SPIS TREŚCI Kalendarz Imprez Sportowych 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI Kalendarz Imprez Sportowych 2014/2015"

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREŚCI Kalendarz Imprez Sportowych 2014/2015 WSTĘP 2 REGULAMINY SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/ PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA NA STREFY PÓŁFINAŁOWE 9 TERMINARZ ZAWODÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - Regulaminy szczegółowe GIMNAZJADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Regulaminy szczegółowe LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Regulaminy szczegółowe KONKURSY SPORT DLA KAŻDEGO WYKAZ ADRESÓW CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SZS ADRESY POWIATOWYCH KOORDYNATORÓW SPORTU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ADRESY SEKRETARZY ZARZĄDÓW MIEJSKICH I GMINNYCH SZS PROGRAM ANIMATOR SPORTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Komunikat z zawodów finałowych i półfinałowych 60 Zgłoszenie do zawodów wojewódzkich 61 Zgłoszenie do Gimnazjady/Licealiady w LA 62 Zgłoszenie do indywidualnych biegów przełajowych 63 Zgłoszenie do 4-boju LA 64 Lista wypłat ryczałtów sędziowskich 65 Wyniki z mistrzostw wojewódzkich Igrzysk, Gimnazjady i Licealiady woj. pomorskiego w roku szkolnym 2013/ KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 według zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym KLASYFIKACJA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 według zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym KLASYFIKACJA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCHW ROKUSZKOLNYM 2013/2014 według zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym KLASYFIKACJA SZKÓŁ MAŁYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 według zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym 95 1

4 Szanowni Państwo: Przewodniczący Samorządów, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania Fizycznego, Rodzice, Działacze i Uczniowie. Przedstawiamy Państwu Regulamin szkolnych imprez sportowych na Rok Szkolny 2014/2015", Kalendarz zawiera informacje organizacyjne i regulaminowe oraz ramowe terminy współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: Mistrzostwa Szkół Podstawowych - jako IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych - GIMNAZJADA i Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych - LICEALIADA. Pilotażowo wprowadzamy system rejestracji szkół: srs.szs.pl, który ma pomóc i usprawnić działanie naszego systemu zawodów dla szkół. Z satysfakcją odnotowujemy, że zasięg sportowy prowadzonego w poszczególnych województwach współzawodnictwa powiększa się, o czym świadczy liczba sklasyfikowanych w systemie szkół, klubów, gmin i powiatów. W systemie tym bierze udział już około 60% szkół wszystkich szczebli. Dziękujemy wszystkim Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które wspierają program usportowienia dzieci i młodzieży widząc w nim zarówno drogę rozwoju szczególnie uzdolnionych, jak i odpowiednią formę profilaktyki zdrowotnej. Mamy nadzieję, że również w nowym roku sprawy sportu szkolnego znajdą właściwe miejsce w budżetach samorządów. Dziękujemy również za ogromne zaangażowanie w realizację tego systemu nauczycielom wychowania fizycznego, dyrekcjom szkół, radom pedagogicznym, rodzicom. Szkolny Związek Sportowy działający w obszarze szkolnej kultury fizycznej przez wiele już lat wypracował dobry, zbieżny z interesami edukacji i wychowania program skierowany do wszystkich uczniów - dostosowany do poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych. Przedstawiony w kalendarzu wachlarz dyscyplin sportowych obok sprawdzianu realizacji programu wychowania fizycznego w szkole, stwarza młodzieży możliwość udziału w rywalizacji sportowej. Zróbmy wspólnie wszystko, aby każdy uczeń mógł brać systematyczny udział w atrakcyjnych zajęciach sportowych a najlepsi zyskali szansę reprezentowania swych szkół w zawodach wyższego szczebla. Każda szkolna sala gimnastyczna oraz boisko sportowe powinny być zapełnione przez rzesze uczniów uprawiających sport oraz uczestniczących w zajęciach rekreacyjno - sportowych. Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w zawodach sportowych organizowanych przez SZS i życzymy Państwu, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, udanego nowego roku szkolnego oraz sukcesów i satysfakcji z osiągniętych wyników sportowych. Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny 2

5 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy W Gdańsku REGULAMINY SZKOLNYCH IMPEZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2014/2015 3

6 ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkolny Związek Sportowy w związku z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie zmian w systemie współzawodnictwa sportowego szkół wprowadza w bieżącym roku szkolnym następujące zmiany dotyczące udziału szkół we współzawodnictwie międzyszkolnym. Zmiany te maju ułatwić transparentność realizowanego systemu zawodów jak również rozszerzyć możliwość uczestnictwa w zawodach uczniów o mniejszym potencjale sportowych umiejętności. 1. Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 2. W Licealiadzie pilotażowo wprowadzamy w roku szkolnym 2014/2015 zakaz udziału w rozgrywkach gier sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna)dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zawodnikami posiadającymi licencje właściwych związków sportowych w swojej dyscyplinie. REGULAMIN OGÓLNY Igrzyska Młodzieży Szkolnej współfinansowane są ze środków Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz od szczebla ponadpowiatowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Departamentu Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędów Marszałkowskich. 1. Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych: a) Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa szkół podstawowych b) Gimnazjada - mistrzostwa gimnazjów c) Licealiada - mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami szczegółowymi zawartymi w kalendarzach wojewódzkich. 2. W sprawach nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych. 3. Zasady awansu do poszczególnych etapów Igrzysk ustalają ich organizatorzy. II. CELE I ZADANIA 1. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego. 2. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych. 3. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania. 4. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych. 5. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży. 6. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego. 7. Ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych działających w szkole. III. ORGANIZATORZY 1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży objętego niniejszym kalendarzem sprawuje Szkolny Związek Sportowy. 2. Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są: a. w szkole - Szkolny Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy, b. w gminie/mieście - Zarząd Gminy SZS / Gminny Organizator Imprez Sportowych w porozumieniu z samorządem gminnym, 4

7 c. w powiecie - Powiatowy SZS / Powiatowy Organizator Imprez Sportowych porozumieniu ze starostwem powiatowym, d. półfinał wojewódzki - Powiatowy SZS na zlecenie Wojewódzkiego SZS, e. w województwie - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. f. finały krajowe - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na zlecenie Zarządu Głównego SZS 3. Do obowiązków organizatora zawodów należy: a. opracowanie kalendarzy i szczegółowych regulaminów imprez sportowych, b. powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów minimum 10 dni wcześniej/ informacja na stronie internetowej organizatora/ c. zabezpieczenie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej, d. przygotowanie obiektów sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych, nagłośnienia, protokołów zawodów, e. zorganizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy), f. w ciągu 10 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół, SZS, władz terenowych, środków masowego przekazu. IV. SZCZEBLE ZAWODÓW 1. Szkolne Igrzyska Sportowe - przeprowadzane przez SKS-y, UKS-y w dowolnych dyscyplinach sportu, zgodnie z tradycją i warunkami szkoły, jako system całorocznej działalności umożliwiający udział we współzawodnictwie każdemu dziecku. 2. Gminne i powiatowe - przeprowadzane przez właściwe instancje Szkolnego Związku Sportowego jako system całorocznych zawodów międzyszkolnych dla ogółu młodzieży oraz imprez sportowych o mistrzostwo miasta/gminy i powiatu w szerokim programie, uwzględniającym popularne w danym środowisku dyscypliny. 3. Półfinałowe i wojewódzkie - przeprowadzane według programu ustalonego przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na podstawie wytycznych Zarządu Głównego SZS i opinii nauczycieli wychowania fizycznego. 4. Ogólnopolskie w wybranych dyscyplinach, głownie dla młodzieży gimnazjalnej. Wykaz zawodów ogólnopolskich będzie zamieszczony na stronie internetowej V. UCZESTNICTWO 1. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji). 2. Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin. 3. W zawodach prawo startu ma młodzież, ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność klubową. Za wyjątkiem gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna) w kategorii Licealiada. 4. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły. 5. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2014/ Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego. /Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.VII Dz. U nr 139 poz zał. na str Kalendarza wraz z interpretacją oraz na - w dziale komunikaty/. 7. Opiekun przed rozpoczęciem zawodów przedkłada organizatorowi legitymacje oraz listę zawodników na druku zgłoszeniowym potwierdzonym przez Dyrektora Szkoły. 8. Szkołę w danej dyscyplinie może reprezentować tylko jeden zespół ( oddzielnie dziewczęta i chłopcy ). 9. Szczegółowe zasady uczestnictwa młodzieży w rozgrywkach określają regulaminy zawodów. 10. Zawodnik ukarany czerwoną kartką za niesportowe zachowanie nie bierze udziału w rozgrywkach do końca turnieju. 5

8 11. W zawodach szczebla gminnego i powiatowego reprezentanci szkół startują według kalendarzy i regulaminów gminnych i powiatowych. 12. Warunkiem udziału drużyn i zawodników w zawodach szczebla wyższego jest start w zawodach szczebla niższego. 13. W zawodach powiatowych startuje mistrz miasta lub gminy. W półfinałach mistrz powiatu a w finałach zwycięzcy zawodów półfinałowych. 14. Na szczeblu półfinału obowiązuje system gry każdy z każdym. W finałach startuje 6 zespołów ( o ile szczegółowy regulamin nie mówi inaczej ), podzielonych na dwie grupy. Nie obowiązuje rozstawianie zespołów. 15. Zespół, który awansował do półfinału lub finału i nie stawi się na zawody, w ciągu tygodnia powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie ( do biura WSZS w Gdańsku ). 16. Jeżeli nieobecność uznana zostanie za uzasadnioną szkoła nie poniesie konsekwencji i otrzyma punkty za współzawodnictwo. 17. Jeżeli szkoła nie usprawiedliwi nieobecności lub nieobecność będzie nieuzasadniona to w tej dyscyplinie w rozgrywkach przyszłorocznych straci prawo startu w rozgrywkach półfinałowych i finałowych. 18. Ze względu na powiększającą się liczbę chętnych do udziału w rozgrywkach w ramach Licealiady Województwa Pomorskiego zespoły z Gdańska i Gdyni, które zajmą 2 miejsce w rozgrywkach miejskich rozegrają baraż, którego zwycięzca zagra w półfinale grupy VI. UWAGA!!! 1. Szkoły, które zakwalifikują się do dalszych etapów zawodów zobowiązane są do kontaktu z ich organizatorem ( uzgodnienia terminów ), nie czekając na powiadomienie. 2. Przypominamy, że obowiązują ustalenia dla wszystkich dyscyplin, że ostateczny termin dostarczenia sprawozdań i rozliczeń ze wszystkich szczebli rozgrywek / sprawozdanie z finału, półfinału, finału powiatowego / upływa 10 dni po rozegraniu finału wojewódzkiego. Po tym terminie sprawozdania nie będą przyjmowane, a punkty do współzawodnictwa nie będą uwzględniane. 3. Wprowadzono ostateczny termin rozegrania półfinałów wojewódzkich gier zespołowych do końca marca, a finałów powiatowych do 15 marca. VI. ZASADY FINANSOWANIA Koszty organizacji zawodów na szczeblu gminnym i powiatowym, pokrywają Gminne i Powiatowe SZS wg ustalonych przez siebie stawek. WSZS w Gdańsku dofinansowuje zawody na szczeblu półfinałowym w kwocie 200 zł brutto ( lista sędziowska, opieka medyczna, lub rachunek za wynajem hali sportowej ). Kwota ta zostanie wypłacona dopiero po dostarczeniu listy sędziowskiej lub rachunku wraz z komunikatem wg załączonego wzoru w ciągu tygodnia od zakończenia imprezy. WSZS w Gdańsku pokrywa koszty organizacji i nagród regulaminowych oraz wyżywienia na wybranych finałach wojewódzkich ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu. Koszty udziału w zawodach na szczeblu ogólnopolskim pokrywają zainteresowane szkoły. 6

9 VII. ZASADY OBLICZANIA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKI W każdej dyscyplinie do ustalenia kolejności Szkół przyznaje się punkty główne wg zasady: 1m 31 pkt, 2m 29 pkt, 3m 27 pkt, 4m 25 pkt, 5m 24 pkt, 6m 23 pkt, w przypadku Halowej Piłki Nożnej 7m 22 pkt, 8m 21 pkt, 9m 20 pkt. W przypadku Sztafetowych Biegów Przełajowych i 4 boju LA 10m 19 pkt, 11m 18 pkt, 12m 17 pkt, 13m 16 pkt, 14m 15 pkt, 15m 14 pkt, 16m 13 pkt, 17m 12 pkt, 18m 11 pkt, 19m 10 pkt, 20m 9 pkt, 21m 8 pkt, 22m 7 pkt. W półfinałach wojewódzkich przydziela się punkty : 1m awans do Finału Wojewódzkiego, 2m 16 pkt ( lub awans do Finału ), 3m 14 pkt, 4m 12 pkt, W zawodach powiatowych ( gry zespołowe): 1m awans do półfinału wojewódzkiego, 2m 11 pkt, 3m 10 pkt, 4m 9 pkt, 12m 1 pkt. W zawodach powiatowych ( w przypadku Sztafetowych Biegów Przełajowych, Indywidualnych Biegów Przełajowych i 4- boju LA): 1m awans, 2m 6 pkt, 3m 5pkt, 4m 4 pkt, 5m 3 pkt, 6m 2 pkt, 7m i następne miejsca - po 1 pkt. Współzawodnictwo dotyczy: WIMS Szkoły Podstawowe od szczebla powiatu; Gimnazjady gimnazja od szczebla powiatu; Licealiady szkoły ponadgimnazjalne od szczebla półfinału. O Kolejności miejsc Szkół w danej dyscyplinie decyduje suma punktów pomocniczych. W dyscyplinach indywidualnych za poszczególne konkurencje przyznaje się punkty pomocnicze wg zasad : 1m 9pkt, 2m 7 pkt, 3m 6 pkt, 4m 5pkt, 5m 4pkt, 6m 3 pkt, 7m 2 pkt, 8m 1 pkt. W indywidualnych biegach przełajowych przyznaje się punkty pomocnicze wg. zasady: 1m ilość startujących +1 (np ), 2m np. 99pkt, 3m np. 98 pkt.. 100m np. 1 pkt. Wieloboje, sztafety, deble przyznaje się punkty wg zasady: 1m 18 pkt, 2m 14 pkt, 3m 12pkt, 4m 10 pkt, 5m 8 pkt, 6m 6 pkt, 7m 4 pkt, 8m 2 pkt. 7

10 Po dodaniu punktów pomocniczych szkole przydzielone zostają odpowiednie punkty główne, w danej dyscyplinie. Uroczyste podsumowanie współzawodnictwa odbędzie się we wrześniu w trakcie Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego. Gospodarzem inauguracji będzie jedna ze Szkół, laureatów współzawodnictwa, w tym roku jest to Kwidzyn, w Teatrze Miejskim. VIII. POSTANOWIENA KOŃCOWE W sprawach szczegółowych dotyczących interpretacji regulaminów decyduje WSZS i Komisja Odwoławcza. Zawody finałowe odbędą się w miejscach i terminach podanych w Kalendarzu Imprez Szkolny Związek Sportowy nie ubezpiecza uczestników zawodów na wszystkich szczeblach rozgrywek. Obowiązkiem zgłaszającego jest sprawdzenie i dopilnowanie ubezpieczenia zgłaszanych / polisa szkolna /. 8

11 PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA NA STREFY PÓŁFINAŁOWE Strefa I Strefa II Strefa III Słupsk m. powiat chojnicki powiat kwidzyński powiat słupski powiat kościerski powiat sztumski powiat bytowski powiat starogardzki powiat malborski powiat człuchowski powiat gdański powiat nowodworski Strefa IV Strefa V Strefa VI Gdańsk m. powiat kartuski powiat tczewski powiat wejherowski Sopot powiat pucki Gdynia powiat lęborski 9

12 TERMINARZ ZAWODÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 A. IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ szkoły podstawowe Lp. Nazwa zawodów Gminne/ Powiatowe Półfinał Finał Miejsce Miejskie wojewódzki wojewódzki 1. Tenis ziemny Reda 2. Biegi na Orientacje Kwidzyn 3. Sztafetowe biegi Garczyn przełajowe 4. Szachy Halowa piłka nożna szkół wiejskich do Przechlewo 6. Badminton do Gniew 7. Unihokej dziewcząt do Unihokej chłopców do Indywidualne zawody pływackie 10. Tenis stołowy Gdynia 11. Sztafety pływackie Mini piłka siatkowa dziewcząt do Mini piłka siatkowa chłopców do Indywidualne biegi przełajowe Mini piłka ręczna dziewcząt do Mini piłka ręczna chłopców do Mini koszykówka dziewcząt Energa ustala Energa 18. Mini koszykówka chłopców Energa ustala Energa 19. Judo Gdańsk bój LA Chojnice 21. Mini piłka nożna chłopców do Malbork 22. Mini piłka nożna do Gdynia dziewcząt 23. Siatkówka plażowa do Gniew dziewcząt 24. Siatkówka plażowa do chłopców 25. Dwubój nowoczesny Lębork 26. Żagle Gdynia 27. Bowling Gdynia 28. Poolbilard Tczew 10

13 B. GIMNAZJADA szkoły gimnazjalne Lp. Nazwa zawodów Gminne/ Powiatowe Półfinał Finał Miejsce Miejskie wojewódzki Wojewódzki 1. Biegi na Orientacje Kwidzyn 2. Sztafetowe biegi Garczyn przełajowe 3. Szachy Badminton Gniew 5. Unihokej dziewcząt do do Unihokej chłopców do do Indywidualne zawody pływackie 8. Tenis stołowy do Gdynia 9. Sztafety pływackie Piłka ręczna do dziewcząt 11. Piłka ręczna do chłopców 12. Indywidualne biegi przełajowe 13. Koszykówka do dziewcząt 14. Koszykówka do chłopców 15. Siatkówka dziewcząt do Siatkówka do chłopców 17. Judo Gdańsk 18. Indywidualna LA Słupsk 19. Piłka nożna chł. do Piłka nożna dz. do Gdynia 21. Siatkówka plażowa do Gniew dziewcząt 22. Siatkówka plażowa do chłopców 23. Dwubój nowoczesny dz. i chł. 24. Tenis ziemny Reda 25. Poolbilard Tczew 26. Bowling Gdynia 27. Żagle Gdynia 11

14 C. LICEALIADA szkoły ponadgimnazjalne Lp. Nazwa zawodów Gminne/ Powiatowe Półfinał Finał Finał wojewódzki Miejskie wojewódzki wojewódzki 1. Biegi na Orientacje Kwidzyn 2. Sztafetowe biegi Garczyn przełajowe 3. Futsal chłoców do Piłka ręczna dziewcząt do Piłka ręczna chłopców do Tenis stołowy Siatkówka dziewcząt do Siatkówka chłopców do Indywidualne biegi przełajowe Bowling Gdynia 11. Koszykówka dziewcząt do Koszykówka chłopców do Indywidualna LA do Chojnice 14. Poolbilard Tczew Uwaga! Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie w ciągu roku szkolnego. Bieżące informacje dotyczące zawodów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w dziale aktualności lub pod numerem tel

15 U z dnia 31 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ), zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zwanych dalej świadczeniami gwarantowanymi ; 2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Świadczenia gwarantowane obejmują: 1) świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 2) świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej; 3) świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej; 4) świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania; 5) świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 6) transport sanitarny. 1. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w: 1) 2 pkt 1, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) 2 pkt 2, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) 2 pkt 3, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) 2 pkt 4, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 5) 2 pkt 5, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 2. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie: 1) badania diagnostyczne, określone w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia; 2) leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. 2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku: 1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych, 13

16 2) chorób nowotworowych, 3) chorób oczu, 4) chorób przemiany materii, 5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, 6) chorób skóry i tkanki podskórnej, 7) chorób układu krążenia, 8) chorób układu moczowo-płciowego, 9) chorób układu nerwowego, 10) chorób układu oddechowego, 11) chorób układu ruchu, 12) chorób układu trawiennego, 13) chorób układu wydzielania wewnętrznego, 14) chorób zakaźnych i pasożytniczych, 15) urazów i zatruć, 16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych - gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r. MINISTER ZDROWIA 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz i Nr 237, poz oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie wymaganych badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów r. W związku ze zmianami dotychczas obowiązujących przepisów prawnych dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną i powstałymi w związku z tym wątpliwościami dotyczącymi badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów sportowych, Zarząd Główny SZS otrzymał z Ministerstwa Zdrowia następujące wyjaśnienie podpisane przez Panią Dagmarę Korbasińską, Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia. "W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2009 r. zn : DA/32/2009, zawierającego prośbę o doprecyzowanie zasad kwalifikacji lekarskiej do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska. Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) nałożyła na Ministra Zdrowia obowiązek wydania aktów wykonawczych, w których określone zostały zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Rodzaj i zakres badań profilaktycznych wykonywanych u dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139), zaś organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133). 14

17 Obydwa obowiązujące rozporządzenia wyczerpują zawartość poprzedniego rozporządzenia i stanowią podstawę prawną do orzekania, między innymi, o kwalifikacjach ucznia do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego w szkole i tzw. sportu szkolnego... Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji zawiera Załącznik nr. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139), który w części III określa warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym również - kwalifikacji do grupy na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Nie istnieją zatem formalne przeszkody w kwalifikacji dzieci i młodzieży do zajęć wychowania fizycznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę nad uczniem. Należy mieć na względzie, że w ramach programu polityki zdrowotnej wdrażanie standardów w opiece zdrowotnej nad populacją w wieku szkolnym, ze środków Ministerstwa Zdrowia wydano poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pt.: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami.(*) W publikacji tej szczegółowo omówiono kwestie orzekania o zdolności ucznia do wychowania fizycznego i sportu szkolnego. * A. Oblacińska, B. Woynarowska: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. Instytut Matki i Dziecka; Warszawa W załączniku do niniejszego komunikatu publikujemy istotny dla omawianego zagadnienia fragment tej publikacji "Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów w tych grupach" W związku z powyższymi wyjaśnieniami Ministerstwa Zdrowia Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego ustala co następuje : 1.) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz ) uznaje się, że zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez ograniczeń, lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez lekarza podczas profilaktycznych badań lekarskich, jest równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarza kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy (patrz załącznik) 2.) Pod pojęciem "sport szkolny" rozumie się wszelkie zajęcia sportowe szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), których program (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r.) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.) oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym przez Ministerstwo Sportu systemem zawodów w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad. 3.) Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie i podstawą do sporządzenia list dopuszczeniowych do określonych zajęć jest dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z adnotacją o kwalifikacji ucznia do określonej grupy. (patrz załącznik). Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego współpracował z lekarzem w sprawie kwalifikacji i przekazywał mu swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. Nie należy natomiast domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo badań przed kolejnymi zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście. 4.) Wszystkie ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. Jednocześnie Zarząd Główny został poinformowany że "w Ministerstwie Zdrowia aktualnie prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 15

18 medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przedmiotowy projekt zawiera rozdział: Dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę, higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych w środowisku nauczania i wychowania. Projekt w dniu 15 grudnia 2009 r. został przekazany do konsultacji społecznych oraz udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja." Istotne znaczenie dla tej kwestii mają decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wprowadzając nową podstawę programową wydało rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.) a w nim ustalając, że : 1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie: 1) zajęć sportowych; 2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; 3) zajęć tanecznych; 4) aktywnych form turystyki. 2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w 1, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne. Załącznik do komunikatu ZG SZS (fragment publikacji Instytutu Matki i Dziecka autorstwa A. Oblacińskiej i B. Woynarowskiej) Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów tych grupach) Grupa / podgrupa symbol nazwa A Zdolni do Charakterystyka uczniów Uczniowie Udział w zawodach sportowych i sprawdzianach wf bez ograniczeń 1. Bez odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju; A s B B k Uprawiający sport w szkole lub poza szkołą Zdolni do wf z ograniczeniami i/lub wymagający specjalnej uwagi nauczyciela wf Zdolni do wf z ograniczeniem, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych korekcyjnych 2. Z niektórymi odchyleniami w stanie zdrowia, gdy ich rodzaj i stopień nie stanowią przeciwwskazań do udziału w zajęciach wf, nie wymagają ograniczeń, zajęć dodatkowych lub specjalnej uwagi ze strony nauczyciela wf Uczniowie z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, którzy wymagają : 1. Pewnych ograniczeń w zakresie obowiązujących zajęć, prowadzonych w niekorzystnych warunkach 2. Specjalnej uwagi nauczyciela wf, indywidualnego traktowania np. ze względu na większe ryzyko urazu; 3. Aktywnego udziału nauczyciela wf w wyrównywaniu korekcji lub leczeniu niektórych zaburzeń Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają dodatkowych zajęć ruchowych, w tym także korekcyjnych C Niezdolni do zajęć wf Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia czasowo lub długotrwale udział w zajęciach wf Bez ograniczeń Ewentualne ograniczenia ustalane indywidualnie w zależności od stanu zdrowia j.w. Niezdolni do udziału w zawodach C 1 Niezdolni do wf uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych Uczniowie uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych lub w innej formie terapii ruchowej poza szkolą j.w 16

19 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2014/2015 SYSTEM ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Jeśli przepisy szkolnego związku w regulaminie nie stanowią inaczej obowiązują przepisy Polskich Związków Sportowych. REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 1. Uczestnictwo - drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2002r. i młodsi. - drużyna z każdej szkoły liczy 10 osób (dziewcząt lub chłopców). 2. Program zawodów Zawody odbędą się w formie sztafetowej: - dziewczęta 10 x 800 m - chłopcy 10 x 800 m UWAGA NUMERY STARTOWE POWINNY BYĆ ZAZNACZONE PISMEM ARABSKIM - Powiat I - Gdańsk numer startowy - od 1(1)- do 1 (10) - Powiat II - Gdynia numer startowy - od 2(1)- do 2 (10) - Powiat III - Słupsk Gr. numer startowy - od 3(1)- do 3 (10) - Powiat IV - Sopot numer startowy - od 4(1)- do 4 (10) - Powiat V - Bytów numer startowy - od 5(1)- do 5 (10) - Powiat VI - Chojnice numer startowy - od 6(1)- do 6 (10) - Powiat VII - Człuchów numer startowy - od 7(1)- do 7 (10) - Powiat VIII - Pruszcz numer startowy - od 8(1)- do 8 (10) - Powiat IX - Kartuzy numer startowy - od 9(1)- do 9 (10) - Powiat X - Kościerzyna numer startowy - od10(1)-do10 (10) - Powiat XI - Kwidzyn numer startowy - od11(1)-do11 (10) - Powiat XII - Lębork numer startowy - od12(1)-do12 (10) - Powiat XIII - Malbork numer startowy - od13(1)-do13 (10) - Powiat XIV - Nowy Dwór numer startowy - od14(1)-do14 (10) - Powiat XV - Puck numer startowy - od15(1)-do15 (10) - Powiat XVI - Słupsk z. numer startowy - od16(1)-do16 (10) - Powiat XVII - Starogard numer startowy - od17(1)-do17 (10) - Powiat XVIII - Tczew numer startowy - od18(1)-do18 (10) - Powiat XIX - Wejherowo numer startowy - od19(1)-do19 (10) - Powiat XX - Sztum numer startowy - od20(1)-do20 (10) - II Zespół XXI - Gdańsk numer startowy - od21(1)-do21 (10) - Gospodarz XXII - numer startowy - od22(1)-do22 (10) 17

20 INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE Uczestnictwo W zawodach startują oddzielnie dziewczęta i oddzielnie chłopcy, punktując łącznie dla szkoły w punktacji dyscypliny. Młodzież urodzona w latach 2002r. i młodsi, Reprezentacja Powiatu na każdym dystansie składa się z 5 dziewcząt i 5 chłopców. Dystanse: - Dziewczęta - Szkoły Podstawowe m - Chłopcy - Szkoły Podstawowe m Sposób przeprowadzenia Zawodów W Finale nie będzie dopuszczona do startu młodzież poza limitem; W jednym finale może wystartować po 105 osób; Dopuszcza się start w kolcach. MINIKOSZYKÓWKA - ENERGA BASKET CUP Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo - drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2002 i młodsi. - zespół liczy zawodników/czek (w całym turnieju). 2. Przepisy gry - czas gry: 4 x 6 minut (czystej gry). - piłka: numer 5. - mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm. Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m. (linia przerywana koła od strony kosza). - nie wyznacza się linii rzutów za 3 pkt. - zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie. W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian. W przypadku, jeżeli zespół liczy 11 lub 12 osób, zawodnicy 11 i 12 mogą być wprowadzeni do gry w III i IV kwarcie. - przypadku popełnienia 5 przewinień (dotyczy I i II kwarty) do gry wchodzi zawodnik 11 lub gdy zespół składa się z 10 zawodników zespół kończy grać kwartę w składzie 3-4 osobowym. - obowiązuje: - krycie każdy swego (zakaz gry obroną strefową), - przepis połowy, - przepis 3 sekund, - przepis 5 sekund. - w przypadku remisu zarządza się 3 minutowe dogrywki. - w wypadku nieprzestrzegania przepisu krycia każdy swego i po zwróceniu kapitanowi uwagi i trenerowi, dyktowany jest faul techniczny trenera oraz piłka z boku. - o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie z przepisami PZKosz. - za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu. 3. Punktacja Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. większa liczba zdobytych punktów 2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów. a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e), 18

21 b. lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, c. lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju, d. większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju. MINI PIŁKA SIATKOWA CZWÓRKI Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo - drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2002 i młodsi. - w skład zespołu wchodzi 10 zawodników (w całym turnieju) 2. Przepisy gry - wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku wyznacza się linię ataku (3 m od siatki) - wysokość siatki 215 cm dziewczęta, 230 cm chłopcy - obowiązuje normalny rozmiar piłki. - gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów. Ewentualny 3 set decydujący (tie break) rozgrywany jest do 15 punktów. - w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy. - w drugim secie pozostałych 5 zawodników. - w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki. - kolejność CZWÓREK ustalona przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej. - każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie. - obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki, - zawodnik zagrywający jest zawodnikiem obrony. Zawodnik linii obrony nie może przebijać na stronę przeciwnika piłki znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki - rozsądna tolerancja czystości odbić, - w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana). - w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji ( z wyjątkiem zawodnika zagrywającego) Uwaga: Nie obowiązuje w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej woj. Pomorskiego. Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w turnieju przeprowadzanym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w którym startuje więcej niż 4 drużyny, w którym drużyny rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie - gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 11 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów 3. Punktacja Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. większa liczba zdobytych punktów 2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: a. lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi zespołami, b. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi zespołami., c. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami. SIATKÓWKA PLAŻOWA Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo: - drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2002 i młodsi - w skład zespołu wchodzi 2 zawodników 19

22 2.Przepisy gry: - boisko o wymiarze 12 m x 6 m - wysokość siatki 215 cm - piłka mikasa VLS200 - gra się jeden set do 21. pkt. (2. punkty przewagi), ze zmianą stron po każdych 7. zdobytych punktach - każdy zespół może wykorzystać jeden 30. sekundowy czas - po zdobytych łącznie 21. punktach następuje 30. sekundowa przerwa techniczna - obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywanej zagrywki - dopuszczalne jest wystawianie oburącz sposobem górnym - niedopuszczalne jest przebicie piłki oburącz sposobem górnym 3.Punktacja: - za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 1 punkt, za przegrane 0 punktów - o kolejności zespołów decyduje: a) większa liczba zdobytych punktów b) lepszy stosunek małych punktów c) wynik bezpośredniego spotkania MINI PIŁKA RĘCZNA Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo - drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2002 i młodsi. - zespół liczy 14 zawodników (w całym turnieju). 2. Przepisy gry - należy grać na boisku o wymiarach długość od 32 do 40 m i szerokość od 16 do 20 m. - obowiązuje piłka o obwodzie cm. - czas gry: 2 x 12 minut z 5 min przerwą - w I połowie meczu obowiązuje system gry w obronie krycia każdy swego na swojej połowie boiska, w II połowie system obrony strefowej 3:3; - nie wolno dokonywać zmian zawodników w drużynie w sytuacji gdy zespół przeciwnika jest w posiadaniu piłki. - obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę. - czas wykluczenia zawodnika 1 min. - drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu. 3. Punktacja Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. większa liczba zdobytych punktów, 2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę sama liczbę punktów: a. większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e), b. korzystniejsza różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami, c. większa liczba zdobytych bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami, d. korzystniejsza różnica bramek w całym turnieju, e. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju. 20

23 MINI PIŁKA NOŻNA Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo - drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2002 i młodsi. - zespół liczy 10 zawodników (w całym turnieju). 2. Przepisy gry - zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz, - zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość, m długość m, - bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x 2 m., - czas gry: 2 x minut + do 5 minut przerwa, - obuwie: korkotrampki, trampki, - piłka: numer 4, - pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole ja w piłce ręcznej), - bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym, - gra bez spalonego, - zmiany hokejowe (błędy będą karane jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut karny z 7 m /przy bramkach 3 x 2 m/ lub 9 m /przy bramkach 5 x2 m/,- za złą zmianę bramkarza rzut karny, - bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska, - piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej, - jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o prawie korzyści, - Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki. - stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu). 3. Punktacja Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. większa liczba zdobytych punktów, 2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e), b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, c. lepsza różnica bramek w całym turnieju, d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, 3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 2 x 5 minut i gra się do złotej bramki". Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po razie do skutku. HALOWA PIŁKA NOŻNA SZKÓŁ WIEJSKICH Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 21

24 1.Uczestnictwo Do finału wojewódzkiego awansują po dwa najlepsze zespoły z każdego półfinału + gospodarz o ile nie zakwalifikuje się z półfinałów. W igrzyskach startują zespoły z jednej szkoły, młodzież urodzona w 2002r. i młodsza. Drużyna składa się z 4 zawodników w polu + bramkarza + 2 rezerwowych + 1 opiekuna. W igrzyskach startują wyłącznie zespoły ze szkół wiejskich. 2.Sposób przeprowadzenia igrzysk W igrzyskach obowiązują przepisy PZPN oraz regulamin WSZS w Gdańsku; Boisko i bramki: jak do gry w piłkę ręczną; Piłka do gry: halowa; W halowej piłce nożnej do finału wojewódzkiego awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy półfinałowej + ewentualnie gospodarz zawodów- o ile nie zakwalifikował do finału; Czas gry: 2 x 5 minut + 2 minuty przerwy; Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3pkt, za remis 1pkt, za przegraną 0pkt; kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów; W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje: - lepsza różnica bramek w całym turnieju; - większa liczba zdobytych bramek; - wynik bezpośredniego spotkania; - rzuty karne: po meczu zakończonym wynikiem remisowym (będą one decydowały o zajętym miejscu w tabeli dopiero wówczas, jeżeli nie wyłonią do punkty a, b, c); UNIHOKEJ Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo - drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2002 i młodsi. - zawody rozgrywane są oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców). - zespół składa się z 10 zawodników 5 na boisku + 5 rezerwowych (w całym turnieju). 2. Przepisy gry Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie zgodnie z przepisami PZU. Wymiary boiska: szer m, dł m Czas gry w turniejach finałowych i półfinałowych 2 x 8 min. (ryczałt) Ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego. Gra na małe bramki 90 cm x 60 cm bez bramkarzy Pole bramkowe: 3 m x 1,5 m. 3. Punktacja: Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: a) większa liczba zdobytych punktów b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: - większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e), - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, - lepsza różnica bramek w całym turnieju, - większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, - rzuty karne między zainteresowanymi zespołami. 22

25 CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2014 roku. 1. Uczestnictwo - w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców, - reprezentacja składa się z 6 uczniów (uczennic) urodzonych w 2002 i młodszych. Program zawodów - bieg 60 m, - rzut piłką palantową (do 150 g), - skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż, - bieg: dla dziewcząt 600 m, dla chłopców 1000 m, 2. Sposób przeprowadzenia zawodów - kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja. Bieg 60 m - bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. - zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety. - zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach. Skok w dal - strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą. - szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm. - końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina. - każdy zawodnik ma prawo do 3 prób. - pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie. - jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. - pozostałe przepisy jak w skoku w dal. Skok wzwyż - pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości: dla dziewcząt do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm dla chłopców do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm - przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok uznany zostanie za nieważny. Rzut piłką palantową - rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu. - każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie. - odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m. - liczy się najlepszy rezultat. - pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika. Bieg 600 m i 1000 m - biegi rozgrywane będą w seriach na czas. 3. Punktacja - wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych. - suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. - na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących). - w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. 23

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY. REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2010/2011

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY. REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2010/2011 MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2010/2011 Warszawa, sierpień 2010 SPIS TREŚCI: strona 1 Do Przewodniczących Samorządów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH

REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY Łódzki Szkolny Związek Sportowy Urząd Marszałkowski w Łodzi REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2015/2016 Łódź, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Podkarpackiego. Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. R z e s z o w i e K A L E N D A R Z

Samorząd Województwa Podkarpackiego. Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. R z e s z o w i e K A L E N D A R Z Samorząd Województwa Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w R z e s z o w i e K A L E N D A R Z Szkolnych Imprez Sportowych na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA REKOMENDACJA do realizacji przez młodzieŝ uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, rywalizującą w ramach Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy w relacji szkolnej. w latach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1. Rozdział 2 2.1. ZGŁOSZENIA I ZMIANY 2.2. ŁODZIE I WIOSŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1. Rozdział 2 2.1. ZGŁOSZENIA I ZMIANY 2.2. ŁODZIE I WIOSŁA Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regaty organizowane w roku 2014 muszą być zgodne z Wioślarskim Regulaminem Sportowym. 2. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki, posiadający ważne badania lekarskie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY 2013-2017

REGULAMIN OGÓLNY 2013-2017 REGULAMIN OGÓLNY 2013-2017 MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTW POLSKI NIESŁYSZĄCYCH PUCHAR POLSKI NIESŁYSZĄCYCH OGÓLNOPOLSKI 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zasady organizacji zawodów:

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1 Spis treści 1. Podział regionalny...2 2. Kategorie wiekowe...2 3. Kategorie wagowe...2 4. Efektywny czas walki...3 5. Podział i rodzaje zawodów...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO

PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA W SPORCIE TANECZNYM Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Obowiązuje od 01.01.2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA LODZIE REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO Tekst jednolity ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd PZHL w dniu 6 sierpnia 2015 roku ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 OLSZTYN, 28 KWIETNIA 2014 ROKU TREŚĆ JEDNOLITA PO UWZGLĘDNIENIU ANEKSU NR 1 Z DNIA 14 LIPCA 2014 ROKU ANEKSU NR 2 Z DNIA 11 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2015 / 2016

Przepisy Sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2015 / 2016 Przepisy Sportowo organizacyjne Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie na sezon 2015 / 2016 Lublin, 5 września 2015 r. Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie ul. Montażowa 16 / 9 20 074

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK. prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu ważny od dnia 01.08.2015 r. 1.09.2015 1. ZARZĄDZENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ROZGRYWEK. prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu ważny od dnia 01.08.2015 r. 1.09.2015 1. ZARZĄDZENIA WSTĘPNE 1.09.2015 REGULAMIN ROZGRYWEK prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu ważny od dnia 01.08.2015 r. 1. ZARZĄDZENIA WSTĘPNE 1. Systemy rozgrywek 2. Zgłoszenia do rozgrywek 3. Zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDAN IIE Z REAL IIZAC JJ II PROGRAMU MO JJE BO IISKO --ORL IIK 2012 ZA II II PÓŁROCZE 2010 WARSZAWA, STYCZEŃ 2011 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014 Małopolski Związek Piłki Nożnej CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74 Biuro MZPN: tel. (12) 632-66-00, fax (12) 632-68-00 Konto: Bank PEKAO SA Kraków, nr 37 1240 2294

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN IMPREZ SPORTOWYCH W ZAPASACH NA 2015 ROK Opracowanie: Wydział

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy prawne

Rozdział 1 Przepisy prawne REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2013/2014 SPIS TREŚCI: Rozdział 01 - Przepisy prawne - 3 Rozdział 02 - Postanowienia ogólne - 4 Rozdział 03 - Wybór organizatora zawodów - 6

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej SEZON 2010/2011 SPIS TREŚCI: Dział I. Postanowienia ogólne 1. Rozgrywki centralne Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dział II. Przepisy

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo