ODPOWIEDZIALNY HAZARD Oświadczenie na temat zasad i przykład najlepszych praktyk w europejskiej branŝy hazardowo-rozrywkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZIALNY HAZARD Oświadczenie na temat zasad i przykład najlepszych praktyk w europejskiej branŝy hazardowo-rozrywkowej"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZIALNY HAZARD Oświadczenie na temat zasad i przykład najlepszych praktyk w europejskiej branŝy hazardowo-rozrywkowej

2 Spis Treści Oświadczenie EUROMATu na temat odpowiedzialnego hazardu str. 2 Wstęp str.3 Definicja odpowiedzialnego hazardu zrozumienie terminologii str. 4 Kto i jak odnośnie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w hazardzie? str. 6 Kto? str. 7 Jak? 1. badania i fakty str skuteczna edukacja i komunikacja 3. przepisy 4.leczenie i pomoc medyczna Podsumowanie: Wezwanie do działania str. 14 RAPORTY KRAJOWE str. 17 EUROMAT Kim jesteśmy i Co robimy str. 37 Członkowie EUROMATu str. 40

3 Oświadczenie EUROMATu na temat odpowiedzialnego hazardu Przyjęte w Maastricht 25 października 2007 roku Europejska BranŜa Hazardowo-Rozrywkowa reprezentowana przez EUROMAT dostarcza obywatelom poŝądanych przez nich usług: uregulowana rozrywka i hazard w miejscach publicznych przy odpowiedniej kontroli. Naszym celem jest to, aby wszystkie strony zaangaŝowane w świadczenie takich usług robiły to w moŝliwie najlepszy sposób, szanując uzasadnione interesy wszystkich stron obywateli, właścicieli lokali, operatorów, administracji przy jednoczesnym zapobieganiu wszelkim szkodliwym konsekwencjom naszej działalności w stosunku do bardziej podatnych jednostek. Chcemy i musimy współpracować z osobami zaangaŝowanymi w regulowanie naszego sektora, aby uczynić Rozrywkę z Wygranymi bezpieczną, niedrogą i odpowiednio regulowaną przyjemnością. Osoba dokonująca racjonalnych i sensowych wyborów oraz postępująca zgodnie z takimi wyborami w danych okolicznościach oraz ze świadomością intencji rozrywki i jej ograniczeń uwaŝana jest za Odpowiedzialnego Hazardzistę. Uwzględniając powyŝsze, EUROMAT zachęca swoje Organizacje Członkowskie, a poprzez nie cały sektor hazardowy, do współpracy z organami krajowymi, organizacjami publicznymi i prywatnymi zainteresowanymi odpowiedzialnym hazardem przy opracowywaniu programów prewencyjnych celem uniknięcia ryzyk związanych z naduŝywaniem lub niewłaściwym uŝywaniem narzędzi i urządzeń hazardowych. EUROMAT rozumie róŝnorodność regulacji i praktyk kontrolnych istniejących w Europie, ale uwaŝa, Ŝe taka róŝnorodność nie powinna stanowić przeszkody dla przejrzystych, uczciwych i trwających wysiłków celem promowania odpowiedzialnego hazardu w kaŝdej jurysdykcji. W tym celu EUROMAT zachęca Organizacje Członkowskie do promowania lub współpracowania przy danych programach, umoŝliwiających graczom rozpoznawanie działań hazardowych prowadzonych zgodnie z zasadami i praktykami odpowiedzialnego hazardu.

4 Wstęp EUROMAT, czyli Europejska Federacja Hazardu i Rozrywki, reprezentuje przemysł hazardowo-rozrywkowy przed Unią Europejską. Członkowie EUROMATu wytwarzają, rozprowadzają i obsługują automaty do gier i urządzenia rozrywkowe poza kasynami. Automaty do gier i urządzenia rozrywkowe mają za zadanie dostarczyć klientom rozrywki i przyjemności. Odpowiedzialny hazard stanowi zobowiązanie do promowania odpowiedzialnego zachowania wśród klientów, w branŝy i wśród pracowników. EURONAT i jego członkowie opublikowali niniejszą broszurę celem przedstawienia Czterech Zasad, które naleŝy stosować celem rozwijania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i podkreślenia długiej historii naszej branŝy w promowaniu odpowiedzialnego hazardu. Te cztery zasady obejmują badania, skuteczną edukację i komunikację, regulację i leczenie patologicznego hazardu. Na tle Sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 1, które odrzuca podejście jednego rozwiązania odpowiedniego dla wszystkich, EUROMAT przyjął Oświadczenie na temat Odpowiedzialnego Hazardu, które odzwierciedla indywidualne nakazy kaŝdego Państwa Członkowskiego UE i które stało się kamieniem węgielnym dla naszych działań z zakresu promowania odpowiedzialnego hazardu. Niniejsza broszura ma równieŝ na celu pokazanie najlepszych praktyk a w szczególności uwydatnienie inicjatyw branŝowych celem zrozumienia i aktywnego wspierania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w hazardzie. Broszura kończy się Wezwaniem do Działania wzywającym wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w debacie na temat sposobu skutecznego promowania odpowiedzialnego hazardu w szeroko rozumianej branŝy hazardowej. PowaŜne problemy stanowią nałogowy hazard, hazard nieletnich oraz ochrona jednostek podatnych, w tym dzieci. Wszyscy legalni aktorzy hazardowi powinni ponosić odpowiedzialność i podjąć pozytywne i konstruktywne działania celem ich rozwiązania. Pewną część odpowiedzialności ponosi przemysł, lecz rządy, którym hazard przynosi corocznie znaczne zyski, nie mogą odrzucić swojej części odpowiedzialności. Wspólne uznanie często nieuznanych kwestii politycznych, finansowych, handlowych i moralnych stron zainteresowanych stanowi warunek wstępny zrozumienia sprzecznych wezwań o większe lub mniejsze moŝliwości grania, regulacji, opodatkowania, badania, edukacji i leczenia. Ta zdrowa rywalizacja pomiędzy graczami, regulatorami, branŝą hazardową, grupami dobrobytu społecznego i wolności społecznych, środowisk naukowych i instytucji opieki medycznej odzwierciedla róŝnorodność i widoczny brak spójności polityk dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branŝy hazardowej całej Europy. EUROMAT nadal jest jednym z głównych zwolenników odpowiedzialnego hazardu i mamy nadzieję, Ŝe niniejsza publikacja przyczyni się do promowania większego wkładu w odpowiedzialny hazard wszystkich zainteresowanych stron na poziomie UE i Państw Członkowskich UE. BranŜa hazardowa ma na celu dostarczenie klientom wysokiej jakości rozrywki. 1 Artykuł 9 Sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: nowe partnerstwo (2006/2133 (INT))

5 Nałogowy hazardzista to osoba, która jest tymczasowo naraŝona na brak moŝliwości dokonania racjonalnych wyborów.

6 Definicja odpowiedzialnego hazardu zrozumienie terminologii Odpowiedzialny hazard odnosi się do jednostek biorących udział w działalności hazardowej, dokonując racjonalnych i sensowych wyborów, i stanowi antytezę nałogowego hazardu. Dla celów niniejszej broszury praktyki oznaczone terminem odpowiedzialny hazard mają zastosowanie do całej branŝy poprzez przykłady wzięte z sektora hazardowo-rozrywkowego. BranŜa hazardowa ma na celu dostarczenie klientom wysokiej jakości rozrywki, spełniającej oczekiwania społeczeństwa odnośnie rozrywki, zabawy i emocji przy odpowiedniej kontroli. W tym zakresie wszyscy uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ochronę klientów, w szczególności osób podatnych, przed ich skrzywdzeniem lub wykorzystaniem. Przemysł hazardowy, lokalne organy nadzorujące, klienci i inni uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za tworzenie i przyjmowanie skutecznych programów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw skierowanych do klientów, pracowników i lokalnych społeczności. Podczas gdy znaczna większość naszych klientów gra w sposób odpowiedzialny, faktem jest, Ŝe niewielka ich część nie jest w stanie tego robić. Klientów tych powszechnie nazywa się nałogowymi lub patologicznymi hazardzistami, w zaleŝności od ich zachowania. Hazard nałogowy Nałogowy hazardzista to osoba, która jest tymczasowo naraŝona na brak moŝliwości dokonania racjonalnych wyborów, nieświadoma celu rozrywki, jej ograniczeń i potencjalnego ryzyka rozwinięcia się patologicznych zaburzeń hazardowych. Hazard patologiczny Zgodnie z międzynarodowymi kryteriami diagnostycznymi 2 patologicznym hazardzistą jest osoba, która cierpi na zaburzenia psychiatryczne, objawiające się nałogowym zachowaniem odnośnie szeregu czynności, w tym hazardu. 2 ICD-10 (Dilling, Mombour, Schmidt & Schulte-Markwort, 2005) i DSM-IV (APA, 2000)

7 BranŜa, rząd i inne osoby zainteresowane muszą współpracować, aby zapewnić, Ŝe odpowiedzialność społeczna słuŝy klientom, społecznościom i pracownikom. BranŜa w Europie przez dekady wdraŝała działania prewencyjne, które często były następnie wprowadzane do ustawodawstwa. Programy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stały się systemową cechą kaŝdej działalności operatora hazardowego.

8 Kto i jak odnośnie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w hazardzie? KTO? Cele odpowiedzialności społecznej klienci, społeczności i pracownicy BranŜa, rząd i inne zainteresowane osoby muszą współpracować, aby zapewnić, Ŝe odpowiedzialność społeczna słuŝy klientom, społecznościom i pracownikom. Szczególne wymogi społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw określane są na podstawie rygorystycznej analizy wymogów poszczególnych krajów budowanych wokół zbieŝnej opinii uczestników na temat ryzyk i priorytetów. W związku z tym, Ŝe będą się one zmieniały w czasie i pomiędzy jurysdykcjami, naleŝy zbadać, czy istnieje dowód na rzeczywiste ryzyko urzędowe i czy działania są podejmowane, czy są wyraźne, skuteczne, proporcjonalne i czy osoby podejmujące decyzje są pociągane do odpowiedzialności w oparciu i obiektywne kryteria i dowody. Klienci Badania międzynarodowe pokazują, Ŝe znaczna większość dorosłej populacji lubi grać w gry losowe i uwaŝa je za ekscytujące. Dla nich hazard jest jedną z przyjemności. 3 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw musi być adresowana do wszystkich klientów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony osób podatnych. Ochrona konsumenta leŝy w centrum wszystkich wysiłków zmierzających do zapewnienia, Ŝe hazard udostępniany jest w sposób społecznie odpowiedzialny. BranŜa zajmuje się dostarczaniem rozrywki graczom a nie zbijaniem kapitału na tych kilku osobach, które wykazują zachowania nałogowe lub podatne na uzaleŝnienia. Uwiadamiamy graczom konsekwencje nałogowego hazardu, promujemy dostępność środków dla osób, które potrzebują pomocy i zniechęcamy do grania w naszych lokalach osoby, które są nałogowymi hazardzistami. Aby być w stanie wspierać klientów doświadczających trudności, branŝa hazardoworozrywkowa w Europie przez dekady aktywnie a początkowo dobrowolnie dokładnie analizowała problem i wdraŝała działania prewencyjne, które często były następnie wprowadzane do ustawodawstwa. Jest wiele przykładów takich działań, które zostały opisane w dalszych rozdziałach. Społeczności We współpracy z rządami, publicznymi instytucjami opieki zdrowotnej, środowiskiem naukowym, grupami dobrobytu społecznego i organami egzekwowania prawa staramy się wprowadzić rozumienie odpowiedzialnego hazardu, promowanie przepisów opartych na dowodach i skutecznej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w kontekście lokalnych społeczności. Współpracujemy takŝe z rządami celem egzekwowania praw, chroniących dzieci i inne wraŝliwe osoby, oraz zapewnienia, Ŝe branŝa stanowi integralną część konstrukcji lokalnej społeczności. Dostarczamy nie tylko rozrywki, ale takŝe między innymi zapewniamy bezpośrednie lub pośrednie zatrudnienie, rozwój umiejętności, lokalne udogodnienia i zyski z podatków. 3 Co potwierdziło badanie British Prevalence Study z roku 2007 i badania Niemieckiego Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZgA), Instytutu Badania Terapii (Monachium) i Uniwersytetu w Bremie.

9 Pracownicy Zapewniamy, Ŝe pracownicy działają w sposób odpowiedzialny społecznie i współdziałają z klientami w sposób profesjonalny i oddany. Programy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stały się systemową cechą kaŝdej działalności operatora hazardowego zapewniając, Ŝe pracownicy takŝe dąŝą do celu związanego z promowaniem odpowiedzialnego społecznie hazardu, są szkoleni i upowaŝniani do słuŝenia wsparciem graczom, jeśli jest to konieczne, i nie szkodzą podczas zatrudnienia w naszym środowisku.

10 JAK? CZTERY KLUCZOWE ZASADY, KTÓRE NALEśY STOSOWAĆ ODNOŚNIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BRANśY HAZARDOWEJ Następujące zasadny naleŝy stosować w opracowywaniu i wykonywaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. MoŜna je podzielić na cztery kluczowe zasady. Istotne jest, aby zrozumieć, które z nich wymagają indywidualnego, a które jednolitego podejścia ze strony branŝy, rządu lub innych uczestników. Zostały one sformułowane celem zapewnienia, Ŝe odpowiedzialność społeczna rozwijana jest w sposób przejrzysty, spójny, celowy, proporcjonalny i odpowiedzialny. W związku z tym, Ŝe niniejsza broszura ma na celu pokazanie roli branŝy w rozwijaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, poniŝsze badanie przytacza przykłady z branŝy. Podział zadań wygląda następująco: 1. BADANIE FAKTÓW Badanie potencjalnych ryzyk i odnoszenie się do nich w kontekście odpowiedzialnego hazardu Wiarygodne badania oparte na dowodach stanowią podstawę zdrowego odpowiedzialnego hazardu. Rząd, branŝa i środowiska akademickie wspierane przez innych uczestników muszą połączyć siły celem prawidłowej oceny tego, co wywołuje nałogowy hazard i praktyk, które wspierają odpowiedzialny hazard. BranŜa hazardowo-rozrywkowa ma swój wkład w opracowywanie odpowiednich badań odnośnie identyfikacji potencjalnych problemów i skutecznych praktyk odpowiedzialnego hazardu. Środowiska naukowe, specjaliści we współpracy z rządem grają wiodącą rolę w zapewnianiu, Ŝe metodologia jest odpowiednia a wyniki mogą wpływać na decyzje polityczne. Podczas gdy w niektórych przypadkach badania nad zachowaniami hazardowymi są w całości finansowane przez branŝę, coraz częściej moŝna się spotkać z przekonaniem, Ŝe rządy, które odnoszą znaczne wpływy podatkowe z hazardu, muszą uczestniczyć w kosztach takich badań. Naturalna skłonność środowisk naukowych i badaczy do wzywania do prowadzenia większej liczby badań i analiz musi zostać złagodzona poprzez badanie prawdziwych potrzeb regulacyjnych. Rządy muszą określić swoje priorytety poprzez umieszczenie hazardu w kontekście przepisów społecznych i zdrowotnych oraz programów badawczych opartych na obiektywnym wyraźnym wyjaśnieniu, a nie na niewymiernych niewiadomych takich jak uŝyteczne tło lub interesujący. Jest wiele przykładów takich badań, między innymi w studiach przypadku Państwa Członkowskich UE, gdzie zbieranie dowodów bezpośrednio doprowadziło do ulepszonej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branŝy hazardowej: British Gambling Prevalence Survey 2007 (badanie brytyjskiej Komisji ds. Hazardu z 2007 roku): Danish Prevalence Study 2007 (badanie duńskiej Komisji ds. Hazardu z 2007 roku): Hazard i problemy hazardowe w Niemczech: wyniki badania krajowego z roku 2008: Badanie hazardowe zlecone przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta (IMCO) Parlamentu Europejskiego z roku 2008: Norweskie Badanie Zdrowia z roku 2007 (Sintef Rapport):

11 Patologiczny hazard w Niemczech: hazard i ryzyka populacji, z roku 2007: Wired To More Than A Game : badanie nad charakterem i zakresem nałogowego hazardu w Holandii z roku 2006:

12 2. SKUTECZNA EDUKACJA I KOMUNIKACJA Edukacja stanowi podstawę zapobiegania problemom hazardowym. Edukacja stanowi główną zasadę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branŝy hazardowej, niezaleŝnie od tego, czy jest charakteryzowana jako dostarczanie informacji klientom, zachęcając ich do bardziej odpowiedzialnego grania, czy jako szkolenie i edukacja personelu, który w ten sposób będzie w stanie lepiej pomóc klientom. W róŝnych krajach edukacja moŝe przybrać róŝne formy. Na przykład edukacja moŝe przejawiać się poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych takich jak przeprowadzona w Niemczech kampania Hazard dla zabawy i odpowiedzialność społeczna. Kampania ta dała jasny przekaz związany z ochroną młodzieŝy, reklamą promocyjną ( hazard nie jest odpowiedzią na osobiste problemy, gra to tylko rozrywka ) i pomocy (tak jak numery telefonów zaufania na kaŝdym automacie do gier). Podobny program wprowadzono w Holandii (np. programy szkoleniowe, rozprowadzanie informacji, ograniczenie wiekowe i weryfikacja), które przyniosły znaczne obniŝenie zjawiska nałogowego hazardu. Trzecim przykładem skutecznej edukacji i komunikacji moŝe być uzgodniony przez branŝę i organ nadzorujący w Katalonii kodeks dobrych praktyk odpowiedzialnego hazardu 4, który cieszył się szeroki zainteresowaniem pracowników branŝy i klientów. Podobne przykłady takich inicjatyw moŝna znaleźć w całej Unii Europejskiej. 3. PRZEPISY Aktywne zaangaŝowanie kaŝdej grupy zainteresowanych zapewni właściwą równowagę. Sukces zaleŝy od tworzenia przepisów opartych na dowodach i jakości analiz danych, wykorzystywanych podczas debaty. Przepisy na temat hazardu wskazują na napięcie pomiędzy wolnościami społecznymi z jednej strony (tj. danie dorosłym prawa do spędzania czasu i wydawania pieniędzy zgodnie z ich wyborem) oraz silnym ograniczaniem lub nawet zabranianiem przez rząd tej działalności na rzecz niewielkiej liczby obywateli, którzy doświadczają trudności z drugiej strony. Ponadto istnieją dowody na to, Ŝe zbyt wiele przepisów i zakazów spychają działalność do podziemia, skutkując tworzeniem się nieuregulowanego i nielegalnego środowiska. W zaleŝności od szczególnych wymogów danej jurysdykcji istnieje cały wachlarz mechanizmów o charakterze dobrowolnym i przymusowym celem promowania odpowiedzialnego hazardu i zapobiegania rozwojowi hazardu nałogowego i patologicznego. W wielu przypadkach dobrowolne inicjatywy branŝy, obejmujące kodeksy praktyki, zostały uznane za wzorce przez krajowe organy nadzorujące i włączone do bezwzględnych wymogów, jak np. warunek licencyjny. Niektóre z nich są obecne we wszystkich jurysdykcjach, tak jak ograniczenia wiekowe, natomiast inne róŝnią się w zaleŝności od jurysdykcji w oparciu o odpowiednie zmienne społeczne i kulturowe. Szczególne wymogi społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw określane są na podstawie rygorystycznej analizy wymogów poszczególnych krajów budowanych wokół zbieŝnej opinii uczestników na tematy ryzyk i priorytetów. W związku z tym, Ŝe będą się one zmieniały w czasie i pomiędzy jurysdykcjami, zasady regulujące powinny być oparte na tym, czy istnieje dowód na rzeczywiste ryzyko urzędowe i czy działania są podejmowane, wyraźne skuteczne, 4 Kataloński Kodeks Dobrych Praktyk Odpowiedzialnego Hazardu

13 proporcjonalne i czy osoby podejmujące decyzje są pociągane do odpowiedzialności w oparciu i obiektywne kryteria i dowody. PoniŜej podano kilka przykładów interwencji urzędowej, z których wiele wywodzi się z działań urzędowych wszczętych przez branŝę hazardowo-rozrywkową w ostatnich dekadach. Jest to indykatywny spis róŝnych działań urzędowych obowiązujących w róŝnych Krajach Członkowskich, ale Ŝadne z nich nie ma jednolitego zastosowania z całe UE. Historyczne, kulturowe i społeczne cechy kaŝdego Kraju Członkowskiego UE powinny wymagać i wymagały odpowiedniego stosowania przepisów opartych na dowodach. Przykłady róŝnych działań urzędowych wykorzystywanych do ochrony klientów w róŝnych jurysdykcjach obejmują między innymi telefony zaufania, licencjonowanie pomieszczeń z automatami do gier celem umoŝliwienia montaŝu pewnych rodzajów automatów, ograniczenia wiekowe celem ochrony nieletnich, przedstawianie informacji na temat ryzyk związanych z nadmiernym graniem oraz sposobu uzyskania pomocy, jeśli klient jej potrzebuje, brak udzielania kredytów, odpowiedzialne sprzedawanie alkoholu, regulaminy promocji, wprowadzenia standardów reklamowych i marketingowych celem ochrony nieletnich i innych naraŝonych osób i zapewnianie narządzi. Waga skutecznej komunikacji, celem umoŝliwienia klientom dokonania oceny informacji na temat nałogowego hazardu, została uznana w wymogach dobrowolnych i obowiązkowych. Obejmują one broszury, plakaty i ulotki w komercyjnych centrach hazardowych, uwidaczniające potencjalne zagroŝenia hazardu dla osób podatnych i oznaczające dostępność porad i pomocy. Numery telefonów zaufania wyświetlane na ekranach automatów do gier zainstalowanych w miejscach publicznych i centrach hazardowych stanowią kolejny waŝny instrument, poniewaŝ pomaga on szukać klientom pomocy. Poprzez takie telefony zaufania klienci mogą nawiązać kontakt z wyszkolonymi doradcami i otrzymać informacje na temat moŝliwości doradczych i terapeutycznych dostępnych na danym terenie. Przykłady róŝnych urzędowych wymogów technicznych mających na względzie społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw w branŝy hazardowej obejmują regulację stawek i wygranych, ograniczenie rodzaju i liczby automatów w lokalizacjach, licencjonowanie operatorów automatów do gier i samych automatów, standardy techniczne automatów do gier i badania automatów, niezapowiedziane kontrole automatów i pozwolenia na łączenie gier. Przykłady nadzorujących praktyk przedsiębiorstw obejmują szkolenie personelu, w szczególności pod względem identyfikowania hazardu patologicznego, odpowiedzialne praktyki zatrudnienia, audyty i szkolenia utrwalające wiedzę, zgodność z przepisami na temat zdrowia i bezpieczeństwa.

14 4. LECZENIE PATOLOGICZNEGO HAZARDU Niniejsza broszura nie ma na celu dotykania kwestii takich jak leczenie róŝnych form trudności związanych z grami, obejmujących uzaleŝnienie od hazardu, hazard patologiczny i debaty dotyczące odpowiednich badań hazardu nałogowego. W rzeczywistości EUROMAT uwaŝa, Ŝe podczas gdy branŝa robi co moŝe celem zapewnienia przeprowadzania badań opartych o dowody i zapewnia, Ŝe będą one stanowiły podstawę skutecznej komunikacji z klientami w kaŝdej jurysdykcji, władze państwowe, które są beneficjentami znacznych wpływów podatkowych z działalności hazardowej, oraz kaŝdy krajowy system zdrowotny ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego leczenia tej mniejszej części populacji uprawiającej hazard, która rozwinie zachowania patologiczne.

15 Władze państwowe oraz kaŝdy krajowy system zdrowotny ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego leczenia tej mniejszej części populacji uprawiającej hazard, która rozwinie zachowania patologiczne.

16 EUROMAT wzywa Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej do stworzenia Forum Odpowiedzialnego Hazardu oraz wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w dniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, który odbędzie się w całej Europie.

17 PODSUMOWANIE: WEZWANIE DO DZIAŁANIA EUROMAT wzywa wszystkich przedstawicieli branŝy hazardowej do wzięcia w udziału w debacie na temat skutecznego promowania odpowiedzialnego hazardu w szeroko pojętej branŝy hazardowej. EUROMAT wzywa wszystkich uczestników do stosowania czterech zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. EUROMAT wzywa inne zainteresowane osoby do zapewnienia, Ŝe przepisy oparte są na odpowiednich badaniach, są celowa i skuteczne oraz spójne w całym sektorze hazardowym i nie ograniczają niepotrzebni praw jednostki lub zgodnej z prawem działalności. EUROMAT wzywa wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia odpowiedzialności za przestrzeganie skutecznej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w branŝy hazardowej, w tym do uznania, Ŝe rządy będące beneficjentami wpływów podatkowych muszą takŝe ponosić cięŝary i odpowiedzialność. EUROMAT wzywa Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej do stworzenia Forum Odpowiedzialnego Hazardu, w którym będą mogli uczestniczyć wszystkie europejskie stowarzyszenia handlowe działające w sektorze hazardowym, dając w ten sposób uczestnikom platformę do wymiany informacji i omówienia sposobów zapewniania ochrony konsumenta w róŝnych sektorach oraz promocji zdrowych zachowań hazardowych. EUROMAT wzywa wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w dniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, który odbędzie się w całej Europie, podkreślając potrzebę odpowiedzialnego hazardu i podczas którego klienci będą mogli otrzymać niezbędne wsparcie.

18 RAPORTY KRAJOWE Austria str. 18 Belgia str. 19 Bułgaria str. 20 Chorwacja str. 21 Dania str. 22 Niemcy str. 23 Wielka Brytania str. 24 Grecja str. 25 Węgry str. 26 Irlandia str. 27 Włochy str. 28 Litwa str. 29 Holandia str. 30 Polska str. 31 Rumunia str. 32 Serbia str. 33 Słowacja str. 34 Hiszpania str. 35 Szwecja str. 36

19 Austria Organizacja członkowska EUROMAT: Automatenverband.at Definicja: Nałogowy hazardzista jest definiowany jako osoba, której zachowanie budzi tymczasowe podejrzenie, Ŝe mogłaby ona stać się pewnego dnia jedną z osób, które rozwijają w sobie symptomy patologicznego hazardzisty. Uznane kryteria diagnostyczne obejmująicd-10 Światowej Organizacji Zdrowia i DSM IV-TR Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego. Promocja odpowiedzialnego hazardu: Przez ponad 25 lat branŝa w Austrii aktywnie promowała odpowiedzialny hazard nie tylko poprzez ograniczone stawki, ceny i minimalne wypłaty, lecz takŝe surowe ograniczenia wiekowe, ograniczenia dotyczące lokalizacji hazardu i odpowiednie naklejki na automatach do gier z ostrzeŝeniami i numerami róŝnych telefonów zaufania. Telefony zaufania sponsorują operatorzy i branŝa. W jednej prowincji istnieją takŝe kontrole wejść na podstawie kard członkowskich wymaganych w salonach z AWP. Agencje prywatne / publiczne udzielające pomocy: W Austrii istnieje szereg konkurujących ze sobą centrów doradczych i terapeutycznych, grup, doradców i klinik dla patologicznych hazardzistów. Niektóre z nich udzielają opieki takŝe osobom pośrednio dotkniętym patologicznym hazardem. Są one wspierane przez branŝę i operatorów a niektóre centra lecznicze wspierane są przez samorządy i opiekę społeczną. Niektóre z nich oferują usługi przez Internet. Są one wspierane przez samorządy i opiekę społeczną, jeśli osiągnięte są progi diagnostyczne i spełnione kryteria ICD-10 WHO odnośnie patologicznych hazardzistów. Pod uwagę naleŝy wziąć zróŝnicowane diagnozy, wykluczające patologiczny hazard i schorzenia dodatkowe. Powszechnie przyjmuje się, Ŝe patologiczny hazard stanowi nieznaczny problem populacji na przykład w porównaniu z patologicznym kupowaniem. Dane kontaktowe organizacji członkowskiej EUROMAT: Automatenverband.at Guglgasse 6 Top 2/5/1 A Wiedeń Telefon: +43 (1) Faks: +43 (1) www:

20 Belgia Organizacja członkowska EUROMAT: Union Belge de l Automatique (UBA) Ustawodawstwo (publiczne / prywatne): Celem polityki władz belgijskich jest ograniczenie moŝliwości związanych z hazardem i ochrona gracza. Operatorzy nie mogą udzielać graczom jakichkolwiek form kredytów lub poŝyczek. Operatorzy obiektów hazardowych muszą informować swoich klientów na ten temat w czytelny i widoczny sposób we wszystkich miejscach publicznych. Ulotki z informacjami na temat uzaleŝnienia od hazardu muszą być dostępne dla ludzi w widocznym miejscu (w kasynach, salonach gier i pubach). Zabronione jest umieszczanie bankomatów w kasynach, salonach gier i pubach. KaŜdy gracz moŝe poprosić o wykluczenie z kasyna i salonów gier. Lista wykluczonych osób musi być sprawdzana przez operatorów kasyn i salonów gier przy kaŝdej wizycie. Dla kaŝdej gry losowej oferowanej w kasynach, salonach gier i pubach prawo określa maksymalną kwotę zakładu, straty i wygranej. Określona jest takŝe maksymalna średnia godzinowa strata na gracza. Do sal hazardowych kasyn i salonów gier nie mają wstępu osoby poniŝej 21 roku Ŝycia. Gracz musi przedstawić dowód osobisty i podać swoje pełne imię i nazwisko, datę miejsce urodzenia, zawód i adres oraz musi podpisać rejestr. Osobom nieletnim nie wolno grać w gry losowe w pubach. Promocja odpowiedzialnego hazardu: Ustawodawstwo na temat hazardu (jak wskazano powyŝej) zapewnia właściwą promocję odpowiedzialnego hazardu przez operatorów. Agencje prywatne / publiczne udzielające pomocy: Belgijska Komisja ds. Hazardu (www.gamingcommission.fgov.be/website/index.html) ma kontakty z szeregiem róŝnych prywatnych grup samopomocy. Coalition international contre les jeux de hasard et d argent Rue d Artois, Bruxelles Telefon: CHU Brugmann Clinique des dependances Place Van Gehuchten, Bruxelles Telefon: +32 (0) Faks: + 32 (0) ACAJEP (Action concrčte pour les adeptes du jeu et proches) Rue Dr. De Meersman, Anderlecht Telefon: Centre de Guidance de Louvain-la-Neuve Service de sante Mental Grand Place, Louvain-la-Neuve Telefon: Le Pelican ASBL Boulevard E. Bockstael, Bruxelles Telefon: Les Pelerins de vie Rue de la Prevoyance, Bruxelles

21 Telefon: Maison du social de la Province de Liege Boulevard d Avroy, Liege Telefon: Joueurs anonymes Rue de l Eglise, Liege (Chenee) Telefon: Dane kontaktowe organizacji członkowskiej EUROMAT: Rue de l Eglise Liege (Chenee) Telefon: Union Belge de l Automatique (UBA) Wijngaardstraat Kerksken Belgia Telefon: +32 (0) Faks: +32 (0) www:

22 Bułgaria Organizacja członkowska EUROMAT: Bułgarskie Stowarzyszenie Handlowe Producentów i Operatorów Przemysłu Hazardowego (BTAMOGI) Ustawodawstwo (publiczne / prywatne): Nie istnieją szczególne obowiązki ustawodawcze, chociaŝ zostały nałoŝone surowe wymagania prawne odnośnie zakazu hazardu nieletnich, w tym surowy zakaz wchodzenia do obiektów hazardowych osób poniŝej 18 roku Ŝycia, odległości obiektów hazardowych od szkół, kościołów etc. Hazard internetowy nie został uregulowany w Bułgarii. Obecnie nie istnieją środki prawne do regulacji i kontroli ryzyk spowodowanych hazardem w Internecie. BTAMOGI prowadzi rozmowy z przedstawicielami branŝy celem stworzenia i uzgodnienia dobrowolnego kodeksu etyki w branŝy, który będzie takŝe obejmował zapobieganie nałogowemu hazardowi. Obecnie członkowie (producenci i operatorzy) BTAMOGI wdraŝają pewne programy celem zapobiegania uzaleŝnieniu od hazardu. Promocja odpowiedzialnego hazardu: BTAMOGI promuje odpowiedzialny hazard za pomocą róŝnych seminariów i spotkań z przedstawicielami branŝy. Agencje prywatne / publiczne udzielające pomocy: W Bułgarii istnieją centra pomocy, nieskupiające swojej działalności na uzaleŝnieniach od hazardu, lecz na uzaleŝnieniach w ogóle. Narodowe centrum uzaleŝnień Dział zmniejszania szkód 147, Al. Stamboliskiiski 1303 Sofia Telefon: Faks: Krajowe Centrum UzaleŜnień Suhodol 1362 Sofia Telefon: / Faks: Telefon: Centrum Rehabilitacji Phoenix 5 Rilski ezera 1 Sofia Telefon: Krajowe Centrum UzaleŜnień Pirotska 117 Sofia Telefon: Wkład społeczny branŝy: BranŜa wspiera projekty sportowe i młodzieŝowe / talenty, edukację etc. Pomaga takŝe rozwiązywać róŝne problemy społeczne, pomagając zapobiegać problemom związanym ze zdrowiem lub biedą w społeczeństwie. Bułgarska Sport Toto i Bułgarska Loteria Narodowa przeznaczają część zysków na sport / na potrzeby edukacji fizycznej i sportowej społeczeństwa oraz utrzymanie, naprawę i budowanie nowych obiektów sportowych / kulturę, zdrowie, edukację i inne działania społeczne. Dane kontaktowe organizacji członkowskiej EUROMAT: Bułgarskie Stowarzyszenie Handlowe producentów i Operatorów Przemysłu hazardowego (BTAMOGI) 34 Alabin str Sofia Telefon: Faks: www:

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w Polsce w kontekście ustawy o grach hazardowych. Warszawa, 25-26 listopada 2014 r. Regulacje Prawne - Fundusz

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne dotyczące pokera

Regulacje prawne dotyczące pokera Regulacje prawne dotyczące pokera Kraj Belgia Argentyna Status prawny Nieuregulowany (patrz komentarz) Podatek nałożony przez państwo na operatorów 11% podatku od gier Prowizja pobierana przez operatorów

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY ZWIĄZANE Z HAZARDEM - PROFILAKTYKA I TERAPIA. Agnieszka Duda HAZARD to: ryzykowane przedsięwzięcie, którego wynik zależy wyłącznie od przypadku; HAZARDZISTA to: osoba, która

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r.

UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Golczewo

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok Załącznik do uchwały Nr XIII/86/11 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania I. Postanowienia ogólne Problemów Alkoholowych na 2012 rok Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Luki w europejskim międzynarodowym prawie prywatnym i perspektywy na przyszłość: dążenie do stworzenia kodeksu międzynarodowego prawa prywatnego

Luki w europejskim międzynarodowym prawie prywatnym i perspektywy na przyszłość: dążenie do stworzenia kodeksu międzynarodowego prawa prywatnego DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Luki w europejskim międzynarodowym prawie prywatnym i perspektywy na przyszłość:

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Stan prawny

UZASADNIENIE. Stan prawny UZASADNIENIE Stan prawny Zasady funkcjonowania systemu prewencji wypadkowej w ramach systemu ubezpieczeń społecznych reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

Zakłady bukmacherskie online

Zakłady bukmacherskie online Zakłady bukmacherskie online Między prawem a IT Marcin Policha, Sławomir Śmiarowski Historia hazardu Już starożytni grali w kości o szaty Chrystusa Wielka Brytania ojczyzną bukmacherki William Hill 1934

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008, P7_TA-PROV(2010)0112 Absolutorium 2008: Europejska Fundacja Kształcenia 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budŝetu Europejskiej Fundacji Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REZOLUCJA Z KONFERENCJI W WILNIE

REZOLUCJA Z KONFERENCJI W WILNIE DO LEPSZYCH SZKÓŁ PRZEZ ZDROWIE (Better Schools Through Health) Trzecia Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie 15-17 czerwca 2009 r. Wilno, Litwa REZOLUCJA Z KONFERENCJI W WILNIE Wstęp Sektor

Bardziej szczegółowo

Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałający dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami

Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałający dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałający dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w województwie zachodniopomorskim w

Bardziej szczegółowo

Samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim trudno będzie samodzielnie udźwignąć tak kosztowne zadanie. Dlatego teŝ uznano, za niezbędne opracowanie

Samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim trudno będzie samodzielnie udźwignąć tak kosztowne zadanie. Dlatego teŝ uznano, za niezbędne opracowanie WSTĘP Podstawą prawną opracowania Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest przepis art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe)

I. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe) Zasady przyznawania dodatków relokacyjnych (mobilnościowych), dodatków motywacyjnych finansowanych ze środków EFS oraz realizacji koncepcji szkoleń zamiast zwolnień w ramach Pakietu antykryzysowego Dodatki

Bardziej szczegółowo

MODELE NAUCZANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH EUROPEJSKICH. Kamila Ordowska

MODELE NAUCZANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH EUROPEJSKICH. Kamila Ordowska MODELE NAUCZANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH EUROPEJSKICH Kamila Ordowska PRIORYTET zaangażowanie obywateli w życie polityczne i społeczne Zachęcanie obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Bardziej szczegółowo

Zakres regulacji oraz wymagania edukacyjne

Zakres regulacji oraz wymagania edukacyjne Państwo 1. Austria Nazwa regulowaneg o zawodu Psycholog w języku narodowym Lebens- und Sozialberater Regulacja zawodu 7 czerwca 1990 o psychologach 1 Zakres regulacji oraz wymagania edukacyjne Ustawa o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/281/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 1009 r. Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok.

Uchwała Nr XLI/281/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 1009 r. Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok. Uchwała Nr XLI/281/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 1009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY, KOSZTY, PROCEDURY, EBM, A PRAWA PACJENTA

NAKŁADY, KOSZTY, PROCEDURY, EBM, A PRAWA PACJENTA NAKŁADY, KOSZTY, PROCEDURY, EBM, A PRAWA PACJENTA Dr n. med. Krzysztof Kuszewski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 11. 04. 2008 RÓWNOWAGA EKONOMICZNA NIE MOśESZ WYDAĆ WIĘCEJ NIś MASZ Wpływy muszą pokryć

Bardziej szczegółowo

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Warszawa, 25.05.2009 Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR: Struktura

Bardziej szczegółowo

Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie

Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie Raport dotyczący zaleceń Zapewnianie optymalnej opieki nad osobami cierpiącymi na chorobę zwyrodnieniową stawów i reumatoidalne zapalenie stawów

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim listopada 2010 roku

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim listopada 2010 roku Projekt UCHWAŁA Nr // Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia listopada 2010 roku w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Społeczna rola sportu w kontekście polityki europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Społeczna rola sportu w kontekście polityki europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Społeczna rola sportu w kontekście polityki europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Europejski Model Sportu struktura piramidy/ monopol federacji autonomia organizacji pozarządowych zasada finansowej

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69

15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik V.5 (SW) oraz IV.1 (KON). Wzór umowy ze studentem (minimalne wymagania) wyjazd na praktykę

Załącznik V.5 (SW) oraz IV.1 (KON). Wzór umowy ze studentem (minimalne wymagania) wyjazd na praktykę Załącznik V.5 (SW) oraz IV.1 (KON). Wzór umowy ze studentem (minimalne wymagania) wyjazd na praktykę PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie ERASMUSERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 UMOWA

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie dzieci i młodzieży od hazardu jako nowe wyzwanie wychowawcze

Uzależnienie dzieci i młodzieży od hazardu jako nowe wyzwanie wychowawcze Izba Celna w Rzepinie Uzależnienie dzieci i młodzieży od hazardu jako nowe wyzwanie wychowawcze Drezdenko, dnia 25 marca 2015 r. ul. Dworcowa 5 69-110 Rzepin tel.: +48 95 750 93 00 www.icrzepin.asi.pl

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Struktura wykładu Wprowadzenie Wzrost znaczenia sportu jako zjawiska społecznoekonomicznego i politycznego,

Bardziej szczegółowo

(przekład z języka angielskiego)

(przekład z języka angielskiego) KODEKS ETYKI LEKARZY DENTYSTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ (przekład z języka angielskiego) Przyjęto jednogłośnie na posiedzeniu plenarnym Rady Europejskich Lekarzy Dentystów w dniu 30 listopada 2007 r., nowelizując

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

1. Komisja przedłoŝyła wyŝej wspomniany komunikat Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie w dniu 20 listopada 2007 r.

1. Komisja przedłoŝyła wyŝej wspomniany komunikat Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie w dniu 20 listopada 2007 r. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 13 marca 2008 r. (14.03) (OR. en) 7150/08 AGRI 62 AGRISTR 8 AGRIORG 21 SPRAWOZDANIE Od: Specjalny Komitet ds. Rolnictwa Data: 10 marca 2008 r. Do: Rada Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Fundacja BUGEI STATUT

Fundacja BUGEI STATUT Fundacja BUGEI STATUT Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja działa pod nazwą BUGEI i zwana jest w dalszej części statutu Fundacją". 2. Fundacja zostaje ustanowiona przez Kingę Jędrych zwaną dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2067 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r.

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r. Shadow banking Dobiesław Tymoczko Warszawa, 15 listopada 2012 r. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Promenada (tekst jednolity)

Statut Stowarzyszenia Promenada (tekst jednolity) Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 z 29 stycznia 2010r Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Statut Stowarzyszenia Promenada (tekst jednolity) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Białoruś nie było podstaw prawnych dla jego funkcjonowania Ustawodawca czuwa

Białoruś nie było podstaw prawnych dla jego funkcjonowania Ustawodawca czuwa Białoruś Pierwsze automaty do gry pojawiły się w Białoruskiej Republice Radzieckiej w końcu lat 80. minionego stulecia. Najpierw na stołecznym lotnisku i w niektórych hotelach Mińska. Atmosfera polityczna

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt JEREMIE w Katalonii

Projekt JEREMIE w Katalonii Projekt JEREMIE w Katalonii Poznań, 10 września 2008 18/09/2008 1.- Opis 2.- JEREMIE w Katalonii 3.- Umowa o Dofinansowanie 4.- Plan inwestycyjny 1.- Opis 1.- Opis 4 1- Opis JEREMIE (Wspólne Europejskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 169/XXXV/2013 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 12 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 169/XXXV/2013 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 12 grudnia 2013 roku UCHWAŁA NR 169/XXXV/2013 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Responsible Care Cefic vision

Responsible Care Cefic vision Responsible Care Cefic vision Ramowy System Zarzadzania i Kwestionariusz Samooceny Forum Ekologiczne BranŜy Chemicznej Toruń 3. 10. 2007 Joanna Karolina Warnel Realizacja programu Responsible Care- wizja

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 30.11.2007 B6-0000/2007 PROJEKT REZOLUCJI w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6-0000/2007 zgodnie z art. 108 ust. 5 regulaminu złożyli

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego 1. Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC) jest europejską instytucją, w której osoby odpowiedzialne za treść przepisów budowlanych wraz z osobami przeprowadzającymi

Bardziej szczegółowo

REMIT. Łukasz Szatkowski radca prawny. 12 czerwca 2012 r. Weil, Gotshal & Manges

REMIT. Łukasz Szatkowski radca prawny. 12 czerwca 2012 r. Weil, Gotshal & Manges REMIT Łukasz Szatkowski radca prawny 12 czerwca 2012 r. / Zarys prezentacji Cel i obszar REMIT Zakres regulacji i definicje REMIT Insider trading Manipulacja na rynku Monitorowanie rynku i współpraca Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na 2010 rok.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na 2010 rok. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na 2010 rok. Postanowienia ogólne 1 Uznając działalność organizacji

Bardziej szczegółowo

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DO 2016 ZA ROK 2011 (prosimy opisać zadania realizowane odpowiedni przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. FUNDACJA SMA STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SMA, zwana dalej Fundacją, ma osobowość prawną. 2 Fundacja ustanawiana jest na czas nieoznaczony. 3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII?

SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII? SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII? Mogą Państwo wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 r. 1 KTO MOŻE GŁOSOWAĆ 25 MAJA 2014 r.?

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin Telefon 81 4453751 KANCELARIA ADWOKACKA Adw.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Materiał informacyjny oraz odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch programów upowszechnianych w Ośrodku Rozwoju Edukacji przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. z dnia 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. z dnia 15 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia XVII Forum Teleinformatyki Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego 22-23 września 2011 r. Miedzeszyn Nota:

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 1. O jakie dokumenty muszę wystąpić przed wyjazdem? Jak mogę udowodnić moje zatrudnienie w Irlandii? Powinieneś postarać się o formularze E104 i E301, które zawierają

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać priorytety kampanii PR w mediach

Jak wybrać priorytety kampanii PR w mediach Jak wybrać priorytety kampanii PR w mediach Po sformułowaniu celów/zadań kampanii public relations naleŝy ustalić ich hierarchię (priorytety). Większość organizacji jest w stanie wygenerować więcej materiałów

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO Kapitał Ludzki

Najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO Kapitał Ludzki Najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO Kapitał Ludzki ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Jak naleŝy rozumieć ogólną zasadę systemu monitorowania wskaźników PO KL dot. wykazywania

Bardziej szczegółowo

Raport Coachowie Europa i Polska

Raport Coachowie Europa i Polska Raport Coachowie Europa i Polska COACHING W związku z róŝnymi definicjami i róŝnym rozuminiem coachingu, obliczenie zapotrzebowania na coachów i adekwatny do tego potencjał szkół coachingu został oparty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Zamość, kwiecień 2008 roku Wstęp Problem wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając

Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji. Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna cele i zasady organizacji Izabela Banaś Magdalena Zając Koordynowana opieka zdrowotna (KOZ) z angielskiego ManagedHealth Care plan KOZ ( program KOZ )-konkretna organizacja,

Bardziej szczegółowo