... pieczątka Zamawiającego. BZ.III /09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski"

Transkrypt

1 ... pieczątka Zamawiającego BZ.III /09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych mgr Marcin Somorowski Pabianice, dnia 2 grudnia 2009 roku. 1

2 ROZDZIAŁ I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2

3 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zarząd Powiatu Pabianickiego ul. Piłsudskiego PABIANICE woj. łódzkie NIP REGON tel: fax: adres internetowy: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: 1) art. 10 ust. 1 oraz art ustawy, 2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605, z późn. zm.). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup usługi ubezpieczenia składników majątkowych Powiatu Pabianickiego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dodatku Nr 1 do niniejszej SIWZ. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymaganym terminem realizacji zamówienia jest ubezpieczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 3

4 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego spełniał niŝej określone warunki: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a mianowicie: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określone przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. 3.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub 4

5 przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŝ wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy; 2) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierające błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 ustawy; 4) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeŝeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Wykonawca musi wykazać spełnienie kaŝdego z warunków Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty w układzie zero jedynkowym: spełnia nie spełnia. 5

6 4.2. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający Ŝąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich), b) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. 2. W celu potwierdzenia spełniania, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, wykonawcy zobowiązani są przedłoŝyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich): a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, na druku zgodnym z treścią dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. 3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2: 1) ust. 1 lit. a), ust. 2 lit. a) i ust. 2 lit. b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6

7 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 7. Wykonawca ma obowiązek złoŝyć dokumenty, o których mowa ust. 1 5, w oryginałach lub kopiach opatrzonych stwierdzeniem lub pieczątką Za zgodność z oryginałem i podpisem osoby (osób) podpisującej (- cych) ofertę. 8. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6a. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŝyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w 6 niniejszej SIWZ. 2. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę. 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub poczty elektronicznej uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje wykonawcy mogą przekazywać Zamawiającemu stosownie do postanowień ust. 2: 3.1. pocztą elektroniczną: 3.2. faksem na numer telefonu: Uprawnionym do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z wykonawcami jest: 7

8 4.1. Pani Ewa Michalska Podinspektor w Biurze Zarządu Powiatu, Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 6, telefon wew Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 8 00 do w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. KaŜdy wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie i przekazany faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego Wniosek przekazany za pomocą faxu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝony w terminie, jeŝeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie Wniosek powinien być opatrzony nazwą składającego go wykonawcy. 7. Kopie odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią wniosku (bez ujawniania danych dotyczących wykonawcy, który go złoŝył) będą wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców, którym doręczono niniejszą SIWZ. 8. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert w celu umoŝliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. 9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Zmiana treści SIWZ następuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy. 11. Dokonane w powyŝszy sposób zmiany Zamawiający niezwłocznie przekaŝe w formie pisemnej wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będą one dla nich wiąŝące przy składaniu ofert. 12. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji SIWZ O przedłuŝeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, jeŝeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie. 8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu w przypadku wniesienia protestu, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy). 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 8

9 1.1. Oferta powinna być złoŝona na druku OFERTA zgodnym z treścią dodatku nr 3 zamieszczonego w 33 niniejszej SIWZ Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby wymienione w dokumentach, o których mowa w 6 ust. 1 lit. a niniejszej SIWZ i zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w tych dokumentach. KaŜdy podpis powinien być opatrzony imienną pieczątką osoby podpisującej ofertę. 2. JeŜeli oferty nie podpisuje osoba/osoby wymienione w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ, mogą oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do podpisania oferty Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 powinno być sporządzone na piśmie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powinno być sporządzone na piśmie. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym podpisania i złoŝenia oferty, oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeŝeli wykonawcy składają ofertę wspólną, powinno być dołączone do oferty. 5. Do oferty wykonawca powinien dołączyć następujące dokumenty: 5.1. formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty. 6. Wraz z ofertą winny być złoŝone: 6.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 6 ust. 1-3 lub 6 ust Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w odpowiednich rozdziałach niniejszej SIWZ, winny być sporządzone na formularzach zgodnych z treścią określoną w tych wzorach. 8. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści Oferty nieczytelne zostaną odrzucone Oferta i wszystkie załączniki oraz oświadczenia powinny być podpisane i opatrzone imienną pieczątką wykonawcy lub podpisane i opatrzone imienną pieczątką pełnomocnika, zwaną dalej osobą podpisującą ofertę Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być opatrzone podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę. 9. W przypadku, gdy wykonawca złoŝył kopię jakiegoś dokumentu powyŝsza kopia na kaŝdej stronie winna być potwierdzona stwierdzeniem Za zgodność z oryginałem oraz opatrzona podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę. 10. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w ust W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 11. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości wykonawcy, wymagane postanowieniami 6 ust. 1-3 lub 6 ust. 5 winny być ze sobą trwale połączone kolejno ponumerowane, z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w ust. 12 oraz winny stanowić plik odrębny od oferty W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron, na których ją zamieszczono. 12. W przypadku przedłoŝenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien 9

10 w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie przepisów ustawy i innych przepisów. 12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres: oraz zawierać sformułowanie: ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO ul. Piłsudskiego PABIANICE OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie składników majątkowych Powiatu Pabianickiego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego Nie otwierać przed godz. 10:15 w dniu 10 grudnia 2009 r. 14. Wymagania określone w ust 10, w ust 11, w ust. 12, w ust. 13 i w ust. 16 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wszelkie konsekwencje z niezachowania tych wymagań będą obciąŝały wykonawcę. 15. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej przez siebie oferty Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie, pod rygorem niewaŝności, przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być oznaczone i opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: OFERTA UZUPEŁNIAJACA lub OFERTA ZAMIENNA. 16. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy winien on załączyć dany wzór dokumentu i wpisuje na nim - nie dotyczy. 17. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę Wykonawca nie moŝe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści po upływie terminu składania ofert. 18. Oferta zamienna lub uzupełniająca powinna być złoŝona w jednym egzemplarzu w formie pisemnej, opakowaniach zaadresowanych i oznakowanych jak podano w 10 ust. 13 i 10 ust. 13 pkt 1 niniejszego SIWZ z dopiskiem OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA lub OFERTA ZAMIENNA, w miejscu i czasie opisanym w 11 ust. 1 i 11 ust. 2 niniejszej SIWZ, przez osobę posiadającą pisemne upowaŝnienie od wykonawcy do dokonania powyŝszej czynności. 19. W przypadku złoŝenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana. 20. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę. 10

11 20.1. Wycofując ofertę wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w opakowaniu zaadresowanym i oznakowanym jak w podano w 10 ust. 13 i 10 ust. 13 pkt 1 dodatkowo oznaczonym napisem WYCOFANA Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 20 pkt 1 wykonawca musi załączyć dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym, a oświadczenie powinno być podpisane przez osoby upowaŝnione. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę naleŝy składać w Biurze Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, I piętro, pokój numer 28, codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godz Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2009 r. o godz Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Zarządu Powiatu Pabianickiego Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 3. Publiczne otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2009 r. o godz w sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Pabianice, ul. Piłsudskiego Uczestnictwo w otwarciu ofert pozostawia się do decyzji wykonawców. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w terminie i w miejscu określonym w ust W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 5. W czasie publicznego otwarcia ofert Zamawiający dokona: 5.1. Sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami Zbadania czy oferty zostały złoŝone w terminie Wycofania ofert z napisem wycofana Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Otwarcia pozostałych ofert Podczas otwierania kopert z ofertami, zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach Informację, o której mowa w ust. 5 pkt 4 i ust. 5 pkt 6 Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Sporządzenia protokołu z uwzględnieniem ewentualnych uwag osób obecnych w trakcie publicznego otwarcia ofert. 6. W części niejawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferty: 6.1. Wpłynęły od wykonawców uprawnionych do występowania w niniejszym postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego Zostały prawidłowo podpisane Odpowiadają wymaganiom podanym w niniejszej SIWZ i zawierają odpowiednie dokumenty oraz oświadczenia Odpowiadają zasadom i wymogom określonym w ustawie. 11

12 6.5. Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy nie złoŝyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń oraz jeŝeli zajdą inne przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 7. W toku dokonywania badania i oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe od wykonawców Ŝądać wyjaśnień treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem ust. 8, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 8. Zamawiający poprawia w ofercie: 8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 9. Zamawiający odrzuca ofertę jeŝeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ustawy. 10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień, lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę jeśli zajdą przesłanki określone w art. 24 ust.1 i 2 ustawy O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykluczonego wykonawcę Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne Ofertę wykonawcy wykluczonego uwaŝa się za odrzuconą. 12. Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę stosownie do postanowień art. 89 ust. 1 ustawy, jeŝeli: będzie niezgodna z ustawą, jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawiera błędy w obliczeniu ceny, wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 13. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie uniewaŝnione jeŝeli zajdą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia Zawiadomienie o uniewaŝnieniu postępowania zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 15. Zamawiający uniewaŝnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeŝeli: 12

13 15.1. nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął Ŝaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeŝeniem ust. 15 pkt 2 i ust. 15 pkt 3, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złoŝono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu, w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niŝ dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złoŝona Ŝadna oferta, cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą Zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 16. JeŜeli Zamawiający dopuścił moŝliwość składania ofert częściowych, do uniewaŝnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust.15 stosuje się odpowiednio. 17. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 18. W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, wykonawcom, którzy złoŝyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególność kosztów przygotowania oferty. 19. W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: 1.1. Wykonawca określi procentowo wysokość składki na poszczególne składniki majątku Zamawiającego lub kwotowo na poszczególne rodzaje ubezpieczenia objętego przedmiotem zamówienia w zaleŝności od sumy ubezpieczenia określonej przez Zamawiającego w 31 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca obliczy wysokość składek dla poszczególnych pozycji poprzez przemnoŝenie stawki przez wartość danego składnika majątku lub obliczy wysokość dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia objętego przedmiotem zamówienia w zaleŝności od sumy ubezpieczenia Wykonawca dokona stosownych zapisów wysokości składek ubezpieczenia w formularzach cenowych określonych w załącznikach od nr 1 do nr 19a do formularza oferty oddzielnie dla kaŝdej powiatowej jednostki organizacyjnej wymienionej w 31 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 13

14 1.2.2.Wykonawca przeniesie do formularza cenowego zbiorczego stanowiącego załącznik nr 20 do formularza oferty wysokość składek dla poszczególnych powiatowych jednostek organizacyjnych Wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji formularza cenowego zbiorczego i dokona wyliczenia kwoty składki w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej, a mianowicie: a. Dziale 801 Oświata i Wychowanie, b. Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, c. Dziale 852 Pomoc społeczna, d. Dziale 750 Administracja publiczna, e. Dziale 700 Administracja publiczna, f. Dziale 600 Transport i łączność. Następnie zsumuje powyŝsze kwoty i uzyskaną sumę wpisze w pozycji Ogółem formularza cenowego zbiorczego. Suma ta stanowić będzie cenę oferty Wielkość składki na poszczególne składniki majątku Zamawiającego i wysokość kwot na poszczególne rodzaje ubezpieczenia określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres waŝności umowy i nie będą podlegały zmianom. 2. Cenę oferty naleŝy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zasady postępowania w razie stwierdzenia przez zamawiającego omyłek merytorycznych lub/i rachunkowych w przedstawionej kalkulacji ofertowej. Zamawiający poprawi omyłki w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy. 4. Inne, wyŝej nie wymienione zastrzeŝenia i klauzule. 1) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 2) Wszelkie wartości ceny usług muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 3) Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyraŝona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 4) JeŜeli wykonawca złoŝył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) JeŜeli złoŝona oferta zawiera inną stawkę podatku VAT niŝ powszechnie obowiązująca, wykonawca przedłoŝy wraz z ofertą obszerne wyjaśnienie z podaniem podstawy prawnej zastosowania innej stawki podatku. 6) W przypadku nie określenia stawki podatku VAT zamawiający ustali ją na podstawie obliczonego podatku VAT. Ustalona w ten sposób stawka musi być zgodna z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 7) Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT). 14

15 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeŝeli: 1.1. oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 1.2. oferta została złoŝona w określonym przez zamawiającego terminie, 1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału w postępowaniu i warunkami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następującymi kryteriami i ich wagami: 1) cena 2) warunki ubezpieczenia. Kryterium cena przyznaje się wagę 80% (1% odpowiada 1 punktowi). Kryterium warunki ubezpieczenia przyznaje się wagę 20% (1% odpowiada 1 punktowi). Zamawiający nie będzie oceniał ofert niewaŝnych ani odrzuconych ani ofert wykonawców wykluczonych z postępowania. KaŜdy fakultatywny warunek ubezpieczenia, w przypadku przyjęcia, otrzyma odpowiednio wskazaną poniŝej liczbę punktów: Klauzule fakultatywne Klauzula kosztów ewakuacji limit odpowiedzialności ,00 zł Klauzula katastrofy budowlanej limit odpowiedzialności ,00 zł Klauzula kradzieŝy zwykłej limit 5.000,00 zł Klauzula kradzieŝy zwykłej sprzętu elektronicznego limit 5.000,00 zł Klauzula ubezpieczenia sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji limit odpowiedzianści ,00 zł Klauzula błędów administracyjnych limit odpowiedzialności ,00 zł Łącznie max. Ilość punktów 25 pkt 20 pkt 10 pkt 10 pkt. 10 pkt. 25 pkt 100 pkt Oferty nieodrzucone będą oceniane wg wzoru: P ob = (C min : C b x 100 pkt. x 0,80) + (W b x 0,20) gdzie: P ob całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 15

16 C min najniŝsza cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, C b cena oferty ocenianej, W b łączna liczba punktów za fakultatywne warunki ubezpieczenia przyjęte przez Wykonawcę w ocenianej ofercie. 3. Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną podsumowane w Streszczeniu oceny i porównania złoŝonych ofert (druk ZP 21). 4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie kaŝdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych przez co naleŝy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny. 14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, równieŝ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie i miejscu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 4.1. przedłoŝyć projekt umowy konsorcjum jeŝeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum wykonawców podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane będą środki finansowe za wykonaną usługę, 4.3. wskazać na piśmie osobę (osoby) upowaŝnione do podpisania umowy, o ile umowę ma (mają) podpisać osoba (osoby) nie wymienione w dokumencie, o którym mowa w 6 ust. 1 lit. a) niniejszej rozdziału lub ilość osób wykazanych w tym dokumencie jest większa od ilości osób wymaganych przy zaciąganiu zobowiązań w imieniu wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania umowy jest niezbędne takŝe jeŝeli nie wynika to z pełnomocnictwa, o którym mowa w 10 ust. 2 pkt 1 i 10 ust. 3 pkt 1. 16

17 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy Wzór umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ i został określony w 34 niniejszej SIWZ. 2. Ewentualne propozycje zmian do wzoru umowy, proponowane przez wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu, muszą zostać zgłoszone pisemnie do Zamawiającego nie później niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Propozycje ewentualnych zmian wzoru umowy muszą być opatrzone nazwą składającego wykonawcy. 4. Kopie stanowiska Zamawiającego w sprawie zmian projektu umowy (bez ujawniania nazwy wykonawcy, który zgłosił propozycje zmian do umowy) zostaną niezwłocznie przesłane do wszystkich wykonawców, którym doręczono niniejszą SIWZ, a jeŝeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zostaną zamieszczone takŝe na tej stronie i będą dla nich wiąŝące. 5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Zamawiający przewiduje moŝliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia w przypadku konieczności doubezpieczenia składników majątku w związku z ich nabyciem, przejęciem lub inną formą posiadania, bądź uzupełnienia sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych i limitów po zawarciu umowy z wykonawcą. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom a takŝe innym osobom, których interes prawny doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI ustawy. 17

18 ROZDZIAŁ II DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 18

19 18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania przez wykonawcę ofert częściowych. 19. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEśELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ O OKOLICZNOŚCIACH, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEśELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ Zamawiający nie przewiduje udzielania w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niŝ 50 % wartości niniejszego zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania przez wykonawcę ofert wariantowych. 22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane telefaksem lub drogą elektroniczną na następujący numer i adresy: 2.1. fax: INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEśELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 1. Rozliczenie między Zamawiającym a wykonawcą nastąpi w polskich złotych PLN bez względu na uwarunkowania wykonawcy. 2. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości rozliczenia z wykonawcą w walutach obcych. 19

20 24. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje po dokonaniu oceny ofert przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEśELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 20

21 ROZDZIAŁ III SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 21

22 26. śądanie WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM. Nie dotyczy. 27. OKREŚLENIE CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ POWIERZONE PODWYKONAWCOM. Zamawiający zastrzega, Ŝe część lub całość zamówienia nie moŝe być powierzona podwykonawcom (art. 36 ust. 5 ustawy). 22

23 ROZDZIAŁ IV INNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 23

24 28. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 2. Załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 4. Ujawnienie treści protokołu i załączników do protokołu odbywać się będzie według poniŝszych zasad, tj. Zamawiający: 4.1. udostępni wskazane dokumenty po złoŝeniu pisemnego wniosku, 4.2. wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji, 4.3. wyznaczy członka komisji przetargowej, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania, 4.4. umoŝliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji odpłatnie, 4.5. udostępnienie będzie miało wyłącznie miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy. 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). 29. DODATKI Dodatkami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dodatek nr 1), 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (dodatek nr 2), 3. Wzór formularza oferty (dodatek nr 3), 4. Załączniki Nr 1-19a do formularza oferty - formularze cenowe i Załącznik Nr 20 formularz cenowy zbiorczy, 5. Wzór umowy. 30. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, oznaczone jest znakiem: BZ.III /09 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyŝej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 24

25 ROZDZIAŁ V FORMULARZE DODATKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 25

26 31. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 26

27 Dodatek Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wskazane w niniejszym Dodatku mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu Powiatu Pabianickiego a będące we władaniu Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub powiatowych jednostek organizacyjnych w tym szkół i placówek oświatowo wychowawczych, placówek pomocy społecznej. Ponadto przedmiotem jest równieŝ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia oraz odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi i obiektami mostowymi oraz ubezpieczenia komunikacyjne Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z przepisami: 1. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), 2. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.). WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Ubezpieczeniem winny być objęte składniki majątkowe będące we władaniu następujących powiatowych jednostek organizacyjnych oraz OC za szkody z tytułu prowadzonej działalności i posiadanie mienia przez te jednostki organizacyjne: 1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach Biuro Zarządu III, ul. Piłsudskiego 2, 2. Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów, ul. Piłsudskiego 2, 3. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Moniuszki 132, 4. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29, 5. Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21, 6. Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. św. Jana 28, 7. Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5, 8. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10, 9. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5, ul. Pułaskiego 32 w Pabianicach, 10. Powiatowy Zespół Edukacyjny w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75, 11. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach, ul. Bracka 10/12, 13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75, 14. MłodzieŜowy Dom Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38, 15. Dom Dziecka, Porszewice 18E, gm. Pabianice 16. Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61, 17. Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3, 18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Okres ubezpieczenia: r r. Zakres ubezpieczenia obligatoryjnie wymagany, minimalny: - ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, 27

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ-III.272.5.2013... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ-III.272.5.2013... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ-III.272.5.2013... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH I POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI

UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniŝej 206.000 Euro) NA UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI prowadzonym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 fax (22) 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735 Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735 w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Część I Informacje podstawowe

Część I Informacje podstawowe ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417 email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra dnia, 30 października 2006r. Dyrektor Sądu Okręgowego mgr Danuta Kowal... Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CPV - 33.182.100-0 - defibrylatory

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CPV - 33.182.100-0 - defibrylatory Znak postępowania: ZP/6 Defibrylator AED/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na dostawę zewnętrznego defibrylatora półautomatycznego AED CPV - 33.182.100-0 - defibrylatory Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo