ODPOWIEDZIALNY HAZARD Oświadczenie na temat zasad i przykład najlepszych praktyk w europejskiej branŝy hazardowo-rozrywkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZIALNY HAZARD Oświadczenie na temat zasad i przykład najlepszych praktyk w europejskiej branŝy hazardowo-rozrywkowej"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZIALNY HAZARD Oświadczenie na temat zasad i przykład najlepszych praktyk w europejskiej branŝy hazardowo-rozrywkowej

2 Spis Treści Oświadczenie EUROMATu na temat odpowiedzialnego hazardu str. 2 Wstęp str.3 Definicja odpowiedzialnego hazardu zrozumienie terminologii str. 4 Kto i jak odnośnie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w hazardzie? str. 6 Kto? str. 7 Jak? 1. badania i fakty str skuteczna edukacja i komunikacja 3. przepisy 4.leczenie i pomoc medyczna Podsumowanie: Wezwanie do działania str. 14 RAPORTY KRAJOWE str. 17 EUROMAT Kim jesteśmy i Co robimy str. 37 Członkowie EUROMATu str. 40

3 Oświadczenie EUROMATu na temat odpowiedzialnego hazardu Przyjęte w Maastricht 25 października 2007 roku Europejska BranŜa Hazardowo-Rozrywkowa reprezentowana przez EUROMAT dostarcza obywatelom poŝądanych przez nich usług: uregulowana rozrywka i hazard w miejscach publicznych przy odpowiedniej kontroli. Naszym celem jest to, aby wszystkie strony zaangaŝowane w świadczenie takich usług robiły to w moŝliwie najlepszy sposób, szanując uzasadnione interesy wszystkich stron obywateli, właścicieli lokali, operatorów, administracji przy jednoczesnym zapobieganiu wszelkim szkodliwym konsekwencjom naszej działalności w stosunku do bardziej podatnych jednostek. Chcemy i musimy współpracować z osobami zaangaŝowanymi w regulowanie naszego sektora, aby uczynić Rozrywkę z Wygranymi bezpieczną, niedrogą i odpowiednio regulowaną przyjemnością. Osoba dokonująca racjonalnych i sensowych wyborów oraz postępująca zgodnie z takimi wyborami w danych okolicznościach oraz ze świadomością intencji rozrywki i jej ograniczeń uwaŝana jest za Odpowiedzialnego Hazardzistę. Uwzględniając powyŝsze, EUROMAT zachęca swoje Organizacje Członkowskie, a poprzez nie cały sektor hazardowy, do współpracy z organami krajowymi, organizacjami publicznymi i prywatnymi zainteresowanymi odpowiedzialnym hazardem przy opracowywaniu programów prewencyjnych celem uniknięcia ryzyk związanych z naduŝywaniem lub niewłaściwym uŝywaniem narzędzi i urządzeń hazardowych. EUROMAT rozumie róŝnorodność regulacji i praktyk kontrolnych istniejących w Europie, ale uwaŝa, Ŝe taka róŝnorodność nie powinna stanowić przeszkody dla przejrzystych, uczciwych i trwających wysiłków celem promowania odpowiedzialnego hazardu w kaŝdej jurysdykcji. W tym celu EUROMAT zachęca Organizacje Członkowskie do promowania lub współpracowania przy danych programach, umoŝliwiających graczom rozpoznawanie działań hazardowych prowadzonych zgodnie z zasadami i praktykami odpowiedzialnego hazardu.

4 Wstęp EUROMAT, czyli Europejska Federacja Hazardu i Rozrywki, reprezentuje przemysł hazardowo-rozrywkowy przed Unią Europejską. Członkowie EUROMATu wytwarzają, rozprowadzają i obsługują automaty do gier i urządzenia rozrywkowe poza kasynami. Automaty do gier i urządzenia rozrywkowe mają za zadanie dostarczyć klientom rozrywki i przyjemności. Odpowiedzialny hazard stanowi zobowiązanie do promowania odpowiedzialnego zachowania wśród klientów, w branŝy i wśród pracowników. EURONAT i jego członkowie opublikowali niniejszą broszurę celem przedstawienia Czterech Zasad, które naleŝy stosować celem rozwijania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i podkreślenia długiej historii naszej branŝy w promowaniu odpowiedzialnego hazardu. Te cztery zasady obejmują badania, skuteczną edukację i komunikację, regulację i leczenie patologicznego hazardu. Na tle Sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 1, które odrzuca podejście jednego rozwiązania odpowiedniego dla wszystkich, EUROMAT przyjął Oświadczenie na temat Odpowiedzialnego Hazardu, które odzwierciedla indywidualne nakazy kaŝdego Państwa Członkowskiego UE i które stało się kamieniem węgielnym dla naszych działań z zakresu promowania odpowiedzialnego hazardu. Niniejsza broszura ma równieŝ na celu pokazanie najlepszych praktyk a w szczególności uwydatnienie inicjatyw branŝowych celem zrozumienia i aktywnego wspierania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w hazardzie. Broszura kończy się Wezwaniem do Działania wzywającym wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w debacie na temat sposobu skutecznego promowania odpowiedzialnego hazardu w szeroko rozumianej branŝy hazardowej. PowaŜne problemy stanowią nałogowy hazard, hazard nieletnich oraz ochrona jednostek podatnych, w tym dzieci. Wszyscy legalni aktorzy hazardowi powinni ponosić odpowiedzialność i podjąć pozytywne i konstruktywne działania celem ich rozwiązania. Pewną część odpowiedzialności ponosi przemysł, lecz rządy, którym hazard przynosi corocznie znaczne zyski, nie mogą odrzucić swojej części odpowiedzialności. Wspólne uznanie często nieuznanych kwestii politycznych, finansowych, handlowych i moralnych stron zainteresowanych stanowi warunek wstępny zrozumienia sprzecznych wezwań o większe lub mniejsze moŝliwości grania, regulacji, opodatkowania, badania, edukacji i leczenia. Ta zdrowa rywalizacja pomiędzy graczami, regulatorami, branŝą hazardową, grupami dobrobytu społecznego i wolności społecznych, środowisk naukowych i instytucji opieki medycznej odzwierciedla róŝnorodność i widoczny brak spójności polityk dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branŝy hazardowej całej Europy. EUROMAT nadal jest jednym z głównych zwolenników odpowiedzialnego hazardu i mamy nadzieję, Ŝe niniejsza publikacja przyczyni się do promowania większego wkładu w odpowiedzialny hazard wszystkich zainteresowanych stron na poziomie UE i Państw Członkowskich UE. BranŜa hazardowa ma na celu dostarczenie klientom wysokiej jakości rozrywki. 1 Artykuł 9 Sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: nowe partnerstwo (2006/2133 (INT))

5 Nałogowy hazardzista to osoba, która jest tymczasowo naraŝona na brak moŝliwości dokonania racjonalnych wyborów.

6 Definicja odpowiedzialnego hazardu zrozumienie terminologii Odpowiedzialny hazard odnosi się do jednostek biorących udział w działalności hazardowej, dokonując racjonalnych i sensowych wyborów, i stanowi antytezę nałogowego hazardu. Dla celów niniejszej broszury praktyki oznaczone terminem odpowiedzialny hazard mają zastosowanie do całej branŝy poprzez przykłady wzięte z sektora hazardowo-rozrywkowego. BranŜa hazardowa ma na celu dostarczenie klientom wysokiej jakości rozrywki, spełniającej oczekiwania społeczeństwa odnośnie rozrywki, zabawy i emocji przy odpowiedniej kontroli. W tym zakresie wszyscy uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ochronę klientów, w szczególności osób podatnych, przed ich skrzywdzeniem lub wykorzystaniem. Przemysł hazardowy, lokalne organy nadzorujące, klienci i inni uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za tworzenie i przyjmowanie skutecznych programów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw skierowanych do klientów, pracowników i lokalnych społeczności. Podczas gdy znaczna większość naszych klientów gra w sposób odpowiedzialny, faktem jest, Ŝe niewielka ich część nie jest w stanie tego robić. Klientów tych powszechnie nazywa się nałogowymi lub patologicznymi hazardzistami, w zaleŝności od ich zachowania. Hazard nałogowy Nałogowy hazardzista to osoba, która jest tymczasowo naraŝona na brak moŝliwości dokonania racjonalnych wyborów, nieświadoma celu rozrywki, jej ograniczeń i potencjalnego ryzyka rozwinięcia się patologicznych zaburzeń hazardowych. Hazard patologiczny Zgodnie z międzynarodowymi kryteriami diagnostycznymi 2 patologicznym hazardzistą jest osoba, która cierpi na zaburzenia psychiatryczne, objawiające się nałogowym zachowaniem odnośnie szeregu czynności, w tym hazardu. 2 ICD-10 (Dilling, Mombour, Schmidt & Schulte-Markwort, 2005) i DSM-IV (APA, 2000)

7 BranŜa, rząd i inne osoby zainteresowane muszą współpracować, aby zapewnić, Ŝe odpowiedzialność społeczna słuŝy klientom, społecznościom i pracownikom. BranŜa w Europie przez dekady wdraŝała działania prewencyjne, które często były następnie wprowadzane do ustawodawstwa. Programy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stały się systemową cechą kaŝdej działalności operatora hazardowego.

8 Kto i jak odnośnie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w hazardzie? KTO? Cele odpowiedzialności społecznej klienci, społeczności i pracownicy BranŜa, rząd i inne zainteresowane osoby muszą współpracować, aby zapewnić, Ŝe odpowiedzialność społeczna słuŝy klientom, społecznościom i pracownikom. Szczególne wymogi społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw określane są na podstawie rygorystycznej analizy wymogów poszczególnych krajów budowanych wokół zbieŝnej opinii uczestników na temat ryzyk i priorytetów. W związku z tym, Ŝe będą się one zmieniały w czasie i pomiędzy jurysdykcjami, naleŝy zbadać, czy istnieje dowód na rzeczywiste ryzyko urzędowe i czy działania są podejmowane, czy są wyraźne, skuteczne, proporcjonalne i czy osoby podejmujące decyzje są pociągane do odpowiedzialności w oparciu i obiektywne kryteria i dowody. Klienci Badania międzynarodowe pokazują, Ŝe znaczna większość dorosłej populacji lubi grać w gry losowe i uwaŝa je za ekscytujące. Dla nich hazard jest jedną z przyjemności. 3 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw musi być adresowana do wszystkich klientów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony osób podatnych. Ochrona konsumenta leŝy w centrum wszystkich wysiłków zmierzających do zapewnienia, Ŝe hazard udostępniany jest w sposób społecznie odpowiedzialny. BranŜa zajmuje się dostarczaniem rozrywki graczom a nie zbijaniem kapitału na tych kilku osobach, które wykazują zachowania nałogowe lub podatne na uzaleŝnienia. Uwiadamiamy graczom konsekwencje nałogowego hazardu, promujemy dostępność środków dla osób, które potrzebują pomocy i zniechęcamy do grania w naszych lokalach osoby, które są nałogowymi hazardzistami. Aby być w stanie wspierać klientów doświadczających trudności, branŝa hazardoworozrywkowa w Europie przez dekady aktywnie a początkowo dobrowolnie dokładnie analizowała problem i wdraŝała działania prewencyjne, które często były następnie wprowadzane do ustawodawstwa. Jest wiele przykładów takich działań, które zostały opisane w dalszych rozdziałach. Społeczności We współpracy z rządami, publicznymi instytucjami opieki zdrowotnej, środowiskiem naukowym, grupami dobrobytu społecznego i organami egzekwowania prawa staramy się wprowadzić rozumienie odpowiedzialnego hazardu, promowanie przepisów opartych na dowodach i skutecznej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w kontekście lokalnych społeczności. Współpracujemy takŝe z rządami celem egzekwowania praw, chroniących dzieci i inne wraŝliwe osoby, oraz zapewnienia, Ŝe branŝa stanowi integralną część konstrukcji lokalnej społeczności. Dostarczamy nie tylko rozrywki, ale takŝe między innymi zapewniamy bezpośrednie lub pośrednie zatrudnienie, rozwój umiejętności, lokalne udogodnienia i zyski z podatków. 3 Co potwierdziło badanie British Prevalence Study z roku 2007 i badania Niemieckiego Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZgA), Instytutu Badania Terapii (Monachium) i Uniwersytetu w Bremie.

9 Pracownicy Zapewniamy, Ŝe pracownicy działają w sposób odpowiedzialny społecznie i współdziałają z klientami w sposób profesjonalny i oddany. Programy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stały się systemową cechą kaŝdej działalności operatora hazardowego zapewniając, Ŝe pracownicy takŝe dąŝą do celu związanego z promowaniem odpowiedzialnego społecznie hazardu, są szkoleni i upowaŝniani do słuŝenia wsparciem graczom, jeśli jest to konieczne, i nie szkodzą podczas zatrudnienia w naszym środowisku.

10 JAK? CZTERY KLUCZOWE ZASADY, KTÓRE NALEśY STOSOWAĆ ODNOŚNIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BRANśY HAZARDOWEJ Następujące zasadny naleŝy stosować w opracowywaniu i wykonywaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. MoŜna je podzielić na cztery kluczowe zasady. Istotne jest, aby zrozumieć, które z nich wymagają indywidualnego, a które jednolitego podejścia ze strony branŝy, rządu lub innych uczestników. Zostały one sformułowane celem zapewnienia, Ŝe odpowiedzialność społeczna rozwijana jest w sposób przejrzysty, spójny, celowy, proporcjonalny i odpowiedzialny. W związku z tym, Ŝe niniejsza broszura ma na celu pokazanie roli branŝy w rozwijaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, poniŝsze badanie przytacza przykłady z branŝy. Podział zadań wygląda następująco: 1. BADANIE FAKTÓW Badanie potencjalnych ryzyk i odnoszenie się do nich w kontekście odpowiedzialnego hazardu Wiarygodne badania oparte na dowodach stanowią podstawę zdrowego odpowiedzialnego hazardu. Rząd, branŝa i środowiska akademickie wspierane przez innych uczestników muszą połączyć siły celem prawidłowej oceny tego, co wywołuje nałogowy hazard i praktyk, które wspierają odpowiedzialny hazard. BranŜa hazardowo-rozrywkowa ma swój wkład w opracowywanie odpowiednich badań odnośnie identyfikacji potencjalnych problemów i skutecznych praktyk odpowiedzialnego hazardu. Środowiska naukowe, specjaliści we współpracy z rządem grają wiodącą rolę w zapewnianiu, Ŝe metodologia jest odpowiednia a wyniki mogą wpływać na decyzje polityczne. Podczas gdy w niektórych przypadkach badania nad zachowaniami hazardowymi są w całości finansowane przez branŝę, coraz częściej moŝna się spotkać z przekonaniem, Ŝe rządy, które odnoszą znaczne wpływy podatkowe z hazardu, muszą uczestniczyć w kosztach takich badań. Naturalna skłonność środowisk naukowych i badaczy do wzywania do prowadzenia większej liczby badań i analiz musi zostać złagodzona poprzez badanie prawdziwych potrzeb regulacyjnych. Rządy muszą określić swoje priorytety poprzez umieszczenie hazardu w kontekście przepisów społecznych i zdrowotnych oraz programów badawczych opartych na obiektywnym wyraźnym wyjaśnieniu, a nie na niewymiernych niewiadomych takich jak uŝyteczne tło lub interesujący. Jest wiele przykładów takich badań, między innymi w studiach przypadku Państwa Członkowskich UE, gdzie zbieranie dowodów bezpośrednio doprowadziło do ulepszonej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branŝy hazardowej: British Gambling Prevalence Survey 2007 (badanie brytyjskiej Komisji ds. Hazardu z 2007 roku): Danish Prevalence Study 2007 (badanie duńskiej Komisji ds. Hazardu z 2007 roku): Hazard i problemy hazardowe w Niemczech: wyniki badania krajowego z roku 2008: Badanie hazardowe zlecone przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta (IMCO) Parlamentu Europejskiego z roku 2008: Norweskie Badanie Zdrowia z roku 2007 (Sintef Rapport):

11 Patologiczny hazard w Niemczech: hazard i ryzyka populacji, z roku 2007: Wired To More Than A Game : badanie nad charakterem i zakresem nałogowego hazardu w Holandii z roku 2006:

12 2. SKUTECZNA EDUKACJA I KOMUNIKACJA Edukacja stanowi podstawę zapobiegania problemom hazardowym. Edukacja stanowi główną zasadę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branŝy hazardowej, niezaleŝnie od tego, czy jest charakteryzowana jako dostarczanie informacji klientom, zachęcając ich do bardziej odpowiedzialnego grania, czy jako szkolenie i edukacja personelu, który w ten sposób będzie w stanie lepiej pomóc klientom. W róŝnych krajach edukacja moŝe przybrać róŝne formy. Na przykład edukacja moŝe przejawiać się poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych takich jak przeprowadzona w Niemczech kampania Hazard dla zabawy i odpowiedzialność społeczna. Kampania ta dała jasny przekaz związany z ochroną młodzieŝy, reklamą promocyjną ( hazard nie jest odpowiedzią na osobiste problemy, gra to tylko rozrywka ) i pomocy (tak jak numery telefonów zaufania na kaŝdym automacie do gier). Podobny program wprowadzono w Holandii (np. programy szkoleniowe, rozprowadzanie informacji, ograniczenie wiekowe i weryfikacja), które przyniosły znaczne obniŝenie zjawiska nałogowego hazardu. Trzecim przykładem skutecznej edukacji i komunikacji moŝe być uzgodniony przez branŝę i organ nadzorujący w Katalonii kodeks dobrych praktyk odpowiedzialnego hazardu 4, który cieszył się szeroki zainteresowaniem pracowników branŝy i klientów. Podobne przykłady takich inicjatyw moŝna znaleźć w całej Unii Europejskiej. 3. PRZEPISY Aktywne zaangaŝowanie kaŝdej grupy zainteresowanych zapewni właściwą równowagę. Sukces zaleŝy od tworzenia przepisów opartych na dowodach i jakości analiz danych, wykorzystywanych podczas debaty. Przepisy na temat hazardu wskazują na napięcie pomiędzy wolnościami społecznymi z jednej strony (tj. danie dorosłym prawa do spędzania czasu i wydawania pieniędzy zgodnie z ich wyborem) oraz silnym ograniczaniem lub nawet zabranianiem przez rząd tej działalności na rzecz niewielkiej liczby obywateli, którzy doświadczają trudności z drugiej strony. Ponadto istnieją dowody na to, Ŝe zbyt wiele przepisów i zakazów spychają działalność do podziemia, skutkując tworzeniem się nieuregulowanego i nielegalnego środowiska. W zaleŝności od szczególnych wymogów danej jurysdykcji istnieje cały wachlarz mechanizmów o charakterze dobrowolnym i przymusowym celem promowania odpowiedzialnego hazardu i zapobiegania rozwojowi hazardu nałogowego i patologicznego. W wielu przypadkach dobrowolne inicjatywy branŝy, obejmujące kodeksy praktyki, zostały uznane za wzorce przez krajowe organy nadzorujące i włączone do bezwzględnych wymogów, jak np. warunek licencyjny. Niektóre z nich są obecne we wszystkich jurysdykcjach, tak jak ograniczenia wiekowe, natomiast inne róŝnią się w zaleŝności od jurysdykcji w oparciu o odpowiednie zmienne społeczne i kulturowe. Szczególne wymogi społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw określane są na podstawie rygorystycznej analizy wymogów poszczególnych krajów budowanych wokół zbieŝnej opinii uczestników na tematy ryzyk i priorytetów. W związku z tym, Ŝe będą się one zmieniały w czasie i pomiędzy jurysdykcjami, zasady regulujące powinny być oparte na tym, czy istnieje dowód na rzeczywiste ryzyko urzędowe i czy działania są podejmowane, wyraźne skuteczne, 4 Kataloński Kodeks Dobrych Praktyk Odpowiedzialnego Hazardu

13 proporcjonalne i czy osoby podejmujące decyzje są pociągane do odpowiedzialności w oparciu i obiektywne kryteria i dowody. PoniŜej podano kilka przykładów interwencji urzędowej, z których wiele wywodzi się z działań urzędowych wszczętych przez branŝę hazardowo-rozrywkową w ostatnich dekadach. Jest to indykatywny spis róŝnych działań urzędowych obowiązujących w róŝnych Krajach Członkowskich, ale Ŝadne z nich nie ma jednolitego zastosowania z całe UE. Historyczne, kulturowe i społeczne cechy kaŝdego Kraju Członkowskiego UE powinny wymagać i wymagały odpowiedniego stosowania przepisów opartych na dowodach. Przykłady róŝnych działań urzędowych wykorzystywanych do ochrony klientów w róŝnych jurysdykcjach obejmują między innymi telefony zaufania, licencjonowanie pomieszczeń z automatami do gier celem umoŝliwienia montaŝu pewnych rodzajów automatów, ograniczenia wiekowe celem ochrony nieletnich, przedstawianie informacji na temat ryzyk związanych z nadmiernym graniem oraz sposobu uzyskania pomocy, jeśli klient jej potrzebuje, brak udzielania kredytów, odpowiedzialne sprzedawanie alkoholu, regulaminy promocji, wprowadzenia standardów reklamowych i marketingowych celem ochrony nieletnich i innych naraŝonych osób i zapewnianie narządzi. Waga skutecznej komunikacji, celem umoŝliwienia klientom dokonania oceny informacji na temat nałogowego hazardu, została uznana w wymogach dobrowolnych i obowiązkowych. Obejmują one broszury, plakaty i ulotki w komercyjnych centrach hazardowych, uwidaczniające potencjalne zagroŝenia hazardu dla osób podatnych i oznaczające dostępność porad i pomocy. Numery telefonów zaufania wyświetlane na ekranach automatów do gier zainstalowanych w miejscach publicznych i centrach hazardowych stanowią kolejny waŝny instrument, poniewaŝ pomaga on szukać klientom pomocy. Poprzez takie telefony zaufania klienci mogą nawiązać kontakt z wyszkolonymi doradcami i otrzymać informacje na temat moŝliwości doradczych i terapeutycznych dostępnych na danym terenie. Przykłady róŝnych urzędowych wymogów technicznych mających na względzie społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw w branŝy hazardowej obejmują regulację stawek i wygranych, ograniczenie rodzaju i liczby automatów w lokalizacjach, licencjonowanie operatorów automatów do gier i samych automatów, standardy techniczne automatów do gier i badania automatów, niezapowiedziane kontrole automatów i pozwolenia na łączenie gier. Przykłady nadzorujących praktyk przedsiębiorstw obejmują szkolenie personelu, w szczególności pod względem identyfikowania hazardu patologicznego, odpowiedzialne praktyki zatrudnienia, audyty i szkolenia utrwalające wiedzę, zgodność z przepisami na temat zdrowia i bezpieczeństwa.

14 4. LECZENIE PATOLOGICZNEGO HAZARDU Niniejsza broszura nie ma na celu dotykania kwestii takich jak leczenie róŝnych form trudności związanych z grami, obejmujących uzaleŝnienie od hazardu, hazard patologiczny i debaty dotyczące odpowiednich badań hazardu nałogowego. W rzeczywistości EUROMAT uwaŝa, Ŝe podczas gdy branŝa robi co moŝe celem zapewnienia przeprowadzania badań opartych o dowody i zapewnia, Ŝe będą one stanowiły podstawę skutecznej komunikacji z klientami w kaŝdej jurysdykcji, władze państwowe, które są beneficjentami znacznych wpływów podatkowych z działalności hazardowej, oraz kaŝdy krajowy system zdrowotny ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego leczenia tej mniejszej części populacji uprawiającej hazard, która rozwinie zachowania patologiczne.

15 Władze państwowe oraz kaŝdy krajowy system zdrowotny ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego leczenia tej mniejszej części populacji uprawiającej hazard, która rozwinie zachowania patologiczne.

16 EUROMAT wzywa Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej do stworzenia Forum Odpowiedzialnego Hazardu oraz wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w dniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, który odbędzie się w całej Europie.

17 PODSUMOWANIE: WEZWANIE DO DZIAŁANIA EUROMAT wzywa wszystkich przedstawicieli branŝy hazardowej do wzięcia w udziału w debacie na temat skutecznego promowania odpowiedzialnego hazardu w szeroko pojętej branŝy hazardowej. EUROMAT wzywa wszystkich uczestników do stosowania czterech zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. EUROMAT wzywa inne zainteresowane osoby do zapewnienia, Ŝe przepisy oparte są na odpowiednich badaniach, są celowa i skuteczne oraz spójne w całym sektorze hazardowym i nie ograniczają niepotrzebni praw jednostki lub zgodnej z prawem działalności. EUROMAT wzywa wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia odpowiedzialności za przestrzeganie skutecznej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branŝy hazardowej, w tym do uznania, Ŝe rządy będące beneficjentami wpływów podatkowych muszą takŝe ponosić cięŝary i odpowiedzialność. EUROMAT wzywa Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej do stworzenia Forum Odpowiedzialnego Hazardu, w którym będą mogli uczestniczyć wszystkie europejskie stowarzyszenia handlowe działające w sektorze hazardowym, dając w ten sposób uczestnikom platformę do wymiany informacji i omówienia sposobów zapewniania ochrony konsumenta w róŝnych sektorach oraz promocji zdrowych zachowań hazardowych. EUROMAT wzywa wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w dniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, który odbędzie się w całej Europie, podkreślając potrzebę odpowiedzialnego hazardu i podczas którego klienci będą mogli otrzymać niezbędne wsparcie.

18 RAPORTY KRAJOWE Austria str. 18 Belgia str. 19 Bułgaria str. 20 Chorwacja str. 21 Dania str. 22 Niemcy str. 23 Wielka Brytania str. 24 Grecja str. 25 Węgry str. 26 Irlandia str. 27 Włochy str. 28 Litwa str. 29 Holandia str. 30 Polska str. 31 Rumunia str. 32 Serbia str. 33 Słowacja str. 34 Hiszpania str. 35 Szwecja str. 36

19 Austria Organizacja członkowska EUROMAT: Automatenverband.at Definicja: Nałogowy hazardzista jest definiowany jako osoba, której zachowanie budzi tymczasowe podejrzenie, Ŝe mogłaby ona stać się pewnego dnia jedną z osób, które rozwijają w sobie symptomy patologicznego hazardzisty. Uznane kryteria diagnostyczne obejmująicd-10 Światowej Organizacji Zdrowia i DSM IV-TR Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego. Promocja odpowiedzialnego hazardu: Przez ponad 25 lat branŝa w Austrii aktywnie promowała odpowiedzialny hazard nie tylko poprzez ograniczone stawki, ceny i minimalne wypłaty, lecz takŝe surowe ograniczenia wiekowe, ograniczenia dotyczące lokalizacji hazardu i odpowiednie naklejki na automatach do gier z ostrzeŝeniami i numerami róŝnych telefonów zaufania. Telefony zaufania sponsorują operatorzy i branŝa. W jednej prowincji istnieją takŝe kontrole wejść na podstawie kard członkowskich wymaganych w salonach z AWP. Agencje prywatne / publiczne udzielające pomocy: W Austrii istnieje szereg konkurujących ze sobą centrów doradczych i terapeutycznych, grup, doradców i klinik dla patologicznych hazardzistów. Niektóre z nich udzielają opieki takŝe osobom pośrednio dotkniętym patologicznym hazardem. Są one wspierane przez branŝę i operatorów a niektóre centra lecznicze wspierane są przez samorządy i opiekę społeczną. Niektóre z nich oferują usługi przez Internet. Są one wspierane przez samorządy i opiekę społeczną, jeśli osiągnięte są progi diagnostyczne i spełnione kryteria ICD-10 WHO odnośnie patologicznych hazardzistów. Pod uwagę naleŝy wziąć zróŝnicowane diagnozy, wykluczające patologiczny hazard i schorzenia dodatkowe. Powszechnie przyjmuje się, Ŝe patologiczny hazard stanowi nieznaczny problem populacji na przykład w porównaniu z patologicznym kupowaniem. Dane kontaktowe organizacji członkowskiej EUROMAT: Automatenverband.at Guglgasse 6 Top 2/5/1 A Wiedeń Telefon: +43 (1) Faks: +43 (1) www:

20 Belgia Organizacja członkowska EUROMAT: Union Belge de l Automatique (UBA) Ustawodawstwo (publiczne / prywatne): Celem polityki władz belgijskich jest ograniczenie moŝliwości związanych z hazardem i ochrona gracza. Operatorzy nie mogą udzielać graczom jakichkolwiek form kredytów lub poŝyczek. Operatorzy obiektów hazardowych muszą informować swoich klientów na ten temat w czytelny i widoczny sposób we wszystkich miejscach publicznych. Ulotki z informacjami na temat uzaleŝnienia od hazardu muszą być dostępne dla ludzi w widocznym miejscu (w kasynach, salonach gier i pubach). Zabronione jest umieszczanie bankomatów w kasynach, salonach gier i pubach. KaŜdy gracz moŝe poprosić o wykluczenie z kasyna i salonów gier. Lista wykluczonych osób musi być sprawdzana przez operatorów kasyn i salonów gier przy kaŝdej wizycie. Dla kaŝdej gry losowej oferowanej w kasynach, salonach gier i pubach prawo określa maksymalną kwotę zakładu, straty i wygranej. Określona jest takŝe maksymalna średnia godzinowa strata na gracza. Do sal hazardowych kasyn i salonów gier nie mają wstępu osoby poniŝej 21 roku Ŝycia. Gracz musi przedstawić dowód osobisty i podać swoje pełne imię i nazwisko, datę miejsce urodzenia, zawód i adres oraz musi podpisać rejestr. Osobom nieletnim nie wolno grać w gry losowe w pubach. Promocja odpowiedzialnego hazardu: Ustawodawstwo na temat hazardu (jak wskazano powyŝej) zapewnia właściwą promocję odpowiedzialnego hazardu przez operatorów. Agencje prywatne / publiczne udzielające pomocy: Belgijska Komisja ds. Hazardu (www.gamingcommission.fgov.be/website/index.html) ma kontakty z szeregiem róŝnych prywatnych grup samopomocy. Coalition international contre les jeux de hasard et d argent Rue d Artois, Bruxelles Telefon: CHU Brugmann Clinique des dependances Place Van Gehuchten, Bruxelles Telefon: +32 (0) Faks: + 32 (0) ACAJEP (Action concrčte pour les adeptes du jeu et proches) Rue Dr. De Meersman, Anderlecht Telefon: Centre de Guidance de Louvain-la-Neuve Service de sante Mental Grand Place, Louvain-la-Neuve Telefon: Le Pelican ASBL Boulevard E. Bockstael, Bruxelles Telefon: Les Pelerins de vie Rue de la Prevoyance, Bruxelles

21 Telefon: Maison du social de la Province de Liege Boulevard d Avroy, Liege Telefon: Joueurs anonymes Rue de l Eglise, Liege (Chenee) Telefon: Dane kontaktowe organizacji członkowskiej EUROMAT: Rue de l Eglise Liege (Chenee) Telefon: Union Belge de l Automatique (UBA) Wijngaardstraat Kerksken Belgia Telefon: +32 (0) Faks: +32 (0) www:

22 Bułgaria Organizacja członkowska EUROMAT: Bułgarskie Stowarzyszenie Handlowe Producentów i Operatorów Przemysłu Hazardowego (BTAMOGI) Ustawodawstwo (publiczne / prywatne): Nie istnieją szczególne obowiązki ustawodawcze, chociaŝ zostały nałoŝone surowe wymagania prawne odnośnie zakazu hazardu nieletnich, w tym surowy zakaz wchodzenia do obiektów hazardowych osób poniŝej 18 roku Ŝycia, odległości obiektów hazardowych od szkół, kościołów etc. Hazard internetowy nie został uregulowany w Bułgarii. Obecnie nie istnieją środki prawne do regulacji i kontroli ryzyk spowodowanych hazardem w Internecie. BTAMOGI prowadzi rozmowy z przedstawicielami branŝy celem stworzenia i uzgodnienia dobrowolnego kodeksu etyki w branŝy, który będzie takŝe obejmował zapobieganie nałogowemu hazardowi. Obecnie członkowie (producenci i operatorzy) BTAMOGI wdraŝają pewne programy celem zapobiegania uzaleŝnieniu od hazardu. Promocja odpowiedzialnego hazardu: BTAMOGI promuje odpowiedzialny hazard za pomocą róŝnych seminariów i spotkań z przedstawicielami branŝy. Agencje prywatne / publiczne udzielające pomocy: W Bułgarii istnieją centra pomocy, nieskupiające swojej działalności na uzaleŝnieniach od hazardu, lecz na uzaleŝnieniach w ogóle. Narodowe centrum uzaleŝnień Dział zmniejszania szkód 147, Al. Stamboliskiiski 1303 Sofia Telefon: Faks: Krajowe Centrum UzaleŜnień Suhodol 1362 Sofia Telefon: / Faks: Telefon: Centrum Rehabilitacji Phoenix 5 Rilski ezera 1 Sofia Telefon: Krajowe Centrum UzaleŜnień Pirotska 117 Sofia Telefon: Wkład społeczny branŝy: BranŜa wspiera projekty sportowe i młodzieŝowe / talenty, edukację etc. Pomaga takŝe rozwiązywać róŝne problemy społeczne, pomagając zapobiegać problemom związanym ze zdrowiem lub biedą w społeczeństwie. Bułgarska Sport Toto i Bułgarska Loteria Narodowa przeznaczają część zysków na sport / na potrzeby edukacji fizycznej i sportowej społeczeństwa oraz utrzymanie, naprawę i budowanie nowych obiektów sportowych / kulturę, zdrowie, edukację i inne działania społeczne. Dane kontaktowe organizacji członkowskiej EUROMAT: Bułgarskie Stowarzyszenie Handlowe producentów i Operatorów Przemysłu hazardowego (BTAMOGI) 34 Alabin str Sofia Telefon: Faks: www:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w Polsce w kontekście ustawy o grach hazardowych. Warszawa, 25-26 listopada 2014 r. Regulacje Prawne - Fundusz

Bardziej szczegółowo

1. Ramy prawne. Dyrektywa 92/13/EEC. S.I. Nr 104 z Dyrektywa. S.I. Nr 292 z /36/EEC. Dyrektywa. S.I. Nr 293 z /37/EEC.

1. Ramy prawne. Dyrektywa 92/13/EEC. S.I. Nr 104 z Dyrektywa. S.I. Nr 292 z /36/EEC. Dyrektywa. S.I. Nr 293 z /37/EEC. 1. Ramy prawne Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych stanowią fundament krajowego prawa o zamówieniach publicznych. Dyrektywy nabierają mocy prawnej poprzez statutowe instrumenty ustanowione przez

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne dotyczące pokera

Regulacje prawne dotyczące pokera Regulacje prawne dotyczące pokera Kraj Belgia Argentyna Status prawny Nieuregulowany (patrz komentarz) Podatek nałożony przez państwo na operatorów 11% podatku od gier Prowizja pobierana przez operatorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

opracowanych przy wsparciu Komisji, duŝych projektach pilotaŝowych oraz projektach badawczych w tej dziedzinie.

opracowanych przy wsparciu Komisji, duŝych projektach pilotaŝowych oraz projektach badawczych w tej dziedzinie. Perspektywy i strategie rozwoju usług telemedycznych w Polsce - legislacja dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 26 kwiecień 2012 r. Komisja będzie działać na rzecz

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

POKEROWE REGULACJE W EUROPIE

POKEROWE REGULACJE W EUROPIE POKEROWE REGULACJE W EUROPIE Kraj Belgia Status regulacji W toku Podatek nałożony na 11% podatku od dochodu Rake pobierany przez Taki sam, jak na domenie.com Podatek dla graczy Propozycja: albo brak podatku

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008, P7_TA-PROV(2010)0112 Absolutorium 2008: Europejska Fundacja Kształcenia 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budŝetu Europejskiej Fundacji Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

realizacji w 2009 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012"

realizacji w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012 Załącznik do Uchwały Nr 15/105/09/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 2 marca 2009 roku HARMONOGRAM realizacji w 2009 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania na lata 2009-2012" Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Radomsko Nr XIII / 90 / 2008 z dnia 29 lutego 2008 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK. WSTĘP Od 1 stycznia 2004 r. weszły

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/07/2009 ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Eurobarometr ( 71 PE/Komisja) Badanie standardowe: Styczeń - luty 2009 r. Pierwsze wyniki: Średnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r. U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Parchowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa Warszawa, czerwca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SEKRETARZ STANU Wiesław Janczyk PS3.054.3.2016 Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/8 00-902 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

PL EOS CODE Kodeks Dobrych Praktyk na rzecz ZrównoważonegoRozwojuTurystyki www.eoscode.eu

PL EOS CODE Kodeks Dobrych Praktyk na rzecz ZrównoważonegoRozwojuTurystyki www.eoscode.eu PL EOS CODE Kodeks Dobrych Praktyk na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Turystyki www.eoscode.eu EOS CODE* Kodeks Dobrych Praktyk na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Turystyki, Nienaruszającego Równowagi Środowiska.

Bardziej szczegółowo

Sieciowanie w programie LEADER oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013. Urszula Budzich-Szukała

Sieciowanie w programie LEADER oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013. Urszula Budzich-Szukała Sieciowanie w programie LEADER oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013 Urszula Budzich-Szukała Krajowa Sieć Leader+ podstawy prawne Rozporządzenie Rady 1260/99 dotyczące ogólnych przepisów

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007 2013 (za: Narodowym Centrum Kultury: http://www.mk.gov.pl)

Program Kultura 2007 2013 (za: Narodowym Centrum Kultury: http://www.mk.gov.pl) Program Kultura 2007 2013 (za: Narodowym Centrum Kultury: http://www.mk.gov.pl) Ogólnym celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY ZWIĄZANE Z HAZARDEM - PROFILAKTYKA I TERAPIA. Agnieszka Duda HAZARD to: ryzykowane przedsięwzięcie, którego wynik zależy wyłącznie od przypadku; HAZARDZISTA to: osoba, która

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Na straży finansów UE

Na straży finansów UE PL Na straży finansów UE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Kontrola środków UE na całym świecie Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją Unii Europejskiej powołaną w 1977 r. z siedzibą w Luksemburgu.

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA

WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA PLAN BADANIA I PRÓBA PLAN BADANIA Czas realizacji badań: czerwiec 2015 Grupa badana: próba

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 roku Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok Załącznik do uchwały Nr XIII/86/11 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania I. Postanowienia ogólne Problemów Alkoholowych na 2012 rok Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Miasta Kudowa Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA USŁUG OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI NA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 16636:2015

CERTYFIKACJA USŁUG OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI NA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 16636:2015 CERTYFIKACJA USŁUG OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI NA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 16636:2015 Wymagania i kompetencje Tadeusz Wojciechowski Polska Federacja Pest Control Norma PN-EN 16636:2015 Dokument opracowany

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne PROJEKT

I. Przepisy ogólne PROJEKT PROJEKT Program Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015 (załącznik

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Karolina Farin Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Kraków, 22 czerwca 2015 r. Kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 Prezydencja szwedzka UE 1 lipca 31 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX 9 grudnia 2009 Streszczenie Sekretarze generalni

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

REZOLUCJA Z KONFERENCJI W WILNIE

REZOLUCJA Z KONFERENCJI W WILNIE DO LEPSZYCH SZKÓŁ PRZEZ ZDROWIE (Better Schools Through Health) Trzecia Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie 15-17 czerwca 2009 r. Wilno, Litwa REZOLUCJA Z KONFERENCJI W WILNIE Wstęp Sektor

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w bieŝący roku dysponuje kwotą 552 000 zł Priorytet

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy akcji Zróbmy to po europejsku

Rozkład jazdy akcji Zróbmy to po europejsku Inicjatywa Rodziców oraz Towarzystwa Przyjaciół I SLO Rozkład jazdy akcji Zróbmy to po europejsku (wersja ostateczna do decyzji) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Akcja Zróbmy to po europejsku (zwana dalej AKCJĄ)

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r.

UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Golczewo

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Responsible Care Cefic vision

Responsible Care Cefic vision Responsible Care Cefic vision Ramowy System Zarzadzania i Kwestionariusz Samooceny Forum Ekologiczne BranŜy Chemicznej Toruń 3. 10. 2007 Joanna Karolina Warnel Realizacja programu Responsible Care- wizja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE Zharmonizowane wymogi Część B Dokument IV Celem wykorzystania przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa Ruchu przy ocenie zgodności z wymogami certyfikatów bezpieczeństwa Część B wydanych zgodnie z art. 10(2)

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

I. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe)

I. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe) Zasady przyznawania dodatków relokacyjnych (mobilnościowych), dodatków motywacyjnych finansowanych ze środków EFS oraz realizacji koncepcji szkoleń zamiast zwolnień w ramach Pakietu antykryzysowego Dodatki

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Aleksandra Niżyńska Luka płacowa Dysproporcja w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wyrażona jako różnica między średnim wynagrodzeniem brutto mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. FUNDACJA SMA STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SMA, zwana dalej Fundacją, ma osobowość prawną. 2 Fundacja ustanawiana jest na czas nieoznaczony. 3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 października 2016r. - projekt- Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia.. 2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie

Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie Raport dotyczący zaleceń Zapewnianie optymalnej opieki nad osobami cierpiącymi na chorobę zwyrodnieniową stawów i reumatoidalne zapalenie stawów

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i jednostkach organizacyjnych SPIS TREŚCI I. Przepisy ogólne... 3 II. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego... 3 III. Prawa i obowiązki Audytora

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Określa się wzór ogłoszenia o koncesji na usługi, zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

1. Określa się wzór ogłoszenia o koncesji na usługi, zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Zakłady bukmacherskie online

Zakłady bukmacherskie online Zakłady bukmacherskie online Między prawem a IT Marcin Policha, Sławomir Śmiarowski Historia hazardu Już starożytni grali w kości o szaty Chrystusa Wielka Brytania ojczyzną bukmacherki William Hill 1934

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik Nr 1 do ogłoszenia konkursu na realizację programu zdrowotnego pn. Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieŝy z wadami postawy z terenu Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

Luki w europejskim międzynarodowym prawie prywatnym i perspektywy na przyszłość: dążenie do stworzenia kodeksu międzynarodowego prawa prywatnego

Luki w europejskim międzynarodowym prawie prywatnym i perspektywy na przyszłość: dążenie do stworzenia kodeksu międzynarodowego prawa prywatnego DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Luki w europejskim międzynarodowym prawie prywatnym i perspektywy na przyszłość:

Bardziej szczegółowo

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.); ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza programu Nas troje i więcej

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza programu Nas troje i więcej UCHWAŁA NR RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza programu Nas troje i więcej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 1. WSTĘP... 3 2. RAPORTOWANIE

Bardziej szczegółowo