Skutki dla sektora finansów publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skutki dla sektora finansów publicznych"

Transkrypt

1 Załącznik l Skutki dla sektora finansów publicznych l. W odniesieniu do recepty, skierowań oraz zleceń w postaci elektronicznej: Przyjęto założenie, że na jednej recepcie elektronicznej wypisany może być tylko jeden lek. Planuje się także możliwość wykupu od razu "paczki" recept elektronicznych, co jednak nie wyłącza możliwości wykupu pojedynczych recept w jej ramach. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym utrzymania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o których mowa w Ustawie o Systemie Informacji wyniesie zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio: l r zł; r zł; r zł; r zł; r zł; r zł; r zł; r zł; r zł; r. - l O zł Wydatki na ten cel będą sfinansowane z budżetu Ministra Zdrowia. W zakresie wskazanych kwot wszystkie wydatki stanowią wydatki bieżące związane z eksploatacją systemu, z wyjątkiem kwoty zł w roku 2019, którajako zakup nowej infrastruktury techniczno-systemowej stanowi wydatek inwestycyjny oraz nie zawierają kosztów osobowych (wynagrodzenia). Pozostała kwota w roku 2019 stanowi wydatki bieżące. l.l.utrzymanie Pl i P2 W zakresie utrzymania Pl i P2 niezbędnymjest zawarcie szeregu kontraktów: l) Umowy związane z wdrożonymi rozwiązaniami sprzętowymi to m.in.: a) Umowa utrzymaniowa dla lokalizacji podstawowej b) Umowa utrzymaniowa dla lokalizacji zapasowej c) Umowa zapewnienia usługi transmisji danych (w tym obsługa domen, transmisja pomiędzy lokalizacjami, dostęp do Internetu)

2 d) Umowa regulująca koszty wynajmu lokalizacji zapasowej e) Umowa dot. skalowania wdrożonych rozwiązań f) Umowa regulująca kwestię nośników i materiałów eksploatacyjnych 2) Umowy związane z wdrożonym oprogramowaniem to m.in.: a) Umowy utrzymaniowe dla części I-IV systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Pl) b) Umowy utrzymaniowe dla Platformy udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2), c) Umowa na zakup wsparcia dla oprogramowania standardowego. 3) Umowy związane z wdrożonymi usługami to m.in.: a) Umowa świadczenia usług pierwszej linii wsparcia, b) Konsulting w zakresie kreowania polityki utrzymaniowej. Wpływ na koszt całego obszaru utrzymania będą miały również koszty zespołu po stronie CSIOZ. Na potrzeby oszacowania kosztów utrzymania przyjęto następujące założenia: l) Roczny koszt utrzymania dla sprzętu to 20% kosztów zakupu 2) Roczny koszt utrzymania dla standardowych licencji to 20% kosztów zakupu 3) Roczny koszt utrzymania dedykowanych rozwiązań wyprodukowanych na potrzeby Pl i P2 to 10% kosztów zakupu dedykowanego oprogramowania 4) Roczny koszt utrzymania l pracownika CSIOZ (wraz z wszelkimi kosztami pośrednimi) 120 tyś PLN 5) Planowana liczba pracowników bezpośrednio związanych z utrzymaniem usług Projekt Pl w momencie jego oddania do użytku stanie się automatycznie jednym z największych systemów teleinformatycznych w polskiej administracji publicznej. Istnieje zatem konieczność sprawnej obsługi ogólnokrajowego (tj. dotyczącego wszystkich obywateli oraz np. wszystkich aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą) wdrożenia funkcjonalności projektu Pl, tj. przede wszystkim elektronicznej recepty, elektronicznego skierowania czy Internetowego Konta Pacjenta. Utrzymanie takiego systemu, w tym warstwy infrastruktury techniczno-systemowej, wymaga odpowiednio zaprojektowanej struktury organizacyjnej. Sam proces zarządzania użytkownikami (kilkadziesiąt milionów), przy wdrożeniu o tak ogromnej skali, jest zadaniem niezwykle skomplikowanym i wymagającym specjalistycznych zasobów ludzkich. Analiza kosztów utrzymania Systemu Pl w modelu pełnego outsourcingu, modelu mieszanym i modelu realizacji wszystkich zadań przez pracowników CSIOZ, została przekazana Komitetowi Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w ramach prowadzonej przez Komitet analizy kosztów i modeli utrzymania

3 projektów e-administracji POIG. Z analizy tej wynika, że optymalnym modelemjest aktualnie przyjęty model mieszany. Model pełnego outsourcingu w dłuższej perspektywie czasowej oznacza znaczne zwiększenia całkowitych kosztów utrzymania Systemu Pl ze względu na stopniowe osłabianie pozycji Zamawiającego i stopniową utratę kontroli merytorycznej nad Systemem Pl. Taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania z uwagi na fakt, że w Systemie Pl przetwarzane będą dane medyczne wszystkich obywateli. Do głównych wad pełnego outsourcingu należą: - ograniczenie możliwości wpływu na podejmowane kroki związane z naprawą systemów ich potencjalnym rozwojem, -utrata po stronie CSIOZ kompetencji i wiedzy na temat systemów, - bardzo wysokie koszty utrzymania, -w skrajnym przypadku brak nadzoru nad systemem. W przypadku modelu pełnego outsourcingu należy przyjąć, że koszt utrzymania wzrośnie o ok. l 0% rocznie w związku z uzależnieniem się Centrum od jednego wykonawcy. Koszt przedłużania licencji i wsparcia dla sprzętu oszacowany został na podstawie przeprowadzonej analizy na poziomie 20%. Koszt utrzymania licencji i sprzętu stanowi odsetek (zazwyczaj od l 0% do 50%) ceny licencji stałej bądź sprzętu. Procent ten uzależniony jest od okresu na jaki kupowane jest wsparcie (zazwyczaj możliwe od l do 5 lat). Przy szacowaniu wartości kosztu utrzymania dedykowanych rozwiązań, przyjęta została połowa wartości kosztu utrzymania oprogramowania standardowego. Wynika to z faktu większej elastyczności po stronie dostawców, jak również większej konkurencyjności w zakresie zawierania ewentualnych umów serwisowych (utrzymanie może pełnić również inna firma, a nie jak w przypadku rozwiązań standardowych, w których zmiana dostawcy pociągałaby za sobą dodatkowe koszty). 6) Roczny koszt zapewnienia jednego stanowiska w zewnętrznym calicenter dostępnego w godzinach tyś PLN 7) Liczba stanowisk pierwszej linii wsparcia niezbędnych do obsługi rozwiązania- 100 Przy szacowaniu ilości stanowisk call center wzięto pod uwagę najważniejsze czynniki związane z obsługą klienta, a więc możliwość załatwienia sprawy w jednej rozmowie, czas oczekiwania w kolejce, częste rezygnowanie z oczekiwania na rozmowę oraz szybkość odpowiedzi. Z uwagi na dużą krytyczność systemów, jak również zainteresowanie opinii publicznej, niezwykle istotne jest takie zorganizowanie Pierwszej Linii Wsparcia, aby rejestrowanie i klasyfikacja zgłoszeń jak również podjęcie działań zmierzających do odtworzenia usługi był możliwie krótki. Dobra praktyka związana z wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych wskazuje, iż pierwszy okres po uruchomieniu, jak

4 również po implementowaniu większych zmian jest okresem krytycznym. Wielkość osób obsługujących call center mu.si zatem być dynamicznie dostosowywana do faz życ ia systemów. Biorąc pod uwagę wydatki w ramach Projektu Pl i P2 koszty sprzętu i licencji- ok tyś PLN oraz koszty dedykowanego oprogramowania- ok tyś PLN koszt utrzymania samych rozwiązań to ok tyś PLN rocznie. Uwzględniając pozostałe elementy przedstawione w założeniach roczny koszt utrzymania wyniesie ok tys PLN. Przy prognozowaniu długoterminowych kosztów utrzymania przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,4%. Zastosowanie wskaźnika inflacji jest wskazane, ze względu na fakt, że rynek informatyczny cechuje się jako jedna z niewielu branż ciągłym wzrostem poziomu wynagro dzeń pracowników (źródło: Podsurnowanie raportu "Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku") co może przekładać się na wzrost cen usług informatycznych. 2. W odniesieniu do elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Karty Specjalisty Medycznego 2.1.Skutki pozytywne Jednym z założonych efektów wprowadzenia elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, związanych z funkcją potwierdzania wykonania świadczenia opieki zdrowotnej Gako elementu sytemu RYM II) jest wyeliminowanie fraudów występujących w systemie opieki zdrowotnej, polegających na zgłaszaniu do zapłaty przez NFZ: l. udzielenia świadczeń na rzecz pacjentów, którzy w danym dniu ich nie uzyskali, a w związku z tym nie rejestrowali się u świadczeniodawcy; 2. udzielenia fikcyjnych świadczeń tym pacjentom, którzy w danym dniu uzyskali inne -najczęściej "tańsze" świadczenie u danego świadczeniodawcy. Ponadto zastosowanie kart KUZ i KSM dostarczy silnego materiału dowodowego w przypadku podwójnego rozliczenia tego samego świadczenia. Fraudy ujęte w pkt l będą możliwe do wyeliminowania już po I fazie projektu, kiedy to obecność pacjenta u świadczeniadawcy zostanie potwierdzonajego kartą KUZ. Fraudy ujęte w pkt 2 będą w znacznym zakresie możliwe do wyeliminowania po zakończeniu fazy II projektu. Z szacunków prowadzonych przez europejskie instytucje ubezpieczeniowe działające w systemie publicznej opieki zdrowotnej wynika, że w rozwiniętych krajach europejskich poziom fraudów wynosi od 2 %do 5% rocznego budżetu instytucji. W przypadku NFZ przyjęto średni przychód roczny w wysokości ok. 65 mld zł, a poziom fraudów, których zatrzymanie

5 będzie możliwe przy użyciu kart generujących podpis elektroniczny określono na l% tego przychodu. Oznacza to, że wartość tak oszacowanego strumienia fraudów rocznie może wynosić ok. 650 mln zł. Brak jest jakichkolwiek podstaw aby określić wzajemny stosunek wartości fraudów ujętych w pkt l i pkt. 2. Wobec tego na potrzeby projektu przyjęto stosunek 50% na 50%, co oznacza, że w fazie I projektu wyeliminowane zostaną fraudy na kwotę 325 mln zł. Ponieważ do końca 2016 r. kartę KUZ otrzyma około połowy wszystkich ubezpieczonych oraz nieubezpieczonych obywateli polskich do 18 roku życia, dlatego przyjęto, że pierwsze korzyści z wprowadzenia karty wystąpią w 2017 r. i będą równe połowie ww. kwoty tj. 162,5 mln zł. Przy czym kwoty te nie zostaną zaoszczędzone, tylko wydane na inne rzeczywiście wirtualnie) wykonane świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. 2.2.Skutki negatywne Przewidywane są następujące koszty związane z wdrożeniem kart KUZ i KSM: (a nie NFZ -8,4-12,2-152,8-170, w tym Karty KUZ i KSM- zakup i o o o o o o o o personalizacja Karty KUZ i KSM- o o -18,7-20 o o o o o o dystrybucja Dodruki kart KUZ o o -1,8-10,4-13,6-13,6-13,6-13,6-13,6-13,6 Dystrybucja dodruków o o -1,5-8,7-11,4-11,4-11,4-11,4-11,4-11,4 l nfrastru ktu ra -8,4-12,2-5,8 o o o o o o o MZ o o -4,4-4,9-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 w tym Karty KUZ zakup i o o -3,7-3,8 o o o o o o personalizacja Karty KUZ o o -0,5-0,5 o o o o o o dystrybucja Dodruki kart KUZ o o -0,1-0,3-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Dystrybucja dodruków o o -0,1-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Świadczeniadawcy o -32,52-69,58-44,7 o o o o o o w tym podmioty publiczne w tym podmioty prywatne Jednostki samorządu terytorialnego o -3,75-8,55-5,4 o o o o o o o -28,77-61,03-39,3 o o o o o o o o o o o o o o o o Łączne koszty -8,4-44,72-226,78-219,7-25,7-25,7-25,7-25,7-25,7-25,7 Wartości podane w tabeli są wyrażone w mln zł.

6 Wszystkie koszty wdrożenia ujęte w tym rozdziale zostały policzone z uwzględnieniem stabilizującej reguły wydatkowej. Skutki dla NFZ z tytułu: l) zakupu oraz personalizacji kart KUZ ( szt. ) i KSM ( szt.)- koszt 256 mln zł ; 2) dystrybucji kart KUZ ( zł) i KSM ( )- koszt 38,7 mln zł; 3) budowy systemów informatycznych niezbędnych do uruchomienia oraz obsługi systemu - nakłady inwestycyjne. Roczny budżet Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie l O lat wynosi ok. 63 mld zł. (bez wyliczenia wzrostu). Kwota 493,5 mln w wydatku lo-letnim stanowi 0,078% budżetu. Wydatki te nie wpływają istotnie na sytuację fmansowa NFZ. Skutki dla Ministra Zdrowia z tytułu : l) zakupu oraz personalizacji kart KUZ (l szt.)- koszt 7,5 mln zł ; 2) dystrybucji kart KUZ - 1,0 mln zł. Omawiając szczegółowo ww. skutki należy wskazać, że : l) Przyjęto iż średni koszt jednostkowy zakupu i personalizacji karty (zarówno KUZ jak i KSM) wyniesie 1,8 Euro. 2) W zakresie dystrybucji kart KUZ założono średni realny koszt w kwocie l zł za kartę. Przyjęto, iż KUZ będzie dystrybuowana za pośrednictwem pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i wydawana za pisemnym potwierdzeniem odbioru w trakcie wizyty pacjenta w placówce. Dzięki temu karta dotrze do niego w miejscu i czasie świadczenia usług medycznych. Zakłada się, że do momentu wydania karty byłyby przechowywane w tych samych warunkach w jakich przechowywana jest dokumentacja medyczna (co nie powinno być zbyt dużym obciążeniem dla POZ gdyż opakowanie na l tys. kart ma wymiary max 82cm x 8 cm x 6 cm). 3) Koszty zakupu, personalizacji i dystrybucji Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego pokryte zostaną odpowiednio: a) z środków NFZ - dla osób posiadających status ubezpieczonego oraz dla osób, które po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zachowały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 67 ust. 4-7 Ustawy o świadczeniach. Na podstawie danych zgromadzonych w NFZ (rejestr CWU) liczbę osób, którym wydane zostaną karty finansowane ze środków NFZ oszacowano w zaokrągleniu na 34,2 mln; b) z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Zdrowia- dla osób, o których mowa w art. 2 ust.l pkt 2 Ustawy o Świadczeniach (osiągającym niskie

7 dochody, którym prawo do świadczeń przysługuje na podstawie decyzji wójta/burmistrza/prezydenta) oraz w art. 2 ust. l pkt 3 lit. a Ustawy o świadczeniach (obywatelom polskim do 18 roku życia, nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym). Na podstawie danych zgromadzonych w NFZ (rejestr CWU) liczbę osób którym wydane zostaną karty oszacowano w zaokrągleniu na l mln; c) ze środków własnych - dla pozostałych grup osób, czyli osób nie będących świadczeniobiorcami w rozumieniu Ustawy o świadczeniach. W tym wypadku wydanie karty nastąpi wyłącznie na wniosek zainteresowanego, a jej odbiór możliwy będzie w wybranej siedzibie NFZ. Koszty wydania kart dla tych grup nie zostały ujęte w zestawieniu. 4) Koszty Kart Specjalisty Medycznego (KSM) poniesione zostaną odpowiednio: a) z środków NFZ - dla osób które biorą udział w realizacji umów zawartych z NFZ, a wykorzystanie przez nie kart KSM w procesach rozliczeniowych będzie związane z realizacją zadań statutowych NFZ tj. np. dla i) zawodów medycznych (lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki położne) i psychologów, ii) innych pracowników świadczeniodawców, którzy biorą udział w realizacji świadczeń medycznych np. pracownicy rejestracji. Na podstawie danych zgromadzonych w NFZ liczbę tych kart KSM dla tych grup oszacowano na szt. b) ze środków własnych specjalistów medycznych -w przypadku pozostałych grup przedstawicieli zawodów medycznych, którzy nie otrzymają KSM finansowanej ze środków NFZ. 2.3.Skutki dla świadczeniodawców Do komponentów o charakterze nakładów inwestycyjnych świadczeniadawców (tj. szpitali, aptek, przychodni) zaliczono: l) rozbudowę infrastruktury - skala zależna od indywidualnego stanu każdego świadczeniodawcy; 2) certyfikowane czytniki - ze względu na dającą s1ę oszacować wartość zostały przeniesione do obszaru kosztów (aktualnie ok. 90 Euro/szt. z tendencją spadkową); 3) koszt zmian oprogramowania działającego po stronie świadczeniodawców. Skutki dla świadczeniodawców: a) zakup certyfikowanych czytników niezbędnych do odczytu kart - łączny koszt 146,8 mln zł ;

8 b) zakup Kart Specjalisty Medycznego - w przypadku tych grup specjalistów medycznych, którzy nie otrzymają KSM finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia -koszt zależny od wolumenu i niemożliwy do oszacowania na obecnym etapie. Dla I fazy wdrożenia, gdy karty będą wykorzystywane w procesie rejestracji pacjenta w placówce medycznej założono, że każdy z 33 tys. świadczeniadawców zakupi średnio po 3 bezpieczne czytniki, co daje w sumie ok. 99 tys. czytników. Przy założeniu kosztu urządzenia. na poziomie 90 Euro (z tendencją do spadku), szacunkowego kursu Euro w przedziale ,85PLN (zgodnie z założeniami makroekonomicznymi na lata ) oraz uwzględnieniu stabilizującej reguły wydatkowej łączne obciążenie świadczeniadawców oszacowano na poziomie 36,3 mln PLN. Dla II fazy wdrożenia (planowane rozpoczęcie w roku 2016; po zakończeniu fazy I i okrzepnięciu systemu, tj. zaakceptowaniu faktu posługiwania się kartami przez wszystkie podmioty), gdy wykorzystanie czytnika będzie wymagane również w celu potwierdzenia faktu udzielenia pacjentowi porady medycznej przewiduje się, że docelowo niezbędne będzie wykorzystanie 300 tys. czytników. Przy tych samych założeniach łączne obciążenie świadczeniadawców oszacowano na 110,5 mln PLN. Jednakże z uwagi na realizowane równolegle projekty wdrożenia e-usług (np. erecepty) oraz wprowadzenie w późniejszym terminie obowiązku prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zakłada się, że część czytników niezbędnych w II fazie do potwierdzania wykonania świadczenia zostanie zakupiona już w latach (w celu umożliwienia składania podpisu elektronicznego). Na podstawie dostępnych danych dotyczących organu założycielskiego oszacowano, że 12% świadczeniadawców jest podmiotami publicznymi, co oznacza, że koszty sektora publicznego w I fazie wyniosą ok. 4,3 mln PLN wobec 31,9 mln PLN które to koszty poniesie w tej fazie sektor prywatny. Odnośnie modyfikacji systemów informatycznych świadczeniadawców w celu dostosowania ich do obsługi kart KUZ i KSM związany z nią koszt jest niemożliwy do oszacowania w obecnej fazie projektu. Ponadto ze względu na znaczącą ilość komponentów informatycznych dostępnych na rynku w formie open source, a służących do obsługi kart kryptoprocesorowych, jak również uwzględniając fakt, że w przypadku znaczącej części świadczeniadawców producenci oprogramowania gwarantują w ramach pobieranych opłat licencyjnych jego dostosowanie do przy szłych zmian prawnych (w okresie trwania licencji), można przyjąć, że rzeczywisty koszt modyfikacji systemów informatycznych po stronie świadczeniadawców będzie można pominąć, gdyż będzie on bardzo mały lub żaden.

9 2.4.Przewidywane koszty po procesie wdrażania Ponadto przewidywane są następujące skutki finansowe związane z utrzymaniem systemu kart KUZ i KSM po zakończeniu procesu wdrożenia: wmlnpln Karty KUZ i KSM -1,9-10, w tym MZ -0,1-0,3-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 w tym NFZ -1,8-10,4-13,6-13,6-13,6-13,6-13,6-13,6 Dystrybucja -1, ,7-11,7-11,7-11,7-11,7-11,7 w tym NFZ -1,5-8,7-11,4-11,4-11,4-11,4-11,4-11,4 w tym MZ -0,1-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Łączne koszty -3,5-19,7-25,7-25,7-25,7-25,7-25,7-25,7 Koszty te związane są z: a) koniecznością realizacji dodruków kart KUZ (w marginalnym zakresie kart KSM); b) koniecznością zapewnienia dystrybucji dodrukowanych kart do odbiorców końcowych. Przewiduje się, że karty KUZ będą dodrukowywane w przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia wydanej już karty, w przypadku wejścia nowej osoby do systemu lub też w przypadku zmian danych pacjenta, które będą wymagały wydania nowej karty (np. w przypadku zmiany nazwiska). Skalę dodruków określono na 5% wolumenu wydanych już kart, co potwierdzają doświadczenia zebrane w trakcie kilkunastu lat wykorzystywania tzw. karty śląskiej w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. W związku z wydaniem pierwszych kart KUZ w IV kwartale 2015, w ramach pilotażu w kilku wybranych placówkach medycznych, proces dodruków zostanie rozpoczęty w tym samym czasie czyli w roku 2015, przy czym przyjmuje się, że wolumen dodruku dla roku 2015 będzie oscylował w granicach 5% kart wydanych w tym okresie. W odniesieniu do kosztów dystrybucji należy zauważyć, że zm1emony zostanie model dystrybucji. Dodruki będą rozprowadzane z wykorzystaniem usług pocztowych przez operatora wybranego w drodze postępowania przetargowego. Zastosowanie tego modelu znajduje w tym wypadku swoje uzasadnienie, gdyż pacjent który utracił kartę będzie musiał zgłosić ten fakt w celu uruchomienia procesu dodruku podając jednocześnie informacje o adresie na który karta ma zostać wysłana. Dzięki temu brak w CWU aktualnej informacji o adresie zamieszkania pacjenta nie będzie czynnikiem znacząco obniżającym skuteczność dystrybucji. W przestawionej kalkulacji przyjęto, że koszt jednostkowy dystrybucji karty listem poleconym wyniesie realnie 5,5 zł, przy zakładanym rocznym wolumenie l szt. daje łączny

10 maksymalny roczny koszt oszacowany na poziomie 11,7 mln zł. Koszt dodruków (ponoszone przez NFZ i M.Z) będą do tyczyły jedynie nowo wydanych kart a w pozostałych przypadkach będą ponoszone przez obywateli. 2.5.Podsumowanie korzyści i kosztów Poniższa tabela zawiera zestawienie przedstawionych wyżej korzyści i kosztów wynikających z wprowadzenia kart KUZ i KSM, przy założeniu, że owoce II fazy projektu widoczne będą w roku jej wprowadzenia, czyli w roku 2019: wmlnpln Karty KUZ i KSM - koszty NFZ ,0 0,0-152,8-170,1-24,3-24,3-24,3-24,3-24,3-24,3 KartyKUZ-koszty MZ 0,0 0,0-4,4-4,9-0,7-0,7-0,7-0,7 -o,7-0,7 Infrastruktura- NFZ -8,4-12,2-5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Infrastruktura - 0,0-32,52-69,58-44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 świadczeniadawcy w tym podmioty publiczne 0,0-3,75 8,55-5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w tym podmioty prywatne 0,0-28,77-61,03-39,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Łączne koszty -8,4-44,72-226,78-219,7-25,7-25,7-25,7-25,7-25,7-25,7 Eliminacja fraudów 0,0 0,0 0,0 162,

11 Załącznik 2 Koszty związane z utworzeniem rejestru ratowników medycznych Koszty związane z utworzeniem rejestru ratowników medycznych ponoszone będą z budżetu Ministra Zdrowia Koszty (mln zł) 0,25 0,10 0,10 0,08 Korzyści (mln zł) Koszt budowy systemu oszacowano z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących platformy sprzętowo-systemowej oraz aplikacyjnej posiadanej przez Centrum. Centrum dysponuje odpowiednią Platformą udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Jest to platforma za pomocą której możliwe jest tworzenie kolejnych rejestrów podmiotowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych techniczno-systemową. infrastrukturą Dlatego też jedyne wydatki które są potrzebne do stworzenia RRM to wydatki na godziny pracy programistów oraz analityków (body leasing). Szacuje się, że pracochłonność prac w ramach ww. ról wyniesie ok roboczogodzin (stawka loozł netto za jedną roboczogodzinę na podstawie raportów płacowych w branży IT). W ramach kosztów utrzymania dominującą pozycjąjest kwota związana z finansowaniem dwóch etatów w CSIOZ odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wytworzonego systemu oraz koszty prac programistycznych związanych z dostosowywaniem/zmianami wynikającymi z uwag użytkowników czy zmian prawnych. 1

Data sporządzenia. 16.02.2015 r.

Data sporządzenia. 16.02.2015 r. Nazwa projektu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. uzgodnienia międzyresortowe

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. uzgodnienia międzyresortowe l.p. Art. Podmiot zgł. Treść uwag 1. PZ GUS 1.1. Dodanie przepisu uchylającego ust. 1b art. 11 nowelizowanej ustawy. uzasadnienie: Narodowy Rachunek Zdrowia jest badaniem stałym umieszczanym corocznie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez

U Z A S A D N I E N I E. 1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu: 1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH. Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH. Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Kwiecień 2007 Spis treści: I. WPROWADZENIE... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. UZASADNIENIE DLA INTERWENCJI W OBSZARZE DOSTĘPU DO INTERNETU... 3 1.1. Stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej... 3 Wymiar

Bardziej szczegółowo

Analiza priorytetowych zadań do realizacji w Regonie w zakresie zarządzania służba zdrowia

Analiza priorytetowych zadań do realizacji w Regonie w zakresie zarządzania służba zdrowia SIEĆ NAUKOWO- GOSPODARCZA e-zdrowie OPRACOWANIE Analiza priorytetowych zadań do realizacji w Regonie w zakresie zarządzania służba zdrowia Autorzy opracowania: dr inż. Edward Łazor dr inż. Kazimierz Fraczkowski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 17.04.2015 r.

Data sporządzenia 17.04.2015 r. Nazwa projektu Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Urząd Zamówień Publicznych Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A, www.mwtrade.pl

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A, www.mwtrade.pl MW TRADE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A, www.mwtrade.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 8 grudnia 2008 roku Dokument Rejestracyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 r.

Warszawa, listopad 2013 r. Raport Podsumowujący ocenę merytoryczną projektów z sektora ochrony zdrowia w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule partnerstwa publicznoprywatnego Warszawa, listopad 2013 r. Warunki

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5 000 Obligacji serii A do alternatywny system obrotu prowadzonego

Bardziej szczegółowo