KALENDARZ IMPREZ. Gminy Olsztyn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARZ IMPREZ. Gminy Olsztyn. www.olsztyn-jurajski.pl"

Transkrypt

1 KALENDARZ IMPREZ Gminy Olsztyn Po raz kolejny oddajemy do Pañstwa r¹k kalendarium imprez Gminy Olsztyn. Olsztyn i okolica ze wszystkimi swoimi skarbami, krajobrazami, walorami przyrodniczymi to wspania³e miejsce do spêdzania wolnego czasu. Mamy nadziejê, e nasza oferta, na któr¹ sk³adaj¹ siê imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe i rodzinne, spotka siê z dobrym przyjêciem i zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy! Wydawca: GMINA OLSZTYN Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Olsztyn k/czêstochowy tel.: , Redakcja: Monika Kosielak, Mariola Matysek, Martyna Piecuch. Sk³ad: Sebastian Górecki, Paulina Bartkowiak.

2 Poprzednie imprezy i wydarzenia Poprzednie imprezy i wydarzenia Hubertus, Olsztyn 2012' fot. A. Okularczyk Festyn Rodzinny w Zrêbicach, 2011' fot. M. Kosielak Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego, Olsztyn 2012' fot. M. WoŸnicka Jesienny spacer po Sokolich Górach, Olsztyn2012' fot. M. Piecuch Pipes & Drums, Olsztyn 2012' fot. P. Bartkowiak Rodzinny Festyn Szkolny w Kusiêtach, 2012' fot. M. Hadryœ Turniej Charytatywny na Orliku, Olsztyn 2012' fot. M. WoŸnicka Ogólnopolski Maraton Kolarski, Olsztyn 2012' fot. K. WoŸniak

3 SPIS TREŒCI Kalendarz imprez Styczeñ...4 Luty...6 Marzec...8 Kwiecieñ...9 Maj...10 Czerwiec...13 Lipiec...16 Sierpieñ...17 Wrzesieñ...19 PaŸdziernik...21 Listopad...22 Grudzieñ...23 Dane teleadresowe organizatorów...25 Zapraszamy na stronê internetow¹ Gminy Olsztyn Informacje na temat oferty umieszczone w wydawnictwie pochodz¹ od organizatorów poszczególnych imprez. W zwi¹zku z tym Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za ich treœæ i ewentualne zmiany. Brak godziny rozpoczêcia oznacza, e nie zosta³a ona ustalona do czasu zamkniêcia wydawnictwa. Wszelkie pytania dotycz¹ce oferty prezentowanej w niniejszym kalendarzu, prosimy kierowaæ bezpoœrednio do Organizatorów przedsiêwziêæ, których dane teleadresowe znajduj¹ siê na stronach 25 i 26. 3

4 Kalendarz imprez 30 6 stycznia (niedziela) godz. 16 XXI Koncert kolêd i pastora³ek Hej, kolêda, kolêda! Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie Wyst¹pi Chór M³odzie owego Domu Kultury w Wieluniu pod dyrekcj¹ Jakuba Jurdziñskiego. Koncert jest inspiracj¹ do kultywowania tradycji Œwi¹t Bo ego Narodzenia, wychowania w duchu szacunku dla wartoœci chrzeœcijañskich, narodowych i rodzinnych. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie wspólnie z ksiêdzem Proboszczem Parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Chór M³odzie owego Domu Kultury w Wieluniu pod dyrekcj¹ Jakuba Jurdziñskiego 6 stycznia (niedziela) godz. 18 Spotkanie Noworoczne Sala sesyjna Urzêdu Gminy Olsztyn W spotkaniu uczestnicz¹ goœcie zaproszeni przez Wójta Gminy Olsztyn. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie przy wspó³pracy z Gmin¹ Olsztyn. 6 stycznia (niedziela) godz. 11 Rozstrzygniêcie konkursu pt. Œwiate³ko do nieba, czyli najlepiej ozdobiona posesja w czasie Œwi¹t Bo ego Narodzenia Koœció³ pw. œw. Idziego w Zrêbicach Konkurs skierowany do mieszkañców Zrêbic i Krasawy. Honorowy patronat sprawuje Wójt Gminy Olsztyn. Organizator: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zrêbice i Krasawa. 4

5 13 stycznia (niedziela) godz Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Olsztynie Hala sportowa w Olsztynie Wystêpy artystyczne, koncerty, degustacje lokalnych specja³ów i inne a- trakcje. Zabawa po³¹czona jest z licytacjami i kwest¹. Pozyskane œrodki bêd¹ przeznaczone na rzecz ratowania ycia dzieci i godn¹ opiekê medyczn¹ seniorów. Wieczorem wyst¹pi¹: AmperA i Helou. Organizatorzy: Gmina Olsztyn, GOSiR, Zarz¹d Gminny OSP, Zarz¹d Gminny KGW, Klub Aktywnoœci Lokalnej, GOK Olsztyn, placówki oœwiatowe z terenu gminy Olsztyn, Przychodnia Lekarska B. Malina, Goldregen. Fina³ WOŒP 2012', fot. P. Bartkowiak 27 stycznia (niedziela) godz. 15 XVIII Gminny Konkurs Recytatorski Sala Urzêdu Gminy w Olsztynie Konkurs dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i dla przedszkolaków. Zainteresowanie sztuk¹ recytacji, pielêgnowanie ojczystego jêzyka ze szczególnym uwzglêdnieniem dba³oœci o kulturê i estetykê ywego s³owa. Inspirowanie recytatorów do twórczych poszukiwañ i indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi. Podsumowanie konkursu Najlepszy czytelnik roku. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie wspólnie z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹, ze szko³ami i przedszkolem z gminy Olsztyn. 28 stycznia (poniedzia³ek) godz. 9 IX Gminny Konkurs Historyczny pt. Dzieje Gminy Olsztyn Zespó³ Szkó³ w Kusiêtach Konkurs przeznaczony dla uczniów szkó³ podstawowych. Wrêczenie nagród odbêdzie siê 3 lutego podczas XIV Koncertu muzyki instrumentalnej. Honorowy patronat sprawuje Wójt Gminy Olsztyn. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Kusiêtach przy wspó³pracy GOK w Olsztynie. Turniej tenisa sto³owego o Puchar Wójta Gminy Olsztyn Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gmina Olsztyn. 5

6 Ogólnopolski Turniej Pi³ki No nej Halowej M³odzików Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Turniej Pi³ki No nej Halowej Dzikich Dru yn o Puchar Wójta Gminy Olsztyn Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gminny Ludowy Klub Sportowy Sokó³ Olsztyn. Styczeñ lub luty (niedziela) V Bieg Narciarski O Puchar Sokolich Gór Trasa narciarska w Biskupicach Impreza ma na celu propagowanie sportów zimowych. Na biskupick¹ trasê narciarsk¹ œci¹gaj¹ biegacze z województwa œl¹skiego i innych regionów. Organizatorzy: Klub Narciarski Ratrak dzia³aj¹cy przy Stajni Bia³y Borek w Biskupicach i Gmina Olsztyn. Luty Turniej na hali sportowej w Olsztynie, 2012', fot. arch. UG Olsztyn 30 3 lutego (niedziela) godz. 17 XIV Koncert muzyki instrumentalnej Sala balowa Restauracji Spichlerz Prezentacja wybranych utworów instrumentalnych przez dzieci i m³odzie, które pobieraj¹ naukê gry na instrumencie klawiszowym i gitarze oraz uczestnicz¹ w zajêciach M³odzie owej Orkiestry Dêtej Gminy Olsztyn. Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie lutego (pn.-pt.) godz Ferie edukacyjno - kulturalne GOK Olsztyn Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie serdecznie zaprasza dzieci, m³odzie i doros³ych na zajêcia edukacyjno - kulturalne, które odbywaæ siê bêd¹ podczas ferii zimowych. 6

7 11-22 lutego (pn.-pt.) godz Ferie na sportowo otwarte zajêcia dla dzieci i m³odzie y Hala sportowa w Olsztynie Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie zaprasza do aktywnego spêdzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. 12 lutego (wtorek) godz Ostatki w Olsztynie Ostatki s³owo pochodz¹ce z jêzyka ³aciñskiego oznacza ostatnie dni karnawa³u. W ostatki inaczej œledzik, miêsopust, babski comber, urz¹dza siê ostatnie huczne zabawy przed nadchodz¹cym okresem Wielkiego Postu. Zwyczaj ten wskrzesi³y i kultywuj¹ cz³onkinie Klubu Aktywnoœci Lokalnej GOK Olsztyn. Ostatki, Olsztyn 2012', fot. M. Piecuch 17 lutego (niedziela) Turniej Pi³ki No nej Halowej Dzikich Dru yn o Puchar Wójta Gminy Olsztyn Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gminny Ludowy Klub Sportowy Sokó³ Olsztyn. 24 lutego (niedziela) Turniej Pi³ki No nej Halowej M³odzików o Puchar Wójta Gminy Olsztyn Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gminny Ludowy Klub Sportowy Sokó³ Olsztyn. 7

8 2 marca (sobota) godz. 19 III Jurajski Przegl¹d Kapel Weselnych HOWTURA 2013 Remiza OSP w Olsztynie Podczas przegl¹du swój dorobek artystyczny zaprezentuj¹ amatorskie zespo³y muzyczne. Wydarzenie jest doskona³¹ propozycj¹ dla par, które szukaj¹ oprawy muzycznej na swoje wesele, a tak e dla osób lubi¹cych dobr¹ zabawê. Œwietna atmosfera, mo liwoœæ poznania ciekawych ludzi oraz lekka muzyka, to tradycja tego wydarzenia. Imprezê pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn organizuje Jura Dance. 17 marca (niedziela) Festiwal zdrowia i urody Ecofest Remiza OSP w Olsztynie Impreza dla ludzi, których interesuje zdrowe od ywianie, a co za tym idzie naturalne produkty takie jak miód, przetwory domowe czy kosmetyki wytwarzane na bazie naturalnych sk³adników. Podczas festiwalu odbêd¹ siê degustacje oraz prezentacje osób i firm zaanga owanych w produkcjê naturalnej ywnoœci. Organizator: Jura Dance. Taekwon-do ITF Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów M³odszych Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików i Kadetów Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Klub Sportowy Dragon Janów-Olsztyn przy wspó³pracy z GOSiR w Olsztynie i Gmin¹ Olsztyn. Pokazy Taekwon-do, Festyn Rodzinny w Turowie 2012', fot. M. WoŸnicka Turniej Pi³ki No nej Halowej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Olsztyn Hala Sportowa w Olsztynie Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gminny Ludowy Klub Sportowy Sokó³ Olsztyn. 8

9 14 kwietnia (niedziela) godz.16 XXIII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej Sala balowa Restauracji Spichlerz Impreza konkursowa dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Olsztyn organizowana przez Gminny Oœrodek Kultury wspólnie z Gminnym Przedszkolem. Laureaci konkursu gminnego otrzymuj¹ promocjê udzia³u w Minifestiwalu Piosenki Przedszkolnej. XXII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Olsztyn 2012', fot. M. Piecuch 21 kwietnia (niedziela) godz.16 X Miêdzygminny Przegl¹d Zespo³ów Ludowych i Folklorystycznych Gmin: D¹browa Zielona, Olsztyn, Przyrów i Janów Remiza OSP w Olsztynie Impreza skierowana na kultywowanie tradycji regionalnych oraz miêdzygminn¹ integracjê. Patronat nad imprez¹ sprawuj¹ wójtowie Gmin: Olsztyn, D¹browa Zielona, Janów, Przyrów. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie, Gminna Rada KGW w Olsztynie, GOK w D¹browie Zielonej, SOKiS w Janowie, GOK w Przyrowie. 21 kwietnia (niedziela) Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego Hala sportowa w Olsztynie Podczas turnieju mo na podziwiaæ pary z ca³ej Polski, które prezentuj¹ tañce standardowe i latynoamerykañskie. Wieczorem wystêp mistrzów tañca i wrêczenie trofeów najlepszym. Dla publicznoœci turniej jest barwnym widowiskiem dostarczaj¹cym wielu artystycznych i sportowych emocji. Organizatorzy: Szko³a Tañca Dobrowolscy przy wspó³pracy z Gminnym Oœrodkiem Sportu i Rekreacji w Olsztynie i Gmin¹ Olsztyn. 9

10 27 kwietnia (sobota) Gala biznesu Remiza OSP Olsztyn Zapraszamy w³aœcicieli firm na wydarzenie, którego celem jest integracja i wymiana doœwiadczeñ w œrodowisku biznesowym. W programie wyk³ady inspiruj¹cych osób, które osi¹gaj¹ sukcesy w ró nych dziedzinach. Organizator: Jura Dance. 28 kwietnia (niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. Liga Szóstek Pi³karskich Boisko Orlik, ul. Zielona 66 w Olsztynie Organizator: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Maj 1 maja (œroda) Wielopokoleniowy mecz mieszkañców Skrajnicy po³¹czony z biesiad¹ przy ognisku Organizator: Rada So³ecka Skrajnicy. 5 maja (niedziela) Obchody dnia œw. Floriana patrona stra aków Msza œw. w koœciele pw. œw. J. Chrzciciela w Olsztynie Przemarsz druhów ulicami Olsztyna i spotkanie w remizie OSP w Olsztynie. Organizator: Zarz¹d Gminny OSP w Olsztynie. Obchody dnia œw. Floriana, Olsztyn 2011', fot. M. Kosielak 10

11 10 maja (pi¹tek) godz. 10 Turniej Pi³ki No nej Boisko Orlik, ul. Zielona 66 w Olsztynie W turnieju mog¹ braæ udzia³ reprezentacje Gimnazjów z terenu gminy Olsztyn. Organizator: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 11 maja (sobota) godz. 10 Polska Biega w Olsztynie - Bieg Wiosny 2013 Stadion przy ul. Zielonej w Olsztynie Celem imprezy jest propagowanie aktywnego spêdzania wolnego czasu wœród spo³ecznoœci z ró nych grup wiekowych. Licz¹ siê chêci i dobra zabawa. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gmina Olsztyn i szko³y z terenu gminy. Polska Biega w Olsztynie, 29', fot. M. Kosielak 12 maja (niedziela) 16 VII Majowy Festyn Rodzinny w Zrêbicach Teren szkolny Impreza plenerowa w formie pikniku, po³¹czona z wystêpami uczniów i lokalnych zespo³ów, konkursami dla rodzin, kuchni¹ regionaln¹ i innymi festynowymi atrakcjami. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Zrêbicach, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zrêbice i Krasawa. 25 maja (sobota) Otwarcie rynku w Olsztynie Presti owe wydarzenie kulturalne z udzia³em blisko 150 artystów, spektakl muzyczno-baletowo-pirotechniczny, oparty na kantacie scenicznej pt. Carmina Burana w kompozycji Carla Orffa. Dzie³o wykona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Czêstochowskiej im. Bronis³awa Hubermana z u- dzia³em chóru, baletu oraz firmy pirotechnicznej. Bêd¹ równie : szczudlarze, mimowie, rycerze i inne atrakcje. Organizatorzy: Gmina Olsztyn, GOK i GOSiR w Olsztynie, Zarz¹d Gminny OSP. 11

12 25 maja (sobota) godz. 10 Rodzinny Festyn Szkolny w Olsztynie Teren szko³y Podczas festynu zaplanowano wystêpy uczniów, zawody sprawnoœciowe, degustacje smako³yków przygotowanych przez rodziców i inne festynowe atrakcje. Organizatorzy: Szko³a Podstawowa w Olsztynie, Rada Rodziców. 26 maja (niedziela) VI Piknik Rodzinny w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie Ogród przedszkolny Wystêpy przedszkolaków, kawiarenka, konkursy i zabawy dla rodzin. Organizator: Gminne Przedszkole w Olsztynie. Piknik Rodzinny w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie, 2011', fot. arch. UG Olsztyn maja (sobota-niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. 27 maja 16 czerwca XII Regionalny Konkurs na tradycyjne ozdoby bibu³kowe pt. Kwiaty - wystawa pokonkursowa w sali GOK-u 16 czerwca (niedziela) wrêczenie nagród laureatom konkursu odbêdzie siê na scenie plenerowej w Ogrodach plebañskich Zdobnictwo bibu³kowe to najbardziej dekoracyjna dziedzina sztuki ludowej. Przedmiotem konkursu s¹ tradycyjne i wspó³czesne formy zdobnictwa bibu³kowego. Konkurs adresowany jest do dzieci, m³odzie y i doros- ³ych z ca³ego regionu. Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. 12

13 28 maja (wtorek) Dzieñ Dziecka B³onia zamkowe w Olsztynie Otwarta impreza dla dzieci z Archidiecezji Czêstochowskiej. W programie: wystêpy artystyczne, weso³e miasteczko, wioska rycerska, animatorzy zabaw, pokazy ratownictwa medycznego i stra y po arnej, rozgrywki sportowe, zabawy, konkursy. Organizatorzy: Caritas Archidiecezji Czêstochowskiej, Gmina Olsztyn, Wspólnota Gruntowa Olsztyna. 28 maja (wtorek) Gminny Dzieñ Matki Remiza OSP w Olsztynie Integracja œrodowiska, docenienie kobiety matki poprzez uhonorowanie Orderem Serca Matkom Wsi, innymi odznaczeniami I dyplomami. Organizator: Gminna Rada KGW w Olsztynie. 31 maja (pi¹tek) godz. 10 Turniej Pi³ki No nej Stadion przy ul. Zielonej w Olsztynie W turnieju mog¹ braæ udzia³ reprezentacje szkó³ podstawowych z terenu gminy Olsztyn. Organizator: Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Czerwiec 2 czerwca (niedziela) godz. 11 XVIII Marszobieg Na jurajskim szlaku B³onia zamkowe przy Spichlerzu Impreza o charakterze rodzinnym, rekreacyjno-wypoczynkowym dla u- czestników w ka dym wieku. Celem imprezy jest propagowanie zdrowego stylu ycia. Piknik. Wystêpy artystyczne. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie wspólnie z Gmin¹ Olsztyn, Urzêdem Miasta w Czêstochowie, GOSiR w Olsztynie i pomoc¹ organizacyjn¹ szkó³, instytucji i organizacji z gminy Olsztyn. Marszobieg w Olsztynie, 2012', fot. P. Bartkowiak 13

14 2 czerwca (niedziela) godz. 13 Festyn w Turowie Teren szkolny Dni otwarte szko³y, wystêpy artystyczne dzieci i rodziców, zabawa taneczna przy muzyce na ywo, regionalne przysmaki przygotowane przez rodziców, gry sportowe dla dzieci i doros³ych. Organizatorzy: Szko³a Podstawowa w Turowie, Rada Rodziców, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Ma³ych Ojczyzn Tur. 9 czerwca (niedziela) godz. 15 Patriotyczna Msza Œwiêta Cmentarz Wojenny Miejsce Straceñ w Olsztynie Oddanie ho³du poleg³ym, z³o enie kwiatów. Organizatorzy: Antykomunistyczny Zwi¹zek WiêŸniów Politycznych przy wspó³udziale w³adz samorz¹dowych gminy Olsztyn i miasta Czêstochowy. Patriotyczna Msza Œwiêta, Olsztyn 2012', fot. M. Piecuch czerwca (niedziela) godz. 12 VIII Festyn rodzinny w ogrodach plebañskich Ogrody plebañskie w Olsztynie Impreza dla rodzin. Konkursy, zabawy, mecz pi³ki no nej ksiê y z samorz¹dowcami, wystêpy artystyczne. Celem imprezy jest podkreœlenie znaczenia rodziny w tworzeniu atmosfery zabawy, radoœci i wspólnego œwiêtowania. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie wspólnie z ksiê mi z Parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie i Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. 14

15 22 czerwca (sobota) II Olsztyñskie Podchody Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej Okolice Olsztyna, Kamienio³om Kielniki Gra terenowa dla m³odzie y z regionu czêstochowskiego po³¹czona z integracj¹ i wspóln¹ zabaw¹. Ognisko, wystêpy artystyczne, zabawa na œwie ym powietrzu. Organizator: Ko³o Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej w Olsztynie przy wspó³pracy ko³a ZMW w Mstowie. Zjazd M³odzie y Wiejskiej, Olsztyn 2012', fot. M. Piecuch czerwca (sobota-niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. 23 czerwca (niedziela) godz. 15 Rodzinny Festyn Szkolny w Kusiêtach Teren szkolny Festyn po³¹czony z wystêpami uczniów szko³y, zawodami sprawnoœciowymi i degustacj¹ smako³yków przygotowanych przez rodziców. Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Kusiêtach wraz z Rad¹ Rodziców oraz Rada So³ecka, KGW i OSP Kusiêta czerwca (niedziela) godz. 16 Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze Stadion przy ul. Zielonej w Olsztynie W zawodach bior¹ udzia³ jednostki Ochotniczych Stra y Po arnych z gminy Olsztyn. Organizatorzy: Zarz¹d Gminny OSP w Olsztynie, Gmina Olsztyn, GOSiR Olsztyn. 15

16 7 lipca (niedziela) godz. 17 XXVI Galeria letnia Indywidualna wystawa prac W³adys³awa Ratusiñskiego - cz³onka Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków Sala Gminnego Oœrodka Kultury w Olsztynie Olsztyñskie skarby to kazimierzowski zamek i barokowy koœció³. Bia³e wapienne ska³y, rozleg³e przestrzenie, wzgórza poroœniête wiekowym lasem. Sosny o z³otych pniach i fantastycznych koronach. Jurajskie drewniane domy, na podmurówce, kryte ceramiczn¹ dachówk¹ o sp³owia³ych czerwieniach. To krajobraz, który odzwierciedla siê w malarstwie autora. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie i autor wystawy. Autor: W³adys³aw Ratusiñski 14 lipca (niedziela) godz. 11 XVII Ogólnopolski Jurajski Turniej Szachów Szybkich P-15 Ogrody Ma³ego Dworku w Olsztynie Impreza rekreacyjna, plenerowa. Udzia³ dzieci, m³odzie y i doros³ych. Po turnieju, oko³o godziny 16 wrêczenie nagród i wystêpy artystyczne. Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. 21 lipca (niedziela) godz. 11 Warsztaty Rêkodzie³a Artystycznego Biskupice, ul. Choroñska 153/155 Zajêcia organizowane w plenerze Agrozagrody z Jurajskich Biskupic. Tematyka warsztatów jest ró norodna: szyde³ko, frywolitka, robótki na drutach, haft krzy ykowy i pe³ny, decoupage, scrapbooking. Wykonane prace twórcy zabieraj¹ ze sob¹. Organizator: Stowarzyszenie Mi³oœników Robótek Rêcznych "Œwiat Ewy" i Sklep Œwiat Babci Ewy. 16

17 27-28 lipca (sobota-niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. 28 lipca (niedziela) godz X Ogólnopolski Maraton Kolarski po Gminie Olsztyn II Liga wrotkarska Droga Olsztyn-Biskupice Zawodnicy mog¹ startowaæ na rowerach szosowych, górskich oraz rol- kach i wrotkach. Zapisy w hali sportowej w Olsztynie od 8 do 10. Imprezê pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn organizuje Al-Rem-Sport Czêstochowa i GOSiR w Olsztynie. Lipiec-sierpieñ Wakacyjne koncerty na olsztyñskim rynku. Organizator: GOK w Olsztynie. Sierpieñ sierpnia (niedziela) godz. 11 VI Turniej rycerski O Szablê Kaspra Karliñskiego B³onia u podnó a ruin zamku Olsztyn Wydarzenie rozpoczyna siê parad¹ rycersk¹ ulicami Olsztyna. Turniej rycerski oraz turniej konny dam O pierœcieñ starosty. Prezentacje dru yn rycerskich z kraju i zagranicy oraz orkiestry szkockiej. Wioska rycerska, œredniowieczne rzemios³o i obyczaje. Rekonstrukcja szturmu zamku olsztyñskiego. Organizatorzy: Ermat Group i Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn. Turniej rycerski O szablê Kaspra Karliñskiego, Olsztyn 2012', fot. M. WoŸnicka 17

18 30 11 sierpnia (niedziela) godz. 10 Msza œw. Przemienienia Pañskiego Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc "LOS" serdecznie zaprasza do wspólnego udzia³u we Mszy œw. cz³onków stowarzyszenia, osoby korzystaj¹ce z rehabilitacji oraz wszystkich mieszkañców Gminy Olsztyn i przyby³ych goœci. 11 sierpnia (niedziela) godz. 12 Odpust parafialny Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie Olsztyñski odpust skupia co roku kilka tysiêcy uczestników. Rozpoczyna siê o godz. 12 odpustow¹ Msz¹ œwiêt¹. Du ¹ atrakcj¹ s¹ kolorowe stragany, na których mo na zakupiæ m.in.: chleb tatarczany, obwarzanki odpustowe, ludowe zabawki dla dzieci. 18 sierpnia (niedziela) godz. 11 Warsztaty Rêkodzie³a Artystycznego Biskupice, ul. Choroñska 153/155 Zajêcia organizowane w plenerze Agrozagrody z Jurajskich Biskupic. Tematyka warsztatów jest ró norodna: szyde³ko, frywolitka, robótki na drutach, haft krzy ykowy i pe³ny, decoupage, scrapbooking. Wykonane prace twórcy zabieraj¹ ze sob¹. Organizator: Stowarzyszenie Mi³oœników Robótek Rêcznych "Œwiat Ewy" i Sklep Œwiat Babci Ewy. 25 sierpnia (niedziela) - godz. 11 Msza œwiêta Do ynkowa Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie Msza œw. Dziêkczynna w koœciele pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Do ynki parafialno - gminne, Olsztyn 2011', fot. M. Matysek 18

19 23-25 sierpnia (pi¹tek, sobota, niedziela) XXII Ogólnopolski Przegl¹d Abstynenckiej Twórczoœci Artystycznej Zamczysko Podsumowanie prezentacji i wrêczenie nagród 25 sierpnia 2013 r. o godz. 12 Celem imprezy jest promocja trzeÿwego stylu ycia poprzez prezentacjê twórczoœci muzycznej, literackiej, warsztaty artystyczne i dobrze zorganizowan¹ zabawê. Spotkania i rozmowy z terapeutami. Organizatorzy: TrzeŸwoœciowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach i Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. Ogólnopolski Przegl¹d Abstynenckiej Twórczoœci Artystycznej Zamczysko 2012, fot. M. Piecuch sierpnia (sobota-niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. Wrzesieñ 1 wrzeœnia (niedziela) godz. 12 Odpust Zrêbski Koœció³ pw. œw. Idziego w Zrêbicach Uroczysta Msza œwiêta zakoñczona b³ogos³awieñstwem ma³ych dzieci. Specjalnie ze wzglêdu na ten obrz¹dek do Zrêbic co roku przyje d a wiele rodzin z ca³ego województwa œl¹skiego. Odpust w Zrêbicach organizowany jest przez ks. Proboszcza Parafii pw. œw. Idziego oraz mieszkañców, przy wspó³pracy KGW i OSP. 19

20 14 wrzeœnia (sobota) godz. 9 Dzieñ Pieczonego Ziemniaka wraz z Rajdem Dró kami œw. Idziego Teren szkolny Zespo³u Szkó³ w Zrêbicach Impreza plenerowa po³¹czona z przygotowaniem tradycyjnych pieczonek oraz pieszym rajdem po dró kach œw. Idziego. Bior¹ w niej udzia³ uczniowie, nauczyciele, rodzice i sympatycy Zespo³u Szkó³ w Zrêbicach wrzeœnia (sobota-niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem, Olsztyn 2012', fot. M. Kosielak 22 wrzeœnia (niedziela) godz. 11 Msza œw. Dziêkczynna Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie Msza œw. Dziêkczynna zostanie odprawiona za beatyfikacjê Jana Paw³a II i za sprawowan¹ przez Niego opiekê nad NZOZ Zak³adem Ortopedyczno- Rehabilitacyjnym dzia³aj¹cym przy Stowarzyszeniu Ludzi Otwartych Serc "LOS". Zarz¹d Stowarzyszenia zaprasza cz³onków stowarzyszenia, osoby korzystaj¹ce z rehabilitacji oraz wszystkich mieszkañców Gminy Olsztyn i przyby³ych goœci. 20

21 5 paÿdziernika (sobota) III Jurajski Puchar w Nordic Walking B³onia zamkowe przy Spichlerzu Celem imprezy jest promocja aktywnego wypoczynku i walorów Jury. Organizatorzy: Czêstochowski Zwi¹zek TKKF, ULKS Run Podkowa Janów, CKS Nordic Walking MIZA-REH oraz Gmina Olsztyn, Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Gmina Janów, Gmina Mstów, Starostwo Powiatowe w Czêstochowie. Wiêcej na II Jurajski Puchar w Nordic Walking, Olsztyn 2012', fot. P. Bartkowiak 20 paÿdziernika (niedziela) godz. 12 Hubertus B³onia zamkowe przy Spichlerzu Hubertus, czyli gonitwa za lisem, to prawdziwa gratka dla amatorów mocnych wra eñ oraz pasjonatów koni. Impreza charytatywna po³¹czona z biesiad¹ przy ognisku, zabaw¹ przy muzyce, degustacjami domowych przysmaków. Organizatorzy: Rotary Club Czêstochowa, Gmina Olsztyn, Restauracja Spichlerz paÿdziernika (niedziela) godz. 17 XXVII Gminny Konkurs Plastyczny pt. Jesienny pejza na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej Otwarcie wystawy i wrêczenie nagród Sala Gminnego Oœrodka Kultury w Olsztynie Konkurs plastyczny dla dzieci i m³odzie y z terenu gminy Olsztyn. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczoœci dzieciêcej. Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. 21

22 26-27 paÿdziernika (sobota-niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. Listopad 2 listopada (sobota) godz. 14 XV Msza œw. Zaduszkowa Cmentarz Wojenny Miejsce Straceñ w Olsztynie Oddanie ho³du poleg³ym. Z³o enie kwiatów. Udzia³ przedstawicieli samorz¹du gminy, instytucji, szkó³, organizacji spo³ecznych. Organizatorzy: Proboszcz Parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie, Gmina Olsztyn i Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie listopada (niedziela) godz. 16 XXI Koncert z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w wykonaniu Jasnogórskiej Orkiestry Dêtej Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie Popularyzacja pieœni patriotycznej jako wartoœci zwi¹zanej z tradycj¹ i ochron¹ polskiej kultury narodowej. Oryginalny program artystyczny pt. Dla mojej Ojczyzny wykonaj¹ muzycy Jasnogórskiej Orkiestry Dêtej pod dyrekcj¹ Marka Pi¹tka. Organizatorzy: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie wspólnie z ksiêdzem Proboszczem Parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Jasnogórska Orkiestra Dêta 22

23 23 listopada (sobota) godz. 20 VI Charytatywny Bal Mi³oœników Gminy Olsztyn Wrêczenie statuetek Olsztyñskiego Anio³a Stró a osobom i instytucjom zas³u onym dla Gminy Olsztyn. Zabawa przy muzyce na ywo i dobrej kuchni. Organizatorzy: Gmina Olsztyn oraz Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 24 listopada (niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. Grudzieñ 6 grudnia (pi¹tek) w godz XXVI Miko³ajki Rynek Olsztyn Sk³adanie œwi¹tecznych yczeñ, rozdawanie paczek i cukierków przez Miko³aja w towarzystwie Œnie ynek i Anio³ków. Rozœwietlenie choinki. Fajerwerki. Wystêpy artystyczne. Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie. Miko³ajki, Olsztyn 2012', fot. M. Kosielak grudnia (niedziela) godz. 16 Spotkanie przy choince Molo na stawie w Zrêbicach Uroczyste odpalenie lampek na choince ustawionej na molo na stawie w Zrêbicach. Dekorowanie choinki przez dzieci. Spotkanie ze œw. Miko³ajem. Nastêpnie widowisko jase³kowe w sali gimnastycznej w Zespole Szkó³. Organizatorzy: Wspólnota Gruntowa Wsi Zrêbice Drugie, Zespó³ Szkó³ w Zrêbicach, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zrêbice i Krasawa. 23

24 30 17 grudnia (wtorek) godz. 12 Spotkanie op³atkowe Gminne Przedszkole w Olsztynie Spotkanie z udzia³em samotnych i najstarszych mieszkañców Gminy Olsztyn. Wystêpy artystyczne przedszkolaków, wspólna kolacja wigilijna. Organizator: Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Gminne Przedszkole, Zarz¹d Gminny KGW w Olsztynie. 22 grudnia (niedziela) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski Pod zamkiem Parking przy ul. Koœcielnej w Olsztynie Jarmarkowi kolekcjonerzy zamieni¹ parking Pod Zamkiem w muzeum na œwie ym powietrzu, gdzie mo na podziwiaæ stare, dobre rzemios³o oraz prawdziwe dzie³a sztuki. Jest to œwietna lekcja historii oraz okazja do nabycia ciekawych i cennych przedmiotów. Organizatorzy: Sp. j. Bednarek & Janas i Gmina Olsztyn. 31 grudnia (wtorek) XV Sylwester Pod gwiazdami Rynek Olsztyn Noworoczne yczenia Wójta Gminy Olsztyn sk³adane mieszkañcom gminy i goœciom. Zabawa na œwie ym powietrzu. Organizator: Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie, Gmina Olsztyn. Sylwester Pod gwiazdami, Olsztyn 2011', fot. M. Piecuch 24

25 URZ D GMINY OLSZTYN Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 10, Olsztyn tel.: , fax: GMINNY OŒRODEK KULTURY Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 15, Olsztyn tel.: , GMINNY OŒRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE G.L.K.S. SOKÓ OLSZTYN ul. Zielona 66, Olsztyn, tel.: , GMINNY OŒRODEK POMOCY SPO ECZNEJ W OLSZTYNIE Pl. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 10, Olsztyn tel.: , GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OLSZTYNIE Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Olsztyn tel.: GIMNAZJUM im. K. KARLIÑSKIEGO w OLSZTYNIE ul. Zielona 66, Olsztyn tel.: , GMINNE PRZEDSZKOLE W OLSZTYNIE ul. Napoleona 22, Olsztyn, tel.: SZKO A PODSTAWOWA W OLSZTYNIE ul. Kühna 18, Olsztyn, tel.: SZKO A PODSTAWOWA W TUROWIE Turów, ul. Szkolna 12, Olsztyn, tel ZESPÓ SZKÓ W ZRÊBICACH Zrêbice Pierwsze, ul. G³ówna 143, Olsztyn, tel.: ZESPÓ SZKÓ W KUSIÊTACH Kusiêta 208, Olsztyn, tel.: ZARZ D GMINNY OSP W OLSZTYNIE Adres korespondencyjny: pl. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Olsztyn, tel.: ZARZ D GMINNY KGW W OLSZTYNIE Siedziba GOK, pl. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Olsztyn, tel.: KLUB AKTYWNOŒCI LOKALNEJ Siedziba GOK, pl. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Olsztyn, tel.: STOWARZYSZENIE ODNOWY I ROZWOJU WSI ZRÊBICE I KRASAWA Zrêbice Pierwsze, ul. G³ówna 137, Olsztyn STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU MA YCH OJCZYZN TUR Turów, ul. Szkolna 12, Olsztyn tel.:

26 STOWARZYSZENIE MI OŒNIKÓW ROBÓTEK RÊCZNYCH ŒWIAT EWY Biskupice, ul. Choroñska 153/155, Olsztyn tel.: , STOWARZYSZENIE LUDZI OTWARTYCH SERC "LOS ul. Mstowska 52, Olsztyn tel.: , ZWI ZEK M ODZIE Y WIEJSKIEJ W OLSZTYNIE Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 15, Olsztyn tel.: ANTYKOMUNISTYCZNY ZWI ZEK WIÊ NIÓW POLITYCZNYCH ul. Waszyngtona 62 lok. 5, 42-2 Czêstochowa tel.: RADA SO ECKA WSI SKRAJNICA Skrajnica, ul. Szczytowa 29, Olsztyn tel.: PARAFIA pw. œw. J. CHRZCICIELA w OLSZTYNIE ul. Koœcielna 6, Olsztyn tel.: PARAFIA pw. œw. IDZIEGO w ZRÊBICACH Zrêbice Drugie, ul. arecka 4, Olsztyn tel.: CARITAS ARCHIDIECEZJI CZÊSTOCHOWSKIEJ ul. Staszica 5, 42-2 Czêstochowa tel.: , STAJNIA BIA Y BOREK, KLUB NARCIARSKI RATRAK Biskupice, ul. Zrêbska 93, Olsztyn tel.: , , RESTAURACJA "SPICHLERZ ul. Kazimierza Wielkiego 2, Olsztyn tel.: , , AL-REM SPORT Adam Stefañski, tel.: ERMAT GROUP Al. Niepodleg³oœci 39, 42-2 Czêstochowa tel.: , , SZKO A TAÑCA DOBROWOLSCY ul. Kiedrzyñska 24/32, 42-2 Czêstochowa tel.: , KS DRAGON JANÓW-OLSZTYN ul. Kühna 18, Olsztyn tel.: , Sp. J. BEDNAREK & JANAS tel.: "JURA DANCE" MARCIN CIURA ul. Kühna 20, Olsztyn tel.: , 26

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

Wernisa Bo eny Czerskiej w Parczewie

Wernisa Bo eny Czerskiej w Parczewie Wernisa Bo eny Czerskiej w Parczewie Nr (6) (133) Czerwiec 2013 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok XII Autor pracy Bo ena Czerska Wydawca: Adres redakcji: Zespó³ Redakcyjny Wspó³praca

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI GMINNE. Nr 18 Marzec 2010. Kwartalnik wydawany przez Urz¹d Gminy i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Piotr Rogo a

WIEŒCI GMINNE. Nr 18 Marzec 2010. Kwartalnik wydawany przez Urz¹d Gminy i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Piotr Rogo a E G Z E M P L A R Z B E Z P A T N Y WIEŒCI GMINNE Antolin * Bilsko* Brzeziny* Ciechocin * D¹bie * Felinów * Gwizdów * Kalenne* Lute* Majdan * Micha³ówka * Modliborzyce * Pasieka* S³upie * Stojeszyn Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI LISEWSKIE

WIADOMOŒCI LISEWSKIE Nr 9/2007 ROK V Sierpieñ/Wrzesieñ/PaŸdziernik WIADOMOŒCI LISEWSKIE ISSN: 1730-752X W numerze:vii Sesja Rady Gminy Wyk³ad w Szkole Podstawowej w Lisewie Do ynki w Pniewitem Si³ownia Spotkanie integracyjne

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³ Rok 8 Nr 2 (53) luty marzec 2008 ISSN 1642 6371 Tego jeszcze nie by³o w dziejach krzanowickiego Urzêdu Stanu Cywilnego. A dwadzieœcia par obchodzi³o w tym roku obchodzi³o w tym roku Jubileusz 50-lecia

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

Zareklamuj się POWIAT. Szanowni Pañstwo! JE ELI JESTEŒ OSOB POKRZYWDZON PRZESTÊPSTWEM PAMIÊTAJ! MO ESZ OTRZYMAÆ BEZP ATN POMOC

Zareklamuj się POWIAT. Szanowni Pañstwo! JE ELI JESTEŒ OSOB POKRZYWDZON PRZESTÊPSTWEM PAMIÊTAJ! MO ESZ OTRZYMAÆ BEZP ATN POMOC POWIAT W NUMERZE: POWIAT Ostatnia sesja Rady Powiatu 4 kadencja... 3 Powiatowe Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci... 4-5 Powiatowy Przegl¹d Twórczoœci Nauczycieli... 7 Poka, co potrafisz!, Darek

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec INFORMATOR Gminy Szyd³owiec nr 10-11/2004 Urz¹d Miejski w Szyd³owcu, 26-500 Szyd³owiec, Rynek Wielki 1, tel. (048) 617-12-53, (048) 617-10-16 fax (048) 617-05-10, http://www.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl,

Bardziej szczegółowo

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7 nr 05 (31) maj 2012 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Grand Prix dla Pawlaka - str. 2 Noc w Muzeum - str. 2 SANTOS FC w Stargardzie - str. 2 Otwarcie ulicy Prezydentów RP

Bardziej szczegółowo

GOŒCIE Z BRUKSELI. Gniewino odwiedzili... Nowa sekretarz gminy - str. 3 Wa ny etap... - str. 4 Pielgrzymka - str. 5. Relikwie JP II - str.

GOŒCIE Z BRUKSELI. Gniewino odwiedzili... Nowa sekretarz gminy - str. 3 Wa ny etap... - str. 4 Pielgrzymka - str. 5. Relikwie JP II - str. Dobre miejsce NR 8/2011 Gniewino odwiedzili... GOŒCIE Z BRUKSELI Gmina Gniewino, Kaszuby i Gdañsk by³y przyk³adami Polski nowoczesnej, rozwiniêtej gospodarczo i atrakcyjnej turystycznie zaprezentowanej

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej

Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej Urz¹d Miasta Czêstochowy wrzesieñ 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie fot. W. Sowula Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV

Bardziej szczegółowo

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz SAMORZ D Uchwa³y Rady Gminy Zgierz XVII sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê 19 stycznia. Radni podjêli uchwa³y w sprawach: zmiany uchwa³y Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie okreœlenia

Bardziej szczegółowo

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy lipiec, sierpieñ 2008 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE LIPIEC, SIERPIEÑ 2008 POLECAMY SZCZEGÓLNIE:

Bardziej szczegółowo

Z wykazem mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka, budynek B, II piêtro, pokój numer 44.

Z wykazem mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka, budynek B, II piêtro, pokój numer 44. Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Otwocku Prezydent Miasta Otwocka informuje: Zarz¹dzeniem Nr 7/2008 z dnia 31.01.2008 r. przeznaczy³ do zbycia, w drodze bezprzetargowej, 4 lokale mieszkalne po³o one w budynkach

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE

Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³ Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE G OS Lisiej Góry wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 STEFAN JARACZ po³¹czy³ Warszawê ze Starymi

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 214 maj 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ Najnowsze informacje z Miasta i Gminy Historia Lubomierskiej œwi¹tyni Wiele ciekawostek Zapraszamy do lektury! 2 SAMORZ DOWE

Bardziej szczegółowo

Tuszyñskie od A do Z, to rozdzia³, który ma formu³ê kalejdoskopu. Mo na go porównaæ doprzys³owiowego grochu z kapust¹. Niech jednak Czytelnik nie

Tuszyñskie od A do Z, to rozdzia³, który ma formu³ê kalejdoskopu. Mo na go porównaæ doprzys³owiowego grochu z kapust¹. Niech jednak Czytelnik nie Tuszyñskie od A do Z, to rozdzia³, który ma formu³ê kalejdoskopu. Mo na go porównaæ doprzys³owiowego grochu z kapust¹. Niech jednak Czytelnik nie lekcewa y tych rozmaitoœci. W rozdziale s¹ bowiem zamieszczone

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI LISEWSKIE

WIADOMOŒCI LISEWSKIE Nr 9/2006 ROK IV Sierpieñ/Wrzesieñ WIADOMOŒCI LISEWSKIE ISSN: 1730-752X W numerze: Pierwszy dzieñ w szkole Wakacje w œwietlicy Zawody wêdkarskie Festiwal smaku Podziêkowania Piknik Integracyjny w Mgoszczu

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

S OWO BURMISTRZA MIASTA

S OWO BURMISTRZA MIASTA S OWO BURMISTRZA MIASTA Mamy wiosnê! Kalendarzow¹, astronomiczn¹ i w rzeczywistoœci. Zima, mróz i œnieg tak oczekiwany w okresie Bo ego Narodzenia dokuczy³ i uprzykrzy³ siê chyba wszystkim. Niespotykane

Bardziej szczegółowo