Waldemar Pawlak Wicepremier, Minister Gospodarki Deputy Prime Minister, Minister of Economy. Szanowni Pañstwo!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Waldemar Pawlak Wicepremier, Minister Gospodarki Deputy Prime Minister, Minister of Economy. Szanowni Pañstwo!"

Transkrypt

1 Waldemar Pawlak Wicepremier, Minister Gospodarki Deputy Prime Minister, Minister of Economy Szanowni Pañstwo! Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Narzêdzi dla Przemys³u Drzewnego i Meblarskiego DREMA oraz Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA to bardzo wa ne wydarzenia w kalendarzu spotkañ przedsiêbiorców sektora produkcyjnego i technologicznego przemys³u meblarskiego. Podczas targów czo³owi producenci, dostawcy i us³ugodawcy bran y meblarskiej bêd¹ mogli dzieliæ siê wiedz¹ i doœwiadczeniami. Zaprezentowane zostan¹ najnowsze rozwi¹zania technologiczne, z których wiele bêdzie mia³o swoj¹ premierê na poznañskich targach. Silna konkurencja oraz szybki postêp techniczny sk³aniaj¹ polskie firmy do wdra ania innowacji w ramach stosowanych technologii, procesów oraz oferowanych produktów. Cieszy nas fakt, e polskie firmy umiejêtnie dostosowuj¹ swoj¹ ofertê do zmieniaj¹cych siê warunków. Innowacyjna gospodarka jest bardziej odporna na rynkowe zawirowania, tworzy trwa³e miejsca pracy oraz przyczynia siê do poprawy wizerunku kraju na arenie miêdzynarodowej. Polska, jako kraj twórców nowoczesnych technologii bêdzie w stanie skuteczniej pozyskiwaæ inwestycje wymagaj¹ce dobrze wykszta³conej kadry pracowników. Liczê, e tegoroczne targi dostarcz¹ Pañstwu narzêdzi do realizowania nawet najbardziej wyszukanych kolekcji meblowych. Zapraszam na pokazy technologii, które mog¹ byæ cennym Ÿród³em inspiracji dla producentów mebli oraz projektantów. Zachêcam tak e do nawi¹zywania kontaktów biznesowych. Zapraszam do uczestnictwa w tegorocznym wydarzeniu i yczê wielu innowacyjnych pomys³ów. 5

2 Dear Exhibitors and Visitors, DREMA International Trade Fair of Machines and Tools for Wood and Furniture Industries and FURNICA International Trade Fair of Components for Furniture Production are high-profile events in the calendar of entrepreneurs from the production and technology sector of the furniture industry. During the trade fairs, leading manufacturers, suppliers and service providers of the furniture industry will share their expertise and experiences. The latest technological solutions will be showcased, many of them making their debut at the Poznañ-based trade fairs. Both strong competition and rapid technological progress have inclined Polish companies to implement innovation in technologies and processes they use as well as products they offer. We are happy that Polish companies skilfully adjust their offer to changing conditions. Innovative economy is more resistant to market turmoil; it creates permanent jobs and contributes to improved image of our country on the international arena. Poland, being a country of modern technology creators, will be able to attract investments that require well-educated staff more effectively. I hope that this year s trade fairs will give you tools to develop even the most sophisticated furniture collections. I invite you to technology shows that can be a valuable source of inspiration for both furniture manufacturers and designers. I encourage you to establish business contacts, as well. I invite you to join this year s event and I wish you a lot of innovative ideas. 6

3 Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania Mayor of Poznañ Szanowni Pañstwo! Poznañ i Wielkopolska s¹ miejscami, gdzie zawsze doceniano znaczenie pracy organicznej skutecznego motoru wszelkiego postêpu. Dzisiejszy Poznañ jest miastem nowoczesnym, w pe³ni europejskim, jednym z najwiêkszych w kraju centrów finansowo-biznesowych i polsk¹ stolic¹ targow¹. Corocznie organizuje siê tu blisko 80 imprez handlowych i wystawienniczych, odwiedzanych przez ponad pó³ miliona goœci. To prê nie rozwijaj¹cy siê oœrodek przedsiêbiorczoœci, w którym swoje siedziby maj¹ najwiêksze œwiatowe firmy, korzystaj¹ce z wiedzy doskona³ych specjalistów wykszta³conych na poznañskich uczelniach. W³adze miasta aktywnie wspieraj¹ transfer wiedzy do praktyki gospodarczej i spo³ecznej. Jest to priorytetowe zadanie dla utrzymania silnej pozycji Poznania jako oœrodka akademickiego, a przede wszystkim dla rozkwitu miasta jako ca³oœci. Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ zachêcam Pañstwa do zapoznania siê z katalogiem Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, organizacji która od 90 lat kszta³tuje wizerunek naszego miasta i jest siln¹ wartoœci¹ Poznania. W wydawnictwach targowych znajd¹ Pañstwo prezentacje wielu znakomitych firm. S¹ to zarówno przedsiêbiorstwa z d³ugoletni¹ tradycj¹, które ju odnios³y sukces biznesowy i mog¹ byæ wzorem wspó³pracy handlowej, jak i firmy m³ode, poszukuj¹ce nowych dróg rozwoju. Jedne i drugie spotykaj¹ siê w Poznaniu na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich. Pragnê podziêkowaæ wszystkim Wystawcom za wybór Poznania na miejsce promocji Ich firm i szczerze yczyæ dobrych osi¹gniêæ w dzia³alnoœci gospodarczej. 7

4 Dear Exhibitors and Visitors, Poznañ and Wielkopolska are places where the value of organic work the driving force of all progress has always been appreciated. Today Poznañ is a modern city, fully European, one of Poland s largest centres of finance and business and Poland s capital of trade shows. Every year nearly 80 trade events and exhibitions, attracting over half a million visitors, are organized here. Poznañ is a dynamically developing centre of entrepreneurship, the seat of the world s largest corporations which employ excellent professionals educated and trained at Poznañ universities. The authorities of Poznañ have always actively supported transfer of knowledge to economic and social practice. This is of utmost importance if Poznañ wants to retain its strong position as an academic centre and it is equally important for the development of the city itself. It is with great pleasure that I invite you to browse through the catalogue of the Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, an organization which for 90 years has shaped the image of the city and is its valuable asset. You will find here information about many excellent companies those with long tradition in business, which have already been successful on the market and which can serve as a model of commercial cooperation, and young companies, which are looking for new roads of development. Both cross their paths in Poznañ, at the events organized by the Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. I wish to thank all the exhibitors for choosing Poznañ to promote their companies. May I take this opportunity and wish them every success in their business undertakings. 8

5 Andrzej Arendarski Prezes KIG President Polish Chamber of Commerce Szanowni Pañstwo! Krajowa Izba Gospodarcza od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci ho³duje zasadzie, wyra onej w naszym motto: Dbamy o przedsiêbiorczoœæ. Dlatego te KIG z przyjemnoœci¹ objê³a patronat nad Miêdzynarodowymi Targami Maszyn i Narzêdzi dla Przemys³u Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2011 oraz Miêdzynarodowymi Targami Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA 2011, zdaj¹c sobie sprawê, e wydarzenia te s¹ istotne nie tylko dla bran y, ale dla ca³ej polskiej gospodarki. Produkcja mebli oraz wyrobów z drewna jest od wielu lat specjalnoœci¹ polskiej gospodarki. Wyroby przemys³u meblarskiego stanowi¹ jedn¹ z najwa niejszych ga³êzi eksportu, co potwierdza klasê polskich producentów i ich umiejêtnoœæ konkurowania na zagranicznych rynkach. Ten sukces nie by³by mo liwy bez najwy - szej jakoœci maszyn, narzêdzi i komponentów, które prezentowane bêd¹ w trakcie tegorocznych Targów. W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej i swoim w³asnym, yczê wszystkim wystawcom oraz goœciom Targów wielu owocnych kontaktów biznesowych i dalszych sukcesów. Dear Exhibitors and Visitors, Since its inception, the Polish Chamber of Commerce has followed the rule expressed in our motto that reads: We foster entrepreneurship. For this reason, it is our pleasure that DREMA 2011 International Trade Fair of Machines and Tools for Wood and Furniture Industries and FURNICA 2011 International Trade Fair of Components for Furniture Production are both held under the auspices of 9

6 the Polish Chamber of Commerce, as we are aware of the fact that these events are important not only for the industry itself, but for the Polish economy as a whole. For many years now, the Polish economy has specialized in the production of furniture and wooden articles. Furniture industry products constitute one of the most significant branches of exports, which proves the high status of Polish manufacturers and their ability to maintain competitive edge on foreign markets. This success would not have been possible without top quality machinery, tools and components that will be presented during this year s trade fairs. On behalf of the Polish Chamber of Commerce and my own I wish all trade fair exhibitors and visitors many fruitful business contacts and every further success. 10

7 Mr. Franz-Josef Buetfering Prezydent Europejskiej Federacji Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS President of the European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers EUMABOIS Szanowni Pañstwo! W imieniu Eumabois, Europejskiej Federacji Producentów Maszyn do Obróbki Drewna, z ogromn¹ radoœci¹ witam Pañstwa i rekomendujê tegoroczn¹ edycjê targów DREMA. Eumabois Europejska Federacja zrzeszaj¹ca trzynaœcie krajowych stowarzyszeñ reprezentuj¹cych 800 firm z krajów specjalizuj¹cych siê w technologii obróbki drewna jest bardzo dumna z mo liwoœci udzielenia swego poparcia dla tego wydarzenia. Cz³onkami Eumabois s¹ stowarzyszenia z Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, S³owacji, Szwajcarii i W³och. Wybierz orygina³ wybierz sukces! W celu zapewnienia lepszych produktów, ponad 800 firm zrzeszonych w Eumabois pracuje wspólnie nad zwalczaniem piractwa produktowego, solidarnie wystêpuj¹c przeciwko nieuczciwej konkurencji. Liczba nielegalnych kopii produktów wzrasta bowiem w zastraszaj¹cym tempie. By zwiêkszyæ wœród klientów znaczenie wysokiej wartoœci oryginalnych technologii, Eumabois podejmuje w tym zakresie dodatkowe kroki, wspieraj¹c dzia³anie tradycyjnych œrodków bezpieczeñstwa has³em Wybierz orygina³ wybierz sukces!. Piractwo produktowe jest bowiem zjawiskiem nie do przyjêcia: w takim samym stopniu nara a na szwank producentów jak i klientów. Zalety oryginalnych technologii s¹ oczywiste. Technologie te oferuj¹: jakoœæ, innowacyjnoœæ, wydajnoœæ, doœwiadczenie, bezpieczeñstwo, know how oraz najwy szy poziom zaawansowania. 11

8 Zaanga owanie widoczne w haœle Wybierz orygina³ wybierz sukces! bêdzie stanowiæ dla klientów na ca³ym œwiecie potwierdzenie wartoœci oryginalnych technologii produkcji. Wojna wydana nielegalnym produktom to wyzwanie nieznaj¹ce granic, a Europa zajmuj¹ca czo³ow¹ pozycjê na œwiatowych rynkach powinna potraktowaæ ten problem bardzo powa nie. yczê Pañstwu, by DREMA 2011 okaza³a siê wielkim sukcesem dla zwiedzaj¹cych i dla bran y. Witam wszystkich klientów i goœci, pragn¹cych znaleÿæ tu zaawansowane, nowoczesne rozwi¹zania, które bêd¹ mogli wykorzystaæ w swej dzia³alnoœci. Pragnê równie wyraziæ wielkie uznanie dla Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urz¹dzeñ i Narzêdzi do Obróbki Drewna DROMA oraz przedstawicieli MTP za zaproszenie Eumabois do tej wspó³pracy, korzystnej dla nas wszystkich. Dear Exhibitors and Visitors, I m glad to welcome and to support the 2011 edition of DREMA, on behalf of Eumabois, the European Federation of woodworking machinery manufacturers. Eumabois the European federation which brings together thirteen national associations representing 800 companies of countries that are highly focussed on technology for the woodworking industry is very proud to be supporter of this event. Eumabois members are the Associations of the following countries: Austria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Poland, Portugal, Russia, Slova Republic, Spain and Switzerland. Choose the Original Choose Success! Standing firm with each other against the competition to provide a better product, the more than 800 member companies of Eumabois seek to work together against product piracy. Illegal copies are experiencing an explosive increase. Eumabois is taking an additional step, accompanying the traditional protection measures with the motto Choose the Original Choose Success!, in order to increase customer awareness of the value of original technologies. Product piracy is unacceptable: it jeopardizes manufacturers as much as it does customers. The advantages of original technologies are clear. They offer Quality, Innovation, Efficiency, Experience, Safety, Know How and High Tec. The commitment shown by the motto Choose the Original Choose Success! will confirm the value of original machine production technologies for customers worldwide. The war against illegal products is a challenge that respects no borders, and it s something that Europe, with its leadership position on the world market, should take very seriously. 12

9 I wish DREMA 2011 a great success of visitors and business. I welcome all customers and visitors aimed to find out the more sophisticated and updated solutions for their activity. A great appreciation to Droma, the Polish association of woodworking machinery manufacturers as well as to the Representatives of the Poznan Fair that are extending to Eumabois a valid cooperation to the benefit of all of us. 13

10 Andrzej Pó³rolniczak Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urz¹dzeñ i Narzêdzi do Obróbki Drewna DROMA President DROMA Association of Manufacturers of Woodworking Machinery, Devices and Tools Szanowni Pañstwo! Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ witam Pañstwa na Miêdzynarodowych Targach Maszyn i Narzêdzi dla Przemys³u Drzewnego i Meblarskiego DREMA oraz na Miêdzynarodowych Targach Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA. Tegoroczna edycja targów DREMA odbywa siê w roku jubileuszu 90-lecia Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. W tym okresie Miêdzynarodowe Targi Poznañskie trwale wpisa³y siê w historiê rozwoju polskiej gospodarki. Targi DREMA by³y jednymi z pierwszych imprez bran owych organizowanych na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, staj¹c siê jedn¹ z najwiêkszych europejskich wystaw maszyn i narzêdzi do obróbki drewna. Potwierdzeniem znaczenia targów DREMA dla rozwoju europejskiego sektora przemys³u drzewnego i meblarskiego jest rekomendacja udzielona targom DREMA przez Europejsk¹ Federacjê Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS. W czasie trwania targów zwiedzaj¹cy bêd¹ mieli mo liwoœæ zapoznania siê z kompleksow¹ ofert¹ czo³owych producentów i dostawców dzia³aj¹cych na rynku miêdzynarodowym, obejmuj¹c¹ najnowoczeœniejsze propozycje w zakresie technologii, techniki i komponentów do wszystkich bran sektora przemys³u drzewnego i meblarskiego. Oferta wystawców targów DREMA i FURNICA skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno dla du ych fabryk mebli jak i dla ma³ych zak³adów stolarskich. W ostatnim okresie sektor przemys³u drzewnego i meblarskiego z ró nym nasileniem odczuwa³ wp³yw zawirowañ w gospodarce œwiatowej. Tegoroczna edycja targów pozwoli uczestnikom targów na ocenê aktualnych trendów w rozwoju bran- y, u³atwiaj¹cych kszta³towanie strategii rozwoju przedsiêbiorstw. Jedn¹ ze strategii uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w zakresie obni enia kosztów dzia³al- 14

11 noœci i uzyskiwania najwy szej jakoœci produktów jest stosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych. Bogaty program wydarzeñ z pewnoœci¹ dostarczy Pañstwu wielu podpowiedzi oraz wiedzy, sprzyjaj¹cej podjêcie strategicznych decyzji inwestycyjnych. Z programu imprez towarzysz¹cych chcia³bym zwróciæ Pañstwa uwagê na pokazy pracuj¹cych na ywo fabryk mebli, przygotowanych przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie oraz Stowarzyszenie Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urz¹dzeñ i Narzêdzi do Obróbki Drewna DROMA. yczê Pañstwu, by wizyta na targach DREMA i FURNICA sprzyja³a nawi¹zaniu korzystnych kontaktów handlowych i dostarczy³a Pañstwu wielu argumentów do podjêcia decyzji, sprzyjaj¹cych osi¹gniêciu przewagi konkurencyjnej Pañstwa przedsiêbiorstw. Dear Exhibitors and Visitors, It is with great pleasure that I welcome you to DREMA International Trade Fair of Machines and Tools for Wood and Furniture Industries and FURNICA International Trade Fair of Components for Furniture Production. This year s edition of DREMA is held in the 90th anniversary of Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. Over those years, Miêdzynarodowe Targi Poznañskie has secured itself a prominent position in the history of the Polish economy. DREMA was one of the first industry events to be organised on the fairgrounds of Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, becoming one of the largest European exhibitions of woodworking machinery and tools. The recommendation from EUMABOIS European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers proves that DREMA has greatly contributed to the development of the European woodworking and furniture sector. During trade fairs, visitors will have an opportunity to explore a comprehensive offer from leading producers and suppliers operating on the global market, with state-of-the-art solutions in technology, technique and components for all sectors of the wood and furniture industries. The offer of DREMA and FURNICA exhibitors is addressed to a wide group of recipients, including both large furniture factories and small carpentry workshops. Recently, the woodworking and furniture sector has to a different degree experienced the effects of turmoil in global economy. This year s edition of the trade fairs will allow trade fair participants to assess current trends in industry development, useful when preparing corporate development strategies. One of the strategies for obtaining competitive advantage in terms of reduced operational costs and top quality products is to implement cutting-edge technological solutions. A rich programme of events will surely give you a lot of hints and insight for taking strategic investment decisions. 15

12 As regards the programme of side events, I would like to draw your attention to presentations of live furniture factories prepared by Miêdzynarodowe Targi Poznañskie and DROMA Association of Manufacturers of Woodworking Machinery, Devices and Tools. I hope that your visit to DREMA and FURNICA will be conducive to establishing favourable business contacts and will give you a lot of arguments for your corporate decision-making aimed at achieving competitive advantage. 16

13 Bogdan Czemko Dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemys³u Drzewnego Director Polish Economic Chamber of Wood Industry Szanowni Pañstwo! Wiele lat temu znalaz³em na targach DREMA stoisko wówczas jeszcze u nas nieznanej (teraz ju bardzo znanej) niemieckiej firmy, produkuj¹cej maszyny do drewna. Jej przedstawiciel powiedzia³ mi wówczas, e ocenia, i polski rynek stanie siê ch³onny na jego urz¹dzenia za jakieœ 5 lat. Zdziwiony zapyta³em, czemu wiêc ju teraz jest obecny na targach DREMA? OdpowiedŸ brzmia³a mniej wiêcej tak: W naszej bran y wygrywaj¹ nie zawsze najwiêksi ale zawsze najszybsi. Muszê tu wiêc byæ, aby byæ przed innymi. Nawet po latach to credo pozostaje jak najbardziej aktualne dziœ te najwa niejsze jest, aby okazaæ siê najszybszym. Kto pierwszy zaprezentuje nowe rozwi¹zanie, maszynê, pomys³ wyprzedzi konkurencjê. I tak jak wówczas najwa niejsz¹ dla bran y producentów maszyn do obróbki drewna, polsk¹ aren¹ tego wyœcigu pozostaje DREMA na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich. Poszukuj¹c tu rzeczy nowych, jeszcze nigdy nie dozna³em zawodu, i to obojêtnie czy myœlimy o liniach i maszynach dla tartaków, czy o wyrafinowanych centrach obróbczych, o narzêdziach, o suszarniach, czy o czymœ jeszcze. Bran a drzewna w wiêkszoœci przetrwa³a w miarê dobrze ostatnie lata ogólnoœwiatowego kryzysu gospodarczego. Oczywiœcie ponieœliœmy straty spad³o zatrudnienie, s¹ upad³oœci, efekty ekonomiczne nie s¹ zbyt ciekawe. Wszystkich tych, którzy musz¹ kupowaæ drewno okr¹g³e w Lasach Pañstwowych uderzy³ dramatyczny wzrost jego cen, najpierw na pocz¹tku 2010 a potem 2011 roku. Zaopatrzenie w drewno straci³o stabilny charakter i sta³o siê swoist¹ loteri¹ na warunkach dyktowanych przez monopol. S¹ wiêc problemy z kredytami, z p³ynnoœci¹ produkcji. Ale polski rynek pozosta³ ch³onny, a odzyskuj¹ca wigor gospodarka Niemiec rozrusza³a 17

14 nasz eksport. Kryzys jednak jeszcze siê nie skoñczy³, a w wiêkszoœci firm ju trudno znaleÿæ mo liwoœci dalszego ciêcia kosztów. Pozostaje wiêc ruch do przodu w wiêksz¹ efektywnoœæ, w nowoczesnoœæ daj¹c¹ szansê na zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji. I tu znów przypomnê credo naszego niemieckiego znajomego niewa ne, kto jest wielkim a kto ma³ym przedsiêbiorc¹. Kto bêdzie najszybszy w tych zmianach, ten wygra i wyprzedzi konkurentów. Ka dy wiêc producent jakiegokolwiek wyrobu z drewna, który myœli o rozwoju i widzi swoj¹ szansê w ucieczce do przodu musi tu na targi DREMA przyjechaæ i wybraæ swoj¹ drogê. Bogata oferta tej wystawy jest przecie coroczn¹ szans¹ na poznanie techniki i technologii na najlepszym œwiatowym poziomie. Oferta towarzysz¹cych imprez seminariów, konferencji i prezentacji jest równie wielka i ró norodna. Dodam, e my jako organizacja zrzeszaj¹ca przedsiêbiorców cenimy targi DREMA jeszcze za to, e tworz¹ one wspania³¹ p³aszczyznê do nawi¹zania nowych i podtrzymania starych kontaktów wewn¹trz ca³ej naszej bran y. Jak co roku, jesteœmy tu obecni. A wiêc do zobaczenia w Poznaniu! Dear Exhibitors and Visitors, Many years ago, I found at DREMA a stand of a woodworking machinery manufacturer, a German company unknown in Poland those days, yet having a strong presence at the moment. Its representative told me then that he estimated that the Polish market would be ready for his machinery in about 5 years time. Surprised, I asked what he was doing at DREMA already back then in such case? The answer was more or less as follows: In our industry, it is not always the largest player that wins, but it is always the fastest one. Therefore, I have to be here to be first, before all the others. Even after many years, this creed is still very much up-to-date: the most important thing today is to be the fastest, as well. If you are the first to present a new solution, a machine or an idea, you are ahead of the competition. And just like back then, DREMA at Miêdzynarodowe Targi Poznañskie has remained the most high-profile Polish arena of this race for woodworking machinery producers. I have never been disappointed when looking for new products here, whether it was about sawmill lines and machinery, sophisticated processing centres, tools, dryers or anything else. The majority of the wood industry managed to cope with the global crisis in recent years quite well. Obviously, we have suffered losses: the employment rate has dropped, some companies went bankrupt and the economic implications are not rosy. All those who have to purchase round timber from the State Forests experienced a dramatic price increase, first in early 2010, then in Timber supply is no longer stable and has become a kind of a lottery with conditions being dictated by a monopoly. What follows are problems with bank loans and 18

15 continued production. Yet, the Polish market has remained a ready market, and the reviving German economy has perked up our exports. However, we have not seen the end of the crisis yet, and most companies already have difficulty finding further cost-cutting opportunities. What can be done is a step forward: towards greater effectiveness and innovation offering a chance to reduce production costs per unit. Here I would like to once again recall the creed of our German friend: it does not matter if you are running a large or small business. If you are the fastest, you will be the one who wins and stays ahead of the competition. Therefore, any manufacturer of any wood products who wants his company to grow and sees his chance in making a leap into the future must come here, to DREMA, and choose his own way. Every year, the rich offer of this exhibition makes an opportunity to gain insight into both technique and technology at top international level. The offer of side events, i.e. seminars, conferences and presentations, is equally wide and diverse. I would like to add that we, being an organization of entrepreneurs, have a high regard for DREMA also because it creates a wonderful platform for both establishing new and keeping old contacts within our entire industry. Like every year, we are present here. See you in Poznañ, then! 19

16 Jacek Twaróg Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli President Polish Chamber of Commerce for Furniture Manufacturers Szanowni Pañstwo! W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat Polska osi¹gnê³a pozycjê mocarstwa meblarskiego. Jesteœmy czwartym na œwiecie eksporterem mebli, o wartoœci przekraczaj¹cej rocznie 6 miliardów euro. Wyprzedzaj¹ nas jedynie Chiñczycy, W³osi i Niemcy. Eksport produkowanych w Polsce mebli zwiêksza siê z roku na rok o kilka do kilkunastu procent. Rozwój ten trwa ju od prawie 20 lat, pomimo trwaj¹cego w ostatnich latach kryzysu w gospodarce œwiatowej. G³ównym powodem dotychczasowych sukcesów polskich mebli jest ich wysoka konkurencyjnoœæ, bardzo wysoka i powtarzalna jakoœæ oraz nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo. O wysokiej konkurencyjnoœci polskich mebli decyduj¹ w du ym stopniu koszty materia³owe. Staj¹ siê one jednak z roku na rok relatywnie co raz wy sze w porównaniu z kosztami materia³owymi wyrobów meblarskich wytwarzanych w krajach Europy Zachodniej. Do tego dochodz¹ jeszcze bardzo powa ne problemy z pozyskaniem surowca drzewnego wykorzystywanego zarówno bezpoœrednio do produkcji mebli, jak i do produkcji materia³ów drewnopochodnych, takich jak p³yty wiórowe, z których wytwarzane s¹ w zdecydowanej wiêkszoœci polskie meble. W obecnej sytuacji bran a meblarska w Polsce staje siê mocno zagro ona w swoim dalszym rozwoju w zwi¹zku z planowanym rozwojem w Polsce energetyki zielonej opartej na przemys³owym spalaniu pe³nowartoœciowego surowca drzewnego. Powinniœmy d¹ yæ do jednoznacznego okreœlenia, czy chcemy spalaæ drewno w elektrowniach czy te produkowaæ materia³y drzewne i drewnopochodne, a nastêpnie z nich meble, daj¹c szansê dalszego rozwoju bran y meblarskiej, najlepiej 20

17 przygotowanej do rozwoju eksportu wœród ca³ego przemys³u przetwórczego w Polsce. Min¹³ rok 2010, kolejny trudny rok dla polskiego meblarstwa. Jesteœmy bogatsi o nowe doœwiadczenia. Polscy producenci musieli nadal radziæ sobie w warunkach kryzysu gospodarczego. Aby utrzymaæ siê na rynku firmy meblarskie zmuszone by³y coraz szerzej wykorzystywaæ strategie dostosowane do czasów kryzysu. Na pewno dzia³ania te zaczê³y ju przynosiæ pozytywne skutki i bêd¹ z pewnoœci¹ korzystnie wp³ywaæ na dalszy rozwój firm meblarskich, ale nie nast¹pi to jednak zbyt szybko. WyraŸnie odczujemy to dopiero, jak skoñczy siê kryzys i zacznie poprawiaæ siê koniunktura gospodarcza na œwiecie i w Polsce. Wspó³odpowiedzialnoœæ za rozwój polskiego przemys³u meblarskiego ponosz¹ wszyscy uczestnicy zwi¹zani z procesem wytwarzania mebli, w tym w szczególnoœci producenci materia³ów i surowców do ich produkcji, a tak e producenci maszyn i innych dóbr inwestycyjnych. Chcielibyœmy, eby wszyscy byli œwiadomi tego faktu. Dlatego te Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli obecna jest na Miêdzynarodowych Targach Komponentów do Produkcji Mebli FUR- NICA oraz Miêdzynarodowych Targach Maszyn i Narzêdzi dla Przemys³u Drzewnego i Meblarskiego DREMA Jestem przekonany, e Targi FURNICA 2011 s³u yæ bêd¹ dalszemu umacnianiu pozycji polskich producentów mebli, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Dear Exhibitors and Visitors, Over the last dozen or so years, Poland has become a genuine furniture superpower. We are the fourth largest furniture exporter in the world, with our export value exceeding 6 billion euro annually. Only China, Italy and Germany export more. The exports of furniture manufactured in Poland are growing every year from a couple to a dozen or so percent. This growth has continued for almost 20 years now, despite the recent crisis in the global economy. The main reason behind the success of Polish furniture is its high competitive edge, very high and repeatable quality along with modern and attractive design. Material costs are decisive for the high competitive advantage of Polish furniture. However, year by year they are growing relatively higher as compared with material costs of furniture products manufactured in Western European countries. What is more, we have serious problems with purchasing timber used both directly for the furniture production and for the production of wood derivatives, such as particle boards from which a vast majority of Polish furniture is made. 21

18 In the present situation, the growth of the furniture industry in Poland is greatly challenged as a result of the planned development of green energy in Poland based on industrial incineration of full-value timber. What we should do is strive to take a clear stance whether we want to incinerate timber in power plants or produce wood materials and wood, and then make furniture from them, thus enabling further growth of the furniture industry, which is best prepared to grow its exports from among all processing industries in Poland. The year of 2010 has passed, being a yet another difficult year for the Polish furniture industry. We are richer with new experiences. Polish manufacturers had to cope in the conditions of global crisis. In order to stay on the market, furniture companies were forced to implement more and more crisis strategies. These actions have surely started bringing some positive results and will certainly benefit further development of furniture companies; this is not going to happen overnight, though. We will experience it only once the crisis is over and the economic weather in Poland and globally begins to improve. All players involved in the furniture production process are co-responsible for the development of the Polish furniture industry, including in particular manufacturers of materials and raw materials for the furniture production, as well as producers of machinery and other investment goods. We would like them all to be aware of this fact. Therefore, the Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers is present both at FURNICA International Trade Fair of Components for Furniture Production and DREMA 2011 International Trade Fair of Machines and Tools for Wood and Furniture Industries. I am convinced that FURNICA 2011 will be conducive to further strengthening of the presence of Polish furniture manufacturers both on the national and foreign markets. 22

19 Andrzej Byrt Prezes Zarz¹du Miêdzynarodowych Targów Poznañskich Chairman of the Board of Directors Miêdzynarodowe Targi Poznañskie Szanowni Pañstwo! Niezmiernie mi mi³o zaprosiæ Pañstwa do odwiedzin Miêdzynarodowych Targów Maszyn i Narzêdzi dla Przemys³u Drzewnego i Meblarskiego DREMA oraz Miêdzynarodowych Targów Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA, które odbêd¹ siê w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2011 roku w Poznaniu. Organizowane przez nas targi DREMA i FURNICA od wielu lat spe³niaj¹ rolê platformy komunikacji biznesowej, dostarczaj¹c unikalnych informacji bêd¹cych podstaw¹ do podejmowania decyzji inwestycyjnych w bran y drzewnej i meblarskiej. Dziœ jesteœmy œwiadkami dalszego rozwoju formu³y organizacyjnej wspomnianych targów, zmierzaj¹cych w kierunku maksymalizacji korzyœci, jakie daj¹ one ich uczestnikom. Ma temu s³u yæ miêdzy innymi przestrzeñ pokazowa targów DREMA Fabryka Mebli na ywo, która jest unikaln¹ na skalê œwiatow¹ prezentacj¹ produkcji meblarskiej, przy zastosowaniu najnowoczeœniejszych maszyn, narzêdzi oraz komponentów. W tym roku, wraz z naszymi partnerami, podjêliœmy wyzwanie produkcji mebli tapicerowanych do sypialni z nadziej¹, e tego typu pokaz dostarczy Pañstwu wiele inspiracji. Polecam tak e Pañstwa uwadze Urok Detalu przestrzeñ specjaln¹ targów FURNICA, gdzie mo na zapoznaæ siê z przebojami ze œwiata komponentów oraz, dziêki doskonale przygotowanemu programowi seminariów, dowiedzieæ siê wiêcej na temat nowoczesnej komunikacji marketingowej gotowych mebli. Europejskie spotkanie bran y drzewnej i meblarskiej w Poznaniu to przede wszystkim wspania³a w roku okazja do bezpoœrednich rozmów z czo³owymi producentami i dostawcami maszyn, narzêdzi oraz komponentów o œwiatowej renomie. W tym roku na targach DREMA i FURNICA swoj¹ najnowsz¹ ofertê na m 2 powierzchni wystawienniczej zaprezentuje niemal 800 firm. Wœród proponowanych 23

20 rozwi¹zañ jest wiele nowoœci, które swoj¹ premierê maj¹ w Poznaniu. Szczególnie polecam Pañstwu zapoznanie siê na targach z produktami uhonorowanymi presti ow¹ nagrod¹: Z³otym Medalem Targów Poznañskich, która przyznawana jest najbardziej innowacyjnym wyrobom. Maj¹c nadziejê, e przyjm¹ Pañstwo nasze zaproszenie do odwiedzin targów DREMA i FURNICA, pragnê yczyæ Pañstwu wielu ró nych pomys³ów do dalszego rozwoju w biznesie. Dear Exhibitors and Visitors, I extremely pleased to invite you to visit the International Fair of Machines and Tools for the Wood and Furniture Industries DREMA and the International Fair of Components for Furniture Production FURNICA, which will be held from 29 March to 1 April 2011 in Poznan. Organized by us DREMA and FURNICA trade fairs for many years serve as a platform for business communications, delivering unique information as a basis for making investment decisions in the wood and furniture industries. Today we are witnessing the further development of the organizational form of these trade fairs, aimed towards maximizing the benefits they provide to their participants. This is the reason of continuing of the Live Furniture Factory, which is a unique presentation on a global scale furniture production, using the most modern machinery, tools and components. This year, together with our partners, we challenge the production of upholstered furniture for the bedroom, hoping that this type of show will give you much inspiration. I also recommend to you the Charm Detail FURNICA special space where you can see the hits from the world of components and, through well prepared program of seminars, to learn more about the modern marketing communication of finished furniture. European meeting of wood and furniture industries in Poznan, mainly is a great opportunity to talk directly with leading manufacturers and suppliers of machinery, tools and components, with the highest position worldwide. This year, at DREMA and FURNICA, their latest offer on the sq. m of exhibition space will showcase nearly 800 companies. Among the proposed solutions there are many innovations that have premiered in Poznan. I especially recommend you read at the fair with products honored with prestigious award: the Gold Medal of the Fair, which is for to the most innovative products. Hoping that you accept our invitation to visit DREMA and FURNICA, I wish you many different ideas for further development in business. 24

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 Agile at Capgemini Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 AGENDA Agile as a strategic direction Examples of Agile Projects Agile Community 2 A strong presence in more than 30 countries Group

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

DREMA FURNICA 2013 schedule of events

DREMA FURNICA 2013 schedule of events DREMA FURNICA 2013 schedule of events Monday, 15.04 11:00 3rd Polish Conference from the series EFFICIENT SAWMILL OUR PRECIOUS TIMBER Conference programme: Section I Prices of the Polish round timber and

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Korespondencja osobista List

Korespondencja osobista List - Adres Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standardowy zapis adresu w Polsce: nazwa ulicy + numer ulicy kod pocztowy + miejscowość. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

buk klon calvados Produkujemy meble w trzech wersjach kolorystycznych

buk klon calvados Produkujemy meble w trzech wersjach kolorystycznych calvados klon buk Produkujemy meble w trzech wersjach kolorystycznych spis treści / contens o firmie / about us... 5 meble biurowe / company profile... 7 biurka / desks... 8 regały / storage... 10 blaty

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Legal Entity for business development

Legal Entity for business development POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE Polish Saudi Chamber of Commerce Legal Entity for business development exclusive society for selected members Established and registred in 2014 in Poland 1 POLISH SAUDI

Bardziej szczegółowo