REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO Na podstawie par. 33 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Bokserskiego, zwanego dalej PZB, Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego przyjmuje regulamin pracy Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego, zwanego dalej Zarządem 1 Zarząd jest organem władzy Polskiego Związku Bokserskiego i działa na podstawie Statutu Polskiego Związku Bokserskiego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. SKŁAD ZARZĄDU 2 1. Zarząd zostaje wybrany przez Kongres Sprawozdawczo Wyborczy Polskiego Związku Bokserskiego (Walne Zgromadzenie Delegatów) spośród kandydatów zgłoszonych przez delegatów Polskiego Związku Bokserskiego. 2. Prawo wyborcze do Zarządu przysługuje delegatom o ile wyrazili oni zgodę na kandydowanie do tych władz. 3. Prezes Związku wybierany jest przez Kongres oddzielnie spośród kandydatów będących delegatami. 4. Zarządu składa się z członków, w tym: a. Prezesa; b. V-ce Prezesów (w tym V-ce Prezesa ds. Finansowych) c. Sekretarza Zarządu 5. Zarząd Związku wydziela ze swego grona Prezydium: Prezes i V-ce Prezesi 6. Rozdziału funkcji w Zarządzie dokonuje Prezes na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu. 7. Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. 8. Członek Zarządu Związku nie może: a. łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego Związku; b. być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych; c. być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. 9. Członkostwo w Zarządzie Związku wygasa na skutek:

2 a. rezygnacji członka Zarządu zgłoszonego na piśmie; b. odwołania, w szczególności z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Zarządu przez okres pół roku lub działalności niezgodnej ze statutem; c. śmierci członka. 10. Odwołania członka Zarządu, w tym Prezesa, dokonuje Kongres bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos) w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 11. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Związku, Zarząd ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby spośród tych, którzy w wyborach do Zarządu uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów. 12. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Związku danej kadencji nie może przekraczać1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 13. Prezes i członkowie Zarządu muszą być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. 14. W przypadku gdy Prezes lub członek Zarządu posiada podwójne obywatelstwo, musi zdecydować, którego kraju jest reprezentantem i udowodnić, że jest to kraj jego zamieszkania, jeśli jest to wymagane. 2 PREZYDIUM ZARZĄDU 3 1. Posiedzenia Prezydium Zarządu w składzie Prezes i V-ce Prezesi odbywają się w miarę potrzeb. W posiedzeniu Prezydium mogą uczestniczyć również inne osoby, tylko z głosem doradczym. 2. Prezydium uprawnione jest do podejmowania decyzji umożliwiających sprawne prowadzenie bieżącej działalności Związku. 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, pomiędzy obradami Zarządu, Prezydium uprawnione jest do podejmowania uchwał z zakresu kompetencji Zarządu. 4. Decyzje Prezydium muszą zostać zatwierdzone przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 5. Uchwały Zarządu zmieniające interpretację Prezydium, nie działają wstecz. PREZES POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO 4 1. Na czele Zarządu oraz Prezydium stoi Prezes Polskiego Związku Bokserskiego. 2. Prezes PZB kieruje całokształtem prac Zarządu, Prezydium oraz Biura PZB i reprezentuje Polski Związek Bokserski na zewnątrz, w tym w szczególności: a. zwołuje posiedzenia Zarządu i jego Prezydium oraz przewodniczy posiedzeniom; b. informuje Zarząd i jego Prezydium o podejmowanych decyzjach i wszelkich istotnych zagadnieniach związanych z bieżącą działalnością Związku; c. przy pomocy Biura i podległych pracowników zapewnia realizację zadań statutowych oraz obsługę administracyjno finansową;

3 3 d. podejmuje decyzje pomiędzy posiedzeniami Zarządu i Prezydium w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu; e. informuje Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego o decyzjach, podjętych w trybie określonym powyżej w pkt. d ust. 2 i wszelkich istotnych zagadnieniach związanych z bieżącą działalnością Związku; f. koordynuje i nadzoruje prace członków Zarządu, w tym szczególnie członków Prezydium oraz przewodniczących Wydziałów; g. podejmuje decyzje w sprawie podpisania i rozwiązania umowy o pracę z pracownikami Polskiego Związku Bokserskiego w tym przydziela zakresy obowiązków podległym pracownikom; h. podejmuje decyzje dotyczące zmiany stanowisk pracy pracowników przeszeregowań, przyznawaniu nagród i wyróżnień; i. przygotowuje i samodzielnie podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez Zarząd; j. sprawuje bieżący nadzór nad realizacją uchwał Kongresu, Zarządu oraz Prezydium Polskiego Związku Bokserskiego; k. przygotowuje Regulamin Organizacyjny Biura PZB i przedstawia do akceptacji Zarządu Związku; l. Dba o wizerunek Związku na zewnątrz. 3. W przypadku nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu. 4. W przypadku, gdy wskazanie przez Prezesa V-ce Prezesa do wykonywania jego uprawnień, zgodnie z 4 ust. 3, nie jest możliwe, uprawnienia Prezesa wykonuje V-ce Prezes wskazany przez Zarząd. 5. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie kadencji Zarządu, nowego Prezesa wybiera Zarząd Związku z grona członków Zarządu, w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska. 6. Związek nie może pozostać bez wybranego Prezesa na okres dłuższy niż sześć (6) miesięcy. KADENCJA ZARZĄDU 5 1. Kadencja Zarządu, w tym Prezydium, trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Kongres Sprawozdawczo Wyborczy Polskiego Związku Bokserskiego. 2. Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. 3. Kadencja członków Zarządu, którzy wchodzą do Zarządu w czasie trwania kadencji trwa od momentu dołączenia do składu członków Zarządu do końca obowiązującej kadencji organów władzy Polskiego Związku Bokserskiego. ZADANIA I KOMEPTENCJE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO 1. Do zadań Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego należy w szczególności: 6

4 a. realizacja uchwał Kongresu; b. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami; c. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Związku; d. uchwalania planów działania i planów finansowych Związku; e. przygotowywania corocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych ocenionych przez biegłego rewidenta i przedkładania ich Kongresowi do rozpatrzenia; f. przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych i ich zatwierdzania zgodnie z przepisami o rachunkowości; g. reprezentowanie Związku w międzynarodowych federacjach bokserskich: AIBA i EUBC jak również w międzynarodowych organizacjach boksu zawodowego; h. tworzenie i nadzorowania wydziałów i komisji działających na podstawie zatwierdzonych regulaminów; ilość wydziałów i komisji oraz składy osobowe zależne są od potrzeb Związku; i. wybieranie przewodniczących wydziałów; j. rozstrzygania sporów związanych z działalnością klubów oraz OZB; k. reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w Statucie i działania w jego imieniu; l. zwoływanie Kongresu lub Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Bokserskiego; m. opracowywanie kalendarza imprez sportowych na następny rok do końca III kwartału każdego roku; n. koordynowania i nadzorowania boksu kobiet i mężczyzn; o. prowadzenie bieżącej działalności Związku; p. uchwalanie regulaminów i przepisów Związku; q. ustalanie zasad i trybu zmian przynależności zawodników i zawodniczek do klubów sportowych; r. coroczne przedkładanie Radzie Związku informacji o działalności sportowoorganizacyjnej Związku, s. rozpatrywanie odwołań od postanowień zarządów OZB; t. opiniowanie kandydatów na stanowisko głównego księgowego; u. uchwalenie regulaminu organizacyjnego, określającego strukturę i zakres zadań Biura Związku oraz pracowników Związku, na podstawie projektu przedstawionego przez Prezesa PZB; v. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu. 2. Zarząd Związku może: a. uchwalać wytyczne działalności dla członków zwyczajnych Związku; b. nadzorować i oceniać działalność OZB; c. występować do władz sportowych w sprawach szkolenia i doskonalenia kadr trenersko-instruktorskich oraz budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami sportu bokserskiego; d. decydować, gdy to konieczne, o organizowaniu albo rezygnowaniu ze współzawodnictwa sportowego w formie rozgrywek ligowych. 4 ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU I. Zadania i kompetencje Prezydium Zarządu (V-ce Prezesów): 7

5 5 1. V-ce Prezes ds. Sportowych: a. reprezentuje Związek w kontaktach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie sportu dzieci i młodzieży; b. koordynuje i nadzoruje organizację drużynowych i indywidualnych imprez sportowych szczebla wojewódzkiego i centralnego; c. nadzoruje realizację kalendarza zawodów szczebla centralnego; d. opracowuje regulaminy zawodów sportowych we współpracy z innymi wydziałami w zakresie ich obowiązków w celu przedłożenia do akceptacji Zarządu Związku; e. przygotowuje komunikaty wynikające z realizacji kalendarza wydarzeń sportowych do informacji OZB; f. analizuje zmiany w przepisach AIBA i EUBC w zakresie sportowym oraz przygotowuje stosowne dokumenty wprowadzające zmiany z przepisach PZB do akceptacji Zarządu Związku; g. proponuje skład Wydziału Sportowego oraz nadzoruje na bieżąco pracę członków Wydziału. 2. V-ce Prezes ds. Wyszkolenia: a. nadzoruje przygotowuje plany kierunków działania Związku w zakresie wyszkolenia; b. opracowuje procedury, dokumenty (m.in. kontrakty z zawodnikami) w celu przedłożenia do akceptacji Zarządu Związku; c. nadzoruje i koordynuje pracę trenerów kadry narodowej; d. nadzoruje realizację kalendarzy sportowych poszczególnych kadr narodowych męskich i kobiecych; e. przygotowuje plany szkolenia trenerów klubowych w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w Polsce i na arenie międzynarodowej; f. koordynuje prace trenerów klubowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, g. przewodniczy sztabowi szkoleniowemu powołanemu w celu realizacji planu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich; h. proponuje skład Wydziału Wyszkolenia oraz nadzoruje na bieżąco pracę członków Wydziału. 3. V-ce Prezes ds. Sędziowskich: a. opracowuje plany i kierunki działania w zakresie doskonalenia pracy sędziów w Polsce i na arenie międzynarodowej; b. opracowuje regulaminy oparte o przepisy AIBA i EUBC w celu przedłożenia do akceptacji Zarządu Związku; c. proponuje skład Wydziału Sędziowskiego oraz nadzoruje na bieżąco pracę członków Wydziału; d. przygotowuje komunikaty sędziowskie do informacji OZB, 4. V-ce Prezes ds. Zagranicznych: a. wpiera działalność PZB na arenie międzynarodowej; b. współpracuje z AIBA i EUBC w sprawach dotyczących działalności statutowej Związku; c. współpracuje z przedstawicielami PZB w Komisjach AIBA i EUBC; d. nawiązywanie i utrzymuje kontakty międzynarodowe z innymi federacjami oraz dba o rozwijanie współpracy; e. współpracuje z PKOl i MKOl w sprawach międzynarodowych;

6 f. dba o wizerunek PZB na arenie międzynarodowej; g. przygotowuje regulaminy i komunikaty wynikające z informacji i przepisów AIBA i EUBC do wiadomości Zarządu Związku i OZB. h. proponuje skład Wydziału Zagranicznego oraz nadzoruje na bieżąco pracę członków Wydziału; 6 5. V-ce Prezes Wydziału ds. Dyscyplinarny i Wychowania oraz Regulaminów: a. koordynuje pracę Wydziału z zakresie spraw dyscyplinarnych prowadzonych przez Związek w tym: przygotowywanie analiz prowadzonych spraw, korespondencji wraz z prowadzeniem archiwum dokumentacji; b. nadzoruje pracą Wydziału opartą o następujące uregulowania prawne: - Regulamin Dyscyplinarny PZB, - Modelowe Reguły Antydopingowe oraz inne dokumenty i przepisy Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie, - Przepisy i Regulaminy dyscyplinarne AIBA i EUBC, - Regulamin Nagród i Wyróżnień PZB. c. analizuje zmiany w przepisach AIBA i EUBC w zakresie dyscyplinarnym oraz przygotowuje stosowne dokumenty wprowadzające zmiany z przepisach PZB do akceptacji Zarządu Związku; d. proponuje skład Wydziału Dyscypliny i Wychowania oraz Regulaminów, nadzoruje na bieżąco pracę członków Wydziału. 6. V-ce Prezes ds. Finansowych a. nadzoruje gospodarkę finansową Związku oraz przygotowuje stosowne dokumenty na potrzeby Zarządu; b. podpisuje dokumenty finansowe Związku zgodnie z reprezentacją Polskiego Związku Bokserskiego; c. prowadzi działania mające na celu pozyskanie partnerów PZB w zakresie działań sponsoringowych; II. Zadania i kompetencje członków Zarządu PZB (poza Prezydium): a. Przewodniczący Wydziału Boksu Kobiet: a. Kieruje pracą członków Wydziału Boksu Kobiet; b. współpracuje z trenerami kadry narodowej kobiet w zakresie realizacji planów szkoleniowych, bieżących spraw organizacyjnych, jak również rozwoju boksu kobiet w Polsce; c. reprezentuje Związek w kontaktach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie sportu dzieci i młodzieży; d. współpracuje z przedstawicielem PZB w Komisji Kobiet AIBA i EUBC; e. reprezentuje interesy trenerów kadry narodowej kobiet przed Zarządem Związku; b. Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego: a. kieruje pracą członków Wydziału Sędziowskiego; b. przygotowuje Komunikaty Wydziału Sędziowskiego do informacji OZB; c. przygotowuje propozycje zmian w obowiązujących Regulaminach w oparciu o przepisy i Regulaminy AIBA i EUBC; d. przechowuje dokumentację spraw prowadzonych przez Wydział.

7 c. Przewodniczący Wydziału Młodzieżowego a. współpracuje z trenerami młodzieżowych kadr narodowych (kobiet i mężczyzn) w zakresie przygotowywania oraz analizy realizacji kalendarzy wydarzeń sportowych; b. reprezentuje Związek w kontaktach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie szkolenia wojewódzkiego młodzieży; c. współuczestniczy w przygotowywaniu i realizacji projektów Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie wspierania sportu młodzieżowego (m.in.: program Talent, Ośrodki Szkolenia Młodzieży Uzdolnionej); d. reprezentuje interesy trenerów młodzieżowych kadr narodowych przed Zarządem Związku; 7 d. Przewodniczący Wydziału Wyszkolenia: a. kieruje pracą członków Wydziału Wyszkolenia; b. współpracuje z Kierownikiem Wyszkolenia w zakresie przygotowywania Komunikatów i informacji Wydziału Wyszkolenia do informacji OZB; c. przechowuje dokumentację spraw prowadzonych przez Wydział. d. koordynuje przebieg spotkań członków Wydziału oraz grup roboczych i sztabu szkoleniowego pracujących przy projektach szkoleniowych. e. Przedstawiciel Zarządu ds. Kontaktów z OZB: a. reprezentuje Zarząd Związku z kontaktach z Okręgowymi Związkami Bokserskimi b. reprezentuje interesy Okręgowych Związków Bokserskich przed Zarządem Związku. c. uczestniczy w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Okręgowe Związki Bokserskie oraz przedstawia raporty i sprawozdania (ustne bądź pisemne) na potrzeby Zarządu. f. Przewodniczący Wydziału Olimpijskiego Boksu Zawodowego WSB-APB a. przygotowuje materiały na potrzeby Zarządu PZB dotyczące bieżących działań AIBA w zakresie APB i WSB; b. reprezentuje Polski Związek Bokserski przed AIBA w zakresie olimpijskiego boksu zawodowego; c. współpracuje z V-ce Prezesem ds. Zagranicznych w zakresie APB i WSB. d. ściśle współpracuje z osobami powołanymi do organizacji i pracy przy projektach APB i WSB m.in.: trenerami, zawodnikami, menadżerami. g. Sekretarz Zarządu: a. prowadzenie dokumentacji Zarządu Związku w tym protokołowanie posiedzeń Zarządu; b. przekazywanie do Biura PZB wszelkich materiałów i informacji wynikających z przebiegu posiedzenia Zarządu a niezbędnych do dalszego prowadzenia sprawy lub realizacji Uchwał Zarządu przez Biuro PZB. PRACA ZARZĄDU 7 1. Rozdziału funkcji w Zarządzie dokonuje Prezes na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu wydzielając jednocześnie Prezydium (Prezes + V-ce Prezesi).

8 8 2. Zarząd może powoływać komisje i zespoły działające przez okres całej kadencji lub doraźne powoływane dla realizacji określonych celów. 3. Członkowie Zarządu wykonują zadania przyjęte w ramach niniejszego Regulaminu lub wskazane przez Zarząd, jego Prezydium lub Prezesa, a także obowiązki wynikające ze stosownych przepisów prawnych, Statutu Polskiego Związku Bokserskiego oraz uchwał Zarządu PZB, Uchwał Kongresu oraz regulaminów Polskiego Związku Bokserskiego. 4. Członkowie Zarządu zdają okresowe sprawozdanie (półroczne, roczne oraz z czteroletniej kadencji) z realizacji przyjętych praw i obowiązków. 5. Czynne uczestniczenie w zebraniach Zarządu jest obowiązkiem jego członków. 6. W razie sprzeczności interesów Polskiego Związku Bokserskiego z interesami członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu przedmiotowej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole. 7. W przypadku niezastosowania się osoby, o której mowa w 7 ust. 7 powyżej do wymogu powstrzymania się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, Zarząd wyłącza tę osobę z udziału w części posiedzenia, której sprawa dotyczy. 8. W przypadku niemożności wykonywania przez członka Zarządu praw i obowiązków powinien on z wyprzedzeniem poinformować o tym Zarząd, a w przypadku trwalej niedyspozycji w ich realizacji wskazane jest by złożył rezygnację z członkostwa Zarządzie. 9. Członkowie Zarządu pracują społecznie, z wyjątkiem urzędującego Prezesa Polskiego Związku Bokserskiego. 10. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży za realizację zadań statutowych i regulaminowych. UCHWAŁY ZARZĄDU 8 1. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał. 2. Posiedzenia Zarządu odbywają co najmniej co dwa miesiące w pierwszy wtorek miesiąca i są protokołowane. 3. O terminie posiedzenia Zarządu decyduje Prezes, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego Wiceprezes. 4. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu przesyła Prezes PZB lub upoważniony przez niego pracownik Biura. W zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu określa się jego termin i przewidywany porządek obrad. 5. Porządek obrad winien m.in. przewidywać: - przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, - wykaz spraw przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu, - informacje o ew. pracach Prezydium, - sprawy różne. 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 7. Uchwały Zarządu nie stwarzające bezpośrednich skutków finansowych mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9 9 8. W przypadku przesłania przez Prezesa Polskiego Związku Bokserskiego za pośrednictwem Biura PZB treści uchwały, obowiązek głosowania korespondencyjnie lub drogą elektroniczną spoczywa na każdym z członków Zarządu W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek, a także inne zaproszone osoby, gdy omawiane są sprawy wiążące się z ich działalnością oraz inne osoby, których działalność związana jest z tematyką obrad. 2. Decyzję o zaproszeniu gości na posiedzenia Zarządu podejmuje Prezes a zaproszenie przesyła upoważniony pracownik Biura w za pośrednictwem poczty elektronicznej Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 2. Protokoły ustaleń powinny zawierać datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, porządek obrad i treść podjętych uchwał. Informacje, plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad powinny być załączone do oryginału protokołu. 3. Protokoły podpisuje Prezes oraz osoba sporządzająca protokół. 4. Protokół winien być przygotowany i rozesłany do członków Zarządu wraz z zaproszeniem powiadamiającym o kolejnym posiedzeniu Zarządu. 5. Uchwały podejmowane na posiedzeniu Zarządu winny zostać wydzielone a każda podpisana przez Prezesa PZB. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Kongresie Sprawozdawczo - Wyborczym, Zarządzie, Prezesie, Wiceprezesach, należy przez to rozumieć organy władzy lub funkcje występujące w ramach Polskiego Związku Bokserskiego. 2. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Kongres Polskiego Związku Bokserskiego zgodnie ze statutem Związku oraz obowiązującymi przepisami prawa. 12 Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd PZB w dniu 16 lipca 2013 roku.

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE 1 Zarząd jest organem władzy TOZPN w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów. 2 1. Zarząd składa się z 10 osób wybranych

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Warmińsko - Mazurski Związek Kolarski ( w skrócie WMZKol ), zwany dalej WMZKol, jest okręgowym związkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach, Statutu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej załącznik do uchwały nr 12/2013 Zebrania Delegatów PGW Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) LGD oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Klubu zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC Załącznik nr 1 do uchwały nr 06/2010 Walnego Zgromadzenia Członków ZPB, z dnia 13.05.2010 r. REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC 1. 1. Zarząd Związku jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Rozdział II Cele i środki działania

STATUT. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Rozdział II Cele i środki działania STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy o nazwie Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA 1 1. Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja jest organem wykonawczozarządzającym Stowarzyszenia i działa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11 Walnego Zebrania Delegatów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego z dnia 02 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr 11 Walnego Zebrania Delegatów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego z dnia 02 kwietnia 2016 roku Uchwała Nr 11 Walnego Zebrania Delegatów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego z dnia 02 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Pomorskiego WZBS Na podstawie 36 ust. 1 Statutu Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 51, 56, 57, 58, 64 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola REGULAMIN ZARZĄDU Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola 1. 1. Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, zwany dalej Zarządem Klubu, jest organem działającym zgodnie ze Statutem Klubu, Uchwałami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA Załącznik do uchwały nr./2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem, działa na podstawie ustaw, Statutu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU 1 Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Polskiego Związku Biathlonu zwanego dalej Zarządem sposób odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO

STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO (tekst jednolity) Rozdział I Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny Związku. Stowarzyszenie nosi nazwę Śląski Związek Judo w skrócie Śl.Z.Judo. 1 Terenem działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 07/2009 Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ z dn 06.04.2009 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie. z dnia 27 czerwca 2016 r. Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art. 1 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała zwany dalej Klubem. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA

Regulamin Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA załącznik do uchwały nr 13/2013 Zebrania Delegatów PGW Regulamin Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity)

REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. (tekst jednolity) REGULAMIN ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ (tekst jednolity) Na podstawie Art. 22, Art. 23, Art. 25, art. 26, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Art. 39 oraz Art. 89 Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiego Związku Bokserskiego

STATUT Polskiego Związku Bokserskiego STATUT Polskiego Związku Bokserskiego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Bokserski (w skrócie PZB), zwany dalej Związkiem, jest 1 Związkiem o zasięgu ogólnokrajowym. w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie Niniejszy Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000368557, której akta rejestrowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska I. Postanowienia Ogólne 1 1. Zarząd Lokalnej Grupy Działania (LGD) Ziemia Przemyska, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO Dział I Postanowienia wstępne. 1 1.Kolegium sędziów Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, zwanego dalej,, Kolegium tworzą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr W/I/04/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 14 lutego 2017r.

UCHWAŁA Nr W/I/04/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 14 lutego 2017r. UCHWAŁA Nr W/I/04/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w Uchwale Nr W/II/12/15 Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

REGULAMIN ZARZĄDU ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO Objaśnienia: Tekst skreślony na czerwono jest starym tekstem, który był modyfikowany i zastąpiony nowym tekstem zaznaczonym na żółtym tle. Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/08 Walnego Zebrania Członków Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Polski Związek Tenisowy Polish Tennis Association Kolegium Sędziów Officiating Committee Stadion Narodowy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 03 901 Warszawa www.sedziowiepzt.pl sedziowie@sedziowiepzt.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega.

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. 1 Postanowienia ogólne 1. Zarząd Stowarzyszenia Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia. kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW I. Podstawa działalności Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września1982r. - Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO

S T A T U T WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO S T A T U T WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO / TEKST JEDNOLITY / ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę " Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Regulamin Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej

P R O J E K T Regulamin Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej P R O J E K T Regulamin Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej 1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. LGD stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, 2. LSR Lokalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ASTORIA SZCZERCÓW

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ASTORIA SZCZERCÓW STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ASTORIA SZCZERCÓW SZCZERCÓW / SIERPIEŃ 2011 1 R O Z D Z I A Ł I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. Ludowy Klub Sportowy ASTORIA Szczerców zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI. I. Podstawy działania, funkcja, skład i powoływanie Zarządu Fundacji

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI. I. Podstawy działania, funkcja, skład i powoływanie Zarządu Fundacji REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI I. Podstawy działania, funkcja, skład i powoływanie Zarządu Fundacji 1 1. Zarząd Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r. 1 1. Zarząd Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest organem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY LASER

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY LASER STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY LASER Polskie Stowarzyszenie Klasy LASER ul. Piłsudskiego 16, Józefów ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 1. Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 2 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się wzorcowy Regulamin Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE Na podstawie art.175 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.); Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Postanowienia Ogólne

Regulamin Zarządu. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z 11 czerwca 2013 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 1) Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 1 Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest najwyższym organem kontrolnym Związku Nauczycielstwa Polskiego powołanym do kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

Regulamin Organizacyjny Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu 60 791 Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax. - 61 662 71 95 NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 / KRS 0000093230 konto bankowe Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe BOZS Strzelectwo, 09-1240-6625-1111-0000-5608-6337

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rady Seniorów Gminy Nadarzyn Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Gminy Nadarzyn, zwana dalej Radą podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej. w Skarżysku - Kamiennej

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej. w Skarżysku - Kamiennej SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ Ul. TYSIĄCLECIA 10 REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku - Kamiennej SKARŻYSKO KAMIENNA 2012r. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy... zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej 1 Komisja d.s. futsalu i piłki nożnej plażowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej Komisją jest organem doradczym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy ORLIK FORDON w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych

STATUT STOWARZYSZENIA. POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych STATUT STOWARZYSZENIA POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych 1. Nazwa i siedziba Stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą "POLKARMA - Polskie Stowarzyszenie Producentów

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania &1 Klub nosi nazwę LUDOWY KLUB SPORTOWY ZIELEŃCZANKA ZIELONKI. &2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo