Czy potrzebny mi. Service Pack 2? [str. 10] Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy potrzebny mi. Service Pack 2? [str. 10] Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31]"

Transkrypt

1 ISSN Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 10 paÿdziernik 2004 Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Czy potrzebny mi Service Pack 2? [str. 10] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31] p³yta w prezencie! Partnerzy o wspó³pracy z Microsoft [str. 34]

2 punkt widzenia w numerze na ok³adce œwiat wokó³ Ciebie 4-9 Œwiatowy sukces polskich firm Ka dy mo e zostaæ olimpijczykiem Zainwestuj w wiedzê Strategia dla ISV Tajniki skutecznej ochrony komputera zbli enie Strach ma wielkie oczy Dzieñ z bezpiecznym komputerem Bêdzie bezpieczniej! Polskie firmy s¹ dziurawe Bezpieczne okna na wynos SprawdŸ siê jako Stra nik Systemu zjawiska Nie bój siê SP2 projekty z sukcesem Idea-lna bramka Partner na lata produkt mix Stra nik dla MSP Office 2003 dla ca³ej rodziny Promocja Office 2003 dla u ytkowników domowych OneNote teraz ni sza cena Bezpieczeñstwo w korporacyjnym standardzie efekty wspó³pracy NET czyni mistrzem Zbuduj najlepsz¹ aplikacjê W trosce o kompetencje firm ISV Zakotwiczyli z Microsoftem Zostañ specjalist¹ od bezpiecznych komputerów z profilu Morza szum okiem in yniera Zapasy nie tylko na zimê sztuka sprzeda y Przychodzi sprzedawca do klienta z myœl¹ o kliencie Coœ nowego? enova! hydepark 46 nazwafirmy123 redakcja Microsoft dla Partnerów Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 10 paÿdziernik 2004 Wydawca: Microsoft Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195a, Warszawa tel. (0 prefix 22) faks (0 prefix 22) Redaktor naczelny: Piotr Zawadzki Redakcja, sk³ad i ³amanie: Agape, Agencja doradcza i wydawnicza ul. Czereœniowa 98, Warszawa tel. (0 prefix 22) Numer zamkniêto: Wydawnictwo to jest przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Microsoft nie oferuje w tym wydawnictwie adnych gwarancji jednoznacznych czy te domyœlnych. Wszystkie nazwy produktów wymienione zosta³y w celu ich identyfikacji i mog¹ byæ zastrze onymi znakami handlowymi i towarowymi, nale ¹cymi do ich w³aœcicieli. Przedruk dopuszczalny z podaniem Ÿród³a. Internetowe archiwum magazynu Microsoft dla Partnerów : Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesy³aæ na adres 2 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

3 aperitif Piotr Zawadzki Partner Communication Manager Microsoft Polska Na ratunek komputerom Bohater komiksu œni koszmar. Wieczorem, w ciemnym zau³ku zaczepia go bandzior, bohater jest przera ony. Nastêpnie nagabuje go prostytutka, sp³oszony ucieka. Wbiega do mieszkania. Nagle s³yszy dzwonek do drzwi, patrzy przez wizjer, po drugiej stronie stoi dostawca pizzy. Przera ony zabija drzwi deskami, ale do³em wdzieraj¹ siê do mieszkania robaki. Koszmar urywa siê. Nasz bohater budzi siê zlany potem. Ledwie odziany biegnie poprzez szarugê do sklepu z akcesoriami komputerowymi, prosi o zainstalowanie Service Pack 2 dla Windows XP. Sam jest przeziêbiony, owiniêty kocem, ale zadowolony z³apa³ wirusa, ratuj¹c przed wirusem swój ukochany komputer! Taki w³aœnie scenariusz móg³ œniæ siê do tej pory niejednemu u ytkownikowi komputera. Wystarczy jednak, e ka dy z nas przy³o y wiêksz¹ wagê do kwestii bezpieczeñstwa komputerowego. Microsoft rozpocz¹³ d³ugofalow¹ kampaniê informacyjno-edukacyjn¹ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa, na któr¹ sk³ada siê wiele inicjatyw zarówno dla naszych partnerów, jak i klientów Dzieñ Bezpiecznego Komputera, Centrum Bezpieczeñstwa Microsoft, Projekt Bezpieczny Komputer, Punkt Bezpiecznego Komputera. Niemal ca³y bie ¹cy numer Microsoft dla Partnerów poœwiêcamy kwestii bezpieczeñstwa komputerowego oraz uaktualnieniu Service Pack 2 dla Windows XP. Winien jestem jeszcze Pañstwu wyjaœnienie a propos zmiany cyklu wydawniczego, layoutu i zawartoœci merytorycznej magazynu dedykowanego Pañstwu naszym partnerom. Rozszerzyliœmy formu³ê Microsoft dla Partnerów, by przekazywaæ Pañstwu wiêcej zró nicowanych i szczegó³owych informacji dotycz¹cych Pañstwa wspó³pracy z nami. Jednoczeœnie dwumiesiêcznik otrzymywaæ bêd¹ tylko zarejestrowani partnerzy firmy Microsoft. Zachêcamy do tego, by ta publikacja by³a forum wymiany informacji i doœwiadczeñ dla naszych partnerów. Zale y nam tak e na tym, by poznaæ Pañstwa opinie i oceny nowego layoutu, zawartoœci pisma i poszczególnych artyku³ów. Prosimy pisaæ na adres: Chcemy, by ukierunkowana na partnerów Microsoft informacja zapewnia³a sprzê enie zwrotne czego sobie i Pañstwu yczê. Zapraszam do lektury! Piotr Zawadzki paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 3

4 œwiat wokó³ Ciebie Œwiatowy sukces polskich firm Microsoft Worldwide Partner Conference 2004 Dwie polskie firmy, DCS Computer Consultants Group oraz ComArch-CDN, zdoby³y nagrody podczas trwaj¹cej od 9 do 12 lipca 2004 r. w Toronto ogólnoœwiatowej konferencji Microsoft dla partnerów (Microsoft Worldwide Partner Conference 2004). Spó³ki te s¹ pierwszymi polskimi partnerami Microsoft, które otrzyma³y wyró nienia w swoich kategoriach. F irma DCS Computer Consultants Group zosta³a uhonorowana tytu³em Customer Experience Award w uznaniu za opracowanie, wdro enie, utrzymanie oraz sta³y rozwój internetowej bramki SMS dla operatora telefonii komórkowej PTK Centertel. Bramkê stworzono w oparciu o technologiê Microsoft.NET. Wykorzystuje ona m.in. serwery Windows Server 2003, IIS 6.0 oraz Microsoft SQL Server Rozwi¹zanie to jest najpopularniejszym narzêdziem do przesy³ania krótkich wiadomoœci tekstowych w polskim Internecie. Ka dego miesi¹ca przez bramkê przesy- ³anych jest ponad 50 mln SMS-ów. Microsoft doceni³ wysok¹ jakoœæ obs³ugi, jak¹ DCS zapewnia swojemu klientowi firmie PTK Centertel (przybli amy ten projekt na str przyp. red.). Myœlê, e to jest bardzo wa ne wydarzenie dla naszej firmy. Ponowne docenienie DCS (przed rokiem DCS tak e zosta³ wyró niony przez Microsoft przyp. red.) przez najwiêkszego producenta oprogramowania i jedn¹ z najcenniejszych firm na œwiecie mo e mieæ du e znaczenie dla naszych klientów i partnerów, a tak e istotnie zwiêkszyæ nasze szanse w nowych projektach skomentowa³ informacjê o otrzymaniu nagrody Jacek Diehl, prezes zarz¹du DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o. Druga z wyró nionych w Toronto polskich firm ComArch-CDN zdoby³a nagrodê Winning Customer Award w kategorii Small Business Solution of the Year. Szczêœliwi zwyciêzcy z Polski (od lewej): Micha³ Szafrañski, Bussiness Development Manager, DCS Computer Consultants Group i Zbigniew Rymarczyk, prezes zarz¹du, ComArch-CDN Tym samym ComArch-CDN zosta³ jedynym polskim dostawc¹ systemów do zarz¹dzania, który otrzyma³ to œwiatowe wyró nienie. Uznanie kapitu³y konkursu zdoby³ system CDN- -OPT!MA, który zaprezentowany zosta³ na przyk³adzie jednego z klientów warszawskiego biura finansowo-ksiêgowego Liczyk. Zbigniew Rymarczyk, prezes zarz¹du ComArch-CDN SA, powiedzia³: Nagroda dla naszej firmy na tak presti owej, najwa niejszej dla partnerów firmy Microsoft konferencji, œwiadczy o tym, e nasze rozwi¹zania, oparte na technologii Microsoft, s¹ zaliczane do œcis³ej œwiatowej czo³ówki. Czujemy siê dumni z otrzymanego wyró nienia i planujemy nadal realizowaæ strategiê, która pozwoli nam tworzyæ systemy na najwy szym œwiatowym poziomie. W tegorocznej, siódmej ju edycji konkursu, uczestniczy³o ponad 800 firm z ca³ego œwiata. Nagrody g³ówne przyznawano w nastêpuj¹cych kategoriach: Advanced Infrastructure, Business Intelligence, Global ISV, Information Worker, Integrated E-Business, ISV/Software Solutions, Learning, Microsoft Business Solutions, Networking Infrastructure, Security, Small Business oraz Software Asset Management. Ponadto przyznano nagrody w kategoriach dodatkowych: Global Enterprise Services and Technology Partner of the Year, Global ISV of the Year, Customer Experience of the Year oraz Winning Customer of the Year. Nasza praca jest ze sob¹ silnie powi¹zana, dlatego zale y nam na jak najlepszych osi¹gniêciach firm wspó³pracuj¹cych z Microsoft. Tym razem jednak jesteœmy wyj¹tkowo zadowoleni z faktu, e najlepsze w swoich kategoriach okaza³y siê firmy z naszego kraju powiedzia³ Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddzia³u Microsoft. Prezes zarz¹du DCS Computer Consultants 4 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

5 œwiat wokó³ Ciebie moim zdaniem... Janusz Irach, ISV Business Development Manager, Microsoft Polska Miêdzysesyjne spotkania cieszy³y siê du ym zainteresowaniem partnerów Bardzo dobra wspó³praca z producentami w³asnego oprogramowania zawsze mia³a dla nas priorytetowe znaczenie. W relacji z tymi firmami najwiêcej oczekujemy i wymagamy od siebie nawzajem jako partnerzy, a nasze wspólne dzia³ania s¹ d³ugoterminowe. W³aœnie dlatego ka dy sukces partnera tak ogromnie nas cieszy. Group doda³: Polskie firmy mog¹ bardzo skutecznie konkurowaæ z firmami zagranicznymi, nie tylko dlatego, e lepiej znaj¹ rynek lokalny, ale tak e dlatego, e czêsto reprezentuj¹ porównywalny lub wy szy poziom nowoczesnoœci. Chcia³bym zauwa- yæ, e niektóre technologie zosta³y w Polsce zaimplementowane kilka lat po wdro- eniach w innych krajach, dziêki czemu mogliœmy uczyæ siê na b³êdach innych. Zasady udzia³u w konkursie s¹ niezwykle rygorystyczne, a ka de zg³oszenie musi zawieraæ bardzo szczegó³owe informacje na temat kandyduj¹cego do konkursu projektu. Oczywiœcie zasadniczym warunkiem udzia³u w konkursie jest wykorzystanie lub ulepszenie w swoim projekcie rozwi¹zañ lub oprogramowania opatentowanego przez Microsoft. Jakie produkty nagradza Microsoft? Allison Watson, wiceprezes grupy Worldwide Partner Sales and Marketing Group w Microsoft Corporation odpowiedzia³a: Ka dego roku Microsoft ma przyjemnoœæ wyró nienia certyfikowanych partnerów, którzy wykazali siê wysokim Wybrane informacje, jakie musia³y zawieraæ zg³oszenia konkursowe Szczegó³owy opis produktu/us³ugi. Informacje, co prezentowana us³uga/produkt daje koñcowym u ytkownikom: Dane na temat skutecznoœci, unikalnoœci i wartoœci produktu dla klientów najlepiej w postaci case study z wiarygodnymi i miarodajnymi informacjami np. wyliczenia oszczêdnoœci, zwiêkszenia produktywnoœci itd. Dane dotycz¹ce liczby u ytkowników korzystaj¹cych ze zg³oszonego do konkursu produktu/us³ugi. Informacje na temat innowacyjnych rozwi¹zañ zastosowanych w prezentowanym projekcie. Czy dziêki temu projektowi otwieraj¹ siê nowe mo liwoœci dla klientów? Czy s¹ to prekursorskie na danym rynku rozwi¹zania? OdpowiedŸ na pytanie: Jakie by³o najwiêksze wyzwanie zwi¹zane z opracowywaniem i wdra aniem danego projektu? OdpowiedŸ na pytanie: Jakie s¹ potrzeby Waszych klientów i w jaki sposób zg³aszany projekt/us³uga je zaspokaja? Informacje na temat technologii Microsoft, z których korzystano przy tworzeniu i wdra aniu danego projektu/us³ugi. Zastosowane zabezpieczenia i sposoby kontroli danego projektu/us³ugi. poziomem innowacji w u ywaniu technologii Microsoft w celu dostarczenia swoim klientom jak najdoskonalszych rozwi¹zañ. Firmy, które zwyciê y³y w naszym konkursie, znacznie przekroczy³y nasze oczekiwania w dostarczaniu wyj¹tkowych us³ug i optymalizacji technologii Microsoft. W samej konferencji, we wszystkich oferowanych uczestnikom prelekcjach i seminariach, wziê³o udzia³ ponad 9,5 tysi¹ca osób 3 tysi¹ce z firmy Microsoft i ponad drugie tyle z firm partnerskich. W ci¹gu 4 konferencyjnych dni partnerzy mogli uczestniczyæ w prowadzonych równolegle dziesiêciu sesjach tematycznych. Rozmawiano miêdzy innymi o: rynkach wertykalnych, przywództwie biznesowym, rozwi¹zaniach pracy grupowej i e-learningowej, mo liwoœciach rozwoju dla niezale nych producentów oprogramowania, zaawansowanych rozwi¹zaniach sieciowych, bezpieczeñstwie. Najwiêkszym jednak zainteresowaniem cieszy- ³y siê spotkania miêdzy sesjami tematycznymi, które mo na by³o zaaran owaæ z przedstawicielami firm partnerskich z ca³ego œwiata. W ogromnej sali, wype³nionej dziesi¹tkami stolików gor¹co dyskutowano o szeroko pojêtym biznesie informatycznym i nawi¹zywano nowe kontakty biznesowe. Na spotkanie mo na by³o umówiæ siê poprzez webowy system Rio, w którym zarejestrowa³o siê oko³o 5 tysiêcy uczestników konferencji. Dodatkowe wype³nienie przez firmê partnersk¹ profilu jej zainteresowañ tematycznych pomocne by³o przy wyszukiwaniu, celem póÿniejszego spotkania, osób o podobnych preferencjach biznesowych. System losowo dobiera³ stolik, a pó niej rozmawiano, dyskutowano, planowano Z zainteresowaniem spotka³o siê równie koñcz¹ce konferencjê przemówienie Steve a Ballmera, dyrektora zarz¹dzaj¹cego Microsoft Corporation, w którym m.in. przedstawi³ on plany Microsoft na najbli sz¹ przysz³oœæ oraz odpowiada³ na pytania partnerów, np. jak bêd¹ rozwijaæ siê projekty wspomagaj¹ce zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, jak nale y sprzedawaæ okreœlone grupy produktowe z oferty Microsoft oraz jak skutecznie mo na konkurowaæ z systemem Linux. Kanadyjsk¹ konferencjê podsumowa³ tak: Ten rok jest bez w¹tpienia jednym z najlepszych w historii firmy. Prze ywamy to wspólnie i dlatego te chcia³bym wam podziêkowaæ za wspania³¹ pracê, jak¹ wykonujecie. My przy³¹czamy siê do podziêkowañ i gratulujemy naszym laureatom sukcesu! Liczymy na wiêkszy udzia³ polskich partnerów Microsoft w przysz³orocznej konferencji i powtórzenie tak spektakularnych sukcesów. paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 5

6 œwiat wokó³ Ciebie Ka dy mo e zostaæ olimpijczykiem jeœli weÿmie udzia³ w organizowanej przez dwutygodnik CRN Polska Olimpiadzie bran y IT. Jej szóst¹ ods³onê wspó³organizowa³ polski oddzia³ Microsoft. T egoroczna Olimpiada bran y IT zgromadzi³a ponad 550 uczestników, najwiêcej w historii tego wydarzenia. Czy by by³o to odzwierciedleniem a tak dobrej sytuacji polskiego rynku komputerowego? Z pewnoœci¹ wolê walki potwierdzi³a zaciêtoœæ, z jak¹ uczestnicy zmagali siê z 13 konkurencjami. Swoje umiejêtnoœci mogli sprawdziæ w: pla owej pi³ce no nej, wyœcigach motomaranów i quadów, crossie rowerowym, wspinaczce ska³kowej, biegu prze³ajowym, p³ywaniu, tenisie sto³owym i ziemnym, pi³karzykach sto³owych, si³owaniu siê na rêkê, uje d aniu mechanicznego byka oraz w typowo bran owej konkurencji rzucie dyskiem twardym. Na jak¹ odleg³oœæ mo e poszybowaæ ten komponent? Proszê samemu spróbowaæ, a nastêpnie porównaæ z wynikiem osi¹gniêtym na Olimpiadzie 40,7 m! Firma Microsoft ju po raz pi¹ty bra- ³a aktywny udzia³ i wspomaga³a finansowo organizacjê Olimpiady bran y IT. W tym roku Microsoft by³ opiekunem dwóch najbardziej popularnych i ekstremalnych dyscyplin sportowych wyœcigów quadów i motomaranów. Dla niewtajemniczonych dodajmy, e quady to czteroko³owe pojazdy wygl¹dem przypominaj¹ce motor, którym niestraszne s¹ adne ka³u e, b³oto, W drugim dniu olimpiady resellerzy poznali najnowsz¹ ofertê Microsoft podjazdy i zjazdy, a kierowania tak¹ maszyn¹ mo na nauczyæ siê w kilka minut. Motomarany z kolei to dwukad³ubowe, pneumatyczne ³odzie poruszaj¹ce siê po wodzie z zawrotn¹ szybkoœci¹ (do 115 km/h). S¹ wykonane z najwy szej jakoœci PVC i przez to zaskakuj¹co lekkie ³ódŸ z silnikiem wa y tylko 150 kg. Mo e na niej p³ywaæ od 1 do 4 osób. Przedstawiciele firmy Microsoft wziêli równie udzia³ w meczu towarzyskim w pla ow¹ wersjê pi³ki no nej z firm¹ Ever. Mecz ten dostarczy³ wielu wra eñ, bowiem na bramce Evera stan¹³ sam Bohdan Tomaszewski, legendarna postaæ polskiego sportu, komentator i dziennikarz sportowy. Nic wiêc dziwnego, e dru ynie Microsoft uda³o siê strzeliæ tylko jednego, honorowego gola. Dokona³ tego W³odzimierz Korzeñ, SMB Channel Telesales. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:1 dla dru yny Evera. Olimpiada bran y IT przeznaczona jest dla resellerów, producentów i dystrybutorów sprzêtu komputerowego. Impreza ma na celu integrowaæ œrodowisko IT i daæ impuls do nawi¹zania nowych kontaktów z producentami i dystrybutorami bran y IT oraz pog³êbienia wiedzy na temat ich ofert. Przejazd krêt¹ i wyboist¹ tras¹ wymaga³ du ej wprawy Tegoroczne nadmorskie zmagania firm komputerowych odby³y siê w pierwszy weekend wrzeœnia w Gdyni. Licz¹c na jeszcze wiêksze zainteresowanie w przysz³ym roku, CRN Polska ju rozpoczyna przygotowania do siódmej, równie niezapomnianej, Olimpiady bran y IT. Strategia Podczas konferencji Microsoft producenci oprogramowania wspó³pracy z Microsoft. W ramach Community Days Microsoft zorganizowa³ 1 paÿdziernika tego roku konferencjê dla firm produkuj¹cych oprogramowanie. W warszawskim Hotelu Marriott ponad 150 przedstawicieli kadry zarz¹dzaj¹cej firm ISV wys³ucha³o prelekcji przedstawicieli firmy Microsoft na temat dostêpnych form wspó³pracy z producentem. Zaproszeni goœcie z zainteresowaniem wys³uchali Janusza Krzyczkowskiego, Breadth ISV Managera w polskim oddziale Microsoft, który w klarowny i zwiêz³y sposób przybli y³ zasady dzia³ania programu partnerskiego Microsoft, a w szczególnoœci 6 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

7 œwiat wokó³ Ciebie Zainwestuj w wiedzê Rozpoczynamy nowy cykl bezp³atnych warsztatów dla partnerów firmy Microsoft, których celem jest pokazanie od strony praktycznej, jak sprawnie wdro yæ, utrzymaæ oraz wykorzystaæ w œrodowisku biznesowym technologie Microsoft Office System i Microsoft Windows XP. moim zdaniem... D laczego powinieneœ wzi¹æ udzia³ w tym szkoleniu? Po pierwsze, zdobêdziesz wiedzê o praktycznym, nie tylko ksi¹ kowym, marketingowym i teoretycznym zastosowaniu produktów Microsoft. Po drugie, poznasz funkcjonalnoœæ i zalety wykorzystania rozwi¹zañ do zarz¹dzania informacj¹ w oparciu o system operacyjny Microsoft Windows XP z uaktualnieniem SP2 i pakiet biurowy Microsoft Office System z dodatkiem SP 1. Po trzecie, poprzez pomyœlne zdanie egzaminu koñcz¹cego warsztaty potwierdzisz jeden z warunków, e twoja firma jest Partnerem Handlowym Microsoft na 2005 rok. Z jakimi zagadnieniami zapoznaj¹ ciê trenerzy z Computer Service Support? Poprzez praktyczne, nierzadko problemowe æwiczenia przedstawiaj¹ce zaawansowane wdro enia, z jakimi mo- esz spotkaæ siê w trakcie prowadzenia przez siebie dzia³alnoœci wœród klientów, pog³êbisz swoj¹ wiedzê z zakresu m.in. bezpieczeñstwa systemu informatycznego klienta, jego danych i posiadanych informacji, sprawnego systemu komunikacji i obiegu dokumentów w firmie. Warsztaty przeznaczone s¹ dla partnerów Microsoft, zarówno dla handlowców, jak i dla osób zarz¹dzaj¹cych projektowaniem systemów informatycznych, odpowiedzialnych za dobór rozwi¹zañ i technologii s³u ¹cych optymalizacji procesów zachodz¹cych w przedsiêbiorstwach oraz wdra aj¹cych systemy informatyczne. Zdaniem organizatorów, po zakoñczeniu szkolenia uczestnicy bêd¹ potrafili identyfikowaæ technologie Microsoft niezbêdne do realizacji specyficznych potrzeb ró nych przedsiêbiorstw, a tak e zaplanowaæ wdro enie u klienta oraz przeprowadziæ je w podstawowym zakresie. Warsztaty rozpoczê³y siê 4 paÿdziernika, a zakoñcz¹ przed œwiêtami Bo- ego Narodzenia. Szczegó³owe informacje o warsztatach dostêpne s¹ pod adresem partner. Witold Ozimek, dyrektor Computer Service Support SA, filia we Wroc³awiu Warsztaty maj¹ na celu przekonanie partnerów, e rozwi¹zania, jakie mo na zaproponowaæ przedsiêbiorstwom z wykorzystaniem technologii Microsoft Office System oraz Microsoft Windows XP s¹ kompletne i spe³niaj¹ce potrzeby ich klientów. Trudno przekazaæ rozwi¹zania wszystkich problemów, bo jest ich tyle ile przedsiêbiorstw, ale warsztaty wska ¹ najlepsze praktyki zastosowañ i ich praktyczn¹ realizacjê. dla ISV ISV Strategy Day niezale ni poznali mo liwoœci nawi¹zania œcie ki rozwoju w programie dla niezale - nych producentów oprogramowania. Tytu³ jego prezentacji: Dlaczego nie warto wspó³pracowaæ z Microsoft? okaza³ siê podchwytliwy. Przygotowuj¹c siê dla Pañstwa na dzisiejsze spotkanie, postawi³em sobie za cel, by po moim wyst¹pieniu nie tylko pominêli Pañstwo pierwszy fragment, koncentruj¹c siê na»warto wspó³pracowaæ z Microsoft«, ale przede wszystkim, by mieli Pañstwo orientacjê, jakie oferujemy poziomy wspó³pracy i jakie wartoœci biznesowe mo e dziêki temu osi¹gn¹æ Pañstwa firma wyjaœni³ na pocz¹tku spotkania Janusz Krzyczkowski. Aby przekonaæ szacowne gremium do celowoœci wspó³pracy z Microsoft, Breadth ISV Manager stara³ siê wcieliæ w rolê firmy produkuj¹cej oprogramowanie. Nim rozpocz¹³em swoj¹ przygodê z Microsoft, przez 5 lat pracowa³em w firmie ISV. Dlatego stara³em siê wyszukaæ w programie partnerskim Microsoft te przes³anki, które sk³oni¹ Pañstwa do rozpoczêcia z nami wspó³pracy lub do jej rozszerzenia. Aby jednak od pocz¹tku nie wymagaæ od Pañstwa zbyt wiele, przygotowaliœmy kilka œcie ek wspó³pracy, które s¹ otwarte dla wszystkich firm ISV. Jest to np., oprócz programu partnerskiego, program Empower, który traktujemy jako»podjazd«do dalszej wspó³pracy z Microsoft. Umo liwia on Pañstwu przygotowanie swojej aplikacji na tyle zaawansowanej technologicznie, by w kolejnym kroku poddaæ j¹ certyfikacji. A st¹d ju prosty krok do zostania partnerem o statusie Microsoft Certified Partner z kompetencj¹ ISV/Software Solutions powiedzia³ Janusz Krzyczkowski. Ka dy z partnerów móg³ tak e zapoznaæ siê z obszernym, drukowanym przewodnikiem po programie partnerskim Microsoft dla firm ISV. Znaczn¹ czêœæ konferencyjnego czasu Microsoft odda³ do dyspozycji swoim partnerom. Producenci firmy Soneta, Centrum Informatyki ZETO SA i InsERT mieli mo liwoœæ zaprezentowania swoich aplikacji wykorzystuj¹cych funkcjonalnoœæ Microsoft Office yczy³bym sobie, aby cykl»partnerzy prezentuj¹ «sta³ siê tradycj¹ naszych spotkañ. Bêdziemy starali siê wybieraæ wœród tworzonych przez Pañstwa rozwi¹zañ te najciekawsze, najbardziej innowacyjne i promowaæ je na forum publicznym wyjaœni³ Janusz Krzyczkowski. Partnerzy poznali równie serwery aplikacyjne z rodziny Microsoft Windows Server System i perspektywy rozwoju platform bazodanowych i programistycznych Janusz Krzyczkowski: Stara³em siê wyszukaæ w programie partnerskim Microsoft te przes³anki, które sk³oni¹ Pañstwa do rozpoczêcia z nami wspó³pracy Microsoft. Spotkanie zakoñczy³o wyst¹pienie jednego z najlepszych in ynierów Microsoft, posiadaj¹cego tytu³ MVP (Most Valuable Professional), który pokaza³, jak przy u yciu Visual Studio.NET 2005 szybko i ³atwo wykonaæ aplikacjê bazodanow¹ pracuj¹c¹ w oparciu o Microsoft SQL Server paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 7

8 œwiat wokó³ Ciebie Tajniki skutecznej o Podczas seminarium Projekt Bezpieczny Komputer partnerzy Microsoft dowiedzieli siê, co ka da z firm, inicjatorów akcji Dzieñ Bezpiecznego Komputera robi w zakresie bezpieczeñstwa i jak rozwija swoje produkty, aby by³y coraz bardziej odporne na wrogie ataki. W dziesiêciu miastach Polski firmy partnerskie Microsoft wziê³y udzia³ w seminarium pod nazw¹ Projekt Bezpieczny Komputer. Projekt by³ czêœci¹ nowej inicjatywy Microsoft Dzieñ Bezpiecznego Komputera. Od 20 wrzeœnia do 7 paÿdziernika Microsoft, z pomoc¹ inicjatorów akcji: firmami Intel, RSA Security, G Data i Symantec, informowa³ partnerów o najnowszych rozwi¹zaniach producentów z dziedziny bezpieczeñstwa komputerowego oraz stara³ siê uœwiadomiæ im skalê internetowych niebezpieczeñstw i sposoby walki z nimi. Bezpieczeñstwo powinno byæ kwesti¹ kluczow¹ dla ka dego u ytkownika komputera. Dlatego postawiliœmy sobie za cel uczuliæ naszych partnerów, by w kontaktach z koñcowym klientem przyk³adali wiêksz¹ wagê do poziomu stosowanych przez niego zabezpieczeñ zarówno w swoim komputerze domowym, jak i firmowym wyjaœni³ Andrzej Zaremba, Security Program Manager w polskim oddziale firmy Microsoft. Chcemy, aby nasi partnerzy posiadali wiedzê o zabezpieczaniu komputerów zarówno tych pojedynczych, jak i tych pod³¹czonych do sieci. Ka da z firm, któr¹ zaprosiliœmy do udzia³u w seminarium, wyjaœni³a, jak to robiæ z jej perspektywy. Poczynaj¹c od procesorów zawieraj¹cych specjalne modu³y odpowiedzialne za bezpieczeñstwo, przez hardware na nich oparty i zabezpieczony przed fizyczn¹ kradzie ¹, poprzez zaktualizowany i zabezpieczony system operacyjny, œciany ogniowe i systemy antywirusowe, a na kontroli dostêpu do sieci przez dodatkowe silne uwierzytelnianie koñcz¹c doda³ Andrzej Maækowski, przedstawiciel regionalny w województwie kujawskopomorskim. partner potrafi Seminaria prowadzili dedykowani dla partnerów z danego obszaru Polski przedstawiciele regionalni Microsoft, którzy przekazali swoim podopiecznym wiele informacji o maj¹cym wkrótce nast¹piæ (12 paÿdziernika) Dniu Bezpiecznego Komputera. Ta data, zdaniem organizatorów inicjatywy, ma od dziœ kojarzyæ siê koñcowemu u ytkownikowi komputera z akcj¹ uœwiadamiaj¹co-informuj¹c¹, i zabezpieczanie komputera powinno byæ tak oczywiste jak zamykanie drzwi od samochodu, a u ywanie programów antywirusowych jak zamontowanie w samochodzie autoalarmu. Informacje o bezpieczeñstwie komputerowym posz³y w œwiat 12 paÿdziernika wszelkimi dostêpnymi drogami i sposobami: poprzez prasê codzienn¹, radio, telewizjê, prasê bran ow¹. O bezpieczeñstwie mówili równie nauczyciele w szko³ach podstawowych i wyk³adowcy na uczelniach wy szych. dla najlepszych nagrody Microsoft przygotowa³ dla partnerów akcjê informacyjn¹ pod nazw¹ Projekt Bezpieczny Komputer, aby mogli oni przygotowaæ na ten dzieñ w swoim regionie wiele akcji i atrakcji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. Microsoft wspólnie z koalicjantami przeznaczy³ ponad 100 nagród, w tym m.in. oprogramowanie, myszki, klawiatury, koszulki itp. dla swoich partnerów, by Ci z kolei mogli zaoferowaæ je swoim klientom w organizowanych przez siebie lokalnych akcjach zwi¹zanych oczywiœcie z tematyk¹ bezpieczeñstwa np. internetowej grze na stronie WWW czy konkursie zorganizowanym w sklepie lub punkcie obs³ugi klienta. Liczy³a siê tak naprawdê dobra, interesuj¹ca i skuteczna idea. Opiszcie Wasz pomys³, poka cie przygotowane materia³y, poka cie, co chcecie zrobiæ ocenimy to i je eli nam siê spodoba, wspomo emy Was nagrodami dla Waszych klientów tak namawia³ partnerów do aktywnego udzia³u w akcji Krzysztof Kazior, przedstawiciel regionalny Microsoft w woj. wielkopolskim. Microsoft dla uczestników seminariów przygotowa³ równie materia³y informacyjne ulotki i broszury. Na stronach WWW, które zosta³y przygotowane specjalnie dla partnerów i dostêp, do których mo liwy by³ tylko przy u yciu tokenów otrzymanych podczas seminarium, znalaz³y siê wzory prezentacji, które partnerzy mogli wykorzystywaæ w póÿniejszych akcjach, wzory reklam do gazet, ulotki w formie elektronicznej, logo i banery do umieszczenia na stronach WWW. w stronê bezpieczeñstwa W trakcie ca³odniowego seminarium Microsoft przedstawi³ g³ówne za³o enia projektu Punkt Bezpiecznego Komputera, wymagania i warunku uczestnictwa (informujemy o tym na str. 38 przyp. red.) oraz wynikaj¹ce z udzia³u w projekcie korzyœci dla firm partnerskich propaguj¹cych bezpieczne rozwi¹zania i takowe u ytkowanie komputera. Prelegenci Microsoft opowiedzieli partnerom, jak w podstawowy sposób i ca³kowicie za darmo mo na zabezpieczyæ swój komputer co nowego jest w Windows Update, co wnosi Service Pack 2 dla Windows XP. Uczestnicy dowiedzieli siê, jak wygl¹da dziœ u ytkowanie komputera, na jakich zasadach dzia- ³aj¹ wirusy, jak reaguj¹ na zagro enia przeciêtni u ytkownicy, jakie zasady ochrony komputera powinni poznaæ. Jako odpowiedÿ na te pytania Microsoft przeprowadzi³ analizê propagacji wirusa na przyk³adzie robaka Blaster. Pokaza³a ona, e po miesi¹cu od og³oszenia odpowiedniego biuletynu bezpieczeñstwa ogromna liczba osób nie mia³a zainstalowanej w swoim systemie poprawki Krzysztof Kazior: zabezpieczanie komputera jest konieczne jak zamykanie samochodu Krzysztof Solarski i Jaros³aw Sokolnicki: Pamiêtajcie, e czasy, kiedy po instalacji oprogramowania mo na by³o poprzestaæ tylko na jego eksploatacji, przesz³y do historii 8 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

9 œwiat wokó³ Ciebie chrony komputera Chcemy uczulić naszych partnerów, by w kontaktach z końcowym klientem przykładali większą wagę do poziomu stosowanych przez niego zabezpieczeń. chroni¹cej przed atakiem Blastera. W przypadku u ytkowników korzystaj¹cych z ustawieñ domyœlnych i niezw³ocznie instaluj¹cych poprawki zabezpieczeñ prawdopodobieñstwo skutecznych ataków sieciowych tego typu jest znacznie ni sze. Microsoft poda³ równie przyk³ady na realizacjê projektu Trustworthy Computing, który wymaga d³ugookresowego zaanga owania prawdopodobnie bêdzie kontynuowany nawet w perspektywie dekady. Jednak ju teraz widoczne s¹ pozytywne efekty prac wykonanych przez Microsoft. Klienci firmy Microsoft odnotowali istotny spadek liczby epidemii spowodowanych przez wirusy w œrodowisku poczty po wprowadzeniu zmian w programie Microsoft Outlook 2002 dostêpnym w pakiecie Microsoft Office XP. Ci¹g³e podnoszenie jakoœci poprzez przechodzenie oprogramowania przez wiele rygorystycznych etapów projektowania i sprawdzania go to fundament dzia³ania czêœci programistycznej firmy Microsoft. Obecnie 23 produkty Microsoft s¹ projektowane i kodowane z uwzglêdnieniem rygorystycznych zasad bezpieczeñstwa. Nie zapominamy jednak o wczeœniejszych wersjach w ramach patchów i Service Packów wkodowujemy wy szy poziom bezpieczeñstwa w nasze serwery. I to skutkuje! Mniej biuletynów dla wersji spachowanych znaczy mniej dziur! doda³ Andrzej Maækowski. Podczas tego jednego seminarium patrnerzy mogli wys³uchaæ tak wielu producentów z bran y IT w jednym miejscu (Bydgoszcz, 23 wrzeœnia) poprzez partnera do klienta Microsoft stara³ siê uœwiadomiæ swoim partnerom, e o bezpieczeñstwo nale y dbaæ na ró nych poziomach i w ró nych miejscach, szczególnie, gdy chodzi o firmow¹ infrastrukturê. Aby zwiêkszyæ w polskich przedsiêbiorstwach poziom stosowanych zabezpieczeñ, to partnerzy musz¹ nauczyæ klientów dbaæ o bezpieczeñstwo. Co z tego, jeœli klient bêdzie œci¹ga³ uaktualnienia, bêdzie korzysta³ z programu antywirusowego z aktualn¹ baz¹ wirusów, kiedy np. jego serwer bêdzie sta³ w miejscu ogólnie dostêpnym? Mo e zdarzyæ siê taka sytuacja, e przyjdzie cz³owiek z Pen Drivem, na który przerzuci bazê Security Account Manager z zaszyfrowanymi has³ami z jego serwera. Takie has³a prêdzej czy póÿniej zostan¹ z³amane i wielce prawdopodobne jest wówczas w³amanie do jego sieci i dokonanie du ych zniszczeñ wyjaœni³ Andrzej Maækowski. Dlatego ka dy z partnerów Microsoft powinien w rozmowie z klientem pomóc mu odpowiedzieæ na kilka, pozwalaj¹cych zastanowiæ siê nad poziomem zastosowanych przez niego zabezpieczeñ, pytañ: Po co chroniæ dane, skoro mo na je po prostu wynieœæ na CD?; moim zdaniem... ukasz Grzeszczak, w³aœciciel, PS Komputer, Bydgoszcz Uwa am, e Projekt Bezpieczny Komputer to bardzo dobra inicjatywa. Szczególnie podoba³y mi siê rozwi¹zania technologiczne, sprzêtowe s³u ¹ce zabezpieczaniu komputera i danych, jak token firmy RSA Security. Idea firmy Microsoft polegaj¹ca na przybli eniu nam, i dziêki temu naszym klientom, samej idei bezpieczeñstwa, jest dla nas wa na. Jeœli jeszcze bêdziemy mieli mo liwoœæ pokazania siê w regionie z w³asn¹ reklam¹ jako firma bezpieczna i propaguj¹ca ideê bezpieczeñstwa, to bêdziemy mogli zwiêkszyæ wolumen sprzeda y. Czy warto zabezpieczaæ system, skoro mo na ukraœæ dysk?; Czy ma sens stosowanie NTFS, skoro mo na wynieœæ ca³y komputer?; Po co wprowadzaæ silne has³a, skoro zostawiamy niezablokowany komputer?; Co da wprowadzenie silnych hase³, skoro przykleimy je na monitorze?; Czy ma sens wprowadzanie podpisów cyfrowych, skoro u ytkownik nie wie, co to jest?. dzieje siê du o Cykl seminariów dla partnerów pod nazw¹ Projekt Bezpieczny Komputer to jeden z etapów d³ugofalowych dzia³añ firmy Microsoft nastawionej na szeroko pojête bezpieczeñstwo komputerowe. Na kolejnych stronach magazynu przeczytacie Pañstwo o pozosta³ych inicjatywach Microsoft s³u ¹cych wzmocnieniu powszechnej œwiadomoœci i wiedzy z zakresu tematyki bezpieczeñstwa komputerowego Centrum Bezpieczeñstwa Microsoft, Dniu Bezpiecznego Komputera, Punktach Bezpiecznego Komputera. Przemys³am Muller, w³aœciciel, Win Comp, Bydgoszcz Uwa am, e organizowanie spotkañ dotycz¹cych najnowszych rozwi¹zañ z zakresu bezpieczeñstwa, czy to w systemach operacyjnych Microsoft, czy oprogramowaniu wspieraj¹cym te systemy, jest nieodzowne. Prowadz¹c swój biznes nie ka dy ma czas, by mieæ sta³y dostêp do bie ¹cych informacji z dziedziny bezpieczeñstwa komputerowego. Natomiast dawka informacji na temat tego, co dzieje siê na œwiecie bezpoœrednio od dostawców danych us³ug i producentów oprogramowania jest dla nas bardzo cenna. paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 9

10 zbli enie Strach ma wielkie Service Pack 2 dla Microsoft Windows XP Dystrybucja d³ugo oczekiwanej i wzbudzaj¹cej, jeszcze przed premier¹, kontrowersje aktualizacji SP2 dla Windows XP jest ju w toku. Wielu u ytkowników systemów Microsoft ma jednak wci¹ wiele w¹tpliwoœci co do potrzeby jego instalacji. Wyjaœniamy, dlaczego ten dodatek jest tak istotny dla bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów Internetu. Krzysztof Florczak Windows Client Business Group Lead Microsoft Polska S ervice Pack 2 zosta³ zaliczony do kategorii aktualizacji krytycznych, niezbêdnych do zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeñstwa systemu Microsoft Windows XP, który jest jak dot¹d najbardziej udanym systemem operacyjnym firmy Microsoft dla koñcowych u ytkowników. Microsoft Windows XP powsta³ w oparciu o sprawdzone kody systemów Windows NT i Windows 2000, w których m.in. poprawiono szereg elementów odpowiadaj¹cych za nieprawid³owe dzia³anie szeregu aplikacji. System operacyjny Microsoft to równie szereg nowych, przydatnych funkcji. Do najwa niejszych nale y zaliczyæ umo liwienie przeniesienia danych u ytkownika oraz ustawieñ systemowych z poprzedniej wersji Windows, bez potrzeby ponownej konfiguracji. Na uwagê zas³uguje te opcja przywracania ustawieñ systemu, która w razie wyst¹pienie problemów po zainstalowaniu nowych aplikacji, czy zmiany ustawieñ systemowych, pozwala wróciæ do poprzedniej jego wersji (bez utraty spersonalizowanych ustawieñ i plików). Ciekawym rozwi¹zaniem zastosowanym w systemach Windows XP jest równie zaimplementowanie obs³ugi nagrywania p³yt CD-R i CD-RW do eksploratora Windows. Ponadto w wersji XP wprowadzono system ochrony plików, który zapobiega ich nadpisywaniu podczas instalacji aplikacji. W Windows XP zawarto tak e, przydatne dla administratorów sieci narzêdzie SysPrep, dziêki któremu mog¹ oni powieliæ sprawdzon¹ konfiguracjê systemów na wielu komputerach. w sieci bezpieczniej Windows XP to przede wszystkim poprawa bezpieczeñstwa. W systemie wbudowano m.in. zaporê firewall, chroni¹c¹ u ytkowników przed atakami z sieci. Istotnym elementem poprawiaj¹cym poziom zabezpieczeñ komputerów z zainstalowanymi systemami Windows XP jest wprowadzenie narzêdzia automatycznej aktualizacji. Dziêki niemu, podczas gdy u ytkownik surfuje po sieci, system samodzielnie pobiera niezbêdne aktualizacje. Proces ten przebiega przy ograniczonej szybkoœci, co ma uchroniæ u ytkownika przed zwolnieniem szybkoœci po³¹czenia z Internetem. Co wa ne, w przypadku zerwania po- ³¹czenia system wznowi pobieranie aktualizacji, gdy tylko zostanie ono przywrócone. Podobnie jak w poprzednich systemach, u ytkownikom Windows XP Microsoft zapewnia równie cykliczne aktualizacje w postaci Service Packów. Najnowszy z nich, SP2 dla Windows XP, wzbudzi³ jednak wiele kontrowersji jeszcze przed swoj¹ premier¹, a informacje o problemach wystêpuj¹cych po jego instalacji w innych wersjach jêzykowych sprawi³y, e wielu u ytkowników podchodzi do jego instalacji z ogromn¹ rezerw¹. Ta oto witryna wprowadza w œwiat Service Pack 2 dla Windows XP 10 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

11 zbli enie oczy dlaczego warto? Jak ju wczeœniej wspomnia³em, SP2 zosta³ uznany za aktualizacjê krytyczn¹, co oznacza, e jeœli u ytkownikom zale y na utrzymaniu wysokiego poziomu zabezpieczeñ systemu operacyjnego, powinni go zainstalowaæ! Service Pack 2 zawieraj¹cy rekordow¹ liczbê modyfikacji wykorzystuj¹cych zaawansowane technologie zabezpieczeñ, wydatnie poprawia bezpieczeñstwo systemu. Dodatek implementuje do systemu szereg narzêdzi, które u³atwi¹ zarówno domowym u ytkownikom, jak i informatykom opiekuj¹cym siê sieciami w firmach, zarz¹dzanie i kontrolowanie systemem zabezpieczeñ. SP2 wprowadza m.in. Windows Security Center nowe narzêdzie z poziomu, którego uzyskamy dostêp do wszystkich opcji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem naszego systemu. Dziêki zintegrowaniu wszystkich zabezpieczeñ system poinformuje nas równie o wyst¹pieniu potencjalnych zagro eñ (np. zbyt stare definicje wirusów, czy wy³¹czony firewall). SP2 rozszerza równie funkcjonalnoœæ dostêpnej w systemach Windows XP zapory. Uaktualnienie wprowadza tak e blokadê okien pop-up w przegl¹darce Internet Explorer oraz implementuje zdecydowanie bardziej rozbudowane zabezpieczenia programu Outlook Express. Dziêki temu aplikacja pocztowa mo e teraz lepiej radziæ sobie z niechcian¹ poczt¹ i chroniæ u ytkowników przed potencjalnie niebezpiecznymi za³¹cznikami. sk¹d tyle kontrowersji? Podobnie jak wiele innych nowoœci Microsoft, Service Pack 2 wzbudzi³ kontrowersje. Towarzysz¹ one zarówno premierom nowych systemów operacyjnych, jak i aktualizacjom, które wprowadzaj¹ tak znacz¹ce zmiany w strukturze systemu, jak dodatek Service Pack 2 dla Windows XP mówi Jacek Kolonko z serwisu Windows2003.pl. To w³aœnie gruntowna przebudowa struktury zabezpieczeñ systemu jest g³ównym powodem problemów z dzia³aniem niektórych aplikacji po zainstalowaniu SP2. Czêœæ aplikacji (pe³na lista znajduje siê na stronie poland), ze wzglêdu na zbyt przestarza³y kod, nie jest bowiem kompatybilna z systemem zaktualizowanym przez SP2. Warto zaznaczyæ tu, e Microsoft informowa³ o planowanych zmianach, które wprowadzi SP2, na d³ugo przed wprowadzeniem aktualizacji do dystrybucji, oferuj¹c jednoczeœnie pomoc w przebudowie problematycznych programów. SP2 wprowadza tak wiele zasadniczych zmian do struktury systemu, e niektóre aplikacje, aby poprawnie funkcjonowaæ w zaktualizowanym œrodowisku Windows XP, wymagaj¹ powa nych modyfikacji ich producentów. Wiêkszoœæ producentów, korzystaj¹c z pomocy Microsoft, ju zaktualizowa³a te programy. Ci, którzy jeszcze nie zd¹ yli tego uczyniæ, na pewno dostarcz¹ aktualizacje ju niebawem. Warto równie pamiêtaæ, e problemy zwi¹zane z instalacj¹ dodatku czêsto wywo³ywane s¹ równie przez dzia³aj¹ce w tle programy typu»spyware«przed instalacj¹ warto wiêc gruntownie przebadaæ swój komputer kontynuuje Jacek Kolonko. Przed zainstalowaniem aktualizacji SP 2 w firmie warto przeprowadziæ testow¹ instalacjê, do czego s³u y m.in. wersja dla profesjonalistów bran y IT, która specjalnie zosta³a wydana wczeœniej przed wprowadzeniem SP2 do mechanizmów automatycznej aktualizacji systemów klienckich. W razie problemów z mniej popularnymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie, u ytkownicy powinni zg³osiæ siê do ich producentów z proœb¹ o wprowadzenie stosownych zmian w ramach wsparcia technicznego gwarantowanego zazwyczaj bez dodatkowych kosztów w umowie licencyjnej twierdzi Jacek Kolonko. jak aktualizowaæ? W ci¹gu dwóch miesiêcy od dnia premiery SP2, która odby³a siê 18 sierpnia tego roku, Microsoft zamierza dostarczyæ u ytkownikom 100 milionów aktualizacji Service Pack 2 zawierający rekordową liczbę modyfikacji wykorzystujących zaawansowane technologie zabezpieczeń, wydatnie poprawia bezpieczeństwo systemu. (jak do tej pory swoje systemy zaktualizowa³o 80 milionów u ytkowników). SP2 dystrybuowany jest przede wszystkim za poœrednictwem systemu automatycznej aktualizacji. Mo na go równie pobraæ ze strony Windows Update, jak równie zamówiæ na stronach Microsoft p³ytê z dodatkiem. Ponadto SP2 bêdzie równie dostêpny w tzw. Punktach Bezpiecznego Komputera, które powsta³y na terenie ca³ej Polski w partnerskich firmach Microsoft, a o czym informujemy w naszym magazynie na str. 38. w pigu³ce Wirtualny serwer w wersji 2005 W paÿdzierniku na rynek trafi³a najnowsza wersja oprogramowania Virtual Server oznaczona numerem Visual Server 2005 jest uruchamiany na platformie Windows Server 2003, sam jednak umo liwia u ytkownikom tworzenie i uruchamianie na jednej maszynie wielu wirtualnych komputerów pracuj¹cych pod kontrol¹ systemów Windows Server 2003, Windows Server 2000, Windows NT, Linux, Unix oraz OS/2. Virtual Server 2005 przeznaczony jest dla firm, które z ró nych wzglêdów s¹ zmuszone korzystaæ ze starszych aplikacji, które uruchamiaæ mo na jedynie pod kontrol¹ starszych systemów operacyjnych oraz dla korporacji, które zamierzaj¹ przeprowadziæ migracjê systemow¹. w pigu³ce Wyd³u ony teleserwis W odpowiedzi na sugestie klientów Microsoft zdecydowa³ o wyd³u eniu pracy Biura Obs³ugi Klienta (BOK), usprawnieniu us³ugi aktywacji produktów oraz utworzeniu nowego call center w Szczecinie. Od 1 wrzeœnia Biuro Obs³ugi Klienta pracowaæ bêdzie w godzinach dotyczy to zarówno hotline (czyli telefonicznej pomocy technicznej), jak równie informacji handlowej, czyli infoserwisu. Wprowadzone z pocz¹tkiem wrzeœnia zmiany z pewnoœci¹ u³atwi¹ równie proces aktywacji produktów. Obecnie Microsoft œwiadczy je przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobê. BOK dostêpne jest pod numerem , zaœ lokalny infoserwis pod numerem paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 11

12 zbli enie Dzieñ z bezpiecznym komputerem 12 paÿdziernika to kolejna data, która ma szansê na trwa³e wpisaæ siê do kalendarza prospo³ecznych imprez w Polsce. Podczas Dnia Bezpiecznego Komputera Microsoft wraz z czo³owymi firmami z bran y IT w Polsce promuje bezpieczeñstwo sieciowe i komputerowe. moim zdaniem... Wojciech Kowasz, najm³odszy polski in ynier z tytu³em Microsoft Certified Professional Podstawowym zadaniem webcastów, które stworzyliœmy, jest zaznajomienie s³uchaczy w przewa aj¹cej grupie pocz¹tkuj¹cych u ytkowników komputerów z podstawami bezpieczeñstwa pracy z komputerem pod- ³¹czonym do Internetu. Mam tu na myœli z jednej strony odrobinê teorii, czyli wyjaœnienie takich pojêæ, jak wirus czy atak hakerski, z drugiej uœwiadomienie s³uchaczom skali zagro enia poprzez praktyczny pokaz krok po kroku, w jaki sposób wykorzystaæ wbudowane w systemie Windows P owo³any do ycia ogólnopolski projekt ma na celu edukacjê milionów u ytkowników komputerów i internautów w Polsce w zakresie bezpieczeñstwa informatycznego. Akcja ma szansê zdobyæ podobne uznanie jak inne, wa - ne spo³ecznie inicjatywy: Dzieñ bez Papierosa lub Sprz¹tanie Œwiata. Dzieñ Bezpiecznego Komputera w Polsce to projekt mechanizmy w celu zabezpieczenia swojego komputera. Webcasty s¹ krótkie i stworzone prostym, przystêpnym jêzykiem. Przekazuj¹ odpowiedni¹ dawkê wiedzy, która pozwala podnieœæ bezpieczeñstwo codziennej pracy. zainicjowany przez takie firmy, jak: Symantec, G Data, Intel, Hewlett-Packard, RSA Security, PKO BP, Telekomunikacja Polska i Microsoft. Pomys³ zorganizowania Dnia Bezpiecznego Komputera zosta³ zapo yczony z Norwegii. Przygotowany przez tamtejszy oddzia³ firmy Microsoft tzw. National Security Day spotka³ siê z du ym zainteresowaniem mediów i odbiorców koñcowych produktów firm komputerowych. Wed³ug Microsoft inicjatywa jest tak bardzo potrzebna, e na wiosnê 2005 roku przeprowadz¹ j¹ u siebie niemal wszystkie europejskie oddzia³y firmy. marka = magnes Do zorganizowania Dnia Bezpiecznego Komputera Microsoft zaprosi³ czo- ³owe firmy z bran y teleinformatycznej, które traktuj¹ problem zabezpieczania komputera i bezpiecznego korzystania z Internetu na tyle powa nie, e bez wahania przyst¹pi³y do ogólnopolskiej inicjatywy. Nie bez znaczenia by³a równie marka i renoma organizatorów. Powszechnie znani producenci sprzêtu komputerowego i dostawcy us³ug teleinformatycznych s¹ gwarantem powodzenia projektu. Organizuj¹c tê akcjê chcemy pokazaæ, e jesteœmy odpowiedzialn¹ firm¹, która dba o koñcowego u ytkownika naszych produktów i której zale y na bezpieczeñstwie. Najwy sza pora, aby przygotowaæ szereg akcji promuj¹cych ideê bezpiecznego korzystania z oprogramowania Microsoft. Z drugiej strony wci¹ pracujemy nad uaktualnieniami naszego oprogramowania pod k¹tem bezpieczeñstwa. Dlatego np. w Service Packu 2 dla Windows XP a 80% jego funkcjonalnoœci zwi¹zane jest ze zwiêkszeniem poziomu bezpieczeñstwa u ytkownika tego systemu powiedzia³ Andrzej Zaremba, Security Program Manager w polskim oddziale firmy Microsoft. Ka dy z organizatorów mówi³ podczas Dnia Bezpiecznego Komputera o podjêtych ze swej strony dzia- ³aniach uœwiadamiaj¹cych i edukuj¹cych w kwestii bezpieczeñstwa. Firmy Intel, RSA Security i Hewlett-Packard skupi³y siê na rozwi¹zaniach sprzêtowych, które ju s¹ dostêpne w komputerach oferowanych na polskim rynku. Fizyczne zabezpieczenie komputerów stacjonarnych i notebooków to o wiele wiêcej ni bezpieczeñstwo maszyn. To przede wszystkim zabezpieczenie dostêpu do firmowej sieci i znajduj¹cych siê tam informacji. 12 Microsoft dla Partnerów paÿdziernik 2004

13 zbli enie 7 kroków do zwiêkszenia bezpieczeñstwa komputera Krok 1: Korzystaj z zapory po³¹czenia internetowego Przez zainstalowanie zapory ogniowej (firewall) mo na uniemo liwiæ osobom z zewn¹trz w³amanie do sieci lub komputera za poœrednictwem Internetu. Blokuje ona równie ataki wiêkszoœci wirusów, próbuj¹cych bez autoryzacji dostaæ siê do naszego komputera lub, wykorzystuj¹c nasz komputer, rozes³aæ swoj¹ kopiê do innych u ytkowników Internetu. Korzystaj wiêc z zapory sprzêtowej lub programowej na swoim komputerze. Krok 2: Pobieraj aktualizacje Nale y pobieraæ i instalowaæ najnowsze aktualizacje oprogramowania (np. z witryny Windows Update), tak aby zawsze wyprzedzaæ o krok hakerów i mieæ pewnoœæ, e nasz system informatyczny jest odporny na ataki wykorzystuj¹ce dawno rozpoznane i zlikwidowane luki w oprogramowaniu. Krok 3: Korzystaj z aktualnego oprogramowania antywirusowego Tak jak nale y aktualizowaæ system operacyjny czy aplikacje biznesowe, nale y równie zapobiegaæ infekcjom wirusami, instaluj¹c oprogramowanie antywirusowe i regularnie je aktualizuj¹c. Wykorzystaj wiedzê i doœwiadczenie firm specjalizuj¹cych siê w walce o bezpieczeñstwo komputerów. Krok 4: U ywaj silnych hase³ Nie ma powodu, aby hakerom lub osobom zamierzaj¹cym zaatakowaæ system od wewn¹trz, u³atwiaæ uzyskanie dostêpu do systemu. Nale y pamiêtaæ o tym, by wybieraæ tzw. silne has³a i regularnie je zmieniaæ. Has³a to najpowszechniejsza metoda uwierzytelniania u ytkowników. Uwierzytelnianie bazuje na czymœ, co u ytkownik zna (np. tajne s³owo lub fraza), czymœ, co ma (np. odciski palców lub wzór têczówki oka) lub czymœ, co posiada (np. inteligentna karta, token lub fizyczny klucz). Krok 5: Przegl¹daj zasoby Internetu, zachowuj¹c œrodki ostro noœci Nale y zadbaæ, aby korzystanie z zasobów Internetu odbywa³o siê w bezpieczny sposób. Nale y znaæ sposoby minimalizacji zagro- eñ podczas przegl¹dania sieci. Strony internetowe mog¹ zawieraæ programy, które na ogó³ s¹ nieszkodliwe i po yteczne (np. animacje i menu wyskakuj¹ce), ale czasem mog¹ zawieraæ wirusy. Krok 6: Korzystaj z poczty w bezpieczny sposób Poczta jest najczêœciej u ywan¹ us³ug¹ internetow¹ i dlatego jest czêstym obiektem ataków. Wirusy, spam i fa³szywe alarmy mog¹ spowodowaæ, e korzystanie z poczty staje siê frustruj¹ce. Pamiêtaj nie nale y otwieraæ podejrzanych i nieznanych plików za³¹czonych w ach! Korzystaj z oprogramowania wspomagaj¹cego filtrowanie spamu, a tak e sprawdzaj¹cego za³¹czniki. Krok 7: Regularnie twórz kopie zapasowe i odtwarzaj dane Tworzenie kopii zapasowych powinno byæ jednym z podstawowych elementów bezpieczeñstwa informatycznego. Kopie zapasowe nale y testowaæ przez okresowe ich odtwarzanie, a przede wszystkim zagwarantowaæ poprawne procedury ich tworzenia i przechowywania. z tematyk¹ bezpieczeñstwa na lekcjach informatyki. Otrzymali równie p³yty CD z webcastami i prostymi testami poœwiêconymi bezpieczeñstwu. Microsoft przygotowa³ 5 tysiêcy takich kr¹ ków, które rozdystrybuowa³ do szkó³ poprzez sieæ swoich partnerów. Webcasty dostêpne siê równie na stronie oraz na witrynie poœwiêconej systemowi Windows Small Business Server 2003, z którego korzysta ju ponad 1000 pracowni komputerowych w polskich szko³ach Od strony merytorycznej przygotowa³ je najm³odszy polski in ynier systemowy z technologii Microsoft, 15-letni Wojciech Kowasz, a wykonaniem technicznym prezentacji zajê³a siê wroc³awska firma Xenium. Wieloœæ i ró norodnoœæ akcji propaguj¹cych Dzieñ Bezpiecznego Komputera ma szansê wpisaæ siê na sta³e w polsk¹ rzeczywistoœæ. Prawie ka dy z nas ma bowiem do czynienia z komputerem, jeœli nie w domu, to w miejscu pracy. I ka demu z nas powinno zale eæ na tym, by jego komputer d³ugo pozosta³ bezpieczny, a dziêki temu sprawny i przydatny. lektura obowi¹zkowa Na chwilê obecn¹ koalicja 8 firm- -organizatorów»dnia Bezpiecznego Komputera«jest grup¹ zamkniêt¹. Jednak powodzenie akcji i zadomowienie siê jej w umys³ach przeciêtnego Polaka u ytkownika komputera, mo e sprawiæ, e do przysz³orocznej edycji projektu do³¹cz¹ kolejne firmy, dla których bezpieczeñstwo rozwi¹zañ sieciowo- -komputerowych stanowi istotn¹ kwestiê doda³ Andrzej Zaremba. si³a mediów Na skalê ogólnopolsk¹ do projektu w³¹czone zosta³y media. W stacji telewizyjnej TVN reporterzy programu Uwaga! poruszyli temat bezpieczeñstwa komputerów, danych i sieci oraz transakcji finansowych dokonywanych drog¹ elektroniczn¹. W telewizyjnym studiu TVN w ci¹gu dnia na ten temat wypowiadali siê eksperci, przedstawiciele organizatorów projektu. W wydaniu Gazety Wyborczej z 12 paÿdziernika pojawi³y siê artyku³y edukuj¹ce w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i p³yta CD z filmem instrukta owym Jak zabezpieczyæ komputer?, a tak e wersjami demo programów antywirusowych. Równie magazyny o tematyce komputerowej ( Chip, Enter i CRN Polska ) zobligowa³y siê do popularyzacji wiedzy na temat bezpieczeñstwa. O wadze problemu i sposobach przeciwdzia³ania zagro eniom, na które nara eni s¹ powszechnie u ytkownicy komputerów i internauci, us³yszeli równie s³uchacze Radia Zet. Dlaczego zaanga owaliœmy w tê akcjê wszystkie rodzaje mediów? Chcieliœmy dotrzeæ z konkretn¹ informacj¹ do jak najwiêkszej liczby osób i pomóc im w kwestii odpowiedzialnego i œwiadomego korzystania z komputera wyjaœni³ Andrzej Zaremba. Dlatego jednoczeœnie ruszy³a strona internetowa któr¹ organizatorzy akcji bêd¹ promowaæ podczas swoich dzia³añ marketingowych. Bêd¹ równie dbali o dostarczanie do niej aktualnego contentu z zakresu bezpieczeñstwa. edukacja od najm³odszych lat Terminarz Dnia Bezpiecznego Komputera wype³niony by³ równie szeregiem dzia³añ skierowanych do uczniów szkó³ i uczelni wy szych. W ramach projektu IT Academy Microsoft zainteresowa³ 54 szko³y wy sze w Polsce pomys³em, aby 12 paÿdziernika odby³y siê w nich zajêcia z produktów firmy Microsoft pod k¹tem bezpieczeñstwa. Wyk³adowcy tych uczelni zostali wczeœniej przeszkoleni przez Microsoft z najnowszych produktów firmy. Natomiast uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów zapoznali siê Bezpieczeñstwo Microsoft Windows XP i Windows 2000 dla ekspertów To chyba najbardziej popularna i st¹d najczêœciej kupowana ksi¹ ka poœwiêcona bezpieczeñstwu. Jak sam tytu³ wskazuje, jej adresatem s¹ ci, którzy instaluj¹ lub konserwuj¹ te dwa systemy operacyjne. Trudno mi jest wyobraziæ sobie firmê instaluj¹c¹ te systemy, w której nie ma pod rêk¹ tego podrêcznika. Pos³ugiwanie siê intuicj¹, w tak wa nym dziœ zagadnieniu, jakim jest bezpieczeñstwo, jest tyle karko³omnym, co i ryzykownym podejœciem. Autorzy: Ed Bott, Carl Siechert, T³um.: Janusz Machowski ISBN: Stron: 656, 1 CD Cena: 98 z³ paÿdziernik 2004 Microsoft dla Partnerów 13

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 7 TARGI, KONFERENCJE, WYSTAWY

Warto wiedzieæ, e... 4 7 TARGI, KONFERENCJE, WYSTAWY Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (96), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2007 PL ISSN 1429-0200

Bardziej szczegółowo

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe 2 Telefonia komórkowa w Polsce SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 83-921962-6-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Raport URTiP za rok 2004 4 7 Antywirus dla komórek 8 9 Robert B³aszczyk: Jest

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz Faktyczny stan rynku telekomunikacyjnego 4 Intertelecom 2006 SPO ECZEÑSTWO INFORMACYJNE

TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz Faktyczny stan rynku telekomunikacyjnego 4 Intertelecom 2006 SPO ECZEÑSTWO INFORMACYJNE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 1 (89), rok dziesi¹ty styczeñ-marzec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY INDEKS 345237 numer 2 (98), rok dziesi¹ty kwiecieñ/czerwiec 2008 PL ISSN

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY INDEKS 345237 numer 3 (99), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2008 PL ISSN 1429-0200

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

raport u ytecznoϾ w internecie Sponsor Partnerzy

raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy lipiec 2010 spis treœci 6 Najlepsze polskie strony internetowe. Pod k¹tem u ytecznoœci Bran owy ranking u ytecznych wzorów do naœladowania. 29 Trudno o

Bardziej szczegółowo

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Dynamika sektora MSP na Pomorzu Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Gdañsk 2008 Autorzy Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³ Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (92), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15

Bardziej szczegółowo