OZORKÓW DO OZORKOWA ZEWSZ D BLISKO. Szanowni Pañstwo! Location. Po³o enie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OZORKÓW DO OZORKOWA ZEWSZ D BLISKO. Szanowni Pañstwo! Location. Po³o enie"

Transkrypt

1

2 DO OZORKOWA ZEWSZ D BLISKO Szanowni Pañstwo! Przekazujemy w Pañstwa rêce folder o Ozorkowie, mieœcie o d³ugiej i bogatej historii, znacz¹cym potencjale ludzkim i mo liwoœciach inwestycyjnych. Miasto jest otwarte na wszelkie inicjatywy wspó³pracy w ró norodnych dziedzinach ycia gospodarczego, spo³ecznego i kulturalnego. Umo liwimy korzystanie z istniej¹cej infrastruktury technicznej, oferuj¹c tereny poprodukcyjne, które s¹ w pe³ni przygotowane do przyjêcia inwestorów. Pomo emy nawi¹zaæ wspó³pracê kapita³ow¹ i produkcyjn¹ przedsiêbiorstwom polskim i zagranicznym. Niniejszy folder zawiera tylko czêœæ tego, co mo na by przedstawiæ i napisaæ o naszym mieœcie. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Ozorkowa. Po³o enie Burmistrz Piotr Giziñski Ozorków - 21-tysiêczne miasto, po³o one w centralnej Polsce na terenie województwa ³ódzkiego, oddalone jest o 25 km od odzi i 135 km od Warszawy. W pobli u miasta, na trasie Ozorków - ódÿ, planowane jest skrzy owanie autostrad transeuropejskich Wschód - Zachód i Pó³noc - Po³udnie Europy (autostrady A1 i A2). Miasto le y na wysokoœci m n.p.m. nad rzek¹ Bzur¹, lewobrze nym dop³ywem Wis³y, której d³ugoœæ w granicach miasta wynosi 3,5 km. W po³udniowo-wschodniej czêœci miasta znajduje siê sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 12,2 ha, utworzony przez spiêtrzenie wód na prawobrze nym dop³ywie Bzury. Charakterystycznym zjawiskiem na terenie Ozorkowa jest wystêpowanie wód o znacznym ciœnieniu hydrostatycznym, które zalegaj¹c w utworach górnokredowych, odznaczaj¹ siê miêkkoœci¹, miejscami s¹ zmineralizowane, a ich temperatura w niektórych odwiertach przekracza 20 o C. Liczne ujêcia wód g³êbinowych, wykorzystywanych dla celów przemys³owych i komunalnych, obni y³y znacznie ciœnienie hydrostatyczne. W nizinnej czêœci miasta pozosta³o kilka ulicznych studni artezyjskich. Miasto nie wyczerpuje potencjalnych mo liwoœci w zakresie produkcji wody. Location Burmistrz Ozorkowa Piotr Giziñski Ozorków, a town with a population of 21,000, is located in central Poland, within the ³ódzkie province, 25 km from ódÿ and 135 km from Warsaw. Nearby the town, on the route Ozorków - ódÿ, there is the planned meeting point of trans-european motorways East-West and North-South (motorways A1 and A2). The town lies at the altitude of m, on the river Bzura which is a left-hand tributary of the Wis³a. The town stretches along the 3.5 km long section of the river. In the south-eastern part of the town there is a water reservoir covering 12.2 ha arisen as a result of damming the right-hand tributary of the Bzura. Occurrence of water showing considerable hydrostatic pressure is a characteristic feature of the land. The water, occurring in the Upper Cretaceous formations, is soft, in some places mineralised, and its temperature in some boreholes exceeds 20 degrees Celsius. Numerous deep water intakes, used for industrial and communal purposes, have decreased the hydrostatic pressure, In the Lowland section of the town there are still some artesian water intakes. However, the town does not fully use its potential of water "production". Urz¹d Miejski w Ozorkowie

3 - MIASTO Z TRADYCJ OZORKÓW History Historia Wnêtrze Pa³acu Schlösserów Historia Ozorkowa siêga pocz¹tku XIV wieku, kiedy to w 1344 roku pojawi³a siê pierwsza wzmianka o ma³ej wiosce po³o onej wœród trudno dostêpnych lasów i bagien, nale ¹cej do rodu Szczawiñskich, herbu Prawdzic. W 1807 roku póÿniejszy w³aœciciel Ozorkowa, Ignacy Starzyñski, pragn¹c o ywiæ gospodarczo swoj¹ posiad³oœæ, sprowadza do niej 19 sukienników z D¹bia nad Nerem. W 1815 roku iloœæ ich wzros³a ju do 117, a liczba mieszkañców wsi do 2.007, podczas gdy miasteczko ódÿ zamieszkiwa³o wówczas zaledwie 331 osób. W 1816 roku Ozorków uzyskuje prawa miasta prywatnego, co wyraÿnie przyspiesza jego rozwój. W 1821 roku osiedlili siê w Ozorkowie bracia Schlösserowie z Akwizgranu (Aachen), którzy za³o yli nowoczesn¹ przêdzalniê we³ny. Jeden z braci Schlösserów za³o y³ fabrykê tkanin bawe³nianych o pe³nym cyklu produkcyjnym. W ten sposób Ozorków zapocz¹tkowa³ rozwój przemys³u sukienniczego nad górn¹ Bzur¹, który rozwin¹³ siê w najwiêkszy w Polsce oœrodek przemys³u w³ókienniczego aglomeracji ³ódzkiej. History of Ozorków goes back to the beginning of the 14th c. The small village, a property of the Szczawiñski family with the Prawdzic coat of arms, and located amongst hardly accessible forests and swamps was for the first time chronicled in In 1807 Ignacy Starzyñski, the owner of Ozorków, wishing to stimulate the local economy, brought there 19 clothiers from D¹bie-on-Ner. In 1815 there were already 117 clothiers in the population of 2,007 living in Ozorków, while the little town of ódÿ had then only 331 inhabitants. In 1816 Ozorków was made a private town what considerably stimulated its development. In 1821 brothers Schlösser from Aachen settled down in Ozorków and set up a modern wool spinning mill. One of them later established also a factory of cotton fabrics with a complete manufacturing cycle. In this way the development of cloth-making industry started resulting in making Ozorków the biggest textile industry centre of the ódÿ conurbation. Fontanna - Pa³ac Schlösserów Pierwszy Pa³ac Schlösserów - obecnie M³odzie owy Dom Kultury Pa³ac Schlösserów

4 OZORKÓW - MIASTO Z TRADYCJ Dynamicznie rozwijaj¹cy siê przemys³ sprawi³, i wzros³a liczba ludnoœci, która w 1828 roku dosz³a do osób. W latach 80. XIX wieku miasto liczy³o ju mieszkañców sta³ych (2.773 katolików, ewangelików, 23 prawos³awnych, ydów) yj¹cych w zgodzie i wzajemnej tolerancji. Ozorków posiada³ wówczas koœció³ katolicki, ewangelicki i synagogê, cztery szko³y, przytu³ek dla ubogich, towarzystwo strzeleckie, urz¹d miejski, stacjê pocztow¹ i telegraficzn¹. Roczna produkcja z 40 fabryk osi¹ga³a wartoœæ rubli. Po upadku powstania listopadowego Ozorków przeszed³ stagnacjê spowodowan¹ utrat¹ zamówieñ dla armii Królestwa Kongresowego, represyjnymi barierami celnymi, rosn¹c¹ rol¹ rozwijaj¹cych siê dynamicznie s¹siednich miast rz¹dowych: Zgierza i odzi oraz wypieraniem z rynku tkanin we³nianych przez bawe³niane. W roku 1866 Ozorków uzyskuje status miasta rz¹dowego, bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Pierwsza wojna œwiatowa wywo³a³a kolejny regres gospodarczy miasta. Nowe podstawy rozwojowe zapewni³ miastu dopiero okres niepodleg³ego bytu pañstwowego. Ju na pocz¹tku lat dwudziestych XX wieku Ozorków otrzyma³ po³¹czenie kolejowe z odzi¹ i Toruniem, a wraz z elektryfikacj¹ miasta przeprowadzon¹ w roku 1928, komunikacjê ze Zgierzem i odzi¹. Czas okupacji hitlerowskiej zaznaczy³ siê znacznym zahamowaniem rozwoju miasta. Stopnia³a liczba ludnoœci do niespe³na spowodowana polityk¹ eksterminacyjn¹ okupanta, która szczególnie dotknê³a mieszkañców pochodzenia ydowskiego. Wnêtrze koœcio³a parafialnego rzymskokatolickiego Pomnik Papie a Jana Paw³a II The rapidly developing industry contributed to the increase of the population number which in 1828 totalled 5,669. In the 1880s the town had a population of 10,367 people (2,773 Catholics, 2,778 Evangelicals, 23 members of the Orthodox Church, 4,803 Jews) all living in concord and tolerance. There was a Catholic church, an Evangelical church and a synagogue, four schools, an almshouse, a shooting society, a municipal office, a post and a telegraph office. The annual production of 40 factories reached the value of 1,247,960 ruble. After the downfall of the November uprising Ozorków lived through a time of stagnation as it had lost orders from the army of the Congress Kingdom, suffered from the repressive customs barriers, the growing importance of rapidly expanding governmental towns of Zgierz and ódÿ and the fact that woollen fabrics were being squeezed out from the market by cotton. In 1866 also Ozorków received the status of a governmental town what made it far more attractive for investors. However WWI brought about another economic decline of the town. Only within the limits of the independent Polish state did the town work out its new developmental potential. The progress based on a railway connection with ódÿ and Toruñ, electrification of the town in 1928, and transport connections with Zgierz and ódÿ. The Nazi occupation inhibited the progress to Plac Jana Paw³a II 2

5 OZORKÓW - MIASTO Z TRADYCJ a great extent. Even the population number decreased to only 10,000 as a result of the exterminating policy of Germans, particularly in relation to residents of Jewish origin. The history of Ozorków town is interesting and nearly 200 years long. Oldest preserved till today historical relics date back to the 17th century, while the majority are 19th-century and 19th/20th-century objects. The most interesting is the characteristic provincial grid of streets and squares, the unique complex of intact burgher houses at the Old Town square and a complex of one-storey houses, mostly wooden, built in the 19th c. by clothiers and used for residential and manufacturing purposes. The oldest monuments of architecture include: a Roman Catholic parish church from the 17th c. (later expanded), an Evangelical church from 1842, the Schlösser's palace complex from the 2nd half of the 19th c. and the Schlösser's palace and factory complex from the end of the 19th c. Dzwonnica koœcio³a ewangelicko-augsburskiego Ozorków posiada d³ug¹ i ciekaw¹ historiê osadnicz¹ oraz prawie 200-letni¹ historiê jako miasto. Pozosta³e do dzisiaj relikty przesz³oœci obejmuj¹ okres pocz¹wszy od wieku XVII, pochodz¹c g³ównie z wieku XIX i prze³omu wieków XIX i XX. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje ma³omiasteczkowy, specyficzny charakter zabudowy, uk³ad ulic i placów. Szczególn¹ wartoœæ stanowi oryginalny zespó³ niezniszczonych kamienic mieszczañskich przy rynku Starego Miasta oraz parterowych domów, najczêœciej drewnianych, o dawnych funkcjach produkcyjno-mieszkalnych, zbudowanych w XIX wieku przez sukienników. Najstarszymi obiektami o charakterze monumentalnym s¹: koœció³ parafialny rzymskokatolicki z XVII wieku (póÿniej rozbudowany), koœció³ ewangelicki z 1842 roku, zespó³ pa³acowy Schlössera z II po³owy XIX wieku, zespó³ pa³acowo-fabryczny Schlösserów z koñca wieku XIX. Wnêtrze koœcio³a ewangelicko-augsburskiego Koœció³ ewangelicko-augsburski 3

6 Stawiamy na przysz³oœæ TeraŸniejszoœæ Po wyzwoleniu rozpocz¹³ siê proces rozbudowy, modernizacji oraz budowy zak³adów przemys³owych. Miastu przybywa³o instytucji socjalnych, oœwiatowych i us³ugowych oraz zabudowy mieszkalnej. W dniu dzisiejszym Ozorków zajmuje ha, pokrywa je sieæ 132 ulic. Funkcjonuj¹ w mieœcie dwie szko³y podstawowe, gimnazjum, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zespó³ Szkó³ Zawodowych. Bliskoœæ odzi, która posiada du y zasób oœrodków akademickich (uniwersytet, politechnikê, akademie: medyczn¹, plastyczn¹, muzyczn¹ i filmow¹), stwarza warunki do efektywnego przygotowania specjalistów w poszczególnych dziedzinach ycia. W mieœcie znajduj¹ siê: kino, Miejska Biblioteka Publiczna dysponuj¹ca ksiêgozbiorem licz¹cym woluminów, Miejski Oœrodek Kultury i M³odzie owy Dom Kultury, cztery przychodnie lekarskie, Dom Pomocy Spo³ecznej. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw³a II w Ozorkowie Present day Wizyta w³adz Gminy Upplands - Bro (Szwecja) When Poland regained independence the process of expansion, modernisation and development of industrial establishment started. More and more social, educational and service institutions were arising in the town, more and more houses were built. At present Ozorków covers ha and has 132 streets. There are: two primary schools, a lower secondary school, a complex of comprehensive schools and a complex of vocational schools. The proximity of ódÿ with its extensive base of academic centres (the university, technical university, school of medicine, academies of fine arts, music and film) creates outstanding conditions for effective professional education in numerous domains. The town has also: a cinema, the Municipal Public Library with its book collection of 65,000 volumes, the Municipal Culture Centre and the Youth Culture Centre, four health centres and a social welfare centre. Podpisanie umowy partnerskiej z w³adzami miasta Popoli (W³ochy) 4

7 Stawiamy na rozwój Economy Gospodarka Przedsiêbiorstwo Konfekcyjne Modesta Czynnikiem miastotwórczym Ozorkowa by³ przemys³ w³ókienniczy. W latach 80. XX wieku zatrudnienie w przemyœle w³ókienniczym i przemyœle odzie owym znajdowa³o ponad osób. Niestety najwiêksze zak³ady: Ozorkowskie Zak³ady Przemys³u Bawe³nianego Morfeo i Zak³ady Przemys³u Konfekcyjnego Latona og³osi³y kilka lat temu upad³oœæ. Miasto, szukaj¹c rozwi¹zania problemu bezrobocia, bêd¹cego nastêpstwem tych upad³oœci, zaanga owa³o siê w utworzenie na jego terenie specjalnej strefy ekonomicznej. ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ozorków zosta³a zagospodarowana w 100%, co dobitnie œwiadczy o panuj¹cej tutaj atmosferze proinwestycyjnej. Wielorakoœæ bran w niej ulokowanych prze³ama³a monofunkcyjnoœæ przemys³u w³ókienniczego w mieœcie. W strefie powsta³y nastêpuj¹ce przedsiêbiorstwa: Interprint Polska Sp. z o.o. - niemiecki producent winylowych oklein meblowych, Ceramika Tub¹dzin II SA - polski producent p³ytek ceramicznych, Scanaqua Sp. z o.o. - fiñski producent wyposa enia ³azienek, HTL - - Strefa Sp. z o.o. - firma z udzia³em kapita³u amerykañskiego - producent sprzêtu bran y medycznej i laboratoryjnej, Orsa Moto Sp. z o.o. - w³oski producent czêœci i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, Greiner Perfoam Sp. z o.o. - austriacki producent pianki poliuretanowej i materaców. Firmy te obecnie zatrudniaj¹ oko³o 1000 pracowników. Wraz z ich planowan¹ rozbudow¹ liczba ta ulegnie zwiêkszeniu. Istotna rolê w ³agodzeniu skutków transformacji odgrywa te aktywnoœæ gospodarcza mieszkañców Ozorkowa. To w³aœnie sektor ma- ³ych i œrednich przedsiêbiorstw zagospodarowa³ znaczne zasoby si³y roboczej. Wœród ma³ych firm przewa aj¹c¹ czêœæ stanowi¹ firmy handlowe. Na terenie Ozorkowa rozwijaj¹ siê ró norodne firmy us³ugowe i produkcyjne m.in. bran y konfekcyjnej, budowlanej, przetwórstwa spo- ywczego. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Zak³ad Konfekcyjny Modesta, który osi¹gn¹³ renomê równie poza granicami kraju. Ozorków arose and developed thanks to textile industry. In the 1980s as many as 4,000 people were employed in textile and clothing industry. Unfortunately the biggest works: Ozorków Cotton Industry Works "Morfeo" and the Clothing Industry Works "Latona" went bankrupt a few years ago. Seeking to solve the consequent problem of unemployment the town decided to establish within its limits an enterprise zone. ódÿ Enterprise Zone, Subzone Ozorków has been fully developed what points to the pro-investment approach of local authorities. The variety of economic domains present in the zone has resulted in overcoming the monofunctionality of the town. Companies established within the zone include: "Interprint Polska" Co. Ltd. - a German producer of vinyl furniture veneer, "Ceramika Tub¹dzin II" SA - a Polish manufacturer of ceramic tiles, "Scanaqua" Co. Ltd. - a Finnish producer of Bathroom equipment, "HTL - Strefa" Co. Ltd. - a firm with a share of America capital, a producer of medical and laboratory equipment, "Orsa Moto" Co. Ltd. - an Italian producer of vehicle spare parts and accessories "Greiner Perfoam" Co. Ltd. - an Austrian producer of polyurethane foam and mattresses. The planned development of the enterprises will result in a growth of the staff number as well. Enterprise of local inhabitants is one of major factors thanks to which the transformation results have been considerably eased. It was just the SME sector that has taken in considerable labour force resources. The majority of the firms are commercial establishments. A variety of service and manufacturing companies developing within the limits of Ozorków includes clothing, construction and food processing plants. The Clothing Works "Modesta" is a firm recognised in Poland and abroad. SSE Podstrefa Ozorków 5

8 Stawiamy na rozwój ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ozorków Ceramika Tub¹dzin II Sp. z o.o. SSE Podstrefa Ozorków Orsa Moto Sp. z o.o. Interprint Polska Sp. z o.o. HTL Strefa Sp. z o.o. 6

9 Stawiamy na rozwój Stra nica Pañstwowej Stra y Po arnej Stacja wodoci¹gowa Ciep³ownia miejska Oczyszczalnia miejska Ozorkowskie Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 7

10

11

12 DZIA ALNOŒÆ ARTYSTYCZNA I KULTURALNA Miejski Oœrodek Kultury w Ozorkowie Miejski Oœrodek Kultury jest samorz¹dow¹ instytucja kultury i posiada osobowoœæ prawn¹. Zadaniem placówki jest rozbudzanie potrzeb kulturalnych mieszkañców Ozorkowa oraz upowszechnianie kultury poprzez dzia³alnoœæ amatorskiego ruchu artystycznego. Placówka organizuje szereg imprez (tj. koncerty, spotkania, spektakle i konkursy) oraz zajêæ sta³ych (tj. zespo³y tañca, zespo³y œpiewacze i folklorystyczne, pracownie muzyczne itp.) Chcemy, aby MOK by³ miejscem przyjaznym zarówno dzieciom, m³odzie y, jak i osobom doros³ym. Pokazujemy, e kultura stanowi wa ny element promocji miasta i rozwoju lokalnego. Prowadzimy zajêcia artystyczne i rekreacyjne w nastêpuj¹cych zespo³ach, klubach i ko³ach zainteresowañ: Dzieciêcy Zespó³ Wokalno-Taneczny, M³odzie owy Zespó³ Wokalny, nauka gry na instrumentach klawiszowych, Dzieciêcy Zespó³ Tañca Folklorystycznego, Grupa Tañca Nowoczesnego, Kapela Ludowa Ozorkowianie, Zespó³ Œpiewaczy Pogodna Jesieñ, Kabaret Seniora Weso³a Wdówka, Klub Seniora, Chór, Zespó³ Instrumentalny Ragtime Band, Dyskusyjny Klub Filmowy. Ponadto placówka jest organizatorem cyklicznych spotkañ z artystami profesjonalnymi i amatorami, które maja formê koncertów, recitali oraz dyskusji i prezentacji. S¹ to: Artystyczne spotkania z muzyk¹ - cykl imprez o charakterze edukacyjno-rozrywkowym maj¹cy na celu przybli enie dziedzictwa kulturowego ró nych narodów w zakresie muzyki i tañca. Znani i lubiani - to swoista okazja do spotkania znanych i lubianych œpiewaj¹cych aktorów, estradowców, gwiazd szklanego ekranu. To miejsce na spotkania kabaretowe, recitale, koncerty oraz ma³e formy teatralne przygotowane z myœl¹ o widzach doros³ych. Spotkania z teatrem - to zaproszenie do udzia³u w spektaklach o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla dzieci i m³odzie y szkolnej. To szansa aby uczyæ poprzez zabawê. W cyklu tym poruszane s¹ w przystêpnej i atrakcyjnej formie, dostosowanej do mo liwoœci percepcyjnych m³odych odbiorców, zagadnienia moralne oraz problemy, z jakimi boryka siê m³odzie (tj. agresja, narkotyki). The Municipal Culture Centre in Ozorków The Municipal Culture Centre (MOK) is a local government institution with a legal personality. Its tasks include stimulating cultural needs of the local population and popularising culture via promoting the amateur artistic movement. The institution organises numerous events (e.g. concerts, meetings, performances and contests) and regular workshops of, e.g. dancing, singing, folklore, music. The MOK is intended as a centre friendly to all: children, teenagers and adults. A centre focusing on culture as an element important for promotion and local development. The choice of artistic and recreational activities offered by the Centre: Children's Vocal and Dancing Group, Youth Vocal Group, lessons of keyboard playing, Children's Folklore Dancing Group, Modern Dancing Group, "Ozorkowianie" Folk Band, "Pogodna Jesieñ" Vocal Group, "Weso³a Wdówka" Seniors' Literary Cabaret, Seniors' Club, choir, "Ragtime Band", Film-Discussion Club. Moreover, the centre organises cyclic meetings with amateur and professional artists in the form of concerts, recitals, discussions and presentations, e.g.: Artistic meetings with music - a cycle of educational and entertainment events aiming at the presentation of dancing and musical heritage of different nations. Celebrities - a unique occasion to meet popular singing actors, entertainers, television stars. It is an offer for adult audience enjoying literary cabaret, recitals, concerts and small-audience theatrical performances. Meetings with theatre - educational performances for children and teenagers. A chance to learn and play. Moral issues and contemporary problems of children and teenagers like e.g. aggression, violence or drugs are dealt with in an attractive and clear way adapted for their needs and aptitude. Ferie zimowe w Miejskim Oœrodku Kultury 10

13 DZIA ALNOŒÆ ARTYSTYCZNA I KULTURALNA Oswoiæ tradycje - cykl spotkañ edukacyjno-rozrywkowych maj¹cych na celu odtwarzanie tradycji i zwyczajów regionalnych i polskich, zwi¹zanych z kultura naszego narodu (np. Sobótka, szopka, stó³ wielkanocny i wigilijny, wycinanka ³owicka, ozdoby z bibu³y, obyczaje dworskie i rycerskie). Placówka dysponuje sal¹ widowiskow¹ ze scen¹, sal¹ kameraln¹ oraz pracowni¹ muzyczn¹. W przygotowaniu jest pracownia plastyczna. Tradition made familiar - a cycle of educational and entertainment events presenting traditions, regional and Polish rites and customs as, e.g. the Midsummer Night celebrations, the crib, Easter and Christmas Eve food traditions, owicz region cut-outs, decorations made of tissue paper, court and knightly customs. The Centre has got a concert hall and a stage, small-audience room and a music room. A room for artistic workshops is being prepared. Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyñskiego Dzieciêcy Zespó³ Tañca Folklorystycznego Miejski Oœrodek Kultury - Turniej Dru yn Kapela ludowa Ozorkowianie Przegl¹d chórów kameralnych w koœciele ewangelicko-augsburskim 11

14 AKTYWNOŒÆ i WYPOCZYNEK Sport i rekreacja Najwiêksz¹ atrakcj¹ Ozorkowa jest nowoczesna kryta p³ywalnia Wodnik. Jest to wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny z mo - liwoœci¹ prowadzenia zajêæ rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej oraz nauki p³ywania. Na miejscu korzystaæ mo na z dwóch basenów i brodzika dla dzieci, sauny fiñskiej i rzymskiej, solarium, jacuzzi, si- ³owni i kawiarni. Dodatkowych wra eñ dostarcza zje d alnia o d³ugoœci 56 m, przebiegaj¹ca czêœciowo poza budynkiem. Wypoczynkowi i rekreacji s³u y równie sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 12,2 ha z wysp¹ dla ptactwa, utworzony na prawobrze nym dop³ywie Bzury. Latem na zbiorniku wytyczone jest miejsce na k¹pielisko. Mo na te tutaj wypo yczyæ sprzêt p³ywaj¹cy. Inne obiekty sportowe to: hala widowiskowo-sportowa, stadion sportowy i zespó³ boisk w lasku miejskim. Chlub¹ Ozorkowa jest jeden z najlepszych klubów karate w Polsce. Jego cz³onkowie odnosz¹ sukcesy w kraju i poza jego granicami. Prezesem Klubu jest Mariusz Lewandowski, mistrz œwiata z 2000 roku w konkurencji enbu m/m, srebrny medalista œwiata z roku 2002 w konkurencji enbu m/m i br¹zowy medalista œwiata z roku 2002 w konkurencji enbu m/k oraz oœmiokrotny zdobywca tytu³u mistrza Europy. Miejska Kryta P³ywalnia Wodnik Hala Sportowa Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji Sport and recreation The modern leisure centre "Wodnik" is the greatest attraction of Ozorków. That multi-functional sport and recreational object puts forward an offer of rehabilitation and fitness activities and swimming lessons. There are two pools and a paddling pool for children, a Finnish-style sauna, a Turkish bath, a solarium, a Jacuzzi, a gym and a café. There is also a 56 m long slide, partly outside the building. In Ozorków there is also a 12.2-hectare man-made reservoir with a special island for birds created by damming the right-hand tributary of the Bzura river. It offers a bathing beach and a rental of aquatic equipment. Other sports objects include: a sports and entertainment hall, a sports stadium and a complex of sports pitches in the municipal forest. Ozorków takes prised in its karate club, one of the best all over Poland. Its members have won many awards in Poland and abroad. The president of the Club is Mariusz Lewandowski, the 2000 world champion in man/man enbu, silver medallist in man/man enbu in 2002, bronze medallist in man/man enbu in 2002 and the eight times European Champion. 12

15 AKTYWNOŒÆ i WYPOCZYNEK Mistrz œwiata w karate - Mariusz Lewandowski (od lewej) Zalew miejski w Ozorkowie Dru yna KS TUR Ozorków (pi³ka no na) Dru yna MKS BZURA Ozorków (pi³ka siatkowa) Ogólnopolski Zlot Motocyklowy - Parada motocykli 13

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r.

UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r. UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r.

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Postępowanie oceniające dotyczyło ofert, które wpłynęły na otwarte

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl ul. Białoskórnicza 3/1 50-134 Wrocław kontakt@obywatele24.pl www.obywatele24.pl

Bardziej szczegółowo

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK 1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia w latach 2011 2012

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programów szczegółowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2015 Społeczny

Bardziej szczegółowo

PRZEMYS OWE TERENY INWESTYCYJNE POZA STREF AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ

PRZEMYS OWE TERENY INWESTYCYJNE POZA STREF AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ PRZEMYS OWE TERENY INWESTYCYJNE POZA STREF AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ W wyniku transformacji gospodarki miasta, w tym restrukturyzacji du ych, pañstwowych zak³adów produkcyjnych pojawiaj¹ siê mo liwoœci inwestowania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Liceum Ogólnokształcące - Gimnazjum nr 2 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 1 2 Historia budynku i Szkoły Budynek wzniesiono w 1890 r. Do roku 1945

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz Miasto Sieradz Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz tel.: 43-826-61-16, 43-826-61-65 fax: 43-822-30-05

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 03:54:00 Numer KRS: 0000005964

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 03:54:00 Numer KRS: 0000005964 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.06.2016 godz. 03:54:00 Numer KRS: 0000005964 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016 W ZAKRESIE: KULTURY FIZYCZNEJ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016 W ZAKRESIE: KULTURY FIZYCZNEJ WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016 W ZAKRESIE: KULTURY FIZYCZNEJ 1. sportowych oraz organizacja i udział w zawodach : Lp Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji.

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WSEZ OPOLSKIE PROVINCE WAŁBRZYSKA

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Uwagi do tablic. Notes to the tables

Uwagi do tablic. Notes to the tables Uwagi do tablic 1. Uczniów i absolwentów w szko³ach ponadpodstawowych dla m³odzie y podaje siê od roku szkolnego 2002/03 ³¹cznie z uczniami i absolwentami oddzia³ów tych szkó³ bêd¹cych w strukturze szkó³

Bardziej szczegółowo

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 Skrócony opis nieruchomości komercyjnej: Hala magazynowa z częścią biurową Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 KW32199 oraz KW08111 BEZPOŚREDNIA SPRZEDAś LUB NAJEM Jako pełnomocnik właściciela nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:37:38 Numer KRS: 0000146306

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:37:38 Numer KRS: 0000146306 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:37:38 Numer KRS: 0000146306 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Numer i nazwa działania/poddziałania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka

s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka s t o w a r z y s z e n i e Dobra praktyka Prelekcja została przygotowana na Seminarium podsumowujące projekt: "Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo