Szanowni Paƒstwo, Ladies and Gentlemen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Paƒstwo, Ladies and Gentlemen,"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Paƒstwo, Kielce to stolica ziemi Êwi tokrzyskiej, sandomierskiej i ponidziaƒskiej, po o ona w samym centrum Polski. Wysokie noty w rankingach potwierdzajà, e jest to wa ny oêrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny i turystyczny. To w aênie w naszym mieêcie majà siedzib znane w Êwiecie Targi Kielce. Ich obecnoêç stwarza okazj do nawiàzywania kontaktów handlowych, tak e mi dzynarodowych. Spó ka jest wiceliderem polskiego rynku targowego, organizuje ponad 50 imprez rocznie, przyjmuje tysiàce wystawców i goêci z kraju oraz zagranicy. Kielce wykorzysta y skok cywilizacyjny, jaki umo liwi o nam cz onkostwo w Unii Europejskiej. Miasto z powodzeniem wykorzystuje pieniàdze unijne na inwestycje: w latach by o to blisko 40 mln z, projekty na obejmujà ju inwestycje o wartoêci ponad 1 mld z otych! TuryÊci znajdà w Kielcach wspania e, zabytkowe budowle Êwieckie i sakralne, liczne placówki kultury oraz rezerwaty geologiczne, które stanowià swoiste muzeum geologii pod go ym niebem. W przyjaznych turystom Kielcach znajdujà si liczne znakowane szlaki piesze. Dla kolarzy stworzono trasy rowerowe, w tym górskie, narciarze mogà korzystaç z szeêciu wyciàgów, z których dwa znajdujà si w samym mieêcie. CoÊ dla siebie znajdà zwolennicy jazdy konnej, p ywania, lotnictwa czy spadochroniarstwa oraz wszelkich innych form aktywnego wypoczynku. Wierz, e pobyt w Kielcach b dzie niezapomnianym, pe nym wra eƒ prze yciem. Wojciech Lubawski Prezydent Kielc Ladies and Gentlemen, Kielce is the capital of the Âwi tokrzyskie, Sandomierz and Ponidzie regions, situated in the very heart of Poland. High positions in ranking lists confirm our being a significant centre of economy, science, culture and tourism. Our city is the seat of Targi Kielce (Kielce Trade Fairs), known worldwide. This creates opportunities for starting business co-operation, also on an international scale. The Kielce trade fair company is Poland's second leader in its market, with over fifty events being organised yearly and thousands of exhibitors and visitors from Poland and abroad being received. Kielce has made good use of the civilisational leap which was made available by Poland's EU membership. The city has been successfully using EU investmentrelated funds: in the years this was nearly 40 million, while the schedules include investment projects worth over 1 billion Polish zloty. In Kielce, tourists will find splendid monuments of secular and ecclesiastical architecture, numerous cultural institutions as well as geological reserves which form an open-air museum of geology in its own right. The tourist-friendly city of Kielce offers many well-marked walking paths. Cyclists can use bicycle routes, including mountain tracks, and skiers six ski-lifts, two of which are located in the city itself. Enthusiasts of horseback riding, swimming, aviation or parachuting as well as other active leisure pursuits will also find their stay here satisfying. I believe that your stay in Kielce will be an enjoyable and unforgettable experience. Wojciech Lubawski President of Kielce Urzàd Miasta Kielce Rynek 1, Biuro Obs ugi Interesanta tel (099), (509) Informacja Turystyczna Pl. Niepodleg oêci 1 (Dworzec PKP) tel./fax , Wydzia Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urzàd Miasta Kielce, , ul. Strycharska 6 tel , fax Centrum Obs ugi Inwestora Urzàd Miasta Kielce, , ul. Strycharska 6 tel , fax Kielce Townhall Rynek 1, Customer Services Tel (099), (509) Tourist Information Pl. Niepodleg oêci 1 (Railway Station), Tel./Fax , Structural Project and Urban Strategy Department Kielce Townhall, , ul. Strycharska 6 Tel , Fax Investor Services Centre Kielce Townhall, , ul. Strycharska 6 Tel , Fax Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

4 Szanowni Paƒstwo, Lato za pasem, a to czas wyjazdów, urlopów, wypoczynku. Zapraszamy do nas, w Âwi tokrzyskie, bo to region niezwyk ej urody, miejsc mocy, goêcinnych i yczliwych ludzi. Tu mo na wypoczàç, na adowaç akumulatory. Âcie ek rowerowych mamy coraz wi cej, nasze tereny sà bardzo przyjazne dla tych, którzy lubià piesze czy konne wycieczki. A Kielce, stolica regionu, b dzie w czerwcu goêciç m odzie z Europy na Kongresie M odych (mamy nadziej, e po tym pierwszym nastàpià kolejne), potem przyjadà harcerze na festiwal, Âwi to Kielc równie zapowiada si atrakcyjnie Zapraszamy Maria Malinowska redaktor naczelna Ladies and Gentlemen, Summer is coming: it is the time to go away, to holiday and relax. We invite you to visit the Âwi tokrzyskie region, which is remarkably picturesque, boasts several power spots, as well as being inhabited by hospitable and kind-hearted people. One can rest here and recharge one s batteries. Cycling routes are increasing in number, and our land is very friendly to walking or horse-riding enthusiasts. This June, Kielce the region s capital will be hosting young Europeans at the International Youth Congress (we do hope that the first event will be followed by yearly editions); then scouts will be here for their festival; the Kielce Festival also promises to be very attractive. We look forward to seeing you here. Maria Malinowska Editor-in-Chief W ho dzie Janowi Paw owi II 6-7 A tribute to John Paul II 8-9 Nowe oblicze Buska-Zdroju 10 Facelift for Busko-Zdrój 11 Âwi tokrzyskie Przedsi biorstwo Robót Drogowych TRAKT sp. z o.o Bezp atne informacje i porady dla przedsi biorców 15 Nasze pi ç lat w Unii 16 Our five years in the European Union 17 Otwarcie z szacunkiem dla dziedzictwa Opening with respect to heritage Dorastanie na parkiecie 24 Majority on the trading floor 25 Jan Gajzler nasz poeta 26 Jan Gajzler our poet 27 GoÊç Targowy 29 Trade Fair Guest 29 KonkurencyjnoÊç Kielc poprzez innowacyjne dzia ania Centrum Obs ugi Inwestora Kielce's Competitiveness Due to Innovative Operations of the Investor Services Centre Ok adka Muzeum Narodowe w Kielcach, ogród w oski Cover The National Museum in Kielce. Italian garden. fot. Maciej órawiecki Wydawca: Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna ukowska Redaktor naczelna: Maria Malinowska, tel Redaguje zespó Adres redakcji: ul. KoÊciuszki 11, Kielce tel./fax (041) T umaczenie: Magdalena O arska Druk: Drukarnia Duet, Kielce, ul. Górna 11a, nak ad: egz. Distributed free in business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs); major hotels in Kielce (Âwi tokrzyski, Uroczysko, ysogóry, Echo, LeÊny Dwór, Pod Z otà Ró à, Qubus, Kameralny, Kongresowy, T czowy M yn, Ibis); tourist information offices; Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Âwi tokrzyskie Regional Development Agency; banks; Cultural Centres (National Museum in Kielce); Âwi tokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology and University of Bremen. Copyright by Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna ukowska. All rights reserved Wydawca nie odpowiada za treêç zamieszczanych og oszeƒ. The Publisher takes no responsibility for the content of advertisements. 4 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2009

5 Szanowni Paƒstwo, Województwo Êwi tokrzyskie to region o bogatej historii, wspania ych zabytkach i urzekajàcej przyrodzie. A jednoczeênie region, który dynamicznie si rozwija, mi dzy innymi dzi ki nap ywajàcym do Kielecczyzny Êrodkom z funduszy unijnych. Dzi ki ogromnej pracy samorzàdów uda o si w pe ni wykorzystaç pieniàdze przyznane naszemu regionowi w ramach unijnej pomocy w latach Zmodernizowano trasy komunikacyjne, powsta y nowe sieci wodociàgowe i kanalizacyjne, szpitale wyposa ono w nowoczesny sprz t medyczny. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata mamy do wykorzystania prawie 726 mln euro. Jestem przekonany, e bogatsi o doêwiadczenia z poprzedniego okresu programowania w aêciwie je zainwestujemy. Szczególnie teraz musimy myêleç o przysz oêci bioràc pod uwag obecne i przysz e skutki kryzysu ekonomicznego, jaki dotknà gospodark Êwiatowà w 2008 roku. Obecna sytuacja mobilizuje nas do zintensyfikowania dzia aƒ zmierzajàcych do osiàgni cia wyznaczonego przez w adze regionu celu jakim jest przekszta cenie województwa w region nowoczesny, zamo ny i przyjazny dla swoich mieszkaƒców i goêci. Ladies and Gentlemen, Adam Jarubas Marsza ek Województwa Âwi tokrzyskiego The Âwi tokrzyskie Voivodeship is a region rich in history, remarkable monuments and natural appeal. At the same time it is a region which is developing dynamically thanks to EU funds making their way into the Kielce area. Thanks to enormous work done by self-governments, it has been possible to make full use of the money granted to our region as EU aid in the years Road communications have been modernised; new water and sewerage networks have appeared; hospitals have acquired modern medical equipment. Under the Regional Operational Programme, we have almost EUR 726 million at our disposal. I am convinced that, enriched with our experience of the previous period, we will be able to invest the funds properly. Now especially we have to think about the future, considering both present and impending consequences of the economic crisis which affected the world economy in The current situation boosts our efforts aimed at the accomplishment of the goal assumed by the region's authorities which is the transformation of the Voivodeship into a modern, affluent region, friendly both to inhabitants and visitors. Adam Jarubas Marshal of Âwi tokrzyskie Voivodeship Urzàd Marsza kowski Województwa Âwi tokrzyskiego Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Biuro Obs ugi Interesantów tel Departament Polityki Regionalnej Urzàd Marsza kowski Województwa Âwi tokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce tel , fax Departament Funduszy Strukturalnych Urzàd Marsza kowski Województwa Âwi tokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce tel (17 62) fax Marshal's Offices of Âwi tokrzyskie Voivodeship Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Customer Services Centre Tel Department for Regional Policy Marshal's Offices of Âwi tokrzyskie Voivodeship Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce Tel , Fax Department for Structural Funds Marshal's Offices of Âwi tokrzyskie Voivodeship Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce Tel (17 62) Fax Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

6 W YDARZENIA W ho dzie Mi dzy 6 a 9 czerwca Kielce stanà si miejscem spotkania m odych ludzi z ró nych krajów, którzy pragnà manifestowaç swojà wiernoêç ideom g oszonym przez Jana Paw a II do nich w aênie, do m odych. Na Mi dzynarodowym Kongresie M odych w Kielcach spotkajà si W osi, Niemcy, Francuzi, W grzy, Rumuni, Bia orusini, Ukraiƒcy i Polacy oraz Gwardia Szwajcarska z Watykanu. Dlaczego Kielce? A dlaczego nie? Tak powa nie: droga do wprowadzenia w ycie tej idei nie jest przypadkowa. W mojej kap aƒskiej pos udze od wielu lat pracuj z m odzie à poprzez ró ne formy, czy to sport czy praca Êrodowiskowa Jestem z nimi na co dzieƒ, znam ich problemy. M odzie w trudnym dla siebie okresie dojrzewania, okresie buntu m odzieƒczego ma okreêlone k opoty zwiàzane z wyborami, z rozró nieniem tego, co dobre, a co nie. I tak na dobrà spraw, ma o jest alternatywnych dzia aƒ skierowanych do m odych ludzi. Aby zaproponowaç m odzie y inne formy sp dzania czasu ni dyskoteka czy pub powsta o Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, które formalnà dzia alnoêç rozpocz o w 2002 roku, ale oczywiêcie, jak ka da idea - dojrzewa a. Nasza praca spotyka si z pozytywnà opinià wielu Êrodowisk, wielu osób. Dwa lata temu minister Joanna Kluzik-Rostkowska zapyta a wprost: czemu nie pokazujemy naszej pracy, ona mo e byç inspiracjà dla innych, a jednoczeênie pomóc nam w szukaniu nowych rozwiàzaƒ. To jakby pierwszy tor, który kieruje nas w stron czerwcowych spotkaƒ m odzie y w Kielcach. Drugà inspiracja jest oczywiêcie pos uga Jana Paw a II i jego szczególna relacja z m odymi. 16 paêdziernika modliliêmy si przy grobie Jana Paw a II: ChcieliÊmy ofiarowaç naszemu Papie owi dzie o pracy z m odzie à; W Watykanie spotkaliêmy Bp Domenico Sigalini z diecezji Palestrino i on zaproponowa, eby nasze doêwiadczenia w pracy z m odzie à przenieêç na w oski grunt. W bardziej szczegó owych rozmowach dojrza a idea Kongresu w Kielcach i sprawy potoczy y si lawinowo. Podczas Kongresu odb dzie si adoracja Krzy a Âwiatowych Dni M odzie y, który do Kielc przyjecha z Watykanu. O idei rozmawiamy z ksi dzem dr. ANDRZEJEM DRAPA Ñ, Prezesem Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie, wspó organizatora Kongresu Inicjatywa ksi dza Andrzeja Drapa y i kierowanego przez niego Stowarzyszenia NADZIEJA RODZINIE organizacji w Kielcach I Mi dzynarodowego Kongresu Jan Pawe II z M odymi jest bardzo cenna dla Kielc i jej mieszkaƒców. Przedsi wzi cie to stanowi istotny element promocji Kielc jako miejsca turystyki kongresowokonferencyjnej, a udzia m odzie y w rajdzie na Âwi ty Krzy podkreêla tak e pielgrzymkowe atrakcje i aspiracje województwa Êwi tokrzyskiego. Miejscem kluczowych spotkaƒ m odzie y uczestniczàcej w Kongresie b dà wizytówki Kielc: wzgórze katedralne, zrewitalizowana ulica Sienkiewicza, amfiteatr Kadzielnia i arena Kielc stadion pi karski. Uczestnicy mi dzynarodowej konferencji naukowej odwiedzà natomiast najdynamiczniejszy oêrodek targowy w Polsce Targi Kielce i ciekawà merytorycznie i pi knà wizualnie wystaw SACRO- EXPO. A wszystko to w ramach projektu ze szlachetnym przes aniem, z udzia em m odzie y z miast partnerskich Kielc oraz adresowanego poprzez wspólnà modlitw, zabaw i kibicowanie tak e do mieszkaƒców Kielc. Wypada mieç nadziej, e Kongres stanie si imprezà cyklicznà, a dzi ki Êrodkom zewn trznym UE, o które Ksiàdz Prezes zabiega, kolejne edycje b dà mia y jeszcze wi kszy rozmach spo eczny i promocyjny. Artur Sobolewski Pe nomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. Unii Europejskiej 6 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2009

7 Mi dzynarodowy Kongres M odych Kielce 2009 Janowi Paw owi II Z czym m odzie wyjedzie z Kielc? Mam nadziej, e z przeêwiadczeniem o g bokim sensie nauki Jana Paw a II i przes aniu Jego Pontyfikatu. Mam nadziej, e wspólne spotkania, rozmowy i zabawy sà znakomità okazjà, by uczciç 30. rocznic pierwszej wizyty Papie a Polaka w ojczyênie, by z ludêmi nauki oraz Êwiadkami ycia i dzie Jana Paw a II porozmawiaç o Jego relacjach z m odymi, a m odzi ludzie b dà mieli okazj, by zaprezentowaç swoje yciowe pasje i wymieniç do- Êwiadczenia. Mam nadziej, e za rok zechcà do Kielc powróciç. SpotkaliÊmy si z du à przychylnoêcià zarówno ze strony Pana Prezydenta Lubawskiego, jak i Marsza ka Województwa Adama Jarubasa. To daje nadziej, e czerwcowy Kongres b dzie stanowi poczàtek corocznych spotkaƒ. Dzi kuj za rozmow. Justyna ukowska fot. archiwum Jaki jest program Kongresu? Ró norodny: b dà spotkania integracyjne, wspólne modlitwy, rajd gwiaêdzisty, wyst py ulicznych teatrów, mecz pi karski Szwajcarskiej Gwardii z reprezentacjà ksi y (mistrzów Europy), festyn m odych z klubów Wolna Strefa, warsztaty, ale tak e adoracja Krzy a Âwiatowych Dni M odzie y, koncert na Kadzielni Papaboys forever oraz konferencja naukowa z udzia em wielu wa nych osób. (Szczegó owy program: www. jp2zmlodymi.org.pl) Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie powsta o z potrzeby niesienia skutecznej pomocy cz owiekowi, w szczególnoêci m odemu. Gdy na poczàtku 2000 roku za o yciele uêwiadomili sobie skal zagro eƒ dotykajàcych polskie rodziny i ich dzieci, postawili sobie pytanie jak dotrzeç do m odzie y z przes aniem, aby nigdy nie wchodzi a w uzale nienia od narkotyków, alkoholu i innych u ywek. W tamtym okresie wiedzieli, e priorytetem jest w aênie zaj cie si m odzie à eksperymentujàcà z narkotykami lub ju od nich uzale nionych. Powo ali szereg placówek pomocowych, a nast pnie uruchomiono kluby Wolna Strefa i M oda Strefa. Sà to otwarte placówki dla ka dego m odego cz owieka bez wzgl du na Êwiatopoglàd, pochodzenie, maj tnoêç. Realizowane sà tam pasje takie jak teatralne, muzyczne, taneczne, filmowe, dziennikarskie, informatyczne, kulinarne, sportowe i inne. System zbudowany przez Stowarzyszenie okreêlany Regionalnym Systemem Diagnozy i Profilaktyki Zachowaƒ Problemowych Dzieci i M odzie y wed ug opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej z 2007 r. jest wzorcowym rozwiàzaniem w Polsce. W celu jego realizacji podpisano siedmiostronne porozumienie pomi dzy Urz dami Marsza kowskim, Wojewódzkim i Miasta Kielce oraz Uniwersytetem Humanistyczno Przyrodniczym Jana Kochanowskiego i Komendami Wojewódzkà Policji i Ochotniczych Hufców Pracy. Stowarzyszenie realizuje szereg projektów z Kapita u Ludzkiego przeciwdzia ajàcych wykluczeniu spo ecznemu. Jest inicjatorem pionierskich rozwiàzaƒ na polu pracy z m odzie à. Zatrudnia ponad 100 pracowników, w tym 85 % w bezpoêredniej pracy z m odzie à i pacjentami NZOZ Nadzieja Rodzinie Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

8 E VENTS A tribute Between June 6 and 9, Kielce will become the meeting venue for young people of many countries, wishing to manifest their devotion to ideals propagated by Pope John Paul II among youth. The International Youth Congress in Kielce will be attended by the young of Italy, Germany, France, Hungary, Romania, Belarus, Ukraine and Poland, as well as the Swiss Guards of the Vatican. We talk to Father ANDRZEJ DRAPA A Ph.D., President of the "Nadzieja Rodzinie" (English: "Hope to the Family") Association, Congress co-organiser, about the idea behind the event. Why do this in Kielce? Why not? To be serious, the road to implementing this idea is by no means accidental. For many years, as a priest, I have been working with young people through a variety of forms, from sports to community works. I am close to them on a daily basis, and I know their concerns. During the difficult phase of adolescence and youthful rebellion, the young have specific problems differentiating between right and wrong. In fact, there are few youth-oriented alternative activities. In order to provide the young with opportunities for leisure pursuits other than going to discos or pubs, the "Nadzieja Rodzinie" Association has been founded. Having begun its formal operation in the year 2002, it did expectedly take like any other idea some time to mature. Our work has received positive feedback from many communities and individuals. Two years ago Minister Joanna Kluzik-Rostkowska openly asked us why we did not publicise our work which might be an inspiration to others while simultaneously helping us search for new solutions. In a sense, this was the first path leading up to the June meeting of young people in Kielce. Another source of inspiration has been, undoubtedly, the pastoral work of John Paul II and his special relationship with the young. On October 16, we prayed at the tomb of John Paul II: we wanted to dedicate our work with the young to our Pope. In the Vatican, we met Bishop Domenico Sigalini of the Palestrino diocese who suggested that our experience in working with young people be transplanted onto Italian soil. During more detailed conversations, the idea of the Kielce Congress emerged, and the matters then snowballed. The Congress will offer an opportunity for adoration of the Cross of World Youth Days which has come to Kielce from the Vatican The initiative of Father Andrzej Drapa a, of the NADZIEJA RODZINIE Association which he directs, pertaining to Kielce hosting the John Paul II and the Young First International Congress is invaluable for Kielce and its inhabitants. This undertaking is a major element of the promotion of Kielce as a congress and conference destination, while the youth's trek to Âwi ty Krzy also stresses pilgrimage-related attractions and aspirations of the Âwi tokrzyskie Voivodeship. The key venues for Congress participants will be Kielce's landmarks including Cathedral Hill, revitalised Sienkiewicza Street, Kadzielnia Amphitheatre and Kielce's Arena Football Stadium. Participants in the international scholarly conference will visit Poland's most dynamic trade fair centre, Targi Kielce, as well as the interesting and appealing SACROEXPO Exhibition. All this will be part of a project with an elevating message, attended by young people from Kielce's twin towns, and at the same time aimed at Kielce residents through praying together, games and supporting football teams. It is to be hoped that the Congress will become a regular event, and that thanks to external support from the EU for which Father President is applying, future editions will be even more impressive in social and promotional terms. Artur Sobolewski Plenipotentiary to President of City of Kielce for European Union 8 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2009

9 International Youth Congress Kielce 2009 to John Paul II Polish Pope's first visit to Poland, as well as talking to scholars and witnesses of John Paul II's life and works about his relationship with the young. At the same time, the young will have a chance to present their favourite pursuits and exchange experiences. I do hope that next year they will want to return to Kielce. We have enjoyed substantial support from both President Lubawski and Marshal of the Voivodeship, Adam Jarubas. This gives us hope that the June Congress will be the first of future annual meetings. Thank you. Justyna ukowska fot. archiwum What is the programme of the Congress? It is varied: there will be social events, prayer meetings, a star rally, performances by street theatres, a football match between the Swiss Guards and the European priest champion team, a festival of the young from the "Wolna Strefa" (English: "Free Zone") clubs, workshops, but also adoration of the Cross of World Youth Days, a "Papaboys Forever" concert at Kadzielnia, and a scholarly conference attended by several VIPs. (A detailed programme is available at What will the young take away from Kielce? I hope that they will go away with a conviction of the profound meaning of John Paul II's teaching and the message of his Pontificate. I hope that the meetings, conversations and games are a splendid opportunity to celebrate the 30th anniversary of the The "Nadzieja Rodzinie" Association was established out of the need to efficiently support others, and the young in particular. In the early year 2000, when the founders realised the scale of threats to Polish families and their children, they asked the question of how to reach the young with the message that they should never become addicted to drugs, alcohol and other substances. In those days, they knew that the priority was to take care of those young people who were experimenting with drugs or already addicted to them. They founded several youth support centres. Afterwards, the "Wolna Strefa" ("Free Zone") and "M oda Strefa" ("Young Zone") clubs started operation. These are establishments open to all young people whatever their beliefs, background or financial status. There, the young can develop their interests in the fields of theatre, music, dancing, film, journalism, information technology, cooking, sports and others. The system built by the Association, known as the Regional System for Diagnosis and Prevention of Child and Youth Problem Behaviours, is in the 2007 opinion of the Ministry of Labour and Social Policy Poland's model solution. In order to implement it, a seven-party agreement among the Offices of the Marshal, Voivodeship's Offices and Kielce City Hall, as well as the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences, Police Headquarters and Voluntary Labour Corps has been signed. The Association implements several Human Capital projects aimed at preventing social exclusion. It initiates pioneer solutions in the field of working with the young. It employs over 100 staff, 85% out of whom work directly with youth and patients of the "Nadzieja Rodzinie" health centre. Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

10 R EGION Nowe oblicze Buska-Zdroju Ponad 36 mln z zamierza wydaç Busko-Zdrój na cykl inwestycji, których celem jest rewitalizacja centrum miasta wraz z gruntownà modernizacjà sieci wodociàgowo-kanalizacyjnej. Pierwszy etap projektu pod nazwà Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalnoêci przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój zyska ju dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Âwi tokrzyskiego. Preumow w sprawie przyznania Busku 19,7 mln z z RPO (57 proc. wartoêci ca ej inwestycji) podpisali 2 kwietnia 2009 r. Marsza ek Województwa Âwi tokrzyskiego, Adam Jarubas i Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Piotr Wàsowicz. Zakres planowanych prac i ich wartoêç dajà miastu pierwsze miejsce w województwie wêród projektów rewitalizacyjnych z Dzia ania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych oêrodków wzrostu. W ramach przygotowaƒ do robót budowlanych, które majà si zaczàç jeszcze w tym roku, miasto zleci o przygotowanie koncepcji architektonicznej, opisujàcej docelowà wizj centrum Buska Zdroju po przebudowie. Konkurs wygra a firma Vertigo. Swojà koncepcj architekci z Vertigo skoncentrowali na daleko idàcej przebudowie reprezentacyjnej ulicy miasta Alei Mickiewicza, a tak e okolic Rynku i Parku Zdrojowego. W sumie, mi dzy innymi dzi ki zastosowaniu elementów architektury zieleni, zastosowaniu nowego, kszta tujàcego krajobraz oêwietlenia, zmianie nawierzchni i wprowadzeniu niekonwencjonalnych elementów architektonicznych, dotychczas znane mieszkaƒcom i kuracjuszom oblicze centrum Buska ma zyskaç zupe nie nowy kszta t. Chodzi o to, by Aleja Mickiewicza nabra a charakteru deptaka miejskiego, który w naturalny sposób stanie si miejscem spotkaƒ, spacerów i gdzie wi cej b dzie imprez kulturalnych. W naturalny sposób zwià e to g ównà ulic miasta z Parkiem Zdrojowym, a jednoczeênie zintegruje nieco oddzielone do tej pory cz Êci miejskà i kuracyjnà uzdrowiska. Tym samym ta cz Êç miasta w nowoczesnej wersji ma odzyskaç swój dawny charakter. W analizie do swojej koncepcji architekci z Vertigo przypominajà bowiem, e Aleja Mickiewicza by a kiedyê integralnà cz Êcià Parku Zdrojowego, deptakiem àczàcym Park z Rynkiem. Ten charakter zosta nieco zak ócony z czasem, kiedy to w obiektach usytuowanych wzd u Alei lokowano funkcje us ugowe, kulturowe i urz dowe. To spowodowa o, e Aleja sta a si przestrzenià bardziej publicznà, a mniej parkowà i rekreacyjnà. Rewitalizacja (z aciny re+vita, czyli przywrócenie do ycia), jest to dzia- anie skupione na o ywieniu w ró nym stopniu i z ró nej przyczyny zdegradowanych obszarów miast. Jak podaje Wikipedia, rewitalizacja jest poj ciem stosowanym najcz Êciej w odniesieniu do cz Êci miasta lub zespo u obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, spo ecznych, ekonomicznych i innych, utraci y cz Êciowo swojà pierwotnà funkcj i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespo em dzia aƒ z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki spo ecznej, których celem jest doprowadzenie do o ywienia, poprawy funkcjonalnoêci, estetyki, wygody u ytkowania i jakoêci ycia na rewitalizowanym obszarze. Chcàc pogodziç te historyczne tradycje i obecne funkcje handlowo-administracyjne centrum miasta, architekci zaproponowali mi dzy innymi przebudow Rynku oraz przebudow Alei z podzia em na strefy. Nazwy poszczególnych stref majà odpowiadaç charakterowi danych miejsc, ich przeznaczeniu bàdê wyró niajàcym cechom. I tak np. wydzielone b dà Aleja Wysokich Traw (nazwa stàd, e majà tu rosnàç specjalne gatunki wysokich traw ozdobnych), Aleja Kamieni, czyli kolejna wzd u deptaka strefa zielona, z elementami ma ej architektury, Plac Urz dowy w okolicach budynków administracyjnych, Aleja Trzech Ró (zgodnie z nazwà znajdziemy tu ró ane ogrody w trzech odmianach) i Aleja Zdrojowa, czyli bezpoêrednie przed u enie Parku Zdrojowego. Przedsi wzi ciom, obliczonym na zmian cz sto bardzo gruntownà, koncepcji architektoniczno-krajobrazowej centrum Buska, b dà towarzyszyç prace równie potrzebne i równie kosztowne, ale mniej spektakularne widokowo. Du a cz Êç inwestycji, wspó finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, obejmie bowiem prace infrastrukturalne. W Êcis ym centrum miasta powstanà nowe sieci wodociàgowe, kanalizacyjne, sanitarne, elektroenergetyczne i teletechniczne. Takie zaplanowanie inwestycji pozwoli uniknàç zdarzajàcego si czasem rozkopywania np. Êwie o u o onej kostki brukowej w efekcie awarii nieremontowanego od lat wodociàgu. Jak zapowiada burmistrz Piotr Wàsowicz, po zakoƒczeniu prac mieszkaƒcy oraz turyêci odwiedzajàcy miasto z pewnoêcià b dà pod wra eniem nowego oblicza centrum Buska. Dzi ki wsparciu z funduszy unijnych miasto zyska nowy, znacznie pi kniejszy wizerunek, co sprawi, e stanie si jeszcze bardziej atrakcyjne dla turystów i kuracjuszy, a to z kolei prze o y si na dochody miasta i jego obywateli. Miliony wydane na rewitalizacj mogà si wi c zwróciç, potwierdzajàc tez, e tego typu inwestycje majà efekt nie tylko estetyczny. Pawe Halicki Publikacja jest wspó finansowana ze Êrodków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Âwi tokrzyskiego na lata Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2009

11 Facelift for Busko-Zdrój R EGION The Busko-Zdrój authorities intend to spend over PLN 36 million on an investment project cycle aimed at revitalisation of the town centre and thorough modernisation of the water supply and sewerage network. The first stage of the project entitled "Enhancement of Aesthetic Appeal and Functional Enhancement of Public Space in the Town of Busko-Zdrój" has already been co-financed from the Regional Operational Programme for the Âwi tokrzyskie Voivodeship. The preliminary contract concerning the granting to Busko of PLN 19.7 million from the ROP (57% of total investment project value) was signed on April 2, 2009, by Marshal of the Âwi tokrzyskie Voivodeship, Adam Jarubas, and Mayor of the Town and Municipality of Busko-Zdrój, Piotr Wàsowicz. The scope of scheduled works and their value make the town's revitalisation project come first in the voivodeship under Action 6.1 of the "Strengthening of Regional and Sub-Regional Growth Centres" Regional Operational Programme. As part of preparation for the building works to begin later this year, the town hall has commissioned the development of an architectural plan for the ultimate image of the Busko Zdrój centre after refurbishment. The winners of the competition are the Vertigo Company. The Vertigo architects have focused their concept on a far-fetched reconstruction of the town's landmark street, Aleja Mickiewicza (Mickiewicz Avenue), as well as the vicinity of Rynek (Market Square) and Park Zdrojowy (Spa Park). As a result, thanks to the introduction of greenery architecture, the use of new landscape-shaping lighting, resurfacing and the introduction of unconventional architectural detail, the Busko centre known to the inhabitants and spa visitors will be completely overhauled. The point is to pedestrianise Aleja Mickiewicza which will then become the place for people to meet, walk and participate in cultural events. In a natural way, this will connect the town's main street with Park Zdrojowy, as well as integrating the somewhat isolated urban and spa parts of Busko. In this way, upon facelift completion, this part of the town is to regain its previous character. The Vertigo architects, in their study, return to Aleja Mickiewicza once being an integral part of Park Zdrojowy, and a pedestrian walkway which connected Park and Rynek. This character of the avenue has been somewhat disturbed with the passing of time, as buildings located along the avenue came to house services, cultural institutions and offices. This has made the avenue public rather than park or recreational space. Wishing to reconcile these historical traditions and the present shopping and administrative functions of the town centre, the architects have suggested the transformation of Rynek and Aleja according to a zoning plan. The names of particular zones are to correspond to the character of places or their distinguishing features. Hence for example the following will be detached: Aleja Wysokich Traw (English: High Grass Avenue, the name deriving from ornamental grass species to be planted); Aleja Kamieni (English: Stone Avenue) another green zone along the walkway incorporating a variety of street furniture; Plac Urz dowy (English: Office Square) in the vicinity of administrative buildings; Aleja Trzech Ró (English: Three-Rose Avenue; in keeping with the name, one will find here gardens featuring three rose varieties); and Aleja Zdrojowa (English: Spa Avenue) a direct extension of Park Zdrojowy. These changes, frequently aiming at a very thorough renewal, together with the architecture and landscape plan for the Busko town centre, will be accompanied by works which are equally needed and costly but less spectacular in terms of picturesque appeal. A large part of investment projects co-financed from the Regional Operational Programme will cover infrastructural Revitalisation (Latin: re+vita, i.e. bringing back to life) stands for actions geared at renewal of degraded urban areas to varying degrees and for a variety of reasons. According to Wikipedia, revitalisation is a notion most commonly used for parts of towns or complexes of buildings which, as a result of social or economic transformation, have lost part of their original functions and uses. In this sense, revitalisation is a set of procedures in building, spatial planning, economy and social policy aimed at renewal, improved functionality, aesthetic appeal, convenience and enhanced quality of living standards in the revitalised area. works. In the inner town centre new water supply, sewerage, sanitary, power and communications networks will be built. This will ensure that, for instance, no need arises to destroy the newly laid pavers as a result of a dysfunctional water supply pipe which has not been overhauled for years. According to Mayor Piotr Wàsowicz, upon completion of the works, inhabitants and tourists visiting the town will certainly be impressed with the new image of the Busko town centre. Thanks to the support from EU funds, the town will acquire a new, much more appealing image to make it even more attractive to tourists and spa visitors, which will in turn translate into the town's and its residents' growing incomes. The millions spent on town renewal are expected to return, thus confirming the saying that investment projects of this type bring not only visual effects. Pawe Halicki This article has been co-financed from the resources of the European Regional Fund under the Regional Operational Programme of the Âwi tokrzyskie Voivodeship for the years Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

12 ÂWI TOKRZYSKIE PRZEDSI BIORSTWO ROBÓT G ównym zadaniem Spó ki jest budowa dróg do transportu ko owego i szynowego: roboty nawierzchniowe obiektów sportowych; roboty ziemne, produkcja wyrobów betonowych, produkcja mieszanek mineralno-bitumicznych, emulsji asfaltowych oraz mieszanki do remontów czàstkowych, towarowy transport drogowy pojazdami wyspecjalizowanymi i uniwersalnymi, prace rozbiórkowe nawierzchni oraz obiektów kubaturowych wraz z frakcjowaniem materia ów odpadowych, wynajem Êrodków transportu làdowego, maszyn i urzàdzeƒ budowlanych, badania i analizy techniczne. TRAKT buduje w ca ym kraju, ale szczególnie w województwach: Êwi tokrzyskim, mazowieckim, ma opolskim, ódzkim, lubelskim i podkarpackim. JAKOÂå System Zarzàdzania JakoÊcià zgodny z normà ISO 9001: 2000 potwierdza wprowadzenie i stosowanie Systemu Zarzàdzania JakoÊcià w zakresie: Êwiadczenie us ug budowlanych-budowa, remont dróg ko owych i szynowych, produkcji emulsji asfaltowych i mieszanek mineralno-bitumicznych. Na podstawie auditu, protokó nr 2293/2008, potwierdzono spe nienie wymagaƒ normy EN ISO 9001:2000. Nr rejestracyjny certyfikatu: Data wa noêci certyfikatu: Jednostka certyfikacyjna: TUV NORD CERT Gmbh, Ponadto posiadamy certyfikaty wa ne od do roku wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na system Zak adowej Kontroli produkcji w zakresie produkcji emulsji asfaltowych kationowych i Krajowy Certyfikat Zak adowej Kontroli Produkcji potwierdzajàcy zgodnoêç systemu ZKP z wymaganiami Nr KCZKP IBDiM-31/2008 Nr KCZKP IBDiM-32/2008 Nr KCZKP IBDiM-33/2008 Nr KCZKP IBDiM-34/2008 Nr KCZKP IBDiM-35/2008 Obecnie wdra amy System Zak adowej Kontroli Produkcji na produkcj mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnego z wymaganiami normy PN-EN Planowany termin uzyskania certyfikatu wrzesieƒ 2009 r. TRAKT sp. z o.o. posiada prawo do stosowania wynalazku P.T. Sposób zwi kszania sztywnoêci eksploatowanych warstw bitumicznych nawierzchni drogowych zastrze- one patentem Nr wydanym przez Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa dnia r. TRAKT sp. z o.o. zakupi od Politechniki Âwi tokrzyskiej w Kielcach opracowanie technologie recyklingu na zimno konstrukcji nawierzchni drogowych w technologii asfaltu spienionego na podstawie badaƒ Politechniki Âwi tokrzyskiej w Kielcach. Górki Szczukowskie 1, Piekoszów k. Kielc tel: , (sekretariat), faks: , Zarzàd firmy: Adam Cyraƒski Prezes Zarzàdu, Zbigniew Zielaƒski Cz onek Zarzàdu OFERTA Oferujemy kompleksowe wykonawstwo w zakresie: budowy, modernizacji i remontów dróg i ulic, obiektów sportowych i lotnisk budowy infrastruktury drogowej Sprzeda mieszanek mineralno-bitumicznych Sprzeda emulsji asfaltowych Oferujemy nast pujàce rodzaje emulsji asfaltowych: emulsja asfaltowa K1-65 (kationowa szybkorozpadowa) emulsja asfaltowa K1-70 (kationowa szybkorozpadowa) emulsja K2-65 (Êredniorozpadowa) emulsja asfaltowa K3-60 (wolnorozpadowa) emulsja asfaltowa modyfikowana K1-65 MP SBR (kationowa szybkorozpadowa) emulsja asfaltowa modyfikowana K1-70 MP SBR (kationowa szybkorozpadowa) Sprzeda mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno Us ugi transportowe i wynajem sprz tu Frakcjowanie materia ów kamiennych i odpadowych ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY Spó ka posiada zespó maszyn do wykonywania remontu nawierzchni wg technologii recyklingu na zimno, co umo liwia wykorzystywanie tej technologii w codziennej praktyce przy remontach nawierzchni drogowych. Wa niejsze realizacje Budowa w z a drogowo-kolejowego w Skar ysku-kam. w ciàgu drogi krajowej Nr S 7 Warszawa-Kraków Budowa obwodnicy J drzejowa w ciàgu drogi krajowej nr 7 Warszawa-Kraków Odnowa nawierzchni drogi krajowej Nr 12, odcinek granica województwa-gielniów Budowa obwodnicy miasta O arowa w ciàgu drogi krajowej nr 74 Kielce-Lublin na odc. B. Wyszmontów-Ba tówka i drogi kraj. nr 79 na odc. O arów-wyszmontów Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74, odc. Gr bienice-jacentów Budowa w z a Krasickiego w Kielcach z podleg ymi ulicami Krasickiego, Manifestu Lipcowego (Al. SolidarnoÊci), Radomskà Przebudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Barak-Salata Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 42 odcinek Skar ysko- Kam.-Wielka WieÊ NAGRODY, WYRÓ NIENIA, CERTYFIKATY Skrzyd a 2000 Z ota Firma Regionu Âwi tokrzyskiego Diamentowa Firma 2001 Gazele Biznesu 2001 Gazele Biznesu 2002 Medal Europejski 2001(dla najlepszych wyrobów emulsja asfaltowa) Medal Europejski 2002 (dla najlepiej Êwiadczonych us ug budowa dróg ko owych) Z ota Firma Regionu Âwi tokrzyskiego 2003 EURO VISA Z ote Skrzyd a 2003 PRO EUROPA Kielce 2004 Wyró nienie 2004 Paƒstwowej Inspekcji Pracy Certyfikat SOLIDNA FIRMA 2004 PRO EUROPA Kielce 2005 Skrzyd a Brylantowe 2005 Gazele Biznesu 2005 Dyplom EUROPRODUKT 2005 Certyfikat EUROPRODUKT 2005 Dyplom Eurofirma 2005 Wehiku y Czasu 2007 (wyró nienie Gazety Prawnej ) Najlepsze Firmy 2007 (wyró nienie Gazety Bankowej ) 12 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2009

13 TRAKT ROAD WORKS COMPANY LTD., Górki Szczukowskie 1, Piekoszów near Kielce Tel: , (offices), Fax: , Board of Directors: Adam Cyraƒski President of the Board, Zbigniew Zielaƒski Member of the Board DROGOWYCH TRAKT SP. Z O.O. The Company's major objective is building roads and railways; surfacing sports facilities; ground works; manufacturing of concrete goods and mineral-and-bitumen mixes, asphalt emulsions as well as patch repair mixes; cargo road transportation in specialised and general-use vehicles; desurfacing and demolition works, including waste material fractionation; hire of land transport vehicles, building machinery and equipment; technical studies and analyses. TRAKT offer building services all over Poland, and in particular in the Âwi tokrzyskie, Mazovian, Lesser Poland, ódê, Lublin and Sub- Carpathian voivodeships. WE OFFER complex contracting services in the fields of building, modernization and resurfacing of roads, streets, sports facilities and airports building road infrastructure sales of mineral-and-bitumen mixes sales of asphalt emulsions of the following types: K1-65 asphalt emulsion (cationic quick break) K1-70 asphalt emulsion (cationic quick break) K2-65 emulsion (medium break) K3-60 asphalt emulsion (slow break) K1-65 MP SBR modified asphalt emulsion (cationic quick break) K1-70 MP SBR modified asphalt emulsion (cationic quick break) sales of cold mineral-and-bitumen mix transportation services and equipment hire stone and waste material fractionation WE LOOK FORWARD TO WORKING WITH YOU QUALITY Quality Management System in conformity with ISO 9001: 2000 testifies to our introduction and application of Quality Management System in the fields of provision of building services: building and repairs of roads and railways, manufacturing of asphalt emulsions and mineral-and-bitumen mixes. According to Audit No. 2293/2008, fulfilment of requirements of the EN ISO 9001:2000 standard has been confirmed. Certificate Reg. No Certificate valid to Certifying unit: TUV NORD CERT Gmbh, We also hold certificates for our Company Manufacturing Control System in manufacturing of cationic asphalt emulsions, valid from Feb 19, 2008 to Feb 15, 2011, issued by the Road and Bridge Research Institute (IBDiM) in Warsaw as well as the National Company Manufacturing Control System Certificate testifying to the system's fulfilment of the requirements of No. KCZKP IBDiM-31/2008 No. KCZKP IBDiM-32/2008 No. KCZKP IBDiM-33/2008 No. KCZKP IBDiM-34/2008 No. KCZKP IBDiM-35/2008 Currently we are implementing the Company Manufacturing Control System in manufacturing mineral-and-asphalt mixes in accordance with the PN-EN standard requirements. Projected certificate obtention date: September TRAKT sp. z o.o. hold the right to use the invention entitled "The Method of Rigidity Enhancement in Bitumen Layers of Road Surfaces in Use" under Patent No issued by the Patent Office of the Republic of Poland in Warsaw on Dec 4, From the Kielce University of Technology, TRAKT sp. z o.o. have purchased a study of cold recycling technologies for foamed asphalt road surface constructions, based on research conducted at the Kielce University of Technology. The Company possess a set of machinery for road repairs in the cold recycling technology which enables the use of this process in everyday practice of road surface repairs. Our major jobs Construction of the road and railway interchange in Skar ysko Kamienna as part of No. S7 Warsaw- Krakow trunk road Construction of J drzejów ring road as part of No. 7 Warsaw- Krakow trunk road Resurfacing of No. 12 trunk road: voivodeship border-gielniów segment Construction of the town of O arów ring road as part of No. 74 Kielce-Lublin trunk road: Wyszmontów-Ba tówka segment, and No. 79 trunk road: O arów-wyszmontów segment Resurfacing No. 74 trunk road: Gr bienice-jacentów segment Construction of Krasickiego Street interchange in Kielce, with adjacent Krasickiego, Manifestu Lipcowego (Al. SolidarnoÊci) and Radomska Streets Reconstruction of No. 74 trunk road: Barak-Salata segment Resurfacing of No. 42 trunk road: Skar ysko Kamienna Wielka WieÊ segment AWARDS, DISTINCTIONS AND CERTIFICATES Wings 2000 Golden Company of the Âwi tokrzyskie Region Diamond Company 2001 Business Gazelles 2001 Business Gazelles 2002 European Medal 2001(for best products: asphalt emulsion) European Medal 2002 (for best services: road construction) Golden Company of the Âwi tokrzyskie Region 2003 EURO VISA Golden Wings 2003 PRO EUROPA Kielce 2004 National Labour Inspectorate's Distinction 2004 RELIABLE COMPANY Certificate 2004 PRO EUROPA Kielce 2005 Diamond Wings 2005 Business Gazelles 2005 EUROPRODUCT Diploma 2005 EUROPRODUCT Certificate 2005 Eurofirma Diploma 2005 Time Vehicles 2007 (distinction of the "Gazeta Prawna" daily) Best Companies 2007 (distinction of the "Gazeta Bankowa" daily) Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

14 REKLAMA DUET 14 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2009

15 Staropolska Izba Przemys owo-handlowa Bezp atne informacje i porady dla przedsi biorców Jak za o yç w asny biznes? Jak uzyskaç unijne dotacje? odpowiedzi na te i wiele innych pytaƒ, zwiàzanych z prowadzeniem dzia alnoêci gospodarczej, udzielajà pracownicy Punktów Konsultacyjnych, dzia ajàcych w ramach Krajowej Sieci Us ug. Dzia alnoêç ta wpisana jest w Krajowy System Us ug dla Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw, czyli sieç instytucji otoczenia biznesu, budowanà pod egidà Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci. W województwie Êwi tokrzyskim w 4 powiatach funkcjonujà Punkty Konsultacyjne, w pozosta ych organizowane sà dy ury konsultantów. Staropolska Izba Przemys owo-handlowa w Kielcach koordynuje t dzia alnoêç jako Regionalny Punkt Konsultacyjny. Oferta obejmuje: pakiet us ug informacyjnych, zwiàzanych z podejmowaniem i wykonywaniem dzia alnoêci gospodarczej (rejestracja dzia alnoêci, obowiàzki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie dzia alnoêci, kontrola przedsi biorstw), jak równie zagadnieƒ dotyczàcych rezygnacji z prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej; przekazywanie informacji dotyczàcych mo liwoêci uzyskania wsparcia na realizacj projektów w latach ze Êrodków publicznych (charakterystyka poszczególnych êróde finansowania, przedstawienie mo liwoêci uzyskania wsparcia finansowego na realizacj projektu, przekazanie informacji istotnych z punktu widzenia ubiegania si o wsparcie finansowe na realizacj projektu, np. danych teleadresowych instytucji wdra ajàcych poszczególne programy pomocowe); przekazywanie informacji na temat mo liwoêci i zasad uzyskania us ug specjalistycznych oraz mo liwoêci skorzystania z dofinansowywanych szkoleƒ; przekazywanie innych informacji, takich jak: informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu wraz z ich charakterystykà i zakresem kompetencji, informacje o instytucjach posiadajàcych bazy danych, zawierajàce informacje o d u nikach i potwierdzajàce wiarygodnoêç partnerów gospodarczych. Przedsi biorcy najcz Êciej pytajà konsultantów o dotacje z Unii Europejskiej na inwestycje: z których programów mo na pozyskaç pieniàdze, jakie obowiàzujà procedury, jak przygotowaç wniosek o dotacje, a nawet czy ich pomys ma szans realizacji. Programy unijne precyzyjnie okreêlajà kto, na jakich warunkach i na jaki cel mo e otrzymaç wsparcie. Konsultanci wiedzà jak sprostaç wszystkim wymaganiom, by otrzymaç dotacj. Ale pieniàdze z Unii nie p ynà non stop, lecz etapami. Dlatego konsultanci radzà te, jak zdobywaç Êrodki na inwestycje mi dzy owymi etapami. Punkty Konsultacyjne oferujà pomoc wszystkim przedsi biorstwom, bez wzgl du na wielkoêç i form organizacyjnà. Us ugi te sà bezp atne, bowiem dzia alnoêç Punktów Konsultacyjnych finansowana jest z bud etu paƒstwa i programów unijnych. REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY przy Staropolskiej Izbie Przemys owo-handlowej w Kielcach Kielce, ul. Sienkiewicza 53, II p., tel. (041) , , czynny poniedzia ek - piàtek w godzinach Dy ury: J drzejów Starostwo Powiatowe, ul. Armii Krajowej 9, I pi tro, sala narad, tel , wew. 67 pierwszy i trzeci piàtek miesiàca w godzinach PUNKT KONSULTACYJNY przy Koneckim Stowarzyszeniu Wspierania Przedsi biorczoêci Koƒskie, ul. Mieszka I 1, tel. (041) /56, Dy ury: Skar ysko-kamienna Biuro Zamiejscowe KSWP, ul. 1 Maja 49 trzeci wtorek miesiàca w godzinach Ostrowiec Âwi tokrzyski Biuro Zamiejscowe KSWP, ul. Sienkiewicza 63 pierwszy wtorek miesiàca w godzinach Starachowice Biuro Zamiejscowe KSWP, ul. Mickiewicza 1a czwarty wtorek miesiàca w godzinach W oszczowa Biuro Zamiejscowe KSWP, Os. Bro ka 3 drugi wtorek miesiàca w godzinach PUNKT KONSULTACYJNY przy OÊrodku Promowania i Wspierania Przedsi biorczoêci Rolnej w Sandomierzu Sandomierz, ul. Ks. J. Poniatowskiego 2, tel. (015) , , Dy ury: Kazimierza Wielka Gminne Centrum Informacji w przy Kazimierskim OÊrodku Kultury, Urzàd Gminy ul. 1 Maja 16, trzecia Êroda miesiàca w godzinach Staszów Biuro Terenowe OÊrodka Promowania Przedsi biorczoêci ul. Szkolna 4, p. B 12, tel/fax , czwarta Êroda miesiàca w godzinach Busko-Zdrój Biuro Terenowe OÊrodka Promowania Przedsi biorczoêci ul. KoÊciuszki 60, p. 103, tel/fax , ostatni roboczy dzieƒ miesiàca w godzinach Zapraszamy przedsi biorców do korzystania z pomocy konsultantów. PUNKT KONSULTACYJNY przy Âwi tokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach Kielce, ul. Zagnaƒska 84, tel. (041) , Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

16 K OMENTARZ Pi ç lat temu, gdy Polska wst powa a do Unii Europejskiej, wàtpiàcych by o ca kiem sporo. DziÊ, przy okazji kolejnej rocznicy akcesji, nikt powa ny nie kwestionuje ju faktu, e jednak by o warto. Nasze pi ç lat w Unii To warto przeliczaç mo na na ró ne sposoby. Choçby na niewymiernà materialnie, a tak cennà mo liwoêç podró owania po ca ej Europie bez zwracania uwagi na granice, bez prze ywania kolejnych upokarzajàcych kontroli. Albo na wykorzystanà przez setki tysi cy Polaków mo liwoêç podejmowania legalnej pracy za granicà ju bez pi tna gastarbeiterów, zatrudnianych na czarno i pozbawionych wszelkich praw. Lub te poprzez miliardy euro, które wydajemy na budow dróg, dop aty dla rolników, szkolenia, tworzenie nowych miejsc pracy, czy ochron Êrodowiska. Czy w kontekêcie wzrostu znaczenia Polski, traktowanego teraz jako kraj bardziej stabilny, bo b dàcy cz Êcià renomowanego klubu. Liczby mówià same za siebie: od maja 2004 roku, kiedy Polska sta a si pe noprawnym cz onkiem UE, z unijnych funduszy pomocowych dostaliêmy 12 mld euro, a w ramach bud etu UE na lata mo- emy liczyç àcznie na 68 mld euro. W ciàgu minionych pi ciu lat Produkt Krajowy Brutto rós w naszym kraju Êrednio o ponad 5 proc. rocznie, a przeci tne zarobki Polaków zwi kszy y si o oko o 30 proc. Radykalnie spad o bezrobocie, mi dzy innymi dzi ki otwarciu zachodnich rynków pracy. Czy te dane prze o y y si tak e na poziom ycia mieszkaƒców Kielecczyzny? Z danych G ównego Urz du Statystycznego wynika, e - jak najbardziej tak. Choçby przez to, e mamy jeden z najwy szych w kraju udzia ludnoêci wiejskiej, a to w aênie rolnicy nale à do najszczodrzej wspieranych przez UE. Dop aty bezpoêrednie, dop aty do produkcji specjalnej, dop aty do zalesiania, renty strukturalne, dop aty dla m odych gospodarzy, dop aty do inwestycji w sprz t, dop aty do gospodarstw agroturystycznych... Jest tego troch. Ale i przemys regionu nie pozosta z ty u. Produkcja przemys owa zwi kszy a si w ciàgu tych 5 lat o blisko 66 proc. Znacznie poprawi y tak e wyniki firmy z sektora us ug rynkowych. Niepokojàco s abo wypad y natomiast wyniki sztandarowej kiedyê bran- y regionu budownictwa. Przychody firm budowlanych zwi kszy y si tylko o nieca e 11 proc. Wi ksze obroty natychmiast prze o y y si na lepsze wyniki firm. Zyski Êwi tokrzyskich przedsi biorstw w ciàgu pi ciu ostatnich lat posz y w gór a szeêciokrotnie. A skoro zyski, to inwestycje. Jak podaje GUS, w 2008 r. na inwestycje przeznaczono w województwie Êwi tokrzyskim ponad trzykrotnie wi cej ni w 2004 roku. Kolejny element tej gospodarczej uk adanki, to oczywiêcie zatrudnienie. Skoro rosnà zyski, a za nimi inwestycje, to przybywa miejsc pracy i spada bezrobocie. Konkretnie z 21,4 proc. na koniec 2003 r. do 13,9 proc. na koniec 2008 r. No, a jak spada bezrobocie i roênie popyt na pracowników, to w gór muszà iêç p ace. I posz y. Dok adnie o jednà trzecià w ciàgu pi ciu lat. Podliczajàc zyski, nie sposób nie wspomnieç o kawa ku tortu, jaki przypad Kielecczyênie w ramach podzia u funduszy pomocowych. Tylko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mo emy liczyç na 725,8 mln euro. Do tego dochodzi choçby 375 mln euro z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, czy 317,5 mln euro z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. A sà jeszcze inne... DziÊ, w czasie, gdy tkwimy w samym Êrodku Êwiatowego kryzysu gospodarczego, firmy majà k opoty, a bezrobocie znów zaczyna rosnàç, warto sobie przypomnieç, z jakiego poziomu startowaliêmy 1 maja 2004 roku. Z tej perspektywy lepiej widaç, e depresja gospodarcza tylko nieco os abi a znakomity bilans tego pi ciolecia. I e nawet pomimo tego pozostaje on imponujàcy. Artur Potacza a Lata to okres utrzymujàcej si dobrej koniunktury gospodarczej. Przejawia a si ona w systematycznie rosnàcej sprzeda y przedsi biorstw województwa Êwi tokrzyskiego. Popraw wyników odnotowano przy tym we wszystkich g ównych sekcjach. Szczególnie korzystnie kszta towa a si sytuacja w przemyêle. Produkcja przemys owa zwi kszy a si tam w ciàgu tych 5 lat o 65,9%. Znacznie poprawi y tak- e wyniki firmy z sektora us ug rynkowych. Nieco gorzej przedstawia a si natomiast sytuacja w budownictwie. Przychody firm prowadzàcych ten rodzaj dzia alnoêci zwi kszy y si jedynie o 10,8%, w tym produkcja budowlano-monta owa - o 11,3%. Znacznie poprawi y si wyniki finansowe przedsi biorstw. Przychody ros y w wy szym tempie ni koszty, a wynik finansowy netto zwi kszy si prawie 6-krotnie. Znacznie poprawi a si rentownoêç prowadzonej dzia- alnoêci. W 2008 r. wskaênik rentownoêci obrotu netto wyniós 6,3% wobec 1,8% przed 5 laty. Sytuacja gospodarcza sprzyja a zwi kszaniu przez przedsi biorstwa nak adów inwestycyjnych. W 2008 r. na inwestycje przeznaczono w Âwi tokrzyskim ponad 3-krotnie wi ksze Êrodki ni 5 lat wczeêniej. Korzystna sytuacja gospodarcza zach ca a przedsi biorców do zatrudniania nowych pracowników. Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw zwi kszy o si w latach o 13,0%. Wzrost liczby miejsc pracy znajdowa odzwierciedlenie w malejàcej liczbie bezrobotnych, która obni y a si w tym okresie o 38,6% osiàgajàc 77,7 tys. Stopa bezrobocia zmniejszy a si z 21,4% na koniec 2003 r. do 13,9% na koniec 2008 r. W konsekwencji zwi kszajàcego si popytu na pracowników szybko ros y wynagrodzenia. W 2008 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto wynios o 2825,72 z i by o o 33,1 % wi ksze ni 5 lat wczeêniej. èród o: GUS 16 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2009

17 Our five years in the European Union C OMMENTARY Five years ago, when Poland was joining the European Union, there were many doubters. Today, on the anniversary of our accession, nobody would seriously challenge the opinion that it was worth it after all. This "worth" may be calculated in a variety of ways. One can consider the intangible and yet so invaluable possibility to travel all over Europe without worrying about borders and having to undergo several humiliating checkpoint procedures. Another possibility which has been given to us is that already used by hundreds of thousands of Poles working abroad legally without the stigma of being guest workers: illegal aliens deprived of any rights whatsoever. Yet another benefit is the billions of Euros which are spent on road building, farming subsidies, training courses, creation of new workplaces or environmental protection. Finally, in terms of Poland's growth in importance, our country will now be perceived as a more stable state and a member of "the club". Let the figures do the talking: since May 2004, which is when Poland became a fully-fledged member of the EU, we have received Eur 12 billion from the Union's aid funds, and under the EU budget for the years we can count on a total of Eur 68 billion. Over the past five years, Poland's Gross Domestic Product has increased by over 5% yearly on average, while average Polish earnings have grown by ca. 30%. Unemployment rates have decreased radically, thanks to the opening of western labour markets and other related factors. Have these figures translated into higher living standards of the residents of the Kielce region? The records of the Central Statistical Office show that they have. One of the reasons is that ours is one of Poland's highest proportions of village population, and it is farmers who are among the most generously supported by the EU. There are several options: direct farming subsidies, special production subsidies, reforestation subsidies, structural pensions, young farmer subsidies, equipment purchase subsidies or agritourism subsidies. The region's industry has not been lagging behind, either. Manufacturing has risen over these five years by almost 66 per cent. Companies in the market services sector have also markedly improved their results. In contrast, the results of the region's once flagship industry building have dropped significantly. Incomes of building companies have increased by less than 11 per cent only. Larger turnovers have brought better results of companies' operations. The profits of the Âwi tokrzyskie companies over the past five years have gone up as much as six times. Profits have generated investment. According to the Central Statistical Office, in 2008, in the Âwi tokrzyskie voivodeship over three times as much was spent on investment projects as in the year Another piece of this economic puzzle is, naturally, employment. If profits grow, followed by redoubled investment, there are more and more workplaces and unemployment is reduced. To be precise, at the end of the year 2003, it amounted to 21.4 per cent, and then dropped to 13.9 per cent by the end of the year If unemployment is reduced and the demand for workers grows, earnings must be on the rise as a consequence. So they are, having grown by one-third over the five years exactly. To count the benefits, one cannot fail to mention a slice of the cake which has been received by the Kielce region as a result of aid fund division. It is only under the Regional Operational Programme that we can count on Eur million. To that should be added the Eur 375 million from the Eastern Poland's Development Operational Programme, or Eur million from the Human Capital Operational Programme. And these are not the only sources available. Today, when we are stuck in the midst of the world economic crisis, companies are having a hard time and unemployment is beginning to grow again, it may be worth remembering from where we started on May 1, From this viewpoint, it is clear that the economic depression has weakened but slightly the impressive balance of these five years. For all that, the said balance continues to impress. Artur Potacza a The years were a period of sustained economic prosperity, which manifested itself in the systematically growing sales of the Âwi tokrzyskie voivodeship's companies. At the same time, improved results were recorded in all major sectors. The situation in industry was particularly favourable. Manufacturing increased by 65.9% over these five years. Companies operating in the market services sector also markedly improved their results. Building fared somewhat worse. The incomes of the companies working in that field only grew by 10.8%, and manufacturing volumes for the building and installations sector grew by 11.3%. Companies' financial results markedly improved. Incomes grew faster than expenditure, and net financial result increased almost sixfold. Rates of return soared. In 2008, the net turnover return rate amounted to 6.3% as compared to the 1.8% of five years before. These economic conditions fostered investment-related capital outlay. In 2008, in the Âwi tokrzyskie voivodeship, investment outlay involved resources over three times as high as five years before. The auspicious economic situation encouraged entrepreneurs to employ new personnel. In the company sector, average employment grew by 13.0% in the years The increase in the number of workplaces was reflected by decreasing unemployment rates which dropped in the period at issue by 38.6%, reaching 77.7 thousand. At the end of the year 2003, the unemployment rate amounted to 21.4% and lowered to 13.9% by the end of the year Due to the increasing demand for workforce, earnings grew quickly. In 2008, average gross monthly remuneration amounted to PLN and was 33.1% higher than five years before. Source: Central Statistical Office Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

18 Grzegorz Kwapisiewicz jest artystà rzeêbiarzem W latach pracowa jako wyk adowca Rzeêby na Uniwersytecie w Lublinie. Od 1994 w Niemczech, Francji i Danii wykonywa prace specjalistyczne z zakresu kamieniarstwa, rzeêby i konserwacji na obiektach zabytkowych. Po powrocie do kraju w 1998 roku za o y firm KATANGA i skupi wokó siebie grup fachowców, którzy ca e swe doêwiadczenie i wiedz oraz yciowe cele zwiàzali z szeroko poj tà sztukà u ytkowà. Jego projekty i realizacje kreujà przestrzeƒ tak, by spe nia a najwy sze wymagania estetyczne i duchowe. KATANGA to jedna z niewielu firm w Polsce, która piel gnuje stare metody obróbki r cznej. Jej poziom ocenili wysoko mistrzowie kamieniarscy we Francji i W oszech. Wykonamy: skomplikowany portal, fontann, kaskad, oczko wodne, kominek àcznie z wybudowaniem paleniska, schody, kamiennà Êcian, fasad, mur oporowy, sztuczne ska y, schody, fantazyjne elementy architektoniczne i inne. Wykonujemy prace z zakresu architektury wn trz, ma ej architektury ogrodowej. Wszyscy mamy dokumenty mistrzowskie z Kamieniarstwa. JesteÊmy absolwentami wy szych i Êrednich szkó plastycznych z zakresu rzeêby, snycerstwa, kamieniarstwa oraz konserwacji. W grupie sà tak e sztukatorzy, kominkarze i stolarze. Strona internetowa: 18 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2009

19 Grzegorz Kwapisiewicz is a sculptor. In the years , he was lecturer in Sculpture at the Maria Curie-Sk odowska University in Lublin. Since 1994, he has been doing specialist jobs in stonemasonry, sculpture and art conservation in Germany, France and Denmark. On arrival in Poland in 1998, he established the KATANGA Company by bringing together a group of specialists who devote all their experience, know-how and life objectives to broadly understood applied art. His designs and works shape space in such a way as to make it meet strictest aesthetic and spiritual requirements. KATANGA is one of Poland's few companies to continue ancient stone hand-dressing techniques. The quality of KATANGA's works has been ranked high by master stonemasons of France and Italy. We make sophisticated portals, fountains, cascades, small ponds, fireplaces including hearths, stairs, stone walls, facades, retaining walls, fake rocks, steps, fancy architectural elements, and the like. We provide interior and garden architecture solutions. All of us are master craftsmen in stonemasonry. We are graduates of secondary and tertiary schools of art in the fields of sculpture, woodcarving, stonemasonry and art conservation. Our group also includes stucco workers, fireplacemakers and carpenters. Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

20 Otwarcie z szacu Rozpoczà Pan ostrym sprintem, a przed Panem maraton e u yj sportowego porównania. Muzeum Narodowe w Kielcach kojarzy si z miejscem wielce dostojnym, konserwatywnym w swej istocie, by nie powiedzieç: skostnia ym. Pan ma zamiar?. Zmieniç ten wizerunek i stworzyç nowoczesnà instytucj kultury, otwartà w najszerszym poj ciu tego s owa. Otwartà na publicznoêç, na inne instytucje, na organizacje pozarzàdowe, na wspó prac z innymi muzeami w Polsce i spoza naszego kraju. Nowoczesny, Êwietny graficznie logotyp, nawiàzujàcy do tradycji i architektury to nowa identyfikacja wizualna Muzeum Narodowego w Kielcach; sposób jego prezentacji na konferencji prasowej, na której marsza ek Adam Jarubas podpisywa preumowy z placówkami kultury w ramach RPO zapowiada nowe otwarcie Muzeum Narodowego pod kierunkiem dr. ROBERTA KOTOWSKIEGO. Wróçmy do nowej identyfikacji wizualnej, rozwiƒmy myêl zawartà w tym znaku graficznym, bo pewnie ta wiedza przyda si m odym kielczanom, czy goêciom spoza naszego miasta. Zarówno nowy znak graficzny jak i sposób jego prezentacji majà wymiar symboliczny: to moment prze amania, zmiany. Rozpocz liêmy dzia ania, które zmieniajà wizerunek kieleckiego muzeum. Logotyp ilustruje po àczenie tradycji z nowoczesnoêcià, nawiàzuje do architektury pa acu biskupów krakowskich, siedziby muzeum, do naszej historii i dziedzictwa. Jego ciekawa forma graficzna, stworzona przez m odych ludzi, jest symbolem zmian w otaczajàcej nas rzeczywistoêci, ale te zmiany jako- Êciowej Muzeum Narodowego. Porozmawiajmy zatem o zmianach. Co i kiedy? Czas nie jest determinantem zmiany si rozpocz y, mechanizmy zosta y wprawione w ruch i nabierajà rozp du, w swoim rytmie; pewnych procedur nie da si ani ominàç, ani przyêpieszyç. NawiàzaliÊmy wspó prac z innymi muzeami w kraju, a tak e z muzeami w partnerskich dla Kielc miastach w Niemczech i na Ukrainie. Sà zainteresowane takimi kontaktami. Dok adnie nie powiem, na czym ta wspó praca b dzie si opieraç, ale deklaracj wspólnych dzia aƒ mam i z Gotha, i z Winnicy. Poza wszystkim w przysz ym roku b dziemy mieli wystaw prac Rudolfa Jansa z Niemiec, z muzeum w Hanowerze. Wspó praca mi dzynarodowa zacznie si, mam nadziej, materializowaç w coraz szerszym zakresie. B dziemy wspó pracowaç z organizacjami pozarzàdowymi, poczàtek ju zosta zrobiony. Uwa am, e muzeum jest instytucjà, w której mo na du o zmieniç, tylko trzeba przekonaç ludzi, szczególnie mieszkaƒców Kielc i regionu. Zatem Robert Kotowski historyk, doktor nauk humanistycznych, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, autor wielu publikacji poêwi conych historii regionu sandomierskiego, historii spo ecznej dwudziestolecia mi dzywojennego oraz historii kobiet. Prezes sandomierskiego oddzia u Polskiego Towarzystwa Historycznego. Sandomierzanin. promocja jest istotnà sprawà w naszej pracy nast pny projekt z unijnych funduszy tego w aênie dotyczy. Ârodki pozwolà nam na takie przedsi wzi cia, które spowodujà, e ludzie wrócà do muzeum. Czyli prze amywanie stereotypu Nie ukrywam, e to trudne i wymaga czasu. Statystyki sà dla nas doêç okrutne: ma o osób nas odwiedza, ale to si zmieni ju wkrótce bywanie w muzeum b dzie jak najbardziej trendy Nie chcia bym przy tym nadwyr aç bud etu czy to marsza ka, czy ministra kultury: Regionalny Program Operacyjny daje wiele mo liwoêci i b dziemy z tego czerpaç, ile si da. Moim marzeniem jest czytanie w lokalnej prasie informacji, e wêród beneficjentów znalaz o si, jak zwykle, Muzeum Narodowe w Kielcach. 20 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2009

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD Tabela 10. Drzewo celów i przedsięwzięć LSR dla LGD Zielony Pierścień (modyfikacja) Źródło: Opracowanie własne. WIZJA: Obszar działania LGD Zielony Pierścień najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 1 Nr XVI/52/2004 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2004r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle WSTĘP Naszym celem było stworzenie niepowtarzalnego miejsca na mapie Krakowa, charakteryzującego się doskonałą lokalizacją, unikalnymi widokami oraz elastyczną aranżacją przestrzeni. Miejsca, które w naturalny

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo