Waldemar Pawlak Wicepremier, Minister Gospodarki Deputy Prime Minister, Minister of Economy. Szanowni Pañstwo!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Waldemar Pawlak Wicepremier, Minister Gospodarki Deputy Prime Minister, Minister of Economy. Szanowni Pañstwo!"

Transkrypt

1 Waldemar Pawlak Wicepremier, Minister Gospodarki Deputy Prime Minister, Minister of Economy Szanowni Pañstwo! Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Narzêdzi dla Przemys³u Drzewnego i Meblarskiego DREMA oraz Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA to bardzo wa ne wydarzenia w kalendarzu spotkañ przedsiêbiorców sektora produkcyjnego i technologicznego przemys³u meblarskiego. Podczas targów czo³owi producenci, dostawcy i us³ugodawcy bran y meblarskiej bêd¹ mogli dzieliæ siê wiedz¹ i doœwiadczeniami. Zaprezentowane zostan¹ najnowsze rozwi¹zania technologiczne, z których wiele bêdzie mia³o swoj¹ premierê na poznañskich targach. Silna konkurencja oraz szybki postêp techniczny sk³aniaj¹ polskie firmy do wdra ania innowacji w ramach stosowanych technologii, procesów oraz oferowanych produktów. Cieszy nas fakt, e polskie firmy umiejêtnie dostosowuj¹ swoj¹ ofertê do zmieniaj¹cych siê warunków. Innowacyjna gospodarka jest bardziej odporna na rynkowe zawirowania, tworzy trwa³e miejsca pracy oraz przyczynia siê do poprawy wizerunku kraju na arenie miêdzynarodowej. Polska, jako kraj twórców nowoczesnych technologii bêdzie w stanie skuteczniej pozyskiwaæ inwestycje wymagaj¹ce dobrze wykszta³conej kadry pracowników. Liczê, e tegoroczne targi dostarcz¹ Pañstwu narzêdzi do realizowania nawet najbardziej wyszukanych kolekcji meblowych. Zapraszam na pokazy technologii, które mog¹ byæ cennym Ÿród³em inspiracji dla producentów mebli oraz projektantów. Zachêcam tak e do nawi¹zywania kontaktów biznesowych. Zapraszam do uczestnictwa w tegorocznym wydarzeniu i yczê wielu innowacyjnych pomys³ów. 5

2 Dear Exhibitors and Visitors, DREMA International Trade Fair of Machines and Tools for Wood and Furniture Industries and FURNICA International Trade Fair of Components for Furniture Production are high-profile events in the calendar of entrepreneurs from the production and technology sector of the furniture industry. During the trade fairs, leading manufacturers, suppliers and service providers of the furniture industry will share their expertise and experiences. The latest technological solutions will be showcased, many of them making their debut at the Poznañ-based trade fairs. Both strong competition and rapid technological progress have inclined Polish companies to implement innovation in technologies and processes they use as well as products they offer. We are happy that Polish companies skilfully adjust their offer to changing conditions. Innovative economy is more resistant to market turmoil; it creates permanent jobs and contributes to improved image of our country on the international arena. Poland, being a country of modern technology creators, will be able to attract investments that require well-educated staff more effectively. I hope that this year s trade fairs will give you tools to develop even the most sophisticated furniture collections. I invite you to technology shows that can be a valuable source of inspiration for both furniture manufacturers and designers. I encourage you to establish business contacts, as well. I invite you to join this year s event and I wish you a lot of innovative ideas. 6

3 Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania Mayor of Poznañ Szanowni Pañstwo! Poznañ i Wielkopolska s¹ miejscami, gdzie zawsze doceniano znaczenie pracy organicznej skutecznego motoru wszelkiego postêpu. Dzisiejszy Poznañ jest miastem nowoczesnym, w pe³ni europejskim, jednym z najwiêkszych w kraju centrów finansowo-biznesowych i polsk¹ stolic¹ targow¹. Corocznie organizuje siê tu blisko 80 imprez handlowych i wystawienniczych, odwiedzanych przez ponad pó³ miliona goœci. To prê nie rozwijaj¹cy siê oœrodek przedsiêbiorczoœci, w którym swoje siedziby maj¹ najwiêksze œwiatowe firmy, korzystaj¹ce z wiedzy doskona³ych specjalistów wykszta³conych na poznañskich uczelniach. W³adze miasta aktywnie wspieraj¹ transfer wiedzy do praktyki gospodarczej i spo³ecznej. Jest to priorytetowe zadanie dla utrzymania silnej pozycji Poznania jako oœrodka akademickiego, a przede wszystkim dla rozkwitu miasta jako ca³oœci. Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ zachêcam Pañstwa do zapoznania siê z katalogiem Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, organizacji która od 90 lat kszta³tuje wizerunek naszego miasta i jest siln¹ wartoœci¹ Poznania. W wydawnictwach targowych znajd¹ Pañstwo prezentacje wielu znakomitych firm. S¹ to zarówno przedsiêbiorstwa z d³ugoletni¹ tradycj¹, które ju odnios³y sukces biznesowy i mog¹ byæ wzorem wspó³pracy handlowej, jak i firmy m³ode, poszukuj¹ce nowych dróg rozwoju. Jedne i drugie spotykaj¹ siê w Poznaniu na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich. Pragnê podziêkowaæ wszystkim Wystawcom za wybór Poznania na miejsce promocji Ich firm i szczerze yczyæ dobrych osi¹gniêæ w dzia³alnoœci gospodarczej. 7

4 Dear Exhibitors and Visitors, Poznañ and Wielkopolska are places where the value of organic work the driving force of all progress has always been appreciated. Today Poznañ is a modern city, fully European, one of Poland s largest centres of finance and business and Poland s capital of trade shows. Every year nearly 80 trade events and exhibitions, attracting over half a million visitors, are organized here. Poznañ is a dynamically developing centre of entrepreneurship, the seat of the world s largest corporations which employ excellent professionals educated and trained at Poznañ universities. The authorities of Poznañ have always actively supported transfer of knowledge to economic and social practice. This is of utmost importance if Poznañ wants to retain its strong position as an academic centre and it is equally important for the development of the city itself. It is with great pleasure that I invite you to browse through the catalogue of the Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, an organization which for 90 years has shaped the image of the city and is its valuable asset. You will find here information about many excellent companies those with long tradition in business, which have already been successful on the market and which can serve as a model of commercial cooperation, and young companies, which are looking for new roads of development. Both cross their paths in Poznañ, at the events organized by the Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. I wish to thank all the exhibitors for choosing Poznañ to promote their companies. May I take this opportunity and wish them every success in their business undertakings. 8

5 Andrzej Arendarski Prezes KIG President Polish Chamber of Commerce Szanowni Pañstwo! Krajowa Izba Gospodarcza od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci ho³duje zasadzie, wyra onej w naszym motto: Dbamy o przedsiêbiorczoœæ. Dlatego te KIG z przyjemnoœci¹ objê³a patronat nad Miêdzynarodowymi Targami Maszyn i Narzêdzi dla Przemys³u Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2011 oraz Miêdzynarodowymi Targami Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA 2011, zdaj¹c sobie sprawê, e wydarzenia te s¹ istotne nie tylko dla bran y, ale dla ca³ej polskiej gospodarki. Produkcja mebli oraz wyrobów z drewna jest od wielu lat specjalnoœci¹ polskiej gospodarki. Wyroby przemys³u meblarskiego stanowi¹ jedn¹ z najwa niejszych ga³êzi eksportu, co potwierdza klasê polskich producentów i ich umiejêtnoœæ konkurowania na zagranicznych rynkach. Ten sukces nie by³by mo liwy bez najwy - szej jakoœci maszyn, narzêdzi i komponentów, które prezentowane bêd¹ w trakcie tegorocznych Targów. W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej i swoim w³asnym, yczê wszystkim wystawcom oraz goœciom Targów wielu owocnych kontaktów biznesowych i dalszych sukcesów. Dear Exhibitors and Visitors, Since its inception, the Polish Chamber of Commerce has followed the rule expressed in our motto that reads: We foster entrepreneurship. For this reason, it is our pleasure that DREMA 2011 International Trade Fair of Machines and Tools for Wood and Furniture Industries and FURNICA 2011 International Trade Fair of Components for Furniture Production are both held under the auspices of 9

6 the Polish Chamber of Commerce, as we are aware of the fact that these events are important not only for the industry itself, but for the Polish economy as a whole. For many years now, the Polish economy has specialized in the production of furniture and wooden articles. Furniture industry products constitute one of the most significant branches of exports, which proves the high status of Polish manufacturers and their ability to maintain competitive edge on foreign markets. This success would not have been possible without top quality machinery, tools and components that will be presented during this year s trade fairs. On behalf of the Polish Chamber of Commerce and my own I wish all trade fair exhibitors and visitors many fruitful business contacts and every further success. 10

7 Mr. Franz-Josef Buetfering Prezydent Europejskiej Federacji Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS President of the European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers EUMABOIS Szanowni Pañstwo! W imieniu Eumabois, Europejskiej Federacji Producentów Maszyn do Obróbki Drewna, z ogromn¹ radoœci¹ witam Pañstwa i rekomendujê tegoroczn¹ edycjê targów DREMA. Eumabois Europejska Federacja zrzeszaj¹ca trzynaœcie krajowych stowarzyszeñ reprezentuj¹cych 800 firm z krajów specjalizuj¹cych siê w technologii obróbki drewna jest bardzo dumna z mo liwoœci udzielenia swego poparcia dla tego wydarzenia. Cz³onkami Eumabois s¹ stowarzyszenia z Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, S³owacji, Szwajcarii i W³och. Wybierz orygina³ wybierz sukces! W celu zapewnienia lepszych produktów, ponad 800 firm zrzeszonych w Eumabois pracuje wspólnie nad zwalczaniem piractwa produktowego, solidarnie wystêpuj¹c przeciwko nieuczciwej konkurencji. Liczba nielegalnych kopii produktów wzrasta bowiem w zastraszaj¹cym tempie. By zwiêkszyæ wœród klientów znaczenie wysokiej wartoœci oryginalnych technologii, Eumabois podejmuje w tym zakresie dodatkowe kroki, wspieraj¹c dzia³anie tradycyjnych œrodków bezpieczeñstwa has³em Wybierz orygina³ wybierz sukces!. Piractwo produktowe jest bowiem zjawiskiem nie do przyjêcia: w takim samym stopniu nara a na szwank producentów jak i klientów. Zalety oryginalnych technologii s¹ oczywiste. Technologie te oferuj¹: jakoœæ, innowacyjnoœæ, wydajnoœæ, doœwiadczenie, bezpieczeñstwo, know how oraz najwy szy poziom zaawansowania. 11

8 Zaanga owanie widoczne w haœle Wybierz orygina³ wybierz sukces! bêdzie stanowiæ dla klientów na ca³ym œwiecie potwierdzenie wartoœci oryginalnych technologii produkcji. Wojna wydana nielegalnym produktom to wyzwanie nieznaj¹ce granic, a Europa zajmuj¹ca czo³ow¹ pozycjê na œwiatowych rynkach powinna potraktowaæ ten problem bardzo powa nie. yczê Pañstwu, by DREMA 2011 okaza³a siê wielkim sukcesem dla zwiedzaj¹cych i dla bran y. Witam wszystkich klientów i goœci, pragn¹cych znaleÿæ tu zaawansowane, nowoczesne rozwi¹zania, które bêd¹ mogli wykorzystaæ w swej dzia³alnoœci. Pragnê równie wyraziæ wielkie uznanie dla Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urz¹dzeñ i Narzêdzi do Obróbki Drewna DROMA oraz przedstawicieli MTP za zaproszenie Eumabois do tej wspó³pracy, korzystnej dla nas wszystkich. Dear Exhibitors and Visitors, I m glad to welcome and to support the 2011 edition of DREMA, on behalf of Eumabois, the European Federation of woodworking machinery manufacturers. Eumabois the European federation which brings together thirteen national associations representing 800 companies of countries that are highly focussed on technology for the woodworking industry is very proud to be supporter of this event. Eumabois members are the Associations of the following countries: Austria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Poland, Portugal, Russia, Slova Republic, Spain and Switzerland. Choose the Original Choose Success! Standing firm with each other against the competition to provide a better product, the more than 800 member companies of Eumabois seek to work together against product piracy. Illegal copies are experiencing an explosive increase. Eumabois is taking an additional step, accompanying the traditional protection measures with the motto Choose the Original Choose Success!, in order to increase customer awareness of the value of original technologies. Product piracy is unacceptable: it jeopardizes manufacturers as much as it does customers. The advantages of original technologies are clear. They offer Quality, Innovation, Efficiency, Experience, Safety, Know How and High Tec. The commitment shown by the motto Choose the Original Choose Success! will confirm the value of original machine production technologies for customers worldwide. The war against illegal products is a challenge that respects no borders, and it s something that Europe, with its leadership position on the world market, should take very seriously. 12

9 I wish DREMA 2011 a great success of visitors and business. I welcome all customers and visitors aimed to find out the more sophisticated and updated solutions for their activity. A great appreciation to Droma, the Polish association of woodworking machinery manufacturers as well as to the Representatives of the Poznan Fair that are extending to Eumabois a valid cooperation to the benefit of all of us. 13

10 Andrzej Pó³rolniczak Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urz¹dzeñ i Narzêdzi do Obróbki Drewna DROMA President DROMA Association of Manufacturers of Woodworking Machinery, Devices and Tools Szanowni Pañstwo! Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ witam Pañstwa na Miêdzynarodowych Targach Maszyn i Narzêdzi dla Przemys³u Drzewnego i Meblarskiego DREMA oraz na Miêdzynarodowych Targach Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA. Tegoroczna edycja targów DREMA odbywa siê w roku jubileuszu 90-lecia Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. W tym okresie Miêdzynarodowe Targi Poznañskie trwale wpisa³y siê w historiê rozwoju polskiej gospodarki. Targi DREMA by³y jednymi z pierwszych imprez bran owych organizowanych na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, staj¹c siê jedn¹ z najwiêkszych europejskich wystaw maszyn i narzêdzi do obróbki drewna. Potwierdzeniem znaczenia targów DREMA dla rozwoju europejskiego sektora przemys³u drzewnego i meblarskiego jest rekomendacja udzielona targom DREMA przez Europejsk¹ Federacjê Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS. W czasie trwania targów zwiedzaj¹cy bêd¹ mieli mo liwoœæ zapoznania siê z kompleksow¹ ofert¹ czo³owych producentów i dostawców dzia³aj¹cych na rynku miêdzynarodowym, obejmuj¹c¹ najnowoczeœniejsze propozycje w zakresie technologii, techniki i komponentów do wszystkich bran sektora przemys³u drzewnego i meblarskiego. Oferta wystawców targów DREMA i FURNICA skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno dla du ych fabryk mebli jak i dla ma³ych zak³adów stolarskich. W ostatnim okresie sektor przemys³u drzewnego i meblarskiego z ró nym nasileniem odczuwa³ wp³yw zawirowañ w gospodarce œwiatowej. Tegoroczna edycja targów pozwoli uczestnikom targów na ocenê aktualnych trendów w rozwoju bran- y, u³atwiaj¹cych kszta³towanie strategii rozwoju przedsiêbiorstw. Jedn¹ ze strategii uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w zakresie obni enia kosztów dzia³al- 14

11 noœci i uzyskiwania najwy szej jakoœci produktów jest stosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych. Bogaty program wydarzeñ z pewnoœci¹ dostarczy Pañstwu wielu podpowiedzi oraz wiedzy, sprzyjaj¹cej podjêcie strategicznych decyzji inwestycyjnych. Z programu imprez towarzysz¹cych chcia³bym zwróciæ Pañstwa uwagê na pokazy pracuj¹cych na ywo fabryk mebli, przygotowanych przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie oraz Stowarzyszenie Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urz¹dzeñ i Narzêdzi do Obróbki Drewna DROMA. yczê Pañstwu, by wizyta na targach DREMA i FURNICA sprzyja³a nawi¹zaniu korzystnych kontaktów handlowych i dostarczy³a Pañstwu wielu argumentów do podjêcia decyzji, sprzyjaj¹cych osi¹gniêciu przewagi konkurencyjnej Pañstwa przedsiêbiorstw. Dear Exhibitors and Visitors, It is with great pleasure that I welcome you to DREMA International Trade Fair of Machines and Tools for Wood and Furniture Industries and FURNICA International Trade Fair of Components for Furniture Production. This year s edition of DREMA is held in the 90th anniversary of Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. Over those years, Miêdzynarodowe Targi Poznañskie has secured itself a prominent position in the history of the Polish economy. DREMA was one of the first industry events to be organised on the fairgrounds of Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, becoming one of the largest European exhibitions of woodworking machinery and tools. The recommendation from EUMABOIS European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers proves that DREMA has greatly contributed to the development of the European woodworking and furniture sector. During trade fairs, visitors will have an opportunity to explore a comprehensive offer from leading producers and suppliers operating on the global market, with state-of-the-art solutions in technology, technique and components for all sectors of the wood and furniture industries. The offer of DREMA and FURNICA exhibitors is addressed to a wide group of recipients, including both large furniture factories and small carpentry workshops. Recently, the woodworking and furniture sector has to a different degree experienced the effects of turmoil in global economy. This year s edition of the trade fairs will allow trade fair participants to assess current trends in industry development, useful when preparing corporate development strategies. One of the strategies for obtaining competitive advantage in terms of reduced operational costs and top quality products is to implement cutting-edge technological solutions. A rich programme of events will surely give you a lot of hints and insight for taking strategic investment decisions. 15

12 As regards the programme of side events, I would like to draw your attention to presentations of live furniture factories prepared by Miêdzynarodowe Targi Poznañskie and DROMA Association of Manufacturers of Woodworking Machinery, Devices and Tools. I hope that your visit to DREMA and FURNICA will be conducive to establishing favourable business contacts and will give you a lot of arguments for your corporate decision-making aimed at achieving competitive advantage. 16

13 Bogdan Czemko Dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemys³u Drzewnego Director Polish Economic Chamber of Wood Industry Szanowni Pañstwo! Wiele lat temu znalaz³em na targach DREMA stoisko wówczas jeszcze u nas nieznanej (teraz ju bardzo znanej) niemieckiej firmy, produkuj¹cej maszyny do drewna. Jej przedstawiciel powiedzia³ mi wówczas, e ocenia, i polski rynek stanie siê ch³onny na jego urz¹dzenia za jakieœ 5 lat. Zdziwiony zapyta³em, czemu wiêc ju teraz jest obecny na targach DREMA? OdpowiedŸ brzmia³a mniej wiêcej tak: W naszej bran y wygrywaj¹ nie zawsze najwiêksi ale zawsze najszybsi. Muszê tu wiêc byæ, aby byæ przed innymi. Nawet po latach to credo pozostaje jak najbardziej aktualne dziœ te najwa niejsze jest, aby okazaæ siê najszybszym. Kto pierwszy zaprezentuje nowe rozwi¹zanie, maszynê, pomys³ wyprzedzi konkurencjê. I tak jak wówczas najwa niejsz¹ dla bran y producentów maszyn do obróbki drewna, polsk¹ aren¹ tego wyœcigu pozostaje DREMA na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich. Poszukuj¹c tu rzeczy nowych, jeszcze nigdy nie dozna³em zawodu, i to obojêtnie czy myœlimy o liniach i maszynach dla tartaków, czy o wyrafinowanych centrach obróbczych, o narzêdziach, o suszarniach, czy o czymœ jeszcze. Bran a drzewna w wiêkszoœci przetrwa³a w miarê dobrze ostatnie lata ogólnoœwiatowego kryzysu gospodarczego. Oczywiœcie ponieœliœmy straty spad³o zatrudnienie, s¹ upad³oœci, efekty ekonomiczne nie s¹ zbyt ciekawe. Wszystkich tych, którzy musz¹ kupowaæ drewno okr¹g³e w Lasach Pañstwowych uderzy³ dramatyczny wzrost jego cen, najpierw na pocz¹tku 2010 a potem 2011 roku. Zaopatrzenie w drewno straci³o stabilny charakter i sta³o siê swoist¹ loteri¹ na warunkach dyktowanych przez monopol. S¹ wiêc problemy z kredytami, z p³ynnoœci¹ produkcji. Ale polski rynek pozosta³ ch³onny, a odzyskuj¹ca wigor gospodarka Niemiec rozrusza³a 17

14 nasz eksport. Kryzys jednak jeszcze siê nie skoñczy³, a w wiêkszoœci firm ju trudno znaleÿæ mo liwoœci dalszego ciêcia kosztów. Pozostaje wiêc ruch do przodu w wiêksz¹ efektywnoœæ, w nowoczesnoœæ daj¹c¹ szansê na zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji. I tu znów przypomnê credo naszego niemieckiego znajomego niewa ne, kto jest wielkim a kto ma³ym przedsiêbiorc¹. Kto bêdzie najszybszy w tych zmianach, ten wygra i wyprzedzi konkurentów. Ka dy wiêc producent jakiegokolwiek wyrobu z drewna, który myœli o rozwoju i widzi swoj¹ szansê w ucieczce do przodu musi tu na targi DREMA przyjechaæ i wybraæ swoj¹ drogê. Bogata oferta tej wystawy jest przecie coroczn¹ szans¹ na poznanie techniki i technologii na najlepszym œwiatowym poziomie. Oferta towarzysz¹cych imprez seminariów, konferencji i prezentacji jest równie wielka i ró norodna. Dodam, e my jako organizacja zrzeszaj¹ca przedsiêbiorców cenimy targi DREMA jeszcze za to, e tworz¹ one wspania³¹ p³aszczyznê do nawi¹zania nowych i podtrzymania starych kontaktów wewn¹trz ca³ej naszej bran y. Jak co roku, jesteœmy tu obecni. A wiêc do zobaczenia w Poznaniu! Dear Exhibitors and Visitors, Many years ago, I found at DREMA a stand of a woodworking machinery manufacturer, a German company unknown in Poland those days, yet having a strong presence at the moment. Its representative told me then that he estimated that the Polish market would be ready for his machinery in about 5 years time. Surprised, I asked what he was doing at DREMA already back then in such case? The answer was more or less as follows: In our industry, it is not always the largest player that wins, but it is always the fastest one. Therefore, I have to be here to be first, before all the others. Even after many years, this creed is still very much up-to-date: the most important thing today is to be the fastest, as well. If you are the first to present a new solution, a machine or an idea, you are ahead of the competition. And just like back then, DREMA at Miêdzynarodowe Targi Poznañskie has remained the most high-profile Polish arena of this race for woodworking machinery producers. I have never been disappointed when looking for new products here, whether it was about sawmill lines and machinery, sophisticated processing centres, tools, dryers or anything else. The majority of the wood industry managed to cope with the global crisis in recent years quite well. Obviously, we have suffered losses: the employment rate has dropped, some companies went bankrupt and the economic implications are not rosy. All those who have to purchase round timber from the State Forests experienced a dramatic price increase, first in early 2010, then in Timber supply is no longer stable and has become a kind of a lottery with conditions being dictated by a monopoly. What follows are problems with bank loans and 18

15 continued production. Yet, the Polish market has remained a ready market, and the reviving German economy has perked up our exports. However, we have not seen the end of the crisis yet, and most companies already have difficulty finding further cost-cutting opportunities. What can be done is a step forward: towards greater effectiveness and innovation offering a chance to reduce production costs per unit. Here I would like to once again recall the creed of our German friend: it does not matter if you are running a large or small business. If you are the fastest, you will be the one who wins and stays ahead of the competition. Therefore, any manufacturer of any wood products who wants his company to grow and sees his chance in making a leap into the future must come here, to DREMA, and choose his own way. Every year, the rich offer of this exhibition makes an opportunity to gain insight into both technique and technology at top international level. The offer of side events, i.e. seminars, conferences and presentations, is equally wide and diverse. I would like to add that we, being an organization of entrepreneurs, have a high regard for DREMA also because it creates a wonderful platform for both establishing new and keeping old contacts within our entire industry. Like every year, we are present here. See you in Poznañ, then! 19

16 Jacek Twaróg Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli President Polish Chamber of Commerce for Furniture Manufacturers Szanowni Pañstwo! W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat Polska osi¹gnê³a pozycjê mocarstwa meblarskiego. Jesteœmy czwartym na œwiecie eksporterem mebli, o wartoœci przekraczaj¹cej rocznie 6 miliardów euro. Wyprzedzaj¹ nas jedynie Chiñczycy, W³osi i Niemcy. Eksport produkowanych w Polsce mebli zwiêksza siê z roku na rok o kilka do kilkunastu procent. Rozwój ten trwa ju od prawie 20 lat, pomimo trwaj¹cego w ostatnich latach kryzysu w gospodarce œwiatowej. G³ównym powodem dotychczasowych sukcesów polskich mebli jest ich wysoka konkurencyjnoœæ, bardzo wysoka i powtarzalna jakoœæ oraz nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo. O wysokiej konkurencyjnoœci polskich mebli decyduj¹ w du ym stopniu koszty materia³owe. Staj¹ siê one jednak z roku na rok relatywnie co raz wy sze w porównaniu z kosztami materia³owymi wyrobów meblarskich wytwarzanych w krajach Europy Zachodniej. Do tego dochodz¹ jeszcze bardzo powa ne problemy z pozyskaniem surowca drzewnego wykorzystywanego zarówno bezpoœrednio do produkcji mebli, jak i do produkcji materia³ów drewnopochodnych, takich jak p³yty wiórowe, z których wytwarzane s¹ w zdecydowanej wiêkszoœci polskie meble. W obecnej sytuacji bran a meblarska w Polsce staje siê mocno zagro ona w swoim dalszym rozwoju w zwi¹zku z planowanym rozwojem w Polsce energetyki zielonej opartej na przemys³owym spalaniu pe³nowartoœciowego surowca drzewnego. Powinniœmy d¹ yæ do jednoznacznego okreœlenia, czy chcemy spalaæ drewno w elektrowniach czy te produkowaæ materia³y drzewne i drewnopochodne, a nastêpnie z nich meble, daj¹c szansê dalszego rozwoju bran y meblarskiej, najlepiej 20

17 przygotowanej do rozwoju eksportu wœród ca³ego przemys³u przetwórczego w Polsce. Min¹³ rok 2010, kolejny trudny rok dla polskiego meblarstwa. Jesteœmy bogatsi o nowe doœwiadczenia. Polscy producenci musieli nadal radziæ sobie w warunkach kryzysu gospodarczego. Aby utrzymaæ siê na rynku firmy meblarskie zmuszone by³y coraz szerzej wykorzystywaæ strategie dostosowane do czasów kryzysu. Na pewno dzia³ania te zaczê³y ju przynosiæ pozytywne skutki i bêd¹ z pewnoœci¹ korzystnie wp³ywaæ na dalszy rozwój firm meblarskich, ale nie nast¹pi to jednak zbyt szybko. WyraŸnie odczujemy to dopiero, jak skoñczy siê kryzys i zacznie poprawiaæ siê koniunktura gospodarcza na œwiecie i w Polsce. Wspó³odpowiedzialnoœæ za rozwój polskiego przemys³u meblarskiego ponosz¹ wszyscy uczestnicy zwi¹zani z procesem wytwarzania mebli, w tym w szczególnoœci producenci materia³ów i surowców do ich produkcji, a tak e producenci maszyn i innych dóbr inwestycyjnych. Chcielibyœmy, eby wszyscy byli œwiadomi tego faktu. Dlatego te Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli obecna jest na Miêdzynarodowych Targach Komponentów do Produkcji Mebli FUR- NICA oraz Miêdzynarodowych Targach Maszyn i Narzêdzi dla Przemys³u Drzewnego i Meblarskiego DREMA Jestem przekonany, e Targi FURNICA 2011 s³u yæ bêd¹ dalszemu umacnianiu pozycji polskich producentów mebli, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Dear Exhibitors and Visitors, Over the last dozen or so years, Poland has become a genuine furniture superpower. We are the fourth largest furniture exporter in the world, with our export value exceeding 6 billion euro annually. Only China, Italy and Germany export more. The exports of furniture manufactured in Poland are growing every year from a couple to a dozen or so percent. This growth has continued for almost 20 years now, despite the recent crisis in the global economy. The main reason behind the success of Polish furniture is its high competitive edge, very high and repeatable quality along with modern and attractive design. Material costs are decisive for the high competitive advantage of Polish furniture. However, year by year they are growing relatively higher as compared with material costs of furniture products manufactured in Western European countries. What is more, we have serious problems with purchasing timber used both directly for the furniture production and for the production of wood derivatives, such as particle boards from which a vast majority of Polish furniture is made. 21

18 In the present situation, the growth of the furniture industry in Poland is greatly challenged as a result of the planned development of green energy in Poland based on industrial incineration of full-value timber. What we should do is strive to take a clear stance whether we want to incinerate timber in power plants or produce wood materials and wood, and then make furniture from them, thus enabling further growth of the furniture industry, which is best prepared to grow its exports from among all processing industries in Poland. The year of 2010 has passed, being a yet another difficult year for the Polish furniture industry. We are richer with new experiences. Polish manufacturers had to cope in the conditions of global crisis. In order to stay on the market, furniture companies were forced to implement more and more crisis strategies. These actions have surely started bringing some positive results and will certainly benefit further development of furniture companies; this is not going to happen overnight, though. We will experience it only once the crisis is over and the economic weather in Poland and globally begins to improve. All players involved in the furniture production process are co-responsible for the development of the Polish furniture industry, including in particular manufacturers of materials and raw materials for the furniture production, as well as producers of machinery and other investment goods. We would like them all to be aware of this fact. Therefore, the Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers is present both at FURNICA International Trade Fair of Components for Furniture Production and DREMA 2011 International Trade Fair of Machines and Tools for Wood and Furniture Industries. I am convinced that FURNICA 2011 will be conducive to further strengthening of the presence of Polish furniture manufacturers both on the national and foreign markets. 22

19 Andrzej Byrt Prezes Zarz¹du Miêdzynarodowych Targów Poznañskich Chairman of the Board of Directors Miêdzynarodowe Targi Poznañskie Szanowni Pañstwo! Niezmiernie mi mi³o zaprosiæ Pañstwa do odwiedzin Miêdzynarodowych Targów Maszyn i Narzêdzi dla Przemys³u Drzewnego i Meblarskiego DREMA oraz Miêdzynarodowych Targów Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA, które odbêd¹ siê w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2011 roku w Poznaniu. Organizowane przez nas targi DREMA i FURNICA od wielu lat spe³niaj¹ rolê platformy komunikacji biznesowej, dostarczaj¹c unikalnych informacji bêd¹cych podstaw¹ do podejmowania decyzji inwestycyjnych w bran y drzewnej i meblarskiej. Dziœ jesteœmy œwiadkami dalszego rozwoju formu³y organizacyjnej wspomnianych targów, zmierzaj¹cych w kierunku maksymalizacji korzyœci, jakie daj¹ one ich uczestnikom. Ma temu s³u yæ miêdzy innymi przestrzeñ pokazowa targów DREMA Fabryka Mebli na ywo, która jest unikaln¹ na skalê œwiatow¹ prezentacj¹ produkcji meblarskiej, przy zastosowaniu najnowoczeœniejszych maszyn, narzêdzi oraz komponentów. W tym roku, wraz z naszymi partnerami, podjêliœmy wyzwanie produkcji mebli tapicerowanych do sypialni z nadziej¹, e tego typu pokaz dostarczy Pañstwu wiele inspiracji. Polecam tak e Pañstwa uwadze Urok Detalu przestrzeñ specjaln¹ targów FURNICA, gdzie mo na zapoznaæ siê z przebojami ze œwiata komponentów oraz, dziêki doskonale przygotowanemu programowi seminariów, dowiedzieæ siê wiêcej na temat nowoczesnej komunikacji marketingowej gotowych mebli. Europejskie spotkanie bran y drzewnej i meblarskiej w Poznaniu to przede wszystkim wspania³a w roku okazja do bezpoœrednich rozmów z czo³owymi producentami i dostawcami maszyn, narzêdzi oraz komponentów o œwiatowej renomie. W tym roku na targach DREMA i FURNICA swoj¹ najnowsz¹ ofertê na m 2 powierzchni wystawienniczej zaprezentuje niemal 800 firm. Wœród proponowanych 23

20 rozwi¹zañ jest wiele nowoœci, które swoj¹ premierê maj¹ w Poznaniu. Szczególnie polecam Pañstwu zapoznanie siê na targach z produktami uhonorowanymi presti ow¹ nagrod¹: Z³otym Medalem Targów Poznañskich, która przyznawana jest najbardziej innowacyjnym wyrobom. Maj¹c nadziejê, e przyjm¹ Pañstwo nasze zaproszenie do odwiedzin targów DREMA i FURNICA, pragnê yczyæ Pañstwu wielu ró nych pomys³ów do dalszego rozwoju w biznesie. Dear Exhibitors and Visitors, I extremely pleased to invite you to visit the International Fair of Machines and Tools for the Wood and Furniture Industries DREMA and the International Fair of Components for Furniture Production FURNICA, which will be held from 29 March to 1 April 2011 in Poznan. Organized by us DREMA and FURNICA trade fairs for many years serve as a platform for business communications, delivering unique information as a basis for making investment decisions in the wood and furniture industries. Today we are witnessing the further development of the organizational form of these trade fairs, aimed towards maximizing the benefits they provide to their participants. This is the reason of continuing of the Live Furniture Factory, which is a unique presentation on a global scale furniture production, using the most modern machinery, tools and components. This year, together with our partners, we challenge the production of upholstered furniture for the bedroom, hoping that this type of show will give you much inspiration. I also recommend to you the Charm Detail FURNICA special space where you can see the hits from the world of components and, through well prepared program of seminars, to learn more about the modern marketing communication of finished furniture. European meeting of wood and furniture industries in Poznan, mainly is a great opportunity to talk directly with leading manufacturers and suppliers of machinery, tools and components, with the highest position worldwide. This year, at DREMA and FURNICA, their latest offer on the sq. m of exhibition space will showcase nearly 800 companies. Among the proposed solutions there are many innovations that have premiered in Poznan. I especially recommend you read at the fair with products honored with prestigious award: the Gold Medal of the Fair, which is for to the most innovative products. Hoping that you accept our invitation to visit DREMA and FURNICA, I wish you many different ideas for further development in business. 24

Almanach biurowców w Polsce

Almanach biurowców w Polsce Almanach biurowców w Polsce Almanac of Of ce Buildings 2015 ISSN 2081-1683 1 (49) / 2015 Cena 25 PLN (w tym 8% VAT) Partnerzy merytoryczni / Contents Partners Partnerzy / Partners OD WYDAWCY / EDITORIAL

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

17-18.10.2008. Katalog sprzedających usługi turystyczne Catalogue of sellers of tourist services. Poznań, Poland. www.buypoland.pl

17-18.10.2008. Katalog sprzedających usługi turystyczne Catalogue of sellers of tourist services. Poznań, Poland. www.buypoland.pl 17-18.10.2008 Poznań, Poland Katalog sprzedających usługi turystyczne Catalogue of sellers of tourist services podczas targów during Organizatorzy: Organizers: www.buypoland.pl PATRONAT HONOROWY / UNDER

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ... Gospodarka miasta... Planowany

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

The global leader in hospitality consulting

The global leader in hospitality consulting The global leader in hospitality consulting Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizuj¹cych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadaj¹cy obecnie 50 oddzia³ów w 39 krajach

Bardziej szczegółowo

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy 2001 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities

Bardziej szczegółowo

Ryszard Marciniak Jan Bajno, Jan Bajno Zbigniew Brzeziñski Zbigniew Brzeziñski, Ma³gorzata Czerwiñska Ma³gorzata Czerwiñska, Katarzyna Cyprynowska,

Ryszard Marciniak Jan Bajno, Jan Bajno Zbigniew Brzeziñski Zbigniew Brzeziñski, Ma³gorzata Czerwiñska Ma³gorzata Czerwiñska, Katarzyna Cyprynowska, Dyskusja Redakcyjna RNW RNW Editorial Discussion The following experts took part in the discussion: W dyskusji, któr¹ prowadzi³ redaktor naczelny RNW, uczestniczyli:, chairman of Spó³dzielczy Bank Rzemios³a

Bardziej szczegółowo

Dossier www.mttp.pl. of which 40% are under 15. Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800

Dossier www.mttp.pl. of which 40% are under 15. Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800 Dossier www.mttp.pl of which 40% are under 15 Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800 167.3million internet million smartphones 127.5 owned by Africans in 2015 Over 1 billion inhabitants

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET centre for dialogue and analysis Dossier www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET / regionalna potęga na styku Europy i Azji Turkey Turcja Poland Polska CAN POLAND AND TURKEY CREATE A PARTNERSHIP

Bardziej szczegółowo

Katalog catalogue 目 录

Katalog catalogue 目 录 China EXPO POLAND 2013 III Targi CHINA EXPO POLAND 2013 Katalog catalogue 目 录 www.chinaexpo.pl home decor motoryzacja tekstylia III TARGI CHINA EXPO POLAND 2013 12-14 września 2013 Centrum Targowo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

The maritime attendance list... IV. Polish maritime economy in 2006 Powoli ale do przodu... V

The maritime attendance list... IV. Polish maritime economy in 2006 Powoli ale do przodu... V www.naszemorze.com.pl POLAND AT SEA REPORT ON THE POLISH MARITIME ECONOMY SPECIAL SUPPLEMENT The 14th International Shipbuilding and Shipping Exhibition BALTEXPO 2007 4-6 September 2007 PUBLISHER Shipbuilding

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report Fabryka Farb i Lakierów ÂNIE KA SA

raport roczny annual report Fabryka Farb i Lakierów ÂNIE KA SA raport roczny annual report 2004 Fabryka Farb i Lakierów ÂNIE KA SA spis treêci contents Podstawowe dane / Basic data 4 List Prezesa Zarzàdu / A letter from the President of the Management Board 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej

Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej RYNEK MARKET RYNEK MARKET Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej Fiscal attractiveness of Central and Eastern European countries Krzysztof Kaczmarek, Remigiusz Fijak Po dwudziestu piêciu

Bardziej szczegółowo

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42.

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42. Dossier www.mttp.pl 51.8 mln inhabitants 11 languages 8 th largest producer of wine in the world 3 Nobel Peace Prize winners 49.5 years life expectancy Area: 1,219,090 km2 in2012 getting credit 11,375

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2011 ISSN 2081-5964

MARZEC 2011 ISSN 2081-5964 WYDANIE SPECJALNE MARZEC 2011 ISSN 2081-5964 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Program konferencji czwartek, 17 marca 2011 Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98 9.00 9.30 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Poland-Indian Chamber of Commerce POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Pierwszy kwartał 2014 The first quarter of 2014 POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES / 1 Spis treści 01. Janusz

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition 10 12.09.2013 Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition Międzynarodowe Targi Wyposażenia i Wykończenia Wnętrz Warsaw international

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

C 2 WERSJA POLSKA OCENA WP YWU USTANOWIENIA CELÓW REDUKCJI EMISJI WG S Y N T E Z A

C 2 WERSJA POLSKA OCENA WP YWU USTANOWIENIA CELÓW REDUKCJI EMISJI WG S Y N T E Z A OCENA WP YWU USTANOWIENIA CELÓW REDUKCJI EMISJI WG DOKUMENTU KE ROADMAP 050 NA SEKTOR ENERGETYCZNY, ROZWÓJ GOSPODARCZY, PRZEMYS I GOSPODARSTWA DOMOWE W POLSCE DO ROKU 050 S Y N T E Z A C WERSJA POLSKA

Bardziej szczegółowo

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A.

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A. ART of MINING BIULETYN INFORMACYJNY GRUPY ZZM-KOPEX, WYDANIE SPECJALNE - WRZESIEŃ 2009 Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo