UMOWA DOSTAWY Z NADZOREM NAD MONTAŻEM Nr:.../IZ/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DOSTAWY Z NADZOREM NAD MONTAŻEM Nr:.../IZ/2014"

Transkrypt

1 UMOWA DOSTAWY Z NADZOREM NAD MONTAŻEM Nr:.../IZ/2014 zawarta w Bogdance w dniu: Zamawiający: Lubelski Węgiel BOGDANKA S. A. w Bogdance, reprezentowa Puchaczów, nr KRS , Sąd Rejonowy Lublin-Wschód ny przez: w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego spółki: ,00 zł, 1) 2) Dostawca: firma: adres: nr KRS/ewidencji: NIP: REGON: organ rejestrowy/ewidencyjny: wysokość kapitału zakładowego: zarząd w składzie: reprezentowany przez: 1) 2) 1 Umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Zamawiającego nr.. /VIII/2014 z dnia... r. w oparciu o... Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 2 Do Umowy zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Umów Dostawy obowiązujących w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. w Bogdance, zwane dalej OWU Dostawy, które stanowią Załącznik nr 2 do Umowy Na mocy Umowy Zamawiający zamawia u Dostawcy, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu i do przeniesienia na rzecz Zamawiającego prawa własności fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego przeznaczonego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego typu., produkcji wraz z dokumentacją określoną w 10 umowy zwanego dalej urządzeniem lub przedmiotem umowy, zgodnie ze specyfikacją wyszczególnioną w opisie przedmiotu zamówienia, a ponadto do spełnienia na rzecz Zamawiającego dodatkowych świadczeń określonych w Umowie i OWU Dostawy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy ceny określonej w Umowie. 2. Do dodatkowych obowiązków Dostawcy objętych przedmiotem Umowy należy w szczególności: a) sprawowanie nadzoru nad montażem i podłączeniem przedmiotu umowy w zakładzie Zamawiającego, b) sprawowanie nadzoru nad uruchomieniem i rozruchem przedmiotu umowy w zakładzie Zamawiającego, c) przeszkolenie 20 pracowników Zamawiającego w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji, działania hydrauliki oraz napraw i konserwacji przedmiotu dostawy Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest Lubelski Węgiel Bogdanka SA w Bogdance Miejscem montażu przedmiotu umowy i sprawowaniem nadzoru nad montażem przedmiotu umowy jest Lubelski Węgiel Bogdanka SA w Bogdance -. 5 Zamawiający zawiadomi Dostawcę za pośrednictwem faksu na numer określony 7 ust 1 lit. b) z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o terminie przystąpienia do montażu przedmiotu umowy Cena PLN netto za dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego - podścianowego obejmującej wyposażenie wyszczególnione w 3 umowy wynosi...złotych. 2. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury Osobami upoważnionymi do bieżącej kontroli i uzgodnień w zakresie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są: Inspektor nadzoru... nr telefonu odpowiada za rozliczenie finansowe przedmiotu umowy, stanowisko służbowe nr telefonu adres poczty - odpowiada za odbiór rzeczowy przedmiotu umowy oraz uprawniony jest do udzielania oraz żądania udzielenia informacji niezbędnych w celu zapewnienia należytej realizacji postanowień umownych. 2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do koordynacji prac związanych z niniejsza umową oraz podpisywania protokołów w zakresie przedmiotu umowy jest pan W przypadku nieobecności osób wymienionych w pkt. 1 i 2, odpowiedzialnymi za koordynację prawidłowej realizacji umowy są osoby pełniące zastępstwo. 4. Upoważnienie dla przedstawiciela Zamawiającego nie stanowi pełnomocnictwa, upoważniającego do zmiany lub rozwiązania Umowy. W/w przedstawiciele Zamawiającego są również osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za bieżące monitorowanie realizacji i rozliczenie Umowy. 8 Dostawca zobowiązany jest wykonać Umowę w terminie: Termin dostawy: - do r. Termin realizacji umowy - po zabudowie w ścianie, do trzech miesięcy po dostawie na magazyn kopalni. 9 Urządzenie, objęte Umową, musi spełniać wymagania zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. Dz.U.Nr 199 poz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, wdrażającego postanowienia dyrektywy 2006/42/WE. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. Dz.U.Nr.263 poz w sprawie zasadniczych wymagań dla

2 urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, wdrażającego dyrektywę 94/9/WE. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U ), wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych Dz.U.Nr.99 poz z późniejszymi zmianami. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U ), wdrażającego dyrektywę 97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych. 10 Wraz z dostawą urządzenia Dostawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, których koszt wliczony jest w cenę przedmiotu umowy zgodne ze stanem prawnym na dzień podpisania umowy: a) instrukcję użytkowania DTR, b) dokumenty przynależne, których obowiązek dostarczenia wynika z obowiązującego prawa (deklaracje zgodności, dopuszczenie WUG, paszporty, świadectwa jakości itp.), c) dokumenty uprawniające do stosowania urządzeń w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, d) świadectwa gwarancji, e) katalog części w systemie linkone, f) katalog części zamiennych z cennikiem, niezmiennym w okresie gwarancji (na papierze i nośniku elektronicznym zgodnym z arkuszem kalkulacyjnym), g) wykaz części szybkozużywających się wraz z cennikiem firmowym, h) zasady świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wraz z cennikiem usług. i) szczegółową specyfikację dostawy Postanowienia zmieniające zasady wynikające z OWU Dostawy i postanowienia dodatkowe: 1) Okres gwarancji jakości na urządzenie wynosi: - całość konstrukcji spawanej - miesięcy od daty uruchomienia przenośnika na dole kopalni lub milionów ton przetransportowanego urobku w zależności, co nastąpi wcześniej. (min. 36 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia uruchomienia przedmiotu dostawy na dole lub 10 milionów ton przetransportowanego urobku w zależności, co nastąpi wcześniej) - pozostałe elementy przenośnika - miesięcy od daty uruchomienia przenośnika na dole kopalni lub miesięcy od dnia dostawy (minimum 12 miesięcy gwarancji od daty uruchomienia przedmiotu dostawy na dole kopalni lub 18 miesięcy od dnia dostawy, w zależności co nastąpi wcześniej) 2) Zapłata za dostawę nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT z naniesionym symbolem PKWiU (CPV) wystawionych na następujących zasadach: a) po dostawie przenośnika w całości (kompletnego) potwierdzonej protokółem kompletności dostawy na wartość 80% ceny przenośnika określonej w 6, b) po odbiorze końcowym przenośnika (kompletnego) potwierdzonym protokółem odbioru końcowego na wartość 20% ceny przenośnika określonej w 6. 3) Dostawa przedmiotu umowy może odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6 00 do Dostawca zobowiązany jest załączyć dla każdej dostawy jej specyfikację. 4) Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z 5-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu umowy i fax ) Dojazd pracowników serwisu Dostawcy do Zamawiającego powinien nastąpić nie później niż w ciągu 12 godz. po zgłoszeniu awarii z zapewnieniem dostawy części zamiennych do usunięcia awarii. 2.Załącznikami do umowy są; 1) Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ- zał. nr 1. 2) Ogólne Warunki Umów Dostawy zał. nr 2. 3) Szczegółowa specyfikacja kompletności dostawy zał. nr 3 DOSTAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

3 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DOSTAWY obowiązujące w Spółce Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w Bogdance Załącznik nr 1 do Umowy.../IZ/2014 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 3 II. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UMÓW DOSTAWY... 3 III. UMOWY DOSTAWY WIELOKROTNEJ... 5 IV. UMOWY DOSTAWY WIELOKROTNEJ ZE SKŁADEM KONSYGNACYJNYM... 7 V. UMOWY DOSTAWY JEDNORAZOWEJ... 8 VI. UMOWY DOSTAWY Z MONTAŻEM LUB Z NADZOREM NAD MONTAŻEM... 9 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Dostawy, zwanej dalej OWU Dostawy, obowiązują kontrahentów Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, zwanej dalej LW, i stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 2. OWU Dostawy są podawane przez LW do wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej LW, a ponadto stanowią załącznik do zawieranych przez LW umów dostawy. 3. W przypadku umów zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego, OWU Dostawy stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz załącznik do umowy. 4. Przez umowy dostawy rozumie się umowy sprzedaży i dostawy zawierane przez LW. 5. Przez umowy dostawy wielokrotnej rozumie się umowy sprzedaży lub dostawy, na podstawie których LW zamawia u Dostawcy, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia LW i do przeniesienia na rzecz LW prawa własności fabrycznie nowych wyrobów określonych w umowie w ilości wynikającej ze składanych przez LW zamówień okresowych, na warunkach określonych w umowie, a LW zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy ceny na zasadach określonych w OWU Dostawy oraz ewentualnie w umowie. 6. Przez umowy dostawy wielokrotnej ze składem konsygnacyjnym rozumie się umowy dostawy wielokrotnej, w których, niezależnie od innych obowiązków umownych, LW zobowiązuje się do odpłatnego przechowywania (składowania) wyrobów dostarczanych przez Dostawcę i pobierania ich ze składu, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczania określonej ilości wyrobów na skład oraz do zapłaty wynagrodzenia na rzecz LW. 7. Przez umowy dostawy jednorazowej rozumie się umowy sprzedaży, na podstawie których LW zamawia u Dostawcy, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia LW i do przeniesienia na rzecz LW prawa własności fabrycznie nowych wyrobów określonych w umowie, w szczególności materiałów, w asortymencie i ilościach określonych w umowie, a LW zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy ceny na zasadach określonych w OWU Dostawy oraz ewentualnie w umowie. 8. Przez umowy dostawy z montażem lub z nadzorem nad montażem rozumie się umowy sprzedaży, na podstawie których LW zamawia u Dostawcy, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia LW i do przeniesienia na rzecz LW prawa własności fabrycznie nowego przedmiotu, w szczególności urządzenia lub maszyny, określonego w umowie, spełniającego wymagania, określone w umowie, a ponadto do spełnienia na rzecz LW dodatkowych świadczeń określonych w umowie, w szczególności do montażu lub sprawowania nadzoru nad montażem, podłączeniem i rozruchem przedmiotu umowy w zakładzie LW oraz do przeszkolenia pracowników LW w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy, a LW zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy ceny na zasadach określonych w OWU Dostawy oraz ewentualnie w umowie. 9. Ilekroć w umowie dostawy jest mowa o wyrobach, towarach, materiałach, produktach, urządzeniu lub przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w umowie. II. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UMÓW DOSTAWY 1. Zawierając umowę dostawy Dostawca zapewnia, że dostarczone przez niego wyroby będą najwyższej jakości, będą spełniać wymagania, wynikające z umowy, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczeń, oraz będą zgodne z obowiązującymi normami i warunkami, w tym określonymi w ofercie przetargowej.

4 2. Poza wymaganiami określonymi w umowie, wyroby objęte umową muszą spełniać wymagania aktualnych norm polskich i europejskich. W przypadku zmiany przepisów prawa lub norm w czasie obowiązywania umowy Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia spełniania przez przedmiot umowy wymagań, wynikających z przepisów obowiązujących i norm dotyczących tego typu przedmiotów zgodnych ze stanem prawnym na dzień dostawy. Obowiązek uzyskania wymaganych dokumentów spoczywa na Dostawcy. 3. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. 4. Poprzez zawarcie umowy dostawy Dostawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej. W przypadku złożenia przez Dostawcę niezgodnego ze stanem rzeczywistym zapewnienia, zawartego w zdaniu pierwszym, Dostawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez LW lub osoby trzecie. Dostawca zwalnia LW od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w zdaniach poprzednich, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw. 5. Ceny netto wyrobów objętych umowami dostawy określane są w umowach, a także w cennikach, stanowiących załączniki do umowy. Do cen netto dolicza się podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ofert w innej walucie niż złoty polski (PLN) cena będzie płatna jako równowartość określonej w ofercie waluty w złotych polskich (PLN) według średniego kursu ogłaszanego (wg. tabeli A) przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia faktury VAT. Ceny określone w umowie rozumiane są jako ceny stałe przez cały okres obowiązywania umowy, loco miejsce spełnienia świadczenia. 6. Zapłata ceny następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę w treści faktury VAT, w terminie określonym w umowie, a w razie braku jego wskazania, w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Dostawcę faktury VAT. LW oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień obciążenia kwotą ceny rachunku bankowego LW. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów LW jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy, a termin płatności ceny za dostarczone wyroby ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia w dostarczeniu brakujących dokumentów.. 7. Dostawca jest odpowiedzialny względem LW za wszelkie wady fizyczne i prawne wyrobów, objętych umową. 8. Dostawca zapewni takie opakowanie wyrobów jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do LW. Dodatkowe wymagania dotyczące opakowania mogą zostać określone w umowie. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Dostawcy okoliczności, dotyczące warunków transportu wyrobów do LW oraz warunków, jakich można się spodziewać w LW. Opakowanie musi umożliwiać sprawny rozładunek dostarczonych wyrobów. 9. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby do wskazanego w umowie lub w zamówieniu okresowym miejsca spełnienia świadczenia, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Dostawcę obciążają koszty ewentualnego ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk w czasie transportu do LW. W przypadku braku odmiennych ustaleń w treści umowy lub braku wskazania w treści zamówienia okresowego - miejscem spełnienia świadczenia jest: Lubelski Węgiel Bogdanka S. A. w Bogdance, Puchaczów. Koszty rozładunku przedmiotu umowy w LW ponosi LW. Wszelkie koszty i ryzyka związane z przedmiotem umowy przechodzą na LW z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez LW potwierdzonego podpisanym przez przedstawiciela LW dowodem dostawy lub odbioru, a w przypadku umowy dostawy z montażem lub z nadzorem nad montażem - z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń, po wykonaniu przez Dostawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy. 10. W przypadku dostawy wykonywanej przy pomocy przewoźnika, Dostawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działanie lub zaniechanie przewoźnika. Przewoźnik jest przedstawicielem Dostawcy i jego oświadczenia w zakresie ilości, masy, wagi i jakości dostarczonych wyrobów wiążą Dostawcę. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia przez przewoźnika, sporządzony zostanie protokół rozbieżności podpisany przez co najmniej dwóch pracowników LW, a stwierdzone w protokole ustalenia wiążą Dostawcę. 11. W przypadku, gdy z dostawą wyrobów wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Dostawcy. 12. Faktura oraz przedmiot umowy powinny odpowiadać pozycjom, podanym w zamówieniu. Ponadto przedmiot umowy powinien być oznaczony w sposób trwały, umożliwiający LW właściwą jego identyfikację. 13. Dostawca udziela LW gwarancji jakości na wyroby dostarczone na podstawie umowy dostawy jednorazowej lub wielokrotnej na okres wskazany w umowie, a w razie braku wskazania tego okresu na okres dwóch lat. 14. Uprawnienia LW z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostają rozszerzone w ten sposób, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy ulega przedłużeniu i jest on równy okresowi gwarancji jakości. 15. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości w przypadku umowy dostawy jednorazowej lub wielokrotnej biegnie od dnia odbioru towarów przez LW. 16. Odbiór przedmiotu umowy dostawy jednorazowej lub przedmiotu każdorazowej dostawy realizowanej w ramach zamówienia okresowego - w przypadku umowy dostawy wielokrotnej, dokonywany będzie w magazynie LW. W przypadku wystąpienia braków ilościowych lub wad jakościowych LW powinien zgłosić Dostawcy: braki ilościowe faksem lub e- mailem w ciągu 5 dni roboczych od daty realizacji umowy lub dostawy zrealizowanej w ramach zamówienia okresowego, zaś wady jakościowe LW powinien zgłosić Dostawcy faksem lub e- mailem, w terminie 30 dni od dnia ich wykrycia. Dostawca zobowiązany jest zająć stanowisko pisemnie w ciągu 3 dni od dnia otrzymania reklamacji, a brak oświadczenia w tym przedmiocie uważa się za uwzględnienie reklamacji bez zastrzeżeń. W przypadku zasadności reklamacji ilościowej Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu własnym staraniem i na własny koszt i ryzyko, brakujące ilości wyrobów, w terminie określonym w umowie, a w razie braku wskazania w terminie 5 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku zasadności reklamacji jakościowej, Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany wadliwych wyrobów na nowe, wolne od wad, w terminie określonym w

5 umowie, a w razie braku wskazania tego terminu w umowie, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Jeżeli Dostawca w powyższym terminie nie wymieni wadliwych wyrobów na nowe wolne od wad i nie ustali z LW nowego terminu wymiany, LW ma prawo do wymiany wadliwych wyrobów na nowe wolne od wad i do obciążenia Dostawcy obowiązkiem zapłaty równowartości kosztów wymiany tych wyrobów. Braki ilościowe, o których mowa powyżej, w treści niniejszego punktu, rozumiane są jako różnica pomiędzy ilością wyrobów określoną w treści dowodu dostawy i/lub faktury VAT, a ilością wyrobów rzeczywiście dostarczonych przez Dostawcę, w ramach partii wyrobów, na którą opiewa dowód dostawy i faktura VAT. 17. W przypadku rozbieżnych stanowisk stron co do istnienia i zakresu wad jakościowych przedmiotu umowy dostawy, strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie LW. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko LW, wówczas Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz LW całości kosztów wykonania ekspertyzy. 18. Termin zapłaty należności za przedmiot umowy zostaje wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego. 19. Dokonanie odbioru towarów zgodnie z postanowieniami umowy dostawy nie zwalnia Dostawcy od roszczeń ze strony LW z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości. 20. W przypadku odstąpienia od umowy dostawy przez LW z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz LW kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy (łącznej ceny netto przedmiotu umowy), a w przypadku umowy dostawy wielokrotnej w wysokości 10% maksymalnej wartości netto umowy. Przedmiotowe uprawnienie przysługuje LW niezależnie od prawa do obciążenia Dostawcy karą umowną za opóźnienie w realizacji umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy przez LW i obciążenie Dostawcy karą umowną z tytułu odstąpienia od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych również za opóźnienie w realizacji umowy lub jej części bądź opóźnienie w usuwaniu wad przedmiotu umowy. W przypadku poniesienia przez LW szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę, LW może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych. LW przysługuje prawo do jednoczesnego żądania kar umownych na wszystkich podstawach. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie pozbawia LW prawa do naliczenia kar umownych. 21. LW ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z usuwaniem wad przedmiotu umowy w ramach rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości w wysokości 0,1% wartości netto umowy (łącznej ceny netto przedmiotu umowy), a w przypadku umowy dostawy wielokrotnej w wysokości w wysokości 0,1% maksymalnej wartości netto umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu wad. 22. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez LW za pośrednictwem faksu. 23. Dostawca zapewni we własnym zakresie środki ochrony osobistej dla swoich pracowników. Dostawca ponosi odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, w tym z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. 24. Od obowiązków wynikających z umów dostawy strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności, uznanych za siłę wyższą, strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie. 25. Strony określą w umowie swoich przedstawicieli do reprezentowania stron we wszystkich sytuacjach, związanych z realizacją umowy, przy czym upoważnienie dla przedstawicieli LW nie stanowi pełnomocnictwa, upoważniającego do zmiany lub rozwiązania umowy. 26. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia umowy dostawy są nieważne albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani skuteczności pozostałych postanowień umownych. W takich przypadkach strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych. 27. Cesja wierzytelności przysługujących Dostawcy od LW z tytułu wykonania umów dostawy może nastąpić jedynie za zgodą LW, wyrażoną w formie pisemnej - zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 28. Załączniki do umów dostawy stanowią jej integralną część. Załącznikami do umów są w każdym przypadku odpowiednio SIWZ lub warunki przetargowe, a także OWU Dostawy. 29. Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych leżą po stronie Dostawcy. 30. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień umowy dostawy, poza przypadkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. 31. W sprawach nieuregulowanych umową dostawy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy polskiego Kodeksu cywilnego. Wyłączone jest stosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowie międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. 32. Ewentualne spory mogące powstać w związku z umowami dostawy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie. 33. Zmiany i uzupełnienia umów dostawy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 34. Umowy dostawy sporządza się w jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy. III. UMOWY DOSTAWY WIELOKROTNEJ

6 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o umowie lub umowie dostawy bez bliższego określenia rozumie się przez to umowę dostawy wielokrotnej. 2. Poza dokumentami określonymi wprost w umowie, które Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z pierwszą dostawą, Dostawca wraz z realizacją każdej dostawy - w ramach poszczególnych zamówień okresowych zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: fakturę VAT, deklaracje lub świadectwo zgodności lub inny dokument potwierdzający, że dostarczone wyroby są zgodne z warunkami zamówienia (umowy i odpowiednio SIWZ lub warunkami przetargu), etykietę logistyczną wydrukowaną ze strony LW zamocowaną w widocznym miejscu na opakowaniu zbiorczym oraz kod produktu wydrukowany ze strony LW zamocowany na opakowaniu jednostkowym. Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnej rejestracji w serwisie kontrahentów - na stronie internetowej Zamawiającego: https://bogdanka.logintrade.net/, do pobierania oraz umieszczania na opakowaniach etykiet logistycznych oraz pobierania i umieszczania na opakowaniach jednostkowych etykiet produktowych. Zamawiający w serwisie kontrahenta na w/w stronie internetowej udostępni Dostawcy aktywny formularz służący do samodzielnego śledzenia realizacji dostaw - w ramach poszczególnych zamówień okresowych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Dostawcę w zakresie wadliwego określenia ilości wysłanych wyrobów. Dostawca zobowiązuje się do awizowania wysyłanych do Zamawiającego dostaw - przy wykorzystaniu formularza do samodzielnego śledzenia realizacji dostaw, umieszczonego w serwisie Zamawiającego na w/w stronie internetowej. 3. Łączna wartość wyrobów zamówionych przez Zamawiającego i dostarczonych przez Dostawcę na podstawie umowy dostawy nie może przekroczyć kwoty netto określonej w danej umowie (maksymalna wartość netto umowy). LW przysługuje prawo do niepełnego wykorzystania kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, bez żadnych negatywnych dla LW konsekwencji z tego tytułu, przy czym minimalna wartość zamówionych wyrobów w ramach umowy nie może być niższa niż 30 % maksymalnej wartości netto umowy, chyba że umowa określa inną minimalną wartość netto umowy. 4. Dostawca na podstawie umowy dostawy wielokrotnej zobowiązuje się do dostarczania wyrobów do LW w okresie wskazanym w umowie, przy czym Dostawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie okresowe na zasadach określonych w umowie, o ile wpłynie ono do Dostawcy przed upływem terminu określonego w umowie. 5. Podstawą realizacji umowy będą okresowe zamówienia przesyłane Dostawcy przez LW za pośrednictwem systemu informatycznego EDI (system Elektronicznej Wymiany Danych) na adres (poczty elektronicznej) wskazany w umowie, określające asortyment i ilość wyrobów oraz miejsce lub miejsca spełnienia świadczenia. Brak uwag Dostawcy złożonych za pomocą pisma, faksu lub e - maila w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, uważa się za jego przyjęcie bez zastrzeżeń. Uwagi zgłaszane przez Dostawcę do zamówienia mogą dotyczyć wyłącznie zmiany terminu jego realizacji lub zmniejszenia ilości zamówionych wyrobów. Nie mogą zaś dotyczyć zmiany asortymentu oraz zwiększenia ilości. W przypadku wniesienia przez Dostawcę uwag do zamówienia, LW może się do nich ustosunkować za pomocą pisma, faksu lub a w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania. Brak ustosunkowania się LW do uwag Dostawcy uważa się za przyjęcie zamówienia w wersji zmodyfikowanej przez Dostawcę. Przyjęte zamówienia stanowią integralną część Umowy, a ich zmiana może nastąpić za obustronną zgodą. 6. Zasady w zakresie Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) precyzuje załącznik do OWU Dostawy. 7. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot każdorazowego zamówienia okresowego do LW w terminie określonym w umowie, a w razie braku wskazania terminu w terminie do 14 dni od daty otrzymania danego zamówienia okresowego, transportem własnym i na własny koszt do miejsca spełnienia świadczenia. W przypadkach uzasadnionych potrzebami LW, Dostawca wyraża zgodę na dostawy przedmiotu umowy na podstawie odrębnych zamówień pilnych, których termin realizacji będzie określony w umowie, a w razie braku wskazania terminu będzie nie dłuższy niż 5 dni od daty doręczenia zamówienia Dostawcy. LW przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji poszczególnych zamówień okresowych i określenia terminu dłuższego od określonego w niniejszym punkcie. 8. Przez realizację zamówienia okresowego strony rozumieją dostarczenie wszystkich wyrobów w asortymencie i w ilościach określonych w zamówieniu okresowym do LW, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Dopuszcza się łączenie wyrobów objętych kilkoma zamówieniami w obrębie jednego dokumentu dostawy, pod warunkiem wyszczególnienia poszczególnych numerów zamówień oraz wyszczególnienia asortymentu i ilości wyrobów dotyczących poszczególnych zamówień. 9. W przypadku awarii systemu informatycznego EDI lub systemu informatycznego, czy to w LW, czy też u Dostawcy, trwającej dłużej niż 24 godziny, dopuszcza się wysłanie zamówień za pośrednictwem faksu lub listem poleconym. 10. Zapłata ceny następować będzie odrębnie za każdorazową dostawę, w ramach zamówienia okresowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Dostawca jest zobowiązany dostarczyć LW wraz z każdorazową dostawą. 11. LW ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z realizacją każdorazowego zamówienia okresowego w wysokości 0,1% wartości netto części danego zamówienia okresowego, niezrealizowanej w terminie, za każdy dzień opóźnienia. Wyliczenie kary umownej dokonywane będzie według następującego algorytmu: 0,1% x ilość dni opóźnienia x ilość nie dostarczona w terminie x wartość jednostki. Jeżeli po upływie terminu, w którym zamówienie powinno być zrealizowane, Dostawca będzie realizował dane zamówienie okresowe, wówczas przy wyliczaniu kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie, ilość zrealizowana po upływie terminu będzie uwzględniana począwszy od następnego dnia od daty jej realizacji. 12. W odniesieniu do zamówień, co do których Dostawca opóźnia się z ich realizacją [czy to w całości, czy też w części], w stosunku do terminu, w którym powinny być zrealizowane i co do których Zamawiający w terminie 15 dni od dnia upływu terminu ich realizacji przesłał Dostawcy za pośrednictwem faksu lub systemu informatycznego EDI (system Elektronicznej Wymiany Danych) lub poczty elektronicznej (e- mail) wezwanie do realizacji, z upływem 30 - go dnia opóźnienia, LW oprócz kary umownej określonej w pkt 11 za każdy kolejny dzień opóźnienia, ma prawo również obciążyć Dostawcę dodatkową karą umowną w wysokości 5 % wartości netto całego zamówienia okresowego, a

7 ponadto LW uprawniony będzie do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu do jej wykonania, które to uprawnienie LW ma prawo wykonać w ciągu 9 miesięcy od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy. 13. Z upływem 30 dnia opóźnienia w realizacji całości lub części zamówienia okresowego w stosunku do terminu, w którym dane zamówienie powinno być zrealizowane, zamówienie to będzie uważane przez Strony za niezłożone i nie wywołujące żadnych skutków prawnych w niezrealizowanej części (niezrealizowanym zakresie) bez potrzeby składania przez którąkolwiek ze Stron jakichkolwiek oświadczeń w tym przedmiocie chyba, że w terminie 15 dni od dnia upływu terminu realizacji danego zamówienia okresowego, Zamawiający prześle Dostawcy za pośrednictwem faksu lub systemu informatycznego EDI (system Elektronicznej Wymiany Danych) lub poczty elektronicznej (e- mail), wezwanie do realizacji całości lub części danego zamówienia okresowego. IV UMOWY DOSTAWY WIELOKROTNEJ ZE SKŁADEM KONSYGNACYJNYM 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o umowie, umowie dostawy lub umowie dostawy ze składem bez bliższego określenia rozumie się przez to umowę dostawy wielokrotnej ze składem konsygnacyjnym. 2. Na podstawie umowy dostawy ze składem, niezależnie od pozostałych obowiązków umownych, Dostawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do: a) odpłatnego składowania wyrobów dostarczanych LW na placach składowych LW, w celu umożliwienia LW ich pobrania ze składu, b) dostarczania wyrobów do składu i wprowadzania wyrobów na skład oraz zapewnienia na składzie stanu wyrobów w ilościach i asortymencie wskazanych w załączniku do umowy, a następnie w oświadczeniach LW, określających aktualną, wymaganą przez LW minimalną i maksymalną ilość wyrobów na składzie w poszczególnych asortymentach, przy czym łączna wartość wyrobów pobranych przez LW i znajdujących się na składzie nie może być większa niż maksymalna wartość umowy dostawy, c) wystawiania i doręczania LW wraz z poszczególnymi partiami wyrobów elektronicznego dokumentu MM (przesunięcia międzymagazynowego) przy wykorzystaniu serwisu kontrahenta znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego: https://bogdanka.logintrade.net/, celem potwierdzenia przemieszczenie wyrobów przez Dostawcę na skład, d) wystawiania faktur VAT obejmujących cenę wyrobów pobranych przez LW w oparciu o informacje obejmującą ilości pobranych wyrobów w poszczególnych asortymentach, daty ich pobrania ze składu przez LW, przekazywane Dostawcy przez LW w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu EDI lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ( e- mail). Pobranie materiału ze składu dodatkowo zostanie ujawnione przez LW w elektronicznym rejestrze składu dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego: https://bogdanka.logintrade.net/. 3. Na podstawie umowy dostawy ze składem, niezależnie od pozostałych obowiązków umownych, LW zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do: a) odpłatnego prowadzenia składu i pobierania wyrobów ze składu zgodnie z potrzebami LW, przy czym łączna wartość wyrobów pobranych przez LW ze składu nie może być mniejsza niż minimalna wartość umowy i większa niż maksymalna wartość umowy, b) prowadzenia elektronicznej ewidencji wyrobów wprowadzanych na skład przez Dostawcę, zawierającej ilości w poszczególnych asortymentach, datę pobrania towarów ze składu przez LW wraz z określeniem ich ilości w poszczególnych asortymentach oraz dane pozwalające na identyfikację wyrobów, c) niezwłocznego sporządzania i przekazywania Dostawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem sytemu EDI oraz elektronicznego rejestru składu, informacji obejmujących ilości pobranych ze składu przez LW wyrobów w poszczególnych asortymentach oraz daty ich pobrania, d) składania Dostawcy w formie określonej w pkt. 2 lit d) oświadczeń określających aktualną, wymaganą przez LW minimalną i maksymalną ilość wyrobów na składzie w poszczególnych asortymentach, f) wystawiania w miesięcznych okresach rozliczeniowych faktur VAT obejmujących wynagrodzenie za prowadzenie składu. 4. Dostawca zobowiązany jest do osiągnięcia na składzie stanu wyrobów w ilościach i asortymencie wskazanych w załączniku do umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku złożenia przez LW oświadczenia, określającego aktualną, wymaganą przez LW minimalną i maksymalną ilość wyrobów na składzie w poszczególnych asortymentach, Dostawca zobowiązany jest dostosować ilość wyrobów na składzie w poszczególnych asortymentach do ilości wskazanych w oświadczeniu w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. W pozostałych przypadkach, w których zostanie osiągnięty stan wyrobów w danym asortymencie niższy niż aktualna, wymagana przez LW minimalna ilość wyrobów na składzie w tym asortymencie, Dostawca zobowiązany będzie do uzupełnienia tego stanu w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o osiągnięcia stanu niższego niż wymagany. 5. Dostawca zobowiązany będzie do zwrotnego odebrania odpowiedniej ilości wyrobów ze składu w terminie nie dłuższym niż 14 dni w szczególności w przypadku: a) przekroczenia aktualnej, wymaganej przez LW maksymalnej ilość wyrobów na składzie w poszczególnych asortymentach, jeżeli LW w formie określonej w pkt. 2 lit. d złoży stosowne oświadczenie, b) przekroczenia maksymalnej wartości umowy, c) upływu terminu obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadku, gdy po upływie terminu obowiązywania umowy na stanie składu pozostaną wyroby, LW ma prawo pobrania tych wyrobów na zasadach określonych w umowie i OWU Dostawy, a także do wiążącego poinformowania Dostawcy w formie określonej w pkt. 2 lit. d) o zamiarze pobrania wyrobów znajdujących się na składzie w określonej ilości i asortymencie, przy czym w żadnym wypadku nie może zostać przekroczona maksymalna wartość umowy. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Dostawca nie ma prawa i obowiązku zwrotnego odebrania wyrobów, co do których został poinformowany przez LW o zamiarze ich pobrania.

8 6. Przejście na LW własności poszczególnych, przechowywanych na składzie wyrobów nastąpi z chwilą ich pobrania przez LW ze składu, uwzględnionego przez LW w ewidencji wyrobów wprowadzanych na skład przez Dostawcę oraz potwierdzonego wystawieniem przez LW dokumentu elektronicznego dokumentu WZ. 7. Wynagrodzenie za przechowanie wyrobów w składzie konsygnacyjnym przysługuje LW za cały okres obowiązywania umowy, to jest za okres od dnia zawarcia do dnia ustania obowiązywania umowy w jakimkolwiek trybie, jednakże za okres nie krótszy niż do dnia pobrania przez LW ostatniej partii składowanych wyrobów lub ich zwrotnego odebrania przez Dostawcę. 8. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia za prowadzenie składu określa umowa. Wynagrodzenie za niepełne miesiące kalendarzowe obowiązywania umowy zostanie proporcjonalnie pomniejszone. W przypadku wzrostu kosztów prowadzenia składu, LW przysługuje prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia, które nastąpi na podstawie zgodnego oświadczenia woli LW i Dostawcy, wyrażonego w formie pisemnej. 9. Zapłata wynagrodzenia za prowadzenie składu następować będzie miesięcznie z dołu, na podstawie faktury VAT, obejmującej kwotę miesięcznego wynagrodzenia, w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie, przelewem na rachunek bankowy LW. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego LW. Strony dopuszczają dokonywanie potrącenia wzajemnych wierzytelności na ogólnych zasadach. 10. Ryzyka związane z wyrobami przechowywanymi na składzie, w szczególności ryzyko uszkodzenia i przypadkowej utraty wyrobów w okresie ich przechowywania na składzie, spoczywać będzie na LW, za wyjątkiem przypadku, w którym Dostawca przekroczy maksymalną ilość wyrobów na składzie lub maksymalną wartość umowy. 11. W przypadku, gdy Dostawca nie posiada siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, a do umowy dostawy ze składem zastosowanie mają przepisy art. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535, ze zm.), Dostawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich obowiązków, opisanych w tych przepisach. 12. LW ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z dostarczeniem wyrobów do składu lub z dostosowaniem ilości wyrobów na składzie do aktualnych, wymaganych przez LW minimalnych i maksymalnych ilości wyrobów na składzie w poszczególnych asortymentach (w tym z uzupełnieniem stanu składu do aktualnych, wymaganych przez LW minimalnych ilości wyrobów na składzie w poszczególnych asortymentach), a także w przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem obowiązku zwrotnego odebrania wyrobów ze składu - w wysokości 0,1% wartości netto wyrobów, w odniesieniu do których Dostawca opóźnił się z wykonaniem opisanych obowiązków umownych, za każdy dzień opóźnienia. Wyliczenie kary umownej dokonywane będzie według następującego algorytmu: 0,1% x ilość dni opóźnienia x ilość wyrobów, w odniesieniu do których Dostawca opóźnił się z wykonaniem opisanych obowiązków umownych x wartość jednostki. Jeżeli po upływie terminu, w którym obowiązki powinny zostać wykonane, Dostawca będzie wykonywał swoje obowiązki, wówczas przy wyliczaniu kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie, ilość wyrobów, w odniesieniu do których Dostawca wykonał obowiązki po upływie terminu, będzie uwzględniana począwszy od następnego dnia od daty wykonania obowiązków. W przypadku, gdy okres opóźnienia w wykonywaniu obowiązków opisanych w niniejszym ustępie przekroczy 30 dni w stosunku do terminów, w których obowiązki powinny zostać wykonane, oprócz kary umownej określonej powyżej w treści niniejszego punktu za każdy kolejny dzień opóźnienia, LW uprawniony będzie również do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu do jej wykonania, które to uprawnienie LW ma prawo wykonać w ciągu 9 miesięcy od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy. 13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do umowy dostawy ze składem zastosowanie mają postanowienia dotyczące umów dostawy wielokrotnej. V. UMOWY DOSTAWY JEDNORAZOWEJ 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale mowa jest o umowie lub umowie dostawy bez bliższego określenia rozumie się przez to umowę dostawy jednorazowej. 2. Poza dokumentami określonymi wprost w umowie, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wyrobami deklarację zgodności dostawy lub inny dokument potwierdzający, że dostarczone wyroby są zgodne z warunkami zamówienia (umowy i odpowiednio SIWZ lub warunkami przetargu). 3. Dostawca zobowiązany jest wykonać umowę, to jest dostarczyć LW wszystkie wyroby w asortymencie i ilościach określonych w umowie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, w terminie określonym w umowie. Dostawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT obejmująca cenę wyrobów, najwcześniej z chwilą wykonania umowy w rozumieniu zdania pierwszego niniejszego punktu chyba, że umowa stanowi inaczej. 4. Wykonanie umowy przez Dostawcę potwierdzone zostanie podpisaniem przez Strony protokołu odbioru wyrobów lub dowodu dostawy wyrobów. 5. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z wykonaniem umowy w wysokości 0,1% ceny netto wyrobów objętych umową, nie dostarczonych w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wyliczenie kary umownej dokonywane będzie według następującego algorytmu: 0,1% x ilość dni opóźnienia x ilość wyrobów nie dostarczonych w terminie x wartość jednostki (cena jednostkowa wyrobów). Jeżeli po upływie terminu, w którym umowa powinna być wykonana, Dostawca będzie dostarczał wyroby objęte umową, wówczas przy wyliczaniu kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie, ilość wyrobów dostarczona po upływie terminu będzie uwzględniana począwszy od następnego dnia od daty jej dostarczenia.

9 VI. UMOWY DOSTAWY Z MONTAŻEM LUB Z NADZOREM NAD MONTAŻEM 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale mowa jest o umowie lub umowie dostawy bez bliższego określenia rozumie się przez to umowę dostawy z montażem lub z nadzorem nad montażem. 2. Dostawca zawierając umowę zapewnia, że przedmiot umowy spełniać będzie wszelkie wymagania, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i norm, dotyczących tego typu przedmiotów, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, wydobywających węgiel kamienny, w których występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, a w szczególności wymagania, określone w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa oraz zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W przypadku zmiany przepisów lub zastąpienia ich nowymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia dostarczenia przedmiotu umowy LW, przedmiot umowy winien spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa i norm dotyczących tego typu urządzeń, obowiązujących w dacie jego dostarczenia LW. Obowiązek uzyskania wymaganych dokumentów spoczywa na Dostawcy. 3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do LW wraz z wymaganymi dokumentami oraz spełnić pozostałe świadczenia, określone w umowie, w terminie określonym w umowie. Przez wykonanie umowy rozumie się datę podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 4. Dostawca zobowiązany jest zawiadomić LW za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres określony w umowie, a w razie braku wskazania na lub za pośrednictwem faksu na numer określony w umowie, a w razie braku wskazania na numer..., o gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy, z określonym w umowie wyprzedzeniem, a w razie braku wskazania z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem, przed planowanym dostarczeniem przedmiotu umowy do LW. 5. LW zapewni wyładunek przedmiotu umowy ze środka transportu w LW. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do LW nastąpi wstępny odbiór przedmiotu umowy, to jest sprawdzenie jego kompletności, w tym kompletności wymaganych dokumentów, wymagający potwierdzenia w formie dowodu przekazania w przypadku umowy dostawy z nadzorem nad montażem albo w formie dowodu przekazania w depozyt ( do czasu podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru - bez zastrzeżeń) w przypadku umowy dostawy wraz z montażem. 6. Wraz z przedmiotem umowy, a w przypadku gdy umowa tak stanowi przed dostarczeniem przedmiotu umowy, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć LW w wersji papierowej (w liczbie egzemplarzy określonej w umowie) oraz w wersji elektronicznej dokumentację techniczno ruchową przedmiotu umowy, określającą w szczególności sposób załadunku i transportu, instrukcję bezpiecznego użytkowania (obsługi, konserwacji i napraw), katalog części zamiennych oraz warunki odbioru technicznego. Wraz z przedmiotem umowy Dostawca zobowiązany jest dostarczyć LW dokumenty zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy, tj.: oryginał deklaracji zgodności WE dla przedmiotu umowy, świadectwo wytwórcy, dokument gwarancji jakości, wykaz części szybko zużywających się wraz z cennikiem firmowym, zasady świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wraz z cennikiem usług, dokumenty upoważniające do stosowania przedmiotu umowy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w których występuje zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru technicznego i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, wszelkie inne dokumenty, które pozwolą LW na właściwe korzystanie z przedmiotu umowy, zgodnie z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. 7. Montaż winien zostać rozpoczęty odpowiednio przez Dostawcę lub Zamawiającego, w terminie określonym w umowie, a w razie braku wskazania, w terminie nie późniejszym niż 14 dni po dniu dostarczeniu przedmiotu umowy do miejsca dostarczenia określonego w Umowie. 8. W terminie określonym w umowie, a w razie braku wskazania w terminie do 14 dni po rozruchu przedmiotu umowy, w czasie i miejscu uzgodnionym ze służbami technicznymi LW, Dostawca przeszkoli w miejscu wskazanym przez LW pracowników Zamawiającego w liczbie określonej w umowie, w wymiarze godzin określonym w umowie, w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy. Szkolenie należy przeprowadzić w języku polskim. 9. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Dostawcę wszystkich obowiązków, objętych umową, w tym po dokonaniu pomyślnego uruchomienia przedmiotu umowy, sprawdzeniu prawidłowości jego działania i przeszkoleniu pracowników LW. 10. Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone zostanie w formie pisemnego protokołu odbioru, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron. Dostawca jest zobowiązany zapewnić udział swojego upoważnionego przedstawiciela w czynnościach odbioru końcowego przedmiotu umowy. Podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron pisemny protokół odbioru przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do wystawienia przez Dostawcę faktury VAT. 11. LW może przerwać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad przedmiotu umowy, aż do czasu usunięcia tych wad przez Dostawcę. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to LW, niezależnie od uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów, przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, wówczas LW może wyznaczyć termin na usunięcie stwierdzonych wad, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas LW może odstąpić od umowy, c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, LW ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Dostawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia, użyte do usunięcia wad. 12. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec LW oraz osób trzecich za wszelkie szkody, obejmujące również utracone korzyści, powstałe przy prowadzeniu lub przy okazji prowadzenia prac przez Dostawcę lub pod jego kierownictwem, albo na jego zlecenie, niezależnie od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań,

Część II SIWZ Projekt umowy

Część II SIWZ Projekt umowy Część II SIWZ Projekt umowy UMOWA DOSTAWY WIELOKROTNEJ Nr: zawarta w Bogdance w dniu: Zamawiający: Lubelski Węgiel BOGDANKA S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów, nr KRS 0000004549, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy:

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Umowa nr zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Spółką z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym,

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym, PROJEKT UMOWA nr./2015 zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77Nr Sprawy: DP/2310/ 19 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -...

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA PROJEKT zawarta w dniu... 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa bonów żywieniowych

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo