Zatwierdził, dnia:. 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdził, dnia:. 2008r."

Transkrypt

1 Zatwierdził, dnia:. 2008r.... Numer sprawy 7/CPD/PN/KOMP/2008 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup sprzętu komputerowego ( zestawów komputerowych, notebooków, drukarek laserowych i serwera) wraz oprogramowaniem dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Zamawiający: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP , REGON witryna: reprezentowane przez Dyrektora Przemysława Więcława działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655), zwaną w dalszej części ustawą zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 poniżej euro. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 241 poz. 1763). Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Strona 1 z 31

2 Wprowadzenie. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta zgodna jest z przepisami ustawy i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, których integralną część stanowią załączniki. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części wskazanych poniżej. 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą w PLN. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa całkowicie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 5 i 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I zamówienia 1. Zestawy komputerowe ( jednostka centralna, monitor i drukarka ), w ilości 6 sztuk, 2. Komputer przenośny notebook, w ilości 3 sztuk, 3. Serwer, w ilości 1 sztuka; Część II zamówienia drukarka laserowa kolorowa, w ilości 1 sztuka; Kod wg CPV: Część I zamówienia: komputery biurowe, monitory ekranowe, myszy komputerowe, klawiatury komputerowe, drukarki laserowe, notebooki, serwer sieciowy, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie antywirusowe, pakiety oprogramowania. Część II zamówienia: drukarka laserowa. II. Termin i miejsce wykonania zamówienia 1. Wymagany termin realizacji Części I zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 2. Wymagany termin realizacji Części II zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 3. Miejsce realizacji zamówienia u Zamawiającego. III. Warunki udziału w postępowaniu (podmiotowe). 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia; ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają Strona 2 z 31

3 wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenia Wykonawcy wynikającego z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 lub ust. 2 ustawy. Ocena spełnienia - na podstawie dokumentu określonego w części IV SIWZ, ust. 1, pkt Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. 3. Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą realizację świadczonych usług. Ocena spełnienia na podstawie dokumentu określonego w części IV SIWZ, ust. 1, pkt Zamawiający wymaga wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością tj. dostawom określonym dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, na które składa zamówienie, z podaniem ich wartości, dat wykonania, zakresu i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie, Ocena spełnienia na podstawie dokumentu określonego w części IV SIWZ, ust. 1, pkt. 3. W przypadku Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedna część, wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać sumie wartości wymaganych dla części, na które składa ofertę. 5. Zamawiający sprawdzi czy, Wykonawcy spełniają powyższe warunki, na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 6. Niedopełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy. IV. Oświadczenia i dokumenty podmiotowe. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży Zamawiającemu, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikające z treści art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 3) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy (ujęte w wykazie) zostały wykonane należycie załącznik nr 4 do SIWZ. 4) aktualnej na dzień składania ofert informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 5) aktualnej na dzień składania ofert informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo składania ofert. 2. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ. Strona 3 z 31

4 3. Formularz techniczny (w części oferowanej przez Wykonawcę) z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego; 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawca złoży wraz z ofertą pełnomocnictwo /upoważnienie dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji zamówienia; 8. Dokumenty wymienione w ust. 1 składają wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie. V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być przekazywane pisemnie na adres: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 nr fax. ( 0-22) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie przekazana faksem musi zostać niezwłocznie potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego. 4. Oświadczenia, wnioski lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 5. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ lub powiadomili Zamawiającego o przystąpieniu do postępowania. 6. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy. VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: - w sprawach proceduralnych - Jacek Sabala tel.: (48)(22) , - w sprawach merytorycznych Maciej Moszczyński tel.: (48)(22) ; - w sprawach merytorycznych Marcin Mazur.: (48)(22) ; Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz Strona 4 z 31

5 VII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą. 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą będzie podlegać negocjacjom. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ i dodatkowo powinna zawierać pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty, reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy winno być udzielone w imieniu wszystkich tych Wykonawców. 2. Treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ. 3. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w części IV SIWZ. 4. Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi zostać zachowana. 5. W przypadku, gdyby Wykonawca przedstawił kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (zgodnie z zasadami reprezentacji). W razie wątpliwości przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje poświadczanie za zgodność z oryginałem załączanych kopii dokumentów. 6. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane. 7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, trwałym, czytelnym pismem. Wszystkie strony oferty powinny być spięte i ponumerowane. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela (-li) Wykonawcy. 8. Ofertę wraz z załącznikami oraz oświadczenia i dokumenty podmiotowe należy umieścić w opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego, na adres podany na wstępie, opatrzonym nazwą i adresem wykonawcy, oraz posiadającym następujące oznaczenia:\ Oferta w przetargu nieograniczonym na zakup i sprzętu komputerowego (zestawów komputerowych, notebooków, drukarek laserowych i serwera) wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Numer sprawy 7/CPD/PN/KOMP/2008 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 9. Oferta nie oznakowana nazwą i adresem Wykonawcy będzie odrzucona. 10. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 11. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże (zaznaczy) część zamówienia, której wykonanie zamierza przeprowadzić. 12. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA. 14. Wykonawca może wycofać ofertę złożoną przez siebie pod warunkiem, że pisemne Strona 5 z 31

6 powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. X. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w godz w siedzibie Zamawiającego: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI KANCELARIA OGÓLNA (POKÓJ NR 110) Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 tel. (022) nr fax. ( 0-22) Termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2008r. o godz (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 pok. nr 119 w dniu 25 sierpnia 2008 r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. 3. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone, bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. W celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia, do budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA prosimy o kontakt telefoniczny (tel lub ) podanie imienia i nazwiska osoby wchodzącej oraz nazwy reprezentowanej przez nią firmy. Warunkiem uzyskania przepustki jest posiadanie dowodu osobistego. XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Ceny oferty należy określić (zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) w wysokości netto oraz podać cenę brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). 2. Cena oferty winna być podana liczbą w złotych polskich (z dokładnością do 1 grosza i dwóch miejsc po przecinku). 3. Cena powinna zawierać wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, kosztów dostawy, importu itp. za wykonanie przedmiotu zamówienia. Do oceny zostaną przyjęte ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów oraz sposób oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert (dotyczących poszczególnych części przedmiotu zamówienia) Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny oferty częściowej. Sposób oceny minimalizacja, ranga 100%. 2. Oferta częściowa wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ceny otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterium ceny w mniejszym stopniu przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. Punktowanie ceny oferty częściowej będzie odbywać się wg poniżej określonego wzoru: wartość punktowa w kryterium cena oferty = [(Cn : Cb) x R] gdzie: R - ranga, Cn cena oferty o najniższej cenie, Strona 6 z 31

7 Cb cena oferty badanej. 3. Za najkorzystniejszą ofertę częściową zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 4. Wykonawca może podać tylko jedną ceną dla danej części. 5. Oceniane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) nie podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Wykonawcy, 3) sporządzoną w języku innym niż polski, 4) złożoną po upływie wyznaczonego terminu, 5) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 6) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 7) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 8) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 9) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 10) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. Zamawiający, poprawi oczywiste omyłki występujące w tekście oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami ustawy i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje na stronie W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności po wyborze oferty. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zwanego dalej Sprzętem. Wykaz, konfigurację sprzętu i oprogramowania określa załącznik nr 1 i nr 2 do umowy. 2. Sprzęt zostanie dostarczony i zainstalowany przez Wykonawcę, we wskazanych miejscach, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, transportem własnym Wykonawcy i na jego ryzyko. Strona 7 z 31

8 3. Przyjęcie i instalacja sprzętu zostaną potwierdzono protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego określa załącznik nr 5 do umowy. 4. Cena przedmiotu umowy jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją umowy, w tym opłaty celne, podatkowe, ubezpieczeniowe, koszty transportu, opakowań, rozładunku, instalacji oraz jest zgodna z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 i nr 4 do umowy. 5. Należność powyższa zostanie przekazana przez Zamawiającego jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu umowy w terminie 21 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego faktury i protokołu, o których mowa w 2 ust. 2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca może żądać kary umownej w wysokości 5% wartości, odpowiednio całości lub części umowy brutto. 7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. W przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań Wykonawcy przekraczającej 14 dni od podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać kar umownych od Wykonawcy, liczonych od wartości umowy brutto w wysokości: 1) 0,2% w przypadku zwłoki w dostawie towaru, za każdy, dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego dostarczenia przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto, 2) 5% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 11. W razie wystąpienia opóźnienia w opłacaniu faktury, Wykonawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego odsetkami za zwłokę w wysokości ustawowej. 12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie umowy. 13. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 14. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej. 15. Każda ze stron zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej i konieczności zmiany lub rozwiązania umowy. 16. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na czas określony w załączniku nr 1 i nr 2 do umowy liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym. Szczegółowe warunki gwarancji dla zestawów komputerowych, notebooków, monitorów, drukarek i serwerów określa załącznik nr 6 do umowy. 17. Wykonawca zapewnia, że: (dotyczy I i II części przedmiotu zamówienia) 1) dostarczy razem ze Sprzętem pełną dokumentację, standardowo dostarczaną przez producentów Sprzętu. Dostarczona dokumentacja będzie w języku polskim, 2) dokona instalacji zakupionego oprogramowania, 3) do każdego dostarczonego oprogramowania dostarczy nośniki CD z wersją instalacyjną oraz licencje. 18. Wykonawca zapewnia, że: (dotyczy III części przedmiotu zamówienia) 1) do każdego dostarczonego oprogramowania dostarczy nośniki CD z wersją instalacyjną oraz licencje. 19. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 20. Załączniki nr 1-6 parafowane przez strony stanowią integralną część umowy. 21. Wszelkie zmiany umowy wymagają podpisania aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strona 8 z 31

9 22. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygania sporów, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy. 23. Wszystkie spory wynikłe i związane z tą umową będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 24. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. Protesty i odwołania. 1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. Załączniki: Nr 1 -Oświadczanie wykonawcy o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Nr 2 - Formularz ofertowy ( w tym formularz cenowy), Nr 3 - Formularz techniczny ( dla części I, II ), Nr 4 - Wykaz wykonanych usług, Nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne - część I, Nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne - część II, Nr 7 - Załącznik nr 6 z załączników 1 6 do umowy. Strona 9 z 31

10 Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ja... (imię i nazwisko) zamieszkały... (ulica, kod pocztowy miejscowość) reprezentując firmę... (nazwa firmy) jako... (upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze- podać nr rejestru) w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1); 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2); 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3); 4) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych (art. 22 ust. 1 pkt 4). Miejscowość i data... Podpis, pieczątka imienna... (upoważniony przedstawiciel) Strona 10 z 31

11 WYKONAWCA Nazwa firmy:... REGON... NIP Adres firmy:... Nr telefonu... Nr fax... Internet: ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI UL. PAWIŃSKIEGO 17/21, WARSZAWA - nr tel. (0...22) nr fax (0...22) Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY W związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów, 1. Oferuję wykonanie Części I * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym z załącznikiem nr 3 do SIWZ - ofercie technicznej dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 2 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy 2. Oferuję wykonanie Części II * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 3 do SIWZ - ofercie technicznej dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 2 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 4. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części I przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 7. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części II przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom Strona 11 z 31

12 8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)... 2)... 3)... Oferta wraz z załącznikami została złożona na. stronach. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy * niepotrzebne skreślić Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz oferty przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Do formularza oferty Wykonawca załącza wypełniony formularz cenowy, formularz oferty technicznej oraz określone w SIWZ certyfikaty wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 12 z 31

13 Lp FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa sprzętu Cena jednostkowa netto [PLN] Ilość [kpl/szt] Wartość netto (2x3) [PLN] Zestawy komputerowe a. jednostka centralna o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 1a) 6 Zestawy komputerowe b. monitor o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 1b) 6 Zestawy komputerowe c. drukarka laserowa monochromatyczna o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 1c) 6 Komputer przenośny - notebook o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 2) 2 Komputer przenośny - notebook o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 3) 1 Serwer z monitorem a. jednostka centralna o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 4a) 1 Serwer z monitorem b. monitor o parametrach określonych w zał. Nr 5 do SIWZ (poz. 4b) 1 Razem cena za wykonanie Części I przedmiotu zamówienia (suma pozycji od 1 do 7) Wartość netto [PLN] Załącznik nr 2 do SIWZ Stawka VAT [%] Wartość podatku VAT [PLN] Wartość brutto [PLN] Wymienione wyżej ceny zawierają podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację Części I przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy do siedziby zamawiającego oraz instalacji) z należytą starannością. * Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz cenowy i przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 13 z 31

14 Lp. 1. FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa sprzętu Cena jednostkowa netto [PLN] Ilość [kpl/szt] Wartość netto (2x3) [PLN] Drukarka laserowa kolorowa A3 klasy TEMPEST o parametrach określonych w zał. Nr 6 do SIWZ (poz. 1) 1 Razem cena za wykonanie Części II przedmiotu zamówienia (pozycja 1) Wartość netto [PLN] Załącznik nr 2 do SIWZ Stawka VAT [%] Wartość podatku VAT [PLN] Wartość brutto [PLN] Wymienione wyżej ceny zawierają podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację Części II przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy do siedziby zamawiającego oraz instalacji) z należytą starannością. * Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz cenowy i przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 14 z 31

15 OFERTA TECHNICZNA - część I przedmiotu zamówienia 1. Zestawy komputerowe 6 sztuk Załącznik nr 3 do SIWZ a. jednostka centralna... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny Procesor dwurdzeniowy o częstotliwości min 2.4 GHz oraz 1. Procesor częstotliwości magistrali FSB min 1066 MHz i procesie technologicznym 0,065 mikrona. Wielkość pamięci cache L kb, łączna wielkość pamięci cache 2048 kb, Płyta główna trwale oznaczona logiem producenta 2. Płyta główna komputera. Chipset producenta procesora z obsługą procesorów czterordzeniowych Dostępne z przodu obudowy: 2x USB 2.0, wyjście 3. Porty słuchawek, wejście mikrofonowe dostępne z tyłu obudowy: 4x USB 2.0, 1x szeregowy, 1x równoległy, 2x PS/2, 1x VGA, wyjście audio, wejście audio, RJ-45, 4. Gniazda Rozszerzeń 1X PCI Express x16, 2x PCI-Express x1, 3 x PCI 5. Pamięć RAM 2048MB DDR2 SDRAM PC5300 (667MHz) w jednym module, możliwość rozbudowy do 4 GB 6. Dysk twardy Dysk 160GB, SATAII, 7200 rpm z technologią SMART IV 7. Napędy Nagrywarka DVD+/-RW Dual Layer, 8. Karta dźwiękowa Zintegrowana czterokanałowa kart High Definition, zgodna z AC 97, głośnik wewnątrz obudowy 9. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 10. Karta sieciowa Zintegrowana karta sieciowa, 10/100/ Klawiatura USB oznaczona logo producenta komputera 12. Mysz USB optyczna z rolką, oznaczona logo producenta komputera, podkładka MidiTower, fabrycznie przystosowana do pracy w pionie. Beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek 13. Obudowa śrub) otwieranie obudowy oraz wymiana napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń. Min. 3 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz, 1 wnęka 3.5" dostępna z zewnątrz, 2 wnęki 3.5" dostępne wewnątrz obudowy 14. Bezpieczeństwo hasło użytkownika i administratora w BIOS, 15. Zasilacz Min 400W Poniżej 24 db, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 16. Głośność 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producejnta Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub równoważny, 17. Certyfikaty Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu, Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym, MS Windows XP Professional PL z SP2 lub równoważny, 18. System operacyjny system preinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, wraz z oryginalnymi nośnikami. 19. Dokumentacja techniczna Do każdego zestawu 20. Gwarancja 36 miesięcy z serwisem u klienta 21. Dodatkowe oprogramowanie Office 2007 PL Professional, oprogramowanie antywirusowe z licencją na 36 miesięcy, oprogramowanie do nagrywania płyt wraz z oryginalnymi nośnikami. Oferowane parametry techniczne Strona 15 z 31

16 1. Zestawy komputerowe 6 sztuk b. monitor... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny 1. Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT, przekątną ekranu: Rozmiar plamki Max. 0,294 mm, 3. Jasność Min. 300 cd/m2, 4. Kontrast Min. 700:1 Czas reakcji 5. matrycy Max 6ms 6. Rozdzielczość Min. 1280x Złącze wyjście VGA i DVI, 8. Inne wymagania regulacja wysokości monitora, głośniki stereo 9. Normy TCO Certyfikaty Deklaracja CE (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu). 11. Gwarancja 36 miesięcy z serwisem u klienta Oferowane parametry techniczne 1. Zestawy komputerowe 6 sztuk c. drukarka laserowa monochromatyczna ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny 1. Typ druku Monochromatyczny laserowy 2. Format wydruku Max. A4 3. Szybkość drukowania Min 33 strony/minutę 4. Rozdzielczość Min. 1200x1200 dpi, Oferowane parametry techniczne 5. Pojemność podajnika papieru Min. 600 arkuszy 6. Gramatura papieru (g/m2) 7. Masa netto Max. 16,2 kg 8. Wyświetlacz LCD tak 9. Złącze LPT, USB 10. Pamięć zintegrowana 48 MB Normatywny cykl 11. pracy str./mies. 12. Kabel USB długości 3m; Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny jednostkowej powinny być dostarczone: 1) 2 dodatkowe tonery umożliwiające wydruk co najmniej stron A4 przy zabarwieniu 5% dla każdego; 2) w przypadku nie zintegrowanego modułu bębna i tonera, z urządzeniem powinien być dostarczone tonery umożliwiające wydruk co 13. Toner najmniej stron A4 każdy przy zabarwieniu 5% oraz bęben umożliwiający wydruk co najmniej str. A4 każdy przy zabarwieniu 5%; 3) instrukcja użytkownika w języku polskim. Materiały eksploatacyjne dostarczone wraz z urządzeniem powinny być certyfikowane przez producenta sprzętu, ich użycie nie może powodować utraty gwarancji i być zgodne z ISO / IEC Inne płyta CD z oprogramowaniem, instrukcja użytkownika. 15. Gwarancja Minimum 36 miesięcy Strona 16 z 31

17 2. Komputer przenośny notebook 2 sztuki... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. 1. Procesor Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny Niskonapięciowy procesor dwurdzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych taktowany zegarem minimum 1,33 GHz, częstotliwość magistrali FSB 533MHz, posiadający pamięć drugiego poziomu 2MB, cache L2. lub procesor o równoważnej wydajności. 2. Pamięć RAM 2048 MB DDR2 o częstotliwości 667MHz Płyta główna jednoprocesorowa oparta o chipset 3. Płyta Główna, rekomendowany przez producenta procesora i oznaczona trwałym logiem producenta. 4. Porty 2x USB 2.0(jeden z dodatkowym zasilaniem), 1x VGA, wyjście audio(słuchawkowe), wejście audio (mikrofon), 1 x RJ-45, 5. Dysk HDD Minimum 120 GB SATA 4200rpm, 6. Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW Dual Layer 7. Karta dźwiękowa Zintegrowana na płycie głównej high definition, podłączona do 2 głośników stereo w obudowie, zintegrowany mikrofon zgodna z DirectX 9.0, korzystająca z minimum 128MB RAM 8. Karta graficzna własnej pamięci lub współdzielonej z RAM komputera. alokacja pamięci do 384 MB zintegrowana na płycie głównej karta sieciowa pracująca z 9. Komunikacja szybkością 10/100/1000 Mbit/s oraz sieciowy moduł bezprzewodowy Wireless zgodny z a/b/g, zintegrowany Bluetooth, modem wewnętrzny 56K. 10. Urządzenie wskazujące 11. Klawiatura Tabliczka dotykowa z wyłącznikiem i wydzieloną strefą przesuwania pionowego, regulacja głośności, przyciski wyciszania, 2 przyciski szybkiego uruchamiania, dodatkowo mysz USB optyczna z rolką. Pełnowymiarowa, w obudowie notebooka, klawiatura biurkowa (z wydzieloną częścią numeryczną). 12. Waga maksimum 1,8 kg waga z baterią podstawową 13. Zasilacz zewnętrzny, zasilany napięciem V o częstotliwości Hz Minimalny czas pracy na akumulatorze podstawowym Zasilanie bateryjne godziny. Możliwość stosowania ogniw Lithium-Ion pozwalające na pracę do 12 godzin. MS Windows Vista Business PL lub równoważny 15. System operacyjny umożliwiający pracę w sieci domenowej w oparciu o Active Directory. Obsługa standardów SMBIOS, Wake-on-LAN, ASF 2.0, WMI, PXE, AMT 3.0, 16. Zarządzanie Funkcjonalność pozwalająca na zdalną kontrolę, inwentaryzację i zarządzanie komputerem w przypadku kiedy komputer jest wyłączony lub nie ma systemu operacyjnego. zgodny z Windows XP, Vista, poświadczone w Windows 17. Certyfikaty Katalog, CE,, CE, Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji w obudowie notebooka, LCD panoramiczny WXGA (1280 x 18. Wyświetlacz 800) o przekątnej 12,1, z wielkością plamki 0,294 mm, o kontraście minimum 300:1 jasność 200 nitów, Możliwość zastosowania filtra redukującego kąty widzenia Do komputera winna być dołączona specjalistyczna torba na 19. Torba notebook. Torba ta winna być produktem producenta notebooka i pochodzić z oferty tego producenta jako opcja do oferowanego modelu notebooka 20. Stacja dokująca 3 x USB2.0, audio, RJ45, RJ11, S-Video, VGA, Oferowane parametry techniczne Strona 17 z 31

18 21. Gwarancja 3 lata gwarancji międzynarodowej na terenie Europy w serwisie (poza siedzibą Zamawiającego), koszt transportu z siedziby Zamawiającego w Warszawie do serwisu i z powrotem pokrywa Wykonawca 22. Dokumentacja standardowa dostarczana przez producenta 23. Dodatkowe oprogramowanie Office 2007 PL Professional, oprogramowanie antywirusowe, program do nagrywania płyt, wraz z oryginalnymi nośnikami. 3. Komputer przenośny notebook 1 sztuka... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu 1. Procesor Wymagany, minimalny parametr lub równoważny Niskonapięciowy procesor dwurdzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych taktowany zegarem minimum 2,10 GHz, częstotliwość magistrali FSB 800MHz, posiadający pamięć drugiego poziomu L2 cache 3MB, lub procesor o równoważnej wydajności. 2. Pamięć RAM 2048 MB DDR2 o częstotliwości 667MHz. Płyta główna jednoprocesorowa oparta o chipset 3. Płyta Główna, rekomendowany przez producenta procesora i oznaczona trwałym logiem producenta. 3 porty USB 2.0, 1 złącze HDMI, 1 port VGA, 1 złącze RJ11 do modemu, 1 złącze RJ45 do sieci Ethernet, wyjście TV S- 4. Porty video, 2 wyjścia słuchawkowe, 1 wejście mikrofonowe, 1 port IEEE 1394, gniazdo rozszerzeń ExpressCard/54 (obsługujące również standard ExpressCard/34). 5. Dysk HDD 250 GB SATA 5400rpm. 6. Napęd optyczny Dwuwarstwowa nagrywarka DVD (+/-R +/-RW) Dual Layer. 7. Karta dźwiękowa Zintegrowana na płycie głównej high definition, podłączona do 2 głośników stereo w obudowie, zintegrowany mikrofon Pełna obsługa DirectX 10, Shared Model 4.0 oraz dynamicznego oświetlenia (High Dynamic Rage). Korzystająca 8. Karta graficzna z minimum 512 MB własnej pamięci RAM z możliwością rozszerzenia dodatkowo z RAM komputera. Częstotliwość rdzenia 600 MHz, częstotliwość pamięci 700MHz, interfejs pamięci 128 bitów. Zintegrowana na płycie głównej karta sieciowa pracująca z 9. Komunikacja szybkością 10/100/1000 Mbit/s oraz sieciowy moduł bezprzewodowy Wireless zgodny z a/b/g, zintegrowany Bluetooth, modem wewnętrzny 56K Urządzenie wskazujące 11. Klawiatura Tabliczka dotykowa z wyłącznikiem i wydzieloną strefą przesuwania pionowego, regulacja głośności, przyciski wyciszania, 2 przyciski szybkiego uruchamiania, dodatkowo mysz USB optyczna z rolką. Pełnowymiarowa, w obudowie notebooka, klawiatura biurkowa (z wydzieloną częścią numeryczną). 12. Waga Maksimum 3,6 kg waga z baterią podstawową. 13. Zasilacz zewnętrzny, zasilany napięciem V o częstotliwości Hz Minimalny czas pracy na akumulatorze podstawowym Zasilanie bateryjne godziny. 15. System operacyjny MS Windows Vista Home Premium PL lub równoważny. Partycja do odtwarzania po awarii (z możliwością odrębnego odtwarzania systemu, aplikacji i sterowników); Opcjonalna 16. Zarządzanie zmiana położenia partycji do odtwarzania po awarii; Narzędzie do tworzenia dysków CD/DVD do odtwarzania po awarii. 17. Certyfikaty Zgodny z Windows XP, poświadczone w Windows Katalog, CE,, CE, Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta Oferowane parametry techniczne Strona 18 z 31

19 18. Wyświetlacz 19. Torba oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji. W obudowie notebooka TFT WXGA panoramiczny (1440 x 900) o przekątnej 17. Do notebooka winna być dołączona specjalistyczna torba na notebook. Torba ta winna być produktem producenta notebooka i pochodzić z oferty tego producenta jako opcja do oferowanego modelu notebooka 20. Stacja dokująca Rekomendowana przez producenta danego urządzenia. 21. Gwarancja 3 lata gwarancji międzynarodowej na terenie Europy w serwisie (poza siedzibą Zamawiającego), koszt transportu z siedziby Zamawiającego w Warszawie do serwisu i z powrotem pokrywa Wykonawca 22. Dokumentacja standardowa dostarczana przez producenta 23. Dodatkowe oprogramowanie 24. Pozostałe cechy MS Office 2007 PL Professional, oprogramowanie antywirusowe z licencją na 36 miesięcy, program do nagrywania płyt, wraz z orginalnymi nośnikami. Zintegrowany czytnik mediów cyfrowych 5 w 1 obsługujący karty Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro i xd Picture, wbudowana kamera 1,3MPix, zintegrowany pilot zdalnego sterowania załączony przez producenta komputera. 4. Serwer z monitorem 1 sztuka a. jednostka centralna.. ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny 1. Obudowa Obudowa serwerowa wolnostojąca typu Tower z trwale oznakowanym logiem producenta Procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy w 2. Typ procesora serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi 2,53 GHz pracującemu na magistrali systemowej 1333 MHz. 3. Ilość procesorów Dwa 4. Pamięć RAM 16 GB DDR2 667 MHz, Fully Buffered, z technologią ECC. Możliwość rozszerzenia pamięci do max 32 GB. Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, 5. Płyta główna wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. 6. Sloty PCI 4 sloty PCI, 4 dyski 146 GB rpm SAS Hot-Plug, możliwość 7. Dyski HDD zainstalowania przynajmniej 8 dysków w wewnętrznych zatokach serwera. 8. Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację Kontroler dysków w macierzach RAID 0/1, wraz z podtrzymywaną macierzowy bateryjnie pamięcią cache 512 MB przez okres 72 godzin. 9. Karta sieciowa 2 x Gb Ethernet 10/100/ Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna (128 MB) 1 port RJ-45, 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego 11. Porty zarządzania 4 porty USB, 1 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy. Napęd dysków 12. optycznych Nagrywarka DVD +/-RW 13. Napęd dyskietek FDD 1,44 MB 3,5 calowy 14. Zasilanie redundantne zasilacze Hot-Plug oraz redundantne wentylatory 15. Zasilacz Min.800 W Oferowane parametry techniczne Strona 19 z 31

20 16. Zarządzanie 17. System operacyjny Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów DVD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI- Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Small Business Server 2003 Microsoft Windows 2000 Server and Advanced Server Novell NetWare 6.5 LINUX (Red Hat, SuSE) 18. Gwarancja i serwis 36 miesięcy z serwisem u klienta 19. Mysz i klawiatura Trwale oznakowane logiem producenta 20. Oprogramowanie Windows Server 2003 (licencja + nośnik) 21. Oprogramowanie dodatkowe 22. Dokumentacja Tak SQL 2005 Server (licencja + nośnik), oprogramowanie do nagrywania płyt, oprogramowanie antywirusowe licencja na 36 miesięcy, wraz z oryginalnymi nośnikami. 4. Serwer z monitorem 1 sztuka b. monitor... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny 1. Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT, przekątną ekranu: Rozmiar plamki Max. 0,294 mm, 3. Jasność Min. 300 cd/m2, 4. Kontrast Min. 800:1 Czas reakcji 5. Max 6ms matrycy Kąt widzenia stopni pionowy Kat widzenia stopni poziomy 8. Rozdzielczość Min. 1280x Złącze wyjście (VGA) D-Sub i DVI, 10. Normy - TCO 03 - Deklaracja CE (załączyć do oferty dokument 11. Certyfikaty potwierdzający spełnienie wymogu). - ISO trwale oznakowany logiem producenta 12. Gwarancja 36 miesięcy z serwisem u klienta Oferowane parametry techniczne Strona 20 z 31

21 OFERTA TECHNICZNA - część II przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Drukarka laserowa kolorowa A3 klasy TEMPEST 1 sztuka... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny 1. Procesor 533 MHz 2. RAM 160 MB Szybkość druku str./min. A4 w czerni Szybkość druku str./min. A4 w kolorze Szybkość druku str./min. A3 w czerni Szybkość druku str./min. A3 w kolorze 7. Maksymalny format zadruku 297 x 460 mm. 8. Podawanie papieru Podajnik arkuszy, podajnik arkuszy. 9. Interfejsy Dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą IEEE 1284 Norma AMSG 720B/ 788A / 784 potwierdzone certyfikatem ochrony elektromagnetycznej wydanym przez 10. Certyfikaty Jednostkę Certyfikującą Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 11. Gwarancja 36 miesięcy z serwisem w miejscu instalacji Z urządzeniem w ramach oferowanej ceny jednostkowej powinny być dostarczone: 1) 1 dodatkowe komplety tonerów umożliwiających wydruk co najmniej stron A4 przy zabarwieniu 5% dla każdego koloru; 2) w przypadku nie zintegrowanego modułu bębna i tonera, z urządzeniem powinien być dostarczony toner umożliwiający wydruk co najmniej stron A4 przy 12. Wyposażenie zabarwieniu 5% dla każdego koloru oraz bęben umożliwiający wydruk co najmniej str. A4 przy zabarwieniu 5% dla każdego koloru. 3) kabel połączeniowy USB, długości 1,8 m; 4) instrukcja użytkownika w języku polskim. Materiały eksploatacyjne dostarczone wraz z urządzeniem powinny być certyfikowane przez producenta sprzętu, ich użycie nie może powodować utraty gwarancji. Oferowane parametry techniczne Strona 21 z 31

22 Załącznik nr 4 do SIWZ Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW dla Części I / Części II * Wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością tj. dostawom określonym dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, na które składa zamówienie, z podaniem ich wartości, dat wykonania, zakresu i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie, W przypadku Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedna część, wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać sumie wartości wymaganych dla części, na które składa ofertę. Lp. Odbiorca / Miejsce wykonania* Wartość Zakres przedmiotowy Daty rozp./zakończenia * niepotrzebne skreślić Uwaga: Wykonawca wypełnia wykaz wskazując doświadczenie odpowiednie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi te zostały wykonane należycie (np.: referencje, lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające w/w warunek). Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Strona 22 z 31

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96 100 SKIERNIEWICE, ul. Pomologiczna 18 tel. 046 833 20 21 fax 046 833 32 28 www.insad.pl SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, 14.12.2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ 43-190 MIKOŁÓW UL. KOLEJOWA 2 TEL. (32) 324 26 00 ZNAK SPRAWY: ZGL/DzZ/10/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009

Bardziej szczegółowo