzętu i urządzeń sportowych. 4. Przepisy i regulaminy korzystania z obiektów i sprzętu sportowego. Realizatorzy Szkoły, Urząd Miasta, społeczni inspektorzy pracy. Beneficjenci Szacowane koszty Szkoły Nie oszacowano kosztów ponieważ zadanie realizowane będzie w ramach środków na zadania w dziale Oświata i wychowanie Produkty 1. Dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego SP nr Modernizacja i remont boiska w Szkole Podstawowej nr Pozyskanie terenu pod budowę boiska szkolnego w Zespole Szkół nr Modernizacja i remont boiska w Szkole Podstawowej nr Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole 11

12 Podstawowej nr 13, modernizacja sali gimnastycznej. 6. Budowa urządzeń do lekkiej atletyki w Gimnazjum nr 3 /bieżni 60 m, skoczni do skoku w dal/. Rezultaty 1. Zrealizowanie zamierzonych programów inwestycyjnych. Produkt 1 przewidziany jest w wieloletnim planie inwestycyjnym miasta. Realizacja pozostałych zadań będzie możliwa po uzyskaniu środków zewnętrznych. Cel operacyjny nr 5 Promocja sportu szkolnego. 1. Ocena współzawodnictwa sportowego szkół, system nagród i wyróżnień. 2. Popularyzacja osiągnięć sportu szkolnego w środkach Zadania dla celu masowego przekazu. operacyjnego nr 5 3. Imprezy sportowe w miejskim kalendarzu wydarzeń kulturalnych. 4. Konkursy, plakaty, foldery sportowe, festyny, imprezy integracyjne, rodzinne. Realizatorzy Szkolne Kluby Sportowe, organizacje pozarządowe Beneficjenci Dzieci i młodzież - uczniowie tomaszowskich szkół r. * zł r r. wzrost na podstawie średniorocznego wskaźnika Szacowane koszty wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego w ustawie budżetowej. 1. Informacja o dokonaniach sportu szkolnego. Produkty 2. Popularyzacja indywidualnych i zespołowych osiągnięć dzieci i młodzieży Tomaszowa. Rezultaty Społeczny udział sportu szkolnego w promocji miasta. * środki zabezpieczone w budżecie miasta /dział 801 rozdział 80195/ z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych dla placówek oświatowych AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SPOŁECZEŃSTWA Aktywność fizyczna nie powinna ograniczać się do procesu dydaktycznego prowadzonego przez szkoły. Kultura fizyczna dla każdego powinna być upowszechniana niezależnie od wieku, płci i statusu materialnego społeczeństwa. Dlatego też, upowszechnianie sportu to ważny czynnik profilaktyki i dbałości o stan zdrowia społeczeństwa, szerszego dostępu obywateli, w tym także osób niepełnosprawnych do różnorodnych form sportowej aktywności. To również walka z negatywnymi zjawiskami i patologiami społecznymi. Należy dążyć do wzrostu świadomości i poziomu wiedzy na temat znaczenia aktywności ruchowej w warunkach stworzonych przez współczesną cywilizację, która w istotny sposób przekłada się na zdrowie jednostki i społeczeństwa. Dlatego należy stwarzać szerokim rzeszom społeczeństwa warunki do systematycznego uczestnictwa w sporcie, rekreacji i turystyce. W ramach tego działania planuje się 4 obszary oddziaływania z przypisanymi do nich zadaniami do realizacji w latach Koordynatorem działań w ramach tego obszaru 12

13 powinna być organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta, wyłoniona w drodze konkursu. Cel operacyjny nr 1 Zadania dla celu operacyjnego nr 1 Realizatorzy Beneficjenci Produkty Rekreacja dzieci i młodzieży 1. Organizacja pozaszkolnych zajęć rekreacyjno-sportowych 2. Organizacja obozów, kolonii dla dzieci i młodzieży o charakterze rekreacyjnym, 3. Organizacja imprez oraz zajęć sportowo rekreacyjnych prowadzonych w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych i wakacji letnich, 4. Organizacja nauki i doskonalenia umiejętności z zakresu gier i zabaw sportowych oraz aktywnych form turystyki. NGO, OSiR Dzieci i młodzież mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego 1. Liczba regularnych zajęć całorocznych, w tym organizowanych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich: a) rozgrywki, współzawodnictwo, ligi rekreacyjne: - siatkarskie, - w halowej piłce nożnej, - w siatkowej piłce plażowej, - kręglarskie, - koszykarskie, - badmintonowe, - w tenisie stołowym, b) pozostałe zajęcia w zakresie: - aerobicu, - biegów, - nordic walking, - tenisa ziemnego, - jazdy rowerami, - pływania, - kajakarstwa, - łyżwiarstwa. c) inne zajęcia ruchowe oraz różne formy turystyki. 2. Liczba osób korzystających z zajęć i obiektów rekreacyjnych. 3. Liczba dzieci korzystających z obozów i kolonii rekreacyjnych. 4. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR: a) Przystań : boisk do piłki siatkowej, koszykowej, badmintona i piłki siatkowej plażowej; przystani kajakowej; zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń, pozostałej infrastruktury rekreacyjnej, b) Kręgielnia : kręgielni sportowej, skate parku, c) Tor : toru łyżwiarskiego wraz z infrastrukturą d) Stadion : hali sportowej, kortów tenisowych, boisk trawiastych do piłki nożnej. 5. Budowa większej ilości placów z urządzeniami zewnętrznymi 13

14 Rezultaty Cel operacyjny nr 2 Zadania dla celu operacyjnego nr 2 Realizatorzy Beneficjenci Produkty do ćwiczeń mięśni, ścieżek rowerowych na terenie miasta, rozbudowa infrastruktury szlaku kajakowego. 1. Poprawa wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 2. Zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne. 3. Poprawa wskaźników zdrowotności społeczeństwa tomaszowskiego. 4. Zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych. 5. Zmniejszenie agresji wśród młodzieży. 6. Wykształcenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku. 7. Wyrobienie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego. Rekreacja rodzinna 1. Organizacja aktywnej turystyki rodzinnej: wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych, spływów kajakowych, rejsów żeglarskich, 2. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych umożliwiających uprawianie gier zespołowych oraz ćwiczeń sprawnościowo -siłowych, 3. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych, festynów i zabaw tworzących klimat do przyjaznej rywalizacji dzieci i rodziców. organizacje pozarzadowe, OSiR Rodziny mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego 1. Liczba regularnych zajęć całorocznych: a) rozgrywki, współzawodnictwo, ligi rekreacyjne: - siatkarskie, - w halowej piłce nożnej, - koszykarskie, - badmintonowe, - w tenisie stołowym, - w siatkowej piłce plażowej, - kręglarskie. b) pozostałe zajęcia w zakresie: - aerobicu, - biegów, - nordic walking, - tenisa ziemnego, - jazdy rowerami, - pływania, - kajakarstwa, - łyżwiarstwa. c) inne zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu oraz różne formy turystyki: - wycieczki, - rajdy piesze, - rajdy rowerowe, - spływy kajakowe, - rejsy żeglarskie. 14

15 Rezultaty Cel operacyjny nr 3 Zadania dla celu operacyjnego nr 3 Realizatorzy Beneficjenci Produkty 2. Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów i zabawa plenerowych. 3. Liczba rodzin korzystających z zajęć, imprez i obiektów rekreacyjnych. 4. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR: a) Przystań : boisk do piłki siatkowej, koszykowej, badmintona i piłki siatkowej plażowej; przystani kajakowej, zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń, pozostałej infrastruktury rekreacyjnej, b) Kręgielnia : kręgielni sportowej, skate parku, c) Tor : toru łyżwiarskiego wraz z infrastrukturą d) Stadion : hali sportowej, kortów tenisowych, boisk trawiastych do piłki nożnej. 5. Większa liczba placów z urządzeniami zewnętrznymi do ćwiczeń mięśni, ścieżek rowerowych na terenie miasta, polepszenie warunków na szlaku kajakowym. 1. Poprawa wydolności i sprawności fizycznej całych rodzin. 2. Zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne. 3. Poprawa wskaźników zdrowotności społeczeństwa tomaszowskiego. 4. Zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych. 5. Zmniejszenie agresji wśród młodzieży i osób dorosłych. 6. Wykształcenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku. 7. Wyrobienie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego. Aktywność ruchowa dorosłych i seniorów. 1. Popularyzacja aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez propagowanie sportów i gier tradycyjnych, 2. Propagowanie różnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, możliwości fizycznych i stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i starszych, 3. Inicjowanie akcji związanych z zapobieganiem rozwoju chorób układu krążenia i innych przedsięwzięć zachęcających do stałej troski o zdrowie, 4. Promowanie aktywności w celu zapobiegania nadwadze, 5. Tworzenie grup dyspanseryjnych korekcyjno-wyrównawczych dla schorzeń związanych z podeszłym wiekiem. organizacje pozarządowe, OSiR Osoby starsze, seniorzy mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego 1. Liczba regularnych zajęć całorocznych: a) rozgrywki, współzawodnictwo, ligi rekreacyjne: - siatkarskie, - w halowej piłce nożnej, - koszykarskie, - badmintonowe, - w tenisie stołowym, 15

16 Rezultaty Cel operacyjny nr 4 - w siatkowej piłce plażowej, - kręglarskie, b) pozostałe zajęcia w zakresie: - aerobicu, - biegów, - nordic walking, - tenisa ziemnego, - jazdy rowerami, - pływania, - kajakarstwa, - łyżwiarstwa. c) inne zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu oraz różne formy turystyki: - wycieczki, - rajdy piesze, - rajdy rowerowe, - spływy kajakowe, - rejsy żeglarskie. 2. Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów i zabaw w terenie. 3. Liczba prewencyjnych akcji zdrowotnych. 4. Liczba osób korzystających z zajęć, imprez, akcji i obiektów rekreacyjnych. 5. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR: a) Przystań : boisk do piłki siatkowej, koszykowej, badmintona i piłki siatkowej plażowej; przystani kajakowej; zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń, pozostałej infrastruktury rekreacyjnej, b) Kręgielnia : kręgielni sportowej, skate parku, c) Tor : toru łyżwiarskiego wraz z infrastrukturą. d) Stadion : hali sportowej, kortów tenisowych, boisk trawiastych do piłki nożnej. 6. Budowa placów z urządzeniami zewnętrznymi do ćwiczeń mięśni, ścieżek rowerowych na terenie miasta, szlaku konnego i kajakowego. 1. Poprawa wydolności i sprawności fizycznej osób dorosłych i seniorów. 2. Zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne. 3. Poprawa wskaźników zdrowotności osób starszych i seniorów. 4. Wypełnienie czasu wolnego. 5. Wykształcenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku. 6. Wyrobienie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego. Integracja osób niepełnosprawnych poprzez sport i rekreację 16

17 Zadania dla celu operacyjnego nr 4 Realizatorzy Beneficjenci Produkty Rezultaty 1. Organizowanie integracyjnych imprez sportowo rekreacyjnych i turystycznych o charakterze otwartym, 2. Organizowanie zespołów i sekcji ćwiczebnych w wybranych dyscyplinach gier zespołowych i indywidualnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności. organizacje pozarządowe, OSiR, ORDN Osoby niepełnosprawne mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego 1. Liczba regularnych zajęć integracyjnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym : a) rozgrywki, współzawodnictwo sportowe, b) imprezy sportowo-rekreacyjne, c) pozostałe zajęcia integracyjne. 2. Liczba funkcjonujących zespołów i sekcji sportowych osób niepełnosprawnych. 3. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z zajęć i imprez oraz obiektów rekreacyjnych. 4. Dostosowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR do potrzeb osób niepełnosprawnych: a) Przystani : przystani kajakowej; terenu obiektu i pozostałej infrastruktury rekreacyjnej, b) Kręgielni : pomieszczenia torów kręgielni, zaplecza sanitarnego, c) Tor : toru łyżwiarskiego wraz z infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych, d) Stadion : hali sportowej, trybun. 1. Zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych w działaniach sportowych i rekreacyjnych. 2. Poprawa wydolności i sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych. 3. Zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne. 4. Poprawa wskaźników zdrowotności osób niepełnosprawnych. 5. Wypełnienie czasu wolnego. 6. Wytworzenie przekonania o możliwości korzystania z rekreacji i sportu. 7. Wykształcenie wśród osób niepełnosprawnych świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku. 8. Wyrobienie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego r zł. Szacowane 2015 r r. wzrost na podstawie średniorocznego wskaźnika koszty celów wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych operacyjnych 1-4 ustalanego w ustawie budżetowej. Szacowane koszty uwzględniają jedynie koszty działań w zakresie imprez sportowych prowadzonych w ramach dotacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki przez organizacje pozarządowe Rozwój i upowszechnianie sportu wyczynowego. 17

18 Rozwój sportu wyczynowego ma szczególne znaczenie dla rozwoju Miasta. Sukcesy w sporcie przyczyniają się bowiem do upowszechniania sportu w świadomości społecznej, są motorem napędowym jego rozwoju, motywują szczególnie młodych ludzi do podejmowania aktywności ruchowej. Podnoszą prestiż Miasta na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Aktywność fizyczna nie powinna ograniczać się do sportu powszechnego. Sport wyczynowy jest szczególną formą aktywności człowieka, nastawioną na rozwijanie jego indywidualnej sprawności fizycznej oraz wydolności, prowadzącej do osiągania wysokich wyników sportowych. Sport wyczynowy jest domeną ludzi wybitnie uzdolnionych i utalentowanych, o ukształtowanych zainteresowaniach. Istotą pracy w sporcie wyczynowym jest wyłonienie talentów sportowych i umożliwienie im indywidualnego rozwoju prowadzącego do osiągania wysokiego poziomu mistrzostwa sportowego w wybranej dyscyplinie sportowej. W ramach tego obszaru planuje się jeden obszar oddziaływania z przypisanymi do niego zadaniami do realizacji w latach Koordynatorem działań w ramach tego obszaru powinien być Wydział właściwy do spraw sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Szacowane łączne środki na realizację działań nieinwestycyjnych w ramach tego obszaru dotyczące tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, powinny docelowo w 2020 roku osiągnąć wartość 2,16 % dochodów z tytułu planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Proponowany schemat dochodzenia do tej kwoty: ROK Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (zgodnie z WPF z dnia r.) Planowane dotacje % (kolumna 3 /kolumna 2) , ,00 1, , ,00 1, , ,00 2, , ,00 2, , ,00 2, , ,00 2, , ,00 2,16 Cele operacyjne Zadania dla celu operacyjnego nr 1 1. Stworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego 1. Włączenie zadań z zakresu sportu wyczynowego do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2. Określenie kryteriów podziału dyscyplin sportowych prowadzonych na terenie miasta na strategiczne, wiodące i pozostałe oraz opracowanie systemu wsparcia finansowego ze środków publicznych dla tych dyscyplin. 3. Rozwój infrastruktury sportowej w mieście (budowa, rozbudowa 18

19 Realizatorzy Beneficjenci Szacowane koszty Produkty Rezultaty i modernizacja bazy sportowej). 4. Organizacja widowisk sportowych. 5. Opracowanie systemu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz systemu wyróżnień oraz nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w rywalizacji sportowej. 6. Opracowanie systemu opieki rehabilitacyjnej dla sportowców. 7. Opracowanie kryteriów korzystania z obiektów sportowych przez kluby rozwijające dyscypliny strategiczne, wiodące i pozostałe. 8. Tworzenie warunków szkolenia i doskonalenia kadry trenerskiej. Kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe Dzieci, młodzież i zawodnicy ze stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. organizacja ogółem dotacje imprez rehabilitacja wynajem obiektów Wieloletnie programy rozwoju danej dyscypliny w mieście. 2. Trybuny stadionu OSiR. 3. Hala widowiskowo - sportowa. 4. Modernizacja toru łyżwiarskiego. 5. Modernizacja stadionu dla lekkiej atletyki. 6. Liczba regularnych zajęć i ich uczestników. 1. Poprawa wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 2. Podniesienie poziomu umiejętności techniczno taktycznych w poszczególnych dyscyplinach. 3. Zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne. 4. Poprawa wskaźników zdrowotności społeczeństwa. 5. Zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych oraz agresji, w szczególności wśród młodzieży. 6. Wykształcenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego. 7. Wzrost liczby wykwalifikowanej kadry trenersko instruktorskiej. 8. Promocja miasta przez stworzenie widowisk sportowych. - Szacowane koszty nie uwzględniają kosztów korzystania z przyszkolnych hal i obiektów sportowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych które uzależnione są od uzyskania wsparcia środkami zewnętrznymi. - Szczegółowe opracowanie dotyczące rozwoju i upowszechniania sportu wyczynowego zawarte jest w Załączniku Nr 1do uchwały 19

20 III. MONITORING I EWALUACJA Ze względu na zaangażowanie w realizację Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata środków publicznych, podmiotem odpowiedzialnym za monitoring wskaźników produktu i rezultatu powinien być Wydział właściwy ds. sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Wskaźniki powinny być monitorowane na bieżąco w miarę wydatkowania środków, na podstawie przedkładanych częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego. Ewaluacja powinna być prowadzona przez Wydział właściwy ds. sportu przy współudziale Rady Sportu w Tomaszowie Mazowieckim współautora Programu na podstawie wskaźników przekazanych przez Wydział właściwy ds. sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Ewaluacja powinna obejmować: badanie roczne na podstawie otrzymanych wyników monitoringu oraz w oparciu o uzyskiwane wyniki sportowe, badanie w połowie okresu obowiązywania Programu, tj. po roku 2017, gdy osiągnięte zostają maksymalne, zakładane poziomy dofinansowania sportu ze środków budżetu Miasta, pod kątem skuteczności i efektywności przyjętych rozwiązań, badanie na koniec okresu obowiązywania Programu, tj. w roku 2020, tak aby ocenić skuteczność i efektywność realizacji Programu i na tej podstawie wypracować założenia na kolejny okres programowania. Wyniki monitoringu i analiz przedkładane są Prezydentowi Miasta i Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. 20

21 Załącznik do Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata Ad 2.3. Rozwój i upowszechnianie sportu wyczynowego. 1. Podział dyscyplin sportowych na strategiczne, wiodące i pozostałe Aby dofinansowanie ze środków budżetowych było efektywne, powinno odbywać się według jasnych i przejrzystych zasad. Powinny one uwzględnić tradycje, wyniki sportowe oraz możliwości rozwoju poszczególnych dyscyplin. Dlatego wprowadza się zasadę podziału dyscyplin funkcjonujących na terenie miasta się na trzy grupy 1. Dyscypliny strategiczne maksymalnie trzy 2. Dyscypliny wiodące razem ze strategicznymi nie więcej niż siedem 3. Dyscypliny pozostałe 2. Określenie kryteriów dla dyscyplin strategicznych i wiodących Dyscyplina strategiczna musi spełniać następujące kryteria: 1. Jest dyscypliną olimpijską. 2. Jest dyscypliną z tradycjami w mieście i miasto posiada bazę sportową niezbędną dla jej uprawiania. 3. W ciągu ostatnich 5 lat w dyscyplinie były liczące się osiągnięcia w zawodach sportowych potwierdzone wynikami w rozgrywkach centralnych. 4. Szkolenie odbywa się we wszystkich kategoriach wiekowych. 5. Zawodnicy uczestniczą we wszystkich oficjalnych zawodach we wszystkich kategoriach wiekowych organizowanych przez polskie związki sportowe. 6. Szkolenie we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzi wysokokwalifikowana, licencjonowana kadra trenerska. 7. Gwarantuje środki własne w wysokości min. 35% dla dyscyplin zespołowych i 25% dla dyscyplin indywidualnych. 8. Jest w jednej z trzech grup sportów olimpijskich /wg. klasyfikacji sportów ze względu na ich strategiczne znaczenie/ wskazanych w programie finansowania sportu polskiego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dyscyplina wiodąca musi spełniać następujące kryteria: 1. Jest dyscypliną olimpijską. 2. Jest dyscypliną z tradycjami w mieście i miasto posiada bazę sportową niezbędną dla jej uprawiania. 21

22 3. W ciągu ostatnich 5 lat w dyscyplinie były liczące się osiągnięcia w zawodach sportowych potwierdzone wynikami w rozgrywkach centralnych. 4. Szkolenie odbywa się minimum w 3 kategoriach wiekowych. 5. Zawodnicy biorą udział w zawodach sportowych minimum w 3 kategoriach wiekowych. 6. Szkolenie prowadzi wysokokwalifikowana, licencjonowana kadra trenerska. 7. Gwarantuje środki własne w wysokości min. 25% dla dyscyplin zespołowych i 15% dla dyscyplin indywidualnych. 8. Jest w jednej z trzech grup sportów olimpijskich /wg. klasyfikacji sportów ze względu na ich strategiczne znaczenie/ wskazanych w programie finansowania sportu polskiego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pozostałe dyscypliny: 1. Dyscypliny prowadzone w klubach sportowych mających siedzibę na terenie miasta uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez właściwe Związki Sportowe. 3. Podział dyscyplin sportowych na strategiczne i wiodące Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w pkt. 2 dokonuje się następującego podziału dyscyplin na strategiczne i wiodące: 1. Dyscypliny strategiczne: - piłka nożna mężczyzn - piłka siatkowa mężczyzn - łyżwiarstwo szybkie z racji dużego zainteresowania i popularności za dyscyplinę priorytetową uznaje się piłkę nożną mężczyzn. 2. Dyscypliny wiodące: - piłka ręczna mężczyzn - piłka siatkowa kobiet - piłka nożna kobiet - lekkoatletyka 4. Zasady wsparcia finansowego ze środków budżetu Miasta Tomaszowa Maz. dla rozwoju sportu wyczynowego. 1. Celem zapewnienia stabilnego rozwoju sportu wyczynowego w mieście środki na zadania dotyczące tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w latach r. nie powinny być mniejsze niż określone pkt Programu. 2. Wprowadza się stały podział dotacji na zadania z zakresu sportu ukierunkowane na rozwój sportu wyczynowego obowiązujący w latach 2014 do 2020r. 22

23 95 % całej kwoty na dotacje zadaniowe 3 % całej kwoty na stypendia dla zawodników z grup dyscyplin wiodących i pozostałych 2 % całej kwoty na awanse sportowe dla dyscyplin wiodących i pozostałych /w ramach promocji miasta poprzez sport/ 3. Wprowadza się podział kwoty na dotacje na zadania z zakresu sportu odpowiednio: - w roku 2014 grupa dyscyplin strategicznych 58% grupa dyscyplin wiodących 27% grupa dyscyplin pozostałych 15% - w roku 2015 grupa dyscyplin strategicznych 65% grupa dyscyplin wiodących 25% grupa dyscyplin pozostałych 10% - w roku 2016 grupa dyscyplin strategicznych 70% grupa dyscyplin wiodących 22% grupa dyscyplin pozostałych 8% - w roku 2017 grupa dyscyplin strategicznych 75% grupa dyscyplin wiodących 20% grupa dyscyplin pozostałych 5% 4. Wprowadza się podział kwoty dla dyscyplin strategicznych od roku 2016 do 2020 odpowiednio - w roku % na promocję miasta poprzez wysokie wyniki sportowe 75% na realizację zadań podstawowych określonych dla dyscyplin strategicznych - od roku 2017 do % na promocję miasta poprzez wysokie wyniki sportowe 60% na realizację zadań podstawowych określonych dla dyscyplin strategicznych 5. Przez wysokie wyniki sportowe rozumiemy - dla dyscyplin zespołowych udział w rozgrywkach oficjalnych na arenie ponad regionalnej - dla dyscyplin indywidualnych udział w oficjalnych zawodach na arenie międzynarodowej nominacje do kadry Polski 23

24 Warunkiem dofinansowania zadań z zakresu sportu wyczynowego /dotyczy dyscyplin strategicznych i dyscyplin wiodących/ jest przyjęcie przez dotującego programu organizacyjno - finansowego poszczególnych dyscyplin z uwzględnieniem prognoz wynikowych na okres 3 lat. W dyscyplinach, w których prowadzone jest szkolenie w więcej niż jednym klubie takim warunkiem będzie wspólny program obejmujący wszystkie kluby działające w zakresie prowadzonej dyscypliny. Za przygotowanie programów odpowiedzialne są wspólnie wszystkie stowarzyszenia działające w obrębie danej dyscypliny. 5. Pomoc organizacyjna w kierunku rozwoju dyscyplin strategicznych i wiodących 1. Dyscypliny strategiczne a) pierwszeństwo w dostępie do miejskiej infrastruktury sportowej w wymiarze niezbędnym do pełnej realizacji założeń szkoleniowych wynikających ze specyfiki dyscypliny b) otwarcie klas sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych o profilu dyscypliny strategicznej oraz organizacja dodatkowych zajęć pozaszkolnych w szkołach podstawowych, przy optymalnym założeniu: - dla piłki siatkowej mężczyzn - klasy sportowe w szkołach podstawowych i w jednym gimnazjum - zajęcia pozaszkolne o profilu siatkówki w trzech szkołach podstawowych - dla łyżwiarstwa szybkiego - klasy sportowe w szkołach podstawowych i w jednym gimnazjum - dla piłki nożnej - klasy sportowe w szkole podstawowej i w jednym gimnazjum 2. Dyscypliny wiodące a) dostęp do miejskiej infrastruktury sportowej dla potrzeb realizacji przedsięwzięć związanych z rozwojem dyscypliny po zapewnieniu warunków organizacyjnych dla dyscyplin strategicznych, b) organizacja klas sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych o profilu dyscypliny wiodącej oraz zapewnienie szkolenia w ramach zajęć pozaszkolnych w miarę możliwości finansowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. 6. System opieki rehabilitacyjnej i zdrowotnej dla sportowców. Zawodnikom stowarzyszeń i klubów sportowych działających na ternie miasta reprezentującym Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w rozgrywkach sportowych, zapewnia się bezpłatną rehabilitację w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. 24

25 25

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 Tomaszów Mazowiecki 16 czerwca 2014 r WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/500/2014 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR LII/500/2014 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR LII/500/2014 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15 Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki na lata 2014-15 Sport - ważny dla Polaków Sport to zdrowie i sprawność fizyczna obywateli Sport efektywne narzędzie budowania relacji i tworzenia społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT Kraków, 15-16.06.2016 Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu Wydział Sportu Zarząd Infrastruktury Sportowej Krakowski Szkolny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA LATA 2004/ /09 W PUBLICZNYM GIMNAZJUM nr 5 w RADOMIU

PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA LATA 2004/ /09 W PUBLICZNYM GIMNAZJUM nr 5 w RADOMIU PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA LATA 2004/05 2008/09 W PUBLICZNYM GIMNAZJUM nr 5 w RADOMIU Opracowała: Edyta Górka 1. Założenia organizacyjne Przyjmuje się,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Cele wychowania fizycznego: wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i motorycznej, podniesienie poziomu wydolności fizycznej, powiększenie potencjału

Bardziej szczegółowo

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są:

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, od roku szkolnego 2009/10,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie zasad realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

REGULAMIN w sprawie zasad realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego REGULAMIN w sprawie zasad realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego I. Cele realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w formie zajęć lekcyjnych. Głównym

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele wychowania fizycznego

Nauczyciele wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego dla klas I IV Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu Nauczyciele wychowania fizycznego PSO z wychowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2006 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZSzOI w Łomnicy nr 27/DN/11 z dnia 31.08.2011 r.

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZSzOI w Łomnicy nr 27/DN/11 z dnia 31.08.2011 r. Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZSzOI w Łomnicy nr 27/DN/11 z dnia 31.08.2011 r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum w Lipniku

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum w Lipniku Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum w Lipniku Cele wychowania fizycznego: - wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i motorycznej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa)

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa) Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa) Cele wychowania fizycznego: wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i motorycznej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r.

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków wynikających z przedstawionej informacji dotyczącej sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe (Marcin Kacprzak) innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu wychowania fizycznego piłka siatkowa / piłka

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Grażyna Pleban doradca

Bardziej szczegółowo

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Maciej Kowalczuk Gdańsk, 17.04.2014 r. Multi Sport PROGRAMY KRAJOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI Umiem pływać Nasz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK ZADANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW PRZEWIDYWANE EFEKTY Zwiększenie - Konkurs na kampanię reklamową

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir

PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir ROK SZKOŁY W RUCHU Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN REALIZACJI JEDNEJ GODZINY OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH I JEJ SZKOŁACH FILIALNYCH W

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Nazwa zadania

Załącznik nr 7. Nazwa zadania Załącznik nr 7 a. w otwartych konkursach ofert Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowanych w 01 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Sulechowie na lata 2015-2020

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Sulechowie na lata 2015-2020 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju 1 A. Priorytety: A1. Usprawnienie funkcjonowania szkoły poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań związanych z organizacją i zarządzaniem. A2. Podniesienie jakości realizowanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY w okresie wrzesień - grudzień 2014 r. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

KFT-OB/a. Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy

KFT-OB/a. Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KFT-OB/a Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych Numer identyfikacyjny - REGON za 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Szkolny Klub Sportowy

PROGRAM Szkolny Klub Sportowy WOJEWÓDZTWO POMORSKIE PROGRAM Szkolny Klub Sportowy Program finansowany przez: Główne cele programu Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej poprzez dzieci i młodzież. Poprawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

Dział 926 - "Kultura Fizyczna" - rozdział 92605-236

Dział 926 - Kultura Fizyczna - rozdział 92605-236 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa go nr 192/2011 z dnia 20.01.2011r. Wykaz zadań publicznych Województwa go na rok 2011 w dziedzinie kultury fizycznej rozpatrzonych w wyniku otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

AKCJA ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE W RAMACH PROGRAMU MEN SZKOŁA W RUCHU

AKCJA ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE W RAMACH PROGRAMU MEN SZKOŁA W RUCHU AKCJA ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE W RAMACH PROGRAMU MEN SZKOŁA W RUCHU Obszar I Wychowanie fizyczne lekcje wychowania fizycznego mogą być ciekawe i atrakcyjne. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM SEKCJA MINI PIŁKI SIATKOWEJ

PROGRAM PRACY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM SEKCJA MINI PIŁKI SIATKOWEJ PROGRAM PRACY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO,, JEDYNKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM SEKCJA MINI PIŁKI SIATKOWEJ Opracowanie i realizacja: mgr Anna Sobczak 2 WSTĘP Program pracy Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE. z dnia 25 maja 2016 r.

Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 2432 UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie połączenia jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W 2006 R. (WYDATKI BIEŻĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ na lata 2012 2015 PROGRAM WIELOLETNI

PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ na lata 2012 2015 PROGRAM WIELOLETNI PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ na lata 2012 2015 PROGRAM WIELOLETNI Cel Programu Zasadniczym celem Programu jest popularyzacja postaw prosportowych wśród

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 193 195 i 254/255) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. TWORZENIE PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

I. WPROWADZENIE II. TWORZENIE PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu w rodzinie i wychowania poprzez sport. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych z powiatu miasta Gdańska.

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych z powiatu miasta Gdańska. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych z powiatu miasta Gdańska. Zakład Pedagogiki Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Katedra

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 R.

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 R. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 16 lutego 2012 r. WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Bardziej szczegółowo

Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne

Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne Jakość poziomu edukacji w konfrontacji do potrzeb jednostkowych i społecznych jest wciąż przedmiotem krytyki i poszukiwań sposobów poprawy.

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I Podejmowanie przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia Oczekiwanie Dobre samopoczucie społeczności szkolnej Główne kierunki działań Zdrowe środowisko fizyczne Edukacja do zdrowia Zdrowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z wychowania fizycznego dla kl.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z wychowania fizycznego dla kl. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z wychowania fizycznego dla kl. IV VI Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

dr Czesława Tukiendorf Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Warszawa Wyższa Szkoła WFiT Białystok

dr Czesława Tukiendorf Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Warszawa Wyższa Szkoła WFiT Białystok dr Czesława Tukiendorf Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Warszawa Wyższa Szkoła WFiT Białystok Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania. Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH. Ostrowiec Świętokrzyski

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH. Ostrowiec Świętokrzyski Data imprezy 23.05 POLSKA BIEGA 26.05.2015 VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy. Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. w Pyrzycach. na rok szkolny 2015/2016

Roczny Plan Pracy. Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. w Pyrzycach. na rok szkolny 2015/2016 Roczny Plan Pracy Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pyrzycach na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 9.09.2015 r. 1 Źródła Planu Kontekst prawny: - Art 41 ust

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE. Specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE. Specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną Teoria wychowania fizycznego 1. Rehabilitacja fizjoterapia: definicja, zakres działania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU w 2017 roku:

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU w 2017 roku: GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU w 2017 roku: Program Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU SPORTU

OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU SPORTU Załącznik do Zarządzenia nr 84/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 16 marca 2015 w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI Kierownik świetlicy Anna Bagnicka. Anna Bagnicka Marian Dobosz. Anna Bagnicka Marian Dobosz

CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI Kierownik świetlicy Anna Bagnicka. Anna Bagnicka Marian Dobosz. Anna Bagnicka Marian Dobosz PLAN PRACY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSARZYSKACH od stycznia do grudnia 2016 roku. (z wyłączeniem wakacji ) Głównym celem działalności świetlicy jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 28 października 2010 r. przyjęła Uchwałę Nr XLII/347/2010 w

Bardziej szczegółowo

Klasy sportowe. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie

Klasy sportowe. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie Klasy sportowe Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie Klasy sportowe funkcjonują w naszej szkole od 6 lat. Specjalizujemy się w grach zespołowych oraz lekkoatletyce. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł.

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł. Załącznik nr 1 Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie Analiza ankiet 176 uczniów 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 2(11,36%) 16 Czy lubisz sport? 14 12 1 tak 8 6 nie 4 2 2. Czy lubisz zajęcia wychowania fizycznego? Tak 15 (85,22%) Nie 26 (14,77%)

Bardziej szczegółowo