JAKOŚĆ PARTNERSTWA A POWODZENIE OUTSOURCINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOŚĆ PARTNERSTWA A POWODZENIE OUTSOURCINGU"

Transkrypt

1 dr Maria Kocot Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu JAKOŚĆ PARTNERSTWA A POWODZENIE OUTSOURCINGU Streszczenie: Sukces outsourcingu oznacza uzyskanie strategicznych, organizacyjnych i technicznych korzyści w wyniku wysokiej jakości partnerstwa. Jakość odgrywa decydującą rolę w przypadku wyboru partnera outsourcingowego. Tym niemniej istnieje też sprzężenie zwrotne: wysoka jakość partnerstwa wcale nie musi przesądzać o sukcesie outsourcingu, chociażby z tego względu, że pojecie,,sukces" ma wiele znaczeń. Słowa kluczowe: outsourcing, jakość, jakość partnerstwa, sukces outsourcingu, wyznaczniki jakości partnerstwa Wstęp Wdrożenie outsourcingu w przedsiębiorstwie może stać się nowoczesną metodą zarządzania i może być metodą odchodzenia od nieefektywnych struktur organizacyjnych. Ogromną rolę w procesie wyboru partnera outsourcingowego odgrywa jakość. Celem artykułu jest pokazanie wpływu jakości partnerstwa na powodzenie outsourcingu w przedsiębiorstwie. W niniejszym artykule zastosowano metodę opisu zjawisk, analizy materiałów źródłowych, analizy przyczynowo-skutkowej oraz syntezy. 1. Istota i motywy stosowania outsourcingu Termin outsourcing jest skrótem wyrażenia outside-resource-using 43, tzn. wykorzystanie zasobów zewnętrznych 44. W literaturze spotkamy wiele definicji outsourcingu. Outsourcing definiowany jest jako długoterminowe zlecenie pełnienia funkcji działów pomocniczych zewnętrznemu usługodawcy, służące zwiększeniu wartości, jaką firma przedstawia dla udziałowców 45. Outsourcing definiuje się także jako kontrakt długoterminowy powierzający zewnętrznemu dostawcy odpowiedzialność w zakresie zarządzania i rozwoju całości lub części przetwarzania transakcji lub obsługi procesów biznesowych, infrastruktury (świadoma biznesowa decyzja, by przenieść wewnętrzną działalność do 43 R. Juchno, R.W. Kaszubski, Outsourcing w działalności bankowej, KiK, Warszawa 2001, s M. Tittenbrun, Duży słownik angielsko-polski, KASTOR CODEX, Warszawa 1998, s M. Trocki, Outsourcing - metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001, s

2 zewnętrznego dostawcy) 46. Według innej definicji outsourcing to możliwość wykorzystywania niezależnych, zewnętrznych podmiotów jako dostarczycieli określonych dóbr i usług zamiast konieczności rozwijania tych sfer działalności wewnątrz przedsiębiorstwa 47. V. Grover, J. Teng, i M. Cheon definiują outsourcing jako,,decyzję organizacyjną przekazania części lub całości danej funkcji organizacji zewnętrznemu dostawcy usług, aby organizacja mogła osiągnąć swoje cele 48. Outsourcing jako przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazaniu ich innym podmiotom gospodarczym występuje w licznych odmianach 49. Outsourcing postrzegany jest jako działanie polegające na przenoszeniu niektórych okresowych (powtarzanych), wewnętrznych elementów działalności firmy (organizacji) i uprawnień decyzyjnych zewnętrznym podmiotom w formie kontraktu. Ponieważ działania firmy są okresowe i opierają się na kontrakcie, outsourcing wykracza poza wykorzystanie konsultantów. W praktyce nie tylko działania firmy są przenoszone, ale często także czynniki produkcji oraz uprawnienia decyzyjne (zarządzanie). Czynniki produkcji to zasoby, które pozwalają na prowadzenie działalności i obejmują ludzi, wyposażenie, sprzęt, technologię i inne aktywa. Uprawnienia decyzyjne są narzędziem umożliwiającym podejmowanie decyzji dotyczących określonych elementów przeniesionej działalności 50. Outsourcing jest postrzegany jako narzędzie, za pośrednictwem którego można tymczasowo lub na stałe pozyskać umiejętności i kompetencje w celu poprawy zdolności istniejącej organizacji 51. W literaturze przedmiotu na szczególną uwagę zasługuje także określenie outsourcingu jako bezinwestycyjnej formy rozwoju niektórych sfer przedsiębiorstwa 52. Dzięki outsourcingowi firma może przesuwać swe zasoby do najbardziej strategicznych zadań. Analiza przytoczonych definicji pozwala zauważyć podobieństwo poglądów autorów zajmujących się tym problemem (M. Trocki, T.L. Elliot, D.E. Torkko, K. Perechuda), głoszących, iż priorytetowym zadaniem outsourcingu jest wydzielenie określonej funkcji na zewnątrz firmie wyspecjalizowanej w świadczeniu danej 46 T.L. Elliot, D.E. Torkko, Outsourcing makes in an economy that no longer tolerates institutional bulk and damands agility and speed. World Class Outsourcing Strategies, TELECOMUNICATIONS. American Edition 30, London 1996, s K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, PLACET, Warszawa 2000, s V. Grover, J.T.C. Teng, M.J. Cohen, Towards a Theoretically-based Contigency Model of Information Systems Outsourcing, [w:]: L.P. Willcocks, M.C. Lacity: Strategic Sourcing of Information System, Willey and Sons, New York 1998, s Np. M. Aleksander, D. Young, Strategic Outsourcing,,,Long range Planing 1996, nr 1. W polskiej literaturze przedmiotu A. Krejner-Nowecka, Outsourcing w przedsiębiorstwach polskich w okresie transformacji - wyniki badań, Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1014, AE Wroscław, Wrocław 2004, s M.F. Greaver, Strategic Outsourcing, A structural Approach Outsourcing Decision and Initiatives, AMACON, New York 1999, s Ibidem. 52 J. Pawlak, Możliwości przejścia na outsourcing - praktyczne rozwiązania organizacyjne, IIR, Warszawa 1999, s

3 usługi, w celu zwiększenia wartości firmy. Jednocześnie kwestią różniącą te poglądy pozostaje kryterium niezbędności tej usługi. Część autorów stoi na stanowisku, że outsourcing jest czynnością priorytetową, niezbędną w funkcjonowaniu firmy (T.L. Elliot, D.E. Torkko), inni natomiast postrzegają outsourcing jako czynność dodatkową, w celu polepszenia istniejącej sytuacji firmy (M. Trocki, K. Perechuda). Autorzy większości definicji w jednoznaczny sposób podkreślają, iż outsourcing jest procesem długoterminowym. Współcześnie podkreśla się także, iż outsourcing polega na budowaniu strategicznego partnerstwa na okres 10 lub przynajmniej 3-5 lat. Sprawą priorytetową dla zarządzających przedsiębiorstwem jest nawiązanie współpracy z firmą, która obsługuje funkcję wydzieloną na zewnątrz 53. Można stwierdzić, iż outsourcing określa długoterminowy kontrakt pomiędzy firmami, w którym jedna firma zleca na zewnątrz innej firmie wykonanie określonego zadania, przyczyniając się do powstania nowego modelu funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, polegającego na odchudzeniu organizacji wydzieleniu funkcji i zadań na zewnątrz firmy. Zastosowanie takiej metody przynosi ze sobą korzyści, ale i stwarza problemy, które w dużej mierze zależą od właściwego zastosowania tej metody i od osób, które tę metodę wdrażają. Outsourcing z punktu widzenia kluczowych założeń pozostaje koncepcją zbliżoną do kooperacji. Jednak podstawowa różnica sprowadza się do alokacji odpowiedzialności za realizację działań. Outsourcing dotyczy bowiem funkcji i procesów, za które odpowiedzialność prawną i ekonomiczną ponosi podmiot przekazujący funkcje lub procesy do realizacji innemu podmiotowi. Z kolei w przypadku kooperacji odpowiedzialność podmiotów jest ściśle zawarta w kontrakcie. Jeśli chodzi o outsourcing, outsourcingodawca wyznacza oczekiwania dotyczące efektów działania outsourcingobiorcy, pozostawiając mu swobodę w wyborze sposobu realizacji zadań, zmniejszając tym samym możliwość ingerencji w jego działania 54. Jeśli chodzi o wydzielenie działalności na zewnątrz z podmiotu, który już istnieje, powinny zostać spełnione dodatkowe warunki po obu stronach: outsourcingodawcy i outsourcingobiorcy. W odniesieniu do outsourcingodawcy jest to akceptacja procesu wydzielenia przez właścicieli i kierownictwo oraz możliwość zapewnienia strategicznej kontroli działalności po wyłączeniu. W odniesieniu do outsourcingobiorcy jest to: zapewnienie autonomicznego obszaru działalności, przy zastosowaniu kryterium geograficznego, produktowego bądź klienckiego, możliwość obiektywnego określenia wymiernych ekonomicznie wyników, pozwalająca na wycenę wyłączanej działalności, zapewnienie możliwości poprawy funkcjonowania wyłączanej działalności, 53 J. Grecco, Outsourcing: The New Partnership,,,Journal of Business Strategy 1997, nr S. Cyfert, K. Kozakiewicz, Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Przewodnictwa, Poznań 2009, s

4 akceptacja procesu wydzielenia przez pracowników nowotworzonego podmiotu 55. Sukces outsourcingu oznacza uzyskanie strategicznych, organizacyjnych i technicznych korzyści w wyniku wysokiej jakości partnerstwa. Ponadto z perspektywy odbiorcy sukcesem outsourcingu jest poprawa poziomu jakości oferowanych dóbr czy usług uzyskanych w wyniku partnerstwa 56. Przedsiębiorstwa stosują outsourcing przede wszystkim z taktycznych powodów, takich jak: - redukcja kosztów (reduce costs), - zwiększenie środków finansowych (infuse cash), - polepszenie obsługi (get new services), - ograniczenie kosztów stałych (change fixed costs to variable ones), - poprawa wykonania produktu i usług (improve performance), - rezygnacja z funkcji pomocniczych (add functions), - eliminowanie problemów (cure a problem) 57. Współcześnie organizacje stosują metodę outsourcingu jako strategię biznesową, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw o wysokiej technologii. R. Drtina opisuje te organizacje jako,,intelektualne, nabywające inne usługi od przedsiębiorstw, przewyższających je pod względem jakości 58. Można stwierdzić, iż jeśli proces outsourcingu działa skutecznie i nie wymaga nadzorowania wszystkiego, przedsiębiorstwa dostają światowej klasy technologię, bez ryzyka powstającego w procesie jej rozwoju. Innymi strategicznymi powodami zawierania długoterminowych umów są: dostęp do najlepszych praktyk i nabywanie nowych umiejętności 59. Jeżeli przedsiębiorstwo wybiera dostawców, którzy posiadają wysokie zdolności techniczne, to fakt ten może zaowocować nowymi umiejętnościami i wiedzą zarówno przedsiębiorstwa, poprawą jego konkurencyjności, jak i doskonalszym nadzorem. T. Taylor, stwierdził, iż nie powinno się myśleć o outsourcingu, nie myśląc o dostawcach 60. Dostawcy obligatoryjnie muszą reprezentować wysoki poziom zarówno zarządzania, jak i świadczenia oferowanych usług. Coraz częściej przedsiębiorstwa stosują outsourcing głównie z powodów strategicznych, takich jak 61 : - poprawa pozycji firmy, - otrzymanie światowej klasy kompetencji, - zwiększenie korzyści poprzez reinżynierię, 55 Ibidem. 56 U. G. Gupta, A. Gupta, Outsourcing is the function: is it necessary for you?,,information Systems Management 1992, nr 7-8 czy A. Sulejewicz, Partnerstwo strategiczne: Modelowanie współpracy przedsiębiorstw.,,monografie i opracowania nr 427. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997, s L. Beebe, B. Meyers, Outsourcing - Planning for Strategic Partnership. The Sheridan Press 1999, s. 5; C. Gay, J. Essinger, Outsourcing strategiczny - koncepcja, modele, wdrożenia. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s ; J.B. Quinn, Leveraging knowledge and service-based strategies through outsourcing in Intelligent Enterprise. FREE PRESS, New York 1992, s R. Drtina, The Outsourcing Decision.,,Management Accounting 1994, nr T.L. Elliot & D. E. Torkko, Outsourcing, op. cit, s R. Mullin, Managing The Outsourced Enterprise.,,Journal Of Business Strategy 1996, nr L. Beebe, B. Meyers, Outsourcing, op. cit., s

5 - zarządzanie ryzykiem, - zdobycie umiejętności, - osiągnięcie elastyczności. Można zatem stwierdzić, iż outsourcing jest naturalną konsekwencją globalizacji i wzrostu konkurencyjności rynków. Wielkie przedsiębiorstwa poszerzają swoją działalność na inne obszary, stwarzając konstrukcję zbudowaną z tysięcy drobnych firm, a same koncentrują się na najważniejszych funkcjach strategicznych biznesu. 2. Pojęcie jakości partnerstwa Samo pojęcie jakości ma wiele znaczeń. C. A. Reeves oraz D. A. Bednar stoją na stanowisku, iż jakość można postrzegać jako: doskonałość, wartość, zgodność ze specyfikacją, spełnienie lub przekroczenie wymagań klienta oraz jako proces dynamiczny 62. Kategorie jakości według C.A. Reevesa oraz D.A. Bednara przedstawia tabela 1. Tabela 1. Kategorie jakości Kategoria jakości Zalety Wady doskonałość korzyści marketingowe i etyczne, jednoznacznie rozpoznawany symbol bezkompromisowych standardów i wysokich osiągnięć niepomocne dla praktyki, są trudne w mierzeniu, atrybuty doskonałości mogą się zmieniać w czasie, muszą się znaleźć klienci chcący płacić za wartość zgodność ze specyfikacją spełnienie lub przewyższenie oczekiwań klienta koncepcja wartości wykorzystuje wiele atrybutów jakości, skupia się na efektywności organizacji, umożliwia porównania między obiektami oraz w czasie umożliwia precyzyjne mierzenie, prowadzi do zwiększenia sprawności, niezbędna przy strategii globalnej, powinna wymuszać analizę potrzeb klienta, właściwa definicja w przypadku klientów instytucjonalnych ocena dokonywana z punktu widzenia klienta; możliwe do zastosowania w każdej branży, reaguje na zmiany rynkowe doskonałość trudność w przypisaniu wartości do konkretnych elementów produktu, jakość i wartość nie są łatwo przeliczalnymi jednostkami klienci nie interesują się wewnętrznymi specyfikacjami, nie nadaje się do definiowania usług, może ograniczać zdolność do adaptacji do innych warunków, specyfikacje mogą okazać się bezwartościowe wobec szybkich zmian na rynku, zorientowana do wewnątrz organizacji najbardziej skomplikowane, trudne w pomiarze, klienci często nie znają swoich oczekiwań, nieobiektywne sądy klientów mogą wpływać myląco na wyniki, oceny w krótkim i długim okresie mogą się różnić, trudność w określaniu satysfakcji klienta Źródło: C.A. Reeves, D.A. Bednar, Defining quality: Alternatives and implications,,,academy of Management Review 1994, nr 9 (tłumaczenie własne) 62 C.A. Reeves, D.A. Bednar, Defining quality: Alternatives and implications.,,academy of Management Review 1994, nr 9. 57

6 7 Definicja jakości zawarta w normie ISO 8402:1994 głosi, że jakość to zespół właściwości jednostki, dzięki którym jednostka ta jest w stanie zaspokajać ustalone lub założone potrzeby. Według P. Crossy ego jakość rozumiana jest jako zgodność ze specyfikacją, a nie jako dobry produkt. Osiągana jest poprzez profilaktykę, a nie poprzez oceny 63. Pojęcie jakości odnosi się także do wzajemnych relacji między organizacjami, które dążą do osiągnięcia wspólnych celów (czyli pozostają ze sobą w partnerstwie). Pojęcie jakości partnerstwa można rozpatrywać w dwóch wymiarach: (1) określenia, czy dany produkt lub usługa jest tym, czego oczekuje klient, oraz (2) solidności, czyli na ile dany produkt/usługa jest wolny od braków 64. Na jakość partnerstwa wpływają czynniki organizacyjne i ludzkie oraz otoczenie. Choć w literaturze przedmiotu brak wyraźnego rozróżnienia pomiędzy tymi czynnikami składającymi się na jakość partnerstwa oraz czynnikami na nie wpływającymi, J.N. Lee oraz Y.G. Kim proponują wyróżnienie wyznaczników jakości partnerstwa i elementów składowych jakości partnerstwa jako takiej 65. Zmienne wpływające na partnerstwo (wynikające z teorii władzy i polityki oraz teorii wymiany społecznej) przedstawia rysunek 1. Zaufanie Konflikt Zrozumienie zachowań biznesowych Koordynacja Podział zysków i ryzyka Wzajemna zależność Teoria władzy i polityki Partnerstwo Teoria władzy i polityki Zaangażowanie Uczestnictwo Wsparcie naczelnego kierownictwa Wspólne działania Jakość komunikacji Nierównowaga władzy zmienne wpływające na partnerstwo dla poszczególnych teorii Dzielenie się informacjami Długość relacji Zmienne wpływające na partnerstwo dla obu teorii Podobieństwo kulturowe Rys. 1. Zmienne wpływające na partnerstwa Źródło: J.N. Kim, Effect of Partnership Quality on IS Outsourcing success: Conceptual Framework and Empricial Validation,,,Journal of Management Information Systems 1999, nr 4 (tłumaczenie własne) 63 P. Crossy, S. Clegg, Managing Collaborative Quality: A Challenging Innovation.,,Managing Collaborative Quality 1999, nr M. Brzozowski, T. Kopczyńska, J. Pszeniczka, Materiały organizacji i zarządzania. AE Poznań 2001, Poznań, s M. Romanowska, M. Trocki, Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002, s

7 3. Wyznaczniki jakości partnerstwa a sukces outsourcingu Wśród wyznaczników jakości partnerstwa wyróżnia się grupy czynników dynamicznych (partycypacja, wspólne działanie, jakość komunikacji, koordynacja, dzielenie się informacjami), statycznych (czas trwania relacji) oraz sytuacyjnych (podobieństwo kulturowe) 66. Zestawienie tych czynników pokazuje tabela 2. Tabela 2. Wyznaczniki jakości partnerstwa Wyznacznik Definicja Partycypacja Partycypacja w rozumieniu socjologicznym określana jest jako uczestnictwo, udział jednostek w większej grupie, formacji, projekcie czy instytucji. Wspólne Wspólne działanie definiowane jest przez J.B. Heide i G. Johna jako stopień działanie wzajemnego przenikania się granic organizacji 67 np. poprzez wspólne ustalanie planów, projektowanie wyrobów, określanie standardów czy szkolenia. Wspólne działanie jest bazą wyjściową do negocjacji i ustalania wzajemnych korzyści i wspólnych celów. Wzrost liczby i zakresu wspólnych działań pomaga w partnerstwie organizacji. Jakość komunikacji Jakość komunikacji odzwierciedla reakcję partnera na nieprzewidziane zdarzenia. Poprawa jakości komunikacji przyczynia się do poprawy jakości partnerstwa. Koordynacja Koordynacja w rozumieniu socjologicznym oznacza uzgodnienie, zharmonizowanie; uporządkowane współdziałanie. Dzielenie się Ten wyznacznik oznacza częstość i jakość wymienianych informacji. Jak opisują B. informacjami Konsynski i F. McFarlan, partnerstwo może przynosić przewagę konkurencyjną dzięki strategicznemu dzieleniu się kluczowymi informacjami przez organizacje. Dobra znajomość partnera, pogłębiana dzięki wzajemnemu informowaniu się, podnosi efektywność partnerstwa. Partnerzy tak długo współdziałają, jak długo dostrzegają atrakcyjność wzajemnych relacji. Czas trwania Długość trwania relacji to istotny czynnik, mający wpływ na prawdopodobieństwo relacji kontynuowania tych relacji w przyszłości (związki trwające dłużej mają większe szanse, gdyż uczestnicy wspólnie wypracowali wzajemne zrozumienie w trakcie działania i nie wymagają szczegółowych uregulowań współpracy). Zatem dłuższy czas trwania wzajemnych relacji pozwala liczyć na poprawę jakości partnerstwa Kultura organizacji Kultura organizacji jest definiowana jako zbiór ważnych pojęć, takich jak normy, wartości, postawy i przekonania (często nie wyrażonych), podzielanych przez członków danej wspólnoty. Źródło: Opracowanie własne na podstawie J.N. Kim, Effect of Partnership Quality on IS Outsourcing success: Conceptual Framework and Empricial Validation,,,Journal of Management Information Systems 1999, nr 4 (tłumaczenie własne) oraz M. Romanowska, M. Trocki, Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002, s. 137 Jakość odgrywa decydującą rolę w przypadku wyboru partnera outsourcingowego. Należy mieć na uwadze, iż w wypadku realizacji projektu outsourcingowego, podobnie jak w wielu innych formach współpracy, może pojawić się wiele problemów. Często dotyczą one niewystarczającej komunikacji między 66 Ibidem. 67 J.B. Heide, G. John, Alliances in industrial purchasing: the determinants of joint action in buyer-supplier relationships, Journal of Marketing Research 1990, nr 27, s

8 partnerami. Jeżeli firma ustala wysokie standardy i wyznacza efekty, musi o tym poinformować partnera zewnętrznego z odpowiednim wyprzedzeniem najlepiej na etapie analizy ofert. Należy być pewnym, że obie strony posługują się tym samym językiem oraz nawzajem rozumieją się. Ważne jest, aby już podczas pierwszych spotkań z przedstawicielami potencjalnych usługodawców zaproponować wyjaśnienie używanej w przedsiębiorstwie terminologii, a także poruszyć kwestię standardów efektywności przyjętych przez przedsiębiorstwo. Jeśli w tym zakresie pojawiłyby się jakieś niejasności i gdyby okazało się, że partnerzy źle się wzajemnie zrozumieli, konieczne byłoby wprowadzenie zmiany sposobu interpretacji warunków umowy i niewykluczone wysokości wynagrodzenia usługodawcy, czyli kosztów outsourcingu 68. Problem może stanowić również niska jakość wykonywania funkcji pomocniczych, traktowanych jako drugorzędne w przedsiębiorstwie. Najczęściej wynika to z faktu, że firma, skupiając się na priorytetowych funkcjach, zaniedbuje pozostałe zadania niezbędne w działalności gospodarczej. Stan taki może trwać długo: albo do wystąpienia problemu z tego zakresu (dochodzi jeszcze niechęć pracowników do jakichkolwiek zmian), albo do momentu, kiedy konkurencja osiągnie znaczną przewagę. Przyczyną takiego stanu jest niechęć do inwestowania w takie zadania, których realizacja nie przekłada się bezpośrednio na osiągane wyniki. Innym powodem mogą być bardzo duże koszty modernizowania tych funkcji, niemające odzwierciedlenia w osiąganiu korzyści ekonomicznych. Rozwiązaniem takiego problemu może stać się zlecenie partnerowi zewnętrznemu wykonania zadań wynikających z funkcji pomocniczych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest to, że zadania wynikające z funkcji pomocniczych w jednej firmie stanowią główną strategię działania w innym przedsiębiorstwie. Konsekwencją takiej strategii jest pełen profesjonalizm wykonywanych zadań oraz wprowadzenie procedur zapewniających bardzo wysoki poziom działania, nieosiągalny przez inne firmy 69. Warto podkreślić, że wysoka jakość partnerstwa wcale nie musi przesądzać o sukcesie outsourcingu. Ponadto należy mieć na uwadze, że miano,,sukces może być różnie interpretowane. Jest to bowiem pojęcie złożone i wielowymiarowe. Poza tym inne kryteria osiągnięcia sukcesu, wyznacza jednostka zlecająca, a inne wykonawca zewnętrzny przedsięwzięcia outsourcingowego. M. Romanowska i M. Trocki wskazują na brak ścisłej definicji,,sukcesu outsourcingu i sukcesu partnerstwa w literaturze. Dlatego też w celu jego określenia proponują trzy podejścia: efektywność, stabilność i subiektywną ocenę sukcesu. Uważają, że sukces outsourcingu oznacza dopasowanie oczekiwań klienta do wyników outsourcingu, zaś sukces partnerstwa oznacza osiągnięcie celów przez każdego z partnerów i zbudowanie przewagi konkurencyjnej niemożliwej do uzyskania bez współpracy. Uzyskanie korzyści ze współpracy wymaga określenia jakości partnerstwa, tzn. określenia bliskości partnerów. M. Romanowska i M. Trocki analizują sukces outsourcingu przez pryzmat 68 M.F. Cook, op. cit., s J.A. Zieliński, Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie, Wolters Kluwers business, Warszawa 2008, s

9 jego przyczyn. Przy czym przyczyny te dzielą na strategiczne, ekonomiczne i technologiczne. Sukces w wymiarze strategicznym rozumieją jako możliwość skupienia się organizacji na umiejętnościach kluczowych dzięki outsourcingowi funkcji pomocniczych 70. Sukces ekonomiczny to przede wszystkim poprawa wyników ekonomicznych, zwiększanie przychodów, redukcja kosztów i ograniczenie ryzyka ekonomicznego. Z kolei sukces technologiczny to możliwość posiadania najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie technologii, narzędzi, technik, które zapewnią wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne. M. Romanowska i M. Trocki podkreślają, że badania empiryczne dotyczące wpływu jakości partnerstwa na sukces outsourcingu były prowadzone w wąskim zakresie. Przykładem tego rodzaju badań są badania przeprowadzone przez J.N. Lee i Y.G. Kima. Dla zweryfikowania relacji pomiędzy jakością partnerstwa a sukcesem outsourcing'u, J.N. Lee i Y.G. Kim opracowali model badawczy jakości partnerstwa, w którym zakładają, że 71 : - na poziom jakości partnerstwa wpływa kilka zmiennych, - poziom jakości partnerstwa jest powiązany z sukcesem outsourcingu. W przeciwieństwie do poprzednich badaczy, cytowani autorzy zaproponowali odróżnienie czynników, które charakteryzują jakość partnerstwa w zależności od zmiennych wyznaczających poziom jakości tego partnerstwa. Następnie badacze założyli, że jakość partnerstwa wywiera wpływ na sukces outsourcingu. W ich badaniach relacje pomiędzy dostawcą a odbiorcą były obserwowane z punktu widzenia odbiorcy. W badaniach zastosowano miary postrzegalne (możliwe do zaobserwowania).,,wyniki badań wskazują na silny związek pomiędzy jakością partnerstwa a sukcesem outsourcingu. Rozwijanie relacji współpracy opartej na zaufaniu, zrozumieniu wzajemnych celów działania, podziale ryzyka i korzyści oraz zaangażowaniu jest kluczem do większych korzyści osiąganych z outsourcingu 72. Podsumowanie Outsourcing określa długoterminowy kontrakt pomiędzy firmami, w którym jedna firma zleca na zewnątrz innej firmie wykonanie określonego zadania, przyczyniając się do powstania nowego modelu funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, polegającego na odchudzeniu organizacji wydzieleniu funkcji i zadań na zewnątrz firmy. Stosowanie outsourcingu niesie liczne korzyści, jak: redukcja kosztów, zwiększenie środków finansowych, polepszenie obsługi, ograniczenie kosztów stałych, poprawa wykonania produktu i usług czy też poprawa pozycji firmy oraz otrzymanie światowej klasy kompetencji. Jednak należy pamiętać, jak istotną rolę pełni jakość w wyborze partnerów outsourcingowych. Tym niemniej istnieje też sprzężenie zwrotne: wysoka jakość partnerstwa wcale nie musi przesądzać 70 M. Romanowska, M. Trocki, op. cit., s J.N. Lee, Y.G. Kim, Information systems outsourcing strategies for affiliated firms of the Korean conglomerate groups, Journal of Strategie Information Systems 1997, nr Ibidem, s

10 o sukcesie outsourcingu chociażby z tego względu, że pojecie sukces ma wiele znaczeń. Bibliografia Beebe L., Meyers B., Outsourcing - Planning for Strategic Partnership, The Sheridan Press Brzozowski M., Kopczyńska T., Pszeniczka J., Materiały organizacji i zarządzania, AE Poznań 2001, Poznań. 3. Crossy P., Clegg S., Managing Collaborative Quality: A Challenging Innovation.,,Managing Collaborative Quality 1999, nr Cyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Przewodnictwa, Poznań Drtina R., The Outsourcing Decision,,,Management Accounting 1994, nr Elliot T.L., Torkko D.E., Outsourcing makes in an economy that no longer tolerates institutional bulk and damands agility and speed. World Class Outsourcing Strategies, TELECOMUNICATIONS, American Edition 30, London Gay C., Essinger J., Outsourcing strategiczny - koncepcja, modele, wdrożenia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Greaver M.F., Strategic Outsourcing, A structural Approach Outsourcing Decision and Initiatives, AMACON, New York Grecco J., Outsourcing: The New Partnership,,,Journal of Business Strategy 1997, nr Grover V., Teng J. C. T., Cohen M. J., Towards a Theoretically-based Contigency Model of Information Systems Outsourcing [w:] L.P. Willcocks, M.C. Lacity, Strategic Sourcing of Information System, WILLEY Aleksander M., Young D., Strategic Outsourcing,,,Long range Planing 1996, nr Gupta U.G., Gupta A., Outsourcing is the function: is it necessary for you?,,information Systems Management 1992, nr Heide J. B., John G., Alliances in industrial purchasing: the determinants of joint action in buyersupplier relationships, Journal of Marketing Research" 1990, nr Juchno R., Kaszubski R. W., Outsourcing w działalności bankowej, KiK, Warszawa Kim J. N., Effect of Partnership Quality on IS Outsourcing success: Conceptual Framework and Empricial Validation,,,Journal of Management Information Systems 1999, nr Krejner-Nowecka A., Outsourcing w przedsiębiorstwach polskich w okresie transformacji - wyniki badań, Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1014, AE Wrocław, Wrocław Lee J.N., Kim Y.G., Information systems outsourcing strategies for affiliated firms of the Korean conglomerate groups. Journal of Strategie Information Systems 1997, nr Mullin R., Managing The Outsourced Enterprise.,,Journal Of Business Strategy 1996, nr Pawlak J., Możliwości przejścia na outsourcing - praktyczne rozwiązania organizacyjne, IIR, Warszawa Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, PLACET, Warszawa Quinn J. B., Leveraging knowledge and service-based strategies through outsourcing in Intelligent Enterprise., FREE PRESS, New York Reeves C.A., Bednar D.A., Defining quality: Alternatives and implications.,,academy of Management Review 1994, nr Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: Modelowanie współpracy przedsiębiorstw.,,monografie i opracowania nr 427, Szkoła Główna Handlowa,Warszawa 1997.

11 24. Tittenbrun M., Duży słownik angielsko-polski, Kastor Codex, Warszawa Trocki M., Outsourcing - metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa Zieliński J.A., Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie, Wolters Kluwers business, Warszawa THE QUALITY OF THE PARTNERSHIP AND THE SUCCESS OF OUTSOURCING Abstract: Progress of outsourcing means strategic obtainment, organizational and technical benefits in result of high quality of partnership. Nevertheless, quality in case of choice of partner is the most important thing. But high quality of partnership doesn t mean automatically success, because of the fact, that the word, progress has many meanings. Key words: outsourcing, quality, quality of partnership, outsourcing success, determinants of the quality of partnership 63

12 64

Jakość wyrobów i usług. Tomasz Poskrobko

Jakość wyrobów i usług. Tomasz Poskrobko Jakość wyrobów i usług Tomasz Poskrobko Jakość??????????????? Jakość Wszystkie definicje jakości można przydzielić do jednej z dwóch interpretacji: wartościującej (oceniającej, preferencyjnej), niewartościującej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OUTSOURCINGU W WYBRANYCH OBSZARACH FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYKORZYSTANIE OUTSOURCINGU W WYBRANYCH OBSZARACH FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA dr Maria Kocot Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach WYKORZYSTANIE OUTSOURCINGU W WYBRANYCH OBSZARACH FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Streszczenie: Outsourcing jest coraz powszechniej stosowaną koncepcją

Bardziej szczegółowo

16 M. F. Cook, Outsourcing funkcji personalnej, Kraków 2003, s. 290. 17 Przedsiębiorstwo partnerskie, ibidem, s. 124.

16 M. F. Cook, Outsourcing funkcji personalnej, Kraków 2003, s. 290. 17 Przedsiębiorstwo partnerskie, ibidem, s. 124. Damian Kocot* Artykuł jest próbą przybliżenia pojęcia outsourcingu ( outsourcing jest skrótem wyrażenia outside-resource-using 1, tzn. wykorzystanie zasobów zewnętrznych outside oznacza zewnętrzny, zewnątrz,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Outsourcing, a praca tymczasowa-

Outsourcing, a praca tymczasowa- , a praca tymczasowa- podstawowe zagadnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Podstawa: opracowanie Departamentu Legalności Zatrudnienia Gdańsk 24-25.11.2014 r. Definicja świadoma rezygnacja

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7

Spis treści. Wstęp... 7 Spis treści Wstęp... 7 1. Istota i rodzaje outsourcingu informatycznego... 11 1.1. Istota outsourcingu... 11 1.2. Etapy outsourcingu informatycznego... 14 1.3. Przesłanki stosowania outsourcingu... 15

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną. dr Piotr W. Kowalski

Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną. dr Piotr W. Kowalski Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną dr Piotr W. Kowalski Cel prezentacji Celem prezentacji jest odpowiedź na trzy kluczowe pytania w czasach kryzysu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

spis treści Wstęp... 7

spis treści Wstęp... 7 spis treści Wstęp... 7 Rozdział I. Problem outsourcingu w naukach o zarządzaniu... 9 1...Geneza.i.istota.outsourcingu.w.zarządzaniu.organizacjami... 9 1.1...Rys.historyczny.outsourcingu... 11 1.2...Outsourcing..jaki,.kiedy.i.dlaczego?...

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM OUTSOURCINGU W SEKTORZE MSP

PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM OUTSOURCINGU W SEKTORZE MSP dr Damian Kocot Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM OUTSOURCINGU W SEKTORZE MSP Streszczenie: Outsourcing jako innowacyjna koncepcja zarządzania jest powszechnie stosowany

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Rola CFO we współczesnej organizacji

Rola CFO we współczesnej organizacji Rola CFO we współczesnej organizacji Warszawa, 26 czerwca 2008 Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Badanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru dostawcy outsourcingowego

Kryteria wyboru dostawcy outsourcingowego Marek Matejun Kryteria wyboru dostawcy outsourcingowego [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Outsourcing jako współczesna koncepcja zarządzania Outsourcing określany jest w teorii organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do Rosji

Wszystkie drogi prowadzą do Rosji Wszystkie drogi prowadzą do Rosji Doświadczenia ze współpracy z inwestorem na rynku rosyjskim (case study) Marcin Dudarski Attorney-at-Law, Managing Partner Warszawa, 26.11.2009 Wspieranie osób podejmujących

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

brenewal jest firmą korzystającą z innowacyjnych rozwiązań i narzędzi opartych o WoM marketing w celu optymalizacji i usprawniania działań związanych

brenewal jest firmą korzystającą z innowacyjnych rozwiązań i narzędzi opartych o WoM marketing w celu optymalizacji i usprawniania działań związanych brenewal jest firmą korzystającą z innowacyjnych rozwiązań i narzędzi opartych o WoM marketing w celu optymalizacji i usprawniania działań związanych z marką firmy. Nasz Brand Szybkie fakty Brand brenewal

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Strategia konkurencji

Strategia konkurencji Strategia konkurencji jest sposobem zdobywania wybranej przewagi konkurencyjnej, w celu osiągnięcia zamierzonej pozycji konkurencyjnej. Zmiana pozycji konkurencyjnej jest wyznacznikiem efektywności strategii

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Metody wyboru i oceny dostawców

Metody wyboru i oceny dostawców Terminy szkolenia 23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** Metody wyboru i oceny dostawców 27 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 9 grudzień 2015r., Zakopane -

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska Copyright 2016 BSI. All rights reserved. 1 WCZEŚNIEJ: Szacowanie ryzyka dla procesów TERAZ: Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014 Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny Listopad 2014 Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa jest fakt, iż w samym przedsiębiorstwie nie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA (CASE STUDY)

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA (CASE STUDY) WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA (CASE STUDY) Ćwiczenia 8 Dr Dominika Cendrowicz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Istota outsourcingu Jeśli jest coś, czego nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Tradycyjne budżety krótkookresowy, zadaniowy, kontrolny charakter szerokie grono pracowników zaangażowane w tworzenie budżetu tradycyjne metody

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM

WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM 1 1. Formy organizacyjno-prawne małych firm: Podział przedsiębiorstw wg formy organizacyjnoprawnej: 1. Osobowe: osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. spółki cywilne,

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dostawcami

Zarządzanie dostawcami Terminy szkolenia 10 czerwiec 2015r., Gdynia - Hotel Kuracyjny*** Zarządzanie dostawcami 8 lipiec 2015r., Ostróda - Willa Port Conference Resort & SPA 27 sierpień 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka

Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka Dr Anna Bagieńska Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka Kapitał ludzki rozpatrywany jest w następujący sposób: jako koszt transakcyjny, Jako inwestycja i potencjalne przyszłe źródło korzyści, źródło

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Benchmarking jako instrument klasyfikacji regionów europejskich. Dr inż. Adam Świda

Benchmarking jako instrument klasyfikacji regionów europejskich. Dr inż. Adam Świda Benchmarking jako instrument klasyfikacji regionów europejskich. Dr inż. Adam Świda WROCŁAW 6.09.007 Definicje benchmarkingu AUTOR LUB INSTYTUCJA R. C. Camp [Camp, 995] TREŚĆ DEFINICJI Benchmarking jest

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Plan wykładu Idea globalizacji Taktyka globalizacji Podejścia globalizacji Nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej Charakter pracy 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Projekt organizacyjny 2 Alternatywne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik Teoria organizacji Ćwiczenia II Cele organizacji Wg L. Krzyżanowskiego Cel to określony przedmiotowo i podmiotowo przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów IT w AGH

Koordynacja projektów IT w AGH Koordynacja projektów IT w AGH 24.11.2016 Zbigniew Kąkol Maciej Zygmunt Plan 1. Strategia IT w AGH 2. Model bramkowy 3. Zadania koordynator IT 4. Docelowy model zarządzania IT Inicjatywy Rozwiązania Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej dr Joanna Kuczewska Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo