KALENDARZ IMPREZ. Gminy Olsztyn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARZ IMPREZ. Gminy Olsztyn. www.olsztyn-jurajski.pl"

Transkrypt

1 KALENDARZ IMPREZ Gminy Olsztyn Po raz kolejny oddajemy do Pañstwa r¹k kalendarium imprez Gminy Olsztyn. Olsztyn i okolica ze wszystkimi swoimi skarbami, krajobrazami, walorami przyrodniczymi to wspania³e miejsce do spêdzania wolnego czasu. Mamy nadziejê, e nasza oferta, na któr¹ sk³adaj¹ siê imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe i rodzinne, spotka siê z dobrym przyjêciem i zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy! Wydawca: GMINA OLSZTYN Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Olsztyn k/czêstochowy tel.: , Redakcja: Monika Kosielak, Mariola Matysek, Martyna Piecuch. Sk³ad: Sebastian Górecki, Paulina Bartkowiak.

2 Poprzednie imprezy i wydarzenia Poprzednie imprezy i wydarzenia Hubertus, Olsztyn 2012' fot. A. Okularczyk Festyn Rodzinny w Zrêbicach, 2011' fot. M. Kosielak Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego, Olsztyn 2012' fot. M. WoŸnicka Jesienny spacer po Sokolich Górach, Olsztyn2012' fot. M. Piecuch Pipes & Drums, Olsztyn 2012' fot. P. Bartkowiak Rodzinny Festyn Szkolny w Kusiêtach, 2012' fot. M. Hadryœ Turniej Charytatywny na Orliku, Olsztyn 2012' fot. M. WoŸnicka Ogólnopolski Maraton Kolarski, Olsztyn 2012' fot. K. WoŸniak

3 SPIS TREŒCI Kalendarz imprez Styczeñ...4 Luty...6 Marzec...8 Kwiecieñ...9 Maj...10 Czerwiec...13 Lipiec...16 Sierpieñ...17 Wrzesieñ...19 PaŸdziernik...21 Listopad...22 Grudzieñ...23 Dane teleadresowe organizatorów...25 Zapraszamy na stronê internetow¹ Gminy Olsztyn Informacje na temat oferty umieszczone w wydawnictwie pochodz¹ od organizatorów poszczególnych imprez. W zwi¹zku z tym Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za ich treœæ i ewentualne zmiany. Brak godziny rozpoczêcia oznacza, e nie zosta³a ona ustalona do czasu zamkniêcia wydawnictwa. Wszelkie pytania dotycz¹ce oferty prezentowanej w niniejszym kalendarzu, prosimy kierowaæ bezpoœrednio do Organizatorów przedsiêwziêæ, których dane teleadresowe znajduj¹ siê na stronach 25 i 26. 3

4 Kalendarz imprez 30 6 stycznia (niedziela) godz. 16 XXI Koncert kolêd i pastora³ek Hej, kolêda, kolêda! Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie Wyst¹pi Chór M³odzie owego Domu Kultury w Wieluniu pod dyrekcj¹ Jakuba Jurdziñskiego. Koncert jest inspiracj¹ do kultywowania tradycji Œwi¹t Bo ego Narodzenia, wychowania w duchu szacunku dla wartoœci chrzeœcijañskich, narodowych i rodzinnych. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie wspólnie z ksiêdzem Proboszczem Parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Chór M³odzie owego Domu Kultury w Wieluniu pod dyrekcj¹ Jakuba Jurdziñskiego 6 stycznia (niedziela) godz. 18 Spotkanie Noworoczne Sala sesyjna Urzêdu Gminy Olsztyn W spotkaniu uczestnicz¹ goœcie zaproszeni przez Wójta Gminy Olsztyn. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie przy wspó³pracy z Gmin¹ Olsztyn. 6 stycznia (niedziela) godz. 11 Rozstrzygniêcie konkursu pt. Œwiate³ko do nieba, czyli najlepiej ozdobiona posesja w czasie Œwi¹t Bo ego Narodzenia Koœció³ pw. œw. Idziego w Zrêbicach Konkurs skierowany do mieszkañców Zrêbic i Krasawy. Honorowy patronat sprawuje Wójt Gminy Olsztyn. Organizator: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zrêbice i Krasawa. 4

5 13 stycznia (niedziela) godz Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Olsztynie Hala sportowa w Olsztynie Wystêpy artystyczne, koncerty, degustacje lokalnych specja³ów i inne a- trakcje. Zabawa po³¹czona jest z licytacjami i kwest¹. Pozyskane œrodki bêd¹ przeznaczone na rzecz ratowania ycia dzieci i godn¹ opiekê medyczn¹ seniorów. Wieczorem wyst¹pi¹: AmperA i Helou. Organizatorzy: Gmina Olsztyn, GOSiR, Zarz¹d Gminny OSP, Zarz¹d Gminny KGW, Klub Aktywnoœci Lokalnej, GOK Olsztyn, placówki oœwiatowe z terenu gminy Olsztyn, Przychodnia Lekarska B. Malina, Goldregen. Fina³ WOŒP 2012', fot. P. Bartkowiak 27 stycznia (niedziela) godz. 15 XVIII Gminny Konkurs Recytatorski Sala Urzêdu Gminy w Olsztynie Konkurs dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i dla przedszkolaków. Zainteresowanie sztuk¹ recytacji, pielêgnowanie ojczystego jêzyka ze szczególnym uwzglêdnieniem dba³oœci o kulturê i estetykê ywego s³owa. Inspirowanie recytatorów do twórczych poszukiwañ i indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi. Podsumowanie konkursu Najlepszy czytelnik roku. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie wspólnie z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹, ze szko³ami i przedszkolem z gminy Olsztyn. 28 stycznia (poniedzia³ek) godz. 9 IX Gminny Konkurs Historyczny pt. Dzieje Gminy Olsztyn Zespó³ Szkó³ w Kusiêtach Konkurs przeznaczony dla uczniów szkó³ podstawowych. Wrêczenie nagród odbêdzie siê 3 lutego podczas XIV Koncertu muzyki instrumentalnej. Honorowy patronat sprawuje Wójt Gminy Olsztyn. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Kusiêtach przy wspó³pracy GOK w Olsztynie. Turniej tenisa sto³owego o Puchar Wójta Gminy Olsztyn Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gmina Olsztyn. 5

6 Ogólnopolski Turniej Pi³ki No nej Halowej M³odzików Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Turniej Pi³ki No nej Halowej Dzikich Dru yn o Puchar Wójta Gminy Olsztyn Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gminny Ludowy Klub Sportowy Sokó³ Olsztyn. Styczeñ lub luty (niedziela) V Bieg Narciarski O Puchar Sokolich Gór Trasa narciarska w Biskupicach Impreza ma na celu propagowanie sportów zimowych. Na biskupick¹ trasê narciarsk¹ œci¹gaj¹ biegacze z województwa œl¹skiego i innych regionów. Organizatorzy: Klub Narciarski Ratrak dzia³aj¹cy przy Stajni Bia³y Borek w Biskupicach i Gmina Olsztyn. Luty Turniej na hali sportowej w Olsztynie, 2012', fot. arch. UG Olsztyn 30 3 lutego (niedziela) godz. 17 XIV Koncert muzyki instrumentalnej Sala balowa Restauracji Spichlerz Prezentacja wybranych utworów instrumentalnych przez dzieci i m³odzie, które pobieraj¹ naukê gry na instrumencie klawiszowym i gitarze oraz uczestnicz¹ w zajêciach M³odzie owej Orkiestry Dêtej Gminy Olsztyn. Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie lutego (pn.-pt.) godz Ferie edukacyjno - kulturalne GOK Olsztyn Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie serdecznie zaprasza dzieci, m³odzie i doros³ych na zajêcia edukacyjno - kulturalne, które odbywaæ siê bêd¹ podczas ferii zimowych. 6

7 11-22 lutego (pn.-pt.) godz Ferie na sportowo otwarte zajêcia dla dzieci i m³odzie y Hala sportowa w Olsztynie Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie zaprasza do aktywnego spêdzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. 12 lutego (wtorek) godz Ostatki w Olsztynie Ostatki s³owo pochodz¹ce z jêzyka ³aciñskiego oznacza ostatnie dni karnawa³u. W ostatki inaczej œledzik, miêsopust, babski comber, urz¹dza siê ostatnie huczne zabawy przed nadchodz¹cym okresem Wielkiego Postu. Zwyczaj ten wskrzesi³y i kultywuj¹ cz³onkinie Klubu Aktywnoœci Lokalnej GOK Olsztyn. Ostatki, Olsztyn 2012', fot. M. Piecuch 17 lutego (niedziela) Turniej Pi³ki No nej Halowej Dzikich Dru yn o Puchar Wójta Gminy Olsztyn Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gminny Ludowy Klub Sportowy Sokó³ Olsztyn. 24 lutego (niedziela) Turniej Pi³ki No nej Halowej M³odzików o Puchar Wójta Gminy Olsztyn Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gminny Ludowy Klub Sportowy Sokó³ Olsztyn. 7

8 2 marca (sobota) godz. 19 III Jurajski Przegl¹d Kapel Weselnych HOWTURA 2013 Remiza OSP w Olsztynie Podczas przegl¹du swój dorobek artystyczny zaprezentuj¹ amatorskie zespo³y muzyczne. Wydarzenie jest doskona³¹ propozycj¹ dla par, które szukaj¹ oprawy muzycznej na swoje wesele, a tak e dla osób lubi¹cych dobr¹ zabawê. Œwietna atmosfera, mo liwoœæ poznania ciekawych ludzi oraz lekka muzyka, to tradycja tego wydarzenia. Imprezê pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn organizuje Jura Dance. 17 marca (niedziela) Festiwal zdrowia i urody Ecofest Remiza OSP w Olsztynie Impreza dla ludzi, których interesuje zdrowe od ywianie, a co za tym idzie naturalne produkty takie jak miód, przetwory domowe czy kosmetyki wytwarzane na bazie naturalnych sk³adników. Podczas festiwalu odbêd¹ siê degustacje oraz prezentacje osób i firm zaanga owanych w produkcjê naturalnej ywnoœci. Organizator: Jura Dance. Taekwon-do ITF Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów M³odszych Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików i Kadetów Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Klub Sportowy Dragon Janów-Olsztyn przy wspó³pracy z GOSiR w Olsztynie i Gmin¹ Olsztyn. Pokazy Taekwon-do, Festyn Rodzinny w Turowie 2012', fot. M. WoŸnicka Turniej Pi³ki No nej Halowej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Olsztyn Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gminny Ludowy Klub Sportowy Sokó³ Olsztyn. 8

9 14 kwietnia (niedziela) godz.16 XXIII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej Sala balowa Restauracji Spichlerz Impreza konkursowa dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Olsztyn organizowana przez Gminny Oœrodek Kultury wspólnie z Gminnym Przedszkolem. Laureaci konkursu gminnego otrzymuj¹ promocjê udzia³u w Minifestiwalu Piosenki Przedszkolnej. XXII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Olsztyn 2012', fot. M. Piecuch 21 kwietnia (niedziela) godz.16 X Miêdzygminny Przegl¹d Zespo³ów Ludowych i Folklorystycznych Gmin: D¹browa Zielona, Olsztyn, Przyrów i Janów Remiza OSP w Olsztynie Impreza skierowana na kultywowanie tradycji regionalnych oraz miêdzygminn¹ integracjê. Patronat nad imprez¹ sprawuj¹ wójtowie Gmin: Olsztyn, D¹browa Zielona, Janów, Przyrów. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie, Gminna Rada KGW w Olsztynie, GOK w D¹browie Zielonej, SOKiS w Janowie, GOK w Przyrowie. 21 kwietnia (niedziela) Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego Hala sportowa w Olsztynie Podczas turnieju mo na podziwiaæ pary z ca³ej Polski, które prezentuj¹ tañce standardowe i latynoamerykañskie. Wieczorem wystêp mistrzów tañca i wrêczenie trofeów najlepszym. Dla publicznoœci turniej jest barwnym widowiskiem dostarczaj¹cym wielu artystycznych i sportowych emocji. Organizatorzy: Szko³a Tañca Dobrowolscy przy wspó³pracy z Gminnym Oœrodkiem Sportu i Rekreacji w Olsztynie i Gmin¹ Olsztyn. 9

10 27 kwietnia (sobota) Gala biznesu Remiza OSP Olsztyn Zapraszamy w³aœcicieli firm na wydarzenie, którego celem jest integracja i wymiana doœwiadczeñ w œrodowisku biznesowym. W programie wyk³ady inspiruj¹cych osób, które osi¹gaj¹ sukcesy w ró nych dziedzinach. Organizator: Jura Dance. 28 kwietnia (niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. Liga Szóstek Pi³karskich Boisko Orlik, ul. Zielona 66 w Olsztynie Organizator: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Maj 1 maja (œroda) Wielopokoleniowy mecz mieszkañców Skrajnicy po³¹czony z biesiad¹ przy ognisku Organizator: Rada So³ecka Skrajnicy. 5 maja (niedziela) Obchody dnia œw. Floriana patrona stra aków Msza œw. w koœciele pw. œw. J. Chrzciciela w Olsztynie Przemarsz druhów ulicami Olsztyna i spotkanie w remizie OSP w Olsztynie. Organizator: Zarz¹d Gminny OSP w Olsztynie. Obchody dnia œw. Floriana, Olsztyn 2011', fot. M. Kosielak 10

11 10 maja (pi¹tek) godz. 10 Turniej Pi³ki No nej Boisko Orlik, ul. Zielona 66 w Olsztynie W turnieju mog¹ braæ udzia³ reprezentacje Gimnazjów z terenu gminy Olsztyn. Organizator: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 11 maja (sobota) godz. 10 Polska Biega w Olsztynie - Bieg Wiosny 2013 Stadion przy ul. Zielonej w Olsztynie Celem imprezy jest propagowanie aktywnego spêdzania wolnego czasu wœród spo³ecznoœci z ró nych grup wiekowych. Licz¹ siê chêci i dobra zabawa. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gmina Olsztyn i szko³y z terenu gminy. Polska Biega w Olsztynie, 29', fot. M. Kosielak 12 maja (niedziela) 16 VII Majowy Festyn Rodzinny w Zrêbicach Teren szkolny Impreza plenerowa w formie pikniku, po³¹czona z wystêpami uczniów i lokalnych zespo³ów, konkursami dla rodzin, kuchni¹ regionaln¹ i innymi festynowymi atrakcjami. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Zrêbicach, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zrêbice i Krasawa. 25 maja (sobota) Otwarcie rynku w Olsztynie Presti owe wydarzenie kulturalne z udzia³em blisko 150 artystów, spektakl muzyczno-baletowo-pirotechniczny, oparty na kantacie scenicznej pt. Carmina Burana w kompozycji Carla Orffa. Dzie³o wykona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Czêstochowskiej im. Bronis³awa Hubermana z u- dzia³em chóru, baletu oraz firmy pirotechnicznej. Bêd¹ równie : szczudlarze, mimowie, rycerze i inne atrakcje. Organizatorzy: Gmina Olsztyn, GOK i GOSiR w Olsztynie, Zarz¹d Gminny OSP. 11

12 25 maja (sobota) godz. 10 Rodzinny Festyn Szkolny w Olsztynie Teren szko³y Podczas festynu zaplanowano wystêpy uczniów, zawody sprawnoœciowe, degustacje smako³yków przygotowanych przez rodziców i inne festynowe atrakcje. Organizatorzy: Szko³a Podstawowa w Olsztynie, Rada Rodziców. 26 maja (niedziela) VI Piknik Rodzinny w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie Ogród przedszkolny Wystêpy przedszkolaków, kawiarenka, konkursy i zabawy dla rodzin. Organizator: Gminne Przedszkole w Olsztynie. Piknik Rodzinny w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie, 2011', fot. arch. UG Olsztyn maja (sobota-niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. 27 maja 16 czerwca XII Regionalny Konkurs na tradycyjne ozdoby bibu³kowe pt. Kwiaty - wystawa pokonkursowa w sali GOK-u 16 czerwca (niedziela) wrêczenie nagród laureatom konkursu odbêdzie siê na scenie plenerowej w Ogrodach plebañskich Zdobnictwo bibu³kowe to najbardziej dekoracyjna dziedzina sztuki ludowej. Przedmiotem konkursu s¹ tradycyjne i wspó³czesne formy zdobnictwa bibu³kowego. Konkurs adresowany jest do dzieci, m³odzie y i doros- ³ych z ca³ego regionu. Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. 12

13 28 maja (wtorek) Dzieñ Dziecka B³onia zamkowe w Olsztynie Otwarta impreza dla dzieci z Archidiecezji Czêstochowskiej. W programie: wystêpy artystyczne, weso³e miasteczko, wioska rycerska, animatorzy zabaw, pokazy ratownictwa medycznego i stra y po arnej, rozgrywki sportowe, zabawy, konkursy. Organizatorzy: Caritas Archidiecezji Czêstochowskiej, Gmina Olsztyn, Wspólnota Gruntowa Olsztyna. 28 maja (wtorek) Gminny Dzieñ Matki Remiza OSP w Olsztynie Integracja œrodowiska, docenienie kobiety matki poprzez uhonorowanie Orderem Serca Matkom Wsi, innymi odznaczeniami I dyplomami. Organizator: Gminna Rada KGW w Olsztynie. 31 maja (pi¹tek) godz. 10 Turniej Pi³ki No nej Stadion przy ul. Zielonej w Olsztynie W turnieju mog¹ braæ udzia³ reprezentacje szkó³ podstawowych z terenu gminy Olsztyn. Organizator: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Czerwiec 2 czerwca (niedziela) godz. 11 XVIII Marszobieg Na jurajskim szlaku B³onia zamkowe przy Spichlerzu Impreza o charakterze rodzinnym, rekreacyjno-wypoczynkowym dla u- czestników w ka dym wieku. Celem imprezy jest propagowanie zdrowego stylu ycia. Piknik. Wystêpy artystyczne. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie wspólnie z Gmin¹ Olsztyn, Urzêdem Miasta w Czêstochowie, GOSiR w Olsztynie i pomoc¹ organizacyjn¹ szkó³, instytucji i organizacji z gminy Olsztyn. Marszobieg w Olsztynie, 2012', fot. P. Bartkowiak 13

14 2 czerwca (niedziela) godz. 13 Festyn w Turowie Teren szkolny Dni otwarte szko³y, wystêpy artystyczne dzieci i rodziców, zabawa taneczna przy muzyce na ywo, regionalne przysmaki przygotowane przez rodziców, gry sportowe dla dzieci i doros³ych. Organizatorzy: Szko³a Podstawowa w Turowie, Rada Rodziców, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Ma³ych Ojczyzn Tur. 9 czerwca (niedziela) godz. 15 Patriotyczna Msza Œwiêta Cmentarz Wojenny Miejsce Straceñ w Olsztynie Oddanie ho³du poleg³ym, z³o enie kwiatów. Organizatorzy: Antykomunistyczny Zwi¹zek WiêŸniów Politycznych przy wspó³udziale w³adz samorz¹dowych gminy Olsztyn i miasta Czêstochowy. Patriotyczna Msza Œwiêta, Olsztyn 2012', fot. M. Piecuch czerwca (niedziela) godz. 12 VIII Festyn rodzinny w ogrodach plebañskich Ogrody plebañskie w Olsztynie Impreza dla rodzin. Konkursy, zabawy, mecz pi³ki no nej ksiê y z samorz¹dowcami, wystêpy artystyczne. Celem imprezy jest podkreœlenie znaczenia rodziny w tworzeniu atmosfery zabawy, radoœci i wspólnego œwiêtowania. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie wspólnie z ksiê mi z Parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie i Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. 14

15 22 czerwca (sobota) II Olsztyñskie Podchody Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej Okolice Olsztyna, Kamienio³om Kielniki Gra terenowa dla m³odzie y z regionu czêstochowskiego po³¹czona z integracj¹ i wspóln¹ zabaw¹. Ognisko, wystêpy artystyczne, zabawa na œwie ym powietrzu. Organizator: Ko³o Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej w Olsztynie przy wspó³pracy ko³a ZMW w Mstowie. Zjazd M³odzie y Wiejskiej, Olsztyn 2012', fot. M. Piecuch czerwca (sobota-niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. 23 czerwca (niedziela) godz. 15 Rodzinny Festyn Szkolny w Kusiêtach Teren szkolny Festyn po³¹czony z wystêpami uczniów szko³y, zawodami sprawnoœciowymi i degustacj¹ smako³yków przygotowanych przez rodziców. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Kusiêtach wraz z Rad¹ Rodziców oraz Rada So³ecka, KGW i OSP Kusiêta czerwca (niedziela) godz. 16 Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze Stadion przy ul. Zielonej w Olsztynie W zawodach bior¹ udzia³ jednostki Ochotniczych Stra y Po arnych z gminy Olsztyn. Organizatorzy: Zarz¹d Gminny OSP w Olsztynie, Gmina Olsztyn, GOSiR Olsztyn. 15

16 7 lipca (niedziela) godz. 17 XXVI Galeria letnia Indywidualna wystawa prac W³adys³awa Ratusiñskiego - cz³onka Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków Sala Gminnego Oœrodka Kultury w Olsztynie Olsztyñskie skarby to kazimierzowski zamek i barokowy koœció³. Bia³e wapienne ska³y, rozleg³e przestrzenie, wzgórza poroœniête wiekowym lasem. Sosny o z³otych pniach i fantastycznych koronach. Jurajskie drewniane domy, na podmurówce, kryte ceramiczn¹ dachówk¹ o sp³owia³ych czerwieniach. To krajobraz, który odzwierciedla siê w malarstwie autora. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie i autor wystawy. Autor: W³adys³aw Ratusiñski 14 lipca (niedziela) godz. 11 XVII Ogólnopolski Jurajski Turniej Szachów Szybkich P-15 Ogrody Ma³ego Dworku w Olsztynie Impreza rekreacyjna, plenerowa. Udzia³ dzieci, m³odzie y i doros³ych. Po turnieju, oko³o godziny 16 wrêczenie nagród i wystêpy artystyczne. Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. 21 lipca (niedziela) godz. 11 Warsztaty Rêkodzie³a Artystycznego Biskupice, ul. Choroñska 153/155 Zajêcia organizowane w plenerze Agrozagrody z Jurajskich Biskupic. Tematyka warsztatów jest ró norodna: szyde³ko, frywolitka, robótki na drutach, haft krzy ykowy i pe³ny, decoupage, scrapbooking. Wykonane prace twórcy zabieraj¹ ze sob¹. Organizator: Stowarzyszenie Mi³oœników Robótek Rêcznych "Œwiat Ewy" i Sklep Œwiat Babci Ewy. 16

17 27-28 lipca (sobota-niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. 28 lipca (niedziela) godz X Ogólnopolski Maraton Kolarski po Gminie Olsztyn II Liga wrotkarska Droga Olsztyn-Biskupice Zawodnicy mog¹ startowaæ na rowerach szosowych, górskich oraz rol- kach i wrotkach. Zapisy w hali sportowej w Olsztynie od 8 do 10. Imprezê pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn organizuje Al-Rem-Sport Czêstochowa i GOSiR w Olsztynie. Lipiec-sierpieñ Wakacyjne koncerty na olsztyñskim rynku. Organizator: GOK w Olsztynie. Sierpieñ sierpnia (niedziela) godz. 11 VI Turniej rycerski O Szablê Kaspra Karliñskiego B³onia u podnó a ruin zamku Olsztyn Wydarzenie rozpoczyna siê parad¹ rycersk¹ ulicami Olsztyna. Turniej rycerski oraz turniej konny dam O pierœcieñ starosty. Prezentacje dru yn rycerskich z kraju i zagranicy oraz orkiestry szkockiej. Wioska rycerska, œredniowieczne rzemios³o i obyczaje. Rekonstrukcja szturmu zamku olsztyñskiego. Organizatorzy: Ermat Group i Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn. Turniej rycerski O szablê Kaspra Karliñskiego, Olsztyn 2012', fot. M. WoŸnicka 17

18 30 11 sierpnia (niedziela) godz. 10 Msza œw. Przemienienia Pañskiego Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc "LOS" serdecznie zaprasza do wspólnego udzia³u we Mszy œw. cz³onków stowarzyszenia, osoby korzystaj¹ce z rehabilitacji oraz wszystkich mieszkañców Gminy Olsztyn i przyby³ych goœci. 11 sierpnia (niedziela) godz. 12 Odpust parafialny Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie Olsztyñski odpust skupia co roku kilka tysiêcy uczestników. Rozpoczyna siê o godz. 12 odpustow¹ Msz¹ œwiêt¹. Du ¹ atrakcj¹ s¹ kolorowe stragany, na których mo na zakupiæ m.in.: chleb tatarczany, obwarzanki odpustowe, ludowe zabawki dla dzieci. 18 sierpnia (niedziela) godz. 11 Warsztaty Rêkodzie³a Artystycznego Biskupice, ul. Choroñska 153/155 Zajêcia organizowane w plenerze Agrozagrody z Jurajskich Biskupic. Tematyka warsztatów jest ró norodna: szyde³ko, frywolitka, robótki na drutach, haft krzy ykowy i pe³ny, decoupage, scrapbooking. Wykonane prace twórcy zabieraj¹ ze sob¹. Organizator: Stowarzyszenie Mi³oœników Robótek Rêcznych "Œwiat Ewy" i Sklep Œwiat Babci Ewy. 25 sierpnia (niedziela) - godz. 11 Msza œwiêta Do ynkowa Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie Msza œw. Dziêkczynna w koœciele pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Do ynki parafialno - gminne, Olsztyn 2011', fot. M. Matysek 18

19 23-25 sierpnia (pi¹tek, sobota, niedziela) XXII Ogólnopolski Przegl¹d Abstynenckiej Twórczoœci Artystycznej Zamczysko Podsumowanie prezentacji i wrêczenie nagród 25 sierpnia 2013 r. o godz. 12 Celem imprezy jest promocja trzeÿwego stylu ycia poprzez prezentacjê twórczoœci muzycznej, literackiej, warsztaty artystyczne i dobrze zorganizowan¹ zabawê. Spotkania i rozmowy z terapeutami. Organizatorzy: TrzeŸwoœciowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach i Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. Ogólnopolski Przegl¹d Abstynenckiej Twórczoœci Artystycznej Zamczysko 2012, fot. M. Piecuch sierpnia (sobota-niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. Wrzesieñ 1 wrzeœnia (niedziela) godz. 12 Odpust Zrêbski Koœció³ pw. œw. Idziego w Zrêbicach Uroczysta Msza œwiêta zakoñczona b³ogos³awieñstwem ma³ych dzieci. Specjalnie ze wzglêdu na ten obrz¹dek do Zrêbic co roku przyje d a wiele rodzin z ca³ego województwa œl¹skiego. Odpust w Zrêbicach organizowany jest przez ks. Proboszcza Parafii pw. œw. Idziego oraz mieszkañców, przy wspó³pracy KGW i OSP. 19

20 14 wrzeœnia (sobota) godz. 9 Dzieñ Pieczonego Ziemniaka wraz z Rajdem Dró kami œw. Idziego Teren szkolny Zespo³u Szkó³ w Zrêbicach Impreza plenerowa po³¹czona z przygotowaniem tradycyjnych pieczonek oraz pieszym rajdem po dró kach œw. Idziego. Bior¹ w niej udzia³ uczniowie, nauczyciele, rodzice i sympatycy Zespo³u Szkó³ w Zrêbicach wrzeœnia (sobota-niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem, Olsztyn 2012', fot. M. Kosielak 22 wrzeœnia (niedziela) godz. 11 Msza œw. Dziêkczynna Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie Msza œw. Dziêkczynna zostanie odprawiona za beatyfikacjê Jana Paw³a II i za sprawowan¹ przez Niego opiekê nad NZOZ Zak³adem Ortopedyczno- Rehabilitacyjnym dzia³aj¹cym przy Stowarzyszeniu Ludzi Otwartych Serc "LOS". Zarz¹d Stowarzyszenia zaprasza cz³onków stowarzyszenia, osoby korzystaj¹ce z rehabilitacji oraz wszystkich mieszkañców Gminy Olsztyn i przyby³ych goœci. 20

21 5 paÿdziernika (sobota) III Jurajski Puchar w Nordic Walking B³onia zamkowe przy Spichlerzu Celem imprezy jest promocja aktywnego wypoczynku i walorów Jury. Organizatorzy: Czêstochowski Zwi¹zek TKKF, ULKS Run Podkowa Janów, CKS Nordic Walking MIZA-REH oraz Gmina Olsztyn, Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gmina Janów, Gmina Mstów, Starostwo Powiatowe w Czêstochowie. Wiêcej na II Jurajski Puchar w Nordic Walking, Olsztyn 2012', fot. P. Bartkowiak 20 paÿdziernika (niedziela) godz. 12 Hubertus B³onia zamkowe przy Spichlerzu Hubertus, czyli gonitwa za lisem, to prawdziwa gratka dla amatorów mocnych wra eñ oraz pasjonatów koni. Impreza charytatywna po³¹czona z biesiad¹ przy ognisku, zabaw¹ przy muzyce, degustacjami domowych przysmaków. Organizatorzy: Rotary Club Czêstochowa, Gmina Olsztyn, Restauracja Spichlerz paÿdziernika (niedziela) godz. 17 XXVII Gminny Konkurs Plastyczny pt. Jesienny pejza na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej Otwarcie wystawy i wrêczenie nagród Sala Gminnego Oœrodka Kultury w Olsztynie Konkurs plastyczny dla dzieci i m³odzie y z terenu gminy Olsztyn. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczoœci dzieciêcej. Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. 21

22 26-27 paÿdziernika (sobota-niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. Listopad 2 listopada (sobota) godz. 14 XV Msza œw. Zaduszkowa Cmentarz Wojenny Miejsce Straceñ w Olsztynie Oddanie ho³du poleg³ym. Z³o enie kwiatów. Udzia³ przedstawicieli samorz¹du gminy, instytucji, szkó³, organizacji spo³ecznych. Organizatorzy: Proboszcz Parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie, Gmina Olsztyn i Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie listopada (niedziela) godz. 16 XXI Koncert z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w wykonaniu Jasnogórskiej Orkiestry Dêtej Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie Popularyzacja pieœni patriotycznej jako wartoœci zwi¹zanej z tradycj¹ i ochron¹ polskiej kultury narodowej. Oryginalny program artystyczny pt. Dla mojej Ojczyzny wykonaj¹ muzycy Jasnogórskiej Orkiestry Dêtej pod dyrekcj¹ Marka Pi¹tka. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie wspólnie z ksiêdzem Proboszczem Parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Jasnogórska Orkiestra Dêta 22

23 23 listopada (sobota) godz. 20 VI Charytatywny Bal Mi³oœników Gminy Olsztyn Wrêczenie statuetek Olsztyñskiego Anio³a Stró a osobom i instytucjom zas³u onym dla Gminy Olsztyn. Zabawa przy muzyce na ywo i dobrej kuchni. Organizatorzy: Gmina Olsztyn oraz Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 24 listopada (niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. Grudzieñ 6 grudnia (pi¹tek) w godz XXVI Miko³ajki Rynek Olsztyn Sk³adanie œwi¹tecznych yczeñ, rozdawanie paczek i cukierków przez Miko³aja w towarzystwie Œnie ynek i Anio³ków. Rozœwietlenie choinki. Fajerwerki. Wystêpy artystyczne. Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. Miko³ajki, Olsztyn 2012', fot. M. Kosielak grudnia (niedziela) godz. 16 Spotkanie przy choince Molo na stawie w Zrêbicach Uroczyste odpalenie lampek na choince ustawionej na molo na stawie w Zrêbicach. Dekorowanie choinki przez dzieci. Spotkanie ze œw. Miko³ajem. Nastêpnie widowisko jase³kowe w sali gimnastycznej w Zespole Szkó³. Organizatorzy: Wspólnota Gruntowa Wsi Zrêbice Drugie, Zespó³ Szkó³ w Zrêbicach, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zrêbice i Krasawa. 23

24 30 17 grudnia (wtorek) godz. 12 Spotkanie op³atkowe Gminne Przedszkole w Olsztynie Spotkanie z udzia³em samotnych i najstarszych mieszkañców Gminy Olsztyn. Wystêpy artystyczne przedszkolaków, wspólna kolacja wigilijna. Organizator: Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Gminne Przedszkole, Zarz¹d Gminny KGW w Olsztynie. 22 grudnia (niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. 31 grudnia (wtorek) XV Sylwester Pod gwiazdami Rynek Olsztyn Noworoczne yczenia Wójta Gminy Olsztyn sk³adane mieszkañcom gminy i goœciom. Zabawa na œwie ym powietrzu. Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie, Gmina Olsztyn. Sylwester Pod gwiazdami, Olsztyn 2011', fot. M. Piecuch 24

25 URZ D GMINY OLSZTYN Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 10, Olsztyn tel.: , fax: GMINNY OŒRODEK KULTURY Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 15, Olsztyn tel.: , GMINNY OŒRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE G.L.K.S. SOKÓ OLSZTYN ul. Zielona 66, Olsztyn, tel.: , GMINNY OŒRODEK POMOCY SPO ECZNEJ W OLSZTYNIE Pl. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 10, Olsztyn tel.: , GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OLSZTYNIE Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Olsztyn tel.: GIMNAZJUM im. K. KARLIÑSKIEGO w OLSZTYNIE ul. Zielona 66, Olsztyn tel.: , GMINNE PRZEDSZKOLE W OLSZTYNIE ul. Napoleona 22, Olsztyn, tel.: SZKO A PODSTAWOWA W OLSZTYNIE ul. Kühna 18, Olsztyn, tel.: SZKO A PODSTAWOWA W TUROWIE Turów, ul. Szkolna 12, Olsztyn, tel ZESPÓ SZKÓ W ZRÊBICACH Zrêbice Pierwsze, ul. G³ówna 143, Olsztyn, tel.: ZESPÓ SZKÓ W KUSIÊTACH Kusiêta 208, Olsztyn, tel.: ZARZ D GMINNY OSP W OLSZTYNIE Adres korespondencyjny: pl. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Olsztyn, tel.: ZARZ D GMINNY KGW W OLSZTYNIE Siedziba GOK, pl. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Olsztyn, tel.: KLUB AKTYWNOŒCI LOKALNEJ Siedziba GOK, pl. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Olsztyn, tel.: STOWARZYSZENIE ODNOWY I ROZWOJU WSI ZRÊBICE I KRASAWA Zrêbice Pierwsze, ul. G³ówna 137, Olsztyn STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU MA YCH OJCZYZN TUR Turów, ul. Szkolna 12, Olsztyn tel.:

26 STOWARZYSZENIE MI OŒNIKÓW ROBÓTEK RÊCZNYCH ŒWIAT EWY Biskupice, ul. Choroñska 153/155, Olsztyn tel.: , STOWARZYSZENIE LUDZI OTWARTYCH SERC "LOS ul. Mstowska 52, Olsztyn tel.: , ZWI ZEK M ODZIE Y WIEJSKIEJ W OLSZTYNIE Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 15, Olsztyn tel.: ANTYKOMUNISTYCZNY ZWI ZEK WIÊ NIÓW POLITYCZNYCH ul. Waszyngtona 62 lok. 5, 42-2 Czêstochowa tel.: RADA SO ECKA WSI SKRAJNICA Skrajnica, ul. Szczytowa 29, Olsztyn tel.: PARAFIA pw. œw. J. CHRZCICIELA w OLSZTYNIE ul. Koœcielna 6, Olsztyn tel.: PARAFIA pw. œw. IDZIEGO w ZRÊBICACH Zrêbice Drugie, ul. arecka 4, Olsztyn tel.: CARITAS ARCHIDIECEZJI CZÊSTOCHOWSKIEJ ul. Staszica 5, 42-2 Czêstochowa tel.: , STAJNIA BIA Y BOREK, KLUB NARCIARSKI RATRAK Biskupice, ul. Zrêbska 93, Olsztyn tel.: , , RESTAURACJA "SPICHLERZ ul. Kazimierza Wielkiego 2, Olsztyn tel.: , , AL-REM SPORT Adam Stefañski, tel.: ERMAT GROUP Al. Niepodleg³oœci 39, 42-2 Czêstochowa tel.: , , SZKO A TAÑCA DOBROWOLSCY ul. Kiedrzyñska 24/32, 42-2 Czêstochowa tel.: , KS DRAGON JANÓW-OLSZTYN ul. Kühna 18, Olsztyn tel.: , Sp. J. BEDNAREK & JANAS tel.: "JURA DANCE" MARCIN CIURA ul. Kühna 20, Olsztyn tel.: , 26

KALENDARZ IMPREZ Gminy Olsztyn

KALENDARZ IMPREZ Gminy Olsztyn KALENDARZ IMPREZ Gminy Olsztyn 2012 Po raz kolejny oddajemy do Pañstwa r¹k kalendarium imprez Gminy Olsztyn. Olsztyn i okolica ze wszystkimi swoimi skarbami, krajobrazami, walorami przyrodniczymi to wspania³e

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR STYCZEÑ - Spotkanie Noworoczne - Dzieñ Babci i Dziadka LUTY - 7.02. Przegl¹d Dorobku Kulturalnego Gmin Powiatu Piotrkowskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 I Stałe formy działalności Organizator, miejsce i termin Współorganizator 1. Kółka zainteresowań - muzyczne DK, ODK Siekierczyn,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 LP. NAZWA IMPREZY CEL IMPREZY TERMIN UWAGI 1. I Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie - rozbudzenie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie sportu

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 Lp. Nazwa imprezy Organizator 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. Zabawa karnawałowa w Zespół

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO OŚWIATOWYCH GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY i BIBLIOTEKI W ŁĘCZYCACH Z SIEDZIBĄ W STRZEBIELINIE

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO OŚWIATOWYCH GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY i BIBLIOTEKI W ŁĘCZYCACH Z SIEDZIBĄ W STRZEBIELINIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO OŚWIATOWYCH 2017 GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY i BIBLIOTEKI W ŁĘCZYCACH Z SIEDZIBĄ W STRZEBIELINIE 6, 8, 15, 22 stycznia KONCERT KOLĘD GMINNEJ ORKIESTRY DĘTEJ Miejsce: 06.01 Kościół

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ OSiR - 2016 r.

KALENDARZ IMPREZ OSiR - 2016 r. KALENDARZ IMPREZ - 2016 r. 2016 Nazwa imprezy Organizator Współorganizator Miejsce / / ogólnopolskie/ międzynarodowe / sportowo - rekreacyjna/ turystyczna/ kulturalna 1 stycznia PRZYWITANIE NOWEGO ROKU

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ I INICJATYW KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W SUCHEJ BESKIDZKIEJ W 2013 ROKU

PLAN IMPREZ I INICJATYW KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W SUCHEJ BESKIDZKIEJ W 2013 ROKU PLAN IMPREZ I INICJATYW KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W SUCHEJ BESKIDZKIEJ W 2013 ROKU LP. DATA IMPREZY NAZWA IMPREZY MIEJSCE GŁÓWNY ORGANIZATOR 1. Styczeń Wystawa

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 Lp. Nazwa imprezy Organizator 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. Zabawa karnawałowa w Zespół

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012 Styczeń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Gminny Turniej Tenisa Stołowego Kolędy i Pastorałki UG Karniewo 5 stycznia Przegląd Kolęd

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ LUTY MARZEC. Udział Retro w Przeglądzie Kolęd w Będzinie Udział Retro w Przeglądzie Kolęd w Godowie

STYCZEŃ LUTY MARZEC. Udział Retro w Przeglądzie Kolęd w Będzinie Udział Retro w Przeglądzie Kolęd w Godowie Plan uroczystości gminnych, imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOK oraz plan udziału zespołów działających przy GOK w przeglądach i konkursach w roku 2013 STYCZEŃ 06.01.2013

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w 2009 roku. Styczeń. Luty.

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w 2009 roku. Styczeń. Luty. Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w roku L.p Nazwa imprezy Organizator Współorganizator Miejsce imprezy Data Styczeń 1. 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez sportowo - kulturalnych organizowanych przez Gminę Solec-Zdrój w roku 2017

Wykaz imprez sportowo - kulturalnych organizowanych przez Gminę Solec-Zdrój w roku 2017 Lp Nazwa imprezy 1 2 Wykaz imprez sportowo - kulturalnych organizowanych przez Gminę Solec-Zdrój w roku Turniej Halowy w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Solec- Zdrój Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH GMINY ŚWIĘTAJNO 2016*

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH GMINY ŚWIĘTAJNO 2016* KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH GMINY ŚWIĘTAJNO 2016* Lp. Organizator Współorganizatorzy Dane organizatora Miejsce Termin imprezy 1 Kultury w 2 Gimnazjum im. K.I. 3 Kultury w

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ w 2016r.

ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ w 2016r. -- Załącznik do Zarządzenia Nr 27.2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 24 lutego ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ w Lp. Nazwa imprezy/ przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2010

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2010 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2010 LP. NAZWA IMPREZY CEL IMPREZY TERMIN UWAGI 1 2 3 4 5 1. IV Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie sportu marzec/kwiecień - Gminna Rada LZS, - KS

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG IMPREZY STYCZEŃ 08.01. Koncert Kolęd-występ w sali teatralnej MOK w Mszczonowie -Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 8 stycznia BIAŁA RAWSKA GRA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 22 stycznia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 S t y c z e ń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Finał WOŚP MDK styczeń MDK Maków Maz. Realizacja projektu edukacyjnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Organizator

Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Organizator M a r z e c Konkurs literacki w ramach Obchodów Narodowego Dnia Życia marzec K w i e c i e ń 4. Konferencja dla nauczycieli - zagrożenia cywilizacyjne młodzieży we współczesnym świecie kwiecień, PPP nr

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I-III NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I-III NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I- NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Składka ustalona została na 3 zł od dziecka i zbierana będzie do końca września. Udział w konkursach i zawodach

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki.

Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki. Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki. 6 STYCZEŃ Wieczór Kolęd. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury. 11 STYCZEŃ Wieczór

Bardziej szczegółowo

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź Data Godz. Miejsce Nazwa 26.05.2015 09.00 SP 141 09.00 SP 111 Chwilka

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015. Luty 2015

Styczeń 2015. Luty 2015 PLAN PRACY NA ROK 2015 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2015 04.01. Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Gospel Przebudzenie 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie w 2015 roku Lp. Data Nazwa imprezy Organizator Miejsce Wstęp Wójta Gminy 10.01.2015, XVI Edycja Amatorskiej Hala sportowa

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 Lp. Nazwa imprezy Organizator 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. Zabawa karnawałowa w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 206 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy 26 Nazwa imprezy Organizator imprezy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na rok 2015

Kalendarz imprez na rok 2015 Kalendarz imprez na rok 2015 1. Koncert Kolęd 4 stycznia 2015r. Korczówka Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Parafia Św. Jozafata BM Koncert w kościele w Korczówce w wykonaniu zespołów działających

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz IX TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2017 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz Data imprezy Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych w powiecie średzkim w 2017 roku

Kalendarz imprez kulturalnych w powiecie średzkim w 2017 roku Kalendarz imprez kulturalnych w powiecie średzkim w 2017 roku Lp. Data Impreza Miejsce Powitanie Nowego Roku oraz w pomoc strażakom na Zielonym, 1 1 stycznia Rynku plener 2 8 stycznia 3 8 stycznia 4 15

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2016

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2016 STYCZEŃ Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA DATA MIEJSCE ORGANIZATOR Bełchatowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej styczeń Przyszkolna Hala Gimnastyczno-Sportowa "ENERGIA" Bełchatowa, EKS "SKRA" Bełchatów Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Liczba uczestników 15 Schulzendorf Niemcy wszyscy chętni 15 40 chętne dzieci wszyscy chętni

Liczba uczestników 15 Schulzendorf Niemcy wszyscy chętni 15 40 chętne dzieci wszyscy chętni Kalendarium Imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, szkoły, organizacje pozarządowe i kluby sportowe w Gminie w roku L.p. Termin Nazwa imprezy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie Urząd Gminy i Miasta w K A L E N D A R Z imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy i Miasta Sianów zgłoszonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i placówki oświatowe na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku

Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku Lp. Nazwa uroczystości (imprezy, konkursu) Przewidywany termin Główny organizator 1. XXX Jubileuszowy Powiatowy Konkurs

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. l.p. Termin Nazwa zadania, zasięg Miejsce 1. 06.01 2. 13.01 3. 4. 16.01 20.01 05.12 26.01 5. 03.02

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NIDZICKI NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NIDZICKI NA 2015 ROK Załącznik Do Uchwały...... Zarządu Powiatu w Nidzicy Z dnia. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NIDZICKI NA ROK Lp. Nazwa imprezy Termin

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy Nazwa imprezy 23.05.2015

Bardziej szczegółowo

Zestawienie imprez przeprowadzanych przez instytucje i organizacje społeczne na terenie gminy Borki w 2016 roku. Data Miejsce Nazwa Organizator

Zestawienie imprez przeprowadzanych przez instytucje i organizacje społeczne na terenie gminy Borki w 2016 roku. Data Miejsce Nazwa Organizator Zestawienie imprez przeprowadzanych przez instytucje i organizacje społeczne na terenie gminy w 2016 roku Data Miejsce Nazwa Organizator STYCZEŃ 10.01.2016 Wola Osowińska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYMIERZE JEZIORSKO. Nazwa imprezy Termin Gmina Miejscowość

KALENDARZ IMPREZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYMIERZE JEZIORSKO. Nazwa imprezy Termin Gmina Miejscowość ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 tel. +48 (043) 829 48 79 KALENDARZ IMPREZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYMIERZE JEZIORSKO Nazwa imprezy Termin Gmina Miejscowość XVIII Finał

Bardziej szczegółowo

Data Imprezy Nazwa i opis przedsięwzięcia Miejsce organizacji Organizator

Data Imprezy Nazwa i opis przedsięwzięcia Miejsce organizacji Organizator Data Imprezy Nazwa i opis przedsięwzięcia Miejsce organizacji Organizator Współpraca 02.06.2013 Rodzinny Dzień Dziecka Wysoka - boisko obok klubu Wysoka 08.12.2013 Spotkanie z Mikołajem Wysoka - sala OSP

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2015 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 6 stycznia Orszak Trzech Króli; Powiatowy Koncert Kolęd Sanktuarium M.B.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. zwoleńskich uroczystości i imprez w 2016 r. L.p Nazwa uroczystości Termin Miejsce Organizator. Kino Świt

WYKAZ. zwoleńskich uroczystości i imprez w 2016 r. L.p Nazwa uroczystości Termin Miejsce Organizator. Kino Świt WYKAZ zwoleńskich uroczystości i imprez w 2016 r. L.p Nazwa uroczystości Termin Miejsce Organizator 1. Tradycje Bożego Narodzenia w zwyczajach i wierzeniach ludu Za gwiazdą w wykonaniu zespołów ludowych

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

Nazwa gminy: MIEDŹNA

Nazwa gminy: MIEDŹNA VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 206 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa gminy: MIEDŹNA Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO - SPORTOWYCH ORAZ TURYSTYCZNYCH PLANOWANYCH NA ROK Styczeń. Luty

GMINNY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO - SPORTOWYCH ORAZ TURYSTYCZNYCH PLANOWANYCH NA ROK Styczeń. Luty GMINNY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO - SPORTOWYCH ORAZ TURYSTYCZNYCH PLANOWANYCH NA ROK Kolor żółty imprezy, których OKFiR jest głównym organizatorem. Kolor zielony imprezy, których OKFiR jest bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od r. do r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od r. do r. PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. l.p. Termin Nazwa zadania, zasięg Miejsce 1. 06.01 2. Styczeń 2016 Koncert Kolęd i Pastorałek pod

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminne Koło Suszec. KGW Rudziczka i Rada Sołecka Rudziczka. GBP w Suszcu

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminne Koło Suszec. KGW Rudziczka i Rada Sołecka Rudziczka. GBP w Suszcu Miesiąc Lp. Data Nazwa imprezy Organizator Miejsce 9 1 marca Gminne Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie GZOiS Wisła 10 2 marca Wiosenne spotkanie sprawozdawczo-wyborcze połączone z Dniem Kobiet Rencistów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 ROK GMINA ZBLEWO

KALENDARZ IMPREZ 2016 ROK GMINA ZBLEWO STYCZEŃ KALENDARZ IMPREZ 2016 ROK GMINA ZBLEWO 1. Pokłon Trzech Króli 05.01.2016 Świetlica wiejska Semlin Radni sołectwa Semlin, Radna Rady Gminy 2. XXIV Finał WOŚP 10.01.2016 ZSP Bytonia ZKiW Pinczyn

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez Gminy Goworowo na rok 2014

Kalendarz imprez Gminy Goworowo na rok 2014 Kalendarz imprez Gminy na rok 2014 Nazwa imprezy Miejsce Termin Zasięg imprezy Informacja o imprezie Bal seniora Sala bankietowa w Ponikwi Dużej 18 styczeń Inicjatywą balu jest podejmowanie działań w celu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR Szkół podstawowych - w halowym turnieju piłki nożnej mogą brać udział drużyny rocz. 2002 2003 - zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz - zespół liczy 10 zawodników w całym turnieju dzielnicę,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2013

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2013 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2013 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Styczeń 2013 * Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKCJI LATO 2012 KLUB MIESZKAÑCÓW S.M. "PÓ NOC" UL. Czecha 21

PROGRAM AKCJI LATO 2012 KLUB MIESZKAÑCÓW S.M. PÓ NOC UL. Czecha 21 KLUB MIESZKAÑCÓW Spó³dzielni Mieszkaniowej Pó³noc" ul. Czecha 21 42-200' Czêstochowa ³el. 362-21-29 1 PROGRAM AKCJI LATO 2012 KLUB MIESZKAÑCÓW S.M. "PÓ NOC" UL. Czecha 21 LIPIEC 2.07.12 - Inauguracja Akcji

Bardziej szczegółowo