OZORKÓW DO OZORKOWA ZEWSZ D BLISKO. Szanowni Pañstwo! Location. Po³o enie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OZORKÓW DO OZORKOWA ZEWSZ D BLISKO. Szanowni Pañstwo! Location. Po³o enie"

Transkrypt

1

2 DO OZORKOWA ZEWSZ D BLISKO Szanowni Pañstwo! Przekazujemy w Pañstwa rêce folder o Ozorkowie, mieœcie o d³ugiej i bogatej historii, znacz¹cym potencjale ludzkim i mo liwoœciach inwestycyjnych. Miasto jest otwarte na wszelkie inicjatywy wspó³pracy w ró norodnych dziedzinach ycia gospodarczego, spo³ecznego i kulturalnego. Umo liwimy korzystanie z istniej¹cej infrastruktury technicznej, oferuj¹c tereny poprodukcyjne, które s¹ w pe³ni przygotowane do przyjêcia inwestorów. Pomo emy nawi¹zaæ wspó³pracê kapita³ow¹ i produkcyjn¹ przedsiêbiorstwom polskim i zagranicznym. Niniejszy folder zawiera tylko czêœæ tego, co mo na by przedstawiæ i napisaæ o naszym mieœcie. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Ozorkowa. Po³o enie Burmistrz Piotr Giziñski Ozorków - 21-tysiêczne miasto, po³o one w centralnej Polsce na terenie województwa ³ódzkiego, oddalone jest o 25 km od odzi i 135 km od Warszawy. W pobli u miasta, na trasie Ozorków - ódÿ, planowane jest skrzy owanie autostrad transeuropejskich Wschód - Zachód i Pó³noc - Po³udnie Europy (autostrady A1 i A2). Miasto le y na wysokoœci m n.p.m. nad rzek¹ Bzur¹, lewobrze nym dop³ywem Wis³y, której d³ugoœæ w granicach miasta wynosi 3,5 km. W po³udniowo-wschodniej czêœci miasta znajduje siê sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 12,2 ha, utworzony przez spiêtrzenie wód na prawobrze nym dop³ywie Bzury. Charakterystycznym zjawiskiem na terenie Ozorkowa jest wystêpowanie wód o znacznym ciœnieniu hydrostatycznym, które zalegaj¹c w utworach górnokredowych, odznaczaj¹ siê miêkkoœci¹, miejscami s¹ zmineralizowane, a ich temperatura w niektórych odwiertach przekracza 20 o C. Liczne ujêcia wód g³êbinowych, wykorzystywanych dla celów przemys³owych i komunalnych, obni y³y znacznie ciœnienie hydrostatyczne. W nizinnej czêœci miasta pozosta³o kilka ulicznych studni artezyjskich. Miasto nie wyczerpuje potencjalnych mo liwoœci w zakresie produkcji wody. Location Burmistrz Ozorkowa Piotr Giziñski Ozorków, a town with a population of 21,000, is located in central Poland, within the ³ódzkie province, 25 km from ódÿ and 135 km from Warsaw. Nearby the town, on the route Ozorków - ódÿ, there is the planned meeting point of trans-european motorways East-West and North-South (motorways A1 and A2). The town lies at the altitude of m, on the river Bzura which is a left-hand tributary of the Wis³a. The town stretches along the 3.5 km long section of the river. In the south-eastern part of the town there is a water reservoir covering 12.2 ha arisen as a result of damming the right-hand tributary of the Bzura. Occurrence of water showing considerable hydrostatic pressure is a characteristic feature of the land. The water, occurring in the Upper Cretaceous formations, is soft, in some places mineralised, and its temperature in some boreholes exceeds 20 degrees Celsius. Numerous deep water intakes, used for industrial and communal purposes, have decreased the hydrostatic pressure, In the Lowland section of the town there are still some artesian water intakes. However, the town does not fully use its potential of water "production". Urz¹d Miejski w Ozorkowie

3 - MIASTO Z TRADYCJ OZORKÓW History Historia Wnêtrze Pa³acu Schlösserów Historia Ozorkowa siêga pocz¹tku XIV wieku, kiedy to w 1344 roku pojawi³a siê pierwsza wzmianka o ma³ej wiosce po³o onej wœród trudno dostêpnych lasów i bagien, nale ¹cej do rodu Szczawiñskich, herbu Prawdzic. W 1807 roku póÿniejszy w³aœciciel Ozorkowa, Ignacy Starzyñski, pragn¹c o ywiæ gospodarczo swoj¹ posiad³oœæ, sprowadza do niej 19 sukienników z D¹bia nad Nerem. W 1815 roku iloœæ ich wzros³a ju do 117, a liczba mieszkañców wsi do 2.007, podczas gdy miasteczko ódÿ zamieszkiwa³o wówczas zaledwie 331 osób. W 1816 roku Ozorków uzyskuje prawa miasta prywatnego, co wyraÿnie przyspiesza jego rozwój. W 1821 roku osiedlili siê w Ozorkowie bracia Schlösserowie z Akwizgranu (Aachen), którzy za³o yli nowoczesn¹ przêdzalniê we³ny. Jeden z braci Schlösserów za³o y³ fabrykê tkanin bawe³nianych o pe³nym cyklu produkcyjnym. W ten sposób Ozorków zapocz¹tkowa³ rozwój przemys³u sukienniczego nad górn¹ Bzur¹, który rozwin¹³ siê w najwiêkszy w Polsce oœrodek przemys³u w³ókienniczego aglomeracji ³ódzkiej. History of Ozorków goes back to the beginning of the 14th c. The small village, a property of the Szczawiñski family with the Prawdzic coat of arms, and located amongst hardly accessible forests and swamps was for the first time chronicled in In 1807 Ignacy Starzyñski, the owner of Ozorków, wishing to stimulate the local economy, brought there 19 clothiers from D¹bie-on-Ner. In 1815 there were already 117 clothiers in the population of 2,007 living in Ozorków, while the little town of ódÿ had then only 331 inhabitants. In 1816 Ozorków was made a private town what considerably stimulated its development. In 1821 brothers Schlösser from Aachen settled down in Ozorków and set up a modern wool spinning mill. One of them later established also a factory of cotton fabrics with a complete manufacturing cycle. In this way the development of cloth-making industry started resulting in making Ozorków the biggest textile industry centre of the ódÿ conurbation. Fontanna - Pa³ac Schlösserów Pierwszy Pa³ac Schlösserów - obecnie M³odzie owy Dom Kultury Pa³ac Schlösserów

4 OZORKÓW - MIASTO Z TRADYCJ Dynamicznie rozwijaj¹cy siê przemys³ sprawi³, i wzros³a liczba ludnoœci, która w 1828 roku dosz³a do osób. W latach 80. XIX wieku miasto liczy³o ju mieszkañców sta³ych (2.773 katolików, ewangelików, 23 prawos³awnych, ydów) yj¹cych w zgodzie i wzajemnej tolerancji. Ozorków posiada³ wówczas koœció³ katolicki, ewangelicki i synagogê, cztery szko³y, przytu³ek dla ubogich, towarzystwo strzeleckie, urz¹d miejski, stacjê pocztow¹ i telegraficzn¹. Roczna produkcja z 40 fabryk osi¹ga³a wartoœæ rubli. Po upadku powstania listopadowego Ozorków przeszed³ stagnacjê spowodowan¹ utrat¹ zamówieñ dla armii Królestwa Kongresowego, represyjnymi barierami celnymi, rosn¹c¹ rol¹ rozwijaj¹cych siê dynamicznie s¹siednich miast rz¹dowych: Zgierza i odzi oraz wypieraniem z rynku tkanin we³nianych przez bawe³niane. W roku 1866 Ozorków uzyskuje status miasta rz¹dowego, bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Pierwsza wojna œwiatowa wywo³a³a kolejny regres gospodarczy miasta. Nowe podstawy rozwojowe zapewni³ miastu dopiero okres niepodleg³ego bytu pañstwowego. Ju na pocz¹tku lat dwudziestych XX wieku Ozorków otrzyma³ po³¹czenie kolejowe z odzi¹ i Toruniem, a wraz z elektryfikacj¹ miasta przeprowadzon¹ w roku 1928, komunikacjê ze Zgierzem i odzi¹. Czas okupacji hitlerowskiej zaznaczy³ siê znacznym zahamowaniem rozwoju miasta. Stopnia³a liczba ludnoœci do niespe³na spowodowana polityk¹ eksterminacyjn¹ okupanta, która szczególnie dotknê³a mieszkañców pochodzenia ydowskiego. Wnêtrze koœcio³a parafialnego rzymskokatolickiego Pomnik Papie a Jana Paw³a II The rapidly developing industry contributed to the increase of the population number which in 1828 totalled 5,669. In the 1880s the town had a population of 10,367 people (2,773 Catholics, 2,778 Evangelicals, 23 members of the Orthodox Church, 4,803 Jews) all living in concord and tolerance. There was a Catholic church, an Evangelical church and a synagogue, four schools, an almshouse, a shooting society, a municipal office, a post and a telegraph office. The annual production of 40 factories reached the value of 1,247,960 ruble. After the downfall of the November uprising Ozorków lived through a time of stagnation as it had lost orders from the army of the Congress Kingdom, suffered from the repressive customs barriers, the growing importance of rapidly expanding governmental towns of Zgierz and ódÿ and the fact that woollen fabrics were being squeezed out from the market by cotton. In 1866 also Ozorków received the status of a governmental town what made it far more attractive for investors. However WWI brought about another economic decline of the town. Only within the limits of the independent Polish state did the town work out its new developmental potential. The progress based on a railway connection with ódÿ and Toruñ, electrification of the town in 1928, and transport connections with Zgierz and ódÿ. The Nazi occupation inhibited the progress to Plac Jana Paw³a II 2

5 OZORKÓW - MIASTO Z TRADYCJ a great extent. Even the population number decreased to only 10,000 as a result of the exterminating policy of Germans, particularly in relation to residents of Jewish origin. The history of Ozorków town is interesting and nearly 200 years long. Oldest preserved till today historical relics date back to the 17th century, while the majority are 19th-century and 19th/20th-century objects. The most interesting is the characteristic provincial grid of streets and squares, the unique complex of intact burgher houses at the Old Town square and a complex of one-storey houses, mostly wooden, built in the 19th c. by clothiers and used for residential and manufacturing purposes. The oldest monuments of architecture include: a Roman Catholic parish church from the 17th c. (later expanded), an Evangelical church from 1842, the Schlösser's palace complex from the 2nd half of the 19th c. and the Schlösser's palace and factory complex from the end of the 19th c. Dzwonnica koœcio³a ewangelicko-augsburskiego Ozorków posiada d³ug¹ i ciekaw¹ historiê osadnicz¹ oraz prawie 200-letni¹ historiê jako miasto. Pozosta³e do dzisiaj relikty przesz³oœci obejmuj¹ okres pocz¹wszy od wieku XVII, pochodz¹c g³ównie z wieku XIX i prze³omu wieków XIX i XX. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje ma³omiasteczkowy, specyficzny charakter zabudowy, uk³ad ulic i placów. Szczególn¹ wartoœæ stanowi oryginalny zespó³ niezniszczonych kamienic mieszczañskich przy rynku Starego Miasta oraz parterowych domów, najczêœciej drewnianych, o dawnych funkcjach produkcyjno-mieszkalnych, zbudowanych w XIX wieku przez sukienników. Najstarszymi obiektami o charakterze monumentalnym s¹: koœció³ parafialny rzymskokatolicki z XVII wieku (póÿniej rozbudowany), koœció³ ewangelicki z 1842 roku, zespó³ pa³acowy Schlössera z II po³owy XIX wieku, zespó³ pa³acowo-fabryczny Schlösserów z koñca wieku XIX. Wnêtrze koœcio³a ewangelicko-augsburskiego Koœció³ ewangelicko-augsburski 3

6 Stawiamy na przysz³oœæ TeraŸniejszoœæ Po wyzwoleniu rozpocz¹³ siê proces rozbudowy, modernizacji oraz budowy zak³adów przemys³owych. Miastu przybywa³o instytucji socjalnych, oœwiatowych i us³ugowych oraz zabudowy mieszkalnej. W dniu dzisiejszym Ozorków zajmuje ha, pokrywa je sieæ 132 ulic. Funkcjonuj¹ w mieœcie dwie szko³y podstawowe, gimnazjum, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zespó³ Szkó³ Zawodowych. Bliskoœæ odzi, która posiada du y zasób oœrodków akademickich (uniwersytet, politechnikê, akademie: medyczn¹, plastyczn¹, muzyczn¹ i filmow¹), stwarza warunki do efektywnego przygotowania specjalistów w poszczególnych dziedzinach ycia. W mieœcie znajduj¹ siê: kino, Miejska Biblioteka Publiczna dysponuj¹ca ksiêgozbiorem licz¹cym woluminów, Miejski Oœrodek Kultury i M³odzie owy Dom Kultury, cztery przychodnie lekarskie, Dom Pomocy Spo³ecznej. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw³a II w Ozorkowie Present day Wizyta w³adz Gminy Upplands - Bro (Szwecja) When Poland regained independence the process of expansion, modernisation and development of industrial establishment started. More and more social, educational and service institutions were arising in the town, more and more houses were built. At present Ozorków covers ha and has 132 streets. There are: two primary schools, a lower secondary school, a complex of comprehensive schools and a complex of vocational schools. The proximity of ódÿ with its extensive base of academic centres (the university, technical university, school of medicine, academies of fine arts, music and film) creates outstanding conditions for effective professional education in numerous domains. The town has also: a cinema, the Municipal Public Library with its book collection of 65,000 volumes, the Municipal Culture Centre and the Youth Culture Centre, four health centres and a social welfare centre. Podpisanie umowy partnerskiej z w³adzami miasta Popoli (W³ochy) 4

7 Stawiamy na rozwój Economy Gospodarka Przedsiêbiorstwo Konfekcyjne Modesta Czynnikiem miastotwórczym Ozorkowa by³ przemys³ w³ókienniczy. W latach 80. XX wieku zatrudnienie w przemyœle w³ókienniczym i przemyœle odzie owym znajdowa³o ponad osób. Niestety najwiêksze zak³ady: Ozorkowskie Zak³ady Przemys³u Bawe³nianego Morfeo i Zak³ady Przemys³u Konfekcyjnego Latona og³osi³y kilka lat temu upad³oœæ. Miasto, szukaj¹c rozwi¹zania problemu bezrobocia, bêd¹cego nastêpstwem tych upad³oœci, zaanga owa³o siê w utworzenie na jego terenie specjalnej strefy ekonomicznej. ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ozorków zosta³a zagospodarowana w 100%, co dobitnie œwiadczy o panuj¹cej tutaj atmosferze proinwestycyjnej. Wielorakoœæ bran w niej ulokowanych prze³ama³a monofunkcyjnoœæ przemys³u w³ókienniczego w mieœcie. W strefie powsta³y nastêpuj¹ce przedsiêbiorstwa: Interprint Polska Sp. z o.o. - niemiecki producent winylowych oklein meblowych, Ceramika Tub¹dzin II SA - polski producent p³ytek ceramicznych, Scanaqua Sp. z o.o. - fiñski producent wyposa enia ³azienek, HTL - - Strefa Sp. z o.o. - firma z udzia³em kapita³u amerykañskiego - producent sprzêtu bran y medycznej i laboratoryjnej, Orsa Moto Sp. z o.o. - w³oski producent czêœci i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, Greiner Perfoam Sp. z o.o. - austriacki producent pianki poliuretanowej i materaców. Firmy te obecnie zatrudniaj¹ oko³o 1000 pracowników. Wraz z ich planowan¹ rozbudow¹ liczba ta ulegnie zwiêkszeniu. Istotna rolê w ³agodzeniu skutków transformacji odgrywa te aktywnoœæ gospodarcza mieszkañców Ozorkowa. To w³aœnie sektor ma- ³ych i œrednich przedsiêbiorstw zagospodarowa³ znaczne zasoby si³y roboczej. Wœród ma³ych firm przewa aj¹c¹ czêœæ stanowi¹ firmy handlowe. Na terenie Ozorkowa rozwijaj¹ siê ró norodne firmy us³ugowe i produkcyjne m.in. bran y konfekcyjnej, budowlanej, przetwórstwa spo- ywczego. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Zak³ad Konfekcyjny Modesta, który osi¹gn¹³ renomê równie poza granicami kraju. Ozorków arose and developed thanks to textile industry. In the 1980s as many as 4,000 people were employed in textile and clothing industry. Unfortunately the biggest works: Ozorków Cotton Industry Works "Morfeo" and the Clothing Industry Works "Latona" went bankrupt a few years ago. Seeking to solve the consequent problem of unemployment the town decided to establish within its limits an enterprise zone. ódÿ Enterprise Zone, Subzone Ozorków has been fully developed what points to the pro-investment approach of local authorities. The variety of economic domains present in the zone has resulted in overcoming the monofunctionality of the town. Companies established within the zone include: "Interprint Polska" Co. Ltd. - a German producer of vinyl furniture veneer, "Ceramika Tub¹dzin II" SA - a Polish manufacturer of ceramic tiles, "Scanaqua" Co. Ltd. - a Finnish producer of Bathroom equipment, "HTL - Strefa" Co. Ltd. - a firm with a share of America capital, a producer of medical and laboratory equipment, "Orsa Moto" Co. Ltd. - an Italian producer of vehicle spare parts and accessories "Greiner Perfoam" Co. Ltd. - an Austrian producer of polyurethane foam and mattresses. The planned development of the enterprises will result in a growth of the staff number as well. Enterprise of local inhabitants is one of major factors thanks to which the transformation results have been considerably eased. It was just the SME sector that has taken in considerable labour force resources. The majority of the firms are commercial establishments. A variety of service and manufacturing companies developing within the limits of Ozorków includes clothing, construction and food processing plants. The Clothing Works "Modesta" is a firm recognised in Poland and abroad. SSE Podstrefa Ozorków 5

8 Stawiamy na rozwój ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ozorków Ceramika Tub¹dzin II Sp. z o.o. SSE Podstrefa Ozorków Orsa Moto Sp. z o.o. Interprint Polska Sp. z o.o. HTL Strefa Sp. z o.o. 6

9 Stawiamy na rozwój Stra nica Pañstwowej Stra y Po arnej Stacja wodoci¹gowa Ciep³ownia miejska Oczyszczalnia miejska Ozorkowskie Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 7

10

11

12 DZIA ALNOŒÆ ARTYSTYCZNA I KULTURALNA Miejski Oœrodek Kultury w Ozorkowie Miejski Oœrodek Kultury jest samorz¹dow¹ instytucja kultury i posiada osobowoœæ prawn¹. Zadaniem placówki jest rozbudzanie potrzeb kulturalnych mieszkañców Ozorkowa oraz upowszechnianie kultury poprzez dzia³alnoœæ amatorskiego ruchu artystycznego. Placówka organizuje szereg imprez (tj. koncerty, spotkania, spektakle i konkursy) oraz zajêæ sta³ych (tj. zespo³y tañca, zespo³y œpiewacze i folklorystyczne, pracownie muzyczne itp.) Chcemy, aby MOK by³ miejscem przyjaznym zarówno dzieciom, m³odzie y, jak i osobom doros³ym. Pokazujemy, e kultura stanowi wa ny element promocji miasta i rozwoju lokalnego. Prowadzimy zajêcia artystyczne i rekreacyjne w nastêpuj¹cych zespo³ach, klubach i ko³ach zainteresowañ: Dzieciêcy Zespó³ Wokalno-Taneczny, M³odzie owy Zespó³ Wokalny, nauka gry na instrumentach klawiszowych, Dzieciêcy Zespó³ Tañca Folklorystycznego, Grupa Tañca Nowoczesnego, Kapela Ludowa Ozorkowianie, Zespó³ Œpiewaczy Pogodna Jesieñ, Kabaret Seniora Weso³a Wdówka, Klub Seniora, Chór, Zespó³ Instrumentalny Ragtime Band, Dyskusyjny Klub Filmowy. Ponadto placówka jest organizatorem cyklicznych spotkañ z artystami profesjonalnymi i amatorami, które maja formê koncertów, recitali oraz dyskusji i prezentacji. S¹ to: Artystyczne spotkania z muzyk¹ - cykl imprez o charakterze edukacyjno-rozrywkowym maj¹cy na celu przybli enie dziedzictwa kulturowego ró nych narodów w zakresie muzyki i tañca. Znani i lubiani - to swoista okazja do spotkania znanych i lubianych œpiewaj¹cych aktorów, estradowców, gwiazd szklanego ekranu. To miejsce na spotkania kabaretowe, recitale, koncerty oraz ma³e formy teatralne przygotowane z myœl¹ o widzach doros³ych. Spotkania z teatrem - to zaproszenie do udzia³u w spektaklach o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla dzieci i m³odzie y szkolnej. To szansa aby uczyæ poprzez zabawê. W cyklu tym poruszane s¹ w przystêpnej i atrakcyjnej formie, dostosowanej do mo liwoœci percepcyjnych m³odych odbiorców, zagadnienia moralne oraz problemy, z jakimi boryka siê m³odzie (tj. agresja, narkotyki). The Municipal Culture Centre in Ozorków The Municipal Culture Centre (MOK) is a local government institution with a legal personality. Its tasks include stimulating cultural needs of the local population and popularising culture via promoting the amateur artistic movement. The institution organises numerous events (e.g. concerts, meetings, performances and contests) and regular workshops of, e.g. dancing, singing, folklore, music. The MOK is intended as a centre friendly to all: children, teenagers and adults. A centre focusing on culture as an element important for promotion and local development. The choice of artistic and recreational activities offered by the Centre: Children's Vocal and Dancing Group, Youth Vocal Group, lessons of keyboard playing, Children's Folklore Dancing Group, Modern Dancing Group, "Ozorkowianie" Folk Band, "Pogodna Jesieñ" Vocal Group, "Weso³a Wdówka" Seniors' Literary Cabaret, Seniors' Club, choir, "Ragtime Band", Film-Discussion Club. Moreover, the centre organises cyclic meetings with amateur and professional artists in the form of concerts, recitals, discussions and presentations, e.g.: Artistic meetings with music - a cycle of educational and entertainment events aiming at the presentation of dancing and musical heritage of different nations. Celebrities - a unique occasion to meet popular singing actors, entertainers, television stars. It is an offer for adult audience enjoying literary cabaret, recitals, concerts and small-audience theatrical performances. Meetings with theatre - educational performances for children and teenagers. A chance to learn and play. Moral issues and contemporary problems of children and teenagers like e.g. aggression, violence or drugs are dealt with in an attractive and clear way adapted for their needs and aptitude. Ferie zimowe w Miejskim Oœrodku Kultury 10

13 DZIA ALNOŒÆ ARTYSTYCZNA I KULTURALNA Oswoiæ tradycje - cykl spotkañ edukacyjno-rozrywkowych maj¹cych na celu odtwarzanie tradycji i zwyczajów regionalnych i polskich, zwi¹zanych z kultura naszego narodu (np. Sobótka, szopka, stó³ wielkanocny i wigilijny, wycinanka ³owicka, ozdoby z bibu³y, obyczaje dworskie i rycerskie). Placówka dysponuje sal¹ widowiskow¹ ze scen¹, sal¹ kameraln¹ oraz pracowni¹ muzyczn¹. W przygotowaniu jest pracownia plastyczna. Tradition made familiar - a cycle of educational and entertainment events presenting traditions, regional and Polish rites and customs as, e.g. the Midsummer Night celebrations, the crib, Easter and Christmas Eve food traditions, owicz region cut-outs, decorations made of tissue paper, court and knightly customs. The Centre has got a concert hall and a stage, small-audience room and a music room. A room for artistic workshops is being prepared. Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyñskiego Dzieciêcy Zespó³ Tañca Folklorystycznego Miejski Oœrodek Kultury - Turniej Dru yn Kapela ludowa Ozorkowianie Przegl¹d chórów kameralnych w koœciele ewangelicko-augsburskim 11

14 AKTYWNOŒÆ i WYPOCZYNEK Sport i rekreacja Najwiêksz¹ atrakcj¹ Ozorkowa jest nowoczesna kryta p³ywalnia Wodnik. Jest to wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny z mo - liwoœci¹ prowadzenia zajêæ rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej oraz nauki p³ywania. Na miejscu korzystaæ mo na z dwóch basenów i brodzika dla dzieci, sauny fiñskiej i rzymskiej, solarium, jacuzzi, si- ³owni i kawiarni. Dodatkowych wra eñ dostarcza zje d alnia o d³ugoœci 56 m, przebiegaj¹ca czêœciowo poza budynkiem. Wypoczynkowi i rekreacji s³u y równie sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 12,2 ha z wysp¹ dla ptactwa, utworzony na prawobrze nym dop³ywie Bzury. Latem na zbiorniku wytyczone jest miejsce na k¹pielisko. Mo na te tutaj wypo yczyæ sprzêt p³ywaj¹cy. Inne obiekty sportowe to: hala widowiskowo-sportowa, stadion sportowy i zespó³ boisk w lasku miejskim. Chlub¹ Ozorkowa jest jeden z najlepszych klubów karate w Polsce. Jego cz³onkowie odnosz¹ sukcesy w kraju i poza jego granicami. Prezesem Klubu jest Mariusz Lewandowski, mistrz œwiata z 2000 roku w konkurencji enbu m/m, srebrny medalista œwiata z roku 2002 w konkurencji enbu m/m i br¹zowy medalista œwiata z roku 2002 w konkurencji enbu m/k oraz oœmiokrotny zdobywca tytu³u mistrza Europy. Miejska Kryta P³ywalnia Wodnik Hala Sportowa Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji Sport and recreation The modern leisure centre "Wodnik" is the greatest attraction of Ozorków. That multi-functional sport and recreational object puts forward an offer of rehabilitation and fitness activities and swimming lessons. There are two pools and a paddling pool for children, a Finnish-style sauna, a Turkish bath, a solarium, a Jacuzzi, a gym and a café. There is also a 56 m long slide, partly outside the building. In Ozorków there is also a 12.2-hectare man-made reservoir with a special island for birds created by damming the right-hand tributary of the Bzura river. It offers a bathing beach and a rental of aquatic equipment. Other sports objects include: a sports and entertainment hall, a sports stadium and a complex of sports pitches in the municipal forest. Ozorków takes prised in its karate club, one of the best all over Poland. Its members have won many awards in Poland and abroad. The president of the Club is Mariusz Lewandowski, the 2000 world champion in man/man enbu, silver medallist in man/man enbu in 2002, bronze medallist in man/man enbu in 2002 and the eight times European Champion. 12

15 AKTYWNOŒÆ i WYPOCZYNEK Mistrz œwiata w karate - Mariusz Lewandowski (od lewej) Zalew miejski w Ozorkowie Dru yna KS TUR Ozorków (pi³ka no na) Dru yna MKS BZURA Ozorków (pi³ka siatkowa) Ogólnopolski Zlot Motocyklowy - Parada motocykli 13

TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES

TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES HISTORIA MIASTA HISTORY OF THE CITY PO O ENIE LOCATION ZABYTKI HISTORICAL SITES KULTURA I WYPOCZYNEK CULTURE AND LEISURE GOSPODARKA ECONOMY INFORMATOR TELEADRESOWY TELEPHONE AND ADDRESS DIRECTORY 2 5 6

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ... Gospodarka miasta... Planowany

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo

THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION

THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION 119 Pol. J. Sport Tourism 14, 1, 119-134 THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION KATARZYNA PIOŒ, KAROLINA SKOCZYLAS, TERESA BRZEZIÑSKA-WÓJCIK Maria

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

To adres z przyszłością!

To adres z przyszłością! Szanowni Państwo, z przyjemnością patrzę jak zmienia się Grodzisk Mazowiecki. Sięgając w przeszłość, przypominam sobie marzenia samorządowców pierwszej kadencji. Wtedy rozmawialiśmy o tym, jaki powinien

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

euroinfo Pasja latania Passion for flying Rzeszów Podró do stolicy Podkarpacia A trip to the capital of Subcarpathian

euroinfo Pasja latania Passion for flying Rzeszów Podró do stolicy Podkarpacia A trip to the capital of Subcarpathian euroinfo Nasz magazyn jest Zabierz mnie dla do domu! Take me home! for is Ciebie/Our magazine You! Magazyn pasa erów Passengers magazine 5 (5)/2011 Listopad/November 2011 Pasja latania Passion for flying

Bardziej szczegółowo

O CARITAS ABOUT CARITAS

O CARITAS ABOUT CARITAS O CARITAS ABOUT CARITAS www.caritas.pl ABOUT CARITAS Caritas Polska is the largest public benefit organization in Poland involved in aiding the most needy persons. It was reactivated on 10 October 1990

Bardziej szczegółowo

Œladami ydowskich miasteczek

Œladami ydowskich miasteczek WYDANIE www.chmielnik.com OKOLICZNOŒCIOWE IV Spotkania z Kultur¹ ydowsk¹ Œladami ydowskich miasteczek Piñczów-Dzia³oszyce-Szyd³ów-Chmielnik 16-18.06.2006 rok Synagoga w Piñczowie przed II Wojn¹ Synagoga

Bardziej szczegółowo

Almanach biurowców w Polsce

Almanach biurowców w Polsce Almanach biurowców w Polsce Almanac of Of ce Buildings 2015 ISSN 2081-1683 1 (49) / 2015 Cena 25 PLN (w tym 8% VAT) Partnerzy merytoryczni / Contents Partners Partnerzy / Partners OD WYDAWCY / EDITORIAL

Bardziej szczegółowo

The global leader in hospitality consulting

The global leader in hospitality consulting The global leader in hospitality consulting Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizuj¹cych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadaj¹cy obecnie 50 oddzia³ów w 39 krajach

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H

W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H 2007 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNA W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H A L L A B O U T C O N G R E S S E S I N P O Z N A Od redakcji From Editorial Staff Szanowni Paƒstwo, Z radoêcià oddaj do Paƒstwa

Bardziej szczegółowo

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy 2001 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities

Bardziej szczegółowo

Ryszard Marciniak Jan Bajno, Jan Bajno Zbigniew Brzeziñski Zbigniew Brzeziñski, Ma³gorzata Czerwiñska Ma³gorzata Czerwiñska, Katarzyna Cyprynowska,

Ryszard Marciniak Jan Bajno, Jan Bajno Zbigniew Brzeziñski Zbigniew Brzeziñski, Ma³gorzata Czerwiñska Ma³gorzata Czerwiñska, Katarzyna Cyprynowska, Dyskusja Redakcyjna RNW RNW Editorial Discussion The following experts took part in the discussion: W dyskusji, któr¹ prowadzi³ redaktor naczelny RNW, uczestniczyli:, chairman of Spó³dzielczy Bank Rzemios³a

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

1 lodz for weekend. Łódź na. break in Lodz

1 lodz for weekend. Łódź na. break in Lodz 1 lodz for weekend Łódź na break in Lodz Atrakcje turystyczne TOP 12 / Main Tourist Attractions - TOP 12 cztery propozycje wycieczek (biznesowo, kulturalnie, rekreacyjnie, sportowo) four tips for city

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI Otwock_miejska_ok.p65 1 05-01-17, 10:41

POWIAT OTWOCKI Otwock_miejska_ok.p65 1 05-01-17, 10:41 POWIAT OTWOCKI Otwock_miejska_ok.p65 1 05-01-17, 10:41 Powiat Otwocki ISBN 83-918611-2-2 Projekt graficzny: Serigraph Autorzy zdjêæ: Andrzej Dobrowoski, Marcin Kucharzewski, Jacek Po³osak, Jerzy Szczêœniak,

Bardziej szczegółowo

zawsze po drodze always on the way

zawsze po drodze always on the way KNURÓW zawsze po drodze always on the way 1 2 KNURÓW zawsze po drodze always on the way Knurów 2014 3 Ratusz Miejski przy ul. Niepodległości Town hall at Niepodległości Street 4 Prezydent Miasta Knurów

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński Powiat Wołomiński Zaproszenie Do Powiatu Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie. Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie.

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo