euroinfo Łowcy samolotów Szczecin P³ywaj¹cy ogród Aircraft hunters Floating Garden Magazyn pasa erów Passengers magazine 4 (4)/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "euroinfo Łowcy samolotów Szczecin P³ywaj¹cy ogród Aircraft hunters Floating Garden Magazyn pasa erów Passengers magazine 4 (4)/2011"

Transkrypt

1 euroinfo Nasz magazyn jest Zabierz mnie dla do domu! Take me home! for is Ciebie/Our magazine You! Magazyn pasa erów Passengers magazine 4 (4)/2011 Pa dziernik/october 2011 Łowcy samolotów Aircraft hunters Szczecin P³ywaj¹cy ogród Floating Garden

2

3 Witamy na pok³adzie/welcome aboard Szanowni Pañstwo, jesieñ pomalowa³a piêknymi barwami œwiat za oknem, a ja zapraszam Pañstwa do podniebnych podró y do miejsc, gdzie owa jesieñ jest wyj¹tkowo piêkna. Rejsy do Rzeszowa, które od paÿdziernika wykonujemy ze Szczecina, a pod koniec miesi¹ca planujemy uruchomiæ tak e z Wroc³awia to okazja, by szybciej znaleÿæ siê tak e w Bieszczadach. Ale warto poczuæ tak e wyj¹tkowy o tej porze roku spokój nad Ba³tykiem wyludnione pla e i puste uliczki nadmorskich miejscowoœci maj¹ swój specyficzny klimat. Gdañsk mo na teraz zwiedzaæ i choæ Neptun trafi³ w³aœnie do remontu, to te atrakcja niebywa³a zobaczyæ D³ugi Targ bez fontanny, która stoi tam od prawie 400 lat. Przy okazji mo na bêdzie œwiêtowaæ 85-lecie wspaniale rozwijaj¹cej siê Gdyni. Jeœli zaœ ktoœ ma wolny weekend, warto wyskoczyæ do wci¹ têtni¹cych yciem sopockich klubów choæ i Poznañ zapewnia, e modnych klubów w okolicach Starego Rynku nie brakuje. Do odwiedzenia Krakowa nikogo chyba namawiaæ nie trzeba, podobnie jak przekonywaæ, e zawsze warto pospacerowaæ po Wroc³awiu. A ju nied³ugo zaproponujemy Pañstwu loty z Gdañska i Warszawy w s³owackie Tatry, zaœ podpisana niedawno umowa z w³adzami Okrêgu Winnickiego na Ukrainie, byæ mo e ju wkrótce zaowocuje regularnymi lotami w tamtym kierunku. Tymczasem zaœ zapraszam do lektury naszego magazynu, dla którego przypomnê wci¹ z Pañstwem szukamy nowej nazwy zachêcam do wysy³ania do nas propozycji. Mariusz D¹browski, Prezes Zarz¹du Ladies and Gentlemen, This Autumn as you travel the skies with Eurolot. Autumn beautifully painted the world outside our windows. Feel free to gaze out from your window and enjoy the beautiful changing colors of the world below. With flights in October from Szczecin to Rzeszow, as well as service starting at the end of the month from Wroclaw to Bieszczady Eurolot provides you with the fastest service from the most convenient locations. There are more enchanting destinations in Pomerania to choose from this season. With many coastal towns offering you peaceful getaways. Consider Gdansk, that is no longer crowded yet rich in history. However the Neptun fountain is being renovated nowadays, it can be an incredible attraction to explore Gdansk, and visit the Long Market (D³ugi Targ Street) without this historical, almost 400 years old fountain. This year also marks the 85 th anniversary of Gdynia, growing beautifully. If you are a night owl you should consider Sopot and Poznan with fashionable clubs and vibrant nightlife. You don't need to persuade anyone to visit Cracow. It is always worth the walk in Wroclaw and soon Eurolot will offer flights from Warsaw and Gdansk to the Tatra mountains in Slovakia. We soon hope to open the door with our friends in Ukraine by offering flights to the Vinnytsia district. If you haven t heard our magazine is looking for a new name, please feel free to send us your proposals. Mariusz D¹browski, President & CEO PaŸdziernik/October

4 euroinfo PaŸdziernik/October 2011 Promujemy nowe po³¹czenia krajowe 5 owcy samolotów Aircraft hunters 14 Szczecin P³ywaj¹cy ogród Szczecin Floating Garden 32 Integruj¹ca walka Integrating fight 42 We are promoting new domestic connections Aktualnoœci/News 5 13 Promujemy nowe po³¹czenia krajowe We are promoting new domestic connections Wyj¹tkowe rejsy dla dzieci Exceptional flights for children Br¹zowi medaliœci wrócili z nami Bronze medalists returned with us Polskie Z³otka na pok³adzie ATR-a Polish Gold medalists on board of our ATR Pi³karze polecieli z nami po remis 2:2 Football players flew with us drawing 2:2 Pokochaj Latanie Fall in love with flying Czartery z Winnicy do Krakowa i Warszawy Charter flights from Vinnytsia to Cracow and Warsaw ¹czymy Ba³tyk z Tatrami We connect the Baltic Sea with the Tatra Mountains Pod naszymi skrzyd³ami /Under our wings owcy samolotów/aircraft hunters Air Show Radom 2011/Air Show Radom 2011 Embraer E-Jet/Embraer E-Jet Zjawiska atmosferyczne /Weather phenomena Lodowe kulki z chmury/ice balls out of clouds Pasje/Passions Rysy i Sopot w jeden dzieñ: misja wykonana! Rysy and Sopot in one day: mission accomplished! Fotoreporta /Photoreport P³ywaj¹cy ogród /Floating Garden Polska od kuchni/polish cuisine Nie tylko pyry i pyzy Not only about potatoes and dumplings! Aktywnie/Actively Integruj¹ca walka/integrating fight Z klas¹/classy Miêdzy espresso a latteccino Between espresso and latteccino Poradnik pok³adowy /Onboard advisor Rady, które u³atwi¹ Pañstwu podró naszymi samolotami Some advice which will help you travel with us Nasze samoloty/our fleet Taryfy eurolot.com/eurolot.com fares Euroinfo Magazyn pasa erów eurolot.com/ eurolot.com Passengers magazine Wydawca/Publisher: Eurolot SA ul. 17 Stycznia 39, Warszawa Biuro Zarz¹du/Management office: tel.: faks: Przygotowanie i produkcja/ Preparation and production: Agape ul. Lazurowa 183 lok. 3, Warszawa tel./faks: Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu i opracowania redakcyjnego tekstów nades³anych do magazynu. The editorial staff reserves the right to reduce and edit the texts sent to the magazine. Zapraszamy do nadsy³ania opinii, uwag i wskazówek: Please send your comments and/or feedback on the magazine content:

5 Aktualnoœci/News Promujemy nowe po³¹czenia krajowe We are promoting new domestic connections Rozpoczêliœmy kampaniê marketingow¹ promuj¹c¹ nowe po³¹czenia krajowe naszej linii. Promujemy po³¹czenia Krakowa z Poznaniem, Rzeszowa z Wroc³awiem i Szczecinem. We have started a marketing campaign promoting our airline's new domestic connections. We are promoting connections between Cracow Poznan, Rzeszow Wroclaw and Rzeszow Szczecin. Siatka po³¹czeñ krajowych eurolot.com staje siê bezkonkurencyjn¹ alternatyw¹ dla podró y samochodem czy kolej¹, bior¹c pod uwagê komfort, czas i pieni¹dze. Mo - liwoœæ bezproblemowego podró owania za rozs¹dne pieni¹dze pomiêdzy polskimi miastami zyskuj¹ zarówno biznesmeni, jak i turyœci, a dziêki zni kom dla dzieci, odwiedziny mieszkaj¹cej na drugim koñcu Polski rodziny te przestaj¹ byæ problemem. Dodatkow¹, sprzyjaj¹c¹ wyborowi samolotu jako œrodka transportu okolicznoœci¹ jest postêpuj¹ca modernizacja polskich lotnisk regionalnych. Ceny biletu w jedn¹ stronê rozpoczynaj¹ siê od 195 z³, s¹ one dostêpne w sprzeda y na ¹czymy Poznañ z Krakowem Nowe rejsy krajowe ³¹cz¹ce Poznañ z Krakowem wystartowa³y 12 wrzeœnia. Przelot miêdzy Poznaniem a Krakowem trwa zaledwie godzinê. Samoloty lataj¹ dwa razy dziennie w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki. Promocja po³¹czeñ odby³a siê w poznañskiej Galerii Malta (od 1 do 4 wrzeœnia zmieni³a siê ona w port lotniczy) oraz w Krakowie (od 8 do 11 wrzeœnia na placu Jana Nowaka-Jeziorañskiego pomiêdzy Galeri¹ Krakowsk¹ a Dworcem G³ównym PKP w Krakowie, przypomina³ lotnisko.) Z nowego po³¹czenia do stolicy Wielkopolski najchêtniej korzystaj¹ ludzie biznesu, w tym udaj¹cy siê na targi poznañskie. Dziêki odpowiednio dobranym godzinom lotów, mo liwa jest podró biznesowa nawet na jedno spotkanie (wylot rano, powrót wieczorem). Ale oferta Eurolotu to tak e rozwi¹zanie pozwalaj¹ce na turystyczny wypad do Poznania. Tym bardziej, e dziêki zni kom dla dzieci lot samolotem staje siê doskona³ym sposobem na rodzinne podró e. Nowe po³¹czenie to równie atrakcyjna propozycja dla kibiców pi³karskich w kontekœcie zbli aj¹cych siê rozgrywek EURO Z Rzeszowa bli ej do Wroc³awia i Szczecina Po³¹czenia z Rzeszowa do Wroc³awia oraz Szczecina wystartowa³y w ostatni weekend wrzeœnia. Promocja rozpoczê³a siê 8 wrzeœnia w Galerii Graffica w Rzeszowie, gdzie wyl¹dowa³y dwa samoloty. Jeden z nich zabra³ pasa erów do Wroc³awia, drugi do Szczecina. We Wroc³awiu z kolei promocja ruszy³a 29 wrzeœnia w Centrum Handlowym Renoma. Samoloty do Wroc³awia lataj¹ w poniedzia³ki i œrody (dwa razy dziennie) oraz pi¹tki. Natomiast pasa erowie podró uj¹cy do Szczecina, odprawiani s¹ w pi¹tki i niedziele. Podró z Rzeszowa do Wroc³awia trwa jedynie 75 minut, natomiast do Szczecina godzinê i trzy kwadranse. W ostatni weekend wrzeœnia studenci mogli skorzystaæ ze specjalnych cen. Dziêki nowym po³¹czeniom eurolot.com mieszkañcy Podkarpacia mog¹ nieporównywalnie szybciej i wygodniej dostaæ siê na przyk³ad na mecz we Wroc³awiu podczas zbli aj¹cych siê mistrzostw EURO 2012 albo do Berlina, który oddalony jest od Szczecina o nieca³e 150 kilometrów. Dodatkow¹, sprzyjaj¹c¹ wyborowi samolotu jako œrodka transportu okolicznoœci¹, jest modernizacja portu lotniczego Rzeszów Jasionka, gdzie powstaje m.in. nowy, przestronny terminal pasa erski. Taking under consideration comfort, time and money eurolot. com's domestic network of connections is becoming an unbeatable alternative to travelling by car or train. Both businessmen and tourists are gaining a possibility of trouble-free travel for reasonable price between Polish cities. Also people who want to visit their family which leaves on the other end of Poland is no longer a problem due to discounts for children. Additional, favoring the choice of aircraft as a type of transportation is the progressive modernization of the Polish regional airports. One-way ticket prices start from 195 z³, they are available on our webside We connect Poznan with Cracow New domestic flights connecting Poznan with Cracow started on September 12 th. Flight between Poznan and Cracow takes just an hour. They are operated twice a day on Mondays, Wednesdays and Fridays. Promotion of that connection took place at Malta Gallery in Poznan (from September 1 st to 4 th has changed into... the airport) and in Cracow (from September 8 th to 11 th on the Jan Nowak-Jezioranski Square between Cracow Gallery and the Main Train Station in Cracow, reminding the airport). From the new connection to the capital of Wielkopolska most benefits got business people, including ones attending Poznan's fair. With properly selected hours of flight, business travel is possible even for a one meeting (departure in the morning, returning in the PaŸdziernik/October

6 Aktualnoœci/News Galeria Malta, Poznañ evening). But it also offers Eurolot's offer is also a solution for tourist trip to Poznan. The more that children with discounts for plane flight is a great way Plac Jana Nowaka-Jeziorañskiego, Kraków Centrum Handlowe Renoma, Wroc³aw for family travel. The new connection is also an attractive proposition for football fans of the forthcoming EURO Galeria Graffica, Rzeszów From Rzeszow it is closer to Wroclaw and Szczecin Connections from Rzeszów to Wroclaw and to Szczecin started at last weekend of September. Promotion began on September 8 th in the Graffic Gallery in Rzeszow, where the two of our aircrafts landed. One of them took passengers to Wroclaw, the second one took the others to Szczecin. In Wroclaw promotion began on September 29 th in the Renoma Shopping Center. Flights from Rzeszow to Wroclaw and Szczecin are operated on Mondays and Wednesdays (twice a day), and on Fridays. Passengers traveling to Szczecin are checked in on Fridays and Sundays. Travel from Rzeszow to Wroclaw takes only 75 minutes, while the flight to Szczecin takes an hour and three quarters. On the last weekend of September, students will have an opportunity to take advantage of special prices. Due to new eurolot.com connections Podkarpacie residents can incomparably faster and more conveniently get to the match which will take place for example in Wroclaw during the upcoming EURO 2012 championships, or even to Berlin, which is just less than 150 km away from Szczecin. Additional, favoring the choice of plane as type of transport is the fact that Rzeszow Jasionka airport is being modernized, where new, spacious passenger terminal is being built. 6 euroinfo

7 Aktualnoœci/News Wyj¹tkowe rejsy dla dzieci Exceptional flights for children Na dwa tygodnie przed uruchomieniem regularnych po³¹czeñ pomiêdzy Poznaniem a Krakowem eurolot.com zaprosi³ na jednodniow¹ wycieczkê do Krakowa dzieci z poznañskiego Domu Dziecka nr 2 i z Domu M³odzie y. Z Krakowa do Poznania polecieli z nami podopieczni Stowarzyszenia Siemacha. Two weeks before the scheduled connection between Poznan and Cracow eurolot.com invited children from Orphanage No 2 and from House of Youth in Poznan for a one day trip to Cracow. Siemacha Association proteges flew with us from Cracow to Poznan. Przed startem kilka razy pada³o na pok³adzie doœæ nietypowe pytanie: Proszê Pani, czy mamy spadochrony? Nie, ale mamy parasole odpowiada³a z uœmiechem nasza Szefowa Personelu Pok³adowego, Joanna Bieliñska, która wraz z kole ankami opiekowa³a siê dzieæmi na tych wyj¹tkowych rejsach. Opieka by³a szczególnie potrzebna, bo dla wszystkich dzieciaków by³ to pierwszy w yciu lot samolotem. Kiedy wczesnym rankiem ATR rozpêdza³ siê po pasie poznañskiego lotniska, widaæ by³o, jak niektórzy bardzo prze ywaj¹ pierwsz¹ w yciu utratê kontaktu z Ziemi¹ Ale ju po chwili napiêciu ust¹pi³ zachwyt. Nawet trudno by³o mi sobie to wyobraziæ mówi³a podekscytowana jedenastoletnia Magda. Jaki ten œwiat ma³y szepta³a jej s¹siadka. Nie mniej zachwyceni byli ch³opcy, ale jak to u ch³opców, zachwyt ust¹pi³ miejsca rywalizacji. Proszê Pani, on siê boi wskazywa³ kolegê kilkuletni ch³opiec. To Ty siê boisz fukn¹³ na niego oburzony rówieœnik. Ja mogê teraz ju wszêdzie lataæ. Jeszcze wiele minut po starcie dzieciaki nie odrywa³y nosów od okien samolotu, ustalaj¹c, e w powrotnej drodze przy oknie siedzi ten, kto do Krakowa lecia³ dalej od wspania³ych widoków. A kiedy zgas³a sygnalizacja zapiêcia pasów, atmosfera na pok³adzie sta- ³a siê, jak czêsto na naszych rejsach, bardzo familiarna. Dzieci pyta³y o szczegó³y techniczne, stewardesy cierpliwie na pytania odpowiada³y. Kiedy zaœ dostrzega³y, e któryœ maluch potrzebuje szczególnej opieki, po chwili artem, gestem czy uœmiechem odpêdza³y od dziecka wszelkie niepokoje. W koñcu to mia³a byæ przyjemnoœæ kiedy po kilkugodzinnej wycieczce po Krakowie zobaczyliœmy dzieciaki znów na pok³adzie samolotu jesteœmy pewni, e by³a. Dzieci by³y podekscytowane tym, co zobaczy³y w Krakowie, a mia³y okazjê nie tylko zobaczyæ Wawel i Smoka, Chêtnych do pomocy na pok³adzie nie brakowa³o There were many volunteers willing to help Dzieciom trzeba by³o cierpliwie t³umaczyæ instrukcjê bezpieczeñstwa The safety instruction was explained to children in very patient way PaŸdziernik/October

8 Aktualnoœci/News Balice, tu przed startem w powrotny rejs do Poznania Balice, just before the start of return flight to Poznan Te uœmiechy mówi¹ same za siebie These smiles speak for themselves Sukiennice, Koœció³ Mariacki, a tak e s³ynne okno, w którym czêsto kiedyœ widywano Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. By- ³a te okazja, by przelecieæ siê balonem, a na koniec dnia zwiedziæ krakowski ogród doœwiadczeñ wszystko dziêki pomocy krakowskiego Magistratu. Nie mniej atrakcji mieli podopieczni Stowarzyszenia Siemacha z Krakowa, którzy tym samym samolotem Afew times before take off rather unusual question was asked by children: Miss, do we have parachutes? No, but we have umbrellas responded with a smile, our Crew Chief, Joanna Bielinska, who along with her friends looked after the children on these special flights. They really needed attention because all the kids have never flawn a plane in their life. When ATR was getting speed early in the morning on Poznan's airport runway we could see that it was very exciting experience of loosing a contact with earth... But after a moment a tension gave a way to admiration. Even though it was difficult to imagine said excited eleven years old Magda. What a small world is her neighbor whispered. No less enthusiastic were the boys, but like it is with boys the awe gave a way to rivalry. Please Mrs. He's afraid a colleague pointed out a young boy. No, you're afraid he said being indignant with his contemporary. Now I can fly everywhere. Many minutes after take off kids riveted their noses to the windows of the aircraft, deciding that on the way back window places will be taken by those who flew to Cracow on seats which were farther from these beautiful views. And when the fasten seat belt sign turned off, the atmosphere on board has become, as often on our flights, very homely. 8 euroinfo

9 Aktualnoœci/News Children asked about the technical plane details, flight attendants were responding these questions patiently. When they recognized that any of children needs special care they forced all the anxiety back from children with a joke, gesture or just a smile. It was supposed to be fun when we saw children boarding again after a half day tour in Cracow we were sure that it was. The children were excited by visiting Cracow, and not only had an opportunity to see Wawel Castle and the Wawel Dragon (Smok Wawelski), but also the Cloth Hall (Sukiennice), St. Mary's Church (Koœció³ Mariacki) and the famous window, where Holy John Paul II had been often seen. That was also a great opportunity to fly a balloon, and at the end of the day to visit Cracow's experience garden all thanks to the Municipality of Cracow. Not less attraction had proteges of Siemacha Association from Cracow, who flew the same plane with us in the morning for a day to Poznan. Council's workers showed them the new municipal stadium, they had trip to Malta regatta course, a historic train ride, a visit to the zoo and of course, sightseeing. On the way back Captain Igor Augustyniak, Eurolot Chief Pilot, gave the children something that other people can przylecieli z nami rano na jeden dzieñ do Poznania. Urz¹d Miasta pokaza³ im miêdzy innymi nowy stadion, by³a wycieczka na tor regatowy Malta, przejazd zabytkow¹ kolejk¹, wizyta w ZOO i oczywiœcie zwiedzanie miasta. W powrotnych rejsach kapitan Igor Augustyniak, Szef Pilotów Eurolotu, zafundowa³ dzieciom niebywa- ³e prze ycie uzyska³ bowiem zgodê kontroli lotów na przelot nad miastem, tak aby dzieci z okien samolotu mog³y raz jeszcze zobaczyæ miejsca, które wczeœniej ogl¹da³y z przewodnikiem. W organizacjê rejsu zaanga owali siê nasi lotniczy partnerzy w Krakowie LS Airport Services, a w Poznaniu POZ AS, którzy bez op³at wykonali swoje us³ugi handlingowe, a posi³ki na pok³adzie w ka dym z czterech rejsów zafundowa³ dzieciom LOT Catering. Nam zaœ tak spodoba³ siê pomys³ nietypowej inauguracji nowych po³¹czeñ, e ju myœlimy nad kolejnymi lotami. W koñcu w paÿdzierniku startuj¹ nasze nowe, miêdzymiastowe po- ³¹czenia. only dream about he got permission from the air traffic controllers to fly over the city, so that children could once again see the places that had previously watched with the guide. Our aviation partners LS Krakow Airport Services and AS POZ Poznan were also involved into organization of that trip, who performed their handling services, without any charge. Meals on board during each of the four flights were provided by LOT Catering. And we liked the idea of such an unusual inauguration of new routes so much that we started thinking about next opening flights. At the end of October we are starting our new domestic connections. Wyjaœnienie. Autork¹ artyku³u Spe³niamy marzenia i zdjêæ do niego opublikowanych w sierpniowym numerze euroinfo jest Emilia Barska. Przepraszamy za pominiêcie tej informacji. / Explanation. The author of the article Dreams come true and photos published to it in the August number of euroinfo is Emilia Barska. We apologize for the omission of that information. PaŸdziernik/October

10 Aktualnoœci/News Br¹zowi medaliœci wrócili z nami Bronze medalists returned with us 19 wrzeœnia o godzinie 12:35 z wiedeñskiego lotniska wystartowa³ nasz ATR 42, na pok³adzie którego znaleÿli siê polscy br¹zowi medaliœci siatkarskich Mistrzostw Europy Polskie Z³otka na pok³adzie ATR-a Polish Gold medalists on board of our ATR wrzeœnia naszym samolotem 22ATR 72 SP-EFK przewieÿliœmy Polskie Z³otka do Belgradu w Serbii, gdzie odby³y siê Mistrzostwa Europy w Pi³ce Siatkowej Nasze dziewczyny wyje d a³y zmobilizowane i pe³ne energii. Trzymamy kciuki! O n September 22 nd ATR 72 SP-EFK took the Polish Gold medalists to Belgrade in Serbia, where the European Volleyball Championships 2011 took place. Our girls were very mobilized and full of energy. We keep our fingers crossed! September 19th at from the Wien Airport, our ATR 42, on board of which were polish bronze medalists of the Volleyball Europe Championship 2011, took off. Reprezentacjê przywitali przed samolotem kapitan Jan Czy ewski, Dyrektor Operacji Lotniczych, Szefowa Personelu Pok³adowego Joanna Bieliñska oraz pracuj¹ce wraz z ni¹ Stewardesy Ma³gorzata Dusiejew i Lena Wachowicz. Funkcjê Pierwszego Oficera w tym wyj¹tkowym rejsie pe³ni³ Bogumi³ Milaszewski. Na pok³adzie siatkarze wznieœli symboliczny toast za zwyciêstwo, podpisywali koszulki i odsypiali ostatnie 5 miesiêcy ciê kiej pracy. Po nieco ponad godzinie nasz SP-EDG wyl¹dowa³ na lotnisku im. Fryderyka Chopina. W hali przylotów na siatkarzy, których wprowadzi³y tam nasze Panie, jak zwykle w takich sytuacjach, czeka³ t³um wdziêcznych kibiców. Oklaskom i wiwatom nie by³o koñca. Polish representation was welcomed in front of the aircraft by its crew: Captain Jan Czyzewski, Director of Aviation Operations, Head of the cabin crew Joanna Bielinska with her attendants Malgorzata Dusiejew and Lena Wachowicz. First Officer in that flight was Bogumil Maliszewski. Volleyball team proposed toast to victory, were signing shirts and... sleeping off last 5 months of hard work. After an hour, our SP-EDG landed at the Fryderyk Chopin airport in Warsaw. In the arrivals hall, as usually in such situations, crowd of fans was already waiting for Polish team which was introduced by our ladies. Cheers and applause seemed not to finish. 10 euroinfo

11 Aktualnoœci/News Pi³karze polecieli z nami po remis 2:2 Football players flew with us drawing 2:2 Reprezentacja Polski w pi³ce no - nej 3 wrzeœnia przylecia³a do Gdañska, korzystaj¹c z naszej linii eurolot.com. Polacy 6 wrzeœnia zagrali z reprezentacj¹ Niemiec, remisuj¹c 2:2. Polish football representation flew to Gdansk on September 3 rd with eurolot.com. On September 6 th they played with German representation drawing 2-2. Fot./Phot. Sebastian Elijasz PaŸdziernik/October

12 Aktualnoœci/News Pokochaj Latanie Fall in love with flying Pierwsze zajêcia dla osób odczuwaj¹cych lêk przed lataniem samolotem odby³y siê 15 wrzeœnia w Warszawie. Inauguracyjne warsztaty Pokochaj Latanie zosta³y przygotowane przez eurolot.com i firmê szkoleniow¹ Neodromos, którzy jako jedyni na rynku polskim realizuj¹ ten projekt samolotami ATR 72 oraz ATR 42. Samoloty te odbywaj¹ rejsowe po³¹czenia dla eurolot.com oraz PLL LOT. The first classes for those who are afraid of flying took place in Warsaw on September15th. The inaugural workshop, "Fall in love with flying" has been prepared by eurolot.com and Neodromos training company who are the only ones in the Polish market executing this project on ATR 72 and ATR 42 aircrafts. These aircrafts are operating on eurolot.com and LOT Polish Airlines connections. Eurolot, korzystaj¹c z doœwiadczeñ europejskich przewoÿników lotniczych, których równie maj¹ w swojej ofercie propozycjê dla szczególnej grupy pasa erów, zatroszczy³ siê o polskich podró nych, przygotowuj¹c warsztat Pokochaj Latanie. Uczestnikami i goœæmi pierwszych zajêæ byli reprezentanci: redakcji telewizyjnych, radiowych, prasowych (TVN24, Program 3 Polskiego Radia, Dziennik Gazeta Prawna, portal dlapilota. pl oraz inne redakcje prasowe), bran y lotniczej i biur podró y. Ambicj¹ organizatorów jest zwiêkszenie komfortu psychicznego pasa erów wybieraj¹cych loty samolotem. Innowacyjnoœæ oferty polega na po- ³¹czeniu trzech najwa niejszych elementów zainteresowañ pasa era: specjalistycznej wiedzy za³ogi samolotu (pilota, stewardesy), psychologii oraz kwestii medycznych z instrukta owym lotem samolotem ATR 72. Kompilacja warsztatu psychoterapeutycznego, wyk³adu pilota, stewardesy i lekarza ju na warsztacie pokazowym da³a pozytywny efekt trzy osoby spoœród zaproszonych goœci, które deklarowa³y lêk przed lataniem, wsiad³y do samolotu i odby³y lot panoramiczny nad Warszaw¹. Eurolot, using the experience of European carriers, which also have in their offer a proposal for a particular group of passengers, took care of Polish travelers, preparing the mentioned workshop Fall in love with flying. Participants and guests of the first classes were representatives of television editorials, radio, press (TVN24, Program 3 rd of Polish Radio, Dziennik Gazeta Prawna, dlapilota.pl portal and other press editorials), the airline industry and travel agencies. The ambition of the organizers is to increase the psychological comfort of passengers choosing flying. Innovation of the offer rests on a combination of three key elements of passengers' interests: the expert knowledge of the crew (pilot, flight attendant) Eurolot Aviation Training Center, psychology and medical issues with informative flight on ATR 72 aircraft. Compilation of psychotherapeutic workshop, pilot's, flight attendants' and doctor's lecture has shown at the display workshop a positive result three people from invited guests who declared a fear of flying had entered the plane and took a panoramic flight over Warsaw. 12 euroinfo

13 Aktualnoœci/News Czartery z Winnicy do Krakowa i Warszawy Charter flights from Vinnytsia to Cracow and Warsaw podpisania porozumienia dosz³o w znacznej mierze dziêki zaanga owaniu Krzysztofa Œwiderka, Konsula Generalnego RP w Winnicy. Umowê podpisuj¹ (od prawej): Mer Winnicy, Prezes Eurolot SA i Gubernator Okrêgu List intencyjny w sprawie uruchomienia przez eurolot.com po³¹czeñ czarterowych ³¹cz¹cych Winnicê z Krakowem i Warszaw¹ podpisano 20 wrzeœnia. Za³o enia umowy s¹ proste jeszcze w tym roku uruchomione zostan¹ ¹czymy Ba³tyk z Tatrami Na Miêdzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw (22 24 wrzeœnia) wspólnie z Narodowym Centrum Turystyki S³owackiej og³osiliœmy start sprzeda y biletów na po³¹czenia do Popradu z Gdañska i Warszawy. Samoloty bêd¹ lataæ dwa razy w tygodniu od 8 grudnia. Eurolot.com z polskiego wybrze a w Tatry chce lataæ dwa razy w tygodniu w czwartki i w niedziele popo³udniu, tak aby Ci, którzy chc¹ polecieæ tylko na weekend, mogli to zrobiæ bior¹c jeden dzieñ urlopu. W pó³torej godziny pasa erowie spragnieni szusowania po stoku, bêd¹ ju wœród oœnie onych stoków, a liczb¹ wyci¹gów i sztucznie naœnie anych stoków dla wielu bêdzie zaskoczeniem. Agreement are signing (from the right): Mayor of Vinnytsia, Chairman of Eurolot SA and Territorial Governor of the Vinnytsia po³¹czenia czarterowe miêdzy Winnic¹ a Krakowem oraz Warszaw¹. Partnerzy zobowi¹zali siê jednoczeœnie do stworzenia warunków i podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do uruchomienia w roku 2012 regularnych po³¹czeñ miêdzy Winnic¹ a innymi miastami w Polsce. Do At the International TT Warsaw Travel Fair (September 22 24) in cooperation with the Slovak The letter of intent to run eurolot.com charter flights joining Vinnytsia with Warsaw and Cracow was signed on September 20 th. The assumptions of the contract are simple later this year charter flights will be launched between the Vinnytsia and Cracow and Warsaw. The partners also pledged to create conditions and take action to launch regular connections between the Vinnytsia and other cities in Poland in Signature of the agreement was completed also due to large commitment of Krzysztof Œwiderek, the General Consul of Poland in Vinnytsia. We connect the Baltic Sea with the Tatra Mountains National Tourism Centre we announced the start of ticket sale for the connection to Poprad from Gdansk and Warsaw. Flights will be operated twice a week from December 8 th. Eurolot.com wants to fly from the Polish coast to Tatras twice a week on Thursdays and on Sundays afternoons so that those who wish to fly only for weekends, could do it taking at work only one day off. In an hour and a half Passengers who are longing for skiing on the slope, will be already around the snowy slopes, and many will be surprised with the number of ski lifts and artificial snow slopes. PaŸdziernik/October

14 Pod naszymi skrzyd³ami/under our wings Z roku na rok jest ich coraz wiêcej. Niezale nie od pogody czy pory roku mo na ich spotkaæ w okolicach lotnisk na ca³ym œwiecie. Wystarczy, e na jednym z nich ma siê pojawiæ jakiœ ciekawy samolot. S¹ te wiernymi bywalcami wszelkich pokazów lotniczych. Dla kilku ujêæ s¹ gotowi pokonaæ nawet setki kilometrów. To spotterzy lotniczy ludzie, dla których lotnictwo to nie tylko hobby, ale wrêcz sposób na ycie. owcy sa Aircraft Tekst i zdjêcia/text and photographs: Marcin Sigmund Year by year there is more and more of them Regardless of the weather or time of year they can be found in the vicinity of airports around the world. It is sufficient that some interesting aircraft seems to appear at one of them. They are also loyal regulars of all air shows. They are ready to cover hundreds of kilometers for a few shots. These are spotters people, for whom aviation is not just a hobby, but simply a way of life. Wywodz¹ siê z bardzo wielu œrodowisk. Na co dzieñ studiuj¹, pracuj¹ w ró nych zawodach, najczêœciej zupe³nie niezwi¹zanych z lotnictwem. ¹czy ich jednak wspólna pasja samoloty. Sam termin spotter pochodzi od angielskiego s³owa to spot (namierzaæ) i jak sama nazwa wskazuje oznacza namierzanie oraz identyfikacjê samolotów i innych statków powietrznych. Choæ pierwszym skojarzeniem ze s³owem spotter jest osoba z aparatem fotograficznym czatuj¹ca na samolot przy p³ocie lotniska, to w rzeczywistoœci obejmuje ono znacznie wiêksz¹ grupê sympatyków lotnictwa. Do spotterów zaliczaj¹ siê bowiem nie tylko fotografuj¹cy samoloty na lotniskach czy pokazach lotniczych, ale tak- e ci, którzy odnotowuj¹ gdzie i kiedy dany samolot czy œmig³owiec lecia³. Wœród spotterów nie brakuje te ³ow- Rzadki widok na krakowskim lotnisku Boeing Air China A rare view at the Cracow Airport Air China Boeing They come from many backgrounds. They can be students, they can work in different occupations, mostly unrelated to aviation. However they share a common passion airplanes. The spotter term itself comes from the English word to spot to track down and as the name suggests means tracking and identifying aircrafts. Although the first inclination with the word spotter is a person with a camera watching for the plane at the airport fence, in fact it covers a much larger group of sympathizers of aviation. Spotters are not only the aircraft photographers at airports or air shows but also those who take notes of where and when an airplane or helicopter was flying. Among spotters, there are also people who hunt after aircrafts at their cruise altitudes. Although these machines look like tiny, almost the same silvery spots from the ground, in fact, every day dozens of interesting flying machines, including a huge Boeing euroinfo

15 Pod naszymi skrzyd³ami/under our wings molotów hunters ców samolotów na wysokoœciach przelotowych. Choæ maszyny te z ziemi wygl¹daj¹ jak maleñkie, prawie jednakowe srebrzyste punkciki ci¹gn¹ce za sob¹ smugi kondensacyjne, to w rzeczywistoœci nad naszymi g³owami codziennie przelatuj¹ dziesi¹tki ciekawych maszyn, w tym ogromnych Boeingów 747 czy Airbusów A380. Dziêki lunetom czy teleskopom spotterzy mog¹ je obserwowaæ, a po po³¹czeniu tego sprzêtu z aparatami fotograficznymi wykonywaæ równie zdjêcia. Wcale nie takie ³atwe hobby O ile latem, przy ³adnej pogodzie namierzanie samolotów na ich trasach przelotowych i wokó³ lotnisk mo na uznaæ za ca³kiem przyjemny sposób spêdzania wolnego czasu, o tyle mroÿn¹ zim¹, zmienia siê ono niemal w sport ekstremalny. Polowanie na ciekawy samolot przypomina bowiem trochê myœlistwo czy pracê snajpera d³ugie oczekiwanie, a potem kilkadziesi¹t sekund, podczas których jest szansa wykonania wymarzonego zdjêcia. W przypadku namierzania samolotów pasa erskich wszystko jest teoretycznie proste. Korzystaj¹c z rozk³adu lotów, mo na zawczasu dowiedzieæ siê, Wizyta prezydenta USA Baracka Obamy w Warszawie by³a dla polskich spotterów rzadk¹ szans¹ na zrobienie zdjêæ najs³ynniejszego Boeinga 747 Air Force One Visit of U.S. President Barack Obama in Warsaw for Polish spotters was a rare opportunity to take photographs of the most famous Boeing 747 Air Force One or Airbus A380 fly over our heads. Due to telescopes spotters can observe them, and after connecting this equipment with cameras also take pictures. Not such an easy hobby As far as tracking aircrafts during summer when the weather conditions are good can be considered as a nice way of spending a free time, during cold winters, it changes it into almost an extreme sport. Hunting that time of the year recalls a bit hunting or sniper's job a long waiting, and then a few dozen of seconds, during which there is a chance to take a dream photo. In the case of passenger aircraft tracking, everything is theoretically simple. Using the schedule in advance, you can find out when the plane that interests you will fly or take-off. So many spotters begin the day with a review of the web page tables of the surrounding airports. However, sometime given times are changing, so you should always be at least at the right place with an hour in advance. Helpful, especially for spotters watching the planes at cruise altitudes, can be a websites which keeps showing air traffic, such as But keep in mind that in such sites many aircrafts, including military, small machines or older types are simply invisible. The situation becomes more complicated considerably when the hunting subject is a military aircraft with a delegation of government. Arrival of these machines is not, of course, can not be PaŸdziernik/October

16 Pod naszymi skrzyd³ami/under our wings kiedy interesuj¹cy samolot ma przylecieæ lub wystartowaæ. Dlatego wielu spotterów zaczyna dzieñ od przegl¹du w internecie tablic lotów okolicznych lotnisk. Czasami jednak podawane czasy zmieniaj¹ siê, warto wiêc byæ zawsze z przynajmniej godzinnym wyprzedzeniem. Pewn¹ pomoc, zw³aszcza dla spotterów œledz¹cych samoloty na wysokoœciach przelotowych, s¹ strony internetowe na bie ¹co obrazuj¹ce ruch lotniczy, takie jak np. Trzeba jednak pamiêtaæ, e na takich stronach wiele samolotów, w tym wojskowych, ma³ych maszyn czy starszych typów, jest po prostu niewidoczna. Sytuacja znacznie komplikuje siê, gdy obiektem ³owów jest samolot wojskowy czy z delegacj¹ rz¹dow¹. Przylotów takich maszyn nie ma oczywiœcie w rozk³adach lotów. Źród³em informacji pozostaj¹ wówczas internetowe fora lotnicze. Niezale nie od tego, na co siê poluje, na spotterów, zw³aszcza tych dzia³aj¹cych w pobli u lotnisk, czeka wiele niespodzianek. Poza nag³ym za- ³amaniem pogody (wtedy poza mo liwoœci¹ z³apania kataru i zamoczenia sprzêtu mo na po egnaæ siê z dobrymi zdjêciami), zawsze mo e zostaæ zmieniony kierunek l¹dowañ czy startów. Wówczas bardzo przydaje siê skaner, czyli radio s³u ¹ce do nas³uchu korespondencji lotniczej. Je eli lotnisko nie jest zbyt wielkie, a do dyspozycji ma siê samochód lub rower, wówczas przy odrobinie szczêœcia jest szansa na przemieszczenie siê we w³aœciwe miejsce i z³apanie interesuj¹cego samolotu. Od wroga do przyjaciela Innym problemem, szczególnie przy okazji fotografowania maszyn wojskowych lub z delegacjami rz¹dowymi, jest spotkanie z policj¹ czy s³u bami ochraniaj¹cymi lotnisko. W zale noœci od okolicznoœci i kraju, gdzie ono nastêpuje, je eli nie uda siê wyt³umaczyæ swych pokojowych zamiarów lub bezpiecznie znikn¹æ, na spotterów czekaæ mog¹ nieprzyjemne konsekwencje. W najlepszym razie wylegitymowanie. W gorszym skasowanie zdjêæ, a w najgorszym nawet areszt i wysoka grzywna za szpiegostwo (to nie art sytuacje takie zdarza³y siê nawet na terenie lotnisk Unii Europejskiej). Na szczêœcie nastawienie wobec spotterów, którzy czêsto zawi¹zuj¹ w³asne stowarzyszenia, zmienia siê na lepsze. Lotniska coraz czêœciej nie traktuj¹ ju ³owców samolotów jak intruzów, ale zaczynaj¹ nawi¹zywaæ z nimi wspó³pracê. Korzyœci s¹ tu obopólne. Spotterzy zyskuj¹ mo liwoœæ wykonywania zdjêæ i obserwacji maszyn wokó³, a czasem nawet na terenie lotniska, zaœ porty lotnicze zyskuj¹ darmow¹ promocjê za poœrednictwem piêknych zdjêæ. Œciany portów lotniczych, takich jak np. Kraków czy Poznañ zdobi¹ zdjêcia spotterów, którym lotniska coraz czêœciej u³atwiaj¹ ycie. W Warszawie przy lotnisku powsta³y nawet specjalne górki u³atwiaj¹ce robienie zdjêæ i obserwacjê samolotów. Równie s³u by ochrony lotnisk coraz czêœciej traktuj¹ spotterów jak sprzymierzeñców. Na niektórych lotniskach, np. w Krakowie zorganizowano dla nich specjalne kursy bezpieczeñstwa i wyfound on such the flight schedules. The sources of that kind of information are Internet forums. Independently of what you hunt, await many surprises especially for the spotters who are operating near airports. Apart from the sudden collapse of the weather (apart from the possibility of catching the cold and getting the equipment wet, you can say goodbye to the good photos), the direction of landings or take-offs can be always changed. Very useful equipment in that situations are scanner, or radio to listen to air mail. If the airport is not too big, and you have a car or bike, 16 euroinfo

17 Pod naszymi skrzyd³ami/under our wings then hopefully there is a chance to move to the right place and catch the plane of interest. From foe to friend Another problem, especially on the occasion of the shooting military machines of government delegations, is the encounter with the police, or services protecting the try where it occurs, if it fails to explain their peaceful intentions the spotters may come across unpleasant consequences. At best, their identity can be checked. In the worst scenario their photos can be erased, even they can be put under arrest and be given a big fine for spying (this is not a joke these situations have occurred even at the European Union airports). Fortunately, the attitude towards the spotters, who often set up their own associations, is changing. Airports are increasingly no longer treating the aircraft hunters as intruders, but begin to cooperate with them. The benefits of that are mutual. Spotters afford the possibility of shooting and observation of aircrafts around, and sometimes even inside the airport, and airports are gaining free publicity via the beautiful photos. The walls of airports, such as in Cracow or Poznan are decorated with spotters' photos. In Warsaw, near at the airport there are even special down hills which help to capture and observate the aircrafts. Also, airport security services are increasingly treating spotters as allies. At some airports, such as in Cracow, special security courses were organized for spotters and also security passes were issued. While being at the airport area, knowing each other and being alert to any suspicious activity anomaly oases around the airport spotters are a valuable complement of the chain protecting Szczególn¹ atrakcj¹ s¹ przyloty samolotów zabytkowych. Choæ ciê ko w to uwierzyæ, to jeszcze w latach 50. XX wieku samoloty, takie jak ten Douglas DC-6 stanowi³y podstawê transportu przez Atlantyk. Obecnie zdatna do lotu jest tylko garstka tych maszyn dano przepustki. Przebywaj¹cy w okolicy lotniska spotterzy znaj¹cy siê nawzajem i wyczuleni na wszelki anomalia s¹ cennym uzupe³nieniem ³añcucha chroni¹cego bezpieczeñstwo pasa erów. Porty lotnicze odkry³y te potencja³ promocji za poœrednictwem zdjêæ spotterów publikowanych na ró nych portalach. Dlatego wiele lotnisk coraz czêœciej wchodzi we wspó³pracê ze spotterami, publikuj¹c ich zdjêcia na swoich stronach internetowych czy w wydawanych kalendarzach. W zamian porty lotnicze oferuj¹ im udzia³ w dniach spotterów, kiedy to mi- ³oœnicy lotnictwa w wyznaczonym czasie mog¹ fotografowaæ i obserwowaæ aktywnoœæ lotniska z jego wnêtrza z perspektywy p³yty postojowej czy pasa startowego, czyli miejsc, gdzie bardzo nieliczni maj¹ dostêp. Czêsto te informuj¹ ich o przylotach ciekawych samolotów za poœrednictwem oficjalnych profili lotnisk na portalach spo³ecznoœciowych, takich jak np. Facebook. Efekty pracy lotniczych spotterów mo na podziwiaæ na przeznaczonych dla nich licznych portalach internetowych. A special attraction are the arrivals of historic aircrafts. Though hard to believe, in the 50s of the 20 th century, planes such as the Douglas DC-6 formed the basis of transport across the Atlantic. Now fit for the flight is only a handful of these machines airport. Depending on the circumstances and the coun- the passengers safety. Airports have also discovered the potential for promotion through spotters pictures published on various websites. Therefore, many airports cooperate with spotters by publishing their photos on their websites or in published calendars. In return, airports offer them a participation in the days of spotters, when aviation enthusiasts at the appointed time may take a photographs and observe the activity of the airport with his interiors from the perspective of the apron or runway, or places where very few have access. They also often inform them about the arrival of interesting aircraft through airport official profiles on social networking sites such as Facebook. Effects of air spotters work can be ad- PaŸdziernik/October

18 Pod naszymi skrzyd³ami/under our wings Air S Radom Fot. Marcin Sigmund Czeski JAS-39 Gripen w tygrysim malowaniu podczas dynamicznego pokazu Czech JAS-39 Gripen in tiger painting during a dynamic demonstration Okolicznoœciowe malowania nosz¹ tak e samoloty wojskowe, tak jak goszcz¹cy przelotem na tegorocznym Air Show w Radomiu Boeing E-3A Occasional painting are also worn by military aircrafts, like the host of this year's flight in the Radom Air Show Boeing E-3A Okazj¹ do zrobienia wielu ciekawych zdjêæ s¹ pokazy lotnicze. Na zdjêciu wystêp szwajcarskiego zespo³u Patrouille Suisse lataj¹cego na samolotach Noerthrop F-5E Opportunity to do many interesting photographs are air shows. In the photo show of Patrouille Suisse Swiss team flying the aircraft the F-5E Noerthrop 18 euroinfo

19 how Pod naszymi skrzyd³ami/under our wings 2011 Nie zawsze bohaterem zdjêcia musi byæ wyj¹tkowy samolot, czasem chodzi o uwiecznienie chwili, jej niepowtarzalnego klimatu Not always the hero must be a unique photo of a plane, sometimes it comes to immortalize the moment, its unique climate Lataj¹cy na Pilatusach PC-7 chorwacki zespó³ akrobacyjny Krila Oruje zaprezentowa³ fantastyczny pokaz, którego kulminacj¹ by³ synchroniczny œlizg na ogon trzech samolotów w formacji Flying on the PC-7 Pilatusach Croatian Krila Oruje aerobatic team presented a fantastic show which culmination was a synchronous slide on the tail of three aircraft in formation Pokaz Patrouille de France jak zawsze przykuwa³ uwagê widzów Patrouille de France show, as always, attracted the attention of viewers Dynamiczne rozejœcie siê polskich MiG-29 i F-16 po pozorowanej walce powietrznej Dynamically propagating Polish MiG-29 and F-16 after a simulation of air fight PaŸdziernik/October

20 Pod naszymi skrzyd³ami/under our wings Embraer E-Jet We flocie Eurolotu eksploatowanych jest oficjalnie 14 samolotów ATR 42 oraz ATR 72. Warto jednak wspomnieæ o pozosta³ych trzech maszynach odrzutowcach Embraer 175, które wprawdzie nie wykonuj¹ operacji z naszymi oznaczeniami handlowymi i nie znajduj¹ siê formalnie pod operacyjn¹ kontrol¹ naszej spó³ki, jednak s¹ w³asnoœci¹ Eurolotu. Eurolot operates officially on 14 copies of ATR 42 and ATR 72 aircrafts. It is worth mentioning that other three machines Embraer 175 jets, which, although do not operate under our trade marks and are not formally under the operational control of our company, but Eurolot is their owner. Micha³ Petrykowski Pocz¹tki najbardziej popularnej konstrukcji Embraera siêgaj¹ roku 1999, kiedy to brazylijski producent oficjalnie poinformowa³ o uruchomieniu prac nad nowym programem, oznaczonym pocz¹tkowo jako ERJ-170. W odró nieniu od poprzedniego odrzutowego modelu wytwórni ERJ-145, w którego konstrukcji wykorzystano elementy kad³uba turboœmig³owego EMB Brasilia, sto siedemdziesi¹tka mia³a zostaæ opracowana ca³kowicie od podstaw (warto wspomnieæ, e pocz¹tkowo model 170 mia³ byæ jedynie przed³u onym wariantem EMB-145). Jednym z kluczowych elementów nowej konstrukcji, poza zastosowaniem niespotykanej dot¹d koncepcji ca³kowicie cyfrowej i skomputeryzowanej awioniki, by³o wyposa enie modelu w nowoczesn¹ kabinê pasa ersk¹. Przekrój kad³uba sto siedemdziesi¹tki otrzyma³ kszta³t zbli- ony do cyfry 8 (tzw. double bubble), dziêki czemu pasa erowie przy oknach maj¹ wiêcej miejsca, a baga nik pod pok³adem umo liwia zabranie ³adunków o wiêkszych gabarytach. Nowe modele Wraz z modelem 170, program obejmowa³ ca³¹ rodzinê samolotów o ró nych pojemnoœciach: od 70-miejscowego wariantu podstawowego, poprzez 98-miejscowego EMB , a do mieszcz¹cego 108 pasa erów EMB Wkrótce wytwórnia zdecydowa³a siê na zmianê oznaczeñ: ERJ otrzyma³ symbol ERJ-190, a ERJ The origins of the most popular construction of Embraer began in 1999, when the Brazilian manufacturer officially announced the start of work on a new program, originally designated as the ERJ-170. Unlike the previous jet model labeled ERJ-145, in which the elements of turboprop EMB-120 Brasilia's hull were used, a hundred seventy was supposed to be developed completely from basis (it is worth mentioning that the 170 model was initially only an extended variant of the EMB-145). One of the key elements of the new construction, except using the entirely unprecedented concept of digital and computerized avionics equipment was a model of a modern cabin. Cross section of 20 euroinfo

21 Pod naszymi skrzyd³ami/under our wings seats), a new version of the ARJ (ARJ-X) and of course the Brazilian aircraft. As it turned out, from two completely new designed constructions, which are not modifications of existing aircraft, only Embraer remained on the battlefield, because of financial reasons Dornier had to announce the closure of the program. oznaczony zosta³ ERJ-195. Dodatkowo Embraer do oferty opracowywanych odrzutowców doda³ jeszcze jeden samolot: 78-miejscowego ERJ Nowe modele nie by³y jedynymi samolotami regionalnymi w klasie miejscowej, jakie znalaz³y siê w ofercie firm lotniczych pod koniec lat dziewiêædziesiatych. Du a konkurencja miêdzy producentami samolotów sprawi³a, e mniej wiêcej w tym samym okresie linie lotnicze mog³y dokonaæ wyboru miêdzy Boeingiem 717 (115 miejsc), Airbusem A318 (107 miejsc), CRJ 900 (86 90 foteli), Dornierem 728/928 (70/105 foteli), now¹ wersj¹ ARJ (ARJ-X) i oczywiœcie samolotami brazylijskimi. Jak siê póÿniej okaza³o, spoœród dwóch ca³kowicie nowych konstrukcji, nie bêd¹cych modyfikacjami samolotów ju istniej¹cych, na placu boju pozosta³ jedynie Embraer, gdy Dornier ze wzglêdów finansowych og³osi³ zamkniêcie programu. Imponuj¹ce tempo Prace konstrukcyjne nad ERJ-170, pierwszym z rodziny nowych brazylijskich samolotów regionalnych, posuwa³y siê w imponuj¹cym tempie. W ma- Embarer 175 w³asnoœæ Eurolotu w barwach rz¹dowych, wo ¹cy najwa niejsze osoby w pañstwie Embarer 175 Eurolot property In the colors of government, flying with important people in Poland the hull of one hundred seventy was a quasi-digits 8 (the so-called double bubble), so that passengers sitting by the windows have more space, and the trunk under the deck lets you take bigger sized loads. New models Together with the model 170, the program consisted of a whole family of aircraft with different capacities: from the basic 70-seat variant through 98-seat EMB , up to EMB taking 108 passengers. Soon, the factory decided to change the signs: ERJ was a symbol of ERJ-190 and ERJ has been marked as ERJ-195. Additionally, Embraer to offer of Jets added one more plane: 78 seats ERJ New models were not the only regional aircrafts in the local class , which were founded in an airlines offers in the late nineties. High competition between aircraft manufacturers made it more or less in the same period, airlines could choose between the Boeing 717 (115 seats), Airbus A318 (107 seats), CRJ 900 (86-90 seats), Dornier 728/928 (70/105 Impressive pace Construction work on the ERJ-170, the first of a new family of Brazilian regional aircraft, proceeded at an impressive pace. In May 1998, they started a market research, half a year later defining the configuration had started. In May 1999 construction work started, and a month later, Swiss Crossair airlines ordered a new model of ERJ. In July 2000 they started producing the first prototype, and in mid its assembly. A large question mark over the future of the construction placed the events of 11 September 2001 The crisis in the airline industry caused by these events and the possibility of reduction of orders by carriers seriously alarmed the administration of Brazilian aircraft manufacturer. Despite the many unknowns associated with the continuation of the construction of ERJ-170, whereas the involvement of employees in factory, in October 2001 it was decided to officially roll out from the hangar the first prototype, designated as PP-XJE and to begin ground tests in November. The aircraft made its first flight on February 19 th 2002, 32 months after the program started. Plane presentation April 9 th this same year, the second prototype designated as PP-XJC (painted in Crossair colors) flew, and at May25 th this year the third (PP-XJB) flew. Five months after the first flight of the Embraer 170 made its debut at Farnborough this time the first copy with a complete passenger cabin was presented (PP-XJA, flown on 14 July). A month before the official presentation of the aircraft in the United Kingdom at one of the airframe the static trials in Brazil started. PaŸdziernik/October

euroinfo Pasja latania Passion for flying Rzeszów Podró do stolicy Podkarpacia A trip to the capital of Subcarpathian

euroinfo Pasja latania Passion for flying Rzeszów Podró do stolicy Podkarpacia A trip to the capital of Subcarpathian euroinfo Nasz magazyn jest Zabierz mnie dla do domu! Take me home! for is Ciebie/Our magazine You! Magazyn pasa erów Passengers magazine 5 (5)/2011 Listopad/November 2011 Pasja latania Passion for flying

Bardziej szczegółowo

Jerzy Dudek. Przewodnik Kibica Fan s Guide. czerwiec 2012 (07) zeskanuj! strona

Jerzy Dudek. Przewodnik Kibica Fan s Guide. czerwiec 2012 (07) zeskanuj! strona m a g a z i n e czerwiec 2012 (07) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Jerzy Dudek Przewodnik Kibica Fan s Guide strona 10 page

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ... Gospodarka miasta... Planowany

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

Ryszard Marciniak Jan Bajno, Jan Bajno Zbigniew Brzeziñski Zbigniew Brzeziñski, Ma³gorzata Czerwiñska Ma³gorzata Czerwiñska, Katarzyna Cyprynowska,

Ryszard Marciniak Jan Bajno, Jan Bajno Zbigniew Brzeziñski Zbigniew Brzeziñski, Ma³gorzata Czerwiñska Ma³gorzata Czerwiñska, Katarzyna Cyprynowska, Dyskusja Redakcyjna RNW RNW Editorial Discussion The following experts took part in the discussion: W dyskusji, któr¹ prowadzi³ redaktor naczelny RNW, uczestniczyli:, chairman of Spó³dzielczy Bank Rzemios³a

Bardziej szczegółowo

The global leader in hospitality consulting

The global leader in hospitality consulting The global leader in hospitality consulting Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizuj¹cych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadaj¹cy obecnie 50 oddzia³ów w 39 krajach

Bardziej szczegółowo

Let s do business. Let s travel. Let s fly. 4 No 1. SOLARIS Nasze autobusy podbijają świat SOLARIS Our buses conquer the world

Let s do business. Let s travel. Let s fly. 4 No 1. SOLARIS Nasze autobusy podbijają świat SOLARIS Our buses conquer the world KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 4 No 1 2011 Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s do business SOLARIS Nasze autobusy podbijają

Bardziej szczegółowo

Posmakuj Małopolski. Taste Małopolska. luty 2012 (03) zeskanuj!

Posmakuj Małopolski. Taste Małopolska. luty 2012 (03) zeskanuj! m a g a z i n e luty 2012 (03) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy Posmakuj Małopolski Taste Małopolska zeskanuj! Freemont. Cały świat w

Bardziej szczegółowo

6 Bristol Mały Londyn Bristol Little London. 10 Dzieje się w Europie What's on in Europe

6 Bristol Mały Londyn Bristol Little London. 10 Dzieje się w Europie What's on in Europe KATOWICE AIRPORT MAGAZINE LISTOPAD grudzień NOVEMBER december 5 (37) 2011 6 Bristol Mały Londyn Bristol Little London 10 Dzieje się w Europie What's on in Europe 18 Zimowe wakacje tylko z Katowice Airport!

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Nowy terminal MPL Katowice. New Terminal of Katowice International Airport. Warto latać do Katowic! Katowice is worth flying to!

SILESIA. Nowy terminal MPL Katowice. New Terminal of Katowice International Airport. Warto latać do Katowic! Katowice is worth flying to! SILESIA 3 (11) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Nowy terminal MPL Katowice New Terminal of Katowice International Airport www.gtl.com.pl Warto

Bardziej szczegółowo

& TRAVEL Magazyn Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy i Linii Lotniczych JetAir

& TRAVEL Magazyn Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy i Linii Lotniczych JetAir & TRAVEL Magazyn Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy i Linii Lotniczych JetAir C - 15 M - 100 Y - 90 K - 10 C - 0 M - 0 Y - 0 K - 100 Użyte czcionki: Minion Pro Cond Century Gothic Optima Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

HARVEST IN MY COUNTRY

HARVEST IN MY COUNTRY OKO INTERNATIONAL NEWSPAPER SEPTEMBER / OCTOBRE ISSUE RED BULL GIVES YOU WINGS FELIX BAUMGARTNER COMPLETES RECORD FREEFALL FROM THE TOP OF THE STRATOSPHERE HARVEST IN MY COUNTRY IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGES

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited!

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited! SILESIA 5 (13) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! www.katowice-airport.com Częstochowa A city that

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

Almanach biurowców w Polsce

Almanach biurowców w Polsce Almanach biurowców w Polsce Almanac of Of ce Buildings 2015 ISSN 2081-1683 1 (49) / 2015 Cena 25 PLN (w tym 8% VAT) Partnerzy merytoryczni / Contents Partners Partnerzy / Partners OD WYDAWCY / EDITORIAL

Bardziej szczegółowo

Dorota Chojnowska redaktor naczelna

Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Odkrywamy miejsca niedoceniane! Czas, by lubuski kurort agów pozna a ca a Polska, a malownicze tereny wokó Zalewu Zegrzyƒskiego sta y si popularne nie tylko wêród mieszkaƒców Warszawy. W yrardowie natomiast

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H

W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H 2007 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNA W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H A L L A B O U T C O N G R E S S E S I N P O Z N A Od redakcji From Editorial Staff Szanowni Paƒstwo, Z radoêcià oddaj do Paƒstwa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

Events Imprezy... 26-34

Events Imprezy... 26-34 CONTENT SPIS TREÂCI 1 FEATURES INFO RMACJE City map Plan miasta... 5-7 First Things First... 8 All you want to know... 10-14 Arrival first aid Przyjazd... 16-18 Transportation Komunikacja... 20 Polish

Bardziej szczegółowo

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus 2 (22) 2009 Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi Barcelona: don t believe Columbus OFF Festival święto muzyki alternatywnej OFF Festival celebrating alternative music Katowice Dubaj Katowice Dubai magazyn

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA NR 08 (33) / 2014 TAKE YOUR FREE COPY: RZE-FREE-WIFI. Halina Mlynkova

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA NR 08 (33) / 2014 TAKE YOUR FREE COPY: RZE-FREE-WIFI. Halina Mlynkova MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA NR 08 (33) / 2014 TAKE YOUR FREE COPY: RZE-FREE-WIFI Halina Mlynkova W NUMERZE THIS ISSUE 6 ROZMOWA / TALK Oczy wilka. Halina Mlynkova. Wolf eyes. Halina Mlynkova.

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

Bogactwa Mediolanu. Treasures of Milan. 42 Wolniej znaczy bezpiecznie Slower means safer. 14 Nowa droga startowa New runway

Bogactwa Mediolanu. Treasures of Milan. 42 Wolniej znaczy bezpiecznie Slower means safer. 14 Nowa droga startowa New runway KATOWICE AIRPORT MAGAZINE listopad grudzień november december 6 (43) 2012 Bogactwa Mediolanu Treasures of Milan 10 Samolotem na narty w Pireneje i Alpy Fly to the slopes Pyrenees and Alps 14 Nowa droga

Bardziej szczegółowo

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy 2001 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities

Bardziej szczegółowo