TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta)"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚ CIOWYCH i GIEŁ D WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny P/ (rok ) (zgodnie z 86 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia r do 30 czerwca r Zawierający sprawozdanie wg Miedzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dnia (data przekazania) TRAVELPLANET.PL S.A. (skrócona nazwa emitenta) TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) WROCŁAW kod pocztowy) (miejscowość) ŚWIDNICKA 13 (ulica) (numer) (071) (071) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) Agencja Konsultingu i Audytingu Gospodarczego Accord ab Sp. z o.o., Wrocław, ul. Słubicka 18. (Podmiot uprawniony do badania) Raport półroczny zawiera: x Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego x Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporzadzenia sprawozdania fiansowego x Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego x Półroczne sprawozdanie finansowe x Wprowadzenie x Zestawienie zmian w kapitale własnym x Bilans x Rachunek przepływów pieniężnych x Rachunek zysków i strat x Dodatkowe informacje i objaśnienia x Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Raport półroczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa 1

2 Agencja Konsultingu i Audytingu Gospodarczego Accord ab Sp. z o.o Wrocław, ul. Słubicka 18 tel. (071) , ; fax. (071) RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca roku Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Travelplanet.pl Spółka Akcyjna we Wrocławiu Dokonaliśmy przeglądu załączonego półrocznego sprawozdania finansowego Travelplanet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Świdnicka 13, na które składa się: 1) wprowadzenie 2) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca roku wykazujący zysk netto w wysokości 194 tys. zł, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 226 tys. zł, 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 51 tys. zł, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowego zatwierdzonymi przez Unię Europejską dotyczącymi sprawozdawczości śródrocznej (MSR 34) półrocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym półrocznym sprawozdaniu finansowym na podstawie dokonanego przeglądu. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych wyżej wymienionego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Zarządu oraz osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Spółki. Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od 1 stycznia roku. Poprzednio opublikowane sprawozdania finansowe Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku oraz okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia roku zostały sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości i podlegały odpowiednio przeglądowi i badaniu przez innego biegłego rewidenta. Przedstawione w skróconym półrocznym sprawozdaniu finansowym dane porównywalne za wyżej wymienione okresy zostały przygotowane przez Spółkę przez przekształcenie danych poprzednio opublikowanych i nie stanowiły przedmiotu naszego odrębnego przeglądu i badania. 2

3 Dokonany przez nas przegląd nie ujawnił niczego, co wskazywałoby na istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30 czerwca roku oraz jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia roku do 30 czerwca roku, przekazywanego przez załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej. Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności sprawozdania z przeglądu zwracamy uwagę na następujące kwestie, które powinny być uwzględnione w rocznym sprawozdaniu finansowym: Spółka nie wyceniła udzielonych pożyczek (424 tys. zł) według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej w związku z tym nie jest znana kwota, o jaką należałoby skorygować wynik w przypadku dokonania takiej wyceny, Jako wartość środków trwałych w budowie Spółka wykazuje kwoty nakładów, które naszym zdaniem powinny stanowić w części koszty bieżącego okresu lub też koszty rozliczane międzyokresowo. Wpływ tych operacji na wynik finansowy jest możliwy do ustalenia w sprawozdaniu rocznym po dokonaniu szczegółowej analizy ponoszonych nakładów, Wycena opcji menedżerskich przyznanych pracownikom w czerwcu 2004 roku w ramach Programu opcji menedżerskich na lata 2003-, została dokonana w oparciu o cenę sprzedaży akcji Spółki wynikającą z jednej tylko transakcji sprzedaży akcji, jaka miała miejsce przed dopuszczeniem akcji Spółki do publicznego obrotu. W przypadku dokonania wyceny opcji przy zastosowaniu odpowiedniego modelu wartość opcji może być różna do wartości ujętej w sprawozdaniu, Wykazane w bilansie wartość zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług różni się od informacji zawartych w deklaracji podatkowej za miesiąc czerwiec, co należy wyjaśnić, Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły zostało sporządzone zgodnie ze standardami krajowymi. W sprawozdaniu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca dokonano przeklasyfikowania pozycji tego sprawozdania w celu odpowiedniej prezentacji danych. Spółka powinna zbudować politykę rachunkowości adekwatną do potrzeb, przyjętych zasad sporządzania sprawozdań finansowych i specyfiki zdarzeń gospodarczych występujących w Spółce. Stosowane dotychczas rozwiązania w obszarze rachunkowości powinny zostać uzupełnione i odpowiednio zmodyfikowane. Dynamicznym rozwój sprzedaży usług i ich masowy charakter wymagają odpowiednich nakładów na dostosowanie systemu informacyjnego do bieżących i przyszłych potrzeb Spółki. Biegły Rewident nr 9594/7164 Bożena Garbińska Biegły Rewident nr 9609/7166 Prezes Zarządu Biegły rewident nr 415/1217 Andrzej Błażejewski Ewa Suwara Wrocław, dnia 15 października roku. 3

4 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd Travelplanet.pl S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii i raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Prezes Zarządu Dyrektor Finansowy, Prokurent Tomasz Moroz Anna Chryplewicz dnia r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd Travelplanet.pl S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, niniejsze roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Prezes Zarządu Dyrektor Finansowy, Prokurent Tomasz Moroz Anna Chryplewicz dnia r. 4

5 ul. Świdnicka 13, Wrocław NIP: REGON: Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca roku 5

6 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce a. Travelplanet.pl S.A. powstała w wyniku zawarcia aktu założycielskiego Spółki sporządzonego w dniu r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr A nr 9347/2000 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy pl. Solnym 13, przed Notariuszem Heleną Szymczyk-Grabińską. Zgodnie z umową Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. b. Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 13. c. W dniu r. Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego pod nr RHB przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział VI Gospodarczy. Postanowieniem powyższego sądu w dniu Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS d. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim: działalność agencji podróży B. 2. Skład Zarządu i Prokury rok a. W skład Zarządu wchodzi: Pan Tomasz Moroz Prezes Zarządu; b. W skład Prokury wchodzą: Pani Anna Chryplewicz Prokurent; Pan Radosław Tadajewski Prokurent. 3. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od do i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. 4. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO ogłoszone przez Narodowy Bank Polski Okres Kurs średni w okresie Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu I-II kwartał 4,0805 3,8839 4,2756 4,0401 I-II kwartał 3,9002 3,7640 4,1065 4, Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego przeliczone na EURO. 6

7 WYBRANE DANE FINANSOWE I półrocze (rok bieżący) okres od do w tys. PLN I półrocze (rok poprzedni) okres od do I półrocze (rok bieżący) okres od do w tys. EUR I półrocze (rok poprzedni) okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,09-0,16 0,02-0,04 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,09-0,13 0,02-0,03 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,04 3,54 0,77 0,87 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,99 2,93 0,76 0,72 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,0 0,0 6. Segmenty branżowe wraz z aktywami i zobowiązaniami segmentów Spółka Travelplanet.pl S.A. przyjęła za podstawowy podział branżowy na segmenty w następujący sposób: Segment A sprzedaż internetowa 7

8 Segment B sprzedaż bezpośrednia Segment A Segment B Segment A Segment B I półrocze I półrocze I półrocze I półrocze tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności Pozostałe zyski (straty) z inwestycji Zysk (strata) na działalności operacyjnej Koszty finansowe - netto Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Aktywa zobowiązania krótkoterminowe Zastosowane zasady i metody rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o skumulowane umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztów wytworzenia określających wartość początkową nie zalicza się kosztów obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania. 8

9 Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego składnika majątku lub ujmuje jako odrębny składnik (tam, gdzie jest to właściwe), tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tego tytułu nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Spółki, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie zmierzyć. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane są metodą liniową w celu rozłożenia ich wartości początkowej przez przewidywane okresy ich użytkowania dla poszczególnych grup rodzajowych. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej zł których okres użytkowania jest krótszy niż 12 miesięcy, obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne: Dla wartości niematerialnych i prawnych: Inne wartości niematerialne i prawne 20 % Dla środków trwałych: Budynki i budowle- oraz środki trwałe w obcych obiektach 10% Urządzenia techniczne i maszyny 14-33% Środki transportu 33% Pozostałe środki trwałe 20% Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z ich wartością bilansową i ujmuje się w rachunku zysków i strat. Leasing rzeczowych aktywów trwałych, przy którym Spółka przejmuje znaczącą część ryzyka i pożytków wynikających z tytułu własności, stanowi leasing finansowy. Przedmiot leasingu finansowego ujmuje się w aktywach z dniem rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot: wartości godziwej przedmiotu leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe poniesione w okresie sprawozdawczym w części dotyczącej rat kapitałowych pomniejszają część kapitałową zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, pozostała część stanowiąca część odsetkową obciąża koszty finansowe okresu. Rozdzielenie opłat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową dokonywane jest w taki sposób, aby uzyskać dla każdego okresu stałą stopę procentową w stosunku do pozostałej do spłacenia kwoty zobowiązania. Rzeczowe aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. b. Należności i roszczenia krótkoterminowe Należności i roszczenia krótkoterminowe ujmuje się według kwot pierwotnie zafakturowanych z uwzględnieniem odpisów na należności nieściągalne, obciążających pozostałe koszty operacyjne. Należności w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień bilansowy należności w walucie obcej wycenia się odpowiednio według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Wartość należności z tyt. udzielonych pożyczek wycenia się na dzień bilansowy naliczając odsetki memoriałowe od wysokości pozostałej do spłaty pożyczki. 9

10 c. Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut obcych na rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP. Na dzień bilansowy jednostka nie posiadała rachunków bankowych w walutach obcych. d. Kapitały Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stanowi nadwyżka pomiędzy wyceną opcji menedżerskich a ceną nominalną akcji objętych za opcje. Opcje za rok zostały wycenione przez niezależną firmę audytorską, zaś opcje przyznane w 2004 roku za 2003 rok zostały wycenione po cenie sprzedaży, jaką uzyskał inwestor strategiczny sprzedając pakiet akcji Travelplanet.pl przed wejściem Spółki na giełdę. Programy emisji opcji na akcje. W latach Spółka wdrożyła zatwierdzony przez Radę Nadzworczą Program Motywacyjny w Travelplanet.pl S.A. Program opcji menadżerskich w spółce wraz z zasadami nabywania przez osoby do tego uprawnione był każdorazowo zatwierdzany przez Radę Nadzorczą uchwałą zgodnie ze statutem Spółki. Opcja przyznawana była za efekty lat 2003 i realizowana po zakończeniu danego roku obrotowego.rada nadzorcza corocznie akceptopwała listę osób uprawnionych do opcji. Za rok 2003 spółka przyznała uprawnionym sztuk akcji zwykłych imiennych po wartości nominalnej 1 zł za akcję. Za rok spółka przyznała osobom uprawnionym sztuk akcji po wartości nominalnej 1 zł za akcję. W 2004 roku Spółka wyemitowała akcje serii C które zostały przyznane i opłacone zgodnie z programem opcji przez osoby do tego uprawnione. e. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: - czynsze poniesione, - prenumeraty, - ubezpieczenia, - podatek od nieruchomości - składki członkowskie na rzecz organizacji do których Spółka należy (PIT, SEG) - koszty udzielonych rabatów - koszty sprzedaży bonów - koszty organizacji punktów obsługi klienta(pok). W skład rozliczeń międzyokresowych kosztów z tyt. leasingu wchodzą zapłacone czynsze inicjalne. Są one rozliczane przez okres trwania leasingu. Do kosztów sprzedaży bonów zalicza się poniesione nakłady ( w tym również prowizje z tyt. sprzedaży bonów) związane z wyprodukowaniem i dystrybucją bonów płatniczych. Koszty te rozliczane są przez okres ważności bonów płatniczych. 10

11 W skład kosztów organizacji punktów obsługi klienta wchodzą koszty związane z doradztwem i znalezieniem lokalizacji oraz wszelkie koszty związane z otwarciem POK lecz nie wchodzące w wartość początkową środka trwałego. Koszty organizacji punktów obsługi klienta rozliczane są przez okres 3 lat. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych na rzecz Spółki niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. Spółka nie utworzyła rezerw na świadczenia dla pracowników z tyt. nabywanych przez pracowników praw do odpraw emerytalnych. f. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. Wykazane na dzień 30 czerwca roku aktywa z tytułu podatku odroczonego zostały utworzone w zasadniczej części w odniesieniu do straty podatkowej możliwej do odliczenia. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Na dzień 30 czerwca roku rezerwę utworzono z tyt. naliczonych i niezapłaconych wynagrodzeń wraz z narzutami należnych pracownikom i zleceniobiorcom. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. g. Krótkoterminowe zobowiązania handlowe Krótkoterminowe zobowiązania handlowe ujmuje się według kwot pierwotnie zafakturowanych. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. 11

12 W skład zobowiązań krótkoterminowych wchodzą emitowane przez Spółkę bony Travelpass i Travelpass Plus. Są one środkiem płatniczym za imprezy turystyczne i bilety lotnicze i mogą być realizowane wyłącznie w Spółce. Zasady emisji i obrotu bonami są zaprezentowane w Regulaminach Bonów Travelpass i Travelpass Plus. Wartość niezrealizowanych bonów których termin ważności upłynął jest na dzień bilansowy ujmowana w przychodach operacyjnych. h. Rozliczenia międzyokresowe przychodów W rozliczeniach miedzyokresowych przychodów ujmowane są przychody z tyt. sprzedaży w leasingu zwrotnym Punktów Obsługi Klienta. h. Wynik finansowy Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Na niepodzielony wynik finansowy składają się straty z lat ubiegłych jak również błędy podstawowe. Błędami podstawowymi były korekty przychodów spowodowane zmianą prezentacji przychodów z tyt. naliczonej prowizji od sprzedaży imprez turystycznych. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług. Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości otrzymanych lub należnych przychodów z tytułu sprzedaży towarów i usług po pomniejszeniu o rabaty oraz podatek od towarów i usług. Dniem powstania przychodu z tytułu prowizji ze sprzedaży usług turystycznych jest dzień zapłaty wniesionej przez nabywcę usługi. Otrzymane zapłaty stanowią podstawę do oszacowania przychodów należnych. Ostateczna wysokość rzeczywistej prowizji ze sprzedaży usług turystycznych jest ustalana z chwilą rozliczenia sprzedanych usług z touroperatorem. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych. 12

13 Travelplanet.pl S.A. BILANS na dzień 30 czerwca koniec koniec koniec I półrocza roku I półrocza tys. PLN tys. PLN tys. PLN Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności handlowe oraz pozostałe należności Inne aktywa finansowe w tym należności długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Inne aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem

14 koniec koniec koniec I półrocza roku I półrocza tys. PLN tys. PLN tys. PLN Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Udziały (akcje) własne Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk netto okresu obrotowego Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego Udziały akcjonariuszy mniejszościowych Razem kapitały własne Zobowiązanie długoterminowe Pożyczki i kredyty bankowe Obligacje zamienne na akcje Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rozliczenia międzyokresowe przychodów Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Rezerwy krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe Pasywa razem

15 Travelplanet.pl S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 1 stycznia do 30 czerwca I półrocze I półrocze okres okres od od do do tys. PLN tys. PLN Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży w tym: towarów usług Koszt własny sprzedaży tym: towarów usług Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne 11 2 Pozostałe koszty operacyjne Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją 0 0 metodą praw własności Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 0 0 Zysk (strata) na działalności operacyjnej Koszty finansowe - netto Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 79 3 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Strata netto z działalności zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk (strata) na jedną akcję Z działalności kontynuowanej 0,09-0,13 Zwykły 0,09-0,13 Rozwodniony 0,09-0,13 Z działalności kontynuowanej i zaniechanej 0,09-0,13 Zwykły 0,09-0,13 Rozwodniony 0,09-0,13 15

16 Travelplanet.pl S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 6 miesięcy do 12 miesięcy 6 miesięcy do do 30 czerwca 31 grudnia 30 czerwca tys. PLN tys. PLN tys. PLN l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego zwiększenie wydania udziałów (emisji akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu zwiększenie Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego zwiększenie wydania udziałów (emisji akcji) ponad wartoscią nominalną zmniejszenie (z tytułu) Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu korekty błędów podstawowych z tyt. wyceny opcji menadżerskich Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z tyt. aktualizacji wyceny zwiększenie zmniejszenie (z tytułu) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

17 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Nierozliczony wynik z lat ubiegłych poczatek okresu korekty błędów podstawowych z tyt. memioriałowego ujecia przychodów ze sprzedaży usług pośrednictwa Nierozliczony wynik z lat ubiegłych poczatek okresu po korektach Zmiany nierozliczonego wyniku z lat ubiegłych zwiększenie z tyt przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia Nierozliczony wynik z lat ubiegłych koniec okresu Wynik netto początek okresu Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Travelplanet.pl S.A. 17

18 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 6 miesięcy do 6 miesięcy do 30 czerwca 30 czerwca tys. PLN tys. PLN A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej l. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej l. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych 75 0 dywidendy i udziały w zyskach 0 0 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 odsetki 75 0 inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 w jednostkach powiązanych 0 0 w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych 0 0 udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 Inne wydatki inwestycyjne

19 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej l. Wpływy 0 0 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 0 0 kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 Kredyty i pożyczki 0 0 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek 0-1 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki 0-10 Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l ll) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania gwarancje bankowe zabezpieczone lokatą NOTY OBJAŚNIAJĄCE 19

20 Noty objaśniające do bilansu NOTA 1A tys. PLN WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE koniec I półrocza koniec roku koniec I półrocza Inne wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) tys. PLN Inne wartości Wartości niematerialne niematerialne i prawne i prawne, razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu zwiększenia zakup i wytworzenie zmniejszenia sprzedaż 0 0 wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu amortyzacja za okres skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu NOTA 1 C tys. PLN WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) Własne używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem NOTA 2A 20

21 tys. PLN RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE koniec roku środki trwałe, w tym: budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem

22 NOTA 2B ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) Budynki i budowle Urzadzenia techniczne maszyny Środki transportu Inwestycje Inne środki rozpoczęteśrodki trwałe w trwałe budowie tys. PLN Środki trwałe, razem wartość brutto środków trwałych na początek okresu zwiększenia zmniejszenia wartość brutto środków trwałych na koniec okresu skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu amortyzacja za okres skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu wartość netto środków trwałych na koniec okresu

23 NOTA 2C ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) koniec roku tys. PLN własne używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu Środki trwałe bilansowe, razem NOTA 3A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE tys. PLN koniec roku należności od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych od pozostałych jednostek z tyt. pożyczek Należności długoterminowe netto odpisy aktualizujące wartość należności Należności długoterminowe brutto NOTA 3B tys. PLN jedn. waluta NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE koniec I koniec I koniec roku (STRUKTURA WALUTOWA) półrocza półrocza w walucie polskiej PLN w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) PLN pozostałe waluty w tys. zł w tys. PLN Należności długoterminowe, razem w tys. PLN NOTA 3C ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI 23 tys. PLN

24 DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) koniec roku początek okresu zwiększenia w tym zwiększenia udzielone pożyczki zmniejszenia spłaty pożyczek koniec okresu NOTA 5A ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO koniec roku tys. PLN Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: odniesionych na wynik finansowy Zwiększenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymiwynagrodzenia wypłacone w nastepnym roku Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi wtnagrodzenia za okres ubiegły wypłacone w roku bieżącym Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: odniesionych na wynik finansowy odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy NOTA 5B INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE tys. PLN 24

25 koniec roku czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: koszty leasingu pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: koszty sprzedazy bonów koszty powstania POK koszty pozyskania kapitału Inne rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 6A tys. PLN ZAPASY koniec roku materiały półprodukty i produkty w toku produkty gotowe towary zaliczki na dostawy Zapasy, razem NOTA 7A tys. PLN NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE koniec roku od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 538 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej Należności krótkoterminowe netto, razem odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem

26 NOTA 7B tys. PLN NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH koniec roku z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek stowarzyszonych odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem NOTA 7C tys. PLN ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH koniec roku Stan na początek okresu zwiększenia (dokonanie odpisu aktualizującego należności przeterminowane których prawdopodobieństwo braku zapłaty jest wysokie ) zmniejszenia (rozwiązanie odpisu aktualizujacego należności - spłata ) Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NOTA 7 D tys. PLN Jedn. waluta NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) koniec I koniec roku koniec I półrocza półrocza w walucie polskiej w tys. PLN w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. PLN b1. jednostka / waluta po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty w tys. zł w tys. PLN Należności krótkoterminowe, razem w tys. PLN NOTA 9A 26

27 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE koniec roku tys. PLN w jednostkach stowarzyszonych w pozostałych jednostkach należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 9C tys. PLN UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) Jedn. waluta koniec I półrocza koniec roku koniec I półrocza w walucie polskiej w tys. PLN w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. PLN pozostałe waluty w tys. zł w tys. PLN Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. PLN NOTA 9D tys. PLN ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) Jedn. waluta koniec I półrocza koniec roku koniec I półrocza w walucie polskiej w tys. PLN w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. PLN b1. jednostka / waluta pozostałe waluty w tys. zł w tys. PLN Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. PLN

28

29 NOTA 12 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) w tys. PLN Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj ograniczenia uprzywilejowania praw do akcji akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A akcje zwykłe imienne brak brak wkłady pieniężne B akcje zwykłe imienne brak brak wkłady pieniężne C akcje zwykłe imienne brak brak wkłady pieniężne D akcje zwykłe imienne brak brak wkłady pieniężne Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1 zł 29

30 NOTA 14 A KAPITAŁ ZAPASOWY koniec roku tys. PLN koniec I półrocza ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej utworzony ustawowo utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość z dopłat akcjonariuszy / wspólników inny (wg rodzaju) Kapitał zapasowy, razem NOTA 14B KAPITAŁ REZERWOWY Z TYT. AKTUALIZACJI WYCENY tys. PLN koniec I półrocza koniec roku ujawniony zgodnie z MSSF 2 w momencie zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości za rok za rok Kapitał zapasowy, razem NOTA 18A ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO koniec roku tys. PLN koniec I półrocza Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: odniesionej na wynik finansowy odniesionej na kapitał własny odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych związanych ze zmianą ujmowania przychodów odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi zmiany ujmowania przychodów odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi zmiany ujmowania przychodów Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy okresu w

31 związku z dodatnimi różnicami przejściowymi z tyt. wypłacenia wynagrodzeń za rok poprzedni w roku bieżącym odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem odniesionej na wynik finansowy odniesionej na kapitał własny odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy NOTA 18E ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) tys. PLN koniec roku koniec I półrocza początek okresu w tym: czynsze i eksploatacja telefony koszty outsorsingu call center koszty emisji bonów usługi marketingowe usługi zwiazane z kartami płatniczymi usługi zwiazane z badaniem sprawozdania finansowego zakup biletów lotniczych pozostałe usługi obce zwiększenia (rezerwy na koszty bieżącego okresu ) czynsze i eksploatacja telefony koszty outsorsingu call center koszty emisji bonów usługi marketingowe usługi zwiazane z kartami płatniczymi usługi zwiazane z badaniem sprawozdania finansowego zakup biletów lotniczych pozostałe usługi obce wykorzystanie (rezerw na koszty z poprzedniego okresu ) czynsze i eksploatacja telefony koszty outsorsingu call center koszty emisji bonów usługi marketingowe

32 - usługi zwiazane z kartami płatniczymi usługi zwiazane z badaniem sprawozdania finansowego zakup biletów lotniczych pozostałe usługi obce koniec okresu w tym: czynsze i eksploatacja telefony koszty outsorsingu call center koszty emisji bonów usługi marketingowe usługi zwiazane z kartami płatniczymi usługi zwiazane z badaniem sprawozdania finansowego zakup biletów lotniczych pozostałe usługi obce razem NOTA 19A w tys. PLN ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE koniec roku koniec I półrocza wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego Zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 19B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY koniec roku w tys. PLN koniec I półrocza powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem

33 NOTA 19C w tys.pln walut Jedn. a ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE koniec I koniec roku koniec I (STRUKTURA WALUTOWA) półrocza półrocza w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. jednostka / waluta po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł NOTA 20A w tys.pln ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE koniec roku koniec I półrocza wobec jednostek stowarzyszonych inne zobowiazania finansowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy wobec znaczącego inwestora kredyty i pożyczki, w tym: wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: emisji bonów płatniczych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń pozostałe fundusze specjalne - ZFŚS Zobowiązania krótkoterminowe, razem

34 NOTA 20B w tys.pln jedn waluta ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) koniec I półrocza koniec roku koniec I półrocza w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. jednostka / waluta po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł NOTA 24 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA- RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) koniec roku w tys.pln przychody netto ze sprzedazy usług marketingowych w tym: od jednostek powiązanych przychody netto ze sprzedazy usług - prowizje za sprzedaż usług turystycznych w tym: od jednostek powiązanych NOTA 25A w tys.pln koniec roku PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW przychody netto ze sprzedazy towarów w tym: od jednostek powiązanych przychody netto ze sprzedazy towarów, razem w tym: od jednostek powiązanych

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 POCZTA Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-09-30 19:15:05 Do : EM Kancelaria KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA za okres od 1 kwietnia 2014 do 30 września 2014 roku sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości Wrocław, 21 listopada 2014 roku 1 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NETMEDIA

RAPORT PÓŁROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NETMEDIA RAPORT PÓŁROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NETMEDIA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 30 CZERWCA 2008 R. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. CHEMOSERVIS-DWORY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 Morizon S.A. Sportowa 8B, 81-300 Gdynia Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 1. NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 ROKU za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - Dz. U. Nr 49, poz.463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU 2013 FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe..... 4 I. Dane jednostki... 5 II. Czas trwania Jednostki... 5

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Spółki SELVITA Spółka Akcyjna

GRUPA KAPITAŁOWA Spółki SELVITA Spółka Akcyjna GRUPA KAPITAŁOWA Spółki SELVITA Spółka Akcyjna SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU Kraków, 12.05.2014 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo