Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce"

Transkrypt

1 Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce

2 Tom 17 serii: PROBLEMY EDUKACJI, REHABILITACJI I SOCJALIZACJI Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pod redakcją naukową Jerzego Rottermunda Ilony Fajfer-Kruczek ~uls d Kraków - Katowice 2013

3 Copyright by Oficyna Wydawnicza "Impuls". Kraków 2013 Rada N.aukowa (Advisory Board): józef Binllebesel. jacek Błes zy /I ski Maria Chodkowska. J rw-ła-d-y-sł-a-w-d-yk-c-i-'kj. Petr Fral1iok. Miec zysław Gulda. Ladislav NOrl/dk. Alliela Korzon. jadwiga KuczY/Iska-Kwap isz. Viktor Lech/a. Anna Nowak, janusz Nowo/lly. Edward Sa u licz. Adam S{ankowski. As/rid Kohl. Ann-Kalrin Swiird. Wiesław 7heiss. Andrzej RadzielVicz-Wil1l1icki. janil1a WyczesallY. jolana Nrol1covd Redaktor naczelny (Edi/or-in chief): Ze/1011 Gajdzica Zastępcy redaktora naczelnego (D epu/y edi/or-in chief): Anna Klinik. jerzy Rottem/ul/d Spis treści Sekretarz Redakcji (Assistlll/t edi/or): 1/ol/a Fajfer-Kruczek Redaktor statystyczny (Sta/ist.ica l editor): Adall/ Mikru/ Redaktorzy językowi (Lal/guage edi/ors): Al1Ila Krotofii (język polski). Aga/a Ciel/c iała (język angielski). PelI' Franiok (język czeski). Ladisla v NOrl/dk (język slowacki) Redaktorzy tematyczni (Subjec/ edit.ors): Zenon Gajdzica (teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej). Anna Klinik (polityka spo ł eczna i pedagogika terapeutyczna). jerzy Rottemnll1d (fizjoterapia i rehabilitacja medyczna), Izabela Bie/ikowska (pedagogika korekcyjna i logopedia). Sylwia Wrona (tyflopedagogika). Doro/a Prysak (oligofrenopedagogika). Magdalena Be/za (surdopedagogika). Ladis/av I-Iorl/dk (pedagogika międzykułturowa). 1/ol/a Fajfer-Kruczek (rehabilitacja spo ł eczna i niedostosowanie spo ł eczne) Redakcja merytoryczna 17 tomu: jerzy Rot/erll/ul/d. 1/ona Fajfer-Kruczek Lista recenzentów: Teresa Ż ółkowska. Zdz isława janis zewska-nie ścioruk. Al//adeLlsz Krause. Piotr Majewicz. Anna Zall/kolVska. Grzegorz SzulI/ski, jo/al//a Zieli/Iska. Beata jachimczak. Alldrzej RadzielVicz-Wil1l/icki, AI/ie/a KOI zol/. jallil1a WyczesallY. józef Bil/I/ebese/. Maria Chodkowska. IlIgrid EII/II/ erovd Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) serii wydawniczej. Recenzenci: pro! z w. dr hab. Maria Chodkowska pro! z w. dr hab. jal/il/a Wyczesal/y dr hab. józef Bil/I/ebese/. pro! UMK Redakcja wydawnicza: Beata Bednarz Opracowanie typograficzne: Ka/arzyl/a Kersclmer Projekt okładki: joa/ii/(/ Brzeska-K/il/ik Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ś ł ąski w Katowicach ISBN ISBN Oficyna Wydawnicza "Impuls" Kraków. ul. Turniejowa 59/5 tel./fax: (12) Wydanie I. Kraków 2013 Wprowadzenie (Jerzy Rottermund. ) Część I Kształcenie asystenta osoby ni epełnospraw n ej Łukasz Borecki. Gabriela Plencler-Borecka. Agniesz ka Gawor. Magdalena Sz tefek Kształcenie asystentów osoby niepełnosprawnej jako przykład wielowymiarowej współpracy uczelni wyższej z otoczeniem Prawne i organizacyjne aspekty systemu kształcenia asystentów osoby niepełnosprawnej w Polsce Joanna Szczepankiewicz-Battek. Łukasz Banaszak Edukacja w dziedzinie turystyki w procesie kształcenia asystentów osób niepełnosprawnych Część II Rola i zadania asystenta osoby niepełnosprawnej Elż bieta Maj Asystent osoby niepełnosprawnej - aspekt prawny Sylwia Wrona Assistant of family in the process of early intervention Magdalena Be/za Support of the Office for the Disabled - difficult challenges for the helper (the case af the University af Silesia)... 83

4 6 Spis treści Marta Gawryluk, Anna Puławska-Rodz ik Asystencki system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na przykładzie działań Fundacji,Eudajmonia Renata Stefańska-Klar Nadzieja i jej mechanizmy jako osobisty zasób i kompetencja zawodowa asystenta osoby niepełnosprawnej Joanna Iwi/1ska Korzystanie z funduszy unijnych w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego KL we wdrażaniu usług asystentów i trenerów pracy osób niepełnosprawnych Contents Introduction (Jerzy Rottermund, ) Część III Asystent osoby niepełnosprawnej w wyobrażeniach i oczekiwaniach społecznych Ewa Gawlik Rola asystenta osoby niepełnosprawnej w opinii nauczycieli szkoły specjalnej Danuta Jankowska Asystent w życiu osób niepełnosprawnych intelektualnie: oczekiwania, marzenia i nadzieja na lepsze jutro - krótka refleksja Sabina Sikora Rola asystenta w społecznym i zawodowym życiu osób niepełnosprawnych - założenia i oczekiwania Monika Wysocka Dylematy wynikające z pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej Joanna Zarzycka Stowarzyszenie FAON - "Pogotowie asystenckie" w Katowicach Polecane książki Asystent osoby niepełnosprawnej. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej pod redakcją Arkadiusza Żukiewicza Izabela Bieńkowska Asystentura rodziny - nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce pod redakcją Małgorzaty Szpunar Part I Education of the personal assistant to a disabled person Łukasz Borecki, Gabriela Plencler- Borecka, Agnieszka Gawor, Magdalena Sztefek Educating personal assistants to a disabled person as a case of multidimensional cooperation of university wit h the environment Legal and organizational aspects of the system of educating personal assistants to a disabled person in Poland Joanna Szczepankiewicz-Battek, Łukasz Ba/wszak Touristic education for disabled persans assistants Part II Significance and tasks of the personal assistant to a disabled person Elżb i eta Maj The assistant to the disabled person - the legal aspect Sylwia Wrona Assistant of family in the process of early intervention Magdalena Bełz a Support of the Office for the Disabled - difficult challenges for the helper (the case of the University of Silesia) Od Redakcji

5 8 Contents Marta Gawryluk, Anna Pulawska-Rodzik The assistance system of supporting the disabłed - the case of the Eudajmonia Foundation ~nd its activities Renata Stefańska-Klar Hope and its mechanisms as a personał resource and professionał competence of the assistant of persons with disability Joanna lwi/iska Usage of the EU funds in framework of the ESF KL in the impłementation of services of assistants and trainers of peopłe with disabiłities Part III Assistant to the disabłed in images and socia ł expectations Ewa Gawlik The rołe of assistant to the disabłed person in the opinion of speciał schooł teachers Danuta Jankowska Personał assistant in the life of the intellectually disabłed: expectations, dreams and hopes for a better future - a short reflection l39 Sabina Sikora The rołe of an assistant in sociał and vocationałlife of disabłed peopłe - assulnptions and expectations Monika Wysocka Dilemmas resułting from work as personał assistant to a disabłed person Joanna Zarzycka Association FAON - "Assistance emergency service" in Katowice Recommended books Personal assistant to a disabled person. A new profession and new service of the social aid system - ed. Arkadiusz Żukiewicz Izabela Bieńkowska Assistance to family - an innovative method of social aid in Poland - ed. Małgorzata Szpunar Fron1 the Editor

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Spis treści Wstęp... 17 Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Olga Adach, Joanna Ryszkiewicz: Strona internetowa stacji narciarskiej jako źródło informacji dla potencjalnych klientów... 21 Marlena

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA HUMANISTYCZNA

EDUKACJA HUMANISTYCZNA Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie EDUKACJA HUMANISTYCZNA Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej Nr 1 (26), 2012 Szczecin 2012 RADA PROGRAMOWA prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Praca socjalna. Kształcenie działanie - konteksty. Autor: Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.)

Tytuł: Praca socjalna. Kształcenie działanie - konteksty. Autor: Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.) Tytuł: Praca socjalna. Kształcenie działanie - konteksty Autor: Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.) ISBN: 978-83-7587-477-8 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 376 stron,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR 1. Aktualne Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T. 1 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [aut. Krzysztof Wojciech Baran et al.].

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA

MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA REDAKCJA NAUKOWA MARIUSZ JĘDRZEJKO JAN A. MALINOWSKI MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA TORUŃ 2014 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula prof. PhDr. Ľudovít Višňovský,

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KWARTALNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Numer 1(7) 2015 ECONOMICS AND MANAGEMENT Quarterly Journal of the Faculty of Management Volume 7, Issue 1 Białystok 2015

Bardziej szczegółowo

BI BLIOTEKARSTWO LI BRARIANSH I P. OO O~NKCJE = DIDACDC = macdcje. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ~=JD) O~ = Polish Librarians Association

BI BLIOTEKARSTWO LI BRARIANSH I P. OO O~NKCJE = DIDACDC = macdcje. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ~=JD) O~ = Polish Librarians Association Bi bl iotekarstwo 1F Polish Librarians Association OO O~NKCJE = DIDACDC = macdcje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ~=JD) O~ = LI BRARIANSH I P BI BLIOTEKARSTWO Ed ited by Anna Tokarska Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO PAŃSTWO. GOSPODARKA. ŚWIAT REDAKCJA NAUKOWA Joachim Osiński Joanna Zuzanna Popławska OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 ASPECTS OF

Bardziej szczegółowo

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne. Redaktor naukowy Leszek Patrzałek

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne. Redaktor naukowy Leszek Patrzałek Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Redaktor naukowy Leszek Patrzałek Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 13 Część 1. Ogólne problemy

Bardziej szczegółowo

Część I. Systemy informatyczne w dydaktyce

Część I. Systemy informatyczne w dydaktyce Spis treści Wstęp... 9 Iwona Chomiak-Orsa, Artur Rot, Najważniejsze wydarzenia z 15-letniej działalności Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej... 11 Iwona Chomiak-Orsa, Artur Rot, Aktywność konferencyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KWARTALNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Numer 4(6) 2014 ECONOMICS AND MANAGEMENT Quarterly Journal of the Faculty of Management Volume 6, Issue 4 Białystok 2014

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 380 Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu Redaktorzy naukowi Ewa Pancer-Cybulska

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Innovativeness of education within the range of environment protection

INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Innovativeness of education within the range of environment protection INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Innovativeness of education within the range of environment protection INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Innovativeness of

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 344 Rachunkowość a controlling Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE. dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE. dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Iwona Chrzanowska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 4 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO BIBLIOTHECA

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 330 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka etyka środowisko Redaktorzy naukowi Leszek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przestrzenie życia i edukacji kilka tendencji, hipotez, uwag o pedagogice społecznej i edukacji międzykulturowej... 9.

Spis treści. Przestrzenie życia i edukacji kilka tendencji, hipotez, uwag o pedagogice społecznej i edukacji międzykulturowej... 9. Spis treści Wprowadzenie Alina Szczurek-Boruta Przestrzenie życia i edukacji kilka tendencji, hipotez, uwag o pedagogice społecznej i edukacji międzykulturowej... 9 Część I Społeczność lokalna teoria i

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik 2010, nr 2 (76) redakcja naukowa: Mariola Chomczyńska-Rubacha

Kwartalnik 2010, nr 2 (76) redakcja naukowa: Mariola Chomczyńska-Rubacha Kwartalnik 2010, nr 2 (76) redakcja naukowa: Mariola Chomczyńska-Rubacha RECENZENT TOMU prof. dr hab. Mirosław Szymański RADA NAUKOWA Jerzy Hauziński (Słupsk), Miao Huashou (Chiny), Liu Jian (Chiny), Mart-Jan

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego do wydawnictwa Asystent rodzinny

Słowo wstępne Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego do wydawnictwa Asystent rodzinny Słowo wstępne Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego do wydawnictwa Asystent rodzinny Szanowni Państwo! Wydawnictwo, które trzymają Państwo w rękach, to szczególne opracowanie, dotyczy bowiem spraw

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo