REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO Na podstawie par. 33 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Bokserskiego, zwanego dalej PZB, Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego przyjmuje regulamin pracy Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego, zwanego dalej Zarządem 1 Zarząd jest organem władzy Polskiego Związku Bokserskiego i działa na podstawie Statutu Polskiego Związku Bokserskiego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. SKŁAD ZARZĄDU 2 1. Zarząd zostaje wybrany przez Kongres Sprawozdawczo Wyborczy Polskiego Związku Bokserskiego (Walne Zgromadzenie Delegatów) spośród kandydatów zgłoszonych przez delegatów Polskiego Związku Bokserskiego. 2. Prawo wyborcze do Zarządu przysługuje delegatom o ile wyrazili oni zgodę na kandydowanie do tych władz. 3. Prezes Związku wybierany jest przez Kongres oddzielnie spośród kandydatów będących delegatami. 4. Zarządu składa się z członków, w tym: a. Prezesa; b. V-ce Prezesów (w tym V-ce Prezesa ds. Finansowych) c. Sekretarza Zarządu 5. Zarząd Związku wydziela ze swego grona Prezydium: Prezes i V-ce Prezesi 6. Rozdziału funkcji w Zarządzie dokonuje Prezes na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu. 7. Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. 8. Członek Zarządu Związku nie może: a. łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego Związku; b. być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych; c. być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. 9. Członkostwo w Zarządzie Związku wygasa na skutek:

2 a. rezygnacji członka Zarządu zgłoszonego na piśmie; b. odwołania, w szczególności z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Zarządu przez okres pół roku lub działalności niezgodnej ze statutem; c. śmierci członka. 10. Odwołania członka Zarządu, w tym Prezesa, dokonuje Kongres bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos) w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 11. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Związku, Zarząd ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby spośród tych, którzy w wyborach do Zarządu uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów. 12. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Związku danej kadencji nie może przekraczać1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 13. Prezes i członkowie Zarządu muszą być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. 14. W przypadku gdy Prezes lub członek Zarządu posiada podwójne obywatelstwo, musi zdecydować, którego kraju jest reprezentantem i udowodnić, że jest to kraj jego zamieszkania, jeśli jest to wymagane. 2 PREZYDIUM ZARZĄDU 3 1. Posiedzenia Prezydium Zarządu w składzie Prezes i V-ce Prezesi odbywają się w miarę potrzeb. W posiedzeniu Prezydium mogą uczestniczyć również inne osoby, tylko z głosem doradczym. 2. Prezydium uprawnione jest do podejmowania decyzji umożliwiających sprawne prowadzenie bieżącej działalności Związku. 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, pomiędzy obradami Zarządu, Prezydium uprawnione jest do podejmowania uchwał z zakresu kompetencji Zarządu. 4. Decyzje Prezydium muszą zostać zatwierdzone przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 5. Uchwały Zarządu zmieniające interpretację Prezydium, nie działają wstecz. PREZES POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO 4 1. Na czele Zarządu oraz Prezydium stoi Prezes Polskiego Związku Bokserskiego. 2. Prezes PZB kieruje całokształtem prac Zarządu, Prezydium oraz Biura PZB i reprezentuje Polski Związek Bokserski na zewnątrz, w tym w szczególności: a. zwołuje posiedzenia Zarządu i jego Prezydium oraz przewodniczy posiedzeniom; b. informuje Zarząd i jego Prezydium o podejmowanych decyzjach i wszelkich istotnych zagadnieniach związanych z bieżącą działalnością Związku; c. przy pomocy Biura i podległych pracowników zapewnia realizację zadań statutowych oraz obsługę administracyjno finansową;

3 3 d. podejmuje decyzje pomiędzy posiedzeniami Zarządu i Prezydium w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu; e. informuje Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego o decyzjach, podjętych w trybie określonym powyżej w pkt. d ust. 2 i wszelkich istotnych zagadnieniach związanych z bieżącą działalnością Związku; f. koordynuje i nadzoruje prace członków Zarządu, w tym szczególnie członków Prezydium oraz przewodniczących Wydziałów; g. podejmuje decyzje w sprawie podpisania i rozwiązania umowy o pracę z pracownikami Polskiego Związku Bokserskiego w tym przydziela zakresy obowiązków podległym pracownikom; h. podejmuje decyzje dotyczące zmiany stanowisk pracy pracowników przeszeregowań, przyznawaniu nagród i wyróżnień; i. przygotowuje i samodzielnie podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez Zarząd; j. sprawuje bieżący nadzór nad realizacją uchwał Kongresu, Zarządu oraz Prezydium Polskiego Związku Bokserskiego; k. przygotowuje Regulamin Organizacyjny Biura PZB i przedstawia do akceptacji Zarządu Związku; l. Dba o wizerunek Związku na zewnątrz. 3. W przypadku nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu. 4. W przypadku, gdy wskazanie przez Prezesa V-ce Prezesa do wykonywania jego uprawnień, zgodnie z 4 ust. 3, nie jest możliwe, uprawnienia Prezesa wykonuje V-ce Prezes wskazany przez Zarząd. 5. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie kadencji Zarządu, nowego Prezesa wybiera Zarząd Związku z grona członków Zarządu, w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska. 6. Związek nie może pozostać bez wybranego Prezesa na okres dłuższy niż sześć (6) miesięcy. KADENCJA ZARZĄDU 5 1. Kadencja Zarządu, w tym Prezydium, trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Kongres Sprawozdawczo Wyborczy Polskiego Związku Bokserskiego. 2. Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. 3. Kadencja członków Zarządu, którzy wchodzą do Zarządu w czasie trwania kadencji trwa od momentu dołączenia do składu członków Zarządu do końca obowiązującej kadencji organów władzy Polskiego Związku Bokserskiego. ZADANIA I KOMEPTENCJE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO 1. Do zadań Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego należy w szczególności: 6

4 a. realizacja uchwał Kongresu; b. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami; c. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Związku; d. uchwalania planów działania i planów finansowych Związku; e. przygotowywania corocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych ocenionych przez biegłego rewidenta i przedkładania ich Kongresowi do rozpatrzenia; f. przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych i ich zatwierdzania zgodnie z przepisami o rachunkowości; g. reprezentowanie Związku w międzynarodowych federacjach bokserskich: AIBA i EUBC jak również w międzynarodowych organizacjach boksu zawodowego; h. tworzenie i nadzorowania wydziałów i komisji działających na podstawie zatwierdzonych regulaminów; ilość wydziałów i komisji oraz składy osobowe zależne są od potrzeb Związku; i. wybieranie przewodniczących wydziałów; j. rozstrzygania sporów związanych z działalnością klubów oraz OZB; k. reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w Statucie i działania w jego imieniu; l. zwoływanie Kongresu lub Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Bokserskiego; m. opracowywanie kalendarza imprez sportowych na następny rok do końca III kwartału każdego roku; n. koordynowania i nadzorowania boksu kobiet i mężczyzn; o. prowadzenie bieżącej działalności Związku; p. uchwalanie regulaminów i przepisów Związku; q. ustalanie zasad i trybu zmian przynależności zawodników i zawodniczek do klubów sportowych; r. coroczne przedkładanie Radzie Związku informacji o działalności sportowoorganizacyjnej Związku, s. rozpatrywanie odwołań od postanowień zarządów OZB; t. opiniowanie kandydatów na stanowisko głównego księgowego; u. uchwalenie regulaminu organizacyjnego, określającego strukturę i zakres zadań Biura Związku oraz pracowników Związku, na podstawie projektu przedstawionego przez Prezesa PZB; v. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu. 2. Zarząd Związku może: a. uchwalać wytyczne działalności dla członków zwyczajnych Związku; b. nadzorować i oceniać działalność OZB; c. występować do władz sportowych w sprawach szkolenia i doskonalenia kadr trenersko-instruktorskich oraz budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami sportu bokserskiego; d. decydować, gdy to konieczne, o organizowaniu albo rezygnowaniu ze współzawodnictwa sportowego w formie rozgrywek ligowych. 4 ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU I. Zadania i kompetencje Prezydium Zarządu (V-ce Prezesów): 7

5 5 1. V-ce Prezes ds. Sportowych: a. reprezentuje Związek w kontaktach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie sportu dzieci i młodzieży; b. koordynuje i nadzoruje organizację drużynowych i indywidualnych imprez sportowych szczebla wojewódzkiego i centralnego; c. nadzoruje realizację kalendarza zawodów szczebla centralnego; d. opracowuje regulaminy zawodów sportowych we współpracy z innymi wydziałami w zakresie ich obowiązków w celu przedłożenia do akceptacji Zarządu Związku; e. przygotowuje komunikaty wynikające z realizacji kalendarza wydarzeń sportowych do informacji OZB; f. analizuje zmiany w przepisach AIBA i EUBC w zakresie sportowym oraz przygotowuje stosowne dokumenty wprowadzające zmiany z przepisach PZB do akceptacji Zarządu Związku; g. proponuje skład Wydziału Sportowego oraz nadzoruje na bieżąco pracę członków Wydziału. 2. V-ce Prezes ds. Wyszkolenia: a. nadzoruje przygotowuje plany kierunków działania Związku w zakresie wyszkolenia; b. opracowuje procedury, dokumenty (m.in. kontrakty z zawodnikami) w celu przedłożenia do akceptacji Zarządu Związku; c. nadzoruje i koordynuje pracę trenerów kadry narodowej; d. nadzoruje realizację kalendarzy sportowych poszczególnych kadr narodowych męskich i kobiecych; e. przygotowuje plany szkolenia trenerów klubowych w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w Polsce i na arenie międzynarodowej; f. koordynuje prace trenerów klubowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, g. przewodniczy sztabowi szkoleniowemu powołanemu w celu realizacji planu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich; h. proponuje skład Wydziału Wyszkolenia oraz nadzoruje na bieżąco pracę członków Wydziału. 3. V-ce Prezes ds. Sędziowskich: a. opracowuje plany i kierunki działania w zakresie doskonalenia pracy sędziów w Polsce i na arenie międzynarodowej; b. opracowuje regulaminy oparte o przepisy AIBA i EUBC w celu przedłożenia do akceptacji Zarządu Związku; c. proponuje skład Wydziału Sędziowskiego oraz nadzoruje na bieżąco pracę członków Wydziału; d. przygotowuje komunikaty sędziowskie do informacji OZB, 4. V-ce Prezes ds. Zagranicznych: a. wpiera działalność PZB na arenie międzynarodowej; b. współpracuje z AIBA i EUBC w sprawach dotyczących działalności statutowej Związku; c. współpracuje z przedstawicielami PZB w Komisjach AIBA i EUBC; d. nawiązywanie i utrzymuje kontakty międzynarodowe z innymi federacjami oraz dba o rozwijanie współpracy; e. współpracuje z PKOl i MKOl w sprawach międzynarodowych;

6 f. dba o wizerunek PZB na arenie międzynarodowej; g. przygotowuje regulaminy i komunikaty wynikające z informacji i przepisów AIBA i EUBC do wiadomości Zarządu Związku i OZB. h. proponuje skład Wydziału Zagranicznego oraz nadzoruje na bieżąco pracę członków Wydziału; 6 5. V-ce Prezes Wydziału ds. Dyscyplinarny i Wychowania oraz Regulaminów: a. koordynuje pracę Wydziału z zakresie spraw dyscyplinarnych prowadzonych przez Związek w tym: przygotowywanie analiz prowadzonych spraw, korespondencji wraz z prowadzeniem archiwum dokumentacji; b. nadzoruje pracą Wydziału opartą o następujące uregulowania prawne: - Regulamin Dyscyplinarny PZB, - Modelowe Reguły Antydopingowe oraz inne dokumenty i przepisy Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie, - Przepisy i Regulaminy dyscyplinarne AIBA i EUBC, - Regulamin Nagród i Wyróżnień PZB. c. analizuje zmiany w przepisach AIBA i EUBC w zakresie dyscyplinarnym oraz przygotowuje stosowne dokumenty wprowadzające zmiany z przepisach PZB do akceptacji Zarządu Związku; d. proponuje skład Wydziału Dyscypliny i Wychowania oraz Regulaminów, nadzoruje na bieżąco pracę członków Wydziału. 6. V-ce Prezes ds. Finansowych a. nadzoruje gospodarkę finansową Związku oraz przygotowuje stosowne dokumenty na potrzeby Zarządu; b. podpisuje dokumenty finansowe Związku zgodnie z reprezentacją Polskiego Związku Bokserskiego; c. prowadzi działania mające na celu pozyskanie partnerów PZB w zakresie działań sponsoringowych; II. Zadania i kompetencje członków Zarządu PZB (poza Prezydium): a. Przewodniczący Wydziału Boksu Kobiet: a. Kieruje pracą członków Wydziału Boksu Kobiet; b. współpracuje z trenerami kadry narodowej kobiet w zakresie realizacji planów szkoleniowych, bieżących spraw organizacyjnych, jak również rozwoju boksu kobiet w Polsce; c. reprezentuje Związek w kontaktach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie sportu dzieci i młodzieży; d. współpracuje z przedstawicielem PZB w Komisji Kobiet AIBA i EUBC; e. reprezentuje interesy trenerów kadry narodowej kobiet przed Zarządem Związku; b. Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego: a. kieruje pracą członków Wydziału Sędziowskiego; b. przygotowuje Komunikaty Wydziału Sędziowskiego do informacji OZB; c. przygotowuje propozycje zmian w obowiązujących Regulaminach w oparciu o przepisy i Regulaminy AIBA i EUBC; d. przechowuje dokumentację spraw prowadzonych przez Wydział.

7 c. Przewodniczący Wydziału Młodzieżowego a. współpracuje z trenerami młodzieżowych kadr narodowych (kobiet i mężczyzn) w zakresie przygotowywania oraz analizy realizacji kalendarzy wydarzeń sportowych; b. reprezentuje Związek w kontaktach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie szkolenia wojewódzkiego młodzieży; c. współuczestniczy w przygotowywaniu i realizacji projektów Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie wspierania sportu młodzieżowego (m.in.: program Talent, Ośrodki Szkolenia Młodzieży Uzdolnionej); d. reprezentuje interesy trenerów młodzieżowych kadr narodowych przed Zarządem Związku; 7 d. Przewodniczący Wydziału Wyszkolenia: a. kieruje pracą członków Wydziału Wyszkolenia; b. współpracuje z Kierownikiem Wyszkolenia w zakresie przygotowywania Komunikatów i informacji Wydziału Wyszkolenia do informacji OZB; c. przechowuje dokumentację spraw prowadzonych przez Wydział. d. koordynuje przebieg spotkań członków Wydziału oraz grup roboczych i sztabu szkoleniowego pracujących przy projektach szkoleniowych. e. Przedstawiciel Zarządu ds. Kontaktów z OZB: a. reprezentuje Zarząd Związku z kontaktach z Okręgowymi Związkami Bokserskimi b. reprezentuje interesy Okręgowych Związków Bokserskich przed Zarządem Związku. c. uczestniczy w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Okręgowe Związki Bokserskie oraz przedstawia raporty i sprawozdania (ustne bądź pisemne) na potrzeby Zarządu. f. Przewodniczący Wydziału Olimpijskiego Boksu Zawodowego WSB-APB a. przygotowuje materiały na potrzeby Zarządu PZB dotyczące bieżących działań AIBA w zakresie APB i WSB; b. reprezentuje Polski Związek Bokserski przed AIBA w zakresie olimpijskiego boksu zawodowego; c. współpracuje z V-ce Prezesem ds. Zagranicznych w zakresie APB i WSB. d. ściśle współpracuje z osobami powołanymi do organizacji i pracy przy projektach APB i WSB m.in.: trenerami, zawodnikami, menadżerami. g. Sekretarz Zarządu: a. prowadzenie dokumentacji Zarządu Związku w tym protokołowanie posiedzeń Zarządu; b. przekazywanie do Biura PZB wszelkich materiałów i informacji wynikających z przebiegu posiedzenia Zarządu a niezbędnych do dalszego prowadzenia sprawy lub realizacji Uchwał Zarządu przez Biuro PZB. PRACA ZARZĄDU 7 1. Rozdziału funkcji w Zarządzie dokonuje Prezes na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu wydzielając jednocześnie Prezydium (Prezes + V-ce Prezesi).

8 8 2. Zarząd może powoływać komisje i zespoły działające przez okres całej kadencji lub doraźne powoływane dla realizacji określonych celów. 3. Członkowie Zarządu wykonują zadania przyjęte w ramach niniejszego Regulaminu lub wskazane przez Zarząd, jego Prezydium lub Prezesa, a także obowiązki wynikające ze stosownych przepisów prawnych, Statutu Polskiego Związku Bokserskiego oraz uchwał Zarządu PZB, Uchwał Kongresu oraz regulaminów Polskiego Związku Bokserskiego. 4. Członkowie Zarządu zdają okresowe sprawozdanie (półroczne, roczne oraz z czteroletniej kadencji) z realizacji przyjętych praw i obowiązków. 5. Czynne uczestniczenie w zebraniach Zarządu jest obowiązkiem jego członków. 6. W razie sprzeczności interesów Polskiego Związku Bokserskiego z interesami członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu przedmiotowej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole. 7. W przypadku niezastosowania się osoby, o której mowa w 7 ust. 7 powyżej do wymogu powstrzymania się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, Zarząd wyłącza tę osobę z udziału w części posiedzenia, której sprawa dotyczy. 8. W przypadku niemożności wykonywania przez członka Zarządu praw i obowiązków powinien on z wyprzedzeniem poinformować o tym Zarząd, a w przypadku trwalej niedyspozycji w ich realizacji wskazane jest by złożył rezygnację z członkostwa Zarządzie. 9. Członkowie Zarządu pracują społecznie, z wyjątkiem urzędującego Prezesa Polskiego Związku Bokserskiego. 10. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży za realizację zadań statutowych i regulaminowych. UCHWAŁY ZARZĄDU 8 1. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał. 2. Posiedzenia Zarządu odbywają co najmniej co dwa miesiące w pierwszy wtorek miesiąca i są protokołowane. 3. O terminie posiedzenia Zarządu decyduje Prezes, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego Wiceprezes. 4. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu przesyła Prezes PZB lub upoważniony przez niego pracownik Biura. W zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu określa się jego termin i przewidywany porządek obrad. 5. Porządek obrad winien m.in. przewidywać: - przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, - wykaz spraw przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu, - informacje o ew. pracach Prezydium, - sprawy różne. 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 7. Uchwały Zarządu nie stwarzające bezpośrednich skutków finansowych mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9 9 8. W przypadku przesłania przez Prezesa Polskiego Związku Bokserskiego za pośrednictwem Biura PZB treści uchwały, obowiązek głosowania korespondencyjnie lub drogą elektroniczną spoczywa na każdym z członków Zarządu W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek, a także inne zaproszone osoby, gdy omawiane są sprawy wiążące się z ich działalnością oraz inne osoby, których działalność związana jest z tematyką obrad. 2. Decyzję o zaproszeniu gości na posiedzenia Zarządu podejmuje Prezes a zaproszenie przesyła upoważniony pracownik Biura w za pośrednictwem poczty elektronicznej Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 2. Protokoły ustaleń powinny zawierać datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, porządek obrad i treść podjętych uchwał. Informacje, plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad powinny być załączone do oryginału protokołu. 3. Protokoły podpisuje Prezes oraz osoba sporządzająca protokół. 4. Protokół winien być przygotowany i rozesłany do członków Zarządu wraz z zaproszeniem powiadamiającym o kolejnym posiedzeniu Zarządu. 5. Uchwały podejmowane na posiedzeniu Zarządu winny zostać wydzielone a każda podpisana przez Prezesa PZB. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Kongresie Sprawozdawczo - Wyborczym, Zarządzie, Prezesie, Wiceprezesach, należy przez to rozumieć organy władzy lub funkcje występujące w ramach Polskiego Związku Bokserskiego. 2. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Kongres Polskiego Związku Bokserskiego zgodnie ze statutem Związku oraz obowiązującymi przepisami prawa. 12 Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd PZB w dniu 16 lipca 2013 roku.

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Tekst jednolity Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego, uwzględniający zmiany uchwalone 3 marca 2012 r. przez Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia Rozdział II Cele Stowarzyszenia i środki działania Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w

STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w dniu 27 maja 2013 roku 1 PREAMBUŁA My, członkowie Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUT KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

PROJEKT STATUT KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI PROJEKT STATUT KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego o statusie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu 1. Celem regulaminu jest szczegółowe określenie trybu działania, zapewniającego sprawne i skuteczne prowadzenie spraw

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Nazwa i siedziba. Art. 1

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Nazwa i siedziba. Art. 1 STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Nazwa i siedziba. Art. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO 1 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Związku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dział I Po sta no wie nia ogól ne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Kynologiczny w Polsce zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO LEGIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KLUBU SPORTOWEGO LEGIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KLUBU SPORTOWEGO LEGIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie pn. Klub Sportowy Legia, zwane dalej Klubem, działa w szczególności na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

REGULAMIN ZARZĄDU Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej REGULAMIN ZARZĄDU Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwalony uchwałą nr UZ/300/2012 Zarządu PZU SA z dnia 2 października 2012 r. zmieniony uchwałą nr UZ/108/2013 Zarządu PZU SA z dnia 8

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 Rozdział I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa 4x4 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest Grupa 4x4. 1. 2. Grupa 4x4 działa zgodnie ze statutem,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KOFOLA SPÓŁKI AKCYJNEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KOFOLA SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KOFOLA SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej (zwanej dalej także Radą

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity)

STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity) STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity) Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ProMotorsports i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 października

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEJ ORGANIZACJI FIRM OBSŁUGI GOTÓWKI. Rozdział 1 NAZWA ORGANIZACJI, SIEDZIBA I TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA

S T A T U T POLSKIEJ ORGANIZACJI FIRM OBSŁUGI GOTÓWKI. Rozdział 1 NAZWA ORGANIZACJI, SIEDZIBA I TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA S T A T U T POLSKIEJ ORGANIZACJI FIRM OBSŁUGI GOTÓWKI Rozdział 1 NAZWA ORGANIZACJI, SIEDZIBA I TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA 1 1. Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki, zwana dalej "Organizacją", jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem.

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. S T A T U T Skorpion Polkowice Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. 2 1. Klub jest rejestrowym stowarzyszeniem kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ANIOŁA spółka akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ANIOŁA spółka akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ANIOŁA spółka akcyjna I. Definicje: 1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin, przyjęty przez

Bardziej szczegółowo