Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) Fax. (48-22) REGON: P , NIP: DZPIE/001-II/2011 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: Tryb udzielenia zamówienia: Inwestor/Kupujący: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami). Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Al. Lotników 32/46. NIP: Regon: P Zakup Zadania nr 12, 13, 17, 18,19,20,21 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 2. "Infrastruktura sfery B +R", Działanie 2.2 "Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych ; nr POIG /09-00 pt.: Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej SPINLAB. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1). 2. Termin wykonania zamówienia: Wymaga się aby wykonanie przedmiotu zamówienia odbyło się w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Wyjątek stanowią Zadania nr 1-3, gdzie dostawy będą odbywać się sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w miarę występowania potrzeb Zamawiającego na podstawie osobnych zamówień. Wymaga się oczywiście, aby wykonanie

2 tych sukcesywnych dostaw również odbyło się w ciągu 14 dni od daty poszczególnych zamówień. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania z trybie Art. 24 ust Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków: 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP. 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy PZP. 5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1 Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcami na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. 2 Osoby przewidziane do kontaktu z wykonawcami: Maciej Zajączkowski fax: (22) Termin związania ofertą: 1 Zamawiający ustala termin związania ofertą na okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 7. 1Opis sposobu przygotowania oferty: 1 Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, trwałą, czytelną techniką, na formularzu ofertowym. 2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłożył więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania.

3 3 Dopuszcza się składania ofert częściowych (na poszczególne Zadania). 4 Wymaga się, aby do oferty były załączone specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu. 5 Wymaga się, aby do oferty był załączony zaakceptowany wzór umowy. 6 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, podpisane i zszyte. 7 Oferent powinien zamieścić ofertę w kopercie z adresem i nazwą Zamawiającego oraz Oferenta, a także napisem: "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzęt komputerowy i oprogramowanie [DZPIE/001-I/2011]" 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek I pok. Nr. 101 (kancelaria ogólna) w godzinach w dni robocze, do dnia 17 marca 2011 r., do godz. 10:00. 2 W przypadku wysłania oferty pocztą (lub pocztą kurierską) za termin złożenia przyjmuje się termin otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego (nadania). 3 Otwarcie ofert odbędzie się w ostatnim dniu ich składania, w siedzibie Zamawiającego, budynek I sala 203 o godzinie 10: Opis sposobu obliczenia ceny: 1 Cena wyrażona w kwocie polskiej PLN. 2 Cena powinna uwzględniać: cenę towaru; dostawę; podatki, cła, ubezpieczenia. 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Cena 100 pkt. 2 Przy przeliczaniu punktów zamawiający posłuży się wzorem: gdzie: C min cena najtańszej oferty; C bad cena oferty badanej 11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wykonawca, który wygra postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powinien podpisać umowę w ciągu 7 dni od daty zakończenie terminu na wnoszenie protestów i

4 odwołań, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż termin związania ofertą. 12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wzór umowy stanowi załącznik nr Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Środki ochrony prawnej, przysługujące wszystkim wykonawcom, opisane są w Dziale VI Prawa Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami).

5 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, że: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.. podpis i pieczęć imienna Oferenta

6 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, że: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

7 przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. podpis i pieczęć imienna Oferenta

8 pieczęć adresowa Oferenta data Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom 1. Lp Zakres zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom podpis i pieczęć imienna Oferenta 1 w przypadku, gdy Wykonawca wykona zamówienia samodzielnie, należy wypełnić tabelkę kreskami. W przypadku nie załączenia wykazu do oferty, Zamawiający zinterpretuje to jako brak części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.

9 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-I/2011 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) Osoba kontaktowa: UWAGA!!! Wszystkie podane poniżej ceny są cenami brutto za sprzęt fabrycznie nowy (chyba że specyfikacja mówi inaczej). Zadanie nr 1 (dostawy sukcesywne) (szt. 6) I. KOMPUTER I OPROGRAMOWANIE 1. Płyta główna: Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM umożliwiające obsługę do 8GB pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze esata, zintegrowany z płytą kontroler RAID umożliwiający obsługę RAID 0 i 1. Zintegrowana sprzętowa obsługa zdalnego zarządzania i monitorowania zgodna z DMTF WS-MAN oraz DASH, działająca niezależnie od stanu systemu operacyjnego i stanu włączenia komputera (podczas pracy na zasilaczu sieciowym). 2. Chipset: Rekomendowany przez producenta procesora, zapewniający sprzętowe wsparcie wirtualizacji na poziomie kontrolera transferów DMA - min. Q45 lub równoważny. 3. Procesor: Procesor dwurdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem, co najmniej 3 GHz, o częstotliwości szyny systemowej min. 1333MHz i pamięci L2 min. 6MB, lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 4. Pamięć RAM: 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB) 5. Dysk twardy: Min. 500 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache 6. Karta graficzna: Z dedykowaną pamięcią min. 512 MB niewspółdzieloną z systemem operacyjnym oraz ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, obsługująca tryby graficzne do min. 1600x1200 (standard) i 1800x1200

10 (panoramiczny) z głębią kolorów 32 bity, przy częstości odświeżania nie mniejszej niż 75 Hz. 7. Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy. 8. Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą, umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco diagnostycznej producenta komputera. 9. Porty: Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, VGA, esata, 2 x PS/2, DisplayPort, min. 11 x USB, w tym 10 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 10. Klawiatura: Klawiatura USB w układzie polski programisty, trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej. 11. Mysz: Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi trwale oznaczona logo producenta. 12. Napęd optyczny: Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. 13. Obudowa: Obudowa miditower. Wnęki na napędy: min. 1x 3.5 zewnętrzna, min. 2x 5.25 zewnętrzne, min. 2x 3.5 wewnętrzne. Konstrukcja obudowy komputera musi umożliwiać otworzenie i demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów). Obudowa powinna być wyposażona w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco-diagnostycznym komputera. Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. System ten musi w szczególności sygnalizować: (a) przebieg procedury POST; (b) sumy kontrolne BIOS; (c) awarię procesora lub pamięci podręcznej procesora; (d) szkodzenia lub brak pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB. Zasilacz o sprawności nie gorszej niż 85% i mocy do 260 W. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 14. BIOS: Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego. Funkcja blokowania startu komputera z zewnętrznych urządzeń. Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device) podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no boot. Wymagana możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja selektywnego wyłączania grup portów USB (tylnich, przednich, wszystkich). Funkcja wskazania trybu uruchomienia jednostki typu cichy, optymalny, szybki. Możliwość odczytania z BIOS informacji nt. procesora, pamięci, dysku twardego, napędu optycznego, obsadzenia złącz PCI. Możliwość selektywnego blokowania złącz PCI. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki. 15. System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional, wykonany downgrade do systemu Microsoft Windows XP Professional SP3, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Wersja językowa angielska lub polska, określana przez Zamawiającego w chwili składania zamówienia. Dołączone nośniki instalacyjne Microsoft Windows 7 Professional oraz Microsoft Windows XP Professional SP3 w zamówionej wersji językowej oraz nośniki z kompletem wymaganych sterowników do obydwu w/w systemów operacyjnych. 16. Oprogramowanie zarządzające: Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera powinno być zgodne z oprogramowaniem OPEN MANAGE v7.5 z uwagi na już działającą konfigurację w sieci. W przypadku zaoferowania innego oprogramowania zarządzającego, oferent powinien dostarczyć interfejs do współpracy z oprogramowaniem OPEN MANAGE v7.5 oraz zapewnić jego wdrożenie i szkolenie dla personelu technicznego w wymiarze min. 8 godzin. Koszty związane z realizacją wdrożenia i szkolenia powinny być zawarte w cenie oferty. II. WYMAGANE CERTYFIKATY i OŚWIADCZENIA 17. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 18. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 19. Potwierdzenie, że oferowany model komputera posiada certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z w/w. systemami operacyjnymi (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). 20. Dokument stwierdzający, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 i wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy idle, nie przekracza poziomu 24 db (załączyć oświadczenie producenta). 21. Dokumenty stwierdzające, że firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta komputera (dokumenty potwierdzające załączyć do oferty) 22. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych

11 oferenta lub firmy serwisującej, przejmie on na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (załączyć do oferty). III. GWARANCJA, SERWIS i WSPARCIE TECHNICZNE 23. Czas trwania gwarancji wynosi 36 miesięcy. 24. Gwarancja będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego. 25. Czas reakcji do końca następnego dnia roboczego (NBD). 26. Dostarczenie równorzędnego sprzętu w przypadku naprawy trwającej ponad jeden dzień. 27. Wymiana sprzętu na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej. 28. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 29. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie WWW producenta zestawu. 30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnej rozbudowy komputera w okresie trwania gwarancji, bez utraty tejże gwarancji. Przez prawo do rozbudowy rozumie się montaż w obudowie komputera nastę-pujących podzespołów standardowych: (a) kart rozszerzeń (PCI, PCI-E); (b) napędów dysków; (c) napędów nośników wymiennych (napędów optycznych, napędów dyskietek, czytników kart pamięci); (d) modułów pamięci RAM, w sposób nie naruszający w żadnym stopniu sprzętowej konfiguracji komputera w części obecnej w nim w chwili zakupu. (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 2 (dostawy sukcesywne) (szt. 10) Monitor komputerowy LCD ogólnego przeznaczenia o parametrach: - Rozmiar: 22 cale (długość przekątnej matrycy) - Stosunek długości boków: 16:10 - Rozdzielczość: 1680 x Typ matrycy: aktywna - Faktura matrycy: matowa (nie błyszcząca) - Czas reakcji matrycy: nie większy niż 10 ms - Liczba wyświetlanych kolorów: nie mniejsza niż 16.7 mln. - Jasność: nie mniejsza niż 250 cd/m2 - Kontrast: nie mniejszy niż 1000:1 - Kąt widzenia: nie mniejszy niż 170º/170º - Maksymalna częstość odświeżania: nie mniejsza niż 70 Hz - Złącza: D-Sub, DVI-D, audio - Zasilacz: wbudowany - Głośniki: wbudowane, min. 2 x 1W - Regulacje mechaniczne: regulowana wysokość i kąt nachylenia - Regulacje elektroniczne: jasność, kontrast, głośność, video-adjust - Kolor: czarny, lub czarny z elementami srebrnymi - Kształt ekranu: klasyczny, bez zaokrągleń naroży - Inne: Ramka okalająca matrycę od góry i po bokach wąska, nie szersza niż 25 mm. Wymagany wyłącznik zasilania. - Dokumentacja i oprogramowanie: Sprzedający dostarcza z każdym egzemplarzem monitora oryginalną dokumentację techniczną i oprogramowanie producenta.

12 (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 3 (dostawy sukcesywne) (szt. 10) Licencja MOLP: Microsoft Office Pro Plus 2010 Single Academic OPEN (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 4 (szt. 1) Kolorowa Drukarka Laserowa Czas oczekiwania na pierwsza stronę (mono): do 13 sekund Czas oczekiwania na pierwsza stronę (kolor): do 22 sekund Prędkość druku (mono): do 19 stron A4/minutę Prędkość druku (kolor): do 5 stron A4/minutę Rozdzielczość druku: 1200 x 600 dpi Pamięć zainstalowana: 16 MB Interfejsy: HiSpeed USB 2.0 Standardowy podajnik: 200 arkuszy Pojemność tacy odbiorczej: 100 arkuszy Obsługiwane formaty: A4, A5, B5 Systemy operacyjne: XP, 2000, Server 2003, Server 2008, Vista, 7 Zadanie nr 5 (szt. 1) Komputer przenośny: Procesor: rodzaj: 1 rdzeniowy, szybkość minimum 1,66 Ghz Pamięć RAM: DDR3, rozmiar 1GB Dysk: pojemność: 250 GB, złącze SATA Ekran: przekątna: 10,1 cala, rozdzielczość: 1024 x 600 Akcesoria: zintegrowana karta graficzna, zintegrowana karta sieciowa,

13 standard: 10/100/1000, zintegrowana karta muzyczna, złącza USB: USB2, ilość 3, wbudowana kamera internetowa złącze D-Sub, wbudowany czytnik kart pamięci. MSWindows: rodzaj licencji: Microsoft Windows 7 OEM: Home, język polski Windows 7 Starter 32-bit, język polski Zadanie nr 6 (szt. 1) Monitor LCD x1200 Przekątna ekranu: 24 cale Format obrazu: panoramiczny Technologia matrycy: IPS lub PVA Maks. rozdzielczośc obrazu: 1920x1200 Kąt widzenia poziomy: 178 stopni Kąt widzenia pionowy: 178 stopni Jasność: min. 300 cd/m 2 Współczynnik kontrastu (statyczny): 1000:1 Czas reakcji matrycy: 6 ms lub lepiej Hub USB Zasilacz wbudowany Rodzaj złącza wideo: D-Sub, DVI-D, HDMI, Zadanie nr 7 (szt. 1) Licencja oprogramowania Total Commander Zadanie nr 8 (szt. 1) Komputer przenośny typu laptop: Przekątna ekranu LCD: 17 cali LED

14 Nominalna rozdzielczość LCD: Co najmniej 1366 x 768 pikseli Procesor: typu Intel Core i5-480m (2.66 GHz, 3 MB Cache) lub lepszy Ilość rdzeni: 2 szt. Lub więcej Wielkość Pamięci RAM: min. 4 GB Typ zastosowanej pamięci RAM: DDR3 (1333 MHz) Pojemność dysku twardego: 500 GB Interfejs dysku twardego: Serial ATA, 5400 RPM Napęd optyczny: DVD+/-RW Dedykowana grafika: tak Karta graficzna: typu ATI Mobility Radeon HD 5650 (DirectX11, SM 5.0, Avivo) lub równoważna Pamięć karty graficznej: min MB Wyjścia karty graficznej: D-Sub, HDMI Typ Akumulatora: litowo-jonowy, 6-komorowy Czas pracy na akumulatorze (normatywny): co najmniej 4 godziny Czas pracy na akumulatorze (nieobciążony) : 150 min. Karta dźwiękowa: wejście mikrofonu, wejście liniowe Czytnik kart pamięci: MS-Pro, SD, xd, MMC, Memory Stick Komunikacja: WiFi IEEE b/g/n, LAN 100 Mbps, Bluetooth Interfejsy: esata,/usb, 3x USB2 przynajmniej jeden USB3 Dodatkowe wyposażenie: wbudowany mikrofon, kamera 1.3 Mpix Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Home Premium 64 bit Myszka sygnowana marką producenta laptopa. Zadanie nr 9 (szt. 1) Komputer stacjonarny. System operacyjny: Polski Windows 7 Home Premium 64-bitowy - Procesor: Ilość rdzeni: 4 Złącze LGA 1156 Częstotliwość zegara: 2800 MHz Prędkość: DMI 2130 MHz Technologia µ Wydzielana moc w granicach 95 W Pamięć L2 Cache 4 x 256 kb Pamięć L3 Cache 8192 kb - Pamięć: 8192MB (4x2048MB) DDR3, 16384MB max - Dysk: 1TB SATA 5.400rpm - Napęd optyczny: Blu-Ray Rom + SuperMulti DVD±R/RW z obsługą nośników dwuwarstwowych SATA - Karta graficzna o specyfikacji: 1x HDMI, 1x DVI-I, 1x VGA, Procesor o częstości 500MHz w technologii 55nm, Pamięć 1536MB, 500MHz, 192-bit, 5118MB max - Gniazda rozszerzeń: 4xDIMM DDR3, 1xPCI-e x16, 3xPCI-e x1, 1xPCI-e x1 Mini Card, 4xSATA - Zewnętrzne porty: 8xUSB 2.0, 2xIEEE 1394(Firewire), 1xDVI, 1xVGA, 1xRJ45, 8xAudio, 1xSPDIF - Klawiatura bezprzewodowa - Mysz bezprzewodowa, optyczna

15 - Zasilacz minimum 460W - Czytnik kart pamięci 15 w 1 na frontowej stronie obudowy - Czarna obudowa Zadanie nr 10 (szt. 1) Komputer stacja robocza: Dysk twardy: dysk 512GB, 32MB pamięci cache, SATAII, 3,5, przystosowany do pracy ciągłej w środowisku wielodyskowym, podwyższona odporność na drgania. Procesor: 2x procesor serwerowy o taktowaniu zegara 2.4GHz, 64-bit, 4 rdzenie, 12MB cache L3, typ gniazda LGA1366, wersja opakowania BOX (z dołączonym wentylatorem), 12MB cache L3 Pamięć RAM: 16 GB w sumie, o częstotliwości 1060MHz lub wyższej, pamięć współpracująca z płytą główną Płyta główna: Płyta obsługująca 2 w/w procesory, dysk twardy, pamięć RAM, oraz napęd optyczny podany poniżej. Jedna lub dwie zintegrowane karty sieciowe 1 Gb Ethernet. Zintegrowana karta graficzna. Napęd optyczny: Napęd optyczny DVD+/-RW Obudowa: Obudowa i jej wyposażenie powinny być dostosowane do użytych komponentów tak by zapewnić WYDAJNE i CICHE chłodzenie. Zasilacz: Zasilacz o mocy dostosowanej do użytych komponentów z 30% nadmiarem mocy, nie mniej niż 650W Klawiatura na USB, Mysz optyczna na USB UPS: Zasilacz awaryjny UPS do podtrzymania pracy komputera przez minimum 10 min., o mocy skutecznej minimum 600W Zadanie nr 11 (szt. 1) Komputer stacja robocza: Dysk twardy: Dysk 1TB, 32MB pamięci cache, SATAII, 3.5, przystosowany do pracy ciągłej w środowisku wielodyskowym, podwyższona odporność na drgania. Procesor:

16 2x procesor serwerowy o taktowaniu zegara 2.4GHz, 64-bit, 4 rdzenie, 12MB cache L3, typ gniazda LGA1366, wersja opakowania BOX (z dołączonym wentylatorem), 12MB cache L3 Pamięć RAM: 32GB w sumie, o częstotliwości 1333MHz, pamięć współpracująca z płytą główną. Płyta główna: Płyta obsługująca 2 w/w procesory, dysk twardy, pamięć RAAM, oraz kartę graficzną i napęd optyczny podany poniżej. Jedna lub dwie zintegrowane karty sieciowe 1Gb Ethernet. Napęd optyczny: Napęd optyczny DVD+/-Rw Karta graficzna: Oparta na chipsecie nvidia z wsparciem dla CUDA, złączem PCI-Express 2.0 x 16, wyposażona w 1280 MB pamięci RAM GDDR5, chłodzona za pomocą radiatora i wentylatora. Szyna danych 320 bit i maksymalna wspierana rozdzielczość 2560 x Posiada złącze cyfrowe 2x dual link DVI-I oraz mini HDMI. Taktowanie pamięci 3800 MHz, taktowanie rdzenia 732 MHz. Obudowa: Obudowa i jej wyposażenie powinny być dostosowane do użytych komponentów tak by zapewnić WYDAJNE i CICHE chłodzenie. Zasilacz: Zasilacz o mocy dostosowanej do użytych komponentów z 30% nadmiarem mocy, nie mniej niż 650W Klawiatura na USB, Mysz optyczna na USB UPS: Zasilacz awaryjny UPS do podtrzymania pracy komputera przez minimum 10 min., o mocy skutecznej 600W Gwarancja: 3 letnia Zadanie nr 12 (szt. 1) Komputer stacja robocza: Procesor: Rodzaj: 4 rdzeniowy, 64 bitowy Szybkość 2,8 GHz Płyta Głowna: Złącza IDE: 1 szt Złącza SATA: -SATA2 wewnętrzne min. 2 szt -SATA2 zewnętrzne min. 1szt -SATA3 wewnętrzne min. 2 szt Zintegrowana karta graficzna: tak Zintegrowana karta sieciowa: tak (standard) Pamięć RAM: - DDR3, rozmiar 8 GB (dwukanałowa 2 moduły po 4 GB) Dysk: pojemność 500 GB, złącze SATA3 Napęd optyczny: DVD+/-RW, MTBF min. 7000h FDD 3.5 : nie Obudowa: rodzaj MIDI/Desktop, kolor czarny Parametry pomocnicze: Procesor: Wewnętrzna pamięć cache 6MB Maksymalna tracona moc 95W Płyta główna: Chipset Intel H67,

17 Sloty pamięci DDR3 4szt., złącza USB: USB2 co najmniej 12 szt, USB3 co najmniej 2 szt. Złącza PCI: PCI-e x16 co najmniej 2 szt. PCI-e x 1 co najmniej 2 szt PCI2 co najmniej 2 szt Złącza PS2: tak, Co najmniej jedno Dysk: Szybkość obrotowa 7200 Pamięć cache min. 16M Obudowa: Wyposażenie opcjonalne: USB, SOUND na stronie czołowej obudowy Zasilacz: Moc Co najmniej 500W Wentylator min. 120mm Aktywny PFC sprawność >80% Filtry: przepięciowy, przeciążeniowy MTFB min h Klawiatura: przewodowa, wtyczka USB, kolor czarny Mysz: przewodowa, wtyczka PS2, liczba przycisków 3/2, rolka przewijania (scroll), kolor czarny MSWindows: Windows 7 Professional 64 bit / OEM Zadanie nr 13 (szt. 1) Komputer stacja robocza: Procesor: Rodzaj: 4 rdzeniowy 8 wątkowy 64 bitowy Szybkość: 3,4 GHz Płyta Głowna: Złącza IDE brak Złącza SATA: -SATA2 wewnętrzne min. 4 szt -SATA3 zewnętrzne min. 2 szt -SATA3 wewnętrzne min. 2 szt Zintegrowana karta graficzna: nie Zintegrowana karta sieciowa: tak (standard) Co najmniej jeden port RS-232C Pamięć RAM: DDR3-1333, rozmiar 16GB (dwukanałowa 4 moduły po 4GB) Dysk: Pojemność 2 TB, złącze SATA3 Napęd optyczny: Blu-Ray, zapis BD-R 12x, BD-R 8x, BD-Re 2x FDD 3.5 : nie Obudowa: Rodzaj MIDI/Desktop, kolor czarny, co najmniej jeden wentylator z boku obudowy o średnicy co najmniej 200mm Zasilacz: Moc co najmniej 700W, wentylator min. 120mm, aktywny PFC sprawność >80%, filtry: przepięciowy, przeciążeniowy, MTFB min h

18 Parametry pomocnicze: Procesor: wenętrzna pamięć cache 8MB, maksymalna tracona moc 95W Płyta główna: Chipset Intel P67 Sloty pamięci: DDR3, 4 szt do 16GB Złącza USB: USB2 co najmniej 14 szt, USB3 co najmniej 4 szt. Złącza PCI: PCI-e x16 co najmniej 2 szt. PCI-e x1 co najmniej 3 szt. PCI2 co najmniej 2 szt. Złącza PS2: tak co najmniej jedno Płyta główna powinna być wyposażona w kable do wszystkich wewnętrznych złączy komunikacyjnych, tzn. SATA, USB, RS-232 Dysk: szybkość obrotowa 7200, pamięć cache min. 16M Obudowa: wyposażenie opcjonalne: USB, SOUND na stronie czołowej obudowy Karta graficzna: chipset GTX 460, pamięć min. 1024MB, gniazdo: PCI-e x16, wyjścia: cyfrowe, 2 szt, DVI Niestandardowy wentylator na procesor: radiator z Ciepłowodami, wentylator Co najmniej 90mm, poziom szumu 0,5 sona, moc rozpraszana do 200W Klawiatura: rodzaj przewodowa, wtyczka USB, kolor czarny, tradycyjna Mysz: rodzaj przewodowa, wtyczka PS2, liczba przycisków: 3/2, rolka przewijania (scroll), kolor czarny MSWindows: Windows 7 Professional 64bit / OEM Zadanie nr 14 (szt. 1) Komputer stacja robocza: Dysk: 3x dysk 1TB, 32MB pamięci cache, 7200rpm, SATAII, 3.5, wersja BOX, głośność do 30dB, przystosowany do pracy ciągłej w środowisku wielodyskowym, podwyższona odporność na drgania. Procesor: 2x procesor serwerowy o taktowaniu zegara 2.53GHz, 64-bit, 4 rdzenie, typ gniazda LGA1366, wersja opakowania BOX (z dołączonym wentylatorem), mnożnik magistrali x19, 12MB cache L3, proces technologiczny 32nm Płyta główna: Płyta obsługująca 2 w/w procesory z typem gniazda LGA1366, 3 złącza PCI Express 2.0 x8, złącze PCI Express x1, zlącze PCI 32-bit/33MHz, dwie karty sieciowe 1Gb Ethernet, 6 gniazd SATA/SATA II SATA (3 Gb/s), minimum 4 złącza USB 2.0, zintegrowana karta graficzna z wyjściem na monitor D-SUB, DVI-D (ewentualnie dodatkowo HDMI), obsługa minimum 32GB pamięci RAM DDR3 ECC, minimum 8 gniazd pamięci (każde obsługujące 4GB RAM DDR3 ECC) magistrala 800/1066/1333, zintegrowany kontroler SATA z RAID Pamięć RAM 6x kości pamięci 4GB, DDR3 ECC o częstotliwości 1066MHz, pamięć współpracująca z w/w płytą główną, łącznie 24GB RAM Napęd optyczny: Napęd optyczny DVD+/-RW, w kolorze obudowy Obudowa: Obudowa i jej wyposażenie powinny być dostosowane do użytych komponentów tak, by zapewnić WYDAJNE i CICHE chłodzenie Zasilacz: o mocy dostosowanej do użytych komponentów z 30% nadmiarem mocy, nie mniej niż 650W Klawiatura: na USB w kolorach obudowy Mysz optyczna: na USB w kolorach obudowy

19 UPS: Zasilacz awaryjny UPS do podtrzymania pracy komputera przez minimum 1- min., o mocy skutecznej minimum 600W. Zadanie nr 15 (szt. 1) Komputer stacja robocza: Dysk: 3x dysk 1TB, 32MB pamięci cache, 7200rpm, SATAII, 3.5, wersja BOX, głośność do 30dB, przystosowany do pracy ciągłej w środowisku wielodyskowym, podwyższona odporność na drgania. Procesor: 2x procesor serwerowy o taktowaniu zegara 2.53GHz, 64-bit, 4 rdzenie, typ gniazda LGA1366, wersja opakowania BOX 9z dołączonym wentylatorem), mnożnik magistrali x19, 12MB cache L3, proces technologiczny 32nm Płyta główna: Płyta obsługująca 2 w/w procesory z typem gniazda LGA1366, 3 złącza PCI Express 2.0 x8, złącze PCI Express x1, złącze PCI 32-bit/33MHz, dwie karty sieciowe 1 Gb Ethernet, 6 gniazd SATA/SATA II SATA (3 Gb/s), minimum 4 złącza USB 2.0, zintegrowana karta graficzna z wyjściem na monitor D-SUB, DVI-D (ewentualnie dodatkowo HDMI), obsługa minimum 32GB pamięci RAM DDR3 ECC, minimum 8 gniazd pamięci (każde obsługujące 4GB RAM DDR3 ECC) magistrala 800/1066/1333, zintegrowanay kontroler SATA z RAID Pamięć RAM: 8x kości pamięci 4GB, DDR3 ECC o częstotliwości 1066Mhz, pamięć współpracująca z w/w płytą główną, łącznie 32GB RAM Napęd optyczny: Napęd optyczny DVD+/-RW, w kolorze obudowy Obudowa: Obudowa i jej wyposażenie powinny być dostosowane do użytych komponentów tak, by zapewnić WYDAJNE i CICHE chłodzenie Zasilacz: o mocy dostosowanej do użytych komponentów z 30% nadmiarem mocy, nie mniej niż 650W Klawiatura: na USB oraz Mysz optyczna na USB w kolorach obudowy UPS: Zasilacz awaryjny UPS do podtrzymania pracy komputera przez minimum 10 min., o mocy skutecznej minimum 600W Zadanie nr 16 (szt. 2) Komputer przenośny typu laptop: Przekątna ekranu: 13,3

20 Natywna rozdzielczość 1366 x 768 Krta graficzna: typu Mobile Intel Graphics Media Accelerator HD lub równoważna Procesor: typu Intel Core i3-370m lub równoważny Pamięć RAM: 4 GB DDR3 Dysk twardy: 320 GB Napędy: DVD-Super Multi DL Karta sieciowa: Ethernet 10/100/1000, WiFi b/g/n Złącza A/V: Audio IN/OUT, Wyjście D-Sub, Wyjście HDMI, wbudowane głośniki stereo Złącza USB: 2 x 2.0 Gniazda rozszerzeń: czytnik kart pamięci, e-sata/usb Waga: do 1,5 kg System operacyjny: Windows 7 Professional 64-bit (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 17 (szt. 1) Small Business Server 2011 Standard MOLP EDU Small Business Server 2011 Premium AddOn MOLP EDU Small Business Server 2011 Premium User AddOn CAL Ste MOLP EDU licencja na 20 użytkowników Zadanie nr 18 (szt. 1) CorelDRAW Graphics Suite x5 Zadanie nr 19 (szt. 1) Serwer komputerowy: Obudowa: Wolnostojąca typu Tower Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero oraz sześciordzeniowych, umożliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Procesor: Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.13GHz, pamięć L3 4 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta.

21 W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. RAM: 16 GB DDR MHz, płyta główna powinna obbsługiwać minimum 64GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. Zabezpieczenia pamięci RAM: ECC, SBEC, SDDC (lub równoważny), Memory Mirror. Gniazda PCI: Minimum 5 złącz PCIe drugiej generacji z czego minimum 1 złącze PCIe x16 Interfejsy sieciowe: Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej, minimum jedna dodatkowa karta typu 10/100/1000 Ethernet Napęd optyczny: Wewnętrzny napęd DVD+/-RW, Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków SATA, SAS oraz SSD. Zainstalowane 3 dyski 600GB typu hot plug SAS 3,5 15krpm, skonfigurowane jako RAID 5, Kontroler RAID: Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. Porty: 8 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA Video: Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Zasilacze: Redundantne o mocy maksymalnie 580W każdy. Zasilacz awaryjny: Zasilacz awaryjny o minimalnej mocy rzeczywistej 1000W, obudowa wolnostojąca. Baterie bezobsługowe. Zarządzanie i monitoring poprzez panel z ekranem LCD, możliwość zainstalowania karty umożliwiającej zarządzanie poprzez sieć. Mysz, klawiatura: Standardowe typu USB Monitor: Typu LCD, minimalna przekątna 17, spełniający normy TCO03 Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. Karta Zarządzania: Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca umożliwiająca: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 Certyfikaty: Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Warunki gwarancji: Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. Dokumentacja użytkownika: Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

22 Zadanie nr 20 (szt. 1) Komputerowa stacja robocza: Płyta główna: Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, posiadająca 1 x PCI- Express x16 Gen 2, 2 x PCI, 1 x PCI-Express x1 Gen 2 Zintegrowany kontroler SATA, czteroportowy, z obsługą funkcji RAID 0 i RAID 1, możliwość instalacji w 4 slotach do 16 GB 1333MHz pamięci DDR3 bez funkcji ECC. Chipset: Dedykowany do zastosowanego procesora ale nie gorszy niż Intel P55 lub równoważny Procesor: Procesor czterordzeniowy 64-bitowy wykorzystujący mikroarchitekturę procesora Nehalem wykonany w technologii 45 nm, obsługujący technologię Intel VT (Intel Virtualisation Technology) dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych i stacjach roboczych, z serii Intel Core i7 taktowany zegarem, co najmniej 2,93 GHz, 8 MB pamięci podręcznej, IMC, DDR MHz lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. Pamięć RAM: 16 GB DDR MHz non-ecc Dyski twarde: Min. 1 TB SATAII 7200rpm Karta graficzna: Karta grafiki o minimalnych parametrach nie gorszych niż nvidia Quadro FX580 Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa 5.1 zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio, złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ 45 ze wsparciem dla Remote Wake on LAN, PXE/RPL Porty: 1 x RJ45, 2 x PS/2; 1 x RS-232; min. 10 x USB w tym min. 4 z przodu obudowy; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura: Klawiatura multimedialna USB w układzie polski programisty trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej Mysz: Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej Napęd optyczny: 6X Blue Ray RW Obudowa: Obudowa typu miditower uatx Wnęki na napędy: min. 1x 3.5 zewnętrzna, min. 2x 5.25 zewnętrzne, min. 2x 3.5 wewnętrzne Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Awarię procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, kontrolera Video, płyty głównej Zasilacz min. 350W, o sprawności 65% Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Funkcje BIOS: Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device) podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe Funkcja blokowania kontrolera portów USB System operacyjny: Oryginalny Windows 7 Professional 64-Bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO dla producenta sprzętu Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO

23 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 db (załączyć oświadczenie producenta lub jego reprezentanta wraz z raportem badawczym z akredytowanego niezależnego labolratorium) Wymagane jest, aby Producent jednostki centralnej współpracował z niezależnymi wytwórcami oprogramowania dla stacji roboczych oraz był wymieniony jako partner technologiczny na stronach wytwórcy; wymagane potwierdzenie dla AutoCAD oświadczenie lub certyfikat zgodności z ISV Gwarancja na cały zestaw z monitorem: 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Inne: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Zadanie nr 21 (szt. 1) Adobe Acrobat X Pro PL WIN Termin związania ofertą: 30 dni. Przewidywany termin dostawy: 14 dni od daty umowy/zamówienia. Forma płatności: przelew 30 (słownie: trzydzieści) dni. Oświadczamy, że w ciągu (słownie: ) godzin zareagujemy na ewentualną reklamację. Oświadczamy, iż w przypadku gdy nasza oferta okaże się najkorzystniejsza, podpiszemy umowę w ciągu 7 dni od daty zakończenie terminu na wnoszenie odwołań, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż termin związania ofertą. Oświadczam, że numery seryjne płyt głównych, dysków, monitorów, skanerów, drukarek, etc. i numery licencji oprogramowania (również OEM) zostaną umieszczone na fakturach i będą

24 wyspecyfikowane z nazw i typów (np. Nagrywarka: CD-RW XYZ 52/32/52, a nie CD-RW XYZ 52/32/52, etc.)., 2011 r. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

25 UMOWA NR. DZPIE/001-II /2011 z dnia: marca 2011 r. Załącznik nr 2 zawarta pomiędzy: Zamawiający Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Al. Lotników 32/ Warszawa NIP: reprezentowany przez: Dyrektora Instytutu Fizyki PAN prof. dr hab. Jacek Kossut Wykonawca ul. NIP: reprezentowany przez: 1 Przedmiot umowy i gwarancja 1. Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZPIE/001-II/2011, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z postępowania i oferta przedłożona w tym postępowaniu stanowią integralną część umowy. 3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy siedziba Zamawiającego. 4. Specyfikacja dostawy: Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Szt./m Cena [PLN]: Gwarancja [miesiące] 2 Termin realizacji 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty umowy. 2. Wyjątek stanowią Zadania nr 1, 2, 3 gdzie dostawy będą odbywać się sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w miarę występowania potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych zamówień. Wymaga się, aby wykonanie tych sukcesywnych dostaw odbywało się w ciągu 14 dni od daty poszczególnych zamówień. 3 Wartość umowy 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia za przedmiot umowy na rzecz Wykonawcy kwotę:

26 DZPIE/001-II /2011 PLN (słownie: /100) brutto. 2. Rozliczenie nastąpi po protokolarnie potwierdzonym przez Zamawiającego wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie faktur VAT z 21 dniowym terminem płatności (faktury powinny zawierać numery seryjne wyszczególnionych produktów). 4 Kary umowne 1. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia następującego po umownym terminie wykonania. 2. W przypadku wystąpienia opóźnienia płatności, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia następującego po umownym terminie zapłaty. 5 Informacje dodatkowe 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy staną się nieodłączną częścią tylko po przedstawieniu ich w formie pisemnej i podpisaniu przez obie Strony. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 5. W dalszej korespondencji obie Strony zobowiązują się powoływać na numer niniejszej umowy. Zamawiający 1 Wykonawca 1 Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego: Maciej Zajączkowski, tel/fax: (22) ,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-II/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-IV/NZU/702/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-VI/NZU/860/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1). INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-IV/2014 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DAT-2151-4/10 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18. w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-I/NZU/491/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Nowe Skalmierzyce, 12.05.2011 r. ROiSO.271.2.2011 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zamawiający: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Podstawa prawna: art.

Bardziej szczegółowo

DKZ/69/2012 Warszawa, dnia 15.11.2012 r.

DKZ/69/2012 Warszawa, dnia 15.11.2012 r. DKZ/69/2012 Warszawa, dnia 15.11.2012 r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) -

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I. Serwer (2szt.) SERWER - wymagania minimalne - 1 sztuka typ/model oferowany. zgodności z wymogami minimalnym nie Różnice /uwagi Oferowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1440 Toruń, dnia 2008 r. Numer sprawy: 5/2008/26/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje o zamawiającym: 1.1 Zamawiającym jest: Nazwa: Jednostka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK.2222 - /10

UMOWA Nr EZK.2222 - /10 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo