Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 18/2009 Rady Nadzorczej SMLW BURSZTYN w Wieruszowie z dnia r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 18/2009 Rady Nadzorczej SMLW BURSZTYN w Wieruszowie z dnia r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 18/2009 Rady Nadzorczej SMLW BURSZTYN w Wieruszowie z dnia r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 119 poz z późniejszymi zmianami ), 2. Ustawa z dnia r. Prawo spółdzielcze ( t.j. Dz.U. z 2003r. nr 188 poz z późniejszymi zmianami ), 3. Ustawa z 24 czerwca 1994r.o własności lokali (tj.dz.u. nr 85 poz,388 z późniejszymi zmianami), 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz.U. nr 71 poz.733 z późniejszymi zmianami), 5. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.(Dz.U. nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami, 6. Statut Spółdzielni. Definicje Lokal samodzielny lokal mieszkalny, lokal użytkowy, garaż. 2. Lokal użytkowy pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub inna. Lokale użytkowe znajdują się w budynkach mieszkalnych. 3. Nieruchomość działka gruntu zabudowana budynkiem lub budynkami mieszkalnymi z garażami oraz działka niezabudowana, dla której jest założona jedna księga wieczysta. 4. Użytkownikami lokali są: a. członkowie Spółdzielni posiadający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub właściciele lokali będący członkami, b. właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni, c. posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niebędący członkami Spółdzielni, d. najemcy lokali, e. użytkownicy lokali bez tytułu prawnego. 5. Powierzchnia użytkowa lokalu stanowiąca podstawę rozliczania kosztów i naliczania wymiaru opłat powierzchnia użytkowa lokalu wynikająca z treści prawomocnej uchwały Zarządu określającej przedmiot odrębnej własności lokali w danej 1

2 nieruchomości a w odniesieniu do nieruchomości, dla których brak takiej uchwałypowierzchnia dotychczas stosowana przy wymiarze opłat za korzystanie z lokalu (tj.z rozliczenia inwestycji). 6. Częścią wspólną nieruchomości jest grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych lokali lecz stanowią współwłasność wszystkich właścicieli. Do części wspólnej nieruchomości zalicza się: pralnie suszarnie, rowerownie, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia gospodarcze, elementy infrastruktury technicznej, drogi, chodniki, zieleń, pomieszczenia węzła cieplnego i wodociągowego, pomieszczenia gospodarcze, fundamenty, mury, dachy i tp. 7. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej udział określony w uchwale Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi w nieruchomości. 8. Pożytki z nieruchomości przychody z nieruchomości a w szczególności z: czynszu najmu i dzierżawy, opłat za urządzenia reklamowe lub tp. 9. Zasoby mieszkaniowe budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym urządzeniami i uzbrojeniem terenów, na których znajdują się w/w budynki mieszkalne. 9. Mieniem Spółdzielni są wszelkie nieruchomości zabudowane i niezabudowane lub ich części w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującym poszczególnym członkom i właścicielom lokali nie będącym członkami Spółdzielni- odrębnej własności lokali lub ich praw. 10. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje: a. eksploatację i utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych, b. eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych, c. eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, d. eksploatację i utrzymanie garaży, e. działalność społeczną, kulturalna i oświatową Spółdzielni, f. nakłady na remonty, 11. Koszty eksploatacji nieruchomości obejmują: a. koszty obsługi technicznej ( bieżąca konserwacja, usuwanie awarii, utrzymanie pogotowia technicznego ( dyżury domowe ) b. koszty utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz otoczeniu budynków, c. koszty materiałów i energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia nieruchomości, d. koszty zarządzania i administracji ogólnej Spółdzielni w tym: - wynagrodzenie wraz z narzutami oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Spółdzielni, - koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i warsztatowych ( energia elektryczna, c.o., woda, itp. ) e. koszty pozostałe tj. koszty: usług kominiarskich, deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, ubezpieczenia majątkowe, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, przeglądów budynków, instalacji i urządzeń, prowizje bankowe, amortyzacja, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, f. inne nieprzewidziane koszty związane z utrzymaniem nieruchomości. 12. Koszty różnicy wody koszty wody stanowiącej różnicę wskazań pomiędzy wodomierzem głównym budynku ( lub sumą wskazań wodomierzy głównych w budynku) a sumą wskazań wodomierzy w poszczególnych lokalach, 2

3 13. Opłata za używanie lokalu - są to należności na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości, odpisu na fundusz remontowy, podatku od nieruchomości, kosztów rozliczenia różnicy wody, kosztów wymiany wodomierzy, konserwacji domofonów, wywozu nieczystości stałych oraz kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepła do podgrzewu wody użytkowej. 14. Kredyt długoterminowy - spłata przypadającą na lokal obejmująca ratę kredytu wraz z odsetkami związaną z budową, modernizacją budynku. 15. Przez osoby zamieszkałe w lokalu rozumie się osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy oraz osoby faktycznie przebywające w lokalu. O zmianach stanu zasiedlenia mieszkania użytkownik lokalu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię. Zmniejszenie lub zwiększenie liczby osób przyjmowanej za podstawę przy ustalaniu opłat uwzględnia się od następnego miesiąca po dacie pisemnego zgłoszenia tej zmiany albo ustalenia przez spółdzielnię, iż osoby faktycznie zamieszkują w tym lokalu. W przypadku zamieszkiwania w lokalu osób nie zameldowanych liczbę osób ustala się na podstawie oświadczenia użytkownika lokalu albo na podstawie ustaleń spółdzielni. Gdy w lokalu nie mieszka żadna osoba, opłaty ustalane są jak od jednej osoby. ROZDZIAŁ II ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW 3 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwane dalej kosztami gzm obejmują koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 2. Koszty gzm kalkuluje się, rozlicza i ustala wysokość opłat z podziałem na: a. obsługę eksploatacyjną nieruchomości, w których ustanowione są tytuły prawne do lokali, b. odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, c. podatek od nieruchomości, d. wieczyste użytkowanie gruntu e. koszty różnicy wody, f. koszty wymiany wodomierzy, g. utrzymanie domofonów, h. wywóz nieczystości stałych, i. gospodarkę c.o.,c.w.u., j. opłata na działalność społeczną, oświatową i kulturalną ( w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie). Stawka eksploatacyjna 1. Rozliczanie kosztów gzm przeprowadza się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi, za wyjątkiem kosztów zakupu energii cieplnej, które rozliczane są w odrębnie ustalonych okresach określonych w stosownym regulaminie. 2. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty gzm ewidencjonowane są odrębnie dla poszczególnych nieruchomości. W przypadku kosztów utrzymania nieruchomości stanowiących mienie wspólne Spółdzielni oraz kosztów typu ogólnego ( np. 3

4 prowizje bankowe, zarządzanie, itp. ) koszty te rozliczane są na nieruchomości proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej. 3. Lokale stanowiące wyodrębnioną własność będą obciążane taką częścią kosztów eksploatacji danej nieruchomości, jaka wynika z udziałów właścicieli lokali wyodrębnionych w nieruchomości wspólnej. 4. Podstawą do dokonywania z użytkownikami lokali rozliczeń z tytułu kosztów gzm są ustalenia rocznego planu finansowego Spółdzielni uchwalonego przez Radę Nadzorczą oraz postanowienia niniejszego regulaminu. 5. Jeżeli po uchwaleniu planu finansowego następują zmiany w warunkach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to dopuszczalna jest korekta ustaleń planu oraz opłat za używanie lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego. 6. Na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości pobierana jest podstawowa opłata eksploatacyjna naliczana według stawki w zł./m 2 p.u. lokalu. Stawka eksploatacji podstawowej może być różna dla poszczególnych nieruchomości. Fundusz remontowy 1. Opłaty z tytułu funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych spółdzielni wynikają z potrzeb remontowych spółdzielni i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu remontowego na rok ustalania opłat. Podatek od nieruchomości 1. Opłaty miesięczne z tytułu podatku od nieruchomości ustala się zgodnie z planem finansowym w oparciu o obowiązujące stawki podatku w roku, na który ustalone są opłaty proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu i charakteru przeznaczenia lokalu ( lokal mieszkalny, lokal użytkowy, pozostałe lokale w tym garaże). 2. Koszty podatku od nieruchomości rozliczane są na powierzchnię użytkową lokali w nieruchomości, z wyłączeniem powierzchni lokali wyodrębnionych. 3. Właściciele lokali stanowiących wyodrębnioną własność rozliczają się z tytułu podatku od nieruchomości dotyczącego ich nieruchomości indywidualnie z gminą. Natomiast koszty podatku naliczanego od nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkałe w budynkach Spółdzielni stanowią element kalkulacyjny przypadających na ich lokale z tytułu opłat za używanie lokalu. Wieczyste użytkowanie gruntów 1. Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości. 2. Obciążenia poszczególnych lokali ( w tym garaży ) opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. 3. Właściciel lokalu stanowiącego odrębną własność, będący współużytkownikiem wieczystym gruntu wchodzącego w skład nieruchomości, w której lokal ten jest położony, rozlicza się indywidualnie z właścicielem gruntu z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu. 4

5 Rozliczanie kosztów dostawy wody 1. W budynkach Spółdzielni w pełni opomiarowanych (tj. wszystkie lokale wyposażone są w wodomierze oraz zainstalowany jest w budynku wodomierz główny) rozliczenia za wodę i odbiór ścieków odbywać się będą na poniższych zasadach: a) Spółdzielnia będzie opłacała faktury wystawione przez Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. za ilość wody i ścieków wynikającą z odczytów wodomierzy głównych. b) Użytkownicy lokali mieszkalnych uiszczają miesięczną, zaliczkową opłatę według średniego zużycia wody w roku poprzedzającym c) Użytkownicy lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny będą obciążani według odczytów wodomierzy w okresach kwartalnych. d) Odczytów wskazań wodomierzy oraz rozliczeń kosztów dostawy wody w lokalach mieszkalnych dokonuje się w okresach półrocznych. e) Po upływie każdego okresu rozliczeniowego (pół roku) na podstawie odczytów dokonuje się rozliczenia różnicy między zaliczkowymi opłatami, a kosztami faktycznie przypadającymi na poszczególny lokal. f) Różnica pomiędzy kosztami dostawy a opłatami zaliczkowymi regulowana jest następująco: - niedopłatę wnosi się przy uiszczaniu najbliższej opłaty miesięcznej, - nadpłatę zalicza się w poczet opłat eksploatacyjnych za następny miesiąc. W przypadku wystąpienia różnicy wskazań wodomierza bądź sumy wskazań wodomierzy głównych na nieruchomości, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w danej nieruchomości rozliczenia z tego tytułu dokonuje się na wszystkie osoby zamieszkałe w tej nieruchomości. Koszty konserwacji i wymiany wodomierzy rozliczane są jednolicie w skali całej Spółdzielni na podstawie odrębnej umowy z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w tym zakresie. Domofony 1. Koszty konserwacji domofonów rozliczane są jednolicie w skali całej Spółdzielni w ciężar kosztów obsługi technicznej. Nieczystości stałe 1. Koszty wywozu nieczystości stałych rozlicza się jednolicie na wszystkie nieruchomości Spółdzielni. 2. Jednostką rozliczeniową kosztów wywozu nieczystości stałych jest: a. liczba osób zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach w odniesieniu do lokali mieszkalnych, b. ryczałtowa ilość m 3 nieczystości stałych ustalona w zależności od rodzaju prowadzonej działalności dla lokali użytkowych. 3. Na koszty wywozu nieczystości stałych składają się: a. koszty zakupu lub dzierżawy kontenerów, b. koszty utrzymania kontenerów ( remonty, mycie, chlorowanie itp.), c. koszty wywozu kontenerów zgodnie z obciążeniami firmy świadczącej usługę w tym zakresie, 5

6 d. koszty usuwania nieczystości stałych i przedmiotów pozostawionych poza kontenerami ( stare meble, sprzęt i inne ) 4. Odpłatność za wywóz nieczystości stałych ustala się następująco: a. dla lokali mieszkalnych wysokość obciążeń oblicza się jako iloczyn ilości osób zamieszkałych w danym lokalu i jednostkowego kosztu na osobę, b. dla lokali użytkowych wysokość obciążenia oblicza się jako iloczyn ryczałtowej ilości nieczystości stałych przyjętej dla danego lokalu i jednostkowego kosztu m 3, c. w nietypowych przypadkach takich jak: najem krótkotrwały, jednorazowa dzierżawa terenu itp. odpłatność za wywóz nieczystości ustala Zarząd 5. Zmiany opłat za wywóz nieczystości z lokali użytkowych wynikające z zaprzestania lub rozpoczęcia następują od miesiąca następnego po dniu zgłoszenia tego faktu przez użytkownika lokalu. Energia cieplna Zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. unormowane są w regulaminach rozliczeń kosztów energii cieplnej pomiędzy SMLW BURSZTYN a użytkownikami lokali. ROZDZIAŁ III USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT 5 1. Jako podstawą do ustalania stawek opłat eksploatacji na rok następny przyjmuje się koszty poniesione w roku poprzednim oraz przewidywany wzrost poziomu poszczególnych składników kosztów w roku, na który ustalana jest wysokość opłat z uwzględnieniem różnicy między kosztami a przychodami gzm oraz pożytków uzyskanych z nieruchomości. 2. Plan kosztów gzm jest sporządzany w oparciu o koszty gzm poniesione w poprzednim roku oraz przewidywany wzrost poszczególnych składników kosztów. 3. Jednostkami rozliczeniowymi kosztów gzm w zależności od rodzaju kosztów są: a. jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu, b. udział właściciela w nieruchomości wspólnej, c. osoba zamieszkała, d. wskazania urządzeń pomiarowych. 4. 1/Wysokość opłaty miesięcznej za używanie lokalu zróżnicowana jest w zależności od tytułu do zajmowanego lokalu: a. członek Spółdzielni posiadający spółdzielcze prawo do lokalu w opłacie miesięcznej jest zobowiązany pokrywać koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, a także pokrywać koszty centralnego ogrzewania i podgrzewania wody oraz uczestniczyć w kosztach działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię. W/w opłata miesięczna jest pomniejszona o przysługujący danemu członkowi udział w pożytkach i innych przychodach z mienia spółdzielni, b. osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest obowiązana wnosić opłaty na pokrywanie 6

7 kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, a także na pokrywanie kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody oraz na koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię. c. członek spółdzielni będący właścicielem lokalu jest zobowiązany wnosić opłaty na pokrywanie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem jego lokalu, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, a także pokrywać koszty centralnego ogrzewania i podgrzewania wody, oraz uczestniczyć w kosztach działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię pomniejszone o przypadające na jego lokal podatek od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste. d. właściciel lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni jest zobowiązany wnosić opłaty na pokrywanie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem jego lokalu, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych a także pokrywanie kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody. Jest też obowiązany uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby wspólnie zamieszkujące w określonych budynkach a także na koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię. W/w opłata miesięczna jest pomniejszona o przysługujący danemu właścicielowi udział w pożytkach i innych przychodach z nieruchomości wspólnej oraz o podatek od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu. e. Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi. f. Opłaty określone w ust. a,b,c,d mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane. g. każdy właściciel lokalu po rozliczeniu kosztów remontu nieruchomości wspólnej finansowanej z funduszu remontowego obowiązany jest pokryć jednorazowo różnicę między kosztem robót przypadających na jego lokal, a sumą wniesionych odpisów na jego lokal. h. wyłoniony w drodze przetargu lub negocjacji najemca lub dzierżawca lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny (w tym garażu) jest zobowiązany uiszczać czynsz najmu oraz inne opłaty w wysokości ustalonej w umowie: - za używanie garaży użytkownicy uiszczają opłatę najmu wg. kalkulacji Zarządu Spółdzielni, - osoby, które wniosły wkład garażowy uiszczają opłatę eksploatacyjną wg. kalkulacji Zarządu Spółdzielni, - objęcie w używanie jak również zwolnienie garażu spółdzielczego następuje na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. i. użytkownik zajmujący lokal bez tytułu prawnego jest zobowiązany uiszczać odszkodowanie w wysokości czynszu wolnorynkowego wynikającego z innych przepisów prawnych. 2/Wysokość opłat za używanie lokali zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. 7

8 5. Za koszty używania lokalu mieszkalnego solidarnie odpowiadają: - stale zamieszkujące osoby pełnoletnie, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu ( odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich faktycznego korzystania z lokalu ). 6. Opłaty za używanie lokali zgodnie z zapisem 68 pkt 1 Statutu Spółdzielni należy uiszczać co miesiąc z góry do dnia 25 każdego miesiąca. Od opłat wnoszonych po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe. 7. O zmianie wysokości opłat za używanie lokalu Spółdzielnia obowiązana jest zawiadomić użytkowników co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. 8. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, którego tryb określa Statut, lub bezpośrednio na drodze sądowej. Użytkownicy lokali mieszkalnych nie będący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat bezpośrednio na drodze sądowej. 9. Wysokość opłat dla lokali mieszkalnych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie ustala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. 6 Dla właścicieli lokali rozliczenie kosztów eksploatacji podstawowej i ustalenie stawek opłat na pokrycie tych kosztów następuje według wielkości udziału właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej. 7 Ustalony po zatwierdzeniu bilansu wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi jest rozliczany w następujący sposób: 1. Nadwyżka lub niedobór na eksploatacji podstawowej jest uwzględniona przy sporządzeniu kalkulacji wysokości stawek opłat eksploatacyjnych poszczególnych nieruchomości w roku następnym. W stosunku do lokali stanowiących wyodrębnioną własność wynik finansowy jest rozliczany przez spółdzielnię indywidualnie z poszczególnymi właścicielami lokali. 2. Po zakończeniu roku sporządza się dla każdego budynku rozliczenie odpisu na fundusz remontowy obejmujące: a. kwotę odpisów na fundusz remontowy oraz innych zwiększeń, b. kwotę poniesionych przez Spółdzielnię nakładów na remonty danego budynku. Różnica pomiędzy kosztami a przychodami funduszu remontowego może być uwzględniana przy ustalaniu wysokości odpisu na fundusz remontowy w roku następnym lub w zależności od potrzeb remontowych może zwiększyć fundusz remontowy do wykorzystania w latach następnych. 3. Różnica między kosztami podatku od nieruchomości, wywozu nieczystości, konserwacji domofonów a uzyskanymi przychodami z tych tytułów jest uwzględniana przy sporządzaniu kalkulacji wysokości opłat z tych tytułów na poszczególne nieruchomości w roku następnym. ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8

9 W ramach opłat za użytkowanie lokali Spółdzielnia zobowiązana jest zapewnić: 1. Utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym budynków i ich otoczenia. 2. Sprawne funkcjonowanie wszelkich instalacji i urządzeń z wyjątkiem urządzeń stanowiących wyposażenie mieszkania. 3. Sprawną obsługę administracyjną. 8 9 Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokalu obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody bez urządzeń odbiorczych, a także naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami standardowymi, naprawę instalacji elektrycznej oraz anteny zbiorczej z wyjątkiem osprzętu. 10 Regulamin obowiązuje od daty podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej BURSZTYN Nr 18/2009 z dnia 26 października 2009 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 listopada 2009r. Sekretarz Rady Nadzorczej Elżbieta Fiszer Przewodniczący Rady Nadzorczej Bolesław Petalas Opracował : Krystyna Dulska Sprawdzono pod względem formalno prawnym : Radca prawny Gabriela Drzazga Sprawdzono pod względem merytorycznym : Prezes Zarządu Grzegorz Faryś 9

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna 1 1.

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Postanowienia ogólne. REGULAMIN rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Postanowienia ogólne. 1. Zasady rozliczeń finansowych Spółdzielni z użytkownikami lokali zostały ustalone

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI /GZM/ SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM DLA MŁODYCH. /tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODZKA W KRAKOWIE 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29.04.2019r. z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W LWSM ZASPA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy I. PODSTAWY PRAWNE Rada Nadzorcza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM ENERGETYK I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI Na podstawie 154. ust. 3. statutu Spółdzielni mieszkaniowej Kuźniki, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ OSKAR WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I.

REGULAMIN ZASAD USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ OSKAR WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I. REGULAMIN ZASAD USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ OSKAR WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I. 1. 1) Regulamin ustala zasady określające koszty eksploatacji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia Opłat za Lokale

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia Opłat za Lokale Spółdzielnia Mieszkaniowa Nr.ewid.R/RN/23 SM M-P Mistrzejowice-Północ w Krakowie Strona/stron 1/10 Os.Boh.Września 26 Wydanie I Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW UMK UNIVERSITAS W TORUNIU TORUŃ 2008 I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Siemion.

REGULAMIN. rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Siemion. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 15 / 2006 z dnia 27.07.2006 r. REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. J.I. KRASZEWSKIEGO W SOPOCIE 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI W POZNANIU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI W POZNANIU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI W POZNANIU 1 1. Postanowienia ogólne 1.1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują: 1) koszty

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOTACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

RAMOWY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOTACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI RAMOWY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOTACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI 1. Postanowienia ogólne 1.1. Koszty eksploatacji i

Bardziej szczegółowo

oraz działając na podstawie Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

oraz działając na podstawie Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN określający zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne 2. Postanowienia ogólne 3. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pułtusku REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Uchwała Rady Nr 10/IX/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Podstawa prawna: 62 ust.2

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. REGULAMIN Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Spółdzielcze z dn. 16.09.1982.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Strona 1 z 5. zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 32/2014 z dnia r. uwzględniający zmiany wprowadzone:

Tekst jednolity. Strona 1 z 5. zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 32/2014 z dnia r. uwzględniający zmiany wprowadzone: Tekst jednolity Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Dział I Podstawy prawne. 1 Niniejszy regulamin został uchwalony w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa:

Dział I Podstawy prawne. 1 Niniejszy regulamin został uchwalony w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa: R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie Dział I Podstawy prawne. 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. "MAZOWSZE" w Ciechanowie

R E G U L A M I N. MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/2016 Rady Nadzorczej SMLW Mazowsze w Ciechanowie z dnia 16 grudnia 2016r R E G U L A M I N rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI I. Postanowienia ogólne 1 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi ( g.z.m.) obejmują: A. Eksploatację

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Tekst jednolity załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy określa zasady: 1. Regulamin ustala zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE Treść regulaminu: I. Podstawa prawna II. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 4. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy.

REGULAMIN. 4. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy. REGULAMIN Rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Regulamin niniejszy oparty jest na podstawie 157 ust.2 pkt.2 Statutu.

1. Postanowienia ogólne. 2. Regulamin niniejszy oparty jest na podstawie 157 ust.2 pkt.2 Statutu. REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach 1. Postanowienia ogólne. 2. Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 128/05/2012 z dnia 31.05.2012 r. R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ w Krakowie Os. Boh. Września 26 Nr. ewid. R/RN/23 Strona/stron 1/10 Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie Zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI RAMOWY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. Uchwalony przez Radę Nadzorczą 16.12.2011r. zmieniony Aneksem nr 1 z dnia 14.12.2012r. i Aneksem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Postawa prawna. 1. Postanowienia ogólne

Postawa prawna. 1. Postanowienia ogólne Postawa prawna - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami, - Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, - Ustawa z dnia 24.06.1994.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozliczania kosztów i przychodów gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorlicach przy ulicy Pod Lodownią 12

Regulamin rozliczeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorlicach przy ulicy Pod Lodownią 12 RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowe! w Gorlicach l Załącznik nr I do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 14/2010 z dnia 05.03.2010 r. Regulamin rozliczeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w lokalach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N

R E G U L A M I N R E G U L A M I N -------------------------- w sprawie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni I. Podstawy Prawne 1. Ustawa z 16 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą opracowania takiego Regulaminu jest Ustawa o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale http://www.chsm.com.pl/akty_regulaminy/regulaminy/regulamin_zasady_rozliczania_kosztow Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM Tekst przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 09.11.2015r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (tekst jednolity) Świętochłowice, listopad 2015r 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne.str. 2 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne. Rozdział 2. Rozliczanie kosztów wody i odprowadzenia ścieków wody w lokalach z wodomierzami

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne. Rozdział 2. Rozliczanie kosztów wody i odprowadzenia ścieków wody w lokalach z wodomierzami Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/09 z dnia 17.02.2009 r. REGULAMIN rozliczania wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w S M "Kolejarz" w Słupsku ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Definicje. Art. 1

Rozdział I Definicje. Art. 1 Załącznik do Uchwały RN SBM Żoliborz z dnia 29-05-2012 Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i remontów w SBM Żoliborz. Podstawy prawne a/ Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2016 z dnia 28 września 2016r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo