Zatwierdził, dnia:. 2008r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdził, dnia:. 2008r."

Transkrypt

1 Zatwierdził, dnia:. 2008r.... Numer sprawy 7/CPD/PN/KOMP/2008 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup sprzętu komputerowego ( zestawów komputerowych, notebooków, drukarek laserowych i serwera) wraz oprogramowaniem dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Zamawiający: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP , REGON witryna: reprezentowane przez Dyrektora Przemysława Więcława działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655), zwaną w dalszej części ustawą zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 poniżej euro. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 241 poz. 1763). Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Strona 1 z 31

2 Wprowadzenie. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta zgodna jest z przepisami ustawy i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, których integralną część stanowią załączniki. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części wskazanych poniżej. 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą w PLN. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa całkowicie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 5 i 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I zamówienia 1. Zestawy komputerowe ( jednostka centralna, monitor i drukarka ), w ilości 6 sztuk, 2. Komputer przenośny notebook, w ilości 3 sztuk, 3. Serwer, w ilości 1 sztuka; Część II zamówienia drukarka laserowa kolorowa, w ilości 1 sztuka; Kod wg CPV: Część I zamówienia: komputery biurowe, monitory ekranowe, myszy komputerowe, klawiatury komputerowe, drukarki laserowe, notebooki, serwer sieciowy, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie antywirusowe, pakiety oprogramowania. Część II zamówienia: drukarka laserowa. II. Termin i miejsce wykonania zamówienia 1. Wymagany termin realizacji Części I zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 2. Wymagany termin realizacji Części II zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 3. Miejsce realizacji zamówienia u Zamawiającego. III. Warunki udziału w postępowaniu (podmiotowe). 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia; ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają Strona 2 z 31

3 wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenia Wykonawcy wynikającego z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 lub ust. 2 ustawy. Ocena spełnienia - na podstawie dokumentu określonego w części IV SIWZ, ust. 1, pkt Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. 3. Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą realizację świadczonych usług. Ocena spełnienia na podstawie dokumentu określonego w części IV SIWZ, ust. 1, pkt Zamawiający wymaga wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością tj. dostawom określonym dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, na które składa zamówienie, z podaniem ich wartości, dat wykonania, zakresu i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie, Ocena spełnienia na podstawie dokumentu określonego w części IV SIWZ, ust. 1, pkt. 3. W przypadku Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedna część, wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać sumie wartości wymaganych dla części, na które składa ofertę. 5. Zamawiający sprawdzi czy, Wykonawcy spełniają powyższe warunki, na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 6. Niedopełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy. IV. Oświadczenia i dokumenty podmiotowe. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży Zamawiającemu, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikające z treści art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 3) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy (ujęte w wykazie) zostały wykonane należycie załącznik nr 4 do SIWZ. 4) aktualnej na dzień składania ofert informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 5) aktualnej na dzień składania ofert informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo składania ofert. 2. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ. Strona 3 z 31

4 3. Formularz techniczny (w części oferowanej przez Wykonawcę) z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego; 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawca złoży wraz z ofertą pełnomocnictwo /upoważnienie dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji zamówienia; 8. Dokumenty wymienione w ust. 1 składają wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie. V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być przekazywane pisemnie na adres: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 nr fax. ( 0-22) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie przekazana faksem musi zostać niezwłocznie potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego. 4. Oświadczenia, wnioski lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 5. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ lub powiadomili Zamawiającego o przystąpieniu do postępowania. 6. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy. VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: - w sprawach proceduralnych - Jacek Sabala tel.: (48)(22) , - w sprawach merytorycznych Maciej Moszczyński tel.: (48)(22) ; - w sprawach merytorycznych Marcin Mazur.: (48)(22) ; Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz Strona 4 z 31

5 VII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą. 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą będzie podlegać negocjacjom. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ i dodatkowo powinna zawierać pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty, reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy winno być udzielone w imieniu wszystkich tych Wykonawców. 2. Treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ. 3. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w części IV SIWZ. 4. Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi zostać zachowana. 5. W przypadku, gdyby Wykonawca przedstawił kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (zgodnie z zasadami reprezentacji). W razie wątpliwości przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje poświadczanie za zgodność z oryginałem załączanych kopii dokumentów. 6. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane. 7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, trwałym, czytelnym pismem. Wszystkie strony oferty powinny być spięte i ponumerowane. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela (-li) Wykonawcy. 8. Ofertę wraz z załącznikami oraz oświadczenia i dokumenty podmiotowe należy umieścić w opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego, na adres podany na wstępie, opatrzonym nazwą i adresem wykonawcy, oraz posiadającym następujące oznaczenia:\ Oferta w przetargu nieograniczonym na zakup i sprzętu komputerowego (zestawów komputerowych, notebooków, drukarek laserowych i serwera) wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Numer sprawy 7/CPD/PN/KOMP/2008 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 9. Oferta nie oznakowana nazwą i adresem Wykonawcy będzie odrzucona. 10. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 11. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże (zaznaczy) część zamówienia, której wykonanie zamierza przeprowadzić. 12. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA. 14. Wykonawca może wycofać ofertę złożoną przez siebie pod warunkiem, że pisemne Strona 5 z 31

6 powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. X. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w godz w siedzibie Zamawiającego: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI KANCELARIA OGÓLNA (POKÓJ NR 110) Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 tel. (022) nr fax. ( 0-22) Termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2008r. o godz (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 pok. nr 119 w dniu 25 sierpnia 2008 r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. 3. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone, bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. W celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia, do budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA prosimy o kontakt telefoniczny (tel lub ) podanie imienia i nazwiska osoby wchodzącej oraz nazwy reprezentowanej przez nią firmy. Warunkiem uzyskania przepustki jest posiadanie dowodu osobistego. XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Ceny oferty należy określić (zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) w wysokości netto oraz podać cenę brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). 2. Cena oferty winna być podana liczbą w złotych polskich (z dokładnością do 1 grosza i dwóch miejsc po przecinku). 3. Cena powinna zawierać wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, kosztów dostawy, importu itp. za wykonanie przedmiotu zamówienia. Do oceny zostaną przyjęte ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów oraz sposób oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert (dotyczących poszczególnych części przedmiotu zamówienia) Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny oferty częściowej. Sposób oceny minimalizacja, ranga 100%. 2. Oferta częściowa wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ceny otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterium ceny w mniejszym stopniu przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. Punktowanie ceny oferty częściowej będzie odbywać się wg poniżej określonego wzoru: wartość punktowa w kryterium cena oferty = [(Cn : Cb) x R] gdzie: R - ranga, Cn cena oferty o najniższej cenie, Strona 6 z 31

7 Cb cena oferty badanej. 3. Za najkorzystniejszą ofertę częściową zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 4. Wykonawca może podać tylko jedną ceną dla danej części. 5. Oceniane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) nie podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Wykonawcy, 3) sporządzoną w języku innym niż polski, 4) złożoną po upływie wyznaczonego terminu, 5) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 6) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 7) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 8) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 9) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 10) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. Zamawiający, poprawi oczywiste omyłki występujące w tekście oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami ustawy i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje na stronie W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności po wyborze oferty. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zwanego dalej Sprzętem. Wykaz, konfigurację sprzętu i oprogramowania określa załącznik nr 1 i nr 2 do umowy. 2. Sprzęt zostanie dostarczony i zainstalowany przez Wykonawcę, we wskazanych miejscach, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, transportem własnym Wykonawcy i na jego ryzyko. Strona 7 z 31

8 3. Przyjęcie i instalacja sprzętu zostaną potwierdzono protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego określa załącznik nr 5 do umowy. 4. Cena przedmiotu umowy jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją umowy, w tym opłaty celne, podatkowe, ubezpieczeniowe, koszty transportu, opakowań, rozładunku, instalacji oraz jest zgodna z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 i nr 4 do umowy. 5. Należność powyższa zostanie przekazana przez Zamawiającego jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu umowy w terminie 21 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego faktury i protokołu, o których mowa w 2 ust. 2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca może żądać kary umownej w wysokości 5% wartości, odpowiednio całości lub części umowy brutto. 7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. W przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań Wykonawcy przekraczającej 14 dni od podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać kar umownych od Wykonawcy, liczonych od wartości umowy brutto w wysokości: 1) 0,2% w przypadku zwłoki w dostawie towaru, za każdy, dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego dostarczenia przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto, 2) 5% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 11. W razie wystąpienia opóźnienia w opłacaniu faktury, Wykonawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego odsetkami za zwłokę w wysokości ustawowej. 12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie umowy. 13. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 14. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej. 15. Każda ze stron zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej i konieczności zmiany lub rozwiązania umowy. 16. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na czas określony w załączniku nr 1 i nr 2 do umowy liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym. Szczegółowe warunki gwarancji dla zestawów komputerowych, notebooków, monitorów, drukarek i serwerów określa załącznik nr 6 do umowy. 17. Wykonawca zapewnia, że: (dotyczy I i II części przedmiotu zamówienia) 1) dostarczy razem ze Sprzętem pełną dokumentację, standardowo dostarczaną przez producentów Sprzętu. Dostarczona dokumentacja będzie w języku polskim, 2) dokona instalacji zakupionego oprogramowania, 3) do każdego dostarczonego oprogramowania dostarczy nośniki CD z wersją instalacyjną oraz licencje. 18. Wykonawca zapewnia, że: (dotyczy III części przedmiotu zamówienia) 1) do każdego dostarczonego oprogramowania dostarczy nośniki CD z wersją instalacyjną oraz licencje. 19. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 20. Załączniki nr 1-6 parafowane przez strony stanowią integralną część umowy. 21. Wszelkie zmiany umowy wymagają podpisania aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strona 8 z 31

9 22. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygania sporów, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy. 23. Wszystkie spory wynikłe i związane z tą umową będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 24. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. Protesty i odwołania. 1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. Załączniki: Nr 1 -Oświadczanie wykonawcy o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Nr 2 - Formularz ofertowy ( w tym formularz cenowy), Nr 3 - Formularz techniczny ( dla części I, II ), Nr 4 - Wykaz wykonanych usług, Nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne - część I, Nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne - część II, Nr 7 - Załącznik nr 6 z załączników 1 6 do umowy. Strona 9 z 31

10 Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ja... (imię i nazwisko) zamieszkały... (ulica, kod pocztowy miejscowość) reprezentując firmę... (nazwa firmy) jako... (upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze- podać nr rejestru) w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1); 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2); 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3); 4) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych (art. 22 ust. 1 pkt 4). Miejscowość i data... Podpis, pieczątka imienna... (upoważniony przedstawiciel) Strona 10 z 31

11 WYKONAWCA Nazwa firmy:... REGON... NIP Adres firmy:... Nr telefonu... Nr fax... Internet: ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI UL. PAWIŃSKIEGO 17/21, WARSZAWA - nr tel. (0...22) nr fax (0...22) Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY W związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów, 1. Oferuję wykonanie Części I * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym z załącznikiem nr 3 do SIWZ - ofercie technicznej dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 2 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy 2. Oferuję wykonanie Części II * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 3 do SIWZ - ofercie technicznej dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 2 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 4. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części I przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 7. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części II przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom Strona 11 z 31

12 8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)... 2)... 3)... Oferta wraz z załącznikami została złożona na. stronach. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy * niepotrzebne skreślić Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz oferty przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Do formularza oferty Wykonawca załącza wypełniony formularz cenowy, formularz oferty technicznej oraz określone w SIWZ certyfikaty wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 12 z 31

13 Lp FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa sprzętu Cena jednostkowa netto [PLN] Ilość [kpl/szt] Wartość netto (2x3) [PLN] Zestawy komputerowe a. jednostka centralna o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 1a) 6 Zestawy komputerowe b. monitor o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 1b) 6 Zestawy komputerowe c. drukarka laserowa monochromatyczna o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 1c) 6 Komputer przenośny - notebook o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 2) 2 Komputer przenośny - notebook o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 3) 1 Serwer z monitorem a. jednostka centralna o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 4a) 1 Serwer z monitorem b. monitor o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 4b) 1 Razem cena za wykonanie Części I przedmiotu zamówienia (suma pozycji od 1 do 7) Wartość netto [PLN] Załącznik nr 2 do SIWZ Stawka VAT [%] Wartość podatku VAT [PLN] Wartość brutto [PLN] Wymienione wyżej ceny zawierają podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację Części I przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy do siedziby zamawiającego oraz instalacji) z należytą starannością. * Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz cenowy i przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 13 z 31

14 Lp. 1. FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa sprzętu Cena jednostkowa netto [PLN] Ilość [kpl/szt] Wartość netto (2x3) [PLN] Drukarka laserowa kolorowa A3 klasy TEMPEST o parametrach określonych w zał. Nr 6 do SIWZ (poz. 1) 1 Razem cena za wykonanie Części II przedmiotu zamówienia (pozycja 1) Wartość netto [PLN] Załącznik nr 2 do SIWZ Stawka VAT [%] Wartość podatku VAT [PLN] Wartość brutto [PLN] Wymienione wyżej ceny zawierają podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację Części II przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy do siedziby zamawiającego oraz instalacji) z należytą starannością. * Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz cenowy i przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 14 z 31

15 OFERTA TECHNICZNA - część I przedmiotu zamówienia 1. Zestawy komputerowe 6 sztuk Załącznik nr 3 do SIWZ a. jednostka centralna... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny Procesor dwurdzeniowy o częstotliwości min 2.4 GHz oraz 1. Procesor częstotliwości magistrali FSB min 1066 MHz i procesie technologicznym 0,065 mikrona. Wielkość pamięci cache L kb, łączna wielkość pamięci cache 2048 kb, Płyta główna trwale oznaczona logiem producenta 2. Płyta główna komputera. Chipset producenta procesora z obsługą procesorów czterordzeniowych Dostępne z przodu obudowy: 2x USB 2.0, wyjście 3. Porty słuchawek, wejście mikrofonowe dostępne z tyłu obudowy: 4x USB 2.0, 1x szeregowy, 1x równoległy, 2x PS/2, 1x VGA, wyjście audio, wejście audio, RJ-45, 4. Gniazda Rozszerzeń 1X PCI Express x16, 2x PCI-Express x1, 3 x PCI 5. Pamięć RAM 2048MB DDR2 SDRAM PC5300 (667MHz) w jednym module, możliwość rozbudowy do 4 GB 6. Dysk twardy Dysk 160GB, SATAII, 7200 rpm z technologią SMART IV 7. Napędy Nagrywarka DVD+/-RW Dual Layer, 8. Karta dźwiękowa Zintegrowana czterokanałowa kart High Definition, zgodna z AC 97, głośnik wewnątrz obudowy 9. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 10. Karta sieciowa Zintegrowana karta sieciowa, 10/100/ Klawiatura USB oznaczona logo producenta komputera 12. Mysz USB optyczna z rolką, oznaczona logo producenta komputera, podkładka MidiTower, fabrycznie przystosowana do pracy w pionie. Beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek 13. Obudowa śrub) otwieranie obudowy oraz wymiana napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń. Min. 3 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz, 1 wnęka 3.5" dostępna z zewnątrz, 2 wnęki 3.5" dostępne wewnątrz obudowy 14. Bezpieczeństwo hasło użytkownika i administratora w BIOS, 15. Zasilacz Min 400W Poniżej 24 db, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 16. Głośność 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producejnta Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub równoważny, 17. Certyfikaty Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu, Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym, MS Windows XP Professional PL z SP2 lub równoważny, 18. System operacyjny system preinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, wraz z oryginalnymi nośnikami. 19. Dokumentacja techniczna Do każdego zestawu 20. Gwarancja 36 miesięcy z serwisem u klienta 21. Dodatkowe oprogramowanie Office 2007 PL Professional, oprogramowanie antywirusowe z licencją na 36 miesięcy, oprogramowanie do nagrywania płyt wraz z oryginalnymi nośnikami. Oferowane parametry techniczne Strona 15 z 31

16 1. Zestawy komputerowe 6 sztuk b. monitor... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny 1. Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT, przekątną ekranu: Rozmiar plamki Max. 0,294 mm, 3. Jasność Min. 300 cd/m2, 4. Kontrast Min. 700:1 Czas reakcji 5. matrycy Max 6ms 6. Rozdzielczość Min. 1280x Złącze wyjście VGA i DVI, 8. Inne wymagania regulacja wysokości monitora, głośniki stereo 9. Normy TCO Certyfikaty Deklaracja CE (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu). 11. Gwarancja 36 miesięcy z serwisem u klienta Oferowane parametry techniczne 1. Zestawy komputerowe 6 sztuk c. drukarka laserowa monochromatyczna ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny 1. Typ druku Monochromatyczny laserowy 2. Format wydruku Max. A4 3. Szybkość drukowania Min 33 strony/minutę 4. Rozdzielczość Min. 1200x1200 dpi, Oferowane parametry techniczne 5. Pojemność podajnika papieru Min. 600 arkuszy 6. Gramatura papieru (g/m2) 7. Masa netto Max. 16,2 kg 8. Wyświetlacz LCD tak 9. Złącze LPT, USB 10. Pamięć zintegrowana 48 MB Normatywny cykl 11. pracy str./mies. 12. Kabel USB długości 3m; Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny jednostkowej powinny być dostarczone: 1) 2 dodatkowe tonery umożliwiające wydruk co najmniej stron A4 przy zabarwieniu 5% dla każdego; 2) w przypadku nie zintegrowanego modułu bębna i tonera, z urządzeniem powinien być dostarczone tonery umożliwiające wydruk co 13. Toner najmniej stron A4 każdy przy zabarwieniu 5% oraz bęben umożliwiający wydruk co najmniej str. A4 każdy przy zabarwieniu 5%; 3) instrukcja użytkownika w języku polskim. Materiały eksploatacyjne dostarczone wraz z urządzeniem powinny być certyfikowane przez producenta sprzętu, ich użycie nie może powodować utraty gwarancji i być zgodne z ISO / IEC Inne płyta CD z oprogramowaniem, instrukcja użytkownika. 15. Gwarancja Minimum 36 miesięcy Strona 16 z 31

17 2. Komputer przenośny notebook 2 sztuki... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. 1. Procesor Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny Niskonapięciowy procesor dwurdzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych taktowany zegarem minimum 1,33 GHz, częstotliwość magistrali FSB 533MHz, posiadający pamięć drugiego poziomu 2MB, cache L2. lub procesor o równoważnej wydajności. 2. Pamięć RAM 2048 MB DDR2 o częstotliwości 667MHz Płyta główna jednoprocesorowa oparta o chipset 3. Płyta Główna, rekomendowany przez producenta procesora i oznaczona trwałym logiem producenta. 4. Porty 2x USB 2.0(jeden z dodatkowym zasilaniem), 1x VGA, wyjście audio(słuchawkowe), wejście audio (mikrofon), 1 x RJ-45, 5. Dysk HDD Minimum 120 GB SATA 4200rpm, 6. Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW Dual Layer 7. Karta dźwiękowa Zintegrowana na płycie głównej high definition, podłączona do 2 głośników stereo w obudowie, zintegrowany mikrofon zgodna z DirectX 9.0, korzystająca z minimum 128MB RAM 8. Karta graficzna własnej pamięci lub współdzielonej z RAM komputera. alokacja pamięci do 384 MB zintegrowana na płycie głównej karta sieciowa pracująca z 9. Komunikacja szybkością 10/100/1000 Mbit/s oraz sieciowy moduł bezprzewodowy Wireless zgodny z a/b/g, zintegrowany Bluetooth, modem wewnętrzny 56K. 10. Urządzenie wskazujące 11. Klawiatura Tabliczka dotykowa z wyłącznikiem i wydzieloną strefą przesuwania pionowego, regulacja głośności, przyciski wyciszania, 2 przyciski szybkiego uruchamiania, dodatkowo mysz USB optyczna z rolką. Pełnowymiarowa, w obudowie notebooka, klawiatura biurkowa (z wydzieloną częścią numeryczną). 12. Waga maksimum 1,8 kg waga z baterią podstawową 13. Zasilacz zewnętrzny, zasilany napięciem V o częstotliwości Hz Minimalny czas pracy na akumulatorze podstawowym Zasilanie bateryjne godziny. Możliwość stosowania ogniw Lithium-Ion pozwalające na pracę do 12 godzin. MS Windows Vista Business PL lub równoważny 15. System operacyjny umożliwiający pracę w sieci domenowej w oparciu o Active Directory. Obsługa standardów SMBIOS, Wake-on-LAN, ASF 2.0, WMI, PXE, AMT 3.0, 16. Zarządzanie Funkcjonalność pozwalająca na zdalną kontrolę, inwentaryzację i zarządzanie komputerem w przypadku kiedy komputer jest wyłączony lub nie ma systemu operacyjnego. zgodny z Windows XP, Vista, poświadczone w Windows 17. Certyfikaty Katalog, CE,, CE, Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji w obudowie notebooka, LCD panoramiczny WXGA (1280 x 18. Wyświetlacz 800) o przekątnej 12,1, z wielkością plamki 0,294 mm, o kontraście minimum 300:1 jasność 200 nitów, Możliwość zastosowania filtra redukującego kąty widzenia Do komputera winna być dołączona specjalistyczna torba na 19. Torba notebook. Torba ta winna być produktem producenta notebooka i pochodzić z oferty tego producenta jako opcja do oferowanego modelu notebooka 20. Stacja dokująca 3 x USB2.0, audio, RJ45, RJ11, S-Video, VGA, Oferowane parametry techniczne Strona 17 z 31

18 21. Gwarancja 3 lata gwarancji międzynarodowej na terenie Europy w serwisie (poza siedzibą Zamawiającego), koszt transportu z siedziby Zamawiającego w Warszawie do serwisu i z powrotem pokrywa Wykonawca 22. Dokumentacja standardowa dostarczana przez producenta 23. Dodatkowe oprogramowanie Office 2007 PL Professional, oprogramowanie antywirusowe, program do nagrywania płyt, wraz z oryginalnymi nośnikami. 3. Komputer przenośny notebook 1 sztuka... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu 1. Procesor Wymagany, minimalny parametr lub równoważny Niskonapięciowy procesor dwurdzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych taktowany zegarem minimum 2,10 GHz, częstotliwość magistrali FSB 800MHz, posiadający pamięć drugiego poziomu L2 cache 3MB, lub procesor o równoważnej wydajności. 2. Pamięć RAM 2048 MB DDR2 o częstotliwości 667MHz. Płyta główna jednoprocesorowa oparta o chipset 3. Płyta Główna, rekomendowany przez producenta procesora i oznaczona trwałym logiem producenta. 3 porty USB 2.0, 1 złącze HDMI, 1 port VGA, 1 złącze RJ11 do modemu, 1 złącze RJ45 do sieci Ethernet, wyjście TV S- 4. Porty video, 2 wyjścia słuchawkowe, 1 wejście mikrofonowe, 1 port IEEE 1394, gniazdo rozszerzeń ExpressCard/54 (obsługujące również standard ExpressCard/34). 5. Dysk HDD 250 GB SATA 5400rpm. 6. Napęd optyczny Dwuwarstwowa nagrywarka DVD (+/-R +/-RW) Dual Layer. 7. Karta dźwiękowa Zintegrowana na płycie głównej high definition, podłączona do 2 głośników stereo w obudowie, zintegrowany mikrofon Pełna obsługa DirectX 10, Shared Model 4.0 oraz dynamicznego oświetlenia (High Dynamic Rage). Korzystająca 8. Karta graficzna z minimum 512 MB własnej pamięci RAM z możliwością rozszerzenia dodatkowo z RAM komputera. Częstotliwość rdzenia 600 MHz, częstotliwość pamięci 700MHz, interfejs pamięci 128 bitów. Zintegrowana na płycie głównej karta sieciowa pracująca z 9. Komunikacja szybkością 10/100/1000 Mbit/s oraz sieciowy moduł bezprzewodowy Wireless zgodny z a/b/g, zintegrowany Bluetooth, modem wewnętrzny 56K Urządzenie wskazujące 11. Klawiatura Tabliczka dotykowa z wyłącznikiem i wydzieloną strefą przesuwania pionowego, regulacja głośności, przyciski wyciszania, 2 przyciski szybkiego uruchamiania, dodatkowo mysz USB optyczna z rolką. Pełnowymiarowa, w obudowie notebooka, klawiatura biurkowa (z wydzieloną częścią numeryczną). 12. Waga Maksimum 3,6 kg waga z baterią podstawową. 13. Zasilacz zewnętrzny, zasilany napięciem V o częstotliwości Hz Minimalny czas pracy na akumulatorze podstawowym Zasilanie bateryjne godziny. 15. System operacyjny MS Windows Vista Home Premium PL lub równoważny. Partycja do odtwarzania po awarii (z możliwością odrębnego odtwarzania systemu, aplikacji i sterowników); Opcjonalna 16. Zarządzanie zmiana położenia partycji do odtwarzania po awarii; Narzędzie do tworzenia dysków CD/DVD do odtwarzania po awarii. 17. Certyfikaty Zgodny z Windows XP, poświadczone w Windows Katalog, CE,, CE, Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta Oferowane parametry techniczne Strona 18 z 31

19 18. Wyświetlacz 19. Torba oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji. W obudowie notebooka TFT WXGA panoramiczny (1440 x 900) o przekątnej 17. Do notebooka winna być dołączona specjalistyczna torba na notebook. Torba ta winna być produktem producenta notebooka i pochodzić z oferty tego producenta jako opcja do oferowanego modelu notebooka 20. Stacja dokująca Rekomendowana przez producenta danego urządzenia. 21. Gwarancja 3 lata gwarancji międzynarodowej na terenie Europy w serwisie (poza siedzibą Zamawiającego), koszt transportu z siedziby Zamawiającego w Warszawie do serwisu i z powrotem pokrywa Wykonawca 22. Dokumentacja standardowa dostarczana przez producenta 23. Dodatkowe oprogramowanie 24. Pozostałe cechy MS Office 2007 PL Professional, oprogramowanie antywirusowe z licencją na 36 miesięcy, program do nagrywania płyt, wraz z orginalnymi nośnikami. Zintegrowany czytnik mediów cyfrowych 5 w 1 obsługujący karty Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro i xd Picture, wbudowana kamera 1,3MPix, zintegrowany pilot zdalnego sterowania załączony przez producenta komputera. 4. Serwer z monitorem 1 sztuka a. jednostka centralna.. ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny 1. Obudowa Obudowa serwerowa wolnostojąca typu Tower z trwale oznakowanym logiem producenta Procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy w 2. Typ procesora serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi 2,53 GHz pracującemu na magistrali systemowej 1333 MHz. 3. Ilość procesorów Dwa 4. Pamięć RAM 16 GB DDR2 667 MHz, Fully Buffered, z technologią ECC. Możliwość rozszerzenia pamięci do max 32 GB. Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, 5. Płyta główna wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. 6. Sloty PCI 4 sloty PCI, 4 dyski 146 GB rpm SAS Hot-Plug, możliwość 7. Dyski HDD zainstalowania przynajmniej 8 dysków w wewnętrznych zatokach serwera. 8. Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację Kontroler dysków w macierzach RAID 0/1, wraz z podtrzymywaną macierzowy bateryjnie pamięcią cache 512 MB przez okres 72 godzin. 9. Karta sieciowa 2 x Gb Ethernet 10/100/ Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna (128 MB) 1 port RJ-45, 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego 11. Porty zarządzania 4 porty USB, 1 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy. Napęd dysków 12. optycznych Nagrywarka DVD +/-RW 13. Napęd dyskietek FDD 1,44 MB 3,5 calowy 14. Zasilanie redundantne zasilacze Hot-Plug oraz redundantne wentylatory 15. Zasilacz Min.800 W Oferowane parametry techniczne Strona 19 z 31

20 16. Zarządzanie 17. System operacyjny Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów DVD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI- Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Small Business Server 2003 Microsoft Windows 2000 Server and Advanced Server Novell NetWare 6.5 LINUX (Red Hat, SuSE) 18. Gwarancja i serwis 36 miesięcy z serwisem u klienta 19. Mysz i klawiatura Trwale oznakowane logiem producenta 20. Oprogramowanie Windows Server 2003 (licencja + nośnik) 21. Oprogramowanie dodatkowe 22. Dokumentacja Tak SQL 2005 Server (licencja + nośnik), oprogramowanie do nagrywania płyt, oprogramowanie antywirusowe licencja na 36 miesięcy, wraz z oryginalnymi nośnikami. 4. Serwer z monitorem 1 sztuka b. monitor... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny 1. Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT, przekątną ekranu: Rozmiar plamki Max. 0,294 mm, 3. Jasność Min. 300 cd/m2, 4. Kontrast Min. 800:1 Czas reakcji 5. Max 6ms matrycy Kąt widzenia stopni pionowy Kat widzenia stopni poziomy 8. Rozdzielczość Min. 1280x Złącze wyjście (VGA) D-Sub i DVI, 10. Normy - TCO 03 - Deklaracja CE (załączyć do oferty dokument 11. Certyfikaty potwierdzający spełnienie wymogu). - ISO trwale oznakowany logiem producenta 12. Gwarancja 36 miesięcy z serwisem u klienta Oferowane parametry techniczne Strona 20 z 31

21 OFERTA TECHNICZNA - część II przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Drukarka laserowa kolorowa A3 klasy TEMPEST 1 sztuka... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny 1. Procesor 533 MHz 2. RAM 160 MB Szybkość druku str./min. A4 w czerni Szybkość druku str./min. A4 w kolorze Szybkość druku str./min. A3 w czerni Szybkość druku str./min. A3 w kolorze 7. Maksymalny format zadruku 297 x 460 mm. 8. Podawanie papieru Podajnik arkuszy, podajnik arkuszy. 9. Interfejsy Dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą IEEE 1284 Norma AMSG 720B/ 788A / 784 potwierdzone certyfikatem ochrony elektromagnetycznej wydanym przez 10. Certyfikaty Jednostkę Certyfikującą Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 11. Gwarancja 36 miesięcy z serwisem w miejscu instalacji Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny jednostkowej powinny być dostarczone: 1) 1 dodatkowe komplety tonerów umożliwiających wydruk co najmniej stron A4 przy zabarwieniu 5% dla każdego koloru; 2) w przypadku nie zintegrowanego modułu bębna i tonera, z urządzeniem powinien być dostarczony toner umożliwiający wydruk co najmniej stron A4 przy 12. Wyposażenie zabarwieniu 5% dla każdego koloru oraz bęben umożliwiający wydruk co najmniej str. A4 przy zabarwieniu 5% dla każdego koloru. 3) kabel połączeniowy USB, długości 1,8 m; 4) instrukcja użytkownika w języku polskim. Materiały eksploatacyjne dostarczone wraz z urządzeniem powinny być certyfikowane przez producenta sprzętu, ich użycie nie może powodować utraty gwarancji. Oferowane parametry techniczne Strona 21 z 31

22 Załącznik nr 4 do SIWZ Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW dla Części I / Części II * Wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością tj. dostawom określonym dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, na które składa zamówienie, z podaniem ich wartości, dat wykonania, zakresu i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie, W przypadku Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedna część, wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać sumie wartości wymaganych dla części, na które składa ofertę. Lp. Odbiorca / Miejsce wykonania* Wartość Zakres przedmiotowy Daty rozp./zakończenia * niepotrzebne skreślić Uwaga: Wykonawca wypełnia wykaz wskazując doświadczenie odpowiednie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi te zostały wykonane należycie (np.: referencje, lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające w/w warunek). Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Strona 22 z 31

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie WAG/I-2910-12/SW/07 Rzeszów, dn. 6.11.2007 r. Ogłoszenie Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów zwany dalej Zamawiającym, ogłasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer sprawy 2/CPD/PN/PSZ/2010 CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP 526-25-24-646, REGON 017232705 witryna www: www.cpd.bip.mswia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Element konfiguracji Wymagania minimalne wolnostojąca typu Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19"(5U max).

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców*......... NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI. 272.3.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko) Siedziba (adres). Tel.. Faks.. E-mail.... NIP...PESEL *...REGON:...Ser.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Oznaczenie zamówienia: KS.I.4.334-19/10 Kraków dnia 26 stycznia 2011 r. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-5/Eko/2009 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach Tczew, dnia 5 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA Zamawiającym jest: Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL"

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt.

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt. Sulików, dnia 13.07.2010r. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax:

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax: Warszawa, dnia 2011/05/04 Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA dla postępowania o wartości do 60.000 EURO. Instrukcja dla oferentów

FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA dla postępowania o wartości do 60.000 EURO. Instrukcja dla oferentów FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA dla postępowania o wartości do 60.000 EURO Niniejszy formularz określa zasady postępowania, warunki i procedury z podaniem kryteriów oceny i wyboru ofert oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo