RAPORT ROCZNY 2012 ANNUAL REPORT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY 2012 ANNUAL REPORT 2012"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2012 ANNUAL REPORT 2012 List Prezesa do Udziałowców... 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku... 4 Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Sprawozdanie finansowe Letter to Shareholders... 3 Management Board s report on the Bank performance Opinion and Report of the Independent Auditor Financial report

2 LIST PREZESA DO UDZIAŁOWCÓW Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Nabywcy listów zastawnych i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W minionym roku Pekao Bank Hipoteczny S.A. koncentrował się na utrzymaniu silnej pozycji konkurencyjnej w sektorze. W 2012 roku zysk netto Banku osiągnął poziom tys. złotych wobec tys. złotych w roku Niższy wynik został spowodowany koniecznością zachowania bezpiecznych warunków udzielania nowych kredytów w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Mocna struktura kapitałowa Banku jest potwierdzona wysokim współczynnikiem wypłacalności na poziomie 17,70% i świadczy o dużych możliwościach rozwojowych Banku w kolejnych latach. Stabilna kondycja finansowa oraz wysoki poziom bezpieczeństwa naszego Banku zostały po raz kolejny potwierdzone przez agencję Fitch Ratings, która utrzymała rating Banku na poziomie A- oraz rating nadany listom zastawnym emitowanym przez Bank na poziomie A. W 2012 roku w ramach Drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela nasz Bank przeprowadził 4 publiczne emisje listów zastawnych, w tym pierwszą emisję denominowaną w walucie obcej przeprowadzoną na rynku polskim. Łączna wartość wyemitowanych listów wyniosła 342,5 mln złotych oraz 10 mln Euro. W marcu 2012 roku Pekao Bank Hipoteczny S.A. rozpoczął wdrażanie nowej strategii rozwoju na lata Strategia określa pozycję Banku w Grupie Pekao jako specjalisty w długoterminowym finansowaniu nieruchomości komercyjnych średniej wielkości. Główne cele strategiczne dla Banku to: pozyskiwanie długoterminowego finansowania w celu kredytowania rynku nieruchomości, dywersyfikacja źródeł finansowania Grupy Pekao poprzez emisję listów zastawnych, utrzymanie wysokiej efektywności działania, zachowanie bezpiecznego poziomu ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego oraz utrzymanie wysokiego ratingu Banku i listów zastawnych. W roku 2013 chcemy utrzymać pozycję banku specjalistycznego i emitenta bezpiecznych papierów wartościowych, zapewniając Klientom wysokiej jakości produkty kredytowe, a nabywcom emitowanych przez nas listów zastawnych wieloletnie godziwe zyski z pewnej inwestycji. W imieniu Zarządu Banku przekazuję wszystkim Pracownikom i Współpracownikom podziękowania za zaangażowanie w pracy. Dziękując Państwu za okazane zaufanie i wspieranie naszych działań, zapraszam do lektury Raportu Rocznego za rok 2012, który zawiera szczegółowe informacje o naszej działalności. Z wyrazami szacunku, Tomasz Mozer Prezes Zarządu 2

3 LETTER TO SHAREHOLDERS Dear Shareholders, mortgage bond Holders, and Clients of Pekao Bank Hipoteczny S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A. focused on maintaining its strong competitive position in the sector over the past year. The Bank s net profit in 2012 reached PLN 15,675 thousand against PLN 17,274 thousand in This lower rate was caused by the necessity to continue the application of prudential terms of new loans extended in the tough macro-economic environment. The strong capital structure of the Bank is confirmed by a high solvency rate of 17.70% and it testifies to the Bank s vast potential to develop in the coming years. A stable financial condition and high rate of our Bank s security were once again confirmed by the Fitch Ratings agency who have upkept our rating A- and the A rating awarded to the mortgage bonds issued by the Bank. In 2012, our Bank carried out 4 public issues of mortgage bonds as part of the Second Bearer s Mortgage Bonds Programme, in this, the first on Polish soil issue denominated in a foreign currency. The total value of the mortgage bonds issued was PLN million and EUR 10 million. Pekao Bank Hipoteczny S.A. last March launched its new development strategy in the years The Strategy defines the Bank s position in the Pekao Group as a specialist in long-term financing of medium-sized commercial property. The key strategic objectives of the Bank include: getting long-term financing to credit the real estate market, diversification of Pekao Group s financing sources by way of issuing mortgage bonds, maintaining high business performance, keeping the credit, operating and market risks at a secure level and preserving the high rating of the Bank and its mortgage bonds. We are planning to keep our position of a dedicated bank and the issuer of reliable securities also in 2013 by offering to our Clients our high quality credit products and a long-time, decent return on safe investment to the buyers of our mortgage bonds. On behalf of the Bank Management Board, I hereby give my thanks to all the Employees and Collaborators for their commitment and input. While appreciating your trust and support to our goals, I encourage you to read the 2012 Annual Report which carries full information about our operations. Sincerely, Tomasz Mozer Chief Executive Officer 3

4 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 15 lutego

5 SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe Banku za rok Sytuacja makroekonomiczna w roku 2012, w tym sektor bankowy Działalność Pekao Banku Hipotecznego S.A... 8 Działalność kredytowa i emisyjna Wyniki finansowe za rok Główne wskaźniki efektywności i ich zmiana... 9 Zmiany głównych pozycji Sprawozdania z sytuacji finansowej Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku na lata Struktura własnościowa, władze Banku, powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy Struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku w 2012 roku Władze Spółki Powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy Dodatkowe informacje Oświadczenia Zarządu Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań

6 Sprawozdanie Zarządu 1. Wybrane dane finansowe Banku za rok 2012 Wyszczególnienie Dynamika (%) Rachunek zysków i strat w tysiącach zł - Wynik z tytułu odsetek ,1% - Wynik z tytułu prowizji i opłat ,0% - Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych ,1% do obrotu oraz Wynik z inwestycji finansowych Odpisy z tytułu utraty wartości ,6% - Ogólne koszty administracyjne ,1% - Pozostałe koszty i przychody operacyjne ,6% - Wynik na działalności operacyjnej ,7% - Zysk przed opodatkowaniem ,7% - Zysk za okres ,7% Bilans w tysiącach zł - Suma bilansowa ,7% - Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,1% - Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów ,7% wartościowych Zobowiązania wobec banków ,0% - Kapitał własny ,7% - Kapitał zakładowy ,0% - Liczba akcji ,0% - Wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) ,1% - Zysk na jedną akcję* (w tys. zł) 7,03 7,75 90,7% Wskaźniki (%) - Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) 6,56% 7,64% 85,9% - Rentowność kapitału netto (ROE netto) 5,30% 6,17% 85,9% - Rentowność aktywów (ROA) brutto 1,05% 1,08% 97,2% - Marża odsetkowa na aktywach ogółem 1,89% 2,16% 87,5% - Wskaźnik Koszty/dochody** 51,66% 43,05% 120,0% - Współczynnik wypłacalności 17,70% 16,74% 105,7% * Zysk na jedną akcję wyliczony na podstawie średniej ważonej liczby akcji. ** Współczynnik Koszty/dochody wyliczony jest na podstawie ilorazu sumy: ogólnych kosztów administracyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych do sumy: wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu prowizji i opłat, wyniku na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu, wyniku z inwestycji finansowych oraz pozostałych przychodów operacyjnych. 6

7 Sprawozdanie Zarządu Jedynym akcjonariuszem Pekao Banku Hipotecznego S.A. jest Bank Pekao S.A., posiadający 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W związku z powyższym Bank należy do Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. i jego sprawozdania finansowe są konsolidowane ze sprawozdaniami finansowymi Banku Pekao S.A.. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. podlegają konsolidacji bezpośrednio ze sprawozdaniami finansowymi większościowego akcjonariusza Banku Pekao S.A.. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. stanowi część Grupy Kapitałowej Banku UniCredit (UCG). Osiągnięte przez Bank wyniki za 2012 r. zostały opisane w rozdziale nr 4: Wyniki finansowe za rok Sytuacja makroekonomiczna w roku 2012, w tym sektor bankowy Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) tempo wzrostu gospodarczego wyniosło w 2012 roku 2,0% wobec wzrostu PKB o 4,3% w roku Ubiegły rok przyniósł wyraźne pogorszenie kondycji popytu krajowego, którego wzrost wyhamował do zaledwie 0,1% z poziomu 3,4% rok wcześniej. Wynikało to ze spowolnienia tempa wzrostu spożycia indywidualnego do zaledwie 0,5% oraz wyhamowania wzrostu inwestycji do 0,6%. Niska dynamika konsumpcji to konsekwencja sytuacji na rynku pracy oraz podwyższonej inflacji, które przełożyły się na spadek realnego funduszu płac i w konsekwencji sytuację dochodową konsumentów. Wyhamowanie aktywności inwestycyjnej związane było z zakończeniem dużych projektów, finansowanych ze środków publicznych, oraz stopniowym ograniczeniem nowych inwestycji przedsiębiorstw w związku ze spadkiem nowych zamówień. Przy stagnacji popytu krajowego w 2012 roku głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był eksport netto za sprawą poprawy salda wymiany handlowej z zagranicą. W 2012 r. sytuacja sektora bankowego pozostała stabilna, chociaż na rynku bankowym widoczna była wyraźna różnica pomiędzy pierwszą i drugą połową 2012 roku. Związane to było ze zmianami zachodzącymi w gospodarce. Po dość solidnym wzroście PKB w I. połowie roku, II połowa ub. roku przyniosła wyraźne spowolnienie. Towarzyszyło temu pogorszenie się wyników finansowych firm oraz zmiana na niekorzystne trendów na rynku pracy. W obliczu spowolnienia i malejącej inflacji Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w listopadzie cykl obniżek stóp procentowych (na koniec 2012 r. stopa referencyjna została zredukowana do 4.25%). W zakresie otoczenia regulacyjnego najważniejszymi wydarzeniami w sektorze bankowym w 2012 roku były: dalsze zmiany mające na celu ograniczenie dostępu klientów do kredytów walutowych (wprowadzenie wyższego wymogu kapitałowego dla tego typu kredytów) oraz zmiany w programie Rodzina na swoim ograniczające skalę subsydiów do kredytów mieszkaniowych. Według prognoz w 2013 roku wzrost PKB ukształtuje się na poziomie 1,7%. Spodziewany jest spadek inwestycji z uwagi na ograniczenie inwestycji publicznych oraz mniejszą skalę aktywności inwestycyjnej w sektorze prywatnym przy słabej kondycji popytu zewnętrznego. Jednocześnie oczekiwane jest utrzymanie dynamiki spożycia indywidualnego gospodarstw domowych na niskim poziomie. W efekcie popyt krajowy będzie w stagnacji, a głównym źródłem wzrostu gospodarczego pozostanie eksport netto. W zakresie rozwiązań regulacyjno-podatkowych wpływ na działalność banków mogą mieć: ewentualne wprowadzenie nowej opłaty bankowej, w swym zamierzeniu mającej podnieść poziom zabezpieczeń całego sektora bankowego oraz możliwe wprowadzenie zmian regulacyjnych ułatwiających dostęp klientów detalicznych do kredytów konsumpcyjnych (liberalizacja tzw. rekomendacji T). Biorąc pod uwagę ograniczony charakter zmian oraz niekorzystne otoczenie makroekonomiczne proponowane rozwiązania nie będą mieć prawdopodobnie większego wpływu na dynamikę tych kredytów w 2013 r. 7

8 Sprawozdanie Zarządu 3. Działalność Pekao Banku Hipotecznego S.A. Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 1 grudnia 1999 roku nr 244/KNB/99. Przywołana podstawa działalności Banku określa, że do podstawowych czynności Pekao Banku Hipotecznego S.A. należy udzielanie kredytów hipotecznych i innych kredytów dopuszczonych ww. ustawą oraz emisją hipotecznych i publicznych listów zastawnych. Działalność kredytowa i emisyjna Na koniec 2012 roku 100% kapitału zakładowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. oraz 100% głosów na WZA było w posiadaniu Banku Pekao SA. Pekao Bank Hipoteczny w 2012 roku prowadził działalność kredytową zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa, zaleceniami nadzorczymi oraz standardami obowiązującymi w Grupie Pekao. Bank kontynuował budowanie bezpiecznego portfela kredytowego oraz dążył do utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku finansowania nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, przy jednoczesnym utrzymaniu dochodowości portfela kredytowego. Wartość portfela kredytowego Banku ukształtowała się na koniec 2012 roku na poziomie 1 712,68 mln zł, tj. o 155,01 mln zł niższym w porównaniu do poprzedniego roku. Połowę portfela stanowiły należności od klientów indywidualnych (z czego 53,85% w walucie) oraz połowę należności od przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego (w tym 46,69% to kredyty walutowe). Na przestrzeni roku 2012 podpisano 61 umów kredytowych na łączną kwotę 85,99 mln zł. Wolumen nowych kredytów na nieruchomości komercyjne wyniósł na koniec omawianego okresu 75,69 mln zł i jego udział w łącznej sprzedaży stanowił 88,02%. Wartość kredytów hipotecznych udzielonych klientom indywidualnym na cele mieszkaniowe wyniosła 10,30 mln zł, co stanowiło 11,98% całej sprzedaży. Bank udzielał kredytów hipotecznych klientom spełniającym kryteria w zakresie zdolności kredytowej i nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu. W marcu 2012 roku Pekao Bank Hipoteczny rozpoczął wdrażanie nowej strategii rozwoju na lata Celami strategicznymi Banku są: pozyskiwanie długoterminowego finansowania w celu kredytowania rynku nieruchomości oraz dywersyfikacja źródeł finansowania Grupy Pekao poprzez emisję listów zastawnych, utrzymanie wysokiej efektywności działania, zachowanie bezpiecznego poziomu ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego oraz utrzymanie wysokiego ratingu Banku i listów zastawnych. Strategia określiła też pozycję Banku w Grupie Pekao jako specjalisty w długoterminowym finansowaniu nieruchomości komercyjnych średniej wielkości. W 2012 roku działania sprzedażowe Banku koncentrowały się na obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. Kolejny rok Bank specjalizował się w finansowaniu projektów średniej wielkości. W ubiegłym roku dokonano istotnych zmian w systemie zarządzania sprzedażą, a proces kredytowy został poddany dalszym usprawnieniom. Akwizycja kredytów w segmencie klientów indywidualnych nie była dla Banku w 2012 roku priorytetem z uwagi na panujące niskie warunki cenowe w tym segmencie. Dominująca pozycja dużych banków sieciowych, działających w oparciu o własną sieć sprzedaży, przeznaczających duże nakłady na aktywność promocyjną i marketingową i dyktujących niskie ceny kredytów mieszkaniowych, uniemożliwia Bankowi konkurowanie w tym segmencie rynku. Reaktywowanie działalności w obszarze kredytów mieszkaniowych jest możliwe w przypadku wzrostu marż kredytowych powyżej kosztów refinansowania. Bank nie zrealizował planów sprzedaży w 2012 r. z uwagi na silną konkurencję w obydwu obszarach swojej aktywności. Poprawy sytuacji Bank upatruje w zacieśnieniu współpracy z Bankiem Pekao S.A. i oparciu na sieci dystrybucji Banku Pekao S.A. 8

9 Sprawozdanie Zarządu W 2012 roku w ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela Bank przeprowadził 4 publiczne emisje listów zastawnych: w lutym na kwotę 150,00 mln zł, w sierpniu 150,00 mln zł, w październiku 10,00 mln Euro i w grudniu 45,20 mln zł. Listy zastawne cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów. Rating Pekao Banku Hipotecznego S.A. jest na poziomie A-. W grudniu 2012 r. agencja Fitch Ratings utrzymała rating A nadany listom zastawnym emitowanym przez Pekao BH, potwierdzając tym samym ich stabilność i wysoki poziom ich bezpieczeństwa. Ogólna kwota wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości przyjętych przez Bank jako zabezpieczenie kredytów hipotecznych wg stanu na r. wyniosła ,31 tys. złotych, wartość wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych, wg stanu na dzień r. wyniosła ,37 tys. złotych. Przeciętna marża stosowana w Banku dla kredytów w 2012 roku wyniosła 2,34%. 4. Wyniki finansowe za rok 2012 W 2012 roku zysk osiągnął poziom tys. zł., wobec tys. zł. w porównaniu do roku W dalszym ciągu utrzymuje się mocna struktura kapitałowa Banku, potwierdzona wysokim współczynnikiem wypłacalności na poziomie 17,70%, ulegając zwiększeniu o 0,96 punktów procentowych w porównaniu z rokiem Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne oraz wielkości wybranych pozycji Rachunku zysków i strat oraz Sprawozdania z całkowitych dochodów zostały zaprezentowane na poniższych diagramach. Główne wskaźniki efektywności i ich zmiana 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% w % 5,00% 4,00% 31 grudnia grudnia ,00% 2,00% 1,00% 0,00% Wskaźnik ROE brutto Wskaźnik ROE brutto na koniec 2012 roku wyniósł 6,56%, ulegając zmniejszeniu o 1,08 punktów procentowych w porównaniu z 2011 r. 9

10 Sprawozdanie Zarządu 7,0% 6,0% 7,0% 5,0% w % w % 6,0% 4,0% 5,0% 3,0% 4,0% 2,0% 3,0% 1,0% 31 grudnia grudnia grudnia grudnia ,0% 0,0% 1,0% Wskaźnik ROE netto 0,0% Wskaźnik ROE netto Wskaźnik ROE netto według stanu na 31 grudnia 2012 wyniósł 5,3%, natomiast na koniec 2011 r. był na poziomie 6,17%. 2,0% 2,0% 1,5% w % 1,5% 1,0% 31 grudnia grudnia 2011 w % 1,0% 0,5% 31 grudnia grudnia ,5% 0,0% Wskaźnik ROA Wskaźnik ROA wyniósł na koniec grudnia 2012 r. 1,05% nie ulegając istotnej zmianie w stosunku do końca roku ,0% 3,0% Wskaźnik ROA 2,0% w % 31 grudnia grudnia ,0% 0,0% Marża odsetkowa na aktywach ogółem Marża odsetkowa na aktywach ogółem w 2012 r. wyniosła 1,89% i zmniejszyła się o 0,27 punktu procentowego w porównaniu z 2011 rokiem ,0% 50,0%

11 0,0% Marża odsetkowa na aktywach ogółem Sprawozdanie Zarządu 60,0% 50,0% 40,0% w % 30,0% 31 grudnia grudnia ,0% 10,0% 0,0% Wskaźnik Koszty/Dochody 18,50% Wskaźnik koszty do dochodów w 2012 r. wyniósł 51,66%, ulegając podwyższeniu o 8,61 punktu procentowego w stosunku do roku ,40% 18,50% w % w % 14,30% 16,40% 12,20% 14,30% 10,10% 12,20% 31 grudnia grudnia grudnia grudnia ,00% 10,10% Współczynnik wypłacalności 8,00% Współczynnik wypłacalności W 2012 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 17,70% wobec 16,74% w 2011 r w tys. zł w tys. zł grudnia grudnia grudnia grudnia Wynik na działalności operacyjnej Wynik na działalności operacyjnej w 2012 r. wyniósł tys. zł. wobec tys. zł. w 2011 roku. 0 Wynik na działalności operacyjnej 11

12 Sprawozdanie Zarządu w tys. zł grudnia grudnia w tys. zł Ogólne koszty administracyjne 31 grudnia grudnia Ogólne koszty administracyjne Ogólne koszty administracyjne w 2012 r. wyniosły tys. zł. wobec poziomu tys. zł. w 2011 roku. Zmiany głównych pozycji Sprawozdania z sytuacji finansowej w tys. zł w tys. zł Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków 31 grudnia grudnia grudnia grudnia 2011 Portfel kredytów hipotecznych w r. wyniósł tys. zł. i uległ zmniejszeniu o tys. zł. w porównaniu Kredyty Zobowiązania Zobowiązania z 2011 rokiem. Wartość nominalna wyemitowanych i pożyczki własnych z tytułu papierów emisji wobec wartościowych banków wyniosła tys. zł. wobec tys. zł. w 2011 roku. Wartość nominalna udzielone zobowiązań własnych wobec banków wynosiła tys. zł. i uległa zmniejszeniu o tys. zł. w stosunku do 2011 r. klientom papierów wartościowych Struktura udzielonych kredytów oraz źródeł finansowania jest zamieszczona w Sprawozdaniu finansowym. 12

13 Sprawozdanie Zarządu Główne pozycje Sprawozdania z sytuacji finansowej za 2012 rok przedstawiają się następująco: w tys. zł w % w tys. zł w % Aktywa Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką ,0% ,4% Kredyty i pożyczki niezabezpieczone hipoteką ,4% ,5% Pozostałe aktywa finansowe ,8% ,9% Inne ,8% ,2% Aktywa razem ,0% ,0% Pasywa Zobowiązania wobec banków ,0% ,9% Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych ,6% ,7% Kapitał własny ,0% ,1% Inne ,4% ,3% Pasywa razem ,0% ,0% Ze względu na specyfikę Banku, dominującą pozycję w aktywach stanowią kredyty. Działalność kredytowa Banku opisana została w rozdziale 3. Głównym źródłem finansowania działalności operacyjnej Banku w 2012 roku były otrzymane linie kredytowe oraz emisja hipotecznych listów zastawnych. 5. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia Pekao Bank Hipoteczny S.A. identyfikował, mierzył, monitorował i zarządzał wszystkimi rodzajami ryzyk we współpracy z jednostkami kontroli ryzyka i zarządzania ryzykiem podmiotu dominującego. W 2012 roku Bank aktualizował wewnętrzne zasady, regulacje i procedury działania Banku w celu dostosowania procesu zarządzania ryzykami do nowych wymagań nadzorczych i standardów Grupy Kapitałowej, do której Bank należy. Powyższe działania dotyczyły głównie ryzyka kredytowego i w mniejszym stopniu pozostałych rodzajów ryzyka identyfikowanego przez Bank, przy czym żadne z nich nie miało istotnego wpływu na jakość i zakres procesów zarządzania ryzykami. Ryzyka identyfikowane przez Bank w 2012 r. nie uległy zmianie w stosunku do ryzyk identyfikowanych w roku 2011 i obejmowały: Ryzyko kredytowe, w skład którego wchodziły następujące rodzaje ryzyka: ryzyko kontrahenta rozumiane jako ryzyko niewywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Banku, ryzyko koncentracji na dłużnika lub grupę dłużników powiązanych tj. ryzyko poniesienia przez Bank strat związanych z nadmierną koncentracją ekspozycji kredytowych wobec pojedynczych kredytobiorców i/lub grup kredytobiorców 13

14 Sprawozdanie Zarządu powiązanych, w wyniku występowania dużych zaangażowań istotnie odbiegających od pozostałych ekspozycji kredytowych. ryzyko pozostałych koncentracji kredytowych, tj. ryzyko znacznej koncentracji strat kredytowych w związku z występowaniem w Banku znaczących ekspozycji wobec podmiotów należących do jednego sektora gospodarczego, pochodzących z jednego regionu geograficznego bądź powiązanych w inny sposób, ryzyko rezydualne rozumiane jako ryzyko poniesienia przez Bank strat związanych z mniejszą skutecznością przyjętych zabezpieczeń (w tym w wyniku spadku cen rynkowych nieruchomości). W celu ograniczenia poziomu ryzyka kredytowego Bank posiada zdefiniowane procedury i procesy zarządzania zarówno ryzykiem poszczególnego kredytobiorcy, jak i ryzykiem grup kredytobiorców o zbliżonej charakterystyce. W Banku funkcjonują również wewnętrzne limity ekspozycji kredytowych, a kompetencje i proces podejmowania decyzji kredytowych jest uzależniony od oceny poziomu ryzyka. Bank przeprowadza także testy warunków skrajnych, oceniając wpływ tych sytuacji na jakość portfela kredytowego i poziom rezerw tworzonych na ekspozycje kredytowe. Ryzyko rynkowe, w skład którego wchodziły: ryzyko walutowe, tj. ryzyko poniesienia przez Bank strat w wyniku zmian kursów walutowych znajdujących odzwierciedlenie w wartości wyceny poszczególnych składników bilansowych i pozabilansowych wyrażonych w walutach obcych, ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej rozumiane jako ryzyko dla przychodów i kapitału wynikające z niekorzystnych zmian stóp procentowych. W celu ograniczenia poziomu ryzyka rynkowego Bank dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm ostrożnościowych, a ekspozycja na ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej (wyznaczana poprzez kalkulację pozycji pierwotnych w instrumentach bazowych jest monitorowana m.in. z zastosowaniem metody VaR (Value at Risk). Ryzyko płynności rozumiane jako ryzyko braku możliwości wypełnienia swoich zobowiązań płatniczych, zarówno oczekiwanych jak i nieoczekiwanych bez zagrożenia dla codziennych operacji Banku lub jego kondycji finansowej. W celu ograniczenia poziomu ryzyka płynności Bank dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm ostrożnościowych i na potrzeby zarządzania i monitorowania płynnością sporządza raporty płynności. W obszarze płynności długoterminowej Bank przeprowadza analizy stabilności źródeł finansowania oraz dokonuje pomiaru płynności strukturalnej w oparciu o wskaźniki pokrycia określające stopień finansowania kredytów długoterminowymi pasywami. Bank dokonuje również codziennej kalkulacji nadzorczych miar płynności krótko- i długoterminowej. Wyniki analizy płynności długoterminowej wskazują na wysoki poziom bezpieczeństwa Banku w zakresie finansowania działalności. Bank przeprowadził w roku 2012 cztery emisje listów zastawnych, w tym trzy emisje o łącznej wartości 345,2 mln zł oraz emisję w Euro o wartości 10 mln EUR. Ryzyko operacyjne rozumiane jako ryzyko wynikające z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. System zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego realizowany jest na wszystkich poziomach organizacyjnych Banku i jest stopniowo rozszerzany i rozwijany. Bank przekazuje dane na temat incydentów ryzyka operacyjnego do scentra- 14

15 Sprawozdanie Zarządu lizowanego w Grupie Pekao S.A. systemu ewidencji zdarzeń i strat o charakterze operacyjnym. Bank posiada również kluczowe wskaźniki ryzyka operacyjnego, których wartości są również okresowo przekazywane do podmiotu dominującego. Ryzyko biznesowe, na które składają się: ryzyko emisji listów zastawnych, tj. ryzyko poniesienia przez Bank strat związanych z koniecznością wykupu przed terminem wymagalności wyemitowanych listów zastawnych w wyniku przekroczenia limitów ustawowych; ryzyko wyniku finansowego rozumiane jako ryzyko poniesienia przez Bank strat finansowych wynikające z nieoczekiwanych zmian wolumenów i/lub cen produktów oferowanych przez Bank, niekorzystnych zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym (w tym także zmian pozycji konkurencyjnej Banku i zachowań klientów), które nie są ujęte w ryzyku kredytowym, rynkowym i operacyjnym. Ryzyko to obejmuje także ryzyko niekorzystnych dla Banku zmian w otoczeniu prawnym, a także ryzyko z tytułu innych czynników nie ujętych w innych rodzajach ryzyka. W celu ograniczenia ryzyka emisji listów zastawnych, Bank wprowadził wewnętrzne limity emisji listów zastawnych mające na celu zapewnienie nadzabezpieczenia emisji w stopniu zapewniającym zachowanie limitów ustawowych. Ryzyko wyniku finansowego ograniczane jest m.in. poprzez monitorowanie i odpowiednio szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową, kontrolę skutków ekonomicznych działań podejmowanych przez Bank, podejmowanie działań mających na celu ograniczanie kosztów i inne działania mające na celu optymalizację przychodów i kosztów. Ryzyko reputacji i ryzyko strategiczne rozumiane odpowiednio jako ryzyko strat wynikające z możliwości niekorzystnej oceny działalności Banku przez rynki finansowe, klientów, partnerów biznesowych, inwestorów, a także przez instytucje nadzorujące działalność Banku (ryzyko to należy postrzegać ze względu na skalę działalności Banku w kontekście ryzyka reputacyjnego całej Grupy PEKAO/UCG) oraz jako ryzyko strat wynikających z niewłaściwie podjętych i wdrażanych decyzji strategicznych względnie braku niezbędnych decyzji tego typu, które miałyby być odpowiedzią na zachodzące na rynku zmiany. Ryzyka powyższe są ograniczane poprzez obowiązek przeprowadzania wewnętrznych konsultacji w zakresie nowo wprowadzanych produktów i nowych rodzajów działalności pod kątem oceny ryzyk, które produkty / działania te mogą generować oraz wprowadzania metod ograniczania tych ryzyk. Głównym czynnikiem mającym wpływ na poziom ryzyka występującego w Banku w 2012 roku była nadal utrzymująca się niekorzystna sytuacja rynkowa mająca wpływ zarówno na ryzyko kredytowe (w tym głównie na ryzyko kontrahenta), jak i na ryzyko rynkowe. Opis dotyczący zarządzania ryzykiem w 2012 roku zamieszczony został w sprawozdaniu finansowym za rok W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zarządzania w/w rodzajami ryzyk w Banku funkcjonują następujące Komitety wspierające działalność Zarządu Banku w tym zakresie: Komitet ALCO którego przedmiotem działania są w szczególności ryzyka rynkowe i ryzyko płynności; Komitet Kredytowy Banku którego przedmiotem działania jest ryzyko kredytowe; Komitet Ryzyka Operacyjnego którego działalność dotyczy ryzyka operacyjnego. Według stanu na koniec 2012 roku żaden z zewnętrznych i wewnętrznych limitów nie został przekroczony. Szczegółowy opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń zamieszczony został w sprawozdaniu finansowym za rok

16 Sprawozdanie Zarządu Działając w ramach Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Bank szczególną uwagę przykłada do zachowania bezpiecznych poziomów wykorzystania limitów związanych z emisją listów zastawnych określonych w ww. Ustawie. Żaden z ustawowych limitów w 2012 roku nie został przekroczony, a poziom ich wykorzystania wskazuje na bezpieczne zasady prowadzenia działalności w tym zakresie. Limity ustawowe związane z emisją listów zastawnych i poziom wykorzystania wg stanu na 31 grudnia 2012 roku. Wyszczególnienie Maksymalny limit wewnętrzny art.13 ust.1 art. 14 art. 15 ust.1 pkt. 5 art. 15 ust. 2 art. 15 ust. 3 art. 17 art. 18 ust. 1 art. 18 ust. 2 Stosunek ogólnej kwoty wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką i nabytych wierzytelności innych banków z tytułu takich kredytów, w części przekraczającej 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości do ogólnej kwoty wierzytelności zabezpieczonych hipoteką (w %). Stosunek wartości hipotecznych listów zastawnych znajdujących się w obrocie do 60% ogólnej kwoty bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzytelności wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %). Stosunek ogólnej wartości nabytych akcji i udziałów innych podmiotów do funduszy własnych banku (w %). Stosunek ogólnej wartości przyjętych lokat terminowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do funduszy własnych Banku. Stosunek ogólnej wartości przyjętych lokat terminowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz listów zastawnych do ogólnej kwoty wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką i nie zabezpieczonych hipoteką, jeżeli kredytobiorcą, gwarantem lub poręczycielem spłaty są podmioty wymienione w art. 3 ust.2 pkt.1 ustawy oraz nabytych wierzytelności innych banków z tytułu takich kredytów Stosunek ogólnej wartości listów zastawnych znajdujących się w obrocie do sumy funduszy własnych Banku i rezerwy na zabezpieczenie listów zastawnych Stosunek nominalnej wartości hipotecznych listów zastawnych znajdujących się w obrocie do nominalnej wartości wierzytelności zabezpieczonych hipoteką oraz środków dodatkowych, wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych Stosunek kosztów z tytułu odsetek od hipotecznych listów zastawnych znajdujących się w obrocie (narastająco od początku roku obrotowego) do przychodów z tytułu odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką oraz środków dodatkowych, wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (narastająco od początku roku obrotowego) 14,21% 25,00% 72,93% 90,00% 0,00% 7,00% 229,83% 530,00% 89,30% 94,00% 316,51% 3600,00% 62,51% 90,00% 66,67% 90,00% 16

17 Sprawozdanie Zarządu Wyszczególnienie Maksymalny limit wewnętrzny art. 18 ust. 3 art. 23 zd. 1 art. 23 zd. 2 Stosunek wartości wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 pkt. 1 ustawy, lokat w NBP oraz gotówki do nominalnej wartości wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %) Stosunek wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotekami ustanowionymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych do ogólnej wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %) Stosunek wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego do ogólnej wartości wierzytelności zabzepieczonych hipotecznie, wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %) 2,75% 9,00% 4,87% 8,00% 0,65% 0,80% 6. Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku na lata Misją Banku Hipotecznego jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych w celu kredytowania rynku nieruchomości oraz dywersyfikacja źródeł finansowania w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A. Bank upatruje szansę we wzroście emisji listów zastawnych ze względu na wysoki popyt wśród potencjalnych inwestorów. Mocną stroną Banku jest wysoki rating Banku i listów zastawnych. Bank ma przywilej emisji listów zastawnych, prowadząc działalność emisyjną w ramach aktywnego programu emisyjnego. Bank wykorzystuje listy zastawne do zapewnienia stabilnego długoterminowego finansowania, mając możliwość wykorzystania listów zastawnych do zapewnienia długoterminowego finansowania w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz wypełnienia niszy w Grupie w zakresie kredytów na nieruchomości średniej wielkości. Bank chce utrzymać pozycję emitenta bezpiecznych papierów wartościowych, podnosząc atrakcyjność banku specjalistycznego poprzez inicjowanie zmian w otoczeniu regulacyjnym. Główne cele strategiczne Banku na lata to: dywersyfikacja źródeł finansowania dla Grupy Pekao poprzez emisję listów zastawnych; wysoka efektywność działalności (C/I) ca 45%; wysoki udział finansowania listami zastawnymi minimum 50% pozyskanych na rynku kapitałowym; ugruntowanie pozycji Banku jako specjalisty w długoterminowym finansowaniu nieruchomości komercyjnych średniej wielkości w Grupie Pekao; utrzymanie bezpiecznego poziomu ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego utrzymanie ratingu Banku i listów zastawnych na poziomie inwestycyjnym. 17

18 Sprawozdanie Zarządu 7. Struktura własnościowa, władze Banku, powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy Struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku w 2012 roku. Bank Pekao S.A. posiada imiennych akcji zwykłych serii A, B, C, D, E, F, G i H, o wartości nominalnej ,- złotych każda, o łącznej wartości nominalnej złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. i uprawniających Bank Pekao S.A. do wykonywania prawa głosu ze 100% akcji. Lp. Nazwa akcjonariusza Akcje Głosy na WZA Liczba % Liczba % 1 Bank Polska Kasa Opieki S.A RAZEM Zgodnie ze Statutem Banku wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi imiennymi. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych. Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami są określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa. Papiery wartościowe emitowane przez Bank nie dają ich posiadaczom specjalnych uprawnień kontrolnych. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu Statut Banku nie przewiduje żadnych ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu z akcji Banku. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Banku Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności akcji oraz prawa własności papierów wartościowych emitowanych przez Bank. Do zmiany Statutu Banku wymagana jest Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku oraz zarejestrowanie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Władze Spółki Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających w Pekao Banku Hipotecznym S.A. oraz uprawnienia osób zarządzających w 2012 roku nie uległy zmianie w stosunku do stanu prawnego, jaki obowiązywał w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Pekao Banku Hipotecznego S.A. organem zarządzającym Banku jest Zarząd. Członkowie Zarządu powoływani są w liczbie od trzech do pięciu osób przez Radę Nadzorczą, która ustala liczbę członków Zarządu. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powinna mieć obywatelstwo polskie. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Członkowie Zarządu powoływani są na trzy lata i mogą być odwołani w każdym czasie. Zarząd reprezentuje Pekao Bank Hipoteczny S.A. na zewnątrz oraz kieruje jego działalnością. Zarząd jest odpowiedzialny za bieżące prowadzenie spraw Banku, zapewnia pełną realizację celów Banku wynikających z planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych. Sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Banku należą do kompetencji Zarządu. Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Do kompetencji Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. należy w szczególności: sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Banku oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego, 18

19 Sprawozdanie Zarządu podejmowanie decyzji o emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów zastawnych oraz określanie warunków i formy emisji, podejmowanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, chyba że prawo do podejmowania decyzji w tych sprawach Zarząd powierzy stałym lub doraźnym Komitetom działającym w Banku. Do kompetencji Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. należy, m.in.: zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji, wyrażanie zgody lub odmowa udzielenia zezwolenia na zbycie akcji, wyrażanie zgody na udzielanie kredytów, w wyniku których maksymalna kwota zaangażowania kredytowego Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie przekroczyłaby kwotę tys. zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walutach wymienialnych. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Banku. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto lub o pokryciu strat netto, udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Banku należy ponadto: podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Banku lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Banku lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, dokonywanie zmian Statutu Banku, podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji, ustalanie terminu wypłaty dywidendy, podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Banku. 19

20 Sprawozdanie Zarządu Poniżej zawarte są informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. oraz informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych przez Bank dla osób zarządzających i nadzorujących. Zarząd Wg stanu na dzień r. Zarząd Banku był czteroosobowy i działał w następującym składzie: Pani Irena Stocka, Pani Agata Kwaśniak, Pan Krzysztof Puchalski, Pan Jerzy Tofil. Rada Nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego S.A. Uchwałą nr 9/2012 z dnia 26 marca 2012 roku powołała Zarząd Banku na nową trzyletnią kadencję w następującym składzie: Pan Tomasz Mozer, Pani Agata Kwaśniak, Pan Krzysztof Puchalski, Pan Jerzy Tofil. Nowa kadencja Zarządu rozpoczęła się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Banku, tj. 5 kwietnia 2012 roku. Rada Nadzorcza Banku Uchwałą nr 10/2012 z dnia 26 marca 2012 r., powołała Pana Tomasza Mozera na Prezesa Zarządu Banku, przy czym powołanie jest skuteczne z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Od dnia 5 kwietnia 2012 roku do czasu uzyskania zgody KNF, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Tomaszowi Mozerowi pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Banku. W dniu 28 sierpnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Tomasza Mozera na Prezesa Zarządu Banku. W dniu 6 września 2012 roku Pan Jerzy Tofil złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2012 roku. W 2012 roku Zarząd Banku działał w następującym składzie i uzyskał wynagrodzenie w wysokości: Imię i nazwisko Pełniona funkcja Wynagrodzenie 2012 roku (zł), w tym składki ZUS Premia za 2011 rok (zł), wypłacona w 2012 roku, w tym składki ZUS Tomasz Mozer Prezes Zarządu Irena Stocka Prezes Zarządu * Agata Kwaśniak Członek Zarządu Krzysztof Puchalski Członek Zarządu Jerzy Tofil Członek Zarządu * w tym odprawa emerytalna. Wynagrodzenia wykazane w powyższej tabeli nie obejmują rezerw na nagrody dla Członków Zarządu Banku za 2012 rok w kwocie 763 tys. zł. (w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych: 34 tys. zł.) oraz zasiłków wypłaconych przez ZUS. W wykazanych kwotach uwzględniono m.in. ubezpieczenie na życie. Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. 20

21 Sprawozdanie Zarządu Rada Nadzorcza W okresie od r. do r. Rada Nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego S.A. działała w składzie: Imię i nazwisko Grzegorz Piwowar Diego Biondo Luigi Lovaglio Tomasz Kubiak Rafał Baranowski Robert Smuga Pełniona funkcja Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S..A. W okresie od roku do roku działał Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku w składzie: Pan Rafał Baranowski Przewodniczący Komitetu Audytu, Pan Grzegorz Piwowar, Pan Tomasz Kubiak, Pan Robert Smuga. W okresie od do roku działał Komitet Kredytowy Rady Nadzorczej Banku w składzie: Pan Grzegorz Piwowar, Pan Diego Biondo, Pan Tomasz Kubiak, Pan Robert Smuga. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy Podmiotem dominującym bezpośrednio wobec Pekao Banku Hipotecznego S.A. jest Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 100% akcji Banku. W związku z tym, że Bank Pekao S.A. jest spółką zależną Grupy UniCredit, UCG jest podmiotem dysponującym pośrednio 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Pekao Banku Hipotecznego S.A. za pośrednictwem Banku Pekao S.A. Transakcje z jednostkami powiązanymi Bank przeprowadza transakcje z podmiotem dominującym oraz podmiotami powiązanymi w ramach Grupy. Transakcje z jednostkami powiązanymi obejmują także transakcje z personelem zarządczym podmiotów Grupy Pekao oraz z pracownikami Pekao Banku Hipotecznego S.A. Transakcje z jednostkami powiązanymi dokonywane są w ramach normalnej działalności biznesowej. Obejmują one głównie kredyty, depozyty, transakcje wymiany walut obcych. Wartość transakcji z jednostkami powiązanymi na koniec roku 2012 oraz koszty i przychody za rok obrotowy 2012 są zaprezentowane w nocie 34 Sprawozdania finansowego. Umowy znaczące zawarte w ramach jednostek powiązanych Umowy dotyczące linii kredytowych 21

22 Sprawozdanie Zarządu W dniu 16 lutego 2012 r. Bank podpisał Aneks do Umowy dotyczącej linii wielowalutowej zawartej z Akcjonariuszem w dniu 28 listopada 2008 r. Aneks ten wprowadził zapisy dotyczące aktualizacji posiadanych limitów w przypadku objęcia przez Bank Pekao S.A. emisji listów zastawnych. W dniu 10 lipca 2012 r. Bank podpisał Aneks do Umowy dotyczącej linii wielowalutowej zawartej z Akcjonariuszem w dniu 28 listopada 2008 r. Aneks ten zmienił warunki oprocentowania wypłaconych transz. W dniu 30 listopada 2012 r. Bank podpisał Aneks do Umowy dotyczącej linii wielowalutowej zawartej z Akcjonariuszem w dniu 28 listopada 2008 r. Aneks ten przedłużył okres kredytowania, zmienił termin ostatecznego wykorzystania limitu kredytowego oraz formę udostępnienia kredytu. 8. Dodatkowe informacje Zdarzenia znaczące dla Banku po dacie bilansowej Z dniem 2 stycznia 2013 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę Pana Jerzego Tofila, pełniącego funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. do dnia 31 grudnia 2012 roku. Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzenia inne niż wymienione powyżej, które wymagałyby ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Zobowiązania warunkowe - Wszczęte postępowania sądowe Na dzień 31 grudnia 2012 r. nie występują postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Banku, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Banku. Łącznie wartość wszystkich prowadzonych spraw sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych podjętych w celu zaspokojenia wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów wynosi tys. zł. Na wspomniane wierzytelności Bank utworzył odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Bank jest stroną pozwaną w postępowaniach przed sądem lub organami administracji państwowej na łączną kwotę 120 tys. złotych. Na wspomniane sprawy sporne Bank utworzył rezerwę w wysokości 120 tys. złotych, co w opinii Zarządu Banku jest wartością adekwatną i odzwierciedlającą ryzyko wpływu środków z tytułu wypełnienia obowiązku zapłaty. Zobowiązania warunkowe do udzielenia kredytów Wartość zobowiązań Banku z tytułu udzielenia kredytów wynosi tys. złotych. Inne zobowiązania związane z transakcjami pozabilansowymi Wartość zobowiązań z tytułu zawartych transakcji instrumentami finansowymi bieżącymi i terminowymi wynosi tys. złotych. Podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta Banku dokonano wyboru audytora uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku. 22

23 Sprawozdanie Zarządu Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot oraz biegli rewidenci przeprowadzający badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami wykonywania zawodu. Zgodnie z ww. uchwałą podmiotem uprawnionym do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. jest firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Łączna wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: W tysiącach zł Badanie rocznego sprawozdania finansowego i badanie rocznych grupowych pakietów sprawozdawczych Przegląd grupowych pakietów sprawozdawczych za pierwsze półrocze Wyżej wymienione kwoty zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Pozostałe informacje Bank nie posiada informacji w wyniku których w przyszłości mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 9. Oświadczenia Zarządu Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności Pekao Bank Hipoteczny S.A. kieruje się w swej działalności zasadami społecznej odpowiedzialności i jest wrażliwy na potrzeby klientów i akcjonariuszy. Bank w pełni stosuje zasady zawarte, w przyjętych przez Zarząd Banku: Regulaminie udzielania kredytów oraz podejmowania innych zobowiązań pozabilansowych wobec Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku i podmiotów z nimi powiązanych oraz podmiotów będących na Liście Oficerów Korporacyjnych ; Polityce zarządzania ryzykiem braku zgodności, Karcie Zasad. Zarząd Banku podejmuje czynności mające na celu zapewnienie zgodności działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa i ładu korporacyjnego obowiązującego w Grupie Pekao S.A. i UCG. Wprowadzona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą struktura organizacyjna Banku dostosowana jest do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka. Podziały realizowanych zadań zapewniają niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej. Alokacja odpowiedzialności jest określona w przejrzysty sposób w wewnętrznych regulacjach Banku. Bank posiada opracowane w formie pisemnej zasady i mechanizmy sprawowania kontroli wewnętrznej, dostosowane do specyfiki Banku i obejmujące m.in. zasady, limity i procedury dotyczące prowadzonej przez Bank działalności, mające charakter kontrolny i funkcjonujące w ramach systemu operacyjnego Banku. System kontroli wewnętrznej obejmuje: mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, audyt wewnętrzny. Wyodrębniona jednostka kontroli ryzyka niezależna od jednostek biznesowych odpowiada za pomiar i kontrolę identyfikowanych ryzyk. Bank promuje zachowania zgodne z najlepszymi praktykami bankowymi i zasadami obowiązującymi w Grupie. 23

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013 Annual Report

Raport Roczny 2013 Annual Report Raport Roczny 2013 Annual Report Raport Roczny 2013 Annual Report Spis treści Contents List Prezesa do Udziałowców 6 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku 9 Opinia i Raport Niezależnego Biegłego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Raport uzupełniający opinię zawiera 13 stron Raport uzupełniający opinię z badania

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, KRS 0000015525, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2014 Annual Report

Raport Roczny 2014 Annual Report Raport Roczny 2014 Annual Report Raport Roczny 2014 Annual Report Spis treści Contents List Prezesa do Udziałowców 6 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku 9 Opinia i Raport Niezależnego Biegłego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BRE BANKU SA ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BRE BANKU SA ZA ROK 2012 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 /

Raport bieżący nr 8 / KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2015 04 Data sporządzenia: 2015-04-29 Skrócona nazwa emitenta Temat Uchwały walnego zgromadzenia. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 2 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Dotychczasowy 14 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Wstęp...3 I. Fundusze własne...3 1.1. Fundusze podstawowe...5 Fundusze zasadnicze...5

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 2017 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci

Bardziej szczegółowo