Czy potrzebny mi. Service Pack 2? [str. 10] Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy potrzebny mi. Service Pack 2? [str. 10] Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31]"

Transkrypt

1 ISSN Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 10 paÿdziernik 2004 Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Czy potrzebny mi Service Pack 2? [str. 10] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31] p³yta w prezencie! Partnerzy o wspó³pracy z Microsoft [str. 34]

2 punkt widzenia w numerze na ok³adce œwiat wokó³ Ciebie 4-9 Œwiatowy sukces polskich firm Ka dy mo e zostaæ olimpijczykiem Zainwestuj w wiedzê Strategia dla ISV Tajniki skutecznej ochrony komputera zbli enie Strach ma wielkie oczy Dzieñ z bezpiecznym komputerem Bêdzie bezpieczniej! Polskie firmy s¹ dziurawe Bezpieczne okna na wynos SprawdŸ siê jako Stra nik Systemu zjawiska Nie bój siê SP2 projekty z sukcesem Idea-lna bramka Partner na lata produkt mix Stra nik dla MSP Office 2003 dla ca³ej rodziny Promocja Office 2003 dla u ytkowników domowych OneNote teraz ni sza cena Bezpieczeñstwo w korporacyjnym standardzie efekty wspó³pracy NET czyni mistrzem Zbuduj najlepsz¹ aplikacjê W trosce o kompetencje firm ISV Zakotwiczyli z Microsoftem Zostañ specjalist¹ od bezpiecznych komputerów z profilu Morza szum okiem in yniera Zapasy nie tylko na zimê sztuka sprzeda y Przychodzi sprzedawca do klienta z myœl¹ o kliencie Coœ nowego? enova! hydepark 46 nazwafirmy123 redakcja Microsoft dla Partnerów Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 10 paÿdziernik 2004 Wydawca: Microsoft Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195a, Warszawa tel. (0 prefix 22) faks (0 prefix 22) Redaktor naczelny: Piotr Zawadzki Redakcja, sk³ad i ³amanie: Agape, Agencja doradcza i wydawnicza ul. Czereœniowa 98, Warszawa tel. (0 prefix 22) Numer zamkniêto: Wydawnictwo to jest przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Microsoft nie oferuje w tym wydawnictwie adnych gwarancji jednoznacznych czy te domyœlnych. Wszystkie nazwy produktów wymienione zosta³y w celu ich identyfikacji i mog¹ byæ zastrze onymi znakami handlowymi i towarowymi, nale ¹cymi do ich w³aœcicieli. Przedruk dopuszczalny z podaniem Ÿród³a. Internetowe archiwum magazynu Microsoft dla Partnerów : Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesy³aæ na adres 2 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

3 aperitif Piotr Zawadzki Partner Communication Manager Microsoft Polska Na ratunek komputerom Bohater komiksu œni koszmar. Wieczorem, w ciemnym zau³ku zaczepia go bandzior, bohater jest przera ony. Nastêpnie nagabuje go prostytutka, sp³oszony ucieka. Wbiega do mieszkania. Nagle s³yszy dzwonek do drzwi, patrzy przez wizjer, po drugiej stronie stoi dostawca pizzy. Przera ony zabija drzwi deskami, ale do³em wdzieraj¹ siê do mieszkania robaki. Koszmar urywa siê. Nasz bohater budzi siê zlany potem. Ledwie odziany biegnie poprzez szarugê do sklepu z akcesoriami komputerowymi, prosi o zainstalowanie Service Pack 2 dla Windows XP. Sam jest przeziêbiony, owiniêty kocem, ale zadowolony z³apa³ wirusa, ratuj¹c przed wirusem swój ukochany komputer! Taki w³aœnie scenariusz móg³ œniæ siê do tej pory niejednemu u ytkownikowi komputera. Wystarczy jednak, e ka dy z nas przy³o y wiêksz¹ wagê do kwestii bezpieczeñstwa komputerowego. Microsoft rozpocz¹³ d³ugofalow¹ kampaniê informacyjno-edukacyjn¹ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa, na któr¹ sk³ada siê wiele inicjatyw zarówno dla naszych partnerów, jak i klientów Dzieñ Bezpiecznego Komputera, Centrum Bezpieczeñstwa Microsoft, Projekt Bezpieczny Komputer, Punkt Bezpiecznego Komputera. Niemal ca³y bie ¹cy numer Microsoft dla Partnerów poœwiêcamy kwestii bezpieczeñstwa komputerowego oraz uaktualnieniu Service Pack 2 dla Windows XP. Winien jestem jeszcze Pañstwu wyjaœnienie a propos zmiany cyklu wydawniczego, layoutu i zawartoœci merytorycznej magazynu dedykowanego Pañstwu naszym partnerom. Rozszerzyliœmy formu³ê Microsoft dla Partnerów, by przekazywaæ Pañstwu wiêcej zró nicowanych i szczegó³owych informacji dotycz¹cych Pañstwa wspó³pracy z nami. Jednoczeœnie dwumiesiêcznik otrzymywaæ bêd¹ tylko zarejestrowani partnerzy firmy Microsoft. Zachêcamy do tego, by ta publikacja by³a forum wymiany informacji i doœwiadczeñ dla naszych partnerów. Zale y nam tak e na tym, by poznaæ Pañstwa opinie i oceny nowego layoutu, zawartoœci pisma i poszczególnych artyku³ów. Prosimy pisaæ na adres: Chcemy, by ukierunkowana na partnerów Microsoft informacja zapewnia³a sprzê enie zwrotne czego sobie i Pañstwu yczê. Zapraszam do lektury! Piotr Zawadzki paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 3

4 œwiat wokó³ Ciebie Œwiatowy sukces polskich firm Microsoft Worldwide Partner Conference 2004 Dwie polskie firmy, DCS Computer Consultants Group oraz ComArch-CDN, zdoby³y nagrody podczas trwaj¹cej od 9 do 12 lipca 2004 r. w Toronto ogólnoœwiatowej konferencji Microsoft dla partnerów (Microsoft Worldwide Partner Conference 2004). Spó³ki te s¹ pierwszymi polskimi partnerami Microsoft, które otrzyma³y wyró nienia w swoich kategoriach. F irma DCS Computer Consultants Group zosta³a uhonorowana tytu³em Customer Experience Award w uznaniu za opracowanie, wdro enie, utrzymanie oraz sta³y rozwój internetowej bramki SMS dla operatora telefonii komórkowej PTK Centertel. Bramkê stworzono w oparciu o technologiê Microsoft.NET. Wykorzystuje ona m.in. serwery Windows Server 2003, IIS 6.0 oraz Microsoft SQL Server Rozwi¹zanie to jest najpopularniejszym narzêdziem do przesy³ania krótkich wiadomoœci tekstowych w polskim Internecie. Ka dego miesi¹ca przez bramkê przesy- ³anych jest ponad 50 mln SMS-ów. Microsoft doceni³ wysok¹ jakoœæ obs³ugi, jak¹ DCS zapewnia swojemu klientowi firmie PTK Centertel (przybli amy ten projekt na str przyp. red.). Myœlê, e to jest bardzo wa ne wydarzenie dla naszej firmy. Ponowne docenienie DCS (przed rokiem DCS tak e zosta³ wyró niony przez Microsoft przyp. red.) przez najwiêkszego producenta oprogramowania i jedn¹ z najcenniejszych firm na œwiecie mo e mieæ du e znaczenie dla naszych klientów i partnerów, a tak e istotnie zwiêkszyæ nasze szanse w nowych projektach skomentowa³ informacjê o otrzymaniu nagrody Jacek Diehl, prezes zarz¹du DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o. Druga z wyró nionych w Toronto polskich firm ComArch-CDN zdoby³a nagrodê Winning Customer Award w kategorii Small Business Solution of the Year. Szczêœliwi zwyciêzcy z Polski (od lewej): Micha³ Szafrañski, Bussiness Development Manager, DCS Computer Consultants Group i Zbigniew Rymarczyk, prezes zarz¹du, ComArch-CDN Tym samym ComArch-CDN zosta³ jedynym polskim dostawc¹ systemów do zarz¹dzania, który otrzyma³ to œwiatowe wyró nienie. Uznanie kapitu³y konkursu zdoby³ system CDN- -OPT!MA, który zaprezentowany zosta³ na przyk³adzie jednego z klientów warszawskiego biura finansowo-ksiêgowego Liczyk. Zbigniew Rymarczyk, prezes zarz¹du ComArch-CDN SA, powiedzia³: Nagroda dla naszej firmy na tak presti owej, najwa niejszej dla partnerów firmy Microsoft konferencji, œwiadczy o tym, e nasze rozwi¹zania, oparte na technologii Microsoft, s¹ zaliczane do œcis³ej œwiatowej czo³ówki. Czujemy siê dumni z otrzymanego wyró nienia i planujemy nadal realizowaæ strategiê, która pozwoli nam tworzyæ systemy na najwy szym œwiatowym poziomie. W tegorocznej, siódmej ju edycji konkursu, uczestniczy³o ponad 800 firm z ca³ego œwiata. Nagrody g³ówne przyznawano w nastêpuj¹cych kategoriach: Advanced Infrastructure, Business Intelligence, Global ISV, Information Worker, Integrated E-Business, ISV/Software Solutions, Learning, Microsoft Business Solutions, Networking Infrastructure, Security, Small Business oraz Software Asset Management. Ponadto przyznano nagrody w kategoriach dodatkowych: Global Enterprise Services and Technology Partner of the Year, Global ISV of the Year, Customer Experience of the Year oraz Winning Customer of the Year. Nasza praca jest ze sob¹ silnie powi¹zana, dlatego zale y nam na jak najlepszych osi¹gniêciach firm wspó³pracuj¹cych z Microsoft. Tym razem jednak jesteœmy wyj¹tkowo zadowoleni z faktu, e najlepsze w swoich kategoriach okaza³y siê firmy z naszego kraju powiedzia³ Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddzia³u Microsoft. Prezes zarz¹du DCS Computer Consultants 4 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

5 œwiat wokó³ Ciebie moim zdaniem... Janusz Irach, ISV Business Development Manager, Microsoft Polska Miêdzysesyjne spotkania cieszy³y siê du ym zainteresowaniem partnerów Bardzo dobra wspó³praca z producentami w³asnego oprogramowania zawsze mia³a dla nas priorytetowe znaczenie. W relacji z tymi firmami najwiêcej oczekujemy i wymagamy od siebie nawzajem jako partnerzy, a nasze wspólne dzia³ania s¹ d³ugoterminowe. W³aœnie dlatego ka dy sukces partnera tak ogromnie nas cieszy. Group doda³: Polskie firmy mog¹ bardzo skutecznie konkurowaæ z firmami zagranicznymi, nie tylko dlatego, e lepiej znaj¹ rynek lokalny, ale tak e dlatego, e czêsto reprezentuj¹ porównywalny lub wy szy poziom nowoczesnoœci. Chcia³bym zauwa- yæ, e niektóre technologie zosta³y w Polsce zaimplementowane kilka lat po wdro- eniach w innych krajach, dziêki czemu mogliœmy uczyæ siê na b³êdach innych. Zasady udzia³u w konkursie s¹ niezwykle rygorystyczne, a ka de zg³oszenie musi zawieraæ bardzo szczegó³owe informacje na temat kandyduj¹cego do konkursu projektu. Oczywiœcie zasadniczym warunkiem udzia³u w konkursie jest wykorzystanie lub ulepszenie w swoim projekcie rozwi¹zañ lub oprogramowania opatentowanego przez Microsoft. Jakie produkty nagradza Microsoft? Allison Watson, wiceprezes grupy Worldwide Partner Sales and Marketing Group w Microsoft Corporation odpowiedzia³a: Ka dego roku Microsoft ma przyjemnoœæ wyró nienia certyfikowanych partnerów, którzy wykazali siê wysokim Wybrane informacje, jakie musia³y zawieraæ zg³oszenia konkursowe Szczegó³owy opis produktu/us³ugi. Informacje, co prezentowana us³uga/produkt daje koñcowym u ytkownikom: Dane na temat skutecznoœci, unikalnoœci i wartoœci produktu dla klientów najlepiej w postaci case study z wiarygodnymi i miarodajnymi informacjami np. wyliczenia oszczêdnoœci, zwiêkszenia produktywnoœci itd. Dane dotycz¹ce liczby u ytkowników korzystaj¹cych ze zg³oszonego do konkursu produktu/us³ugi. Informacje na temat innowacyjnych rozwi¹zañ zastosowanych w prezentowanym projekcie. Czy dziêki temu projektowi otwieraj¹ siê nowe mo liwoœci dla klientów? Czy s¹ to prekursorskie na danym rynku rozwi¹zania? OdpowiedŸ na pytanie: Jakie by³o najwiêksze wyzwanie zwi¹zane z opracowywaniem i wdra aniem danego projektu? OdpowiedŸ na pytanie: Jakie s¹ potrzeby Waszych klientów i w jaki sposób zg³aszany projekt/us³uga je zaspokaja? Informacje na temat technologii Microsoft, z których korzystano przy tworzeniu i wdra aniu danego projektu/us³ugi. Zastosowane zabezpieczenia i sposoby kontroli danego projektu/us³ugi. poziomem innowacji w u ywaniu technologii Microsoft w celu dostarczenia swoim klientom jak najdoskonalszych rozwi¹zañ. Firmy, które zwyciê y³y w naszym konkursie, znacznie przekroczy³y nasze oczekiwania w dostarczaniu wyj¹tkowych us³ug i optymalizacji technologii Microsoft. W samej konferencji, we wszystkich oferowanych uczestnikom prelekcjach i seminariach, wziê³o udzia³ ponad 9,5 tysi¹ca osób 3 tysi¹ce z firmy Microsoft i ponad drugie tyle z firm partnerskich. W ci¹gu 4 konferencyjnych dni partnerzy mogli uczestniczyæ w prowadzonych równolegle dziesiêciu sesjach tematycznych. Rozmawiano miêdzy innymi o: rynkach wertykalnych, przywództwie biznesowym, rozwi¹zaniach pracy grupowej i e-learningowej, mo liwoœciach rozwoju dla niezale nych producentów oprogramowania, zaawansowanych rozwi¹zaniach sieciowych, bezpieczeñstwie. Najwiêkszym jednak zainteresowaniem cieszy- ³y siê spotkania miêdzy sesjami tematycznymi, które mo na by³o zaaran owaæ z przedstawicielami firm partnerskich z ca³ego œwiata. W ogromnej sali, wype³nionej dziesi¹tkami stolików gor¹co dyskutowano o szeroko pojêtym biznesie informatycznym i nawi¹zywano nowe kontakty biznesowe. Na spotkanie mo na by³o umówiæ siê poprzez webowy system Rio, w którym zarejestrowa³o siê oko³o 5 tysiêcy uczestników konferencji. Dodatkowe wype³nienie przez firmê partnersk¹ profilu jej zainteresowañ tematycznych pomocne by³o przy wyszukiwaniu, celem póÿniejszego spotkania, osób o podobnych preferencjach biznesowych. System losowo dobiera³ stolik, a pó niej rozmawiano, dyskutowano, planowano Z zainteresowaniem spotka³o siê równie koñcz¹ce konferencjê przemówienie Steve a Ballmera, dyrektora zarz¹dzaj¹cego Microsoft Corporation, w którym m.in. przedstawi³ on plany Microsoft na najbli sz¹ przysz³oœæ oraz odpowiada³ na pytania partnerów, np. jak bêd¹ rozwijaæ siê projekty wspomagaj¹ce zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, jak nale y sprzedawaæ okreœlone grupy produktowe z oferty Microsoft oraz jak skutecznie mo na konkurowaæ z systemem Linux. Kanadyjsk¹ konferencjê podsumowa³ tak: Ten rok jest bez w¹tpienia jednym z najlepszych w historii firmy. Prze ywamy to wspólnie i dlatego te chcia³bym wam podziêkowaæ za wspania³¹ pracê, jak¹ wykonujecie. My przy³¹czamy siê do podziêkowañ i gratulujemy naszym laureatom sukcesu! Liczymy na wiêkszy udzia³ polskich partnerów Microsoft w przysz³orocznej konferencji i powtórzenie tak spektakularnych sukcesów. paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 5

6 œwiat wokó³ Ciebie Ka dy mo e zostaæ olimpijczykiem jeœli weÿmie udzia³ w organizowanej przez dwutygodnik CRN Polska Olimpiadzie bran y IT. Jej szóst¹ ods³onê wspó³organizowa³ polski oddzia³ Microsoft. T egoroczna Olimpiada bran y IT zgromadzi³a ponad 550 uczestników, najwiêcej w historii tego wydarzenia. Czy by by³o to odzwierciedleniem a tak dobrej sytuacji polskiego rynku komputerowego? Z pewnoœci¹ wolê walki potwierdzi³a zaciêtoœæ, z jak¹ uczestnicy zmagali siê z 13 konkurencjami. Swoje umiejêtnoœci mogli sprawdziæ w: pla owej pi³ce no nej, wyœcigach motomaranów i quadów, crossie rowerowym, wspinaczce ska³kowej, biegu prze³ajowym, p³ywaniu, tenisie sto³owym i ziemnym, pi³karzykach sto³owych, si³owaniu siê na rêkê, uje d aniu mechanicznego byka oraz w typowo bran owej konkurencji rzucie dyskiem twardym. Na jak¹ odleg³oœæ mo e poszybowaæ ten komponent? Proszê samemu spróbowaæ, a nastêpnie porównaæ z wynikiem osi¹gniêtym na Olimpiadzie 40,7 m! Firma Microsoft ju po raz pi¹ty bra- ³a aktywny udzia³ i wspomaga³a finansowo organizacjê Olimpiady bran y IT. W tym roku Microsoft by³ opiekunem dwóch najbardziej popularnych i ekstremalnych dyscyplin sportowych wyœcigów quadów i motomaranów. Dla niewtajemniczonych dodajmy, e quady to czteroko³owe pojazdy wygl¹dem przypominaj¹ce motor, którym niestraszne s¹ adne ka³u e, b³oto, W drugim dniu olimpiady resellerzy poznali najnowsz¹ ofertê Microsoft podjazdy i zjazdy, a kierowania tak¹ maszyn¹ mo na nauczyæ siê w kilka minut. Motomarany z kolei to dwukad³ubowe, pneumatyczne ³odzie poruszaj¹ce siê po wodzie z zawrotn¹ szybkoœci¹ (do 115 km/h). S¹ wykonane z najwy szej jakoœci PVC i przez to zaskakuj¹co lekkie ³ódŸ z silnikiem wa y tylko 150 kg. Mo e na niej p³ywaæ od 1 do 4 osób. Przedstawiciele firmy Microsoft wziêli równie udzia³ w meczu towarzyskim w pla ow¹ wersjê pi³ki no nej z firm¹ Ever. Mecz ten dostarczy³ wielu wra eñ, bowiem na bramce Evera stan¹³ sam Bohdan Tomaszewski, legendarna postaæ polskiego sportu, komentator i dziennikarz sportowy. Nic wiêc dziwnego, e dru ynie Microsoft uda³o siê strzeliæ tylko jednego, honorowego gola. Dokona³ tego W³odzimierz Korzeñ, SMB Channel Telesales. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:1 dla dru yny Evera. Olimpiada bran y IT przeznaczona jest dla resellerów, producentów i dystrybutorów sprzêtu komputerowego. Impreza ma na celu integrowaæ œrodowisko IT i daæ impuls do nawi¹zania nowych kontaktów z producentami i dystrybutorami bran y IT oraz pog³êbienia wiedzy na temat ich ofert. Przejazd krêt¹ i wyboist¹ tras¹ wymaga³ du ej wprawy Tegoroczne nadmorskie zmagania firm komputerowych odby³y siê w pierwszy weekend wrzeœnia w Gdyni. Licz¹c na jeszcze wiêksze zainteresowanie w przysz³ym roku, CRN Polska ju rozpoczyna przygotowania do siódmej, równie niezapomnianej, Olimpiady bran y IT. Strategia Podczas konferencji Microsoft producenci oprogramowania wspó³pracy z Microsoft. W ramach Community Days Microsoft zorganizowa³ 1 paÿdziernika tego roku konferencjê dla firm produkuj¹cych oprogramowanie. W warszawskim Hotelu Marriott ponad 150 przedstawicieli kadry zarz¹dzaj¹cej firm ISV wys³ucha³o prelekcji przedstawicieli firmy Microsoft na temat dostêpnych form wspó³pracy z producentem. Zaproszeni goœcie z zainteresowaniem wys³uchali Janusza Krzyczkowskiego, Breadth ISV Managera w polskim oddziale Microsoft, który w klarowny i zwiêz³y sposób przybli y³ zasady dzia³ania programu partnerskiego Microsoft, a w szczególnoœci 6 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

7 œwiat wokó³ Ciebie Zainwestuj w wiedzê Rozpoczynamy nowy cykl bezp³atnych warsztatów dla partnerów firmy Microsoft, których celem jest pokazanie od strony praktycznej, jak sprawnie wdro yæ, utrzymaæ oraz wykorzystaæ w œrodowisku biznesowym technologie Microsoft Office System i Microsoft Windows XP. moim zdaniem... D laczego powinieneœ wzi¹æ udzia³ w tym szkoleniu? Po pierwsze, zdobêdziesz wiedzê o praktycznym, nie tylko ksi¹ kowym, marketingowym i teoretycznym zastosowaniu produktów Microsoft. Po drugie, poznasz funkcjonalnoœæ i zalety wykorzystania rozwi¹zañ do zarz¹dzania informacj¹ w oparciu o system operacyjny Microsoft Windows XP z uaktualnieniem SP2 i pakiet biurowy Microsoft Office System z dodatkiem SP 1. Po trzecie, poprzez pomyœlne zdanie egzaminu koñcz¹cego warsztaty potwierdzisz jeden z warunków, e twoja firma jest Partnerem Handlowym Microsoft na 2005 rok. Z jakimi zagadnieniami zapoznaj¹ ciê trenerzy z Computer Service Support? Poprzez praktyczne, nierzadko problemowe æwiczenia przedstawiaj¹ce zaawansowane wdro enia, z jakimi mo- esz spotkaæ siê w trakcie prowadzenia przez siebie dzia³alnoœci wœród klientów, pog³êbisz swoj¹ wiedzê z zakresu m.in. bezpieczeñstwa systemu informatycznego klienta, jego danych i posiadanych informacji, sprawnego systemu komunikacji i obiegu dokumentów w firmie. Warsztaty przeznaczone s¹ dla partnerów Microsoft, zarówno dla handlowców, jak i dla osób zarz¹dzaj¹cych projektowaniem systemów informatycznych, odpowiedzialnych za dobór rozwi¹zañ i technologii s³u ¹cych optymalizacji procesów zachodz¹cych w przedsiêbiorstwach oraz wdra aj¹cych systemy informatyczne. Zdaniem organizatorów, po zakoñczeniu szkolenia uczestnicy bêd¹ potrafili identyfikowaæ technologie Microsoft niezbêdne do realizacji specyficznych potrzeb ró nych przedsiêbiorstw, a tak e zaplanowaæ wdro enie u klienta oraz przeprowadziæ je w podstawowym zakresie. Warsztaty rozpoczê³y siê 4 paÿdziernika, a zakoñcz¹ przed œwiêtami Bo- ego Narodzenia. Szczegó³owe informacje o warsztatach dostêpne s¹ pod adresem partner. Witold Ozimek, dyrektor Computer Service Support SA, filia we Wroc³awiu Warsztaty maj¹ na celu przekonanie partnerów, e rozwi¹zania, jakie mo na zaproponowaæ przedsiêbiorstwom z wykorzystaniem technologii Microsoft Office System oraz Microsoft Windows XP s¹ kompletne i spe³niaj¹ce potrzeby ich klientów. Trudno przekazaæ rozwi¹zania wszystkich problemów, bo jest ich tyle ile przedsiêbiorstw, ale warsztaty wska ¹ najlepsze praktyki zastosowañ i ich praktyczn¹ realizacjê. dla ISV ISV Strategy Day niezale ni poznali mo liwoœci nawi¹zania œcie ki rozwoju w programie dla niezale - nych producentów oprogramowania. Tytu³ jego prezentacji: Dlaczego nie warto wspó³pracowaæ z Microsoft? okaza³ siê podchwytliwy. Przygotowuj¹c siê dla Pañstwa na dzisiejsze spotkanie, postawi³em sobie za cel, by po moim wyst¹pieniu nie tylko pominêli Pañstwo pierwszy fragment, koncentruj¹c siê na»warto wspó³pracowaæ z Microsoft«, ale przede wszystkim, by mieli Pañstwo orientacjê, jakie oferujemy poziomy wspó³pracy i jakie wartoœci biznesowe mo e dziêki temu osi¹gn¹æ Pañstwa firma wyjaœni³ na pocz¹tku spotkania Janusz Krzyczkowski. Aby przekonaæ szacowne gremium do celowoœci wspó³pracy z Microsoft, Breadth ISV Manager stara³ siê wcieliæ w rolê firmy produkuj¹cej oprogramowanie. Nim rozpocz¹³em swoj¹ przygodê z Microsoft, przez 5 lat pracowa³em w firmie ISV. Dlatego stara³em siê wyszukaæ w programie partnerskim Microsoft te przes³anki, które sk³oni¹ Pañstwa do rozpoczêcia z nami wspó³pracy lub do jej rozszerzenia. Aby jednak od pocz¹tku nie wymagaæ od Pañstwa zbyt wiele, przygotowaliœmy kilka œcie ek wspó³pracy, które s¹ otwarte dla wszystkich firm ISV. Jest to np., oprócz programu partnerskiego, program Empower, który traktujemy jako»podjazd«do dalszej wspó³pracy z Microsoft. Umo liwia on Pañstwu przygotowanie swojej aplikacji na tyle zaawansowanej technologicznie, by w kolejnym kroku poddaæ j¹ certyfikacji. A st¹d ju prosty krok do zostania partnerem o statusie Microsoft Certified Partner z kompetencj¹ ISV/Software Solutions powiedzia³ Janusz Krzyczkowski. Ka dy z partnerów móg³ tak e zapoznaæ siê z obszernym, drukowanym przewodnikiem po programie partnerskim Microsoft dla firm ISV. Znaczn¹ czêœæ konferencyjnego czasu Microsoft odda³ do dyspozycji swoim partnerom. Producenci firmy Soneta, Centrum Informatyki ZETO SA i InsERT mieli mo liwoœæ zaprezentowania swoich aplikacji wykorzystuj¹cych funkcjonalnoœæ Microsoft Office yczy³bym sobie, aby cykl»partnerzy prezentuj¹ «sta³ siê tradycj¹ naszych spotkañ. Bêdziemy starali siê wybieraæ wœród tworzonych przez Pañstwa rozwi¹zañ te najciekawsze, najbardziej innowacyjne i promowaæ je na forum publicznym wyjaœni³ Janusz Krzyczkowski. Partnerzy poznali równie serwery aplikacyjne z rodziny Microsoft Windows Server System i perspektywy rozwoju platform bazodanowych i programistycznych Janusz Krzyczkowski: Stara³em siê wyszukaæ w programie partnerskim Microsoft te przes³anki, które sk³oni¹ Pañstwa do rozpoczêcia z nami wspó³pracy Microsoft. Spotkanie zakoñczy³o wyst¹pienie jednego z najlepszych in ynierów Microsoft, posiadaj¹cego tytu³ MVP (Most Valuable Professional), który pokaza³, jak przy u yciu Visual Studio.NET 2005 szybko i ³atwo wykonaæ aplikacjê bazodanow¹ pracuj¹c¹ w oparciu o Microsoft SQL Server paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 7

8 œwiat wokó³ Ciebie Tajniki skutecznej o Podczas seminarium Projekt Bezpieczny Komputer partnerzy Microsoft dowiedzieli siê, co ka da z firm, inicjatorów akcji Dzieñ Bezpiecznego Komputera robi w zakresie bezpieczeñstwa i jak rozwija swoje produkty, aby by³y coraz bardziej odporne na wrogie ataki. W dziesiêciu miastach Polski firmy partnerskie Microsoft wziê³y udzia³ w seminarium pod nazw¹ Projekt Bezpieczny Komputer. Projekt by³ czêœci¹ nowej inicjatywy Microsoft Dzieñ Bezpiecznego Komputera. Od 20 wrzeœnia do 7 paÿdziernika Microsoft, z pomoc¹ inicjatorów akcji: firmami Intel, RSA Security, G Data i Symantec, informowa³ partnerów o najnowszych rozwi¹zaniach producentów z dziedziny bezpieczeñstwa komputerowego oraz stara³ siê uœwiadomiæ im skalê internetowych niebezpieczeñstw i sposoby walki z nimi. Bezpieczeñstwo powinno byæ kwesti¹ kluczow¹ dla ka dego u ytkownika komputera. Dlatego postawiliœmy sobie za cel uczuliæ naszych partnerów, by w kontaktach z koñcowym klientem przyk³adali wiêksz¹ wagê do poziomu stosowanych przez niego zabezpieczeñ zarówno w swoim komputerze domowym, jak i firmowym wyjaœni³ Andrzej Zaremba, Security Program Manager w polskim oddziale firmy Microsoft. Chcemy, aby nasi partnerzy posiadali wiedzê o zabezpieczaniu komputerów zarówno tych pojedynczych, jak i tych pod³¹czonych do sieci. Ka da z firm, któr¹ zaprosiliœmy do udzia³u w seminarium, wyjaœni³a, jak to robiæ z jej perspektywy. Poczynaj¹c od procesorów zawieraj¹cych specjalne modu³y odpowiedzialne za bezpieczeñstwo, przez hardware na nich oparty i zabezpieczony przed fizyczn¹ kradzie ¹, poprzez zaktualizowany i zabezpieczony system operacyjny, œciany ogniowe i systemy antywirusowe, a na kontroli dostêpu do sieci przez dodatkowe silne uwierzytelnianie koñcz¹c doda³ Andrzej Maækowski, przedstawiciel regionalny w województwie kujawskopomorskim. partner potrafi Seminaria prowadzili dedykowani dla partnerów z danego obszaru Polski przedstawiciele regionalni Microsoft, którzy przekazali swoim podopiecznym wiele informacji o maj¹cym wkrótce nast¹piæ (12 paÿdziernika) Dniu Bezpiecznego Komputera. Ta data, zdaniem organizatorów inicjatywy, ma od dziœ kojarzyæ siê koñcowemu u ytkownikowi komputera z akcj¹ uœwiadamiaj¹co-informuj¹c¹, i zabezpieczanie komputera powinno byæ tak oczywiste jak zamykanie drzwi od samochodu, a u ywanie programów antywirusowych jak zamontowanie w samochodzie autoalarmu. Informacje o bezpieczeñstwie komputerowym posz³y w œwiat 12 paÿdziernika wszelkimi dostêpnymi drogami i sposobami: poprzez prasê codzienn¹, radio, telewizjê, prasê bran ow¹. O bezpieczeñstwie mówili równie nauczyciele w szko³ach podstawowych i wyk³adowcy na uczelniach wy szych. dla najlepszych nagrody Microsoft przygotowa³ dla partnerów akcjê informacyjn¹ pod nazw¹ Projekt Bezpieczny Komputer, aby mogli oni przygotowaæ na ten dzieñ w swoim regionie wiele akcji i atrakcji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. Microsoft wspólnie z koalicjantami przeznaczy³ ponad 100 nagród, w tym m.in. oprogramowanie, myszki, klawiatury, koszulki itp. dla swoich partnerów, by Ci z kolei mogli zaoferowaæ je swoim klientom w organizowanych przez siebie lokalnych akcjach zwi¹zanych oczywiœcie z tematyk¹ bezpieczeñstwa np. internetowej grze na stronie WWW czy konkursie zorganizowanym w sklepie lub punkcie obs³ugi klienta. Liczy³a siê tak naprawdê dobra, interesuj¹ca i skuteczna idea. Opiszcie Wasz pomys³, poka cie przygotowane materia³y, poka cie, co chcecie zrobiæ ocenimy to i je eli nam siê spodoba, wspomo emy Was nagrodami dla Waszych klientów tak namawia³ partnerów do aktywnego udzia³u w akcji Krzysztof Kazior, przedstawiciel regionalny Microsoft w woj. wielkopolskim. Microsoft dla uczestników seminariów przygotowa³ równie materia³y informacyjne ulotki i broszury. Na stronach WWW, które zosta³y przygotowane specjalnie dla partnerów i dostêp, do których mo liwy by³ tylko przy u yciu tokenów otrzymanych podczas seminarium, znalaz³y siê wzory prezentacji, które partnerzy mogli wykorzystywaæ w póÿniejszych akcjach, wzory reklam do gazet, ulotki w formie elektronicznej, logo i banery do umieszczenia na stronach WWW. w stronê bezpieczeñstwa W trakcie ca³odniowego seminarium Microsoft przedstawi³ g³ówne za³o enia projektu Punkt Bezpiecznego Komputera, wymagania i warunku uczestnictwa (informujemy o tym na str. 38 przyp. red.) oraz wynikaj¹ce z udzia³u w projekcie korzyœci dla firm partnerskich propaguj¹cych bezpieczne rozwi¹zania i takowe u ytkowanie komputera. Prelegenci Microsoft opowiedzieli partnerom, jak w podstawowy sposób i ca³kowicie za darmo mo na zabezpieczyæ swój komputer co nowego jest w Windows Update, co wnosi Service Pack 2 dla Windows XP. Uczestnicy dowiedzieli siê, jak wygl¹da dziœ u ytkowanie komputera, na jakich zasadach dzia- ³aj¹ wirusy, jak reaguj¹ na zagro enia przeciêtni u ytkownicy, jakie zasady ochrony komputera powinni poznaæ. Jako odpowiedÿ na te pytania Microsoft przeprowadzi³ analizê propagacji wirusa na przyk³adzie robaka Blaster. Pokaza³a ona, e po miesi¹cu od og³oszenia odpowiedniego biuletynu bezpieczeñstwa ogromna liczba osób nie mia³a zainstalowanej w swoim systemie poprawki Krzysztof Kazior: zabezpieczanie komputera jest konieczne jak zamykanie samochodu Krzysztof Solarski i Jaros³aw Sokolnicki: Pamiêtajcie, e czasy, kiedy po instalacji oprogramowania mo na by³o poprzestaæ tylko na jego eksploatacji, przesz³y do historii 8 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

9 œwiat wokó³ Ciebie chrony komputera Chcemy uczulić naszych partnerów, by w kontaktach z końcowym klientem przykładali większą wagę do poziomu stosowanych przez niego zabezpieczeń. chroni¹cej przed atakiem Blastera. W przypadku u ytkowników korzystaj¹cych z ustawieñ domyœlnych i niezw³ocznie instaluj¹cych poprawki zabezpieczeñ prawdopodobieñstwo skutecznych ataków sieciowych tego typu jest znacznie ni sze. Microsoft poda³ równie przyk³ady na realizacjê projektu Trustworthy Computing, który wymaga d³ugookresowego zaanga owania prawdopodobnie bêdzie kontynuowany nawet w perspektywie dekady. Jednak ju teraz widoczne s¹ pozytywne efekty prac wykonanych przez Microsoft. Klienci firmy Microsoft odnotowali istotny spadek liczby epidemii spowodowanych przez wirusy w œrodowisku poczty po wprowadzeniu zmian w programie Microsoft Outlook 2002 dostêpnym w pakiecie Microsoft Office XP. Ci¹g³e podnoszenie jakoœci poprzez przechodzenie oprogramowania przez wiele rygorystycznych etapów projektowania i sprawdzania go to fundament dzia³ania czêœci programistycznej firmy Microsoft. Obecnie 23 produkty Microsoft s¹ projektowane i kodowane z uwzglêdnieniem rygorystycznych zasad bezpieczeñstwa. Nie zapominamy jednak o wczeœniejszych wersjach w ramach patchów i Service Packów wkodowujemy wy szy poziom bezpieczeñstwa w nasze serwery. I to skutkuje! Mniej biuletynów dla wersji spachowanych znaczy mniej dziur! doda³ Andrzej Maækowski. Podczas tego jednego seminarium patrnerzy mogli wys³uchaæ tak wielu producentów z bran y IT w jednym miejscu (Bydgoszcz, 23 wrzeœnia) poprzez partnera do klienta Microsoft stara³ siê uœwiadomiæ swoim partnerom, e o bezpieczeñstwo nale y dbaæ na ró nych poziomach i w ró nych miejscach, szczególnie, gdy chodzi o firmow¹ infrastrukturê. Aby zwiêkszyæ w polskich przedsiêbiorstwach poziom stosowanych zabezpieczeñ, to partnerzy musz¹ nauczyæ klientów dbaæ o bezpieczeñstwo. Co z tego, jeœli klient bêdzie œci¹ga³ uaktualnienia, bêdzie korzysta³ z programu antywirusowego z aktualn¹ baz¹ wirusów, kiedy np. jego serwer bêdzie sta³ w miejscu ogólnie dostêpnym? Mo e zdarzyæ siê taka sytuacja, e przyjdzie cz³owiek z Pen Drivem, na który przerzuci bazê Security Account Manager z zaszyfrowanymi has³ami z jego serwera. Takie has³a prêdzej czy póÿniej zostan¹ z³amane i wielce prawdopodobne jest wówczas w³amanie do jego sieci i dokonanie du ych zniszczeñ wyjaœni³ Andrzej Maækowski. Dlatego ka dy z partnerów Microsoft powinien w rozmowie z klientem pomóc mu odpowiedzieæ na kilka, pozwalaj¹cych zastanowiæ siê nad poziomem zastosowanych przez niego zabezpieczeñ, pytañ: Po co chroniæ dane, skoro mo na je po prostu wynieœæ na CD?; moim zdaniem... ukasz Grzeszczak, w³aœciciel, PS Komputer, Bydgoszcz Uwa am, e Projekt Bezpieczny Komputer to bardzo dobra inicjatywa. Szczególnie podoba³y mi siê rozwi¹zania technologiczne, sprzêtowe s³u ¹ce zabezpieczaniu komputera i danych, jak token firmy RSA Security. Idea firmy Microsoft polegaj¹ca na przybli eniu nam, i dziêki temu naszym klientom, samej idei bezpieczeñstwa, jest dla nas wa na. Jeœli jeszcze bêdziemy mieli mo liwoœæ pokazania siê w regionie z w³asn¹ reklam¹ jako firma bezpieczna i propaguj¹ca ideê bezpieczeñstwa, to bêdziemy mogli zwiêkszyæ wolumen sprzeda y. Czy warto zabezpieczaæ system, skoro mo na ukraœæ dysk?; Czy ma sens stosowanie NTFS, skoro mo na wynieœæ ca³y komputer?; Po co wprowadzaæ silne has³a, skoro zostawiamy niezablokowany komputer?; Co da wprowadzenie silnych hase³, skoro przykleimy je na monitorze?; Czy ma sens wprowadzanie podpisów cyfrowych, skoro u ytkownik nie wie, co to jest?. dzieje siê du o Cykl seminariów dla partnerów pod nazw¹ Projekt Bezpieczny Komputer to jeden z etapów d³ugofalowych dzia³añ firmy Microsoft nastawionej na szeroko pojête bezpieczeñstwo komputerowe. Na kolejnych stronach magazynu przeczytacie Pañstwo o pozosta³ych inicjatywach Microsoft s³u ¹cych wzmocnieniu powszechnej œwiadomoœci i wiedzy z zakresu tematyki bezpieczeñstwa komputerowego Centrum Bezpieczeñstwa Microsoft, Dniu Bezpiecznego Komputera, Punktach Bezpiecznego Komputera. Przemys³am Muller, w³aœciciel, Win Comp, Bydgoszcz Uwa am, e organizowanie spotkañ dotycz¹cych najnowszych rozwi¹zañ z zakresu bezpieczeñstwa, czy to w systemach operacyjnych Microsoft, czy oprogramowaniu wspieraj¹cym te systemy, jest nieodzowne. Prowadz¹c swój biznes nie ka dy ma czas, by mieæ sta³y dostêp do bie ¹cych informacji z dziedziny bezpieczeñstwa komputerowego. Natomiast dawka informacji na temat tego, co dzieje siê na œwiecie bezpoœrednio od dostawców danych us³ug i producentów oprogramowania jest dla nas bardzo cenna. paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 9

10 zbli enie Strach ma wielkie Service Pack 2 dla Microsoft Windows XP Dystrybucja d³ugo oczekiwanej i wzbudzaj¹cej, jeszcze przed premier¹, kontrowersje aktualizacji SP2 dla Windows XP jest ju w toku. Wielu u ytkowników systemów Microsoft ma jednak wci¹ wiele w¹tpliwoœci co do potrzeby jego instalacji. Wyjaœniamy, dlaczego ten dodatek jest tak istotny dla bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów Internetu. Krzysztof Florczak Windows Client Business Group Lead Microsoft Polska S ervice Pack 2 zosta³ zaliczony do kategorii aktualizacji krytycznych, niezbêdnych do zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeñstwa systemu Microsoft Windows XP, który jest jak dot¹d najbardziej udanym systemem operacyjnym firmy Microsoft dla koñcowych u ytkowników. Microsoft Windows XP powsta³ w oparciu o sprawdzone kody systemów Windows NT i Windows 2000, w których m.in. poprawiono szereg elementów odpowiadaj¹cych za nieprawid³owe dzia³anie szeregu aplikacji. System operacyjny Microsoft to równie szereg nowych, przydatnych funkcji. Do najwa niejszych nale y zaliczyæ umo liwienie przeniesienia danych u ytkownika oraz ustawieñ systemowych z poprzedniej wersji Windows, bez potrzeby ponownej konfiguracji. Na uwagê zas³uguje te opcja przywracania ustawieñ systemu, która w razie wyst¹pienie problemów po zainstalowaniu nowych aplikacji, czy zmiany ustawieñ systemowych, pozwala wróciæ do poprzedniej jego wersji (bez utraty spersonalizowanych ustawieñ i plików). Ciekawym rozwi¹zaniem zastosowanym w systemach Windows XP jest równie zaimplementowanie obs³ugi nagrywania p³yt CD-R i CD-RW do eksploratora Windows. Ponadto w wersji XP wprowadzono system ochrony plików, który zapobiega ich nadpisywaniu podczas instalacji aplikacji. W Windows XP zawarto tak e, przydatne dla administratorów sieci narzêdzie SysPrep, dziêki któremu mog¹ oni powieliæ sprawdzon¹ konfiguracjê systemów na wielu komputerach. w sieci bezpieczniej Windows XP to przede wszystkim poprawa bezpieczeñstwa. W systemie wbudowano m.in. zaporê firewall, chroni¹c¹ u ytkowników przed atakami z sieci. Istotnym elementem poprawiaj¹cym poziom zabezpieczeñ komputerów z zainstalowanymi systemami Windows XP jest wprowadzenie narzêdzia automatycznej aktualizacji. Dziêki niemu, podczas gdy u ytkownik surfuje po sieci, system samodzielnie pobiera niezbêdne aktualizacje. Proces ten przebiega przy ograniczonej szybkoœci, co ma uchroniæ u ytkownika przed zwolnieniem szybkoœci po³¹czenia z Internetem. Co wa ne, w przypadku zerwania po- ³¹czenia system wznowi pobieranie aktualizacji, gdy tylko zostanie ono przywrócone. Podobnie jak w poprzednich systemach, u ytkownikom Windows XP Microsoft zapewnia równie cykliczne aktualizacje w postaci Service Packów. Najnowszy z nich, SP2 dla Windows XP, wzbudzi³ jednak wiele kontrowersji jeszcze przed swoj¹ premier¹, a informacje o problemach wystêpuj¹cych po jego instalacji w innych wersjach jêzykowych sprawi³y, e wielu u ytkowników podchodzi do jego instalacji z ogromn¹ rezerw¹. Ta oto witryna wprowadza w œwiat Service Pack 2 dla Windows XP 10 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

11 zbli enie oczy dlaczego warto? Jak ju wczeœniej wspomnia³em, SP2 zosta³ uznany za aktualizacjê krytyczn¹, co oznacza, e jeœli u ytkownikom zale y na utrzymaniu wysokiego poziomu zabezpieczeñ systemu operacyjnego, powinni go zainstalowaæ! Service Pack 2 zawieraj¹cy rekordow¹ liczbê modyfikacji wykorzystuj¹cych zaawansowane technologie zabezpieczeñ, wydatnie poprawia bezpieczeñstwo systemu. Dodatek implementuje do systemu szereg narzêdzi, które u³atwi¹ zarówno domowym u ytkownikom, jak i informatykom opiekuj¹cym siê sieciami w firmach, zarz¹dzanie i kontrolowanie systemem zabezpieczeñ. SP2 wprowadza m.in. Windows Security Center nowe narzêdzie z poziomu, którego uzyskamy dostêp do wszystkich opcji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem naszego systemu. Dziêki zintegrowaniu wszystkich zabezpieczeñ system poinformuje nas równie o wyst¹pieniu potencjalnych zagro eñ (np. zbyt stare definicje wirusów, czy wy³¹czony firewall). SP2 rozszerza równie funkcjonalnoœæ dostêpnej w systemach Windows XP zapory. Uaktualnienie wprowadza tak e blokadê okien pop-up w przegl¹darce Internet Explorer oraz implementuje zdecydowanie bardziej rozbudowane zabezpieczenia programu Outlook Express. Dziêki temu aplikacja pocztowa mo e teraz lepiej radziæ sobie z niechcian¹ poczt¹ i chroniæ u ytkowników przed potencjalnie niebezpiecznymi za³¹cznikami. sk¹d tyle kontrowersji? Podobnie jak wiele innych nowoœci Microsoft, Service Pack 2 wzbudzi³ kontrowersje. Towarzysz¹ one zarówno premierom nowych systemów operacyjnych, jak i aktualizacjom, które wprowadzaj¹ tak znacz¹ce zmiany w strukturze systemu, jak dodatek Service Pack 2 dla Windows XP mówi Jacek Kolonko z serwisu Windows2003.pl. To w³aœnie gruntowna przebudowa struktury zabezpieczeñ systemu jest g³ównym powodem problemów z dzia³aniem niektórych aplikacji po zainstalowaniu SP2. Czêœæ aplikacji (pe³na lista znajduje siê na stronie poland), ze wzglêdu na zbyt przestarza³y kod, nie jest bowiem kompatybilna z systemem zaktualizowanym przez SP2. Warto zaznaczyæ tu, e Microsoft informowa³ o planowanych zmianach, które wprowadzi SP2, na d³ugo przed wprowadzeniem aktualizacji do dystrybucji, oferuj¹c jednoczeœnie pomoc w przebudowie problematycznych programów. SP2 wprowadza tak wiele zasadniczych zmian do struktury systemu, e niektóre aplikacje, aby poprawnie funkcjonowaæ w zaktualizowanym œrodowisku Windows XP, wymagaj¹ powa nych modyfikacji ich producentów. Wiêkszoœæ producentów, korzystaj¹c z pomocy Microsoft, ju zaktualizowa³a te programy. Ci, którzy jeszcze nie zd¹ yli tego uczyniæ, na pewno dostarcz¹ aktualizacje ju niebawem. Warto równie pamiêtaæ, e problemy zwi¹zane z instalacj¹ dodatku czêsto wywo³ywane s¹ równie przez dzia³aj¹ce w tle programy typu»spyware«przed instalacj¹ warto wiêc gruntownie przebadaæ swój komputer kontynuuje Jacek Kolonko. Przed zainstalowaniem aktualizacji SP 2 w firmie warto przeprowadziæ testow¹ instalacjê, do czego s³u y m.in. wersja dla profesjonalistów bran y IT, która specjalnie zosta³a wydana wczeœniej przed wprowadzeniem SP2 do mechanizmów automatycznej aktualizacji systemów klienckich. W razie problemów z mniej popularnymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie, u ytkownicy powinni zg³osiæ siê do ich producentów z proœb¹ o wprowadzenie stosownych zmian w ramach wsparcia technicznego gwarantowanego zazwyczaj bez dodatkowych kosztów w umowie licencyjnej twierdzi Jacek Kolonko. jak aktualizowaæ? W ci¹gu dwóch miesiêcy od dnia premiery SP2, która odby³a siê 18 sierpnia tego roku, Microsoft zamierza dostarczyæ u ytkownikom 100 milionów aktualizacji Service Pack 2 zawierający rekordową liczbę modyfikacji wykorzystujących zaawansowane technologie zabezpieczeń, wydatnie poprawia bezpieczeństwo systemu. (jak do tej pory swoje systemy zaktualizowa³o 80 milionów u ytkowników). SP2 dystrybuowany jest przede wszystkim za poœrednictwem systemu automatycznej aktualizacji. Mo na go równie pobraæ ze strony Windows Update, jak równie zamówiæ na stronach Microsoft p³ytê z dodatkiem. Ponadto SP2 bêdzie równie dostêpny w tzw. Punktach Bezpiecznego Komputera, które powsta³y na terenie ca³ej Polski w partnerskich firmach Microsoft, a o czym informujemy w naszym magazynie na str. 38. w pigu³ce Wirtualny serwer w wersji 2005 W paÿdzierniku na rynek trafi³a najnowsza wersja oprogramowania Virtual Server oznaczona numerem Visual Server 2005 jest uruchamiany na platformie Windows Server 2003, sam jednak umo liwia u ytkownikom tworzenie i uruchamianie na jednej maszynie wielu wirtualnych komputerów pracuj¹cych pod kontrol¹ systemów Windows Server 2003, Windows Server 2000, Windows NT, Linux, Unix oraz OS/2. Virtual Server 2005 przeznaczony jest dla firm, które z ró nych wzglêdów s¹ zmuszone korzystaæ ze starszych aplikacji, które uruchamiaæ mo na jedynie pod kontrol¹ starszych systemów operacyjnych oraz dla korporacji, które zamierzaj¹ przeprowadziæ migracjê systemow¹. w pigu³ce Wyd³u ony teleserwis W odpowiedzi na sugestie klientów Microsoft zdecydowa³ o wyd³u eniu pracy Biura Obs³ugi Klienta (BOK), usprawnieniu us³ugi aktywacji produktów oraz utworzeniu nowego call center w Szczecinie. Od 1 wrzeœnia Biuro Obs³ugi Klienta pracowaæ bêdzie w godzinach dotyczy to zarówno hotline (czyli telefonicznej pomocy technicznej), jak równie informacji handlowej, czyli infoserwisu. Wprowadzone z pocz¹tkiem wrzeœnia zmiany z pewnoœci¹ u³atwi¹ równie proces aktywacji produktów. Obecnie Microsoft œwiadczy je przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobê. BOK dostêpne jest pod numerem , zaœ lokalny infoserwis pod numerem paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 11

12 zbli enie Dzieñ z bezpiecznym komputerem 12 paÿdziernika to kolejna data, która ma szansê na trwa³e wpisaæ siê do kalendarza prospo³ecznych imprez w Polsce. Podczas Dnia Bezpiecznego Komputera Microsoft wraz z czo³owymi firmami z bran y IT w Polsce promuje bezpieczeñstwo sieciowe i komputerowe. moim zdaniem... Wojciech Kowasz, najm³odszy polski in ynier z tytu³em Microsoft Certified Professional Podstawowym zadaniem webcastów, które stworzyliœmy, jest zaznajomienie s³uchaczy w przewa aj¹cej grupie pocz¹tkuj¹cych u ytkowników komputerów z podstawami bezpieczeñstwa pracy z komputerem pod- ³¹czonym do Internetu. Mam tu na myœli z jednej strony odrobinê teorii, czyli wyjaœnienie takich pojêæ, jak wirus czy atak hakerski, z drugiej uœwiadomienie s³uchaczom skali zagro enia poprzez praktyczny pokaz krok po kroku, w jaki sposób wykorzystaæ wbudowane w systemie Windows P owo³any do ycia ogólnopolski projekt ma na celu edukacjê milionów u ytkowników komputerów i internautów w Polsce w zakresie bezpieczeñstwa informatycznego. Akcja ma szansê zdobyæ podobne uznanie jak inne, wa - ne spo³ecznie inicjatywy: Dzieñ bez Papierosa lub Sprz¹tanie Œwiata. Dzieñ Bezpiecznego Komputera w Polsce to projekt mechanizmy w celu zabezpieczenia swojego komputera. Webcasty s¹ krótkie i stworzone prostym, przystêpnym jêzykiem. Przekazuj¹ odpowiedni¹ dawkê wiedzy, która pozwala podnieœæ bezpieczeñstwo codziennej pracy. zainicjowany przez takie firmy, jak: Symantec, G Data, Intel, Hewlett-Packard, RSA Security, PKO BP, Telekomunikacja Polska i Microsoft. Pomys³ zorganizowania Dnia Bezpiecznego Komputera zosta³ zapo yczony z Norwegii. Przygotowany przez tamtejszy oddzia³ firmy Microsoft tzw. National Security Day spotka³ siê z du ym zainteresowaniem mediów i odbiorców koñcowych produktów firm komputerowych. Wed³ug Microsoft inicjatywa jest tak bardzo potrzebna, e na wiosnê 2005 roku przeprowadz¹ j¹ u siebie niemal wszystkie europejskie oddzia³y firmy. marka = magnes Do zorganizowania Dnia Bezpiecznego Komputera Microsoft zaprosi³ czo- ³owe firmy z bran y teleinformatycznej, które traktuj¹ problem zabezpieczania komputera i bezpiecznego korzystania z Internetu na tyle powa nie, e bez wahania przyst¹pi³y do ogólnopolskiej inicjatywy. Nie bez znaczenia by³a równie marka i renoma organizatorów. Powszechnie znani producenci sprzêtu komputerowego i dostawcy us³ug teleinformatycznych s¹ gwarantem powodzenia projektu. Organizuj¹c tê akcjê chcemy pokazaæ, e jesteœmy odpowiedzialn¹ firm¹, która dba o koñcowego u ytkownika naszych produktów i której zale y na bezpieczeñstwie. Najwy sza pora, aby przygotowaæ szereg akcji promuj¹cych ideê bezpiecznego korzystania z oprogramowania Microsoft. Z drugiej strony wci¹ pracujemy nad uaktualnieniami naszego oprogramowania pod k¹tem bezpieczeñstwa. Dlatego np. w Service Packu 2 dla Windows XP a 80% jego funkcjonalnoœci zwi¹zane jest ze zwiêkszeniem poziomu bezpieczeñstwa u ytkownika tego systemu powiedzia³ Andrzej Zaremba, Security Program Manager w polskim oddziale firmy Microsoft. Ka dy z organizatorów mówi³ podczas Dnia Bezpiecznego Komputera o podjêtych ze swej strony dzia- ³aniach uœwiadamiaj¹cych i edukuj¹cych w kwestii bezpieczeñstwa. Firmy Intel, RSA Security i Hewlett-Packard skupi³y siê na rozwi¹zaniach sprzêtowych, które ju s¹ dostêpne w komputerach oferowanych na polskim rynku. Fizyczne zabezpieczenie komputerów stacjonarnych i notebooków to o wiele wiêcej ni bezpieczeñstwo maszyn. To przede wszystkim zabezpieczenie dostêpu do firmowej sieci i znajduj¹cych siê tam informacji. 12 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

13 zbli enie 7 kroków do zwiêkszenia bezpieczeñstwa komputera Krok 1: Korzystaj z zapory po³¹czenia internetowego Przez zainstalowanie zapory ogniowej (firewall) mo na uniemo liwiæ osobom z zewn¹trz w³amanie do sieci lub komputera za poœrednictwem Internetu. Blokuje ona równie ataki wiêkszoœci wirusów, próbuj¹cych bez autoryzacji dostaæ siê do naszego komputera lub, wykorzystuj¹c nasz komputer, rozes³aæ swoj¹ kopiê do innych u ytkowników Internetu. Korzystaj wiêc z zapory sprzêtowej lub programowej na swoim komputerze. Krok 2: Pobieraj aktualizacje Nale y pobieraæ i instalowaæ najnowsze aktualizacje oprogramowania (np. z witryny Windows Update), tak aby zawsze wyprzedzaæ o krok hakerów i mieæ pewnoœæ, e nasz system informatyczny jest odporny na ataki wykorzystuj¹ce dawno rozpoznane i zlikwidowane luki w oprogramowaniu. Krok 3: Korzystaj z aktualnego oprogramowania antywirusowego Tak jak nale y aktualizowaæ system operacyjny czy aplikacje biznesowe, nale y równie zapobiegaæ infekcjom wirusami, instaluj¹c oprogramowanie antywirusowe i regularnie je aktualizuj¹c. Wykorzystaj wiedzê i doœwiadczenie firm specjalizuj¹cych siê w walce o bezpieczeñstwo komputerów. Krok 4: U ywaj silnych hase³ Nie ma powodu, aby hakerom lub osobom zamierzaj¹cym zaatakowaæ system od wewn¹trz, u³atwiaæ uzyskanie dostêpu do systemu. Nale y pamiêtaæ o tym, by wybieraæ tzw. silne has³a i regularnie je zmieniaæ. Has³a to najpowszechniejsza metoda uwierzytelniania u ytkowników. Uwierzytelnianie bazuje na czymœ, co u ytkownik zna (np. tajne s³owo lub fraza), czymœ, co ma (np. odciski palców lub wzór têczówki oka) lub czymœ, co posiada (np. inteligentna karta, token lub fizyczny klucz). Krok 5: Przegl¹daj zasoby Internetu, zachowuj¹c œrodki ostro noœci Nale y zadbaæ, aby korzystanie z zasobów Internetu odbywa³o siê w bezpieczny sposób. Nale y znaæ sposoby minimalizacji zagro- eñ podczas przegl¹dania sieci. Strony internetowe mog¹ zawieraæ programy, które na ogó³ s¹ nieszkodliwe i po yteczne (np. animacje i menu wyskakuj¹ce), ale czasem mog¹ zawieraæ wirusy. Krok 6: Korzystaj z poczty w bezpieczny sposób Poczta jest najczêœciej u ywan¹ us³ug¹ internetow¹ i dlatego jest czêstym obiektem ataków. Wirusy, spam i fa³szywe alarmy mog¹ spowodowaæ, e korzystanie z poczty staje siê frustruj¹ce. Pamiêtaj nie nale y otwieraæ podejrzanych i nieznanych plików za³¹czonych w ach! Korzystaj z oprogramowania wspomagaj¹cego filtrowanie spamu, a tak e sprawdzaj¹cego za³¹czniki. Krok 7: Regularnie twórz kopie zapasowe i odtwarzaj dane Tworzenie kopii zapasowych powinno byæ jednym z podstawowych elementów bezpieczeñstwa informatycznego. Kopie zapasowe nale y testowaæ przez okresowe ich odtwarzanie, a przede wszystkim zagwarantowaæ poprawne procedury ich tworzenia i przechowywania. z tematyk¹ bezpieczeñstwa na lekcjach informatyki. Otrzymali równie p³yty CD z webcastami i prostymi testami poœwiêconymi bezpieczeñstwu. Microsoft przygotowa³ 5 tysiêcy takich kr¹ ków, które rozdystrybuowa³ do szkó³ poprzez sieæ swoich partnerów. Webcasty dostêpne siê równie na stronie oraz na witrynie poœwiêconej systemowi Windows Small Business Server 2003, z którego korzysta ju ponad 1000 pracowni komputerowych w polskich szko³ach Od strony merytorycznej przygotowa³ je najm³odszy polski in ynier systemowy z technologii Microsoft, 15-letni Wojciech Kowasz, a wykonaniem technicznym prezentacji zajê³a siê wroc³awska firma Xenium. Wieloœæ i ró norodnoœæ akcji propaguj¹cych Dzieñ Bezpiecznego Komputera ma szansê wpisaæ siê na sta³e w polsk¹ rzeczywistoœæ. Prawie ka dy z nas ma bowiem do czynienia z komputerem, jeœli nie w domu, to w miejscu pracy. I ka demu z nas powinno zale eæ na tym, by jego komputer d³ugo pozosta³ bezpieczny, a dziêki temu sprawny i przydatny. lektura obowi¹zkowa Na chwilê obecn¹ koalicja 8 firm- -organizatorów»dnia Bezpiecznego Komputera«jest grup¹ zamkniêt¹. Jednak powodzenie akcji i zadomowienie siê jej w umys³ach przeciêtnego Polaka u ytkownika komputera, mo e sprawiæ, e do przysz³orocznej edycji projektu do³¹cz¹ kolejne firmy, dla których bezpieczeñstwo rozwi¹zañ sieciowo- -komputerowych stanowi istotn¹ kwestiê doda³ Andrzej Zaremba. si³a mediów Na skalê ogólnopolsk¹ do projektu w³¹czone zosta³y media. W stacji telewizyjnej TVN reporterzy programu Uwaga! poruszyli temat bezpieczeñstwa komputerów, danych i sieci oraz transakcji finansowych dokonywanych drog¹ elektroniczn¹. W telewizyjnym studiu TVN w ci¹gu dnia na ten temat wypowiadali siê eksperci, przedstawiciele organizatorów projektu. W wydaniu Gazety Wyborczej z 12 paÿdziernika pojawi³y siê artyku³y edukuj¹ce w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i p³yta CD z filmem instrukta owym Jak zabezpieczyæ komputer?, a tak e wersjami demo programów antywirusowych. Równie magazyny o tematyce komputerowej ( Chip, Enter i CRN Polska ) zobligowa³y siê do popularyzacji wiedzy na temat bezpieczeñstwa. O wadze problemu i sposobach przeciwdzia³ania zagro eniom, na które nara eni s¹ powszechnie u ytkownicy komputerów i internauci, us³yszeli równie s³uchacze Radia Zet. Dlaczego zaanga owaliœmy w tê akcjê wszystkie rodzaje mediów? Chcieliœmy dotrzeæ z konkretn¹ informacj¹ do jak najwiêkszej liczby osób i pomóc im w kwestii odpowiedzialnego i œwiadomego korzystania z komputera wyjaœni³ Andrzej Zaremba. Dlatego jednoczeœnie ruszy³a strona internetowa któr¹ organizatorzy akcji bêd¹ promowaæ podczas swoich dzia³añ marketingowych. Bêd¹ równie dbali o dostarczanie do niej aktualnego contentu z zakresu bezpieczeñstwa. edukacja od najm³odszych lat Terminarz Dnia Bezpiecznego Komputera wype³niony by³ równie szeregiem dzia³añ skierowanych do uczniów szkó³ i uczelni wy szych. W ramach projektu IT Academy Microsoft zainteresowa³ 54 szko³y wy sze w Polsce pomys³em, aby 12 paÿdziernika odby³y siê w nich zajêcia z produktów firmy Microsoft pod k¹tem bezpieczeñstwa. Wyk³adowcy tych uczelni zostali wczeœniej przeszkoleni przez Microsoft z najnowszych produktów firmy. Natomiast uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów zapoznali siê Bezpieczeñstwo Microsoft Windows XP i Windows 2000 dla ekspertów To chyba najbardziej popularna i st¹d najczêœciej kupowana ksi¹ ka poœwiêcona bezpieczeñstwu. Jak sam tytu³ wskazuje, jej adresatem s¹ ci, którzy instaluj¹ lub konserwuj¹ te dwa systemy operacyjne. Trudno mi jest wyobraziæ sobie firmê instaluj¹c¹ te systemy, w której nie ma pod rêk¹ tego podrêcznika. Pos³ugiwanie siê intuicj¹, w tak wa nym dziœ zagadnieniu, jakim jest bezpieczeñstwo, jest tyle karko³omnym, co i ryzykownym podejœciem. Autorzy: Ed Bott, Carl Siechert, T³um.: Janusz Machowski ISBN: Stron: 656, 1 CD Cena: 98 z³ paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 13

14 zbli enie Bêdzie bezpieczniej! Polski oddzia³ Microsoft pod koniec wrzeœnia zainaugurowa³ now¹ inicjatywê Centrum Bezpieczeñstwa Microsoft. Podstawowym zadaniem nowej instytucji jest edukowanie u ytkowników w zakresie bezpieczeñstwa. C entrum bêdzie dostarcza³o u ytkownikom informacji zarówno o zagro eniach, zwi¹zanych z wykorzystywaniem komputerów, jak i o sposobach zapobiegania niebezpieczeñstwom, mog¹cym siê pojawiæ podczas korzystania z komputera. Uruchomienie Centrum Bezpieczeñstwa Microsoft poprzedzone zosta- ³o przeprowadzeniem analizy poziomu zabezpieczenia systemów komputerowych w Polsce. W ponad 50% polskich przedsiêbiorstw istniej¹ luki krytyczne, umo liwiaj¹ce ataki z zewn¹trz. W naszym kraju wci¹ zbyt ma³o wagi przyk³ada siê do kwestii bezpieczeñstwa. Tymczasem zwyk³a profilaktyka polegaj¹ca na korzystaniu z narzêdzi takich, jak automatyczne aktualizacje systemu, u ywanie programów antywirusowych, czy wbudowanych w systemie zapór ogniowych pozwala w znacznym stopniu ograniczyæ niebezpieczeñstwo zainfekowania komputera skomentowa³ wyniki tej- e analizy Andrzej Zaremba, Security Manager polskiego oddzia³u Microsoft. Jean-Philippe Courtois: aden komputer i aden program nie s¹ w 100% bezpieczne Tomasz Bochenek: Proszê spojrzeæ na Centrum Bezpieczeñstwa Mcrosoft jako na pocz¹tek d³ugofalowej polityki naszej firmy zwi¹zanej z bezpieczeñstwem Goœciem uroczystoœci, podczas której oficjalnie poinformowano o uruchomieniu Centrum Bezpieczeñstwa Microsoft, by³ Jean-Philippe Courtois, Senior Vice President CEO firmy Microsoft na Europê, Bliski Wschód i Afrykê. Courtois podkreœli³ przy tej okazji du e znaczenie nowej inicjatywy polskiego oddzia³u Microsoft: Straty wynikaj¹ce z nienale ytego zabezpieczenia komputerów w amerykañskich firmach zbadanych przez Computer Security Institute oraz FBI wynios³y od pocz¹tku 2004 roku ju ponad 140 mln dolarów. aden komputer i aden program nie s¹ w 100% bezpieczne. Jednak u ytkownicy mog¹, z regu³y w bardzo prosty sposób, zminimalizowaæ ryzyko zainfekowania swoich komputerów t³umaczy³ Jean-Philippe Courtois. G³ówne zadanie Centrum Bezpieczeñstwa Microsoft to edukowania u ytkowników w kwestiach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem systemów komputerowych dlatego te wraz z Centrum uruchomiono infoliniê bezpieczeñstwa Chroñ swój komputer (dostêpn¹ pod numerem ). Jej g³ówn¹ funkcj¹ bêdzie udzielanie informacji u ytkownikom chc¹cym w³aœciwie zabezpieczyæ komputer przed atakiem. w pigu³ce Tomasz Bochenek awansuje Tomasz Bochenek w nowym roku finansowym (lipiec 2004 czerwiec 2005) kieruje nie tylko polskim, ale równie litewskim, ³otewskim i estoñskim oddzia³em Microsoft. Dyrektor polskiego oddzia³u koncernu przyj¹³ propozycjê objêcia stanowiska dyrektora regionalnego krajów ba³tyckich. Jestem bardzo zaszczycony powierzon¹ mi funkcj¹, tym bardziej, e propozycja nadesz³a zaraz po wejœciu Polski do Unii Europejskiej i jest dowodem otwarcia mo liwoœci biznesowych. Propozycjê traktujê jako wyraz zaufania i uznania dla moich dotychczasowych dzia- ³añ. Nowe wyzwania s¹ kolejnym etapem na szczeblach zawodowej kariery, aczkolwiek chcia³bym podkreœliæ, e w dalszym ci¹gu wiêkszoœæ mojego czasu bêdzie poœwiêcona polskiemu oddzia³owi Microsoft. Mam równie nadziejê, e doœwiadczenie zdobyte w polskim oddziale pozwoli mi efektywnie realizowaæ nowe zadania powiedzia³ Tomasz Bochenek. W Microsoft nowy dyrektor regionalny krajów ba³tyckich pracuje od kwietnia 2000 roku. Wczeœniej Tomasz Bochenek pracowa³ m.in. w ówczesnym Compaqu i firmie IBM. 14 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

15 zbli enie Polskie firmy s¹ dziurawe Wyniki przeprowadzonego na zlecenie Microsoft badania Polskie firmy a bezpieczeñstwo IT pokaza³y, e zdecydowana wiêkszoœæ polskich firm jest Ÿle zabezpieczona przed zagro eniami, jakie niesie ze sob¹ korzystanie z komputerów. W œród polskich u ytkowników komputerów i Internetu bardzo potrzebna jest edukacja na temat bezpiecznej pracy z komputerem, szczególnie w obliczu wielu zagro eñ p³yn¹cych z Internetu. Takie zadanie stanê³o przed nowo utworzonym Centrum Bezpieczeñstwa Microsoft, na zlecenie którego powsta³o to badanie. Przeprowadzi³a je firma konsultingowa 4Pi. By³o to najwiêksze tego typu badanie w Polsce przeprowadzono je w 676 firmach z ca³ej Polski, Bezpieczeñstwo polskich przedsiêbiorstw Najs³abiej zabezpieczone s¹ sektory: edukacyjny, s³u ba zdrowia i administracja publiczna Najlepiej zabezpieczon¹ bran ¹ jest bankowoœæ i finanse Œrednia liczba luk krytycznych w zale noœci od sektora gospodarki Administracja pubiczna Finanse i bankowoœæ Budownictwo Handel Turystyka Konsulting Edukacja S³u ba zdrowia 0,84 0,29 0,76 0,38 0,53 0,53 0,58 0,58 1,07 0,87 0,84 0,76 0,87 1,07 NIE 19% Ponad 80% polskich przedsiêbiorstw zamierza inwestowaæ w rozwi¹zania dotycz¹ce bezpieczeñstwa Niemal 1/5 firm w naszym kraju wci¹ nie widzi takiej koniecznoœci Inwestycje TAK 81% zarówno ma³ych, œrednich, jak i du ych. Dziêki temu uda³o siê uzyskaæ miarodajny i spójny obraz stanu zabezpieczeñ polskich przedsiêbiorstw. Badanie trwa- ³o 3 miesi¹ce realizowano je od kwietnia do czerwca 2004 r. Jego g³ównym celem by³o sprawdzenie liczby i typu luk w zabezpieczeniach systemów informatycznych polskich przedsiêbiorstw. Wyniki s¹ zatrwa aj¹ce z danych uzyskanych podczas badania wynika, e w infrastrukturze informatycznej ponad 90% polskich przedsiêbiorstw wykryto powa ne luki, w istotny sposób zagra aj¹ce bezpieczeñstwu. Co wiêcej, adna z objêtych badaniem spó³ek nie by³a w pe³ni zabezpieczona tzn. w ka - dej z 676 firm wykryto jakieœ mniej lub bardziej groÿne dziury! Na szczêœcie, stosunkowo najlepiej zabezpieczonymi sektorami pozostaj¹ Finanse i bankowoœæ oraz Handel. Ta informacja z pewnoœci¹ uspokoi osoby korzystaj¹ce z us³ug e-banków i e-sklepów. Na przeciwleg³ym biegunie znalaz³y siê Edukacja, Administracja Publiczna i S³u ba zdrowia to zdecydowanie najgorzej zabezpieczone sektory polskiej gospodarki. Co ciekawe, badanie wykaza³o równie interesuj¹c¹ prawid³owoœæ im mniejsza firma, tym wiêcej dziur. W najwiêkszych spoœród badanych firm, tzn. przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych od 500 do 2000 pracowników, wykryto zaledwie 0,31 dziury na firmê. W firmach najmniejszych do 10 pracowników dziur by³o œrednio 1,11. W œwietle powy szych wyników bardzo dziwi¹ wyniki ankiety przeprowadzonej w badanych przedsiêbiorstwach. Przedstawicieli firm pytano w niej, czy uwa aj¹ kwestiê bezpieczeñstwa systemów informatycznych za wa n¹. Zdecydowana wiêkszoœæ 60% uzna³a bezpieczeñstwo za bardzo wa ne, zaœ 38% za doœæ wa ne. Tylko 2% ankietowanych zadeklarowa³o, e nie jest to dla nich kwestia istotna. Co wiêcej, a 80% uczestników ankiety zadeklarowa³o, e zamierza inwestowaæ w rozwi¹zania dotycz¹ce bezpieczeñstwa systemów informatycznych. Przeprowadzone na zlecenie Microsoft badanie jasno pokaza³o, e polscy przedsiêbiorcy maj¹ œwiadomoœæ, jak istotn¹ kwesti¹ we wspó³czesnym œwiecie jest odpowiednie zabezpieczenie systemów informatycznych. Niestety, wyniki tych e badañ pokaza³y tak e, e zdecydowana wiêkszoœæ firm nie jest w stanie w³aœciwie zabezpieczyæ swojej infrastruktury. I to jest w³aœnie zadanie dla Centrum Bezpieczeñstwa Microsoft, które, zgodnie z za³o- eniami, ma s³u yæ u ytkownikom informacjami, które pomog¹ im ochroniæ ich zasoby informatyczne przed wszelkimi zagro eniami. I to jest przede wszystkim sygna³ dla naszych partnerów, e w temacie bezpieczeñstwa informatycznego jest jeszcze wiele do zrobienia. paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 15

16 zbli enie Bezpieczne okna na wynos Service Pack 2 nie tylko uszczelnia Windows XP, wprowadzaj¹c do systemu wiele zmian w zabezpieczeniach, ale równie zdecydowanie poprawia pracê systemu na urz¹dzeniach mobilnych. W systemie Windows XP znajdziemy wiele zwiêkszaj¹cych wydajnoœæ komputerów przenoœnych rozwi¹zañ. Poprawiaj¹ one nie tylko dzia³anie systemu na urz¹dzeniach mobilnych, ale równie ich wspó³pracê z sieciami i plikami. Windows XP Professional umo liwia ³atwy, zdalny dostêp do danych i aplikacji znajduj¹cych siê na komputerach stacjonarnych oraz wprowadza nowe sposoby zarz¹dzania energi¹. Dziêki zaimplementowaniu technologii szerokopasmowego, bezprzewodowego dostêpu do Internetu, znanej jako b, mo na przenosiæ swój laptop z jednego biura do drugiego, a tak e do pomieszczeñ konferencyjnych, bez straty po³¹czeñ sieciowych. zabezpieczenia raz jeszcze Service Pack 2 dla Windows XP zawiera najnowsze aktualizacje i nowatorskie funkcje ochrony oferowane przez Microsoft. Wprowadza silniejsze ustawienia zabezpieczeñ chroni¹ce przed wirusami, hakerami i robakami. Udostêpnia równie unikatowe, dodatkowe funkcje, zaprojektowane tak, aby ka dy u ytkownik w ³atwy sposób móg³ chroniæ swój komputer osobisty. Zawiera on zaawansowane technologie zabezpieczaj¹ce (Advanced Security Technologies), zapewniaj¹ce prewencyjn¹ ochronê przed ró norodnymi zagro eniami dla bezpieczeñstwa pracy na komputerze. SP2 ulepsza i rozszerza tak e zaporê systemu Windows XP oraz wprowadza us³ugê Attachment Execution Service, która sprawdza, czy mo na bezpiecznie otworzyæ lub wykonaæ pliki do³¹czone jako za³¹czniki do wiadomoœci programów Outlook Express i Windows Messenger, b¹dÿ otwierane w przegl¹darce Internet Explorer. SP2 wprowadza równie zmiany do kodu IE, które u³atwiaj¹ ochronê przed okreœlonymi typami eksploitów. Znacznym u³atwieniem w pracy z komputerem jest równie wprowadzenie apletu, który gromadzi w jednym miejscu informacje o konfiguracjach zabezpieczeñ i udostêpnia na bie ¹co raport na temat ich poziomu (Windows Security Center). U ytkownicy mobilni bêd¹ te szczególnie zadowoleni z wprowadzenia funkcji Windows Firewall Multiple Profile Support. Umo liwia ona definiowanie wielu profili zapory, np. jeden profil do wykorzystania w sytuacjach, gdy komputer jest pod³¹czony do sieci korporacyjnej, drugi do wykorzystania w sytuacjach, gdy jest pod³¹czony do sieci publicznej lub w ogóle nie jest pod³¹czony do sieci. mobilne ulepszenia Dodatek Serwis Pack 2 poza ogóln¹ popraw¹ zabezpieczeñ systemu Windows XP usprawnia funkcje obs³ugi ³¹cznoœci bezprzewodowej. Teraz u ytkownicy sieci bezprzewodowej lub osoby ³¹cz¹ce siê z Internetem w kawiarniach lub na lotniskach mog¹ ³atwiej odkrywaæ sieci bezprzewodowe i ³¹czyæ siê z nimi. Ponadto SP2 wprowadza wiele innowacji zwi¹zanych ze sprzêtem i oprogramowaniem firmy Microsoft. Dziêki nowym aktualizacjom i sterownikom mo na m.in. bezpieczniej i wydajniej korzystaæ z technologii Bluetooth, której aktualizacja pozwala na pod³¹czanie najnowszych urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych tê technologiê (np. telefonów komórkowych, palmtopów oraz innych urz¹dzeñ mobilnych). Serwis Pack 2 wprowadza równie usprawnienia dzia³ania klienta sieci bezprzewodowej WLAN u³atwiaj¹ce nawi¹zywanie i zamykanie po³¹czeñ do sieci bezprzewodowych tzw. hotspotów. Warto zwróciæ równie uwagê na nowe rozwi¹zanie Smartkey Wireless Setup, które upraszcza wdra anie bezpiecznych sieci bezprzewodowych poprzez dodawanie urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci, bez potrzeby korzystania z interfejsu u ytkownika. Ponadto dziêki Smartkey Wireless Setup mo na wykorzystaæ do przekazywania konfiguracji i klucza bezpieczeñstwa do komputerów osobistych oraz innych urz¹dzeñ bezprzewodowych pamiêci USB Flash Drive lub inne media przenoœne. Instalacja SP2, szczególnie dla u ytkowników komputerów przenoœnych, jest wiêc nie tylko koniecznoœci¹ ze wzglêdów bezpieczeñstwa, ale równie ze wzglêdu na wygodê, poprawê jakoœci i efektywnoœci systemu Windows XP. lektura obowi¹zkowa Microsoft Windows Server 2003 Vademecum Administratora po polsku Praktyczny kieszonkowy przewodnik po systemie Windows Server Ksi¹ ka zapewnia szybkie odpowiedzi na pytania zwi¹zane z codzienn¹ administracj¹ systemami rodziny Windows Server 2003 bez wzglêdu na to, czy dotycz¹ sieci z³o onej z 50, czy 5 tysiêcy u ytkowników. W porêcznym formacie zawarte s¹ informacje koncentruj¹ce siê na podstawowych procedurach i codziennych zadaniach, umo liwiaj¹c maksymalizacjê wydajnoœci. Niezbêdne wskazówki przedstawione s¹ w formie przejrzystych tabel, instrukcji krok po kroku i list. Ksi¹ ka zapewnia precyzyjne, uporz¹dkowane informacje potrzebne przy rozwi¹zywaniu problemów i osi¹gniêciu zamierzonych celów zarówno przy w³asnym komputerze, jak i na komputerach u ytkowników. Autor: William R. Stanek ISBN: Stron: Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

17 zbli enie SprawdŸ siê jako Stra nik Systemu lektura obowi¹zkowa Planowanie, wdra anie i obs³uga infrastruktury Active Directory Windows Server 2003 PL (Zestaw szkoleniowy MCSA/MCSE egzamin ) Czy masz odwagê, by stawiæ czo³a wyzwaniu i zmierzyæ siê z najlepszymi specjalistami IT w Polsce? J eœli chcesz wpl¹taæ siê w sieæ intryg na miarê najwiêkszych sensacji XXI wieku, zaloguj siê do online owej gry Stra nik Systemu. Tylko pamiêtaj: w tej grze, tak jak i w yciu administratora, nie bêdziesz zna³ dnia ani godziny, gdy bêdziesz mia³ do wykonania trudne i zaskakuj¹ce zadanie. To ksi¹ ka, od której trzeba zacz¹æ przygodê z Active Directory Windows Server Daje ona bardzo dobry kawa³ek uporz¹dkowanej wiedzy, która pozwala na przechodzenie kolejnych etapów, pocz¹wszy od planowania, poprzez konfigurowanie, a na administrowaniu koñcz¹c. Jest to ksi¹ ka bardzo pragmatyczna, pozwalaj¹ca naprawdê dobrze siê zorientowaæ samodzielnie pracuj¹c w arkanach tej us³ugi katalogowej. Jest w niej równie wiele o grupach, o centralnym zarz¹dzaniu, o konfigurowaniu œrodowiska u ytkownika. Czytaj¹cy znajdzie w niej równie wiele na temat zabezpieczeñ, monitorowania i zwiêkszania wydajnoœci Active Directory. Autorzy: Jill Spealman, Kurt Hudson, Melissa Craft ISBN: Stron: 1000, 1 CD Cena:179 z³ Internetowa gra Stra nik Systemu zosta³a stworzona przez firmê Microsoft dla administratorów systemów informatycznych. Ma za zadanie wy³oniæ najlepszego opiekuna infrastruktury komputerowej, któremu nieobce s¹ zagadnienia bezpieczeñstwa komputerowego. W grze bêdzie móg³ wzi¹æ udzia³ ka dy specjalista IT, wystarczy, e wype³ni internetowe CV. W ten sposób zostanie administratorem wirtualnej sieci komputerowej. Jednak musi byæ uwa ny, gdy tak jak w prawdziwym yciu, bêdzie móg³ straciæ pracê, jeœli nie podo³a pojawiaj¹cym siê problemom. Gra ruszy³a 12 paÿdziernika. Uczestnicy przez 3 tygodnie ka dego roboczego dnia bêd¹ zmagaæ siê z 3 problemami i zadaniami. Przez ten czas ka dego dnia bêdzie dzia³o siê coœ z³ego w stworzonej przez nas wirtualnej firmie. Administratorzy-uczestnicy gry z pewnoœci¹ nie bêd¹ siê nudziæ. Odtworzyliœmy normalne, acz agresywne œrodowisko ich pracy. Chcemy sprawdziæ nie tylko trafnoœæ odpowiedzi na pojawiaj¹ce siê problemy, ale tak e czas reakcji specjalistów powiedzia³ Andrzej Zaremba, Security Program Manager z polskiego oddzia³u firmy Microsoft. Za prawid³owe odpowiedzi przyznawane bêd¹ punkty. Pomy³ki i zbyt d³ugi czas reakcji gro ¹ odejmowaniem punktów. Co za tym idzie, gracze z najmniejsz¹ iloœci¹ punktów bêd¹ stopniowo wykluczani z gry. Na tych z najwy szymi wynikami czekaj¹ atrakcyjne nagrody, w tym notebook, monitor LCD i 3 palmtopy z systemem GPS. Zwyciêzcy przypadnie w udziale tytu³ Stra nika Systemu oraz wyjazd do Kopenhagi na konferencjê IT Forum, która odbêdzie siê od 14 do 20 listopada tego roku. Swoj¹ premierê Stra nik Systemu mia³ w zesz³ym roku w Belgii. Tam gra spotka³a siê z bardzo du ym zainteresowaniem œrodowiska IT. wiêcej informacji Polsk¹ edycjê gry oraz szczegó³owy regulamin przyst¹pienia do niej mo na znaleÿæ pod adresem: lektura obowi¹zkowa Microsoft Windows Security Resource Kit PL No có, zawarte w tytule Resource Kit zobowi¹zuje. Oprócz omówionych sposobów zabezpieczeñ Windows XP i Windows 2000 jest w niej równie mowa o serwerach i us³ugach internetowych, o grupach i sposobach szeroko rozumianej profilaktyki. Szczególnie poleca³bym tê ksi¹ kê administratorom Windows 2000 Server. Jest to jedna z nielicznych publikacji w Polsce, z której mo na wiele dowiedzieæ siê o newralgicznym protokole NTLM, szczególnie jego drugiej wersji. Autorzy: Ben Smith, Brian Komar oraz zespó³ Microsoft Security Team ISBN: Stron: 596, 1CD Cena: 88 z³ paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 17

18 zjawiska Po zapoznaniu siê z wiêkszoœci¹ ulepszeñ wprowadzonych w dodatku SP2 dla systemu Windows XP widaæ, e s³u ¹ one lepszemu zabezpieczeniu systemu operacyjnego bez wp³ywania na sposób pracy u ytkownika. Nie bój siê SP2 K a da osoba, która zajmuje siê administracj¹ i bezpieczeñstwem oraz du a liczba u ytkowników systemu Microsoft Windows XP niew¹tpliwie s³ysza³a, b¹dÿ przeczyta³a o tym, co to jest Service Pack 2. Mam nadziejê, e niniejszy artyku³ dla wielu bêdzie odpowiedzi¹ na pytanie, czy instalowaæ SP2, z jakimi zmianami spotka siê u ytkownik po instalacji tego dodatku oraz bêdzie stanowiæ racjonalne wyt³umaczenie wszystkich zmian zastosowanych w SP2. wiêcej rozwagi W ostatnich latach obserwujemy du y nacisk Microsoftu na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeñstwa. Wszystkie aktualnie sprzedawane systemy oraz serwery aplikacyjne s¹ dostarczane w konfiguracji zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo po instalacji. Przyk³adem mo- e byæ Windows 2003 Server, Exchange Server 2003, ISA Server 2004, pakiet Microsoft Office Domyœlnie w tych systemach w³¹czona jest tylko niezbêdna funkcjonalnoœæ. Poniewa akcja prowadzona przez Microsoft na rzecz bezpieczeñstwa odnios³a sukces, jesteœmy teraz œwiadkami wprowadzenia zabezpieczeñ systemu Microsoft Windows XP poprzez siln¹ konfiguracjê domyœln¹. Zadajmy sobie pytanie: Jakie jest najs³absze ogniwo w systemie bezpieczeñstwa?. Oczywist¹ odpowiedzi¹ jest cz³owiek. To poprzez u³atwianie sobie korzystania z funkcji systemu, przesy³ania niebezpiecznych za³¹czników, nieœwiadomego udostêpniania us³ug w systemie, niekonsekwencji w uaktualnieniach systemu i sygnatur dla programów antywirusowych u ytkownik stanowi zagro enie dla swoich danych oraz dla innych u ytkowników. Celem Microsoftu jest udostêpnianie jak najbardziej wytrzyma³ego i najmniej wadliwego oprogramowania, które uczyni system odpornym na zagro enia, nawet te aktualnie nieznane. SP2 ma byæ jednym z kroków na drodze do realizacji tego celu. SP2 wprowadza zmiany na kilku p³aszczyznach. G³ównie mo emy tutaj wymieniæ: zmiany w dostêpie sieciowym przez wbudowan¹ i skonfigurowan¹ domyœlnie zaporê, zmiany w programie Internet Explorer i kliencie poczty Outlook Express oraz zmiany w obs³udze pamiêci dla wykonywanych programów. si³a ogniowej zapory Zapora systemu Windows ma zapewniæ ochronê przed atakami sieciowymi. Jest domyœlnie uruchomiona i blokuje dostêp do portów, chroni¹c po³¹czone z nimi us³ugi. Blokada portów uniemo liwia nawi¹zanie po³¹czenia z danym portem zapobiegaj¹c wykonaniu niebezpiecznego kodu (tzw. exploits) na tych us³ugach. Blokada uniemo liwia równie wykrycie us³ugi przy skanowaniu. Funkcjonalnoœæ ta zapobiega wielu atakom nawet wtedy, gdy nie jest mo liwa natychmiastowa instalacja uaktualnieñ. Tym zabezpieczeniem Microsoft wybiega tak e w przysz³oœæ, kiedy to spodziewane s¹ ataki 0-days, czyli ataki z wykorzystaniem kodu generowanego na podstawie aktualizacji (hotfix), które bêd¹ wykonywane tego samego dnia, w którym opublikowano poprawkê. Do chwili obecnej wszystkie istotne b³êdy systemu by³y poprawiane przed Czas pomiêdzy poprawk¹ a exploitem 331 Minda Czas pomiêdzy poprawk¹ a exploitem (w dniach) 180 SQL Slammer publikacj¹ kodu wykorzystuj¹cego dany b³¹d. Przyk³ady robaka Sasser, Blaster, Nimda i innych wskazuj¹ na fakt, e czas od powstania poprawki do powstania kodu wykorzystuj¹cego b³¹d skraca siê, d¹ ¹c do zera (stad nazwa 0-days ). Zmiana w konfiguracji zapory ma chroniæ przed nowymi atakami, poniewa system, jeœli nie bêdzie œwiadomie skonfigurowany przez u ytkownika, nie bêdzie udostêpnia³ wybranej us³ugi. Domyœlnie zapora pozwala na ruch wychodz¹cy, œledzi port, na którym ma oczekiwaæ na odpowiedzi na ¹danie i otwiera automatycznie port dla odpowiedzi. Dodatek Service Pack2 (i dostarczona wraz z nim konfiguracja zapory) 151 Welchia/ Nachi Blaster Sasser 18 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

19 zjawiska Windows Security Center pozwala na szybkie dotarcie do wybranych opcji zabezpieczeñ zapewnia ochronê tak e podczas uruchamiania i zamykania systemu operacyjnego, co zapobiega w³amaniu na tym etapie pracy systemu. Dzia³aj¹ wtedy tylko regu³y zapewniaj¹ce realizacjê podstawowych zadañ w sieci, jak komunikacja z serwerem DHCP, DNS czy te komunikacja z kontrolerem domeny. Zapora systemu Windows ma trzy stany pracy: w³¹czony, wy³¹czony i w³¹czony bez wyj¹tków. Stan pierwszy chroni komputer i dopuszcza zdeklarowane wyj¹tki. Stan w³¹czony bez wyj¹tków mo e byæ wybrany w sieciach o ni szym poziomie bezpieczeñstwa. Stan wy³¹czony, oczywiœcie w u yciu niezalecany, powinien byæ u ywany raczej do diagnostyki problemów z prac¹ zapory. Informacja o wy- ³¹czeniu bêdzie zaznaczona na czerwono w nowym elemencie panelu sterowania Windows Security Center. Dla administratorów dodano mo - liwoœæ centralnej konfiguracji zapory poprzez us³ugê katalogow¹ z wykorzystaniem predefiniowanych zasad zabezpieczeñ. Szczegó³y mo na znaleÿæ na stronie Microsoftu w artykule Deploying Windows Firewall Settings for Microsoft Windows XP with Service Pack 2. Dla trybu instalacji nienadzorowanej dodano równie odpowiednie sekcje do pliku odpowiedzi unattended.txt, które konfiguruj¹ zaporê ju na tym etapie. Polecenie netsh pozwala na konfiguracjê zapory z wiersza poleceñ, co mo na wykorzystaæ przy tworzeniu skryptów. Jeœli napotkasz problem z konfiguracj¹ zapory, zapoznaj siê z dokumentem Rozwi¹zywanie problemów z ustawieniami Zapory systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 KB praca z procedurami Kolejn¹ istotn¹ w zmian¹ po instalacji SP2 jest praca z us³ug¹ Zdalne wywo³ywanie procedur (RPC, Remote Procedure Call). Przed laty przy tworzeniu tej us³ugi nie przewidziano tak dynamicznego rozwoju aplikacji sieciowych i wykorzystania us³ugi RPC, która sta³a siê celem wielu udanych ataków. Przypomnê, e zdalne wywo³ywanie procedur to narzêdzie do przekazywania komunikatów umo liwiaj¹ce aplikacji z jednego komputera wywo³ywanie us³ug dostêpnych na innych komputerach w sieci. Zdalne wywo³ywanie procedur jest u ywane do zdalnego administrowania komputerami w sieci, do udostêpniania plików i drukarek oraz do tworzenia aplikacji rozproszonych. Po zainstalowaniu SP2 us³uga ta jest mniej podatna na zewnêtrzne ataki dziêki dodaniu do niej nowych poziomów uprawnieñ. Umo liwiaj¹ one administratorom sterowanie blokowaniem serwerów RPC i okreœlaj¹, które z nich s¹ widoczne w lokalnej podsieci, a które w ca³ej sieci. Problemem poprzedniej wersji zapory w systemie Windows XP z SP1 by³o domyœlnie blokowanie wszystkich wywo³añ RPC. Skutkowa³o to tym, e system z uruchomion¹ zapor¹ ICF nie nadawa³ siê do pracy w sieci LAN z us³ug¹ udostêpniania plików i drukarek. W zwi¹zku z tym wielu u ytkowników decydowa³o siê na wy³¹czenie zapory i istotne obni enie poziomu zabezpieczeñ. W zaporze systemu Windows XP z zainstalowanym Service Packiem 2 zastosowano inne, bardziej zaawansowane podejœcie. Gdy proces próbuje otworzyæ port, deklaruj¹c siê jako us³uga RPC, zapora zaakceptuje tê deklaracjê tylko wtedy, gdy wywo³uj¹cy proces dzia³a w kontekœcie System lokalny, Us³uga sieciowa lub Us³uga lokalna innymi s³owy wtedy, gdy proces jest faktycznie us³ug¹ a nie koniem trojañskim pracuj¹cym w kontekœcie u ytkownika wykonywanie pod ochron¹ Najbardziej kontrowersyjna modyfikacja SP2 to ochrony wykonywania (NX, execution protection) i oznaczanie stron danych jako niewykonywalnych. Po tej zmianie pewna iloœæ aplikacji nie Konfiguracja zapory z wykorzystaniem GPO bêdzie dzia³aæ po instalacji SP2. Funkcja ochrony wykonywania umo liwia wykonywanie kodu aplikacji tylko ze stron oznaczonych jako wykonywalne. Uniemo liwia to osobie atakuj¹cej przepe³nienie bufora danych w segmencie oznaczonym jako dane i wykonanie kodu exploita. Lista programów, które mog¹ mieæ problemy, zosta³a opisana w dokumencie Programy, które nie dzia³aj¹ prawid³owo po uruchomieniu na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 KB Nie wpadajmy jednak w panikê. Wprowadzony mechanizm istotnie zwiêksza ochronê przed przysz³ymi atakami i dodatkowo zapewnia wy sz¹ jakoœæ nowo tworzonego oprogramowania. Wiêkszoœæ programów, które po zainstalowaniu SP2 maj¹ problemy, zosta³a ju zaktualizowana przez partnerów Microsoftu. W niektórych sytuacjach wymagana jest rekonfiguracja zapory. Pomocny tutaj bêdzie dokument Niektóre programy pozornie nie dzia³aj¹ po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP KB Lista zmian wprowadzonych w SP2 jest obszerna. Wybrane zmiany wraz z opisem dostêpne s¹ na stronie:www.microsoft.com/poland/ windowsxp/sp2/features.mspx. Marcin Balun in ynier systemowy, specjalista ds. bezpieczeñstwa Altkom Akademia Poza prac¹ pasjonuj¹ go ambitne ksi¹ ki i filmy oraz krav maga, izraelski system militarnej walki wrêcz paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 19

20 projekty z sukcesem Jaki serwis WWW w Polsce ma ponad 150 mln ods³on miesiêcznie, kilka milionów u ytkowników, pracuje w trybie 24x7, charakteryzuje siê niezawodnoœci¹ telekomunikacyjn¹ na poziomie 99,97% rocznie, pracuje w oparciu o Microsoft Windows 2003 Server, wykorzystuje bazê danych Microsoft SQL Server 2000, zaawansowane monitorowanie przy pomocy Microsoft Operations Manager 2000, a ca³e rozwi¹zanie stworzone zosta³o w œrodowisku.net? To internetowa bramka Idei do wysy³ania SMS-ów. Idea-lna bramka W ³aœnie za stworzenie tego rozwi¹zania warszawska firma DCS Computer Consultants Group zdoby³a nagrodê na tegorocznej konferencji dla partnerów organizowanej przez Microsoft Worldwide Partner Conference w Toronto (po szczegó³y zapraszamy na str. 4-5 przyp. red.). DCS nie tylko zbudowa³ internetow¹ bramkê SMS Idea (sms.idea.pl), ale równie utrzymuje j¹ na swoich serwerach. Webowy interfejs u ytkownika internetowej bramki SMS Idea a by³o to tak Wspó³praca PTK Centertel, operatora sieci telefonii komórkowej Idea, z firm¹ DCS rozpoczê³a siê ju wiosn¹ 2000 roku od stworzenia portalu wap.idea.pl. Chocia WAP nie odniós³ komercyjnego sukcesu, z tego serwisu w ci¹gu 2 lat skorzysta³o 550 tysiêcy u ytkowników. DCS by³ wówczas jedn¹ z niewielu firm w kraju, które mia³y doœwiadczenie w budowaniu mobilnych systemów komunikacyjnych. W latach firma wykona³a bowiem i utrzymywa³a internetow¹ bramkê dla Plus GSM umo liwiaj¹c¹ wysy³anie SMS-ów jako wiadomoœci . By³a to pierwsza tego typu us³uga w Polsce i jedna z trzech pierwszych w Europie. Prace nad stworzeniem internetowej bramki SMS dla Idei rozpoczê³y siê latem 2001 roku. Dlaczego PTK Centertel powierzy³ jej rozwój w³aœnie firmie DCS? Decyzja zbieg³a siê z dzia³aniami polskich operatorów GSM, którzy wprowadzili ograniczenia w mo liwoœci korzystania ze swoich bramek SMS. Postrzegaliœmy bramkê jako czêœæ»wolnoœci internetowej«i pomimo kosztów, jakie musieliœmy ponosiæ, nie zdecydowaliœmy siê na wprowadzenie ograniczeñ w dostêpie do niej. W sukurs naszej strategii przysz³a firma DCS ze swoj¹ propozycj¹ produktu, i co wa ne, z modelem biznesowym, jaki mogliœmy zaakceptowaæ wyjaœnia Krzysztof Sieczkowski, dyrektor Biura Rozwoju Produktu w PTK Centertel. do Ciebie, do mnie, do Ciebie Korzystanie z bramki pozostaje us³ug¹ bezp³atn¹, mimo e liczba jej u ytkowników i wysy³anych SMS-ów sukcesywnie wzrasta. Obecnie bramka przesy³a œrednio oko³o 20 SMS-ów na sekundê, chocia parametry zmieniaj¹ siê w zale noœci od pory dnia w tzw. szczycie liczba ta wzrasta 2,5-krotnie. Specjaliœci z DCS zapewniaj¹ jednak, e zastosowana technologia i odpowiednia konfiguracja sprzêtowo-software owa pozwalaj¹ na osi¹gniêcie przepustowoœci rzêdu 180 SMS-ów na sekundê. Miesiêcznie z serwisu wysy³anych jest ju ponad 50 milionów SMS-ów. Poza abonentami Idei, z mo liwoœci bramki mo e skorzystaæ ka dy internauta na ca- ³ym œwiecie. I tak siê dzieje, bo bramka daje wiele powodów, by jej u ywaæ. Abonent Idei, który otrzyma³ SMS z internetowej bramki, mo e na niego odpowiedzieæ. Internauta, bêd¹cy nadawc¹ SMS-a, zobaczy odpowiedÿ od abonenta Idei w swojej skrzynce odbiorczej na stronie WWW bramki. Ka dy u ytkownik bramki mo e korzystaæ ze swojej skrzynki przez 24 godziny. Nawet jeœli zamknie sesjê przegl¹darki internetowej, bêdzie móg³ korzystaæ ze swojej skrzynki po ponownym wejœciu na stronê WWW bramki wystarczy, e przed zamkniêciem okna przegl¹darki naciœnie przycisk Zachowaj skrzynkê. Ale co zrobiæ np. w sytuacji, gdy m¹ -internauta wys³a³ SMS z bramki do swojej ony-abonentki z wa nym pytaniem i nie mo e czekaæ na odpowiedÿ 20 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 22137 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online. Ochronainformacji.pl zaprasza na XIII edycję konferencji z cyklu Składowanie i archiwizacja backup online dokumentów elektronicznych Data: 3 grudnia 2009 r. Miejsce: Warszawa Backup, chociaż jest czynnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 17 do Umowy o połączeniu sieci PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP S.A. 1. Abonent przyłączony do

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014 WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD SESJA wiosenna 2014 26607 Warszawa, 15.05.2014 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 10038 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego Wygraj bilet na Search Marketing Day 2014, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-01 Wydanie 7 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE Postanowienia ogólne 1. Wyzwanie Sport meets elegance ( wyzwanie ) jest organizowane przez Holmes Place Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI Ubezpieczenia Rozdział 1 Cele konkursu 1. Edukacja ekonomiczna młodzieży. 2. Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec zagadnień informatyczno-ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo