Skutki dla sektora finansów publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skutki dla sektora finansów publicznych"

Transkrypt

1 Załącznik l Skutki dla sektora finansów publicznych l. W odniesieniu do recepty, skierowań oraz zleceń w postaci elektronicznej: Przyjęto założenie, że na jednej recepcie elektronicznej wypisany może być tylko jeden lek. Planuje się także możliwość wykupu od razu "paczki" recept elektronicznych, co jednak nie wyłącza możliwości wykupu pojedynczych recept w jej ramach. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym utrzymania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o których mowa w Ustawie o Systemie Informacji wyniesie zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio: l r zł; r zł; r zł; r zł; r zł; r zł; r zł; r zł; r zł; r. - l O zł Wydatki na ten cel będą sfinansowane z budżetu Ministra Zdrowia. W zakresie wskazanych kwot wszystkie wydatki stanowią wydatki bieżące związane z eksploatacją systemu, z wyjątkiem kwoty zł w roku 2019, którajako zakup nowej infrastruktury techniczno-systemowej stanowi wydatek inwestycyjny oraz nie zawierają kosztów osobowych (wynagrodzenia). Pozostała kwota w roku 2019 stanowi wydatki bieżące. l.l.utrzymanie Pl i P2 W zakresie utrzymania Pl i P2 niezbędnymjest zawarcie szeregu kontraktów: l) Umowy związane z wdrożonymi rozwiązaniami sprzętowymi to m.in.: a) Umowa utrzymaniowa dla lokalizacji podstawowej b) Umowa utrzymaniowa dla lokalizacji zapasowej c) Umowa zapewnienia usługi transmisji danych (w tym obsługa domen, transmisja pomiędzy lokalizacjami, dostęp do Internetu)

2 d) Umowa regulująca koszty wynajmu lokalizacji zapasowej e) Umowa dot. skalowania wdrożonych rozwiązań f) Umowa regulująca kwestię nośników i materiałów eksploatacyjnych 2) Umowy związane z wdrożonym oprogramowaniem to m.in.: a) Umowy utrzymaniowe dla części I-IV systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Pl) b) Umowy utrzymaniowe dla Platformy udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2), c) Umowa na zakup wsparcia dla oprogramowania standardowego. 3) Umowy związane z wdrożonymi usługami to m.in.: a) Umowa świadczenia usług pierwszej linii wsparcia, b) Konsulting w zakresie kreowania polityki utrzymaniowej. Wpływ na koszt całego obszaru utrzymania będą miały również koszty zespołu po stronie CSIOZ. Na potrzeby oszacowania kosztów utrzymania przyjęto następujące założenia: l) Roczny koszt utrzymania dla sprzętu to 20% kosztów zakupu 2) Roczny koszt utrzymania dla standardowych licencji to 20% kosztów zakupu 3) Roczny koszt utrzymania dedykowanych rozwiązań wyprodukowanych na potrzeby Pl i P2 to 10% kosztów zakupu dedykowanego oprogramowania 4) Roczny koszt utrzymania l pracownika CSIOZ (wraz z wszelkimi kosztami pośrednimi) 120 tyś PLN 5) Planowana liczba pracowników bezpośrednio związanych z utrzymaniem usług Projekt Pl w momencie jego oddania do użytku stanie się automatycznie jednym z największych systemów teleinformatycznych w polskiej administracji publicznej. Istnieje zatem konieczność sprawnej obsługi ogólnokrajowego (tj. dotyczącego wszystkich obywateli oraz np. wszystkich aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą) wdrożenia funkcjonalności projektu Pl, tj. przede wszystkim elektronicznej recepty, elektronicznego skierowania czy Internetowego Konta Pacjenta. Utrzymanie takiego systemu, w tym warstwy infrastruktury techniczno-systemowej, wymaga odpowiednio zaprojektowanej struktury organizacyjnej. Sam proces zarządzania użytkownikami (kilkadziesiąt milionów), przy wdrożeniu o tak ogromnej skali, jest zadaniem niezwykle skomplikowanym i wymagającym specjalistycznych zasobów ludzkich. Analiza kosztów utrzymania Systemu Pl w modelu pełnego outsourcingu, modelu mieszanym i modelu realizacji wszystkich zadań przez pracowników CSIOZ, została przekazana Komitetowi Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w ramach prowadzonej przez Komitet analizy kosztów i modeli utrzymania

3 projektów e-administracji POIG. Z analizy tej wynika, że optymalnym modelemjest aktualnie przyjęty model mieszany. Model pełnego outsourcingu w dłuższej perspektywie czasowej oznacza znaczne zwiększenia całkowitych kosztów utrzymania Systemu Pl ze względu na stopniowe osłabianie pozycji Zamawiającego i stopniową utratę kontroli merytorycznej nad Systemem Pl. Taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania z uwagi na fakt, że w Systemie Pl przetwarzane będą dane medyczne wszystkich obywateli. Do głównych wad pełnego outsourcingu należą: - ograniczenie możliwości wpływu na podejmowane kroki związane z naprawą systemów ich potencjalnym rozwojem, -utrata po stronie CSIOZ kompetencji i wiedzy na temat systemów, - bardzo wysokie koszty utrzymania, -w skrajnym przypadku brak nadzoru nad systemem. W przypadku modelu pełnego outsourcingu należy przyjąć, że koszt utrzymania wzrośnie o ok. l 0% rocznie w związku z uzależnieniem się Centrum od jednego wykonawcy. Koszt przedłużania licencji i wsparcia dla sprzętu oszacowany został na podstawie przeprowadzonej analizy na poziomie 20%. Koszt utrzymania licencji i sprzętu stanowi odsetek (zazwyczaj od l 0% do 50%) ceny licencji stałej bądź sprzętu. Procent ten uzależniony jest od okresu na jaki kupowane jest wsparcie (zazwyczaj możliwe od l do 5 lat). Przy szacowaniu wartości kosztu utrzymania dedykowanych rozwiązań, przyjęta została połowa wartości kosztu utrzymania oprogramowania standardowego. Wynika to z faktu większej elastyczności po stronie dostawców, jak również większej konkurencyjności w zakresie zawierania ewentualnych umów serwisowych (utrzymanie może pełnić również inna firma, a nie jak w przypadku rozwiązań standardowych, w których zmiana dostawcy pociągałaby za sobą dodatkowe koszty). 6) Roczny koszt zapewnienia jednego stanowiska w zewnętrznym calicenter dostępnego w godzinach tyś PLN 7) Liczba stanowisk pierwszej linii wsparcia niezbędnych do obsługi rozwiązania- 100 Przy szacowaniu ilości stanowisk call center wzięto pod uwagę najważniejsze czynniki związane z obsługą klienta, a więc możliwość załatwienia sprawy w jednej rozmowie, czas oczekiwania w kolejce, częste rezygnowanie z oczekiwania na rozmowę oraz szybkość odpowiedzi. Z uwagi na dużą krytyczność systemów, jak również zainteresowanie opinii publicznej, niezwykle istotne jest takie zorganizowanie Pierwszej Linii Wsparcia, aby rejestrowanie i klasyfikacja zgłoszeń jak również podjęcie działań zmierzających do odtworzenia usługi był możliwie krótki. Dobra praktyka związana z wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych wskazuje, iż pierwszy okres po uruchomieniu, jak

4 również po implementowaniu większych zmian jest okresem krytycznym. Wielkość osób obsługujących call center mu.si zatem być dynamicznie dostosowywana do faz życ ia systemów. Biorąc pod uwagę wydatki w ramach Projektu Pl i P2 koszty sprzętu i licencji- ok tyś PLN oraz koszty dedykowanego oprogramowania- ok tyś PLN koszt utrzymania samych rozwiązań to ok tyś PLN rocznie. Uwzględniając pozostałe elementy przedstawione w założeniach roczny koszt utrzymania wyniesie ok tys PLN. Przy prognozowaniu długoterminowych kosztów utrzymania przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,4%. Zastosowanie wskaźnika inflacji jest wskazane, ze względu na fakt, że rynek informatyczny cechuje się jako jedna z niewielu branż ciągłym wzrostem poziomu wynagro dzeń pracowników (źródło: Podsurnowanie raportu "Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku") co może przekładać się na wzrost cen usług informatycznych. 2. W odniesieniu do elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Karty Specjalisty Medycznego 2.1.Skutki pozytywne Jednym z założonych efektów wprowadzenia elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, związanych z funkcją potwierdzania wykonania świadczenia opieki zdrowotnej Gako elementu sytemu RYM II) jest wyeliminowanie fraudów występujących w systemie opieki zdrowotnej, polegających na zgłaszaniu do zapłaty przez NFZ: l. udzielenia świadczeń na rzecz pacjentów, którzy w danym dniu ich nie uzyskali, a w związku z tym nie rejestrowali się u świadczeniodawcy; 2. udzielenia fikcyjnych świadczeń tym pacjentom, którzy w danym dniu uzyskali inne -najczęściej "tańsze" świadczenie u danego świadczeniodawcy. Ponadto zastosowanie kart KUZ i KSM dostarczy silnego materiału dowodowego w przypadku podwójnego rozliczenia tego samego świadczenia. Fraudy ujęte w pkt l będą możliwe do wyeliminowania już po I fazie projektu, kiedy to obecność pacjenta u świadczeniadawcy zostanie potwierdzonajego kartą KUZ. Fraudy ujęte w pkt 2 będą w znacznym zakresie możliwe do wyeliminowania po zakończeniu fazy II projektu. Z szacunków prowadzonych przez europejskie instytucje ubezpieczeniowe działające w systemie publicznej opieki zdrowotnej wynika, że w rozwiniętych krajach europejskich poziom fraudów wynosi od 2 %do 5% rocznego budżetu instytucji. W przypadku NFZ przyjęto średni przychód roczny w wysokości ok. 65 mld zł, a poziom fraudów, których zatrzymanie

5 będzie możliwe przy użyciu kart generujących podpis elektroniczny określono na l% tego przychodu. Oznacza to, że wartość tak oszacowanego strumienia fraudów rocznie może wynosić ok. 650 mln zł. Brak jest jakichkolwiek podstaw aby określić wzajemny stosunek wartości fraudów ujętych w pkt l i pkt. 2. Wobec tego na potrzeby projektu przyjęto stosunek 50% na 50%, co oznacza, że w fazie I projektu wyeliminowane zostaną fraudy na kwotę 325 mln zł. Ponieważ do końca 2016 r. kartę KUZ otrzyma około połowy wszystkich ubezpieczonych oraz nieubezpieczonych obywateli polskich do 18 roku życia, dlatego przyjęto, że pierwsze korzyści z wprowadzenia karty wystąpią w 2017 r. i będą równe połowie ww. kwoty tj. 162,5 mln zł. Przy czym kwoty te nie zostaną zaoszczędzone, tylko wydane na inne rzeczywiście wirtualnie) wykonane świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. 2.2.Skutki negatywne Przewidywane są następujące koszty związane z wdrożeniem kart KUZ i KSM: (a nie NFZ -8,4-12,2-152,8-170, w tym Karty KUZ i KSM- zakup i o o o o o o o o personalizacja Karty KUZ i KSM- o o -18,7-20 o o o o o o dystrybucja Dodruki kart KUZ o o -1,8-10,4-13,6-13,6-13,6-13,6-13,6-13,6 Dystrybucja dodruków o o -1,5-8,7-11,4-11,4-11,4-11,4-11,4-11,4 l nfrastru ktu ra -8,4-12,2-5,8 o o o o o o o MZ o o -4,4-4,9-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 w tym Karty KUZ zakup i o o -3,7-3,8 o o o o o o personalizacja Karty KUZ o o -0,5-0,5 o o o o o o dystrybucja Dodruki kart KUZ o o -0,1-0,3-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Dystrybucja dodruków o o -0,1-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Świadczeniadawcy o -32,52-69,58-44,7 o o o o o o w tym podmioty publiczne w tym podmioty prywatne Jednostki samorządu terytorialnego o -3,75-8,55-5,4 o o o o o o o -28,77-61,03-39,3 o o o o o o o o o o o o o o o o Łączne koszty -8,4-44,72-226,78-219,7-25,7-25,7-25,7-25,7-25,7-25,7 Wartości podane w tabeli są wyrażone w mln zł.

6 Wszystkie koszty wdrożenia ujęte w tym rozdziale zostały policzone z uwzględnieniem stabilizującej reguły wydatkowej. Skutki dla NFZ z tytułu: l) zakupu oraz personalizacji kart KUZ ( szt. ) i KSM ( szt.)- koszt 256 mln zł ; 2) dystrybucji kart KUZ ( zł) i KSM ( )- koszt 38,7 mln zł; 3) budowy systemów informatycznych niezbędnych do uruchomienia oraz obsługi systemu - nakłady inwestycyjne. Roczny budżet Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie l O lat wynosi ok. 63 mld zł. (bez wyliczenia wzrostu). Kwota 493,5 mln w wydatku lo-letnim stanowi 0,078% budżetu. Wydatki te nie wpływają istotnie na sytuację fmansowa NFZ. Skutki dla Ministra Zdrowia z tytułu : l) zakupu oraz personalizacji kart KUZ (l szt.)- koszt 7,5 mln zł ; 2) dystrybucji kart KUZ - 1,0 mln zł. Omawiając szczegółowo ww. skutki należy wskazać, że : l) Przyjęto iż średni koszt jednostkowy zakupu i personalizacji karty (zarówno KUZ jak i KSM) wyniesie 1,8 Euro. 2) W zakresie dystrybucji kart KUZ założono średni realny koszt w kwocie l zł za kartę. Przyjęto, iż KUZ będzie dystrybuowana za pośrednictwem pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i wydawana za pisemnym potwierdzeniem odbioru w trakcie wizyty pacjenta w placówce. Dzięki temu karta dotrze do niego w miejscu i czasie świadczenia usług medycznych. Zakłada się, że do momentu wydania karty byłyby przechowywane w tych samych warunkach w jakich przechowywana jest dokumentacja medyczna (co nie powinno być zbyt dużym obciążeniem dla POZ gdyż opakowanie na l tys. kart ma wymiary max 82cm x 8 cm x 6 cm). 3) Koszty zakupu, personalizacji i dystrybucji Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego pokryte zostaną odpowiednio: a) z środków NFZ - dla osób posiadających status ubezpieczonego oraz dla osób, które po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zachowały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 67 ust. 4-7 Ustawy o świadczeniach. Na podstawie danych zgromadzonych w NFZ (rejestr CWU) liczbę osób, którym wydane zostaną karty finansowane ze środków NFZ oszacowano w zaokrągleniu na 34,2 mln; b) z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Zdrowia- dla osób, o których mowa w art. 2 ust.l pkt 2 Ustawy o Świadczeniach (osiągającym niskie

7 dochody, którym prawo do świadczeń przysługuje na podstawie decyzji wójta/burmistrza/prezydenta) oraz w art. 2 ust. l pkt 3 lit. a Ustawy o świadczeniach (obywatelom polskim do 18 roku życia, nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym). Na podstawie danych zgromadzonych w NFZ (rejestr CWU) liczbę osób którym wydane zostaną karty oszacowano w zaokrągleniu na l mln; c) ze środków własnych - dla pozostałych grup osób, czyli osób nie będących świadczeniobiorcami w rozumieniu Ustawy o świadczeniach. W tym wypadku wydanie karty nastąpi wyłącznie na wniosek zainteresowanego, a jej odbiór możliwy będzie w wybranej siedzibie NFZ. Koszty wydania kart dla tych grup nie zostały ujęte w zestawieniu. 4) Koszty Kart Specjalisty Medycznego (KSM) poniesione zostaną odpowiednio: a) z środków NFZ - dla osób które biorą udział w realizacji umów zawartych z NFZ, a wykorzystanie przez nie kart KSM w procesach rozliczeniowych będzie związane z realizacją zadań statutowych NFZ tj. np. dla i) zawodów medycznych (lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki położne) i psychologów, ii) innych pracowników świadczeniodawców, którzy biorą udział w realizacji świadczeń medycznych np. pracownicy rejestracji. Na podstawie danych zgromadzonych w NFZ liczbę tych kart KSM dla tych grup oszacowano na szt. b) ze środków własnych specjalistów medycznych -w przypadku pozostałych grup przedstawicieli zawodów medycznych, którzy nie otrzymają KSM finansowanej ze środków NFZ. 2.3.Skutki dla świadczeniodawców Do komponentów o charakterze nakładów inwestycyjnych świadczeniadawców (tj. szpitali, aptek, przychodni) zaliczono: l) rozbudowę infrastruktury - skala zależna od indywidualnego stanu każdego świadczeniodawcy; 2) certyfikowane czytniki - ze względu na dającą s1ę oszacować wartość zostały przeniesione do obszaru kosztów (aktualnie ok. 90 Euro/szt. z tendencją spadkową); 3) koszt zmian oprogramowania działającego po stronie świadczeniodawców. Skutki dla świadczeniodawców: a) zakup certyfikowanych czytników niezbędnych do odczytu kart - łączny koszt 146,8 mln zł ;

8 b) zakup Kart Specjalisty Medycznego - w przypadku tych grup specjalistów medycznych, którzy nie otrzymają KSM finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia -koszt zależny od wolumenu i niemożliwy do oszacowania na obecnym etapie. Dla I fazy wdrożenia, gdy karty będą wykorzystywane w procesie rejestracji pacjenta w placówce medycznej założono, że każdy z 33 tys. świadczeniadawców zakupi średnio po 3 bezpieczne czytniki, co daje w sumie ok. 99 tys. czytników. Przy założeniu kosztu urządzenia. na poziomie 90 Euro (z tendencją do spadku), szacunkowego kursu Euro w przedziale ,85PLN (zgodnie z założeniami makroekonomicznymi na lata ) oraz uwzględnieniu stabilizującej reguły wydatkowej łączne obciążenie świadczeniadawców oszacowano na poziomie 36,3 mln PLN. Dla II fazy wdrożenia (planowane rozpoczęcie w roku 2016; po zakończeniu fazy I i okrzepnięciu systemu, tj. zaakceptowaniu faktu posługiwania się kartami przez wszystkie podmioty), gdy wykorzystanie czytnika będzie wymagane również w celu potwierdzenia faktu udzielenia pacjentowi porady medycznej przewiduje się, że docelowo niezbędne będzie wykorzystanie 300 tys. czytników. Przy tych samych założeniach łączne obciążenie świadczeniadawców oszacowano na 110,5 mln PLN. Jednakże z uwagi na realizowane równolegle projekty wdrożenia e-usług (np. erecepty) oraz wprowadzenie w późniejszym terminie obowiązku prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zakłada się, że część czytników niezbędnych w II fazie do potwierdzania wykonania świadczenia zostanie zakupiona już w latach (w celu umożliwienia składania podpisu elektronicznego). Na podstawie dostępnych danych dotyczących organu założycielskiego oszacowano, że 12% świadczeniadawców jest podmiotami publicznymi, co oznacza, że koszty sektora publicznego w I fazie wyniosą ok. 4,3 mln PLN wobec 31,9 mln PLN które to koszty poniesie w tej fazie sektor prywatny. Odnośnie modyfikacji systemów informatycznych świadczeniadawców w celu dostosowania ich do obsługi kart KUZ i KSM związany z nią koszt jest niemożliwy do oszacowania w obecnej fazie projektu. Ponadto ze względu na znaczącą ilość komponentów informatycznych dostępnych na rynku w formie open source, a służących do obsługi kart kryptoprocesorowych, jak również uwzględniając fakt, że w przypadku znaczącej części świadczeniadawców producenci oprogramowania gwarantują w ramach pobieranych opłat licencyjnych jego dostosowanie do przy szłych zmian prawnych (w okresie trwania licencji), można przyjąć, że rzeczywisty koszt modyfikacji systemów informatycznych po stronie świadczeniadawców będzie można pominąć, gdyż będzie on bardzo mały lub żaden.

9 2.4.Przewidywane koszty po procesie wdrażania Ponadto przewidywane są następujące skutki finansowe związane z utrzymaniem systemu kart KUZ i KSM po zakończeniu procesu wdrożenia: wmlnpln Karty KUZ i KSM -1,9-10, w tym MZ -0,1-0,3-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 w tym NFZ -1,8-10,4-13,6-13,6-13,6-13,6-13,6-13,6 Dystrybucja -1, ,7-11,7-11,7-11,7-11,7-11,7 w tym NFZ -1,5-8,7-11,4-11,4-11,4-11,4-11,4-11,4 w tym MZ -0,1-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Łączne koszty -3,5-19,7-25,7-25,7-25,7-25,7-25,7-25,7 Koszty te związane są z: a) koniecznością realizacji dodruków kart KUZ (w marginalnym zakresie kart KSM); b) koniecznością zapewnienia dystrybucji dodrukowanych kart do odbiorców końcowych. Przewiduje się, że karty KUZ będą dodrukowywane w przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia wydanej już karty, w przypadku wejścia nowej osoby do systemu lub też w przypadku zmian danych pacjenta, które będą wymagały wydania nowej karty (np. w przypadku zmiany nazwiska). Skalę dodruków określono na 5% wolumenu wydanych już kart, co potwierdzają doświadczenia zebrane w trakcie kilkunastu lat wykorzystywania tzw. karty śląskiej w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. W związku z wydaniem pierwszych kart KUZ w IV kwartale 2015, w ramach pilotażu w kilku wybranych placówkach medycznych, proces dodruków zostanie rozpoczęty w tym samym czasie czyli w roku 2015, przy czym przyjmuje się, że wolumen dodruku dla roku 2015 będzie oscylował w granicach 5% kart wydanych w tym okresie. W odniesieniu do kosztów dystrybucji należy zauważyć, że zm1emony zostanie model dystrybucji. Dodruki będą rozprowadzane z wykorzystaniem usług pocztowych przez operatora wybranego w drodze postępowania przetargowego. Zastosowanie tego modelu znajduje w tym wypadku swoje uzasadnienie, gdyż pacjent który utracił kartę będzie musiał zgłosić ten fakt w celu uruchomienia procesu dodruku podając jednocześnie informacje o adresie na który karta ma zostać wysłana. Dzięki temu brak w CWU aktualnej informacji o adresie zamieszkania pacjenta nie będzie czynnikiem znacząco obniżającym skuteczność dystrybucji. W przestawionej kalkulacji przyjęto, że koszt jednostkowy dystrybucji karty listem poleconym wyniesie realnie 5,5 zł, przy zakładanym rocznym wolumenie l szt. daje łączny

10 maksymalny roczny koszt oszacowany na poziomie 11,7 mln zł. Koszt dodruków (ponoszone przez NFZ i M.Z) będą do tyczyły jedynie nowo wydanych kart a w pozostałych przypadkach będą ponoszone przez obywateli. 2.5.Podsumowanie korzyści i kosztów Poniższa tabela zawiera zestawienie przedstawionych wyżej korzyści i kosztów wynikających z wprowadzenia kart KUZ i KSM, przy założeniu, że owoce II fazy projektu widoczne będą w roku jej wprowadzenia, czyli w roku 2019: wmlnpln Karty KUZ i KSM - koszty NFZ ,0 0,0-152,8-170,1-24,3-24,3-24,3-24,3-24,3-24,3 KartyKUZ-koszty MZ 0,0 0,0-4,4-4,9-0,7-0,7-0,7-0,7 -o,7-0,7 Infrastruktura- NFZ -8,4-12,2-5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Infrastruktura - 0,0-32,52-69,58-44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 świadczeniadawcy w tym podmioty publiczne 0,0-3,75 8,55-5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w tym podmioty prywatne 0,0-28,77-61,03-39,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Łączne koszty -8,4-44,72-226,78-219,7-25,7-25,7-25,7-25,7-25,7-25,7 Eliminacja fraudów 0,0 0,0 0,0 162,

11 Załącznik 2 Koszty związane z utworzeniem rejestru ratowników medycznych Koszty związane z utworzeniem rejestru ratowników medycznych ponoszone będą z budżetu Ministra Zdrowia Koszty (mln zł) 0,25 0,10 0,10 0,08 Korzyści (mln zł) Koszt budowy systemu oszacowano z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących platformy sprzętowo-systemowej oraz aplikacyjnej posiadanej przez Centrum. Centrum dysponuje odpowiednią Platformą udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Jest to platforma za pomocą której możliwe jest tworzenie kolejnych rejestrów podmiotowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych techniczno-systemową. infrastrukturą Dlatego też jedyne wydatki które są potrzebne do stworzenia RRM to wydatki na godziny pracy programistów oraz analityków (body leasing). Szacuje się, że pracochłonność prac w ramach ww. ról wyniesie ok roboczogodzin (stawka loozł netto za jedną roboczogodzinę na podstawie raportów płacowych w branży IT). W ramach kosztów utrzymania dominującą pozycjąjest kwota związana z finansowaniem dwóch etatów w CSIOZ odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wytworzonego systemu oraz koszty prac programistycznych związanych z dostosowywaniem/zmianami wynikającymi z uwag użytkowników czy zmian prawnych. 1

r inybu,dowanycen,r p~

r inybu,dowanycen,r p~ M INISTER w /V PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa,«maja 20,5, DPR-V-021-7-AD/AG/l 4/15 Pan Artur Radziwiłł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W nawiązaniu do pisma znak: PW6 071 11? rm rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce

Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce Marek Ujejski Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki NFZ Member of eidas Expert Group EU e-mail: marek.ujejski@nfz.gov.pl http://www.healthpowerhouse.com/

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 PORTFOLIO PROJEKTÓW CSIOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Andrzej Sarnowski Warszawa, 2017-03-16 Fazowanie Projektu P1 * Faza 1 Obejmowała zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1?

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Paweł Masiarz Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Poznań, 2014-11-20 1 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych Załącznik do zarządzenia Nr 81/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ODBIORU

ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ODBIORU 1 ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ODBIORU Szybkie Tanie Bezpieczne rozwiązanie dla biznesu Alternatywa dla tradycyjnej formy pokwitowania przesyłek Po raz pierwszy możliwość całkowitej eliminacji papierowego

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Piotr Szmołda Kierownik Projektów piotr.szmolda@unizeto.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa Miedzeszyn, 2012-09-27

dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa Miedzeszyn, 2012-09-27 Wybrane projekty w ochronie zdrowia stan oraz uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne po roku dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

!!!! Przy wypełnianiu sprawozdania należy dokładnie przeczytać objaśnienia znajdujące się przy każdym punkcie!!!! Należy pisać w czasie przeszłym!!!

!!!! Przy wypełnianiu sprawozdania należy dokładnie przeczytać objaśnienia znajdujące się przy każdym punkcie!!!! Należy pisać w czasie przeszłym!!! Instrukcja wypełniania sprawozdania!!!! Przy wypełnianiu sprawozdania należy dokładnie przeczytać objaśnienia znajdujące się przy każdym punkcie!!!! Należy pisać w czasie przesym!!! SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia

finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia Załącznik do testu regulacyjnego l. Metodologia oszacowania skutków finansowych projektowanej regulacji dla sektora finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia Wejście w życie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania (Analiza SWOT) Cele realizacje projektów

Uwarunkowania (Analiza SWOT) Cele realizacje projektów Projekty teleinformatyczne realizowane przez CSIOZ, które uzyskały dofinansowanie w ramach 7 osi POIG wraz z harmonogramem ich realizacji Dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Od 2001 ściśle związany z informatyzacją ochrony zdrowia w Polsce. CSIOZ RUM Offset, UE komisje zdrowia NZF erum Szpital Bródnowski informatyzacja UM

Od 2001 ściśle związany z informatyzacją ochrony zdrowia w Polsce. CSIOZ RUM Offset, UE komisje zdrowia NZF erum Szpital Bródnowski informatyzacja UM Janusz Kaszuba Od 2001 ściśle związany z informatyzacją ochrony zdrowia w Polsce. CSIOZ RUM Offset, UE komisje zdrowia NZF erum Szpital Bródnowski informatyzacja UM Warszawa integracja danych szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Sektora Zdrowia

Informatyzacja Sektora Zdrowia Informatyzacja Sektora Zdrowia Główne aspekty Marcin Kędzierski Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Po co informatyzować jeśli dzisiaj skoro.? Świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ Marcin Węgrzyniak Kierownik Biura Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Projekt P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015 Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015 Pan Marek Wójcik Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Wojciech Górnik Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Wojciech Górnik Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Wojciech Górnik Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 o Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) Jednostka budżetowa powołana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku

Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku Dlaczego akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej??? Założenia: 50 recept dziennie 10% błędnie wypisanych 300 złotych za błąd 252 dni robocze w roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051 mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrożenie systemu ZIP stanowić będzie realizację art. 192 i 192a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Obszar informacyjny ochrony zdrowia i jego wpływ na jakość świadczenia usług zdrowotnych

Obszar informacyjny ochrony zdrowia i jego wpływ na jakość świadczenia usług zdrowotnych Obszar informacyjny ochrony zdrowia i jego wpływ na jakość świadczenia usług zdrowotnych dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych ZARYS SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA POLSKA 2012 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy)

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego... (tytuł publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020

Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020 Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020 Zgodnie z przekazanymi informacjami, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację POPT wyniesie 700,1 mln EUR wkładu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1

e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1 e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1 Rafał Orlik Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Kraków, 2014-10-08 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego) (nazwa imprezy) w terminie marzec - grudzień 2016 r. określonego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Analiza prawna Pakietu Onkologicznego Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Podstawy ustawowe to 3 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o: konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. dr inż.

Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. dr inż. Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta dr inż. Kajetan Wojsyk 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo pacjenta zależne jest od wielu czynników,

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r. PROJEKT z dnia 21.11.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 12 RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Wymień DOSowy program apteczny na Infofarm Apteka+, a otrzymasz dotację na modernizację w wysokości

Wymień DOSowy program apteczny na Infofarm Apteka+, a otrzymasz dotację na modernizację w wysokości Sobota, 08 Luty 2014 12:05 Zmieniony Środa, 24 Wrzesień 2014 19:18 Wymień DOSowy program apteczny na Infofarm Apteka+, a otrzymasz dotację na modernizację w wysokości 2.700 zł* Bądź gotów na nadchodzącą

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej InPost w roku 2015

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej InPost w roku 2015 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej InPost w roku 2015 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Świetne wyniki Grupy w całym roku 3 + 30% r/r Wzrost przychodów r/r do 577 mln zł

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia

System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia Centrala NFZ ul. Grójecka 186 w Warszawie, 4 luty 2016 r. Program operacyjny: Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 2014-06-24 14:21 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat) - Centrum Informacyjne Rządu informuje: Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Krajowego programu ochrony zabytków

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów edok. I Mazowiecki Konwent Informatyków i Administracji Zegrze, 8-9 września 2016 r.

Elektroniczny Obieg Dokumentów edok. I Mazowiecki Konwent Informatyków i Administracji Zegrze, 8-9 września 2016 r. Elektroniczny Obieg Dokumentów edok gabriela.gonet@coi.gov.pl I Mazowiecki Konwent Informatyków i Administracji Zegrze, 8-9 września 2016 r. 1 Agenda 1. Kim jesteśmy i co robimy 2. Czym jest edok? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo