ODPOWIEDZIALNY HAZARD Oświadczenie na temat zasad i przykład najlepszych praktyk w europejskiej branŝy hazardowo-rozrywkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZIALNY HAZARD Oświadczenie na temat zasad i przykład najlepszych praktyk w europejskiej branŝy hazardowo-rozrywkowej"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZIALNY HAZARD Oświadczenie na temat zasad i przykład najlepszych praktyk w europejskiej branŝy hazardowo-rozrywkowej

2 Spis Treści Oświadczenie EUROMATu na temat odpowiedzialnego hazardu str. 2 Wstęp str.3 Definicja odpowiedzialnego hazardu zrozumienie terminologii str. 4 Kto i jak odnośnie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w hazardzie? str. 6 Kto? str. 7 Jak? 1. badania i fakty str skuteczna edukacja i komunikacja 3. przepisy 4.leczenie i pomoc medyczna Podsumowanie: Wezwanie do działania str. 14 RAPORTY KRAJOWE str. 17 EUROMAT Kim jesteśmy i Co robimy str. 37 Członkowie EUROMATu str. 40

3 Oświadczenie EUROMATu na temat odpowiedzialnego hazardu Przyjęte w Maastricht 25 października 2007 roku Europejska BranŜa Hazardowo-Rozrywkowa reprezentowana przez EUROMAT dostarcza obywatelom poŝądanych przez nich usług: uregulowana rozrywka i hazard w miejscach publicznych przy odpowiedniej kontroli. Naszym celem jest to, aby wszystkie strony zaangaŝowane w świadczenie takich usług robiły to w moŝliwie najlepszy sposób, szanując uzasadnione interesy wszystkich stron obywateli, właścicieli lokali, operatorów, administracji przy jednoczesnym zapobieganiu wszelkim szkodliwym konsekwencjom naszej działalności w stosunku do bardziej podatnych jednostek. Chcemy i musimy współpracować z osobami zaangaŝowanymi w regulowanie naszego sektora, aby uczynić Rozrywkę z Wygranymi bezpieczną, niedrogą i odpowiednio regulowaną przyjemnością. Osoba dokonująca racjonalnych i sensowych wyborów oraz postępująca zgodnie z takimi wyborami w danych okolicznościach oraz ze świadomością intencji rozrywki i jej ograniczeń uwaŝana jest za Odpowiedzialnego Hazardzistę. Uwzględniając powyŝsze, EUROMAT zachęca swoje Organizacje Członkowskie, a poprzez nie cały sektor hazardowy, do współpracy z organami krajowymi, organizacjami publicznymi i prywatnymi zainteresowanymi odpowiedzialnym hazardem przy opracowywaniu programów prewencyjnych celem uniknięcia ryzyk związanych z naduŝywaniem lub niewłaściwym uŝywaniem narzędzi i urządzeń hazardowych. EUROMAT rozumie róŝnorodność regulacji i praktyk kontrolnych istniejących w Europie, ale uwaŝa, Ŝe taka róŝnorodność nie powinna stanowić przeszkody dla przejrzystych, uczciwych i trwających wysiłków celem promowania odpowiedzialnego hazardu w kaŝdej jurysdykcji. W tym celu EUROMAT zachęca Organizacje Członkowskie do promowania lub współpracowania przy danych programach, umoŝliwiających graczom rozpoznawanie działań hazardowych prowadzonych zgodnie z zasadami i praktykami odpowiedzialnego hazardu.

4 Wstęp EUROMAT, czyli Europejska Federacja Hazardu i Rozrywki, reprezentuje przemysł hazardowo-rozrywkowy przed Unią Europejską. Członkowie EUROMATu wytwarzają, rozprowadzają i obsługują automaty do gier i urządzenia rozrywkowe poza kasynami. Automaty do gier i urządzenia rozrywkowe mają za zadanie dostarczyć klientom rozrywki i przyjemności. Odpowiedzialny hazard stanowi zobowiązanie do promowania odpowiedzialnego zachowania wśród klientów, w branŝy i wśród pracowników. EURONAT i jego członkowie opublikowali niniejszą broszurę celem przedstawienia Czterech Zasad, które naleŝy stosować celem rozwijania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i podkreślenia długiej historii naszej branŝy w promowaniu odpowiedzialnego hazardu. Te cztery zasady obejmują badania, skuteczną edukację i komunikację, regulację i leczenie patologicznego hazardu. Na tle Sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 1, które odrzuca podejście jednego rozwiązania odpowiedniego dla wszystkich, EUROMAT przyjął Oświadczenie na temat Odpowiedzialnego Hazardu, które odzwierciedla indywidualne nakazy kaŝdego Państwa Członkowskiego UE i które stało się kamieniem węgielnym dla naszych działań z zakresu promowania odpowiedzialnego hazardu. Niniejsza broszura ma równieŝ na celu pokazanie najlepszych praktyk a w szczególności uwydatnienie inicjatyw branŝowych celem zrozumienia i aktywnego wspierania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w hazardzie. Broszura kończy się Wezwaniem do Działania wzywającym wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w debacie na temat sposobu skutecznego promowania odpowiedzialnego hazardu w szeroko rozumianej branŝy hazardowej. PowaŜne problemy stanowią nałogowy hazard, hazard nieletnich oraz ochrona jednostek podatnych, w tym dzieci. Wszyscy legalni aktorzy hazardowi powinni ponosić odpowiedzialność i podjąć pozytywne i konstruktywne działania celem ich rozwiązania. Pewną część odpowiedzialności ponosi przemysł, lecz rządy, którym hazard przynosi corocznie znaczne zyski, nie mogą odrzucić swojej części odpowiedzialności. Wspólne uznanie często nieuznanych kwestii politycznych, finansowych, handlowych i moralnych stron zainteresowanych stanowi warunek wstępny zrozumienia sprzecznych wezwań o większe lub mniejsze moŝliwości grania, regulacji, opodatkowania, badania, edukacji i leczenia. Ta zdrowa rywalizacja pomiędzy graczami, regulatorami, branŝą hazardową, grupami dobrobytu społecznego i wolności społecznych, środowisk naukowych i instytucji opieki medycznej odzwierciedla róŝnorodność i widoczny brak spójności polityk dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branŝy hazardowej całej Europy. EUROMAT nadal jest jednym z głównych zwolenników odpowiedzialnego hazardu i mamy nadzieję, Ŝe niniejsza publikacja przyczyni się do promowania większego wkładu w odpowiedzialny hazard wszystkich zainteresowanych stron na poziomie UE i Państw Członkowskich UE. BranŜa hazardowa ma na celu dostarczenie klientom wysokiej jakości rozrywki. 1 Artykuł 9 Sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: nowe partnerstwo (2006/2133 (INT))

5 Nałogowy hazardzista to osoba, która jest tymczasowo naraŝona na brak moŝliwości dokonania racjonalnych wyborów.

6 Definicja odpowiedzialnego hazardu zrozumienie terminologii Odpowiedzialny hazard odnosi się do jednostek biorących udział w działalności hazardowej, dokonując racjonalnych i sensowych wyborów, i stanowi antytezę nałogowego hazardu. Dla celów niniejszej broszury praktyki oznaczone terminem odpowiedzialny hazard mają zastosowanie do całej branŝy poprzez przykłady wzięte z sektora hazardowo-rozrywkowego. BranŜa hazardowa ma na celu dostarczenie klientom wysokiej jakości rozrywki, spełniającej oczekiwania społeczeństwa odnośnie rozrywki, zabawy i emocji przy odpowiedniej kontroli. W tym zakresie wszyscy uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ochronę klientów, w szczególności osób podatnych, przed ich skrzywdzeniem lub wykorzystaniem. Przemysł hazardowy, lokalne organy nadzorujące, klienci i inni uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za tworzenie i przyjmowanie skutecznych programów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw skierowanych do klientów, pracowników i lokalnych społeczności. Podczas gdy znaczna większość naszych klientów gra w sposób odpowiedzialny, faktem jest, Ŝe niewielka ich część nie jest w stanie tego robić. Klientów tych powszechnie nazywa się nałogowymi lub patologicznymi hazardzistami, w zaleŝności od ich zachowania. Hazard nałogowy Nałogowy hazardzista to osoba, która jest tymczasowo naraŝona na brak moŝliwości dokonania racjonalnych wyborów, nieświadoma celu rozrywki, jej ograniczeń i potencjalnego ryzyka rozwinięcia się patologicznych zaburzeń hazardowych. Hazard patologiczny Zgodnie z międzynarodowymi kryteriami diagnostycznymi 2 patologicznym hazardzistą jest osoba, która cierpi na zaburzenia psychiatryczne, objawiające się nałogowym zachowaniem odnośnie szeregu czynności, w tym hazardu. 2 ICD-10 (Dilling, Mombour, Schmidt & Schulte-Markwort, 2005) i DSM-IV (APA, 2000)

7 BranŜa, rząd i inne osoby zainteresowane muszą współpracować, aby zapewnić, Ŝe odpowiedzialność społeczna słuŝy klientom, społecznościom i pracownikom. BranŜa w Europie przez dekady wdraŝała działania prewencyjne, które często były następnie wprowadzane do ustawodawstwa. Programy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stały się systemową cechą kaŝdej działalności operatora hazardowego.

8 Kto i jak odnośnie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w hazardzie? KTO? Cele odpowiedzialności społecznej klienci, społeczności i pracownicy BranŜa, rząd i inne zainteresowane osoby muszą współpracować, aby zapewnić, Ŝe odpowiedzialność społeczna słuŝy klientom, społecznościom i pracownikom. Szczególne wymogi społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw określane są na podstawie rygorystycznej analizy wymogów poszczególnych krajów budowanych wokół zbieŝnej opinii uczestników na temat ryzyk i priorytetów. W związku z tym, Ŝe będą się one zmieniały w czasie i pomiędzy jurysdykcjami, naleŝy zbadać, czy istnieje dowód na rzeczywiste ryzyko urzędowe i czy działania są podejmowane, czy są wyraźne, skuteczne, proporcjonalne i czy osoby podejmujące decyzje są pociągane do odpowiedzialności w oparciu i obiektywne kryteria i dowody. Klienci Badania międzynarodowe pokazują, Ŝe znaczna większość dorosłej populacji lubi grać w gry losowe i uwaŝa je za ekscytujące. Dla nich hazard jest jedną z przyjemności. 3 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw musi być adresowana do wszystkich klientów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony osób podatnych. Ochrona konsumenta leŝy w centrum wszystkich wysiłków zmierzających do zapewnienia, Ŝe hazard udostępniany jest w sposób społecznie odpowiedzialny. BranŜa zajmuje się dostarczaniem rozrywki graczom a nie zbijaniem kapitału na tych kilku osobach, które wykazują zachowania nałogowe lub podatne na uzaleŝnienia. Uwiadamiamy graczom konsekwencje nałogowego hazardu, promujemy dostępność środków dla osób, które potrzebują pomocy i zniechęcamy do grania w naszych lokalach osoby, które są nałogowymi hazardzistami. Aby być w stanie wspierać klientów doświadczających trudności, branŝa hazardoworozrywkowa w Europie przez dekady aktywnie a początkowo dobrowolnie dokładnie analizowała problem i wdraŝała działania prewencyjne, które często były następnie wprowadzane do ustawodawstwa. Jest wiele przykładów takich działań, które zostały opisane w dalszych rozdziałach. Społeczności We współpracy z rządami, publicznymi instytucjami opieki zdrowotnej, środowiskiem naukowym, grupami dobrobytu społecznego i organami egzekwowania prawa staramy się wprowadzić rozumienie odpowiedzialnego hazardu, promowanie przepisów opartych na dowodach i skutecznej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w kontekście lokalnych społeczności. Współpracujemy takŝe z rządami celem egzekwowania praw, chroniących dzieci i inne wraŝliwe osoby, oraz zapewnienia, Ŝe branŝa stanowi integralną część konstrukcji lokalnej społeczności. Dostarczamy nie tylko rozrywki, ale takŝe między innymi zapewniamy bezpośrednie lub pośrednie zatrudnienie, rozwój umiejętności, lokalne udogodnienia i zyski z podatków. 3 Co potwierdziło badanie British Prevalence Study z roku 2007 i badania Niemieckiego Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZgA), Instytutu Badania Terapii (Monachium) i Uniwersytetu w Bremie.

9 Pracownicy Zapewniamy, Ŝe pracownicy działają w sposób odpowiedzialny społecznie i współdziałają z klientami w sposób profesjonalny i oddany. Programy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stały się systemową cechą kaŝdej działalności operatora hazardowego zapewniając, Ŝe pracownicy takŝe dąŝą do celu związanego z promowaniem odpowiedzialnego społecznie hazardu, są szkoleni i upowaŝniani do słuŝenia wsparciem graczom, jeśli jest to konieczne, i nie szkodzą podczas zatrudnienia w naszym środowisku.

10 JAK? CZTERY KLUCZOWE ZASADY, KTÓRE NALEśY STOSOWAĆ ODNOŚNIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BRANśY HAZARDOWEJ Następujące zasadny naleŝy stosować w opracowywaniu i wykonywaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. MoŜna je podzielić na cztery kluczowe zasady. Istotne jest, aby zrozumieć, które z nich wymagają indywidualnego, a które jednolitego podejścia ze strony branŝy, rządu lub innych uczestników. Zostały one sformułowane celem zapewnienia, Ŝe odpowiedzialność społeczna rozwijana jest w sposób przejrzysty, spójny, celowy, proporcjonalny i odpowiedzialny. W związku z tym, Ŝe niniejsza broszura ma na celu pokazanie roli branŝy w rozwijaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, poniŝsze badanie przytacza przykłady z branŝy. Podział zadań wygląda następująco: 1. BADANIE FAKTÓW Badanie potencjalnych ryzyk i odnoszenie się do nich w kontekście odpowiedzialnego hazardu Wiarygodne badania oparte na dowodach stanowią podstawę zdrowego odpowiedzialnego hazardu. Rząd, branŝa i środowiska akademickie wspierane przez innych uczestników muszą połączyć siły celem prawidłowej oceny tego, co wywołuje nałogowy hazard i praktyk, które wspierają odpowiedzialny hazard. BranŜa hazardowo-rozrywkowa ma swój wkład w opracowywanie odpowiednich badań odnośnie identyfikacji potencjalnych problemów i skutecznych praktyk odpowiedzialnego hazardu. Środowiska naukowe, specjaliści we współpracy z rządem grają wiodącą rolę w zapewnianiu, Ŝe metodologia jest odpowiednia a wyniki mogą wpływać na decyzje polityczne. Podczas gdy w niektórych przypadkach badania nad zachowaniami hazardowymi są w całości finansowane przez branŝę, coraz częściej moŝna się spotkać z przekonaniem, Ŝe rządy, które odnoszą znaczne wpływy podatkowe z hazardu, muszą uczestniczyć w kosztach takich badań. Naturalna skłonność środowisk naukowych i badaczy do wzywania do prowadzenia większej liczby badań i analiz musi zostać złagodzona poprzez badanie prawdziwych potrzeb regulacyjnych. Rządy muszą określić swoje priorytety poprzez umieszczenie hazardu w kontekście przepisów społecznych i zdrowotnych oraz programów badawczych opartych na obiektywnym wyraźnym wyjaśnieniu, a nie na niewymiernych niewiadomych takich jak uŝyteczne tło lub interesujący. Jest wiele przykładów takich badań, między innymi w studiach przypadku Państwa Członkowskich UE, gdzie zbieranie dowodów bezpośrednio doprowadziło do ulepszonej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branŝy hazardowej: British Gambling Prevalence Survey 2007 (badanie brytyjskiej Komisji ds. Hazardu z 2007 roku): Danish Prevalence Study 2007 (badanie duńskiej Komisji ds. Hazardu z 2007 roku): Hazard i problemy hazardowe w Niemczech: wyniki badania krajowego z roku 2008: Badanie hazardowe zlecone przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta (IMCO) Parlamentu Europejskiego z roku 2008: Norweskie Badanie Zdrowia z roku 2007 (Sintef Rapport):

11 Patologiczny hazard w Niemczech: hazard i ryzyka populacji, z roku 2007: Wired To More Than A Game : badanie nad charakterem i zakresem nałogowego hazardu w Holandii z roku 2006:

12 2. SKUTECZNA EDUKACJA I KOMUNIKACJA Edukacja stanowi podstawę zapobiegania problemom hazardowym. Edukacja stanowi główną zasadę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branŝy hazardowej, niezaleŝnie od tego, czy jest charakteryzowana jako dostarczanie informacji klientom, zachęcając ich do bardziej odpowiedzialnego grania, czy jako szkolenie i edukacja personelu, który w ten sposób będzie w stanie lepiej pomóc klientom. W róŝnych krajach edukacja moŝe przybrać róŝne formy. Na przykład edukacja moŝe przejawiać się poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych takich jak przeprowadzona w Niemczech kampania Hazard dla zabawy i odpowiedzialność społeczna. Kampania ta dała jasny przekaz związany z ochroną młodzieŝy, reklamą promocyjną ( hazard nie jest odpowiedzią na osobiste problemy, gra to tylko rozrywka ) i pomocy (tak jak numery telefonów zaufania na kaŝdym automacie do gier). Podobny program wprowadzono w Holandii (np. programy szkoleniowe, rozprowadzanie informacji, ograniczenie wiekowe i weryfikacja), które przyniosły znaczne obniŝenie zjawiska nałogowego hazardu. Trzecim przykładem skutecznej edukacji i komunikacji moŝe być uzgodniony przez branŝę i organ nadzorujący w Katalonii kodeks dobrych praktyk odpowiedzialnego hazardu 4, który cieszył się szeroki zainteresowaniem pracowników branŝy i klientów. Podobne przykłady takich inicjatyw moŝna znaleźć w całej Unii Europejskiej. 3. PRZEPISY Aktywne zaangaŝowanie kaŝdej grupy zainteresowanych zapewni właściwą równowagę. Sukces zaleŝy od tworzenia przepisów opartych na dowodach i jakości analiz danych, wykorzystywanych podczas debaty. Przepisy na temat hazardu wskazują na napięcie pomiędzy wolnościami społecznymi z jednej strony (tj. danie dorosłym prawa do spędzania czasu i wydawania pieniędzy zgodnie z ich wyborem) oraz silnym ograniczaniem lub nawet zabranianiem przez rząd tej działalności na rzecz niewielkiej liczby obywateli, którzy doświadczają trudności z drugiej strony. Ponadto istnieją dowody na to, Ŝe zbyt wiele przepisów i zakazów spychają działalność do podziemia, skutkując tworzeniem się nieuregulowanego i nielegalnego środowiska. W zaleŝności od szczególnych wymogów danej jurysdykcji istnieje cały wachlarz mechanizmów o charakterze dobrowolnym i przymusowym celem promowania odpowiedzialnego hazardu i zapobiegania rozwojowi hazardu nałogowego i patologicznego. W wielu przypadkach dobrowolne inicjatywy branŝy, obejmujące kodeksy praktyki, zostały uznane za wzorce przez krajowe organy nadzorujące i włączone do bezwzględnych wymogów, jak np. warunek licencyjny. Niektóre z nich są obecne we wszystkich jurysdykcjach, tak jak ograniczenia wiekowe, natomiast inne róŝnią się w zaleŝności od jurysdykcji w oparciu o odpowiednie zmienne społeczne i kulturowe. Szczególne wymogi społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw określane są na podstawie rygorystycznej analizy wymogów poszczególnych krajów budowanych wokół zbieŝnej opinii uczestników na tematy ryzyk i priorytetów. W związku z tym, Ŝe będą się one zmieniały w czasie i pomiędzy jurysdykcjami, zasady regulujące powinny być oparte na tym, czy istnieje dowód na rzeczywiste ryzyko urzędowe i czy działania są podejmowane, wyraźne skuteczne, 4 Kataloński Kodeks Dobrych Praktyk Odpowiedzialnego Hazardu

13 proporcjonalne i czy osoby podejmujące decyzje są pociągane do odpowiedzialności w oparciu i obiektywne kryteria i dowody. PoniŜej podano kilka przykładów interwencji urzędowej, z których wiele wywodzi się z działań urzędowych wszczętych przez branŝę hazardowo-rozrywkową w ostatnich dekadach. Jest to indykatywny spis róŝnych działań urzędowych obowiązujących w róŝnych Krajach Członkowskich, ale Ŝadne z nich nie ma jednolitego zastosowania z całe UE. Historyczne, kulturowe i społeczne cechy kaŝdego Kraju Członkowskiego UE powinny wymagać i wymagały odpowiedniego stosowania przepisów opartych na dowodach. Przykłady róŝnych działań urzędowych wykorzystywanych do ochrony klientów w róŝnych jurysdykcjach obejmują między innymi telefony zaufania, licencjonowanie pomieszczeń z automatami do gier celem umoŝliwienia montaŝu pewnych rodzajów automatów, ograniczenia wiekowe celem ochrony nieletnich, przedstawianie informacji na temat ryzyk związanych z nadmiernym graniem oraz sposobu uzyskania pomocy, jeśli klient jej potrzebuje, brak udzielania kredytów, odpowiedzialne sprzedawanie alkoholu, regulaminy promocji, wprowadzenia standardów reklamowych i marketingowych celem ochrony nieletnich i innych naraŝonych osób i zapewnianie narządzi. Waga skutecznej komunikacji, celem umoŝliwienia klientom dokonania oceny informacji na temat nałogowego hazardu, została uznana w wymogach dobrowolnych i obowiązkowych. Obejmują one broszury, plakaty i ulotki w komercyjnych centrach hazardowych, uwidaczniające potencjalne zagroŝenia hazardu dla osób podatnych i oznaczające dostępność porad i pomocy. Numery telefonów zaufania wyświetlane na ekranach automatów do gier zainstalowanych w miejscach publicznych i centrach hazardowych stanowią kolejny waŝny instrument, poniewaŝ pomaga on szukać klientom pomocy. Poprzez takie telefony zaufania klienci mogą nawiązać kontakt z wyszkolonymi doradcami i otrzymać informacje na temat moŝliwości doradczych i terapeutycznych dostępnych na danym terenie. Przykłady róŝnych urzędowych wymogów technicznych mających na względzie społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw w branŝy hazardowej obejmują regulację stawek i wygranych, ograniczenie rodzaju i liczby automatów w lokalizacjach, licencjonowanie operatorów automatów do gier i samych automatów, standardy techniczne automatów do gier i badania automatów, niezapowiedziane kontrole automatów i pozwolenia na łączenie gier. Przykłady nadzorujących praktyk przedsiębiorstw obejmują szkolenie personelu, w szczególności pod względem identyfikowania hazardu patologicznego, odpowiedzialne praktyki zatrudnienia, audyty i szkolenia utrwalające wiedzę, zgodność z przepisami na temat zdrowia i bezpieczeństwa.

14 4. LECZENIE PATOLOGICZNEGO HAZARDU Niniejsza broszura nie ma na celu dotykania kwestii takich jak leczenie róŝnych form trudności związanych z grami, obejmujących uzaleŝnienie od hazardu, hazard patologiczny i debaty dotyczące odpowiednich badań hazardu nałogowego. W rzeczywistości EUROMAT uwaŝa, Ŝe podczas gdy branŝa robi co moŝe celem zapewnienia przeprowadzania badań opartych o dowody i zapewnia, Ŝe będą one stanowiły podstawę skutecznej komunikacji z klientami w kaŝdej jurysdykcji, władze państwowe, które są beneficjentami znacznych wpływów podatkowych z działalności hazardowej, oraz kaŝdy krajowy system zdrowotny ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego leczenia tej mniejszej części populacji uprawiającej hazard, która rozwinie zachowania patologiczne.

15 Władze państwowe oraz kaŝdy krajowy system zdrowotny ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego leczenia tej mniejszej części populacji uprawiającej hazard, która rozwinie zachowania patologiczne.

16 EUROMAT wzywa Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej do stworzenia Forum Odpowiedzialnego Hazardu oraz wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w dniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, który odbędzie się w całej Europie.

17 PODSUMOWANIE: WEZWANIE DO DZIAŁANIA EUROMAT wzywa wszystkich przedstawicieli branŝy hazardowej do wzięcia w udziału w debacie na temat skutecznego promowania odpowiedzialnego hazardu w szeroko pojętej branŝy hazardowej. EUROMAT wzywa wszystkich uczestników do stosowania czterech zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. EUROMAT wzywa inne zainteresowane osoby do zapewnienia, Ŝe przepisy oparte są na odpowiednich badaniach, są celowa i skuteczne oraz spójne w całym sektorze hazardowym i nie ograniczają niepotrzebni praw jednostki lub zgodnej z prawem działalności. EUROMAT wzywa wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia odpowiedzialności za przestrzeganie skutecznej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branŝy hazardowej, w tym do uznania, Ŝe rządy będące beneficjentami wpływów podatkowych muszą takŝe ponosić cięŝary i odpowiedzialność. EUROMAT wzywa Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej do stworzenia Forum Odpowiedzialnego Hazardu, w którym będą mogli uczestniczyć wszystkie europejskie stowarzyszenia handlowe działające w sektorze hazardowym, dając w ten sposób uczestnikom platformę do wymiany informacji i omówienia sposobów zapewniania ochrony konsumenta w róŝnych sektorach oraz promocji zdrowych zachowań hazardowych. EUROMAT wzywa wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w dniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, który odbędzie się w całej Europie, podkreślając potrzebę odpowiedzialnego hazardu i podczas którego klienci będą mogli otrzymać niezbędne wsparcie.

18 RAPORTY KRAJOWE Austria str. 18 Belgia str. 19 Bułgaria str. 20 Chorwacja str. 21 Dania str. 22 Niemcy str. 23 Wielka Brytania str. 24 Grecja str. 25 Węgry str. 26 Irlandia str. 27 Włochy str. 28 Litwa str. 29 Holandia str. 30 Polska str. 31 Rumunia str. 32 Serbia str. 33 Słowacja str. 34 Hiszpania str. 35 Szwecja str. 36

19 Austria Organizacja członkowska EUROMAT: Automatenverband.at Definicja: Nałogowy hazardzista jest definiowany jako osoba, której zachowanie budzi tymczasowe podejrzenie, Ŝe mogłaby ona stać się pewnego dnia jedną z osób, które rozwijają w sobie symptomy patologicznego hazardzisty. Uznane kryteria diagnostyczne obejmująicd-10 Światowej Organizacji Zdrowia i DSM IV-TR Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego. Promocja odpowiedzialnego hazardu: Przez ponad 25 lat branŝa w Austrii aktywnie promowała odpowiedzialny hazard nie tylko poprzez ograniczone stawki, ceny i minimalne wypłaty, lecz takŝe surowe ograniczenia wiekowe, ograniczenia dotyczące lokalizacji hazardu i odpowiednie naklejki na automatach do gier z ostrzeŝeniami i numerami róŝnych telefonów zaufania. Telefony zaufania sponsorują operatorzy i branŝa. W jednej prowincji istnieją takŝe kontrole wejść na podstawie kard członkowskich wymaganych w salonach z AWP. Agencje prywatne / publiczne udzielające pomocy: W Austrii istnieje szereg konkurujących ze sobą centrów doradczych i terapeutycznych, grup, doradców i klinik dla patologicznych hazardzistów. Niektóre z nich udzielają opieki takŝe osobom pośrednio dotkniętym patologicznym hazardem. Są one wspierane przez branŝę i operatorów a niektóre centra lecznicze wspierane są przez samorządy i opiekę społeczną. Niektóre z nich oferują usługi przez Internet. Są one wspierane przez samorządy i opiekę społeczną, jeśli osiągnięte są progi diagnostyczne i spełnione kryteria ICD-10 WHO odnośnie patologicznych hazardzistów. Pod uwagę naleŝy wziąć zróŝnicowane diagnozy, wykluczające patologiczny hazard i schorzenia dodatkowe. Powszechnie przyjmuje się, Ŝe patologiczny hazard stanowi nieznaczny problem populacji na przykład w porównaniu z patologicznym kupowaniem. Dane kontaktowe organizacji członkowskiej EUROMAT: Automatenverband.at Guglgasse 6 Top 2/5/1 A Wiedeń Telefon: +43 (1) Faks: +43 (1) www:

20 Belgia Organizacja członkowska EUROMAT: Union Belge de l Automatique (UBA) Ustawodawstwo (publiczne / prywatne): Celem polityki władz belgijskich jest ograniczenie moŝliwości związanych z hazardem i ochrona gracza. Operatorzy nie mogą udzielać graczom jakichkolwiek form kredytów lub poŝyczek. Operatorzy obiektów hazardowych muszą informować swoich klientów na ten temat w czytelny i widoczny sposób we wszystkich miejscach publicznych. Ulotki z informacjami na temat uzaleŝnienia od hazardu muszą być dostępne dla ludzi w widocznym miejscu (w kasynach, salonach gier i pubach). Zabronione jest umieszczanie bankomatów w kasynach, salonach gier i pubach. KaŜdy gracz moŝe poprosić o wykluczenie z kasyna i salonów gier. Lista wykluczonych osób musi być sprawdzana przez operatorów kasyn i salonów gier przy kaŝdej wizycie. Dla kaŝdej gry losowej oferowanej w kasynach, salonach gier i pubach prawo określa maksymalną kwotę zakładu, straty i wygranej. Określona jest takŝe maksymalna średnia godzinowa strata na gracza. Do sal hazardowych kasyn i salonów gier nie mają wstępu osoby poniŝej 21 roku Ŝycia. Gracz musi przedstawić dowód osobisty i podać swoje pełne imię i nazwisko, datę miejsce urodzenia, zawód i adres oraz musi podpisać rejestr. Osobom nieletnim nie wolno grać w gry losowe w pubach. Promocja odpowiedzialnego hazardu: Ustawodawstwo na temat hazardu (jak wskazano powyŝej) zapewnia właściwą promocję odpowiedzialnego hazardu przez operatorów. Agencje prywatne / publiczne udzielające pomocy: Belgijska Komisja ds. Hazardu (www.gamingcommission.fgov.be/website/index.html) ma kontakty z szeregiem róŝnych prywatnych grup samopomocy. Coalition international contre les jeux de hasard et d argent Rue d Artois, Bruxelles Telefon: CHU Brugmann Clinique des dependances Place Van Gehuchten, Bruxelles Telefon: +32 (0) Faks: + 32 (0) ACAJEP (Action concrčte pour les adeptes du jeu et proches) Rue Dr. De Meersman, Anderlecht Telefon: Centre de Guidance de Louvain-la-Neuve Service de sante Mental Grand Place, Louvain-la-Neuve Telefon: Le Pelican ASBL Boulevard E. Bockstael, Bruxelles Telefon: Les Pelerins de vie Rue de la Prevoyance, Bruxelles

21 Telefon: Maison du social de la Province de Liege Boulevard d Avroy, Liege Telefon: Joueurs anonymes Rue de l Eglise, Liege (Chenee) Telefon: Dane kontaktowe organizacji członkowskiej EUROMAT: Rue de l Eglise Liege (Chenee) Telefon: Union Belge de l Automatique (UBA) Wijngaardstraat Kerksken Belgia Telefon: +32 (0) Faks: +32 (0) www:

22 Bułgaria Organizacja członkowska EUROMAT: Bułgarskie Stowarzyszenie Handlowe Producentów i Operatorów Przemysłu Hazardowego (BTAMOGI) Ustawodawstwo (publiczne / prywatne): Nie istnieją szczególne obowiązki ustawodawcze, chociaŝ zostały nałoŝone surowe wymagania prawne odnośnie zakazu hazardu nieletnich, w tym surowy zakaz wchodzenia do obiektów hazardowych osób poniŝej 18 roku Ŝycia, odległości obiektów hazardowych od szkół, kościołów etc. Hazard internetowy nie został uregulowany w Bułgarii. Obecnie nie istnieją środki prawne do regulacji i kontroli ryzyk spowodowanych hazardem w Internecie. BTAMOGI prowadzi rozmowy z przedstawicielami branŝy celem stworzenia i uzgodnienia dobrowolnego kodeksu etyki w branŝy, który będzie takŝe obejmował zapobieganie nałogowemu hazardowi. Obecnie członkowie (producenci i operatorzy) BTAMOGI wdraŝają pewne programy celem zapobiegania uzaleŝnieniu od hazardu. Promocja odpowiedzialnego hazardu: BTAMOGI promuje odpowiedzialny hazard za pomocą róŝnych seminariów i spotkań z przedstawicielami branŝy. Agencje prywatne / publiczne udzielające pomocy: W Bułgarii istnieją centra pomocy, nieskupiające swojej działalności na uzaleŝnieniach od hazardu, lecz na uzaleŝnieniach w ogóle. Narodowe centrum uzaleŝnień Dział zmniejszania szkód 147, Al. Stamboliskiiski 1303 Sofia Telefon: Faks: Krajowe Centrum UzaleŜnień Suhodol 1362 Sofia Telefon: / Faks: Telefon: Centrum Rehabilitacji Phoenix 5 Rilski ezera 1 Sofia Telefon: Krajowe Centrum UzaleŜnień Pirotska 117 Sofia Telefon: Wkład społeczny branŝy: BranŜa wspiera projekty sportowe i młodzieŝowe / talenty, edukację etc. Pomaga takŝe rozwiązywać róŝne problemy społeczne, pomagając zapobiegać problemom związanym ze zdrowiem lub biedą w społeczeństwie. Bułgarska Sport Toto i Bułgarska Loteria Narodowa przeznaczają część zysków na sport / na potrzeby edukacji fizycznej i sportowej społeczeństwa oraz utrzymanie, naprawę i budowanie nowych obiektów sportowych / kulturę, zdrowie, edukację i inne działania społeczne. Dane kontaktowe organizacji członkowskiej EUROMAT: Bułgarskie Stowarzyszenie Handlowe producentów i Operatorów Przemysłu hazardowego (BTAMOGI) 34 Alabin str Sofia Telefon: Faks: www: